Řízení neziskových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení neziskových organizací"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/3331 OPP A EVROPSKÁ UNIE Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2

3 Autor textu: PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Recenzent: Mgr. Petr Vrzáček Jazyková korektura: Ing. Jolana Turnerová Redakční úprava: Altair, grafické studio Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha, 2013 ISBN Zadavatel projektu: Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ: Registrační číslo projektu:cz.2.17/3.1.00/33319

4

5 OBSAH 0 Úvodem Neziskové organizace specifická součást společnosti a ekonomiky Neziskové organizace ve společnosti Nestátní neziskové organizace charakteristika Nestátní neziskové organizace typologie Nestátní neziskové organizace v sociální oblasti Nestátní neziskové organizace poskytovatelé sociálních služeb Východiska strategického řízení Klíčové pojmy strategického řízení Klíčové procesy strategického řízení Strategické řízení Druhy strategií Fáze strategického řízení Strategické plánování a jeho organizace Situační analýza základ strategického plánování Strategický plán - výstup strategického plánování Strategické řízení a plánování v neziskových organizacích v oblasti sociální Personální řízení Základní terminologie Organizační struktura a její typy Organizační kultura Skupiny a jejich typy Klíčové role v organizaci Styly řízení Motivace a výkonnost pracovníků Personální řízení v neziskových organizacích v oblasti sociální Finanční řízení Vymezení pojmu Rozpočet Základní financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociální Fundraising v neziskových organizacích v oblasti sociální Fundraisingové zdroje neziskových organizací v oblasti sociální Finanční zabezpečení neziskových organizací v oblasti sociální Použitá literatura

6

7 0 Úvodem Tento učební text je východiskem pro výuku stejnojmenného akreditovaného předmětu na Vyšší odborné škole sociálně právní. Jeho cílem, stejně jako cílem výuky, je připravit absolventy na pracovní kariéru v neziskových organizacích různé právní subjektivity bez ohledu na to, jaké druhy služeb tyto organizace poskytují. Studenti získají základní vědomostní výbavu i praktické zkušenosti, které jim dovolí vykonávat jak řídící práce na úrovni nižšího, středního a vrcholového managementu, tak specializované organizačně administrativní činnosti. Tato profesní příprava jim zajistí potřebnou kvalifikaci, usnadní jejich vstup na trh práce i proces adaptace na novém pracovišti. V tomto směru je specializovaná příprava na pracovní kariéru přínosem pro studenty i jejich budoucí zaměstnavatele. Učební text ve spojení s výukou zprostředkuje studentům následující specifické znalosti: Absolvent získá informace o prostředí, ve kterém neziskové organizace v rámci občanské společnosti působí. Seznámí se s jejich účelem, jejich rolí v současné společnosti, s legislativním i finančním rámcem jejich činnosti. Pozná pravidla tvorby základních dokumentů organizace (poslání, cíle, vize), bude schopen je sám vytvořit. Bude se orientovat v systému strategického řízení, bude schopen řídit procesy strategického plánování či zpracovat strategický plán organizace. Bude mít znalosti o možných organizačních strukturách neziskových organizací, včetně organizací sociálního zaměření, bude znát výhody a nevýhody různých organizačních forem a z nich vyplývající specifické požadavky na jejich řízení a komunikaci. Pozná rejstřík manažerských stylů, zásady řízení pracovníků a pracovních týmů. Osvojí si znalosti o systému financování organizací, včetně specifik organizací působících v oblasti sociální. Pozná metody tvorby rozpočtu a bude schopen rozpočty sám sestavit. 5

8 Získá znalosti o legislativním rámci fundraisingu, o základních formách fundraisingové podpory. Fundraising bude vnímat jako nezbytnou součást finančního řízení organizace. Seznámí se s rejstříkem fundraisingových zdrojů a bude schopen s nimi pracovat. Základní znalosti z tématu řízení neziskových organizací (se zaměřením na oblast sociální) bude schopen aplikovat v praxi. Učební text vznikl v rámci projektu Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33319). Projekt (a v souladu s ním i tento učební text) reagoval na potřebu modernizovat profil absolventa na VOŠSP v závislosti na aktuálních trendech v oblasti sociální práce. Vzal v úvahu zejména organizaci sociálních služeb, výrazný nárůst podílu neziskových organizací na poskytování sociálních služeb, vzrůstající požadavky na kvalitu managementu sociálních služeb, ad. 6

9 1 Neziskové organizace specifická součást společnosti a ekonomiky 1.1 Neziskové organizace ve společnosti Místo neziskových organizací ve společnosti lze vymezit a popsat na základě nejrůznějších aspektů historických, filozofických, finančních, ad. V tomto učebním textu, zejména s ohledem na jeho praktické využití, aplikujeme jako prioritní hledisko ekonomické. Vycházíme přitom z národního hospodářství, které členíme podle principů financování (Rektořík, 2001). Dle tohoto pojetí vymezujeme dva klíčové sektory ziskový a neziskový. Jak už z označení obou sektorů vyplývá, liší se způsobem financování a vytčenými cíli. Ziskový sektor je financován z prodeje či distribuce produktů. Jeho přirozeným cílem je zisk. Je schopen úplného sebefinancování. I neziskový sektor poskytuje služby a vytváří produkty. Poskytuje je však bezplatně, či je prodává za úplatu, která má často jen symbolickou finanční hodnotu. Ani komplexní prodej služeb zpravidla nepokrývá náklady organizace a její finanční potřeby. Neziskový sektor je financován převážně v rámci přerozdělování prostředků z veřejných rozpočtů a podporou z dalších zdrojů. Cílem jeho činností je prospěšnost (veřejná prospěšnost, vzájemná prospěšnost) a uspokojení potřeb jednotlivců, skupin či veřejnosti. Neziskový sektor se člení na tři podsektory: neziskový sektor veřejný, neziskový sektor soukromý, sektor domácností. Poslední jmenovaný uvádíme pro úplnost a dále se jím nebudeme zabývat. Budeme ho však vždy vnímat jako podsektor významný pro vytváření postojů, názorů, hodnot a norem chování, což ve svém důsledku ovlivňuje kvalitu řízení neziskových organizací a kvalitu poskytovaných služeb. Veřejný neziskový sektor, též označován jako vládní či státní neziskový sektor. Nadále budeme používat označení státní sektor/státní organizace. Patří do něj příspěvkové 7

10 organizace a organizační složky státu, krajů nebo obcí (do roku 2001 známé jako rozpočtové organizace). Jmenujme např. Centrum sociálních služeb Praha, obdobná centra na území jednotlivých městských částí (pečovatelské služby, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro mládež, apod.). Neziskový sektor soukromý, též označován jako nestátní, nevládní, dobrovolnický, třetí sektor. Nadále budeme používat zkratku NNO (nestátní neziskové organizace). Patří sem organizace různé právní subjektivity (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, občanská sdružení, nadace a nadační fondy). Sociální organizace zde reprezentuje např. Charita ČR, Paraple, Pražská organizace vozíčkářů, Středisko pro ranou péči, Apla, ad. Neziskové organizace státní a nestátní spojuje identický cíl - prospěšná činnost, služba. Organizace obou typů podléhají veřejné kontrole. U státních organizací je veřejná kontrola zakotvena v právech zřizovatele a v systému vnitřních předpisům. Nestátní neziskové organizace se veřejné kontrole podrobují dobrovolně, aby zvýšily svou transparentnost a posílily důvěryhodnost organizace. Státní a nestátní organizace se však v řadě aspektů liší založení subjektu, rozhodovací procesy, financování. Prvním rozdílem je způsob jejich založení. Státní organizace jsou zakládány rozhodnutím orgánů státní správy a samosprávy (ministerstva, kraje, města, obce). NNO vznikají dobrovolným rozhodnutím skupiny osob, které se sdružují, aby mohly vykonávat konkrétní aktivity a naplňovat stanovené cíle. O státních organizacích, jejich programu, aktuálních úkolech, personálním obsazení, strategickém rozvoji se často rozhoduje vně organizace. NNO fungují a rozvíjejí se na základě samoregulace, vnitřním korigováním a diskusí. V tomto ohledu jsou samostatné a relativně nezávislé. Obě skupiny organizací rozděluje zejména přístup k finančním zdrojům. Státní organizace jsou, alespoň částečně, financovány z veřejných zdrojů. Ve svém finančním rozpočtu mohou počítat s pravidelným každoročním příspěvkem. NNO nemají na financování zákonný nárok. O finanční podporu se ucházejí ve veřejné soutěži, na trhu nabídky 8

11 a poptávky. I přes tyto odlišnosti pro obě skupiny organizací platí stejné principy efektivního řízení. Zadání: 1. Popište sektorové členění národního hospodářství. 2. Popište členění neziskového sektoru. 3. Pojmenujte společné a rozdílné rysy státních a nestátních neziskových organizací. 4. Vyjmenujte tři státní a tři nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociální. 1.2 Nestátní neziskové organizace charakteristika Občanskou společnost si představme jako prostor pro život pro jednání, rozhodování, sdružování atd. - mezi rodinou, státem a trhem (Skovajsa, 2010). Tento prostor má dvě základní vrstvy. Neorganizovanou, kam patří neformální uskupení. Např. účastníci demonstrace před Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjadřující postoj k novým legislativním normám, petiční akce k zákonu o pěstounské péči apod. Tyto jednorázové akce mohou mít významné dopady a potenciál ovlivnit následná jednání. Nicméně jako neformalizované aktivity se opírají o ad hoc pravidla. Proto je pro účel našeho výkladu ponechme stranou. Druhou, objemnější vrstvou je organizovaná občanská společnost (Rakušanová, Stašková, 2007). Zahrnuje celou škálu institucí, které se liší jak z hlediska účelu (vzdělávání, rekreace a volný čas, zdravotní a sociální služby) a provozovaných činností (nemocnice, hospice, azylové domy, domovy pro seniory, domy na půl cesty, poradenská centra, apod.), tak z hlediska jejich právní subjektivity. Výhradně tato vrstva bude nadále předmětem našeho zájmu. Nestátní neziskové organizace nejsou vymezeny legislativou. Zákon, který by je popsal, chybí. Na ohraničení prostoru pro existenci organizací občanské společnosti, tedy NNO, použijme strukturálně operacionální definici, kterou na sklonku minulého století 9

12 vytvořili Helmut K. Anheier a Lester M. Salomon (1992). Popsali pět základních charakteristik, které vymezují NNO. Tato definice je mezinárodně uznávaná, slouží jako východisko pro mezinárodní výzkumy a srovnávací studie. Je akceptovaná a využívaná i v českém prostředí. Organizovanost. NNO má jasnou organizační strukturu. Může jít o právnickou osobu, která je registrovaná na odpovídajícím místě (úřadě), je zapsaná v příslušných rejstřících (nadační, obchodní, apod.), je dohledatelná v relevantních databázích (ARES, justice apod.). To však není nezbytné. Jedinou podmínkou je právě existence organizační struktury. Tato podmínka vyřazuje jednorázová účelová uskupení viz výše. Soukromý charakter. Tato charakteristika vyděluje NNO ze systému státní správy. Zdůrazňuje jejich nezávislost a samostatnost. Tím se současně nevylučuje možnost podpory NNO z veřejných zdrojů. Neziskovost. Jde o charakteristiku, jejíž nevhodná interpretace dlouhodobě komplikuje každodenní život NNO a může ohrozit jejich finanční stabilitu. Vytváření zisku je pro rozvoj NNO a pro jejich dlouhodobou perspektivu nezbytné. Neziskovost (non-profit) znamená, že NNO nemůže vzniklý zisk rozdělovat (např. mezi své členy, vedení apod.), ale musí ho použít na uskutečnění svých cílů a naplnění svého poslání. V tom se neziskový a ziskový sektor liší. Samosprávnost. NNO řídí samy sebe, samy regulují svoji činnost, mají nástroje na vnitřní kontrolu. Nejsou řízeny zvenčí jinými subjekty. Dobrovolnost. Tato charakteristika obsahuje několik aspektů. Jednak dobrovolné sdružování občanů za účelem dosažení definovaných cílů. Dále vykonávání dobrovolných pracovních činností bez nároku na odměnu. Konečně zahrnuje i dobrovolnou podporu organizace formou dárcovství. Jaké právní typy dané charakteristiky naplňují? Občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, evidované právnické osoby (do roku 2005 se používalo označení církevní právnická osoba). Tyto subjekty nejsou založeny za účelem podnikání, jejich cílem není tvorba zisku. Jejich posláním je uspokojovat potřeby 10

13 a poskytovat veřejně prospěšné služby. Jsou autonomní, nezávislé na státě, samosprávné, dobrovolné. Toto vymezení považujeme za klasické úzké vymezení NNO. Podmínky Salomonovy a Anheierovy definice však splňují i další právnické osoby - odbory a politické strany. Toto vymezení se v českém prostředí chápe jako širší pojetí NNO a je považováno za hraniční (Skovajsa, 2010). Zadání: 1. V předcházejícím zadání (bod 1.1) jste vyjmenovali tři NNO působící v oblasti sociální. Zkontrolujte, zda skutečně naplňují všechny nezbytné charakteristiky NNO. 2. Vysvětlete, proč následující organizace nepatří mezi NNO: lékařská komora, státní fond na podporu kinematografie, sociální družstvo. 1.3 Nestátní neziskové organizace typologie NNO jsou nejčastěji děleny a popisovány na základě následujících kritérií: jakou plní funkci ve společnosti, jaká je jejich právní subjektivita, jaký je dopad jejich prospěšné činnosti, jaký druh činnosti vykonávají. A. Role nestátních neziskových organizací ve společnosti (Pospíšil, 2009): poskytování služeb zejména jde o takové druhy a okolnosti poskytovaných služeb, které stát nemůže zajistit, či je nemůže realizovat v požadované kvalitě a v žádoucím čase; v oblasti sociálních služeb jde např. o individuální péči pro osoby s mimořádně těžkým postižením, advokační služby - obhajoba obecných zájmů nebo zájmů skupin; v oblasti sociální hraje tuto roli např. SKOK, o.s., které sdružuje organizace působící v oblasti sociální a zdravotní; SKOK mj. loboval za zákon o sociálních službách, dlouhodobě připomínkuje oborovou legislativu, iniciuje diskuse mezi státními a neziskovými subjekty, organizuje petiční akce apod., 11

14 budování komunity podpora vztahů mezi jednotlivci a organizacemi na základě společných zájmů, integrace lokální společnosti; sociální NNO se podílejí na komunitním plánování a na dlouhodobém plánu rozvoje sociálních služeb. B. Právní subjektivita Občanská sdružení (o.s.). Řídí se zákonem 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sdružují fyzické i právnické osoby za účelem realizace vlastních zájmů. Činnosti směřují k uspokojení potřeb členů. O.s. realizuje pouze takové činnosti, které jsou definovány v jeho zakládacích dokumentech (ve stanovách) nebo ty, které jsou jednoznačně prostředkem k naplnění jeho cílů. O.s. je nejobvyklejším neziskovým subjektem. Důvodem je snadný způsob jeho založení (stačí zpracování stručného a jednoduchého statutu a jeho evidence u Ministerstva vnitra ČR) a nenáročná administrace. O.s. je jediným neziskovým subjektem, který nemá zákonnou povinnost zveřejňovat informace o své činnosti, včetně hospodaření. O.s., kterým záleží na uznání a důvěře veřejnosti, tyto informace přesto zpracovávají a dávají k dispozici. Finančním zdrojem jsou členské příspěvky. Další formy příjmů jsou povoleny. Obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Řídí se zákonem 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Účelem o.p.s. je poskytovat služby, které jsou definovány v její zakládací listině, určenému segmentu veřejnosti. Služby mohou být vykonávány za úplatu, musí však být poskytovány všem osobám za stejných a předem známých podmínek. Prodej služeb je hlavním zdrojem příjmů, nevylučují se příjmy jiného druhu - dary, sponzorské příspěvky, nadační příspěvky, dotace. Nadace. Řídí se zákonem 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Vzniká zápisem do nadačního rejstříku na místně příslušném rejstříkovém 12

15 soudu. Klíčovým zakládacím dokumentem je nadační listina, z níž vychází statut nadace, tedy pravidla její činnosti. Nadační aktivity jsou omezené. Je to dáno tím, že nadace byly zřízeny s jediným cílem, a to shromažďovat a zmnožovat majetek za účelem podpory třetích subjektů. Nadace musí ze zákona disponovat nadačním jměním v minimální hodnotě Kč. Toto jmění je nehnutelné, nelze s ním disponovat. Všechny změny ve výši nadačního jmění musí být zapsány v nadačním rejstříku. Úroky z tohoto jmění spolu s dalšími získanými dary jsou základem pro podporu oněch třetích subjektů. Jaký okruh činností nadace podporují, kdo je příjemcem jejich podpory, jak často podporu udělují, to vše musí být obsaženo ve statutu nadace. Nadace musí poskytnout podporu každoročně. Nečinnost nadací je důvodem k jejímu výmazu z nadačního rejstříku. Nadační fond (NF). Řídí se stejným zákonem jako nadace (227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech). Je zřizován pro stejný účel, tedy pro účel podpory třetích subjektů. Platí pro něj stejná pravidla, s výjimkou dvou aspektů. Zákon nadačnímu fondu ukládá povinnost vkladu nadačního jmění, nikoliv však jeho výši. Nadačním jměním může teoreticky být 1 Kč. Nadační fond tedy neváže významný kapitál, což je oproti nadaci jeho výhodou. Další výhodou je možnost zúžit okruh příjemců podpory. Nadační fond může poskytovat příspěvky trvale pouze jednomu subjektu, pokud je toto pravidlo zakotveno v jeho statutu. Odkud nadační fond čerpá prostředky k podpoře? Obvyklými příjmy jsou dary a sponzorské příspěvky, případně nadační příspěvky z jiných nadací a fondů, dotace. Evidované právnické osoby. Řídí se podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společenstvích. Jsou zakládány orgány církví nebo náboženských společností. Jejich registračním místem je Ministerstvo kultury ČR (rejstřík církevních právnických osob). Fungují jako samostatné právnické osoby. Současně jsou však součástí církví a jsou podřízeny svým zakladatelům. 13

16 V roce 2012 bylo Českým statistickým úřadem evidováno celkem nestátních neziskových organizací s touto právní subjektivitou (zdroj: www. neziskovky.cz/ fakta/ neziskovy-sektor-v cr/statistika/převzato ). Statistika nestátních neziskových organizací (stav v červnu 2012). o.s. nadace NF o.p.s. evid. právnické osoby organizační jedn. sdružení celkem Dnem vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.), který významně ovlivní každodenní praxi řady subjektů, včetně nestátních neziskových organizací. Občanský zákoník některé právnické osoby ruší, jiné ustanovuje. Právnické osoby nově dělí na korporace (členské organizace - spolky, obchodní společnosti, družstva), fundace (majetkové organizace - nadace, nadační fondy) a ústavy (kombinují oba principy). Nový občanský zákoník od sebe jasně a striktně odděluje organizace, které se starají výhradně o své členy, organizace, které ošetřují majetek a přerozdělují jej dle zákona jiným, organizace, které poskytují veřejně prospěšné služby. Nová legislativa zpřehlední oblast nestátních neziskových organizací a podpoří jejich transparentnost. Současně bude klást větší nároky na jejich řízení a administraci. C. Prospěšnost veřejně prospěšné organizace - vyvíjejí činnost obecně prospěšnou, jsou přínosem pro celou společnost vzájemně prospěšné organizace - přinášejí přímý prospěch pouze svým členům a jejich blízkým (rodina) Tento princip členění NNO je problémový. Veřejná a vzájemná prospěšnost se v každodenní praxi prolíná, jednoznačná kritéria prospěšnosti zatím nejsou definována. 14

17 D. Druh činnosti Aktivity neziskových organizací lze členit v rámci tří klasifikačních systémů. ICNPO je mezinárodní klasifikace neziskových organizací, kterou vytvořili Salomon a Anheier jako nástroj pro zpracování mezinárodních komparatistických výzkumů (1997). Systém OSN - COPNI je klasifikací, kterou používá Český statistický ústav pro služby neziskových institucí sloužících domácnostem. OKEČ používá táž instituce pro odvětvovou klasifikaci ekonomických nevýrobních činností. Následující tabulka srovnává všechny tři uvedené systémy (Frič, Goulli, 2001). Srovnání struktury neziskové činnosti v klasifikaci ICNPO, COPNI a OKEČ Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Systém klasifikace netržních činností OSN COPNI 1. Kultura, sport a volný čas 1. Rekreační, kulturní služby 2. Vzdělávání a výzkum 2. Vzdělávací služby, výzkum Odvětvová klasifikace ekonomických činností (nevýrobních) OKEČ 92. Rekreační, kulturní a sportovní činnost 80. Školství 73. Výzkum 3. Zdravotnictví 3. Služby zdravotnické 85.1 Zdravotnictví 4. Sociální služby 4. Sociální služby 85.3 Sociální služby 75. Kolektivní a individuální sociální služby a sociální politiky 5. Přírodní a životní prostředí 6. Komunitní rozvoj a bydlení 7. Občanskoprávní osvěta a politické organizace 8. Dobročinnost 9. Mezinárodní nadační aktivity 10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve 11. Odbory a profesní spolky 6. Organizace profesní, odborářské a občanská sdružení 12. Nespecifikované, ostatní 7. Ostatní služby, smíšené a nespecifikované 91. Činnost společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky) 93. Ostatní osobní služby 15

18 Kromě uvedených a nejčastěji používaných klasifikací existuje řada dalších systémů. Pracují např. s kritérii druh zakladatele, způsob financování apod. Zadání: 1. Vyberte tři nevládní neziskové organizace, které znáte. Pokuste se je popsat na základě uvedené typologie. Pokud vám chybí informace, dohledejte je na webových stránkách organizací. 1.4 Nestátních neziskové organizace v sociální oblasti Jakou roli hrají nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociální? Převážně poskytují služby svým klientům a veřejnosti. Servisní funkce je jejich podstatou. Sem spadá sociální péče, sociální a zdravotní prevence a poradenství, vzdělávání v oblasti sociálních služeb, ad. Zanedbatelná není ani role komunitní. Převážně jsou to sociální organizace - lídři ve svém regionu, které participují na komunitní rozvoji, podílí se na systémovém plánování a rozvoji sociálních služeb. Advokační roli hrají nejen střechové sociální organizace (SKOK, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů ČR, Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením, Svaz postižených civilizačními chorobami ad.), které se zabývají obecnými problémy s dopadem na celou sociální oblast. Advokační role se ujímá stále více organizací v souvislosti se sdružováním lidí na základě konkrétních diagnóz a problémů (Roska, Arcus, Klub nemocných cystickou fibrózou ad.). Ty řeší specifické otázky své klientské skupiny (např. léčebné pobyty dětí, úhrada zdravotního materiálu apod.). Co se týče právní formy. I když nám chybí spolehlivé statistické údaje, předpokládá se, že převažující právní formou organizací působících v oblasti sociální jsou občanská sdružení. Dokonce se odhaduje, že skupinu občanských sdružení z větší části tvoří sociální organizace. Historicky vznikaly po roce 1989 seskupením osob/členů o.s., které spojoval životní problém (vozíčkáři, mentální postižení atd.). Přirozeným vývojem se 16

19 skupina rozšiřovala, profesionalizovala a její servis přesahoval hranice občanského sdružení. Proto část těchto servisních subjektů změnila svou právní osobu a stala se obecně prospěšnými společnosti, což zcela odpovídá charakteru a rozsahu jejich služeb. K o.p.s. se řadí např. Paraple, Raná péče, Magdaléna ad. K nadacím působícím výhradně v oblasti sociální patří zejména Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77. K nadacím se smíšeným programem např. Nadace rozvoje občanské společnosti. Evidované právnické, dříve církevní osoby jsou tradičními poskytovateli sociálních služeb. Vždyť historie dobročinnosti je spjata s křesťanskými hodnotami a církevními institucemi. Církevní organizace patří k největším servisním sociálním organizacím V jejich čele stojí Charita ČR, která disponuje rozsáhlou republikovou sítí. Jejím zakladatelem je Česká biskupská konference. Na 300 charitních středisek má komplexní program poradenství, sociální péče a prevence. Charita pomáhá cizincům žijícím v České republice a současně se zapojuje do mezinárodních projektů humanitární pomoci. Druhou největší sociální organizací je Diakonie Českobratrské církve evangelické se 110 středisky. Mezinárodní rozměr má činnost organizace ADRA, která je součástí adventistické církve a soustředí se na zahraniční humanitární mise. Charitativní aktivity Armády spásy se naopak soustředí na české prostředí. Nestátní neziskové organizace v oblasti sociální ve svém souhrnu poskytují komplexní službu zacílenou na zachování a zkvalitnění života svých klientů. Klient je u nich primárním cílem. Způsob zajištění služby je variabilní a flexibilní, zohledňuje individuální a specifické potřeby klientů. Nezřídka, i díky působení církevních organizací, zahrnuje nadhodnotu spočívající v pochopení, empatii, lidské sounáležitosti, morální podpoře. Ze všech těchto důvodů jsou nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociální nezastupitelné. Zadání: 1. Vyjmenujte 10 sociálních služeb, které poskytuje Charita ČR. 2. Jaká nestátní nezisková organizace se ve vašem městě zapojila do komunitního plánování sociálních služeb? 17

20 1.5 Nestátní neziskové organizace poskytovatelé sociálních služeb Seznámili jsme se se sociálními organizacemi, které brání zájmy osob, potřebujících pomoci. Uvedli jsme příklady organizací, které finančně a materiálně podporují osoby, pro něž je sociální pomoc nezbytná. Poukázali jsme i na organizace působící v oblasti přímého poskytování sociálních služeb. Tato třetí skupina organizací se musí řídit ještě další legislativou. Poskytování sociálních služeb je ošetřeno zejména dvěma základními legislativními normami zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcím předpisem k zákonu, vyhláškou 505/2006 o Standardech kvality sociálních služeb a jejími přílohami 1, 2. Uvedený zákon chápe sociální služby ( 3) jako komplex činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence proti sociálnímu vyloučení. Tato pomoc a podpora je chápána široce a rozumí se jí sociální poradenství, sociální prevence a sociální péče. Sociální služby mohou poskytovat jen takové subjekty (ale též fyzické osoby), které k tomu získají oprávnění. O jeho udělení rozhoduje místně příslušný krajský úřad. Organizace nebo fyzická osoba, která splní předepsané podmínky, je dle 78 zapsána do registru subjektů poskytujících sociální služby. V centrálním registru, který je spravován MPSV, bylo k zapsáno subjektů. 18

21 Registrace je udělena na základě splnění řady podmínek ( 78-84). Např. finanční a morální bezúhonnost žadatele, jeho odborná způsobilost, technické a materiální vybavení, ad. Žadatel musí mít jasnou představu o okruhu příjemců služby, musí disponovat systémem pravidel a procesů, která přispějí k zajištění kvality poskytovaných služeb, atd. V neposlední řadě musí být poskytovatelem významných služeb, tj. takových, které jsou v souladu s plánem sociálních služeb příslušného kraje, příp. jsou součástí tohoto plánu. Zadání: 1. Seznamte se s registrem poskytovatelů sociálních služeb na webových stránkách krajského úřadu, ke kterému jste příslušní dle svého bydliště. 2. Najděte v něm dvě nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální poradenství, dvě nestátní neziskové organizace, které zajišťují služby sociální prevence, a 10 nestátních neziskových organizací poskytujících sociální péči. 19

22

23 2 Východiska strategického řízení Mezi neziskovými organizacemi (což platí zvláště o neziskových organizacích v oblasti sociální ) a jinými subjekty (obchodními společnostmi) jsou podstatné rozdíly (Turnerová, 2007). Připomeňme způsob nakládání se ziskem. Firmy jej rozdělují, neziskové organizace investují do provozu a rozvoje služeb, např. pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Firmy i neziskové organizace vkládají své finanční zdroje do péče o klienty. Pro firmy je spokojený klient prostředkem k dosažení konečného cíle zisku. Unikátnost neziskové organizace spočívá v tom, že klient (informovaný, ošetřovaný, samostatný, schopný vést důstojný a plnohodnotný život) je prvořadým cílem. Zisk je pouze prostředkem k naplnění tohoto cíle. Bez ohledu na tyto okolnosti cíle, nakládání s klientem, nakládání se ziskem - se ziskové i neziskové subjekty ocitají ve společném prostoru nabídky a poptávky. Všechny v něm chtějí obstát. S podporou efektivního řízení mají šanci uspět. Základem řízení je proces tvorby a implementace rozvojových záměrů (Souček, 2003, 25), které mají rozhodující význam pro budoucnost instituce. Zdůrazňují specifičnost a jedinečnost organizace, která podporuje i její konkurenceschopnost. Řízení je nepřetržitý rozhodovací proces, volba optimálních variant řešení a jejich realizace. Mluvíme o dvou úrovních řízení. O strategickém řízení, které řeší klíčové otázky organizace s dlouhodobými dopady na její život, a o operativním řízení neziskových organizací, které ošetřuje jejich každodenní provoz. Obě roviny spolu úzce souvisí. Strategické řízení vymezuje mantinely pro operativu, realizuje se prostřednictvím operativy. Ta naopak poskytuje zpětnou vazbu a ověřuje platnost strategických rozhodnutí. Zadání: 1. Co je základem strategického řízení? 2. Charakterizujte dvě úrovně řízení. 21

24 2.1 Klíčové pojmy strategického řízení K formulování strategických rozhodnutí je nutno, aby si organizace odpověděla na tyto elementární otázky (Mallya, 2007, 16-17): Čeho se organizace snaží dlouhodobě dosáhnout?. Které aktivity jsou pro ni klíčové? Jaké produkty/služby poskytuje? Na jakém trhu/komu produkty nabízí? Jak vytváří cenu pro své produkty/služby? Rámcové odpovědi najdeme v pojmech, které jsou pro vytvoření strategií a strategických plánů klíčové poslání, cíle, vize, hodnoty. Poslání Poslání je elementární informace, kterou o sobě organizace poskytuje, kterou se představuje veřejnosti. V poslání organizace sděluje kým je, o co usiluje, jak toho dosahuje (Bárta, 1997). Posláním odpovídá na tyto otázky: Proč jsme tady? Kam směřujeme? Čemu, komu sloužíme? Jaká je naše historie (co jsme v minulosti dokázali)? Na jakých hodnotách stavíme? V čem jsme jedineční? 22

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více