Habilitační řízení ukončená 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Habilitační řízení ukončená 2015"

Transkript

1 Habilitační řízení ukončená 2015 Dr. Justyna Łapińska Ekonomika a management Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta ekonomických věd a managementu Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni, Polsko Hodnocení možností rozvoje polsko českých tržních obratů výrobků chemického průmyslu na základě modelu vnitroodvětvového obchodu. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: prof. Ing. František Freiberg, CSc. Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně prof. dr hab. Magdalena Osiňska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava prof. dr hab. Ewa Latoszek doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Szkoła Główna Handlowa Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Téma habilitační přednášky: Využití modelu vnitroodvětvového obchodu pro hodnocení možností rozvoje dvoustranné obchodní výměny (na příkladu polsko-české výměny chemických výrobků). Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení :

2 Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. Ekonomika a management Mezinárodní zdanění příjmů z licenčních poplatků v ČR. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. František Freiberg, CSc. členové: doc. Ing. Petr David, Ph.D. Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Renáta Hótová Akademie Sting Brno, Ostravská znalecká a. s. doc. Ing. Gizela Lénartová, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislave Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice doc. JUDr. Mrkývka Petr, Ph.D. doc. Ing. Nerudová Danuše, Ph.D. prof. Ing. Široký Jan, CSc. Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta Mendlova univerzita v Brně, Fakulta provozně ekonomická Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě, Ekonomická fakulta Téma habilitační přednášky: Licenční poplatky v kontextu současného podnikového řízení. Datum a čas habilitační přednášky: ve hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení :

3 Habilitační řízení ukončená 2013 doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. Ekonomika a management Strategický rozvoj konkurenceschopnosti podniku. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislavě Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Téma habilitační přednášky: Problematika rozvoje různých typů konkurenčních výhod s ohledem na jejich podstatu a projev v rámci konkurenčního prostředí. Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

4 Habilitační řízení ukončená 2012 doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Ekonomika a management Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. Datum zahájení: předseda: prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. členové: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu UTB ve Zlíně, Fakulta managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového management Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., d. h. c. prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Téma habilitační přednášky: Interkulturní, genderový a věkový management jako předpoklad utváření kreativních týmů. Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

5 doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Ekonomika a management Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. členové: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. Jan Čapek, CSc. prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Ph.D. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Dušan Baran, CSc. prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Téma habilitační přednášky: Přístupy k měření výkonnosti podniku Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

6 Habilitační řízení ukončená 2011 doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Ekonomika a management Teorie a praxe financování podniku formou IPO v podmínkách regionu CEE Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Ph.D. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně členové: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc. doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendlovy univerzity v Brně doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. prof. h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. Provozně ekonomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě Fakulta stavební ČVUT v Praze Téma habilitační přednášky: Komparace teoretických a praktických přístupů k financování podniku formou IPO Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

7 Habilitační řízení ukončená 2010 doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. Ekonomika a management Akceptace minimální mzdy podniky Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Členové: doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. doc. Ing. Vnislav Nováček, CSc. doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomickosprávní doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta Téma habilitační přednášky: Minimální mzda v českých podnicích Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení : jmenovaná docentem

8 Habilitační řízení ukončená 2008 doc. Ing. et Ing. Stanislav ŠKAPA, Ph.D. Řízení technologických procesů ne-gaussovského rozložení s využitím nákladů na jakost Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové : prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. RNDr. Ing.František Peller, CSc. prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. Fakulta provozně ekonomická MZLU v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta Hospodárskej Informatiky Ekonomické univerzity v Bratislave Fakulta podnikatelská VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. doc. Ing. Otakar Smolík, CSc., MBA prof. Ing. Josef Vačkář, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně odborník z praxe - NESS Europe BB Centrum důchodce Téma habilitační přednášky: Náklady na jakost u výrobce Datum a čas habilitační přednášky: hodin Datum zasedání VR fakulty: doc. PhDr. Iveta ŠIMBEROVÁ, Ph.D.

9 Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové : prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. doc. Ing. Aleš Hes, CSc. prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Fakulta provozně ekonomická MZLU v Brně Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická doc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická Téma habilitační přednášky: Výzkum řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích Datum a čas habilitační přednášky: hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2006 doc. Ing. Petr DOSTÁL, CSc. Vybrané metody rozhodování v podnikové sféře

10 Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Karel Rais, Csc, MBA. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Fakulta ekonomická VŠB Ostrava Prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. Fakulta hospodárskej informatiky, EU Bratislava Prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Fakulta managementu, UTB ve Zlíně Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. Doc. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. Téma habilitační přednášky: Využití umělé inteligence v rozhodování Datum a čas habilitační přednášky: 8. února 2006 ve hod, P 160 Datum zasedání VR fakulty: 10. února 2006, P 362 doc. Ing. Emil HELIENEK, PhD., MBA. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Strategy of outsourcing Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc. Fakulta ekonomická, UMB Banska Bystrica Prof. Dr. Hab. Andrzej Piosik Fakulta financí, Ekonomická Univerzita, Katovice, Polsko Prof. Dr. Hab. Wojciech Poplawski Fakulta Ekonomiky a managementu, Univerzita Mikolaja Kopernika, Toruň, Polsko Prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Doc. Mg. Cveta Zafirova, CSc.

11 Doc. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Téma habilitační přednášky: New types of modes of entry into international business Datum a čas habilitační přednášky: ve 8.00 hodin Datum zasedání VR fakulty: doc. Ing. Marek ZINECKER, Ph.D.. Řešení vybraných problémů financování vývozu kapitálových statků Datum zahájení: předseda: prof.ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně členové: prof. Ing. František Freiberg, CSc. Fakulta strojní ČVUT Praha doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Fakulta provozněekonomická, MZLU v Brně prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. doc. Ing. Jan Solař, CSc. Téma habilitační přednášky: Způsoby financování vývozu investic Datum a čas habilitační přednášky: v 9.30 hodin Datum zasedání VR fakulty:

12 Habilitační řízení ukončená 2005 doc. Ing. Petr PIROŽEK, Ph.D. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Management ziskových a neziskových organizací Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Fakulta ekonomicko správní MU v Brně Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Fakulta managementu VŠE Praha Doc. Ing. Jan Solař, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA Právnická fakulta MU v Brně Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Fakulta managementu a ekonomiky Zlín Prof. Ing. František Kovář, CSc. Fakulta managementu VŠE Praha Prof. Ing. Jan Truneček, CSc. Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha Téma habilitační přednášky: Komponenty organizace Datum a čas habilitační přednášky: 20. září 2005 ve hod, na FP VUT v Brně, Kolejní 2906/4, místnost P 164 Datum zasedání VR fakulty: 30. září 2005 v 9.30 hod, na FP VUT v Brně, Kolejní 2906/4 v zasedací místnosti děkana dv. č. P 362 Habilitační řízení ukončená 2004 doc. Ing. Alena KOCMANOVÁ, Ph.D. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Strategický environmentální management nákladů podniku Datum zahájení:

13 Předseda: Prof.Ing. Iva Živělová, CSc. MZLU v Brně Členové: Prof.Ing. Karel Macík, CSc. ČVUT Praha Doc.Ing. Jan Solař, CSc. FP VUT v Brně Prof.Ing.Dr.h.c.Radim Vlček, CSc. VŠE v Praze Doc.Ing. Oldřich Vykypěl, CSc., MBA Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. ekonomický poradce Doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. Ekonomická univerzita Bratislava Prof. Ing.Oldřich Rejnuš,CSc. MZLU v Brně Téma habilitační přednášky : Kalkulace jako nástroj hodnotového managementu Datum a čas habilitační přednášky : , hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2003 Doc. RNDr. Anna PUTNOVÁ, Ph.D., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Podnikatelská etika výzva pro českou ekonomiku při vstupu do EU Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing. Miloš Konečný, DrSc. FP VUT v Brně Členové: Doc.Ing.Lidmila Němcová, CSc. VŠE Praha Prof.PhDr.Vladimír Smékal, CSc. FSS MU v Brně Prof.Ing.Ivan Vágner, CSc., MBA PF MU v Brně Ing.Jaroslav Vašek, CSc. ČNB v Brně Doc.Ing.Lidmila Němcová, CSc. VŠE v Praze Prof.Ing.Lubomír Mlčoch, CSc. VŠE v Praze Doc.PhDr.Ing.Aleš Gregar, CSc. UTB ve Zlíně Téma habilitační přednášky : Význam etického a sociálního auditu pro management. Datum a čas habilitační přednášky : v 9.45 hod Datum zasedání VR fakulty :

14 Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2002 Doc. Ing. Vladimír CHALUPSKÝ, CSc., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Marketingový audit spokojenosti zákazníků Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing.Petr Němeček, DrSc. FP VUT v Brně Členové: Prof.Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Prof.Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Fakulta provozněekonomická MZLU v Brně Prof. Ing. Eduard Stehlík, CSc. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze Prof.Ing. Jan Tomek, CSc. Západočeská universita Plzeň, Ekonomická fakulta, Doc. Ing. Jana Boučková, CSc. VŠE v Praze, Doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Univerzita Pardubice Ing. Jan Tomek, CSc. Západočeská universita Plzeň, Téma habilitační přednášky : Marketingový audit jako součást marketingového řízení firmy Datum a čas habilitační přednášky : hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenován docentem Doc. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: děkan FP VUT v Brně Řízení rizik firmy

15 Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brně Členové: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. FP VUT v Brně Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. APPCzech,s.r.o.,BB Centrum, Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. VŠE v Praze Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. APPCzech,s.r.o.,BB Centrum, Doc. RNDr. Zdeněk Pezlar, CSc. MZLU v Brně Téma habilitační přednášky : Úloha modelů umělé inteligence v procesu snižování rizik firmy Datum a čas habilitační přednášky: hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenován docentem Doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚAD FP VUT v Brně Organizační kultura Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. FP VUT Brno Členové : Doc. PhDr.Eva Bedrnová, CSc. VŠE Praha Prof.Ing. Miloš Konečný, DrSc. FP VUT v Brně, Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. VŠE Praha Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brně Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., M.A. MU v Brně Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. VŠE v Praze

16 Téma habilitační přednášky : Organizační kultura a její přínos pro výkonnost firmy Datum a čas habilitační přednášky: hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2001 doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Teoretická východiska aplikace finanční analýzy při řízení efektivnosti ekonomických subjektů v municipiální sféře Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové : Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Hospodářská fakulta TU v Liberci Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Prof. Ing. František Trnka, CSc. FAME Zlín VUT v Brně Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. Téma habilitační přednášky : Odlišnosti finanční analýzy a hodnocení ekonomických subjektů v rozdílných oblastech podnikání Datum a čas habilitační přednášky : , 9.30 hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem

17 doc. Ing. Vojtěch KORÁB, Dr., MBA Determinanty rozvoje malých rodinných firem Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, členové: Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc Univerzita Palackého v Olomouci Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Fakulta ekonomická Vysoká škola báňská TU Ostrava Prof. Ing. Karel Novák, DrSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. Právnická fakulta Masarykovy university v Brně Téma habilitační přednášky : Postavení a úloha malých firem v české ekonomice Datum a čas habilitační přednášky : , hod. Datum zasedání VR fakulty : doc. Ing. Mária REŽŇÁKOVÁ, CSc. Strategické finanční řízení podniku v České republice Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně členové: Prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu

18 Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Ing. Jaroslav Vašek, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta provozněekonomická Česká národní banka, pobočka Brno Doc. Ing.Jiří Beneš, CSc. podnikatel, Brno Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě Téma habilitační přednášky: Emise cenných papírů pro financování podniku Datum a čas habilitační přednášky : , 9.00 hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Přítomni: doc. Dohnalová, prof. Doupovec, doc. Fecenko, prof. Freiberg, prof. Hynek, doc. Kocmanová, doc. Koch, prof. Koráb, doc.

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 27. ledna 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 27. ledna 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 27. ledna 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, doc.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Omluveni: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., prof.

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011 1. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ENERGETICKOU POLITIKU ČR 1 Ing. Tomáš Hűner MPO Předseda 2 PhDr. Ivo Hlaváč MŽP místopředseda 3 Ing. Milan Urban PSP 4 Ing. Igor Hartmann MMR 5 Ing. Petr Kalaš MZe 6 Brig.gen. Ing.

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Konference s mezinárodní účastí Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě Středa 22. října 1997, Malý sál 9,00

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10.

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. 2013 Přítomni: prof. Čapek, prof. Jurová, doc. Kocmanová, prof.

Více

INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI

INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI XI. ročník mezinárodní konference INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Informační a datová bezpečnost ve vazbě na strategické rozhodování ve znalostní společnosti

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Slezská Univerzita v Opavě. Bulletin z mezinárodní konference

Slezská Univerzita v Opavě. Bulletin z mezinárodní konference Slezská Univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bulletin z mezinárodní konference PERSPEKTIVY BANKOVNICTVÍ PO ROCE 2000 VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE 7. mezinárodní konference pořádaná

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 1. docent doktor medicíny Petr Bachleda, kandidát věd pro obor chirurgie 2. docent doktor medicíny Jiří Beneš, kandidát

Více

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň Seznam přihlášených účastníků SANM Srní - 2005 1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025 Fakulta strojní ČVUT Ústav technické matematiky Karlovo náměstí 13 121 35 Praha 2 - Nové město 2. Ing. Robert Cimrman,

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži 4. 5. 211 OSTRAVA Běh na 1m s překážkami - muži St. č. Jméno Škola D 1. pokus D 2. pokus výsledný čas pořadí body 12 Paulíček, Jakub Univerzita H.K. 3 33,72 3 16,21 16,21 1 6 13 Pěkný, Jakub VŠB-TU Ostrava

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015 Přítomni: doc. Beránek, doc. Cudlínová, Dr. Ing. Dvořák, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, doc. Jílek, RNDr. Klufová, doc. Kouřilová,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 14 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 Materiál pro schválení do Vědecké rady FST Plzeň 2011 předkládá doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 Mgr. 14.6-15.6.2011 N2301 Předseda: doc.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

III. Do hodnotící komise se ustanovují následující členové a jejich náhradníci: a) členové

III. Do hodnotící komise se ustanovují následující členové a jejich náhradníci: a) členové Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) včetně profesních charakteristik III. Do hodnotící komise

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Ing. Jiří Jedlička Ing. František Haburaj, Ph.D. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. doc. Ing. Miloslav

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program GESHER/MOST, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program GESHER/MOST, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program GESHER/MOST, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE RNDr. Josef Janda RNDr. Jana Bystřická Ing. Jana Juřicová Ing. Martin Štícha Mgr. Jan Hana doc. Ing.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2016 (Stav k 25.4.2016) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Cíle kvality na rok 2013 Děkan

Cíle kvality na rok 2013 Děkan Příloha č. Cíle kvality na rok 0 Děkan Sekretariát děkana Zvýšit efektivitu administrace agendy děkana Zpřesnit plánování schůzek a akcí Zpřesnit a zrychlit tvorbu zápisů z KD sekretářka Marie Ráčková

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více