ZPRAVODAJ. ãíslo 1 roãník 17 leden 2007 cena 3,- Kã. Vánoãní posezení pro na e seniory. Vánoãní sportování s Atomem. Vzducholoì v Mikulá ovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 1 roãník 17 leden 2007 cena 3,- Kã. Vánoãní posezení pro na e seniory. Vánoãní sportování s Atomem. Vzducholoì v Mikulá ovicích"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ LEDEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 1 roãník 17 leden 2007 cena 3,- Kã Vánoãní posezení pro na e seniory Vzducholoì v Mikulá ovicích Vydafien turnaj dorostu Vánoãní sportování s Atomem (str. 3) (str. 4) (str. 7) (str. 7) SLOVO STAROSTY Letošní zima je přinejmenším trochu podivná, počasí se zbláznilo, vědci varují, zdvihají přísně ukazovák, diskutuje se o globálním oteplování a o příchodu doby ledové. To vše se můžete dozvědět z veřejných médií, ale obyčejné lidi a hlavně děti však nejvíce trápí, že letošní zima nám ještě nenadělila tolik očekávanou sněhovou nadílku. Vánoce na blátě, místo lyží a snowboardů mládež vytahuje jízdní kola. Příroda si s námi zahrává, ale to není nic neobvyklého. Takové podivnosti se staly už tolikrát, ale my na ně velice rychle zapomínáme a pak šmátráme v paměti, kdy naposledy se podobné počasí v našem kraji vyskytlo. Trochu do minulosti Vás zavede článek připravený spolkem historiků o tom, že počasí trápilo místní obyvatele již od pradávna Vrtochy počasí v 19. století v Mikulášovicích (uvnitř listu). Tak snad alespoň obrazové připomenutí, jaká byla zima například v loňském roce. Kostelem zněly tradiční tóny V předvánoční čas zazněly v mikulášovickém kostele sv. Mikuláše tóny převážně středověké hudby v podání dobového hudebního tělesa Solideo. Program byl určen zejména pro školní mládež, pro kterou byl koncert uspořádán v dopoledních hodinách a děti si tak mohly v rámci vyučování poslechnout klasické dobové nástroje vyrobené z dnes již velmi netradičních materiálů. Pro mnohé to byl zážitek nejen po hudební stránce, ale také co se týká návštěvy významné kulturní památky. Vždyť velká část mikulášovických dětí byla v kostele poprvé a chvályhodné je, že jim to bylo umožněno alespoň prostřednictvím tohoto koncertu. Je více než pravděpodobné, že návštěva tohoto velkolepého monumentu doby dávno minulé v nich spolu se stylovou hudbou zanechá zážitek na dlouhou dobu. Zkrátka nepřišla ani dospělá populace, pro kterou byl stejný koncert zopakován ještě v odpoledních hodinách. T.F. Soubor Solideo přiblížil posluchačům tehdejší možnosti konstrukce hudebních nástrojů, zejména dechových. Protagonisté nejen zahráli, ale také podali odborný výklad. Vážení spoluobčané, začal rok 2007 a tím i nové volební období, které zahajujeme s několika změnami. Z komunálních voleb vzešlo nové zastupitelstvo, které doznalo velkých změn hlavně v počtu zastupitelů. Jistě jste si všimli, že počet zastupitelů byl snížen na jedenáct. Z tohoto důvodu nebyla volena rada města. Zastupitelé se budou scházet k jednání každý měsíc a společně budou rozhodovat o problematice města a hlavně Vás, občanů. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je urychlení rozhodování v jednotlivých věcech. Co se týče chodu samotného úřadu, tady jsme po dohodě rozhodli, i když v celém státě je tendence stálého navyšování úředníků, stav snížit, a to hned o dva úředníky. Myslím, že na tak malý úřad a stále se navyšující administrativu od státu je to krok přinejmenším odvážný. Nově zvolené zastupitelstvo by mělo v příštích čtyřech letech usměrňovat vývoj našeho města. Proto si myslím, že musíme znovu, tak, jak jsme učinili v minulém volebním období, stanovit hlavní priority města. Musíme určit, do jakých oblastí budou finanční prostředky směřovány. Určitě to bude vzdělávání dětí, což je v našem městě MŠ a ZŠ, výraznou oblastí je také infrastruktura, to znamená hlavní přivaděč vody, opravy místních komunikací, dokončení napojení na novou kanalizaci, plynofikace horní části města. Další, neméně významnou prioritou je oblast kultury a sportu či údržba veřejné zeleně a památek. Věřím, že najdeme společný způsob, jak všechny oblasti rozumně rozvíjet. O novém programu rozvoje města Vás budeme dále informovat. Naši práci nám nejvíce ztěžuje fakt neexistence fungující vlády. Za poslední měsíce se několikrát mění jak ministři, tak i úředníci jednotlivých ministerstev a tím na malá města a obce není čas. Proto bych na začátku roku 2007 přál nám všem, aby se profesionální politici co nejdříve vrátili zpátky na zem, aby se přestali jen zviditelňovat ve sdělovacích prostředcích a uvědomili si, že byli zvoleni lidmi jako jejich zástupci a měli by řešit a zastávat problémy právě obyčejných lidí ve svých regionech. Myslím, že jejich politické spory slouží jen jim samotným a nám obyčejným lidem přináší jen nervozitu a vztek. Měli by znovu začít používat jednoduchý selský rozum. Na závěr chci vyjádřit přesvědčení, že naše nově zvolené zastupitelstvo zůstane nohama na zemi a bude používat svůj rozum, uvědomí si, že nemáme prostředky na to, abychom splnili každé přání, ale vždy najde efektivní využití peněz, které budeme mít k dispozici, k tomu, aby z nich mělo užitek co nejvíce našich občanů. Přeji Vám krásný, úspěšný, příjemný a ničím nerušený rok Hladík Stanislav starosta města

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR sběr a výkup komunálních odpadů - občané Druhy vybíraných a vykupovaných odpadů kód odpadu název odpadu kategorie odpadu cena papír a lepenka O 0,- Kč plasty O 0,- Kč kovy O 0,- Kč sklo O 0,- Kč oděvy O 0,- Kč obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 0,- Kč absorpční činidla, filtrační mat. (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 0,- Kč směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O 443,- Kč/m rozpouštědla N 0,- Kč kyseliny N 0,- Kč zásady N 0,- Kč fotochemikálie N 0,- Kč pesticidy N 0,- Kč zářivky nebo ost. odpad s obs. rtuti N 0,- Kč jedlý olej a tuk O 0,- Kč olej a tuk neuvedený pod číslem N 0,- Kč barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,- Kč detergenty obs. nebezpečné látky N 0,- Kč nepoužitelná cytostatika (léky) N 0,- Kč baterie a akumulátory zařazené pod č , nebo pod č a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 0,- Kč pneumatika osobní O 25,- Kč/ks pneumatika nákladní O 50,- Kč/ks vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (lednice) N 70,- Kč/ks vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 45,- Kč/ks objemný odpad O 90,- Kč/m 3 Provozní doba: út hod., so 10, hod. Telefon: AUTOKLEMPÍRNA Îenãuch Dolní Mikulášovice 599 (Potraviny Ženčuch, u SAS) PROVÁDÍME veškeré autoklempířské práce přípravu na STK opravy výfuků aj. NABÍZÍME prodej ND na objednávku (nové i staré) prodej propan-butanu prodej CO2 Hledáme nového kronikáfie Otevřeno od 1. února 2007 pondělí - úterý hodin čtvrtek - pátek hodin sobota hodin Vedení mûsta rozhodlo o znovuzavedení funkce mûstského kronikáfie. Pfiípadní zájemci se mohou pfiihlásit na Mûstském úfiadû v Mikulá ovicích (p. Tomá Fúsek) nebo na tel CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk. Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte PRODÁM POZEMEK m 2 na Salmově Pozemek se nachází vedle bývalé školy. Informace podá Josef Petřík, tel.: Prodám pozemek v Mikulášovicích m 2 (možné též jako stavební) a dále zahrádku 437 m 2. Informace podá Josef Petřík, tel.: Máte-li pocit, že není v pořádku příjem televizního signálu vinou převaděče pod Tanečnicí, můžete o této skutečnosti informovat technika (p. Gerhard Guth, opravy televizí Mikulášovice, tel ), který informuje příslušné odborné pracoviště. VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Houžvičky je otevřena ve staré spořitelně (u klubu) čp STŘEDA hod. NEDĚLE hod. NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Vánoční posezení pro naše seniory Rok s rokem se opět sešel a v domě s pečovatelskou službou se znovu konalo vánoční posezení pro seniory. Vedení města spolu se sborem pro občanské záležitosti při Městském úřadě v Mikulášovicích opět připravilo tradiční program, ve kterém vystoupila celá řada mladých umělců. Na pomyslném pódiu vedle vánočního stromku se představily děti z místního pěveckého sboru, který vede paní učitelka Blanka Baranovská. Svoje umělecké schopnosti předvedli také žáci základní umělecké školy Šluknov, kteří tentokráte vánoční dostaveníčko zahajovali z důvodu dalšího vystoupení ve Šluknově. Tento předvánoční pořad si přišla vychutnat celá řada našich spoluobčanů, které svým slovem pozdravil také starosta města Stanislav Hladík, popřál jim zejména hodně zdraví a spokojenosti do dalších dlouhých let života. Tomáš Fúsek Podpora zájmových spolků Vedení města se i letos snažilo najít ve svém rozpočtu finanční prostředky na podporu sportovních, kulturních i společenských zájmových spolků. V letošním roce bude tyto žádosti posuzovat komise sportu, tělovýchovy, kultury a volného času při městě Mikulášovice. Žádosti je možné si vyzvednout na městském úřadě v podatelně (kancelář č. 1) nebo o ně požádat v elektronické podobě na adrese Žádosti je nutné odevzdat na totéž místo zpět řádně vyplněné dle pokynů na druhé straně Na vystoupení se naši starší spoluobčané vždy těší - umělecké výkony našich dětí je zahřejí u srdce. žádosti, a to nejpozději do Na pozdější žádosti a na žádosti, které nebudou předmětem podpory pro letošní rok (viz. zadní strana žádosti), nebude brán zřetel. Po předběžném posouzení, kontrole úplnosti a oprávněnosti žádostí budou organizace vyzvány k doplnění nebo přepracování žádosti a poté budou postoupeny k projednání příslušné komisi. V případě nesplnění základních podmínek budou žádosti vyřazeny z prvního kola hodnocení a budou posouzeny pouze v případě nevyužitých prostředků pro daný rok. Proto pečlivě čtěte zadní stranu žádosti. Případné dotazy Vám zodpoví p. Tomáš Fúsek, MěÚ Mikulášovice, (nutné si předem domluvit schůzku na tel ). Časový harmonogram: vyzvednutí formulářů od odevzdání formulářů do posouzení komise a výběr projektů do schválení zastupitelstvem města Mikulášovice IC ve Šluknově rozšířilo své služby Informační centrum ve Šluknově se stalo dalším prodejním místem vstupenek společnosti TICKET ART. Zájemci si mohou vybrat mezi různými divadelními představeními, muzikály, koncerty a jinými kulturními akcemi. V naší nabídce je i možnost zakoupení vstupenek do Městského divadla ve Varnsdorfu. V rámci propagace regionu se IC zúčastnilo veletrhu Go Brno, který proběhl od 11. do , a připravuje se na veletrh Holiday World Praha ve dnech Vybízíme tímto poskytovatele služeb (hotely, rekreační zařízení, vzdělávací organizace aj.), aby k nám dovezli nebo zaslali poštou propagační materiály. Rádi je dáme k dispozici veřejnosti nejen na zmíněném veletrhu Holiday World Praha, ale také u nás v Informačním centru ve Šluknově. Těšíme se na Vaši spolupráci. Za Informační centrum Petra Novotná SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI LEDNU OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA paní Antonie Josífková paní NadûÏda Îabková pan Vladislav Vondráãek paní AneÏka Klepaãová GRATULUJEME Vážení občané, Česká pojišťovna ve spolupráci s Městským úřadem v Mikulášovicích pro Vás v tomto roce zajistila poradensko-finanční servis. Od 15. ledna 2007 je Vám v budově MěÚ k dispozici náš poradce, a to vždy ve středu od do hodin. Nabízíme revizi stávajících pojistných smluv, bezplatnou konzultaci v oblasti finančního zajištění, uzavření nových pojistných včetně povinného ručení a havarijního pojištění. Mimo tento uvedený čas nás můžete kdykoliv kontaktovat na tel. čísle Mnoho úspěchů v roce 2007 Vám přeje Zdeněk Šulc - pojišťovací poradce České pojišťovny Zprávy z knihovny Je to už neuvěřitelných devět let, co se podařilo znovu obnovit provoz knihovny v našem městě. Čtenářů máme však stále pouze okolo padesáti, což není na takové město, jako jsou Mikulášovice, nijak moc. Chtěla bych tedy touto cestou pozvat další spoluobčany k návštěvě knihovny, letos už v nových prostorách v patře budovy Informačího střediska na náměstí. Ing. Naděžda Žabková

4 STRANA 4 Vzducholoď v Mikulášovicích Po nějaké době se dnešním článkem vracíme k letu vzducholodi nad Mikulášovicemi, neboť v tehdejší diskuzi v Mikulášovickém zpravodaji zůstalo několik nezodpovězených otázek. 4. prosince 1939 byly v odstoupeném pohraničním území vypsány doplňovací volby do Říšského sněmu, kdy měli sudetští Němci schválit připojení Sudet ke Třetí říši. Několik dní předtím byly rozšiřovány letáky, upozorňující na propagační let německé vzducholodi Graf Zeppelin II k této události. Obyvatelstvo potom v plebiscitu, již víceméně formálně, potvrdilo svou touhu připojit se k Říši. Vzducholoď LZ 130 Graf Zeppelin II byla sesterskou lodí nešťastné LZ 129 Hindenburg, která ztroskotala při přistávacím manévru v Lakehurstu v USA. Byla dlouhá 245 m (parník Titanic měřil 269 m), tedy pouze o 1,7 m kratší než Hindenburg. Největší průměr byl 41,2 m. Měla užitečné zatížení 195 t a objem komor 211 tis. m 3, které byly naplněny výbušným vodíkem. Loď se čtyřmi šestiválcovými vznětovými motory Daimler-Benz s celkovým výkonem 3088 kw dosahovala rychlosti 131 km/h. Vzducholoď LZ 130 poprvé startovala a za svůj krátký život podnikla asi 30 zkušebních a zejména propagačních letů. Posádku tvořilo 55 mužů, pasažérů mohlo být 50-70, na kratších cestách po Evropě více než dvojnásobek. Oficiálně nikdy neopustila území Říše. Jednou z akcí byl propagační let po svobodném území Sudet ve dnech 2. až Jednalo se o let č. 8, kapitánem lodi byl Albert Sammt, který svojí první vzduchoplavbu absolvoval v roce 1912 a přežil katastrofu LZ 129 v roce Vzducholoď startovala z letiště (Flug und Luftschiffhafen Rhein-Main) ve ZAJÍMAVOSTI Frankfurtu n. M. v hod., naše území překročila u Chebu a směřovala dále na Teplice a Liberec. Tam doletěla v hod., po 13. hodině pozdravila vůdce A. Hitlera, který zde v té době byl na své druhé cestě po zabraném pohraničí. V Liberci spustila vzducholoď 663 kg pošty. Poštovní zásilky byly opatřeny kašetem letu a příchozím razítkem Reichenberg Z Liberce loď odstartovala v hod. a směřovala na Mikulášovice. Podíváme-li se do palubního deníku, zjistíme, že nad naším městem letěla rychlostí 100 km/h v hod. v nadmořské výšce 750 m, tzn. kolem 330 m nad terénem. Rovněž zjistíme, že nad Mikulášovicemi byla v letové výšce teplota vzduchu 4 C a teplota plynu v komorách 4,5 C. V té době již vzducholoď urazila 645 km. Při tomto letu bylo na lodi 55 mužů posádky a 7 pasažérů. Od Mikulášovic loď letěla na Litoměřice a přes Haid na Regensburg. Křižovala v prostoru mezi Augspurgem, Pasovem a Lincem a přeletěla symbolicky i Hitlerovo rodiště Braunau. Z Pasova přes Fürth letěla ke Karlovým Varům a odtud přes Bamberg se vrátila dne v hod. do Frankfurtu n. M. Tento propagační let trval 31 hodin a 31 minut a vzducholoď překonala vzdálenost km. Krátký život LZ 130 skončil počátkem II. světové války. Vzducholoď byla vypuštěna a uložena ve frankfurtském hangáru. V březnu 1940 byla na příkaz maršála H. Göringa společně s LZ 127 demontována pro další využití kovových materiálů ve válečné výrobě. Ještě několik slov k některým názorům v Mikulášovickém zpravodaji z roku Hrabě Ferdinand von Zeppelin se narodil v roce 1838 v Kostnici. Byl to velký propagátor strojů lehčích než vzduch. Nebyl sice pacifistou, ale rozhodně nebyl propagátorem vojenského využití těchto strojů. Na vývoji a provozu vzducholodí nezbohatl. Zemřel v roce MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Při propagačních letech byla někdy pouštěna reprodukovaná hudba a rozhazovány letáky, zejména při přeletech větších aglomerací, určitě na palubě nehrála kapela. Údaje uvedené v Šenovských novinách v roce 2001 jsou zcela mylné. Mylné údaje o tomto letu uvádí i některá literatura. Je třeba ještě zdůraznit, že kromě výše popsaného letu LZ 130 č. 8 se v prostoru nad Mikulášovicemi a okolím nikdy předtím ani potom žádná jiná vzducholoď neobjevila. Fotografie zveřejněná tehdy v Mikulášovickém zpravodaji se zdá býti autentická. Na závěr Spolek historie děkuje za pomoc při vyjasnění některých skutečností společnosti Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ ZAJÍMAVOSTI STRANA 5 Vrtochy počasí v 19. století v Mikulášovicích Minulá zima 2005/06 patřila k těm méně příznivým. Sněhu bylo hodně a jeho trvání patřilo k těm rekordním. Pohledem do nedávné minulosti ji lze srovnat se zimou 1969/70. V minulých dobách špatné počasí však mělo na život obyvatel daleko tvrdší dopad. V roce 1802 byla na celém lipovském panství krutá zima s obrovskou spoustou sněhu. Tehdejší majitel panství František Václav Salm-Reifferscheidt daroval chudším lidem 350 zl. na zakoupení paliva. Naše obec z této částky obdržela 81 zl., za které bylo zakoupeno 20 sáhů dřeva (asi 67 m 3 ). Zoufalá situace se opakovala hned v roce Počasí bylo špatné po celý rok, což mělo za následek velice nízkou úrodu a tím drahotu a hlad. Mezi lidmi vládla vzájemná nevraživost a nervozita. Svědčí o tom třeba následující příhoda. Žena občana Weisgerbera z čp. 153 zakoupila u pekaře Pietschmanna z čp. 237 chleba za 2 zl. Chléb byl však nekvalitní a nedopečený a proto ho šel Weisgerber pekaři vrátit. Ten místo omluvy začal nadávat na chudý lid a mít řeči aby všichni pochcípali hlady. Takové jednání vyvolalo mezi lidmi nespokojenost a 19. června se před kostelem a obecním úřadem (čp. 6) shromáždilo více než 80 občanů a dávali velice hlučně najevo svou nespokojenost s jednáním pekaře. Dav lidí chtěl násilím odebírat obilí místním sedlákům. Celou situaci uklidnil učitel Antonín Maier, který dav přesvědčil, že sice jednání pekaře nebylo správné, ale vše musí být řádně vyšetřeno představiteli obce a hlavně musí být zachován klid. Případ potom urovnal rychtář Antonín Petters. Pekař byl potrestán tím, že veškeré jeho zásoby byly rozdány potřebným lidem v obci. 27. března 1838 zažil Antonín Pietschmann z domu čp. 253 veliký šok. Při bouři prolétl několika místnostmi jeho domu kulový blesk. K požáru naštěstí nedošlo, odnesla to pouze okna. Tentýž rok 3. srpna opět při bouři spojené s vichřicí blesk uhodil do domu čp. 231 A. Franze. Blesk srazil selku A. Schubertovou a devatenáctileté děvče. Chladné a deštivé počasí připravil rok Opět velká neúroda, potraviny byly drahé. Sedláci poráželi i koně, aby bylo něco k jídlu. V obci byla ustanovena komise, která dohlížela na mletí mouky. Majitel panství František Josef Salm-Reifferscheidt poskytl podporu chudým ve výši 500 zl., mikulášovický rodák J. Pietschmann poslal z Prahy pytel rýže. I blesk v obci často zabíjel. Například 9. května 1854 připravilo počasí další neštěstí. Sedlák Meinhart s pacholkem hnali dobytek z pastvy. Náhle udeřil blesk, pacholka Josefa Hesse a čtyři kusy dobytka zabil. Sedlák byl pouze omráčen. Spolek historie TIPY NA TOULKY PO OKOLÍ Představte si krásný, prosluněný, letní nebo i zimní víkend, jako stvořený pro malý či celodenní výlet do přírody za nějakou tou památkou, při kterém si po stereotypu pracovního týdne trochu protáhnete tělo. Když tahle chvíle přijde, vyvstane nejen otázka co s sebou ke svačině, ale hlavně kam se podívat? Na tuto otázku bychom vám chtěli dávat pravidelně odpovědi a připravit pro vás takový nabídkový servis nejrůznějších tipů na výlety. Zvláště po zprůchodnění hranic do sousedního Německa bylo znovuobjeveno tolik nádherných a atraktivních míst, že je škoda je neobjevit i pro sebe. Věřte, že takových koutů je v blízkém okolí dost a dost nejen u našich sousedů, ale i u nás. Protože je leden, tak se asi podíváme nejprve na naší největší zimní kuriozitu. Tím spíš, že nám vyrůstá za humny. BRTNICKÉ LEDOPÁDY Mohutnost ledového království je závislá na průběhu zimy - zvláště v měsících lednu a únoru. Ze skal nestéká žádný potok nebo strouha, ale složení půdy a rostlin (zvláště mechů) na jejich vrcholech umožňuje zadržení dešťové vody a vody z odtávajícího sněhu. Přebytek vody se z půdy a mechů postupně uvolňuje a spouští se po pískovcových kamenech, na kterých se při poklesu teploty začnou tvořit krápníky. Některé v optimálním období dorůstají délky přes deset met- rů a šířky až několika metrů. Různé složení podloží vytváří v ledu mnohdy doslova paletu barev, která dodává této křehké kráse konečnou podobu. Turisticky je nejčastěji využívána trasa dlouhá přibližně 12 km se startem i cílem v obci Brtníky. Vyrážíme po silnici směrem na Vlčí Horu, ze které sejdeme na kraji lesa v prudké levotočivé zatáčce pod strání s několika chaloupkami, které dříve patřily do osady Telenec, dnes už vlastně neexistující. Jde jen o několik rekreačních objektů, které přežily poválečné likvidace. Lesní cestou podél Vlčího potoka mineme jednotlivé ledové útvary, které mají svá pojmenování. Mezi největší a nejkrásnějsí patří ledopád pod Křepelčím dolem, Ledový betlém, Velký sloup ve velkém Havraním dole, Velká opona ve Wernerově dole a další. K některým z nich je nutné sejít z hlavní cesty, ale když je správná zima, určitě nezabloudíte. Trasou projde tolik vyznavačů ledové krásy, že ke každé z nich je zaručeně vyšlapaná cestička. Kromě ledopádů si určitě se zájmem prohlédnete i další skalní útvary, jako je lesní divadlo, převis ve velkém Pruském táboře, kam se schovávali vesničané před rabujícími vojsky v různých válečných dobách, či mandelové nebo také svatojánské schody, po nichž prý přinášeli lidé z Telence desátky. Zastavit se můžeme ještě na Soví vyhlídce s přírodním tunelem, vytvořeným zřícením velkého skalního pískovcového bloku. To už pomalu vycházíme na mýtinu, kde do roku 1995 stával lovecký zámeček zvaný Šternberk. Ten v letech nechal postavit František Salm - Refferscheid a pojmenoval jej podle své manželky Walburgy Šternberkové. Tato pozdně barokní ozdoba místního kraje byla v roce 1995 stržena kvůli totálnímu napadení dřevomorkou. Po celkem pohodlné cestě, na které můžeme ještě ohodnotit úsilí lesních mravenců a obdivovat jejich ohromná mraveniště, dojdeme zpět do Brtníků. Poslední zajímavostí jsou sluneční hodiny na fasádě jednoho z domů, které na okraji vsi míjíme, či morový sloup z roku 1679, který nechal postavit obchodník Pitschman. Ten v místě skladoval různé zboží, které se pak rozváželo dál do širokého okolí. Sloup je vzpomínkou na všechny, kteří tehdy zemřeli při morové epidemii, v osadě tenkrát zůstalo jen 7 lidí. Projít se po trase Brtnických ledopádů je nevšední zážitek, zřejmě ojedinělý v celé střední Evropě. Jenom si v polovině ledna 2007, kdy jsme ještě neviděli letošní sníh a sužují nás 14stupňová tepla, musím spolu s klasikem postěžovat, že tento způsob zimy zdá se mi být poněkud podivným. Tento fakt se pravděpodobně projeví i na velikosti nebo případné existenci brtnických ledopádů, nicméně výlet do brtnických skal můžete podniknout za každého počasí, jejich prohlídka se určitě vyplatí. Je nutné se však řídit návštěvním řádem Národního parku České Švýcarsko, kam tato lokalita již spadá. připravil: Petr Horák fotografie: Tomáš Fúsek

6 STRANA 6 KULTURA MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KINO DUKLA ŠLUKNOV Happy Feet sobota v hod. Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tuãàáky z arktick ch plání nik m. Odsouzeni zemfiít úter v hod. Víkendov v let na luxusní jachtû se pro skupinu kamarádû mûní v dûsivou plavbu. Pravidla lïi stfieda v hod. Dvanáct lidí, ktefií se nechali dobrovolnû zavfiít na statku na umavû a zfiekli se svobody. Brundibáfii ãtvrtek v a ve hod. pásmo pohádek pro dûti Candy ãtvrtek v hod. Dvû du e v sobû najdou takové zalíbení, Ïe je nemûïe nic rozdûlit. KdyÏ se po ãase Candy dostává na pokraj ílenství, rozpadá se cel jejich svût. Spláchnutej sobota v hod. Rozmazleného my áka ohroïuje krysa jménem Sid. Roddy pfiipraví ìábelsk plán na vetfielcovo vyho - tûní. JenÏe kdo jinému jámu kopá... Parfém: Pfiíbûh vraha úter v hod. Jean-Baptiste Grenouille byl obdafien velmi vytfiíben m ãichem, jehoï prostfiednictvím zaãala jeho vra- Ïedná posedlost. Borat stfieda v hod. Legraãní, okující, pobufiující, nebezpeãn, podvratn. Borat, satirická karikatura kaza ského novináfie. Let s Dance ãtvrtek v hod. KdyÏ se Tyler kvûli potíïím se zákonem dostane do Marylandské koly umûní na vefiejnû prospû né práce, je pro v echny jen drz m outsiderem. Jeho taneãní nadání se v ak nezapfie. Od pondělí 15. ledna 2007 můžete navštívit dvě úplně nové výstavy, které pro vás připravilo varnsdorfské muzeum. Na ochozu muzea a ve vstupní hale ČSOB na Národní třídě vás očekávají nejkrásnější fotografie nejlepších fotografů ČR za rok V přízemí varnsdorfského muzea je otevřena rozsáhlá výstava starých map, které z přítmí ÚNOR 2007 Lovecká sezóna úter v hod. Jak chutná Ïivot v opravdové pfiírodû? A co lovecká sezóna? Jak získat les zpátky? To je úkol pro zdomácnûlého medvûda grizzlyho a upovídaného jelena Elliota. KINO STŘELNICE RUMBURK Texask masakr motorovou pilou: Poãátek ãtvrtek v Stále tlaãí na pilu a stále Ïerou lidi. Ml. pfiístupno od 15 let. Spláchnutej úter v a hod. Hlavní hrdinové jsou krysy, ale fajn krysy! Ml. pfiístupno. Odsouzeni zemfiít ãtvrtek v Poslední skoãí do vody jen sebevrah. Ml. pfiístupno od 15 let. Èastné a veselé úter v Vánoce skonãily a válka dál pokraãuje. Ml. pfiístupno od 12 let. Malá miss Sunshine ãtvrtek v Zábavn film, se kter m vám bude dobfie. Ml. pfiístupno od 12 let. Happy feet úter v a hod. Nejvût í showmani Antarktidy vám pfiedvedou, jak tancují a zpívají. Ml. pfiístupno. Parfém. Pfiíbûh vraha ãtvrtek v V 18. století Ïil ve Francii muï, kter patfiil k nejgeniálnûj ím a zároveà nejnestvûrnûj ím postavám této epochy. Ml. pfiístupno od 12 let. Casino Royal úter v James Bond v podání nováãka Daniela Craiga. Ml. pfiístupno. Varnsdorf připravil dvě nové výstavy muzejního depozitáře na světlo boží přinesl a bohatými vysvětlivkami opatřil pracovník muzea Mgr. Josef Rybánský. Nejen školní mládeži, ale všem návštěvníkům se dostane podrobného výkladu o vystavených mapách od 17. do 20. století. Na Vaši návštěvu se těší Josef Zbihlej a Josef Rybánský. 2. reprezentaãní ples vstupné 75 Kã, slosovatelné vstupenky jsou v pfiedprodeji na MûÚ Mikulá ovice od PROGRAM k tanci a poslechu hraje skupina CONTINENTAL BAND Liberec v krátk ch blocích vystoupí skupiny Step by Step a Cheer Stars Českosaské Švýcarsko - nejlepší turistický produkt 2007 Krásná Lípa Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko získala koncem minulého týdne nejvyšší ocenění a titul Grand Prix Region Tour 2007 v rámci soutěže Nejlepší turistická nabídka v České republice, která byla organizována v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour/GO v Brně. Jsem velmi potěšen, že v rámci tak významného veletrhu, jehož hlavním obsahem je komplexní přehlídka regionů a turistických oblastí ČR, zahraničních regionů, cestovních kanceláří a agentur, zahraničních turistických centrál apod., obdržel náš produkt s názvem Highlights národních parků České a Saské Švýcarsko v konkurenci jiných soutěžících cenu v soutěžním regionu Český sever, cenu Ministerstva pro místní rozvoj a stal se absolutním vítězem celé soutěže, vysvětluje Marek Mráz, ředitel společnosti České Švýcarsko a dodává: Naše společnost již pět let usiluje o rozvoj regionu České Švýcarsko a oblast turistiky spatřujeme za stěžejní. Toto ocenění je nejen vyznamenáním pro nás samotné, ale věřím, že upoutá pozornost i zájem u široké a odborné turistické veřejnosti o tento jedinečný region. 17. února 2007 od hodin Slovansk dûm - velk sál POZOR - 2. REPREZENTAâNÍ PLES JE NEKU ÁCKÁ AKCE! Ředitel společnosti České Švýcarsko Marek Mráz přebírá na slavnostním vyhlášení cenu za Nejlepší turistický produkt od hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce. Regiotour/GO 2007 v číslech Největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu s akcentem na regiony přivítaly rekordní počet vystavovatelů: 1265 firem ze 34 zemí prezentovalo více než 70 turistických destinací. Účastnily se nejvýznamnější tuzemské cestovní kanceláře, všechny regiony a turistické oblasti ČR a velké množství zahraničních regionů. V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo branami výstaviště návštěvníků, zahraničních bylo přes tisíc a přijeli z 22 zemí (poprvé také z Litvy, Mongolska a Turecka). Dana Štefáčková České Švýcarsko o. p. s. České Švýcarsko je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko. Zaměřuje se především na ochranu přírodních a kulturních hodnot, podporu šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci, tvorbu a realizaci regionálních projektů, propagaci a informačně-publikační aktivity, vzdělávání a osvětu.

7 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SPORT STRANA 7 Vánoční sportování s Atomem O vánočních prázdninách proběhlo v místní sportovní hale hned několik sportovních aktivit pořádaných turistickým oddílem mládeže. Akce byly jako vždy volně přístupné veřejnosti, a tak se na oddílových testech fyzické kondice mohli člunkový běh na 4 x 10 m. 1. D. Charvát 9,03 s. 2. P. Durgala 9,09 s. 3. J. Bendžela 9,15 s. 4. J. Adámek 9,16 s. 5. J. Čuda 9,25 s. 6. T. Klikar 9,34 s. 7. T. Fúsek 9,47 s. 8. P. Opočenský 9,53 s. 9. J. Fúsek 9,59 s. 10. O. Linhart 9,72 s. Nejlepší z děvčat Lucie Macurová skončila s časem 10,75 s. na 17. místě. běh na 400 m - hala, 5 kol 1. P. Durgala 1,00 min. 2. J. Bendžela 1,03 min. 2. D. Charvát 1,03 min. 3. J. Čuda 1,05 min. 4. T. Le Van 1,06 min. 5. L. Podhora 1,07 min. 5. O. Linhart 1,07 min. 6. T. Klikar 1,08 min. 7. Z. Doutnáč 1,09 min. 8. J. Opočenský 1,10 min. 9. J. Adámek 1,11 min. 10. T. Fúsek 1,13 min. Nejlepší z děvčat Michala Šimková skončila s časem 1,17 min. na 14. místě. V úvodu ledna se do místní sportovní haly sjelo hned sedm týmů věkové kategorie odpovídající dorostu, aby si poměřily síly v halové kopané. Do turnaje zasáhla i dvě mužstva z Mikulášovic a vůbec si nevedla špatně. Nejen, že jedno z domácích mužstev celý turnaj vyhrálo, ale dokonce si jeden z místních hráčů odnesl cenu pro nejlepšího střelce. A co víc, o této ceně rozhodoval až závěrečný rozstřel, a to mezi hráči, kteří oba hájí barvy Mikulášovic. Tím úspěšnějším byl nakonec Otomar Šach, který v penaltovém rozstřelu setkat závodní běžci s ostatními dětmi, mládeží i dospělými a porovnat si, jak na tom jsou se svojí sportovní výkonností. Toto měřítko ale není úplně objektivní, neboť závodící členové oddílu mají právě pauzu a užívají si zasloužené- vybíjená - smíšená družstva 1. Čudlovci 2. Benžikovci 3. Tomášovci 4. Petrovci Čudlovci - Benžikovci 1:0 Čudlovci - Tomášovci 1:0 Čudlovci - Petrovci 1:0 Benžikovci - Tomášovci 1:0 Benžikovci - Petrovci 1:0 Tomášovci - Petrovci 1:0 Vydařený turnaj dorostu ho odpočinku po velmi náročné sezoně, a tak se mezi nejlepší prosadili nejen ostřílení závodníci. Reálné srovnání si můžete vyzkoušet například po ukončení prvního tréninkového období zhruba na konci března T.F. florbal - smíšená družstva 1. Tomášovci 4 b. 2. Čudlovci 4 b. 3. Benžikovci 4 b. 4. Petrovci 3 b. Čudlovci - Benžikovci 2:0 Čudlovci - Tomášovci 2:1 Čudlovci - Petrovci 1:1 Benžikovci - Tomášovci 2:1 Benžikovci - Petrovci 1:1 Tomášovci - Petrovci 3:3 přehrál dalšího mikulášovického hráče Martina Briestenského. Nejlepším hráčem byl pak vyhlášen rumburský Jaroslav Hanykýř a brankářem turnaje se stal Jaroslav Báda ze Skalice. Fotbal, a to ne ledajaký, se hrál již od prvního hvizdu rozhodčích. Vždyť právě této věkové kategorii jde nejvíce o klukovskou prestiž, a tak nikdo neponechával nic náhodě. Hra probíhala v přátelském ovzduší a nejednou bylo k vidění i kamarádské podání ruky. Poděkování za pěknou akci patří především pořadatelům, a to oddílu kopané Spartaku Mikov Mikulášovice, dobrou práci odvedli i oba rozhodčí. T.F. KONEČNÁ TABULKA TURNAJE 1. Spartak Mikov Mikulášovice I :6 13 b. 2. FK Rumburk I :5 13 b. 3. FK Rumburk II :2 12 b. 4. Skalice :9 8 b. 5. Spartak Mikov Mikulášovice II :10 7 b. 6. FK Lipová :7 2 b. 7. FK Dolní Poustevna :14 2 b. Školáci sportovali i v závěru roku V naší škole bývá dobrým zvykem, že před zimními prázdninami, než se děti začnou věnovat vánočním radostem, si dají dostaveníčko v místní tělocvičně a trochu si zasportují. Nejinak tomu bylo i letos a na pořadu byl florbalový turnaj dívek a chlapců. Do turnaje zasáhlo v každé skupině hned šest družstev složených ze žáků jednotlivých tříd. Pro zajímavější průběh si všichni účastníci vymysleli nějaké jméno, aby zbytek třídy mohl důkladně povzbuzovat své hrající favority. Zajímavé momenty byly k vidění nejen na hřišti, ale přede- Jako každý rok, i letos se fotbalisté Spartaku Mikov Mikulášovice loučili se starým rokem na hřišti u Slovanského domu tradičním fotbálkem. Letošního fotbalového loučení (poprvé den před Silvestrem) se zúčastnilo 27 hráčů A mužstva, dorostu a staré gardy, a dokonce se přišlo podívat i několik příznivců kopané. Fotbalisté se rozdělili do mužstev a za příznivého, i když chladného počasí si zahráli dvoukolový turnaj. Nejstarším účastníkem byl vším v rivalitě fanoušků jednotlivých třídních týmů. Právě ti dokázali své hráče vyburcovat k těm nejlepším výsledkům. A jak to všechno dopadlo? POŘADÍ DRUŽSTEV - DÍVKY 1. Košťata 2. Whitening 3. Metal Girls 4. Polena 5. Čertice 6. Lvice POŘADÍ DRUŽSTEV - CHLAPCI 1. Imotepové 2. Mrzáci 3. Ernestíci 4. Modří tygři 5. FC Kobra 6. Pařmeni Fotbalisté se loučili se starým rokem Ing. Bohuslav Dvořáček. Na závěr roku fotbalisté i vedení fotbalového oddílu děkují všem sponzorům a fanouškům za podporu v roce Miroslav Linhart předseda FO VÝSLEDKY TURNAJE A mužstvo - st. garda 2:1 dorost - st. garda 2:2 A mužstvo - dorost 2:2 2. kolo A mužstvo - st. garda 3:0 dorost - st. garda 0:2 A mužstvo - dorost 2:2 I přes tvrdé souboje o každý míč se hrálo vcelku slušně a fotbalových akcí bylo vidět požehnaně.

8 STRANA 8 Dnes již velice prestižní soutěž amatérských celků florbalu pokračovala druhým kolem v místní sportovní hale. Pořadatelem celé dlouhodobé soutěže je mikulášovický turistický oddíl mládeže, jednotlivé turnaje probíhají rovněž ve spolupráci s městem Mikulášovice. Do letošního ročníku již nastoupilo celkem 16 týmů, a to nejen z Mikulášovic a blízkého okolí, ale také například z Děčína a České Lípy. V soutěži rovněž nastupují dvě smíšená družstva z dolnopoustevenské speciální školy Gabriely Pelechové. Druhý turnaj se hrál postupně ve čtyřech základních skupinách, ze kterých všechny týmy postoupily podle pořadí do vyřazovacích zápasů. SKUPINA A 1. FS Mikulášovice 2. Moler Mikulášovice 3. Gothic Team SKUPINA B 1. Jiříkov 2. No Name Rumburk 3. Jetix Mikulášovice 4. Forbes Mikulášovice SKUPINA C 1. Děčín 2. Šenováci 3. Lvíčata Vilémov SKUPINA D 1. TOM Mikulášovice 2. Rychlá rota ef D. Poustevna ef D. Poustevna Ve vyřazovacích zápasech si nejlépe vedla favorizovaná družstva Děčína, Jiříkova, Moleru a TOMu. V zápase o třetí místo si lépe vedli děčínští hráči, kteří přehráli domácí Moler v poměru 2:0. Ve finálovém zápase pak nastoupila proti sobě dvě družstva, která se v loňském ročníku umístila shodně na prvním místě. Očekával se vyrovnaný souboj, nicmé- SPORT Druhým kolem pokračovala Florbalová liga severu ně v těžkém zápase si lépe vedli domácí tomíci, kteří přehráli rumburské hráče o tři branky a ve druhém turnaji zvítězili. průběžné pořadí po dvou odehraných turnajích 1. TOM Mikulášovice 2. Děčín 3. No Name Rumburk 4. Jiříkov 5. Moler Mikulášovice 6. FS Mikulášovice 7. Šenováci 8. Rychlá rota 9. Resistance Česká Lípa 10. Jetix Mikulášovice 11. Forbes Mikulášovice 12. Korba Mikulášovice 13. Lvíčata Vilémov 14. Gothic Team ef D. Poustevna ef D. Poustevna Při jednotlivých turnajích je vidět, jak na sobě hráči všech týmu pracují. Nejlepší výsledky mají především mladí hráči z Mikulášovic, kteří pravidelně hrají každý pátek v rámci tréninků místního turistického oddílu mládeže. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠOVICKÝM KUŽELKÁŘŮM SE ZATÍM NEVEDE V soutěži severočeské divize se našim kuželkářům zatím nevede podle jejich představ a v průběžném pořadí si drží sedmou pozici. TJ Doksy - TJ Mikulá ovice 5,5:2,5 (7:5) PÁDIV Jifií - MOKREJ Josef, ml. 0,5:0,5 1: KUBEC Martin - PLÍ EK Miloslav 1:0 2: KUCEJ Jifií - KALOUSEK Petr 0:1 0: B EZINA Josef - NOVÁK Jifií 0:1 1: PALUSKA Václav - KVASIL Ludvík 1:0 2: KURIC Jifií - MOKREJ Milan 1:0 1: rozhodãí: KUBEC Martin, divákû: 7, utkání trvalo: 5:00 Utkání bylo velice vyrovnané a o vítězi rozhodly až závěrečné dvě dvojice utkání. Rozhodně to nebylo nudné utkání, stále bylo o co hrát. DALŠÍ VÝSLEDKY TOHOTO KOLA TJ Sokol Údlice - TJ Slovan Vejprty 3:5 (5:7) TJ Glaverbel Czech - TJ Sokol Spofiice 3:5 (6:6) SKK Bílina - TJ Lovosice 3:5 (5:7) KO â. Kamenice - TJ BiÏuterie B 2:6 (5:7) TJ Lokomotiva - SK PLASTON luknov 6:2 (7:5) TJ VTÎ Chomutov - TJ Kovostroj Dûãín 8:0 (9:3) TABULKA DRUŽSTEV 1. SK PLASTON luknov ,0:43,0 107,0:73, KO âeská Kamenice ,0:49,0 94,0:86, TJ VTÎ Chomutov ,5:51,5 88,0:92, TJ Sokol Údlice ,0:60,0 95,0:85, TJ Lovosice ,0:52,0 99,5:80, TJ Glaverbel Czech Teplice ,0:53,0 94,5:85, TJ Spartak Mikulá ovice ,5:59,5 88,0:92, TJ Lokomotiva Ústí n/l ,0:59,0 96,0:84, TJ Sokol Spofiice ,5:64,5 91,0:89, TJ Doksy ,0:61,0 93,0:87, TJ Kovostroj Dûãín ,0:65,0 85,0:95, TJ Slovan Vejprty ,5:68,5 81,5:98, TJ BiÏuterie Jablonec n/n B ,0:72,0 83,5:96, SKK Bílina ,0:82,0 64,0:116, Nohejbalový turnaj trojic První sobotu v novém roce uspořádal fotbalový oddíl kopané ve sportovní hale v našem městě nohejbalový turnaj trojic. Do turnaje se přihlásilo devět tříčlenných družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Podle pořadí ve skupinách byla dále družstva nasazena do vyřazovacího pavouka. Vítězem celého turnaje se stali Nohejbaloví ve složení Tomáš Novák, Lukáš Novák a Jakub Čuda. Celý turnaj se po sportovní stránce vydařil a pořadatelé věří, že se nohejbal dostane opět do povědomí ve městě tak, jak tomu bylo v minulosti. M. Linhart KONEČNÉ POŘADÍ TÝMŮ V TURNAJI 1. Nohejbaloví 2. Hostinský 3. Pérka 4. Laláci 5. Veteráni 6. OK Klub 7. Neporazitelní 8. Damiči 9. Tři sestry MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ ÚNOR 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã Mikulá oviãtí mykologové plánovali na schûzi Ma karní karneval ve kolce Co je nového v Ulitû? Vítûzem byl kaïd, kdo dokonãil (str.

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ ZÁŘÍ 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã Nové zázemí má i matefiská kola Ohlédnutí za letními prázdninami Podzimní tipy na v let Mistrovská obhajoba nakonec nevy la (str.

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã. Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? (str. 5)

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã. Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? (str. 5) MIKULÁŠOVICKÝ ŘÍJEN 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã Dûtem zaãal nov kolní rok Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? Tip na v let: PapeÏÛv a FaráfiÛv kámen Mikulá oviãtí fotbalisté

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení

ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení MIKULÁŠOVICKÝ LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã Pravidla pro pohyb psû na vefiejném prostranství PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení Tip na v let: Napfiíã

Více

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4)

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4) MIKULÁŠOVICKÝ DUBEN 2009 ZPRAVODAJ číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč LyÏafisk v cvik Z aneb zimní radovánky Recitaãní soutûï na základní kole Co je nového v Ulitû? Florbalisti naãali druhou pûlku

Více

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi číslo 5 ročník 25 červen 2015 ZDARMA Tour de Feminin rychlostní premie Mikulášovice 9.7. 2015 Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi Mávnutí stylovým praporkem symbolicky odstartovalo letošní Nožířské

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 17 20. ZÁŘÍ 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Už zase do školy...? Někdo rád, někdo nerad, ale začátek září s sebou vždy a nevyhnutelně přinese začátek školního

Více

První soukromá zastávka už v provozu

První soukromá zastávka už v provozu ČÍSLO 1 10. LEDEN 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz První soukromá zastávka už v provozu V minulém čísle v polovině prosince jsme tlumočili zprávu železničního dopravce,

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Opět jsme si to společně užili

Opět jsme si to společně užili číslo 5 ročník 22 květen 2012 ZDARMA Mistrovství České republiky Turistický závod jednotlivců 16.6.2012 Fotozprávy - Den země str. 4 Opět jsme si to společně užili Druhý ročník Retro Prvního máje se setkal

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 6 23. BŘEZEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL SCHRÖDINGERŮV INSTITUT V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem ZDARMA KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE Číslo 10/2010 - vychází 29. října Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 22 3. PROSINEC 2010 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO STAROSTU MĚSTA Martin Louka se narodil v roce 1949 v rumburské nemocnici jako třetí syn rodičů

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více