Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností RSM TACOMA a.s. (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi oddělením Trustových služeb RSM TACOMA společnosti RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3439 (dále jen Správce ), jejím smluvním partnerem (dále jen Klient ) a případně Společností (k tomuto pojmu viz níže bod 1/2 Podmínek) (Správce a Klient a případně Společnost společně též jen jako Smluvní strany nebo jednotlivě jen jako Smluvní strana ). Správce je členem sítě RSM International, která sdružuje nezávislé účetní a poradenské firmy, přičemž každá poskytuje své služby zcela nezávisle. Síť RSM International není samostatným právním subjektem v žádné jurisdikci. Síť je spravována společností RSM International Limited. Obchodní název a ochranná známka RSM spolu s dalšími právy členů sítě, která se vztahují k duševnímu vlastnictví, jsou majetkem RSM International Association. 1/2 Subjektem, kterému jsou Podmínky určeny, na který se vztahují a který jediný je oprávněn dovolávat se vůči Správci práv z Podmínek vyplývajících, je výhradně Klient uzavírající se Správcem smlouvu o poskytování služeb (dále jen Smlouva ). V případě, že předmětem Smlouvy je i poskytování služeb Správce spočívajících v zajišťování výkonu funkce statutárních orgánů obchodních společností, je smluvní stranou Smlouvy vedle Klienta rovněž obchodní společnost, ve které Správce výkon funkce statutárního orgánu zajišťuje (dále jen Společnost ). V případě, že je smluvní stranou Smlouvy vedle Správce a Klienta rovněž Společnost, jsou Podmínky, pokud tak Podmínky výslovně stanoví, určeny rovněž Společnosti. Cílem Podmínek je upravit shora uvedené vztahy tak, aby se předešlo případným sporům, a dále seznámit Klienta (případně Společnost) se základními principy poskytování služeb Správcem. 1/3 Klient výslovně souhlasí s tím, že ačkoli je Smlouva uzavřena mezi ním a Správcem, vztahují se tyto Podmínky též na právní vztah mezi Klientem a pracovníkem Správce, který byl k plnění některého z dílčích jednání dle Smlouvy pověřen Klientem osobně. 1/4 Podmínky jsou, v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), nedílnou součástí Smlouvy. 1/5 Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a Podmínek, jež nejsou Smluvními stranami výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pro výklad Podmínek a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter). Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Podmínek a Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Podmínkách nebo ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 1/6 Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako smlouvu mezi podnikateli tak, jak jsou tito definováni v ustanovení 420 odst. 1 občanského zákoníku, v souvislosti se svým vlastním podnikáním ve smyslu 433 občanského zákoníku. 1/7 Službami Správce se pro účely Podmínek rozumí zejména služby související se (i) zakládáním, fungováním a ukončováním činnosti obchodních společností dle českého práva, zejména prodej tzv. shelf společností, poskytování sídla společnostem, zajišťování změn zápisu v obchodním rejstříku, zajišťování výkonu funkce statutárních orgánů obchodních společností, likvidace obchodních společností dle českého práva, (ii) zprostředkování nákupu a prodeje tzv. zahraničních shelf společností, (iii) vedení účetnictví, (iv) poskytování účetního poradenství, tj. poskytování rad a konzultací ve věcech povinností Klienta nebo Společnosti plynoucích mj. ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z něj vyplývajících účtových osnov a postupů účtování a z dalších právních předpisů Ministerstva financí ČR, popřípadě z obchodního zákoníku, (v) případně další služby specifikované v předmětu plnění Smlouvy, případně v předmětu objednávky Klienta dle článku 1/8 Podmínek. 1/8 Pokud neobsahuje Smlouva konkrétní ujednání o poskytnutí jednotlivé služby Správce, popř. pokud mezi Klientem a Správcem nebyla Smlouva uzavřena, poskytne Správce jednotlivou službu na základě písemné objednávky Klienta (pokud nebude Správcem akceptována objednávka zaslaná em či ústní). Práva a povinnosti Správce se v takovém případě řídí objednávkou a Podmínkami. Kde se dále v Podmínkách hovoří o Smlouvě, rozumí se tím i vztah Smluvních stran dle tohoto ustanovení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak. 1/9 Pro případ kontroly prováděné finančními či jinými obdobnými orgány je Správce připraven poskytnout Klientovi na základě jeho objednávky služby související s takovou kontrolou. Klient bere na vědomí, že za takto poskytnuté služby náleží Správci odměna dle článku 6 Podmínek, a to i v záležitostech, které byly předmětem služeb poskytnutých Správcem Klientovi v minulosti. 1/10 Výstupy služeb, které Správce Klientovi v jakékoli formě poskytne a které jsou Správcem označeny jako verze pracovní, předběžné, indikativní, draft nebo jiným označením s obdobným významem, nebo u kterých je vzhledem k okolnostem zřejmé, že se nejedná o konečnou verzi výstupu Správce (dále jen Předběžné výstupy ), nejsou určeny k tomu, aby Klient podle informací v nich obsažených činil jakákoli rozhodnutí, jednání nebo podle Předběžných výstupů jinak postupoval. 2 Práva a povinnosti Správce 2/1 Při poskytování služeb Správce je Správce vázán zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích pokyny Klienta. 2/2 Správce je povinen zejména: (c) (d) chránit práva a oprávněné zájmy Klienta; důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu Klienta pokládá za prospěšné; oznamovat Klientovi veškeré skutečnosti, které zjistí při plnění Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Klienta; průběžně informovat Klienta o plnění Smlouvy, a to zpravidla ústní formou při osobních jednáních či telefonicky, pokud z povahy a závažnosti věci nevyplývá, že by byla vhodná písemná forma vzájemného kontaktu. 2/3 Správce není při poskytování služeb Správce vázán pokyny Klienta, které: jsou v rozporu s právními předpisy; překračují rámec předmětu podnikání Společnosti; ID

2 (c) (d) je v rozporu s jakýmkoliv ustanovením stanov nebo společenské smlouvy Společnosti, rozhodnutím jejích akcionářů nebo rozhodnutím představenstva; zakládá jakoukoliv občanskoprávní nebo trestní odpovědnost nebo riziko trestního stíhání v jakékoliv jurisdikci. 2/4 Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy označí Správce Klientovi pracovníka Správce odpovědného za poskytování služeb Správce a sdělí Klientovi kontaktní údaje tohoto pracovníka. 2/5 Správce je oprávněn poskytovat služby Správce třetím osobám, které jsou ve vztahu k danému Klientovi soutěžitelem. Správce je rovněž oprávněn poskytovat služby třetím osobám ve věcech, na kterých může mít Klient zájem, pokud současně v konkrétní věci nereprezentuje zájmy Klienta, jako např. přeměny společností, společné podniky, akvizice, financování, konkurz a vyrovnání, zastupování před správními orgány, organizační změny v podnicích a společnostech a podobně. 2/6 Pokud si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá právní poradenství, je Správce oprávněn sjednat a zajistit toto poradenství od advokátní kanceláře, a to jménem Klienta, k čemuž mu Klient uděluje přijetím Podmínek plnou moc. Toto zmocnění opravňuje Správce zadat advokátní kanceláři daný úkol či věc ke zpracování, sjednat odměnu advokátní kanceláře, předávat advokátní kanceláři podklady a informace a dále požadovat a převzít plnění povinností advokátní kanceláře plynoucích z právního zastoupení v dané věci. Odměna advokátní kanceláře bude vypočtena na základě času stráveného jejími pracovníky a příslušné hodinové sazby dle ceníku služeb advokátní kanceláře, který bude Klientovi předložen ke schválení předtím, než Správce advokátní kanceláři zadá daný úkol či věc ke zpracování, pokud nebude mezi Správcem a Klientem sjednána paušální odměna. Advokátní kanceláří se pro účely Podmínek rozumí osoba oprávněná poskytovat na území České republiky v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, právní služby. 2/7 Pokud si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá daňové poradenství, je Správce oprávněn sjednat a zajistit toto poradenství od daňového poradce, a to jménem Klienta, k čemuž mu Klient uděluje přijetím Podmínek plnou moc. Toto zmocnění opravňuje Správce zadat daňovému poradci daný úkol či věc ke zpracování, sjednat odměnu daňového poradce, předávat daňovému poradci podklady a informace a dále požadovat a převzít plnění povinností daňového poradce plynoucích z poskytování daňového poradenství v dané věci. Odměna daňového poradce bude vypočtena na základě času stráveného jeho pracovníky a příslušné hodinové sazby dle ceníku služeb daňového poradce, který bude Klientovi předložen ke schválení předtím, než Správce daňovému poradci zadá daný úkol či věc ke zpracování, pokud nebude mezi Správcem a Klientem sjednána paušální odměna. Daňovým poradcem se pro účely Podmínek rozumí osoba oprávněná poskytovat na území České republiky v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, služby daňového poradenství. 2/8 Pokud si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá auditorské služby a/nebo znalecké poradenství, je Správce oprávněn sjednat a zajistit tyto služby od auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti, a to jménem Klienta, k čemuž mu Klient uděluje přijetím Podmínek plnou moc. Toto zmocnění opravňuje Správce zadat auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti daný úkol či věc ke zpracování, sjednat odměnu auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti, předávat auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti podklady a informace a dále požadovat a převzít plnění povinností auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti plynoucích z poskytování auditorských služeb a/nebo znaleckého poradenství v dané věci. Odměna auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti bude vypočtena na základě času stráveného jejími pracovníky a příslušné hodinové sazby dle ceníku služeb auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti, který bude Klientovi předložen ke schválení předtím, než Správce auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti zadá daný úkol či věc ke zpracování, pokud nebude sjednána mezi Správcem a Klientem paušální odměna. 2/9 Pokud si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá součinnost zahraničního poradce v oboru daní a/nebo v oboru práva a/nebo v oboru účetnictví a/nebo součinnost zahraničního auditora, je Správce oprávněn sjednat a zajistit toto poradenství od zahraničního poradce, a to jménem a v zastoupení Klienta a na jeho účet, k čemuž mu Klient uděluje přijetím Podmínek plnou moc. Toto zmocnění opravňuje Správce zadat zahraničnímu poradci daný úkol či věc ke zpracování, sjednat odměnu zahraničního poradce, předávat zahraničnímu poradci podklady a informace a dále požadovat a převzít plnění povinností zahraničního poradce plynoucích z poskytování poradenství v dané věci. Odměna zahraničního poradce bude Klientovi předložena ke schválení předtím, než Správce zadá zahraničnímu poradci daný úkol či věc ke zpracování. 2/10 Správce se zavazuje uchovávat doklady související s poskytováním služeb Správce po dobu pěti (5) let, pokud zákon nestanoví jinak. Po uplynutí této doby je Správce oprávněn tyto doklady zlikvidovat. 3 Řádné pokyny 3/1 Správce ani členové statutárních orgánů Společnosti nenesou odpovědnost za jednání podle pokynů, které Správce nebo člen statutárního orgánu Společnosti obdržel v souvislosti s jakoukoliv záležitostí týkající se poskytování služeb Správce, v podobě písemné, elektronické nebo telefonické, od Klienta jako akcionáře nebo společníka Společnosti nebo takových osob, které Klient jako akcionář nebo společník Společnosti ve Smlouvě uvedl jako osoby oprávněné k udělení pokynu (dále jen Řádné pokyny ). 3/2 V případě, že má Klient zájem změnit osoby oprávněné k udělení Řádných pokynů, je povinen o tom Správce v podobě písemné, nebo elektronické informovat. Vůči Správci je změna osoby oprávněné k udělení Řádných pokynů účinná od okamžiku, kdy Správce Klientovi potvrdí, že mu bylo oznámení o změně této osoby doručeno. 3/3 Provedení nebo neprovedení jakéhokoliv pokynu v žádném případě neznamená souhlas nebo posouzení vhodnosti a oprávněnosti jednání provedených na základě obdržených Řádných pokynů. 3/4 Členové statutárních orgánů a Správce nejsou odpovědni za provedení pokynů, které přijali v dobré víře jako Řádné pokyny. 3/5 V případě neexistence Řádných pokynů nejsou Správce ani členové statutárních orgánů Společnosti odpovědní za jakékoliv ztráty, které Společnost nebo její akcionáři nebo společníci utrpí v souvislosti s provedením nebo neprovedením jakéhokoliv jednání ze strany kteréhokoli z nich ve spojitosti se záležitostmi Společnosti, a to za předpokladu, že jednali v dobré víře. 3/6 Klient bere na vědomí, že v případě neexistence Řádných pokynů při zajišťování výkonu funkce statutárních orgánů členové statutárních orgánů Společnosti plní povinnosti, které statutárním orgánům či jejich členům ukládají příslušné obecně závazné právní předpisy po celou dobu trvání Smluvního vztahu mezi Klientem a Správcem. 4 Povinnosti Klienta 4/1 Klient je povinen zejména: (c) (d) udělovat Správci a členům statutárních orgánů Společnosti Řádné pokyny, které jsou nezbytné pro poskytování služeb Správce; poskytovat Správci veškeré doklady, písemnosti a jiné informace, jejichž poskytnutí je dle názoru Správce nezbytné k řádnému plnění jeho povinností dle Smlouvy a Podmínek a o jejichž poskytnutí bude Správcem požádán; poskytovat Správci veškerou jinou součinnost, o kterou bude Správcem požádán; platit řádně a včas sjednanou odměnu; ID

3 (e) informovat Správce neprodleně o veškerých změnách v podkladech, informacích a jiných materiálech poskytnutých za účelem poskytování služeb Správce dle Smlouvy. 4/2 Klient bere na vědomí, že pokud nebude Správcem v konkrétním případě zjištěn opak, považuje Správce Klientem poskytnuté informace a podklady za úplné, správné a nezkreslené. 4/3 Klient je povinen poskytnout Správci veškeré informace a podklady nezbytné za účelem plnění povinností Správce vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména stanovené identifikační údaje a informace o statutárním orgánu Klienta nebo jeho členu a případně závazné písemné prohlášení o těchto údajích a informacích. 4/4 Klient bere na vědomí, že Správce, jako člen sítě RSM International, která sdružuje nezávislé účetní a poradenské firmy, je při sjednávání smluvního vztahu s Klientem oprávněn požadovat od Klienta informace, které jsou nezbytné pro posouzení skutečnosti, zda Klient splňuje tzv. akceptační kritéria RSM International, která stanoví základní požadavky na kvalitu Klientů členů sítě RSM International (dále jen Akceptační kritéria ). V rámci posouzení Akceptačních kritérií je Správce oprávněn požadovat od Klienta také informaci o tom, zda je Klient, fyzická osoba, či vlastník Klienta, fyzická osoba, daňový resident USA. V případě, že by se ukázalo, že informace poskytnuté Klientem Správci za účelem posouzení splnění Akceptačních kritérií byly neúplné, nesprávné či zkreslené a v důsledku toho se ukáže, že Klient nesplňuje Akceptační kritéria nebo je splňuje pouze částečně, je Správce oprávněn odstoupit od Smlouvy. Na odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu se použijí články 10/5, 10/6 a 10/7 Podmínek. 4/5 V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti dle článku 4/1 Podmínek, prodlužují se odpovídajícím způsobem také původně stanovené termíny plnění ze strany Správce. 4/6 Klient se zavazuje, že bude jako akcionář nebo společník Společnosti respektovat a dodržovat veškeré zákony, předpisy a administrativní nařízení platná v České republice a v dalších zemích, ve kterých Klient podniká. 4/7 Klient bere na vědomí, že veškeré původní výstupy, které vznikly při poskytování služeb Správce dle Smlouvy, jsou předmětem díla autorského a jako takové jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a Klient je oprávněn tyto použít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a k jejich užití nad rámec takovéhoto účelu je Klient oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. 4/8 Klient bere dále na vědomí, že odpovědnost za všechna rozhodnutí přijatá na základě služeb poskytnutých Správcem nese výlučně on sám. 4/9 Klient souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu Správce nepostoupí a nepřevede žádnou svoji pohledávku vůči Správci žádné třetí osobě. Pro vyloučení všech pochybností se písemnou formou pro účely ustanovení nepovažuje či jiná elektronická zpráva. 4/10 Klient se zavazuje, že nebude zaměstnancům anebo osobám, které jsou vůči Správci v obdobném poměru anebo se Správcem spolupracují, a zároveň se podílí na poskytování služeb Klientovi, nabízet zaměstnání. Klient se zároveň zavazuje, že po dobu 12 měsíců poté, co se takováto osoba přestane účastnit poskytování služeb Klientovi, nevyužije služeb této osoby, ať již by byly takové služby poskytovány nezávisle nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že Klient tuto svou povinnost poruší, je Správce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši Kč. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo Správce na náhradu újmy. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 5 Mlčenlivost 5/1 Obsah Smlouvy a informace, v psané nebo jiné formě, sdělené či získané Smluvními stranami během jednání o uzavření a uzavření Smlouvy jsou považovány za informace důvěrné povahy a obchodní tajemství každé Smluvní strany, a proto jako takové požívají ochrany poskytované příslušnými zákonnými ustanoveními. 5/2 Správce je dále povinen v rozsahu stanoveném právními předpisy, Smlouvou a Podmínkami zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb Správce. 5/3 Klient je dále povinen Smlouvu, její část, informace v ní obsažené a další informace označené Správcem za důvěrné nesdělit ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. (Informace uvedené v článcích 5/1, 5/2 a 5/3 dále jen jako důvěrné informace.) 5/4 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje důvěrné informace, které: a) byly písemným souhlasem druhé Smluvní strany uvolněny od těchto omezení; b) jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti jedné ze Smluvních stran; c) příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí Smluvní strana; d) je nutné poskytnout v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu; e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu a musí být na základě zákona poskytnuty. 5/5 Smluvní strany se zavazují, že omezí počet zaměstnanců pro styk s důvěrnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací. Smluvní strany se dále zavazují, že zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty byly řádně evidovány. 5/6 Povinnost mlčenlivosti ohledně důvěrných informací trvá po dobu dvou (2) let od poskytnutí důvěrných informací. 5/7 Povinnost mlčenlivosti platí i pro právní nástupce Smluvních stran. 5/8 Povinnost mlčenlivosti Správce trvá i po skončení právního poměru vyplývajícího ze Smlouvy. 5/9 Ve stejném rozsahu jako Správce jsou povinni zachovávat povinnost mlčenlivosti i jeho pracovníci nebo zástupci. 5/10 Pokud si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá právní poradenství ve smyslu článku 2/6 Podmínek, není Správce ve vztahu k advokátní kanceláři vázán povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Podmínek. ID

4 5/11 Pokud si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá daňové poradenství ve smyslu článku 2/7 Podmínek, není Správce ve vztahu k daňovému poradci vázán povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Podmínek. 5/12 Pokud si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá auditorské služby a/nebo znalecké poradenství ve smyslu článku 2/8 Podmínek, není Správce ve vztahu k auditorské společnosti a/nebo poradenské společnosti vázán povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Podmínek. 5/13 Jestliže si některý z úkolů Správce v rámci služeb poskytovaných Klientovi vyžádá součinnost zahraničního poradce ve smyslu článku 2/9 Podmínek, není Správce ve vztahu k poradenské společnosti vázán povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Podmínek. 6 Odměna Správce 6/1 Pokud není ve Smlouvě sjednána odměna Správce v paušální výši bez ohledu na konkrétní časový rozsah prací, nebo jinak stanovená odměna, má Správce za poskytnutí služeb Správce Klientovi nárok na odměnu vypočtenou dle času stráveného jednotlivými pracovníky Správce při poskytování služeb Klientovi vynásobeného platnou hodinovou sazbou pro pozici, na níž je daná osoba zařazena. Přílohou Podmínek je ceník služeb Správce poskytovaných Správcem (dále jen Ceník ). Správce si vyhrazuje právo sazby uvedené v Ceníku upravovat, vždy však nejvýše o 10 % původní výše sazby. O změně sazby odměn v Ceníku Správce Klienta informuje em nejméně čtrnáct (14) dní před účinností takových změn. Pokud Klient nesouhlasí se zamýšlenou změnou, je oprávněn až do nabytí účinnosti navrhované změny vypovědět Smlouvu podáním výpovědi. Výpověď se v takovém případě stane účinnou a smluvní vztah založený Smlouvou zanikne k okamžiku účinnosti příslušné změny. Částky uvedené v Ceníku nezahrnují daň z přidané hodnoty. Pokud zákon či jiný právní předpis v některých případech požaduje po Klientovi učinit jakékoliv srážky z plateb zasílaných Správci, je Klient povinen zaslat Správci bez prodlení dodatečnou sumu tak, aby Správce obdržel platbu v dohodnuté výši, tj. bez ohledu na zákonem či jiným předpisem požadovanou a provedenou srážku. Zároveň Klient prokáže Správci řádné uhrazení příslušných srážek v souladu s příslušnými právními předpisy. 6/2 Klient bere na vědomí, že není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, nejsou stanovení odměny Správce ani povinnost Klienta tuto odměnu uhradit podmíněny výsledky ani konečnými závěry vyplývajícími z poskytování služeb. Klient dále bere na vědomí, že při zajišťování výkonu funkce statutárních orgánů je povinen hradit odměnu Správce po celou dobu, po kterou členové statutárních orgánů Společnosti plní povinnosti, které statutárním orgánům či jejich členům ukládají příslušné obecně závazné právní předpisy, a to i případě, že Klient neuděluje Správci a členům statutárních orgánů Společnosti Řádné pokyny či neposkytuje jakoukoli jinou součinnost, kterou je povinen poskytovat podle Smlouvy a Podmínek, a to až do řádného ukončení smluvního vztahu mezi Správcem a Klientem v souladu se Smlouvou a Podmínkami. Odměna Správce bude v takovém případě určena dle času stráveného jednotlivými pracovníky Správce při poskytování služeb Klientovi vynásobeného platnou hodinovou sazbou pro pozici, na níž je daná osoba zařazena, dle sazeb v Ceníku. Správce má dále nárok na náhradu nákladů dle článku 6/3 Podmínek. 6/3 Vedle odměny dle článku 6/1 Podmínek má Správce nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v rozsahu stanoveném v Ceníku. Správce je oprávněn vynaložit v souvislosti s poskytováním služeb Správce bez dalšího schválení Klienta náklady (vynaložené za poštovní a kurýrní služby, úřední kolky, taxi apod.) v obvyklé výši. Jestliže Správce dojde k závěru, že je třeba vynaložit náklady v rozsahu přesahujícím obvyklou výši, je povinen o tom neprodleně informovat Klienta. Klient je v takovém případě povinen uhradit výši těchto nákladů na požádání Správce předem. Klient bere na vědomí, že veškeré odhady nákladů ze strany Správce jsou orientační povahy, přičemž Správce nenese žádnou odpovědnost za případ, kdy takovýto odhad bude překročen. 6/4 Správce bez ohledu na sjednaný způsob odměny vede evidenci hodin odpracovaných jednotlivými pracovníky Správce při poskytování služeb Správce. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení poskytování služeb Správcem Klientovi před dokončením sjednaných prací, za které byla sjednána odměna v paušální výši, má Správce nárok za vykonanou práci na odměnu vypočtenou dle hodinových sazeb a evidence dle předchozí věty, avšak maximálně ve výši odpovídající sjednané paušální odměně. Dále má Správce nárok na náhradu nákladů dle článku 6/3 Podmínek. 6/5 Pokud se během poskytování služeb Správcem ve prospěch Klienta stane na základě evidence Správce dle článku 6/4 Podmínek zřejmé, že vzhledem ke stavu podkladů předaných k provedení jednání či z jiných objektivních příčin bude překročen při sjednávání podmínek Smlouvy předpokládaný rozsah prací nutných k dokončení poskytování služeb Správce, v důsledku čehož bude hodnota prací odpracovaných pracovníky Správce, vypočtená dle počtu hodin odpracovaných pracovníky Správce násobená hodinovou sazbou jednotlivého pracovníka, vyšší o více než 10 % než sjednaná paušální odměna Správce, je Klient povinen na základě písemné výzvy Správce vstoupit se Správcem do jednání ohledně uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude sjednání nové výše odměny za poskytování služeb Správce. 6/6 Klient bere na vědomí, že Správce je oprávněn při uzavření Smlouvy nebo kdykoliv během poskytování služeb Správce dle Smlouvy požadovat po Klientovi zálohu na odměnu dle článku 6/1 Podmínek (dále jen Záloha ). V případě, že Správce vyzve Klienta k uhrazení Zálohy, je Správce oprávněn začít s poskytováním služeb Správce dle Smlouvy nebo pokračovat v poskytování těchto služeb dle Smlouvy až poté, co bude Klientem Záloha na základě tzv. zálohové faktury vystavené Správcem v plné výši uhrazena. 6/7 Pokud není ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, bude odměna Správce, jakož i všechny ostatní platby, zejména náhrady nákladů, Klientem prováděny měsíčně na základě faktur Správce. Lhůta splatnosti faktury je sedm (7) dní od jejího doručení, pokud na faktuře není uvedena lhůta jiná. V případě, že jakákoliv část odměny nebo účelně vynaložených nákladů bude sporná, není tím dotčena povinnost Klienta uhradit zbývající, nespornou část odměny, resp. účelně vynaložených nákladů. Klient bere na vědomí, že pokud bude platba odměny Správce provedena Klientem z bankovního účtu, který není veden v korunách českých, hradí veškeré bankovní poplatky spojené s takovou platbou Klient. 6/8 V případě, že se Klient dostane do prodlení s úhradou faktury dle článku 6/7 Podmínek, je povinen uhradit Správci úrok z prodlení ve výši 12 % ročně z dlužné částky. Požadovat úroky z úroků je povoleno. Správce je oprávněn požadovat na Klientovi náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním částek dlužných Klientem, neuhrazených ve lhůtě splatnosti. Své nároky z pohledávek neuhrazených Klientem do doby jejich splatnosti je Správce oprávněn uspokojit provedením jednostranného zápočtu oproti finančním prostředkům poskytnutým Klientem ve formě záloh ve stejné či jiné záležitosti, které se splatná pohledávka týká, či k jinému účelu, pokud možnost takového započtení nevylučuje platná právní úprava. O provedení tohoto zápočtu je Správce povinen Klienta bez zbytečného odkladu informovat. 6/9 V případě prodlení Klienta s úhradou faktury dle článku 6/7 Podmínek, je Správce rovněž oprávněn zadržet dokumenty a jiné věci, které převzal od Klienta či od jiných osob pro Klienta v souvislosti s poskytováním služeb Správce dle Smlouvy, a dále je oprávněn pozastavit poskytování služeb Správce Klientovi, a to do té doby, než Klient splní veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy a Podmínek. 6/10 Správce je oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svojí pohledávku za Klientem proti vzájemné pohledávce Klienta. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám za Klientem aplikaci 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka za Klientem je způsobilá k započtení. Pokud bude Klient dlužit Správci více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh určený Správcem a to bez ohledu na to, které povinnosti byly upomenuty a které nikoliv. 6/11 Klient je povinen obrátit se na pracovníka Správce odpovědného dle článku 2/4 Podmínek za poskytování služeb Správce Klientovi v případě jakýchkoli nejasností či připomínek k fakturám, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla faktura zaslána Klientovi, jinak se má za to, že nemá k fakturám jakékoli připomínky či námitky. 6/12 V případě, že Klient poté, co Správce řádně splní veškeré své povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy, požádá Správce o poskytnutí dodatečných služeb Správce souvisejících se službami Správce dle Smlouvy, má Správce za poskytnutí těchto dodatečných služeb Správce nárok na odměnu vypočtenou dle času stráveného jednotlivými pracovníky Správce při poskytování těchto dodatečných služeb, vynásobeného platnou hodinovou sazbou dle Ceníku pro pozici, na níž je daná osoba zařazena. Dále má v tomto případě Správce nárok na náhradu nákladů dle článku 6/3 Podmínek. ID

5 7 Náhrada újmy 7/1 Správce má povinnost nahradit Klientovi majetkovou újmu (škodu), která mu v důsledku poskytování služeb Správce vznikla, pokud ji způsobil. Správce má uzavřenu pojistnou smlouvu u renomované pojišťovací společnosti pro případ povinnosti k náhradě újmy (škody) způsobené poskytováním služeb Správce a tento typ pojištění bude udržovat po celou dobu trvání Smlouvy. 7/2 V případě, že bude Klient informován o rozhodnutí, dle kterého by mohla být založena povinnost Správce k náhradě újmy dle Smlouvy, je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o takové informaci dozví, na ni Správce upozornit a poskytnout mu veškerou součinnost při přípravě a podání opravného prostředku anebo jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí. 7/3 Klient současně odpovídá za platnost veškerých dílčích dokumentů a jejich soulad s příslušnými právními předpisy, nepožádá-li Klient výslovně Správce o jejich kontrolu. V případě vzniku újmy na straně Klienta při poskytování služeb Správce, byť i jen zčásti, v důsledku nesprávnosti, nepravdivosti či neúplnosti informací předaných Klientem Správci, bude případná újma posuzována dle ustanovení 2918 občanského zákoníku. 7/4 Správce není povinen k náhradě újmy vzniklé Klientovi v souvislosti s poskytováním služeb Správce: (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) pokud se Klient odchýlil od postupu navrženého mu Správcem v písemném stanovisku; pokud Klienta upozornil na rizika vyplývající z odlišných interpretací právních předpisů soudy, rozhodčími tribunály, orgány státní správy a jinými orgány a Klient přesto postupuje způsobem, který byl Správcem označen jako rizikový; pokud k ní došlo v důsledku změn právních předpisů či jejich všeobecně přijímaných interpretací, které nabudou platnosti v době po poskytnutí služby Správce, a pokud Klient postupuje podle rad a doporučení poskytnutých Správcem Klientovi před těmito změnami; pokud tato újma vznikla v důsledku postupu na základě informací obsažených v Předběžném výstupu poskytnutém Klientovi; pokud Klient nesplnil řádně a včas svoji povinnost stanovenou v článku 7/2 Podmínek, čímž znemožnil Správci včasné podání opravného prostředku či učinění jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí; pokud Klient ani neumožnil Správci pokusit se zabránit vzniku škody nebo omezit její rozsah; v důsledku využití informací poskytnutých Klientovi dle Smlouvy Správcem třetími osobami; pokud újma vznikla v důsledku neposkytnutí požadovaného podkladu nebo informace nebo v důsledku toho, že taková informace nebo dokument byl nesprávný, neúplný či zkreslený, nebo v důsledku toho, že Klient neinformoval včas Správce o změně v takových podkladech a informacích; pokud újma vznikla z technických důvodů mimo kontrolu Správce, zejména výpadkem dodávek elektrické energie, přerušením internetového spojení, výpadkem či zneužitím sítí elektronických komunikací, které nejsou pod přímou kontrolou správce, z důvodů na straně provozovatele datových schránek apod. 7/5 Správce nemá povinnost k náhradě újmy vzniklé Klientovi v souvislosti s poskytováním služeb Správce dle Smlouvy v případě, kdy prokáže existenci okolností dle článku 7/4 Podmínek a/nebo existenci okolností vylučujících povinnost k náhradě újmy ve smyslu ustanovení 2913 občanského zákoníku. Okolnosti vylučující povinnost Správce k náhradě újmy vylučují možnost vzniku nároku Klienta na náhradu újmy vůči Správci. 7/6 Klient a Správce se ve smyslu 2898 občanského zákoníku dohodli na omezení povinnosti Správce k náhradě újmy vzniklé Klientovi v souvislosti s poskytováním služeb Správce dle Smlouvy, a to tak, že Správce má povinnost vůči Klientovi k náhradě této újmy pouze do výše odpovídající celkové výši odměny zaplacené na základě příslušné Smlouvy dle článku 6/1 Podmínek; to se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech Klienta a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 7/7 Klient se přijetím Podmínek ve smyslu ustanovení 2890 a následujících občanského zákoníku jako akcionář nebo společník Společnosti zavazuje, že Správci nebo členům statutárních orgánů Společnosti nahradí újmu, a to včetně újmy nemajetkové, která mu nebo jim vznikne z důvodu poskytování služeb Správce, které vyplývají z jednání pracovníka Správce jako statutárního orgánu Společnosti, člena statutárního orgánu Společnosti nebo osoby zastupující je na základě plné moci. Tato povinnost k náhradě újmy se nevztahuje na případy, kdy Správci, jeho zaměstnanci nebo členům statutárních orgánů Společnosti byla způsobena újma v důsledku jejich hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Povinnost nahradit újmu podle věty první se vztahuje zejména na újmu vzniklou v souvislosti s náklady, výdaji, řízeními, nároky, dluhy nebo jinými povinnostmi vzniklými, ať už přímo nebo nepřímo, v důsledku vykonávání jejich funkcí souvisejících se záležitostmi Společnosti. 7/8 Povinnost podle odstavce 7/7 Podmínek se vztahuje i na případy, kdy Správce nebo členové statutárních orgánů Společnosti jednali podle pokynů, které přijali v dobré víře jako Řádné pokyny, nebo jednali bez Řádných pokynů v případě jejich neexistence. 7/9 Povinnost k náhradě újmy podle článku 7/7 Podmínek platí i tehdy, je-li podíl Klienta ve Společnosti prodán, zatížen zástavním právem nebo jinak převeden, a to do té doby, dokud Správce neobdrží od nabyvatele tohoto podílu podobný závazek, a to ve znění pro Správce přijatelném. 7/10 Klient a Společnost se dále společně a nerozdílně zavazují, že ochrání Správce před jakýmkoli nárokem, který může být vůči Správci uplatněn a který vyplývá z plnění povinností Správce podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo který vyplývá z jednání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo právníka Společnosti. Dále se Klient a Společnost společně a nerozdílně zavazují, že nahradí Správci veškeré náklady a výlohy, včetně právních výloh, které Správci v souvislosti s takovými nárokem vznikly, s výjimkou případů úmyslného porušení povinností nebo hrubé nedbalosti na straně Správce. 7/11 Klient a Společnost se dále společně a nerozdílně zavazují, že nebudou vůči Správci uplatňovat žádný nárok, který vyplývá z plnění povinností Správce podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo který vyplývá z jednání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo právníka Společnosti s výjimkou případů úmyslného porušení povinností nebo hrubé nedbalosti na straně Správce. 8 Platební schopnost Společnosti 8/1 Klient jako akcionář nebo společník Společnosti se tímto zavazuje udržovat platební schopnost Společnosti tak, aby Společnost mohla kdykoli dostát svým finančním povinnostem vůči Správci. 9 Ručení 9/1 Pokud Klient jako akcionář nebo společník Společnosti nesplní povinnost dle článku 8 Podmínek, ručí Správci za řádné splnění veškerých povinností Společnosti vůči Správci a splacení všech dluhů, které Společnost vůči Správci na základě Smlouvy má nebo bude mít. 9/2 Povinnost podle článku 9/1 Podmínek splní Klient do patnácti (15) dnů od doručení oznámení od Správce, že Společnost ani v dodatečné lhůtě, která jí byla poskytnuta, svou povinnost vůči Správci nesplnila. ID

6 10 Trvání a ukončení vztahu mezi Klientem a Správcem 10/1 Pokud Smlouva nestanoví jinak, uzavírá se na dobu neurčitou. Smluvní vztah mezi Správcem a Klientem zaniká dohodou Smluvních stran, výpovědí, odstoupením, vše dle dále uvedených ustanovení Podmínek. Pokud byl smluvní vztah mezi Správcem a Klientem sjednán na dobu určitou, zaniká rovněž uplynutím této doby. 10/2 Po dobu trvání vztahu sjednaného na dobu neurčitou může Smlouvu písemně vypovědět kterákoliv ze Smluvních stran. V takovém případě zaniká vztah založený Smlouvou po uplynutí tříměsíční výpovědní doby, jejíž běh započne prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. V průběhu výpovědní doby má Správce nárok na sjednanou odměnu, případně na odměnu vypočtenou dle hodinových sazeb a času stráveného jednotlivými zaměstnanci Správce na činnostech ve prospěch Klienta, nejméně však ve výši průměru posledních tří měsíčních odměn Správce účtovaných Klientovi za poskytování služeb, a nebyly-li Klientovi vyúčtovány ani tři měsíční odměny, ve výši poslední předchozí vyúčtované měsíční odměny za poskytování služeb Správce. 10/3 Správce je oprávněn odstoupit od Smlouvy či od dílčího plnění v rámci poskytování služeb Správce dle Smlouvy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Klientem, neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost, nezaplatí-li Klient řádně či včas jakoukoliv z plateb, k nimž je povinen dle Smlouvy či Podmínek, nebo z důvodu uvedeného v článku 4/4 Podmínek. 10/4 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě, pokud zjistí jednání Správce poškozující jeho zájmy. 10/5 Nedohodne-li se Správce s Klientem jinak nebo neučiní-li Klient jiné opatření, je Správce vždy povinen do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oznámil Klientovi odstoupení od Smlouvy či dílčího plnění, učinit všechna neodkladná jednání tak, aby Klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud Klient Správci sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. 10/6 Odstoupení od Smlouvy dle článků 10/3 a 10/4 Podmínek je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení není účinné dříve, než Správce splní svou povinnost dle článku 10/5 Podmínek. 10/7 V případě zániku Smlouvy kterýmkoliv z výše uvedených způsobů nebo z důvodu dle článku 12/9 Podmínek jsou Smluvní strany povinny provést nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k zániku Smlouvy došlo, vyúčtování a vypořádání vzájemných dluhů a pohledávek ze Smlouvy ve smyslu článku 6/4, věta druhá a třetí, Podmínek. 10/8 Smluvní strany se dohodly, že marným uplynutím dodatečné lhůty, která je poskytnuta jednou Smluvní stranou k plnění smluvní povinnosti, s jejímž plněním je druhá Smluvní strana v prodlení, nedochází k odstoupení od Smlouvy, a to ani v případě, kdy oprávněná Smluvní strana sdělí, že dodatečnou lhůtu k plnění již neprodlouží. 11 Ostatní ujednání 11/1 Pokud ze Smlouvy či výslovného písemného pokynu Klienta nevyplývá opak, platí, že udělí-li Klient Správci plnou moc potřebnou ke splnění povinností Správce dle Smlouvy, může Správce oprávnění z plné moci vždy udělit zvolenému pracovníkovi Správce nebo zvolené třetí osobě. 11/2 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Správce bude uvádět referenci Klienta v rámci marketingových aktivit a prezentačních materiálů. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se stane některá z obchodních věcí, ve které Správce Klientovi poskytoval služby Správce, veřejnou přičiněním Klienta, je Správce oprávněn se veřejně k práci pro Klienta přihlásit, avšak v takovém případě není Správce oprávněn zveřejnit o dané obchodní věci více detailů, než bylo dříve uveřejněno. 11/3 Klient podpisem Smlouvy dále souhlasí v souladu s ustanovením 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o některých službách informační společnosti ), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby mu byly Správcem zasílány na jeho elektronickou adresu obchodní sdělení a jiné propagační a marketingové materiály. 11/4 Všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, odstoupení od smlouvy nebo jiná sdělení zakládající, měnící nebo rušící právní vztahy mezi Smluvními stranami dle Smlouvy či Podmínek, které budou Smluvní strany činit písemně, budou, pokud Smlouva či Podmínky nestanoví jinak: doručeny osobně (kurýrem nebo prostřednictvím jiné osoby); zaslány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 11/5 Pokud kterákoliv ze Smluvních stran odmítne převzít některý z dokumentů uvedených v článku 11/4 Podmínek, považuje se za den doručení den, ve kterém k odmítnutí převzetí takového dokumentu došlo. 11/6 Pokud nebude kterýkoliv z dokumentů uvedených v článku 11/4 Podmínek doručitelný druhé Smluvní straně v důsledku jejího neposkytnutí součinnosti, považuje se za den doručení den, ve kterém došlo k marnému pokusu o jeho doručení. 11/7 Smluvní strany dále berou na vědomí, že všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, odstoupení od smlouvy nebo jiná sdělení zasílané Smluvními stranami druhé Smluvní straně em mají pouze informativní charakter a že tyto dokumenty nejsou způsobilé zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy mezi Smluvními stranami dle Smlouvy a Podmínek, pokud Smlouva či Podmínky nestanoví jinak. 11/8 Klient bere na vědomí, že Správce provedl veškerá přiměřená opatření k zabránění přenosu virů v souvislosti s odesíláním dokumentů (včetně přiložených souborů) em. Správce není při odesílání dokumentů em odpovědný za následky doručení dokumentů (včetně přiložených souborů) osobě odlišné od adresáta, stejně tak za smazání či nedoručení dokumentů (včetně přiložených souborů) z důvodů selhání elektronické komunikace. Správce neručí za bezpečnost elektronické komunikace a nepřijímá žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody vzniklé z poškození počítačových programů či elektronických dat příjemce následkem přijetím této zprávy. 11/9 Klient bere dále na vědomí, že žádný ze zaměstnanců ani zmocněnců (zástupců) Správce není oprávněn bez písemného souhlasu statutárního orgánu nebo jiné pověřené osoby Správce em činit za Správce jakákoliv právní jednání. Jakákoli stanoviska a názory zasílané Klientovi em jsou výhradně stanovisky a názory autora a nemusí reprezentovat postoj Správce. Správce se zavazuje, že zajistí, aby se statutární orgány a zaměstnanci Správce vyvarovali jakýchkoli hanlivých vyjádření, porušování zákona, zneužívání autorských práv či jiných práv prostřednictvím u. Projevy tohoto charakteru jsou v rozporu s obchodní politikou Správce a takto jednající osoba porušuje interní pravidla Správce, přičemž Správce za výše uvedená jednání svých statutárních orgánů a zaměstnanců neodpovídá. 11/10 O veškerých změnách v adresách, telefonních číslech či jiných skutečnostech souvisejících s činností Správce dle Smlouvy je Klient povinen informovat Správce v dostatečném předstihu, nejpozději však vždy do čtrnácti (14) dnů po takové změně. 11/11 V souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Klient uzavřením Smlouvy se Správcem a přijetím Podmínek souhlasí a sjednává se Správcem, že pro rozhodování případných sporů vyplývajících ze Smlouvy je místně příslušný tzv. obecný soud Správce. ID

7 11/12 Pokud není mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, poskytuje Správce služby Klientovi v režimu stanoveném v Podmínkách i předtím, než dojde k podpisu Podmínek ze strany Klienta. Totéž platí, pokud Klientovi byly Podmínky předloženy, avšak k jejich podpisu ze strany Klienta z jakéhokoliv důvodu nedošlo, pokud zároveň Klient dál využíval služby Správce a nedošlo mezi nimi k výslovné dohodě o jiných podmínkách poskytování služeb Správce. 12 Závěrečná ustanovení 12/1 Pokud Smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami obsahuje ujednání, která jsou v rozporu s některým z ustanovení Podmínek, pak platí ujednání obsažené ve Smlouvě. 12/2 Podmínky nahrazují veškerá předchozí ujednání stejného či obdobného charakteru mezi Smluvními stranami. 12/3 Smluvní strany se dohodly, že pro vztahy založené Smlouvou se neuplatní následující ustanovení občanského zákoníku: 557, 1799, 1800, 1805 odst /4 Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 občanského zákoníku. 12/5 Smluvní strany vylučují použití 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran. 12/6 Smluvní strany dále vylučují použití 2431 občanského zákoníku. 12/7 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 2 (dvou) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 12/8 Správce je oprávněn Podmínky změnit či doplnit. O navržených změnách či doplňcích Podmínek je Správce povinen informovat Klienta em nejméně čtrnáct (14) dní před účinností takových změn. V případě, že Klient do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byl zaslán Správcem s nově navrženým zněním Podmínek, neprojeví s navrženými změnami či doplňky Podmínek em nebo písemně svůj nesouhlas, má se za to, že s návrhem změn či doplněním Podmínek souhlasí. Pokud byly mezi Smluvními stranami ve Smlouvě sjednány odchylky od jakýchkoli ustanovení článku 7 Podmínek, platí nadále ve smluvním vztahu s Klientem znění článku 7 Podmínek účinné v okamžiku uzavření Smlouvy s odchylkami sjednanými ve Smlouvě. Účinnost ostatních změn a doplňků Podmínek vůči takovému Klientovi není tímto ustanovením dotčena. 12/9 V případě, že Klient projeví nesouhlas se změnou Podmínek dle článku 12/8 Podmínek, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně. Klient tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) oprávnění Správce sjednat a zajistit poradenství od advokátní kanceláře včetně udělení plné moci Klientem (článek 2/6), (ii) oprávnění Správce sjednat a zajistit poradenství od daňového poradce včetně udělení plné moci Klientem (článek 2/7), (iii) oprávnění Správce zajistit služby od auditorské společnosti a/nebo poradenské společnost včetně udělení plné moci Klientem (článek 2/8), (iv) oprávnění Správce sjednat a zajistit poradenství od zahraničního poradce včetně udělení plné moci Klientem (článek 2/9), (v) smluvní pokuta za přetahování zaměstnanců (článek 4/10), (vi) kratší doba splatnosti (článek 6/7), (vii) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek (článek 6/10), (viii) limitace práva Klienta na náhradu újmy (článek 7/6), (ix) slib odškodnění (článek 7/7), (x) právo udělit substituční plnou moc (článek 11/1), (xi) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení (článek 12/3), (xii) převzetí nebezpečí změny okolností Klientem (článek 12/4), (xiii) vyloučení pravidla o uzavření Smlouvy v případě, že je v přijetí provedena nepodstatná odchylka (článek 12/5), a (xiv) dvouletá promlčecí doba (článek 12/7). Přijato Klientem dne: Obchodní firma Klienta: Podpis: Jméno: Funkce: Příloha: Ceník trustových služeb poskytovaných společností RSM TACOMA a.s. ID

8 Ceník trustových služeb Tento ceník je přílohou všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb oddělením Trustových služeb RSM TACOMA společnosti RSM TACOMA a.s. (dále jen Správce ). Pokud není mezi Správcem a Klientem (a případně Společností) sjednána odměna v paušální výši za dané období či jednotlivý úkol, vypočte se odměna Správce jako násobek hodin strávených jednotlivými pracovníky Správce při poskytování poradenských služeb a hodinové sazby dané pozice těchto pracovníků, jak je uvedena níže. Částky nezahrnují DPH, případně jiné daně a odvody ani jiné náklady, např. na provedení jejich úhrady. 740,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu administrativních prací 740,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu administrativních prací 930,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce junior účetní 1 080,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce asistenta 1 160,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce účetní 1 420,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce senior asistenta 1 320,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce senior účetní 1 790,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce supervizora 2 570,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce konzultanta 3 250,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce senior konzultanta 3 860,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce manažera 3 960,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce senior manažera 4 890,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu práce partnera Odměna Správce již zahrnuje zejména následující režijní náklady Správce: i. Mzdové náklady na zaměstnance Správce ii. iii. Náklady na provoz služebního vozidla (vyjma cest mimo obec sídla Správce) Náklady na provoz vlastní výpočetní techniky, software, informačních databází (s výjimkou kdy jsou tyto náklady hrazeny Klientem dle příslušných ujednání této smlouvy), pojištění apod. Náhrada za ostatní náklady Správce jako jsou např. telefonní poplatky, tisky, kopie, poštovné, balné apod. činí 4 % z odměny Správce spočítané dle tohoto ceníku, popř. stanovené ve smlouvě. Odměna Správce však nezahrnuje účelně vynaložené náklady na: i. Správní a jiné poplatky (vyúčtovávají se Klientovi k úhradě ve skutečné výši) ii. iii. iv. Zálohování dat na CD včetně média (vyúčtovávají se k úhradě v paušální výši 100 Kč za 1 CD) Kurýrní služby (vyúčtovávají se Klientovi k úhradě ve skutečné výši) Náhrada za užívání vozidel Správce při cestách mimo obec jeho sídla (vyúčtovávají se Klientovi k úhradě ve skutečné výši, v případě užívání služebních vozidel se vyúčtovávají Klientovi v paušální výši 10 Kč za 1 ujetý km) v. Znalecké posudky (vyúčtovávají se k úhradě ve skutečné výši) vi. vii. viii. ix. Překlady a tlumočení (vyúčtovávají se Klientovi k úhradě ve skutečné výši) Náklady na ubytování pracovníků Správce mimo obec jeho sídla (vyúčtovávají se k úhradě ve skutečné výši) Náklady na taxi (vyúčtovávají se k úhradě ve skutečné výši) Další náklady (vyúčtovávají se k úhradě ve skutečné výši) Správce si vyhrazuje právo sazby uvedené v ceníku služeb upravovat, vždy však nejvýše o 10 % původní výše sazby. O změně sazby odměn v ceníku Správce Klienta informuje em nejméně čtrnáct dní před účinností takových změn. Pokud Klient nesouhlasí se zamýšlenou změnou, je oprávněn až do nabytí účinnosti navrhované změny vypovědět Smlouvu podáním výpovědi. Výpověď se v takovém případě stane účinnou a smluvní vztah založený Smlouvou zanikne k okamžiku účinnosti příslušné změny. ID

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb znaleckého ústavu

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb znaleckého ústavu Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb znaleckého ústavu 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb znaleckého ústavu (dále jen Podmínky ) upravují vztahy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: 109 00, Praha 10 IČ: 002 31 355 DIČ: CZ00231355 Milanem Wenzlem, starostou (dále jen příkazce ) na straně jedné a

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R K užívání pozemků bez právního důvodu společností Czech British School, s.r.o.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R K užívání pozemků bez právního důvodu společností Czech British School, s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-074-008-16 ze dne 19.5.2016 K užívání pozemků bez právního důvodu společností Czech British School, s.r.o. Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Ústav leteckého zdravotnictví Praha zastoupený MUDr. Petrem CHMÁTALEM, Ph.D., MBA Sídlo: Generála Píky 1, 160 60 Praha 6 IČO: 61382981

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Obec Chrást Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: 33003 IČ: 00257851 CZ00257851 Zastoupený: Ladislav Bohuslav, starosta (dále jen příkazce ) na straně jedné a Příkazník:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00, korespondenční adresou Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: 140 21

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ČÁST II. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii,

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168898/2012

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 1 Příkazce: Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČO: 01312774 DIČ:

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější.

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější. Příloha č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek Česká republika Česká inspekce životního prostředí se sídlem: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 IČO: 41693205 jednající: Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel bankovní

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více