Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního"

Transkript

1 Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1

2 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií (u ostatních vyhotovení postačuje kopie prostá) o verze tištěné a elektronické žádosti jsou dle kontrolního znaku shodné o žádost je řádně vyplněna tzn. jsou vyplněny všechny předepsané údaje o jsou doloženy všechny povinné přílohy včetně stanoveného počtu jejich vyhotovení, přílohy obsahově a rozsahem a formou odpovídají popisu uvedenému v Příručce pro žadatele/příručce technické pomoci. U dokumentace pro finanční a ekonomické hodnocení projektu bude kontrolován soulad bodů osnovy se závaznou osnovou dle Metodického pokynu pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu o všechny přílohy jsou očíslovány podle podepsaného seznamu příloh a podle něj jsou seřazeny o žádost a přílohy, u kterých je to vyžadováno, jsou řádně podepsány statutárním zástupcem žadatele, případně jím pověřeným zástupcem, je doložena plná moc pověřenému zástupci b) hodnocení přijatelnosti projektu o soulad projektu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad, soulad projektu s oprávněnými aktivitami definovanými v Příručce pro žadatele/příručce technické pomoci o projekt se vztahuje pouze na jednu oblast podpory ROP NUTS II JZ o projekt má hlavní dopad na území definovaném v Příručce pro žadatele/příručce technické pomoci o projekt není ve zjevném rozporu s legislativou ČR a EU, zejména např. v oblasti zadávání veřejných zakázek a pravidel veřejné podpory o žadatel splňuje definici oprávněného příjemce uvedenou v Příručce pro žadatele/příručce technické pomoci platnou pro příslušnou výzvu 2

3 o datum ukončení fyzické realizace projektu nepřekračuje datum uvedené v příslušné výzvě, fyzická realizace projektu bude zahájena nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o minimální výše celkových způsobilých výdajů neklesne pod stanovenou minimální výši celkových způsobilých výdajů uvedenou v příslušné výzvě o požadovaný příspěvek nepřesahuje maximum výše dotace uvedené v příslušné výzvě o požadovaný příspěvek nepřesahuje procentuální výši příspěvku z celkových způsobilých výdajů na projekt uvedenou v příslušné výzvě o projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat ROP NUTS II JZ o struktura způsobilých výdajů neporušuje limity pro jednotlivé skupiny výdajů stanovených v Příručce pro žadatele/příručce technické pomoci o zvolené indikátory projektu jsou v souladu s cíli projektu 3

4 II. stupeň hodnocení PRIORITNÍ OSA 2 Oblast podpory PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Finanční zdraví předkladatele (hodnocení dle výstupů elektronické aplikace Hodnocení finančního zdraví žadatele) A vynikající finanční zdraví B velmi dobré finanční zdraví C dobré finanční zdraví D uspokojivé finanční zdraví E finanční zdraví je na rizikové úrovni F 30 % 80 bodů 10 bodů 0 bodů 1.2 Kompetence a zkušenosti 60 % Projektový tým Žadatel prokázal organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční fázi (+10 bodů), investiční fázi (+10 bodů) a provozní fázi (+10 bodů) projektu. Projektový tým či některý z jeho členů již v minulosti realizoval veřejnou zakázku stejného druhu zadávacího řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která odpovídá předpokládané výši hodnoty veřejných zakázek v rámci projektu. V případě, že v rámci projektu nebude prokazatelně žádná veřejná zakázka realizována, bude přidělen maxim. počet bodů. Skladba projektového týmu odpovídá po kvalifikační stránce jednotlivým aktivitám projektu (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace) a členové projektového týmu mají zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. Za každou klíčovou aktivitu projektu je zodpovědný konkrétní člen projektového týmu, jehož kvalifikace povaze aktivity odpovídá. Je do projektu zapojen partner a přispívá tímto ke zvýšení kvalifikace žadatele ve vztahu k projektu? Zkušenosti s realizací projektů v rámci tohoto kriteria se hodnotí pouze projekty zrealizované. Zkušenosti je nutné vyplňovat v tabulce zkušenosti s realizací projektu v žádosti o podporu Benefit7. 60 % (max. 100 bodů) 30 bodů 15 bodů 5 bodů 40 % (max. 100 bodů) Žadatel/partner má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je pouze reference s nejvyšším finančním objemem. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 30 % celkové velikosti 10 bodů 4

5 předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 60 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel/partner předloží reference o typově stejných zrealizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají investičním projektům na podporu zlepšení podmínek výuky, resp. aktivitám předkládaného projektu). Hodnoceny jsou všechny doložené reference. Odpovídá-li 1 projekt Odpovídají-li 2 projekty Odpovídají-li 3 a více projektů 30 bodů 10 bodů 30 bodů 1.3 Formální zpracování 10 % (max. 100 bodů) Projekt nebyl vyzván v rámci hodnocení formálních náležitostí. 2. KVALITA PROJEKTU 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 35% Aktivity projektu a harmonogram (25 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu uvedeny budou veškeré aktivity, a to i v případě, že výdaje na ně jsou nezpůsobilé nebo, že způsobilé jsou, ale žadatel nepožaduje jejich úhradu. Za každou prokazatelně chybějící základní aktivitu dle Příručky pro žadatele je ( 5 bodů). Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka trvání jednotlivých aktivit je reálná Provázanost žádosti (20 %) V projektu se nevyskytují rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost, rozpočet). Za každý prokazatelný rozpor, kterým se rozumí např. údaje rozpočtu v Benefit7 neodpovídají údajům ve specifické příloze Podrobný rozpočet projektu atd. (- ) Detailní položkový rozpočet Benefit7 (viz. příručka Benefit7) (45 %) Rozpočet je položkově rozepsán dle jednotlivých kategorií způsobilých a nezpůsobilých výdajů a jeho jednotlivé položky jsou oprávněné, adekvátní a nezbytné pro projekt. Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé, nebo těch, které způsobilé jsou a žadatel je nepožaduje hradit a vzniknou v investiční fázi). Za každý nedostatek ( 5 bodů), tzn. pokud neodpovídá výdaj dané aktivitě. Žadatel nebyl vyzván v rámci posuzování přijatelnosti k opravě 35 bodů 15 bodů 5

6 předloženého rozpočtu Veřejné zakázky, výběr dodavatelů (V případě, že projekt v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a v souladu s pravidly ROP nerealizuje ani veřejnou zakázku ani jinou formu výběru z více dodavatelů, získává body za tuto část hodnocení automaticky) Žadatel uvedl všechny veřejné zakázky (resp. výběrová řízení), která bude realizovat v rámci projektu, příp. která s realizací projektu souvisejí. Žadatel uvede správně typ zadávacího řízení veřejné zakázky s ohledem na předmět a velikost každé zakázky projektu. Harmonogram realizace veřejných zakázek je reálný a vychází ze zákonných lhůt. (10 %) 2.2 Kvalita zpracování projektu 35% a) Věcný a technický popis projektu Věcný a technický popis projektu - vymezení a vyčíslení hlavních přínosů projektu Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky - rozvoj stávající sítě školských zařízení v souvislosti s poskytovanými formami počátečního vzdělávání a kontextu území, zlepšení konkurenceschopnosti školských zařízení apod. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 bodů). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ ). b) Zjednodušená SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky - rozvoj stávající sítě školských zařízení v souvislosti s poskytovanými formami počátečního vzdělávání a kontextu území, zlepšení konkurenceschopnosti školských zařízení apod. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 bodů). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ ) Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční plán. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny. 60 bodů 6

7 c) Základní SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky - rozvoj stávající sítě školských zařízení v souvislosti s poskytovanými formami počátečního vzdělávání a kontextu území, zlepšení konkurenceschopnosti školských zařízení apod. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 bodů). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 10 bodů). Jak kvalitně je zpracován marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace) Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční plán. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny. Jsou identifikovány podstatné socioekonomické přínosy a náklady pro příslušné cílové skupiny. Byl proveden převod ocenitelných socioekonomických přínosů a nákladů na hotovostní toky na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani podhodnoceny. Jsou neocenitelné přínosy a náklady dostatečně popsány. Jsou vypočteny podstatné ukazatele ekonomické analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny. 15 bodů 10 bodů 15 bodů 2.3 Udržitelnost 15% Je prokázána finanční udržitelnost v provozní fázi jsou vyčísleny roční náklady na údržbu a žadatel má zajištěno finanční krytí těchto nákladů. Je prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi stabilita nositele projektu, navazující aktivity, partnerství v provozní fázi. 2.4 Řízení rizik 15% Jsou identifikována a popsána hlavní rizika projektu. Je uvedena klasifikace pravděpodobnosti rizik a jejich dopadu v rámci matice rizik. Jsou smysluplně uvedeny způsoby eliminace hlavních rizik projektu. 30 bodů 30 bodů 3. Význam projektu 40 % 3.1 Naplňování indikátorů programu 45 % Do jaké míry projekt naplňuje hlavní i vedlejší indikátory ROP (výčet indikátorů uveden v Příručce pro žadatele) vzhledem k výši požadované 7

8 dotace (započítána je pouze ta hodnota indikátoru, která je uvedena v žádosti o podporu Benefit7): Jsou stanoveny optimální částky dotace na jednici indikátorů výstupu a kumulativně bude stanovena optimální velikost projektu na v žádosti uvedené hodnoty indikátorů. V případě nižšího rozpočtu než je optimální velikost bude přiřazena maximální hodnota tj.. V opačném případě bude bodový zisk vypočítán dle vzorce: OR/RR * 100 zaokrouhleno na celá čísla (OR optimální rozpočet, RR reálný rozpočet) 3.2 Soulad projektu s rozvojovými dokumenty a rozvojovými záměry 15 % Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu Jihočeského kraje, Regionální plán Plzeňského kraje Vzděláváni případně jiná regionální koncepce rozvoje vzdělávání (+ ). Projekt je podporován rozhodnutím Rady/Zastupitelstva Plzeňského či Jihočeského kraje (+ ). Projekt je v souladu s plánem rozvoje dotčeného města, mikroregionu, či kraje (+ 15 bodů). Další specializovaná studie (+ 15 bodů). Projekt má bezprostřední vazbu na integrovaný plán rozvoje města či na jiný individuální projekt (projekty) a spolu vytvářejí synergii (+ 30 bodů) přímá a věcná vazba s jiným projektem (projekty) v rámci stejného či jiného OP. Synergický projekt je projekt, který se v době hodnocení nachází ve stavu schválen k financování/v realizaci/realizace ukončena/financování projektu ukončeno/výdaje projektu certifikovány. 3.3 Zvyšování efektivity výuky 40 % Základní vzdělávání: Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality výuky v souladu se zaměřením školy, jak je stanoveno Školním vzdělávacím programem pro ZŠ (+ ). Střední vzdělávání: Realizací projektu dojde ke zkvalitnění odborné složky přípravy v technických oborech v návaznosti na potřeby trhu práce. (+ ) Realizací projektu doje ke zkvalitnění výuky cizích jazyků a informační gramotnosti žáků. (+ ) Vyšší stupně vzdělávání: Realizací projektu dojde k rozvoji nabídky odborných škol nové studijní obory v návaznosti na potřeby trhu práce. (+ ) Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a modernizaci výuky ve stávajících studijních oborech. (+ ) 4. Horizontální kriteria 10 % 4.1 Udržitelný rozvoj 40 % Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt je k ŽP neutrální 30 bodů 4.2 Rovné příležitosti 40 % 8

9 Projekt je cílen na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt je k rovným příležitostem neutrální. 30 bodů 4.3 Rozvoj informační společnosti 20 % Vyšší využití moderních informačních a komunikačních technologií III. stupeň hodnocení VELIKOST VZORKU: Interval Výše uznatelných nákladů projektu (v tis. Kč) % projektů, u nichž bude provedena kontrola na místě 1. Méně nebo rovno 5.000,- 0 % 2. Více než 5.000,- a zároveň méně nebo rovno ,- 10 % 3. Více než ,- 20 % PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ V RÁMCI 2. A 3. INTERVALU BUDOU VYBRÁNY DO VZORKU DLE VÝSLEDKŮ NÍŽE UVEDENÉ ANALÝZY RIZIK ANALÝZA RIZIK: Kritérium Váhy Počet bodů (míra rizika) Max hodnot a (váhax body) Výsledek hodnocení projektu (celkový počet dosažených bodů) Proběhlo zadávací řízení před provedením analýzy rizik Projekt zakládá veřejnou podporu Méně než 65 Nadlimi tní VZ 15 RIP Podlimit ní VZ De minimis 81 a více mimo režim zákona mimo režim

10 Počet nenulových rozpočtových položek (% z celkového počtu) Počet plánovaných zadávacích řízení (počet) Doba existence žadatele (roky) Počet referencí (počet) Typ žadatele a více a více a více 50 5 Nezisko -vé org. 24 a více Podnika -telé Veřejná správa Doba realizace projektu (měsíce) Počet etap projektu (počet) 5 5 a více CELKEM

11 11

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více