Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 F:<=a Elektronický podpis českat Certifikát autora podpisu : Jméno : Město Loštice - podatelna Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : SPORITELNA evidenění čís o(pro interní potrebu Českéspoiite ny, a's'): Smlouva o uvěru č obchodní firma: česká spoiitelna,?.s. sídlo: lčo: Praha 4, o brachtova 1929/62,.PSČ tao oo zapsaná v obchodním rejstííkuvedeném Městskfm soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dá e jen,,banka..) a 2' název,' síd o: Město Loštice nám. Míru 66, Loštice Čo: oo3o2945 (dále jen,,klient..) PREAMBULE Tato Sm ouva o rjvěru upravuje podmínky, za nichžje Banka zavázána poskytnout Klientovi Úvěr a K ient je Bance zavázán Úvěr sptatit a zap atit riroky a da šíceny. Článer t záxlnoní usrnruovení Vymezení poim. Pojmy psané velkfmi písmeny nebo s velklm počátečnímpísmenem, V jednotném i množném čísle,mají pro če y této Smlouvy o uvěru vfznam uvedenf v tomto ustanovení:,,běžnf čet.. běžnf ričet pro če y rlhrady poh edávek z Úvěru č /0800;,,Ceny.. odměny, poplatky, náhrada nákladů Banky a da]šíplatby, k Smlouvy o uvěru a Ceníku; jejichž hradě je K ient povinen podle této "ceník..ceník služeb a Úrokoufch sazeb ČeskéspoÍite ny, á.s., pro bankovní obchody, piíslušnf pro k ientskou skupinu, do níž je K ient pod e zásad Banky zaíazen, platnf ke dni poskytnutí placené služby' Banka platné znění CeníkuzveŤejnujevesvfchobchodníchmístecha/nebonasvfchinternetovÝchstránkách;,,Čerpání.. každi1jednot ivyi pťípad čerpáníprostíedkťr K ientem podle této Smlouvy o uvěru;,,!nkasní ěet.. BěŽnf ričet;,,projekt.. projekt Klienta pod názvem,,rekonstrukce komunikace Sokolská ulice..,,smiouva o ; věru..tato smlouva o uvěru včetně všech součástí, príloh a dodatkrj; -,,Úvěr.. závazek Banky poskytnout K ientovi za sjednanfch podmínek peněžní prostíedky nebo, pod e kontextu, peněžní prostiedky, které mají b1it poskytnuty, nebo již poskytnuté a čerpané;,,úvěrová ěástka,'touto Smlouvou o uvěru stanovená vfše Úvěru;,,VoP* Bankou vydané,,všeobecné obchodní podmínky ČeskéspoŤite!ny, a.s. Firemní a korporátní k!ientela..;,,závazek,.veškeré poh edávky a dluhy mezi Klientem a Bankou v rámci poskytnutí Úvěru stanovené zákonem a jinfmi akty normativní povahy, touto Smlouvou o uvěru, VoP, Ceníkem, právními akty upravujícimi,vztahy ze zajištění, pokud je poskytováno, a dalšímiakty sm uvní povahy. 2' 3' Úvěrová částka. Úvěrová částka se sjednává ve vfši ooo.ooo,oo Kč (slovy: tri mi iony korun českfch). Úče Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr vflučně pro uče : financováníprojektu. Na Žádost Klienta Banka rovněž umožní K ientovi v rozsahu píedem odsouhlaseném Bankou čerpat Úvěrovou částku za učelem reíinancování nákladri prokazatelně vyna oženfch Klientem v sou adu s čelem Úvěru, pokud tím nedojde ke sníženívfšev astních zdrojťr Klienta určenfch k financování če u Úvěru. tjvěrovli učet. Úvěrovfm učtem se rozumí čet Banky pro riče y evidence Úvěrové částky, Čerpánía sp ácení Uvěru, jakož i piís ušenstvía da šíchpohledávek z Úvěru, včetně poh edávek v prodlení (Úvěrov! učet). Číslo t2014 1t7

2 Uvěrového učtu je /0800' Banka je oprávněna změnit číse néoznačení Uvěrového tjčtu. Takovou změnu K ientovi vždy oznámí. Čtánek! ČenpÁníÚvĚnu 1, období čerpání.oprávnění čerpat. období, po které je K ient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (období čerpání), 2' Zpťrsob Čerpání.Čerpání Úvěru se uskuteční jednorázově nebo postupně pievodem peněžních prostíedkťr prímo na píís ušn!bankovní čet k hradě dluhu v souladu s čelem Uvěru nebo na BěŽn! učet. Na Žádost Klienta umožní Banka čerpat Úvěrovou částku rovněž na zvláštní čet, zejména vyžadují- i to podmínky stanovené právními predpisy nebo podmínky dotace' V takovém pťípadě je Klient povinen do ožit Bance učelovost Čerpánía nás edně, bez zbytečnéhoodkladu, píevést pťíslušnépeněžní prostredky na učty tretích osob. začínáv den uzaviení této Sm ouvy o uvěru a trvá do dne 31 ' (včetně)' Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku nebo její část nejdííve v den sp nění odkládacích podmínek pro Čerpánístanovenfch v této Sm ouvě o uvěru. Banka je oprávněnaze závažnych dťrvodťr datum Čerpání změnit a stanovit náhradní termín Čerpání. Pro vyloučenípochybností se stanovi, Že K ient nepíedk ádá Bance Žádost o Čerpání. Podmínkv prvního Čerpání. PÍed prvním Čerpánímje Klient povinen splnit nás edující podmínky a/nebo pťed ožit Bance nás edující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovanfmi Bankou, piípadně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: 4, usnesení zastupite stva Klienta obsahující schvá enítéto Smlouvy o uvěru v sou adu s do ožkou platnosti právního ukonu (ednání) uvedenou v této Sm ouvě o Úvěru; doklady prokazujícíoprávnění provést stavební práce pod e učelu Úvěru v sou adu s p atnfmi a učinnfmi obecně závaznymi právními píedpisy upravujícími zemní p ánování a stavební iád (zejména pravomocné stavební povo ení či oh ášení stavby, prípadně jiná podání stavebníka stavebnímu Íadu čijiná rozhodnutí, opatiení nebo potvrzení stavebního uradu); doklady prokazující,že zhotovite! ve vztahu k rea izaci učelu Úvěru byl vybrán v sou adu s p atnfmi a učinnfmi obecně závaznymi právními piedpisy upravujícímiob ast veíejnfch zakázek; smlouvu o dí o tfkajícíse rea izace uče u Úvěru, Íádně uzavíenou mezi K ientem jako objednate em a piíslušnyimi zhotoviteli, ze ktenfch bude vyplfvat, Že cena dí a nepťevyšuje částku ,00 Kč (slovy: sedm milionťr jedno sto tisíc korun česk1ich) a Že cena i termín dokončenídíla jsou sjednány jako pevné. obecné podmínky Čerpání. PÍed každyim Čerpánímje Klient povinen splnit dá e uvedené povinnosti: pied ožit iádně vyplněné pťíkazy k uhradě obsahující udaje o vfši p atby, príjemci p atby, bankovním spojení, prípadně o dalšíchskutečnostech v sou adu s istinami predloženfmi Bance k prokázání sou adu požadovanfch p ateb s uče em Úvěru; pred ožit sm ouvy a daďové doklady (faktury) nebo jiné dokumenty, po formá ní a obsahové stránce Bankou akceptované, osvědčujícísoulad požadovanlch p ateb s rjčelem Úvěru. Banka je oprávněna požadovat potvrzení o provedení prací a o oprávněnosti vystavení faktur čijinlch dokument autorizovanou osobou akceptovatelnou pro Banku; částka požadovaného Čerpánínesmí v součtu s vešken/mi piedchozími Čerpánímipodle této Sm ouvy o rivěru piesáhnout Úvěrovou částku. Č ánek Ill Únoxy z ÚvĚnu 2. Úroková sazba. Úroková sazba se sjednává jako pevná (neměnná) po celou dobu trvání Závazku až do Dne konečnésplatnosti a její vfše činí0,8 % ročně. Úrokové období. Úrokovfm obdobím se rozumí období stanovené pro učtovánía placení urokťr z Úvěru (Úrokové obdobíje pravidelné a jeho délka činí1 měsíc' Pravidetné Úrokové období končípos ední den každého kalendáťního měsíce' Není-li pos ední den Urokového období pracovním dnem, má se zato, Že posledním dnem běžného Úrokového obdobíje bezprostťedně následující pracovní den a běžné Úrokové období se prod ouží do tohoto dne. První Úrokové období začiná dnem prvního Čerpání a končíposlední den pravidelného Úrokového období, ve kterém se uskutečníprvní Čerpání. Následující Úroková období začina1í dnem bezprostíedně nás edujícím po pos edním dni bezprostíedně pťedcházejícíhoúrokového období' obaobffi;é je povinen p atit Bance uroky z Úvěru včetně urokrj z prod ení v pos ední den 9p atnost urokťr z Úvěru. K ient Úrokového období, ato za dobu od prvního dne Úrokového období (včetně) do posledního dne Úrokového období (včetně). Úroky z Úvěru včetně rlrokrj z prod ení za pos ední Úrokové období do dne predcházejícího dni sp acení Uvěru (včet'r jsou sp atné na základě zučtování provedeného Bankou, nejdňíve v Den konečnésplatnosti a nejpozději v den Urokového období, v němž nasta Den konečnésplatnosti. Stanovení počtu dní pro uče y uročení.úroky a Ceny Banka počítána základě skutečnéhopočtu dnťr a roku o 360 dnech. Úvěr se uročídenně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne píedcházejícíhodni splacení Úvěru (včetně)' DIuŽná částka Úvěru se uročíriroky z prodlení denně od prvního dne prod ení (včetně) až do dne bezprostťedně pťedcházejícího dni splacení d užné částky (včetně). 4$20607t2014 2t7

3 čtánek!v CENY 1. Placení Cen.. Pro vy oučeníjakfchko i pochybností Banka a Klient sjednávají, Že Klient neni povinen platit nás edující Ceny Cenu za správu a vedení rjvěrového obchodu v českéměně Cenu (ani Žádnou jinou sankci) za nevyčerpání Úvěrové částky v p né v!ši nebo zato, Že K ient nebude vťrbec čerpat Úvěrovou částku. Tím není dotčeno právo Banky požadovatzávazkovou odměnu, je. i sjednána; Cenu za sjednání Úvěru; závazkovou odměnu, tj. odměnu, jejíž vfše se počítá denně v pr běhu období čerpáníz rozdí u mezi Úvěrovou částkou a Úvěrem; Cenu za Predčasnou sp átku; Cenu zazměnu sm uvních podmínek (uzavíenídodatku k této SmIouvě o uvěru)' 0 Č ánek v splácení ÚvĚnu 1. Zpťrsob splácení. Den konečnésp atnosti. Klient se zavazu1e sp ácet poskytnutf Úvěr pravide nfmi měsíčními sp átkami ve v!ši ,00 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc korun českfch) sp atnfmi vždy k pos ednímu dni každého ka endáíního měsíce' První sp átka bude zap acena dne Pos ední splátka ve v!ši nesp acené cásti poskytnutého Úvěru je splatná dne 30. 9' 2018 (Den konečnésplatnosti). 2. Účet určen}i ke sp ácení Úvěru. K ient se zavazuje pťevádět prostňedky ke sp ácení Úvěru a ostatních d uhrj K ienta v souvis osti s touto Sm ouvou o uvěru na BěŽn! rjčet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Sm ouvy o uvěru vést u Banky vfše uvedenf učet a zajišťovat na něm dostatek prostťedkť' k hradě svfch splatnfch peněžitfch d uhrj z této Smlouvy o uvěru. Pokud jsou poh edávky Banky za Klientem vznik é na základě této Smlouvy o tlvěru sp atné v den, kten./ není pracovním dnem, je Klient povinen zabezpečit dostatek prostíedk na svém vfše uvedeném učtu nejpozději v pracovní den bezprostíedně pťedcházející dni sp atnosti takové poh edávky. Ustanovení tohoto odstavce se obdobně up atní i pro lnkasní učet, je.li od išn! od BěŽného učtu, a dá e pro piípadné zv áštní čty určenépro pr'ljem dotací. Zpťrsob sp ácení Úvěru. K ient souh así s tím, aby Banka prováděla tihrady svlch splatnlch pohledávek z této Smlouvy o rjvěru inkasem z BěŽného učtu, a to bez piedchozího pťíkazu K ienta abezjeho vyrozumění. Zároveťl Klient zmocďuje Banku k vystavení platebních doklad k vyrovnání těchto poh edávek a k provedeníjejich hrad v den sp atnosti pred ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna podle pííkazuk ienta provést z takového učtu. V píípaděnedostatku zdrojťr na takovém učtu má Banka právo píistoupit k započtenísvlch poh edávek s poh edávkami z kteréhoko iv jiného učtu (mimo učtu vázanych prostíedků), ktenf Banka pro KIienta vede. Ustanovení tohoto odstavce se obdobně uplatní i pro lnkasní uěet, je-li od išnf od BěŽného tjčtu, a dále pro piípadnézv áštní rlčty určenépro pr,tjem dotací. Banka nemusí pťijmout jakoukoli uhradu od jiné osoby než K ienta. PoŤadí rjhrad. Nestačí- idisponlbilní z statek na BěŽném Účtu anebo na jlnlch tjčtech uvedenfch v predchozím odstavci 3 spolu s dalšímiprostíedky Klienta na hradu sp atnfch pohledávek Banky z této Sm ouvy o Úvěru, budou prostredky na čtech Klienta použity k uspokojení pohledávek Banky v následujícim poíadí: Úhrada škod a nák adťr vyna oženfch Bankou, ceny"r--:-.. uroky z Úvěru, roky z prod ení, splátky Úvěru (pokud se Úvěr splácí formou částečnfchsp átek D g) 5. počinaje splátkou s nejstarším a konče spiátkou s nejnovějším datem splatnosti), sm uvní pokuty, a ostatní pohledávky Banky. PÍedčasná sptátka. K ient je oprávněn provést sp átku Úvěru nebo jeho části píed termínem splatnosti sp ácené jistiny Úvěru p vodně stanovenfm touto Smlouvou o tjvěru (PŤedčasná splátk kdykoli pťede Dnem konečné sp atnosti. Piedčasnou sp átku je Klient povinen Bance písemně oznámit alespoď 10 pracovních dnťr píedem. Klient je povinen zajistit na BěŽném učtu dostatek disponibi ních peněžních prostíedkťr na uhradu Pňedčasné splátky ve v!ši a v termínu oznámenlch Bance, Ceny za PŤedčasnou splátku podle čl. IV této Sm ouvy o tivěru, je-li sjednána, a dalších cástek splatnfch s PÍedčasnou sp átkou podle této Sm ouvy o tivěru; pokud tak neučiní,je v prodlení. Cena za PÍedčasnousptátku se nep atí v píípadě, Že je Pťedčasná splátka provedena k poslednímu dni období p atnosti urokové sazby. Klient je povinen s Predčasnou splátkou Bance zap atit pťíslušenství,cenu za PŤedčasnou splátku, je-li sjednána, a dá e náhradu nákladrj Banky vznik fch v d s edku Predčasnésp átky, jakož i da šípro ten píípad stanovené částky podle této Smlouvy o věru a Ceníku. oznámení o Piedčasnésplátce, akceptované Bankou, je 4$ t7

4 neodvo ate né. K ient je povinen provést Piedčasnou sp átku ve vfši a v termínu schvá enfch Bankou; pokud tak neučiní,je v prod ení. Je- i Ťádná splátka Úvěru zap acena 5 nebo méně pracovních dnrj pňed sjednanyim termínem splatnosti, nepovažuje se za píedčasnězaplacenou. článek V! PRoHLÁŠENíA PoVlNNosT KLIENTA 1. Prohlášení K ienta a jeho součinnost. Klient prohlašuje, Že uzaviení této Smlouvy o Úvěru, včetně rea izace uče u Úvěru, bylo Ťádně a p atně schvá]eno pťíslušnfmi orgány K ienta v sou adu s obecně závaznymi právními pťedpisy. Pro píípad, Že je K ientovi poskytována V souvislosti s učelem Uvěru jakákoliv dotace, K ient dá e prohlašuje, Že veškerédokumenty tfkajícíse rea]izace učetu Úvěru (bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny pied podpisem této Srn ouvy o uvěru nebo později) jsou v sou adu s podmínkami poskytnutí dotace. K ient bere na vědomí, Že Banka je oprávněna kromě provádění kontroiy uče ovosti každého ČerpáníprověÍovat schopnost K ienta sp!ácet Uvěr a plnit dalšídiuhy a povinnosti vťrčibance, jakož i prověiovat da šískutečnosti, které by mohly vést ve svfch d s edcích k podstatné změně podmínek, za nichž byla tato Sm ouva o rjvěru uzavťena. K tomu je Klient povinen poskytnout Bance součinnost, zejména na její vyzvu pred ožit požadované dokumenty, umožnit Bankou pověíenémupracovníkovi nebo tretí osobě provádět v prostorách Klienta kontro u učetnictví K ienta a jinlch dokument finančníhocharakteru, jakož i kontrotu realizace Úče u Úvěru. 2. Povinnosti Klienta. K ient se zavazuje p nit veškeré povinnosti stanovené touto Sm ouvou o uvěru a VoP. Ved e povinností vyplfvajícich zjinlch ustanovení této Smlouvy o uvěru a z VoP se K ient dá]e zavazuje sp nit nás edující povinnosti a/nebo predložit Bance následující dokumenty, prípadně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: schvá en! ročnírozpočet, a to do 1 měsíce od jeho schvá ení; v prípadě, Že má byit hospodaieno podle pravide rozpočtovéhoprovizoria, píed ožit taková pravid a, a to do 15. edna prís ušnéhorozpočtovéhoroku, a dá e rozpočtov! vfh ed, a to do 1 měsíce od jeho sestavení. KIient je oprávněn predk ádat tyto dokumenty v elektronické podobě, piičemž na vlzvu Banky je povinen pťedložit je v písemnépodobě, a to do 10 pracovních dnťr od obdrženítakové vlzvy; finančnívykaz pro hodnocení p nění rozpočtu uzemních samosprávnyich ce kťt a dobrovolnlch svazkťr obcí (Fin 2-12M) nejpozději vždy do 2 měsícťrpo skončeníkaždého ka endáťního po oletí, a dá e rozvahu Klienta nejpozději vždy do 2 měsícrj měsícrj po skončeníkaždého kalendáiního po oletí. Klient je oprávněn pťedk ádat tyto dokumenty v elektronické podobě, píičemžna vfzvu Banky je povinen predložit je v písemnépodobě, a to do 10 pracovních dnů od obdrženítakové vi1zvy; vfrok auditora o hospodarení K ienta, popíípadě zpráva o piezkumu hospodaíení K ienta vydaná jinfm pňís ušnfm orgánem, a to do 2 měsícrj od obdržení; predk ádat Bance na její vyzvu do 1 měsíce od doručenívyzvy Banky: i) dokumenty a Údaje, které je povinen zveťejnit podle právního piedpisu či rozhodnutí orgánu veťejné moci; ii) dokumenty právní, učetnía daďové povahy zpracovávané K ientem či kontro ními orgány nebo auditory podle specifi kace Banky; iii) iv) v) f) g) h) i) da šípro Banku relevantní dokumenty pod e jejích požadavkri (napr' potvrzení piíslušnlch orgánri, Že Klient není v prod ení s hradou daní, cel, pojistného na veťejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení, pťíspěvku na státní politiku zaměstnanosti čijinfch odvodrj obdobné povahy); dop Ďujicí informace o v1 voji d uhrj K ienta k ostatním věíite rjm a o vlvoji poh edávek za sufmi dlužníky; informace o všech svfch učtech vedenfch u jinfch bank, tj. i zahraničních nebo u jinlch organizačních složek Banky a o jejich zůstatcích; informovat o svém umyslu píevzít da šíd uhy nebo poskytnout zajištěníza dluhy tťetích osob (zejména ve formě rivěru nebo pťrjčky,leasingu, ručení,zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich vfše (včetně Úroku apod.) a časovéhopopisu čerpání,splácení, píípadně trvání zajištění.aktualizovanf stav těchto d uh a zajištění bude K ientpťedk ádatbancevždydo1měsíceoddoručenívyzvybanky; bez zbytečnéhoodk adu informovat Banku o píedcasnémukončenírealizace četu Úvěru, prípadně též o zániku či zničenívěcí, které jsou financovány v sou adu s če em Úvěru; bez píedchozího písemnéhosouh asu Banky nepíevést či nezatížit jakfmko i právem tretí osoby věci, které jsou financovány v sou adu s učelem Úvěru; neprodle'ně informovat Banku o jakéko i skutečnosti, která by mohla mitza následek neschopnost K ienta sp ácet Uvěr nebo p nit da šídluhy a povinnosti vťrčibance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichžbyla tato Smlouva o uvěru uzavťena; po celou dobu trvánj této Sm ouvy o Úvěru vést u Banky Inkasní čet, a dá e BěŽnf učet, pokud je od}išn! od Inkasního Účtu. clánek V!l zajlštěníúvěnu Zajištění. Banka a K ient se dohodli, Že peněžité dluhy K ienta vznik é na zák adě této Sm ouvy o uvěru nebudou zajištěny Žádnlmi zajišťovacímiprostňedky t2014 4t7

5 Clánek Vlll PoRUŠEN i záv 1, pan<u, PoDsTATN ÉPoRUŠENín ul ru ÉzÁvnŽruÉ skuteč NosTI, san KcE Podstatné porušení.banka a K ient se dohod i, Že podstatné porušenítéto Sm ouvy o tivěru nastává v těchto prípadech: Klient sdě í Bance v souvis osti s touto Sm ouvou o uvěru v podstatném oh edu nepravdivé nebo neup né udaje o své finančnínebo majetkové situaci; K ient použije Úvěr k jinému než dohodnutému uče u; K ient je v prod ení se sp ácením kteréhokoli svého peněžitého dluhu z této Sm ouvy o Úvěru dé e než 1 měsíc; K ient nedop nízajištění ve hrjtě a v rozsahu stanoveném Bankou pod e č. Vl odst. 2 této Smlouvy o uvěru, bylo- i zajištěnísjednáno; nebo dojde k predčasnémuukončenírea izace čelu Úvěru nebo k zániku či zničenívěcí, které jsou financovány v souladu s če em Úvěru, nebo k jejich píevodu na jinf subjekt bez píedchozího písemnéhosouhlasu Banky' Jiné závažné skutečnosti. Jinou závažnou skutečnostíjebez ohledu na pííčinu,kterákoiiv z dá e uvedenlch skutečností,pokud Banka na základě svého odborného názoru dojde k závěru, Že by taková skutečnost mohla mít nepiíznivf v iv na schopnost Klienta sp ácet Úvěr: K ient se dosta do situace, která nap!ďuje definici padku podle $ 3 zákona Ó Sb', insolvenčního zákona, v p atném znění, nebo hrozí, Že se do takové situace dostane; K ient se dosta do prod ení s plněním smluvního d uhu v či tretí osobě či povinnosti vypllvajícíz právního D pťedpisu; po uzavťení této Smlouvy o uvěru nastane podstatné zhoršení finančnínebo majetkové situace K ienta, nebo dojde u K ienta ke zvfšenímíry jeho zadluženosti; da šísetrváni v Závazku nebo p něni některého d uhu Banky z tohoto Závazku by zp sobi o porušeníprávního pťedpisu, kten/ stanoví povinnosti Banky, nebo by mělo jakfkolijin1i negativní dopad na právní postavení či hospodaíení Banky; byla zjištěna skutečnost, jež narušila dťrvěru Banky v osobu Klienta či v setrval! rádn! prťrběh Závazku; nasta a jiná událost, která by mohla mít pod e názoru Banky podstatnf nepťíznivf vliv na činnost, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou situaci Klienta. D sledky porušenítéto Smlouvy o uvěru. Dojde- i k p-odstatnému porušenítétosm ouvy o uvěru nebo ke vzniku jiné závažné skutečnosti pod e odst. 1 a 2 tohoto č ánku, popr'takové skutečnosti, která by pod e od vodněného názoru Banky mohla ve svfch d sledcích vést k podstatnému porušenítéto Smlouvy o uvěru, Banka a K ient projednají vznik]ou situaci s cí em píijmout opatťení k nápravě stavu. Banka je v takovém pťípadě zároveď oprávněna: odmítnout požadované Čerpání,piípadně zastavit jakékoli da šíčerpání; provádět kontro u hospodaťení Klienta, a to včetně nah íženído rjčetnícha finančníchvfkazri Klienta; za takovfm uče em poskytne Klient Bance veškerou potťebnou součinnost; prohlásit Úvěr včetně urokťr a všech da!šíchpeněžitlch pohledávek Banky z této Smlouvy o uvěru za sp atnf v jí určenélhťttě; prípadně odstoupit od této Sm ouvy o rjvěru' odstoupením od této Sm ouvy o tivěru zanikají všechna práva a d uhy Banky a K ienta z této Smlouvy o uvěru s ufjimkami stanovenfmi zákonem (napí. s vfjimkou pt.áva Banky na zaplacení sm uvní pokuty, roku z prodlení a náhrady škody vzniklé z porušenísmluvní povinnosti). Pokud Banka odstoupí od této Smlouvy o t]věru, je Klient povinen do 5 pracovních dnťr od doručeníodstoupení splatit Úvěr a zaplatit riroky narostlé v den jeho splacení a ostatní peněžité dluhy K ienta z této Sm ouvy o tjvěru. odstoupení od této Smlouvy o Úvěru nemá vliv na zajištění dluhů z této Smlouvy o tivěru. D s edky nepodstatného porušenítéto Smlouvy o tjvěru. Nastane-lijiné porušenítéto Sm ouvy o tivěru než je podstatné porušenítéto Sm ouvy o rjvěru nebo jiná závažná skutečnost podle odst. 1 a 2 tohoto č ánku, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou lh tu k nápravě takového porušenív déjce a éspoď 1 měsic. Nesplní- i Klient své povinnosti ani po uplynutí této h ty, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako pťi podstatném porušenítétosmlouvy o tivěru. 5. Sm uvní pokuty. Pii každém jednotlivém porušeníněkterého dluhu nebo povinnosti K ienta pod e této Smlouvy o Úvěru, zejména povinnosti podle čl. V, Vl nebo V této SmIouvy o tjvěru, mrjže Banka po Klientovi požadovat zap acení sm uvní pokuty ve vfši 10'000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českfch). odstoupení od této Sm ouvy o Úvěru, prohlášení Úvěru a dalších nesplatnfch pohledávekz Úvěru za spiatné, existence okotnosti vylučujícíchodpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nezp sobují zánik pohledávky Banky na smluvní pokutu. Zap acenim sm uvní pokuty nezaniká povinnost K ienta sp nit porušen! dluh ani nárok Banky na náhradu škody v piném rozsahu a její právo realizovat nápravná opatíení. Banka má právo vfši sm uvní pokuty pťiměíeně snížit' Banka je oprávněna požadovat smiuvní pokutu, jakmi e se dozví o porušení povinnosti z této Sm ouvy o tjvěru a písemně Klienta na tuto skutečnost upozorní. Pokud porušení povinnosti Klienta trvá, je Banka oprávněna požadovat sm uvní pokutu i opakovaně' Klient zap atí sm uvní pokutu Bance na základě písemnévýzvy Banky, ve které Banka uvede dťrvod jejího up atnění, její vfši, hritu sp atnosti, která nebude kratší než 5 kalendáťních dnťr, a čís otjčtu, kam má b1it sm uvní pokuta zapiacena. Pokud K ient nezap atí sm uvní pokutu ve hrjtě uvedené ve vfzvě, má Banka právo strhnout sm uvní pokutu z BěŽného učtu nebo z jakéhoko ijiného učtu, kten/ Banka pro K ienta vede. Banka má vedle sm uvní pokuty právo na náhradu škody vznik é z porušení povinnosti, ke kterému se sm uvní pokuta vztahuje, a to v p né v!ši. Skutečnost, Že Klient oznámi Bance, Že poruši nebo porušíprávní povinnost, t

6 7, a upozorni na možné následky, jej nezbavuje povinnostizap atit smluvní pokutu a nahradit Bance škodu tímto porušenímzpťrsobenou v plné vfši. 6. Úrgk.z prod ení. Sazba uroku z prodlení se sjednává ve v!ši sazby běžnfch urok z Úvěru pod e této Smlouvy o uvěru se zvfšenímo 10 % ročně. Článek!X závěnečruá usrenovení VoP a Ceník. Touto Smlouvou o Úvěru zak ádany Závazekse rídízejména touto Sm ouvou o tjvěru a dá e pak a Ceníkem, které jsou její součástí' Podpisem této Sm ouvy o uvěru Klient potvrzuje, Že se seznámi s VoP a Ceníkem a souh así s jejich p atností a rjčinností pro Závazek' VoP Klient potvrzu je, Že si je vědom povahy a hodnoty p nění, která si smluvní strany mají poskytnout podle této Smlouvy o tjvěru, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašuje, Že nejde o p nění, která by vťrči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Sm ouvy o tivěru z d vodu hrubého nepoměru plnění. 2, 4' Klient potvrzuje, že: všechny doložky obsažené v této Smlouvě o uvěru (ve znění VoP) jsou mu srozumite né a nejsou pro něj nevfhodné, tato Smlouva o věru se neodchyluje od obvyk fch podmínek ujednávanfch v obdobnlch pťípadech a vzdává se jaklchkoli práv a nárok, které by mu mohly ve vztahu k nesrozumite nosti a nevfhodnosti doložek či obvyk osti podmínek píípadně vzniknout. Smluvní strany se dohod y, Že pro tento smluvní vztah se nepoužijí ustanovení $ 1799 a s 1800 zákona č' sb', občanskf zákoník, v platném znění, tedy ustanovení, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formu áťovyich sm ouvách a obsahují podmínky p atnosti a činnosti prípadně nesrozumite nfch nebo obtížně citeinfch do ožek. Účinnost Sm ouvy o rjvěru. Tato Sm ouva o uvěru nab1/vá platnosti a rjčinnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran' Sm uvní strany se dohod y vy oučit použití s 1978 odst' 2 občanskéhozákoníku, v p atném znění, tedy Že marné uplynutí dodatečnélhťrty nemá za nás edek automatické odstoupení od této Smlouvy o tjvěru. Počet vyhotovení' Tato Smlouva o uvěru je uzaviena v tolika vyhotoveních, aby každáze smtuvních stran obdrže a alespoď vyhotovení. Změna Smlouvy o tjvěru. Tuto Smlouvu o uvěru lze měnit a doplďovat pouze písemnfmi dodatky, nestanoví-li tato Smlouva o rjvěru nebo VoP jinak 5. Forma dokumentťr piedaných K ientem Bance. Stanoví- itato Smlouva o uvěru povinnost K ienta píedložit Bance jakyikoli dokument, aniž by by o vfs ovně stanoveno, zda má biit takovf dokument píed oženv originá e či v jiné formě, je Klient povinen prediožit takovf dokument v originále nebo uiedně ověiené kopii, neakceptuje- i Banka v konkrétním prípadě prostou kopii. 6. Zavedení měnv euro' Pokud dojde k zavedení měny euro V Českérepublice a nahrazení českéměny měnou euro, a k souvisejícím změnám referenčních rokovfch sazeb, potom: bude Úvěr evidovanf v českéměně nadá e veden, riročen a sp ácen v měně euro, pťičemžpiepočet čerpané a v dané době zatim nesp acené cástky Úvěru bude proveden pod e závazné stanovenfch koeficientrj, resp. jin1im pro ten prípad stanoven1im závaznym zpťrsobem; a roková sazba bude stanovována v závislosti na pťíslušnéurokové sazbě, jež bude zavedena vždy pro rokové období podle této Sm ouvy o uvěru, a s marží stanovenou Bankou v závislosti na (i) podminkách dohodnutfch pro poskytnutf Uvěr, (ii) vnitťních pravid ech a postupech Banky pro stanovování rirokovfch sazeb pro Úvěry s podmínkami obdobnfmi poskytnutému Úvěru a (iii) podie situace na finančníchtrzích, na kten./ch.se Banká refinancuje. 7. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká sporitelna, á.s., pobočka v( o omouci, Trída Svobody 19, a ostatním smluvním stranám na prís ušnou-adresfu uvedenou v záh aví této Smlouvy o tjvěru. V pťípadě změny adresy u kteréko i ze sm uvních stran budou písemnosti zasí!ány na adresu, která bude pííslušnousmluvní stranou v dostatečnémpiedstihu písemně oznámena ostatním sm uvním stranám. Pokud K ient vědomě zmaťi doručení zásilky, platí, Že zási ka mu iádně došla t2014 6t7

7 čá ě í ě ž ě Ž č é ě Ž í í š é í í í é čá í á Ž á á á á Ťí í ě š í í í í Ž ě í š š á Ž í á ť Ž Ž í Ž é ě ž á í á í á č í í í ě í ě ší Í Í í é ě á í č á í é Í í é ě č á Í á é Ťí í é á é Í í í é Č á á ě š é čí čí é Í í Ž í š š Ž Ž á š Ž é

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0474918139 Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

cesr(ar Y'O SPORITELl{A evidenčníčís (pr interní ptiebu ČeskéspÍitj ny, a's'l. Sm uva 039617 4479 věru č. 10559/í 4lLcD firma: síd : tč: česká spiitelna, a.s. bchdní Praha 4, brachtva 1929162, PsČ 14 45244782

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne 15.6.2011. k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 367 ze dne 15.6.2011. k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s. č.j.: 510/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 367 ze dne 15.6.2011 k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s. Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s přijetím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vedení kartového účtu a pro vydávání a používání kreditních a charge karet České spořitelny, a. s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vedení kartového účtu a pro vydávání a používání kreditních a charge karet České spořitelny, a. s. LB052114.005 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vedení kartového účtu a pro vydávání a používání kreditních a charge karet České spořitelny, a. s. OBSAH I. Základní ustanovení II. Úvěrový vztah III. Kartový účet IV.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen Úvěrové podmínky ) představují

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ),

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), Registrační číslo smlouvy 36/2015/K Číslo účtu 139611834/7950 SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého právního řádu uzavírají

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 01. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚROVÉ OBCHODY

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚRY 01 2.1

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování všech úvěrových

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více