SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor"

Transkript

1 snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. Handicapovaný zp vák Jakub Kazda: D kuji všem, kdo mi pomáhají str. 3 4 Spokojený domov rozšiřuje své služby na Jičínsku! Více informací na straně 8. Obsah ísla: D kujeme za podporu v lo ském roce str. 1 2 Rozhovor: handicapovaný zp vák Jakub Kazda str. 3 4 Praktické informace: Rok 2015 p ináší p íjemné novinky v sociální oblasti str. 5 V Turnov prob hla výstava kreslených vtip od vozí ká e Zástupci Spokojeného domova se zú astnili oslav 15. výro í Domova Modrý kámen str. 6 Pro nás m sto Turnov nepodpo ilo v za azení do systému sociální sít Libereckého kraje? str. 7 Zahradnictví Spokojené slunce nabízí i bylinky Spokojený domov rozši uje své služby na Ji ínsku Spokojený domov se stal lenem Místní ak ní skupiny eský ráj a St ední Pojize í str. 8 Hledání ztraceného asu: V prosinci vyšlo už t etí novodobé íslo sborníku Boleslavica str. 9 P edstavujeme: Alzheimer nada ní fond str. 10

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 1/2015 D kujeme za podporu v lo ském roce Nadace a nada ní fondy: Nada ní fond Veselý senior Fond svou inností a finan ními možnostmi p ispívá ke zlepšení podmínek seniorským organizacím. Nadace Ta ány Kucha ové Krása pomoci Ú elem Nadace je zajišt ní finan ní, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzd lávací podpory a pomoci zdravotn, sociáln i ekonomicky znevýhodn ným jedinc m i skupinám na území eské republiky i v zahrani í. Výbor dobré v le Nadace Olgy Havlové Posláním Výboru dobré v le Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzd lávací, pokud sm ují k d stojnému za len ní lidí se zdravotním postižením, opušt ných d tí, nemocných a starších ob an. Nadace D tský mozek Všestranná podpora d tí i dosp lých s postižením centrální nervové soustavy. Nadace Agrofert Nadace AGROFERT sleduje pot eby v eské republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat p esn tam, kde je to t eba. Nadace svou innost realizuje p evážn formou finan ního p ísp vku. Nadace p ispívá p edevším nekomer ním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiáln -technického vybavení a podmínek innosti. turnovská pobo ka Partners Nada ní fond J&T Posláním fondu je podpora humanitárních aktivit sledujících obecn prosp šné cíle zejména se zam ením na podporu projekt a aktivit sociálního charakteru. Nada ní fond poskytuje p ísp vky jak fyzickým, tak právnickým osobám neziskovým organizacím. Pomoc nada ního fondu sm uje p edevším k ohroženým d tem a sociáln slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Grantový program ŠKODA d tem Pomoc d tem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti spole enské odpov dnosti. Zam ena je p edevším na d ti sociáln znevýhodn né, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve spole nosti a rozvoji svých dovedností. Nadace EURONISA Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich v ku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporuje projekty a innosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzd lávací oblasti. Nadace Komer ní banky JISTOTA Nadace finan n podporuje projekty zdravotn -sociálního charakteru, projekty v oblasti rozvoje ob anské spole nosti a vzd lávání. Nemalé prost edky z rozpo tu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotn postiženým spoluob an m. Nada ní Fond AVAST Zam uje se na spole ensky a sociáln znevýhodn né a zdravotn postižené. Podporuje též lidská práva, seniory, rozvoj kultury a vzd lávání.

3 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Firmy: Státní správa: Citibank Europe plc, organizační složka Poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou adu finan ních produkt a služeb v etn osobního bankovnictví a úv rových produkt, firemního a investi ního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transak ních služeb a služeb wealth managementu. Přikryl s.r.o. Firma nabízí vedení ú etnictví a da ové evidence, ekonomické a da ové poradenství. NeonLak, s.r.o. Firma se zabývá povrchovou úpravou plast a kov, a to nanášením nát rových hmot mokrou cestou. Centr PCO, v.o.s. Firma zajiš uje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpe ovacích za ízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systém, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a st ežení vozidel. Obalplast, s.r.o. Firma se zabývá výrobou obal, plastových obal, vst ikolis, dekorativních p edm t. Inzert Reality Komplexní služby v oblasti realit. AUTO MH Prodej a servis automobil. ICV Šárka, o.p.s. Osv tová, informa ní a vzd lávací innost v neziskovém sektoru. Kraje: Ministerstvo práce a sociálních věcí Města a obce: Bílá, Bakov nad Jizerou, Holenice, Jinolice, Kosmonosy, Kn žmost, Lažany, Libu, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradišt, Nová Ves nad Popelkou, Obruby, P íšovice, Ptýrov, Sem ice, Turnov Fyzické osoby: Miluše Pavlíková, Ing. Ji í Novák, Martina Kanalašová, Božena Sedláková, Bc. Kamila Sedláková, Jaromír Veselý, Ing. Jaroslav Vylít, Ing. Michaela Švermová, Mgr. Martina Michalcová, Alena Lochmanová, Ing. Pavel Velda, Mgr. Jan Harcuba Mediální partneři: Boleslavský deník, Ji ínský deník, Týdeník 5plus2, Mnichovohradiš ské noviny Echo, Zpravodaj obce Kn žmost, Turnovsko v akci Za spolupráci v roce 2014 děkujeme: Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tvá i, nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA za dlouhodobou spolupráci v pé i o klienty, Fokusu Mladá Boleslav za dlouhodobou spolupráci v pé i o klienty, ob anskému sdružení Rodina24 za spolupráci p i vzd lávání zam stnanc, Taťáně Kuchařové, Janě Šulcové, Petru Štěpánkovi, Regině Rázlové, Jaromíru Jermářovi, Miroslavu Bobkovi, Viktoru Sodomovi, Ivanu Berkovi, Tomáši Chmelovi, Filipu Proučilovi, Pavlu Půtovi, Josefu Faltynkovi, Ondřeji Lochmanovi, Josefu Wachtlovi, Jiřímu Novákovi, Václavu Cihlářovi, Janu Soldánovi, Ireně Maděrové, Michalu Václavkovi, Haně Varclové, Kláře Slezákové, Janu Füšimu, Ivě Benešové, Heleně Šádkové, Kateřině Maxové, Jitce Bartošové, Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Kateřině Šmídové, Katarzynie Szajda, Radce Novákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, Městské policii Mnichovo Hradiště, Dobrovické televizi, obecně prospěšné společnosti Medvídek Dáda, občanskému sdružení DMO Pobyty, Domovu Modrý kámen, p. s. s., Zoo Praha, občanskému sdružení Veselá Vesnice, Help Centru Mladá Boleslav, Fanclubu Petra Nováka a dalším za pomoc, podporu a spolupráci p i p íprav a realizaci benefi ního koncertu k 10. výro í Spokojeného domova a dalších našich akcí.

4 strana 3 ROZHOVOR Spokojený domov 1/2015 Handicapovaný zpěvák Jakub Kazda: Děkuji všem, kdo mi pomáhají Petr Novák Přinášíme rozhovor se zpěvákem Jakubem Kazdou, který byl vloni na podzim jedním z hostů našeho benefičního koncertu. Jakube, vzpomeneš si na moment, kdy tě poprvé napadlo, že se začneš věnovat zpěvu? Bylo mi zhruba deset. P edtím jsem zkoušel hrát na flétnu. Ale to mi moc nešlo. Navrhli mi, jestli bych necht l zkusit zpívat, a mn se to zalíbilo. Kdo ti nejvíce v této tvé aktivitě pomohl a pomáhá? Jednak mi hodn pomohli moje u itelky zp vu Zdena Svobodová (ze ZUŠ v Ji ín ) a Nadia Ladkany (ze ZUŠ v Lomnici nad Popelkou) a také samoz ejm moji rodi e. Jak pečuješ o svůj hlas? D lám r zná dechová a p vecká cvi ení a snažím se chránit proti nachlazení nap íklad tím, že jím zázvor a piju slézový aj. Ob as si také dám lži ku olivového oleje, který zlepšuje pružnost hlasivek. A jak trénuješ svou paměť? Pamatuješ si všechny texty bez problémů? Samoz ejm mi n jakou dobu trvá, než se nau ím text. Nestihl bych ho íst z listu, ale našt stí mám dobrou pam, a v tšinu písní, které znám, jsem zpíval už mnohokrát, takže si text vybavím rychle. Co ještě děláš pro své sebezdokonalování? Když n kde ú inkuju, vždycky požádám n koho z rodiny, aby vystoupení nahrál, a potom si záznam p ehrávám a hodnotím, co se poda ilo, co naopak zlepšit, a tak dále. Taky vystoupení srovnávám s p edchozími, abych poznal, jestli jsem se n jak posunul, jaké písn zvolit p íšt, ale také proto, abych si znovu vybavil atmosféru. Umíš hrát i na nějaký hudební nástroj? Trochu hraju na foukací harmoniku a taky v rámci školy mám hodiny klavíru. Na obou ješt musím zapracovat. Jaký je tvůj oblíbený zpěvák, jehož písně zpíváš? Z eských zp vák je to t eba Jaromír Nohavica nebo Karel Kryl, jejichž písn jsem zpíval. Ale rád poslouchám i r zné další eské interprety. Ze zahrani ní tvorby se mi líbí nap íklad písn Leonarda Cohena, Boba Dylana nebo Andrea Bocelliho. Kromě převzatých písní zpíváš i svou vlastní tvorbu. Kolik už máš vlastních písniček? Zatím mám celkem 4 vlastní písn. O životě, což byla v bec první, Bezejmenná, Návrat a Sedm divů světa, kde jsme se inspirovali starov kými civilizacemi a jejich kulturou. S kým nejslavnějším ses setkal či střídal na jednom pódiu v rámci jedné akce? Jednak s Viktorem Sodomou, práv na p edstavení pro Spokojený domov, také s Miriam Kantorkovou na p edstavení Patříme k sobě v Semilech. Jednou jsem vystoupil jako p edskokan skupiny Kamelot. Měl jsi už někdy i sólový koncert? Za doprovodu svých p átel vystupuju v kostele Všech svatých na Zebín kousek od Ji ína a také o prázdninách zpívám na zámku Humprecht v Sobotce. V rámci školy jsem zpíval v Jihlav písn Karla Kryla. Co pokládáš za svůj dosavadní největší životní úspěch? Ur it to, že jsem se dostal na konzervato. Tímto bych také cht l pod kovat svým u itelkám zp vu a i všem ostatním, kdo m p ipravovali na p ijímací zkoušky. Také už zmi ovaný koncert v Jihlav, kde jsem za doprovodu orchestru a sboru konzervato e zpíval písn Karla Kryla. Všem bych cht l moc pod kovat. A čeho bys chtěl dosáhnout v budoucnu? Do budoucna bych se cht l jednak zlepšit ve zp vu a celkov dob e zvládat školu, taky bych cht l být prakti t jší a samostatn jší, abych dokázal za izovat víc v cí sám. Jaké zaměstnání bys chtěl v budoucnu vykonávat? Možná bych byl u itelem hudby, uvažoval jsem taky o muzikoterapii nebo o studiu n jakého oboru souvisejícího s literaturou. Každopádn ješt nemám úpln jasno. I když je to těžké plánovat a předvídat, neuvažuješ třeba o kariéře profesionálního zpěváka?

5 Spokojený domov 1/2015 ROZHOVOR strana 4 Kariéra profesionálního zp váka by ur it byla zajímavá, ale nevím, jestli jsem na takové úrovni, abych toho mohl dosáhnout a prosadit se. Co děláš ve svém volném čase kromě zpěvu? Rád tu, poslouchám hudbu, ob as si jdu zaplavat, a když je dobré po así, zkouším i kolo. V čem tě omezuje tvůj handicap? Rozhodn v cestování. Ve škole se krom zp vu také u ím, jak se pohybovat práv po takových m stech, jako je Praha. Jde o to, že procházím r zné trasy n kolikrát za sebou a m j pr vodce m upozor uje nap íklad na r zné orienta ní body. Musím íct, že od té doby, co jsem v Praze, se moje orientace zlepšila a n které trasy už zvládám sám. Také se mi špatn te malý text, což eším zv tšováním, tením s lupou nebo tím, že použiju hlasový výstup na po íta i. Mám trochu problém s pohyblivostí levé ruky, takže nap íklad v hodinách klavíru hraju hlavn pravou rukou, ale zárove si myslím, že práv hraní na klavír je dobrý trénink, a v ím, že se levá ruka postupn zlepší. Jak se podle tebe žije handicapovaným v dnešní společnosti? Co bys vyzdvihl, a co je naopak nutné ještě zlepšit? Ur it se hodn v cí zlepšilo. Budovy ú ad, pošt a dalších institucí se upravují, aby byly bezbariérové, umís ují se na n hlasové majáky, doprava ve m stech je ozvu ená, díky r zným program m mohou postižení pracovat s po íta em a tak dále. Problém vidím v tom, že spousta lidí nemá o postižených dost informací, nebo jsou to informace nesprávné. Proto hodn lidí neví, jak se k nim chovat, o em mluvit, nebo nemluvit nebo kdy a jak jim pomoct. Postižený lov k má sice ur ité znevýhodn ní, ale jinak je na stejné úrovni jako ostatní, a ti by se nem li bát s ním komunikovat. Kam bys nás v nejbližší době pozval na nějaké své vystoupení? Pokud se to poda í, tak v kv tnu se v Ji ín v kostele sv. Jakuba uskute ní koncert, kde spole n se sborem a orchestrem konzervato e Jana Deyla budu zpívat písn Karla Kryla. Práv tam bych vás rád pozval. Také budu vystupovat na letošním festivalu Patříme k sobě, který se koná v Semilech. O Jakubovi Jakub Kazda z Jičína (*1992) poprvé veřejně vystoupil v roce 2002 na Benefičním koncertě pro občanské sdružení APROPO, jehož výtěžek byl použit ve prospěch zdravotně postižených dětí. Od té doby se zúčastnil řady různých koncertů, festivalů a vernisáží v blízkém i vzdálenějším okolí Jičína. V prvních letech svého zpívání Jakub nejraději zpíval pomalejší písně, s texty k zamyšlení, které nám mají co říci. O životě a o věcech, které lidi sbližují a kterými by se měli řídit. Postupem času rozšiřoval svůj repertoár i o písně v rytmu rychlejším. V roce 2007 vydal své první sólové CD, kterému dal název Zpěvem ke štěstí. Jakub Kazda vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně a v současné době studuje zpěv na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, která se zaměřuje na výuku zrakově postižených. Jakub Kazda na akcích Spokojeného domova Pro Spokojený domov vystupoval Jakub Kazda v roce 2010 na benefi ním plese v Mladé Boleslavi (snímek naho e), v roce 2013 na vernisáži kresleného humoru v Kin Mnichovo Hradišt (vlevo dole) a v roce 2014 na benefi ním koncert k 10. výro í Spokojeného domova v M stském divadle Mnichovo Hradišt (vpravo dole). Foto: Archiv Spokojeného domova (3x)

6 strana 5 PRAKTICKÉ INFORMACE Spokojený domov 1/2015 Rok 2015 přináší příjemné novinky nejen pro seniory a handicapované Petr Novák 1. ledna letošního roku došlo k několika změnám týkajícím se života seniorů, handicapovaných, rodin s dětmi, ale i fungování poskytovatelů sociálních služeb. Zde jsou nejvýznamnější z nich: SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ Držitelé pr kazu TP, ZTP a ZTP/P si nyní mohou vym nit tyto pr kazy bez zbyte ných administrativních pr tah a správního ízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na p ísp vek na mobilitu je navíc vázán p ímo na nárok na pr kaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 KČ D chody byly op t valorizovány podle 100 procent nár stu spot ebitelských cen a o jednu t etinu nár stu reálné mzdy. D chodci si tak polepšili v pr m ru o 200 korun m sí n. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA KČ Stát se postupn snaží zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úrove p iblížila 40 procent m pr m rné mzdy. Od ledna 2015 minimální mzda iní korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Plní tak lépe svoji ochrannou, ale i motiva ní funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu V letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována v bec. PORODNÉ BUDE I NA DRUHÉ DÍTĚ A DOSÁHNE NA NĚJ VÍCE RODIN U prvního dít te z stala ástka porodného na 13 tisících korunách, u druhého jde nyní o 10 tisíc korun. Ministryn práce a sociálních v cí Michaela Marksová prosadila zvýšení koeficientu z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního minima rodiny, takže na porodné má nárok širší okruh rodi. Na porodné u prvního dít te dosáhnou domácnosti s istým p íjmem do korun, u matky samoživitelky do korun. Polepšily si také ženy, kterým se narodí vícer ata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximáln korun (nebo jen 13 tisíc), nov je to 23 tisíc korun. A nezáleží, zda jde o jejich první, nebo následný porod. DĚTSKÉ SKUPINY POMOHOU RODIČŮM LÉPE SLADIT PRACOVNÍ A RODINNÝ ŽIVOT Již od 29. listopadu 2014 je ú inný zákon o poskytování služby pé e o dít v d tské skupin. D tské skupiny mají za cíl rodi m d tí lépe sladit rodinný a pracovní život. D tské skupiny by m ly pomoci vy ešit chyb jící místa pro d ti p edškolního v ku a doplnit stávající systém pé e o p edškolní d ti. Založení takové skupiny je administrativn i finan n mén náro né, než je tomu u klasických školek. Zam stnavatelé si mohou da ov uznat náklady na provoz vlastního za ízení nebo p ísp vku na provoz za ízení zajiš ovaného jinými subjekty pro d ti zam stnanc. Rodi e zase mohou využít slevu na dani, pokud služby d tské skupiny využijí. OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pom žou p erušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se p edevším neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude nov poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zárove se m že poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovn, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od kv tna Bude také stanovena maximální výše nájemného podle ástky dané v míst obvyklé a normativních náklad na bydlení podle zákona o státní sociální podpo e. PŘECHOD FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE Peníze na sociální služby od letošního roku rozd lují kraje, které znají místní poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nov je zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ro ním objemu finan ních prost edk vy len ných ve státním rozpo tu, m lo by tak dojít ke stabilizaci a v tší provázanosti na st edn dobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj má také povinnost ur ovat sí sociálních služeb na základ zjišt ných pot eb obyvatel.

7 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 6 V Turnově proběhla výstava kreslených vtipů od vozíčkáře Petr Novák Vozíčkář Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, jeden ze zhruba 95 lidí, o které v jejich vlastních domácnostech Spokojený domov pečuje, se zabývá tvorbou kresleného humoru. Má za sebou už zhruba 14 výstav, z nichž nejnovější byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 11. prosince 2014 v Kavárně Muzeum ve Skálově ulici v Turnově. Jedná se o autorovu první výstavu v tomto m st. Výstavu zahájil hudebník Pavel MAMUT Eichler z Mnichova Hradišt (na snímku vlevo). Výstava m la být p vodn ke zhlédnutí po dobu dvou m síc, Kavárna muzeum však za átkem ledna neo ekávan ukon ila sv j provoz. P esto v íme, že i za tak krátkou dobu si výstava své návšt vníky našla, a t šíme se na po ádání dalších výstav Jirky Flekny i dalších akcí na r zných místech našeho regionu op t n kdy v budoucnu. Zástupci Spokojeného domova se zúčastnili oslav 15. výročí Domova Modrý kámen Petr Novák 1. prosince byli zástupci Spokojeného domova pozváni na oslavu 15. výročí otevření budovy Domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti. Jeho editelka Marie Smutná zavzpomínala na uplynulých 15 let, dále bylo na programu hudební vystoupení Ji ího Škváry a jeho muzikant. Na akci dorazila ada vzácných host, nap íklad senátor Jaromír Jermá, poslanci Jana Hnyková, Tomio Okamura a Marek ernoch (syn zp váka Karla ernocha) i starosta Mnichova Hradišt Ond ej Lochman. Na oslavu navazovala XV. váno ní výstava dopln ná výstavou betlém. Spokojený domov s Domovem Modrý kámen spolupracuje už adu let. Na Mnichovohradiš sku se jedná o dva dopl ující se poskytovatele sociálních služeb pro seniory zatímco Spokojený domov pe uje o seniory handicapované ve vlastních domácnostech, Domov Modrý kámen je pobytovým za ízením a stará se tedy o ty, kdo již doma (ani podporou terénních sociálních služeb) být nemohou i necht jí. Blahop ejeme Modrému kameni k výro í, d kujeme za pozvání a t šíme se na spolupráci v dalších letech! Foto na této stran : Spokojený domov (4x)

8 strana 7 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 1/2015 Proč nás město Turnov nepodpořilo v zařazení do systému sociální sítě Libereckého kraje? Již deset let jsme poskytovatelem terénních sociálních služeb (pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a osobní asistence) na Mladoboleslavsku a v Českém ráji. Jsme nestátní nezisková organizace a od počátku klademe důraz na maximální časovou i místní dostupnost našich služeb tak, aby mohli naši klienti zůstat v přirozeném prostředí a co nejvíce žít dle svých zvyklostí ve městech i na vesnicích, ve všedních dnech i o víkendech a svátcích. Činíme tak bez ohledu na administrativní hranice obcí, a dokonce i krajů. Služby poskytujeme 95 klientům ve více než třech desítkách obcí na území tří krajů Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého. A právě při této naší snaze narážíme často na nepochopitelné překážky v systému státní správy a samosprávy, z nichž aktuální se týká přístupu města Turnov. M sto Turnov se rozhodlo nás pro rok 2015 nepodpo it p i tvorb sít poskytovatel pe ovatelské služby, kterou tvo il Liberecký kraj. Zaškrtnutím NE v dotazníku Libereckého kraje toto m sto zp sobilo, že nás kraj neza adil do systému sociální sít pe ovatelská služba pro rok 2015, a je tedy ohroženo naše erpání dotací z tohoto kraje. Toto pokládáme za zna n nespravedlivé. Víme, že na Turnovsku není žádný poskytovatel sociálních služeb, který by pe ovatelskou službu poskytoval ve stejném rozsahu jako my. erpáme z ve ejného zdroje, kdy jediný poskytovatel v této lokalit, Zdravotn sociální služby Turnov, které z izuje p ímo m sto Turnov, uvádí na svém webu, že jeho služby jsou poskytovány v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin a o víkendu probíhá pouze rozvážka obědů (10:30 až 12:30 hodin). My poskytujeme pe ovatelskou službu 7 dní v týdnu od 6:00 do 22:00 hodin, po dohodě i v jiné časy. Staráme se zkrátka o uživatele tak, jak vnímáme pe ovatelskou službu. Z finan ních d vod jsme byli nuceni k 30. lednu 2015 poskytovaní pe ovatelské služby u klient na Turnovsku ukon it. Na náš dotaz, kdo p ebere naše uživatele v pe ovatelské služb ve stejném rozsahu, jaký realizujeme my, nám místostarostka Turnova zodpov dná za sociální oblast Mgr. Petra Houšková uvedla, že jim bude sociálním odborem m sta doporu en jiný poskytovatel sociálních služeb, který služby poskytuje ve stejném rozsahu. My se však domníváme, že žádný takový poskytovatel neexistuje. Na druhé stran je nutné m stu Turnov pod kovat za podporu naší druhé sociální služby, a to osobní asistence u handicapovaných, v etn autistických a jinak vážn zdravotn handicapovaných a nemocných d tí v základní škole ve Zborovské ulici. P ejeme všem, a dostanou takovou pé i, jakou pot ebují, a si vyberou jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb. Jaromír Veselý, provozní ředitel Spokojeného domova ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT. PODPOŘTE INZERCÍ V ČASOPISE PÉČI O SENIORY HANDICAPOVANÉ V JEJICH DOMÁCNOSTECH. VÍCE INFORMACÍ NA TELEFONU NEBO NA WEBU

9 Spokojený domov 1/2015 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 8 Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově nabízí i bylinky Od lo ského roku provozuje Spokojený domov zahradnictví v Dolním Bousov. Krom zeleniny, ezaných kv tin a dopl kového sortimentu nabízí i výb r bylinek: v nabídce je majoránka, šalv j, saturejka, oregano, medu ka, koriandr, pažitka, petrželka, levandule. Kontakty viz str. 11 Spokojený domov rozšiřuje své služby na Jičínsku Spokojený domov se brzy do ká op tovného rozší ení svých služeb. Nyní jsou jeho služby dostupné v okruhu 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichov Hradišti, Turnov a Jinolicích u Ji ína. Od 1. b ezna letošního roku za ne pe ovat o seniory a handicapované v jejich vlastních domácnostech také v dalších ástech Ji ínska. Podrobn jší informace p ineseme v p íštím ísle asopisu. Hlavní přednosti Spokojeného domova: Pé e je dostupná v regionu naší p sobnosti i v t ch nejmenších vesni kách, bez ohledu na administrativní hranice obcí a kraj. Služby jsou dostupné v etn víkend, ve er a státních svátk. Jezdíme i k lidem upoutaným na l žko. Spokojený domov se stal členem Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří Spokojený domov v prosinci uzav el partnerskou smlouvu s Obecn prosp šnou spole ností pro eský ráj, ze které vyplývá p edevším zajišt ní informovanosti, spolupráce na spole ných projektech a možnosti rozvoje dalších aktivit. Obecn prosp šná spole nost pro eský ráj p sobí v eském ráji od roku 2003, a to na území zahrnující centrální ást eského ráje a od roku 2006 p sobí i na území v tší ásti St edního Pojize í. leny spole nosti jsou obce, mikroregiony, ale i podnikatelé a to nejen v zem d lství, i službách, nebo v cestovním ruchu. Dále jsou leny zástupci místních spolk i neziskové organizace všichni, kte í se zajímají o budoucnost místa, kde žijí.

10 strana 9 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU Spokojený domov 1/2015 V prosinci vyšlo už třetí novodobé číslo sborníku Boleslavica Petr Novák V pátek 19. prosince proběhl v Knihovně města Mladá Boleslav slavnostní křest vlastivědného sborníku Boleslavica 14. Historie sborníku Boleslavica sahá až do roku 1969, avšak pravidelného vydávání se dočkal až v posledních třech letech. Pravidelnému vydávání sborníku Boleslavica bránily nejprve politické a posléze finan ní a organiza ní d vody. Zlom nastal až v roce 2012, kdy se tvorby sborníku ujali dva mladí historici - Jan Ju ena a Ji í Filip a coby výkonní redakto i sestavili pod hlavi kou Muzea Mladoboleslavska a Státního okresního archivu Mladá Boleslav sborník Boleslavica 12. V lo ském roce se poda ilo navázat vydáním svazku Boleslavica 13 a obnovená tradice úsp šn pokra uje i letos. Aktuální ro ník je tedy t etí novodobý, celkov však od roku 1969 Boleslavica vychází již posedmé. Mezi významné hosty podve era pat ili krom editele Muzea Mladoboleslavska Lu ka Beneše také historik a redaktor sborníku Boleslavica 68 Karel Her ík i zastupitel St edo eského kraje Karel Hor i ka. V letošním roce uplynulo 100 let od vypuknutí 1. sv tové války, k tu se proto zú astnili i vojáci v dobových uniformách. Tématu 1. sv tové války se v nuje i n kolik p ísp vk v letošním sborníku, nap íklad p ísp vek Pozor, dvojnásobná soutěž P inášíme dv sout žní otázky o historický sborník Boleslavica a o knihu o Spokojeném domov Když pé e h eje u srdce. O každou cenu se bude losovat samostatn, jedna osoba m že poslat odpov di i více otázek. Odpov di prosím doru te do 13. b ezna osobn do n kterého z našich kontaktních míst (viz str. 11), poštou na adresu Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt, em na nebo telefonem (p ípadn SMS) na Romana Wojciechowskeho M sto Kosmonosy za Velké války , vzpomínky Barbory Hoblové na 1. sv tovou válkou zpracované Hankou Müllerovou i p ipomenutí významného organizátora protirakouského odboje Luise Tu ka v lánku Tomáše Pilvouska. lánek Viktora ížka a Zde ka Víška je v nován mladoboleslavskému rodáku, básníku Františku Gellnerovi. Nechybí však ani jiná témata o nálezu bronzového hrotu kopí u Pískové Lhoty pojednává lánek archeologa Filipa Krásného, Lenka Procházková seznamuje tená e s asopisem Žena, který roku 1902 krátce vycházel v Mnichov Hradišti, Jan Ju ena se ve svých láncích v nuje požáru zámku v B lé pod Bezd zem v roce 1929, nálezu souboru památek ve v ži b lského zámku a 100. výro í narození vále ného pilota Miroslava ervinky. editel Státního okresního archivu Mladá Boleslav Jan Šimonek jako již tradi n p ispívá dalším dílem lánku pojednávajícím o vále ných pomnících v regionu. Podbezd zí v literární tvorb Karla Sellnera je téma Bohumila Horá ka, Ladislav Futtera se v nuje ve svém p ísp vku pobytu lužickosrbských d tí v Jabkenicích a Lud k Beneš p ipomíná 200 let od narození vlastence a poslance Jana Nepomuka Krouského. Zastoupeno je i jedno p írodov dné téma Václav Pet í ek se ve svém lánku v nuje území Radou. Sou ástí sborníku je historicko-vlastiv dná bibliografie za rok 2013, recenze vyšlé literatury s regionální vlastiv dnou tematikou a výro ní zprávy muzeí a archiv v mladoboleslavském okrese. Soutěž o historický sborník Boleslavica: Jak se jmenuje editel Státního okresního archivu Mladá Boleslav? (nápověda v článku) Soutěž o knihu Když péče hřeje u srdce: Spokojený domov, o. p. s., je a. domov pro seniory b. poskytovatel pé e pro seniory a handicapované ve vlastních domácnostech c. sdružení podomních prodejc d. zahradnictví

11 Spokojený domov 1/2015 PŘEDSTAVUJEME strana 10 I pacienti s těžkou demencí vnímají kolem sebe emoce Přejeme si svět bez Alzheimerovy choroby, ale zatím se alespoň snažíme pomáhat, aby se pacientům i pečujícím žilo lépe, říká Šárka Kovandová, ředitelka Alzheimer nadačního fondu. Co bylo hlavním podnětem pro vznik Alzheimer nadačního fondu? Na jedné stran to byl stále se zvyšující po et pacient s demencí a zárove neut šená situace v oblasti výzkumu a lé by a pé e o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími degenerativními onemocn ními mozku v eské republice. Odhaduje se, že demencí u nás v sou asnosti trpí 140 tisíc lidí, v d sledku eho se tato nemoc v širším slova smyslu u nás týká každé tvrté rodiny. Bohužel ale tato oblast medicíny stále není tak populární, jak by si zasloužila, proto je jedním z cíl Alzheimer nada ního fondu oslovit mladé lidi, kte í by se jí za ali zabývat. P áli bychom si, aby se více mladých léka zabývalo oblastí geriatrie a také výzkumu. Náš fond tedy pomáhá tam, kde to není vid t, ale je to pot eba. Alzheimerova choroba je stejn jako jiné nemoci op edena množstvím mýt, jedním z nich je nap. názor, že pokud lov k ztratí pam, je mu vlastn jedno, jak a kdo o n j pe uje. To je samoz ejm nesmysl, protože i pacienti s t žkou demencí vnímají emoce kolem sebe, asto jsou i p ecitliv lí a je velmi d ležitý zp sob komunikace s nimi. Bohužel na Alzheimerovu chorobu zatím neexistuje lék, ale pokud je v as odhalena, dokáží léky její pr b h zpomalit. Kdo může požádat o nadační příspěvek ANF? O nada ní p ísp vek lze žádat nejen v rámci vyhlašovaných sout ží, ale i nezávisle na nich. Žádost si mohou podat jednotlivci i organizace zabývající se diagnostikou, lé bou i pé í o pacienty s demencí. Chceme p ispívat zejména na oblasti, na které finance asto nezbývají, nap. další vzd lávání personálu. Pokud nap íklad za ízení pe ující o pacienty s demencí nemá dostatek prost edk na seminá e pro své zam stnance, m že si u nás požádat o p ísp vek. Jak lze zjistit na našich webových stránkách, škála námi podpo ených projekt je velmi r znorodá, po ínaje seminá i a kon e divadelním p edstavením inspirovaným Alzheimerovou chorobou. Alzheimer nada ní fond sice sídlí v Praze, ale naše nada ní p ísp vky putují do nejr zn jších kout celé republiky. Nic z toho by samoz ejm nebylo možné bez našich dárc, kterým bych i touto cestou ráda pod kovala. Stejn tak pat í velký dík len m správní rady, kte í v nují nemalou ást svého volného asu prací pro ANF. Které z vašich cílů se vám zatím podařilo naplnit? Máme za sebou t i ro níky sout že o nejlepší odbornou publikaci (Cena MUDr. Jana Bureše), poda ilo se nám zorganizovat kurzy metodologie výzkumu pro doktorandy, seminá e pro sestry gerontologických odd lení psychiatrických lé eben na téma prevence syndromu vyho ení, podpo ili jsme program eské alzheimerovské spole nosti Bon Appetit Radost z jídla v dlouhodobé pé i, díky našim nada ním p ísp vk m vycestovali mladí léka i a léka ky na stáže a konference. V rámci našich ve ejných výb rových ízení jsme p isp li na vzd lávání personálu v p ti za ízeních pe ujících o pacienty s demencí a podpo ili jsme n kolik výzkumných projekt. Jakými cestami činnost Nadačního fondu propagujete? Velký kus práce odvád jí i naši patroni Ivona B ezinová a Honza H ebejk. Úsp šná spisovatelka d tských knih Ivona B ezinová b hem svých autorských tení knížky Lentilka pro d du Edu, týkající se ACH, propaguje i práci našeho nada ního fondu. Stejn tak i známý režisér filmu Musíme si pomáhat, Honza H ebejk, neodmítá pozvání na akce, kde nám m že pomoci. Stal se také patronem jednoho z našich nada ních vín, Cuvée A, druhé víno Rosé A nám pok tila here ka Alena Antalová. Jaké jsou ohlasy na vaši činnost? Alzheimer nada ní fond existuje t i roky, za tuto dobu se nám myslím poda ilo vejít do pov domí ásti mladých léka a v dc i zam stnanc za ízení pe ujících o pacienty s demencí. Stále ast ji o naší práci v dí i dárci, které oslovujeme. Velmi si vážíme dobrovolník, kte í nám nabízejí svou pomoc, protože cht jí n co smysluplného ud lat. Alzheimer nadační fond Burešova 1600, Praha 8 Tel.:

12 strana 11 DISTRIBUČNÍ MÍSTA Spokojený domov 6/2014 Kam všude časopis distribuujeme? Seznam distribu ních míst neustále rozši ujeme a naším cílem je, aby byl asopis vydáván ve vyšším nákladu a k dispozici byl v každé obci v regionu naší p sobnosti, protože práv na malé obce ve velké mí e zam ujeme naše sociální služby. Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho asopisu, kontaktujte prosím redakci. Aktuální seznam distribu ních míst p inášíme níže: Bakov nad Jizerou: M stský ú ad, Mírové nám stí 208; M stská knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové nám stí 84; Trafika, Boleslavská 715. Dolní Bousov: Zahradnictví Spokojené slunce, V Lipkách; M stská knihovna a infocentrum, Kostelní ul Jinolice: Obecní ú ad, Jinolice 39. Kněžmost: D m s pe ovatelskou službou (Obecní knihovna, kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s.), U St ediska 24; Obecní ú ad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradiš ská 194; kade nictví Marie Zimová, Hradiš ská 181 (budova sokolovny). Libuň: Obecní ú ad, Libu p. 27. Mladá Boleslav: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Palackého 1327; M stská knihovna, Václava Klementa 1229; Magistrát odbor sociálních v cí, Starom stské nám. 69; Informa ní centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu, Nám. Republiky 760; Help Centrum, Na Kozin 9; Ú ad práce, Jaselská 292. Mnichovo Hradiště: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Jana Švermy 378 (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska); Malyra, Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; Trafika Signál, Masarykovo nám stí 283; M stské informa ní centrum, Masarykovo nám stí 299; Trafika David Abraham, Masarykovo nám stí 240; ekárna léka, Masarykovo nám stí 692; ekárna (MUDr. Pfeffer), Masarykovo nám stí 246; M stská knihovna, Turnovská 717; O ní optik AA, Ivana Olbrachta 408; Poliklinika, Jana Švermy 395 ( ekárny v p ízemí a 1. pat e); Lékárna Arkánum, Víta Nejedlého 1497; Cukrárna Za rohem, Víta Nejedlého 279; Restaurace U Kvapil, Jana Švermy 384; Ú ad práce, Jiráskova Přepeře u Turnova: Obecní ú ad, P epe e 229. Příšovice: Zdravotní st edisko, P íšovice 185. Ptýrov: Obecní ú ad, Ptýrov 19. Sobotka: M stský ú ad, Boleslavská 440; M stské informa ní centrum, nám stí Míru 3; Zdravotní st edisko, Ji ínská 300. Turnov: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Zborovská 519 (budova hotelové školy bo ní vchod ze Žižkovy ulice); Panochova nemocnice Turnov, 28. íjna 1000; Ú ad práce, Palackého 192; M stský ú ad odbor sociálních v cí, Skálova 84; M stské informa ní centrum, Nám. eského ráje 26. Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme jakékoliv p ipomínky k asopisu, tipy na lánky, nám ty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotn postižené a v neposlední ad i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, lánky o vašich koní cích, recepty... Osobn m žete doru it své p ísp vky do naší kancelá e v Mnichov Hradišti nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Zahradnictví Spokojené slunce provozované Spokojeným domovem, o. p. s. V Lipkách, Dolní Bousov, tel.: , PROVOZNÍ DOBA: PO PÁ: 8:00 16:00 SHÁNÍME BRIGÁDNÍKY!!! Spokojený domov shání brigádníky na pozice osobních asistent (asistentek) a pe ovatel (pe ovatelek) v domácnostech senior a handicapovaných. Bližší informace vám poskytnou koordinátorky příslušných oblastí: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a okolí: , Turnov a okolí: , Spokojený domov, registrace MK ČR E Adresa redakce pro osobní návštěvu: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradišt (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska). Korespondenční adresa: Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt. Šéfredaktor: Bc. Petr Novák tel.: , e- mail: Redakční rada: Marie Ko ová, Ing. Lucie Lustigová, Mgr. Martina Michalcová, Miloslava Šturmová, Jaromír Veselý. Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o. Web časopisu: Vydává Spokojený domov, o. p. s. poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá p. 159, Mnichovo Hradišt, I : , tel.: ,

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradišt Veselá, I : 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.spokojeny-domov.cz

Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradišt Veselá, I : 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.spokojeny-domov.cz Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradišt Veselá, I : 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.spokojeny-domov.cz Obsah Úvodní slovo editelky... 1 O Spokojeném domov... 2 Zam stnanci...

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více