SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor"

Transkript

1 snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. Handicapovaný zp vák Jakub Kazda: D kuji všem, kdo mi pomáhají str. 3 4 Spokojený domov rozšiřuje své služby na Jičínsku! Více informací na straně 8. Obsah ísla: D kujeme za podporu v lo ském roce str. 1 2 Rozhovor: handicapovaný zp vák Jakub Kazda str. 3 4 Praktické informace: Rok 2015 p ináší p íjemné novinky v sociální oblasti str. 5 V Turnov prob hla výstava kreslených vtip od vozí ká e Zástupci Spokojeného domova se zú astnili oslav 15. výro í Domova Modrý kámen str. 6 Pro nás m sto Turnov nepodpo ilo v za azení do systému sociální sít Libereckého kraje? str. 7 Zahradnictví Spokojené slunce nabízí i bylinky Spokojený domov rozši uje své služby na Ji ínsku Spokojený domov se stal lenem Místní ak ní skupiny eský ráj a St ední Pojize í str. 8 Hledání ztraceného asu: V prosinci vyšlo už t etí novodobé íslo sborníku Boleslavica str. 9 P edstavujeme: Alzheimer nada ní fond str. 10

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 1/2015 D kujeme za podporu v lo ském roce Nadace a nada ní fondy: Nada ní fond Veselý senior Fond svou inností a finan ními možnostmi p ispívá ke zlepšení podmínek seniorským organizacím. Nadace Ta ány Kucha ové Krása pomoci Ú elem Nadace je zajišt ní finan ní, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzd lávací podpory a pomoci zdravotn, sociáln i ekonomicky znevýhodn ným jedinc m i skupinám na území eské republiky i v zahrani í. Výbor dobré v le Nadace Olgy Havlové Posláním Výboru dobré v le Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzd lávací, pokud sm ují k d stojnému za len ní lidí se zdravotním postižením, opušt ných d tí, nemocných a starších ob an. Nadace D tský mozek Všestranná podpora d tí i dosp lých s postižením centrální nervové soustavy. Nadace Agrofert Nadace AGROFERT sleduje pot eby v eské republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat p esn tam, kde je to t eba. Nadace svou innost realizuje p evážn formou finan ního p ísp vku. Nadace p ispívá p edevším nekomer ním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiáln -technického vybavení a podmínek innosti. turnovská pobo ka Partners Nada ní fond J&T Posláním fondu je podpora humanitárních aktivit sledujících obecn prosp šné cíle zejména se zam ením na podporu projekt a aktivit sociálního charakteru. Nada ní fond poskytuje p ísp vky jak fyzickým, tak právnickým osobám neziskovým organizacím. Pomoc nada ního fondu sm uje p edevším k ohroženým d tem a sociáln slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Grantový program ŠKODA d tem Pomoc d tem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti spole enské odpov dnosti. Zam ena je p edevším na d ti sociáln znevýhodn né, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve spole nosti a rozvoji svých dovedností. Nadace EURONISA Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich v ku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporuje projekty a innosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzd lávací oblasti. Nadace Komer ní banky JISTOTA Nadace finan n podporuje projekty zdravotn -sociálního charakteru, projekty v oblasti rozvoje ob anské spole nosti a vzd lávání. Nemalé prost edky z rozpo tu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotn postiženým spoluob an m. Nada ní Fond AVAST Zam uje se na spole ensky a sociáln znevýhodn né a zdravotn postižené. Podporuje též lidská práva, seniory, rozvoj kultury a vzd lávání.

3 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Firmy: Státní správa: Citibank Europe plc, organizační složka Poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou adu finan ních produkt a služeb v etn osobního bankovnictví a úv rových produkt, firemního a investi ního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transak ních služeb a služeb wealth managementu. Přikryl s.r.o. Firma nabízí vedení ú etnictví a da ové evidence, ekonomické a da ové poradenství. NeonLak, s.r.o. Firma se zabývá povrchovou úpravou plast a kov, a to nanášením nát rových hmot mokrou cestou. Centr PCO, v.o.s. Firma zajiš uje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpe ovacích za ízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systém, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a st ežení vozidel. Obalplast, s.r.o. Firma se zabývá výrobou obal, plastových obal, vst ikolis, dekorativních p edm t. Inzert Reality Komplexní služby v oblasti realit. AUTO MH Prodej a servis automobil. ICV Šárka, o.p.s. Osv tová, informa ní a vzd lávací innost v neziskovém sektoru. Kraje: Ministerstvo práce a sociálních věcí Města a obce: Bílá, Bakov nad Jizerou, Holenice, Jinolice, Kosmonosy, Kn žmost, Lažany, Libu, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradišt, Nová Ves nad Popelkou, Obruby, P íšovice, Ptýrov, Sem ice, Turnov Fyzické osoby: Miluše Pavlíková, Ing. Ji í Novák, Martina Kanalašová, Božena Sedláková, Bc. Kamila Sedláková, Jaromír Veselý, Ing. Jaroslav Vylít, Ing. Michaela Švermová, Mgr. Martina Michalcová, Alena Lochmanová, Ing. Pavel Velda, Mgr. Jan Harcuba Mediální partneři: Boleslavský deník, Ji ínský deník, Týdeník 5plus2, Mnichovohradiš ské noviny Echo, Zpravodaj obce Kn žmost, Turnovsko v akci Za spolupráci v roce 2014 děkujeme: Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tvá i, nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA za dlouhodobou spolupráci v pé i o klienty, Fokusu Mladá Boleslav za dlouhodobou spolupráci v pé i o klienty, ob anskému sdružení Rodina24 za spolupráci p i vzd lávání zam stnanc, Taťáně Kuchařové, Janě Šulcové, Petru Štěpánkovi, Regině Rázlové, Jaromíru Jermářovi, Miroslavu Bobkovi, Viktoru Sodomovi, Ivanu Berkovi, Tomáši Chmelovi, Filipu Proučilovi, Pavlu Půtovi, Josefu Faltynkovi, Ondřeji Lochmanovi, Josefu Wachtlovi, Jiřímu Novákovi, Václavu Cihlářovi, Janu Soldánovi, Ireně Maděrové, Michalu Václavkovi, Haně Varclové, Kláře Slezákové, Janu Füšimu, Ivě Benešové, Heleně Šádkové, Kateřině Maxové, Jitce Bartošové, Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Kateřině Šmídové, Katarzynie Szajda, Radce Novákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, Městské policii Mnichovo Hradiště, Dobrovické televizi, obecně prospěšné společnosti Medvídek Dáda, občanskému sdružení DMO Pobyty, Domovu Modrý kámen, p. s. s., Zoo Praha, občanskému sdružení Veselá Vesnice, Help Centru Mladá Boleslav, Fanclubu Petra Nováka a dalším za pomoc, podporu a spolupráci p i p íprav a realizaci benefi ního koncertu k 10. výro í Spokojeného domova a dalších našich akcí.

4 strana 3 ROZHOVOR Spokojený domov 1/2015 Handicapovaný zpěvák Jakub Kazda: Děkuji všem, kdo mi pomáhají Petr Novák Přinášíme rozhovor se zpěvákem Jakubem Kazdou, který byl vloni na podzim jedním z hostů našeho benefičního koncertu. Jakube, vzpomeneš si na moment, kdy tě poprvé napadlo, že se začneš věnovat zpěvu? Bylo mi zhruba deset. P edtím jsem zkoušel hrát na flétnu. Ale to mi moc nešlo. Navrhli mi, jestli bych necht l zkusit zpívat, a mn se to zalíbilo. Kdo ti nejvíce v této tvé aktivitě pomohl a pomáhá? Jednak mi hodn pomohli moje u itelky zp vu Zdena Svobodová (ze ZUŠ v Ji ín ) a Nadia Ladkany (ze ZUŠ v Lomnici nad Popelkou) a také samoz ejm moji rodi e. Jak pečuješ o svůj hlas? D lám r zná dechová a p vecká cvi ení a snažím se chránit proti nachlazení nap íklad tím, že jím zázvor a piju slézový aj. Ob as si také dám lži ku olivového oleje, který zlepšuje pružnost hlasivek. A jak trénuješ svou paměť? Pamatuješ si všechny texty bez problémů? Samoz ejm mi n jakou dobu trvá, než se nau ím text. Nestihl bych ho íst z listu, ale našt stí mám dobrou pam, a v tšinu písní, které znám, jsem zpíval už mnohokrát, takže si text vybavím rychle. Co ještě děláš pro své sebezdokonalování? Když n kde ú inkuju, vždycky požádám n koho z rodiny, aby vystoupení nahrál, a potom si záznam p ehrávám a hodnotím, co se poda ilo, co naopak zlepšit, a tak dále. Taky vystoupení srovnávám s p edchozími, abych poznal, jestli jsem se n jak posunul, jaké písn zvolit p íšt, ale také proto, abych si znovu vybavil atmosféru. Umíš hrát i na nějaký hudební nástroj? Trochu hraju na foukací harmoniku a taky v rámci školy mám hodiny klavíru. Na obou ješt musím zapracovat. Jaký je tvůj oblíbený zpěvák, jehož písně zpíváš? Z eských zp vák je to t eba Jaromír Nohavica nebo Karel Kryl, jejichž písn jsem zpíval. Ale rád poslouchám i r zné další eské interprety. Ze zahrani ní tvorby se mi líbí nap íklad písn Leonarda Cohena, Boba Dylana nebo Andrea Bocelliho. Kromě převzatých písní zpíváš i svou vlastní tvorbu. Kolik už máš vlastních písniček? Zatím mám celkem 4 vlastní písn. O životě, což byla v bec první, Bezejmenná, Návrat a Sedm divů světa, kde jsme se inspirovali starov kými civilizacemi a jejich kulturou. S kým nejslavnějším ses setkal či střídal na jednom pódiu v rámci jedné akce? Jednak s Viktorem Sodomou, práv na p edstavení pro Spokojený domov, také s Miriam Kantorkovou na p edstavení Patříme k sobě v Semilech. Jednou jsem vystoupil jako p edskokan skupiny Kamelot. Měl jsi už někdy i sólový koncert? Za doprovodu svých p átel vystupuju v kostele Všech svatých na Zebín kousek od Ji ína a také o prázdninách zpívám na zámku Humprecht v Sobotce. V rámci školy jsem zpíval v Jihlav písn Karla Kryla. Co pokládáš za svůj dosavadní největší životní úspěch? Ur it to, že jsem se dostal na konzervato. Tímto bych také cht l pod kovat svým u itelkám zp vu a i všem ostatním, kdo m p ipravovali na p ijímací zkoušky. Také už zmi ovaný koncert v Jihlav, kde jsem za doprovodu orchestru a sboru konzervato e zpíval písn Karla Kryla. Všem bych cht l moc pod kovat. A čeho bys chtěl dosáhnout v budoucnu? Do budoucna bych se cht l jednak zlepšit ve zp vu a celkov dob e zvládat školu, taky bych cht l být prakti t jší a samostatn jší, abych dokázal za izovat víc v cí sám. Jaké zaměstnání bys chtěl v budoucnu vykonávat? Možná bych byl u itelem hudby, uvažoval jsem taky o muzikoterapii nebo o studiu n jakého oboru souvisejícího s literaturou. Každopádn ješt nemám úpln jasno. I když je to těžké plánovat a předvídat, neuvažuješ třeba o kariéře profesionálního zpěváka?

5 Spokojený domov 1/2015 ROZHOVOR strana 4 Kariéra profesionálního zp váka by ur it byla zajímavá, ale nevím, jestli jsem na takové úrovni, abych toho mohl dosáhnout a prosadit se. Co děláš ve svém volném čase kromě zpěvu? Rád tu, poslouchám hudbu, ob as si jdu zaplavat, a když je dobré po así, zkouším i kolo. V čem tě omezuje tvůj handicap? Rozhodn v cestování. Ve škole se krom zp vu také u ím, jak se pohybovat práv po takových m stech, jako je Praha. Jde o to, že procházím r zné trasy n kolikrát za sebou a m j pr vodce m upozor uje nap íklad na r zné orienta ní body. Musím íct, že od té doby, co jsem v Praze, se moje orientace zlepšila a n které trasy už zvládám sám. Také se mi špatn te malý text, což eším zv tšováním, tením s lupou nebo tím, že použiju hlasový výstup na po íta i. Mám trochu problém s pohyblivostí levé ruky, takže nap íklad v hodinách klavíru hraju hlavn pravou rukou, ale zárove si myslím, že práv hraní na klavír je dobrý trénink, a v ím, že se levá ruka postupn zlepší. Jak se podle tebe žije handicapovaným v dnešní společnosti? Co bys vyzdvihl, a co je naopak nutné ještě zlepšit? Ur it se hodn v cí zlepšilo. Budovy ú ad, pošt a dalších institucí se upravují, aby byly bezbariérové, umís ují se na n hlasové majáky, doprava ve m stech je ozvu ená, díky r zným program m mohou postižení pracovat s po íta em a tak dále. Problém vidím v tom, že spousta lidí nemá o postižených dost informací, nebo jsou to informace nesprávné. Proto hodn lidí neví, jak se k nim chovat, o em mluvit, nebo nemluvit nebo kdy a jak jim pomoct. Postižený lov k má sice ur ité znevýhodn ní, ale jinak je na stejné úrovni jako ostatní, a ti by se nem li bát s ním komunikovat. Kam bys nás v nejbližší době pozval na nějaké své vystoupení? Pokud se to poda í, tak v kv tnu se v Ji ín v kostele sv. Jakuba uskute ní koncert, kde spole n se sborem a orchestrem konzervato e Jana Deyla budu zpívat písn Karla Kryla. Práv tam bych vás rád pozval. Také budu vystupovat na letošním festivalu Patříme k sobě, který se koná v Semilech. O Jakubovi Jakub Kazda z Jičína (*1992) poprvé veřejně vystoupil v roce 2002 na Benefičním koncertě pro občanské sdružení APROPO, jehož výtěžek byl použit ve prospěch zdravotně postižených dětí. Od té doby se zúčastnil řady různých koncertů, festivalů a vernisáží v blízkém i vzdálenějším okolí Jičína. V prvních letech svého zpívání Jakub nejraději zpíval pomalejší písně, s texty k zamyšlení, které nám mají co říci. O životě a o věcech, které lidi sbližují a kterými by se měli řídit. Postupem času rozšiřoval svůj repertoár i o písně v rytmu rychlejším. V roce 2007 vydal své první sólové CD, kterému dal název Zpěvem ke štěstí. Jakub Kazda vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně a v současné době studuje zpěv na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, která se zaměřuje na výuku zrakově postižených. Jakub Kazda na akcích Spokojeného domova Pro Spokojený domov vystupoval Jakub Kazda v roce 2010 na benefi ním plese v Mladé Boleslavi (snímek naho e), v roce 2013 na vernisáži kresleného humoru v Kin Mnichovo Hradišt (vlevo dole) a v roce 2014 na benefi ním koncert k 10. výro í Spokojeného domova v M stském divadle Mnichovo Hradišt (vpravo dole). Foto: Archiv Spokojeného domova (3x)

6 strana 5 PRAKTICKÉ INFORMACE Spokojený domov 1/2015 Rok 2015 přináší příjemné novinky nejen pro seniory a handicapované Petr Novák 1. ledna letošního roku došlo k několika změnám týkajícím se života seniorů, handicapovaných, rodin s dětmi, ale i fungování poskytovatelů sociálních služeb. Zde jsou nejvýznamnější z nich: SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ Držitelé pr kazu TP, ZTP a ZTP/P si nyní mohou vym nit tyto pr kazy bez zbyte ných administrativních pr tah a správního ízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na p ísp vek na mobilitu je navíc vázán p ímo na nárok na pr kaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 KČ D chody byly op t valorizovány podle 100 procent nár stu spot ebitelských cen a o jednu t etinu nár stu reálné mzdy. D chodci si tak polepšili v pr m ru o 200 korun m sí n. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA KČ Stát se postupn snaží zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úrove p iblížila 40 procent m pr m rné mzdy. Od ledna 2015 minimální mzda iní korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Plní tak lépe svoji ochrannou, ale i motiva ní funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu V letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována v bec. PORODNÉ BUDE I NA DRUHÉ DÍTĚ A DOSÁHNE NA NĚJ VÍCE RODIN U prvního dít te z stala ástka porodného na 13 tisících korunách, u druhého jde nyní o 10 tisíc korun. Ministryn práce a sociálních v cí Michaela Marksová prosadila zvýšení koeficientu z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního minima rodiny, takže na porodné má nárok širší okruh rodi. Na porodné u prvního dít te dosáhnou domácnosti s istým p íjmem do korun, u matky samoživitelky do korun. Polepšily si také ženy, kterým se narodí vícer ata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximáln korun (nebo jen 13 tisíc), nov je to 23 tisíc korun. A nezáleží, zda jde o jejich první, nebo následný porod. DĚTSKÉ SKUPINY POMOHOU RODIČŮM LÉPE SLADIT PRACOVNÍ A RODINNÝ ŽIVOT Již od 29. listopadu 2014 je ú inný zákon o poskytování služby pé e o dít v d tské skupin. D tské skupiny mají za cíl rodi m d tí lépe sladit rodinný a pracovní život. D tské skupiny by m ly pomoci vy ešit chyb jící místa pro d ti p edškolního v ku a doplnit stávající systém pé e o p edškolní d ti. Založení takové skupiny je administrativn i finan n mén náro né, než je tomu u klasických školek. Zam stnavatelé si mohou da ov uznat náklady na provoz vlastního za ízení nebo p ísp vku na provoz za ízení zajiš ovaného jinými subjekty pro d ti zam stnanc. Rodi e zase mohou využít slevu na dani, pokud služby d tské skupiny využijí. OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pom žou p erušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se p edevším neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude nov poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zárove se m že poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovn, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od kv tna Bude také stanovena maximální výše nájemného podle ástky dané v míst obvyklé a normativních náklad na bydlení podle zákona o státní sociální podpo e. PŘECHOD FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE Peníze na sociální služby od letošního roku rozd lují kraje, které znají místní poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nov je zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ro ním objemu finan ních prost edk vy len ných ve státním rozpo tu, m lo by tak dojít ke stabilizaci a v tší provázanosti na st edn dobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj má také povinnost ur ovat sí sociálních služeb na základ zjišt ných pot eb obyvatel.

7 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 6 V Turnově proběhla výstava kreslených vtipů od vozíčkáře Petr Novák Vozíčkář Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, jeden ze zhruba 95 lidí, o které v jejich vlastních domácnostech Spokojený domov pečuje, se zabývá tvorbou kresleného humoru. Má za sebou už zhruba 14 výstav, z nichž nejnovější byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 11. prosince 2014 v Kavárně Muzeum ve Skálově ulici v Turnově. Jedná se o autorovu první výstavu v tomto m st. Výstavu zahájil hudebník Pavel MAMUT Eichler z Mnichova Hradišt (na snímku vlevo). Výstava m la být p vodn ke zhlédnutí po dobu dvou m síc, Kavárna muzeum však za átkem ledna neo ekávan ukon ila sv j provoz. P esto v íme, že i za tak krátkou dobu si výstava své návšt vníky našla, a t šíme se na po ádání dalších výstav Jirky Flekny i dalších akcí na r zných místech našeho regionu op t n kdy v budoucnu. Zástupci Spokojeného domova se zúčastnili oslav 15. výročí Domova Modrý kámen Petr Novák 1. prosince byli zástupci Spokojeného domova pozváni na oslavu 15. výročí otevření budovy Domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti. Jeho editelka Marie Smutná zavzpomínala na uplynulých 15 let, dále bylo na programu hudební vystoupení Ji ího Škváry a jeho muzikant. Na akci dorazila ada vzácných host, nap íklad senátor Jaromír Jermá, poslanci Jana Hnyková, Tomio Okamura a Marek ernoch (syn zp váka Karla ernocha) i starosta Mnichova Hradišt Ond ej Lochman. Na oslavu navazovala XV. váno ní výstava dopln ná výstavou betlém. Spokojený domov s Domovem Modrý kámen spolupracuje už adu let. Na Mnichovohradiš sku se jedná o dva dopl ující se poskytovatele sociálních služeb pro seniory zatímco Spokojený domov pe uje o seniory handicapované ve vlastních domácnostech, Domov Modrý kámen je pobytovým za ízením a stará se tedy o ty, kdo již doma (ani podporou terénních sociálních služeb) být nemohou i necht jí. Blahop ejeme Modrému kameni k výro í, d kujeme za pozvání a t šíme se na spolupráci v dalších letech! Foto na této stran : Spokojený domov (4x)

8 strana 7 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 1/2015 Proč nás město Turnov nepodpořilo v zařazení do systému sociální sítě Libereckého kraje? Již deset let jsme poskytovatelem terénních sociálních služeb (pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a osobní asistence) na Mladoboleslavsku a v Českém ráji. Jsme nestátní nezisková organizace a od počátku klademe důraz na maximální časovou i místní dostupnost našich služeb tak, aby mohli naši klienti zůstat v přirozeném prostředí a co nejvíce žít dle svých zvyklostí ve městech i na vesnicích, ve všedních dnech i o víkendech a svátcích. Činíme tak bez ohledu na administrativní hranice obcí, a dokonce i krajů. Služby poskytujeme 95 klientům ve více než třech desítkách obcí na území tří krajů Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého. A právě při této naší snaze narážíme často na nepochopitelné překážky v systému státní správy a samosprávy, z nichž aktuální se týká přístupu města Turnov. M sto Turnov se rozhodlo nás pro rok 2015 nepodpo it p i tvorb sít poskytovatel pe ovatelské služby, kterou tvo il Liberecký kraj. Zaškrtnutím NE v dotazníku Libereckého kraje toto m sto zp sobilo, že nás kraj neza adil do systému sociální sít pe ovatelská služba pro rok 2015, a je tedy ohroženo naše erpání dotací z tohoto kraje. Toto pokládáme za zna n nespravedlivé. Víme, že na Turnovsku není žádný poskytovatel sociálních služeb, který by pe ovatelskou službu poskytoval ve stejném rozsahu jako my. erpáme z ve ejného zdroje, kdy jediný poskytovatel v této lokalit, Zdravotn sociální služby Turnov, které z izuje p ímo m sto Turnov, uvádí na svém webu, že jeho služby jsou poskytovány v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin a o víkendu probíhá pouze rozvážka obědů (10:30 až 12:30 hodin). My poskytujeme pe ovatelskou službu 7 dní v týdnu od 6:00 do 22:00 hodin, po dohodě i v jiné časy. Staráme se zkrátka o uživatele tak, jak vnímáme pe ovatelskou službu. Z finan ních d vod jsme byli nuceni k 30. lednu 2015 poskytovaní pe ovatelské služby u klient na Turnovsku ukon it. Na náš dotaz, kdo p ebere naše uživatele v pe ovatelské služb ve stejném rozsahu, jaký realizujeme my, nám místostarostka Turnova zodpov dná za sociální oblast Mgr. Petra Houšková uvedla, že jim bude sociálním odborem m sta doporu en jiný poskytovatel sociálních služeb, který služby poskytuje ve stejném rozsahu. My se však domníváme, že žádný takový poskytovatel neexistuje. Na druhé stran je nutné m stu Turnov pod kovat za podporu naší druhé sociální služby, a to osobní asistence u handicapovaných, v etn autistických a jinak vážn zdravotn handicapovaných a nemocných d tí v základní škole ve Zborovské ulici. P ejeme všem, a dostanou takovou pé i, jakou pot ebují, a si vyberou jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb. Jaromír Veselý, provozní ředitel Spokojeného domova ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT. PODPOŘTE INZERCÍ V ČASOPISE PÉČI O SENIORY HANDICAPOVANÉ V JEJICH DOMÁCNOSTECH. VÍCE INFORMACÍ NA TELEFONU NEBO NA WEBU

9 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 8 Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově nabízí i bylinky Od lo ského roku provozuje Spokojený domov zahradnictví v Dolním Bousov. Krom zeleniny, ezaných kv tin a dopl kového sortimentu nabízí i výb r bylinek: v nabídce je majoránka, šalv j, saturejka, oregano, medu ka, koriandr, pažitka, petrželka, levandule. Kontakty viz str. 11 Spokojený domov rozšiřuje své služby na Jičínsku Spokojený domov se brzy do ká op tovného rozší ení svých služeb. Nyní jsou jeho služby dostupné v okruhu 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichov Hradišti, Turnov a Jinolicích u Ji ína. Od 1. b ezna letošního roku za ne pe ovat o seniory a handicapované v jejich vlastních domácnostech také v dalších ástech Ji ínska. Podrobn jší informace p ineseme v p íštím ísle asopisu. Hlavní přednosti Spokojeného domova: Pé e je dostupná v regionu naší p sobnosti i v t ch nejmenších vesni kách, bez ohledu na administrativní hranice obcí a kraj. Služby jsou dostupné v etn víkend, ve er a státních svátk. Jezdíme i k lidem upoutaným na l žko. Spokojený domov se stal členem Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří Spokojený domov v prosinci uzav el partnerskou smlouvu s Obecn prosp šnou spole ností pro eský ráj, ze které vyplývá p edevším zajišt ní informovanosti, spolupráce na spole ných projektech a možnosti rozvoje dalších aktivit. Obecn prosp šná spole nost pro eský ráj p sobí v eském ráji od roku 2003, a to na území zahrnující centrální ást eského ráje a od roku 2006 p sobí i na území v tší ásti St edního Pojize í. leny spole nosti jsou obce, mikroregiony, ale i podnikatelé a to nejen v zem d lství, i službách, nebo v cestovním ruchu. Dále jsou leny zástupci místních spolk i neziskové organizace všichni, kte í se zajímají o budoucnost místa, kde žijí.

10 strana 9 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU Spokojený domov 1/2015 V prosinci vyšlo už třetí novodobé číslo sborníku Boleslavica Petr Novák V pátek 19. prosince proběhl v Knihovně města Mladá Boleslav slavnostní křest vlastivědného sborníku Boleslavica 14. Historie sborníku Boleslavica sahá až do roku 1969, avšak pravidelného vydávání se dočkal až v posledních třech letech. Pravidelnému vydávání sborníku Boleslavica bránily nejprve politické a posléze finan ní a organiza ní d vody. Zlom nastal až v roce 2012, kdy se tvorby sborníku ujali dva mladí historici - Jan Ju ena a Ji í Filip a coby výkonní redakto i sestavili pod hlavi kou Muzea Mladoboleslavska a Státního okresního archivu Mladá Boleslav sborník Boleslavica 12. V lo ském roce se poda ilo navázat vydáním svazku Boleslavica 13 a obnovená tradice úsp šn pokra uje i letos. Aktuální ro ník je tedy t etí novodobý, celkov však od roku 1969 Boleslavica vychází již posedmé. Mezi významné hosty podve era pat ili krom editele Muzea Mladoboleslavska Lu ka Beneše také historik a redaktor sborníku Boleslavica 68 Karel Her ík i zastupitel St edo eského kraje Karel Hor i ka. V letošním roce uplynulo 100 let od vypuknutí 1. sv tové války, k tu se proto zú astnili i vojáci v dobových uniformách. Tématu 1. sv tové války se v nuje i n kolik p ísp vk v letošním sborníku, nap íklad p ísp vek Pozor, dvojnásobná soutěž P inášíme dv sout žní otázky o historický sborník Boleslavica a o knihu o Spokojeném domov Když pé e h eje u srdce. O každou cenu se bude losovat samostatn, jedna osoba m že poslat odpov di i více otázek. Odpov di prosím doru te do 13. b ezna osobn do n kterého z našich kontaktních míst (viz str. 11), poštou na adresu Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt, em na nebo telefonem (p ípadn SMS) na Romana Wojciechowskeho M sto Kosmonosy za Velké války , vzpomínky Barbory Hoblové na 1. sv tovou válkou zpracované Hankou Müllerovou i p ipomenutí významného organizátora protirakouského odboje Luise Tu ka v lánku Tomáše Pilvouska. lánek Viktora ížka a Zde ka Víška je v nován mladoboleslavskému rodáku, básníku Františku Gellnerovi. Nechybí však ani jiná témata o nálezu bronzového hrotu kopí u Pískové Lhoty pojednává lánek archeologa Filipa Krásného, Lenka Procházková seznamuje tená e s asopisem Žena, který roku 1902 krátce vycházel v Mnichov Hradišti, Jan Ju ena se ve svých láncích v nuje požáru zámku v B lé pod Bezd zem v roce 1929, nálezu souboru památek ve v ži b lského zámku a 100. výro í narození vále ného pilota Miroslava ervinky. editel Státního okresního archivu Mladá Boleslav Jan Šimonek jako již tradi n p ispívá dalším dílem lánku pojednávajícím o vále ných pomnících v regionu. Podbezd zí v literární tvorb Karla Sellnera je téma Bohumila Horá ka, Ladislav Futtera se v nuje ve svém p ísp vku pobytu lužickosrbských d tí v Jabkenicích a Lud k Beneš p ipomíná 200 let od narození vlastence a poslance Jana Nepomuka Krouského. Zastoupeno je i jedno p írodov dné téma Václav Pet í ek se ve svém lánku v nuje území Radou. Sou ástí sborníku je historicko-vlastiv dná bibliografie za rok 2013, recenze vyšlé literatury s regionální vlastiv dnou tematikou a výro ní zprávy muzeí a archiv v mladoboleslavském okrese. Soutěž o historický sborník Boleslavica: Jak se jmenuje editel Státního okresního archivu Mladá Boleslav? (nápověda v článku) Soutěž o knihu Když péče hřeje u srdce: Spokojený domov, o. p. s., je a. domov pro seniory b. poskytovatel pé e pro seniory a handicapované ve vlastních domácnostech c. sdružení podomních prodejc d. zahradnictví

11 Spokojený domov 1/2015 PŘEDSTAVUJEME strana 10 I pacienti s těžkou demencí vnímají kolem sebe emoce Přejeme si svět bez Alzheimerovy choroby, ale zatím se alespoň snažíme pomáhat, aby se pacientům i pečujícím žilo lépe, říká Šárka Kovandová, ředitelka Alzheimer nadačního fondu. Co bylo hlavním podnětem pro vznik Alzheimer nadačního fondu? Na jedné stran to byl stále se zvyšující po et pacient s demencí a zárove neut šená situace v oblasti výzkumu a lé by a pé e o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími degenerativními onemocn ními mozku v eské republice. Odhaduje se, že demencí u nás v sou asnosti trpí 140 tisíc lidí, v d sledku eho se tato nemoc v širším slova smyslu u nás týká každé tvrté rodiny. Bohužel ale tato oblast medicíny stále není tak populární, jak by si zasloužila, proto je jedním z cíl Alzheimer nada ního fondu oslovit mladé lidi, kte í by se jí za ali zabývat. P áli bychom si, aby se více mladých léka zabývalo oblastí geriatrie a také výzkumu. Náš fond tedy pomáhá tam, kde to není vid t, ale je to pot eba. Alzheimerova choroba je stejn jako jiné nemoci op edena množstvím mýt, jedním z nich je nap. názor, že pokud lov k ztratí pam, je mu vlastn jedno, jak a kdo o n j pe uje. To je samoz ejm nesmysl, protože i pacienti s t žkou demencí vnímají emoce kolem sebe, asto jsou i p ecitliv lí a je velmi d ležitý zp sob komunikace s nimi. Bohužel na Alzheimerovu chorobu zatím neexistuje lék, ale pokud je v as odhalena, dokáží léky její pr b h zpomalit. Kdo může požádat o nadační příspěvek ANF? O nada ní p ísp vek lze žádat nejen v rámci vyhlašovaných sout ží, ale i nezávisle na nich. Žádost si mohou podat jednotlivci i organizace zabývající se diagnostikou, lé bou i pé í o pacienty s demencí. Chceme p ispívat zejména na oblasti, na které finance asto nezbývají, nap. další vzd lávání personálu. Pokud nap íklad za ízení pe ující o pacienty s demencí nemá dostatek prost edk na seminá e pro své zam stnance, m že si u nás požádat o p ísp vek. Jak lze zjistit na našich webových stránkách, škála námi podpo ených projekt je velmi r znorodá, po ínaje seminá i a kon e divadelním p edstavením inspirovaným Alzheimerovou chorobou. Alzheimer nada ní fond sice sídlí v Praze, ale naše nada ní p ísp vky putují do nejr zn jších kout celé republiky. Nic z toho by samoz ejm nebylo možné bez našich dárc, kterým bych i touto cestou ráda pod kovala. Stejn tak pat í velký dík len m správní rady, kte í v nují nemalou ást svého volného asu prací pro ANF. Které z vašich cílů se vám zatím podařilo naplnit? Máme za sebou t i ro níky sout že o nejlepší odbornou publikaci (Cena MUDr. Jana Bureše), poda ilo se nám zorganizovat kurzy metodologie výzkumu pro doktorandy, seminá e pro sestry gerontologických odd lení psychiatrických lé eben na téma prevence syndromu vyho ení, podpo ili jsme program eské alzheimerovské spole nosti Bon Appetit Radost z jídla v dlouhodobé pé i, díky našim nada ním p ísp vk m vycestovali mladí léka i a léka ky na stáže a konference. V rámci našich ve ejných výb rových ízení jsme p isp li na vzd lávání personálu v p ti za ízeních pe ujících o pacienty s demencí a podpo ili jsme n kolik výzkumných projekt. Jakými cestami činnost Nadačního fondu propagujete? Velký kus práce odvád jí i naši patroni Ivona B ezinová a Honza H ebejk. Úsp šná spisovatelka d tských knih Ivona B ezinová b hem svých autorských tení knížky Lentilka pro d du Edu, týkající se ACH, propaguje i práci našeho nada ního fondu. Stejn tak i známý režisér filmu Musíme si pomáhat, Honza H ebejk, neodmítá pozvání na akce, kde nám m že pomoci. Stal se také patronem jednoho z našich nada ních vín, Cuvée A, druhé víno Rosé A nám pok tila here ka Alena Antalová. Jaké jsou ohlasy na vaši činnost? Alzheimer nada ní fond existuje t i roky, za tuto dobu se nám myslím poda ilo vejít do pov domí ásti mladých léka a v dc i zam stnanc za ízení pe ujících o pacienty s demencí. Stále ast ji o naší práci v dí i dárci, které oslovujeme. Velmi si vážíme dobrovolník, kte í nám nabízejí svou pomoc, protože cht jí n co smysluplného ud lat. Alzheimer nadační fond Burešova 1600, Praha 8 Tel.:

12 strana 11 DISTRIBUČNÍ MÍSTA Spokojený domov 6/2014 Kam všude časopis distribuujeme? Seznam distribu ních míst neustále rozši ujeme a naším cílem je, aby byl asopis vydáván ve vyšším nákladu a k dispozici byl v každé obci v regionu naší p sobnosti, protože práv na malé obce ve velké mí e zam ujeme naše sociální služby. Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho asopisu, kontaktujte prosím redakci. Aktuální seznam distribu ních míst p inášíme níže: Bakov nad Jizerou: M stský ú ad, Mírové nám stí 208; M stská knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové nám stí 84; Trafika, Boleslavská 715. Dolní Bousov: Zahradnictví Spokojené slunce, V Lipkách; M stská knihovna a infocentrum, Kostelní ul Jinolice: Obecní ú ad, Jinolice 39. Kněžmost: D m s pe ovatelskou službou (Obecní knihovna, kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s.), U St ediska 24; Obecní ú ad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradiš ská 194; kade nictví Marie Zimová, Hradiš ská 181 (budova sokolovny). Libuň: Obecní ú ad, Libu p. 27. Mladá Boleslav: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Palackého 1327; M stská knihovna, Václava Klementa 1229; Magistrát odbor sociálních v cí, Starom stské nám. 69; Informa ní centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu, Nám. Republiky 760; Help Centrum, Na Kozin 9; Ú ad práce, Jaselská 292. Mnichovo Hradiště: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Jana Švermy 378 (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska); Malyra, Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; Trafika Signál, Masarykovo nám stí 283; M stské informa ní centrum, Masarykovo nám stí 299; Trafika David Abraham, Masarykovo nám stí 240; ekárna léka, Masarykovo nám stí 692; ekárna (MUDr. Pfeffer), Masarykovo nám stí 246; M stská knihovna, Turnovská 717; O ní optik AA, Ivana Olbrachta 408; Poliklinika, Jana Švermy 395 ( ekárny v p ízemí a 1. pat e); Lékárna Arkánum, Víta Nejedlého 1497; Cukrárna Za rohem, Víta Nejedlého 279; Restaurace U Kvapil, Jana Švermy 384; Ú ad práce, Jiráskova Přepeře u Turnova: Obecní ú ad, P epe e 229. Příšovice: Zdravotní st edisko, P íšovice 185. Ptýrov: Obecní ú ad, Ptýrov 19. Sobotka: M stský ú ad, Boleslavská 440; M stské informa ní centrum, nám stí Míru 3; Zdravotní st edisko, Ji ínská 300. Turnov: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Zborovská 519 (budova hotelové školy bo ní vchod ze Žižkovy ulice); Panochova nemocnice Turnov, 28. íjna 1000; Ú ad práce, Palackého 192; M stský ú ad odbor sociálních v cí, Skálova 84; M stské informa ní centrum, Nám. eského ráje 26. Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme jakékoliv p ipomínky k asopisu, tipy na lánky, nám ty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotn postižené a v neposlední ad i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, lánky o vašich koní cích, recepty... Osobn m žete doru it své p ísp vky do naší kancelá e v Mnichov Hradišti nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Zahradnictví Spokojené slunce provozované Spokojeným domovem, o. p. s. V Lipkách, Dolní Bousov, tel.: , PROVOZNÍ DOBA: PO PÁ: 8:00 16:00 SHÁNÍME BRIGÁDNÍKY!!! Spokojený domov shání brigádníky na pozice osobních asistent (asistentek) a pe ovatel (pe ovatelek) v domácnostech senior a handicapovaných. Bližší informace vám poskytnou koordinátorky příslušných oblastí: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a okolí: , Turnov a okolí: , Spokojený domov, registrace MK ČR E Adresa redakce pro osobní návštěvu: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradišt (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska). Korespondenční adresa: Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt. Šéfredaktor: Bc. Petr Novák tel.: , e- mail: Redakční rada: Marie Ko ová, Ing. Lucie Lustigová, Mgr. Martina Michalcová, Miloslava Šturmová, Jaromír Veselý. Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o. Web časopisu: Vydává Spokojený domov, o. p. s. poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá p. 159, Mnichovo Hradišt, I : , tel.: ,

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků NAŠE PRAHA 10 titul je součástí sítě www.nasepraha10.cz 10/2014 P r a h a 10, 11, 15, 22 Benice Dolní Měcholupy Dubeč Kolovraty Královice Křeslice Nedvězí Petrovice Štěrboholy V Hostýnské hrají děti divadlo

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více