Směrnice č. 4/2004 o oběhu dokladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 4/2004 o oběhu dokladů"

Transkript

1 Směrnice č. 4/2004 o oběhu dokladů Obec : Sněžné Adresa : Sněžné 55 IČ: Směrnici zpracoval : Anna Havlíková Směrnici schválil : Rada Obce Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Obce Sněžné : Datum zpracování : říjen 2004 Směrnice nabývá účinnosti : prosinec 2004 Obsah směrnice : I. Oddíl - Úvodní ustanovení Čl. 1. Legislativní rámec Čl. 2. Cíl směrnice Čl. 3. Předmět směrnice Čl. 4. Závaznost směrnice II. Oddíl - Společná ustanovení Čl. 5. Předmět úpravy Čl. 6. Náležitosti účetních dokladů III. Oddíl - Fáze oběhu dokladu Čl. 7. Fáze oběhu účetních dokladů IV. Oddíl - Oběh dokladů výdajová část Čl. 8. Dodavatelské faktury Čl. 9. Doklady k účtování o dlouhodobém majetku Čl. 10. Zásoby Čl. 11. Doklady k účtování o mzdách Čl. 12. Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách Čl. 13. Doklady k účtování cenin V. Oddíl - Oběh dokladů příjmová část Čl. 14. Faktury Čl. 15. Interní doklady na předpis pohledávek VI. Oddíl - Oběh dalších (smíšených) dokladů Čl. 16. Pokladní operace Čl. 17. Pokladní doklady Čl. 18. Oběh bankovních dokladů VII. Oddíl - Ostatní (neúčetní) doklady Čl. 19. Smlouvy Čl. 20. Objednávky Čl. 21. Podpisové vzory a povinnost aktualizace VIII. Oddíl - Archivace Čl. 22. Úschova účetních písemností IX. Oddíl - Závěrečná ustanovení Oddíl I. 1

2 Úvodní ustanovení Čl. 1. Legislativní rámec Hospodaření obce a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy: Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném znění Zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách, v platném znění Zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění Vyhláškou č. 505/2002 Sb., v platném znění Českými účetními standardy v platném znění Obecně závaznými předpisy (obchodním a občanským zákoníkem) Čl. 2. Cíl směrnice Cílem vnitřní směrnice o oběhu dokladů je stanovení pravidel oběhu účetních dokladů, dodržení náležitostí podle 11 zákona o účetnictví, provádění průběžné vnitřní řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. Čl. 3. Předmět směrnice Předmětem této směrnice je oběh vnějších a vnitřních (interních) dokladů, dokladujících provedení hospodářských výdajových a příjmových operací, o nichž se účtuje v účetnictví. Přílohou směrnice jsou podpisové vzory osob oprávněných podpisovat účetní doklady. Čl. 4. Závaznost směrnice Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni pracovníci obce, kteří se v rámci plnění svých úkolů stanou účastníky realizovaných účetních případů. Jsou povinni plnit pokyny ve smyslu zásad stanovených touto směrnicí o oběhu účetních dokladů. Kontrolu dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů zabezpečuje starosta. Oddíl II. Společná ustanovení Čl. 5. Předmět úpravy Druhy účetních dokladů Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh vnějších a vnitřních (interních) dokladů, dokladujících provedení hospodářských operací, o nichž se účtuje v účetnictví: došlé faktury a dobropisy za dodávky investiční povahy došlé faktury a dobropisy za dodávky neinvestiční povahy doklady k ostatním platbám (bez faktur) 2

3 doklady k výplatě mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a k srážkám z mezd vydané faktury fyzickým a právnickým osobám doklady k ostatním nefakturovaným příjmům doklady na předpis rozpočtových příjmů doklady při pracovních cestách pokladní doklady doklady za pohledávky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení doklady za závazky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení Jiné důležité účetní písemnosti, které se přímo můžou stát účetním dokladem, nebo jsou pro účetní případy důležité (kopie se přikládají k účetnímu dokladu, nebo se na ně odvolává), např. : zápisy z rady nebo zastupitelstva zápis z inventury nájemní, kupní či jiná smlouva vyúčtování služební cesty potvrzení o vkladu do katastru nemovitostí vyhláška obce směrnice obce Čl. 6. Náležitosti účetních dokladů V souladu s 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, je definován účetní doklad jako průkazný účetní záznam, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti: a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníky c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu obec za okamžik považuje den vyhotovení účetních dokladů v návaznosti na 35 odst.4, kde se uvádí, že přesnost musí být taková, aby nejistota v určení času neměla za následek nejistotu v určení obsahu účetních případů. e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) f) podpisový záznam podle ů 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování g) podpisový záznam příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle bodu b) a c) se mohou týkat více účetních případů. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních dokladů. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečnosti, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst. 5. Součástí této směrnice jsou podpisové vzory osob, které odpovídají za věcnou a formální správnost účetních dokladů a průběžnou řídící finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb, podléhají účetní doklady průběžné řídící finanční kontrole příkazcem operace a hlavní účetní. Podpis příkazce potvrzuje věcnou správnost a průběžnou řídící finanční kontrolu a podpis účetní potvrzuje formální správnost a průběžnou řídící finanční kontrolu účetního dokladu. 3

4 Příklad : Paragon za nákup čistících prostředků má tyto náležitosti: popis účetního případu (čistící prostředky) označení jednoho z účastníků (obchodní jméno a sídlo dodavatele, pozn. razítko dodavatele na dokladu není povinnou náležitostí účetního dokladu) peněžní částku (např. 120,-- Kč) datum (okamžik) vystavení dokladu prodejcem (např ) podpis osoby, která doklad vystavila Náležitosti účetního dokladu, které je třeba doplnit: označení účetního dokladu, přiřazení čísla v rámci dokladové řady v případě účtování pokladna na OÚ doplníme další předepsané náležitostí na výdajový pokladní doklad (VPD) Náležitostmi doplněný VPD spolu s paragonem tvoří pak jeden účetní doklad průkazný účetní záznam. a)označení účetního dokladu Účelem označení je rychlá orientace v účetních dokladech, které účetní záznam dokládají. K tomu patří číslování dokladů podle dokladových řad. Způsob číslování dokladů, volba dokladových řad a jejich označení je plně v kompetenci účetní jednotky. Doklady musí být označeny a číslovány tak, aby bylo možno doložit, že zaúčtování dokladů je kompletní. Označení dokladových řad: Pokladní doklady V pokladně jsou používány tyto doklady : příjmové označené P výdajové označené V Jsou číslovány vzestupně a mají společnou řadu. Pokladna se vede průběžně podle dokladů. 1x měsíčně, vždy k poslednímu dni měsíce se pokladna převede do měsíční účetní závěrky. Za správnost vedení pokladny zodpovídá účetní. Pokladní doklady podepisuje účetní a starosta obce. Pokladnu, pokladní doklady a pokladní knihu kontroluje 4x ročně finanční výbor. Bankovní výpisy Bankovní výpisy jsou účtovány dle samostatných řad na základě aktivních bankovních účtů. Bankovní výpisy jsou účtovány průběžně. Interní doklady Interní doklady rozdělujeme na : 1) Přijaté doklady : - faktury přijaté - FP - příjmové doklady - P (platby poukázané přímo na účet) - trvalé příkazy k úhradě - TP 2) Vydané doklady : - příkaz k úhradě (bez faktury) PÚ - mzdové listy (výplatní listiny) ML - protokol o vyřazení majetku - protokol o zařazení majetku 4

5 e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu Dnem uskutečnění účetního případu je podle postupu účtování den, kdy dojde : ke splnění dodávky k platbě závazku k inkasu pohledávky k postoupení pohledávky k poskytnutí či přijetí zálohy k převzetí dluhu ke zjištění manka, schodku, přebytku nebo škody k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu při převodu vlastnictví k nemovitostem. Pokud není vklad později zapsán, musí se účetní zápisy zpětně opravit. V případě převodu nemovitostí je tedy datum uskutečnění účetního případu podmíněno nabytím právního účinku vkladu do katastru. Oddíl III. Fáze oběhu dokladu Čl. 7. Fáze oběhu účetních dokladů Fáze oběhu účetních dokladů jsou : vznik účetního dokladu příprava k zaúčtování zaúčtování účetního dokladu archivace skartace Vznik účetního dokladu 1. Den vzniku účetního dokladu externí doklady pro potřeby k zaúčtování v obci, vznikají dnem přijetí na obec interní doklady vznikají dnem vystavení vlastní účetní jednotkou. Musí obsahovat všechny předepsané náležitosti. 2. Kontrola formální správnosti Představuje kontrolu náležitostí účetního dokladu dle zákona o účetnictví, jak je uvedeno v čl. 2. této směrnice. 3. Kontrola věcné správnosti Znamená přezkoušení správnosti údajů uvedených v dokladech. Provádí ji pracovníci určení organizačním řádem (potvrdí svým podpisem např. Dodané množství, cenu, dodržení smluvních podmínek, ale i kvalitu, způsob převzetí zakázky, dodržení stanovených limitů) 4. Řídící průběžná finanční kontrola Zabezpečuje finanční kontrolu v návaznosti na směrnici o provádění finanční kontroly. Příprava k zaúčtování 1. Došlé externí doklady se opatří jasným označením dne přijetí na obec v návaznosti na den uskutečnění účetního případu, kterým si obec u došlých faktur stanovuje den přijetí. 2. Každý doklad se opatří číslem z číselné řady. 5

6 3. Doklad se opatří účtovacím předpisem. Účetní předepíše na účetní doklad, případně na průvodku (košilku, razítko) k účetnímu dokladu, účtovací předpis. 4. Opravy v účetních dokladech, účetních knihách i v ostatních účetních písemnostech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví. 5. Odpovědnost za správné označování účetních dokladů a za jejich případné opravy nesou příslušní pracovníci dále uvedení podle jednotlivých typů účetních dokladů. Zaúčtování dokladu Účetní doklady se zaúčtují do deníku a do hlavní knihy, případně do knih analytické nebo operativní evidence. V zaúčtovaném dokladu je třeba učinit poznámku o zaúčtování s podpisem odpovědné osoby a s uvedením data, kdy bylo účtováno. Archivace Zaúčtované účetní doklady se uloží podle druhů v návaznosti na číselné řady. Po uzavření účetního období se doklady založí podle archivačního plánu. Skartace Skartační plán definuje podmínky (zejména časové) a způsob vyřazení účetních dokladů. Oddíl IV. Oběh dokladů výdajová část Čl. 8. Dodavatelské faktury Dodavatelské faktury Faktury došlé na obec přijímá a datumovacím razítkem orazí pracovník zajišťující agendu přijaté a vyřízené pošty. Přijaté faktury jsou : předány účetní ihned, nejdéle do 2 pracovních dní označeny interní číselnou řadou vzestupně vždy za kalendářní rok zapsány do knihy došlých faktur opatřeny průvodkou faktur (tzv. košilkou) neprodleně předloženy starostovi, který ověří věcnou správnost Omylem dodaná faktura musí být neprodleně vrácena vystavovateli. Pokud nemá být dodavatelská faktura uhrazena, vrátí se s písemným odůvodněním starosty přímo dodavateli. Kopii s odůvodněním účetní založí. Věcnou správnost přezkušuje starosta a potvrzuje ji svým podpisem dle podpisového vzoru u všech došlých faktur. Provedení kontroly věcné správnosti a průběžné řídící finanční kontroly potvrdí starosta svým podpisem na účetním dokladu (košilce). Poté předá účetní doklad a fakturu se souvisejícími podklady účetní obce. Originál faktury s potvrzenou věcnou i formální správností slouží účetní jako podklad k úhradě v termínu určeném starostou a zaúčtování v termínu do 5 pracovních dnů po obdržení bankovního výpisu. 6

7 Formální správnost zkontroluje a průběžnou řídící finanční kontrolu potvrzuje svým podpisem účetní obce. O zaplacení faktury se účtuje na syntetickém účtu dodavatelé a v saldokontu dodavatelů. Zaplacená faktura se odepíše z evidence Knihy došlých faktur. Likvidace a placení faktur Pod pojmem likvidace rozumíme účetní zpracování faktur. Průvodky košilky faktur Průvodku košilku faktury vyhotovuje účetní ke každé došlé faktuře (jako její součást) ihned po obdržení faktury. Průvodka je předána spolu s fakturou k ověření věcné správnosti. Starosta po obdržení faktury zajistí : kontrolu věcné a finanční správnosti faktury průběžnou řídící finanční kontrolu jako příkazce Účetní provede : doplnění údajů v příslušném oddíle přiloženého účetního dokladu připojení příloh souvisejících s fakturou kopie smlouvy nebo objednávky, dodacích listů, příjemky, výdejky, apod., nebo se na příslušném dokladu uvedou odvolávky, kde se přílohy nacházejí kontrolu platby z hlediska výše limitu kontrolu přípustnosti operace (např. z hlediska přiřazení platby do příslušného paragrafu, výdajové položky, apod.) kontrolu podpisu odpovědné osoby podle podpisového vzoru provedení kontroly a průběžné řídící finanční kontroly potvrdí účetní svým podpisem na příslušném místě účetního dokladu Zaúčtování přijaté faktury : Účetní provede : kontrolu náležitostí účetního dokladu ( 11 zákona o účetnictví) zaznamenání data účetního případu (tj. data, kdy faktura došla na obec) v knize došlých faktur doplnění účtových předpisů a zaúčtování faktur dle připojených dokladů účtování na majetkové účty v případě dodávek charakteru nehmotného a hmotného majetku vydání platebního příkazu peněžnímu ústavu k úhradě faktury (vydání příkazu neprovede, pokud není přípustnost proplacení potvrzená podpisem starosty) Čl. 9. Doklady k účtování o dlouhodobém majetku Zařazení do operativní evidence majetku osvědčuje účetní podpisem v příslušném oddíle účetního dokladu. Při pořízení majetku vyhotoví protokol o převzetí DM a přidělí evidenční číslo, pod kterým je majetek evidován. Osoby pověřené vedením inventárních knih zodpovídají za to, že inventární knihy mají předepsané náležitosti, tj.: inventární číslo, název, pořizovací cenu, datum pořízení, způsob nabytí, odkaz na čísla dokladů k nabytí, datum a způsob vyřazení inventární knihy jsou k datu inventarizace minimálně 1x ročně uzavírány, tj. zapsáno datum, stav v jednotlivých skupinách a podpis zodpovědné osoby 7

8 Protokol o převzetí dlouhodobého majetku (DHM a DNM) vyhotovuje pověřený pracovník při převzetí DM do evidenčního stavu majetku. Jedno vyhotovení slouží k zaúčtování a jedno si ponechává pro vlastní evidenci. Protokol schvaluje starosta nebo jím pověřený pracovník. Pracovník pověřený vedením evidence DM současně provádí kontrolu správnosti a opatřuje doklad podpisem. Protokol tedy slouží jako doklad pro vyhotovení inventární karty DM (v oddělení majetkovém) a v účtárně k zaúčtování. Inventární karty drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) případně drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) vyhotovuje formou záznamu do počítače pověřený pracovník v jednom vyhotovení při převzetí majetku do evidenčního stavu organizace. Evidence majetku je vedena ručně. Čl. 10. Zásoby - nakoupené zásoby se účtují na účet o materiálu na skladě se v průběhu roku neúčtuje, vede se pouze evidence - k se na základě inventarizace zjistí skutečný stav zásob a provede se zaúčtování : manko 460/112, přebytek 112/211 Čl. 11. Doklady k účtování o mzdách Podkladem pro účtování o mzdách včetně příslušenství jsou následující sestavy: rekapitulace vyplacených mezd vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách přehled odvodů na zdravotní pojištění dle pojišťoven rekapitulace srážek Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje pracoviště PVT, Žďár nad Sázavou. Obec má s touto organizací uzavřenu smlouvu o poskytování služeb. Pro zpracování mezd je nutno předkládat veškeré doklady se všemi potřebnými náležitostmi ke zpracování pracovištěm PVT nejpozději do 5. pracovního dne v měsíci. Podklady pro provedení výplaty dovolená, odměny stanovuje starosta. Pracoviště PVT zpracuje mzdy a celkovou rekapitulace do 10. pracovního dne v měsíci a zašle je účetní Obce, která provede jejich zaúčtování. Výplatní termín je 20. den v měsíci. Do tohoto termínu provede obec také veškeré odvody formou příkazu k úhradě. Čl. 12. Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách a) Tuzemské pracovní cesty. Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz. Konání pracovní cesty povoluje a schvaluje předem starosta, místostarosta. Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit vyúčtování pracovní cesty a doložit ho příslušnými doklady. 8

9 Řádně vyplněné cestovní příkazy, včetně přiložených dokladů a podpisu starosty nebo místostarosty schvalujícího cestu i její výsledky se předají účetní. Účetní prověří formální náležitosti cestovního příkazu včetně přiložených dokladů a správnost výše náhrad. Poté je cestovní náhrada je vyplacena v hotovosti z pokladny. b) Zahraniční pracovní cesty. Obec Sněžné nevykonává zahraniční pracovní cesty. Čl. 13. Doklady k účtování cenin Obec neúčtuje o ceninách, vede pouze operativní evidenci v písemné podobě. Za evidenci zodpovídá a hmotnou odpovědnost za ceniny nese pokladní. Známky a kolky jsou nakupovány hotově na stvrzenku u místní pošty, případně Katastrálního úřadu Žďár nad Sázavou. Stvrzenka je proplacena z pokladny a je účtována rovnou do spotřeby. Oddíl V. Oběh dokladů příjmová část Čl. 14. Faktury Faktury za dodávky, služby, práce aj., které za úplatu obec poskytuje, vystavuje účetní na základě podkladů, které obdrží od pracovníka pro technické služby v obci, pokynu starosty, usnesení zastupitelstva, nebo jiného podkladu, bezprostředně po uskutečnění služby nebo dodávky. Faktury se vystavují počítačově ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení se zašle odběrateli, druhé slouží účetní k evidenci a sledování platby. Faktura se zapíše do knihy odeslaných faktur. Účetní fakturu zaeviduje a sleduje dle splatnosti vystavených faktur den úhrady. Dále provede : - zaúčtování pohledávky - založení faktury do rejstříku podle čísla - zapsání data úhrady do knihy odeslaných faktur - upomenutí odběratele po uplynutí lhůty splatnosti - postoupení podnětu k vymáhání pohledávky Vydané faktury kontroluje po formální stránce účetní, po věcné stránce starosta, který ji rovněž schvaluje. Čl. 15. Interní doklady na předpis pohledávek Interní doklady na předpis pohledávek za rozpočtovými příjmy vystavuje účetní na základě rozpočtu nebo na základě vzniku pohledávky v průběhu roku Interní doklad zapíše do evidence pohledávek Pohledávku zaúčtuje k 1.1. běžného roku nebo v průběhu roku podle dne vzniku a dále: - podle data úhrady zapisuje do operativní evidence pohledávek - upomíná plátce po uplynutí lhůty splatnosti (v případě, že náklady na upomínky nejsou vyšší než pohledávka) 9

10 Související účetní písemnosti na předpis pohledávek je např. vyhláška o místních poplatcích, smlouva o nájmu apod. Oddíl VI. Oběh dalších (smíšených) dokladů Čl. 16. Pokladní operace Pokladními doklady jsou : - pokladní kniha - příjmové pokladní doklady - výdajové pokladní doklady - přílohy příjmových a výdajových pokladních dokladů Pokladna a pokladní kniha je vedena v počítači. Pokladní knihu vede pověřený pracovník - účetní obce. Ve stanovený den do 3 pracovních dnů po ukončení měsíce předá pokladní doklady ke kontrole formální správnosti, zaúčtování a posléze k archivaci. Pokladní limit je ,- Kč. Překročený limit musí být do 2 pracovních dnů odveden na účet obce v bance. Pokladní operace smí provádět jen pokladník, se kterým je uzavřena smlouva o hmotné odpovědnosti. Pokladník má tyto povinnosti: - zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, aby pokladní doklady k výplatě měly stanovené náležitosti (název a číslo, název organizace, datum vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku platby číslicí a slovy, účel platby, podpisy oprávněných osob tj. účetní, pokladníka, starosty, popř. Místostarosty) - vede chronologicky záznamy v pokladní knize - dodržuje stanovený pokladní limit Účetní : - odsouhlasí doklady (příjmové a výdajové) s pokladní knihou - sečtením příjmů a výdajů s připočtením zůstatku z minulého dne odsouhlasí pokladní hotovost - překontroluje formální správnost dokladů (podpisy, účel platby) - po překontrolování dokladů doplní účtovací předpis na všechny příjmové a výdajové doklady a zaúčtuje na příslušné účty Pokladna se uzavírá společně s měsíční závěrkou a na konci každého měsíce se převádí do účetnictví. K běžného roku musí být pokladna vynulovaná. Čl. 17. Pokladní doklady Příjmový pokladní doklad Vystavuje pokladník v originále a jedné kopii při příjmu peněz do pokladny. Na tomto základě provede zaúčtování do pokladní knihy a příloží jej k vyúčtování pokladny. Na příjmovém dokladu nebo jeho příloze musí být uvedena rozpočtová skladba. Kopie zůstává uložena v pokladně a archivuje se společně s pokladními doklady. Příjmové doklady musí být číslovány a vedou se jako přísně zúčtovatelné tiskopisy. Za jejich evidenci je odpovědna pokladní. Výdajový pokladní doklad 10

11 Vystavuje pokladní v originále a jedné kopii při výdeji peněz z pokladny. Na tomto základě provede zaúčtování do pokladní knihy. Na dokladu musí být podpisy příjemce peněz, pokladníka, účetní, starosty, případně místostarosty. Čl. 18. Oběh bankovních dokladů Styk s bankou zajišťuje účetní, předává schválené příkazy k úhradě peněžnímu ústavu k proplacení, přebírá výpisy z peněžního ústavu, zúčtovává jednotlivé položky a provádí kontrolu účetního stavu bankovních účtů s bankovními výpisy. Časový průběh : Věcnou správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru starosta. Formální správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru účetní. Veškeré písemnosti, které se týkají disponování s peněžními prostředky na bankovních účtech ( v počítačové i písemné formě) musí být podepsány dvěma pracovníky, jejichž podpisové vzory byly předány příslušnému peněžnímu ústavu. Příkazy k úhradě se provádí formou homebankingu počítačovým přenosem (v případě b.ú. ČS a.s.), nebo písemným příkazem k úhradě u dalších účtů obce. Bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů. Příkazy k úhradě peněžnímu ústavu vystavuje účetní na pokyn starosty. Výpisy z účtu doručuje peněžní ústav účtárně ke kontrole realizovaných plateb dle příkazu a k proúčtování. V případě závad způsobených neprovedením platby provádí účetní šetření příčiny a vydává opravený příkaz k úhradě. Oddíl VII. Ostatní (neúčetní) doklady Čl. 19. Smlouvy Veškeré smlouvy musí být vyhotoveny v souladu s věcnými záměry obce, rozpočtem a ustanoveními obsaženými v obecně závazných předpisech. Smlouvy o koupi majetku nebo dodávce služeb (opravy, údržba, investice atd.) musí obsahovat potvrzení kvalitativních, kvantitativních i termínových parametrů dodávky, záručních lhůt a případně i sankce za jejich nedodržení. Protože smlouva je podkladem pro hospodářskou operaci a tedy pro výdaj nebo příjem veřejných prostředků, musí se na její tvorbě a realizaci podílet starosta (jako příkazce operace) a účetní (jako strážce rozpočtu a hlavní účetní). Bez souhlasu každého z nich nemůže být uzavřena. Smlouvy o převodu vlastnictví zajišťuje účetní a starosta. V případě potřeby, v souladu se zákonem o obcích je třeba i souhlas zastupitelstva. Smlouvy podléhající registraci do katastru nemovitostí, se předkládají Katastrálnímu úřadu k registraci. Den předložení Katastrálnímu úřadu je dnem uskutečnění účetního případu. Registrovaná (potvrzená) smlouva se založí k majetkovému spisu. Ostatní smlouvy obchodního charakteru (např. smlouvy na užívání nebytových prostor a smlouvy na užívání bytů) podepisuje starosta. Vyhotovují se ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží přejímající organizace nebo občan a druhá je založena v dokumentaci u obce. 11

12 Čl. 20. Objednávky Protože objednávka je podkladem pro uzavření smlouvy (smlouvou se může stát i objednávka potvrzená dodavatelem) je třeba v objednávce podrobně specifikovat požadované kvantitativní, kvalitativní a termínové parametry dodávky, záruční lhůty a případně i sankce za jejich nedodržení. Pro vystavování objednávek platí obdobný postup jako u smluv. Objednávky se vyhotovují ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení se zašle dodavateli a druhé je založeno u pracovníka, který objednávku se souhlasem starosty vystavil. Evidence objednávek vede účetní. Objednávku může vystavit vždy odpovědný pracovník pouze na to, co je zahrnuto v rozpočtu. V případě, že se bude jednat o objednávku mimo rozpočtová vydání, musí být odsouhlasena starostou (příkazcem operace). Objednávka musí být řádně očíslována, opatřena podpisem starosty nebo jím pověřeným pracovníkem a účetní (jako správcem rozpočtu). Čl. 21. Podpisové vzory a povinnost aktualizace Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje účetní. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena v trezoru. Podpisové vzory osob oprávněných schvalovat hospodářské operace a pracovní cesty zajišťuje účetní. Seznam podpisových vzorů se vyhotovuje ve třech exemplářích, z toho 1x pro starostu, 1x pro účetní a 1x jako příloha této směrnice. V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně kompetencí a odpovědností je nutné podpisové vzory aktualizovat. Podpisové právo u České spořitelny: Anna Havlíková, Ing. Jitka Kučerová, Marie Kučerová, Ing. Karel Juránek. Podpisové právo u Volksbank CZ : Anna Havlíková. Oddíl VIII. Archivace Čl.22. Úschova účetních písemností Účetní písemnosti a záznamy na technických nosičích dat budou uloženy podle předem stanoveného pořádku oddělené od ostatních písemností do archivu a budou uschovány po dobu stanovenou archivačními lhůtami. Před uložením do archivu musí být písemnosti uspořádány pracovníky, kteří je používali ke své práce a zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození. Archiv je přístupný pouze pracovníkům OÚ. Archivaci dokladů upravuje zákon o účetnictví v platném znění takto : - účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají 12

13 - účetní doklady, účetní knihy, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy- po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají - účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví ( 33 odst. 2)po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají - mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají - účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení odvodů pojistného po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají - doklady prokazující nárok na dávky penzijního připojištění po dobu 3 let následujících po výplatě poslední dávky penzijního připojištění - doklady prokazující nárok na státní příspěvek penzijních fondů pro účastníky po dobu 10 let následujících po podání žádosti o státní příspěvek Oddíl IX. Závěrečná ustanovení Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a z měn kompetencí a odpovědnosti vyplývajících ze změn organizačního řádu Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce Návrhy na novelizaci směrnice podává účetní a schvaluje starosta Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta po projednání a schválení zastupitelstvem. Příloha: Podpisové vzory Ve Sněžném říjen 2004 místostarosta starostka Příloha č. 1. Podpisové vzory Anna HAVLÍKOVÁ písemnosti :... finanční doklady :... (příkazy k úhradě, pokladní doklady, faktury,..) Ing. Karel JURÁNEK písemnosti :... finanční doklady :... (příkazy k úhradě, pokladní doklady, faktury,..) 13

14 Marie KUČEROVÁ písemnosti :... finanční doklady :... (příkazy k úhradě, pokladní doklady, faktury,..) Ing. Jitka KUČEROVÁ písemnosti :... finanční doklady :... (příkazy k úhradě, pokladní doklady, faktury,..) 14

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice o oběhu účetních dokladů č. /2015 Směrnice nabývá účinnosti: Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Společná ustanovení Fáze oběhu dokladu Oběh externích

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obecního úřadu Psáry. ČLI Zákonný rámec Hospodařeni obce a ztoho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy:

Více

SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1. Oddíl I Úvod - společná část

SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1. Oddíl I Úvod - společná část SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1 Účetní jednotka: Obec Suchohrdly Označení: Směrnice č.1 Zpracoval: Bajerová Anna Schválila : Matochová Hana Projednáno a schváleno v ZO : 25.8.2010 Směrnice nabývá

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Obec Seletice 1 OBSAH: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ.... 3 2. VNITROORGANIZAČNÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČTOVÝ ROZVRH... 3 3. SEZNAM ÚČETNÍCH KNIH V SOUSTAVĚ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ

OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ VNITŘNí SMĚRNICE 1/2010 OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ Obec Starkoč Vypracovala: Jana Prausová Rok 2010-1 - Obec: Starkoč Adresa: Starkoč č.p.90, 286 01 Čáslav Směrnici schválil:. Projednáno a schváleno v ZO:.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Směrnice č. 3/2016

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Směrnice č. 3/2016 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 3/2016 Obec: Prackovice nad Labem Adresa: 411 33 Prackovice nad Labem, Prackovice 54 Směrnici zpracovala: Eva Henniche Křížová Směrnici schválil: Zastupitelstvo

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Směrnice - č.3/2017 Oběh účetních dokladů

Směrnice - č.3/2017 Oběh účetních dokladů Obec Vinaře IČO 00236578 Směrnice - č.3/2017 Oběh účetních dokladů Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení čl. 1 Legislativní rámec čl. 2 Závaznost směrnice čl. 3 Předmět úpravy čl. 4 Náležitosti účetních

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitrofakultní směrnice,

Vnitrofakultní směrnice, Vnitrofakultní směrnice, která stanovuje podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Otázka: Účetní dokumentace a účetní doklady Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ DOKUMENTACE A

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Městys: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Městyse Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Městyse

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

Soubor vnitroorganizačních směrnic

Soubor vnitroorganizačních směrnic Směrnice S2015001 Soubor vnitroorganizačních směrnic 1. Organizační řád obce 2 2. Směrnice o oběhu dokladů a obsahu dokladů 3 3. Směrnice o účetnictví 4 4. Směrnice o účtování a oceňování majetku 4 5.

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX Inventarizace majetku, pohledávek, závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 563/91 Sb. o účetnictví a vyhlášky MFČR č.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti a vyhlášky

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní směrnice Obce Záblatí

Vnitřní směrnice Obce Záblatí Vnitřní směrnice Obce Záblatí Úvod-organizační plán Obec je základním územním samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec vystupuje v právních vztazích

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Směrnice č. 2/2017 o oběhu účetních dokladů v České asociaci stolního tenisu z.s. (ČAST)

Směrnice č. 2/2017 o oběhu účetních dokladů v České asociaci stolního tenisu z.s. (ČAST) ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Směrnice č.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Opatření děkana č. 33/2016

Opatření děkana č. 33/2016 Opatření děkana č. 33/2016 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2016 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 2. 1. 2017 V Praze dne 20.

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: PK/7/2004 Druh: POKYN KVESTORA Název: Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 29.9.2004 Účinnost:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

NOVELIZACE INTERNI SMERNICE 6/2016 PRO VEDENI,v, v,v, o

NOVELIZACE INTERNI SMERNICE 6/2016 PRO VEDENI,v, v,v, o , ", NOVELIZACE INTERNI SMERNICE 6/2016 PRO VEDENI,v, v,v, o UCETNICTVI A OBEHU UCETNICH DOKLADU Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25,252 19 IČ: 233200 Článek 1: Zákonný rámec Účetnictví obce

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků I. Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ctiboř ( Směrnice ) je stanovit jednotné

Více

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů Čl. 1 Účel a rozsah směrnice ()1 Zákon 1 ukládá účetní jednotce vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost

Více