8. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne 12. 5. 2011"

Transkript

1 ZPRÁVY z radnice 7. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e Záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 2449/2 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 80 m 2 v prostoru od kotelny vedle bytových domů na Sídlišti 17. dubna v šířce sousedního pozemku parc. č. 2458/68 po zahradu za domem č.p. 862 na ulici Wolfova 17 pro zemědělské obhospodařování na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ha. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v uložení kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gernstnera 2151/6, na část pozemků parc. č. 183/12, 183/21, 185/2, 200/1, 206/1 a 270/2 v k.ú. Bohumilice (Bohumilice, rek. VN, NN) za jednorázovou úplatu ve výši 6.800,- Kč. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 1473/1 v k.ú. Klobouky u Brna (ul. Kašnická, úprava DS vedení NN ) za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. Standardy kvality pro pečovatelskou službu v Kloboukách u Brna: Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby, Standard č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby a vnitřních pravidel č. 5 s účinností od Ceník pro poskytování pečovatelské služby s účinností od Zadání zpracování projektové dokumentace obnovy stávajícího veřejného osvětlení na ulici Nádražní, umís- těného na sloupech E.ON v délce 1,8 km, spolčenosti RGV a.s. Břeclav, za navrženou cenu ve výši ,- Kč. Uzavření dohody o provedení práce na období od , na práci průvodce expozicí Městského muzea včetně úklidu přístupných prostor, za cenu ve výši 2000,- Kč měsíčně. S umístěním pergoly nad a olem terasy náležející k přízemnímu bytu č. 10 bytového domu na ulici Kašnická 828/1, který je ve vlastnictví města. Uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění povinného ručení a havarijního pojištění prostřednictví společnosti Allrisk s.r.o., Ptašínského 3, Brno. Uzavření Dohody o zániku nájemní smlouvy k bytu v 5. podlaží, v domě čp. 819 na ulice Vinařská 29, Klobouky u Brna budova ZŠ. Nájemní smlouva bude ukončena k Dlužené nájemné bude vymáháno. Podnájem části nebytových prostor restaurace Na Sokolovně o výměře cca 3 m 2 firmě SYNOT TIP a.s., za účelem provozování pobočky sázkové kanceláře. Povolení bude na dobu určitou tj. do konce roku Podnájem části nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 70 na ulici Bří Mrštíků 2 o výměře 3 m 2 firmě TI- PSPORT a.s. za účelem provozování pobočky sázkové kanceláře. Povolení bude na dobu určitou tj. do konce roku schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e Odměny členům JSDH Klobouky u Brna za výjezdy v období od v celkové výši ,-Kč Uzavření dohody o provedení práce za provedení sazby zpravodaje města Klobouky u Brna - Větný mlýn, za cenu ve výši 4.600,- Kč. Uzavření Dodatku č. 2 s nájemkyní nebytových prostor v budově č. p. 70 na ulici Bří Mrštíků 2 prodejna oděvů a sportu - na zvýšení nájemného o 100,- Kč za m 2 s účinností od Rada města p o v ě ř u j e Starostu města jednáním ve věci zabezpečení sjezdu z pozemků parc. č. 1368/9 a 2359/2 a projednáním spoluúčasti při budování inženýrských sítí a vyhotovení územní studie v souladu s usnesením zastupitelstva č. 6/08/14ZM ze dne zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Návrh rozpočtového opatření č. 2/2011. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, bez výhrad. Zmenšení plochy navržené pro provedení jednoduché pozemkové úpravy o zastavitelné území dle platného územního plánu Města Klobouky u Brna. Rozšíření plochy navržené pro provedení jednoduché pozemkové úpravy o tratě Příčiny, Novosady a část tratě U dvorka. Vyhlášení I. kola výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z fondu rozvoje bydlení, lhůta pro podání žádostí je do Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů. Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Vymezení plakátovací plochy na veřejném prostranství parc. č. 719/1 naproti budovy MěSOŠ na ulici Bří Mrštíků a parc. č. 1148/2 v rohu parkoviště na ulici Brněnské. Zadání zpracování návrhu Prohlášení o neexistenci pohledávky TJ Sokol Klobouky vůči Městu Klobouky u Brna, vyplývající z Hospodářské smlouvy ze dne , právní kanceláři. Poskytnutí neinvestičního transferu ve výši ,- Kč evangelickému sboru na výměnu střešní krytiny kostela. Tato částka je součástí rozpočtového opatření č. 2/2011. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e Návrh Dohody o narovnání mezi TJ Sokol a městem m Klobouky u Brna. 1

2 CYRIL A METODĚJ 5. července Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni také někdy jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také jako Slovanští věrozvěstové. Při své misii na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Bratři pocházeli z řecké Soluně z rodiny hodnostáře Byzantského císařství. Podle některých pramenů a na základě jejich znalosti slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla slovanského původu. Metoděj se původně věnoval jako jeho otec činnosti ve státní správě dosáhl postavení místodržitele v byzantské zemi na pobřeží Černého moře. Svého povolání se však zřekl, odešel do kláštera a stal se mnichem. Konstantin vystudoval teologii, filosofii a literaturu v Cařihradu a stal se profesorem filozofie. Po ukončení studií byl vysvěcen na kněze. V roce 855 se připojil k Metodějovi a také vstoupil do kláštera. Okolo roku 860 byli oba bratři vysláni byzantským císařem na misijní cestu k Chazarům na poloostrov Krym. Vedle politického úkolu, kterým byla společná obrana proti nájezdům, měli oba bratři i úkol náboženský. V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rastislav poselstvo byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli boho- služby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve ve Velké Moravě. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Na Velkou Moravu dorazili bratři v roce 863, v roce 867 byli již duchovní, které bratři vzdělávali, dostatečně připraveni pro vysvěcení na kněze a biskupy. V témže roce byli oba pozváni do Říma, kde se zdrželi do roku 869, zde Konstantin těžce onemocněl. Před svojí smrtí, v době, kdy již věděl, že zemře, vstoupil Konstantin do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Zemřel 50 dní po vstoupení do jednoho z řeckých klášterů ve stáří 42 let. Metoděj měl v rukou papežskou bulu a v ní jednoznačně řečeno, že země knížat Rastislava, Svatopluka a Kocela náležejí pod správu římského stolce. Metoděj je na podzim vysvěcen na 1. arcibiskupa moravského. Poté se Metoděj vrátil na Moravu, kde dokončil překlad Písma svatého. Těžce nemocný Metoděj po dokončení překladu jmenoval svým nástupcem Slovana Goradza. Krátce na to zemřel ve věku 70 let. M. Vlčková JAN HUS (asi ) Studoval na pražské universitě, kde roku 1393 získal hodnost bakaláře a roku 1396 mu byl propůjčen titul mistr svobodných umění. Již jako universitní profesor byl vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele sv. Michaela a od v Betlémské kapli. V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později rektorem university, kde se stavěl za větší podíl Čechů na řízení university. Je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev a přijal myšlenky Jana Viklefa. Alexander V. však zakázal Viklefovy spisy a kázání na soukromých místech (což bylo vlastně i namířeno i proti Husovu kázání v Betlémské kapli). Arcibiskupovi nepomohlo, že zakázal kázání v Betlémské kapli, že dal zabavit a spálit Viklefovy spisy, že nad Husovými stoupenci vyhlásil klatbu a pohnal Husa, aby se zpovídal papeži Alexandru V. Hus pokračoval v kázání i ve Viklefově obhajobě. Na Jana Husa však Jan XXIII. vyhlásil klatbu stejně jako na všechny, kdo se s ním stýkali; zároveň nařídil, že má být Hus zajat a souzen podle církevních zákonů a že má být zbořena Betlémská kaple. Hus proto opustil Prahu, aby se uchýlil na venkov do okolí Kozího Hrádku pod ochranu pána Jana z Ústí. Zde též sepsal svoje hlavní dílo De Ecclesia. Na naléhání římského krále Zikmunda svolal Jan XXIII. na konsilium do Kostnice u Bodamského jezera, kam byl povolán i Hus. V Kostnici se roznesla zpráva, že Hus chce uprchnout, proto byl uvězněn v kobce dominikánského kláštera na ostrově v Bodamském jezeře jednalo 15. zasedání sněmu v případu Jana Husa. Byl obviněn z šíření Viklefových nauk, bylo nakázáno spálit jeho knihy a byl prohlášen za zatvrzelého kacíře, vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. Hranice i s Husovými ostatky byla po upálení vhozena do řeky Rýna, aby si jeho přívrženci neudělali z hrobu poutní místo. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. M. Vlčková 2

3 Královská návštěva v Kloboukách u Brna Jsou výročí významných osobností a událostí, které zná a slaví celý svět. Jsou výročí, která se dotýkají jednoho národa. K takovým patří v letošním roce 2011 třeba osmisté výročí narození naší české světice Anežky Přemyslovny. A jsou jubilea, dotýkající se jednoho kraje, či místa. Jedno takové jsme si nedávno připomenuli i v našem městě. V sobotu 14. května léta Páně 1211 navštívil český král Přemysl Otakar I. se svou družinou Klobouky. Důvodem této návštěvy byla zastávka průvodu uherské princezny Alžběty na cestě do Durynska. Princezna Alžběta (maďarsky Erzsébet) byla dcerou uherského krále Ondřeje II. a Gertrudy Meranské. Narodila se 7. července 1207 pravděpodobně na hradě Sárospatak (asi 50 km jižně od Košic). Už jako čtyřletá byla vezena k dvoru svého snoubence landkraběte Ludvíka Durynského na hrad Wartburg u Eisenachu, aby tam byla vychovávána dle zvyklostí rodu svého budoucího manžela. Přemyslova druhá žena, Konstancie Uherská byla tetou malé Alžbětky. Konstancie vyslala svého muže na Moravu naproti průvodu své neteře. Sama se v Praze starala o teprve pětiměsíční dcerku Anežku, budoucí českou světici. Při zpáteční cestě od uherských hranic se zastavil královský průvod s princeznou v Kloboukách ve dvorci zdejšího pána Lva, který byl snad Přemyslovým vzdáleným příbuzným. Šlechtic Lev z Klobouk (zakladatel zábrdovického kláštera) měl v roce 1211 dva dvorce na kterých přebýval, a to v Kloboukách a Zábrdovicích. Starší dvorec byl v Kloboukách. Dvorec v Zábrdovicích byl postaven někdy těsně před rokem1200 poddanými z Klobouk a okolí. Tamní obyvatelé nazývali nově příchozí Zábrdovici- těmi co přišli spoza brdu, tedy z kraje ležícím za kopci. Statut sídelního dvorce v Kloboukách potvrzuje i návštěva krále Přemysla s neteří. Podle pověsti zde měla čtyřletá Alžběta přenocovat v zlaté kolébce. Druhého dne v neděli 15. května 1211 brzy ráno vyjeli všichni společně k zábrdovickému dvorci, aby se zde účastnili svěcení kostelíka sv. Kunhuty, který poté sloužil jako centrum premonstrátské kanonie. Akt konsekrace provedl hnězdenský arcibiskup Jindřich Kietlitz, který se vracel z Říma přes Uhry a Moravu, spolu s pražským biskupem Danielem a olomouckým biskupem Robertem. Přítomni byli také opati premonstrátských klášterů Hradisko, Louka, Želiv a Milevsko, opat cisterciáckého kláštera Velehrad, opat benediktinského kláštera v Třebíči, probošt kláštera v Rajhradu a další. Spolu s králem Přemyslem a malou princeznou byli také přítomni Přemyslovi synovci - knížata Soběslav, Děpold a Boleslav. Již pouhý výčet těchto celebrit svědčí o tom, jaký význam byl novému klášteru přičítán. Brněnský hradský úředník Lev zvaný z Klobouk, v některých pramenech uváděný jako baron, jinde zase jako rytíř, dokázal mistrně využít svých konexí a schopností nejen ve svůj prospěch ale i k prospěchu premonstrátského kláštera. Přítomnost panovníka byla pečetí dokonalosti celé slavnosti. Kdo tehdy pomyslel, že čtyřletá Alžběta svou účastí v Zábrdovicích předčí svého strýce, českého krále? Asi nikdo. Z malé Alžběty vyrostla velká světice milosrdné lásky k bližnímu - Alžběta Durynská (Uherská), kterou později zábrdovičtí řeholníci vzývali jako patronku konventu. Od její návštěvy v Kloboukách a Zábrdovicích uplynulo letos přesně na den 800 let. Prameny: Šebánek Jindřich, Archivy zrušených klášterů moravských a slezských, Brno 1932 Hurt Rudolf, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích, Brno 1969 Kosík Marian Rudolf a Mílek Václav, Osm století, Brno 2009 Robert Huk Majáles jsou studentské oslavy příchodu máje, oslava krás studentského života. Dříve byly charakterizovány především průvody různě recesisticky oblečených studentů městem a volbou krále Majálesu. Asi nejslavnějším králem se stal v roce 1965 během své návštěvy Československa slavný americký beatník Allan Ginsberg. V historii měly Majálesy sociální i politické podtexty. V době vlády komunistů tímto způsobem bylo protestováno proti režimu a proto byly Majálesy v době normalizace zakázány. Obnovit se je podařilo v až po revoluci, ale již s pozměněnou náplní. Dnes již volba krále a průvody nestačí, proto se každé město pořádající tuto slavnost snaží docílit o co nejširší program. Dnešní Majáles je především velký hudební festival spojený s různými zábavnými soutěžemi prezentujícími dovednosti studentů. Český Majáles je projekt, pod kterým jsou zahrnuty největší Majálesy na našem území od roku Zárodky vznikly ale o rok dříve, kdy mezi městy Zlín, Brno a Olomouc proběhla společně pořádaná akce Moravský Majáles poprvé. V roce 2007 se odehrával opět Český Majáles již v deseti městech. Následující rok se pak projektu účastnila Praha, Brno a Plzeň; od roku 2009 do sestavy přibyl Hradec Králové. M. Vlčková Český Majáles 3

4 Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo Města Klobouky u Brna se na svém zasedání dne usnesením č.9/11/4zm usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství) v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapě v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku, b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapě v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů, c) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapě v příloze č.1 se stanovuje povinnost odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy, 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 1). Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Příloha č.1 k OZV 1/2011 MAPA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA KLOBOUKY U BRNA, vymezující veřejná prostranství uvedená v Čl.1 obecně závazné vyhlášky Města Klobouky u Brna č. 1/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 2/2011, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Klobouky u Brna se na svém zasedání dne usnesením č.10/11/4zm usneslo vydat na základě 13 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Úvodní ustanovení Předmětem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezení některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů (dále jen návykové látky ), zejména z důvodu ochrany dětí a mládeže před negativním vlivem požívání alkoholu a jiných návykových látek. Čl. 2 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku Konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Čl. 3 Zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek Na území Klobouky u Brna se zakazuje konzumace alkoholu a jiných návykových látek v okruhu do 100 metrů od: a) škol a školských zařízení, b) zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb (DPS), c) autobusových zastávek, d) budov církví a náboženských společností, e) sportovišť, dětských hřišť a pískovišť, f) hřbitova. Čl. 4 Výjimky 1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na: a) prostory předzahrádek umístěných na dotčených prostranstvích u provozoven restauračního typu, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platným právním řádem, b) prostory u stánků s občerstvením provozovaným v souladu s platným právním řádem, c) dny 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku a Velikonoční pondělí, d) akce pořádané nebo spolupořádané městem Klobouky u Brna. 2. Výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu stanoveném touto vyhláškou může udělit Rada města Klobouky u Brna na základě písemné žádosti pořadatele akce, na níž se předpokládá prodej a konzumace alkoholických nápojů. Žádost o výjimku musí být podána nejpozději 10 dnů před plánovaným konáním akce. Čl. 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství Zastupitelstvo města Klobouky u Brna na svém zasedání dne usnese- 4

5 ním č.11/11/4zm schválilo v souladu s 10 písm. a) až c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, stanovuje podmínky a omezující opatření pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav, diskoték a ukládá povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě. 2) Práva fyzických a právnických osob na podnikání a provozování jiné podnikatelské činnosti nejsou touto vyhláškou dotčena. Čl. 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí: 1) Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání vymezené na mapě v příloze č. 1 k této vyhlášce. 2) Veřejnou zelení se rozumí uliční a sídlištní zeleň, parky a jiná plocha funkční rekreační zeleně (zejména veřejně přístupná zeleň na náměstích, v ulicích, parcích, ale i zeleň v přenosných nádobách). 3) Pořadatelem veřejnosti přístupného kulturního podniku se pro potřeby této vyhlášky rozumí fyzická nebo právnická osob užívající dané místo k provozování veřejnosti přístupného kulturního podniku. Čl. 3 Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků 1) Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 10 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr městskému úřadu. 2) Provozovatel veřejnosti přístupného podniku je povinen v souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce: a) zajistit dostatečnou pořadatelskou službu, b) zajistit úklid odpadků v místě během konání akce a po jejím skončení. 3) Odpovědnost pořadatele či provozovatele za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené limity hluku a vibrací a dále za dodržování právních předpisů chránících občany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi není ustanoveními vyhlášky dotčena. Čl. 4 Omezující opatření při užívání veřejného prostranství 1) Při zvláštním užívání veřejného prostranství je uživatel povinen: a) používat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu, b) zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení, c) odstraňovat případné znečištění, které bylo způsobeno tímto užíváním nebo v souvislosti s ním, d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, plynu apod., e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, zejména v nočních hodinách, f) používat jen vyhrazeného prostoru a dodržovat stanovené podmínky, g) ihned po skončení vlastního užívání veřejného prostranství uvést na svůj náklad toto prostranství do stavu umožňujícího obecné užívání. 2) Sypké materiály musí být na veřejném prostranství ohrazeny nebo jinak zajištěny, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí. Čl. 5 Znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství 1) Za znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství se považuje zejména: a) odhazování jakýchkoli předmětů bez ohledu na jejich rozměr a původ mimo prostory a nádoby k tomu určené, b) vylepování a rozptyl plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu účelu určená, c) znečištění způsobená chovanými zvířaty. 2) Poškozování či ničení veřejné zeleně, např. lámání větví, trhání plodů okrasných rostlin nebo jiné poškozování zeleně, je zakázáno.v prostorách veřejné zeleně není dovoleno: a) jízda, zastavení a stání motorových vozidel a jízda na zvířeti, b) kempování, táboření. 3) Odhazování odpadů a vylévání odpadních tekutin do kanalizace jsou upraveny zvláštním právním předpisem. 4) Nakládání s odpady, způsob jejich likvidace je upraven zvláštními právními předpisy. 5) Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy o zvláštním užívání veřejného prostranství. Čl.6 Povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 1) Každý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství; pokud takové znečištění způsobí, je povinen neprodleně ho sám, nebo na vlastní náklady odstranit. 2) V případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost neprodleně hygienicky odstranit vlastník zvířete nebo osoba, která má v té chvíli zvíře ve své péči, 3) Při znečištění ulic a jiných veřejných prostranství má povinnost neprodleně odstranit znečištění jeho původce. Pokud tak neučiní, bude znečištění odstraněno na jeho náklady. Tím není dotčeno právo vymáhat náklady vynaložené na zajištění čistoty na původci znečištění. Čl. 7 Způsob provádění čištění 1) Čištěním ulic a jiných prostranství se rozumí zametání, mytí, odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot. Čištění musí být provedeno v rozsahu celé znečištěné plochy. Pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí náledí, musí být čištěná plocha před zametáním vždy pokropena vodou, aby nedocházelo k narušování životního prostředí rozptylem nečistot. 2) Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí docházet ke smetání či shrnování odpadu a nečistot do vozovky, na kanalizační mříže, na okolní pozemky, do sklepních oken, větracích šachet a pod zaparkovaná vozidla. Čl. 8 Kontrola a sankce 1) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů. 2) Uložení sankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit Město Klobouky u Brna samo na její náklady. 3) Dodržování této vyhlášky kontrolují strážník Městské policie Klobouky u Brna a pověření pracovníci městského úřadu. Čl. 9 Zrušovací ustanovení Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Klo- 5

6 bouky u Brna č.1/1991 o užívání a udržování místních komunikací a chodníků, o udržování a čistotě veřejných prostranství, o ochraně studní, hospodaření s pitnou vodou ze studní a o veřejných skládkách odpadu, ze dne Čl. 10 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Příloha č.1 k OZV 3/2011 MAPA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA KLOBOUKY U BRNA, vymezující veřejná prostranství uvedená v Čl.2 obecně závazné vyhlášky Města Klobouky u Brna č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Klobouky u Brna se na svém zasedání dne usnesením č.12/11/4zm usneslo vydat na základě 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, jsou: a) rušení nočního klidu, b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Čl. 2 Omezení činností 1. Noční klid je dobou od hod. do hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 2. Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6:00 hod. do 22:00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Čl. 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. OBČANÉ DLUŽÍ na poplatcích I přes pravidelné zasílání upomínek vzrostly dluhy občanů městu na Kč. U poplatku za psa evidujeme 39 dlužníků v celkové částce 7100 Kč, u poplatku za odpad dluží občané celkem Kč, za stočné vzrostly dluhy na Kč, za vodné na Kč, u nájmu z obecního pozemku máme 14 dlužníků v celkové částce Kč, u nájmu z obecního bytu evidujeme jen jednoho dlužníka, ale dlužná částka činí Kč, za otop v nebytových prostorách také 1 dlužníka s částkou Kč a dále evidujeme 1 dlužníka se 2 nezaplacenými fakturami za vodné s dlužnou částkou Kč. Kromě upomínek jsou dlužníci pozvaní k osobnímu jednání do kanceláře pana starosty, kde je jim nabídnuta možnost splátek na základě uzavřeného splátkového kalendáře. Ale ani tuto možnost všichni nevyužijí a ne všichni, kteří s takovým splátkovým kalendářem souhlasí, jej potom dodržují. Je to sice rozsáhlá agenda, probíhají náročná jednání s dlužníky, ale vzhledem k ekonomické krizi a značné nezaměstnanosti, která zasáhla i naše občany, jsme přesvědčeni, že zatím k provádění exekucí nebudeme nuceni nepřistoupit. POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. stanoví, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením a k jejich kácení je třeba povolení obce, v jejímž katastru dřevina roste. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les se uplatňuje bez ohledu na to, zda se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené (i tzv. nálet) a bez ohledu na to, jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné. Řízení o povolení ke kácení dřevin probíhá ve správním řízení, je proto třeba počítat s tím, že musí být dodrženy zákonné lhůty (k vyjádření všech účastníků řízení, k nabytí právní moci rozhodnutí) a proto je nutné žádosti podávat s dostatečným předstihem. Kácení se povoluje pouze v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. října do 15. března. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Pokud je pozemek ve spoluvlastnictví žadatele, je třeba doložit souhlas všech spoluvlastníků pozemku. Povolení ke kácení dřevin není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 22, PSČ , tel ), který je může pozastavit, omezit či zakázat. Zvláštním případem je kácení dřevin, jejichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. K tomuto stavu může dojít především v důsledku působení vnějších vlivů (např. vichřice, silné deště), které způsobí náhlou změnu stability či narušení statiky stromu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí) do 15 dnů od provedení kácení s důkazy prokazujícími ohrožení (fotodokumentace, výpovědi svědků). Formuláře žádosti o povolení ke kácení dřevin lze získat na Městském úřadě Klobouky u Brna a jsou zveřejněny také na internetových stránkách města, kde je k dispozici i schválený postup při požadavku o kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města. Před zahájením správního řízení musí být o stanovisko ke kácení požádána Komise stavební a životního prostředí. Prořezání stromů je součástí péče o dřeviny, které je povinností vlastníků a není k němu třeba souhlasu orgánu ochrany přírody. Při prořezání stromů nesmí dojít k jejich poškození. 6

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 301 květen 2015 Vyjádřete se k budoucímu rozvoji města Vážení spoluobčané, součástí tohoto vydání Našeho domova je dotazník, který poslouží jako důležitý podklad

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

OBSAH. Informace pro občany. Kalendářní přehled akcí Prázdninová nabídka Českého ráje. Společenská rubrika Vítání občánků

OBSAH. Informace pro občany. Kalendářní přehled akcí Prázdninová nabídka Českého ráje. Společenská rubrika Vítání občánků Slovo starosty, nový tajemník Usnesení Rady města z 10. 5. Usnesení Rady města z 31. 5. Opravy; Projednání Zásad územního rozvoje Bytové záležitosti Rozloučení s Městským úřadem Dotace; Kamerový systém;

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je z počátku 80. let. Celý areál dlouhá léta přežíval,

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Sloupek starostky. Z usnesení rady města

Sloupek starostky. Z usnesení rady města XXIX. ROČNÍK ÚNOR 2006 10 Kč Sloupek starostky Začátek nového roku 2006 je úspěšně za námi a před námi jsou měsíce velmi náročné všestranné činnosti. Přesto bych se ráda vrátila krátce k těm několika dnům

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ředitele základní školy vykonával dlouhých 19 let. Není pochyb o tom, že se stal jednou z nejvýznamnějších

ředitele základní školy vykonával dlouhých 19 let. Není pochyb o tom, že se stal jednou z nejvýznamnějších ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA... Nájmy, školství, premiérová letní sezóna rozhledny Slunečná, kulturní život, plány do budoucna... Tato témata se stala náměty otázek, na které nám odpověděl starosta města

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu NN včetně podpěrného bodu NN s se společností E.ON Distribuce, a.s.

uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu NN včetně podpěrného bodu NN s se společností E.ON Distribuce, a.s. ZPRÁVY z radnice 1. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne 16. 12. 2010 Rada města s c h v a l u j e zřízení komise stavební a životního prostředí pro volební období 2010-2014, ve složení: předseda

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více