OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3"

Transkript

1 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady E. Zásady organizace výstavby, DIO F. Dokumentace objektů 1. stránka z 9

2 A. Průvodní zpráva 1) Označení stavby, stavebníka a projektanta Identifikační údaje o žadateli : FORMAN s.r.o DLP Development s.r.o. Praha 10, Královická 61 Zpracovatel dokumentace : LUCIDA s.r.o., Odpovědný projektant Ing. Josef Stanko ČKAIT Označení stavby : OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA LOKALITA VÝSTAVBY RD, ŘRD, BD A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Areál Jílové u Prahy, PANORÁMA Označení pozemku : k.ú. Jílové u Prahy parc.č. 1363/4, 1359, 1363/1, 1363/2, 1367, 1368, 1370, 1372/2, 1375, 1377/1 a 1378 Stavba se nachází na okraji zastavěné části města Jílové u Prahy. Zájmové území se nachází na západním okraji zástavby a z toho důvodu je navržen název PANORÁMA. 2. stránka z 9

3 Parcelní čísla, druhy a vlastník dotčených pozemků podle katastru nemovitostí. - viz samostatný seznam 2) Základní údaje o stavbě a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Předmětem dopravní stavby je zabezpečit vozidlovou a pěší dopravu v lokalitě pro výstavbu rodinných domů, řadových domů a bytových domů v Jílovém u Prahy, včetně dopravní obsluhy a zajistit bezpečnost a plynulost dopravy. b) předpokládaný průběh stavby zahájení bude neprodleně po získání stavebního povolení etapizace a uvádění do provozu bude po jednotlivých větvích a lokalitách dokončení stavby bude v nejkratším možném termínu c) vazby na regulační plány, územní plán, případně ÚPI a na ÚR nebo ÚS včetně plnění jeho podmínek Projektová dokumentace je zpracována zásadně podle všech podmínek územního plánu a tyto požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace. Lokalita stavby má územní plán, který je návrhem dodržen. Město Jílové u Prahy má schválený územní plán. Lokalita je označena JJ1 a JJ3. Lokalita PANORÁMA bude sestávat z jednořadové zástavby řadových rodinných domů, soliterních rodinných domů a bytových domů. V části je navržena rezerva pro sportoviště. d)stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Území určené ke stavbě je využívané dosud jako pole. e)vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Stavba po svém dokončení bude mít příznivý vliv na zástavbu rodinnými domy pro kterou je veřejnou investicí. Životní prostředí a zdraví nebude ovlivněno. Stavba zvýší bezpečnost chodců a zajistí plynulost pěšího provozu v obytné lokalitě. f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území se stavbou diametrálně nemění. Původní nezpevněná plocha bude zpevněna, chůze a jízda nebudou ovlivněny povětrnostními vlivy vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území jsou v souladu se záměrem okolní zástavby změny staveb dotčených stavbou jsou pozitivní, navržené komunikace budou logicky navazovat na stávající dopravní síť 3.Přehled výchozích podkladů a průzkumů 3. stránka z 9

4 a) dokumentace záměru a zadání investora, b) regulační plány, územní plán c) mapové podklady ČÚZK, KN d) inženýrskogeologický průzkum Geofondu e) vlastní průzkum projektanta 4.Členění stavby a) Způsob číslování a značení je v souladu s vyhl. 146/2008 příloha 8 s přizpůsobením číslování rozsahu stavby. Stavba je vedena jako celek a dále členěna na logické části (větve) v souladu s potřebami etapizace výstavby. b) určení jednotlivých částí stavby Stavba je v souladu s požadavky DOSS členěna podle účelu užívání : 1 - Plynovod 2 - Veřejné osvětlení 3 - Sadové úpravy c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty : - Plynovod - Veřejné osvětlení - Sadové úpravy 5.Podmínky realizace stavby a)věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků nejsou b)uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti zajišťuje generální zhotovitel c)zajištění přístupu na stavbu je zajištěno návaznostmi komunikační sítě na stávající silnice d)dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy po dobu realizace bude omezen provoz na dotčené části komunikace. Rozsah dopravních omezení bude předmětem Dopravně inženýrských opatření a provizorního dopravního značení a bude projednáno v rámci Dopravně inženýrského rozhodnutí a stanovení provizorního dopravního značení před zahájením stavby 6.Přehled budoucích vlastníků a správců a) seznam známých a předpokládaných osob správců komunikací a chodníků vlastník a správce - město Jílové u Prahy b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby 4. stránka z 9

5 Objekty budou užívány jako infrastruktura v lokalitě. 7.Předávání částí stavby do užívání a) návrh postupného předávání částí stavby do užívání stavba bude řešena postupně podle navržené etapizace a uvedena do provozu kolaudací. b)zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby stavba etapy nebude užívána před úplným dokončením dílčí etapy. 8.Souhrnný technický popis stavby a) výčet a označení jednotlivých objektů : 1 - Plynovod 2 - Veřejné osvětlení 3 - Sadové úpravy 9.Výsledky a závěry z podkladů,průzkumů a měření Zpracovatel provedl koordinaci zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby a komplexně je zapracoval do projektové dokumentace. Geologický průzkum Na skalním podkladu tvořeném žulovým masivem středočeského plutonu se nachází polohy hrubozrnných písků (žulového eluvia) a přítomny jsou místní antropogenní navážky různé mocnosti. Ornice nebyla zjištěna. 10.Ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny a) rozsah dotčení stavba se dotýká Stavba se nachází v těchto ochranných pásmech: 1. Ochranné pásmo silnice II/ Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace VHS Benešov 3. Ochranné pásmo sdělovacích kabelů O2, místní síť, optická síť DK 4. Ochranné pásmo vedení NN,VN ČEZ 5. Ochranné pásmo veřejného osvětlení Město Jílové u Prahy 6. Ochranné pásmo plynovodu RWE b) podmínky pro zásah zásah není stavbou znemožněn c)způsob ochrany nebo úprav ochrana bude provedena v souladu s vyjádřením správců d)vliv na stavebně technické řešení stavby v případě nenormového krytí bude po dohodě se správcem konkrétní podzemní vedení uloženo do chráničky nebo spuštěno do normové hloubky Souhrnný stav zjištěných skutečností je zapracován komplexně a koordinovaně v předmětné PD. 5. stránka z 9

6 11.Zásahy stavby do území a)bourací práce vyskytují se, v rámci zemních prací budou odstraněny staré nezpevněné vozovky b)kácení mimolesní zeleně nevyskytuje se c)rozsah zemních prací a konečná úprava terénu zásahy minimalizovány d)ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch ozelenění navrženo jako součást sakových úprav e)zásah do ZPF a rekultivace prostor není ZPF, rekultivace nenavrhovány f)zásah do pozemků určených k funkci lesa - nevyskytují se g) zásah do jiných pozemků pro komunikace nevyskytují se h)vyvolané změny staveb, přeložky a úpravy, dopravní a technické infrastruktury a vodních toků - nevyskytují se 12.Nároky stavby na zdroje a její potřeby a) všechny druhy energií bez nároků b)telekomunikace bez nároků c)vodní hospodářství bez nároků d)připojení na dopravní infrastrukturu a parkování komplexně řešeno návrhem chodníkových přejezdů v místech stávajících vrat e)možnosti napojení na technickou infrastrukturu bez nároků f)nakládání s odpady bez nároků 13.Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí a)ochrana krajiny a přírody bez vlivu b)hluk vlivy v rozsahu přípustném dle hygienických předpisů c)emise z dopravy vlivy v rozsahu přípustném dle hygienických předpisů d)vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje bez vlivu e)ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě a při užívání stavby bude v souladu se souvisejícím Nařízením vlády f) nakládání s odpady bude dle zákona o odpadech 14.Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti a)mechanická odolnost a stabilita zajištěno souladem s TP MD b)požární bezpečnost umožněn zásah jednotek HZS a únik osob c)ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí zajištěno návrhem schválených výrobků a hmot pro stavbu d)ochrana proti hluku zajištěno návrhem schválených výrobků a hmot pro stavbu e)bezpečnost při užívání zajištěno návrhem schválených výrobků a hmot pro stavbu f)úspora energie a ochrana tepla zajištěno hospodárností provozu občany a úspornými technologiemi při provozu motorových vozidel při výstavbě a údržbě 15.Další požadavky a)užitných vlastností - zajištěno návrhem s dostatečnou kapacitou, snadnou údržbou a životností 6. stránka z 9

7 b)zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, slepých a slabozrakých zajištěno návrhem hmatných úprav v místech pro přecházení c)ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, povodněmi,agresivitou vody, bludnými proudy, poddolování a povětrnostními vlivy zajištěno návrhem s dostatečnou kapacitou, snadnou údržbou a životností d)splnění požadavků dotčených orgánů splněno E. Zásady organizace výstavby Dopravně inženýrská opatření (DIO) 1. Technická zpráva zásad organizace výstavby a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, Stavební pozemek je přístupný z veřejných komunikací, a to silnice III.třídy. Staveniště nebude upravováno. Zemní práce budou provedeny pro kufr chodníků a vozovek. Deponie výkopku pro zpětný obsyp bude umístěna na pozemku investora. Zemina z výkopu bude ihned odvezena na skládku nebo dle určení investora. b) významné sítě technické infrastruktury, Přes pozemek přechází vedení podzemních a nadzemních sítí. Podzemní sítě jsou zjištěny a budou před stavbou vytyčeny a ochráněny nebo přeloženy. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., Staveniště dopravní stavby nebude připojováno na média. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, V areálu staveniště budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou 398/2009: 1) Po dobu zemních prací a výstavby inženýrských sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a hmatovou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem podstavec o výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 2) Vozovky jsou navrženy z materiálů jejichž drsnost (součinitel tření) činí min. 0,7. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, Z hlediska ochrany veřejných zájmů bude staveniště uspořádáno v souladu s požadavky vyjádření DOSS a zejména stavebního povolení. Požadavky DOSS projekt řeší. f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 7. stránka z 9

8 Pro sociální zařízení staveniště bude využito mobilních WC. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, Stavba dopravní stavby nevyžaduje žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců organizace provádějící stavební práce na demolici objektu musí být dodrženy všechny bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. Především zákon č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 a předpisy související. Staveniště bude vymezeno a vchody do něj budou vyznačeny bezpečnostními tabulkami. Práce budou provádět pouze vyškolení zaměstnanci s potřebnou kvalifikací. Bude proveden průzkum staveniště a vyznačení inženýrských sítí. Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický postup a proveden průzkum stavebních objektů Zemní práce budou prováděny podle ČSN a ČSN EN Bude zajišťována stabilita stěn výkopů Při práci ve výškách budou zaměstnanci zajišťováni kolektivním nebo osobním zajištěním Práce s jeřábem a při manipulaci s materiálem budou provádět pouze zaměstnanci s potřebnou kvalifikací ve smyslu ČSN ISO Prozatímní elektrické zařízení pro účely stavby a objektu zařízení staveniště bude provedeno v souladu s ČSN Objekt zařízení staveniště bude vybaven nejméně jedním hasicím přístrojem např. práškovým o obsahu 6 kg. Budou dodržena všechna ostatní ustanovení zákona č. 133/85 Sb. a vyhl. č. 21/96 Sb. Při provozu objektu bude bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajišťovat budoucí provozovatel. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, Zhotovitel je povinen dodržovat související předpisy a nařízení. Pro hluk ze stavební činnosti související s výše uvedenou akcí jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru L Aeq,T = 60 db v době od 7 do 21 hodin, L Aeq,T = 50 db v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin, L Aeq,T = 40 db v době od 22 do 6 hodin. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. Lhůta výstavby 3 roky Kontrolní prohlídky stavby budou stanoveny podle průběhu výstavby. k). Výkresová část POV není s ohledem na malý rozsah stavby zpracována Všeobecně 2. Dopravně inženýrská opatření 8. stránka z 9

9 Výstavba komunikace probíhá tak, že je zajištěn příjezd pro zemědělce na okolní louky z jiného směru. Návrh DIO je řešen pro výstavbu v 1 etapě po celou dobu stavby beze změn. Dopravní značení bude provedeno podle zásad pro dopravní značení - metodického pokynu 105/02/MDS. Po dobu stavby bude dopravní značení udržováno ve způsobilém stavu. Prostor stavby bude ohraničen provizorním oplocením nebo zábradlím. Veškeré výkopy budou osvětleny. Svislé dopravní značení bude přenosné, v reflexní úpravě. Dopravní značky budou umístěny ve stabilních typových držácích. Stavebními pracemi nesmí být znemožněn průjezd hasičským vozidlům a záchranné službě. Dodavatel je odpovědný za správnost provedení dopravního značení během stavby. Zhotovitel je povinen si zajistit DIR (není součástí dodávky PD). Po dobu výstavby Vjezd nákladních i osobních vozidel stavby bude zajištěn výhradně ze silnice III/1096. Příslušná část etapa bude vyznačena informativní provozní značkou IP 22 s textem POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. Na vjezdu na staveniště bude vyznačen zákaz vjezdu a dod.tabulka Mimo vozidla stavby. Závěrem Zhotovitel i provozovatel jsou povinni dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnost a plynulost silničního provozu. Před zahájením provozu stavby si zajistí DIR na vyznačení schválených dopravních opatření u silničního správního úřadu. V Praze dne 03/2012 Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš 9. stránka z 9

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavebník : Město Železný Brod Datum: 01/2013 Stupeň PD : stavební úpravy projekt k stavebnímu povolení Projektant: ing. Matura

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU...

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více