Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 3 červenec 2005 zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 3 červenec 2005 zdarma"

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích číslo 3 červenec 2005 zdarma Slovo starosty Prázdniny jsou tady, je čas dovolených, ale zároveň období, ve kterém se snažíme udělat co nejvíce práce v terénu: Dokončujeme parkové úpravy v centru obce (vyrovnání terénu, trávníky, lavičky atd.). Probíhají práce na úpravách kolem autobusové zastávky u garáží ČSAD (horní konec) a kolem CO skladu. Dokončuje se výstavba multifunkčního hřiště u fotbalového stadionu. Slovo multifunkční nám říká, že plocha může být používána pro různé druhy sportů a zábavy. Rozhodně by se zde ale neměly provádět aktivity, které vedou k jeho ničení jak už se stalo.

2 2 Kozlovice Chceme, aby areál zůstal otevřený a přístupný bezplatně všem jen tak splní svůj účel. Napomozte tomu. Na letos provedené práce obdržíme dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 200 tis. Kč. Probíhá kompletní rekonstrukce hřiště v Měrkovicích u bývalé školy. Současně s hřištěm fotbalovým vznikne i hřiště volejbalové. Byla provedena oprava části obecního vodovodu (výměna hlavního řádu) na dolním konci. Práce budou pokračovat, nejsou dokončeny terénní úpravy. Majitelům dotčených pozemků se omlouvám za způsobené problémy a zároveň děkuji za pochopení a dobrou spolupráci. Usilovně provádíme kosení trávy obecních pozemků. Při této příležitosti bych rád upozornil a požádal majitele dosud nepokosených ploch, aby tak učinili. Nejen že to nevypadá dobře, ale dochází k zaplevelení okolí, a mnohdy to má dopad i na sousedské vztahy. Na druhé straně musím vyjádřit uznání všem, kteří tak automaticky činí a přibírají si i pozemky, které nikdo neudržuje (především kolem komunikací). Je to vidět a všímají si toho i návštěvníci obce. Úspěšně proběhl Dětský den, Beskydský pohár ve skoku na lyžích i Mini cup ve fotbale. Všem pořadatelům děkujeme. Dále chci poděkovat souboru Valašský vojvoda a cimbálové muzice za reprezentaci republiky, ale také naší obce na světové výstavě EXPO 2005 v Japonsku. Co nás čeká: V brzké době proběhnou opravy vybraných místních komunikací (viz. usnesení ZO uvnitř Zpravodaje). Od do proběhne výstavba autobusové zastávky Kozlovice střed vč. opravy chodníku (po pomník padlých). Rovněž na tuto akci obdržíme dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 200 tis. Kč. Žádám všechny spolky a strany, které mají v prostoru zastávky své nástěnky, aby do začátku výstavby odstranili vyvěšené materiály. Děkuji. Nové skříňky pak budou instalovány uvnitř zastávky. Bude realizován bezdrátový přenos stavu hladiny vody ve vodojemech. Už nyní si vás dovoluji pozvat na pořad KOZLOVICE 2005, který proběhne 10. září v areálu hasičské zbrojnice. Vyvrcholením bude koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou (obdoba loňských oslav 710 let Kozlovic). Protože v obci prozatím neexistuje možnost ubytování (nebo jen velmi omezeně), rozhodla rada obce k tomuto účelu nabídnout k pronájmu dům č. p. 356 bývalá služebna policie. Hledáme zájemce, který by chtěl tuto službu provozovat (na vlastní IČO). Prohlídka domu je možná po domluvě kdykoliv. Počet připojených uživatelů intranetové sítě kozlovice.net je nyní asi 230. Tato síť s přístupem do internetu byla budována nejen pro zvýšení internetové gramotnosti našich občanů, ale také pro zlepšení jejich informovanosti o dění v obci. Z počtu denních přístupů na oficiální stránky vyplývá, že zdaleka ne všichni této možnosti využívají. Domnívám se, že je to škoda, protože stránky jsou aktuální a jsou zdrojem odpovědí na mnoho vašich dotazů. Na webu byla přidána nová služba a to INZERÁTY. Jedná se o klasickou inzerci nákup, prodej a ostatní nabídky nebo poptávky. Dále byla na stránkách zprovozněna možnost umístění vaší reklamy. Cena byla stanovena na Kč/6 měsíců. Bližší informace na webu. Přeji všem hezké prázdniny a letní dovolenou.

3 Kozlovice 3 Zápisy a usnesení Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal radě následující informace: bylo provedeno zaměření hranice pozemků od AZ střed večerka Cvrk pro výstavbu chodníku provádí se zaměření nové příjezdové cesty za hřbitovem Rada bere informace na vědomí. 2. Radě byl předložen zápis z otevření obálek na prodej rýpadlo nakládače Ostrowek. Otevření obálek, které se uskutečnilo v 8.45 hod na OÚ, provedly pracovnice obce Kozlovice paní K. Fojtíková a paní L. Eliášová. Byly podány tři cenové nabídky nejvyšší Kč. Rada schvaluje prodej rýpadlo nakládače Ostrowek za cenu Kč. 3. Radě byl předložen návrh, aby obecní krizový byt v prostorách objektu čp. 356 byl pronajat pro účely pronájmu k provozování ubytovacích služeb. Rada souhlasí s pronájmem obecního krizového bytu pro účely provozování ubytovacích služeb podnikatelským subjektem. V této souvislosti bude nutno provést změnu užívání bytu na nebytové prostory. Nabídka pronájmu nebytových prostor bude zveřejněna obvyklým způsobem. 4. Rada schvaluje ceník č. 5/2005 zapůjčení vibračního pěchu 550 Kč/den. 5. Radě byla předložena žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o finanční příspěvek na zajištění provozu. Rada finanční příspěvek neschvaluje. 6. Radě byla předložena žádost o změnu ÚP u pozemku parc. č. 848/5 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby RD. Rada doporučuje změnu ÚP dle návrhu stavební komise a postupuje ZO. 7. Radě byla předložena žádost o opravu propustku pod komunikací a opravu komunikace parc. č Rada dle stanoviska stavební komise schvaluje opravu a doporučuje zařadit komunikaci do plánu oprav. 8. Radě byla předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v objektu č. p. 350 dohodou ke dni Rada bere žádost na vědomí o případném ukončení dohodou rozhodne na dalším zasedání rady. Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal radě následující informace: provádí se práce na víceúčelovém hřišti Kozlovice byly provedeny terénní úpravy a zasetí trávy na hřišti v Měrkovicích bude provedeno geometrické zaměření pozemku za hasičkou zbrojnicí v Měrkovicích pro účel zakoupení pozemku bude provedeno geometrické zaměření cesty směr Hůra pro účely směny pozemků. Rada bere informace na vědomí. 12. Starosta informoval radu, že v souladu s plánem akcí připravuje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na stavbu Sport. rekreačního centra Kozlovice na rok Vzhledem k tomu, že se jedná o značný finanční rozsah (cca 36 mil. Kč), byla akce rozdělena na dvě etapy. I. etapa vlastní tělocvična vč. inž. sítí a parkoviště a II. etapa nástavba jídelny. I. etapa představuje náklady cca 22 mil. Kč. Možná dotace je cca 15 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že 7 mil. Kč musíme pokrýt z vlastních zdrojů. Společně s ředitelkou a zástupkyní ředitelky ZŠ je připravována další žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2006 na GO osvětlení a elektroinstalace ZŠ. Celková investice bude činit cca 5,5 mil. Kč. Požadovaná dotace (reálná) činí 4,5 mil. Kč. 1 mil. Kč budeme muset pokrýt z vlastních zdrojů. Starosta taktéž radě předložil návrh, aby odborná firma vypracovala předběžné bodové

4 4 Kozlovice vyhodnocení žádosti o dotaci ze SROP podle hodnotících kritérií 4. výzvy pro stavbu Sportovně rekreačního centra Kozlovice.Toto předběžné bodové hodnocení bude kritériem pro podání žádosti o dotaci ze SROP ve 4. výzvě. Pro vypracování tohoto hodnocení navrhuje firmu Goodwill FM. Rada schvaluje: podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15 mil. Kč pro stavbu I. etapy akce Sportovně rekreační centrum Kozlovice. V případě úspěchu bude způsob dofinancování řešen ZO. podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4,5 mil. Kč na GO osvětlení a elektroinstalace ZŠ. V případě úspěchu bude způsob dofinancování řešen ZO. aby firma Goodwill vypracovala předběžné bodové vyhodnocení žádosti o dotaci ze SROP na Sport. rekreační centrum Kozlovice podle hodnotících kritérií 4. výzvy. 13. Starosta a místostarosta připravují výrobu reklamních předmětů obce. Na předmětech bude logo obce a logo internetové sítě kozlovice.net. Rada pověřuje starostu a místostarostu výběrem a zhotovením reklamních předmětů obce. Celkové náklady do 40 tis. Kč. 14. Na základě usnesení rady ze dne byla radě znovu předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v objektu č. p. 350 dohodou ke dni Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni Rada navrhla seznam komunikací určených k opravě v roce 2005 (viz příloha zápisu rady) a postupuje ZO. 16. Radě byly předloženy 3 cenové nabídky tesařských prací pro stavbu přístřešku na víceúčelovém hřišti Kozlovice. Rada schvaluje provedení tesařských prací firmě Švrček + Glajc, s. r. o., Frýdlant nad Ostravicí (za nejnižší cenovou nabídku) a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 17. Radě byla předložena smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Správou a údržbou silnic a obcí Kozlovice k akci Rekonstrukce mostu ev. č přes Ondřejnici na silnici III./4861 k. ú. Kozlovice (u mlýna). Rada doporučuje uzavření budoucí smlouvy darovací a postupuje ZO. 18. Rada schvaluje samosprávě SBD Kozlovice odprodej 10 ks starších obrubníků za cenu 50 Kč/kus. 19. Rada bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise ze dne Radě byla předložena žádost firmy Šmíra- Print, s. r. o., Ostrava Kunčičky o povolení k umístění reklamních poutačů na obecní parcely č. 3890/3 (před mostem Ve Dvoře) a č. 272 (odbočka na Hukvaldy rest. Ve Dvoře). Rada schvaluje umístění reklamního poutače na obecní parcelu č. 3890/3 a neschvaluje umístění reklamního poutače na obecní parcelu č. 272 z důvodu nepřehlednosti křižovatky. 11. Rada schvaluje předložený provozní řád obecního vodovodu Kozlovice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice Přítomno: 15 členů zastupitelstva Jednání zastupitelstva se nezúčastnil nikdo z občanů. Zápis z jednání zastupitelstva dne byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený. 1. Kontrola usnesení a informace starosty Nákup pozemků za hřbitovem viz. samostatný bod 4. programu. Nákup pozemku hasičárna Měrkovice bylo provedeno geometrické zaměření, prozatím není vyhotoven geometrický plán. Besedy s občany (4 besedy) častým požadavkem občanů bylo řešení dopravní situace na místních komunikacích umístění retardérů. Je předpoklad, že občané budou psát společnou žádost. Dětský den dne od 14 hodin pořádají ASPV, hasiči, obec (finanční

5 Kozlovice 5 výpomoc). Večer je pořádána zábava Kácení máje. Dokončeny opravy na OÚ (WC, kuchyňka, archiv, obřadní síň a chodba) chybí obrazy. Pokračují práce na budování víceúčelového hřiště přístřešky. Obec podala žádost o dotaci na tuto akci příslib Krajského úřadu MSK Ostrava činí 200 tis. Kč. Oprava hřiště v Měrkovicích. Parkové úpravy tráva, lavičky. Obec ve spolupráci se ZŠ podala žádost na Ministerstvo financí ČR o poskytnutí dotace na tělocvičnu a generální opravu elektroinstalace a osvětlení v ZŠ. Dotace SROP byla uzavřena smlouva o poskytování služeb s firmou GOODWILL PARTNER, s. r. o., Frýdek Místek na poskytnutí poradenských služeb týkajících se posouzení zpracované dokumentace žádosti o dotaci pro projekt Sportovně rekreační centrum Kozlovice, zda je předpoklad úspěšnosti při podání žádosti ve 4. kole výzvy. Změna č. III územního plánu před dokončením. Po vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude ihned svoláno zastupitelstvo. Logo Kozlovice a kozlovice.net potisk na reklamní předměty. Informace o činnosti doplnil pan starosta fotodokumentací z jednotlivých akcí. Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a souhlasí s nimi. 2. Závěrečný účet obce za rok 2004 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších změn a doplňků, byl návrh závěrečného účtu obce za rok 2004 zveřejněn na úřední desce OÚ Kozlovice. Obdrželi ho všichni členové zastupitelstva. Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. 3. Opravy místních komunikací Na základě požadavků občanů o opravy komunikací byl zpracován seznam s uvedením ceny oprav. Rada obce navrhla provedení opravy následujících komunikací (pořadová čísla dle seznamu): poř. č. 2 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 4 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 6 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 7 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 14 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 16 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 19 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 20 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 22 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč 12 komunikace od ZD ke koupališti (kolem řadovek) byla zaměřena. Stávající komunikace je na soukromém pozemku, vlastník ji chce zrušit. Proto obec vybuduje komunikaci na vlastním pozemku. 14 oprava výkopu pod gar. 16 cesta Pustka 17 cesta Šnajdr 14 Měrkovice Žabenský 16 cesta Fojtík

6 6 Kozlovice 19 cesta Hlisnikovský Kopelec 20 příjezdová cesta ke sběr. dvoru 22 oprava cesty ing. Závodný Váha Na realizaci bude vypsáno výběrové řízení, proto je třeba uvedené ceny považovat za odhadní. Zastupitelstvo obce schvaluje opravy místních komunikací dle seznamu: poř. č. 2, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, Nákup a prodej pozemků 4.1 Nákup pozemků za hřbitovem Jedná se o pozemky pro příjezdovou cestu do sběrného dvora. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 3038/1 k. ú. Kozlovice ve výměře 1107 m 2 dle geometrického plánu č /2005. Nově odměřenou parcelu tvoří díly a a i ve výměře 612 m 2 oddělené z pozemku PK parc. č. 3037/1 a díly f a d ve výměře 495 m 2 oddělené z pozemku parc. č. 3014/1. Dále schvaluje nákup pozemku parc. č. 3038/2 k. ú. Kozlovice ve výměře 25 m 2, parc. č. 3038/3 k. ú. Kozlovice ve výměře 96 m 2 a parc. č. 3014/7 k. ú. Kozlovice ve výměře m 2. Celková výměra činí m 2. Kupní cena činí 75 Kč/m Prodej pozemku v chatovišti Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1990/33 k. ú. Kozlovice ve výměře 129 m 2 dle geometrického plánu č /2004. Nově odměřenou parcelu tvoří díl f ve výměře 112 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 1990/20, díl q ve výměře 1 m 2 oddělený z pozemku parc. č a díl c ve výměře 16 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 3991/1 k. ú. Kozlovice. Prodejní cena činí 75 Kč/m Diskuse Pan starosta informoval o výplatě dividend od ČS obec vlastní ks akcií, dividenda za 1 akcii činí 30 Kč před zdaněním. Paní ředitelka ZŠ informovala o snímání hnízdění čápa kamerou. Zprávy z obce Mistrovství světa v hokeji 2005

7 Kozlovice 7 Vítězové v Mini cupu Dětský den 2005

8 8 Kozlovice Dětský den; hlavní organizátorky Parkové úpravy před nákupním střediskem

9 Kozlovice 9 Parkové úpravy před nákupním střediskem Rekonstrukce hřiště v Měrkovicích

10 10 Kozlovice Úprava před zdravotním střediskem AZ garáže

11 Kozlovice 11 Dokončujeme multifunkční hřiště Dokončujeme multifunkční hřiště

12 12 Kozlovice Nové logo obce Internetové logo Poškozování lesa jízdou na motorkách V poslední době se často setkáváme na Obecním úřadu se stížnostmi na neukázněné jezdce na motorkách, kteří jezdí neoprávněně do lesů. Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zakazuje: v lesích rušit klid a ticho; provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty; vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin; těžit stromy a keře nebo je poškozovat; sbírat semena lesních dřevin, jmelí; sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les; jezdit a stát s motorovými vozidly; vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu; vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví; mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních; kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa; odhazovat hořící nebo doutnající předměty; narušovat vodní režim a hrabat stelivo; pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty; znečišťovat les odpady a odpadky. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Výše uvedené zákazy se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Vlastník lesa může povolit výjimku z některých zákazů. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

13 Kozlovice 13 Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy. Některé zákazy se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů. Starostové obcí Metylovic, Kozlovic, Lhotky, Palkovic a Kunčic p. O. požádali o spolupráci Policii České republiky při zakročení proti motorkářům, kteří nerespektují žádná zákonná ustanovení a svojí činností devastují beskydské lesy. Obecní úřad v Kozlovicích věří, že tento článek se stane dostatečným nástrojem k nápravě a zásah Policie ČR nebude nutný. Určitě si všichni přejeme přirozené a klidné lesy plné zvěře a živočichů. L. E. Místní komunikace a výkup pozemků pod nimi Veřejným prostranstvím jsou všechny příjezdové cesty (komunikace), které jsou přístupny každému bez omezení. Nezáleží na tom, zda pozemek pod tělesem komunikace je ve vlastnictví soukromé osoby. Zpevnění místních komunikací na našem území prováděla i provádí obec Kozlovice. Jedná se o stavbu a to buď stavbu na pozemku ve vlastnictví obce Kozlovice nebo ve vlastnictví fyzické či právnické osoby. Mezi lidmi je rozšířen názor, že pokud občan vlastní pozemek pod komunikací, je jeho celá příjezdová cesta. Je to mylná informace, protože se jedná o stavbu na cizím pozemku. Provede-li obec úpravu komunikace (zpevnění), vlastníkem stavby je obec, je-li pozemek pod stavbou (komunikací) ve vlastnictví fyzické osoby, potom se jedná o stavbu na cizím pozemku. Obec Kozlovice se bude snažit postupně zaměřovat nevypořádané pozemky pod komunikacemi a provádět jejich výkup. L. E. Pořadatelé akcí, pozor! Zastupitelstvo obce Kozlovice na svém zasedání dne 27. června 2005 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Kozlovice č. 1/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích na území obce Kozlovice, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Upozorňujeme organizátory společenských, kulturních, sportovních, politických, náboženských a jiných akcí, aby se po nabytí účinnosti této vyhlášky seznámili s podmínkami k zabezpečení požární bezpečnosti při těchto akcích. Vyhláška je momentálně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu v Kozlovicích, nahlédnout do ní můžete i přímo na Obecním úřadu nebo na internetu. Obec Kozlovice je vlastníkem sálu včetně přisálí a má zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, které se promítne do smluv o krátkodobém nájmu nebytových prostor při pořádání veřejných akcí v budově Obecního úřadu v Kozlovicích. L. E. Reklamní předměty Trička a čepice s reklamním potiskem (logem obce a intranetové sítě kozlovice.net) můžete zakoupit na OÚ (kanc. č. 3). Na Lysou horu autobusem Senátorská kancelář Františka Kopeckého a Občanské sdružení Beskydčan ČSAD Frýdek Místek, a. s. zavádí novou autobusovou linku na Lysou horu. (Tisková zpráva ze dne ) ČSAD Frýdek-Místek, a. s. zavedla novou autobusovou linku na vrchol Lysé hory, která by měla zpřístupnit nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd zejména méně zdatným či tělesně postiženým zájemcům. Tato nově zaváděná služba pro širokou veřejnost je výsledkem společného vyjednávání mnoha zainteresovaných stran. Došlo k nalezení spo-

14 14 Kozlovice lečné dohody o otázkách rozvoje turistického ruchu a ochrany přírody při možnosti využití soukromé účelové komunikace vedoucí na vrchol. Zkušební jízda proběhla v pátek za účasti zástupců všech zainteresovaných subjektů (České radiokomunikace, a. s., ČSAD Frýdek Místek, Lesy ČR, a. s., CHKO Beskydy, Policie ČR, Moravskoslezský kraj), vzácných hostů a zástupců médií. Jsem rád, že se nám společným úsilím podařilo připravit výjezd autobusu na Lysou horu. Dokážu si představit, že také budu jednou starý a třeba také méně zdatný či méně pohyblivý a určitě zatoužím se ještě podívat do svého rodného kraje z dominanty našich Beskyd. Jsem přesvědčen, že to lidé s obdobným názorem využijí, a pevně věřím, že toho nezneužijí. Děkuji všem za spolupráci a vstřícné jednání, je to i pro mě vzorový příklad nalezení společné řeči, řekl František Kopecký. Je to krok správným směrem. Podpořili jsme tuto aktivitu, neboť se domníváme, že takto řízený rozvoj turistického ruchu je zárukou trvale udržitelného využívání hodnot regionu, podotýká lesní inženýr Leo Košťál z místní ekologické organizace Beskydčan a pokračuje: Velice si ceníme postupu pana senátora Kopeckého, který zvolil strategii širokého projednání a bez zbytečných prodlev tak přivedl celý záměr ke zdárnému řešení. Autobus vyjíždí každý pátek z Raškovic od hotelu Ondráš v 8.30 hod. Zpět (z Lysé hory do Raškovic) odjíždí v hod. Cesta na Lysou horu stojí 50 Kč, cesta tam i zpět 80 Kč. Děti do 15 let mohou cestovat se slevou za 40 Kč, resp. 60 Kč. Autobus nepřepravuje jízdní kola, není nízkopodlažní.jízdenky je možno zakoupit také předem na místeckém autobusovém nádraží, případně rezervovat na čísle Autobus bude na Lysou horu jezdit do konce září. Novinky v Obecní knihovně v Kozlovicích Dobrá kniha je nejlepší přítel, stejný dnes i napříště. (Martin Tupper) Novinky pro děti Čarodějky W.I.T.CH, Knížka medvídka Pú, Děsivé dějiny, Povídky z hor, Štěňátko a jeho rodinka, Nejkrásnější pohádky o kočkách Mládež (naučná) Velká kniha o dinosaurech,vše o koních, Výtvarné nápady, Všeobecný přehled, kdy se píše s/z, ě/je, ú/ů? Matematika v kostce Detektivní Higgins Clark-Mary: Kam se poděly děti, Kdo jsi Cimický Jan: Diagnoza: náhlá smrt Borovička Václav: Ukradli bohům smrt Doherty Paul: Císařská vražda Mcbain Ed: Dlouho jsme se neviděli Roberts Nora: Poslední přípitek Parker Robert: Špatný obchod Sheldon Sydney: Akce soudný den Creasey John: Tři pohledy na vraždu Romány pro ženy Vrbová Lenka: Kruh života Viewegh Michal: Román pro ženy, Zapisovatelé otcovské lásky Roberts Nora: Klíč světla Bradford Barbara Taylor: Nevítaný host Wood Barbara: Hvězda Babylonu, Posvátné místo Coulter Catherine: Svůdnice, V sedmém nebi Cartland Barbara: Práva láska, Láska, lži manželství, Útěk do ráje Proctor Candice: Půlnoční zpověď Small Beatrice: Dcery dračího pána Howard Linda: Náruč plná lásky Deveraux Jude: Sametová píseň Mcnaught Judith: Dokonalá Galsworthy John: Sága rodu Forsytů Quick Amanda: Poměr s Charlottou Válečná Kessler Leo: Normandie: SS útočí Nowak Helmut: Bojoval jsem u Varšavy Strawson John: Hitler jako vojevůdce Whiting Charles: Ardeny tajná válka

15 Kozlovice 15 Hoyt Erwin: Boje v severní Africe Dobrodružná Smith Wilbur: Oko tygra, Na život a na smrt, Andělé pláčí, ptačí vodopády Morell David: Noční únik, Poslední ráno Cusller Clive: Bílá smrt Clancy Tom: Čestné poslání Sci-fi Zříceniny Akta X Clark Artur: 3001: Poslední vesmírná odysea Jordán Robert: Drak znovuzrozený 1. a 2. díl Vašíček Arnošt: Strážce duší Star Wars Pouť pozůstalého Romány pro dívky Brabcová Eva: Baculky jsou prima, Začít znova Roberts Cristy: Dnes 13, zítra 30 Stiníl Luděk: Na city se nesází, Prima holka Wilson Jacqelin: Tajemství Štorkán Karel: My ze stříbrného vrchu Řeháčková Věra: Mládí nevybouřené A mnoho dalších Provozní doba knihovny v Kozlovicích o prázdninách Od do knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřena. Od otevřeno: Pondělí Středa Čtvrtek Přeji mnoho krásných chvil strávených s knihou. M. L. Co Vás může zajímat, nebo musí? Velkoobjemový odpad Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou sběrného dvora. (Za domem čp. 1 bývalé Fojství před sběrnou železného šrotu). Kdy platíme místní poplatky Poplatek ze psa do každého kalendářního roku, poplatek za odpad do a do kalendářního roku. Držitel psa je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne následujícího po vzniku poplatkové povinnosti a poplatková povinnost vzniká dovršením 3 měsíců věku psa. Vodné Musí být zaplaceno do , cena vodného činí 12 Kč/1 m 3. Cena stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 17 Kč/1 m 3. Využíváte právních služeb obce Kozlovice? Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu v Kozlovicích v roce 2005, a to v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od hod. do hod. v těchto termínech: , , , , , , 7. 6., , , 2. 8., , , , , , , , , , Fotograf v Kozlovicích Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje občanům, že vždy ve čtvrtek od do hodin, v níže uvedených termínech, bude fotograf p. Šlachta poskytovat focení na občanské průkazy, řidičské průkazy a pasy na Obecním úřadu v Kozlovicích. Vzhledem k tomu, že v roce 2005 dochází k postupné výměně i starých občanských průkazů, mohou občané požádat ze zdravotních důvodů o focení ve své domácnosti vždy ve čtvrtek v době od 9.00 do hodin, ale na základě telefonické domluvy na čísle: mobil Focení na Obecním úřadu i v domácnostech bude probíhat vždy ve stejný den. Cena fotografií je 139 Kč fotky budou k dispozici ihned. Termíny: 25. srpna, 29. září, 27. října, 24. listopadu.

16 16 Kozlovice Ceny na skládce ostatního odpadu v Kozlovicích Na skládce ostatního odpadu lze ukládat pouze nekompostovatelný odpad. Beton 200 Kč/t, cihla 150 Kč/t, keramika 150 Kč/t, sádrová stavební hmota 170 Kč/t, azbestová stavební hmota 220 Kč/t, zemina 50 Kč/t, ostatní nekompostovatelný odpad 300 Kč/t, uliční smetky 250 Kč/t. Nabídka prací a mechanismů Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za tyto ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy 250 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy 450 Kč/hod., výkopové práce s Komatsu včetně obsluhy 650 Kč/hod., kladivo Bosch včetně obsluhy 200 Kč/hod., hodinová sazba pracovníka 150 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewo Avia 1 km/14 Kč, nakládka a vykládka 15 min/40 Kč. Doprava nákladním automobilem Multicar 1 km/13 Kč, nakládka a vykládka 15 min./40 Kč, vibrační pěch 550 Kč/den (bez obsluhy). Nájem hrobového místa Od roku 2003 jsou stanoveny ceny za nájem hrobového místa. Nájemné se platí za velikost hrobu a činí 4 Kč/m 2 /rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou, a to: jednohrob 60 Kč/1 rok, dvojhrob 80 Kč/1 rok, trojhrob 100 Kč/1 rok, hrobka 80 Kč/1 rok, urnové místo 40 Kč/1 rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za nájem hrobového místa za 1 rok. Odborný lesní hospodář Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2005 každou sudou středu od do hodin v přízemí budovy obce Kozlovice (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 9. 3.; ; 6. 4.; ; 4. 5.; ; 1. 6.; ; ; ; ; ; ; 7. 9.; ; ; ; ; ; ; Upozornění občanům Poruchy na veřejném osvětlení hlásit přímo Technickým službám ve Frýdku Místku na těchto telefonních číslech: , Ze života školy Hudební soustředění Pro všechny zpěváky pěveckého sboru se ve dnech května 2005 uskutečnilo soustředění ve Vyšních Lhotách na chatě Višňovka. Brzy ráno jsme byli dopraveni autobusem přímo na místo, kde jsme se nejprve rozdělili do pokojů, a poté si šli spravit náladu písničkami s paní učitelkou Kvapilovou. Protože nás bylo hodně 44, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Pro velký sbor si přišla paní učitelka Kožuchová, aby nás naučila základní kroky country tanců. První na řadě byl tanec Čtverylka. Když jsme se naučili všechny kroky, pozvali jsme malý sboreček na naše vystoupení! Malým přátelům se to velice líbilo a nakonec nám i zatleskali! Po pěkně stráveném dopoledni jsme se šli zasytit do místní restaurace,,kohutka. Na chatě jsme si dali, po vydatném obědě, malou siestu a plánovali jsme večerní zábavu. Paní učitelka Kvapilová měla s sebou malou píšťalku, kterou nás svolávala na odpolední zpěv do jídelny. Malý sboreček si opět vzala na starost paní učitelka Kožuchová, aby je taky naučila county tance. Večer jsme zahájili pěveckou soutěží Doremi, vyzkoušeli jsme si i Karaoke. Pokračovali jsme dalšími prima hrami a uza-

17 Kozlovice 17 vřeli jsme vše malou diskotékou a hurá spát! Budíček jsme měli v sedm hodin, ale většina si přivstala. Po snídani jsme si šli zase zazpívat, protože za tímhle účelem jsme tam vlastně přijeli. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna si hrála různé hry s míčem a druhá zpívala s kytarou, na kterou doprovázela Lenka Smolíková. Před obědem jsme vyrazili na malou procházku směrem na Prašivou a potom jsme celí hladoví dorazili na oběd. Celé dva dny jsme hráli hru Na dobrého skřítka. Byla to legrace. Po obědě jsme sbaleni a plní zážitků vyrazili domů. Doufáme, že příští rok zase někam vyrazíme. K závěru školního roku již několik let neodmyslitelně patří přebory škol povodí Ondřejnice v lehké atletice, kterých se naše škola účastní. Letos se umístilo družstvo našich žáků 2. stupně na 3. místě. Je to slabší výsledek ve srovnání s prvním a druhými místy v předcházejících ročnících, ale i to považujeme za úspěch, protože výkony dětí neustále rostou a konkurence je čím dál těžší. Chlapci a děvčata soutěží ve sprintu, běhu na 1000 m (800 m), skoku dalekém a hodu míčkem (granátem). Všichni žáci, kteří naši školu reprezentovali, zaslouží pochvalu. Konečné pořadí škol: 1. ZŠ Brušperk 2. ZŠ Stará Ves 3. ZŠ Kozlovice 4. ZŠ Fryčovice 5. ZŠ Hukvaldy M. Bednářová Účastníci soustředění Lehkoatletické přebory škol povodí Ondřejnice Dne 2. června se konal v Brušperku lehkoatletický přebor škol povodí Ondřejnice pro žáky 1. stupně. Za každý ročník soutěžili 2 chlapci a 2 dívky, všichni museli zvládnout 3 disciplíny: běh na 50 m. skok do dálky hod míčkem. Závodníkům přálo nejen počasí, ale i štěstí při závodění. Celkově se žáci 1. stupně umístili na krásném 2. místě. Jana Fojtíková Pronájem tenisového kurtu při ZŠ Kozlovice V poslední době se vyskytly problémy s využíváním kurtu veřejností. Lidé nevracejí půjčené klíče, předávají si je přímo u kurtu, neplatí poplatek za pronájem. Dochází i ke kolizím s uživateli, kteří mají kurt předem pronajat a zaplacen dlouhodobě na celou letní sezónu. Podmínky pro využíváni kurtu jsme upravili a jsou vyvěšeny přímo na místě. Ve stejném znění vám je předkládáme i touto cestu. V případě dalšího porušování provozního řádu kurtu budeme nuceni jej pro veřejnost uzavřít. M. Bednářová, správce kurtu. Základní škola Kozlovice, okres Frýdek Místek Provozní řád tenisového kurtu Tenisové hřiště je možno využít ke hraní tenisu nejen pro školní mládež, ale i pro další veřejnost obce při dodržování pokynů pro provoz kurtu. 1. Cena za použití kurtu na jednu hodinu činí 30 Kč. 2. Hrací hodiny si domluvte předem se správcem kurtu nebo jinou kontaktní osobou. Poplatek za použití kurtu zaplatíte při

18 18 Kozlovice vyzvednutí klíče. Klíč je třeba vrátit nejpozději do 30 minut po smluvené hrací době. Pokud tak nebude učiněno, budou započítávány další započaté hodiny. Je nepřípustné předávání klíčů mezi hráči bez vědomí příslušné kontaktní osoby. Doporučuji domluvit si hodiny pro pravidelné hraní v průběhu týdne. 3. Každý uživatel kurtu je povinen upravit kurt 5 minut před skončením hodiny. Úprava spočívá v tom, že se nejprve železem zarovnají větší nerovnosti a potom dřevem se sítí se povrch urovná. 4. Tenis není možno hrát na suché antuce. V období sucha se tenis nehraje, nebo se antuka dostatečně pokropí vodou z připravené hadice. 5. V areálu hřiště je nutno dodržovat pořádek. Veškeré odpadky odkládejte do kontejnerů vedle školní jídelny. V prostoru kurtu platí zákaz kouření. 6. Hrací hodiny si domluvte předem se správcem kurtu nebo jinou kontaktní osobou. Poplatek za použití kurtu zaplatíte při odevzdání klíčů. Doporučuji domluvit si hodiny pro pravidelné hraní v průběhu týdne. 7. Za děti a mládež do 18 let a škody v areálu školního hřiště jimi způsobené zodpovídají jejich zákonní zástupci. Kontaktní osoby: Ing. Radmila Toflová, tel Mgr. Zdenka Krpcová, Kozlovice 863 Miroslava Bednářová, Měrkovice 770 Projekt Studánky Ve školním roce 2004/2005 byl na naší základní škole vyhlášen projekt STU- DÁNKY. V rámci této aktivity se žáci budou starat o studánky a prameny, které jsou zapomenuty a znečištěny. Tím také přispějí k udržování tohoto kulturního dědictví naší obce, kterým studánky bezesporu jsou. Tímto prosíme vás všechny, kteří víte, kde se nějaká studánka nachází, o zaslání malého nákresu se zaznamenaným místem nálezu po svých potomcích navštěvujících naši školu. Za projevenou ochotu a snahu vám všem předem děkujeme. Jiří Brus Závěry ze školního roku 2004/2005 počet žáků Základní školy v Kozlovicích 351 zameškané hodiny , průměr na žáka 55,9 hodin prospěli všichni, s vyznamenáním 82 žáků (na 2. stupni), z toho 24 žáků s průměrem 1,00 pochvaly třídního učitele 100 žáků za vzorný přístup ke svým povinnostem a svědomitou přípravu na vyučování, za reprezentaci školy ve sportovních a předmětových soutěžích, za práci v třídní žákovské samosprávě pochvaly ředitele školy a věcná cena 7 žáků za vzornou reprezentaci školy v okresních kolech různých olympiá důtky třídního učitele byly uděleny 17 žákům za vulgární vyjadřování, nepořádek a nekázeň, špatnou pracovní morálku důtky ředitele školy byly uděleny 8 žákům za bezohledné a agresivní vystupování a chování vůči spolužákům, za závažné porušení školního řádu. I. Hrušková, M. Konečný

19 Kozlovice 19 Zprávy z MŠ Máte rádi loutkové divadlo? Naše děti ano. Proto jsme vyjeli 21. dubna do loutkového divadla v Ostravě, kde jsme zhlédli pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Po jeho skončení jsme navštívili ještě Frýdecký zámek, kde se děti seznámily s historií našeho kraje a obdivovaly vycpaná zvířata. Prohlédly si tam také výstavu ilustrátora J. Holého, jehož kresby děti dobře znají z dětského televizního vysílání. V dubnu jsme také pozvali rodiče do MŠ na besídku, kde děti předvedly program Jaro na vsi. Velký úspěch u dětí zaznamenalo divadlo Úsměv s programem Z pohádky do pohádky, které přijelo za námi do školky. Děti se náramně bavily. V rámci oslav Dne dětí jsme jeli do Místku Hatě, kde děti prošly kouzelným lesem. Plnily různé úkoly na stanovištích, které jim připravil pohádkový krteček. Na konci je čekala velká sladká odměna, na kterou se všichni těšili nejvíce. Chceme také poděkovat manželům Borákovým z Měrkovic, kteří připravili pro naše zvědavé děti letecké dopoledne, kde jim předvedli modely různých letadel v klidu i za letu. Na závěr roku jsme se rozloučili se všemi našimi předškoláky, kterým jsem předali dárky na památku. V září se těšíme na děti nové a doufáme, že ony se těší na nás. MŠ Valašská dědina Úspěch mladých hasičů z Kozlovic Dne 26. června 2005 proběhlo ve Vratimově krajské kolo dorostu hasičů. Z našeho sboru se probojovali do krajského kola jednotlivci, a to dorostenec Pavel Krpec a dorostenka Eva Habrnalová.

20 20 Kozlovice Soutěžili v disciplínách: běh na 100 m s překážkami, dvojboj a test z požární ochrany. Ve všech disciplínách se umístili na 1. místě a tím si zajistili účast na Mistrovství ČR dorostu, které se koná ve dnech července 2005 v Plzni. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. jak se mají maminky na mateřské? Určitě moc krásně i přes všechny kopy špinavého nebo nevyžehleného prádla, neustále zaplněného kuchyňského dřezu, šmouhatých oken, koberce plné drobků a časté nespokojenosti našich ratolestí! Můžeme se s těmito starostmi a radostmi navzájem podělit s jinými maminkami. Jak již určitě víte, maminky s dětmi se scházejí na faře pravidelně každou lichou středu v měsíci vždy od 8.30 hodin. Děláme si radost maličkostmi tvoříme, hrajeme si s dětmi, povídáme si s odborníky. Kdo přišel, viděl a prožil! A proto: přijďte, zveme vás! Ale až po prázdninách, 7. září Tímto bychom také chtěli poděkovat Otci Stanislavovi za toleranci při snášení křiku, hluku, smíchu a neurovnaných bot při našich středečních setkáních. Kromě těchto pravidelných setkání se uskutečnilo dubna víkendové setkání. Třináct odvážných maminek opustilo dočasně své manžely, děti a odjelo do Frýdlantu nad Ostravicí. A vůbec jsme se nenudily: povídaly jsme si o manželství, cvičily jsme, plavaly, tvořily, krášlily se, ale také naslouchaly druhým. Nakonec jsme se shodly, že i maminky na mateřské potřebují prázdniny od prádla, vaření, hrnců, luxování, oken a dětí. Chtěly bychom ještě jednou po- Účastnice víkendového setkání ve Frýdlantě

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: Zapisovatel:

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 1 č.j. 6/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.5.2015 19:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.5.2015 20:30

Více

Zápis zastupitelstva 2006-2

Zápis zastupitelstva 2006-2 Zápis zastupitelstva 2006-2 Přítomno15 členů zastupitelstva. Veřejného zasedání zastupitelstva obce se nezúčastnil nikdo z občanů. Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 6. 11. 2006 byl uložen k nahlédnutí

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více