VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK projednáno: Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesení č. 379/13/ZK ze dne zpracovatel: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

3 Obsah 2 Úvod 4 1 Stav a změny ve vzdělávací soustavě Libereckého kraje Stav rejstříku škol a školských zařízení dle zřizovatelů Změny v rejstříku škol a školských zařízení Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Změny v rejstříku škol a školských zařízení soukromých a církevních 8 2 Stav a změny vzdělávací soustavy Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Střední vzdělávání Maturitní zkoušky Vyšší odborné vzdělávání Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů nadaných Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Střední a vyšší odborné vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální třídy při mateřských a základních školách Přípravné třídy základních škol Přípravný stupeň základní školy speciální Pedagogická asistence Vzdělávání žáků nadaných Základní umělecké a zájmové vzdělávání Základní umělecké vzdělávání Zájmové vzdělávání Poradenské služby Pedagogicko-psychologické poradny Speciálně pedagogická centra Školská zařízení Školská výchovná a ubytovací zařízení Zařízení školního stravování Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy Pracovníci ve školství Další vzdělávání Uznávání výsledků dalšího vzdělávání 33 3 Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Rozvojové a dotační programy Projekty Libereckého kraje Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji Poradenství v Libereckém kraji Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky 36 2

4 3.3 Globální granty Libereckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Rovné příležitosti dětí a žáků v Libereckém kraji II Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Mezinárodní programy ve školách zřizovaných Libereckým krajem 38 4 Další podporované oblasti Prevence rizikového chování Výchova k udržitelnému rozvoji a environmentální vzdělávání Vzdělávání cizinců a multikulturní výchova Dopravní výchova Soutěže Významné akce Školní sport 46 5 Ekonomická část Celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem Přímé výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů Provozní výdaje Investiční výdaje, výdaje na rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Výdaje na rozvojové programy Neinvestiční výdaje na školy a školská zařízení zřizované obcemi nebo svazky obcí Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem Přímé výdaje na vzdělávání na dítě, respektive žáka v jednotlivých druzích škol 54 6 Shrnutí ve vazbě na plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Seznam použitých zkratek 57 Seznam tabulek a grafů v příloze 59 3

5 Úvod Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2011/2012 (dále jen výroční zpráva ) byla zpracována v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Ve výroční zprávě byly zpravidla použity statistické údaje z výkazů škol a školských zařízení za příslušné období, popř. další údaje zjištěné odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Základním obsahem je zhodnocení stavu sítě škol a školských zařízení a to za jednotlivé segmenty vzdělávání na území Libereckého kraje. Vývoj za sledované období je přínosný pro zhodnocení plnění cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Výroční zpráva je zpracována za období 2011/2012, v číselných datech je zpravidla porovnáván vývoj za období tří let. Ekonomická část obsahuje rozbor financování škol a školských zařízení vztahující se k období kalendářního roku

6 1 Stav a změny ve vzdělávací soustavě Libereckého kraje Školy a školská zařízení na území Libereckého kraje lze dle zřizovatele rozdělit na: školy a školská zařízení zřizovaná obcí, školy a školská zařízení zřizovaná krajem, školy a školská zařízení, která nejsou zřizována státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen soukromé školy a školská zařízení), školy a školská zařízení zřizovaná registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen církevní školy a školská zařízení), školy a školská zařízení zřizovaná MŠMT. 1.1 Stav rejstříku škol a školských zařízení dle zřizovatelů Všechny následující údaje o počtech škol se vztahují k Ve školním roce 2011/2012 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 351 příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, Liberecký kraj zřizoval 64 příspěvkových organizací. Na území Libereckého kraje působilo celkem 33 soukromých škol a školských zařízení a 2 církevní školy. MŠMT zřizovalo na území Libereckého kraje 3 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Přehled škol a školských zařízení všech zřizovatelů nacházejících se na území Libereckého kraje, je uveden a pravidelně aktualizován na webu Graf Počet druhů škol členěných podle zřizovatele v Libereckém kraji Mateřská škola 100 Základní škola Střední škola obec kraj soukromé církev Vyšší odborná škola Základní umělecká škola 5

7 Tabulka Počet školských zařízení v členění podle zřizovatele v Libereckém kraji Zřizovatel Obec Kraj Soukromé Církev Dětský domov 7 Domov mládeže a internát 17 1 Pedagogicko-psychologická poradna 4 Středisko praktického vyučování 1 Středisko volného času 14 1 Školní družina Školní klub Školní jídelna Přípravný stupeň ZŠ speciální Změny v rejstříku škol a školských zařízení Změny v rejstříku škol a školských zařízení se uskutečnily v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje U škol zřizovaných obcemi převažují především žádosti o navyšování kapacit základních škol a mateřských škol s ohledem na demografický vývoj, dále navyšování kapacit školních družin a školních jídelen. V letošním roce v souladu s 166 novely školského zákona došlo k 49 změnám ředitelů škol zřizovaných obcemi a 12 ředitelů škol zřizovaných krajem. Ve změnách týkajících se škol zřizovaných krajem se projevila opatření kraje, která vedou k optimalizaci oborů vzdělání Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Do rejstříku škol a školských zařízení bylo ve školním roce 2011/2012 zapsáno šest nových příspěvkových organizací: Mateřská škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, které byly rozhodnutím zřizovatele odděleny od Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace. Rovněž byl proveden výmaz dvou příspěvkových organizací: Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, která se sloučila se Základní školou Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace Mateřská škola Dubnice, příspěvková organizace, která se sloučila se Základní školou Dubnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 6

8 Tabulka Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Typ žádosti Počet podaných žádostí Počet schválených žádostí Navýšení kapacity MŠ Navýšení kapacity ZŠ 8 7 Navýšení kapacity ŠJ Navýšení kapacity ŠD 6 4 Změny v osobě ředitele Změny názvu právnické osoby 6 6 Zápis nové součásti 3 3 Změny v adrese odloučeného pracoviště Zápis nové právnické osoby 6 6 Výmaz právnické osoby 2 2 Snížení kapacity součásti 4 4 Celkem Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Ve školním roce 2011/2012 bylo předloženo 40 žádostí o provedení změn zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Nejvýznamnější změnou byla změna zřizovatele Základní školy, Železný Brod, nábřeží Obránců míru 742, příspěvková organizace z Libereckého kraje na město Železný Brod. V řádném termínu proběhly zápisy nových oborů vzdělání: Veřejnosprávní činnost - Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Gastronomie nástavba Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Mechanik seřizovač nástavba - Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Pečovatelské služby Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace Dlaždičské práce - Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace Informační technologie - Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace 7

9 1.2.3 Změny v rejstříku škol a školských zařízení soukromých a církevních Soukromé školy a školská zařízení podaly ve školním roce 2011/2012 celkem 12 žádostí o změny ve školském rejstříku. Převažují žádosti o změny zápisu mateřských škol. K byly do školského rejstříku zapsány nové soukromé mateřské školy: Mateřská škola DOMINO s.r.o. v Liberci 23, Proletářská 23 Česko-anglická montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. v Liberci, nám. Štefánikovo 780/5 Mateřská škola U Letiště s.r.o. v Liberci 11, Obchodní 606 K změnila název Soukromá obchodní akademie SOAPA, s.r.o. se sídlem Jablonec nad Nisou, Opletalova 4, na Střední škola obchodní a právní, s.r.o. 8

10 2. Stav a změny vzdělávací soustavy 2.1 Předškolní vzdělávání Předškolní vzdělávání poskytovalo ve školním roce 2011/2012 celkem 243 mateřských škol. Ve školním roce 2011/2012 došlo ve srovnání se školním rokem 2010/2011 v předškolním vzdělávání k opětovnému nárůstu, a to nejen v počtu tříd, ale i v počtu dětí. V případě počtu tříd o 2,71 % a v případě počtu dětí o 3,73 %. Minimální změny v počtech dětí jsou ve speciálních třídách. Podrobné údaje dle jednotlivých obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v tabulce v příloze. Tabulka Vývoj počtu tříd a dětí v předškolním vzdělávání 2009/ / /2012 Běžné třídy Speciální třídy Celkem tříd Děti v běžných třídách Děti ve speciálních třídách Celkem dětí Pozn.: Do počtu škol jsou zahrnuty všechny školy poskytující předškolní vzdělávání všech zřizovatelů, zdroj rejstřík škol a školských zařízení Graf Věková struktura dětí v předškolním vzdělávání Věková struktura dětí v předškolním vzdělávání mladší 3leté 4leté 5leté 6leté a starší 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,40% 7,14% 6,00% 29,03% 27,71% 27,60% 28,38% 27,34% 29,10% 25,63% 26,60% 28,00% 10,56% 11,22% 9,30% 2009/ / /2012 9

11 2.2 Základní vzdělávání Základní vzdělávání se uskutečňuje v základních školách v oboru C/01 Základní škola poskytujícím stupeň základní vzdělání a v oboru B/01 Základní škola speciální, jenž poskytuje stupeň základy vzdělání. Základního vzdělání lze dosáhnout též absolvováním nižšího stupně víceletého gymnázia. Tabulka Vývoj počtu tříd a žáků v základním vzdělávání Školní rok Tříd Meziroční srovnání počtu tříd Žáků Meziroční srovnání počtu žáků 2008/ / / / Pozn.: Do počtu škol jsou zahrnuty všechny školy poskytující základní vzdělávání všech zřizovatelů, zdroj rejstřík škol a školských zařízení, ÚIV Školní rok 2011/2012 je ve srovnání se školním rokem 2010/2011 prvním školním rokem, kdy žáků účastnících se základního vzdělávání přibývá (o 173 žáků více). Nárůst počtu žáků není v rámci obcí s rozšířenou působností rovnoměrný nejvíce žáků přibylo v Liberci (185) a Turnově (84), naopak žáků ubylo v rámci obcí Česká Lípa (o 80 méně) a Frýdlant (o 31). Počty žáků docházejících do jednotlivých ročníků jsou zhruba stejné, patrný je úbytek zhruba tří set žáků při přechodu do šestého ročníku, což je způsobeno především odchody žáků do víceletých gymnázií. V navazujících ročnících se počty žáků udržují na stejné úrovni, kromě devátého ročníku, který byl ve školním roce 2011/2012 na počet žáků tím nejslabším. Více podrobností je uvedeno v tabulce v příloze. Souhrnné počty žáků, kteří se účastní se základního vzdělávání, jsou uvedeny v tabulce Tabulka Počty žáků v základním vzdělávání 2009/ / /2012 Počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku Počet žáků v základním vzdělávání celkem z toho v oboru vzdělání základní škola v oboru vzdělání speciální škola z toho v běžných třídách ve speciálních třídách Podle 38 ŠZ (plnění docházky v zahraničí) Podle 41 ŠZ (individuální vzdělávání) Podle 42 ŠZ (žáci s hlubokým mentálním postižením)

12 Podrobnější údaje o počtech žáků v základním vzdělávání v členění podle obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v tabulce v příloze. V tabulce jsou uvedeny údaje o počtech tříd a do nich docházejících žáků a průměrná naplněnost těchto tříd. Údaje se vztahují pouze k běžným třídám základních škol zřizovaných obcemi, nezahrnují základní školy speciální ani základní školy praktické. Zvlášť jsou uvedeny údaje o základních školách pouze se třídami prvního stupně (tzv. malotřídní školy) a o základních školách se všemi ročníky (tzv. úplné základní školy), a to v členění podle obcí s rozšířenou působností. Z poměru počtu tříd v malotřídních školách a počtu tříd v úplných školách v rámci obce s rozšířenou působností vychází, že nejvíce tříd v malotřídních školách je v rámci obce s rozšířenou působností Frýdlant (43 %), Turnov (34 %) a Nový Bor (28 %), naopak nejlépe v tomto ukazateli vycházejí obce s velkými městy (Liberec, Jablonec n. Nisou). Průměrná naplněnost tříd v malotřídních školách činí pouhých 12,73 žáka na třídu a v úplných základních školách 19,14 žáka na třídu. V běžných základních školách lze naplňovat třídy do maximálního počtu 30 žáků. Na tento počet žáků ve třídě byly naplněny pouze některé první ročníky, a to pouze v některých městských školách, které jsou pro své zaměření veřejností vnímány jako výjimečné. Tabulka Počty tříd, žáků a průměrná naplněnost tříd v základních školách zřizovaných obcemi Obec s rozšířenou působností ZŠ jen s prvním stupněm ZŠ úplné tříd žáků průměr tříd žáků průměr Česká Lípa , ,84 Frýdlant , ,83 Jablonec nad Nisou , ,16 Semily , ,78 Jilemnice , ,06 Liberec , ,51 Nový Bor , ,08 Semily , ,97 Tanvald , ,33 Turnov , ,17 Železný Brod , ,76 Sledovaným jevem je počet žáků odcházejících ze základních škol na víceletá, převážně osmiletá gymnázia. Téměř všechna gymnázia v kraji otevřela po jedné třídě osmiletého gymnázia (více v kapitole o středním vzdělávání). Celkový počet přijatých žáků zůstává zachován (360 ve školním roce 2009/2010 a 340 ve školním roce 2011/2012), neboť je limitován schválenými kapacitami oboru. Podíl počtu žáků přijatých k osmiletému studiu k počtu žáků pátého ročníku základního vzdělávání činil 8,42 %, což je oproti loňskému roku (8,80 %) mírný pokles. Do šestiletého gymnaziálního vzdělávacího programu bylo přijato pouze 30 žáků. Více údajů je uvedeno v tabulce v příloze. 11

13 2.3. Střední vzdělávání Ve středních školách bez rozdílu zřizovatele se na území Libereckého kraje vzdělávalo celkem žáků, což bylo o žáků (o 6,4 %) méně než v předchozím období. Tabulka Počty žáků v jednotlivých kategoriích oborů vzdělání a forem vzdělávání Obory vzdělání Školní rok 2009/ / /2012 Meziroční rozdíl Kategorie C Kategorie J Kategorie E Kategorie H Kategorie L Kategorie M Kategorie K z toho nižší stupeň Kategorie L Forma vzdělávání denní dálková večerní Celkem Kategorie oborů jsou uvedeny v souladu s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Obory vzdělání kategorie C, D, J obory, jejichž absolvováním lze dosáhnout středního vzdělání. Obory vzdělání kategorie E, H obory, jejichž absolvováním lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem. Obory vzdělání kategorie L0, M, K obory, jejichž absolvováním lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Obory vzdělání kategorie L5 obory nástavbového studia, jejichž absolvováním lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Obory vzdělání kategorie N obory vyššího odborného vzdělání V tabulce jsou uvedeny údaje o počtech žáků v členění podle kategorií oborů vzdělání a forem vzdělávání. Největší úbytky žáků jsou zřejmé v oboru vzdělání kategorie M a kategorie L5. Grafické znázornění stavu žáků v prvních ročnících středního vzdělávání podle kategorií dosaženého vzdělání naleznete v příloze v grafu V grafech až v příloze jsou uvedeny údaje o počtech žáků v prvním ročníku středního vzdělávání v oborech vzdělání podle jednotlivých kategorií vzdělání. V grafu v příloze jsou znázorněni absolventi středního vzdělávání podle kategorií dosaženého vzdělání. 12

14 Ve školním roce 2011/2012 se v prvních ročnících vzdělával nejvyšší počet žáků v kategorii oborů K a M. Z hlediska oborové struktury byla nejpočetněji zastoupena skupina oborů Obecná příprava, tzn. skupina oborů gymnázií, a podstatné zastoupení měl i obor skupiny Ekonomika a administrativa. Ve sledovaném období se v prvních ročnících oborů kategorie E, H vzdělávalo nejvíce žáků a nejvýrazněji byly zastoupeny obory skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus, Strojírenství a strojírenská výroba. V Libereckém kraji ve školním roce 2011/2012 došlo k mírnému nárůstu počtu absolventů v kategorii oborů E a H (o 0,6 %), počet absolventů kategorie oboru M klesl o 1,65 % a naopak rostl počet absolventů kategorie oboru K. Ve středních školách Libereckého kraje došlo za poslední tři roky k největšímu propadu počtu žáků, ve všech formách studia ubylo celkem žáků Maturitní zkoušky Průběh společné části maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 ukázal, že současná podoba nastavení systému trpí celou řadou závažných nedostatků. V souladu s doporučeními pracovní skupiny pro revizi maturitní zkoušky jmenované ministrem školství, mládeže a tělovýchovy došlo ke změně prováděcích právních předpisů, a tím i změně v obsahu a organizaci maturitní zkoušky od jarního zkušebního období K maturitní zkoušce se ve školním roce 2011/2012 přihlásilo v jarním zkušebním období celkem žáků a v podzimním zkušebním období žáků. V celkovém hodnocení výsledků maturitní zkoušky 2012, tj. jarního a podzimního zkušebního období, se zařadil Liberecký kraj mezi čtyři kraje s nejmenším podílem úspěšných maturantů. 2.4 Vyšší odborné vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 působilo v Libereckém kraji 6 vyšších odborných škol, které zřizoval Liberecký kraj. Všechny byly součástí právnické osoby, která vykonává i činnost střední školy. Dvě soukromé vyšší odborné školy ukončily svou činnost. Tabulka Počet studentů v jednotlivých formách vzdělávání ve vyšších odborných školách Počet škol Počet studentů 2010/ /2012 Meziroční rozdíl denní forma dálková forma celkem Vyšší odborné školy navštěvovalo ve školním roce 2011/ studentů, tj. o 29 studentů méně než v předchozím školním roce. Úbytek studentů se projevil hlavně v dálkové formě. Obě soukromé vyšší odborné školy měly studenty zapsané naposledy ve školním roce 2010/2011. Počet vyšších odborných škol se oproti předchozímu školnímu roku snížil o dvě. 13

15 Tabulka Počet studentů vyšších odborných škol dle jednotlivých skupin oborů Skupiny oborů 2010/ /2012 Meziroční rozdíl 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Zdravotnictví Ekonomika a administrativa Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociální péče Umění a užité umění Z hlediska zastoupení jednotlivých skupin oborů vzdělání vykazoval největší počet studentů tradičně obor Ekonomika a administrativa. Meziročně došlo k poklesu o 9 studentů, což lze hodnotit jako mírný pokles. Pokles v počtu studentů vykazovaly i další skupiny oborů vzdělání. Největší meziroční pokles byl zaznamenán u skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost, a to o 24 studentů. Mírný nárůst byl zaznamenán u skupin oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a Zdravotnictví. Trend poklesu studentů kopíruje situaci v předchozím školním roce. Nejmenší zastoupení z hlediska počtu studentů ve školním roce 2011/2012 vykazoval obor ze skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, a to 62 studentů. Skupina oborů Pedagogika, učitelství a sociální péče se dostala do situace, kdy vykazuje ve svém stavu 0 studentů, a to již druhým rokem. Tato skupina oborů byla vyučována právě na soukromé vyšší odborné škole, která ukončila svou činnost. Stejná situace nastala u skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. 14

16 Tabulka Počet studentů přijatých do 1. ročníku vyšších odborných škol dle jednotlivých skupin oborů (pouze denní forma vzdělávání) Skupiny oborů 2010/ /2012 Meziroční rozdíl 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Zdravotnictví Ekonomika a administrativa Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociální péče Umění a užité umění Celkem Vyšší odborné školy v Libereckém kraji nabízely celkem 7 vzdělávacích programů ze 4 skupin oborů vzdělání. Rozložení struktury skupin oborů a počty přijatých žáků do prvních ročníků vyšších odborných škol ve skupině oborů N zobrazuje tabulka č K vyššímu odbornému vzdělávání bylo ve školním roce 2011/2012 přijato 189 studentů, což představuje pokles o 4 studenty oproti předchozímu školnímu roku. Největší zájem o studium a rovněž největší počet přijatých studentů do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání zaznamenaly obory skupiny Ekonomika a administrativa (100 studentů). Ve srovnání s předchozím školním rokem však došlo i v této skupině oborů k mírnému poklesu počtu přijatých studentů. Nejméně studentů bylo přijato do skupiny oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Do skupin oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost a Pedagogika, učitelství a sociální péče nebyl ve školním roce 2011/2012 přijat ke studiu žádný student. 15

17 Tabulka Počet absolventů vyšších odborných škol dle jednotlivých skupin oborů (jen denní forma studia) Skupiny oborů 2010/ /2012 Meziroční rozdíl 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Zdravotnictví Ekonomika a administrativa Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociální péče Umění a užité umění Celkem Počet absolventů vyšších odborných škol je uveden v tabulce Vyšší odborné vzdělávání ukončilo ve školním roce 2011/2012 celkem 105 studentů, což představuje oproti předchozímu školnímu roku pokles o 18 studentů. Největší počet absolventů zaznamenala skupina oborů Ekonomika a administrativa (39 studentů), což představuje zhruba 37 % všech absolventů vyšších odborných škol v Libereckém kraji. Meziročně však tato skupina oborů vykázala pokles o 40 studentů. Nejmenší počet absolventů byl zaznamenám ve skupině oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, a to 2. Největší nárůst absolventů zaznamenaly skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost a Zdravotnictví. 2.5 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami prostupuje všemi úrovněmi vzdělávacího systému. Je realizováno ve školách zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo formou individuální či skupinové integrace v běžných školách. Forma vzdělávání je zvolena na základě individuálního posouzení pracovníky školských poradenských zařízení. V Libereckém kraji jsou dostupné školy se zaměřením pro děti a žáky s vadami řeči, sluchu, tělesným i mentálním postižením, kombinovanými vadami či autismem. Specifikem tříd je výuka se sníženým počtem dětí nebo žáků a trvalá součinnost s odbornými poradenskými zařízeními či využívání asistentů pedagoga při výuce. 16

18 Postupně dochází k integraci dětí a žáků se speciálními potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, což je forma běžně realizovaná ve vyspělých vzdělávacích systémech. Během integrace samotné je dítěti, žákovi, rodičům i ostatním pedagogům poskytována odborná péče pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, výchovných poradců, školních speciálních pedagogů a případně školních psychologů. Tabulka Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ 2009/ / /2012 Mateřské školy celkem z toho postižení ve speciálních třídách individuálně integrovaní Tabulka Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ 2009/ / /2012 Základní školy celkem z toho postižení ve speciálních třídách individuálně integrovaní Tabulka Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v SŠ 2009/ / /2012 Střední školy (pouze denní forma vzdělání) z toho postižení ve speciálních třídách individuálně integrovaní Tabulka Počty dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, ZŠ a SŠ 2009/ / /2012 Celkem dětí a žáků z toho postižení ve speciálních třídách individuálně integrovaní Zatímco díky demografickému vývoji celkového počtu žáků na školách ubývá (snížení za poslední školní rok o 0,51 %), ve speciální péči je od roku 2010 trvale sledován opačný trend (zvýšení počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za poslední rok o 1,9 %). Pozitivní je stoupající tendence individuální integrace. 17

19 Graf Počty žáků ve všech školách ve školním roce 2009/ ; 1,92% 3 051; 4,43% děti a žáci bez SVP ve speciálních třídách individuálně integrovaní ; 93,65% Graf Počty žáků ve všech školách ve školním roce 2011/ ; 4,23% 1577; 2,32% děti a žáci bez SVP ve speciálních třídách individuálně integrovaní ; 93,46% Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Předškolní vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno formou individuální či skupinové integrace v mateřských školách, případně docházkou do mateřské školy zřízené pro děti s určitým druhem postižení. 18

20 Tabulka Děti vyžadující speciální vzdělávání v mateřských školách podle druhu postižení a způsobu integrace, bez rozdílu zřizovatele Druh postižení speciální třídy individuální Způsob integrace speciální třídy individuální speciální třídy 2009/ / /2012 individuální Mentální Sluchové Zrakové Vady řeči Tělesné Souběžné více vadami Vývojové poruchy Autisté Ve třídách DD Bez rozlišení postižení Celkem Základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Povinnou školní docházku plní i žáci se speciálními vzdělávací potřebami. Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od roku 2009 mírně rostou, což nekoresponduje s vývojem celkového počtu žáků na základních školách (v roce 2011 je všech žáků méně, než bylo v roce 2009). 19

21 Tabulka Žáci vyžadující speciální péči v základních školách podle druhu postižení, bez rozdílu zřizovatele Druh postižení: speciální třídy individuální Způsob integrace speciální třídy individuální speciální třídy individuální 2009/ / /2012 Mentální Sluchové Zrakové Vady řeči Tělesné Souběžné více vadami Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autisté Ve třídách DD Bez rozlišení postižení Celkem Střední a vyšší odborné vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy zřizované krajem, obcemi nebo soukromé navštěvovalo celkem 634 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě vyššího odborného vzdělávání nebyl evidován žádný student. V následující tabulce lze porovnat změny z hlediska druhu postižení. Nejvýraznějším ukazatelem je však počet žáků se zdravotním postižením jako takový, i přes výrazný pokles celkového počtu žáků na středních školách (o 1055 žáků) zůstává počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na stejné úrovni. 20

22 Tabulka Počty žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním vzdělávání podle druhu postižení, bez rozdílu zřizovatele Druh postižení speciální třídy individuální Způsob integrace speciální třídy individuální speciál ní třídy individuální 2009/ / /2012 Mentální Sluchové Zrakové Vady řeči Tělesné S více vadami Vývojové poruchy učení Autisté Celkem Speciální třídy při mateřských a základních školách Při mateřských a základních školách běžného typu lze zřizovat speciální třídy pro zdravotně postižené. Krajský úřad v souladu se školským zákonem vydává souhlas se zřízením speciální třídy a následně poskytuje finanční prostředky na tento typ výuky. Ve školním roce 2011/12 vydal odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu celkem 52 souhlasných stanovisek se zřízením speciální třídy, z toho 27 v mateřských školách a 25 ve školách základních Přípravné třídy základních škol Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí zřizují obce se souhlasem krajského úřadu přípravné třídy základní školy. Jsou určeny těmto dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Zařazení do přípravné třídy základní školy umožní vyrovnat jejich vývoj tak, aby byly připraveny na povinnou školní docházku srovnatelně s běžnou populací. Ve školním roce 2011/2012 bylo zřízeno 7 přípravných tříd, které navštěvovalo 80 žáků. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Přehled speciálních tříd a přípravných tříd v běžných školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2011/2012 je uveden v tabulce v příloze Přípravný stupeň základní školy speciální U základní školy speciální může být v souladu se školským zákonem zřízena třída přípravného stupně určená žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Toto vzdělávání respektuje vývojové zvláštnosti dětí a připravuje je k plnění povinné školní docházky. V roce 2011/2012 bylo ve čtyřech třídách přípravného stupně vzděláváno celkem 20 žáků. 21

23 2.5.7 Pedagogická asistence Asistenta pedagoga zřizuje ředitel školy s předchozím souhlasem krajského úřadu. Asistent pedagoga je určen dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vykonává podpůrné služby při vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 bylo podáno odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje celkem 97 žádostí o ustanovení funkce asistenta pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením ve školách zřizovaných obcemi nebo krajem. Celkový přepočtený úvazek těchto žádostí byl 58,99. Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vyhověl všem těmto podaným žádostem, finančně přímo zabezpečil celkem 16,55 přepočtených úvazků. K dalšímu pokrytí nákladů na asistenty pedagogů došlo z rozpočtů škol na základě zvýšených normativů na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně z ostatních příjmů školy. Celkem tak v Libereckém kraji působí asistenti pedagoga v 59 školách. Počet asistentů pedagoga v jednotlivých školách a rozsah asistenční služby odpovídá typu a charakteru školy, druhu a stupni zdravotního postižení žáků. Asistenti pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a na soukromých školách jsou financováni z rozvojového programu MŠMT. Rozvojový program umožnil zřídit 22,61 přepočtených úvazků ve 22 školách Vzdělávání žáků nadaných Péče o nadané žáky je prozatím řešena nesystematicky, a to jak na celorepublikové úrovni, tak i v Libereckém kraji. Nejčastěji je orientována pouze na zapojování žáků do školních a mimoškolních soutěží a olympiád. Vzdělávání nadaných žáků je zpravidla uskutečňováno formou individuálních vzdělávacích plánů, v hodinách je však ve velké míře zúženo pouze na diferenciované zadávání úloh. Pedagogové spíše hledají specifické programy a vhodné nástroje odpovídající vzdělávacím potřebám těchto dětí. Zvláštnosti sociální a emocionální přizpůsobivosti, které nadané žáky často provázejí, jsou pro pedagogy reálným problémem. Počet nadaných žáků dosud není prostřednictvím výkazů škol evidován. Z evidence pedagogicko-psychologických poraden, v jejichž péči se nadaní žáci především objevují, je zřejmé, že v Libereckém kraji bylo diagnostikováno v roce 2011 pouze 6 nadaných žáků. 2.6 Základní umělecké a zájmové vzdělávání Základní umělecké vzdělávání Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. Všechny základní umělecké školy (dále jen ZUŠ ) v kraji jsou zřizovány obcemi (úplný přehled škol a počty žáků zapsaných do jednotlivých oborů naleznete v tabulce v příloze). Základního uměleckého vzdělávání se účastní stále více žáků, do všech oborů bylo ve školním roce 2011/2012 zapsáno žáků, což je o 235 žáků více než v přecházejícím školním roce. Podíl počtu žáků docházejících do základních uměleckých škol vůči počtu všech žáků docházejících do základních škol dosahuje 25,5 % (viz tabulka 2.6.2). 22

24 Tabulka Podíl žáků ZUŠ k počtu žáků v základním vzdělávání 2009/ / /2012 Žáci v základním vzdělávání, vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Žáci ZUŠ Podíl (v %) 24,5 25,0 25,5 Nejvíce žáků je zapsáno v hudebních oborech s individuální či skupinovou výukou (65 % ze všech zapsaných žáků ZUŠ), následuje výtvarný obor s 20 % a taneční obor s 11 % zapsaných žáků. Graf Žáci ZUŠ podle oboru Žáci ZUŠ podle oboru 1011; 11% 1051; 11% 5100; 54% 1876; 20% 342; 4% taneční výtvarný literárně dramatický hudební - individuální hudební - kolektivní Zájmové vzdělávání Školským zařízením pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Střediska volného času Na území Libereckého kraje působilo ve školním roce 2011/ středisek volného času, z nichž jedno, Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace, zřizuje Liberecký kraj, ostatní jsou zřizována obcemi. Zájmová činnost v těchto střediscích volného času probíhá formou pravidelných činností, příležitostných akcí, nabídkou spontánních aktivit či pořádáním pobytových, putovních nebo příměstských táborů. Střediska volného času se v rámci péče o nadané děti a žáky ve spolupráci se školami a krajským úřadem podílejí na organizaci soutěží a přehlídek (více v kapitole 4.7). 23

25 Tabulka Střediska volného času v letech 2009/ / / / /2012 Počet středisek Počet zájmových útvarů Počet účastníků zájmových útvarů Počet táborů Počet účastníků táborů Počet příležitostných akcí Počet účastníků příležitostných akcí Počet zájmových útvarů, táborů, příležitostných akcí a jejich účastníků se výrazně neměnil. Školní družiny a školní kluby Ve školních družinách bylo zapsáno žáků, tj. 256 o žáků více než v předcházejícím roce. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 stanovuje jako ukazatel podíl počtu žáků zapsaných ve školní družině k počtu žáků prvního stupně základní školy na 45 %. Počty zapsaných žáků se neustále zvyšují a tento podíl činil ve skutečnosti 54 %. Tabulka č Účastníci zájmového vzdělávání z 1. stupně základního vzdělávání ve školních družinách 2009/ / /2012 Účastníci zájmového vzdělávání Žáci 1. stupně Podíl 52,6 % 53,5 % 54,0 % 2.7 Poradenské služby Poradenské služby v Libereckém kraji zahrnují pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Součástí poradenského systému jsou také výchovní poradci, školní metodici prevence, speciální pedagogové a školní psychologové ve školách Pedagogicko-psychologické poradny Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen poradny ) se v rámci platné legislativy zaměřují především na komplexní psychologickou, speciálně-pedagogickou a sociální diagnostiku. Činnost je cílena na posuzování, zda jsou děti přiměřeně tělesně a duševně vyspělé k zahájení povinné školní docházky, dále na diagnostiku poruch učení a chování, problémů ve vývoji osobnosti, profesní orientaci. 24

26 Tabulka Přehled klientů pedagogicko-psychologických poraden Klienti 2009/ / /2012 MŠ a MŠ spec ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň SŠ VOŠ Rodiče a jiní Celkem V Libereckém kraji působily čtyři pedagogicko-psychologické poradny, v každém okrese jedna. Kontakty na jednotlivé poradny jsou k dispozici na webu Graf Klienti pedagogicko-psychologických poraden podle důvodu příchodu / / / / Školní zralost Výukové problémy Výchovné problémy Profesní orientace Ostatní Speciálně pedagogická centra Činnost speciálně pedagogického centra (dále jen SPC ) je zaměřena na děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se zdravotním znevýhodněním. Poskytují psychologické, sociální a speciálně pedagogické služby, které se uskutečňují přímo v SPC, nebo individuálně v místě bydliště či ve školním prostředí. SPC se podílejí na integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu. Jednotlivá zařízení se úzce specializují na konkrétní zdravotní postižení (sluchové, zrakové, tělesné nebo mentální postižení, vady řeči, poruchy autistického spektra nebo souběžné postižení více vadami). 25

27 Tabulka Přehled klientů speciálně pedagogických center Klienti 2009/ / /2012 Z běžných škol (individuálně integrovaní) Ze speciálních tříd a škol MŠ ZŠ SŠ VOŠ MŠ ZŠ SŠ Rodiče a školsky nezařazení Celkem Nejvýraznější nárůst klientů byl zaznamenán z běžných i ze speciálních tříd základních škol. Na území Libereckého kraje působily SPC jako součást základní školy speciální: SPC při Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace pro sluchově postižené a děti s vadami řeči SPC při Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec, E. Lužická 920/7, příspěvková organizace pro tělesně postižené SPC při Základní škole a Mateřské škole při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace pro zrakově postižené SPC při Základní škole, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace pro mentálně postižené nebo souběžné postižení více vadami SPC při Základní škole, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace pro děti s poruchou autistického spektra Tabulka Přehled klientů speciálně pedagogických center podle druhu postižení Druh postižení 2009/ / /2012 Mentální Sluchové Zrakové Vady řeči Tělesné S více vadami Autisté Ostatní Celkem

28 Graf Klienti speciálně pedagogických center podle druhu postižení / / / / Mentální Sluchové Zrakové Vady řeči Tělesné S více vadami Autisté Ostatní 2.8 Školská zařízení Školská výchovná a ubytovací zařízení Na území Libereckého kraje bylo ve školním roce 2011/2012 provozováno 19 těchto zařízení, z toho 17 domovů mládeže a 2 internáty. Pouze jeden domov mládeže je samostatný, a to Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace. V ostatních případech byla tato výchovná a ubytovací zařízení součástí škol. Jeden domov mládeže byl pak součástí soukromé střední školy. Celková kapacita domovů mládeže činila 2767 lůžek a internátů 184 lůžek, ubytovaní žáci a studenti obsadili lůžek, jiných osob bylo ubytováno14. Tabulka Počty ubytovaných žáků a studentů ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domovy mládeže a internáty) Počet ubytovaných žáků/studentů 2010/ /2012 Meziroční MŠ ZŠ SŠ VOŠ Počet ubytovaných jiných osob Celkem žáků a studentů Celkem ubytovaných

29 Největší podíl ubytovaných v domovech mládeže a internátech představovali tradičně žáci středních škol. Počet těchto ubytovaných se však meziročně snížil o 140 žáků. Počet ubytovaných studentů vyšších odborných škol rovněž poklesl, a to o 26 studentů. Celkový pokles ubytovaných z uvedených skupin činil 166 a meziročně pak došlo k poklesu o 200. I ve školním roce 2011/2012 pokračoval trend poklesu zájmu o ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Počty ubytovaných dětí z mateřských škol a žáků škol základních jsou srovnatelné s rokem předchozím. Tyto děti a žáci jsou ubytováni v internátech a jedná se zpravidla o děti a žáky se zdravotním či těžkým postižením. Žáci a studenti ubytovaní ve školských ubytovacích zařízeních byli rozděleni do tzv. výchovných skupin. Ve školním roce 2011/2012 bylo v domovech mládeže a internátech zřízeno 65 výchovných skupin, do kterých bylo rozděleno 1459 žáků a studentů. Oproti předešlému školnímu roku tedy došlo k poklesu o 7 výchovných skupin. Od školního roku 2008/2009 tak došlo k úbytku 19ti výchovných skupin. Tabulka Počty výchovných skupin a žáků a studentů Výchovné skupiny celkem Výchovné skupiny pouze VOŠ 2010/ /2012 Meziroční rozdíl Počet výchovných skupin, které zahrnovaly pouze studenty vyšších odborných škol, se snížil na jednu Zařízení školního stravování V Libereckém kraji bylo ve školním roce 2011/20112 celkem 384 zařízení školního stravování. V rejstříku škol a školských zařízení bylo zapsáno celkem 303 školních jídelen, 1 školní jídelna vývařovna a 80 školních jídelen výdejen. V zařízení školního stravování se ve školním roce 2011/2012 stravovalo celkem strávníků (dětí, žáků a studentů), přičemž ke znatelnému nárůstu došlo v počtu zapsaných strávníků z mateřských škol - o 3,89 %, ze základních škol o 1,43 %, z nižšího stupně 6-8letých gymnázií o 21,8 %. Naopak u zapsaných stravovaných ze středních a vyšších odborných škol došlo ke snížení počtu. 28

30 Tabulka Počet zapsaných stravovaných podle druhu školského zařízení (bez ohledu na zřizovatele) Strávníků z 2010/ /2012 mateřských škol základních škol nižšího stupně 6-8letých gymnázií středních škol vyšších odborných škol konzervatoří 1 1 dětských domovů 1 1 Celkem (děti, žáci, studenti) Pracovníci škol a školských zařízení Cizí strávníci Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy Dětský domov zajišťuje dětem a mládeži (od 3 do 18 let) náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Tato péče je poskytována na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření. Pokud se nezaopatřené dítě připravuje na budoucí povolání, může zůstat v dětském domově po tuto dobu, nejdéle však do věku 26 let. Aktuální kapacita sedmi dětských domovů v Libereckém kraji je 240 míst. Nadále dochází k utlumování kapacit a dle možností se pro jednotlivé rodinné skupiny vytváří co nejvhodnější podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí. Od roku 2012 Dětský domov Frýdlant využívá dva nové nízkoenergetické domy. Do těchto objektů byly přestěhovány dvě samostatné rodinné skupiny. V tabulce nalezneme údaje o věkovém rozložení dětí v dětských domovech. Nejpočetnější věkovou kategorií jsou děti plnící povinnou školní docházku. Tabulka Počet dětí v dětských domovech 2009/ / /2012 Před zahájením povinné školní docházky Plnící povinnou školní docházku Po ukončení povinné školní docházky Celkem

31 celkem podíl pedagogů bez kvalifikace celkem z toho bez kvalifikace podíl pedagogů bez kvalifikace celkem z toho bez kvalifikace podíl pedagogů bez kvalifikace Graf Počet dětí v dětských domovech 23; 11% 67; 31% Děti před zahájením povinné školní docházky Děti plnící povinnou školní docházku Děti po ukončení povinné školní docházky 126; 58% Dětské domovy poskytují péči také dětem se zdravotním postižením. Z celkového počtu 216 dětí bylo 112 dětí zdravotně postižených (37 s vývojovými poruchami, 52 mentálně postižených, 12 s vadami řeči, tři sluchově postižené, čtyři zrakově postižené, jedno tělesně postižené a tři souběžně postižené více vadami). 2.9 Pracovníci ve školství Vývoj počtu pracovníků v jednotlivých typech škol a školských zařízeních je přímo závislý zejména na vývoji výkonů. Kvalita samotné výuky se odvíjí od kvalifikovanosti samotných pedagogů. Tabulka Pedagogičtí pracovníci škol (přepočtení na plně zaměstnané) stupeň školy mateřská škola 1 100,3 7,3% 1 144,3 82,5 7,2% 1 193,1 105,3 8,8% přípravný stupeň ZŠ spec. 2,5 0,0% 4,5 0,0 0,0% 4,0 0,0 0,0% přípravná třída ZŠ 7,0 28,6% 6,0 2,0 33,3% 6,0 4,0 66,7% 1. st. ZŠ 1 227,4 14,4% 1 225,2 150,4 12,3% 1 234,3 170,1 13,8% 2. st. ZŠ 1 396,1 16,7% 1 368,9 212,4 15,5% 1 341,1 214,8 16,0% střední škola 1 812,9 14,8% 1 723,2 238,7 13,9% 1 661,7 281,5 16,9% z toho nižš. stupni gymn. 157,7 1,1% 178,8 5,3 3,0% 202,5 7,3 3,6% vyšší odborná škola 39,8 9,5% 44,1 2,8 6,3% 41,1 13,5 32,8% celkem 5 586,0 13,7% 5 516,2 688,8 12,5% 5 481,3 789,2 14,4% Zdroj: MŠMT, Výkaz o ředitelství škol 30

32 celkem podíl pedagogů bez kvalifikace celkem podíl pedagogů bez kvalifikace podíl pedagogů bez kvalifikace celkem bez kvalifikace podíl pedagogů bez kvalifikace Z tabulky je zřetelný nadále trvalý trend meziročního poklesu počtu pedagogických pracovníků dle přepočtu na plně zaměstnané. Mezi dvěma školními roky, tj. 2010/2011 a 2011/2012, se jedná o pokles o 0,63 %. Nadále nedochází k naplnění požadavku stanoveného v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012, jehož cílem je snížení podílu nekvalifikovaných učitelů pod hranici 10 %. Tabulka Pedagogičtí pracovníci středních a vyšších odborných škol (přepočtení na plně zaměstnané) interní a externí pedagogičtí pracovníci pro všeob. vzděl. předměty 973,2 8,7% 953,2 82,1 8,6% 903,6 108,6 12,0% pro odborné předměty 495,6 15,6% 471,8 78,4 16,6% 489,8 107,3 21,9% pro praktické vyučování 383,5 28,7% 342,2 80,6 23,6% 309,8 79,1 25,5% celkem 1 852,3 14,7% 1 767,2 241,1 13,6% 1 703,2 295,0 17,3% Zdroj: MŠMT, Výkaz o ředitelství škol Tabulka zachycující vývoj pedagogických pracovníků od roku 2009 nabízí detailnější pohled na kvalifikovanost pedagogů na středních a vyšších odborných školách. Trendem je pokles celkového počtu učitelů. 31

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2006 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2006 2007 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2006 2007 únor 2008 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 projednáno: Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesení č. 167/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 zpracovatel: odbor

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Datum: 2. března 2009 Zpracovatel: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2016 Obsah

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2012 Obsah

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2017 Obsah

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI školní rok 2009/2010 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc únor 2011 0bsah 1 Úvod

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI školní rok 2006/2007 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc, únor 2008 0bsah 1 Úvod 3 2 Stav

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI školní rok 2013/2014 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc únor 2015 0bsah 0bsah

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2015 Obsah

Více

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn 306/1999 Sb. ZÁKON ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením Změna: 132/2000 Sb. Změna: 255/2001 Sb. Změna: 16/2002 Sb. Změna: 284/2002 Sb. Změna: 562/2004

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

STRUKTURA ŠKOLSKÉ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

STRUKTURA ŠKOLSKÉ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY STRUKTURA ŠKOLSKÉ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Městské Krajské Soukromé církevní Městské Krajské Soukromé církevní Městské Krajské Soukromé církevní

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje ke dni Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, září 2015 Mgr. Markéta Brebtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI školní rok 2014/2015 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc únor 2015 0bsah 0bsah

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, únor 2011 Obsah ÚVOD...

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, únor 2009

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb., VYHLÁŠKA č. 92/2005 Sb., o krajských normativech ve znění vyhlášky č. 7/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb. a vyhlášky č. 110/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na rok 2014 Účelový znak: 33215

MODUL A. v soukromých a církevních školách na rok 2014 Účelový znak: 33215 III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI školní rok 2010/2011 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc únor 2012 0bsah 0bsah

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v OK bude teprve předkládána Zastupitelstvu Olomouckého

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI školní rok 2007/2008 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc únor 2009 0bsah 1 Úvod 5 2 Stav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Ústupky u Seče Hotel JEZERKA. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury. říjen 2016

Ústupky u Seče Hotel JEZERKA. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury. říjen 2016 Porada ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních, domova mládeže, dětských domovů, CCV Pardubice, pedagogicko-psychologických poraden avedoucích SPC 24. 25. 10. 2016 Ústupky u

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301

z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 16.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, únor 2010 Obsah Úvod...

Více

Školství v Ústeckém kraji

Školství v Ústeckém kraji Školství v Ústeckém kraji Současný stav a vývoj od u 2001 Zpracováno odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Dne 3. 2. 2011 1 1 Žáci v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji Počet ţáků v počátečním

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, listopad 2013 1 ZÁMĚR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2013 Obsah

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Podpora integrace dětí a žáků se zdravotním postižením v hlavním městě Praze

Podpora integrace dětí a žáků se zdravotním postižením v hlavním městě Praze Podpora integrace dětí a žáků se zdravotním postižením v hlavním městě Praze PaedDr. Stanislava Dvořáková Základní informace k zajištění funkce asistenta pedagoga (AP) Podpůrná asistenční služba pro žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI Olomoucký kraj VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI školní rok 2005/2006 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc, únor 2007 Obsah

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více