Management a marketing pro neziskové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management a marketing pro neziskové organizace"

Transkript

1 Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010

2 Management a marketing pro neziskové organizace Obsah 1. Neziskové organizace 2. Sociální služby 3. Základní pojmy a vývoj managementu 4. Management jako proces - plánování 5. Management jako proces - organizování 6. Manažer v organizaci 7. Strategický záměr v neziskových organizacích 8. SWOT analýza a strategický plán 9. Komunikace v řízení 10. Etika v řízení a kultura organizace 11. Marketing v neziskové organizaci 12. Marketingový mix 13. Marketing služeb 14. Propagace v neziskovém sektoru 2

3 1. Neziskové organizace Charakteristika neziskových organizací: Ziskový (tržní), tj. první sektor, tvoří ziskové subjekty, které získávají prostředky z prodeje zboží za účelem dosažení zisku. Neziskový (netržní), tj. druhý sektor, tvoří neziskové subjekty, které získávají prostředky přerozdělovacími procesy za účelem dosažení užitku nejčastěji v podobě veřejné služby. Neziskový sektor zahrnuje: a) Neziskový veřejný sektor (veřejný nebo též druhý sektor) financovaný z veřejných financí. b) Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) financovaný ze soukromých financí, sektor domácností tvořený lidmi, kteří zasahují do koloběhu finančních toků. c) Sektor domácností je tvořen lidmi, kteří svým vstupem na trh produktů a trh výrobních faktorů zasahují do koloběhu finančních toků. Tento sektor má význam pro formování společnosti, což zpětně ovlivňuje kvalitu i chod neziskových organizací. Neziskové organizace jsou právnickými osobami, nejsou založeny za účelem podnikání a za účelem tvorby zisku, uspokojují potřeby občanů, většinou jsou financovány z veřejných rozpočtů. Poslání neziskových organizací je definováno souborem potřeb, které příslušná organizace uspokojuje prostřednictvím užitných hodnot produkovaných statků a služeb. V neziskovém sektoru tedy působí dvě základní skupiny organizací: 1. veřejný sektor, tj. neziskové organizace působící ve veřejném neziskovém sektoru, kterými je zabezpečován zejména výkon veřejné správy na úrovni státu, regionu obce 2. třetí sektor, tj. neziskové organizace působící v soukromém neziskovém sektoru. Posláním těchto organizací je podílet se na veřejné politice v rámci občanské společnosti (sdružování občanů) 3

4 3. Typologie neziskových organizací: a) zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu b) občanská sdružení vč. odborových organizací c) politické strany a politická hnutí d) státem uznávané církve a náboženské společnosti e) nadace a nadační fondy, obce f) organizační složky státu a územních samosprávných celků g) příspěvkové organizace h) státní fondy i) obecně prospěšné společnosti j) veřejné vysoké školy Členění neziskových organizací, neziskové organizace lze v našich podmínkách dělit do pěti typových skupin: 1. vzájemně prospěšné, jako jsou občanská sdružení, profesní komory, atd. 2. veřejně prospěšné, tj. nadace a nadační fondy 3. organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací a samosprávných územních celků, tj. organizační složky státu, kraje, obce, NKÚ, ústavní soud, atd. 4. ostatní veřejnoprávní organizace jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Česká národní banka, VZP, veřejné vysoké školy atd. 5. neziskové obchodní společnosti, tj. akciové společnosti, družstva, s.r.o., atd. Finanční zdroje neziskových organizací tvoří zejména výnosy z vlastní a doplňkové činnosti, z prodeje či pronájmu, z reklam, darů, dědictví a sponzoringu, od pojišťoven a fondů, z úroků, sbírek, tombol, loterií, daňových úlev a z veřejných rozpočtů. Zvláštními finančními zdroji pro některé neziskové organizace jsou členské příspěvky, příspěvky věřících občanů, výnosy z daní a poplatků 4

5 stanovených zákony, vklady zakladatelů, výnosy z poplatků a pokut, výnosy z obchodování s cennými papíry ve vlastnictví organizace, úvěry atd. Fundraising znamená získávání finančních prostředků a zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční prostředky a jiné prostředky na činnost neziskových organizací. Metody získávání finančních prostředků: a) trh masově anonymních dárců (sběr na ulicích, schránky v obchodních domech) b) trh členů organizace a jejich přátel (benefiční koncerty) c) trh vlivných osob (slavnostní večeře), kampaně Zdroje financování: Podpora jednotlivců, z nadací a nadačních fondů, z korporací, od státu a vlády. Hospodaření neziskových organizací: Podmínkou hospodaření každé organizace (ziskové i neziskové) je důsledná a podle závazných předpisů vedená účetní evidence výnosů a nákladů, aktiv a pasiv, toku finančních prostředků, zdanění příjmů, majetku a služeb. Kritéria členění neziskových organizací: 1. členění organizací podle vlastnických vztahů: a) státní b) soukromé 2. členění organizací podle způsobu hospodaření: a) rozpočtové b) příspěvkové - uvedené členění je již překonané; komerčně zaměřené organizace, jejichž financováni je z větší míry zabezpečováno z vlastních zdrojů na základě poskytovaných služeb c) organizace dotované, které dostávají převážnou část prostředků z dotací 3. členění organizací podle subjektu managementu: 5

6 a) organizace převažující řídící činností profesionálních pracovníků, kteří pracují v těchto organizacích za plat nebo za mzdu b) organizace s převažující činností dobrovolných pracovníků 4. členění organizací podle rozhodovacích procesů: a) první skupina - rozhodují vlastní členové organizace b) druhá skupina - rozhodují orgány státní správy c) třetí skupina rozhodují orgány státní moci a poslanci 5. členění organizací podle charakteru odběratele: a) organizace orientující se na specifického zákazníka - poskytují služby zákazníkům za určitý poplatek, který hradí stát nebo sám zákazník b) organizace veřejně orientované, které poskytují služby pro všechno obyvatelstvo na náklady společnosti, přičemž jde především o zabezpečování kolektivních statků c) organizace orientované na zabezpečení potřeb vlastních členů; příkladem jsou družstva a odborové organizace 6. členění organizací podle marketingových kritérií: a) organizace podle času spotřeby, jedná se o to, zdali zákazník spotřebovává služby v pracovním nebo ve volném čase b) organizace podle formy spotřeby, zda se jedná o formu dobrovolnou nebo povinnou 7. členění podle kontrolního subjektu: a) organizace kontrolované převážně svými členy, tj. organizace poskytující služby převážně svým vlastním členům např. odborové orgány b) organizace kontrolované převážně svým okolím např. kontrola prostřednictvím státní správy, masmédii c) organizace s podnikatelskou kontrolou 6

7 2. Sociální služby Sociální služby lze charakterizovat jako všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé povahy, které jsou poskytované oprávněným uživatelům, a jejich cílem je zvýšení kvality klientova života, příp. i ochrana zájmů společnosti. K typickým sociálním službám patří: výchova, vzdělávání, zdravotnické služby a bydlení. Charakter sociálních služeb: a) sociální služby jsou služby poskytované oprávněným uživatelům b) sociální služby jsou charakteristické obtížným hodnocením jejich výsledných efektů Za základní sociální služby považujeme: Ubytování, stravování, hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů klientů, služby výchovné, vzdělávací a aktivizační, služby socioterapeutické. Proces poskytování sociálních služeb: Sociální služby představují vstupy do určitého reprodukčního procesu, které ve spojení se zákazníky přinášejí určité pozitivní výsledky (výstupy). Druhy sociálních služeb: Azylové domy, centra denních služeb, domovy a penziony, domy na půli cesty, domovy pro matky s dětmi, chráněné bydlení, kluby důchodců a jídelny, kontaktní centra, krizová intervence, linky důvěry, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, pečovatelská služba. Vliv trhu na cenu: a) vysoká cena znamená, že zákazník jde jinam b) snížená cena znamená, že ji sníží i konkurence 7

8 Možné reakce na vliv trhu na cenu: 1. Politika postupného snižování cen - nejprve vysoké zaváděcí ceny za služby, ale pak jsou následně snižovány, jakmile náklady začnou klesat 2. Politika průnikových cen - nejprve nízké zaváděcí ceny, které umožní neziskové organizaci proniknout na trh a tato skutečnost vede ke zvýšení ceny. Vliv zákazníka na cenu: Zákazník posuzuje kvalitu, dostupnost, použití služby a všechny tyto vlivy se promítají do cenové tvorby. Vliv prostředí na cenu: Neziskové organizace musí brát v úvahu několik faktorů, a to politických, sociálních, ale také ekonomických. Služba nebo výrobek je poskytován tak, že spotřebitel (zákazník) nemusí za služby či výrobek hradit žádné poplatky, organizace nic neúčtuje z důvodu politických, sociálních apod. (např. bezplatné školství), nebo neziskové organizace účtují pouze sníženou tzv. subvencovanou cenu, příp. neziskové organizace účtují plnou cenu včetně zisku. Ceny v neziskové organizaci se stanovují tak, že se do ceny nabízené služby či výrobku zakalkuluje průměrný zisk. Poskytovatelem sociálních služeb je subjekt, jehož aktivity směřují k odstraňování či zmírňování nepříznivých situací a jež poskytuje přímou podporu nefinančního charakteru lidem, kteří se v takové situaci vyskytnou. Kdo může být poskytovatelem sociálních služeb: 1. stát, tj. zařízení a ústavy spadající pod jednotlivá ministerstva 2. nestátní organizace: a) obce mohou zřizovat např. domovy důchodců b) soukromníci zajišťování pečovatelské služby, poradenská činnost c) nevládní neziskové organizace mohou získávat granty, dotace, např. občanská sdružení, nadace, církve, občansko-prospěšné společnosti 8

9 3. Základní pojmy a vývoj managementu Management lze charakterizovat jako řízení (označení funkce), řídící pracovníky (skupinu lidí vykonávající manažerské funkce), vědní disciplínu a předmět studia. Cílem všech organizací je být produktivní. Důraz kladen na verifikovatelnost cílů, tzn., zda je možné na konci nějakého časového období zjistit (určit) zda bylo cíle dosaženo, tj. ověřitelnost cíle. Je důležité cíle revidovat, a pokud už nejsou aktuální, je třeba je zrušit a stanovit cíle nové. Cíle managementu: a) cíl je stav, kterého má být dosaženo b) u obchodních manažerů je to zisk c) u neziskových organizací je to změněná lidská bytost d) členění cílů: 1. základní, tj. cíle společné pro všechny podnikatelské subjekty, např. maximalizace zisku, kvalita výrobků a služeb) 2. specifické, které znamenají konkretizaci těchto obecných cílů pro jednotlivé firmy, pracoviště, úseky činnosti 3. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, operativní e) cíle neziskových organizací jsou obsaženy ve strategickém plánu Znaky poslání: musí vycházet ze základní filozofie neziskové organizace, mělo by ctít morální zásady a altruistický pohled na svět, musí být konkrétní, musí vycházet z potřeb klientů a z možností organizace, umět formulovat poslání tak, aby bylo srozumitelné všem. Poslání má oproti vizi konkrétní charakter, musí vycházet z potřeb klientů a možností organizace, detailně zpracované poslání je obsaženo v dokumentech, které musí nezisková organizace vypracovat, např. zřizovací listina, výroční zpráva, atd. 9

10 Vývoj managementu: 1. Etapa: Klasický management, ve kterém byl položen důraz na technickou stránku řízení a psychologické a sociální přístupy. 2. Etapa: Procesní přístupy - důraz na klasifikaci manažerských funkcí, systémové přístupy, tj. komplexní chápání jevů a kvantitativní přístupy, tj. matematické modely). 3. Etapa: Empirické přístupy - aplikují manažerskou praxi. 4. Etapa: Procesní přístupy jsou typické pro společnost postindustriální, kde základním předpokladem úspěchu je lidský faktor. Variantou procesního přístupu je reengineering. Znalostní management považuje za základní bohatství organizace znalosti lidí. V průběhu vývoje managementu se vytvořila tři centra managementu, a to centrum americké (v čele s USA), centrum asijské (Japonsko) a centrum evropské (kolem EU). Vývojové pojetí managementu a jeho představitelé: F. W. Tailor - považován za otce vědeckého managementu H. L. Gantt - grafické metody využitelné pro potřeby plánování a manažerské kontroly H. Fayol - považován za otce moderního managementu; sestavil 14 principů managementu H. Můnsterberg - otec průmyslové psychologie; aplikoval psychologii v průmyslu a do managementu W. D. Scott - aplikoval psychologii v reklamě a do marketingu V. Pareto - považován za otce sociálně systémového přístupu k organizování a managementu P. Drucker - zabýval se neziskovými organizacemi Moderní trendy managementu jsou výsledkem reakce na radikální změny v okolí. Je to postupné utváření nové filozofie managementu, nejčastěji nazývané jako procesní řízení. V tomto pojetí 10

11 managementu se promítá posun paradigmatu od industriální společnosti ke společnosti znalostí (postindustriální). 4. Management jako proces - plánování Management jako proces charakterizuje management ve vztahu k používání manažerských funkcí, Manažerské funkce jsou základní činnosti, které manažer vykonává z titulu své funkce: 1. Plánování zahrnuje stanovení cílů (tj. žádoucího stavu) a prostředků k jejich dosažení. Výsledkem je plán (tj. postup k dosažení stanovených cílů). Strategie znamená dlouhodobý rozvojový program a způsob činnosti organizace. 2. Organizování znamená uspořádání prvků a vztahů mezi nimi v soustavě. Výsledkem je organizační struktura, tj. vnitřní uspořádání organizace. 3. Personální zajištění znamená obsazování pozic v organizační struktuře nejschopnějšími lidmi. Charakteristika procesu personálního zajištění, vedení a motivace, kontroly: Personální činnosti představují dílčí a specializované aktivity v rámci personálního řízení, např. vytváření pracovních míst, personální plánování, získávání, rozmísťování, hodnocení a odměňování pracovníků, péče o pracovníky, atd. 4. Vedení lidí znamená schopnost vést, usměrňovat, motivovat a stimulovat. Motivace je vnitřní proces utváření cílů člověka, motiv je vnitřní potřeba podněcující jeho jednání. Mezi hlavní teorie motivace patří Maslowova teorie hierarchie potřeb (pět motivačních úrovní), Herzbergova teorie dvou faktorů (hygienické vlivy a motivátory), teorie X a Y (pevné a volné vodítko). Stimulace znamená usměrňování jedince pomocí vnějších podnětů. Stimul je vnější podnět, který má určitý motiv podnítit či utlumit. 5. Kontrola dosažení podnikových cílů zjišťuje skutečný stav a porovnává ho se stavem plánovaným. Rozhodování znamená výběr jedné možnosti z několika dalších. Při rozhodování lze využít: indukci, dedukci, analogii, brainstorming, genealogický strom. 11

12 Komunikace verbální a nonverbální znamená předávání a přijímání informací potřebných k výkonu manažerských funkcí, tj. k samotnému zabezpečení procesu rozhodování a řízení. Body 1. až 5. jsou manažerské funkce (činnosti). Komunikace je prostředkem k vykonávání manažerských funkcí a rozhodování je součástí každé řídící funkce. PLÁNOVÁNÍ: Plánování je považováno za nejnáročnější a nejdůležitější funkci manažera. Je to činnost, která zahrnuje stanovení cílů a prostředků k jejich dosažení výsledkem plánovací funkce je plán, který znamená promyšlený postup, jak dosáhnout stanovených cílů z každého plánu by mělo být zřejmé, čeho chceme dosáhnout a jak. Podstatou plánování je to, že: přispívá k dosahování záměrů a cílů vztahuje se na veškeré aktivity umožňuje efektivní provádění činností Druhy plánů: Z hlediska časového horizontu lze rozlišovat tři základní úrovně plánování: dlouhodobé plánování (většinou prováděné na více než pětileté období) střednědobé plánování (pohybující se obvykle v rozsahu jednoho až pěti let) krátkodobé plánování (rozsah do jednoho roku, rozpracovaný na kratší období) Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu lze rozlišovat: strategické plánování jako výchozí plánování v organizaci, navazuje na strategické cíle, vyznačuje se dlouhodobým charakterem a komplexním přístupem k organizaci jako celku taktické plánování vychází ze strategického plánování, specifikuje a konkretizuje cíle a prostředky k uskutečnění strategických cílů pro určitou vymezenou dobu, má střednědobý charakter, je realizováno na střední úrovni řízení operativní plánování vychází z taktického plánování a z konkrétních, známých podmínek a zdrojů, má krátkodobý charakter, je realizováno nejnižším managementem. 12

13 Základní plánovací kategorie: 1. Cíle znamenají žádoucí stav, kterého chce organizačně dosáhnout. Cíle jsou formulovány v různé míře obecnosti, např.: obecné cíle, jsou cíle společné pro všechny podnikatelské subjekty, např. cíle marketingové, růstové, sociální atd. specifické cíle, znamenají konkretizaci obecných cílů pro jednotlivé organizace, pracoviště, úseky činnosti atd. podle konkrétních podmínek. 2. Strategie vyjadřují dlouhodobý rozvojový program a způsob činnosti organizace. Vztahují se především ke strategickému plánování a dávají odpověď na to: jak udržet či zlepšit konkurenční pozici organizace, jak se chovat na trhu které výrobky či sortiment vyrábět a služby poskytovat, které trhy obsadit jakou finanční strategii zvolit atd. Rozdělení strategií: 1. Strategie založené na základní orientaci firmy na trhu, tzv. Porterovy generické (obecně použitelné) konkurenční strategie: Strategie vedoucího postavení v celkových nákladech. Účelem je redukce nákladů na základě celkového množství zkušeností Strategie odlišení. Jde o snahu v daném odvětví přijít s ojedinělou nabídkou služeb nebo výrobků Strategie zaměření, tj. zaměření orientace na specifické skupiny zákazníků, nabízení výrobků na celém trhu 2. Inovační strategie, tj. způsoby zavádění nových výrobků či služeb a patří sem: strategie ofenzivní (přijít na trh jako první) defenzivní mírně ofenzivní (postavení tzv. druhého na trhu) zůstatkové (zaměřená na přežití) 13

14 3. Konkurenčně orientované strategie, tj. silná konkurence nutí organizace hledat strategie k udržení se na trhu a patří sem: nezávislé strategie (využívají řady způsobů konkurence bez snahy se z konkurencí spojovat) strategie zaměřené na spolupráci strategie manévrování 4. Růstové strategie, které dávají odpovědi na otázky: Jaký růst je možno očekávat? Jaké bude tempo růstu? Jak růst vznikne? 5. Management jako proces - organizování Organizování je činnost, jejímž cílem je vytváření funkční organizační struktury (je výsledkem organizování), tzn. uspořádání prvků (tj. lidí a výrobních prostředků) a jejich vzájemných vztahů (vazeb) v soustavě (v organizaci, podniku, dílně). Organizační struktura (neboli organizační pyramida) je výsledkem organizování, která představuje vnitřní uspořádání organizace, tzv. vnitřní hierarchii. Organizační struktura je složena z organizačních útvarů, např. podnik, závod, provoz, dílna, které tvoří jednotlivé organizační stupně, např. 4. stupeň - podnik; 3. stupeň - závod; 2. stupeň - provoz; 1. stupeň - dílna. V čele organizačních útvarů jsou jejich vedoucí. Vztahy mezi jednotlivými organizačními stupni představují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Z tohoto pohledu mluvíme o stupních řízení tvořených vedoucími jednotlivých organizačních útvarů, kteří vytvářejí odpovídající řídící strukturu, např. 4. stupeň - ředitel podniku, školy; 3. stupeň - vedoucí závodu, zástupce ředitele školy; 2. stupeň - vedoucí provozu, vrchní mistr; 1. stupeň - vedoucí dílny, mistr odborného výcviku. Základní charakteristiky organizační struktury, tj. rozpětí řízení a dělba pravomocí: 1. Rozpětí řízení vyjadřuje počet přímo podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. S ohledem na limitující tělesnou i duševní kapacitu vedoucího existuje maximální počet 14

15 podřízených, které je vedoucí schopen ještě optimálně vést. Tento počet se označuje jako optimální rozpětí řízení, za optimální rozpětí se uvádí 5-10 pracovníků. a) Plochá organizační struktura, tzn. čím větší je rozpětí řízení, tím je organizační pyramida plošší), např. vedoucí manažer přímo řídí nákupčího, účetní, skladníka, pokladní a hospodáře. b) Strmá organizační struktura, tzn. čím menší je rozpětí řízení, je pyramida strmější, např. vedoucí manažer přímo řídí účetního a nákupčího. Účetní pak přímo řídí pokladní a nákupčí přímo řídí hospodáře a skladníka. 2. Pravomocí se rozumí právo rozhodovat a vydávat příkazy k provádění těchto rozhodnutí. Pravomoc má být v souladu s odpovědností za prováděná rozhodnutí. Tzn., že odpovědnost je nedelegovatelná. Pravomoc a odpovědnost jsou souhrnně nazývány jako kompetence. Typy organizačních struktur: Klasifikace organizačních struktur vychází z dělby pravomocí a podle tohoto hlediska existují tři nejdůležitější typy organizačních struktur: a) Liniová organizační struktura je charakterizována jediným odpovědným vedoucím, a také jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými. Jsou dány jasné kompetence a jednoduché vztahy podřízenosti a nadřízenosti, přehlednost, relativně krátké řetězce informačních vazeb a možnost použití i pro větší jednotky. Nevýhodou je jednosměrnost předávání informací (shora dolů), takže vedení má malou zpětnou vazbu. 15

16 b) Funkcionální organizační struktura je charakterizována funkčně specializovanými vedoucími a funkčně specializovanou pravomocí a odpovědností, tzn., že vedoucí má pravomoc a odpovědnost za jemu příslušnou specializovanou funkci. Vstup odbornosti a specializace do řízení. Nevýhodou funkcionální struktury je velká četnost a složitost vazeb mezi jejími prvky. c) Liniově štábní organizační struktura slučuje kladné rysy předchozích typů struktur. Je tvořena dvěma základními složkami, a to liniovou a štábní. Úkolem liniové složky je komplexní řízení daného útvaru. Štáb plní úlohu poradní či pomocnou, která ale nemusí být řídicím systémem vždy akceptována. Omezenost či absence pravomocí specialistů ve štábním útvaru je nevýhodou uvedené struktury, narušení principu jediného odpovědného vedoucího (v daném schématu jde o dvojí řízení) a křížení kompetencí. 16

17 Kromě uvedených typů organizačních struktur se vyskytují tzv. věcné struktury, kde o uspořádání organizace rozhoduje konkrétní hledisko: a) obor činnosti (výzkum, marketing, výroba, finance atd.) jde o funkční organizační strukturu b) výrobek, služba, teritorium (místo působení), skupiny zákazníků atd., jde o divizní (divizionální) organizační strukturu 6. Manažer v organizaci Manažer je vedoucí pracovník odpovědný za dosahování cílů jemu svěřených organizačních jednotek. Má vymezeny kompetence, tj. úkoly, pravomoc a odpovědnost. Technokratické pojetí manažerské práce předpokládá široké vzdělání manažera, které mu zajišťuje mocenskou převahu a postavení nařizovatele a kontrolora podřízených. Humanistické pojetí zdůrazňuje podporu rozvoje všech pracovníků a postavení kouče. Charakteristika manažerské profese: Úlohou manažera je zejména umět využít odborníků a svých podřízených za účelem splnění vytyčených cílů a z toho vyplývá, že manažerské profese vyžadují univerzální znalosti a dovednosti. Předpoklady k manažerské práci: vrozené projevuje se u něho potřeba řídit, touha po moci, schopnost vcítit se získané, tj. výcvikem, výchovou, vzděláváním, znalost metod řízení, ekonomické, sociálně psychologické znalosti, umění komunikovat, dobrá tělesná a duševní kondice, dobrý zdravotní stav atd. 17

18 Dovednosti manažera: a) technické (schopnost používat postupy, techniky a znalosti specializovaných útvarů, např. metody účetnictví, organizace práce) b) lidské dovednosti (schopnost pracovat s lidmi, vést týmy, motivovat), c) koncepční dovednosti (schopnost koordinovat činnosti organizace - vidět souvislosti, odhadovat budoucí vývoj) d) projekční dovednosti (schopnost vidět problém a navrhnout efektivní řešení) Diferenciace manažerů do jednotlivých úrovní řízení: a) vrcholoví manažeři (nejvyšší top management) b) manažeři druhé linie (střední, middle management) c) manažeři první linie (nejnižší, first-line, lower management) Styl řízení představuje způsob chování manažera k podřízeným: a) autokratický styl (veškeré rozhodování je v rukou vedoucího) b) demokratický styl (partnerský - vedoucí deleguje část své pravomoci a umožňuje spoluúčast podřízených na rozhodování) c) liberální styl (styl volného průběhu - minimální zasahování vedoucího do činnosti podřízených) Základní manažerské schopnosti: a) profesionalita (úroveň kvalifikace, profesionální chování a vystupování b) úsudek (identifikovat, chápat a řešit problémy) c) iniciativa (přebírat odpovědnost) d) řízení a kontrola, řízení času, komunikace 18

19 e) přesnost (vysoká kvalita práce) f) inovativnost (nové nápady) Sociální schopnosti: a) spolupráce b) řízení stresu c) spolehlivost d) stanovení cílů a překonávání překážek Timemanagement znamená hospodaření s časem manažera. Dle Druckera: Kdo neumí řídit svůj čas, neumí řídit vůbec nic. Ztracený čas se však nedá nahradit, hmotné statky ano, čas nelze koupit ani prodat, uschovat či skladovat. 7. Strategický záměr v neziskových organizacích Úloha strategického záměru spočívá v zajištění rozvoje organizace, je nutné definovat její poslání, cíle a strategie, které vedou k jeho dosažení. Pro tyto účely se před samotným začátkem podnikatelské činnosti sestavuje strategický projekt, tj. podrobný plánovací dokument, který slovy i čísly vyjadřuje zvažovaný podnikatelský záměr. Sestavuje se při založení zcela nové organizace anebo při významnějším rozšíření, restrukturalizaci, modernizaci či uvedení nových výrobků/služeb na trh u organizace již zavedené. Projekt určuje směr, jímž by se činnost organizace měla ubírat po dobu minimálně prvních tří let, někdy i déle. 19

20 Strategický projekt plní obvykle dvě základní funkce: 1. Interní, tj. slouží jako nástroj pro plánování nezbytný pro řízení organizace, pro koordinaci jednotlivých aktivit a lze jej použít i jako nástroj pro vnitřní kontrolu. Plánované cíle se potom porovnávají s cíli skutečně dosaženými. 2. Externí, tj. slouží jako dokument pro komunikaci s okolím organizace (např. s dodavateli, bankou, investory atd.). Obsah a zpracování strategického projektu Formulace vize je vůbec prvním krokem jak pro založení organizace, tak pro úspěšné uplatnění jejího poslání a vypracování úspěšného strategického projektu. Záleží na charakteru poslání organizace, zda je formulace vize snadná nebo naopak obtížná. Podnikatelský záměr znamená koncepční představu o budoucí činnosti organizace. Obsah strategického projektu a jeho rozsah je ovlivněn typem organizace. I přes rozdíly lze za obvyklou považovat následující strukturu: 1. Titulní strana 2. Analýza současného stavu organizace 3. Analýza podstatného okolí (analýza vnějšího prostředí) 4. SWOT analýza 5. Formulace hlavního cíle 6. Strategie k dosažení cíle 7. Plán činnosti 8. Finanční plán 9. Řízení a kontrola 10. Závěr a shrnutí 11. Přílohy 20

21 Zásady správného sestavení strategického projektu: a) optimální rozsah je cca stran b) pokud je záměr delší než pět stránek, je vhodné jej doplnit na začátku obsahem c) není žádoucí používání odborného žargonu d) nutné dodržovat logickou návaznost jednotlivých částí plánu e) formulovat cíle jasně a zřetelně f) první návrh podnikatelského projektu by měl být sepsán manažerským týmem organizace, přičemž platí zásada, že každý zainteresovaný odborník by měl připravit tu část plánu, za kterou je přímo odpovědný g) některé organizace mohou vyhledat odbornou pomoc agentur specializovaných na sestavování podnikatelských záměrů Strategický projekt se obvykle píše ve třetí osobě, např. ředitelé, majitel, majitelé, Jaroslav Novák. Organizace již zavedené mohou užívat první osobu ( my ). 8. SWOT analýza a strategický plán Strategického plán a jeho fáze 1. Analýza výchozí situace. Pro analýzu vlivu vnitřních faktorů (tzn. umístění organizace, její právní forma, historie, výrobky a služby, zaměstnance, finanční situace) i pro analýzu vnějšího okolí (makrookolí tzn. globální prostředí) a mikrookolí (to je tvořeno dodavateli, veřejností, konkurencí a zákazníky) na organizaci lze nalézt mnoho přístupů. STEP analýza hodnotí faktory globálního prostředí (tj. segment společenský, technologický, ekonomický a politicko-právní). SWOT analýza na základě hodnocení vnitřních faktorů (silných a slabých stránek organizace) a vnějších faktorů (externích příležitostí a ohrožení) stanoví základní podnikatelskou pozici organizace. Tato analytická metoda je jedna z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších metod. Název metody SWOT je odvozen 21

22 od anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (nebezpečí, hrozby). Silné stránky S a slabé stránky W jsou faktory vnitřní konkurenceschopnosti. Příležitosti O a nebezpečí T představují vliv vnějšího okolí.) Účelem SWOT analýzy je zaměřit se na maximální využití příležitostí vnějšího prostředí a vyzdvižení těch silných stránek, které mají pro organizaci strategický význam. Pozornost vyžadují i ohrožení a slabiny organizace, které je třeba eliminovat, na druhé straně mohou být v určitých případech výzvou či podnětem k jejich řešení. Výstupy SWOT analýzy jsou pak východiskem pro formulaci vize a výběr strategie. SWOT analýza je zkratka pro: S Strenghts, tj, silné stránky O Opportunities, tj. příležitosti SW - sleduje vnitřní prostředí: kvalifikace pracovníků organizace služeb management pověst firmy technologie výroby poloha firmy kapacita výroby image firmy W Weaknesses, tj. slabé stránky T - Treats, tj. hrozby OT - sleduje vnější prostředí: konkurence dodavatelé odběratelé legislativa politická situace 2. Stanovení vize. Vize je relativně jasná a konkrétní představa budoucího stavu organizace, která motivuje své nositele a jejich úsilí usměrňuje a s vizí se musí seznámit všichni zaměstnanci a přesvědčit je o její správnosti, tzn., že musí být sdílena. 3. Formulace cílů. Vize, aby byla naplněna, je třeba rozpracovat do souhrnu zastřešujících obecných cílů. Jde o formulaci strategických (dlouhodobých cílů), které jsou dále rozpracovány na cíle taktické a operativní, tj. krátkodobé, konkrétní dílčí cíle a úkoly, včetně určení vzájemných vazeb, odpovědnosti za jejich plnění, termínu plnění a způsobu průběžné a závěrečné kontroly. Cíle organizace zpravidla vyjadřují podnikatelské záměry, jež mohou být zaměřeny na ziskovost, růst firmy, podíl na trhu, zvyšování kvality výrobků 22

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

8. MANAGEMENT A MARKETING V KOSTCE

8. MANAGEMENT A MARKETING V KOSTCE MEZIOBOROVÁ PRAKTICKÁ STUDIA 8. MANAGEMENT A MARKETING V KOSTCE Každý manažer, ředitel i podnikatel, např. podnikatel v kulturním sektoru či ve venkovské turistice, má ovládat základy managementu a marketingu.

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace Plánování Plánování zahrnuje ty činnost, které jsou zaměřeny na určování cílů pro budoucnost a prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Plánování je výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí, je

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Plánování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1291_Organizování. Typy organizačních struktur_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1291_Organizování. Typy organizačních struktur_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1291_Organizování. Typy organizačních struktur_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více