Řízení neziskových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení neziskových organizací"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/3331 OPP A EVROPSKÁ UNIE Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2

3 Autor textu: PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Recenzent: Mgr. Petr Vrzáček Jazyková korektura: Ing. Jolana Turnerová Redakční úprava: Altair, grafické studio Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha, 2013 ISBN Zadavatel projektu: Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ: Registrační číslo projektu:cz.2.17/3.1.00/33319

4

5 OBSAH 0 Úvodem Neziskové organizace specifická součást společnosti a ekonomiky Neziskové organizace ve společnosti Nestátní neziskové organizace charakteristika Nestátní neziskové organizace typologie Nestátní neziskové organizace v sociální oblasti Nestátní neziskové organizace poskytovatelé sociálních služeb Východiska strategického řízení Klíčové pojmy strategického řízení Klíčové procesy strategického řízení Strategické řízení Druhy strategií Fáze strategického řízení Strategické plánování a jeho organizace Situační analýza základ strategického plánování Strategický plán - výstup strategického plánování Strategické řízení a plánování v neziskových organizacích v oblasti sociální Personální řízení Základní terminologie Organizační struktura a její typy Organizační kultura Skupiny a jejich typy Klíčové role v organizaci Styly řízení Motivace a výkonnost pracovníků Personální řízení v neziskových organizacích v oblasti sociální Finanční řízení Vymezení pojmu Rozpočet Základní financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociální Fundraising v neziskových organizacích v oblasti sociální Fundraisingové zdroje neziskových organizací v oblasti sociální Finanční zabezpečení neziskových organizací v oblasti sociální Použitá literatura

6

7 0 Úvodem Tento učební text je východiskem pro výuku stejnojmenného akreditovaného předmětu na Vyšší odborné škole sociálně právní. Jeho cílem, stejně jako cílem výuky, je připravit absolventy na pracovní kariéru v neziskových organizacích různé právní subjektivity bez ohledu na to, jaké druhy služeb tyto organizace poskytují. Studenti získají základní vědomostní výbavu i praktické zkušenosti, které jim dovolí vykonávat jak řídící práce na úrovni nižšího, středního a vrcholového managementu, tak specializované organizačně administrativní činnosti. Tato profesní příprava jim zajistí potřebnou kvalifikaci, usnadní jejich vstup na trh práce i proces adaptace na novém pracovišti. V tomto směru je specializovaná příprava na pracovní kariéru přínosem pro studenty i jejich budoucí zaměstnavatele. Učební text ve spojení s výukou zprostředkuje studentům následující specifické znalosti: Absolvent získá informace o prostředí, ve kterém neziskové organizace v rámci občanské společnosti působí. Seznámí se s jejich účelem, jejich rolí v současné společnosti, s legislativním i finančním rámcem jejich činnosti. Pozná pravidla tvorby základních dokumentů organizace (poslání, cíle, vize), bude schopen je sám vytvořit. Bude se orientovat v systému strategického řízení, bude schopen řídit procesy strategického plánování či zpracovat strategický plán organizace. Bude mít znalosti o možných organizačních strukturách neziskových organizací, včetně organizací sociálního zaměření, bude znát výhody a nevýhody různých organizačních forem a z nich vyplývající specifické požadavky na jejich řízení a komunikaci. Pozná rejstřík manažerských stylů, zásady řízení pracovníků a pracovních týmů. Osvojí si znalosti o systému financování organizací, včetně specifik organizací působících v oblasti sociální. Pozná metody tvorby rozpočtu a bude schopen rozpočty sám sestavit. 5

8 Získá znalosti o legislativním rámci fundraisingu, o základních formách fundraisingové podpory. Fundraising bude vnímat jako nezbytnou součást finančního řízení organizace. Seznámí se s rejstříkem fundraisingových zdrojů a bude schopen s nimi pracovat. Základní znalosti z tématu řízení neziskových organizací (se zaměřením na oblast sociální) bude schopen aplikovat v praxi. Učební text vznikl v rámci projektu Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33319). Projekt (a v souladu s ním i tento učební text) reagoval na potřebu modernizovat profil absolventa na VOŠSP v závislosti na aktuálních trendech v oblasti sociální práce. Vzal v úvahu zejména organizaci sociálních služeb, výrazný nárůst podílu neziskových organizací na poskytování sociálních služeb, vzrůstající požadavky na kvalitu managementu sociálních služeb, ad. 6

9 1 Neziskové organizace specifická součást společnosti a ekonomiky 1.1 Neziskové organizace ve společnosti Místo neziskových organizací ve společnosti lze vymezit a popsat na základě nejrůznějších aspektů historických, filozofických, finančních, ad. V tomto učebním textu, zejména s ohledem na jeho praktické využití, aplikujeme jako prioritní hledisko ekonomické. Vycházíme přitom z národního hospodářství, které členíme podle principů financování (Rektořík, 2001). Dle tohoto pojetí vymezujeme dva klíčové sektory ziskový a neziskový. Jak už z označení obou sektorů vyplývá, liší se způsobem financování a vytčenými cíli. Ziskový sektor je financován z prodeje či distribuce produktů. Jeho přirozeným cílem je zisk. Je schopen úplného sebefinancování. I neziskový sektor poskytuje služby a vytváří produkty. Poskytuje je však bezplatně, či je prodává za úplatu, která má často jen symbolickou finanční hodnotu. Ani komplexní prodej služeb zpravidla nepokrývá náklady organizace a její finanční potřeby. Neziskový sektor je financován převážně v rámci přerozdělování prostředků z veřejných rozpočtů a podporou z dalších zdrojů. Cílem jeho činností je prospěšnost (veřejná prospěšnost, vzájemná prospěšnost) a uspokojení potřeb jednotlivců, skupin či veřejnosti. Neziskový sektor se člení na tři podsektory: neziskový sektor veřejný, neziskový sektor soukromý, sektor domácností. Poslední jmenovaný uvádíme pro úplnost a dále se jím nebudeme zabývat. Budeme ho však vždy vnímat jako podsektor významný pro vytváření postojů, názorů, hodnot a norem chování, což ve svém důsledku ovlivňuje kvalitu řízení neziskových organizací a kvalitu poskytovaných služeb. Veřejný neziskový sektor, též označován jako vládní či státní neziskový sektor. Nadále budeme používat označení státní sektor/státní organizace. Patří do něj příspěvkové 7

10 organizace a organizační složky státu, krajů nebo obcí (do roku 2001 známé jako rozpočtové organizace). Jmenujme např. Centrum sociálních služeb Praha, obdobná centra na území jednotlivých městských částí (pečovatelské služby, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro mládež, apod.). Neziskový sektor soukromý, též označován jako nestátní, nevládní, dobrovolnický, třetí sektor. Nadále budeme používat zkratku NNO (nestátní neziskové organizace). Patří sem organizace různé právní subjektivity (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, občanská sdružení, nadace a nadační fondy). Sociální organizace zde reprezentuje např. Charita ČR, Paraple, Pražská organizace vozíčkářů, Středisko pro ranou péči, Apla, ad. Neziskové organizace státní a nestátní spojuje identický cíl - prospěšná činnost, služba. Organizace obou typů podléhají veřejné kontrole. U státních organizací je veřejná kontrola zakotvena v právech zřizovatele a v systému vnitřních předpisům. Nestátní neziskové organizace se veřejné kontrole podrobují dobrovolně, aby zvýšily svou transparentnost a posílily důvěryhodnost organizace. Státní a nestátní organizace se však v řadě aspektů liší založení subjektu, rozhodovací procesy, financování. Prvním rozdílem je způsob jejich založení. Státní organizace jsou zakládány rozhodnutím orgánů státní správy a samosprávy (ministerstva, kraje, města, obce). NNO vznikají dobrovolným rozhodnutím skupiny osob, které se sdružují, aby mohly vykonávat konkrétní aktivity a naplňovat stanovené cíle. O státních organizacích, jejich programu, aktuálních úkolech, personálním obsazení, strategickém rozvoji se často rozhoduje vně organizace. NNO fungují a rozvíjejí se na základě samoregulace, vnitřním korigováním a diskusí. V tomto ohledu jsou samostatné a relativně nezávislé. Obě skupiny organizací rozděluje zejména přístup k finančním zdrojům. Státní organizace jsou, alespoň částečně, financovány z veřejných zdrojů. Ve svém finančním rozpočtu mohou počítat s pravidelným každoročním příspěvkem. NNO nemají na financování zákonný nárok. O finanční podporu se ucházejí ve veřejné soutěži, na trhu nabídky 8

11 a poptávky. I přes tyto odlišnosti pro obě skupiny organizací platí stejné principy efektivního řízení. Zadání: 1. Popište sektorové členění národního hospodářství. 2. Popište členění neziskového sektoru. 3. Pojmenujte společné a rozdílné rysy státních a nestátních neziskových organizací. 4. Vyjmenujte tři státní a tři nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociální. 1.2 Nestátní neziskové organizace charakteristika Občanskou společnost si představme jako prostor pro život pro jednání, rozhodování, sdružování atd. - mezi rodinou, státem a trhem (Skovajsa, 2010). Tento prostor má dvě základní vrstvy. Neorganizovanou, kam patří neformální uskupení. Např. účastníci demonstrace před Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjadřující postoj k novým legislativním normám, petiční akce k zákonu o pěstounské péči apod. Tyto jednorázové akce mohou mít významné dopady a potenciál ovlivnit následná jednání. Nicméně jako neformalizované aktivity se opírají o ad hoc pravidla. Proto je pro účel našeho výkladu ponechme stranou. Druhou, objemnější vrstvou je organizovaná občanská společnost (Rakušanová, Stašková, 2007). Zahrnuje celou škálu institucí, které se liší jak z hlediska účelu (vzdělávání, rekreace a volný čas, zdravotní a sociální služby) a provozovaných činností (nemocnice, hospice, azylové domy, domovy pro seniory, domy na půl cesty, poradenská centra, apod.), tak z hlediska jejich právní subjektivity. Výhradně tato vrstva bude nadále předmětem našeho zájmu. Nestátní neziskové organizace nejsou vymezeny legislativou. Zákon, který by je popsal, chybí. Na ohraničení prostoru pro existenci organizací občanské společnosti, tedy NNO, použijme strukturálně operacionální definici, kterou na sklonku minulého století 9

12 vytvořili Helmut K. Anheier a Lester M. Salomon (1992). Popsali pět základních charakteristik, které vymezují NNO. Tato definice je mezinárodně uznávaná, slouží jako východisko pro mezinárodní výzkumy a srovnávací studie. Je akceptovaná a využívaná i v českém prostředí. Organizovanost. NNO má jasnou organizační strukturu. Může jít o právnickou osobu, která je registrovaná na odpovídajícím místě (úřadě), je zapsaná v příslušných rejstřících (nadační, obchodní, apod.), je dohledatelná v relevantních databázích (ARES, justice apod.). To však není nezbytné. Jedinou podmínkou je právě existence organizační struktury. Tato podmínka vyřazuje jednorázová účelová uskupení viz výše. Soukromý charakter. Tato charakteristika vyděluje NNO ze systému státní správy. Zdůrazňuje jejich nezávislost a samostatnost. Tím se současně nevylučuje možnost podpory NNO z veřejných zdrojů. Neziskovost. Jde o charakteristiku, jejíž nevhodná interpretace dlouhodobě komplikuje každodenní život NNO a může ohrozit jejich finanční stabilitu. Vytváření zisku je pro rozvoj NNO a pro jejich dlouhodobou perspektivu nezbytné. Neziskovost (non-profit) znamená, že NNO nemůže vzniklý zisk rozdělovat (např. mezi své členy, vedení apod.), ale musí ho použít na uskutečnění svých cílů a naplnění svého poslání. V tom se neziskový a ziskový sektor liší. Samosprávnost. NNO řídí samy sebe, samy regulují svoji činnost, mají nástroje na vnitřní kontrolu. Nejsou řízeny zvenčí jinými subjekty. Dobrovolnost. Tato charakteristika obsahuje několik aspektů. Jednak dobrovolné sdružování občanů za účelem dosažení definovaných cílů. Dále vykonávání dobrovolných pracovních činností bez nároku na odměnu. Konečně zahrnuje i dobrovolnou podporu organizace formou dárcovství. Jaké právní typy dané charakteristiky naplňují? Občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, evidované právnické osoby (do roku 2005 se používalo označení církevní právnická osoba). Tyto subjekty nejsou založeny za účelem podnikání, jejich cílem není tvorba zisku. Jejich posláním je uspokojovat potřeby 10

13 a poskytovat veřejně prospěšné služby. Jsou autonomní, nezávislé na státě, samosprávné, dobrovolné. Toto vymezení považujeme za klasické úzké vymezení NNO. Podmínky Salomonovy a Anheierovy definice však splňují i další právnické osoby - odbory a politické strany. Toto vymezení se v českém prostředí chápe jako širší pojetí NNO a je považováno za hraniční (Skovajsa, 2010). Zadání: 1. V předcházejícím zadání (bod 1.1) jste vyjmenovali tři NNO působící v oblasti sociální. Zkontrolujte, zda skutečně naplňují všechny nezbytné charakteristiky NNO. 2. Vysvětlete, proč následující organizace nepatří mezi NNO: lékařská komora, státní fond na podporu kinematografie, sociální družstvo. 1.3 Nestátní neziskové organizace typologie NNO jsou nejčastěji děleny a popisovány na základě následujících kritérií: jakou plní funkci ve společnosti, jaká je jejich právní subjektivita, jaký je dopad jejich prospěšné činnosti, jaký druh činnosti vykonávají. A. Role nestátních neziskových organizací ve společnosti (Pospíšil, 2009): poskytování služeb zejména jde o takové druhy a okolnosti poskytovaných služeb, které stát nemůže zajistit, či je nemůže realizovat v požadované kvalitě a v žádoucím čase; v oblasti sociálních služeb jde např. o individuální péči pro osoby s mimořádně těžkým postižením, advokační služby - obhajoba obecných zájmů nebo zájmů skupin; v oblasti sociální hraje tuto roli např. SKOK, o.s., které sdružuje organizace působící v oblasti sociální a zdravotní; SKOK mj. loboval za zákon o sociálních službách, dlouhodobě připomínkuje oborovou legislativu, iniciuje diskuse mezi státními a neziskovými subjekty, organizuje petiční akce apod., 11

14 budování komunity podpora vztahů mezi jednotlivci a organizacemi na základě společných zájmů, integrace lokální společnosti; sociální NNO se podílejí na komunitním plánování a na dlouhodobém plánu rozvoje sociálních služeb. B. Právní subjektivita Občanská sdružení (o.s.). Řídí se zákonem 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sdružují fyzické i právnické osoby za účelem realizace vlastních zájmů. Činnosti směřují k uspokojení potřeb členů. O.s. realizuje pouze takové činnosti, které jsou definovány v jeho zakládacích dokumentech (ve stanovách) nebo ty, které jsou jednoznačně prostředkem k naplnění jeho cílů. O.s. je nejobvyklejším neziskovým subjektem. Důvodem je snadný způsob jeho založení (stačí zpracování stručného a jednoduchého statutu a jeho evidence u Ministerstva vnitra ČR) a nenáročná administrace. O.s. je jediným neziskovým subjektem, který nemá zákonnou povinnost zveřejňovat informace o své činnosti, včetně hospodaření. O.s., kterým záleží na uznání a důvěře veřejnosti, tyto informace přesto zpracovávají a dávají k dispozici. Finančním zdrojem jsou členské příspěvky. Další formy příjmů jsou povoleny. Obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Řídí se zákonem 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Účelem o.p.s. je poskytovat služby, které jsou definovány v její zakládací listině, určenému segmentu veřejnosti. Služby mohou být vykonávány za úplatu, musí však být poskytovány všem osobám za stejných a předem známých podmínek. Prodej služeb je hlavním zdrojem příjmů, nevylučují se příjmy jiného druhu - dary, sponzorské příspěvky, nadační příspěvky, dotace. Nadace. Řídí se zákonem 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Vzniká zápisem do nadačního rejstříku na místně příslušném rejstříkovém 12

15 soudu. Klíčovým zakládacím dokumentem je nadační listina, z níž vychází statut nadace, tedy pravidla její činnosti. Nadační aktivity jsou omezené. Je to dáno tím, že nadace byly zřízeny s jediným cílem, a to shromažďovat a zmnožovat majetek za účelem podpory třetích subjektů. Nadace musí ze zákona disponovat nadačním jměním v minimální hodnotě Kč. Toto jmění je nehnutelné, nelze s ním disponovat. Všechny změny ve výši nadačního jmění musí být zapsány v nadačním rejstříku. Úroky z tohoto jmění spolu s dalšími získanými dary jsou základem pro podporu oněch třetích subjektů. Jaký okruh činností nadace podporují, kdo je příjemcem jejich podpory, jak často podporu udělují, to vše musí být obsaženo ve statutu nadace. Nadace musí poskytnout podporu každoročně. Nečinnost nadací je důvodem k jejímu výmazu z nadačního rejstříku. Nadační fond (NF). Řídí se stejným zákonem jako nadace (227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech). Je zřizován pro stejný účel, tedy pro účel podpory třetích subjektů. Platí pro něj stejná pravidla, s výjimkou dvou aspektů. Zákon nadačnímu fondu ukládá povinnost vkladu nadačního jmění, nikoliv však jeho výši. Nadačním jměním může teoreticky být 1 Kč. Nadační fond tedy neváže významný kapitál, což je oproti nadaci jeho výhodou. Další výhodou je možnost zúžit okruh příjemců podpory. Nadační fond může poskytovat příspěvky trvale pouze jednomu subjektu, pokud je toto pravidlo zakotveno v jeho statutu. Odkud nadační fond čerpá prostředky k podpoře? Obvyklými příjmy jsou dary a sponzorské příspěvky, případně nadační příspěvky z jiných nadací a fondů, dotace. Evidované právnické osoby. Řídí se podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společenstvích. Jsou zakládány orgány církví nebo náboženských společností. Jejich registračním místem je Ministerstvo kultury ČR (rejstřík církevních právnických osob). Fungují jako samostatné právnické osoby. Současně jsou však součástí církví a jsou podřízeny svým zakladatelům. 13

16 V roce 2012 bylo Českým statistickým úřadem evidováno celkem nestátních neziskových organizací s touto právní subjektivitou (zdroj: www. neziskovky.cz/ fakta/ neziskovy-sektor-v cr/statistika/převzato ). Statistika nestátních neziskových organizací (stav v červnu 2012). o.s. nadace NF o.p.s. evid. právnické osoby organizační jedn. sdružení celkem Dnem vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.), který významně ovlivní každodenní praxi řady subjektů, včetně nestátních neziskových organizací. Občanský zákoník některé právnické osoby ruší, jiné ustanovuje. Právnické osoby nově dělí na korporace (členské organizace - spolky, obchodní společnosti, družstva), fundace (majetkové organizace - nadace, nadační fondy) a ústavy (kombinují oba principy). Nový občanský zákoník od sebe jasně a striktně odděluje organizace, které se starají výhradně o své členy, organizace, které ošetřují majetek a přerozdělují jej dle zákona jiným, organizace, které poskytují veřejně prospěšné služby. Nová legislativa zpřehlední oblast nestátních neziskových organizací a podpoří jejich transparentnost. Současně bude klást větší nároky na jejich řízení a administraci. C. Prospěšnost veřejně prospěšné organizace - vyvíjejí činnost obecně prospěšnou, jsou přínosem pro celou společnost vzájemně prospěšné organizace - přinášejí přímý prospěch pouze svým členům a jejich blízkým (rodina) Tento princip členění NNO je problémový. Veřejná a vzájemná prospěšnost se v každodenní praxi prolíná, jednoznačná kritéria prospěšnosti zatím nejsou definována. 14

17 D. Druh činnosti Aktivity neziskových organizací lze členit v rámci tří klasifikačních systémů. ICNPO je mezinárodní klasifikace neziskových organizací, kterou vytvořili Salomon a Anheier jako nástroj pro zpracování mezinárodních komparatistických výzkumů (1997). Systém OSN - COPNI je klasifikací, kterou používá Český statistický ústav pro služby neziskových institucí sloužících domácnostem. OKEČ používá táž instituce pro odvětvovou klasifikaci ekonomických nevýrobních činností. Následující tabulka srovnává všechny tři uvedené systémy (Frič, Goulli, 2001). Srovnání struktury neziskové činnosti v klasifikaci ICNPO, COPNI a OKEČ Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Systém klasifikace netržních činností OSN COPNI 1. Kultura, sport a volný čas 1. Rekreační, kulturní služby 2. Vzdělávání a výzkum 2. Vzdělávací služby, výzkum Odvětvová klasifikace ekonomických činností (nevýrobních) OKEČ 92. Rekreační, kulturní a sportovní činnost 80. Školství 73. Výzkum 3. Zdravotnictví 3. Služby zdravotnické 85.1 Zdravotnictví 4. Sociální služby 4. Sociální služby 85.3 Sociální služby 75. Kolektivní a individuální sociální služby a sociální politiky 5. Přírodní a životní prostředí 6. Komunitní rozvoj a bydlení 7. Občanskoprávní osvěta a politické organizace 8. Dobročinnost 9. Mezinárodní nadační aktivity 10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve 11. Odbory a profesní spolky 6. Organizace profesní, odborářské a občanská sdružení 12. Nespecifikované, ostatní 7. Ostatní služby, smíšené a nespecifikované 91. Činnost společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky) 93. Ostatní osobní služby 15

18 Kromě uvedených a nejčastěji používaných klasifikací existuje řada dalších systémů. Pracují např. s kritérii druh zakladatele, způsob financování apod. Zadání: 1. Vyberte tři nevládní neziskové organizace, které znáte. Pokuste se je popsat na základě uvedené typologie. Pokud vám chybí informace, dohledejte je na webových stránkách organizací. 1.4 Nestátních neziskové organizace v sociální oblasti Jakou roli hrají nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociální? Převážně poskytují služby svým klientům a veřejnosti. Servisní funkce je jejich podstatou. Sem spadá sociální péče, sociální a zdravotní prevence a poradenství, vzdělávání v oblasti sociálních služeb, ad. Zanedbatelná není ani role komunitní. Převážně jsou to sociální organizace - lídři ve svém regionu, které participují na komunitní rozvoji, podílí se na systémovém plánování a rozvoji sociálních služeb. Advokační roli hrají nejen střechové sociální organizace (SKOK, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů ČR, Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením, Svaz postižených civilizačními chorobami ad.), které se zabývají obecnými problémy s dopadem na celou sociální oblast. Advokační role se ujímá stále více organizací v souvislosti se sdružováním lidí na základě konkrétních diagnóz a problémů (Roska, Arcus, Klub nemocných cystickou fibrózou ad.). Ty řeší specifické otázky své klientské skupiny (např. léčebné pobyty dětí, úhrada zdravotního materiálu apod.). Co se týče právní formy. I když nám chybí spolehlivé statistické údaje, předpokládá se, že převažující právní formou organizací působících v oblasti sociální jsou občanská sdružení. Dokonce se odhaduje, že skupinu občanských sdružení z větší části tvoří sociální organizace. Historicky vznikaly po roce 1989 seskupením osob/členů o.s., které spojoval životní problém (vozíčkáři, mentální postižení atd.). Přirozeným vývojem se 16

19 skupina rozšiřovala, profesionalizovala a její servis přesahoval hranice občanského sdružení. Proto část těchto servisních subjektů změnila svou právní osobu a stala se obecně prospěšnými společnosti, což zcela odpovídá charakteru a rozsahu jejich služeb. K o.p.s. se řadí např. Paraple, Raná péče, Magdaléna ad. K nadacím působícím výhradně v oblasti sociální patří zejména Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77. K nadacím se smíšeným programem např. Nadace rozvoje občanské společnosti. Evidované právnické, dříve církevní osoby jsou tradičními poskytovateli sociálních služeb. Vždyť historie dobročinnosti je spjata s křesťanskými hodnotami a církevními institucemi. Církevní organizace patří k největším servisním sociálním organizacím V jejich čele stojí Charita ČR, která disponuje rozsáhlou republikovou sítí. Jejím zakladatelem je Česká biskupská konference. Na 300 charitních středisek má komplexní program poradenství, sociální péče a prevence. Charita pomáhá cizincům žijícím v České republice a současně se zapojuje do mezinárodních projektů humanitární pomoci. Druhou největší sociální organizací je Diakonie Českobratrské církve evangelické se 110 středisky. Mezinárodní rozměr má činnost organizace ADRA, která je součástí adventistické církve a soustředí se na zahraniční humanitární mise. Charitativní aktivity Armády spásy se naopak soustředí na české prostředí. Nestátní neziskové organizace v oblasti sociální ve svém souhrnu poskytují komplexní službu zacílenou na zachování a zkvalitnění života svých klientů. Klient je u nich primárním cílem. Způsob zajištění služby je variabilní a flexibilní, zohledňuje individuální a specifické potřeby klientů. Nezřídka, i díky působení církevních organizací, zahrnuje nadhodnotu spočívající v pochopení, empatii, lidské sounáležitosti, morální podpoře. Ze všech těchto důvodů jsou nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociální nezastupitelné. Zadání: 1. Vyjmenujte 10 sociálních služeb, které poskytuje Charita ČR. 2. Jaká nestátní nezisková organizace se ve vašem městě zapojila do komunitního plánování sociálních služeb? 17

20 1.5 Nestátní neziskové organizace poskytovatelé sociálních služeb Seznámili jsme se se sociálními organizacemi, které brání zájmy osob, potřebujících pomoci. Uvedli jsme příklady organizací, které finančně a materiálně podporují osoby, pro něž je sociální pomoc nezbytná. Poukázali jsme i na organizace působící v oblasti přímého poskytování sociálních služeb. Tato třetí skupina organizací se musí řídit ještě další legislativou. Poskytování sociálních služeb je ošetřeno zejména dvěma základními legislativními normami zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcím předpisem k zákonu, vyhláškou 505/2006 o Standardech kvality sociálních služeb a jejími přílohami 1, 2. Uvedený zákon chápe sociální služby ( 3) jako komplex činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence proti sociálnímu vyloučení. Tato pomoc a podpora je chápána široce a rozumí se jí sociální poradenství, sociální prevence a sociální péče. Sociální služby mohou poskytovat jen takové subjekty (ale též fyzické osoby), které k tomu získají oprávnění. O jeho udělení rozhoduje místně příslušný krajský úřad. Organizace nebo fyzická osoba, která splní předepsané podmínky, je dle 78 zapsána do registru subjektů poskytujících sociální služby. V centrálním registru, který je spravován MPSV, bylo k zapsáno subjektů. 18

21 Registrace je udělena na základě splnění řady podmínek ( 78-84). Např. finanční a morální bezúhonnost žadatele, jeho odborná způsobilost, technické a materiální vybavení, ad. Žadatel musí mít jasnou představu o okruhu příjemců služby, musí disponovat systémem pravidel a procesů, která přispějí k zajištění kvality poskytovaných služeb, atd. V neposlední řadě musí být poskytovatelem významných služeb, tj. takových, které jsou v souladu s plánem sociálních služeb příslušného kraje, příp. jsou součástí tohoto plánu. Zadání: 1. Seznamte se s registrem poskytovatelů sociálních služeb na webových stránkách krajského úřadu, ke kterému jste příslušní dle svého bydliště. 2. Najděte v něm dvě nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální poradenství, dvě nestátní neziskové organizace, které zajišťují služby sociální prevence, a 10 nestátních neziskových organizací poskytujících sociální péči. 19

22

23 2 Východiska strategického řízení Mezi neziskovými organizacemi (což platí zvláště o neziskových organizacích v oblasti sociální ) a jinými subjekty (obchodními společnostmi) jsou podstatné rozdíly (Turnerová, 2007). Připomeňme způsob nakládání se ziskem. Firmy jej rozdělují, neziskové organizace investují do provozu a rozvoje služeb, např. pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Firmy i neziskové organizace vkládají své finanční zdroje do péče o klienty. Pro firmy je spokojený klient prostředkem k dosažení konečného cíle zisku. Unikátnost neziskové organizace spočívá v tom, že klient (informovaný, ošetřovaný, samostatný, schopný vést důstojný a plnohodnotný život) je prvořadým cílem. Zisk je pouze prostředkem k naplnění tohoto cíle. Bez ohledu na tyto okolnosti cíle, nakládání s klientem, nakládání se ziskem - se ziskové i neziskové subjekty ocitají ve společném prostoru nabídky a poptávky. Všechny v něm chtějí obstát. S podporou efektivního řízení mají šanci uspět. Základem řízení je proces tvorby a implementace rozvojových záměrů (Souček, 2003, 25), které mají rozhodující význam pro budoucnost instituce. Zdůrazňují specifičnost a jedinečnost organizace, která podporuje i její konkurenceschopnost. Řízení je nepřetržitý rozhodovací proces, volba optimálních variant řešení a jejich realizace. Mluvíme o dvou úrovních řízení. O strategickém řízení, které řeší klíčové otázky organizace s dlouhodobými dopady na její život, a o operativním řízení neziskových organizací, které ošetřuje jejich každodenní provoz. Obě roviny spolu úzce souvisí. Strategické řízení vymezuje mantinely pro operativu, realizuje se prostřednictvím operativy. Ta naopak poskytuje zpětnou vazbu a ověřuje platnost strategických rozhodnutí. Zadání: 1. Co je základem strategického řízení? 2. Charakterizujte dvě úrovně řízení. 21

24 2.1 Klíčové pojmy strategického řízení K formulování strategických rozhodnutí je nutno, aby si organizace odpověděla na tyto elementární otázky (Mallya, 2007, 16-17): Čeho se organizace snaží dlouhodobě dosáhnout?. Které aktivity jsou pro ni klíčové? Jaké produkty/služby poskytuje? Na jakém trhu/komu produkty nabízí? Jak vytváří cenu pro své produkty/služby? Rámcové odpovědi najdeme v pojmech, které jsou pro vytvoření strategií a strategických plánů klíčové poslání, cíle, vize, hodnoty. Poslání Poslání je elementární informace, kterou o sobě organizace poskytuje, kterou se představuje veřejnosti. V poslání organizace sděluje kým je, o co usiluje, jak toho dosahuje (Bárta, 1997). Posláním odpovídá na tyto otázky: Proč jsme tady? Kam směřujeme? Čemu, komu sloužíme? Jaká je naše historie (co jsme v minulosti dokázali)? Na jakých hodnotách stavíme? V čem jsme jedineční? 22

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více