ZPRAVODAJ. ãíslo 1 roãník 17 leden 2007 cena 3,- Kã. Vánoãní posezení pro na e seniory. Vánoãní sportování s Atomem. Vzducholoì v Mikulá ovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 1 roãník 17 leden 2007 cena 3,- Kã. Vánoãní posezení pro na e seniory. Vánoãní sportování s Atomem. Vzducholoì v Mikulá ovicích"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ LEDEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 1 roãník 17 leden 2007 cena 3,- Kã Vánoãní posezení pro na e seniory Vzducholoì v Mikulá ovicích Vydafien turnaj dorostu Vánoãní sportování s Atomem (str. 3) (str. 4) (str. 7) (str. 7) SLOVO STAROSTY Letošní zima je přinejmenším trochu podivná, počasí se zbláznilo, vědci varují, zdvihají přísně ukazovák, diskutuje se o globálním oteplování a o příchodu doby ledové. To vše se můžete dozvědět z veřejných médií, ale obyčejné lidi a hlavně děti však nejvíce trápí, že letošní zima nám ještě nenadělila tolik očekávanou sněhovou nadílku. Vánoce na blátě, místo lyží a snowboardů mládež vytahuje jízdní kola. Příroda si s námi zahrává, ale to není nic neobvyklého. Takové podivnosti se staly už tolikrát, ale my na ně velice rychle zapomínáme a pak šmátráme v paměti, kdy naposledy se podobné počasí v našem kraji vyskytlo. Trochu do minulosti Vás zavede článek připravený spolkem historiků o tom, že počasí trápilo místní obyvatele již od pradávna Vrtochy počasí v 19. století v Mikulášovicích (uvnitř listu). Tak snad alespoň obrazové připomenutí, jaká byla zima například v loňském roce. Kostelem zněly tradiční tóny V předvánoční čas zazněly v mikulášovickém kostele sv. Mikuláše tóny převážně středověké hudby v podání dobového hudebního tělesa Solideo. Program byl určen zejména pro školní mládež, pro kterou byl koncert uspořádán v dopoledních hodinách a děti si tak mohly v rámci vyučování poslechnout klasické dobové nástroje vyrobené z dnes již velmi netradičních materiálů. Pro mnohé to byl zážitek nejen po hudební stránce, ale také co se týká návštěvy významné kulturní památky. Vždyť velká část mikulášovických dětí byla v kostele poprvé a chvályhodné je, že jim to bylo umožněno alespoň prostřednictvím tohoto koncertu. Je více než pravděpodobné, že návštěva tohoto velkolepého monumentu doby dávno minulé v nich spolu se stylovou hudbou zanechá zážitek na dlouhou dobu. Zkrátka nepřišla ani dospělá populace, pro kterou byl stejný koncert zopakován ještě v odpoledních hodinách. T.F. Soubor Solideo přiblížil posluchačům tehdejší možnosti konstrukce hudebních nástrojů, zejména dechových. Protagonisté nejen zahráli, ale také podali odborný výklad. Vážení spoluobčané, začal rok 2007 a tím i nové volební období, které zahajujeme s několika změnami. Z komunálních voleb vzešlo nové zastupitelstvo, které doznalo velkých změn hlavně v počtu zastupitelů. Jistě jste si všimli, že počet zastupitelů byl snížen na jedenáct. Z tohoto důvodu nebyla volena rada města. Zastupitelé se budou scházet k jednání každý měsíc a společně budou rozhodovat o problematice města a hlavně Vás, občanů. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je urychlení rozhodování v jednotlivých věcech. Co se týče chodu samotného úřadu, tady jsme po dohodě rozhodli, i když v celém státě je tendence stálého navyšování úředníků, stav snížit, a to hned o dva úředníky. Myslím, že na tak malý úřad a stále se navyšující administrativu od státu je to krok přinejmenším odvážný. Nově zvolené zastupitelstvo by mělo v příštích čtyřech letech usměrňovat vývoj našeho města. Proto si myslím, že musíme znovu, tak, jak jsme učinili v minulém volebním období, stanovit hlavní priority města. Musíme určit, do jakých oblastí budou finanční prostředky směřovány. Určitě to bude vzdělávání dětí, což je v našem městě MŠ a ZŠ, výraznou oblastí je také infrastruktura, to znamená hlavní přivaděč vody, opravy místních komunikací, dokončení napojení na novou kanalizaci, plynofikace horní části města. Další, neméně významnou prioritou je oblast kultury a sportu či údržba veřejné zeleně a památek. Věřím, že najdeme společný způsob, jak všechny oblasti rozumně rozvíjet. O novém programu rozvoje města Vás budeme dále informovat. Naši práci nám nejvíce ztěžuje fakt neexistence fungující vlády. Za poslední měsíce se několikrát mění jak ministři, tak i úředníci jednotlivých ministerstev a tím na malá města a obce není čas. Proto bych na začátku roku 2007 přál nám všem, aby se profesionální politici co nejdříve vrátili zpátky na zem, aby se přestali jen zviditelňovat ve sdělovacích prostředcích a uvědomili si, že byli zvoleni lidmi jako jejich zástupci a měli by řešit a zastávat problémy právě obyčejných lidí ve svých regionech. Myslím, že jejich politické spory slouží jen jim samotným a nám obyčejným lidem přináší jen nervozitu a vztek. Měli by znovu začít používat jednoduchý selský rozum. Na závěr chci vyjádřit přesvědčení, že naše nově zvolené zastupitelstvo zůstane nohama na zemi a bude používat svůj rozum, uvědomí si, že nemáme prostředky na to, abychom splnili každé přání, ale vždy najde efektivní využití peněz, které budeme mít k dispozici, k tomu, aby z nich mělo užitek co nejvíce našich občanů. Přeji Vám krásný, úspěšný, příjemný a ničím nerušený rok Hladík Stanislav starosta města

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR sběr a výkup komunálních odpadů - občané Druhy vybíraných a vykupovaných odpadů kód odpadu název odpadu kategorie odpadu cena papír a lepenka O 0,- Kč plasty O 0,- Kč kovy O 0,- Kč sklo O 0,- Kč oděvy O 0,- Kč obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 0,- Kč absorpční činidla, filtrační mat. (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 0,- Kč směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O 443,- Kč/m rozpouštědla N 0,- Kč kyseliny N 0,- Kč zásady N 0,- Kč fotochemikálie N 0,- Kč pesticidy N 0,- Kč zářivky nebo ost. odpad s obs. rtuti N 0,- Kč jedlý olej a tuk O 0,- Kč olej a tuk neuvedený pod číslem N 0,- Kč barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,- Kč detergenty obs. nebezpečné látky N 0,- Kč nepoužitelná cytostatika (léky) N 0,- Kč baterie a akumulátory zařazené pod č , nebo pod č a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 0,- Kč pneumatika osobní O 25,- Kč/ks pneumatika nákladní O 50,- Kč/ks vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (lednice) N 70,- Kč/ks vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 45,- Kč/ks objemný odpad O 90,- Kč/m 3 Provozní doba: út hod., so 10, hod. Telefon: AUTOKLEMPÍRNA Îenãuch Dolní Mikulášovice 599 (Potraviny Ženčuch, u SAS) PROVÁDÍME veškeré autoklempířské práce přípravu na STK opravy výfuků aj. NABÍZÍME prodej ND na objednávku (nové i staré) prodej propan-butanu prodej CO2 Hledáme nového kronikáfie Otevřeno od 1. února 2007 pondělí - úterý hodin čtvrtek - pátek hodin sobota hodin Vedení mûsta rozhodlo o znovuzavedení funkce mûstského kronikáfie. Pfiípadní zájemci se mohou pfiihlásit na Mûstském úfiadû v Mikulá ovicích (p. Tomá Fúsek) nebo na tel CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk. Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte PRODÁM POZEMEK m 2 na Salmově Pozemek se nachází vedle bývalé školy. Informace podá Josef Petřík, tel.: Prodám pozemek v Mikulášovicích m 2 (možné též jako stavební) a dále zahrádku 437 m 2. Informace podá Josef Petřík, tel.: Máte-li pocit, že není v pořádku příjem televizního signálu vinou převaděče pod Tanečnicí, můžete o této skutečnosti informovat technika (p. Gerhard Guth, opravy televizí Mikulášovice, tel ), který informuje příslušné odborné pracoviště. VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Houžvičky je otevřena ve staré spořitelně (u klubu) čp STŘEDA hod. NEDĚLE hod. NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Vánoční posezení pro naše seniory Rok s rokem se opět sešel a v domě s pečovatelskou službou se znovu konalo vánoční posezení pro seniory. Vedení města spolu se sborem pro občanské záležitosti při Městském úřadě v Mikulášovicích opět připravilo tradiční program, ve kterém vystoupila celá řada mladých umělců. Na pomyslném pódiu vedle vánočního stromku se představily děti z místního pěveckého sboru, který vede paní učitelka Blanka Baranovská. Svoje umělecké schopnosti předvedli také žáci základní umělecké školy Šluknov, kteří tentokráte vánoční dostaveníčko zahajovali z důvodu dalšího vystoupení ve Šluknově. Tento předvánoční pořad si přišla vychutnat celá řada našich spoluobčanů, které svým slovem pozdravil také starosta města Stanislav Hladík, popřál jim zejména hodně zdraví a spokojenosti do dalších dlouhých let života. Tomáš Fúsek Podpora zájmových spolků Vedení města se i letos snažilo najít ve svém rozpočtu finanční prostředky na podporu sportovních, kulturních i společenských zájmových spolků. V letošním roce bude tyto žádosti posuzovat komise sportu, tělovýchovy, kultury a volného času při městě Mikulášovice. Žádosti je možné si vyzvednout na městském úřadě v podatelně (kancelář č. 1) nebo o ně požádat v elektronické podobě na adrese Žádosti je nutné odevzdat na totéž místo zpět řádně vyplněné dle pokynů na druhé straně Na vystoupení se naši starší spoluobčané vždy těší - umělecké výkony našich dětí je zahřejí u srdce. žádosti, a to nejpozději do Na pozdější žádosti a na žádosti, které nebudou předmětem podpory pro letošní rok (viz. zadní strana žádosti), nebude brán zřetel. Po předběžném posouzení, kontrole úplnosti a oprávněnosti žádostí budou organizace vyzvány k doplnění nebo přepracování žádosti a poté budou postoupeny k projednání příslušné komisi. V případě nesplnění základních podmínek budou žádosti vyřazeny z prvního kola hodnocení a budou posouzeny pouze v případě nevyužitých prostředků pro daný rok. Proto pečlivě čtěte zadní stranu žádosti. Případné dotazy Vám zodpoví p. Tomáš Fúsek, MěÚ Mikulášovice, (nutné si předem domluvit schůzku na tel ). Časový harmonogram: vyzvednutí formulářů od odevzdání formulářů do posouzení komise a výběr projektů do schválení zastupitelstvem města Mikulášovice IC ve Šluknově rozšířilo své služby Informační centrum ve Šluknově se stalo dalším prodejním místem vstupenek společnosti TICKET ART. Zájemci si mohou vybrat mezi různými divadelními představeními, muzikály, koncerty a jinými kulturními akcemi. V naší nabídce je i možnost zakoupení vstupenek do Městského divadla ve Varnsdorfu. V rámci propagace regionu se IC zúčastnilo veletrhu Go Brno, který proběhl od 11. do , a připravuje se na veletrh Holiday World Praha ve dnech Vybízíme tímto poskytovatele služeb (hotely, rekreační zařízení, vzdělávací organizace aj.), aby k nám dovezli nebo zaslali poštou propagační materiály. Rádi je dáme k dispozici veřejnosti nejen na zmíněném veletrhu Holiday World Praha, ale také u nás v Informačním centru ve Šluknově. Těšíme se na Vaši spolupráci. Za Informační centrum Petra Novotná SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI LEDNU OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA paní Antonie Josífková paní NadûÏda Îabková pan Vladislav Vondráãek paní AneÏka Klepaãová GRATULUJEME Vážení občané, Česká pojišťovna ve spolupráci s Městským úřadem v Mikulášovicích pro Vás v tomto roce zajistila poradensko-finanční servis. Od 15. ledna 2007 je Vám v budově MěÚ k dispozici náš poradce, a to vždy ve středu od do hodin. Nabízíme revizi stávajících pojistných smluv, bezplatnou konzultaci v oblasti finančního zajištění, uzavření nových pojistných včetně povinného ručení a havarijního pojištění. Mimo tento uvedený čas nás můžete kdykoliv kontaktovat na tel. čísle Mnoho úspěchů v roce 2007 Vám přeje Zdeněk Šulc - pojišťovací poradce České pojišťovny Zprávy z knihovny Je to už neuvěřitelných devět let, co se podařilo znovu obnovit provoz knihovny v našem městě. Čtenářů máme však stále pouze okolo padesáti, což není na takové město, jako jsou Mikulášovice, nijak moc. Chtěla bych tedy touto cestou pozvat další spoluobčany k návštěvě knihovny, letos už v nových prostorách v patře budovy Informačího střediska na náměstí. Ing. Naděžda Žabková

4 STRANA 4 Vzducholoď v Mikulášovicích Po nějaké době se dnešním článkem vracíme k letu vzducholodi nad Mikulášovicemi, neboť v tehdejší diskuzi v Mikulášovickém zpravodaji zůstalo několik nezodpovězených otázek. 4. prosince 1939 byly v odstoupeném pohraničním území vypsány doplňovací volby do Říšského sněmu, kdy měli sudetští Němci schválit připojení Sudet ke Třetí říši. Několik dní předtím byly rozšiřovány letáky, upozorňující na propagační let německé vzducholodi Graf Zeppelin II k této události. Obyvatelstvo potom v plebiscitu, již víceméně formálně, potvrdilo svou touhu připojit se k Říši. Vzducholoď LZ 130 Graf Zeppelin II byla sesterskou lodí nešťastné LZ 129 Hindenburg, která ztroskotala při přistávacím manévru v Lakehurstu v USA. Byla dlouhá 245 m (parník Titanic měřil 269 m), tedy pouze o 1,7 m kratší než Hindenburg. Největší průměr byl 41,2 m. Měla užitečné zatížení 195 t a objem komor 211 tis. m 3, které byly naplněny výbušným vodíkem. Loď se čtyřmi šestiválcovými vznětovými motory Daimler-Benz s celkovým výkonem 3088 kw dosahovala rychlosti 131 km/h. Vzducholoď LZ 130 poprvé startovala a za svůj krátký život podnikla asi 30 zkušebních a zejména propagačních letů. Posádku tvořilo 55 mužů, pasažérů mohlo být 50-70, na kratších cestách po Evropě více než dvojnásobek. Oficiálně nikdy neopustila území Říše. Jednou z akcí byl propagační let po svobodném území Sudet ve dnech 2. až Jednalo se o let č. 8, kapitánem lodi byl Albert Sammt, který svojí první vzduchoplavbu absolvoval v roce 1912 a přežil katastrofu LZ 129 v roce Vzducholoď startovala z letiště (Flug und Luftschiffhafen Rhein-Main) ve ZAJÍMAVOSTI Frankfurtu n. M. v hod., naše území překročila u Chebu a směřovala dále na Teplice a Liberec. Tam doletěla v hod., po 13. hodině pozdravila vůdce A. Hitlera, který zde v té době byl na své druhé cestě po zabraném pohraničí. V Liberci spustila vzducholoď 663 kg pošty. Poštovní zásilky byly opatřeny kašetem letu a příchozím razítkem Reichenberg Z Liberce loď odstartovala v hod. a směřovala na Mikulášovice. Podíváme-li se do palubního deníku, zjistíme, že nad naším městem letěla rychlostí 100 km/h v hod. v nadmořské výšce 750 m, tzn. kolem 330 m nad terénem. Rovněž zjistíme, že nad Mikulášovicemi byla v letové výšce teplota vzduchu 4 C a teplota plynu v komorách 4,5 C. V té době již vzducholoď urazila 645 km. Při tomto letu bylo na lodi 55 mužů posádky a 7 pasažérů. Od Mikulášovic loď letěla na Litoměřice a přes Haid na Regensburg. Křižovala v prostoru mezi Augspurgem, Pasovem a Lincem a přeletěla symbolicky i Hitlerovo rodiště Braunau. Z Pasova přes Fürth letěla ke Karlovým Varům a odtud přes Bamberg se vrátila dne v hod. do Frankfurtu n. M. Tento propagační let trval 31 hodin a 31 minut a vzducholoď překonala vzdálenost km. Krátký život LZ 130 skončil počátkem II. světové války. Vzducholoď byla vypuštěna a uložena ve frankfurtském hangáru. V březnu 1940 byla na příkaz maršála H. Göringa společně s LZ 127 demontována pro další využití kovových materiálů ve válečné výrobě. Ještě několik slov k některým názorům v Mikulášovickém zpravodaji z roku Hrabě Ferdinand von Zeppelin se narodil v roce 1838 v Kostnici. Byl to velký propagátor strojů lehčích než vzduch. Nebyl sice pacifistou, ale rozhodně nebyl propagátorem vojenského využití těchto strojů. Na vývoji a provozu vzducholodí nezbohatl. Zemřel v roce MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Při propagačních letech byla někdy pouštěna reprodukovaná hudba a rozhazovány letáky, zejména při přeletech větších aglomerací, určitě na palubě nehrála kapela. Údaje uvedené v Šenovských novinách v roce 2001 jsou zcela mylné. Mylné údaje o tomto letu uvádí i některá literatura. Je třeba ještě zdůraznit, že kromě výše popsaného letu LZ 130 č. 8 se v prostoru nad Mikulášovicemi a okolím nikdy předtím ani potom žádná jiná vzducholoď neobjevila. Fotografie zveřejněná tehdy v Mikulášovickém zpravodaji se zdá býti autentická. Na závěr Spolek historie děkuje za pomoc při vyjasnění některých skutečností společnosti Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ ZAJÍMAVOSTI STRANA 5 Vrtochy počasí v 19. století v Mikulášovicích Minulá zima 2005/06 patřila k těm méně příznivým. Sněhu bylo hodně a jeho trvání patřilo k těm rekordním. Pohledem do nedávné minulosti ji lze srovnat se zimou 1969/70. V minulých dobách špatné počasí však mělo na život obyvatel daleko tvrdší dopad. V roce 1802 byla na celém lipovském panství krutá zima s obrovskou spoustou sněhu. Tehdejší majitel panství František Václav Salm-Reifferscheidt daroval chudším lidem 350 zl. na zakoupení paliva. Naše obec z této částky obdržela 81 zl., za které bylo zakoupeno 20 sáhů dřeva (asi 67 m 3 ). Zoufalá situace se opakovala hned v roce Počasí bylo špatné po celý rok, což mělo za následek velice nízkou úrodu a tím drahotu a hlad. Mezi lidmi vládla vzájemná nevraživost a nervozita. Svědčí o tom třeba následující příhoda. Žena občana Weisgerbera z čp. 153 zakoupila u pekaře Pietschmanna z čp. 237 chleba za 2 zl. Chléb byl však nekvalitní a nedopečený a proto ho šel Weisgerber pekaři vrátit. Ten místo omluvy začal nadávat na chudý lid a mít řeči aby všichni pochcípali hlady. Takové jednání vyvolalo mezi lidmi nespokojenost a 19. června se před kostelem a obecním úřadem (čp. 6) shromáždilo více než 80 občanů a dávali velice hlučně najevo svou nespokojenost s jednáním pekaře. Dav lidí chtěl násilím odebírat obilí místním sedlákům. Celou situaci uklidnil učitel Antonín Maier, který dav přesvědčil, že sice jednání pekaře nebylo správné, ale vše musí být řádně vyšetřeno představiteli obce a hlavně musí být zachován klid. Případ potom urovnal rychtář Antonín Petters. Pekař byl potrestán tím, že veškeré jeho zásoby byly rozdány potřebným lidem v obci. 27. března 1838 zažil Antonín Pietschmann z domu čp. 253 veliký šok. Při bouři prolétl několika místnostmi jeho domu kulový blesk. K požáru naštěstí nedošlo, odnesla to pouze okna. Tentýž rok 3. srpna opět při bouři spojené s vichřicí blesk uhodil do domu čp. 231 A. Franze. Blesk srazil selku A. Schubertovou a devatenáctileté děvče. Chladné a deštivé počasí připravil rok Opět velká neúroda, potraviny byly drahé. Sedláci poráželi i koně, aby bylo něco k jídlu. V obci byla ustanovena komise, která dohlížela na mletí mouky. Majitel panství František Josef Salm-Reifferscheidt poskytl podporu chudým ve výši 500 zl., mikulášovický rodák J. Pietschmann poslal z Prahy pytel rýže. I blesk v obci často zabíjel. Například 9. května 1854 připravilo počasí další neštěstí. Sedlák Meinhart s pacholkem hnali dobytek z pastvy. Náhle udeřil blesk, pacholka Josefa Hesse a čtyři kusy dobytka zabil. Sedlák byl pouze omráčen. Spolek historie TIPY NA TOULKY PO OKOLÍ Představte si krásný, prosluněný, letní nebo i zimní víkend, jako stvořený pro malý či celodenní výlet do přírody za nějakou tou památkou, při kterém si po stereotypu pracovního týdne trochu protáhnete tělo. Když tahle chvíle přijde, vyvstane nejen otázka co s sebou ke svačině, ale hlavně kam se podívat? Na tuto otázku bychom vám chtěli dávat pravidelně odpovědi a připravit pro vás takový nabídkový servis nejrůznějších tipů na výlety. Zvláště po zprůchodnění hranic do sousedního Německa bylo znovuobjeveno tolik nádherných a atraktivních míst, že je škoda je neobjevit i pro sebe. Věřte, že takových koutů je v blízkém okolí dost a dost nejen u našich sousedů, ale i u nás. Protože je leden, tak se asi podíváme nejprve na naší největší zimní kuriozitu. Tím spíš, že nám vyrůstá za humny. BRTNICKÉ LEDOPÁDY Mohutnost ledového království je závislá na průběhu zimy - zvláště v měsících lednu a únoru. Ze skal nestéká žádný potok nebo strouha, ale složení půdy a rostlin (zvláště mechů) na jejich vrcholech umožňuje zadržení dešťové vody a vody z odtávajícího sněhu. Přebytek vody se z půdy a mechů postupně uvolňuje a spouští se po pískovcových kamenech, na kterých se při poklesu teploty začnou tvořit krápníky. Některé v optimálním období dorůstají délky přes deset met- rů a šířky až několika metrů. Různé složení podloží vytváří v ledu mnohdy doslova paletu barev, která dodává této křehké kráse konečnou podobu. Turisticky je nejčastěji využívána trasa dlouhá přibližně 12 km se startem i cílem v obci Brtníky. Vyrážíme po silnici směrem na Vlčí Horu, ze které sejdeme na kraji lesa v prudké levotočivé zatáčce pod strání s několika chaloupkami, které dříve patřily do osady Telenec, dnes už vlastně neexistující. Jde jen o několik rekreačních objektů, které přežily poválečné likvidace. Lesní cestou podél Vlčího potoka mineme jednotlivé ledové útvary, které mají svá pojmenování. Mezi největší a nejkrásnějsí patří ledopád pod Křepelčím dolem, Ledový betlém, Velký sloup ve velkém Havraním dole, Velká opona ve Wernerově dole a další. K některým z nich je nutné sejít z hlavní cesty, ale když je správná zima, určitě nezabloudíte. Trasou projde tolik vyznavačů ledové krásy, že ke každé z nich je zaručeně vyšlapaná cestička. Kromě ledopádů si určitě se zájmem prohlédnete i další skalní útvary, jako je lesní divadlo, převis ve velkém Pruském táboře, kam se schovávali vesničané před rabujícími vojsky v různých válečných dobách, či mandelové nebo také svatojánské schody, po nichž prý přinášeli lidé z Telence desátky. Zastavit se můžeme ještě na Soví vyhlídce s přírodním tunelem, vytvořeným zřícením velkého skalního pískovcového bloku. To už pomalu vycházíme na mýtinu, kde do roku 1995 stával lovecký zámeček zvaný Šternberk. Ten v letech nechal postavit František Salm - Refferscheid a pojmenoval jej podle své manželky Walburgy Šternberkové. Tato pozdně barokní ozdoba místního kraje byla v roce 1995 stržena kvůli totálnímu napadení dřevomorkou. Po celkem pohodlné cestě, na které můžeme ještě ohodnotit úsilí lesních mravenců a obdivovat jejich ohromná mraveniště, dojdeme zpět do Brtníků. Poslední zajímavostí jsou sluneční hodiny na fasádě jednoho z domů, které na okraji vsi míjíme, či morový sloup z roku 1679, který nechal postavit obchodník Pitschman. Ten v místě skladoval různé zboží, které se pak rozváželo dál do širokého okolí. Sloup je vzpomínkou na všechny, kteří tehdy zemřeli při morové epidemii, v osadě tenkrát zůstalo jen 7 lidí. Projít se po trase Brtnických ledopádů je nevšední zážitek, zřejmě ojedinělý v celé střední Evropě. Jenom si v polovině ledna 2007, kdy jsme ještě neviděli letošní sníh a sužují nás 14stupňová tepla, musím spolu s klasikem postěžovat, že tento způsob zimy zdá se mi být poněkud podivným. Tento fakt se pravděpodobně projeví i na velikosti nebo případné existenci brtnických ledopádů, nicméně výlet do brtnických skal můžete podniknout za každého počasí, jejich prohlídka se určitě vyplatí. Je nutné se však řídit návštěvním řádem Národního parku České Švýcarsko, kam tato lokalita již spadá. připravil: Petr Horák fotografie: Tomáš Fúsek

6 STRANA 6 KULTURA MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KINO DUKLA ŠLUKNOV Happy Feet sobota v hod. Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tuãàáky z arktick ch plání nik m. Odsouzeni zemfiít úter v hod. Víkendov v let na luxusní jachtû se pro skupinu kamarádû mûní v dûsivou plavbu. Pravidla lïi stfieda v hod. Dvanáct lidí, ktefií se nechali dobrovolnû zavfiít na statku na umavû a zfiekli se svobody. Brundibáfii ãtvrtek v a ve hod. pásmo pohádek pro dûti Candy ãtvrtek v hod. Dvû du e v sobû najdou takové zalíbení, Ïe je nemûïe nic rozdûlit. KdyÏ se po ãase Candy dostává na pokraj ílenství, rozpadá se cel jejich svût. Spláchnutej sobota v hod. Rozmazleného my áka ohroïuje krysa jménem Sid. Roddy pfiipraví ìábelsk plán na vetfielcovo vyho - tûní. JenÏe kdo jinému jámu kopá... Parfém: Pfiíbûh vraha úter v hod. Jean-Baptiste Grenouille byl obdafien velmi vytfiíben m ãichem, jehoï prostfiednictvím zaãala jeho vra- Ïedná posedlost. Borat stfieda v hod. Legraãní, okující, pobufiující, nebezpeãn, podvratn. Borat, satirická karikatura kaza ského novináfie. Let s Dance ãtvrtek v hod. KdyÏ se Tyler kvûli potíïím se zákonem dostane do Marylandské koly umûní na vefiejnû prospû né práce, je pro v echny jen drz m outsiderem. Jeho taneãní nadání se v ak nezapfie. Od pondělí 15. ledna 2007 můžete navštívit dvě úplně nové výstavy, které pro vás připravilo varnsdorfské muzeum. Na ochozu muzea a ve vstupní hale ČSOB na Národní třídě vás očekávají nejkrásnější fotografie nejlepších fotografů ČR za rok V přízemí varnsdorfského muzea je otevřena rozsáhlá výstava starých map, které z přítmí ÚNOR 2007 Lovecká sezóna úter v hod. Jak chutná Ïivot v opravdové pfiírodû? A co lovecká sezóna? Jak získat les zpátky? To je úkol pro zdomácnûlého medvûda grizzlyho a upovídaného jelena Elliota. KINO STŘELNICE RUMBURK Texask masakr motorovou pilou: Poãátek ãtvrtek v Stále tlaãí na pilu a stále Ïerou lidi. Ml. pfiístupno od 15 let. Spláchnutej úter v a hod. Hlavní hrdinové jsou krysy, ale fajn krysy! Ml. pfiístupno. Odsouzeni zemfiít ãtvrtek v Poslední skoãí do vody jen sebevrah. Ml. pfiístupno od 15 let. Èastné a veselé úter v Vánoce skonãily a válka dál pokraãuje. Ml. pfiístupno od 12 let. Malá miss Sunshine ãtvrtek v Zábavn film, se kter m vám bude dobfie. Ml. pfiístupno od 12 let. Happy feet úter v a hod. Nejvût í showmani Antarktidy vám pfiedvedou, jak tancují a zpívají. Ml. pfiístupno. Parfém. Pfiíbûh vraha ãtvrtek v V 18. století Ïil ve Francii muï, kter patfiil k nejgeniálnûj ím a zároveà nejnestvûrnûj ím postavám této epochy. Ml. pfiístupno od 12 let. Casino Royal úter v James Bond v podání nováãka Daniela Craiga. Ml. pfiístupno. Varnsdorf připravil dvě nové výstavy muzejního depozitáře na světlo boží přinesl a bohatými vysvětlivkami opatřil pracovník muzea Mgr. Josef Rybánský. Nejen školní mládeži, ale všem návštěvníkům se dostane podrobného výkladu o vystavených mapách od 17. do 20. století. Na Vaši návštěvu se těší Josef Zbihlej a Josef Rybánský. 2. reprezentaãní ples vstupné 75 Kã, slosovatelné vstupenky jsou v pfiedprodeji na MûÚ Mikulá ovice od PROGRAM k tanci a poslechu hraje skupina CONTINENTAL BAND Liberec v krátk ch blocích vystoupí skupiny Step by Step a Cheer Stars Českosaské Švýcarsko - nejlepší turistický produkt 2007 Krásná Lípa Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko získala koncem minulého týdne nejvyšší ocenění a titul Grand Prix Region Tour 2007 v rámci soutěže Nejlepší turistická nabídka v České republice, která byla organizována v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour/GO v Brně. Jsem velmi potěšen, že v rámci tak významného veletrhu, jehož hlavním obsahem je komplexní přehlídka regionů a turistických oblastí ČR, zahraničních regionů, cestovních kanceláří a agentur, zahraničních turistických centrál apod., obdržel náš produkt s názvem Highlights národních parků České a Saské Švýcarsko v konkurenci jiných soutěžících cenu v soutěžním regionu Český sever, cenu Ministerstva pro místní rozvoj a stal se absolutním vítězem celé soutěže, vysvětluje Marek Mráz, ředitel společnosti České Švýcarsko a dodává: Naše společnost již pět let usiluje o rozvoj regionu České Švýcarsko a oblast turistiky spatřujeme za stěžejní. Toto ocenění je nejen vyznamenáním pro nás samotné, ale věřím, že upoutá pozornost i zájem u široké a odborné turistické veřejnosti o tento jedinečný region. 17. února 2007 od hodin Slovansk dûm - velk sál POZOR - 2. REPREZENTAâNÍ PLES JE NEKU ÁCKÁ AKCE! Ředitel společnosti České Švýcarsko Marek Mráz přebírá na slavnostním vyhlášení cenu za Nejlepší turistický produkt od hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce. Regiotour/GO 2007 v číslech Největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu s akcentem na regiony přivítaly rekordní počet vystavovatelů: 1265 firem ze 34 zemí prezentovalo více než 70 turistických destinací. Účastnily se nejvýznamnější tuzemské cestovní kanceláře, všechny regiony a turistické oblasti ČR a velké množství zahraničních regionů. V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo branami výstaviště návštěvníků, zahraničních bylo přes tisíc a přijeli z 22 zemí (poprvé také z Litvy, Mongolska a Turecka). Dana Štefáčková České Švýcarsko o. p. s. České Švýcarsko je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko. Zaměřuje se především na ochranu přírodních a kulturních hodnot, podporu šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci, tvorbu a realizaci regionálních projektů, propagaci a informačně-publikační aktivity, vzdělávání a osvětu.

7 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SPORT STRANA 7 Vánoční sportování s Atomem O vánočních prázdninách proběhlo v místní sportovní hale hned několik sportovních aktivit pořádaných turistickým oddílem mládeže. Akce byly jako vždy volně přístupné veřejnosti, a tak se na oddílových testech fyzické kondice mohli člunkový běh na 4 x 10 m. 1. D. Charvát 9,03 s. 2. P. Durgala 9,09 s. 3. J. Bendžela 9,15 s. 4. J. Adámek 9,16 s. 5. J. Čuda 9,25 s. 6. T. Klikar 9,34 s. 7. T. Fúsek 9,47 s. 8. P. Opočenský 9,53 s. 9. J. Fúsek 9,59 s. 10. O. Linhart 9,72 s. Nejlepší z děvčat Lucie Macurová skončila s časem 10,75 s. na 17. místě. běh na 400 m - hala, 5 kol 1. P. Durgala 1,00 min. 2. J. Bendžela 1,03 min. 2. D. Charvát 1,03 min. 3. J. Čuda 1,05 min. 4. T. Le Van 1,06 min. 5. L. Podhora 1,07 min. 5. O. Linhart 1,07 min. 6. T. Klikar 1,08 min. 7. Z. Doutnáč 1,09 min. 8. J. Opočenský 1,10 min. 9. J. Adámek 1,11 min. 10. T. Fúsek 1,13 min. Nejlepší z děvčat Michala Šimková skončila s časem 1,17 min. na 14. místě. V úvodu ledna se do místní sportovní haly sjelo hned sedm týmů věkové kategorie odpovídající dorostu, aby si poměřily síly v halové kopané. Do turnaje zasáhla i dvě mužstva z Mikulášovic a vůbec si nevedla špatně. Nejen, že jedno z domácích mužstev celý turnaj vyhrálo, ale dokonce si jeden z místních hráčů odnesl cenu pro nejlepšího střelce. A co víc, o této ceně rozhodoval až závěrečný rozstřel, a to mezi hráči, kteří oba hájí barvy Mikulášovic. Tím úspěšnějším byl nakonec Otomar Šach, který v penaltovém rozstřelu setkat závodní běžci s ostatními dětmi, mládeží i dospělými a porovnat si, jak na tom jsou se svojí sportovní výkonností. Toto měřítko ale není úplně objektivní, neboť závodící členové oddílu mají právě pauzu a užívají si zasloužené- vybíjená - smíšená družstva 1. Čudlovci 2. Benžikovci 3. Tomášovci 4. Petrovci Čudlovci - Benžikovci 1:0 Čudlovci - Tomášovci 1:0 Čudlovci - Petrovci 1:0 Benžikovci - Tomášovci 1:0 Benžikovci - Petrovci 1:0 Tomášovci - Petrovci 1:0 Vydařený turnaj dorostu ho odpočinku po velmi náročné sezoně, a tak se mezi nejlepší prosadili nejen ostřílení závodníci. Reálné srovnání si můžete vyzkoušet například po ukončení prvního tréninkového období zhruba na konci března T.F. florbal - smíšená družstva 1. Tomášovci 4 b. 2. Čudlovci 4 b. 3. Benžikovci 4 b. 4. Petrovci 3 b. Čudlovci - Benžikovci 2:0 Čudlovci - Tomášovci 2:1 Čudlovci - Petrovci 1:1 Benžikovci - Tomášovci 2:1 Benžikovci - Petrovci 1:1 Tomášovci - Petrovci 3:3 přehrál dalšího mikulášovického hráče Martina Briestenského. Nejlepším hráčem byl pak vyhlášen rumburský Jaroslav Hanykýř a brankářem turnaje se stal Jaroslav Báda ze Skalice. Fotbal, a to ne ledajaký, se hrál již od prvního hvizdu rozhodčích. Vždyť právě této věkové kategorii jde nejvíce o klukovskou prestiž, a tak nikdo neponechával nic náhodě. Hra probíhala v přátelském ovzduší a nejednou bylo k vidění i kamarádské podání ruky. Poděkování za pěknou akci patří především pořadatelům, a to oddílu kopané Spartaku Mikov Mikulášovice, dobrou práci odvedli i oba rozhodčí. T.F. KONEČNÁ TABULKA TURNAJE 1. Spartak Mikov Mikulášovice I :6 13 b. 2. FK Rumburk I :5 13 b. 3. FK Rumburk II :2 12 b. 4. Skalice :9 8 b. 5. Spartak Mikov Mikulášovice II :10 7 b. 6. FK Lipová :7 2 b. 7. FK Dolní Poustevna :14 2 b. Školáci sportovali i v závěru roku V naší škole bývá dobrým zvykem, že před zimními prázdninami, než se děti začnou věnovat vánočním radostem, si dají dostaveníčko v místní tělocvičně a trochu si zasportují. Nejinak tomu bylo i letos a na pořadu byl florbalový turnaj dívek a chlapců. Do turnaje zasáhlo v každé skupině hned šest družstev složených ze žáků jednotlivých tříd. Pro zajímavější průběh si všichni účastníci vymysleli nějaké jméno, aby zbytek třídy mohl důkladně povzbuzovat své hrající favority. Zajímavé momenty byly k vidění nejen na hřišti, ale přede- Jako každý rok, i letos se fotbalisté Spartaku Mikov Mikulášovice loučili se starým rokem na hřišti u Slovanského domu tradičním fotbálkem. Letošního fotbalového loučení (poprvé den před Silvestrem) se zúčastnilo 27 hráčů A mužstva, dorostu a staré gardy, a dokonce se přišlo podívat i několik příznivců kopané. Fotbalisté se rozdělili do mužstev a za příznivého, i když chladného počasí si zahráli dvoukolový turnaj. Nejstarším účastníkem byl vším v rivalitě fanoušků jednotlivých třídních týmů. Právě ti dokázali své hráče vyburcovat k těm nejlepším výsledkům. A jak to všechno dopadlo? POŘADÍ DRUŽSTEV - DÍVKY 1. Košťata 2. Whitening 3. Metal Girls 4. Polena 5. Čertice 6. Lvice POŘADÍ DRUŽSTEV - CHLAPCI 1. Imotepové 2. Mrzáci 3. Ernestíci 4. Modří tygři 5. FC Kobra 6. Pařmeni Fotbalisté se loučili se starým rokem Ing. Bohuslav Dvořáček. Na závěr roku fotbalisté i vedení fotbalového oddílu děkují všem sponzorům a fanouškům za podporu v roce Miroslav Linhart předseda FO VÝSLEDKY TURNAJE A mužstvo - st. garda 2:1 dorost - st. garda 2:2 A mužstvo - dorost 2:2 2. kolo A mužstvo - st. garda 3:0 dorost - st. garda 0:2 A mužstvo - dorost 2:2 I přes tvrdé souboje o každý míč se hrálo vcelku slušně a fotbalových akcí bylo vidět požehnaně.

8 STRANA 8 Dnes již velice prestižní soutěž amatérských celků florbalu pokračovala druhým kolem v místní sportovní hale. Pořadatelem celé dlouhodobé soutěže je mikulášovický turistický oddíl mládeže, jednotlivé turnaje probíhají rovněž ve spolupráci s městem Mikulášovice. Do letošního ročníku již nastoupilo celkem 16 týmů, a to nejen z Mikulášovic a blízkého okolí, ale také například z Děčína a České Lípy. V soutěži rovněž nastupují dvě smíšená družstva z dolnopoustevenské speciální školy Gabriely Pelechové. Druhý turnaj se hrál postupně ve čtyřech základních skupinách, ze kterých všechny týmy postoupily podle pořadí do vyřazovacích zápasů. SKUPINA A 1. FS Mikulášovice 2. Moler Mikulášovice 3. Gothic Team SKUPINA B 1. Jiříkov 2. No Name Rumburk 3. Jetix Mikulášovice 4. Forbes Mikulášovice SKUPINA C 1. Děčín 2. Šenováci 3. Lvíčata Vilémov SKUPINA D 1. TOM Mikulášovice 2. Rychlá rota ef D. Poustevna ef D. Poustevna Ve vyřazovacích zápasech si nejlépe vedla favorizovaná družstva Děčína, Jiříkova, Moleru a TOMu. V zápase o třetí místo si lépe vedli děčínští hráči, kteří přehráli domácí Moler v poměru 2:0. Ve finálovém zápase pak nastoupila proti sobě dvě družstva, která se v loňském ročníku umístila shodně na prvním místě. Očekával se vyrovnaný souboj, nicmé- SPORT Druhým kolem pokračovala Florbalová liga severu ně v těžkém zápase si lépe vedli domácí tomíci, kteří přehráli rumburské hráče o tři branky a ve druhém turnaji zvítězili. průběžné pořadí po dvou odehraných turnajích 1. TOM Mikulášovice 2. Děčín 3. No Name Rumburk 4. Jiříkov 5. Moler Mikulášovice 6. FS Mikulášovice 7. Šenováci 8. Rychlá rota 9. Resistance Česká Lípa 10. Jetix Mikulášovice 11. Forbes Mikulášovice 12. Korba Mikulášovice 13. Lvíčata Vilémov 14. Gothic Team ef D. Poustevna ef D. Poustevna Při jednotlivých turnajích je vidět, jak na sobě hráči všech týmu pracují. Nejlepší výsledky mají především mladí hráči z Mikulášovic, kteří pravidelně hrají každý pátek v rámci tréninků místního turistického oddílu mládeže. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠOVICKÝM KUŽELKÁŘŮM SE ZATÍM NEVEDE V soutěži severočeské divize se našim kuželkářům zatím nevede podle jejich představ a v průběžném pořadí si drží sedmou pozici. TJ Doksy - TJ Mikulá ovice 5,5:2,5 (7:5) PÁDIV Jifií - MOKREJ Josef, ml. 0,5:0,5 1: KUBEC Martin - PLÍ EK Miloslav 1:0 2: KUCEJ Jifií - KALOUSEK Petr 0:1 0: B EZINA Josef - NOVÁK Jifií 0:1 1: PALUSKA Václav - KVASIL Ludvík 1:0 2: KURIC Jifií - MOKREJ Milan 1:0 1: rozhodãí: KUBEC Martin, divákû: 7, utkání trvalo: 5:00 Utkání bylo velice vyrovnané a o vítězi rozhodly až závěrečné dvě dvojice utkání. Rozhodně to nebylo nudné utkání, stále bylo o co hrát. DALŠÍ VÝSLEDKY TOHOTO KOLA TJ Sokol Údlice - TJ Slovan Vejprty 3:5 (5:7) TJ Glaverbel Czech - TJ Sokol Spofiice 3:5 (6:6) SKK Bílina - TJ Lovosice 3:5 (5:7) KO â. Kamenice - TJ BiÏuterie B 2:6 (5:7) TJ Lokomotiva - SK PLASTON luknov 6:2 (7:5) TJ VTÎ Chomutov - TJ Kovostroj Dûãín 8:0 (9:3) TABULKA DRUŽSTEV 1. SK PLASTON luknov ,0:43,0 107,0:73, KO âeská Kamenice ,0:49,0 94,0:86, TJ VTÎ Chomutov ,5:51,5 88,0:92, TJ Sokol Údlice ,0:60,0 95,0:85, TJ Lovosice ,0:52,0 99,5:80, TJ Glaverbel Czech Teplice ,0:53,0 94,5:85, TJ Spartak Mikulá ovice ,5:59,5 88,0:92, TJ Lokomotiva Ústí n/l ,0:59,0 96,0:84, TJ Sokol Spofiice ,5:64,5 91,0:89, TJ Doksy ,0:61,0 93,0:87, TJ Kovostroj Dûãín ,0:65,0 85,0:95, TJ Slovan Vejprty ,5:68,5 81,5:98, TJ BiÏuterie Jablonec n/n B ,0:72,0 83,5:96, SKK Bílina ,0:82,0 64,0:116, Nohejbalový turnaj trojic První sobotu v novém roce uspořádal fotbalový oddíl kopané ve sportovní hale v našem městě nohejbalový turnaj trojic. Do turnaje se přihlásilo devět tříčlenných družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Podle pořadí ve skupinách byla dále družstva nasazena do vyřazovacího pavouka. Vítězem celého turnaje se stali Nohejbaloví ve složení Tomáš Novák, Lukáš Novák a Jakub Čuda. Celý turnaj se po sportovní stránce vydařil a pořadatelé věří, že se nohejbal dostane opět do povědomí ve městě tak, jak tomu bylo v minulosti. M. Linhart KONEČNÉ POŘADÍ TÝMŮ V TURNAJI 1. Nohejbaloví 2. Hostinský 3. Pérka 4. Laláci 5. Veteráni 6. OK Klub 7. Neporazitelní 8. Damiči 9. Tři sestry MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013 V Litoměřicích 4.11.2012 Vedoucí soutěže: Martin Vrbata Opět začínají být ve větší míře v nepořádku zaslané zápisy o utkání, nedoplněné např.o jméno rozhodčího, čas utkání, teplota, platnost kolaudace

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 1 Severočeská divize 2010/2011 1. kolo 11.09.10 so 09:00 TJ VTŽ Chomutov B - TJ Doksy 11.09.10 so 09:00 TJ KK Louny - TJ Jiskra Nový Bor

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov ~ 1 ~ Divize Západ Sokolov Klášterec n/o Děčín Bílina Řisuty Klatovy Divize Střed Jablonec Vrchlabí Trutnov Kolín Nymburk Kobra Praha Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov Divize

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818 S.K. P.E.M.A. Opava Vše co potřebujete o našem klubu vědět, co vám spolupráce s námi může přinést Sportovní klub p.e.m.a. OPAVA Úvod: Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více