Habilitační řízení ukončená 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Habilitační řízení ukončená 2015"

Transkript

1 Habilitační řízení ukončená 2015 Dr. Justyna Łapińska Ekonomika a management Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta ekonomických věd a managementu Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni, Polsko Hodnocení možností rozvoje polsko českých tržních obratů výrobků chemického průmyslu na základě modelu vnitroodvětvového obchodu. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: prof. Ing. František Freiberg, CSc. Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně prof. dr hab. Magdalena Osiňska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava prof. dr hab. Ewa Latoszek doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Szkoła Główna Handlowa Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Téma habilitační přednášky: Využití modelu vnitroodvětvového obchodu pro hodnocení možností rozvoje dvoustranné obchodní výměny (na příkladu polsko-české výměny chemických výrobků). Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení :

2 Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. Ekonomika a management Mezinárodní zdanění příjmů z licenčních poplatků v ČR. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. František Freiberg, CSc. členové: doc. Ing. Petr David, Ph.D. Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Renáta Hótová Akademie Sting Brno, Ostravská znalecká a. s. doc. Ing. Gizela Lénartová, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislave Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice doc. JUDr. Mrkývka Petr, Ph.D. doc. Ing. Nerudová Danuše, Ph.D. prof. Ing. Široký Jan, CSc. Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta Mendlova univerzita v Brně, Fakulta provozně ekonomická Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě, Ekonomická fakulta Téma habilitační přednášky: Licenční poplatky v kontextu současného podnikového řízení. Datum a čas habilitační přednášky: ve hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení :

3 Habilitační řízení ukončená 2013 doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. Ekonomika a management Strategický rozvoj konkurenceschopnosti podniku. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislavě Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Téma habilitační přednášky: Problematika rozvoje různých typů konkurenčních výhod s ohledem na jejich podstatu a projev v rámci konkurenčního prostředí. Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

4 Habilitační řízení ukončená 2012 doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Ekonomika a management Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. Datum zahájení: předseda: prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. členové: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu UTB ve Zlíně, Fakulta managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového management Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., d. h. c. prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Téma habilitační přednášky: Interkulturní, genderový a věkový management jako předpoklad utváření kreativních týmů. Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

5 doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Ekonomika a management Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. členové: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. Jan Čapek, CSc. prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Ph.D. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Dušan Baran, CSc. prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Téma habilitační přednášky: Přístupy k měření výkonnosti podniku Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

6 Habilitační řízení ukončená 2011 doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Ekonomika a management Teorie a praxe financování podniku formou IPO v podmínkách regionu CEE Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Ph.D. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně členové: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc. doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendlovy univerzity v Brně doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. prof. h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. Provozně ekonomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě Fakulta stavební ČVUT v Praze Téma habilitační přednášky: Komparace teoretických a praktických přístupů k financování podniku formou IPO Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

7 Habilitační řízení ukončená 2010 doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. Ekonomika a management Akceptace minimální mzdy podniky Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Členové: doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. doc. Ing. Vnislav Nováček, CSc. doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomickosprávní doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta Téma habilitační přednášky: Minimální mzda v českých podnicích Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení : jmenovaná docentem

8 Habilitační řízení ukončená 2008 doc. Ing. et Ing. Stanislav ŠKAPA, Ph.D. Řízení technologických procesů ne-gaussovského rozložení s využitím nákladů na jakost Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové : prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. RNDr. Ing.František Peller, CSc. prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. Fakulta provozně ekonomická MZLU v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta Hospodárskej Informatiky Ekonomické univerzity v Bratislave Fakulta podnikatelská VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. doc. Ing. Otakar Smolík, CSc., MBA prof. Ing. Josef Vačkář, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně odborník z praxe - NESS Europe BB Centrum důchodce Téma habilitační přednášky: Náklady na jakost u výrobce Datum a čas habilitační přednášky: hodin Datum zasedání VR fakulty: doc. PhDr. Iveta ŠIMBEROVÁ, Ph.D.

9 Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové : prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. doc. Ing. Aleš Hes, CSc. prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Fakulta provozně ekonomická MZLU v Brně Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická doc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická Téma habilitační přednášky: Výzkum řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích Datum a čas habilitační přednášky: hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2006 doc. Ing. Petr DOSTÁL, CSc. Vybrané metody rozhodování v podnikové sféře

10 Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Karel Rais, Csc, MBA. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Fakulta ekonomická VŠB Ostrava Prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. Fakulta hospodárskej informatiky, EU Bratislava Prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Fakulta managementu, UTB ve Zlíně Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. Doc. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. Téma habilitační přednášky: Využití umělé inteligence v rozhodování Datum a čas habilitační přednášky: 8. února 2006 ve hod, P 160 Datum zasedání VR fakulty: 10. února 2006, P 362 doc. Ing. Emil HELIENEK, PhD., MBA. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Strategy of outsourcing Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc. Fakulta ekonomická, UMB Banska Bystrica Prof. Dr. Hab. Andrzej Piosik Fakulta financí, Ekonomická Univerzita, Katovice, Polsko Prof. Dr. Hab. Wojciech Poplawski Fakulta Ekonomiky a managementu, Univerzita Mikolaja Kopernika, Toruň, Polsko Prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Doc. Mg. Cveta Zafirova, CSc.

11 Doc. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Téma habilitační přednášky: New types of modes of entry into international business Datum a čas habilitační přednášky: ve 8.00 hodin Datum zasedání VR fakulty: doc. Ing. Marek ZINECKER, Ph.D.. Řešení vybraných problémů financování vývozu kapitálových statků Datum zahájení: předseda: prof.ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně členové: prof. Ing. František Freiberg, CSc. Fakulta strojní ČVUT Praha doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Fakulta provozněekonomická, MZLU v Brně prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. doc. Ing. Jan Solař, CSc. Téma habilitační přednášky: Způsoby financování vývozu investic Datum a čas habilitační přednášky: v 9.30 hodin Datum zasedání VR fakulty:

12 Habilitační řízení ukončená 2005 doc. Ing. Petr PIROŽEK, Ph.D. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Management ziskových a neziskových organizací Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Fakulta ekonomicko správní MU v Brně Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Fakulta managementu VŠE Praha Doc. Ing. Jan Solař, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA Právnická fakulta MU v Brně Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Fakulta managementu a ekonomiky Zlín Prof. Ing. František Kovář, CSc. Fakulta managementu VŠE Praha Prof. Ing. Jan Truneček, CSc. Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha Téma habilitační přednášky: Komponenty organizace Datum a čas habilitační přednášky: 20. září 2005 ve hod, na FP VUT v Brně, Kolejní 2906/4, místnost P 164 Datum zasedání VR fakulty: 30. září 2005 v 9.30 hod, na FP VUT v Brně, Kolejní 2906/4 v zasedací místnosti děkana dv. č. P 362 Habilitační řízení ukončená 2004 doc. Ing. Alena KOCMANOVÁ, Ph.D. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Strategický environmentální management nákladů podniku Datum zahájení:

13 Předseda: Prof.Ing. Iva Živělová, CSc. MZLU v Brně Členové: Prof.Ing. Karel Macík, CSc. ČVUT Praha Doc.Ing. Jan Solař, CSc. FP VUT v Brně Prof.Ing.Dr.h.c.Radim Vlček, CSc. VŠE v Praze Doc.Ing. Oldřich Vykypěl, CSc., MBA Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. ekonomický poradce Doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. Ekonomická univerzita Bratislava Prof. Ing.Oldřich Rejnuš,CSc. MZLU v Brně Téma habilitační přednášky : Kalkulace jako nástroj hodnotového managementu Datum a čas habilitační přednášky : , hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2003 Doc. RNDr. Anna PUTNOVÁ, Ph.D., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Podnikatelská etika výzva pro českou ekonomiku při vstupu do EU Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing. Miloš Konečný, DrSc. FP VUT v Brně Členové: Doc.Ing.Lidmila Němcová, CSc. VŠE Praha Prof.PhDr.Vladimír Smékal, CSc. FSS MU v Brně Prof.Ing.Ivan Vágner, CSc., MBA PF MU v Brně Ing.Jaroslav Vašek, CSc. ČNB v Brně Doc.Ing.Lidmila Němcová, CSc. VŠE v Praze Prof.Ing.Lubomír Mlčoch, CSc. VŠE v Praze Doc.PhDr.Ing.Aleš Gregar, CSc. UTB ve Zlíně Téma habilitační přednášky : Význam etického a sociálního auditu pro management. Datum a čas habilitační přednášky : v 9.45 hod Datum zasedání VR fakulty :

14 Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2002 Doc. Ing. Vladimír CHALUPSKÝ, CSc., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Marketingový audit spokojenosti zákazníků Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing.Petr Němeček, DrSc. FP VUT v Brně Členové: Prof.Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Prof.Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Fakulta provozněekonomická MZLU v Brně Prof. Ing. Eduard Stehlík, CSc. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze Prof.Ing. Jan Tomek, CSc. Západočeská universita Plzeň, Ekonomická fakulta, Doc. Ing. Jana Boučková, CSc. VŠE v Praze, Doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Univerzita Pardubice Ing. Jan Tomek, CSc. Západočeská universita Plzeň, Téma habilitační přednášky : Marketingový audit jako součást marketingového řízení firmy Datum a čas habilitační přednášky : hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenován docentem Doc. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: děkan FP VUT v Brně Řízení rizik firmy

15 Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brně Členové: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. FP VUT v Brně Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. APPCzech,s.r.o.,BB Centrum, Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. VŠE v Praze Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. APPCzech,s.r.o.,BB Centrum, Doc. RNDr. Zdeněk Pezlar, CSc. MZLU v Brně Téma habilitační přednášky : Úloha modelů umělé inteligence v procesu snižování rizik firmy Datum a čas habilitační přednášky: hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenován docentem Doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚAD FP VUT v Brně Organizační kultura Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. FP VUT Brno Členové : Doc. PhDr.Eva Bedrnová, CSc. VŠE Praha Prof.Ing. Miloš Konečný, DrSc. FP VUT v Brně, Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. VŠE Praha Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brně Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., M.A. MU v Brně Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. VŠE v Praze

16 Téma habilitační přednášky : Organizační kultura a její přínos pro výkonnost firmy Datum a čas habilitační přednášky: hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2001 doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Teoretická východiska aplikace finanční analýzy při řízení efektivnosti ekonomických subjektů v municipiální sféře Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové : Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Hospodářská fakulta TU v Liberci Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Prof. Ing. František Trnka, CSc. FAME Zlín VUT v Brně Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. Téma habilitační přednášky : Odlišnosti finanční analýzy a hodnocení ekonomických subjektů v rozdílných oblastech podnikání Datum a čas habilitační přednášky : , 9.30 hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem

17 doc. Ing. Vojtěch KORÁB, Dr., MBA Determinanty rozvoje malých rodinných firem Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, členové: Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc Univerzita Palackého v Olomouci Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Fakulta ekonomická Vysoká škola báňská TU Ostrava Prof. Ing. Karel Novák, DrSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. Právnická fakulta Masarykovy university v Brně Téma habilitační přednášky : Postavení a úloha malých firem v české ekonomice Datum a čas habilitační přednášky : , hod. Datum zasedání VR fakulty : doc. Ing. Mária REŽŇÁKOVÁ, CSc. Strategické finanční řízení podniku v České republice Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně členové: Prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu

18 Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Ing. Jaroslav Vašek, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta provozněekonomická Česká národní banka, pobočka Brno Doc. Ing.Jiří Beneš, CSc. podnikatel, Brno Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě Téma habilitační přednášky: Emise cenných papírů pro financování podniku Datum a čas habilitační přednášky : , 9.00 hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU...

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU... OBSAH OBSAH... 1 INFORMACE O STUDIU MBA... 4 CÍLE STUDIA US-MBA... 5 Učební výstupy... 5 Metody výuky... 5 ORGANIZACE STUDIA... 6 ŘÍZENÍ A LEKTORSKÝ SBOR STUDIA MBA... 7 Vedení programu:... 7 Doc. Ing.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 červenec 2013 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Aktualizováno ke dni: 31. 7. 2013 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Místo konání: 12.11.2014 10:00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 15

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 15 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 18. října 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Vysoká škola báňská Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Ing. František Haburaj, Ph.D.

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce OBSAH Úvod 2 Projektový tým 4 Činnosti roku 2002 Celostátní studentská konference 7 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 Odborný seminář Vysokoškolská legislativa 14 Sběr a analýza

Více

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: +420 572 549 018 / 572 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za

Více

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. 1 z 14 8.10.2009 18:32 Knižní monografie HUČKA, Miroslav, MALÝ, Milan, OKRUHLICA, František. Správa společností. 1. vyd. Praha : Kenberg, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903962-0-3. (Další autoři: ČVANČAROVÁ,

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Program odborných konferencí a seminářů k 7. 9. 2009

Program odborných konferencí a seminářů k 7. 9. 2009 14. 9. 2009 pondělí 14.00 16.00 hod SNĚM SVAZU PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Pavilon A Rotunda Svaz průmyslu a dopravy ČR (ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s.), Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7, Miroslava

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více