Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 3 červenec 2005 zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 3 červenec 2005 zdarma"

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích číslo 3 červenec 2005 zdarma Slovo starosty Prázdniny jsou tady, je čas dovolených, ale zároveň období, ve kterém se snažíme udělat co nejvíce práce v terénu: Dokončujeme parkové úpravy v centru obce (vyrovnání terénu, trávníky, lavičky atd.). Probíhají práce na úpravách kolem autobusové zastávky u garáží ČSAD (horní konec) a kolem CO skladu. Dokončuje se výstavba multifunkčního hřiště u fotbalového stadionu. Slovo multifunkční nám říká, že plocha může být používána pro různé druhy sportů a zábavy. Rozhodně by se zde ale neměly provádět aktivity, které vedou k jeho ničení jak už se stalo.

2 2 Kozlovice Chceme, aby areál zůstal otevřený a přístupný bezplatně všem jen tak splní svůj účel. Napomozte tomu. Na letos provedené práce obdržíme dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 200 tis. Kč. Probíhá kompletní rekonstrukce hřiště v Měrkovicích u bývalé školy. Současně s hřištěm fotbalovým vznikne i hřiště volejbalové. Byla provedena oprava části obecního vodovodu (výměna hlavního řádu) na dolním konci. Práce budou pokračovat, nejsou dokončeny terénní úpravy. Majitelům dotčených pozemků se omlouvám za způsobené problémy a zároveň děkuji za pochopení a dobrou spolupráci. Usilovně provádíme kosení trávy obecních pozemků. Při této příležitosti bych rád upozornil a požádal majitele dosud nepokosených ploch, aby tak učinili. Nejen že to nevypadá dobře, ale dochází k zaplevelení okolí, a mnohdy to má dopad i na sousedské vztahy. Na druhé straně musím vyjádřit uznání všem, kteří tak automaticky činí a přibírají si i pozemky, které nikdo neudržuje (především kolem komunikací). Je to vidět a všímají si toho i návštěvníci obce. Úspěšně proběhl Dětský den, Beskydský pohár ve skoku na lyžích i Mini cup ve fotbale. Všem pořadatelům děkujeme. Dále chci poděkovat souboru Valašský vojvoda a cimbálové muzice za reprezentaci republiky, ale také naší obce na světové výstavě EXPO 2005 v Japonsku. Co nás čeká: V brzké době proběhnou opravy vybraných místních komunikací (viz. usnesení ZO uvnitř Zpravodaje). Od do proběhne výstavba autobusové zastávky Kozlovice střed vč. opravy chodníku (po pomník padlých). Rovněž na tuto akci obdržíme dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 200 tis. Kč. Žádám všechny spolky a strany, které mají v prostoru zastávky své nástěnky, aby do začátku výstavby odstranili vyvěšené materiály. Děkuji. Nové skříňky pak budou instalovány uvnitř zastávky. Bude realizován bezdrátový přenos stavu hladiny vody ve vodojemech. Už nyní si vás dovoluji pozvat na pořad KOZLOVICE 2005, který proběhne 10. září v areálu hasičské zbrojnice. Vyvrcholením bude koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou (obdoba loňských oslav 710 let Kozlovic). Protože v obci prozatím neexistuje možnost ubytování (nebo jen velmi omezeně), rozhodla rada obce k tomuto účelu nabídnout k pronájmu dům č. p. 356 bývalá služebna policie. Hledáme zájemce, který by chtěl tuto službu provozovat (na vlastní IČO). Prohlídka domu je možná po domluvě kdykoliv. Počet připojených uživatelů intranetové sítě kozlovice.net je nyní asi 230. Tato síť s přístupem do internetu byla budována nejen pro zvýšení internetové gramotnosti našich občanů, ale také pro zlepšení jejich informovanosti o dění v obci. Z počtu denních přístupů na oficiální stránky vyplývá, že zdaleka ne všichni této možnosti využívají. Domnívám se, že je to škoda, protože stránky jsou aktuální a jsou zdrojem odpovědí na mnoho vašich dotazů. Na webu byla přidána nová služba a to INZERÁTY. Jedná se o klasickou inzerci nákup, prodej a ostatní nabídky nebo poptávky. Dále byla na stránkách zprovozněna možnost umístění vaší reklamy. Cena byla stanovena na Kč/6 měsíců. Bližší informace na webu. Přeji všem hezké prázdniny a letní dovolenou.

3 Kozlovice 3 Zápisy a usnesení Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal radě následující informace: bylo provedeno zaměření hranice pozemků od AZ střed večerka Cvrk pro výstavbu chodníku provádí se zaměření nové příjezdové cesty za hřbitovem Rada bere informace na vědomí. 2. Radě byl předložen zápis z otevření obálek na prodej rýpadlo nakládače Ostrowek. Otevření obálek, které se uskutečnilo v 8.45 hod na OÚ, provedly pracovnice obce Kozlovice paní K. Fojtíková a paní L. Eliášová. Byly podány tři cenové nabídky nejvyšší Kč. Rada schvaluje prodej rýpadlo nakládače Ostrowek za cenu Kč. 3. Radě byl předložen návrh, aby obecní krizový byt v prostorách objektu čp. 356 byl pronajat pro účely pronájmu k provozování ubytovacích služeb. Rada souhlasí s pronájmem obecního krizového bytu pro účely provozování ubytovacích služeb podnikatelským subjektem. V této souvislosti bude nutno provést změnu užívání bytu na nebytové prostory. Nabídka pronájmu nebytových prostor bude zveřejněna obvyklým způsobem. 4. Rada schvaluje ceník č. 5/2005 zapůjčení vibračního pěchu 550 Kč/den. 5. Radě byla předložena žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o finanční příspěvek na zajištění provozu. Rada finanční příspěvek neschvaluje. 6. Radě byla předložena žádost o změnu ÚP u pozemku parc. č. 848/5 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby RD. Rada doporučuje změnu ÚP dle návrhu stavební komise a postupuje ZO. 7. Radě byla předložena žádost o opravu propustku pod komunikací a opravu komunikace parc. č Rada dle stanoviska stavební komise schvaluje opravu a doporučuje zařadit komunikaci do plánu oprav. 8. Radě byla předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v objektu č. p. 350 dohodou ke dni Rada bere žádost na vědomí o případném ukončení dohodou rozhodne na dalším zasedání rady. Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal radě následující informace: provádí se práce na víceúčelovém hřišti Kozlovice byly provedeny terénní úpravy a zasetí trávy na hřišti v Měrkovicích bude provedeno geometrické zaměření pozemku za hasičkou zbrojnicí v Měrkovicích pro účel zakoupení pozemku bude provedeno geometrické zaměření cesty směr Hůra pro účely směny pozemků. Rada bere informace na vědomí. 12. Starosta informoval radu, že v souladu s plánem akcí připravuje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na stavbu Sport. rekreačního centra Kozlovice na rok Vzhledem k tomu, že se jedná o značný finanční rozsah (cca 36 mil. Kč), byla akce rozdělena na dvě etapy. I. etapa vlastní tělocvična vč. inž. sítí a parkoviště a II. etapa nástavba jídelny. I. etapa představuje náklady cca 22 mil. Kč. Možná dotace je cca 15 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že 7 mil. Kč musíme pokrýt z vlastních zdrojů. Společně s ředitelkou a zástupkyní ředitelky ZŠ je připravována další žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2006 na GO osvětlení a elektroinstalace ZŠ. Celková investice bude činit cca 5,5 mil. Kč. Požadovaná dotace (reálná) činí 4,5 mil. Kč. 1 mil. Kč budeme muset pokrýt z vlastních zdrojů. Starosta taktéž radě předložil návrh, aby odborná firma vypracovala předběžné bodové

4 4 Kozlovice vyhodnocení žádosti o dotaci ze SROP podle hodnotících kritérií 4. výzvy pro stavbu Sportovně rekreačního centra Kozlovice.Toto předběžné bodové hodnocení bude kritériem pro podání žádosti o dotaci ze SROP ve 4. výzvě. Pro vypracování tohoto hodnocení navrhuje firmu Goodwill FM. Rada schvaluje: podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15 mil. Kč pro stavbu I. etapy akce Sportovně rekreační centrum Kozlovice. V případě úspěchu bude způsob dofinancování řešen ZO. podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4,5 mil. Kč na GO osvětlení a elektroinstalace ZŠ. V případě úspěchu bude způsob dofinancování řešen ZO. aby firma Goodwill vypracovala předběžné bodové vyhodnocení žádosti o dotaci ze SROP na Sport. rekreační centrum Kozlovice podle hodnotících kritérií 4. výzvy. 13. Starosta a místostarosta připravují výrobu reklamních předmětů obce. Na předmětech bude logo obce a logo internetové sítě kozlovice.net. Rada pověřuje starostu a místostarostu výběrem a zhotovením reklamních předmětů obce. Celkové náklady do 40 tis. Kč. 14. Na základě usnesení rady ze dne byla radě znovu předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v objektu č. p. 350 dohodou ke dni Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni Rada navrhla seznam komunikací určených k opravě v roce 2005 (viz příloha zápisu rady) a postupuje ZO. 16. Radě byly předloženy 3 cenové nabídky tesařských prací pro stavbu přístřešku na víceúčelovém hřišti Kozlovice. Rada schvaluje provedení tesařských prací firmě Švrček + Glajc, s. r. o., Frýdlant nad Ostravicí (za nejnižší cenovou nabídku) a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 17. Radě byla předložena smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Správou a údržbou silnic a obcí Kozlovice k akci Rekonstrukce mostu ev. č přes Ondřejnici na silnici III./4861 k. ú. Kozlovice (u mlýna). Rada doporučuje uzavření budoucí smlouvy darovací a postupuje ZO. 18. Rada schvaluje samosprávě SBD Kozlovice odprodej 10 ks starších obrubníků za cenu 50 Kč/kus. 19. Rada bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise ze dne Radě byla předložena žádost firmy Šmíra- Print, s. r. o., Ostrava Kunčičky o povolení k umístění reklamních poutačů na obecní parcely č. 3890/3 (před mostem Ve Dvoře) a č. 272 (odbočka na Hukvaldy rest. Ve Dvoře). Rada schvaluje umístění reklamního poutače na obecní parcelu č. 3890/3 a neschvaluje umístění reklamního poutače na obecní parcelu č. 272 z důvodu nepřehlednosti křižovatky. 11. Rada schvaluje předložený provozní řád obecního vodovodu Kozlovice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice Přítomno: 15 členů zastupitelstva Jednání zastupitelstva se nezúčastnil nikdo z občanů. Zápis z jednání zastupitelstva dne byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený. 1. Kontrola usnesení a informace starosty Nákup pozemků za hřbitovem viz. samostatný bod 4. programu. Nákup pozemku hasičárna Měrkovice bylo provedeno geometrické zaměření, prozatím není vyhotoven geometrický plán. Besedy s občany (4 besedy) častým požadavkem občanů bylo řešení dopravní situace na místních komunikacích umístění retardérů. Je předpoklad, že občané budou psát společnou žádost. Dětský den dne od 14 hodin pořádají ASPV, hasiči, obec (finanční

5 Kozlovice 5 výpomoc). Večer je pořádána zábava Kácení máje. Dokončeny opravy na OÚ (WC, kuchyňka, archiv, obřadní síň a chodba) chybí obrazy. Pokračují práce na budování víceúčelového hřiště přístřešky. Obec podala žádost o dotaci na tuto akci příslib Krajského úřadu MSK Ostrava činí 200 tis. Kč. Oprava hřiště v Měrkovicích. Parkové úpravy tráva, lavičky. Obec ve spolupráci se ZŠ podala žádost na Ministerstvo financí ČR o poskytnutí dotace na tělocvičnu a generální opravu elektroinstalace a osvětlení v ZŠ. Dotace SROP byla uzavřena smlouva o poskytování služeb s firmou GOODWILL PARTNER, s. r. o., Frýdek Místek na poskytnutí poradenských služeb týkajících se posouzení zpracované dokumentace žádosti o dotaci pro projekt Sportovně rekreační centrum Kozlovice, zda je předpoklad úspěšnosti při podání žádosti ve 4. kole výzvy. Změna č. III územního plánu před dokončením. Po vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude ihned svoláno zastupitelstvo. Logo Kozlovice a kozlovice.net potisk na reklamní předměty. Informace o činnosti doplnil pan starosta fotodokumentací z jednotlivých akcí. Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a souhlasí s nimi. 2. Závěrečný účet obce za rok 2004 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších změn a doplňků, byl návrh závěrečného účtu obce za rok 2004 zveřejněn na úřední desce OÚ Kozlovice. Obdrželi ho všichni členové zastupitelstva. Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. 3. Opravy místních komunikací Na základě požadavků občanů o opravy komunikací byl zpracován seznam s uvedením ceny oprav. Rada obce navrhla provedení opravy následujících komunikací (pořadová čísla dle seznamu): poř. č. 2 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 4 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 6 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 7 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 14 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 16 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 19 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 20 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč poř. č. 22 cena bez DPH: Kč cena včetně DPH: Kč 12 komunikace od ZD ke koupališti (kolem řadovek) byla zaměřena. Stávající komunikace je na soukromém pozemku, vlastník ji chce zrušit. Proto obec vybuduje komunikaci na vlastním pozemku. 14 oprava výkopu pod gar. 16 cesta Pustka 17 cesta Šnajdr 14 Měrkovice Žabenský 16 cesta Fojtík

6 6 Kozlovice 19 cesta Hlisnikovský Kopelec 20 příjezdová cesta ke sběr. dvoru 22 oprava cesty ing. Závodný Váha Na realizaci bude vypsáno výběrové řízení, proto je třeba uvedené ceny považovat za odhadní. Zastupitelstvo obce schvaluje opravy místních komunikací dle seznamu: poř. č. 2, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, Nákup a prodej pozemků 4.1 Nákup pozemků za hřbitovem Jedná se o pozemky pro příjezdovou cestu do sběrného dvora. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 3038/1 k. ú. Kozlovice ve výměře 1107 m 2 dle geometrického plánu č /2005. Nově odměřenou parcelu tvoří díly a a i ve výměře 612 m 2 oddělené z pozemku PK parc. č. 3037/1 a díly f a d ve výměře 495 m 2 oddělené z pozemku parc. č. 3014/1. Dále schvaluje nákup pozemku parc. č. 3038/2 k. ú. Kozlovice ve výměře 25 m 2, parc. č. 3038/3 k. ú. Kozlovice ve výměře 96 m 2 a parc. č. 3014/7 k. ú. Kozlovice ve výměře m 2. Celková výměra činí m 2. Kupní cena činí 75 Kč/m Prodej pozemku v chatovišti Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1990/33 k. ú. Kozlovice ve výměře 129 m 2 dle geometrického plánu č /2004. Nově odměřenou parcelu tvoří díl f ve výměře 112 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 1990/20, díl q ve výměře 1 m 2 oddělený z pozemku parc. č a díl c ve výměře 16 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 3991/1 k. ú. Kozlovice. Prodejní cena činí 75 Kč/m Diskuse Pan starosta informoval o výplatě dividend od ČS obec vlastní ks akcií, dividenda za 1 akcii činí 30 Kč před zdaněním. Paní ředitelka ZŠ informovala o snímání hnízdění čápa kamerou. Zprávy z obce Mistrovství světa v hokeji 2005

7 Kozlovice 7 Vítězové v Mini cupu Dětský den 2005

8 8 Kozlovice Dětský den; hlavní organizátorky Parkové úpravy před nákupním střediskem

9 Kozlovice 9 Parkové úpravy před nákupním střediskem Rekonstrukce hřiště v Měrkovicích

10 10 Kozlovice Úprava před zdravotním střediskem AZ garáže

11 Kozlovice 11 Dokončujeme multifunkční hřiště Dokončujeme multifunkční hřiště

12 12 Kozlovice Nové logo obce Internetové logo Poškozování lesa jízdou na motorkách V poslední době se často setkáváme na Obecním úřadu se stížnostmi na neukázněné jezdce na motorkách, kteří jezdí neoprávněně do lesů. Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zakazuje: v lesích rušit klid a ticho; provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty; vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin; těžit stromy a keře nebo je poškozovat; sbírat semena lesních dřevin, jmelí; sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les; jezdit a stát s motorovými vozidly; vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu; vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví; mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních; kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa; odhazovat hořící nebo doutnající předměty; narušovat vodní režim a hrabat stelivo; pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty; znečišťovat les odpady a odpadky. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Výše uvedené zákazy se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Vlastník lesa může povolit výjimku z některých zákazů. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

13 Kozlovice 13 Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy. Některé zákazy se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů. Starostové obcí Metylovic, Kozlovic, Lhotky, Palkovic a Kunčic p. O. požádali o spolupráci Policii České republiky při zakročení proti motorkářům, kteří nerespektují žádná zákonná ustanovení a svojí činností devastují beskydské lesy. Obecní úřad v Kozlovicích věří, že tento článek se stane dostatečným nástrojem k nápravě a zásah Policie ČR nebude nutný. Určitě si všichni přejeme přirozené a klidné lesy plné zvěře a živočichů. L. E. Místní komunikace a výkup pozemků pod nimi Veřejným prostranstvím jsou všechny příjezdové cesty (komunikace), které jsou přístupny každému bez omezení. Nezáleží na tom, zda pozemek pod tělesem komunikace je ve vlastnictví soukromé osoby. Zpevnění místních komunikací na našem území prováděla i provádí obec Kozlovice. Jedná se o stavbu a to buď stavbu na pozemku ve vlastnictví obce Kozlovice nebo ve vlastnictví fyzické či právnické osoby. Mezi lidmi je rozšířen názor, že pokud občan vlastní pozemek pod komunikací, je jeho celá příjezdová cesta. Je to mylná informace, protože se jedná o stavbu na cizím pozemku. Provede-li obec úpravu komunikace (zpevnění), vlastníkem stavby je obec, je-li pozemek pod stavbou (komunikací) ve vlastnictví fyzické osoby, potom se jedná o stavbu na cizím pozemku. Obec Kozlovice se bude snažit postupně zaměřovat nevypořádané pozemky pod komunikacemi a provádět jejich výkup. L. E. Pořadatelé akcí, pozor! Zastupitelstvo obce Kozlovice na svém zasedání dne 27. června 2005 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Kozlovice č. 1/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích na území obce Kozlovice, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Upozorňujeme organizátory společenských, kulturních, sportovních, politických, náboženských a jiných akcí, aby se po nabytí účinnosti této vyhlášky seznámili s podmínkami k zabezpečení požární bezpečnosti při těchto akcích. Vyhláška je momentálně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu v Kozlovicích, nahlédnout do ní můžete i přímo na Obecním úřadu nebo na internetu. Obec Kozlovice je vlastníkem sálu včetně přisálí a má zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, které se promítne do smluv o krátkodobém nájmu nebytových prostor při pořádání veřejných akcí v budově Obecního úřadu v Kozlovicích. L. E. Reklamní předměty Trička a čepice s reklamním potiskem (logem obce a intranetové sítě kozlovice.net) můžete zakoupit na OÚ (kanc. č. 3). Na Lysou horu autobusem Senátorská kancelář Františka Kopeckého a Občanské sdružení Beskydčan ČSAD Frýdek Místek, a. s. zavádí novou autobusovou linku na Lysou horu. (Tisková zpráva ze dne ) ČSAD Frýdek-Místek, a. s. zavedla novou autobusovou linku na vrchol Lysé hory, která by měla zpřístupnit nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd zejména méně zdatným či tělesně postiženým zájemcům. Tato nově zaváděná služba pro širokou veřejnost je výsledkem společného vyjednávání mnoha zainteresovaných stran. Došlo k nalezení spo-

14 14 Kozlovice lečné dohody o otázkách rozvoje turistického ruchu a ochrany přírody při možnosti využití soukromé účelové komunikace vedoucí na vrchol. Zkušební jízda proběhla v pátek za účasti zástupců všech zainteresovaných subjektů (České radiokomunikace, a. s., ČSAD Frýdek Místek, Lesy ČR, a. s., CHKO Beskydy, Policie ČR, Moravskoslezský kraj), vzácných hostů a zástupců médií. Jsem rád, že se nám společným úsilím podařilo připravit výjezd autobusu na Lysou horu. Dokážu si představit, že také budu jednou starý a třeba také méně zdatný či méně pohyblivý a určitě zatoužím se ještě podívat do svého rodného kraje z dominanty našich Beskyd. Jsem přesvědčen, že to lidé s obdobným názorem využijí, a pevně věřím, že toho nezneužijí. Děkuji všem za spolupráci a vstřícné jednání, je to i pro mě vzorový příklad nalezení společné řeči, řekl František Kopecký. Je to krok správným směrem. Podpořili jsme tuto aktivitu, neboť se domníváme, že takto řízený rozvoj turistického ruchu je zárukou trvale udržitelného využívání hodnot regionu, podotýká lesní inženýr Leo Košťál z místní ekologické organizace Beskydčan a pokračuje: Velice si ceníme postupu pana senátora Kopeckého, který zvolil strategii širokého projednání a bez zbytečných prodlev tak přivedl celý záměr ke zdárnému řešení. Autobus vyjíždí každý pátek z Raškovic od hotelu Ondráš v 8.30 hod. Zpět (z Lysé hory do Raškovic) odjíždí v hod. Cesta na Lysou horu stojí 50 Kč, cesta tam i zpět 80 Kč. Děti do 15 let mohou cestovat se slevou za 40 Kč, resp. 60 Kč. Autobus nepřepravuje jízdní kola, není nízkopodlažní.jízdenky je možno zakoupit také předem na místeckém autobusovém nádraží, případně rezervovat na čísle Autobus bude na Lysou horu jezdit do konce září. Novinky v Obecní knihovně v Kozlovicích Dobrá kniha je nejlepší přítel, stejný dnes i napříště. (Martin Tupper) Novinky pro děti Čarodějky W.I.T.CH, Knížka medvídka Pú, Děsivé dějiny, Povídky z hor, Štěňátko a jeho rodinka, Nejkrásnější pohádky o kočkách Mládež (naučná) Velká kniha o dinosaurech,vše o koních, Výtvarné nápady, Všeobecný přehled, kdy se píše s/z, ě/je, ú/ů? Matematika v kostce Detektivní Higgins Clark-Mary: Kam se poděly děti, Kdo jsi Cimický Jan: Diagnoza: náhlá smrt Borovička Václav: Ukradli bohům smrt Doherty Paul: Císařská vražda Mcbain Ed: Dlouho jsme se neviděli Roberts Nora: Poslední přípitek Parker Robert: Špatný obchod Sheldon Sydney: Akce soudný den Creasey John: Tři pohledy na vraždu Romány pro ženy Vrbová Lenka: Kruh života Viewegh Michal: Román pro ženy, Zapisovatelé otcovské lásky Roberts Nora: Klíč světla Bradford Barbara Taylor: Nevítaný host Wood Barbara: Hvězda Babylonu, Posvátné místo Coulter Catherine: Svůdnice, V sedmém nebi Cartland Barbara: Práva láska, Láska, lži manželství, Útěk do ráje Proctor Candice: Půlnoční zpověď Small Beatrice: Dcery dračího pána Howard Linda: Náruč plná lásky Deveraux Jude: Sametová píseň Mcnaught Judith: Dokonalá Galsworthy John: Sága rodu Forsytů Quick Amanda: Poměr s Charlottou Válečná Kessler Leo: Normandie: SS útočí Nowak Helmut: Bojoval jsem u Varšavy Strawson John: Hitler jako vojevůdce Whiting Charles: Ardeny tajná válka

15 Kozlovice 15 Hoyt Erwin: Boje v severní Africe Dobrodružná Smith Wilbur: Oko tygra, Na život a na smrt, Andělé pláčí, ptačí vodopády Morell David: Noční únik, Poslední ráno Cusller Clive: Bílá smrt Clancy Tom: Čestné poslání Sci-fi Zříceniny Akta X Clark Artur: 3001: Poslední vesmírná odysea Jordán Robert: Drak znovuzrozený 1. a 2. díl Vašíček Arnošt: Strážce duší Star Wars Pouť pozůstalého Romány pro dívky Brabcová Eva: Baculky jsou prima, Začít znova Roberts Cristy: Dnes 13, zítra 30 Stiníl Luděk: Na city se nesází, Prima holka Wilson Jacqelin: Tajemství Štorkán Karel: My ze stříbrného vrchu Řeháčková Věra: Mládí nevybouřené A mnoho dalších Provozní doba knihovny v Kozlovicích o prázdninách Od do knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřena. Od otevřeno: Pondělí Středa Čtvrtek Přeji mnoho krásných chvil strávených s knihou. M. L. Co Vás může zajímat, nebo musí? Velkoobjemový odpad Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou sběrného dvora. (Za domem čp. 1 bývalé Fojství před sběrnou železného šrotu). Kdy platíme místní poplatky Poplatek ze psa do každého kalendářního roku, poplatek za odpad do a do kalendářního roku. Držitel psa je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne následujícího po vzniku poplatkové povinnosti a poplatková povinnost vzniká dovršením 3 měsíců věku psa. Vodné Musí být zaplaceno do , cena vodného činí 12 Kč/1 m 3. Cena stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 17 Kč/1 m 3. Využíváte právních služeb obce Kozlovice? Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu v Kozlovicích v roce 2005, a to v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od hod. do hod. v těchto termínech: , , , , , , 7. 6., , , 2. 8., , , , , , , , , , Fotograf v Kozlovicích Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje občanům, že vždy ve čtvrtek od do hodin, v níže uvedených termínech, bude fotograf p. Šlachta poskytovat focení na občanské průkazy, řidičské průkazy a pasy na Obecním úřadu v Kozlovicích. Vzhledem k tomu, že v roce 2005 dochází k postupné výměně i starých občanských průkazů, mohou občané požádat ze zdravotních důvodů o focení ve své domácnosti vždy ve čtvrtek v době od 9.00 do hodin, ale na základě telefonické domluvy na čísle: mobil Focení na Obecním úřadu i v domácnostech bude probíhat vždy ve stejný den. Cena fotografií je 139 Kč fotky budou k dispozici ihned. Termíny: 25. srpna, 29. září, 27. října, 24. listopadu.

16 16 Kozlovice Ceny na skládce ostatního odpadu v Kozlovicích Na skládce ostatního odpadu lze ukládat pouze nekompostovatelný odpad. Beton 200 Kč/t, cihla 150 Kč/t, keramika 150 Kč/t, sádrová stavební hmota 170 Kč/t, azbestová stavební hmota 220 Kč/t, zemina 50 Kč/t, ostatní nekompostovatelný odpad 300 Kč/t, uliční smetky 250 Kč/t. Nabídka prací a mechanismů Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za tyto ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy 250 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy 450 Kč/hod., výkopové práce s Komatsu včetně obsluhy 650 Kč/hod., kladivo Bosch včetně obsluhy 200 Kč/hod., hodinová sazba pracovníka 150 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewo Avia 1 km/14 Kč, nakládka a vykládka 15 min/40 Kč. Doprava nákladním automobilem Multicar 1 km/13 Kč, nakládka a vykládka 15 min./40 Kč, vibrační pěch 550 Kč/den (bez obsluhy). Nájem hrobového místa Od roku 2003 jsou stanoveny ceny za nájem hrobového místa. Nájemné se platí za velikost hrobu a činí 4 Kč/m 2 /rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou, a to: jednohrob 60 Kč/1 rok, dvojhrob 80 Kč/1 rok, trojhrob 100 Kč/1 rok, hrobka 80 Kč/1 rok, urnové místo 40 Kč/1 rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za nájem hrobového místa za 1 rok. Odborný lesní hospodář Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2005 každou sudou středu od do hodin v přízemí budovy obce Kozlovice (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 9. 3.; ; 6. 4.; ; 4. 5.; ; 1. 6.; ; ; ; ; ; ; 7. 9.; ; ; ; ; ; ; Upozornění občanům Poruchy na veřejném osvětlení hlásit přímo Technickým službám ve Frýdku Místku na těchto telefonních číslech: , Ze života školy Hudební soustředění Pro všechny zpěváky pěveckého sboru se ve dnech května 2005 uskutečnilo soustředění ve Vyšních Lhotách na chatě Višňovka. Brzy ráno jsme byli dopraveni autobusem přímo na místo, kde jsme se nejprve rozdělili do pokojů, a poté si šli spravit náladu písničkami s paní učitelkou Kvapilovou. Protože nás bylo hodně 44, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Pro velký sbor si přišla paní učitelka Kožuchová, aby nás naučila základní kroky country tanců. První na řadě byl tanec Čtverylka. Když jsme se naučili všechny kroky, pozvali jsme malý sboreček na naše vystoupení! Malým přátelům se to velice líbilo a nakonec nám i zatleskali! Po pěkně stráveném dopoledni jsme se šli zasytit do místní restaurace,,kohutka. Na chatě jsme si dali, po vydatném obědě, malou siestu a plánovali jsme večerní zábavu. Paní učitelka Kvapilová měla s sebou malou píšťalku, kterou nás svolávala na odpolední zpěv do jídelny. Malý sboreček si opět vzala na starost paní učitelka Kožuchová, aby je taky naučila county tance. Večer jsme zahájili pěveckou soutěží Doremi, vyzkoušeli jsme si i Karaoke. Pokračovali jsme dalšími prima hrami a uza-

17 Kozlovice 17 vřeli jsme vše malou diskotékou a hurá spát! Budíček jsme měli v sedm hodin, ale většina si přivstala. Po snídani jsme si šli zase zazpívat, protože za tímhle účelem jsme tam vlastně přijeli. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna si hrála různé hry s míčem a druhá zpívala s kytarou, na kterou doprovázela Lenka Smolíková. Před obědem jsme vyrazili na malou procházku směrem na Prašivou a potom jsme celí hladoví dorazili na oběd. Celé dva dny jsme hráli hru Na dobrého skřítka. Byla to legrace. Po obědě jsme sbaleni a plní zážitků vyrazili domů. Doufáme, že příští rok zase někam vyrazíme. K závěru školního roku již několik let neodmyslitelně patří přebory škol povodí Ondřejnice v lehké atletice, kterých se naše škola účastní. Letos se umístilo družstvo našich žáků 2. stupně na 3. místě. Je to slabší výsledek ve srovnání s prvním a druhými místy v předcházejících ročnících, ale i to považujeme za úspěch, protože výkony dětí neustále rostou a konkurence je čím dál těžší. Chlapci a děvčata soutěží ve sprintu, běhu na 1000 m (800 m), skoku dalekém a hodu míčkem (granátem). Všichni žáci, kteří naši školu reprezentovali, zaslouží pochvalu. Konečné pořadí škol: 1. ZŠ Brušperk 2. ZŠ Stará Ves 3. ZŠ Kozlovice 4. ZŠ Fryčovice 5. ZŠ Hukvaldy M. Bednářová Účastníci soustředění Lehkoatletické přebory škol povodí Ondřejnice Dne 2. června se konal v Brušperku lehkoatletický přebor škol povodí Ondřejnice pro žáky 1. stupně. Za každý ročník soutěžili 2 chlapci a 2 dívky, všichni museli zvládnout 3 disciplíny: běh na 50 m. skok do dálky hod míčkem. Závodníkům přálo nejen počasí, ale i štěstí při závodění. Celkově se žáci 1. stupně umístili na krásném 2. místě. Jana Fojtíková Pronájem tenisového kurtu při ZŠ Kozlovice V poslední době se vyskytly problémy s využíváním kurtu veřejností. Lidé nevracejí půjčené klíče, předávají si je přímo u kurtu, neplatí poplatek za pronájem. Dochází i ke kolizím s uživateli, kteří mají kurt předem pronajat a zaplacen dlouhodobě na celou letní sezónu. Podmínky pro využíváni kurtu jsme upravili a jsou vyvěšeny přímo na místě. Ve stejném znění vám je předkládáme i touto cestu. V případě dalšího porušování provozního řádu kurtu budeme nuceni jej pro veřejnost uzavřít. M. Bednářová, správce kurtu. Základní škola Kozlovice, okres Frýdek Místek Provozní řád tenisového kurtu Tenisové hřiště je možno využít ke hraní tenisu nejen pro školní mládež, ale i pro další veřejnost obce při dodržování pokynů pro provoz kurtu. 1. Cena za použití kurtu na jednu hodinu činí 30 Kč. 2. Hrací hodiny si domluvte předem se správcem kurtu nebo jinou kontaktní osobou. Poplatek za použití kurtu zaplatíte při

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008 11 číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty fotopel Vážení spoluobčané, do rukou se Vám opět dostává Zpravodaj a vzhledem k tomu, že se jedná o první vydání v tomto roce, dovolte mi, abych Vás všechny

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 duben 2006 zdarma

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 duben 2006 zdarma Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 duben 2006 zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané. Dnešním článkem vás chci, společně s místostarostou,

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Květen 2002 č. 5 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Slavnostního otevření knihovny v nově zrekonstruované budově

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116 č. 116 vyšel 10. 6. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Pozvánka na Folklorní vystoupení 21.6.2013 Obecní slavnosti 22.6.2013 Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty 23.6.2013

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Správní budova Akciové společnosti pro stavbu strojů a mostů v Adamově v roce 1928. Skupinka lidí stojí na silnici do Josefova, která v té době vedla po pravé

Více

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 115 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více