SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor"

Transkript

1 snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. Handicapovaný zp vák Jakub Kazda: D kuji všem, kdo mi pomáhají str. 3 4 Spokojený domov rozšiřuje své služby na Jičínsku! Více informací na straně 8. Obsah ísla: D kujeme za podporu v lo ském roce str. 1 2 Rozhovor: handicapovaný zp vák Jakub Kazda str. 3 4 Praktické informace: Rok 2015 p ináší p íjemné novinky v sociální oblasti str. 5 V Turnov prob hla výstava kreslených vtip od vozí ká e Zástupci Spokojeného domova se zú astnili oslav 15. výro í Domova Modrý kámen str. 6 Pro nás m sto Turnov nepodpo ilo v za azení do systému sociální sít Libereckého kraje? str. 7 Zahradnictví Spokojené slunce nabízí i bylinky Spokojený domov rozši uje své služby na Ji ínsku Spokojený domov se stal lenem Místní ak ní skupiny eský ráj a St ední Pojize í str. 8 Hledání ztraceného asu: V prosinci vyšlo už t etí novodobé íslo sborníku Boleslavica str. 9 P edstavujeme: Alzheimer nada ní fond str. 10

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 1/2015 D kujeme za podporu v lo ském roce Nadace a nada ní fondy: Nada ní fond Veselý senior Fond svou inností a finan ními možnostmi p ispívá ke zlepšení podmínek seniorským organizacím. Nadace Ta ány Kucha ové Krása pomoci Ú elem Nadace je zajišt ní finan ní, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzd lávací podpory a pomoci zdravotn, sociáln i ekonomicky znevýhodn ným jedinc m i skupinám na území eské republiky i v zahrani í. Výbor dobré v le Nadace Olgy Havlové Posláním Výboru dobré v le Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzd lávací, pokud sm ují k d stojnému za len ní lidí se zdravotním postižením, opušt ných d tí, nemocných a starších ob an. Nadace D tský mozek Všestranná podpora d tí i dosp lých s postižením centrální nervové soustavy. Nadace Agrofert Nadace AGROFERT sleduje pot eby v eské republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat p esn tam, kde je to t eba. Nadace svou innost realizuje p evážn formou finan ního p ísp vku. Nadace p ispívá p edevším nekomer ním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiáln -technického vybavení a podmínek innosti. turnovská pobo ka Partners Nada ní fond J&T Posláním fondu je podpora humanitárních aktivit sledujících obecn prosp šné cíle zejména se zam ením na podporu projekt a aktivit sociálního charakteru. Nada ní fond poskytuje p ísp vky jak fyzickým, tak právnickým osobám neziskovým organizacím. Pomoc nada ního fondu sm uje p edevším k ohroženým d tem a sociáln slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Grantový program ŠKODA d tem Pomoc d tem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti spole enské odpov dnosti. Zam ena je p edevším na d ti sociáln znevýhodn né, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve spole nosti a rozvoji svých dovedností. Nadace EURONISA Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich v ku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporuje projekty a innosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzd lávací oblasti. Nadace Komer ní banky JISTOTA Nadace finan n podporuje projekty zdravotn -sociálního charakteru, projekty v oblasti rozvoje ob anské spole nosti a vzd lávání. Nemalé prost edky z rozpo tu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotn postiženým spoluob an m. Nada ní Fond AVAST Zam uje se na spole ensky a sociáln znevýhodn né a zdravotn postižené. Podporuje též lidská práva, seniory, rozvoj kultury a vzd lávání.

3 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Firmy: Státní správa: Citibank Europe plc, organizační složka Poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou adu finan ních produkt a služeb v etn osobního bankovnictví a úv rových produkt, firemního a investi ního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transak ních služeb a služeb wealth managementu. Přikryl s.r.o. Firma nabízí vedení ú etnictví a da ové evidence, ekonomické a da ové poradenství. NeonLak, s.r.o. Firma se zabývá povrchovou úpravou plast a kov, a to nanášením nát rových hmot mokrou cestou. Centr PCO, v.o.s. Firma zajiš uje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpe ovacích za ízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systém, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a st ežení vozidel. Obalplast, s.r.o. Firma se zabývá výrobou obal, plastových obal, vst ikolis, dekorativních p edm t. Inzert Reality Komplexní služby v oblasti realit. AUTO MH Prodej a servis automobil. ICV Šárka, o.p.s. Osv tová, informa ní a vzd lávací innost v neziskovém sektoru. Kraje: Ministerstvo práce a sociálních věcí Města a obce: Bílá, Bakov nad Jizerou, Holenice, Jinolice, Kosmonosy, Kn žmost, Lažany, Libu, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradišt, Nová Ves nad Popelkou, Obruby, P íšovice, Ptýrov, Sem ice, Turnov Fyzické osoby: Miluše Pavlíková, Ing. Ji í Novák, Martina Kanalašová, Božena Sedláková, Bc. Kamila Sedláková, Jaromír Veselý, Ing. Jaroslav Vylít, Ing. Michaela Švermová, Mgr. Martina Michalcová, Alena Lochmanová, Ing. Pavel Velda, Mgr. Jan Harcuba Mediální partneři: Boleslavský deník, Ji ínský deník, Týdeník 5plus2, Mnichovohradiš ské noviny Echo, Zpravodaj obce Kn žmost, Turnovsko v akci Za spolupráci v roce 2014 děkujeme: Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tvá i, nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA za dlouhodobou spolupráci v pé i o klienty, Fokusu Mladá Boleslav za dlouhodobou spolupráci v pé i o klienty, ob anskému sdružení Rodina24 za spolupráci p i vzd lávání zam stnanc, Taťáně Kuchařové, Janě Šulcové, Petru Štěpánkovi, Regině Rázlové, Jaromíru Jermářovi, Miroslavu Bobkovi, Viktoru Sodomovi, Ivanu Berkovi, Tomáši Chmelovi, Filipu Proučilovi, Pavlu Půtovi, Josefu Faltynkovi, Ondřeji Lochmanovi, Josefu Wachtlovi, Jiřímu Novákovi, Václavu Cihlářovi, Janu Soldánovi, Ireně Maděrové, Michalu Václavkovi, Haně Varclové, Kláře Slezákové, Janu Füšimu, Ivě Benešové, Heleně Šádkové, Kateřině Maxové, Jitce Bartošové, Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Kateřině Šmídové, Katarzynie Szajda, Radce Novákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, Městské policii Mnichovo Hradiště, Dobrovické televizi, obecně prospěšné společnosti Medvídek Dáda, občanskému sdružení DMO Pobyty, Domovu Modrý kámen, p. s. s., Zoo Praha, občanskému sdružení Veselá Vesnice, Help Centru Mladá Boleslav, Fanclubu Petra Nováka a dalším za pomoc, podporu a spolupráci p i p íprav a realizaci benefi ního koncertu k 10. výro í Spokojeného domova a dalších našich akcí.

4 strana 3 ROZHOVOR Spokojený domov 1/2015 Handicapovaný zpěvák Jakub Kazda: Děkuji všem, kdo mi pomáhají Petr Novák Přinášíme rozhovor se zpěvákem Jakubem Kazdou, který byl vloni na podzim jedním z hostů našeho benefičního koncertu. Jakube, vzpomeneš si na moment, kdy tě poprvé napadlo, že se začneš věnovat zpěvu? Bylo mi zhruba deset. P edtím jsem zkoušel hrát na flétnu. Ale to mi moc nešlo. Navrhli mi, jestli bych necht l zkusit zpívat, a mn se to zalíbilo. Kdo ti nejvíce v této tvé aktivitě pomohl a pomáhá? Jednak mi hodn pomohli moje u itelky zp vu Zdena Svobodová (ze ZUŠ v Ji ín ) a Nadia Ladkany (ze ZUŠ v Lomnici nad Popelkou) a také samoz ejm moji rodi e. Jak pečuješ o svůj hlas? D lám r zná dechová a p vecká cvi ení a snažím se chránit proti nachlazení nap íklad tím, že jím zázvor a piju slézový aj. Ob as si také dám lži ku olivového oleje, který zlepšuje pružnost hlasivek. A jak trénuješ svou paměť? Pamatuješ si všechny texty bez problémů? Samoz ejm mi n jakou dobu trvá, než se nau ím text. Nestihl bych ho íst z listu, ale našt stí mám dobrou pam, a v tšinu písní, které znám, jsem zpíval už mnohokrát, takže si text vybavím rychle. Co ještě děláš pro své sebezdokonalování? Když n kde ú inkuju, vždycky požádám n koho z rodiny, aby vystoupení nahrál, a potom si záznam p ehrávám a hodnotím, co se poda ilo, co naopak zlepšit, a tak dále. Taky vystoupení srovnávám s p edchozími, abych poznal, jestli jsem se n jak posunul, jaké písn zvolit p íšt, ale také proto, abych si znovu vybavil atmosféru. Umíš hrát i na nějaký hudební nástroj? Trochu hraju na foukací harmoniku a taky v rámci školy mám hodiny klavíru. Na obou ješt musím zapracovat. Jaký je tvůj oblíbený zpěvák, jehož písně zpíváš? Z eských zp vák je to t eba Jaromír Nohavica nebo Karel Kryl, jejichž písn jsem zpíval. Ale rád poslouchám i r zné další eské interprety. Ze zahrani ní tvorby se mi líbí nap íklad písn Leonarda Cohena, Boba Dylana nebo Andrea Bocelliho. Kromě převzatých písní zpíváš i svou vlastní tvorbu. Kolik už máš vlastních písniček? Zatím mám celkem 4 vlastní písn. O životě, což byla v bec první, Bezejmenná, Návrat a Sedm divů světa, kde jsme se inspirovali starov kými civilizacemi a jejich kulturou. S kým nejslavnějším ses setkal či střídal na jednom pódiu v rámci jedné akce? Jednak s Viktorem Sodomou, práv na p edstavení pro Spokojený domov, také s Miriam Kantorkovou na p edstavení Patříme k sobě v Semilech. Jednou jsem vystoupil jako p edskokan skupiny Kamelot. Měl jsi už někdy i sólový koncert? Za doprovodu svých p átel vystupuju v kostele Všech svatých na Zebín kousek od Ji ína a také o prázdninách zpívám na zámku Humprecht v Sobotce. V rámci školy jsem zpíval v Jihlav písn Karla Kryla. Co pokládáš za svůj dosavadní největší životní úspěch? Ur it to, že jsem se dostal na konzervato. Tímto bych také cht l pod kovat svým u itelkám zp vu a i všem ostatním, kdo m p ipravovali na p ijímací zkoušky. Také už zmi ovaný koncert v Jihlav, kde jsem za doprovodu orchestru a sboru konzervato e zpíval písn Karla Kryla. Všem bych cht l moc pod kovat. A čeho bys chtěl dosáhnout v budoucnu? Do budoucna bych se cht l jednak zlepšit ve zp vu a celkov dob e zvládat školu, taky bych cht l být prakti t jší a samostatn jší, abych dokázal za izovat víc v cí sám. Jaké zaměstnání bys chtěl v budoucnu vykonávat? Možná bych byl u itelem hudby, uvažoval jsem taky o muzikoterapii nebo o studiu n jakého oboru souvisejícího s literaturou. Každopádn ješt nemám úpln jasno. I když je to těžké plánovat a předvídat, neuvažuješ třeba o kariéře profesionálního zpěváka?

5 Spokojený domov 1/2015 ROZHOVOR strana 4 Kariéra profesionálního zp váka by ur it byla zajímavá, ale nevím, jestli jsem na takové úrovni, abych toho mohl dosáhnout a prosadit se. Co děláš ve svém volném čase kromě zpěvu? Rád tu, poslouchám hudbu, ob as si jdu zaplavat, a když je dobré po así, zkouším i kolo. V čem tě omezuje tvůj handicap? Rozhodn v cestování. Ve škole se krom zp vu také u ím, jak se pohybovat práv po takových m stech, jako je Praha. Jde o to, že procházím r zné trasy n kolikrát za sebou a m j pr vodce m upozor uje nap íklad na r zné orienta ní body. Musím íct, že od té doby, co jsem v Praze, se moje orientace zlepšila a n které trasy už zvládám sám. Také se mi špatn te malý text, což eším zv tšováním, tením s lupou nebo tím, že použiju hlasový výstup na po íta i. Mám trochu problém s pohyblivostí levé ruky, takže nap íklad v hodinách klavíru hraju hlavn pravou rukou, ale zárove si myslím, že práv hraní na klavír je dobrý trénink, a v ím, že se levá ruka postupn zlepší. Jak se podle tebe žije handicapovaným v dnešní společnosti? Co bys vyzdvihl, a co je naopak nutné ještě zlepšit? Ur it se hodn v cí zlepšilo. Budovy ú ad, pošt a dalších institucí se upravují, aby byly bezbariérové, umís ují se na n hlasové majáky, doprava ve m stech je ozvu ená, díky r zným program m mohou postižení pracovat s po íta em a tak dále. Problém vidím v tom, že spousta lidí nemá o postižených dost informací, nebo jsou to informace nesprávné. Proto hodn lidí neví, jak se k nim chovat, o em mluvit, nebo nemluvit nebo kdy a jak jim pomoct. Postižený lov k má sice ur ité znevýhodn ní, ale jinak je na stejné úrovni jako ostatní, a ti by se nem li bát s ním komunikovat. Kam bys nás v nejbližší době pozval na nějaké své vystoupení? Pokud se to poda í, tak v kv tnu se v Ji ín v kostele sv. Jakuba uskute ní koncert, kde spole n se sborem a orchestrem konzervato e Jana Deyla budu zpívat písn Karla Kryla. Práv tam bych vás rád pozval. Také budu vystupovat na letošním festivalu Patříme k sobě, který se koná v Semilech. O Jakubovi Jakub Kazda z Jičína (*1992) poprvé veřejně vystoupil v roce 2002 na Benefičním koncertě pro občanské sdružení APROPO, jehož výtěžek byl použit ve prospěch zdravotně postižených dětí. Od té doby se zúčastnil řady různých koncertů, festivalů a vernisáží v blízkém i vzdálenějším okolí Jičína. V prvních letech svého zpívání Jakub nejraději zpíval pomalejší písně, s texty k zamyšlení, které nám mají co říci. O životě a o věcech, které lidi sbližují a kterými by se měli řídit. Postupem času rozšiřoval svůj repertoár i o písně v rytmu rychlejším. V roce 2007 vydal své první sólové CD, kterému dal název Zpěvem ke štěstí. Jakub Kazda vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně a v současné době studuje zpěv na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, která se zaměřuje na výuku zrakově postižených. Jakub Kazda na akcích Spokojeného domova Pro Spokojený domov vystupoval Jakub Kazda v roce 2010 na benefi ním plese v Mladé Boleslavi (snímek naho e), v roce 2013 na vernisáži kresleného humoru v Kin Mnichovo Hradišt (vlevo dole) a v roce 2014 na benefi ním koncert k 10. výro í Spokojeného domova v M stském divadle Mnichovo Hradišt (vpravo dole). Foto: Archiv Spokojeného domova (3x)

6 strana 5 PRAKTICKÉ INFORMACE Spokojený domov 1/2015 Rok 2015 přináší příjemné novinky nejen pro seniory a handicapované Petr Novák 1. ledna letošního roku došlo k několika změnám týkajícím se života seniorů, handicapovaných, rodin s dětmi, ale i fungování poskytovatelů sociálních služeb. Zde jsou nejvýznamnější z nich: SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ Držitelé pr kazu TP, ZTP a ZTP/P si nyní mohou vym nit tyto pr kazy bez zbyte ných administrativních pr tah a správního ízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na p ísp vek na mobilitu je navíc vázán p ímo na nárok na pr kaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 KČ D chody byly op t valorizovány podle 100 procent nár stu spot ebitelských cen a o jednu t etinu nár stu reálné mzdy. D chodci si tak polepšili v pr m ru o 200 korun m sí n. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA KČ Stát se postupn snaží zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úrove p iblížila 40 procent m pr m rné mzdy. Od ledna 2015 minimální mzda iní korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Plní tak lépe svoji ochrannou, ale i motiva ní funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu V letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována v bec. PORODNÉ BUDE I NA DRUHÉ DÍTĚ A DOSÁHNE NA NĚJ VÍCE RODIN U prvního dít te z stala ástka porodného na 13 tisících korunách, u druhého jde nyní o 10 tisíc korun. Ministryn práce a sociálních v cí Michaela Marksová prosadila zvýšení koeficientu z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního minima rodiny, takže na porodné má nárok širší okruh rodi. Na porodné u prvního dít te dosáhnou domácnosti s istým p íjmem do korun, u matky samoživitelky do korun. Polepšily si také ženy, kterým se narodí vícer ata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximáln korun (nebo jen 13 tisíc), nov je to 23 tisíc korun. A nezáleží, zda jde o jejich první, nebo následný porod. DĚTSKÉ SKUPINY POMOHOU RODIČŮM LÉPE SLADIT PRACOVNÍ A RODINNÝ ŽIVOT Již od 29. listopadu 2014 je ú inný zákon o poskytování služby pé e o dít v d tské skupin. D tské skupiny mají za cíl rodi m d tí lépe sladit rodinný a pracovní život. D tské skupiny by m ly pomoci vy ešit chyb jící místa pro d ti p edškolního v ku a doplnit stávající systém pé e o p edškolní d ti. Založení takové skupiny je administrativn i finan n mén náro né, než je tomu u klasických školek. Zam stnavatelé si mohou da ov uznat náklady na provoz vlastního za ízení nebo p ísp vku na provoz za ízení zajiš ovaného jinými subjekty pro d ti zam stnanc. Rodi e zase mohou využít slevu na dani, pokud služby d tské skupiny využijí. OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pom žou p erušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se p edevším neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude nov poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zárove se m že poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovn, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od kv tna Bude také stanovena maximální výše nájemného podle ástky dané v míst obvyklé a normativních náklad na bydlení podle zákona o státní sociální podpo e. PŘECHOD FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE Peníze na sociální služby od letošního roku rozd lují kraje, které znají místní poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nov je zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ro ním objemu finan ních prost edk vy len ných ve státním rozpo tu, m lo by tak dojít ke stabilizaci a v tší provázanosti na st edn dobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj má také povinnost ur ovat sí sociálních služeb na základ zjišt ných pot eb obyvatel.

7 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 6 V Turnově proběhla výstava kreslených vtipů od vozíčkáře Petr Novák Vozíčkář Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, jeden ze zhruba 95 lidí, o které v jejich vlastních domácnostech Spokojený domov pečuje, se zabývá tvorbou kresleného humoru. Má za sebou už zhruba 14 výstav, z nichž nejnovější byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 11. prosince 2014 v Kavárně Muzeum ve Skálově ulici v Turnově. Jedná se o autorovu první výstavu v tomto m st. Výstavu zahájil hudebník Pavel MAMUT Eichler z Mnichova Hradišt (na snímku vlevo). Výstava m la být p vodn ke zhlédnutí po dobu dvou m síc, Kavárna muzeum však za átkem ledna neo ekávan ukon ila sv j provoz. P esto v íme, že i za tak krátkou dobu si výstava své návšt vníky našla, a t šíme se na po ádání dalších výstav Jirky Flekny i dalších akcí na r zných místech našeho regionu op t n kdy v budoucnu. Zástupci Spokojeného domova se zúčastnili oslav 15. výročí Domova Modrý kámen Petr Novák 1. prosince byli zástupci Spokojeného domova pozváni na oslavu 15. výročí otevření budovy Domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti. Jeho editelka Marie Smutná zavzpomínala na uplynulých 15 let, dále bylo na programu hudební vystoupení Ji ího Škváry a jeho muzikant. Na akci dorazila ada vzácných host, nap íklad senátor Jaromír Jermá, poslanci Jana Hnyková, Tomio Okamura a Marek ernoch (syn zp váka Karla ernocha) i starosta Mnichova Hradišt Ond ej Lochman. Na oslavu navazovala XV. váno ní výstava dopln ná výstavou betlém. Spokojený domov s Domovem Modrý kámen spolupracuje už adu let. Na Mnichovohradiš sku se jedná o dva dopl ující se poskytovatele sociálních služeb pro seniory zatímco Spokojený domov pe uje o seniory handicapované ve vlastních domácnostech, Domov Modrý kámen je pobytovým za ízením a stará se tedy o ty, kdo již doma (ani podporou terénních sociálních služeb) být nemohou i necht jí. Blahop ejeme Modrému kameni k výro í, d kujeme za pozvání a t šíme se na spolupráci v dalších letech! Foto na této stran : Spokojený domov (4x)

8 strana 7 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 1/2015 Proč nás město Turnov nepodpořilo v zařazení do systému sociální sítě Libereckého kraje? Již deset let jsme poskytovatelem terénních sociálních služeb (pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a osobní asistence) na Mladoboleslavsku a v Českém ráji. Jsme nestátní nezisková organizace a od počátku klademe důraz na maximální časovou i místní dostupnost našich služeb tak, aby mohli naši klienti zůstat v přirozeném prostředí a co nejvíce žít dle svých zvyklostí ve městech i na vesnicích, ve všedních dnech i o víkendech a svátcích. Činíme tak bez ohledu na administrativní hranice obcí, a dokonce i krajů. Služby poskytujeme 95 klientům ve více než třech desítkách obcí na území tří krajů Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého. A právě při této naší snaze narážíme často na nepochopitelné překážky v systému státní správy a samosprávy, z nichž aktuální se týká přístupu města Turnov. M sto Turnov se rozhodlo nás pro rok 2015 nepodpo it p i tvorb sít poskytovatel pe ovatelské služby, kterou tvo il Liberecký kraj. Zaškrtnutím NE v dotazníku Libereckého kraje toto m sto zp sobilo, že nás kraj neza adil do systému sociální sít pe ovatelská služba pro rok 2015, a je tedy ohroženo naše erpání dotací z tohoto kraje. Toto pokládáme za zna n nespravedlivé. Víme, že na Turnovsku není žádný poskytovatel sociálních služeb, který by pe ovatelskou službu poskytoval ve stejném rozsahu jako my. erpáme z ve ejného zdroje, kdy jediný poskytovatel v této lokalit, Zdravotn sociální služby Turnov, které z izuje p ímo m sto Turnov, uvádí na svém webu, že jeho služby jsou poskytovány v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin a o víkendu probíhá pouze rozvážka obědů (10:30 až 12:30 hodin). My poskytujeme pe ovatelskou službu 7 dní v týdnu od 6:00 do 22:00 hodin, po dohodě i v jiné časy. Staráme se zkrátka o uživatele tak, jak vnímáme pe ovatelskou službu. Z finan ních d vod jsme byli nuceni k 30. lednu 2015 poskytovaní pe ovatelské služby u klient na Turnovsku ukon it. Na náš dotaz, kdo p ebere naše uživatele v pe ovatelské služb ve stejném rozsahu, jaký realizujeme my, nám místostarostka Turnova zodpov dná za sociální oblast Mgr. Petra Houšková uvedla, že jim bude sociálním odborem m sta doporu en jiný poskytovatel sociálních služeb, který služby poskytuje ve stejném rozsahu. My se však domníváme, že žádný takový poskytovatel neexistuje. Na druhé stran je nutné m stu Turnov pod kovat za podporu naší druhé sociální služby, a to osobní asistence u handicapovaných, v etn autistických a jinak vážn zdravotn handicapovaných a nemocných d tí v základní škole ve Zborovské ulici. P ejeme všem, a dostanou takovou pé i, jakou pot ebují, a si vyberou jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb. Jaromír Veselý, provozní ředitel Spokojeného domova ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT. PODPOŘTE INZERCÍ V ČASOPISE PÉČI O SENIORY HANDICAPOVANÉ V JEJICH DOMÁCNOSTECH. VÍCE INFORMACÍ NA TELEFONU NEBO NA WEBU

9 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 8 Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově nabízí i bylinky Od lo ského roku provozuje Spokojený domov zahradnictví v Dolním Bousov. Krom zeleniny, ezaných kv tin a dopl kového sortimentu nabízí i výb r bylinek: v nabídce je majoránka, šalv j, saturejka, oregano, medu ka, koriandr, pažitka, petrželka, levandule. Kontakty viz str. 11 Spokojený domov rozšiřuje své služby na Jičínsku Spokojený domov se brzy do ká op tovného rozší ení svých služeb. Nyní jsou jeho služby dostupné v okruhu 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichov Hradišti, Turnov a Jinolicích u Ji ína. Od 1. b ezna letošního roku za ne pe ovat o seniory a handicapované v jejich vlastních domácnostech také v dalších ástech Ji ínska. Podrobn jší informace p ineseme v p íštím ísle asopisu. Hlavní přednosti Spokojeného domova: Pé e je dostupná v regionu naší p sobnosti i v t ch nejmenších vesni kách, bez ohledu na administrativní hranice obcí a kraj. Služby jsou dostupné v etn víkend, ve er a státních svátk. Jezdíme i k lidem upoutaným na l žko. Spokojený domov se stal členem Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří Spokojený domov v prosinci uzav el partnerskou smlouvu s Obecn prosp šnou spole ností pro eský ráj, ze které vyplývá p edevším zajišt ní informovanosti, spolupráce na spole ných projektech a možnosti rozvoje dalších aktivit. Obecn prosp šná spole nost pro eský ráj p sobí v eském ráji od roku 2003, a to na území zahrnující centrální ást eského ráje a od roku 2006 p sobí i na území v tší ásti St edního Pojize í. leny spole nosti jsou obce, mikroregiony, ale i podnikatelé a to nejen v zem d lství, i službách, nebo v cestovním ruchu. Dále jsou leny zástupci místních spolk i neziskové organizace všichni, kte í se zajímají o budoucnost místa, kde žijí.

10 strana 9 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU Spokojený domov 1/2015 V prosinci vyšlo už třetí novodobé číslo sborníku Boleslavica Petr Novák V pátek 19. prosince proběhl v Knihovně města Mladá Boleslav slavnostní křest vlastivědného sborníku Boleslavica 14. Historie sborníku Boleslavica sahá až do roku 1969, avšak pravidelného vydávání se dočkal až v posledních třech letech. Pravidelnému vydávání sborníku Boleslavica bránily nejprve politické a posléze finan ní a organiza ní d vody. Zlom nastal až v roce 2012, kdy se tvorby sborníku ujali dva mladí historici - Jan Ju ena a Ji í Filip a coby výkonní redakto i sestavili pod hlavi kou Muzea Mladoboleslavska a Státního okresního archivu Mladá Boleslav sborník Boleslavica 12. V lo ském roce se poda ilo navázat vydáním svazku Boleslavica 13 a obnovená tradice úsp šn pokra uje i letos. Aktuální ro ník je tedy t etí novodobý, celkov však od roku 1969 Boleslavica vychází již posedmé. Mezi významné hosty podve era pat ili krom editele Muzea Mladoboleslavska Lu ka Beneše také historik a redaktor sborníku Boleslavica 68 Karel Her ík i zastupitel St edo eského kraje Karel Hor i ka. V letošním roce uplynulo 100 let od vypuknutí 1. sv tové války, k tu se proto zú astnili i vojáci v dobových uniformách. Tématu 1. sv tové války se v nuje i n kolik p ísp vk v letošním sborníku, nap íklad p ísp vek Pozor, dvojnásobná soutěž P inášíme dv sout žní otázky o historický sborník Boleslavica a o knihu o Spokojeném domov Když pé e h eje u srdce. O každou cenu se bude losovat samostatn, jedna osoba m že poslat odpov di i více otázek. Odpov di prosím doru te do 13. b ezna osobn do n kterého z našich kontaktních míst (viz str. 11), poštou na adresu Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt, em na nebo telefonem (p ípadn SMS) na Romana Wojciechowskeho M sto Kosmonosy za Velké války , vzpomínky Barbory Hoblové na 1. sv tovou válkou zpracované Hankou Müllerovou i p ipomenutí významného organizátora protirakouského odboje Luise Tu ka v lánku Tomáše Pilvouska. lánek Viktora ížka a Zde ka Víška je v nován mladoboleslavskému rodáku, básníku Františku Gellnerovi. Nechybí však ani jiná témata o nálezu bronzového hrotu kopí u Pískové Lhoty pojednává lánek archeologa Filipa Krásného, Lenka Procházková seznamuje tená e s asopisem Žena, který roku 1902 krátce vycházel v Mnichov Hradišti, Jan Ju ena se ve svých láncích v nuje požáru zámku v B lé pod Bezd zem v roce 1929, nálezu souboru památek ve v ži b lského zámku a 100. výro í narození vále ného pilota Miroslava ervinky. editel Státního okresního archivu Mladá Boleslav Jan Šimonek jako již tradi n p ispívá dalším dílem lánku pojednávajícím o vále ných pomnících v regionu. Podbezd zí v literární tvorb Karla Sellnera je téma Bohumila Horá ka, Ladislav Futtera se v nuje ve svém p ísp vku pobytu lužickosrbských d tí v Jabkenicích a Lud k Beneš p ipomíná 200 let od narození vlastence a poslance Jana Nepomuka Krouského. Zastoupeno je i jedno p írodov dné téma Václav Pet í ek se ve svém lánku v nuje území Radou. Sou ástí sborníku je historicko-vlastiv dná bibliografie za rok 2013, recenze vyšlé literatury s regionální vlastiv dnou tematikou a výro ní zprávy muzeí a archiv v mladoboleslavském okrese. Soutěž o historický sborník Boleslavica: Jak se jmenuje editel Státního okresního archivu Mladá Boleslav? (nápověda v článku) Soutěž o knihu Když péče hřeje u srdce: Spokojený domov, o. p. s., je a. domov pro seniory b. poskytovatel pé e pro seniory a handicapované ve vlastních domácnostech c. sdružení podomních prodejc d. zahradnictví

11 Spokojený domov 1/2015 PŘEDSTAVUJEME strana 10 I pacienti s těžkou demencí vnímají kolem sebe emoce Přejeme si svět bez Alzheimerovy choroby, ale zatím se alespoň snažíme pomáhat, aby se pacientům i pečujícím žilo lépe, říká Šárka Kovandová, ředitelka Alzheimer nadačního fondu. Co bylo hlavním podnětem pro vznik Alzheimer nadačního fondu? Na jedné stran to byl stále se zvyšující po et pacient s demencí a zárove neut šená situace v oblasti výzkumu a lé by a pé e o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími degenerativními onemocn ními mozku v eské republice. Odhaduje se, že demencí u nás v sou asnosti trpí 140 tisíc lidí, v d sledku eho se tato nemoc v širším slova smyslu u nás týká každé tvrté rodiny. Bohužel ale tato oblast medicíny stále není tak populární, jak by si zasloužila, proto je jedním z cíl Alzheimer nada ního fondu oslovit mladé lidi, kte í by se jí za ali zabývat. P áli bychom si, aby se více mladých léka zabývalo oblastí geriatrie a také výzkumu. Náš fond tedy pomáhá tam, kde to není vid t, ale je to pot eba. Alzheimerova choroba je stejn jako jiné nemoci op edena množstvím mýt, jedním z nich je nap. názor, že pokud lov k ztratí pam, je mu vlastn jedno, jak a kdo o n j pe uje. To je samoz ejm nesmysl, protože i pacienti s t žkou demencí vnímají emoce kolem sebe, asto jsou i p ecitliv lí a je velmi d ležitý zp sob komunikace s nimi. Bohužel na Alzheimerovu chorobu zatím neexistuje lék, ale pokud je v as odhalena, dokáží léky její pr b h zpomalit. Kdo může požádat o nadační příspěvek ANF? O nada ní p ísp vek lze žádat nejen v rámci vyhlašovaných sout ží, ale i nezávisle na nich. Žádost si mohou podat jednotlivci i organizace zabývající se diagnostikou, lé bou i pé í o pacienty s demencí. Chceme p ispívat zejména na oblasti, na které finance asto nezbývají, nap. další vzd lávání personálu. Pokud nap íklad za ízení pe ující o pacienty s demencí nemá dostatek prost edk na seminá e pro své zam stnance, m že si u nás požádat o p ísp vek. Jak lze zjistit na našich webových stránkách, škála námi podpo ených projekt je velmi r znorodá, po ínaje seminá i a kon e divadelním p edstavením inspirovaným Alzheimerovou chorobou. Alzheimer nada ní fond sice sídlí v Praze, ale naše nada ní p ísp vky putují do nejr zn jších kout celé republiky. Nic z toho by samoz ejm nebylo možné bez našich dárc, kterým bych i touto cestou ráda pod kovala. Stejn tak pat í velký dík len m správní rady, kte í v nují nemalou ást svého volného asu prací pro ANF. Které z vašich cílů se vám zatím podařilo naplnit? Máme za sebou t i ro níky sout že o nejlepší odbornou publikaci (Cena MUDr. Jana Bureše), poda ilo se nám zorganizovat kurzy metodologie výzkumu pro doktorandy, seminá e pro sestry gerontologických odd lení psychiatrických lé eben na téma prevence syndromu vyho ení, podpo ili jsme program eské alzheimerovské spole nosti Bon Appetit Radost z jídla v dlouhodobé pé i, díky našim nada ním p ísp vk m vycestovali mladí léka i a léka ky na stáže a konference. V rámci našich ve ejných výb rových ízení jsme p isp li na vzd lávání personálu v p ti za ízeních pe ujících o pacienty s demencí a podpo ili jsme n kolik výzkumných projekt. Jakými cestami činnost Nadačního fondu propagujete? Velký kus práce odvád jí i naši patroni Ivona B ezinová a Honza H ebejk. Úsp šná spisovatelka d tských knih Ivona B ezinová b hem svých autorských tení knížky Lentilka pro d du Edu, týkající se ACH, propaguje i práci našeho nada ního fondu. Stejn tak i známý režisér filmu Musíme si pomáhat, Honza H ebejk, neodmítá pozvání na akce, kde nám m že pomoci. Stal se také patronem jednoho z našich nada ních vín, Cuvée A, druhé víno Rosé A nám pok tila here ka Alena Antalová. Jaké jsou ohlasy na vaši činnost? Alzheimer nada ní fond existuje t i roky, za tuto dobu se nám myslím poda ilo vejít do pov domí ásti mladých léka a v dc i zam stnanc za ízení pe ujících o pacienty s demencí. Stále ast ji o naší práci v dí i dárci, které oslovujeme. Velmi si vážíme dobrovolník, kte í nám nabízejí svou pomoc, protože cht jí n co smysluplného ud lat. Alzheimer nadační fond Burešova 1600, Praha 8 Tel.:

12 strana 11 DISTRIBUČNÍ MÍSTA Spokojený domov 6/2014 Kam všude časopis distribuujeme? Seznam distribu ních míst neustále rozši ujeme a naším cílem je, aby byl asopis vydáván ve vyšším nákladu a k dispozici byl v každé obci v regionu naší p sobnosti, protože práv na malé obce ve velké mí e zam ujeme naše sociální služby. Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho asopisu, kontaktujte prosím redakci. Aktuální seznam distribu ních míst p inášíme níže: Bakov nad Jizerou: M stský ú ad, Mírové nám stí 208; M stská knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové nám stí 84; Trafika, Boleslavská 715. Dolní Bousov: Zahradnictví Spokojené slunce, V Lipkách; M stská knihovna a infocentrum, Kostelní ul Jinolice: Obecní ú ad, Jinolice 39. Kněžmost: D m s pe ovatelskou službou (Obecní knihovna, kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s.), U St ediska 24; Obecní ú ad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradiš ská 194; kade nictví Marie Zimová, Hradiš ská 181 (budova sokolovny). Libuň: Obecní ú ad, Libu p. 27. Mladá Boleslav: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Palackého 1327; M stská knihovna, Václava Klementa 1229; Magistrát odbor sociálních v cí, Starom stské nám. 69; Informa ní centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu, Nám. Republiky 760; Help Centrum, Na Kozin 9; Ú ad práce, Jaselská 292. Mnichovo Hradiště: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Jana Švermy 378 (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska); Malyra, Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; Trafika Signál, Masarykovo nám stí 283; M stské informa ní centrum, Masarykovo nám stí 299; Trafika David Abraham, Masarykovo nám stí 240; ekárna léka, Masarykovo nám stí 692; ekárna (MUDr. Pfeffer), Masarykovo nám stí 246; M stská knihovna, Turnovská 717; O ní optik AA, Ivana Olbrachta 408; Poliklinika, Jana Švermy 395 ( ekárny v p ízemí a 1. pat e); Lékárna Arkánum, Víta Nejedlého 1497; Cukrárna Za rohem, Víta Nejedlého 279; Restaurace U Kvapil, Jana Švermy 384; Ú ad práce, Jiráskova Přepeře u Turnova: Obecní ú ad, P epe e 229. Příšovice: Zdravotní st edisko, P íšovice 185. Ptýrov: Obecní ú ad, Ptýrov 19. Sobotka: M stský ú ad, Boleslavská 440; M stské informa ní centrum, nám stí Míru 3; Zdravotní st edisko, Ji ínská 300. Turnov: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Zborovská 519 (budova hotelové školy bo ní vchod ze Žižkovy ulice); Panochova nemocnice Turnov, 28. íjna 1000; Ú ad práce, Palackého 192; M stský ú ad odbor sociálních v cí, Skálova 84; M stské informa ní centrum, Nám. eského ráje 26. Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme jakékoliv p ipomínky k asopisu, tipy na lánky, nám ty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotn postižené a v neposlední ad i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, lánky o vašich koní cích, recepty... Osobn m žete doru it své p ísp vky do naší kancelá e v Mnichov Hradišti nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Zahradnictví Spokojené slunce provozované Spokojeným domovem, o. p. s. V Lipkách, Dolní Bousov, tel.: , PROVOZNÍ DOBA: PO PÁ: 8:00 16:00 SHÁNÍME BRIGÁDNÍKY!!! Spokojený domov shání brigádníky na pozice osobních asistent (asistentek) a pe ovatel (pe ovatelek) v domácnostech senior a handicapovaných. Bližší informace vám poskytnou koordinátorky příslušných oblastí: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a okolí: , Turnov a okolí: , Spokojený domov, registrace MK ČR E Adresa redakce pro osobní návštěvu: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradišt (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska). Korespondenční adresa: Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt. Šéfredaktor: Bc. Petr Novák tel.: , e- mail: Redakční rada: Marie Ko ová, Ing. Lucie Lustigová, Mgr. Martina Michalcová, Miloslava Šturmová, Jaromír Veselý. Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o. Web časopisu: Vydává Spokojený domov, o. p. s. poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá p. 159, Mnichovo Hradišt, I : , tel.: ,

Terénní sociální služby Spokojeného domova.

Terénní sociální služby Spokojeného domova. Terénní sociální služby Spokojeného domova Registrované sociální služby Pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací služby Odborné sociální poradenství Region působnosti Služby poskytujeme v okruhu

Více

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Ob anské sdružení Fokus Mladá Boleslav CÍLE SLUŽEB zvýšení kvality života klient, zvýšení jejich nezávislosti, snížení pot eby psychiatrické rehabilitace, zvládnutí

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Zápis z 3. setkání pracovní skupiny senioři a OZP ze dne 30. května 2013

Zápis z 3. setkání pracovní skupiny senioři a OZP ze dne 30. května 2013 Zápis z 3. setkání skupiny senioři a OZP ze dne 30. května 2013 Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí Projekt CZ.1.04/3.1.03/78.00012 Kde: Volnočasové centrum, Zámecká č. p. 744, Mnichovo

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE za rok 2009 Nadační fond Nová Šance založilo Statutární město Mladá Boleslav v roce 2005 jako prostředek financování protidrogové prevence a prevence

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S z 14. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti konané dne 1. března 2013 2 Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Místo : Konice Dne: 7. 4. 2016 Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Statut Novin Prahy 12 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Statut Novin Prahy 12 (dále jen Statut) upravuje vydávání měsíčníku Noviny Prahy 12

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod íslo monitorovací zprávy/hlášení: Marketingové a koordina ní aktivity v oblasti cestovního ruchu íjemce: Registra ní íslo projektu: Po adí: edpokládané

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2015

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2015 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2012 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje...

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... 2 OBSAH Povede se to?... 3 Kalendář uskutečněných akcí... 5 Plán činnosti... 6 Bilance...

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Program uskupení PYŠELY: DOBRÁ ADRESA. pro komunální volby 2014

Program uskupení PYŠELY: DOBRÁ ADRESA. pro komunální volby 2014 Program uskupení PYŠELY: DOBRÁ ADRESA pro komunální volby 2014 STO OTEV ENÉ Budeme aktivn diskutovat plány a projekty m sta s ve ejností. Zve ejníme všechny smlouvy uzavírané m stem vyjma smluv s osobními

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ:

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 Zadavatel: Město Nechanice Zpracovatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. 1. Úvod Město Nechanice

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2015

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2015 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2015 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská

TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská 1.Příprava projektu Chci na své zahradě realizovat prvky přírodních zahrad a využívat je v enviromentálním vzdělávání dětí?

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více