Management a marketing pro neziskové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management a marketing pro neziskové organizace"

Transkript

1 Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010

2 Management a marketing pro neziskové organizace Obsah 1. Neziskové organizace 2. Sociální služby 3. Základní pojmy a vývoj managementu 4. Management jako proces - plánování 5. Management jako proces - organizování 6. Manažer v organizaci 7. Strategický záměr v neziskových organizacích 8. SWOT analýza a strategický plán 9. Komunikace v řízení 10. Etika v řízení a kultura organizace 11. Marketing v neziskové organizaci 12. Marketingový mix 13. Marketing služeb 14. Propagace v neziskovém sektoru 2

3 1. Neziskové organizace Charakteristika neziskových organizací: Ziskový (tržní), tj. první sektor, tvoří ziskové subjekty, které získávají prostředky z prodeje zboží za účelem dosažení zisku. Neziskový (netržní), tj. druhý sektor, tvoří neziskové subjekty, které získávají prostředky přerozdělovacími procesy za účelem dosažení užitku nejčastěji v podobě veřejné služby. Neziskový sektor zahrnuje: a) Neziskový veřejný sektor (veřejný nebo též druhý sektor) financovaný z veřejných financí. b) Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) financovaný ze soukromých financí, sektor domácností tvořený lidmi, kteří zasahují do koloběhu finančních toků. c) Sektor domácností je tvořen lidmi, kteří svým vstupem na trh produktů a trh výrobních faktorů zasahují do koloběhu finančních toků. Tento sektor má význam pro formování společnosti, což zpětně ovlivňuje kvalitu i chod neziskových organizací. Neziskové organizace jsou právnickými osobami, nejsou založeny za účelem podnikání a za účelem tvorby zisku, uspokojují potřeby občanů, většinou jsou financovány z veřejných rozpočtů. Poslání neziskových organizací je definováno souborem potřeb, které příslušná organizace uspokojuje prostřednictvím užitných hodnot produkovaných statků a služeb. V neziskovém sektoru tedy působí dvě základní skupiny organizací: 1. veřejný sektor, tj. neziskové organizace působící ve veřejném neziskovém sektoru, kterými je zabezpečován zejména výkon veřejné správy na úrovni státu, regionu obce 2. třetí sektor, tj. neziskové organizace působící v soukromém neziskovém sektoru. Posláním těchto organizací je podílet se na veřejné politice v rámci občanské společnosti (sdružování občanů) 3

4 3. Typologie neziskových organizací: a) zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu b) občanská sdružení vč. odborových organizací c) politické strany a politická hnutí d) státem uznávané církve a náboženské společnosti e) nadace a nadační fondy, obce f) organizační složky státu a územních samosprávných celků g) příspěvkové organizace h) státní fondy i) obecně prospěšné společnosti j) veřejné vysoké školy Členění neziskových organizací, neziskové organizace lze v našich podmínkách dělit do pěti typových skupin: 1. vzájemně prospěšné, jako jsou občanská sdružení, profesní komory, atd. 2. veřejně prospěšné, tj. nadace a nadační fondy 3. organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací a samosprávných územních celků, tj. organizační složky státu, kraje, obce, NKÚ, ústavní soud, atd. 4. ostatní veřejnoprávní organizace jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Česká národní banka, VZP, veřejné vysoké školy atd. 5. neziskové obchodní společnosti, tj. akciové společnosti, družstva, s.r.o., atd. Finanční zdroje neziskových organizací tvoří zejména výnosy z vlastní a doplňkové činnosti, z prodeje či pronájmu, z reklam, darů, dědictví a sponzoringu, od pojišťoven a fondů, z úroků, sbírek, tombol, loterií, daňových úlev a z veřejných rozpočtů. Zvláštními finančními zdroji pro některé neziskové organizace jsou členské příspěvky, příspěvky věřících občanů, výnosy z daní a poplatků 4

5 stanovených zákony, vklady zakladatelů, výnosy z poplatků a pokut, výnosy z obchodování s cennými papíry ve vlastnictví organizace, úvěry atd. Fundraising znamená získávání finančních prostředků a zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční prostředky a jiné prostředky na činnost neziskových organizací. Metody získávání finančních prostředků: a) trh masově anonymních dárců (sběr na ulicích, schránky v obchodních domech) b) trh členů organizace a jejich přátel (benefiční koncerty) c) trh vlivných osob (slavnostní večeře), kampaně Zdroje financování: Podpora jednotlivců, z nadací a nadačních fondů, z korporací, od státu a vlády. Hospodaření neziskových organizací: Podmínkou hospodaření každé organizace (ziskové i neziskové) je důsledná a podle závazných předpisů vedená účetní evidence výnosů a nákladů, aktiv a pasiv, toku finančních prostředků, zdanění příjmů, majetku a služeb. Kritéria členění neziskových organizací: 1. členění organizací podle vlastnických vztahů: a) státní b) soukromé 2. členění organizací podle způsobu hospodaření: a) rozpočtové b) příspěvkové - uvedené členění je již překonané; komerčně zaměřené organizace, jejichž financováni je z větší míry zabezpečováno z vlastních zdrojů na základě poskytovaných služeb c) organizace dotované, které dostávají převážnou část prostředků z dotací 3. členění organizací podle subjektu managementu: 5

6 a) organizace převažující řídící činností profesionálních pracovníků, kteří pracují v těchto organizacích za plat nebo za mzdu b) organizace s převažující činností dobrovolných pracovníků 4. členění organizací podle rozhodovacích procesů: a) první skupina - rozhodují vlastní členové organizace b) druhá skupina - rozhodují orgány státní správy c) třetí skupina rozhodují orgány státní moci a poslanci 5. členění organizací podle charakteru odběratele: a) organizace orientující se na specifického zákazníka - poskytují služby zákazníkům za určitý poplatek, který hradí stát nebo sám zákazník b) organizace veřejně orientované, které poskytují služby pro všechno obyvatelstvo na náklady společnosti, přičemž jde především o zabezpečování kolektivních statků c) organizace orientované na zabezpečení potřeb vlastních členů; příkladem jsou družstva a odborové organizace 6. členění organizací podle marketingových kritérií: a) organizace podle času spotřeby, jedná se o to, zdali zákazník spotřebovává služby v pracovním nebo ve volném čase b) organizace podle formy spotřeby, zda se jedná o formu dobrovolnou nebo povinnou 7. členění podle kontrolního subjektu: a) organizace kontrolované převážně svými členy, tj. organizace poskytující služby převážně svým vlastním členům např. odborové orgány b) organizace kontrolované převážně svým okolím např. kontrola prostřednictvím státní správy, masmédii c) organizace s podnikatelskou kontrolou 6

7 2. Sociální služby Sociální služby lze charakterizovat jako všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé povahy, které jsou poskytované oprávněným uživatelům, a jejich cílem je zvýšení kvality klientova života, příp. i ochrana zájmů společnosti. K typickým sociálním službám patří: výchova, vzdělávání, zdravotnické služby a bydlení. Charakter sociálních služeb: a) sociální služby jsou služby poskytované oprávněným uživatelům b) sociální služby jsou charakteristické obtížným hodnocením jejich výsledných efektů Za základní sociální služby považujeme: Ubytování, stravování, hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů klientů, služby výchovné, vzdělávací a aktivizační, služby socioterapeutické. Proces poskytování sociálních služeb: Sociální služby představují vstupy do určitého reprodukčního procesu, které ve spojení se zákazníky přinášejí určité pozitivní výsledky (výstupy). Druhy sociálních služeb: Azylové domy, centra denních služeb, domovy a penziony, domy na půli cesty, domovy pro matky s dětmi, chráněné bydlení, kluby důchodců a jídelny, kontaktní centra, krizová intervence, linky důvěry, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, pečovatelská služba. Vliv trhu na cenu: a) vysoká cena znamená, že zákazník jde jinam b) snížená cena znamená, že ji sníží i konkurence 7

8 Možné reakce na vliv trhu na cenu: 1. Politika postupného snižování cen - nejprve vysoké zaváděcí ceny za služby, ale pak jsou následně snižovány, jakmile náklady začnou klesat 2. Politika průnikových cen - nejprve nízké zaváděcí ceny, které umožní neziskové organizaci proniknout na trh a tato skutečnost vede ke zvýšení ceny. Vliv zákazníka na cenu: Zákazník posuzuje kvalitu, dostupnost, použití služby a všechny tyto vlivy se promítají do cenové tvorby. Vliv prostředí na cenu: Neziskové organizace musí brát v úvahu několik faktorů, a to politických, sociálních, ale také ekonomických. Služba nebo výrobek je poskytován tak, že spotřebitel (zákazník) nemusí za služby či výrobek hradit žádné poplatky, organizace nic neúčtuje z důvodu politických, sociálních apod. (např. bezplatné školství), nebo neziskové organizace účtují pouze sníženou tzv. subvencovanou cenu, příp. neziskové organizace účtují plnou cenu včetně zisku. Ceny v neziskové organizaci se stanovují tak, že se do ceny nabízené služby či výrobku zakalkuluje průměrný zisk. Poskytovatelem sociálních služeb je subjekt, jehož aktivity směřují k odstraňování či zmírňování nepříznivých situací a jež poskytuje přímou podporu nefinančního charakteru lidem, kteří se v takové situaci vyskytnou. Kdo může být poskytovatelem sociálních služeb: 1. stát, tj. zařízení a ústavy spadající pod jednotlivá ministerstva 2. nestátní organizace: a) obce mohou zřizovat např. domovy důchodců b) soukromníci zajišťování pečovatelské služby, poradenská činnost c) nevládní neziskové organizace mohou získávat granty, dotace, např. občanská sdružení, nadace, církve, občansko-prospěšné společnosti 8

9 3. Základní pojmy a vývoj managementu Management lze charakterizovat jako řízení (označení funkce), řídící pracovníky (skupinu lidí vykonávající manažerské funkce), vědní disciplínu a předmět studia. Cílem všech organizací je být produktivní. Důraz kladen na verifikovatelnost cílů, tzn., zda je možné na konci nějakého časového období zjistit (určit) zda bylo cíle dosaženo, tj. ověřitelnost cíle. Je důležité cíle revidovat, a pokud už nejsou aktuální, je třeba je zrušit a stanovit cíle nové. Cíle managementu: a) cíl je stav, kterého má být dosaženo b) u obchodních manažerů je to zisk c) u neziskových organizací je to změněná lidská bytost d) členění cílů: 1. základní, tj. cíle společné pro všechny podnikatelské subjekty, např. maximalizace zisku, kvalita výrobků a služeb) 2. specifické, které znamenají konkretizaci těchto obecných cílů pro jednotlivé firmy, pracoviště, úseky činnosti 3. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, operativní e) cíle neziskových organizací jsou obsaženy ve strategickém plánu Znaky poslání: musí vycházet ze základní filozofie neziskové organizace, mělo by ctít morální zásady a altruistický pohled na svět, musí být konkrétní, musí vycházet z potřeb klientů a z možností organizace, umět formulovat poslání tak, aby bylo srozumitelné všem. Poslání má oproti vizi konkrétní charakter, musí vycházet z potřeb klientů a možností organizace, detailně zpracované poslání je obsaženo v dokumentech, které musí nezisková organizace vypracovat, např. zřizovací listina, výroční zpráva, atd. 9

10 Vývoj managementu: 1. Etapa: Klasický management, ve kterém byl položen důraz na technickou stránku řízení a psychologické a sociální přístupy. 2. Etapa: Procesní přístupy - důraz na klasifikaci manažerských funkcí, systémové přístupy, tj. komplexní chápání jevů a kvantitativní přístupy, tj. matematické modely). 3. Etapa: Empirické přístupy - aplikují manažerskou praxi. 4. Etapa: Procesní přístupy jsou typické pro společnost postindustriální, kde základním předpokladem úspěchu je lidský faktor. Variantou procesního přístupu je reengineering. Znalostní management považuje za základní bohatství organizace znalosti lidí. V průběhu vývoje managementu se vytvořila tři centra managementu, a to centrum americké (v čele s USA), centrum asijské (Japonsko) a centrum evropské (kolem EU). Vývojové pojetí managementu a jeho představitelé: F. W. Tailor - považován za otce vědeckého managementu H. L. Gantt - grafické metody využitelné pro potřeby plánování a manažerské kontroly H. Fayol - považován za otce moderního managementu; sestavil 14 principů managementu H. Můnsterberg - otec průmyslové psychologie; aplikoval psychologii v průmyslu a do managementu W. D. Scott - aplikoval psychologii v reklamě a do marketingu V. Pareto - považován za otce sociálně systémového přístupu k organizování a managementu P. Drucker - zabýval se neziskovými organizacemi Moderní trendy managementu jsou výsledkem reakce na radikální změny v okolí. Je to postupné utváření nové filozofie managementu, nejčastěji nazývané jako procesní řízení. V tomto pojetí 10

11 managementu se promítá posun paradigmatu od industriální společnosti ke společnosti znalostí (postindustriální). 4. Management jako proces - plánování Management jako proces charakterizuje management ve vztahu k používání manažerských funkcí, Manažerské funkce jsou základní činnosti, které manažer vykonává z titulu své funkce: 1. Plánování zahrnuje stanovení cílů (tj. žádoucího stavu) a prostředků k jejich dosažení. Výsledkem je plán (tj. postup k dosažení stanovených cílů). Strategie znamená dlouhodobý rozvojový program a způsob činnosti organizace. 2. Organizování znamená uspořádání prvků a vztahů mezi nimi v soustavě. Výsledkem je organizační struktura, tj. vnitřní uspořádání organizace. 3. Personální zajištění znamená obsazování pozic v organizační struktuře nejschopnějšími lidmi. Charakteristika procesu personálního zajištění, vedení a motivace, kontroly: Personální činnosti představují dílčí a specializované aktivity v rámci personálního řízení, např. vytváření pracovních míst, personální plánování, získávání, rozmísťování, hodnocení a odměňování pracovníků, péče o pracovníky, atd. 4. Vedení lidí znamená schopnost vést, usměrňovat, motivovat a stimulovat. Motivace je vnitřní proces utváření cílů člověka, motiv je vnitřní potřeba podněcující jeho jednání. Mezi hlavní teorie motivace patří Maslowova teorie hierarchie potřeb (pět motivačních úrovní), Herzbergova teorie dvou faktorů (hygienické vlivy a motivátory), teorie X a Y (pevné a volné vodítko). Stimulace znamená usměrňování jedince pomocí vnějších podnětů. Stimul je vnější podnět, který má určitý motiv podnítit či utlumit. 5. Kontrola dosažení podnikových cílů zjišťuje skutečný stav a porovnává ho se stavem plánovaným. Rozhodování znamená výběr jedné možnosti z několika dalších. Při rozhodování lze využít: indukci, dedukci, analogii, brainstorming, genealogický strom. 11

12 Komunikace verbální a nonverbální znamená předávání a přijímání informací potřebných k výkonu manažerských funkcí, tj. k samotnému zabezpečení procesu rozhodování a řízení. Body 1. až 5. jsou manažerské funkce (činnosti). Komunikace je prostředkem k vykonávání manažerských funkcí a rozhodování je součástí každé řídící funkce. PLÁNOVÁNÍ: Plánování je považováno za nejnáročnější a nejdůležitější funkci manažera. Je to činnost, která zahrnuje stanovení cílů a prostředků k jejich dosažení výsledkem plánovací funkce je plán, který znamená promyšlený postup, jak dosáhnout stanovených cílů z každého plánu by mělo být zřejmé, čeho chceme dosáhnout a jak. Podstatou plánování je to, že: přispívá k dosahování záměrů a cílů vztahuje se na veškeré aktivity umožňuje efektivní provádění činností Druhy plánů: Z hlediska časového horizontu lze rozlišovat tři základní úrovně plánování: dlouhodobé plánování (většinou prováděné na více než pětileté období) střednědobé plánování (pohybující se obvykle v rozsahu jednoho až pěti let) krátkodobé plánování (rozsah do jednoho roku, rozpracovaný na kratší období) Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu lze rozlišovat: strategické plánování jako výchozí plánování v organizaci, navazuje na strategické cíle, vyznačuje se dlouhodobým charakterem a komplexním přístupem k organizaci jako celku taktické plánování vychází ze strategického plánování, specifikuje a konkretizuje cíle a prostředky k uskutečnění strategických cílů pro určitou vymezenou dobu, má střednědobý charakter, je realizováno na střední úrovni řízení operativní plánování vychází z taktického plánování a z konkrétních, známých podmínek a zdrojů, má krátkodobý charakter, je realizováno nejnižším managementem. 12

13 Základní plánovací kategorie: 1. Cíle znamenají žádoucí stav, kterého chce organizačně dosáhnout. Cíle jsou formulovány v různé míře obecnosti, např.: obecné cíle, jsou cíle společné pro všechny podnikatelské subjekty, např. cíle marketingové, růstové, sociální atd. specifické cíle, znamenají konkretizaci obecných cílů pro jednotlivé organizace, pracoviště, úseky činnosti atd. podle konkrétních podmínek. 2. Strategie vyjadřují dlouhodobý rozvojový program a způsob činnosti organizace. Vztahují se především ke strategickému plánování a dávají odpověď na to: jak udržet či zlepšit konkurenční pozici organizace, jak se chovat na trhu které výrobky či sortiment vyrábět a služby poskytovat, které trhy obsadit jakou finanční strategii zvolit atd. Rozdělení strategií: 1. Strategie založené na základní orientaci firmy na trhu, tzv. Porterovy generické (obecně použitelné) konkurenční strategie: Strategie vedoucího postavení v celkových nákladech. Účelem je redukce nákladů na základě celkového množství zkušeností Strategie odlišení. Jde o snahu v daném odvětví přijít s ojedinělou nabídkou služeb nebo výrobků Strategie zaměření, tj. zaměření orientace na specifické skupiny zákazníků, nabízení výrobků na celém trhu 2. Inovační strategie, tj. způsoby zavádění nových výrobků či služeb a patří sem: strategie ofenzivní (přijít na trh jako první) defenzivní mírně ofenzivní (postavení tzv. druhého na trhu) zůstatkové (zaměřená na přežití) 13

14 3. Konkurenčně orientované strategie, tj. silná konkurence nutí organizace hledat strategie k udržení se na trhu a patří sem: nezávislé strategie (využívají řady způsobů konkurence bez snahy se z konkurencí spojovat) strategie zaměřené na spolupráci strategie manévrování 4. Růstové strategie, které dávají odpovědi na otázky: Jaký růst je možno očekávat? Jaké bude tempo růstu? Jak růst vznikne? 5. Management jako proces - organizování Organizování je činnost, jejímž cílem je vytváření funkční organizační struktury (je výsledkem organizování), tzn. uspořádání prvků (tj. lidí a výrobních prostředků) a jejich vzájemných vztahů (vazeb) v soustavě (v organizaci, podniku, dílně). Organizační struktura (neboli organizační pyramida) je výsledkem organizování, která představuje vnitřní uspořádání organizace, tzv. vnitřní hierarchii. Organizační struktura je složena z organizačních útvarů, např. podnik, závod, provoz, dílna, které tvoří jednotlivé organizační stupně, např. 4. stupeň - podnik; 3. stupeň - závod; 2. stupeň - provoz; 1. stupeň - dílna. V čele organizačních útvarů jsou jejich vedoucí. Vztahy mezi jednotlivými organizačními stupni představují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Z tohoto pohledu mluvíme o stupních řízení tvořených vedoucími jednotlivých organizačních útvarů, kteří vytvářejí odpovídající řídící strukturu, např. 4. stupeň - ředitel podniku, školy; 3. stupeň - vedoucí závodu, zástupce ředitele školy; 2. stupeň - vedoucí provozu, vrchní mistr; 1. stupeň - vedoucí dílny, mistr odborného výcviku. Základní charakteristiky organizační struktury, tj. rozpětí řízení a dělba pravomocí: 1. Rozpětí řízení vyjadřuje počet přímo podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. S ohledem na limitující tělesnou i duševní kapacitu vedoucího existuje maximální počet 14

15 podřízených, které je vedoucí schopen ještě optimálně vést. Tento počet se označuje jako optimální rozpětí řízení, za optimální rozpětí se uvádí 5-10 pracovníků. a) Plochá organizační struktura, tzn. čím větší je rozpětí řízení, tím je organizační pyramida plošší), např. vedoucí manažer přímo řídí nákupčího, účetní, skladníka, pokladní a hospodáře. b) Strmá organizační struktura, tzn. čím menší je rozpětí řízení, je pyramida strmější, např. vedoucí manažer přímo řídí účetního a nákupčího. Účetní pak přímo řídí pokladní a nákupčí přímo řídí hospodáře a skladníka. 2. Pravomocí se rozumí právo rozhodovat a vydávat příkazy k provádění těchto rozhodnutí. Pravomoc má být v souladu s odpovědností za prováděná rozhodnutí. Tzn., že odpovědnost je nedelegovatelná. Pravomoc a odpovědnost jsou souhrnně nazývány jako kompetence. Typy organizačních struktur: Klasifikace organizačních struktur vychází z dělby pravomocí a podle tohoto hlediska existují tři nejdůležitější typy organizačních struktur: a) Liniová organizační struktura je charakterizována jediným odpovědným vedoucím, a také jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými. Jsou dány jasné kompetence a jednoduché vztahy podřízenosti a nadřízenosti, přehlednost, relativně krátké řetězce informačních vazeb a možnost použití i pro větší jednotky. Nevýhodou je jednosměrnost předávání informací (shora dolů), takže vedení má malou zpětnou vazbu. 15

16 b) Funkcionální organizační struktura je charakterizována funkčně specializovanými vedoucími a funkčně specializovanou pravomocí a odpovědností, tzn., že vedoucí má pravomoc a odpovědnost za jemu příslušnou specializovanou funkci. Vstup odbornosti a specializace do řízení. Nevýhodou funkcionální struktury je velká četnost a složitost vazeb mezi jejími prvky. c) Liniově štábní organizační struktura slučuje kladné rysy předchozích typů struktur. Je tvořena dvěma základními složkami, a to liniovou a štábní. Úkolem liniové složky je komplexní řízení daného útvaru. Štáb plní úlohu poradní či pomocnou, která ale nemusí být řídicím systémem vždy akceptována. Omezenost či absence pravomocí specialistů ve štábním útvaru je nevýhodou uvedené struktury, narušení principu jediného odpovědného vedoucího (v daném schématu jde o dvojí řízení) a křížení kompetencí. 16

17 Kromě uvedených typů organizačních struktur se vyskytují tzv. věcné struktury, kde o uspořádání organizace rozhoduje konkrétní hledisko: a) obor činnosti (výzkum, marketing, výroba, finance atd.) jde o funkční organizační strukturu b) výrobek, služba, teritorium (místo působení), skupiny zákazníků atd., jde o divizní (divizionální) organizační strukturu 6. Manažer v organizaci Manažer je vedoucí pracovník odpovědný za dosahování cílů jemu svěřených organizačních jednotek. Má vymezeny kompetence, tj. úkoly, pravomoc a odpovědnost. Technokratické pojetí manažerské práce předpokládá široké vzdělání manažera, které mu zajišťuje mocenskou převahu a postavení nařizovatele a kontrolora podřízených. Humanistické pojetí zdůrazňuje podporu rozvoje všech pracovníků a postavení kouče. Charakteristika manažerské profese: Úlohou manažera je zejména umět využít odborníků a svých podřízených za účelem splnění vytyčených cílů a z toho vyplývá, že manažerské profese vyžadují univerzální znalosti a dovednosti. Předpoklady k manažerské práci: vrozené projevuje se u něho potřeba řídit, touha po moci, schopnost vcítit se získané, tj. výcvikem, výchovou, vzděláváním, znalost metod řízení, ekonomické, sociálně psychologické znalosti, umění komunikovat, dobrá tělesná a duševní kondice, dobrý zdravotní stav atd. 17

18 Dovednosti manažera: a) technické (schopnost používat postupy, techniky a znalosti specializovaných útvarů, např. metody účetnictví, organizace práce) b) lidské dovednosti (schopnost pracovat s lidmi, vést týmy, motivovat), c) koncepční dovednosti (schopnost koordinovat činnosti organizace - vidět souvislosti, odhadovat budoucí vývoj) d) projekční dovednosti (schopnost vidět problém a navrhnout efektivní řešení) Diferenciace manažerů do jednotlivých úrovní řízení: a) vrcholoví manažeři (nejvyšší top management) b) manažeři druhé linie (střední, middle management) c) manažeři první linie (nejnižší, first-line, lower management) Styl řízení představuje způsob chování manažera k podřízeným: a) autokratický styl (veškeré rozhodování je v rukou vedoucího) b) demokratický styl (partnerský - vedoucí deleguje část své pravomoci a umožňuje spoluúčast podřízených na rozhodování) c) liberální styl (styl volného průběhu - minimální zasahování vedoucího do činnosti podřízených) Základní manažerské schopnosti: a) profesionalita (úroveň kvalifikace, profesionální chování a vystupování b) úsudek (identifikovat, chápat a řešit problémy) c) iniciativa (přebírat odpovědnost) d) řízení a kontrola, řízení času, komunikace 18

19 e) přesnost (vysoká kvalita práce) f) inovativnost (nové nápady) Sociální schopnosti: a) spolupráce b) řízení stresu c) spolehlivost d) stanovení cílů a překonávání překážek Timemanagement znamená hospodaření s časem manažera. Dle Druckera: Kdo neumí řídit svůj čas, neumí řídit vůbec nic. Ztracený čas se však nedá nahradit, hmotné statky ano, čas nelze koupit ani prodat, uschovat či skladovat. 7. Strategický záměr v neziskových organizacích Úloha strategického záměru spočívá v zajištění rozvoje organizace, je nutné definovat její poslání, cíle a strategie, které vedou k jeho dosažení. Pro tyto účely se před samotným začátkem podnikatelské činnosti sestavuje strategický projekt, tj. podrobný plánovací dokument, který slovy i čísly vyjadřuje zvažovaný podnikatelský záměr. Sestavuje se při založení zcela nové organizace anebo při významnějším rozšíření, restrukturalizaci, modernizaci či uvedení nových výrobků/služeb na trh u organizace již zavedené. Projekt určuje směr, jímž by se činnost organizace měla ubírat po dobu minimálně prvních tří let, někdy i déle. 19

20 Strategický projekt plní obvykle dvě základní funkce: 1. Interní, tj. slouží jako nástroj pro plánování nezbytný pro řízení organizace, pro koordinaci jednotlivých aktivit a lze jej použít i jako nástroj pro vnitřní kontrolu. Plánované cíle se potom porovnávají s cíli skutečně dosaženými. 2. Externí, tj. slouží jako dokument pro komunikaci s okolím organizace (např. s dodavateli, bankou, investory atd.). Obsah a zpracování strategického projektu Formulace vize je vůbec prvním krokem jak pro založení organizace, tak pro úspěšné uplatnění jejího poslání a vypracování úspěšného strategického projektu. Záleží na charakteru poslání organizace, zda je formulace vize snadná nebo naopak obtížná. Podnikatelský záměr znamená koncepční představu o budoucí činnosti organizace. Obsah strategického projektu a jeho rozsah je ovlivněn typem organizace. I přes rozdíly lze za obvyklou považovat následující strukturu: 1. Titulní strana 2. Analýza současného stavu organizace 3. Analýza podstatného okolí (analýza vnějšího prostředí) 4. SWOT analýza 5. Formulace hlavního cíle 6. Strategie k dosažení cíle 7. Plán činnosti 8. Finanční plán 9. Řízení a kontrola 10. Závěr a shrnutí 11. Přílohy 20

21 Zásady správného sestavení strategického projektu: a) optimální rozsah je cca stran b) pokud je záměr delší než pět stránek, je vhodné jej doplnit na začátku obsahem c) není žádoucí používání odborného žargonu d) nutné dodržovat logickou návaznost jednotlivých částí plánu e) formulovat cíle jasně a zřetelně f) první návrh podnikatelského projektu by měl být sepsán manažerským týmem organizace, přičemž platí zásada, že každý zainteresovaný odborník by měl připravit tu část plánu, za kterou je přímo odpovědný g) některé organizace mohou vyhledat odbornou pomoc agentur specializovaných na sestavování podnikatelských záměrů Strategický projekt se obvykle píše ve třetí osobě, např. ředitelé, majitel, majitelé, Jaroslav Novák. Organizace již zavedené mohou užívat první osobu ( my ). 8. SWOT analýza a strategický plán Strategického plán a jeho fáze 1. Analýza výchozí situace. Pro analýzu vlivu vnitřních faktorů (tzn. umístění organizace, její právní forma, historie, výrobky a služby, zaměstnance, finanční situace) i pro analýzu vnějšího okolí (makrookolí tzn. globální prostředí) a mikrookolí (to je tvořeno dodavateli, veřejností, konkurencí a zákazníky) na organizaci lze nalézt mnoho přístupů. STEP analýza hodnotí faktory globálního prostředí (tj. segment společenský, technologický, ekonomický a politicko-právní). SWOT analýza na základě hodnocení vnitřních faktorů (silných a slabých stránek organizace) a vnějších faktorů (externích příležitostí a ohrožení) stanoví základní podnikatelskou pozici organizace. Tato analytická metoda je jedna z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších metod. Název metody SWOT je odvozen 21

22 od anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (nebezpečí, hrozby). Silné stránky S a slabé stránky W jsou faktory vnitřní konkurenceschopnosti. Příležitosti O a nebezpečí T představují vliv vnějšího okolí.) Účelem SWOT analýzy je zaměřit se na maximální využití příležitostí vnějšího prostředí a vyzdvižení těch silných stránek, které mají pro organizaci strategický význam. Pozornost vyžadují i ohrožení a slabiny organizace, které je třeba eliminovat, na druhé straně mohou být v určitých případech výzvou či podnětem k jejich řešení. Výstupy SWOT analýzy jsou pak východiskem pro formulaci vize a výběr strategie. SWOT analýza je zkratka pro: S Strenghts, tj, silné stránky O Opportunities, tj. příležitosti SW - sleduje vnitřní prostředí: kvalifikace pracovníků organizace služeb management pověst firmy technologie výroby poloha firmy kapacita výroby image firmy W Weaknesses, tj. slabé stránky T - Treats, tj. hrozby OT - sleduje vnější prostředí: konkurence dodavatelé odběratelé legislativa politická situace 2. Stanovení vize. Vize je relativně jasná a konkrétní představa budoucího stavu organizace, která motivuje své nositele a jejich úsilí usměrňuje a s vizí se musí seznámit všichni zaměstnanci a přesvědčit je o její správnosti, tzn., že musí být sdílena. 3. Formulace cílů. Vize, aby byla naplněna, je třeba rozpracovat do souhrnu zastřešujících obecných cílů. Jde o formulaci strategických (dlouhodobých cílů), které jsou dále rozpracovány na cíle taktické a operativní, tj. krátkodobé, konkrétní dílčí cíle a úkoly, včetně určení vzájemných vazeb, odpovědnosti za jejich plnění, termínu plnění a způsobu průběžné a závěrečné kontroly. Cíle organizace zpravidla vyjadřují podnikatelské záměry, jež mohou být zaměřeny na ziskovost, růst firmy, podíl na trhu, zvyšování kvality výrobků 22

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více