Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Omluveno: Jan Schneider Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty Ing. Petr Bábor, Ph.D Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství, užívání závěsného odznaku při občanských obřadech 4. Zpráva o účasti města na veletrhu Regiontour Zápis z jednání komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Žádost o uvolnění člena Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova 8. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Zpráva o komunálních službách za rok Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově 11. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 1/2013 ze dne Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem J. F. 16. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem D. V. 17. Ceník pronájmu areálu DT Brumov pro rok Výzva k účasti v on-line výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel města Tišnov 19. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří 20. Pronájem části pozemků parc.č. 516/1, parc.č. 516/8 a parc.č. 517/8, vše v k.ú. Tišnov 21. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2466/283 v k.ú. Tišnov 22. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2466/431 v k.ú. Tišnov 23. Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov 24. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Tvorba strategického plánu pro město Tišnov" 25. Dotazy, podněty a připomínky 1

2 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Jan Schneider za ověřovatelku navrhl: Mgr. Zdeňku Dohnálkovu zapisovatelkou stanovil: Bc. Renátu Srstkovou, Dis. Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku zápisu ze schůze č. 2/2013 Rady města Tišnova Mgr. Zdeňku Dohnálkovou a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Starosta Jan Schneider navrhl vyřadit z programu jednání bod č Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Tvorba strategického plánu pro město Tišnov", místo kterého byl zařazen bod s názvem Výběrová řízení na veřejné zakázky Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov 1, Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov 2. Místostarosta Radovan Klusák rozšířil program jednání o bod s názvem Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Tišnov. Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 2/2013 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství, užívání závěsného odznaku při občanských obřadech 4. Zpráva o účasti města na veletrhu Regiontour Zápis z jednání komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Žádost o uvolnění člena Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova 8. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Zpráva o komunálních službách za rok Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově 11. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 1/2013 ze dne Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem J. F. 16. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem D. V. 17. Ceník pronájmu areálu DT Brumov pro rok Výzva k účasti v on-line výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel města Tišnov 19. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří 20. Pronájem části pozemků parc.č. 516/1, parc.č. 516/8 a parc.č. 517/8, vše v k.ú. Tišnov 21. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2466/283 v k.ú. Tišnov 22. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2466/431 v k.ú. Tišnov 23. Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov 24. Výběrové řízení na veřejné zakázky Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov 1, Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov Vyhlášení záměrů směny částí pozemků v k.ú. Tišnov 26. Dotazy, podněty a připomínky 2

3 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Proběhla diskuze na téma nutnosti přijetí opatření k analýze forem umístění reklamních zařízení na majetku města Tišnova, která byla předložena Radě města Tišnova a ke které dosud neproběhlo pracovní jednání. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3. Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství, užívání závěsného odznaku při občanských obřadech Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje v souladu s ust. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství pro členku Zastupitelstva města PhDr. Irenou Ochrymčukovou. Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje v souladu s ust. 108 z.č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění užívání závěsného odznaku při občanských obřadech členkou Zastupitelstva města PhDr. Irenou Ochrymčukovou. Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4. Zpráva o účasti města na veletrhu Regiontour 2013 Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Radní Zdeňka Dohnálková vystoupila s připomínkou, že Město Tišnov je členem MAS Brána Vysočiny, ale Město Tišnov bylo prezentováno společně e jinou MAS, a dotazovala se na důvod. Starosta Jan Schneider s odpovědí prezentace závisí na aktivitě členů daného občanského sdružení, kterým byly poskytnuty veškeré informace, prostor pro jejich propagaci bylo možno využít. MAS Brána Vysočiny s tímto požadavkem nepřišla. Místostarosta Radovan Klusák s připomínkou možnosti prezentace na Regiontouru zná každý člen Rady města Tišnova a radní Zdeňka Dohnálková je členkou jak rady, tak MAS Brány Vysočina. Radní Dohnálková sdělila, že o přípravě prezentace Města Tišnova na Regiontouru neobdržela ona ani další členové sdružení včas žádné informace, a to ani od kolegů z Rady města ani od zajišťujícího odboru kultury, což považuje za nevhodné a nedostačující. Takže MAS Brána Vysočiny ani ona sama se nemohli na žádné přípravě aktivně podílet. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o účasti města na veletrhu Regiontour Hlasování č. 6: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3

4 5. Zápis z jednání komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Radní Zdeňka Dohnálková se dotazovala na přípravu digitalizace kroniky. Starosta Jan Schneider s dotazem zástup tajemníka komise kulturní a školské, dále starosta Jan Schneider s návazností na dotaz plánovaná schůzka dne s předsedou komise a řešení této situace do budoucna. Diskuze na téma redakční rada, prozatímní návrh tišnovských trhů 2013 a oslavy města Tišnova let první písemné zmínky. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 6. Zápis z jednání Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Diskuze na téma aktivita a činnost Komise pro děti a mládež. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z Komise pro děti a mládež z Hlasování č. 8: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7. Žádost o uvolnění člena Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zdeňka Schwarzera z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova. Hlasování č. 9: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Úvodní informace k materiálu podala radní Zdeňka Dohnálková,s připomínkou, že s ní změna osoby ve funkci tajemníka Komise životního prostředí nebyla předem projednána, starosta Jan Schneider s odpovědí nová tajemnice (Milena Valentová) byla určena tajemnicí úřadu zcela v souladu s jednacím řádem a na základě doporučení, která vzešla z auditu úřadu (přesun kompetencí mezi oddělením komunálních služeb a odborem životního prostředí). O připravovaných změnách byla radní Dohnálková informována. Radní Dohnálková sdělila, že byla informována pouze zběžně o převodu správy lesů pod OŽP a očekávala, že budou následovat další jednání, která jí umožní aktivní účast v těchto procesech změny. Takto se cítí být nepříjemně překvapena a zvažuje svou rezignaci na tento post, když s ní nejsou věci řádně projednávány. Diskuze. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Hlasování č. 10: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4

5 9. Zpráva o komunálních službách za rok 2012 Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Starosta Jan Schneider s dotazem na pokles ve třídění komunálního odpadu, radní Zdeňka Dohnálková s připomínkou celková situace v tomto směru je však příznivá. Radní Zdeňka Dohnálková navrhla pro posílení významu třídění aktualizaci letáků a informací na webových stránkách. Dále se dotázala na časový harmonogram realizace parku pod kostelem, starosta Jan Schneider s reakcí dané téma bylo projednáno na minulé Radě města Tišnova. Starosta Jan Schneider s připomínkou přemístění boxů na sběr elektromateriálu ve vchodu do budovy MěÚ. Diskuze na téma svoz pytlů a zimní údržba silnic. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o komunálních službách za rok Hlasování č. 11: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 10. Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Rada města Tišnova schvaluje Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově s účinností od , dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 12: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 11. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 1/2013 ze dne Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider, s připomínkou - činnost komise a tajemníka komise. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 1/2013 ze dne Hlasování č. 13: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. F., bytem T., na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově na dobu určitou půl roku tj. od do , dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 14: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 5

6 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově, s panem M. Z., bytem T., na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 15: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní H. P., bytem T., na byt č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 16: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 15. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem J. F. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem J. F., bytem T., dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 17: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem D. V. Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Rada města Tišnova ukládá pracovnici Odboru správy majetku a investic paní Smetanové prověřit aktuální situaci nájemníka. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V., bytem T., dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 18: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 17. Ceník pronájmu areálu DT Brumov pro rok 2013 Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Radní Zdeňka Dohnálková navrhla, předložení komplexní zprávy o využití tábora i s podrobnějším rozpisem nákladů, příjmů a provedených prací. Rada města Tišnova se shodla, že zpráva o využití tábora bude předkládána vždy za uplynulý rok. Diskuze nad cenami služeb areálu DT Brumov, krátkodobými a dlouhodobými pronájmy, kdy je možné ceník prezentovat jednodušeji. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 6

7 Rada města Tišnova schvaluje ceník pronájmu areálu DT Brumov pro rok 2013 dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 19: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá vypracovat Zprávu o provozu DT Brumov za rok Termín: Hlasování č. 20: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 18. Výzva k účasti v on-line výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel města Tišnov Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Rada města Tišnova s připomínkami na doplnění materiálu požadavek na mobilitu, uzavřené výběrové řízení, úprava názvů v materiálu, spoluúčast, pojištění odpovědnosti, pojištění Flexa. Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy k účasti v uzavřeném on-line výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel města Tišnov dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 21: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel města Tišnov dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 22: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 19. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří mezi městem Tišnov a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ: , se sídlem v Brně, na pozemcích parc.č. st. 287, parc.č. st. 288, parc.č. 482, parc.č. 483, parc.č. 2301, parc.č. 2303, parc.č. 2374/2, parc.č. 2375/1, parc.č. 2375/9, parc.č. 2400/23, parc.č a parc.č. 2400/32, vše v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 23: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7

8 20. Pronájem části pozemků parc.č. 516/1, parc.č. 516/8 a parc.č. 517/8, vše v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemků na části pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 516/1 o výměře m 2, části parc.č. 516/8 o výměře m 2 a části parc.č. 517/8 o výměře m 2 mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a ZO ČSOP Brněnsko, IČ: , se sídlem v Pustiměři, jako nájemcem, dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 24: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 21. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2466/283 v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/283 ovýměře cca 55 m 2 manželům M. T. a V. T., oba bytem T. Výměra prodávané části pozemku parc.č. 2466/283 v k.ú. Tišnov bude upřesněna po vyhotovení GP. Hlasování č. 25: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 22. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2466/431 v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/431 o výměře 20 m 2 J. H. a D. H., oba bytem T., pro účely zřízení terasy. Hlasování č. 26: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 23. Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Iva Dvořáčková s důvody změny Organizačního řádu změny ve struktuře, zařazenost činností, právní úpravy, vznik Odboru kancelář starosty a jiné, podrobný popis jednotlivých pozic bude obsahovat Zpráva o činnosti úřadu. Radní Zdeňka Dohnálková s dotazem, zdali pracoviště kanceláře starosty má být formálně odborem, zdali by nepostačovalo oddělení. Pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Iva Dvořáčková s odpovědí existence nezařazených osob. Místostarosta Marek Babák s návrhem formální změny. Radní Zdeňka Dohnálková s několika připomínkami: doplnění povinností vedoucích, úprava názvu pozice vnitřní kontrola, doplnění činností Městské knihovny a Městského kulturního střediska, spolupráce s neziskovými organizacemi a správné zařazení a pojmenování správy kamerového systému. Odchod radní Zdeňky Dohnálkové z jednání Rady města Tišnova v hodin, příchod v hodin. Radní s připomínkou podrobné dopracování ostatních odborů, popsání pozice vedoucího Odboru kancelář starosty, zařazení veškerého majetku pod jednu osobu (i propagační předměty), zařadit oblast sportu do struktury úřadu a jiné. Diskuze k zakomponování změn do Organizačního řádu. 8

9 Materiál byl odložen na Radu města Tišnova, která se bude konat Do budou veškeré připomínky zaslány starostovi na Výběrová řízení na veřejné zakázky Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov -1 Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov -2 Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov - 1 formou e-aukce. Hlasování č. 27: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov - 2 formou e-aukce. Hlasování č. 28: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje v souladu s ust. článku 4, odst. 6 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výjimku z těchto pravidel na veřejné zakázky Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov - 1 a Dodávka služebního vozidla pro Městský úřad Tišnov - 2. Hlasování č. 29: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup služebního vozidla ŠKODA Octavia 1,8 TSi II FL Elegance mezi městem Tišnovem a společností Autosalon Klokočka centrum, a.s., se sídlem v Praze 5, Borského 876, IČ: za kupní cenu ,-Kč včetně DPH, dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 30: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup služebního vozidla CHEVROLET ORLANDO 1,8i 16V mezi městem Tišnovem a společností BS auto Brno a.s., se sídlem Brno, Veslařská 2, IČ: za kupní cenu ,-Kč včetně DPH, dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 31: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 25. Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Tišnov 9

10 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 2400/32 o výměře cca 160 m 2 ve vlastnictví města Tišnov za části pozemků parc.č. st. 550 o výměře cca 110 m 2, parc.č. 473/1 o výměře cca 72 m 2 a parc.č. 474/4 o výměře cca 139 m 2 ve vlastnictví J. S., bytem D. Výměry částí pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2400/32, parc.č.st. 550, parc.č. 473/1 a parc.č. 474/4, které jsou předmětem směny, budou upřesněny po vyhotovení GP. Hlasování č. 32: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 26. Dotazy, podněty a připomínky Nebyly vzneseny žádné dotazy, podněty ani připomínky. Závěr Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova v 12:09 hodin. Osobní údaje jsou v originále usnesení (zápisu), který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. 10

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Město Pohořelice Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák Za Městský úřad: Mgr. Kejík, Mgr. Babčanová

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 1/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 2. 2. 2004 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 19 členů zastupitelstva města, listina přítomných je založena

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více