Management a marketing pro neziskové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management a marketing pro neziskové organizace"

Transkript

1 Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010

2 Management a marketing pro neziskové organizace Obsah 1. Neziskové organizace 2. Sociální služby 3. Základní pojmy a vývoj managementu 4. Management jako proces - plánování 5. Management jako proces - organizování 6. Manažer v organizaci 7. Strategický záměr v neziskových organizacích 8. SWOT analýza a strategický plán 9. Komunikace v řízení 10. Etika v řízení a kultura organizace 11. Marketing v neziskové organizaci 12. Marketingový mix 13. Marketing služeb 14. Propagace v neziskovém sektoru 2

3 1. Neziskové organizace Charakteristika neziskových organizací: Ziskový (tržní), tj. první sektor, tvoří ziskové subjekty, které získávají prostředky z prodeje zboží za účelem dosažení zisku. Neziskový (netržní), tj. druhý sektor, tvoří neziskové subjekty, které získávají prostředky přerozdělovacími procesy za účelem dosažení užitku nejčastěji v podobě veřejné služby. Neziskový sektor zahrnuje: a) Neziskový veřejný sektor (veřejný nebo též druhý sektor) financovaný z veřejných financí. b) Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) financovaný ze soukromých financí, sektor domácností tvořený lidmi, kteří zasahují do koloběhu finančních toků. c) Sektor domácností je tvořen lidmi, kteří svým vstupem na trh produktů a trh výrobních faktorů zasahují do koloběhu finančních toků. Tento sektor má význam pro formování společnosti, což zpětně ovlivňuje kvalitu i chod neziskových organizací. Neziskové organizace jsou právnickými osobami, nejsou založeny za účelem podnikání a za účelem tvorby zisku, uspokojují potřeby občanů, většinou jsou financovány z veřejných rozpočtů. Poslání neziskových organizací je definováno souborem potřeb, které příslušná organizace uspokojuje prostřednictvím užitných hodnot produkovaných statků a služeb. V neziskovém sektoru tedy působí dvě základní skupiny organizací: 1. veřejný sektor, tj. neziskové organizace působící ve veřejném neziskovém sektoru, kterými je zabezpečován zejména výkon veřejné správy na úrovni státu, regionu obce 2. třetí sektor, tj. neziskové organizace působící v soukromém neziskovém sektoru. Posláním těchto organizací je podílet se na veřejné politice v rámci občanské společnosti (sdružování občanů) 3

4 3. Typologie neziskových organizací: a) zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu b) občanská sdružení vč. odborových organizací c) politické strany a politická hnutí d) státem uznávané církve a náboženské společnosti e) nadace a nadační fondy, obce f) organizační složky státu a územních samosprávných celků g) příspěvkové organizace h) státní fondy i) obecně prospěšné společnosti j) veřejné vysoké školy Členění neziskových organizací, neziskové organizace lze v našich podmínkách dělit do pěti typových skupin: 1. vzájemně prospěšné, jako jsou občanská sdružení, profesní komory, atd. 2. veřejně prospěšné, tj. nadace a nadační fondy 3. organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací a samosprávných územních celků, tj. organizační složky státu, kraje, obce, NKÚ, ústavní soud, atd. 4. ostatní veřejnoprávní organizace jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Česká národní banka, VZP, veřejné vysoké školy atd. 5. neziskové obchodní společnosti, tj. akciové společnosti, družstva, s.r.o., atd. Finanční zdroje neziskových organizací tvoří zejména výnosy z vlastní a doplňkové činnosti, z prodeje či pronájmu, z reklam, darů, dědictví a sponzoringu, od pojišťoven a fondů, z úroků, sbírek, tombol, loterií, daňových úlev a z veřejných rozpočtů. Zvláštními finančními zdroji pro některé neziskové organizace jsou členské příspěvky, příspěvky věřících občanů, výnosy z daní a poplatků 4

5 stanovených zákony, vklady zakladatelů, výnosy z poplatků a pokut, výnosy z obchodování s cennými papíry ve vlastnictví organizace, úvěry atd. Fundraising znamená získávání finančních prostředků a zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční prostředky a jiné prostředky na činnost neziskových organizací. Metody získávání finančních prostředků: a) trh masově anonymních dárců (sběr na ulicích, schránky v obchodních domech) b) trh členů organizace a jejich přátel (benefiční koncerty) c) trh vlivných osob (slavnostní večeře), kampaně Zdroje financování: Podpora jednotlivců, z nadací a nadačních fondů, z korporací, od státu a vlády. Hospodaření neziskových organizací: Podmínkou hospodaření každé organizace (ziskové i neziskové) je důsledná a podle závazných předpisů vedená účetní evidence výnosů a nákladů, aktiv a pasiv, toku finančních prostředků, zdanění příjmů, majetku a služeb. Kritéria členění neziskových organizací: 1. členění organizací podle vlastnických vztahů: a) státní b) soukromé 2. členění organizací podle způsobu hospodaření: a) rozpočtové b) příspěvkové - uvedené členění je již překonané; komerčně zaměřené organizace, jejichž financováni je z větší míry zabezpečováno z vlastních zdrojů na základě poskytovaných služeb c) organizace dotované, které dostávají převážnou část prostředků z dotací 3. členění organizací podle subjektu managementu: 5

6 a) organizace převažující řídící činností profesionálních pracovníků, kteří pracují v těchto organizacích za plat nebo za mzdu b) organizace s převažující činností dobrovolných pracovníků 4. členění organizací podle rozhodovacích procesů: a) první skupina - rozhodují vlastní členové organizace b) druhá skupina - rozhodují orgány státní správy c) třetí skupina rozhodují orgány státní moci a poslanci 5. členění organizací podle charakteru odběratele: a) organizace orientující se na specifického zákazníka - poskytují služby zákazníkům za určitý poplatek, který hradí stát nebo sám zákazník b) organizace veřejně orientované, které poskytují služby pro všechno obyvatelstvo na náklady společnosti, přičemž jde především o zabezpečování kolektivních statků c) organizace orientované na zabezpečení potřeb vlastních členů; příkladem jsou družstva a odborové organizace 6. členění organizací podle marketingových kritérií: a) organizace podle času spotřeby, jedná se o to, zdali zákazník spotřebovává služby v pracovním nebo ve volném čase b) organizace podle formy spotřeby, zda se jedná o formu dobrovolnou nebo povinnou 7. členění podle kontrolního subjektu: a) organizace kontrolované převážně svými členy, tj. organizace poskytující služby převážně svým vlastním členům např. odborové orgány b) organizace kontrolované převážně svým okolím např. kontrola prostřednictvím státní správy, masmédii c) organizace s podnikatelskou kontrolou 6

7 2. Sociální služby Sociální služby lze charakterizovat jako všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé povahy, které jsou poskytované oprávněným uživatelům, a jejich cílem je zvýšení kvality klientova života, příp. i ochrana zájmů společnosti. K typickým sociálním službám patří: výchova, vzdělávání, zdravotnické služby a bydlení. Charakter sociálních služeb: a) sociální služby jsou služby poskytované oprávněným uživatelům b) sociální služby jsou charakteristické obtížným hodnocením jejich výsledných efektů Za základní sociální služby považujeme: Ubytování, stravování, hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů klientů, služby výchovné, vzdělávací a aktivizační, služby socioterapeutické. Proces poskytování sociálních služeb: Sociální služby představují vstupy do určitého reprodukčního procesu, které ve spojení se zákazníky přinášejí určité pozitivní výsledky (výstupy). Druhy sociálních služeb: Azylové domy, centra denních služeb, domovy a penziony, domy na půli cesty, domovy pro matky s dětmi, chráněné bydlení, kluby důchodců a jídelny, kontaktní centra, krizová intervence, linky důvěry, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, pečovatelská služba. Vliv trhu na cenu: a) vysoká cena znamená, že zákazník jde jinam b) snížená cena znamená, že ji sníží i konkurence 7

8 Možné reakce na vliv trhu na cenu: 1. Politika postupného snižování cen - nejprve vysoké zaváděcí ceny za služby, ale pak jsou následně snižovány, jakmile náklady začnou klesat 2. Politika průnikových cen - nejprve nízké zaváděcí ceny, které umožní neziskové organizaci proniknout na trh a tato skutečnost vede ke zvýšení ceny. Vliv zákazníka na cenu: Zákazník posuzuje kvalitu, dostupnost, použití služby a všechny tyto vlivy se promítají do cenové tvorby. Vliv prostředí na cenu: Neziskové organizace musí brát v úvahu několik faktorů, a to politických, sociálních, ale také ekonomických. Služba nebo výrobek je poskytován tak, že spotřebitel (zákazník) nemusí za služby či výrobek hradit žádné poplatky, organizace nic neúčtuje z důvodu politických, sociálních apod. (např. bezplatné školství), nebo neziskové organizace účtují pouze sníženou tzv. subvencovanou cenu, příp. neziskové organizace účtují plnou cenu včetně zisku. Ceny v neziskové organizaci se stanovují tak, že se do ceny nabízené služby či výrobku zakalkuluje průměrný zisk. Poskytovatelem sociálních služeb je subjekt, jehož aktivity směřují k odstraňování či zmírňování nepříznivých situací a jež poskytuje přímou podporu nefinančního charakteru lidem, kteří se v takové situaci vyskytnou. Kdo může být poskytovatelem sociálních služeb: 1. stát, tj. zařízení a ústavy spadající pod jednotlivá ministerstva 2. nestátní organizace: a) obce mohou zřizovat např. domovy důchodců b) soukromníci zajišťování pečovatelské služby, poradenská činnost c) nevládní neziskové organizace mohou získávat granty, dotace, např. občanská sdružení, nadace, církve, občansko-prospěšné společnosti 8

9 3. Základní pojmy a vývoj managementu Management lze charakterizovat jako řízení (označení funkce), řídící pracovníky (skupinu lidí vykonávající manažerské funkce), vědní disciplínu a předmět studia. Cílem všech organizací je být produktivní. Důraz kladen na verifikovatelnost cílů, tzn., zda je možné na konci nějakého časového období zjistit (určit) zda bylo cíle dosaženo, tj. ověřitelnost cíle. Je důležité cíle revidovat, a pokud už nejsou aktuální, je třeba je zrušit a stanovit cíle nové. Cíle managementu: a) cíl je stav, kterého má být dosaženo b) u obchodních manažerů je to zisk c) u neziskových organizací je to změněná lidská bytost d) členění cílů: 1. základní, tj. cíle společné pro všechny podnikatelské subjekty, např. maximalizace zisku, kvalita výrobků a služeb) 2. specifické, které znamenají konkretizaci těchto obecných cílů pro jednotlivé firmy, pracoviště, úseky činnosti 3. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, operativní e) cíle neziskových organizací jsou obsaženy ve strategickém plánu Znaky poslání: musí vycházet ze základní filozofie neziskové organizace, mělo by ctít morální zásady a altruistický pohled na svět, musí být konkrétní, musí vycházet z potřeb klientů a z možností organizace, umět formulovat poslání tak, aby bylo srozumitelné všem. Poslání má oproti vizi konkrétní charakter, musí vycházet z potřeb klientů a možností organizace, detailně zpracované poslání je obsaženo v dokumentech, které musí nezisková organizace vypracovat, např. zřizovací listina, výroční zpráva, atd. 9

10 Vývoj managementu: 1. Etapa: Klasický management, ve kterém byl položen důraz na technickou stránku řízení a psychologické a sociální přístupy. 2. Etapa: Procesní přístupy - důraz na klasifikaci manažerských funkcí, systémové přístupy, tj. komplexní chápání jevů a kvantitativní přístupy, tj. matematické modely). 3. Etapa: Empirické přístupy - aplikují manažerskou praxi. 4. Etapa: Procesní přístupy jsou typické pro společnost postindustriální, kde základním předpokladem úspěchu je lidský faktor. Variantou procesního přístupu je reengineering. Znalostní management považuje za základní bohatství organizace znalosti lidí. V průběhu vývoje managementu se vytvořila tři centra managementu, a to centrum americké (v čele s USA), centrum asijské (Japonsko) a centrum evropské (kolem EU). Vývojové pojetí managementu a jeho představitelé: F. W. Tailor - považován za otce vědeckého managementu H. L. Gantt - grafické metody využitelné pro potřeby plánování a manažerské kontroly H. Fayol - považován za otce moderního managementu; sestavil 14 principů managementu H. Můnsterberg - otec průmyslové psychologie; aplikoval psychologii v průmyslu a do managementu W. D. Scott - aplikoval psychologii v reklamě a do marketingu V. Pareto - považován za otce sociálně systémového přístupu k organizování a managementu P. Drucker - zabýval se neziskovými organizacemi Moderní trendy managementu jsou výsledkem reakce na radikální změny v okolí. Je to postupné utváření nové filozofie managementu, nejčastěji nazývané jako procesní řízení. V tomto pojetí 10

11 managementu se promítá posun paradigmatu od industriální společnosti ke společnosti znalostí (postindustriální). 4. Management jako proces - plánování Management jako proces charakterizuje management ve vztahu k používání manažerských funkcí, Manažerské funkce jsou základní činnosti, které manažer vykonává z titulu své funkce: 1. Plánování zahrnuje stanovení cílů (tj. žádoucího stavu) a prostředků k jejich dosažení. Výsledkem je plán (tj. postup k dosažení stanovených cílů). Strategie znamená dlouhodobý rozvojový program a způsob činnosti organizace. 2. Organizování znamená uspořádání prvků a vztahů mezi nimi v soustavě. Výsledkem je organizační struktura, tj. vnitřní uspořádání organizace. 3. Personální zajištění znamená obsazování pozic v organizační struktuře nejschopnějšími lidmi. Charakteristika procesu personálního zajištění, vedení a motivace, kontroly: Personální činnosti představují dílčí a specializované aktivity v rámci personálního řízení, např. vytváření pracovních míst, personální plánování, získávání, rozmísťování, hodnocení a odměňování pracovníků, péče o pracovníky, atd. 4. Vedení lidí znamená schopnost vést, usměrňovat, motivovat a stimulovat. Motivace je vnitřní proces utváření cílů člověka, motiv je vnitřní potřeba podněcující jeho jednání. Mezi hlavní teorie motivace patří Maslowova teorie hierarchie potřeb (pět motivačních úrovní), Herzbergova teorie dvou faktorů (hygienické vlivy a motivátory), teorie X a Y (pevné a volné vodítko). Stimulace znamená usměrňování jedince pomocí vnějších podnětů. Stimul je vnější podnět, který má určitý motiv podnítit či utlumit. 5. Kontrola dosažení podnikových cílů zjišťuje skutečný stav a porovnává ho se stavem plánovaným. Rozhodování znamená výběr jedné možnosti z několika dalších. Při rozhodování lze využít: indukci, dedukci, analogii, brainstorming, genealogický strom. 11

12 Komunikace verbální a nonverbální znamená předávání a přijímání informací potřebných k výkonu manažerských funkcí, tj. k samotnému zabezpečení procesu rozhodování a řízení. Body 1. až 5. jsou manažerské funkce (činnosti). Komunikace je prostředkem k vykonávání manažerských funkcí a rozhodování je součástí každé řídící funkce. PLÁNOVÁNÍ: Plánování je považováno za nejnáročnější a nejdůležitější funkci manažera. Je to činnost, která zahrnuje stanovení cílů a prostředků k jejich dosažení výsledkem plánovací funkce je plán, který znamená promyšlený postup, jak dosáhnout stanovených cílů z každého plánu by mělo být zřejmé, čeho chceme dosáhnout a jak. Podstatou plánování je to, že: přispívá k dosahování záměrů a cílů vztahuje se na veškeré aktivity umožňuje efektivní provádění činností Druhy plánů: Z hlediska časového horizontu lze rozlišovat tři základní úrovně plánování: dlouhodobé plánování (většinou prováděné na více než pětileté období) střednědobé plánování (pohybující se obvykle v rozsahu jednoho až pěti let) krátkodobé plánování (rozsah do jednoho roku, rozpracovaný na kratší období) Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu lze rozlišovat: strategické plánování jako výchozí plánování v organizaci, navazuje na strategické cíle, vyznačuje se dlouhodobým charakterem a komplexním přístupem k organizaci jako celku taktické plánování vychází ze strategického plánování, specifikuje a konkretizuje cíle a prostředky k uskutečnění strategických cílů pro určitou vymezenou dobu, má střednědobý charakter, je realizováno na střední úrovni řízení operativní plánování vychází z taktického plánování a z konkrétních, známých podmínek a zdrojů, má krátkodobý charakter, je realizováno nejnižším managementem. 12

13 Základní plánovací kategorie: 1. Cíle znamenají žádoucí stav, kterého chce organizačně dosáhnout. Cíle jsou formulovány v různé míře obecnosti, např.: obecné cíle, jsou cíle společné pro všechny podnikatelské subjekty, např. cíle marketingové, růstové, sociální atd. specifické cíle, znamenají konkretizaci obecných cílů pro jednotlivé organizace, pracoviště, úseky činnosti atd. podle konkrétních podmínek. 2. Strategie vyjadřují dlouhodobý rozvojový program a způsob činnosti organizace. Vztahují se především ke strategickému plánování a dávají odpověď na to: jak udržet či zlepšit konkurenční pozici organizace, jak se chovat na trhu které výrobky či sortiment vyrábět a služby poskytovat, které trhy obsadit jakou finanční strategii zvolit atd. Rozdělení strategií: 1. Strategie založené na základní orientaci firmy na trhu, tzv. Porterovy generické (obecně použitelné) konkurenční strategie: Strategie vedoucího postavení v celkových nákladech. Účelem je redukce nákladů na základě celkového množství zkušeností Strategie odlišení. Jde o snahu v daném odvětví přijít s ojedinělou nabídkou služeb nebo výrobků Strategie zaměření, tj. zaměření orientace na specifické skupiny zákazníků, nabízení výrobků na celém trhu 2. Inovační strategie, tj. způsoby zavádění nových výrobků či služeb a patří sem: strategie ofenzivní (přijít na trh jako první) defenzivní mírně ofenzivní (postavení tzv. druhého na trhu) zůstatkové (zaměřená na přežití) 13

14 3. Konkurenčně orientované strategie, tj. silná konkurence nutí organizace hledat strategie k udržení se na trhu a patří sem: nezávislé strategie (využívají řady způsobů konkurence bez snahy se z konkurencí spojovat) strategie zaměřené na spolupráci strategie manévrování 4. Růstové strategie, které dávají odpovědi na otázky: Jaký růst je možno očekávat? Jaké bude tempo růstu? Jak růst vznikne? 5. Management jako proces - organizování Organizování je činnost, jejímž cílem je vytváření funkční organizační struktury (je výsledkem organizování), tzn. uspořádání prvků (tj. lidí a výrobních prostředků) a jejich vzájemných vztahů (vazeb) v soustavě (v organizaci, podniku, dílně). Organizační struktura (neboli organizační pyramida) je výsledkem organizování, která představuje vnitřní uspořádání organizace, tzv. vnitřní hierarchii. Organizační struktura je složena z organizačních útvarů, např. podnik, závod, provoz, dílna, které tvoří jednotlivé organizační stupně, např. 4. stupeň - podnik; 3. stupeň - závod; 2. stupeň - provoz; 1. stupeň - dílna. V čele organizačních útvarů jsou jejich vedoucí. Vztahy mezi jednotlivými organizačními stupni představují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Z tohoto pohledu mluvíme o stupních řízení tvořených vedoucími jednotlivých organizačních útvarů, kteří vytvářejí odpovídající řídící strukturu, např. 4. stupeň - ředitel podniku, školy; 3. stupeň - vedoucí závodu, zástupce ředitele školy; 2. stupeň - vedoucí provozu, vrchní mistr; 1. stupeň - vedoucí dílny, mistr odborného výcviku. Základní charakteristiky organizační struktury, tj. rozpětí řízení a dělba pravomocí: 1. Rozpětí řízení vyjadřuje počet přímo podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. S ohledem na limitující tělesnou i duševní kapacitu vedoucího existuje maximální počet 14

15 podřízených, které je vedoucí schopen ještě optimálně vést. Tento počet se označuje jako optimální rozpětí řízení, za optimální rozpětí se uvádí 5-10 pracovníků. a) Plochá organizační struktura, tzn. čím větší je rozpětí řízení, tím je organizační pyramida plošší), např. vedoucí manažer přímo řídí nákupčího, účetní, skladníka, pokladní a hospodáře. b) Strmá organizační struktura, tzn. čím menší je rozpětí řízení, je pyramida strmější, např. vedoucí manažer přímo řídí účetního a nákupčího. Účetní pak přímo řídí pokladní a nákupčí přímo řídí hospodáře a skladníka. 2. Pravomocí se rozumí právo rozhodovat a vydávat příkazy k provádění těchto rozhodnutí. Pravomoc má být v souladu s odpovědností za prováděná rozhodnutí. Tzn., že odpovědnost je nedelegovatelná. Pravomoc a odpovědnost jsou souhrnně nazývány jako kompetence. Typy organizačních struktur: Klasifikace organizačních struktur vychází z dělby pravomocí a podle tohoto hlediska existují tři nejdůležitější typy organizačních struktur: a) Liniová organizační struktura je charakterizována jediným odpovědným vedoucím, a také jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými. Jsou dány jasné kompetence a jednoduché vztahy podřízenosti a nadřízenosti, přehlednost, relativně krátké řetězce informačních vazeb a možnost použití i pro větší jednotky. Nevýhodou je jednosměrnost předávání informací (shora dolů), takže vedení má malou zpětnou vazbu. 15

16 b) Funkcionální organizační struktura je charakterizována funkčně specializovanými vedoucími a funkčně specializovanou pravomocí a odpovědností, tzn., že vedoucí má pravomoc a odpovědnost za jemu příslušnou specializovanou funkci. Vstup odbornosti a specializace do řízení. Nevýhodou funkcionální struktury je velká četnost a složitost vazeb mezi jejími prvky. c) Liniově štábní organizační struktura slučuje kladné rysy předchozích typů struktur. Je tvořena dvěma základními složkami, a to liniovou a štábní. Úkolem liniové složky je komplexní řízení daného útvaru. Štáb plní úlohu poradní či pomocnou, která ale nemusí být řídicím systémem vždy akceptována. Omezenost či absence pravomocí specialistů ve štábním útvaru je nevýhodou uvedené struktury, narušení principu jediného odpovědného vedoucího (v daném schématu jde o dvojí řízení) a křížení kompetencí. 16

17 Kromě uvedených typů organizačních struktur se vyskytují tzv. věcné struktury, kde o uspořádání organizace rozhoduje konkrétní hledisko: a) obor činnosti (výzkum, marketing, výroba, finance atd.) jde o funkční organizační strukturu b) výrobek, služba, teritorium (místo působení), skupiny zákazníků atd., jde o divizní (divizionální) organizační strukturu 6. Manažer v organizaci Manažer je vedoucí pracovník odpovědný za dosahování cílů jemu svěřených organizačních jednotek. Má vymezeny kompetence, tj. úkoly, pravomoc a odpovědnost. Technokratické pojetí manažerské práce předpokládá široké vzdělání manažera, které mu zajišťuje mocenskou převahu a postavení nařizovatele a kontrolora podřízených. Humanistické pojetí zdůrazňuje podporu rozvoje všech pracovníků a postavení kouče. Charakteristika manažerské profese: Úlohou manažera je zejména umět využít odborníků a svých podřízených za účelem splnění vytyčených cílů a z toho vyplývá, že manažerské profese vyžadují univerzální znalosti a dovednosti. Předpoklady k manažerské práci: vrozené projevuje se u něho potřeba řídit, touha po moci, schopnost vcítit se získané, tj. výcvikem, výchovou, vzděláváním, znalost metod řízení, ekonomické, sociálně psychologické znalosti, umění komunikovat, dobrá tělesná a duševní kondice, dobrý zdravotní stav atd. 17

18 Dovednosti manažera: a) technické (schopnost používat postupy, techniky a znalosti specializovaných útvarů, např. metody účetnictví, organizace práce) b) lidské dovednosti (schopnost pracovat s lidmi, vést týmy, motivovat), c) koncepční dovednosti (schopnost koordinovat činnosti organizace - vidět souvislosti, odhadovat budoucí vývoj) d) projekční dovednosti (schopnost vidět problém a navrhnout efektivní řešení) Diferenciace manažerů do jednotlivých úrovní řízení: a) vrcholoví manažeři (nejvyšší top management) b) manažeři druhé linie (střední, middle management) c) manažeři první linie (nejnižší, first-line, lower management) Styl řízení představuje způsob chování manažera k podřízeným: a) autokratický styl (veškeré rozhodování je v rukou vedoucího) b) demokratický styl (partnerský - vedoucí deleguje část své pravomoci a umožňuje spoluúčast podřízených na rozhodování) c) liberální styl (styl volného průběhu - minimální zasahování vedoucího do činnosti podřízených) Základní manažerské schopnosti: a) profesionalita (úroveň kvalifikace, profesionální chování a vystupování b) úsudek (identifikovat, chápat a řešit problémy) c) iniciativa (přebírat odpovědnost) d) řízení a kontrola, řízení času, komunikace 18

19 e) přesnost (vysoká kvalita práce) f) inovativnost (nové nápady) Sociální schopnosti: a) spolupráce b) řízení stresu c) spolehlivost d) stanovení cílů a překonávání překážek Timemanagement znamená hospodaření s časem manažera. Dle Druckera: Kdo neumí řídit svůj čas, neumí řídit vůbec nic. Ztracený čas se však nedá nahradit, hmotné statky ano, čas nelze koupit ani prodat, uschovat či skladovat. 7. Strategický záměr v neziskových organizacích Úloha strategického záměru spočívá v zajištění rozvoje organizace, je nutné definovat její poslání, cíle a strategie, které vedou k jeho dosažení. Pro tyto účely se před samotným začátkem podnikatelské činnosti sestavuje strategický projekt, tj. podrobný plánovací dokument, který slovy i čísly vyjadřuje zvažovaný podnikatelský záměr. Sestavuje se při založení zcela nové organizace anebo při významnějším rozšíření, restrukturalizaci, modernizaci či uvedení nových výrobků/služeb na trh u organizace již zavedené. Projekt určuje směr, jímž by se činnost organizace měla ubírat po dobu minimálně prvních tří let, někdy i déle. 19

20 Strategický projekt plní obvykle dvě základní funkce: 1. Interní, tj. slouží jako nástroj pro plánování nezbytný pro řízení organizace, pro koordinaci jednotlivých aktivit a lze jej použít i jako nástroj pro vnitřní kontrolu. Plánované cíle se potom porovnávají s cíli skutečně dosaženými. 2. Externí, tj. slouží jako dokument pro komunikaci s okolím organizace (např. s dodavateli, bankou, investory atd.). Obsah a zpracování strategického projektu Formulace vize je vůbec prvním krokem jak pro založení organizace, tak pro úspěšné uplatnění jejího poslání a vypracování úspěšného strategického projektu. Záleží na charakteru poslání organizace, zda je formulace vize snadná nebo naopak obtížná. Podnikatelský záměr znamená koncepční představu o budoucí činnosti organizace. Obsah strategického projektu a jeho rozsah je ovlivněn typem organizace. I přes rozdíly lze za obvyklou považovat následující strukturu: 1. Titulní strana 2. Analýza současného stavu organizace 3. Analýza podstatného okolí (analýza vnějšího prostředí) 4. SWOT analýza 5. Formulace hlavního cíle 6. Strategie k dosažení cíle 7. Plán činnosti 8. Finanční plán 9. Řízení a kontrola 10. Závěr a shrnutí 11. Přílohy 20

21 Zásady správného sestavení strategického projektu: a) optimální rozsah je cca stran b) pokud je záměr delší než pět stránek, je vhodné jej doplnit na začátku obsahem c) není žádoucí používání odborného žargonu d) nutné dodržovat logickou návaznost jednotlivých částí plánu e) formulovat cíle jasně a zřetelně f) první návrh podnikatelského projektu by měl být sepsán manažerským týmem organizace, přičemž platí zásada, že každý zainteresovaný odborník by měl připravit tu část plánu, za kterou je přímo odpovědný g) některé organizace mohou vyhledat odbornou pomoc agentur specializovaných na sestavování podnikatelských záměrů Strategický projekt se obvykle píše ve třetí osobě, např. ředitelé, majitel, majitelé, Jaroslav Novák. Organizace již zavedené mohou užívat první osobu ( my ). 8. SWOT analýza a strategický plán Strategického plán a jeho fáze 1. Analýza výchozí situace. Pro analýzu vlivu vnitřních faktorů (tzn. umístění organizace, její právní forma, historie, výrobky a služby, zaměstnance, finanční situace) i pro analýzu vnějšího okolí (makrookolí tzn. globální prostředí) a mikrookolí (to je tvořeno dodavateli, veřejností, konkurencí a zákazníky) na organizaci lze nalézt mnoho přístupů. STEP analýza hodnotí faktory globálního prostředí (tj. segment společenský, technologický, ekonomický a politicko-právní). SWOT analýza na základě hodnocení vnitřních faktorů (silných a slabých stránek organizace) a vnějších faktorů (externích příležitostí a ohrožení) stanoví základní podnikatelskou pozici organizace. Tato analytická metoda je jedna z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších metod. Název metody SWOT je odvozen 21

22 od anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (nebezpečí, hrozby). Silné stránky S a slabé stránky W jsou faktory vnitřní konkurenceschopnosti. Příležitosti O a nebezpečí T představují vliv vnějšího okolí.) Účelem SWOT analýzy je zaměřit se na maximální využití příležitostí vnějšího prostředí a vyzdvižení těch silných stránek, které mají pro organizaci strategický význam. Pozornost vyžadují i ohrožení a slabiny organizace, které je třeba eliminovat, na druhé straně mohou být v určitých případech výzvou či podnětem k jejich řešení. Výstupy SWOT analýzy jsou pak východiskem pro formulaci vize a výběr strategie. SWOT analýza je zkratka pro: S Strenghts, tj, silné stránky O Opportunities, tj. příležitosti SW - sleduje vnitřní prostředí: kvalifikace pracovníků organizace služeb management pověst firmy technologie výroby poloha firmy kapacita výroby image firmy W Weaknesses, tj. slabé stránky T - Treats, tj. hrozby OT - sleduje vnější prostředí: konkurence dodavatelé odběratelé legislativa politická situace 2. Stanovení vize. Vize je relativně jasná a konkrétní představa budoucího stavu organizace, která motivuje své nositele a jejich úsilí usměrňuje a s vizí se musí seznámit všichni zaměstnanci a přesvědčit je o její správnosti, tzn., že musí být sdílena. 3. Formulace cílů. Vize, aby byla naplněna, je třeba rozpracovat do souhrnu zastřešujících obecných cílů. Jde o formulaci strategických (dlouhodobých cílů), které jsou dále rozpracovány na cíle taktické a operativní, tj. krátkodobé, konkrétní dílčí cíle a úkoly, včetně určení vzájemných vazeb, odpovědnosti za jejich plnění, termínu plnění a způsobu průběžné a závěrečné kontroly. Cíle organizace zpravidla vyjadřují podnikatelské záměry, jež mohou být zaměřeny na ziskovost, růst firmy, podíl na trhu, zvyšování kvality výrobků 22

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více