Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 499/2009 ZM 18 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: p. Jiří Ovísek - členové MUDr. Martina Dvořáková Ing. Petr Plachý 500/2009 ZM 18 Program zasedání ZM po projednání schválilo program zasedání ZM. 501/2009 ZM Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 174/2007-ZM 6, 277/2008-ZM 11, 314/2008-ZM 12, 364/2008-ZM 13, 412/2008-ZM 15, 441/2009-ZM 16, 442/2009-ZM 16, 443/2009-ZM 16, 447/2009-ZM 16, 452/2009-ZM 17, 453/2009-ZM 17, 454/2009-ZM 17, 455/2009-ZM 17, 456/2009-ZM 17, 457/2009-ZM 17, 459/2009-ZM 17, 460/2009-ZM 17, 461/2009-ZM 17, 462/2009-ZM 17, 463/2009-ZM 17, 464/2009-ZM 17, 465/2009-ZM 17, 466/2009-ZM 17, 467/2009-ZM 17, 468/2009-ZM 17, 471/2009-ZM 17, 472/2009-ZM 17, 473/2009-ZM 17, 475/2009-ZM 17, 476/2009-ZM 17, 477/2009-ZM 17, 478/2009-ZM 17, 480/2009-ZM 17, 481/2009-ZM 17, 482/2009-ZM 17, 483/2009-ZM 17, 1

2 485/2009-ZM 17, 486/2009-ZM 17, 488/2009-ZM 17, 489/2009-ZM 17, 490/2009-ZM 17, 491/2009-ZM 17, 492/2009-ZM 17, 493/2009-ZM 17, 494/2009-ZM 17, 495/2009-ZM 17, 496/2009-ZM 17, 497/2009-ZM 17, 498/2009-ZM Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2009 ZM 18 Činnost orgánů obce ZM po projednání bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce na základě ust. 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 503/2009 ZM 18 Strategický plán rozvoje města aktualizace č ZM po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje města aktualizaci č ZM ukládá starostovi sledovat plnění cílů Strategického plánu rozvoje města Lipník nad Bečvou a jeho aktualizací. T: průběžně 504/2009 ZM 18 Pořízení změny územního plánu Lipník nad Bečvou č ZM po projednání schvaluje zařadit do změny č. 5 územního plánu města Lipník nad Bečvou: a) body dle důvodové szrávy: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 b) nezařadit bod číslo 5 důvodové zprávy. 2. ZM ukládá starostovi zajistit zpracování zadání změny územního plánu. T: /2009 ZM 18 Přijetí investičního příspěvku na akci: Bezpečný přechod Osecká 1. ZM po projednání schvaluje: a) přijetí investičního příspěvku ve výši ,- Kč od Olomouckého kraje na akci: Bezpečný přechod Osecká v Lipníku nad Bečvou, b) uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Olomouckým krajem. 2

3 2. ZM zplnomocňuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. T: /2009 ZM 18 Přijetí neinvestiční dotace na obnovu budovy radnice v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč od Olomouckého kraje na obnovu budovy radnice v Lipníku nad Bečvou, b) Smlouvu o poskytnutí dotace. 2. ZM zplnomocňuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. T: /2009 ZM 18 Příspěvek na stravování 1. ZM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 8,00 Kč na jeden odebraný oběd pro žáka, nebo dítě Základní školy a mateřské školy Sluníčko, s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do ZM ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku. T: /2009 ZM 18 Činnost kontrolního výboru 1. ZM po projednání bere na vědomí zápis kontrolního výboru z provedení kontroly evidence a způsobu plateb inzerentů v Lipenských listech, kontroly distribuce a fakturace tohoto měsíčníku jeho prodejcům. 2. ZM doporučuje RM schválit zvýšení ceny 1ks měsíčníku Lipenské listy z ceny 7,- Kč/ks na cenu 8,- Kč/ks. 3. ZM ukládá starostovi předložit materiál k projednání RM. T: /2009 ZM 18 Informace o činnosti finančního výboru ZM po projednání bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru dle příloh. 3

4 510/2009 ZM 18 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit zapracování rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2009 ZM 18 Revokace usnesení č. 433/2005 ZM 16 Rozpočtová opatření převedení pravomocí 1. ZM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 433/2005 ZM ZM po projednání vyhrazuje radě města, v souladu s 102 odst. 2. písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření: a) navyšující (snižující) příjmovou stranu rozpočtu, vč. financování, současně s navýšením (snížením) výdajové strany rozpočtu v rozsahu: - zapojení transferů, příspěvků a dotací účelově vázaných, které jsou opatřeny účelovým znakem, bez omezení, - zapojení úvěrů, půjček, dotací, příspěvků, transferů, jejichž přijetí zastupitelstvo města usnesením schválilo, bez omezení, - do maximální výše ,00 Kč v jednotlivém případě, - do maximální celkové výše ,00 Kč jednoho rozpočtového opatření, bez zapojených transferů, příspěvků, dotací, půjček a úvěrů, b) kterými nedojde k navýšení (snížení) příjmové strany, vč. financování, či výdajové strany rozpočtu, tj. přesuny (zvýšení a současně odpovídající snížení) mezi jednotlivými paragrafy či položkami v rámci rozpočtových prostředků, bez omezení. 512/2009 ZM 18 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok 2008 ZM po projednání bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok /2009 ZM 18 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2008 ZM po projednání: a) schvaluje Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2008, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od do , 4

5 b) bere na vědomí: - Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Lipník nad Bečvou k , - Stav pohledávek a závazků města Lipník nad Bečvou k , - Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2008, - Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2008, c) vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města Lipník nad Bečvou za rok 2008, a to bez výhrad. 514/2009 ZM 18 Prodej bytových jednotek v bytovém domě č.p. 1091, ul.bratrská, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej bytových jednotek v bytovém domě č.p ul. Bratrská situovaném na pozemku parc.č. st.1358 v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. st.1358 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 296 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: a) bytové jednotky 1091/2, standard, o velikosti 2+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marii Sedlářové,, za cenu ,-Kč, b) bytové jednotky 1091/4, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jiřímu a Blance Čechovým,, za cenu ,-Kč, c) bytové jednotky 1091/5, standard, o velikosti 2+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marii Benešové,, za cenu ,-Kč, d) bytové jednotky 1091/6, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Antonínovi a Haně Petrůjovým,, za cenu ,-Kč, e) bytové jednotky 1091/7, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Oldřichovi a Martě Plesovým,, za cenu ,-Kč, f) bytové jednotky 1091/8, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Antonínovi a Marii Hradílkovým,, za cenu ,-Kč, g) bytové jednotky 1091/9, standard, o velikosti 2+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Květoslavě Šedivé,, za cenu ,-Kč h) bytové jednotky 1091/10, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Petrovi a Márii Patkaňovým Cinovým,, za cenu ,- Kč, i) bytové jednotky 1091/11, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech 5

6 domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jiřímu a Věře Gondovým,, za cenu ,-Kč, j) bytové jednotky 1091/14, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Robertovi a Ivaně Konečným,, za cenu ,-Kč, k) bytové jednotky 1091/15, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Vladimírovi a Daně Petřivalským,, za cenu ,-Kč, l) bytové jednotky 1091/1, standard, o velikosti 3+1, včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ladislavovi a Janě Michlovým,, za cenu ,-Kč. Prodej výše uvedených bytových jednotek se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota 1.000,- Kč, kterou kupující složil na účet města je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za zpracování znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro město Lipník nad Bečvou, jako právo věcné se zápisem do katastru nemovitostí po dobu 3 let ode dne právního účinku vkladu kupní smlouvy bytové jednotky do katastru nemovitostí. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T: /2009 ZM 18 Prodej bytových jednotek č v domě č.p. 1088, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Markovi Hrnčiarovi,, za cenu ,- Kč, b) bytové jednotky č. 2 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Monice a Slavomírovi Telepunovým,, za cenu ,- Kč, 6

7 c) bytové jednotky č. 3 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Adolfovi Martošovi,, za cenu ,- Kč, d) bytové jednotky č. 4 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Lubomírovi a Boženě Chrobákovým,, za cenu ,- Kč, e) bytové jednotky č. 5 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jiřímu a Janě Haselmannovým,, za cenu ,- Kč, f) bytové jednotky č. 6 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Ivanovi Krajčíkovi,, za cenu ,- Kč, g) bytové jednotky č. 7 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Martinovi a Lence Kunstovným,, za cenu ,- Kč, h) bytové jednotky č. 8 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Vladimírovi Žočkovi,, za cenu ,- Kč, i) bytové jednotky č. 9 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Libuši Foltýnové,, za cenu ,- Kč, j) bytové jednotky č. 10 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Robertovi a Renatě Rajnohovým,, za cenu ,- Kč, k) bytové jednotky č. 11 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Jenovéfě Skotnicové,, za cenu ,- Kč, l) bytové jednotky č. 12 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Rostislavovi Kolářovi,, za cenu ,- Kč, m) bytové jednotky č. 13 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ondřejovi a Zuzaně Kuchtovým,, za cenu ,- Kč, n) bytové jednotky č. 14 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Petrovi a Martině Knotovým,, za cenu ,- Kč, o) bytové jednotky č. 15 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Věře Faronové,, za cenu ,- Kč, Prodej výše uvedených bytových jednotek se uskuteční za těchto podmínek: - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen 7

8 převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 1.000,-Kč, kterou kupující složil na účet města, je považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - při prodeji bytové jednotky nebude se stávajícím nájemcem uzavřena kupní smlouva v případě, že na nájemném vázne dluh, - v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro město Lipník nad Bečvou, jako právo věcné se zápisem do katastru nemovitostí po dobu 3 let ode dne právního účinku vkladu kupní smlouvy bytové jednotky do katastru nemovitostí. Tzn., v případě že by nabyvatel předmětné bytové jednotky chtěl tuto bytovou jednotku zcizit (převést), je povinen ji nejprve nabídnout městu Lipník nad Bečvou za stejných podmínek, za kterých ji získal. Neplatí to v případě převodu na osoby blízké dle 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T: /2009 ZM 18 Prodej bytových jednotek č. 3, 4, 6 a 18 v domě č.p. 1259, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) bytové jednotky č. 3 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc.č. st.2123 zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Lukáši Bonkovi,, za cenu ,- Kč, b) bytové jednotky č. 4 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc.č. st.2123 zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Ludmile Svobodové,, za cenu ,- Kč, c) bytové jednotky č. 6 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc.č. st.2123 zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Jaroslavě Vítkové,, za cenu ,- Kč, d) bytové jednotky č. 18 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku parc.č. st.2123 zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Janě Marvanové,, za cenu ,- Kč. Prodej výše uvedených bytových jednotek se uskuteční za těchto podmínek: 8

9 Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota 1.000,- Kč, kterou kupující složili na účet města bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T: /2009 ZM 18 Prodej bytové jednotky č. 37 v domě č.p ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 37, o velikosti 1+1, standard, v domě č.p. 1092, ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1285 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu panu Vladimírovi Němčákovi, za nabídkovou kupní cenu ve výši ,-Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - jistota ve výši ,-Kč, kterou kupující složil na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

10 518/2009 ZM 18 Změna usnesení č. 442/2009 ZM 16 ze dne prodej b.j. č. 27/ ZM po projednání schvaluje změnu usnesení č. 442/2009 ZM 16 ze dne týkající se prodloužení termínu uhrazení kupní ceny a nákladů za zpracování znaleckého posudku za prodej bytové jednotky č. 27 v domě č.p. 1259, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2123 v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Libuši Smékalové,, a to do ZM ukládá starostovi informovat kupující. T: /2009 ZM 18 Postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 3, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, v 1.NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání: a) schvaluje postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 3, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, s následným přidělením bytu panu Lubomírovi Kalusovi,, za nabídkovou cenu ,- Kč za těchto podmínek: Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za bezdůvodné obohacení, služby spojené s užíváním bytu, nedoplatek z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, náklady soudního řízení a poplatků z prodlení ve výši ,-Kč, tj. za bezdůvodné obohacení od července 2006 do února 2009 ve výši ,-Kč (a to za měsíc červenec 2006 ve výši 850,-Kč, listopad 2006 ve výši 857,-Kč, březen 2007 ve výši 1.026,-Kč, duben 2007 ve výši 1.026,-Kč, srpen 2007 ve výši 997,-Kč, duben 2008 ve výši 1.218,-Kč, květen 2008 ve výši 1.218,-Kč, červenec 2008 ve výši 647,-Kč, říjen 2008 ve výši 1.218,-Kč, listopad 2008 ve výši 1.218,-Kč, prosinec 2008 ve výši 1.218,- Kč, leden 2009 ve výši 1.519,-Kč, únor 2009 ve výši 1.519,-Kč), služby spojené s užíváním bytu od července 2006 do února 2009 ve výši 6.200,-Kč (a to služby spojené s užíváním bytu za měsíc červenec 2006 ve výši 472,-Kč, listopad 2006 ve výši 472,-Kč, březen 2007 ve výši 472,-Kč, duben 2007 ve výši 472,-Kč, srpen 2007 ve výši 472,-Kč, duben 2008 ve výši 480,-Kč, květen 2008 ve výši 480,-Kč, červenec 2008 ve výši 480,-Kč, říjen 2008 ve výši 480,-Kč, listopad 2008 ve výši 480,-Kč, prosinec 2008 ve výši 480,-Kč, leden 2009 ve výši 480,-Kč, únor 2009 ve výši 480,-Kč), nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2005 ve výši 144,-Kč, náklady řízení dle rozsudku o vyklizení bytu č.j. 16 C 95/ ze dne ve výši 9.448,- Kč, náklady na výkon rozhodnutí vyklizením ve výši 6.474,-Kč, poplatky z prodlení ve výši ,-Kč za těchto podmínek: - cena za postupovanou pohledávku musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - v případě, že zájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, 10

11 - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a předmětná pohledávka s následným přidělením bytu bude přidělena dalšímu žadateli v pořadí, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, smlouva bez dalšího zaniká, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2008 a Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. b) neschvaluje postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 3, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, s následným přidělením bytu: - paní Marii Kropáčové,, za nabídkovou cenu ,- Kč, - paní Boženě Haluškové,, za nabídkovou cenu 5.000,- Kč, - panu Petrovi Patkaňovi Cinovi,, za nabídkovou cenu ,- Kč, - paní Věře Myškové,, za nabídkovou cenu ,- Kč - panu Robertovi Bartoškovi,, za nabídkovou cenu ,- Kč 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o postoupení pohledávky a nájemní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Vyhlášení záměru postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 6, o velikosti 1+0, se sníženou kvalitou, v 1.NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem, bytové jednotky č. 6, o velikosti 1+0, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu: Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za nájem, za faktické užívání bytu, služby a poplatky z prodlení ve výši ,-Kč, tj. za nájem od ledna 2008 do února 2009 ve výši 7.506,-Kč (a to za měsíc leden 2008 ve výši 263,-Kč, únor 2008 ve výši 539,-Kč, březen 2008 ve výši 539,-Kč, duben 2008 ve výši 539,-Kč, květen 2008 ve výši 539,-Kč, červen 2008 ve výši 539,-Kč, červenec 2008 ve výši 539,-Kč, srpen 2008 ve výši 539,-Kč, září 2008 ve výši 539,-Kč, říjen 2008 ve výši 539,-Kč, listopad 2008 ve výši 539,-Kč, prosinec 2008 ve výši 539,-Kč, leden 2009 ve výši 663,-Kč, únor 2009 ve výši 663,-Kč), za faktické užívání bytu od února 2009 do května 2009 ve výši 1.657,-Kč, ( a to za měsíc březen 2009 ve výši 663,-Kč, duben 2009 ve výši 663,-Kč, květen 2009 ve výši 331,-Kč), služby spojené s užíváním bytu od února 2008 do května 2009 ve výši 8.804,-Kč, (a to za měsíc únor 2008 ve výši 1.351,-Kč, březen 2008 ve výši 1.351,-Kč, duben 2008 ve výši 449,-Kč, květen 2008 ve výši 449,-Kč, červen 2008 ve výši 449,-Kč, červenec 2008 ve výši 449,-Kč, srpen 2008 ve výši 449,-Kč, září 2008 ve výši 449,-Kč, říjen 2008 ve výši 449,-Kč, listopad 2008 ve výši 449,-Kč, prosinec 2008 ve výši 449,-Kč, leden 2009 ve výši 455,-Kč, únor 2009 ve výši 455,-Kč, březen 2009 ve výši 455,- Kč, duben 2009 ve výši 455,- Kč, květen 2009 ve výši 241,- Kč), poplatky z prodlení ke dni ve výši ,-Kč, za těchto podmínek: 11

12 - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - cena za postupovanou pohledávku musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - žádosti o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu budou projednány v RM a následně bude v ZM schválen převod pohledávky, - pohledávka může být převedena tomu zájemci, který nemá vlastní byt případně právo k bytu odvozené, - v případě, že zájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a předmětná pohledávka s následným přidělením bytu bude přidělena dalšímu žadateli v pořadí, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, smlouva bez dalšího zaniká, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2008 a 2009, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 6, DOMU Č.P. 722, UL. NA BEČVĚ V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržet. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let, nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru. T: /2009 ZM 18 Změna usnesení č. 442/2009 ZM 16 ze dne prodej b.j. č. 10/1259 a č. 5/ ZM po projednání schvaluje změnu usnesení č. 442/2009 ZM 16 ze dne týkající se prodloužení termínu uhrazení kupní ceny a nákladů za zpracování znaleckého posudku za prodej: a) bytové jednotky č. 10 v domě č.p. 1259, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2123 v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marcele Patkaňové,, a to do b) bytové jednotky č. 5 v domě č.p. 1259, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2123 v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Vlastě Jíšové,, a to do

13 2. ZM ukládá starostovi informovat kupující. T: /2009 ZM 18 Prodej pozemku parc.č. 2826/5 v k.ú. Lipník nad Bečvou (kynologické cvičiště) 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 2826/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2092 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou Českému kynologickému svazu, Základní kynologické organizaci č. 441 Lipník nad Bečvou, IČ , zastoupené panem Petrem Orviským, za dohodnutou cenu ,- Kč. Převod se uskuteční za těchto podmínek: V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí: - kupní cenu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.500,- Kč kterou kupující složil na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Prodej částí pozemku parc.č. 172/7 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje prodej částí pozemku parc.č. 172/7 ostatní plocha jiná plocha o výměře 258 m 2 (dle geometrického plánu se jedná o díly a a b ) v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Jiřímu a Ivoně Škrobálkovým,, za dohodnutou kupní cenu ve výši 50,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou kupující složili na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve 13

14 výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - na pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Toto omezení nakládání s předmětem převodu bude zapracováno do kupní smlouvy. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Prodej části pozemku parc.č. 81 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 81 trvalý travní porost o výměře cca 294 m 2 (viz situační plán část A) v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Milanovi a Anežce Janíčkovým,, za cenu 30,- Kč/m ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T: ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 81 trvalý travní porost o výměře cca 294 m 2 (viz situační plán část A) v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Milanovi a Anežce Janíčkovým,, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m², přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 1.800,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - na pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Toto omezení nakládání s předmětem převodu bude zapracováno do kupní smlouvy. 4. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: do 2 měsíců ode dne obdržení vyhotoveného geometrického plánu. 14

15 525/2009 ZM 18 Prodej části pozemku parc.č. 2718/1 v ul. Loučská v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 278 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 2718/7) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Pavlu Krejčiříkovi,, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 3.000,- Kč, kterou kupující složil na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávěn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Omezení nakládání s předmětem převodu: - ve štítové stěně objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č. st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou je situováno okno, ventilační otvor, hlavní domovní skříň pro přívod el. energie, - okno z objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou je otevíráno na pozemek, který bude předmětem prodeje, - dešťové vody z části střechy objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č. st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou jsou svedeny na pozemek, který bude předmětem prodeje. Kupující je povinen umožnit vlastníku objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č. st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou přístup k severní straně objektu za účelem oprav objektu a přístup k hlavní domovní skříni pro rozvod el. energie. Toto omezení nakládání s předmětem převodu bude zapracováno do kupní smlouvy. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Prodej pozemku parc.č. 978/92 v k.ú. Lipník nad Bečvou (Ořechy) 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 978/92 o výměře 239 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou slečně Radce Zatloukalové,, za cenu 2.753,- Kč. Prodej pozemku se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota 100,- Kč, kterou kupující složila na účet města je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. 15

16 Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Souhradní) 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 34 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou Ing. Rostislavu Zimmerovi,, za cenu 6.090,- Kč. Prodej pozemku se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota 1.000,- Kč, kterou kupující složil na účet města je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

17 528/2009 ZM 18 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc.č. 2787/143 v k.ú. Lipník nad Bečvou (Na Bečvě) 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností Promak Morava, s.r.o., IČ , se sídlem Dolní Nětčice 122 (jako budoucí kupující), jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 900 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za dohodnutou cenu 261,- Kč/m 2 za zastavěnou část pozemku a 104,- Kč/m 2 za nezastavěnou část pozemku. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce dokončí rozestavěnou stavbu miniservisu nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod citovaného pozemku. Dokladem bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že mezi sebou uzavřou kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby miniservisu vybudovaného na části pozemku parc.č. 2787/143 v k.ú. Lipník nad Bečvou zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětné části pozemku, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 5.000,- Kč, kterou budoucí kupující složila na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. 17

18 Upozornění: na předmětném pozemku se nachází - energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., - kanalizační zařízení ve správě VaK Přerov, a.s. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T: /2009 ZM 18 Smlouva o budoucí kupní smlouvě část pozemku parc.č. st.147/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Křižkovského) Částečná revokace usnesení č. 449/2009 ZM 16 ze dne ZM stáhlo po projednání materiál z programu jednání. 530/2009 ZM 18 Odkoupení pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou (u průmyslové zóny) 1. ZM po projednání schvaluje odkoupení pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 535 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, za cenu ,- Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne, kdy kupující obdrží od prodávajícího výzvu k zaplacení. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Odkoupení pozemku parc.č. st a části pozemku parc.č. 301 v k.ú. Lipník nad Bečvou (hřbitov) 1. ZM po projednání schvaluje odkoupení pozemku parc.č. st.2932 zastavěná plocha o výměře 33 m 2 a části pozemku parc.č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 22 m 2 (dle geometrického plánu označené jako díl a ) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Římskokatolické farnosti Lipník nad Bečvou, se sídlem Lipník nad Bečvou, Křižkovského 67, IČ , do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Kupující uhradí: a) náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, b) kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 18

19 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Odkoupení pozemků v ul. Bohuslávská v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání neschvaluje odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci původ PK parc.č. st.395 o výměře 168 m 2, parc.č. 299 zahrada o výměře 61 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Krčála, a paní Věry Krčálové, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za cenu 60,- Kč/m ZM ukládá starostovi informovat vlastníky. T: ZM po projednání schvaluje odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci původ PK parc.č. st.395 o výměře 168 m 2, parc.č. 299 zahrada o výměře 61 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Krčála, a paní Věry Krčálové, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za cenu 50,- Kč/m 2. Kupující uhradí: - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, - kupní cenu a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. V případě, že nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude bod 3. usnesení platnosti. 4. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2009 ZM 18 Odkoupení pozemku parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (za tratí, u obchvatu) 1. ZM po projednání neschvaluje odkoupení pozemku parc.č orná půda o výměře 3278 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou od pana Františka Konečného,, za cenu 250,- Kč/m 2, tj. celkem za cenu ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi informovat vlastníka pozemku. T: /2009 ZM 18 Využití služeb realitní kanceláře prodej domů č.p. 87 a č.p. 603 v k.ú. Lipník n. B. 1. ZM po projednání schvaluje využití služeb realitní kanceláře za účelem zajištění prodeje: - objektu k bydlení č.p. 87 s pozemkem parc.č. st.168 zastavěná plocha o výměře 206 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, 19

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 24. 6. 2015 60/5/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM dne

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ. z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 26. 6. 2014 Usnesení 771/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 26.6.2014

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více