8. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne 12. 5. 2011"

Transkript

1 ZPRÁVY z radnice 7. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e Záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 2449/2 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 80 m 2 v prostoru od kotelny vedle bytových domů na Sídlišti 17. dubna v šířce sousedního pozemku parc. č. 2458/68 po zahradu za domem č.p. 862 na ulici Wolfova 17 pro zemědělské obhospodařování na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ha. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v uložení kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gernstnera 2151/6, na část pozemků parc. č. 183/12, 183/21, 185/2, 200/1, 206/1 a 270/2 v k.ú. Bohumilice (Bohumilice, rek. VN, NN) za jednorázovou úplatu ve výši 6.800,- Kč. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 1473/1 v k.ú. Klobouky u Brna (ul. Kašnická, úprava DS vedení NN ) za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. Standardy kvality pro pečovatelskou službu v Kloboukách u Brna: Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby, Standard č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby a vnitřních pravidel č. 5 s účinností od Ceník pro poskytování pečovatelské služby s účinností od Zadání zpracování projektové dokumentace obnovy stávajícího veřejného osvětlení na ulici Nádražní, umís- těného na sloupech E.ON v délce 1,8 km, spolčenosti RGV a.s. Břeclav, za navrženou cenu ve výši ,- Kč. Uzavření dohody o provedení práce na období od , na práci průvodce expozicí Městského muzea včetně úklidu přístupných prostor, za cenu ve výši 2000,- Kč měsíčně. S umístěním pergoly nad a olem terasy náležející k přízemnímu bytu č. 10 bytového domu na ulici Kašnická 828/1, který je ve vlastnictví města. Uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění povinného ručení a havarijního pojištění prostřednictví společnosti Allrisk s.r.o., Ptašínského 3, Brno. Uzavření Dohody o zániku nájemní smlouvy k bytu v 5. podlaží, v domě čp. 819 na ulice Vinařská 29, Klobouky u Brna budova ZŠ. Nájemní smlouva bude ukončena k Dlužené nájemné bude vymáháno. Podnájem části nebytových prostor restaurace Na Sokolovně o výměře cca 3 m 2 firmě SYNOT TIP a.s., za účelem provozování pobočky sázkové kanceláře. Povolení bude na dobu určitou tj. do konce roku Podnájem části nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 70 na ulici Bří Mrštíků 2 o výměře 3 m 2 firmě TI- PSPORT a.s. za účelem provozování pobočky sázkové kanceláře. Povolení bude na dobu určitou tj. do konce roku schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e Odměny členům JSDH Klobouky u Brna za výjezdy v období od v celkové výši ,-Kč Uzavření dohody o provedení práce za provedení sazby zpravodaje města Klobouky u Brna - Větný mlýn, za cenu ve výši 4.600,- Kč. Uzavření Dodatku č. 2 s nájemkyní nebytových prostor v budově č. p. 70 na ulici Bří Mrštíků 2 prodejna oděvů a sportu - na zvýšení nájemného o 100,- Kč za m 2 s účinností od Rada města p o v ě ř u j e Starostu města jednáním ve věci zabezpečení sjezdu z pozemků parc. č. 1368/9 a 2359/2 a projednáním spoluúčasti při budování inženýrských sítí a vyhotovení územní studie v souladu s usnesením zastupitelstva č. 6/08/14ZM ze dne zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Návrh rozpočtového opatření č. 2/2011. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, bez výhrad. Zmenšení plochy navržené pro provedení jednoduché pozemkové úpravy o zastavitelné území dle platného územního plánu Města Klobouky u Brna. Rozšíření plochy navržené pro provedení jednoduché pozemkové úpravy o tratě Příčiny, Novosady a část tratě U dvorka. Vyhlášení I. kola výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z fondu rozvoje bydlení, lhůta pro podání žádostí je do Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů. Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Vymezení plakátovací plochy na veřejném prostranství parc. č. 719/1 naproti budovy MěSOŠ na ulici Bří Mrštíků a parc. č. 1148/2 v rohu parkoviště na ulici Brněnské. Zadání zpracování návrhu Prohlášení o neexistenci pohledávky TJ Sokol Klobouky vůči Městu Klobouky u Brna, vyplývající z Hospodářské smlouvy ze dne , právní kanceláři. Poskytnutí neinvestičního transferu ve výši ,- Kč evangelickému sboru na výměnu střešní krytiny kostela. Tato částka je součástí rozpočtového opatření č. 2/2011. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e Návrh Dohody o narovnání mezi TJ Sokol a městem m Klobouky u Brna. 1

2 CYRIL A METODĚJ 5. července Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni také někdy jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také jako Slovanští věrozvěstové. Při své misii na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Bratři pocházeli z řecké Soluně z rodiny hodnostáře Byzantského císařství. Podle některých pramenů a na základě jejich znalosti slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla slovanského původu. Metoděj se původně věnoval jako jeho otec činnosti ve státní správě dosáhl postavení místodržitele v byzantské zemi na pobřeží Černého moře. Svého povolání se však zřekl, odešel do kláštera a stal se mnichem. Konstantin vystudoval teologii, filosofii a literaturu v Cařihradu a stal se profesorem filozofie. Po ukončení studií byl vysvěcen na kněze. V roce 855 se připojil k Metodějovi a také vstoupil do kláštera. Okolo roku 860 byli oba bratři vysláni byzantským císařem na misijní cestu k Chazarům na poloostrov Krym. Vedle politického úkolu, kterým byla společná obrana proti nájezdům, měli oba bratři i úkol náboženský. V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rastislav poselstvo byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli boho- služby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve ve Velké Moravě. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Na Velkou Moravu dorazili bratři v roce 863, v roce 867 byli již duchovní, které bratři vzdělávali, dostatečně připraveni pro vysvěcení na kněze a biskupy. V témže roce byli oba pozváni do Říma, kde se zdrželi do roku 869, zde Konstantin těžce onemocněl. Před svojí smrtí, v době, kdy již věděl, že zemře, vstoupil Konstantin do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Zemřel 50 dní po vstoupení do jednoho z řeckých klášterů ve stáří 42 let. Metoděj měl v rukou papežskou bulu a v ní jednoznačně řečeno, že země knížat Rastislava, Svatopluka a Kocela náležejí pod správu římského stolce. Metoděj je na podzim vysvěcen na 1. arcibiskupa moravského. Poté se Metoděj vrátil na Moravu, kde dokončil překlad Písma svatého. Těžce nemocný Metoděj po dokončení překladu jmenoval svým nástupcem Slovana Goradza. Krátce na to zemřel ve věku 70 let. M. Vlčková JAN HUS (asi ) Studoval na pražské universitě, kde roku 1393 získal hodnost bakaláře a roku 1396 mu byl propůjčen titul mistr svobodných umění. Již jako universitní profesor byl vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele sv. Michaela a od v Betlémské kapli. V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později rektorem university, kde se stavěl za větší podíl Čechů na řízení university. Je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev a přijal myšlenky Jana Viklefa. Alexander V. však zakázal Viklefovy spisy a kázání na soukromých místech (což bylo vlastně i namířeno i proti Husovu kázání v Betlémské kapli). Arcibiskupovi nepomohlo, že zakázal kázání v Betlémské kapli, že dal zabavit a spálit Viklefovy spisy, že nad Husovými stoupenci vyhlásil klatbu a pohnal Husa, aby se zpovídal papeži Alexandru V. Hus pokračoval v kázání i ve Viklefově obhajobě. Na Jana Husa však Jan XXIII. vyhlásil klatbu stejně jako na všechny, kdo se s ním stýkali; zároveň nařídil, že má být Hus zajat a souzen podle církevních zákonů a že má být zbořena Betlémská kaple. Hus proto opustil Prahu, aby se uchýlil na venkov do okolí Kozího Hrádku pod ochranu pána Jana z Ústí. Zde též sepsal svoje hlavní dílo De Ecclesia. Na naléhání římského krále Zikmunda svolal Jan XXIII. na konsilium do Kostnice u Bodamského jezera, kam byl povolán i Hus. V Kostnici se roznesla zpráva, že Hus chce uprchnout, proto byl uvězněn v kobce dominikánského kláštera na ostrově v Bodamském jezeře jednalo 15. zasedání sněmu v případu Jana Husa. Byl obviněn z šíření Viklefových nauk, bylo nakázáno spálit jeho knihy a byl prohlášen za zatvrzelého kacíře, vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. Hranice i s Husovými ostatky byla po upálení vhozena do řeky Rýna, aby si jeho přívrženci neudělali z hrobu poutní místo. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. M. Vlčková 2

3 Královská návštěva v Kloboukách u Brna Jsou výročí významných osobností a událostí, které zná a slaví celý svět. Jsou výročí, která se dotýkají jednoho národa. K takovým patří v letošním roce 2011 třeba osmisté výročí narození naší české světice Anežky Přemyslovny. A jsou jubilea, dotýkající se jednoho kraje, či místa. Jedno takové jsme si nedávno připomenuli i v našem městě. V sobotu 14. května léta Páně 1211 navštívil český král Přemysl Otakar I. se svou družinou Klobouky. Důvodem této návštěvy byla zastávka průvodu uherské princezny Alžběty na cestě do Durynska. Princezna Alžběta (maďarsky Erzsébet) byla dcerou uherského krále Ondřeje II. a Gertrudy Meranské. Narodila se 7. července 1207 pravděpodobně na hradě Sárospatak (asi 50 km jižně od Košic). Už jako čtyřletá byla vezena k dvoru svého snoubence landkraběte Ludvíka Durynského na hrad Wartburg u Eisenachu, aby tam byla vychovávána dle zvyklostí rodu svého budoucího manžela. Přemyslova druhá žena, Konstancie Uherská byla tetou malé Alžbětky. Konstancie vyslala svého muže na Moravu naproti průvodu své neteře. Sama se v Praze starala o teprve pětiměsíční dcerku Anežku, budoucí českou světici. Při zpáteční cestě od uherských hranic se zastavil královský průvod s princeznou v Kloboukách ve dvorci zdejšího pána Lva, který byl snad Přemyslovým vzdáleným příbuzným. Šlechtic Lev z Klobouk (zakladatel zábrdovického kláštera) měl v roce 1211 dva dvorce na kterých přebýval, a to v Kloboukách a Zábrdovicích. Starší dvorec byl v Kloboukách. Dvorec v Zábrdovicích byl postaven někdy těsně před rokem1200 poddanými z Klobouk a okolí. Tamní obyvatelé nazývali nově příchozí Zábrdovici- těmi co přišli spoza brdu, tedy z kraje ležícím za kopci. Statut sídelního dvorce v Kloboukách potvrzuje i návštěva krále Přemysla s neteří. Podle pověsti zde měla čtyřletá Alžběta přenocovat v zlaté kolébce. Druhého dne v neděli 15. května 1211 brzy ráno vyjeli všichni společně k zábrdovickému dvorci, aby se zde účastnili svěcení kostelíka sv. Kunhuty, který poté sloužil jako centrum premonstrátské kanonie. Akt konsekrace provedl hnězdenský arcibiskup Jindřich Kietlitz, který se vracel z Říma přes Uhry a Moravu, spolu s pražským biskupem Danielem a olomouckým biskupem Robertem. Přítomni byli také opati premonstrátských klášterů Hradisko, Louka, Želiv a Milevsko, opat cisterciáckého kláštera Velehrad, opat benediktinského kláštera v Třebíči, probošt kláštera v Rajhradu a další. Spolu s králem Přemyslem a malou princeznou byli také přítomni Přemyslovi synovci - knížata Soběslav, Děpold a Boleslav. Již pouhý výčet těchto celebrit svědčí o tom, jaký význam byl novému klášteru přičítán. Brněnský hradský úředník Lev zvaný z Klobouk, v některých pramenech uváděný jako baron, jinde zase jako rytíř, dokázal mistrně využít svých konexí a schopností nejen ve svůj prospěch ale i k prospěchu premonstrátského kláštera. Přítomnost panovníka byla pečetí dokonalosti celé slavnosti. Kdo tehdy pomyslel, že čtyřletá Alžběta svou účastí v Zábrdovicích předčí svého strýce, českého krále? Asi nikdo. Z malé Alžběty vyrostla velká světice milosrdné lásky k bližnímu - Alžběta Durynská (Uherská), kterou později zábrdovičtí řeholníci vzývali jako patronku konventu. Od její návštěvy v Kloboukách a Zábrdovicích uplynulo letos přesně na den 800 let. Prameny: Šebánek Jindřich, Archivy zrušených klášterů moravských a slezských, Brno 1932 Hurt Rudolf, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích, Brno 1969 Kosík Marian Rudolf a Mílek Václav, Osm století, Brno 2009 Robert Huk Majáles jsou studentské oslavy příchodu máje, oslava krás studentského života. Dříve byly charakterizovány především průvody různě recesisticky oblečených studentů městem a volbou krále Majálesu. Asi nejslavnějším králem se stal v roce 1965 během své návštěvy Československa slavný americký beatník Allan Ginsberg. V historii měly Majálesy sociální i politické podtexty. V době vlády komunistů tímto způsobem bylo protestováno proti režimu a proto byly Majálesy v době normalizace zakázány. Obnovit se je podařilo v až po revoluci, ale již s pozměněnou náplní. Dnes již volba krále a průvody nestačí, proto se každé město pořádající tuto slavnost snaží docílit o co nejširší program. Dnešní Majáles je především velký hudební festival spojený s různými zábavnými soutěžemi prezentujícími dovednosti studentů. Český Majáles je projekt, pod kterým jsou zahrnuty největší Majálesy na našem území od roku Zárodky vznikly ale o rok dříve, kdy mezi městy Zlín, Brno a Olomouc proběhla společně pořádaná akce Moravský Majáles poprvé. V roce 2007 se odehrával opět Český Majáles již v deseti městech. Následující rok se pak projektu účastnila Praha, Brno a Plzeň; od roku 2009 do sestavy přibyl Hradec Králové. M. Vlčková Český Majáles 3

4 Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo Města Klobouky u Brna se na svém zasedání dne usnesením č.9/11/4zm usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství) v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapě v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku, b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapě v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů, c) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapě v příloze č.1 se stanovuje povinnost odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy, 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 1). Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Příloha č.1 k OZV 1/2011 MAPA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA KLOBOUKY U BRNA, vymezující veřejná prostranství uvedená v Čl.1 obecně závazné vyhlášky Města Klobouky u Brna č. 1/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 2/2011, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Klobouky u Brna se na svém zasedání dne usnesením č.10/11/4zm usneslo vydat na základě 13 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Úvodní ustanovení Předmětem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezení některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů (dále jen návykové látky ), zejména z důvodu ochrany dětí a mládeže před negativním vlivem požívání alkoholu a jiných návykových látek. Čl. 2 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku Konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Čl. 3 Zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek Na území Klobouky u Brna se zakazuje konzumace alkoholu a jiných návykových látek v okruhu do 100 metrů od: a) škol a školských zařízení, b) zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb (DPS), c) autobusových zastávek, d) budov církví a náboženských společností, e) sportovišť, dětských hřišť a pískovišť, f) hřbitova. Čl. 4 Výjimky 1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na: a) prostory předzahrádek umístěných na dotčených prostranstvích u provozoven restauračního typu, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platným právním řádem, b) prostory u stánků s občerstvením provozovaným v souladu s platným právním řádem, c) dny 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku a Velikonoční pondělí, d) akce pořádané nebo spolupořádané městem Klobouky u Brna. 2. Výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu stanoveném touto vyhláškou může udělit Rada města Klobouky u Brna na základě písemné žádosti pořadatele akce, na níž se předpokládá prodej a konzumace alkoholických nápojů. Žádost o výjimku musí být podána nejpozději 10 dnů před plánovaným konáním akce. Čl. 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství Zastupitelstvo města Klobouky u Brna na svém zasedání dne usnese- 4

5 ním č.11/11/4zm schválilo v souladu s 10 písm. a) až c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, stanovuje podmínky a omezující opatření pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav, diskoték a ukládá povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě. 2) Práva fyzických a právnických osob na podnikání a provozování jiné podnikatelské činnosti nejsou touto vyhláškou dotčena. Čl. 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí: 1) Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání vymezené na mapě v příloze č. 1 k této vyhlášce. 2) Veřejnou zelení se rozumí uliční a sídlištní zeleň, parky a jiná plocha funkční rekreační zeleně (zejména veřejně přístupná zeleň na náměstích, v ulicích, parcích, ale i zeleň v přenosných nádobách). 3) Pořadatelem veřejnosti přístupného kulturního podniku se pro potřeby této vyhlášky rozumí fyzická nebo právnická osob užívající dané místo k provozování veřejnosti přístupného kulturního podniku. Čl. 3 Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků 1) Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 10 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr městskému úřadu. 2) Provozovatel veřejnosti přístupného podniku je povinen v souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce: a) zajistit dostatečnou pořadatelskou službu, b) zajistit úklid odpadků v místě během konání akce a po jejím skončení. 3) Odpovědnost pořadatele či provozovatele za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené limity hluku a vibrací a dále za dodržování právních předpisů chránících občany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi není ustanoveními vyhlášky dotčena. Čl. 4 Omezující opatření při užívání veřejného prostranství 1) Při zvláštním užívání veřejného prostranství je uživatel povinen: a) používat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu, b) zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení, c) odstraňovat případné znečištění, které bylo způsobeno tímto užíváním nebo v souvislosti s ním, d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, plynu apod., e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, zejména v nočních hodinách, f) používat jen vyhrazeného prostoru a dodržovat stanovené podmínky, g) ihned po skončení vlastního užívání veřejného prostranství uvést na svůj náklad toto prostranství do stavu umožňujícího obecné užívání. 2) Sypké materiály musí být na veřejném prostranství ohrazeny nebo jinak zajištěny, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí. Čl. 5 Znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství 1) Za znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství se považuje zejména: a) odhazování jakýchkoli předmětů bez ohledu na jejich rozměr a původ mimo prostory a nádoby k tomu určené, b) vylepování a rozptyl plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu účelu určená, c) znečištění způsobená chovanými zvířaty. 2) Poškozování či ničení veřejné zeleně, např. lámání větví, trhání plodů okrasných rostlin nebo jiné poškozování zeleně, je zakázáno.v prostorách veřejné zeleně není dovoleno: a) jízda, zastavení a stání motorových vozidel a jízda na zvířeti, b) kempování, táboření. 3) Odhazování odpadů a vylévání odpadních tekutin do kanalizace jsou upraveny zvláštním právním předpisem. 4) Nakládání s odpady, způsob jejich likvidace je upraven zvláštními právními předpisy. 5) Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy o zvláštním užívání veřejného prostranství. Čl.6 Povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 1) Každý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství; pokud takové znečištění způsobí, je povinen neprodleně ho sám, nebo na vlastní náklady odstranit. 2) V případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost neprodleně hygienicky odstranit vlastník zvířete nebo osoba, která má v té chvíli zvíře ve své péči, 3) Při znečištění ulic a jiných veřejných prostranství má povinnost neprodleně odstranit znečištění jeho původce. Pokud tak neučiní, bude znečištění odstraněno na jeho náklady. Tím není dotčeno právo vymáhat náklady vynaložené na zajištění čistoty na původci znečištění. Čl. 7 Způsob provádění čištění 1) Čištěním ulic a jiných prostranství se rozumí zametání, mytí, odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot. Čištění musí být provedeno v rozsahu celé znečištěné plochy. Pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí náledí, musí být čištěná plocha před zametáním vždy pokropena vodou, aby nedocházelo k narušování životního prostředí rozptylem nečistot. 2) Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí docházet ke smetání či shrnování odpadu a nečistot do vozovky, na kanalizační mříže, na okolní pozemky, do sklepních oken, větracích šachet a pod zaparkovaná vozidla. Čl. 8 Kontrola a sankce 1) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů. 2) Uložení sankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit Město Klobouky u Brna samo na její náklady. 3) Dodržování této vyhlášky kontrolují strážník Městské policie Klobouky u Brna a pověření pracovníci městského úřadu. Čl. 9 Zrušovací ustanovení Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Klo- 5

6 bouky u Brna č.1/1991 o užívání a udržování místních komunikací a chodníků, o udržování a čistotě veřejných prostranství, o ochraně studní, hospodaření s pitnou vodou ze studní a o veřejných skládkách odpadu, ze dne Čl. 10 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Příloha č.1 k OZV 3/2011 MAPA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA KLOBOUKY U BRNA, vymezující veřejná prostranství uvedená v Čl.2 obecně závazné vyhlášky Města Klobouky u Brna č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Klobouky u Brna se na svém zasedání dne usnesením č.12/11/4zm usneslo vydat na základě 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, jsou: a) rušení nočního klidu, b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Čl. 2 Omezení činností 1. Noční klid je dobou od hod. do hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 2. Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6:00 hod. do 22:00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Čl. 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. OBČANÉ DLUŽÍ na poplatcích I přes pravidelné zasílání upomínek vzrostly dluhy občanů městu na Kč. U poplatku za psa evidujeme 39 dlužníků v celkové částce 7100 Kč, u poplatku za odpad dluží občané celkem Kč, za stočné vzrostly dluhy na Kč, za vodné na Kč, u nájmu z obecního pozemku máme 14 dlužníků v celkové částce Kč, u nájmu z obecního bytu evidujeme jen jednoho dlužníka, ale dlužná částka činí Kč, za otop v nebytových prostorách také 1 dlužníka s částkou Kč a dále evidujeme 1 dlužníka se 2 nezaplacenými fakturami za vodné s dlužnou částkou Kč. Kromě upomínek jsou dlužníci pozvaní k osobnímu jednání do kanceláře pana starosty, kde je jim nabídnuta možnost splátek na základě uzavřeného splátkového kalendáře. Ale ani tuto možnost všichni nevyužijí a ne všichni, kteří s takovým splátkovým kalendářem souhlasí, jej potom dodržují. Je to sice rozsáhlá agenda, probíhají náročná jednání s dlužníky, ale vzhledem k ekonomické krizi a značné nezaměstnanosti, která zasáhla i naše občany, jsme přesvědčeni, že zatím k provádění exekucí nebudeme nuceni nepřistoupit. POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. stanoví, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením a k jejich kácení je třeba povolení obce, v jejímž katastru dřevina roste. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les se uplatňuje bez ohledu na to, zda se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené (i tzv. nálet) a bez ohledu na to, jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné. Řízení o povolení ke kácení dřevin probíhá ve správním řízení, je proto třeba počítat s tím, že musí být dodrženy zákonné lhůty (k vyjádření všech účastníků řízení, k nabytí právní moci rozhodnutí) a proto je nutné žádosti podávat s dostatečným předstihem. Kácení se povoluje pouze v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. října do 15. března. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Pokud je pozemek ve spoluvlastnictví žadatele, je třeba doložit souhlas všech spoluvlastníků pozemku. Povolení ke kácení dřevin není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 22, PSČ , tel ), který je může pozastavit, omezit či zakázat. Zvláštním případem je kácení dřevin, jejichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. K tomuto stavu může dojít především v důsledku působení vnějších vlivů (např. vichřice, silné deště), které způsobí náhlou změnu stability či narušení statiky stromu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí) do 15 dnů od provedení kácení s důkazy prokazujícími ohrožení (fotodokumentace, výpovědi svědků). Formuláře žádosti o povolení ke kácení dřevin lze získat na Městském úřadě Klobouky u Brna a jsou zveřejněny také na internetových stránkách města, kde je k dispozici i schválený postup při požadavku o kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města. Před zahájením správního řízení musí být o stanovisko ke kácení požádána Komise stavební a životního prostředí. Prořezání stromů je součástí péče o dřeviny, které je povinností vlastníků a není k němu třeba souhlasu orgánu ochrany přírody. Při prořezání stromů nesmí dojít k jejich poškození. 6

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku OBEC DĚPOLTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 16.10.2013 usnesením z 18. Zasedání zastupitelstva obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností MĚSTO MIMOŇ Obecně závazná vyhláška č.../2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usneslo vydat na základě ustanovení 10

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne 30.1.2012 usnesením číslo 10/06-3 usneslo vydat,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 10. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a c)

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Proseč schválilo na svém 6. zasedání konaném

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky Město PETŘVALD č. 3/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

Obec Dolní Beřkovice. Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 1/2015

Obec Dolní Beřkovice. Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 1/2015 Obec Dolní Beřkovice sídlo: Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice, IČO: 00236799 tel.: 315 692 034, e-mail: starosta@dolniberkovice.cz, datová schránka ID: a3bbvbx Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ Zastupitelstvo města Tábora vydává dle ustanovení 24 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Hostěradice č. 1 / 2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém veřejném zasedání dne 18.9.2013, usnesením č. 31/2013, usneslo vydat na základě zmocnění dle

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 02/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 02/2015, MĚSTO STŘÍBRO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 02/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopeče se na své schůzi dne 17.07.2012 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

MĚSTO VIMPERK. Obecně závazná vyhláška

MĚSTO VIMPERK. Obecně závazná vyhláška MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více