Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 F:<=a Elektronický podpis českat Certifikát autora podpisu : Jméno : Město Loštice - podatelna Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : SPORITELNA evidenění čís o(pro interní potrebu Českéspoiite ny, a's'): Smlouva o uvěru č obchodní firma: česká spoiitelna,?.s. sídlo: lčo: Praha 4, o brachtova 1929/62,.PSČ tao oo zapsaná v obchodním rejstííkuvedeném Městskfm soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dá e jen,,banka..) a 2' název,' síd o: Město Loštice nám. Míru 66, Loštice Čo: oo3o2945 (dále jen,,klient..) PREAMBULE Tato Sm ouva o rjvěru upravuje podmínky, za nichžje Banka zavázána poskytnout Klientovi Úvěr a K ient je Bance zavázán Úvěr sptatit a zap atit riroky a da šíceny. Článer t záxlnoní usrnruovení Vymezení poim. Pojmy psané velkfmi písmeny nebo s velklm počátečnímpísmenem, V jednotném i množném čísle,mají pro če y této Smlouvy o uvěru vfznam uvedenf v tomto ustanovení:,,běžnf čet.. běžnf ričet pro če y rlhrady poh edávek z Úvěru č /0800;,,Ceny.. odměny, poplatky, náhrada nákladů Banky a da]šíplatby, k Smlouvy o uvěru a Ceníku; jejichž hradě je K ient povinen podle této "ceník..ceník služeb a Úrokoufch sazeb ČeskéspoÍite ny, á.s., pro bankovní obchody, piíslušnf pro k ientskou skupinu, do níž je K ient pod e zásad Banky zaíazen, platnf ke dni poskytnutí placené služby' Banka platné znění CeníkuzveŤejnujevesvfchobchodníchmístecha/nebonasvfchinternetovÝchstránkách;,,Čerpání.. každi1jednot ivyi pťípad čerpáníprostíedkťr K ientem podle této Smlouvy o uvěru;,,!nkasní ěet.. BěŽnf ričet;,,projekt.. projekt Klienta pod názvem,,rekonstrukce komunikace Sokolská ulice..,,smiouva o ; věru..tato smlouva o uvěru včetně všech součástí, príloh a dodatkrj; -,,Úvěr.. závazek Banky poskytnout K ientovi za sjednanfch podmínek peněžní prostíedky nebo, pod e kontextu, peněžní prostiedky, které mají b1it poskytnuty, nebo již poskytnuté a čerpané;,,úvěrová ěástka,'touto Smlouvou o uvěru stanovená vfše Úvěru;,,VoP* Bankou vydané,,všeobecné obchodní podmínky ČeskéspoŤite!ny, a.s. Firemní a korporátní k!ientela..;,,závazek,.veškeré poh edávky a dluhy mezi Klientem a Bankou v rámci poskytnutí Úvěru stanovené zákonem a jinfmi akty normativní povahy, touto Smlouvou o uvěru, VoP, Ceníkem, právními akty upravujícimi,vztahy ze zajištění, pokud je poskytováno, a dalšímiakty sm uvní povahy. 2' 3' Úvěrová částka. Úvěrová částka se sjednává ve vfši ooo.ooo,oo Kč (slovy: tri mi iony korun českfch). Úče Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr vflučně pro uče : financováníprojektu. Na Žádost Klienta Banka rovněž umožní K ientovi v rozsahu píedem odsouhlaseném Bankou čerpat Úvěrovou částku za učelem reíinancování nákladri prokazatelně vyna oženfch Klientem v sou adu s čelem Úvěru, pokud tím nedojde ke sníženívfšev astních zdrojťr Klienta určenfch k financování če u Úvěru. tjvěrovli učet. Úvěrovfm učtem se rozumí čet Banky pro riče y evidence Úvěrové částky, Čerpánía sp ácení Uvěru, jakož i piís ušenstvía da šíchpohledávek z Úvěru, včetně poh edávek v prodlení (Úvěrov! učet). Číslo t2014 1t7

2 Uvěrového učtu je /0800' Banka je oprávněna změnit číse néoznačení Uvěrového tjčtu. Takovou změnu K ientovi vždy oznámí. Čtánek! ČenpÁníÚvĚnu 1, období čerpání.oprávnění čerpat. období, po které je K ient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (období čerpání), 2' Zpťrsob Čerpání.Čerpání Úvěru se uskuteční jednorázově nebo postupně pievodem peněžních prostíedkťr prímo na píís ušn!bankovní čet k hradě dluhu v souladu s čelem Uvěru nebo na BěŽn! učet. Na Žádost Klienta umožní Banka čerpat Úvěrovou částku rovněž na zvláštní čet, zejména vyžadují- i to podmínky stanovené právními predpisy nebo podmínky dotace' V takovém pťípadě je Klient povinen do ožit Bance učelovost Čerpánía nás edně, bez zbytečnéhoodkladu, píevést pťíslušnépeněžní prostredky na učty tretích osob. začínáv den uzaviení této Sm ouvy o uvěru a trvá do dne 31 ' (včetně)' Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku nebo její část nejdííve v den sp nění odkládacích podmínek pro Čerpánístanovenfch v této Sm ouvě o uvěru. Banka je oprávněnaze závažnych dťrvodťr datum Čerpání změnit a stanovit náhradní termín Čerpání. Pro vyloučenípochybností se stanovi, Že K ient nepíedk ádá Bance Žádost o Čerpání. Podmínkv prvního Čerpání. PÍed prvním Čerpánímje Klient povinen splnit nás edující podmínky a/nebo pťed ožit Bance nás edující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovanfmi Bankou, piípadně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: 4, usnesení zastupite stva Klienta obsahující schvá enítéto Smlouvy o uvěru v sou adu s do ožkou platnosti právního ukonu (ednání) uvedenou v této Sm ouvě o Úvěru; doklady prokazujícíoprávnění provést stavební práce pod e učelu Úvěru v sou adu s p atnfmi a učinnfmi obecně závaznymi právními píedpisy upravujícími zemní p ánování a stavební iád (zejména pravomocné stavební povo ení či oh ášení stavby, prípadně jiná podání stavebníka stavebnímu Íadu čijiná rozhodnutí, opatiení nebo potvrzení stavebního uradu); doklady prokazující,že zhotovite! ve vztahu k rea izaci učelu Úvěru byl vybrán v sou adu s p atnfmi a učinnfmi obecně závaznymi právními piedpisy upravujícímiob ast veíejnfch zakázek; smlouvu o dí o tfkajícíse rea izace uče u Úvěru, Íádně uzavíenou mezi K ientem jako objednate em a piíslušnyimi zhotoviteli, ze ktenfch bude vyplfvat, Že cena dí a nepťevyšuje částku ,00 Kč (slovy: sedm milionťr jedno sto tisíc korun česk1ich) a Že cena i termín dokončenídíla jsou sjednány jako pevné. obecné podmínky Čerpání. PÍed každyim Čerpánímje Klient povinen splnit dá e uvedené povinnosti: pied ožit iádně vyplněné pťíkazy k uhradě obsahující udaje o vfši p atby, príjemci p atby, bankovním spojení, prípadně o dalšíchskutečnostech v sou adu s istinami predloženfmi Bance k prokázání sou adu požadovanfch p ateb s uče em Úvěru; pred ožit sm ouvy a daďové doklady (faktury) nebo jiné dokumenty, po formá ní a obsahové stránce Bankou akceptované, osvědčujícísoulad požadovanlch p ateb s rjčelem Úvěru. Banka je oprávněna požadovat potvrzení o provedení prací a o oprávněnosti vystavení faktur čijinlch dokument autorizovanou osobou akceptovatelnou pro Banku; částka požadovaného Čerpánínesmí v součtu s vešken/mi piedchozími Čerpánímipodle této Sm ouvy o rivěru piesáhnout Úvěrovou částku. Č ánek Ill Únoxy z ÚvĚnu 2. Úroková sazba. Úroková sazba se sjednává jako pevná (neměnná) po celou dobu trvání Závazku až do Dne konečnésplatnosti a její vfše činí0,8 % ročně. Úrokové období. Úrokovfm obdobím se rozumí období stanovené pro učtovánía placení urokťr z Úvěru (Úrokové obdobíje pravidelné a jeho délka činí1 měsíc' Pravidetné Úrokové období končípos ední den každého kalendáťního měsíce' Není-li pos ední den Urokového období pracovním dnem, má se zato, Že posledním dnem běžného Úrokového obdobíje bezprostťedně následující pracovní den a běžné Úrokové období se prod ouží do tohoto dne. První Úrokové období začiná dnem prvního Čerpání a končíposlední den pravidelného Úrokového období, ve kterém se uskutečníprvní Čerpání. Následující Úroková období začina1í dnem bezprostíedně nás edujícím po pos edním dni bezprostíedně pťedcházejícíhoúrokového období' obaobffi;é je povinen p atit Bance uroky z Úvěru včetně urokrj z prod ení v pos ední den 9p atnost urokťr z Úvěru. K ient Úrokového období, ato za dobu od prvního dne Úrokového období (včetně) do posledního dne Úrokového období (včetně). Úroky z Úvěru včetně rlrokrj z prod ení za pos ední Úrokové období do dne predcházejícího dni sp acení Uvěru (včet'r jsou sp atné na základě zučtování provedeného Bankou, nejdňíve v Den konečnésplatnosti a nejpozději v den Urokového období, v němž nasta Den konečnésplatnosti. Stanovení počtu dní pro uče y uročení.úroky a Ceny Banka počítána základě skutečnéhopočtu dnťr a roku o 360 dnech. Úvěr se uročídenně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne píedcházejícíhodni splacení Úvěru (včetně)' DIuŽná částka Úvěru se uročíriroky z prodlení denně od prvního dne prod ení (včetně) až do dne bezprostťedně pťedcházejícího dni splacení d užné částky (včetně). 4$20607t2014 2t7

3 čtánek!v CENY 1. Placení Cen.. Pro vy oučeníjakfchko i pochybností Banka a Klient sjednávají, Že Klient neni povinen platit nás edující Ceny Cenu za správu a vedení rjvěrového obchodu v českéměně Cenu (ani Žádnou jinou sankci) za nevyčerpání Úvěrové částky v p né v!ši nebo zato, Že K ient nebude vťrbec čerpat Úvěrovou částku. Tím není dotčeno právo Banky požadovatzávazkovou odměnu, je. i sjednána; Cenu za sjednání Úvěru; závazkovou odměnu, tj. odměnu, jejíž vfše se počítá denně v pr běhu období čerpáníz rozdí u mezi Úvěrovou částkou a Úvěrem; Cenu za Predčasnou sp átku; Cenu zazměnu sm uvních podmínek (uzavíenídodatku k této SmIouvě o uvěru)' 0 Č ánek v splácení ÚvĚnu 1. Zpťrsob splácení. Den konečnésp atnosti. Klient se zavazu1e sp ácet poskytnutf Úvěr pravide nfmi měsíčními sp átkami ve v!ši ,00 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc korun českfch) sp atnfmi vždy k pos ednímu dni každého ka endáíního měsíce' První sp átka bude zap acena dne Pos ední splátka ve v!ši nesp acené cásti poskytnutého Úvěru je splatná dne 30. 9' 2018 (Den konečnésplatnosti). 2. Účet určen}i ke sp ácení Úvěru. K ient se zavazuje pťevádět prostňedky ke sp ácení Úvěru a ostatních d uhrj K ienta v souvis osti s touto Sm ouvou o uvěru na BěŽn! rjčet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Sm ouvy o uvěru vést u Banky vfše uvedenf učet a zajišťovat na něm dostatek prostťedkť' k hradě svfch splatnfch peněžitfch d uhrj z této Smlouvy o uvěru. Pokud jsou poh edávky Banky za Klientem vznik é na základě této Smlouvy o tlvěru sp atné v den, kten./ není pracovním dnem, je Klient povinen zabezpečit dostatek prostíedk na svém vfše uvedeném učtu nejpozději v pracovní den bezprostíedně pťedcházející dni sp atnosti takové poh edávky. Ustanovení tohoto odstavce se obdobně up atní i pro lnkasní učet, je.li od išn! od BěŽného učtu, a dá e pro piípadné zv áštní čty určenépro pr'ljem dotací. Zpťrsob sp ácení Úvěru. K ient souh así s tím, aby Banka prováděla tihrady svlch splatnlch pohledávek z této Smlouvy o rjvěru inkasem z BěŽného učtu, a to bez piedchozího pťíkazu K ienta abezjeho vyrozumění. Zároveťl Klient zmocďuje Banku k vystavení platebních doklad k vyrovnání těchto poh edávek a k provedeníjejich hrad v den sp atnosti pred ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna podle pííkazuk ienta provést z takového učtu. V píípaděnedostatku zdrojťr na takovém učtu má Banka právo píistoupit k započtenísvlch poh edávek s poh edávkami z kteréhoko iv jiného učtu (mimo učtu vázanych prostíedků), ktenf Banka pro KIienta vede. Ustanovení tohoto odstavce se obdobně uplatní i pro lnkasní uěet, je-li od išnf od BěŽného tjčtu, a dále pro piípadnézv áštní rlčty určenépro pr,tjem dotací. Banka nemusí pťijmout jakoukoli uhradu od jiné osoby než K ienta. PoŤadí rjhrad. Nestačí- idisponlbilní z statek na BěŽném Účtu anebo na jlnlch tjčtech uvedenfch v predchozím odstavci 3 spolu s dalšímiprostíedky Klienta na hradu sp atnfch pohledávek Banky z této Sm ouvy o Úvěru, budou prostredky na čtech Klienta použity k uspokojení pohledávek Banky v následujícim poíadí: Úhrada škod a nák adťr vyna oženfch Bankou, ceny"r--:-.. uroky z Úvěru, roky z prod ení, splátky Úvěru (pokud se Úvěr splácí formou částečnfchsp átek D g) 5. počinaje splátkou s nejstarším a konče spiátkou s nejnovějším datem splatnosti), sm uvní pokuty, a ostatní pohledávky Banky. PÍedčasná sptátka. K ient je oprávněn provést sp átku Úvěru nebo jeho části píed termínem splatnosti sp ácené jistiny Úvěru p vodně stanovenfm touto Smlouvou o tjvěru (PŤedčasná splátk kdykoli pťede Dnem konečné sp atnosti. Piedčasnou sp átku je Klient povinen Bance písemně oznámit alespoď 10 pracovních dnťr píedem. Klient je povinen zajistit na BěŽném učtu dostatek disponibi ních peněžních prostíedkťr na uhradu Pňedčasné splátky ve v!ši a v termínu oznámenlch Bance, Ceny za PŤedčasnou splátku podle čl. IV této Sm ouvy o tivěru, je-li sjednána, a dalších cástek splatnfch s PÍedčasnou sp átkou podle této Sm ouvy o tivěru; pokud tak neučiní,je v prodlení. Cena za PÍedčasnousptátku se nep atí v píípadě, Že je Pťedčasná splátka provedena k poslednímu dni období p atnosti urokové sazby. Klient je povinen s Predčasnou splátkou Bance zap atit pťíslušenství,cenu za PŤedčasnou splátku, je-li sjednána, a dá e náhradu nákladrj Banky vznik fch v d s edku Predčasnésp átky, jakož i da šípro ten píípad stanovené částky podle této Smlouvy o věru a Ceníku. oznámení o Piedčasnésplátce, akceptované Bankou, je 4$ t7

4 neodvo ate né. K ient je povinen provést Piedčasnou sp átku ve vfši a v termínu schvá enfch Bankou; pokud tak neučiní,je v prod ení. Je- i Ťádná splátka Úvěru zap acena 5 nebo méně pracovních dnrj pňed sjednanyim termínem splatnosti, nepovažuje se za píedčasnězaplacenou. článek V! PRoHLÁŠENíA PoVlNNosT KLIENTA 1. Prohlášení K ienta a jeho součinnost. Klient prohlašuje, Že uzaviení této Smlouvy o Úvěru, včetně rea izace uče u Úvěru, bylo Ťádně a p atně schvá]eno pťíslušnfmi orgány K ienta v sou adu s obecně závaznymi právními pťedpisy. Pro píípad, Že je K ientovi poskytována V souvislosti s učelem Uvěru jakákoliv dotace, K ient dá e prohlašuje, Že veškerédokumenty tfkajícíse rea]izace učetu Úvěru (bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny pied podpisem této Srn ouvy o uvěru nebo později) jsou v sou adu s podmínkami poskytnutí dotace. K ient bere na vědomí, Že Banka je oprávněna kromě provádění kontroiy uče ovosti každého ČerpáníprověÍovat schopnost K ienta sp!ácet Uvěr a plnit dalšídiuhy a povinnosti vťrčibance, jakož i prověiovat da šískutečnosti, které by mohly vést ve svfch d s edcích k podstatné změně podmínek, za nichž byla tato Sm ouva o rjvěru uzavťena. K tomu je Klient povinen poskytnout Bance součinnost, zejména na její vyzvu pred ožit požadované dokumenty, umožnit Bankou pověíenémupracovníkovi nebo tretí osobě provádět v prostorách Klienta kontro u učetnictví K ienta a jinlch dokument finančníhocharakteru, jakož i kontrotu realizace Úče u Úvěru. 2. Povinnosti Klienta. K ient se zavazuje p nit veškeré povinnosti stanovené touto Sm ouvou o uvěru a VoP. Ved e povinností vyplfvajícich zjinlch ustanovení této Smlouvy o uvěru a z VoP se K ient dá]e zavazuje sp nit nás edující povinnosti a/nebo predložit Bance následující dokumenty, prípadně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: schvá en! ročnírozpočet, a to do 1 měsíce od jeho schvá ení; v prípadě, Že má byit hospodaieno podle pravide rozpočtovéhoprovizoria, píed ožit taková pravid a, a to do 15. edna prís ušnéhorozpočtovéhoroku, a dá e rozpočtov! vfh ed, a to do 1 měsíce od jeho sestavení. KIient je oprávněn predk ádat tyto dokumenty v elektronické podobě, piičemž na vlzvu Banky je povinen pťedložit je v písemnépodobě, a to do 10 pracovních dnťr od obdrženítakové vlzvy; finančnívykaz pro hodnocení p nění rozpočtu uzemních samosprávnyich ce kťt a dobrovolnlch svazkťr obcí (Fin 2-12M) nejpozději vždy do 2 měsícťrpo skončeníkaždého ka endáťního po oletí, a dá e rozvahu Klienta nejpozději vždy do 2 měsícrj měsícrj po skončeníkaždého kalendáiního po oletí. Klient je oprávněn pťedk ádat tyto dokumenty v elektronické podobě, píičemžna vfzvu Banky je povinen predložit je v písemnépodobě, a to do 10 pracovních dnů od obdrženítakové vi1zvy; vfrok auditora o hospodarení K ienta, popíípadě zpráva o piezkumu hospodaíení K ienta vydaná jinfm pňís ušnfm orgánem, a to do 2 měsícrj od obdržení; predk ádat Bance na její vyzvu do 1 měsíce od doručenívyzvy Banky: i) dokumenty a Údaje, které je povinen zveťejnit podle právního piedpisu či rozhodnutí orgánu veťejné moci; ii) dokumenty právní, učetnía daďové povahy zpracovávané K ientem či kontro ními orgány nebo auditory podle specifi kace Banky; iii) iv) v) f) g) h) i) da šípro Banku relevantní dokumenty pod e jejích požadavkri (napr' potvrzení piíslušnlch orgánri, Že Klient není v prod ení s hradou daní, cel, pojistného na veťejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení, pťíspěvku na státní politiku zaměstnanosti čijinfch odvodrj obdobné povahy); dop Ďujicí informace o v1 voji d uhrj K ienta k ostatním věíite rjm a o vlvoji poh edávek za sufmi dlužníky; informace o všech svfch učtech vedenfch u jinfch bank, tj. i zahraničních nebo u jinlch organizačních složek Banky a o jejich zůstatcích; informovat o svém umyslu píevzít da šíd uhy nebo poskytnout zajištěníza dluhy tťetích osob (zejména ve formě rivěru nebo pťrjčky,leasingu, ručení,zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich vfše (včetně Úroku apod.) a časovéhopopisu čerpání,splácení, píípadně trvání zajištění.aktualizovanf stav těchto d uh a zajištění bude K ientpťedk ádatbancevždydo1měsíceoddoručenívyzvybanky; bez zbytečnéhoodk adu informovat Banku o píedcasnémukončenírealizace četu Úvěru, prípadně též o zániku či zničenívěcí, které jsou financovány v sou adu s če em Úvěru; bez píedchozího písemnéhosouh asu Banky nepíevést či nezatížit jakfmko i právem tretí osoby věci, které jsou financovány v sou adu s učelem Úvěru; neprodle'ně informovat Banku o jakéko i skutečnosti, která by mohla mitza následek neschopnost K ienta sp ácet Uvěr nebo p nit da šídluhy a povinnosti vťrčibance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichžbyla tato Smlouva o uvěru uzavťena; po celou dobu trvánj této Sm ouvy o Úvěru vést u Banky Inkasní čet, a dá e BěŽnf učet, pokud je od}išn! od Inkasního Účtu. clánek V!l zajlštěníúvěnu Zajištění. Banka a K ient se dohodli, Že peněžité dluhy K ienta vznik é na zák adě této Sm ouvy o uvěru nebudou zajištěny Žádnlmi zajišťovacímiprostňedky t2014 4t7

5 Clánek Vlll PoRUŠEN i záv 1, pan<u, PoDsTATN ÉPoRUŠENín ul ru ÉzÁvnŽruÉ skuteč NosTI, san KcE Podstatné porušení.banka a K ient se dohod i, Že podstatné porušenítéto Sm ouvy o tivěru nastává v těchto prípadech: Klient sdě í Bance v souvis osti s touto Sm ouvou o uvěru v podstatném oh edu nepravdivé nebo neup né udaje o své finančnínebo majetkové situaci; K ient použije Úvěr k jinému než dohodnutému uče u; K ient je v prod ení se sp ácením kteréhokoli svého peněžitého dluhu z této Sm ouvy o Úvěru dé e než 1 měsíc; K ient nedop nízajištění ve hrjtě a v rozsahu stanoveném Bankou pod e č. Vl odst. 2 této Smlouvy o uvěru, bylo- i zajištěnísjednáno; nebo dojde k predčasnémuukončenírea izace čelu Úvěru nebo k zániku či zničenívěcí, které jsou financovány v souladu s če em Úvěru, nebo k jejich píevodu na jinf subjekt bez píedchozího písemnéhosouhlasu Banky' Jiné závažné skutečnosti. Jinou závažnou skutečnostíjebez ohledu na pííčinu,kterákoiiv z dá e uvedenlch skutečností,pokud Banka na základě svého odborného názoru dojde k závěru, Že by taková skutečnost mohla mít nepiíznivf v iv na schopnost Klienta sp ácet Úvěr: K ient se dosta do situace, která nap!ďuje definici padku podle $ 3 zákona Ó Sb', insolvenčního zákona, v p atném znění, nebo hrozí, Že se do takové situace dostane; K ient se dosta do prod ení s plněním smluvního d uhu v či tretí osobě či povinnosti vypllvajícíz právního D pťedpisu; po uzavťení této Smlouvy o uvěru nastane podstatné zhoršení finančnínebo majetkové situace K ienta, nebo dojde u K ienta ke zvfšenímíry jeho zadluženosti; da šísetrváni v Závazku nebo p něni některého d uhu Banky z tohoto Závazku by zp sobi o porušeníprávního pťedpisu, kten/ stanoví povinnosti Banky, nebo by mělo jakfkolijin1i negativní dopad na právní postavení či hospodaíení Banky; byla zjištěna skutečnost, jež narušila dťrvěru Banky v osobu Klienta či v setrval! rádn! prťrběh Závazku; nasta a jiná událost, která by mohla mít pod e názoru Banky podstatnf nepťíznivf vliv na činnost, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou situaci Klienta. D sledky porušenítéto Smlouvy o uvěru. Dojde- i k p-odstatnému porušenítétosm ouvy o uvěru nebo ke vzniku jiné závažné skutečnosti pod e odst. 1 a 2 tohoto č ánku, popr'takové skutečnosti, která by pod e od vodněného názoru Banky mohla ve svfch d sledcích vést k podstatnému porušenítéto Smlouvy o uvěru, Banka a K ient projednají vznik]ou situaci s cí em píijmout opatťení k nápravě stavu. Banka je v takovém pťípadě zároveď oprávněna: odmítnout požadované Čerpání,piípadně zastavit jakékoli da šíčerpání; provádět kontro u hospodaťení Klienta, a to včetně nah íženído rjčetnícha finančníchvfkazri Klienta; za takovfm uče em poskytne Klient Bance veškerou potťebnou součinnost; prohlásit Úvěr včetně urokťr a všech da!šíchpeněžitlch pohledávek Banky z této Smlouvy o uvěru za sp atnf v jí určenélhťttě; prípadně odstoupit od této Sm ouvy o rjvěru' odstoupením od této Sm ouvy o tivěru zanikají všechna práva a d uhy Banky a K ienta z této Smlouvy o uvěru s ufjimkami stanovenfmi zákonem (napí. s vfjimkou pt.áva Banky na zaplacení sm uvní pokuty, roku z prodlení a náhrady škody vzniklé z porušenísmluvní povinnosti). Pokud Banka odstoupí od této Smlouvy o t]věru, je Klient povinen do 5 pracovních dnťr od doručeníodstoupení splatit Úvěr a zaplatit riroky narostlé v den jeho splacení a ostatní peněžité dluhy K ienta z této Sm ouvy o tjvěru. odstoupení od této Smlouvy o Úvěru nemá vliv na zajištění dluhů z této Smlouvy o tivěru. D s edky nepodstatného porušenítéto Smlouvy o tjvěru. Nastane-lijiné porušenítéto Sm ouvy o tivěru než je podstatné porušenítéto Sm ouvy o rjvěru nebo jiná závažná skutečnost podle odst. 1 a 2 tohoto č ánku, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou lh tu k nápravě takového porušenív déjce a éspoď 1 měsic. Nesplní- i Klient své povinnosti ani po uplynutí této h ty, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako pťi podstatném porušenítétosmlouvy o tivěru. 5. Sm uvní pokuty. Pii každém jednotlivém porušeníněkterého dluhu nebo povinnosti K ienta pod e této Smlouvy o Úvěru, zejména povinnosti podle čl. V, Vl nebo V této SmIouvy o tjvěru, mrjže Banka po Klientovi požadovat zap acení sm uvní pokuty ve vfši 10'000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českfch). odstoupení od této Sm ouvy o Úvěru, prohlášení Úvěru a dalších nesplatnfch pohledávekz Úvěru za spiatné, existence okotnosti vylučujícíchodpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nezp sobují zánik pohledávky Banky na smluvní pokutu. Zap acenim sm uvní pokuty nezaniká povinnost K ienta sp nit porušen! dluh ani nárok Banky na náhradu škody v piném rozsahu a její právo realizovat nápravná opatíení. Banka má právo vfši sm uvní pokuty pťiměíeně snížit' Banka je oprávněna požadovat smiuvní pokutu, jakmi e se dozví o porušení povinnosti z této Sm ouvy o tjvěru a písemně Klienta na tuto skutečnost upozorní. Pokud porušení povinnosti Klienta trvá, je Banka oprávněna požadovat sm uvní pokutu i opakovaně' Klient zap atí sm uvní pokutu Bance na základě písemnévýzvy Banky, ve které Banka uvede dťrvod jejího up atnění, její vfši, hritu sp atnosti, která nebude kratší než 5 kalendáťních dnťr, a čís otjčtu, kam má b1it sm uvní pokuta zapiacena. Pokud K ient nezap atí sm uvní pokutu ve hrjtě uvedené ve vfzvě, má Banka právo strhnout sm uvní pokutu z BěŽného učtu nebo z jakéhoko ijiného učtu, kten/ Banka pro K ienta vede. Banka má vedle sm uvní pokuty právo na náhradu škody vznik é z porušení povinnosti, ke kterému se sm uvní pokuta vztahuje, a to v p né v!ši. Skutečnost, Že Klient oznámi Bance, Že poruši nebo porušíprávní povinnost, t

6 7, a upozorni na možné následky, jej nezbavuje povinnostizap atit smluvní pokutu a nahradit Bance škodu tímto porušenímzpťrsobenou v plné vfši. 6. Úrgk.z prod ení. Sazba uroku z prodlení se sjednává ve v!ši sazby běžnfch urok z Úvěru pod e této Smlouvy o uvěru se zvfšenímo 10 % ročně. Článek!X závěnečruá usrenovení VoP a Ceník. Touto Smlouvou o Úvěru zak ádany Závazekse rídízejména touto Sm ouvou o tjvěru a dá e pak a Ceníkem, které jsou její součástí' Podpisem této Sm ouvy o uvěru Klient potvrzuje, Že se seznámi s VoP a Ceníkem a souh así s jejich p atností a rjčinností pro Závazek' VoP Klient potvrzu je, Že si je vědom povahy a hodnoty p nění, která si smluvní strany mají poskytnout podle této Smlouvy o tjvěru, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašuje, Že nejde o p nění, která by vťrči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Sm ouvy o tivěru z d vodu hrubého nepoměru plnění. 2, 4' Klient potvrzuje, že: všechny doložky obsažené v této Smlouvě o uvěru (ve znění VoP) jsou mu srozumite né a nejsou pro něj nevfhodné, tato Smlouva o věru se neodchyluje od obvyk fch podmínek ujednávanfch v obdobnlch pťípadech a vzdává se jaklchkoli práv a nárok, které by mu mohly ve vztahu k nesrozumite nosti a nevfhodnosti doložek či obvyk osti podmínek píípadně vzniknout. Smluvní strany se dohod y, Že pro tento smluvní vztah se nepoužijí ustanovení $ 1799 a s 1800 zákona č' sb', občanskf zákoník, v platném znění, tedy ustanovení, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formu áťovyich sm ouvách a obsahují podmínky p atnosti a činnosti prípadně nesrozumite nfch nebo obtížně citeinfch do ožek. Účinnost Sm ouvy o rjvěru. Tato Sm ouva o uvěru nab1/vá platnosti a rjčinnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran' Sm uvní strany se dohod y vy oučit použití s 1978 odst' 2 občanskéhozákoníku, v p atném znění, tedy Že marné uplynutí dodatečnélhťrty nemá za nás edek automatické odstoupení od této Smlouvy o tjvěru. Počet vyhotovení' Tato Smlouva o uvěru je uzaviena v tolika vyhotoveních, aby každáze smtuvních stran obdrže a alespoď vyhotovení. Změna Smlouvy o tjvěru. Tuto Smlouvu o uvěru lze měnit a doplďovat pouze písemnfmi dodatky, nestanoví-li tato Smlouva o rjvěru nebo VoP jinak 5. Forma dokumentťr piedaných K ientem Bance. Stanoví- itato Smlouva o uvěru povinnost K ienta píedložit Bance jakyikoli dokument, aniž by by o vfs ovně stanoveno, zda má biit takovf dokument píed oženv originá e či v jiné formě, je Klient povinen prediožit takovf dokument v originále nebo uiedně ověiené kopii, neakceptuje- i Banka v konkrétním prípadě prostou kopii. 6. Zavedení měnv euro' Pokud dojde k zavedení měny euro V Českérepublice a nahrazení českéměny měnou euro, a k souvisejícím změnám referenčních rokovfch sazeb, potom: bude Úvěr evidovanf v českéměně nadá e veden, riročen a sp ácen v měně euro, pťičemžpiepočet čerpané a v dané době zatim nesp acené cástky Úvěru bude proveden pod e závazné stanovenfch koeficientrj, resp. jin1im pro ten prípad stanoven1im závaznym zpťrsobem; a roková sazba bude stanovována v závislosti na pťíslušnéurokové sazbě, jež bude zavedena vždy pro rokové období podle této Sm ouvy o uvěru, a s marží stanovenou Bankou v závislosti na (i) podminkách dohodnutfch pro poskytnutf Uvěr, (ii) vnitťních pravid ech a postupech Banky pro stanovování rirokovfch sazeb pro Úvěry s podmínkami obdobnfmi poskytnutému Úvěru a (iii) podie situace na finančníchtrzích, na kten./ch.se Banká refinancuje. 7. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká sporitelna, á.s., pobočka v( o omouci, Trída Svobody 19, a ostatním smluvním stranám na prís ušnou-adresfu uvedenou v záh aví této Smlouvy o tjvěru. V pťípadě změny adresy u kteréko i ze sm uvních stran budou písemnosti zasí!ány na adresu, která bude pííslušnousmluvní stranou v dostatečnémpiedstihu písemně oznámena ostatním sm uvním stranám. Pokud K ient vědomě zmaťi doručení zásilky, platí, Že zási ka mu iádně došla t2014 6t7

7 čá ě í ě ž ě Ž č é ě Ž í í š é í í í é čá í á Ž á á á á Ťí í ě š í í í í Ž ě í š š á Ž í á ť Ž Ž í Ž é ě ž á í á í á č í í í ě í ě ší Í Í í é ě á í č á í é Í í é ě č á Í á é Ťí í é á é Í í í é Č á á ě š é čí čí é Í í Ž í š š Ž Ž á š Ž é

Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD

Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): (doplňte číslo Úvěrového účtu) Smlouva o úvěru č. 11210/15/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0984856329 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Ú ď é á í á á á č á í ňá ě í ě ší á í ť á č č í č ě í ě ší á í ň ť čá á ě é á ě ěě í á í Ú ť í í Úč í í í č č í á á ě š á ě í í š é Š ě š í í á č š á Í í í Ž é ě í í á ě é í š í č á ě í č á Úč í čá č áú

Více

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0474918139 Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD Usnesení č. 6/413 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ název: sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují IČO: 22741453 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158 Spolek tímto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o úvěru č. 362/14/LCD

Smlouva o úvěru č. 362/14/LCD Smlouva o úvěru č. 362/14/LCD Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen Banka

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více