Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/ C harakteristika školy 09/10 09/10 09/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní spojení: faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Stupno 62, Břasy příspěvková organizace Mgr. Jaroslava Auterská.2. Zřizovatel : Obec Břasy, Břasy 35 Zařazení do školského rejstříku č.j. 22/262, Rozhodnutí ze dne s účinností od Zařazení do školského rejstříku č.j. 22/262, Rozhodnutí ze dne s účinností od Seznam pracovišť Hlavní budova, ředitelství ZŠ MŠ ŠD ŠJ Adresa Stupno 62, Břasy Počet tříd 4 Počet žáků 77 Stupno 45, Břasy Stupno 3, Břasy Stupno 45, Břasy Stupno 3, Břasy strávníků. 5 Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Obecná škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Duhová škola Č.j. 235/972 zš 258/28 V ročníku , Součásti školy Název součásti MŠ ZŠ ŠD (samostatná) Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 8/9 9/ 8/9 9/ 8/9 9/ Počet přepočtených pedagogických pracovníků 6 2,568,546

2 Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých jídelny strávníků strávníků * ŠJ ZŠ ŠJ MŠ * bez cizích strávníků Doplňková činnost : průměrný počet strávníků vyčleněný počet zaměstnanců.7 Typ školy úplná neúplná Celkový počet zaměstnanců 5 Přepočtený počet zaměstnanců 4,5,9 53,2 (spojené ročníky v jedné třídě: ne (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ano které: ) ).8 Spádový obvod školy Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice, Darová, Všenice, Střapole, Sedlecko, Bušovice, Bezděkov, Březina..9 Specializované a speciální třídy Vyrovnávací třída Přípravná třída Speciální třída Specializovaná třída S rozšířenou výukou S rozšířenou výukou Tv Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka Dle výkazu V3a Dle výkazu V3a Jaký předmět: Dle výkazu V26. Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj.poruchou učení a chování Celkem Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP 2 hodiny týdně 2

3 . Materiálně technické zajištění školy Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově u závor jsou třídy.5. ročníku, v budově u kostela třídy 6. ročníku. Škola má vlastní tělocvičnu a hřiště. Vybavenost tříd a učeben je dobrá. Celkovou opravu musíme provést v učebnách PC především na.stupni, zároveň však také na stupni 2. týká se to především technického vybavení učeben. Na druhém stupni jsou nainstalovány 2 interaktivní tabule. V učebně chemie a fyziky, v interaktivní učebně. Kabinety se průběžně doplňují pomůckami. Budova u závor je po generální opravě, budova u kostela podobnou opravu také potřebuje, v letních měsících byla dokončena alespoň výměna oken a dveří, což by mělo vést ke snížení únikům tepla. Ve školním roce 29/2 byly provedeny tyto úpravy: ZŠ sanace spodní třídy v budově. stupně u závor, částečná výměna oken (6) v budově u kostela v podzimních měsících, dokončení výměny oken a dveří v době letních prázdnin, oprava vadných průtokových ohřívačů, odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP MŠ Břasy doplnění inventáře o cvičební prvky financováno s dotačního titulu Nadace ČEZ ŠJ Břasy zakoupení nové myčky nádobí, průtokového ohřívače MŠ Stupno doplnění zázemí pro stravování myčka nádobí, doplnění kuchyňského vybavení apod..2 Rada školy K..26 byla obcí Břasy zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Stupno. Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele (Obec Břasy), rodičů a pedagogických pracovníků. Ve školním roce 29/2 proběhla tři zasedání. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) 8/9 9/ 33/3,256 35/32,765 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2. Součást PO MŠ ZŠ ZvŠ ZUŠ DDM Počet pedagogických pracovníků * 8/9 9/ 22/2,233 22/2,4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 SpŠ Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.. SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠBc. VŠPF VŠ jiné + VŠ jiné bez DPS * DPS * 6 2 3,398

4 SJŠ ŠD, ŠK,546 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle 2.. 2,4 Průměrná délka pedagogické praxe 23 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle 2.. absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, MŠ v důchodovém věku 2.4. Průměrný věk 45 8,638,476 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin % 2 V kterých předmětech Z,Nj,F,Rv,Ov,Tv,Vv,Aj Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): Zájem o předmět, dlouholetá zkušenost s výukou a další vzdělávání dokážou nahradit aprobovanost v některých předmětech. Dokazují to úspěchy v okresních kolech soutěží a olympiád Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 32 ( některé formou kurzů Aj ) 5 PC Plzeň, NIDV, Tvořivá škola Celkový počet účastníků Vzdělávací instituce Přehled akcí Vedoucí pracovníci Platové předpisy zařazování ped. a neped. pracovníků BOZP a PO pro vedoucí pracovníky Změny archivní a spisové služby Zákoník práce Tvorba projektů Oblast cizích jazyků Kurz AJ pro učitele.stupně Metodika výuky Aj 2.stupěň 4 Počet účastníků 2 2

5 Prohloubení odbornosti Politicky nestabilizované regiony světa Výtvarný projev dítěte Ekoateliér inspirací Činnost ŠD. Problémy v praxi 2 let atomu Předmatematické představy Hry jako pohlazení Činnost ŠD 2. Izrael versus Palestina Od koloniálního impéria.. Preventivní programy pro děti předškol. věku Jóga v příbězích Jazyk a řeč v RVP Příčiny agresivního chování Ekoateliér ekodesing Nanochemikálie 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.. Zápis žáků do.třídy Počet dětí u zápisu 2 Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost

6 3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem 2 Z toho přijatých na SŠ s maturitou SOU 6 gymnázia 4 Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než ročníku kteří nepokračují v dalším vzdělávání U Jiné 2 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia přijatých na víceletá gymnázia 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k 3.6.) 4.. Počet žáků celkem 82 Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) 95 Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikován Důvod neprospěchu častá absence, nedostatečná příprava na vyučování. Prospěch žáků (stav k 3.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opakování ročníku ze zdrav.důvod ů Odložena klasifikace Chování žáků Snížený stupeň z chování z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Počet žáků.pololetí 6 2.pololetí

7 Důvod neomluvené hodiny Nejlepší žák školy Na základě daných kritérií vyhlašujeme každoročně nejlepšího žáka školy. Školní rok 997/ / /2 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/ Nejlepší žák Martin Caletka Zuzana Jírová Jana Kafková Pavlína Vondráčková Drahomír Rychecký Veronika Koželuhová Kateřina Štraubová Tereza Škopková Michal Kodet Fischerová Eliška Kristýna Mytašová Alena Šperlová Dominik Častorál V letošním školním roce zvítězil Dominik Častorál, získal 46 bodů. Na 2. místě skončila Michaela Racková 5 bodů a 3. místo obsadil Jiří Čagánek 24 body. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních školách gymnázium, střední odborná škola Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Přehled volitelných a nepovinných předmětů Předmět Literární výchova Matemat.praktikum Seminář z matemat. Přírodopis Fyzika Chemie Zeměpisné prakt. Přírodop.prakt. Seminář českého jaz. Volitelné ,5,5 3 2 Nepovinné ANP 6 2 7

8 4.6. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j 9 485/22) Ročník počet hodin.4.téma sebepoznání rozhodování akční plánování adaptace na životní změny Okresní metodik primární prevence 5. 2 Občanská výchova,rodinná výchova téma možnosti absolventa ZŠ informační základna pro volbu povolání orientace v důležitých profesních informacích rovnost příležitostí na trhu práce svět práce a dospělosti Občanská výchova,rodinná výchova Úřad práce 4 Exkurze 4 4 Pedagogickopsychologická poradnaprofesní orientace Celkem Vzdělávací program pro základní vzdělávání 5. Školní vzdělávací program Motivační název : Vydán dne , č.j. 258/27 vstoupil v platnost dne 3.27 a výuka na jeho základě probíhala v.3. a 6.8. ročníku. V průběhu roku pedagogičtí pracovníci shromažďovali poznatky z výuky a přenesli je do ŠVP pro příští školní rok. 8

9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech činnostního učení. Školní vzdělávací program vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že: v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo); k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku; nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat; chcemeli dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu; kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život; efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka; pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva. 5.2 Informační technologie na naší škole Mobilní telefony, počítače, internet a další informační a komunikační technologie se objevují v různých oblastech každodenního života celé společnosti, kde hrají stále významnější roli. Proto i naše škola usiluje o takové vybavení, které by zajistilo přípravu žáků v této oblasti. Na škole máme počítačovou učebnu, která je nepřetržitě připojena na internet. Žáci mají možnost, pokud dodržují daná pravidla, využívat učebnu od 7, hodin až do odjezdu dopravních spojů. Internet využívají k vyhledávání informací, podkladů pro samostatné práce a referáty a ke komunikaci s ostatními. Připojení na internet je zajištěno také na. stupni. V průběhu roku škola vybudovala další učebnu s interaktivní tabulí (učebna fyziky a chemie). Využití těchto učeben v hodinách přináší velkou změnu pro práci učitelů s dětmi. 5.3 Školní program EVVO K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména: V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí : 9

10 osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí). V oblasti kompetence občanské: znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám, uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti, odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny, projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě. Cíle environmentální výchovy Hlavním cílem tohoto celku je připravit žáky pro udržitelný rozvoj, který byl již v roce 992 na základě studie OSN Naše společná budoucnost označen za jedinou možnou pozitivní perspektivu lidské civilizace. Vědomosti porozumění souvislostem v biosféře a vztahům člověka a prostředí získávání informací o přírodě, o okolním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešení poznávání a chápání rozdílností ve vývoji lidské populace pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy současného světa nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni tvořivý přístup k řešení ekologických problémů Schopnosti, dovednosti, návyky umět a chtít získávat informace o ekologických aktivitách, hodnotit a vidět je v širších souvislostech využívat písemné podklady, sdělovací prostředky a internet k získávání informací pozorovat vnímavě přírodu, správně se v ní chovat, umět pečovat o rostliny a živočichy slušně se chovat v prostředí obce a aktivně se účastnit na zlepšování okolního prostředí

11 umět komunikovat o problémech životního prostředí se spolužáky i dospělými, vyjadřovat a racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska přikládat nejvyšší hodnotu životu a jeho ochraně chápat význam a nezbytnost udržitelnosti rozvoje a ochrany životního prostředí být vnímavý ke kráse přírody a k estetickým hodnotám okolního prostředí přijmout své zásady životního stylu šetrného k okolí Úkoly environmentální výchovy (EV) pro školní rok 29/2 6. zařadit do tematických plánů jednotlivých předmětů problematiku EV sledovat okolí školy, provádět pravidelný úklid ekologizace provozu školy úspory energie snižování produkce odpadu a jeho třídění snižování spotřeby vody vytvoření ekohlídek na. a 2. stupni, které budou pravidelně kontrolovat šetření vodou a el. energií v prostorách chodeb, toalet ( svítím jen tam, kde je třeba) školník bude sledovat teplotu v prostorách školy a zajistí úsporné vytápění v rámci EV využívat všech dostupných informačních a vzdělávacích zdrojů ( Ekocentrum Radnice, knihovna, ZOO Plzeň environmentální centrum Lüftnerka, SEV Ametyst Prusiny, internet) vycházky zaměřit na poznávání funkcí ekosystémů les, rybník, potok, louka. st. pečovat o školní pozemek i skleník 2. st. v zimě se starat o krmítka pro ptáky. st. zajištění celoškolní akce Den země duben 2. st. rozmístění nádob na tříděný odpad Zhotovení nástěnky. a 2. st. téma Ekoškola, Ekokodex Výchovné poradenství Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj.poruchou učení a chování Celkem Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP 2 hodiny týdně (oddělená výuka v předmětech)

12 6. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovná poradkyně má zpracovaný plán činnosti. Zajišťovaná činnost : Integrace žáků, zpracování individuálních plánů, spolupráce s rodiči a učiteli integrovaných žáků, sledování práce s těmito žáky Výchovné problémy se žáky spolupráce s učiteli a rodičijsou vedeny záznamy z jednání se žáky nebo rodiči Spolupráce s dalšími partnery Policie ČR, PPP, ČČK Přijímací řízení na střední školy, besedy s pracovníky SŠ a SOU, návštěvy dní otevřených dveří, Akademie řemesel, příprava žáků k přijímacímu řízení Návštěva Úřadu práce v Rokycanech, beseda s p. Babickou a Polákovou o zaměstnanosti v našem okrese, o učebních a studijních oborech a jejich uplatnění v praxi Zapojení do projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů v rámci tohoto projektu se uskutečnila exkurze žáků 8. a třídy do Kovohutí, Jaf Holtzu v Rokycanech, dále proběhl ukázkový den pro obor zemědělství Profi testy žáků třídy / PPP Rokycany / 6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Cílem tohoto programu je působit na zdravý životní styl žáků, rozvíjet sociální dovednosti, odpovědnost za chování, naučit je, aby si uvědomovali následky svého chování a jednání. Dále je třeba vytvářet pozitivní sociální klima ve třídě i škole, rozvíjet komunikační dovednosti žáků, pěstovat právní vědomí, mravní a morální hodnoty, zvyšovat jejich odolnost vůči negativnímu působení nabídky drog a dalších sociálně patologických jevů, poskytovat poradenskou činnost, využití volného času. K realizaci MPP byly využívány různé formy přednášky, besedy, nácvik různých dovedností, peer program, komunitní kruh, třída plná pohody, kulturní akce, soutěže, zapojení co největšího počtu žáků do kroužků. Naše škola podala dva projekty Buďme tolerantní a Chceme žít v barvě duhy, na které získala celkem dotaci 22 Kč. V rámci těchto projektů se uskutečnila celá řada akcí víkendové pobyty žáků, besedy, přednášky, soutěže, hudební pořady. Uskutečněné akce:. Preventivní programy s pracovnicí PPP v Rokycanech K. Peškovou se uskutečnily ve všech třídách na. i 2. stupni / po 2 4 hodinách / Třída plná pohody, preventivní programy zaměřené na odpovědnost, komunikaci, spolupráci, řešení konfliktů, vyloučení negativních jevů Ajaxův zápisník 2. třída 2

13 3. Peer program 6.třída /4 hodiny/ s programem pomáhaly peer aktivistky M. Huňková, M. Bártová, M. Kaloušová a M. Racková 4. Víkendový pobyt žáků třídy preventivní program na vzájemnou pomoc, důvěru a komunikaci s p. Hendrichovou z PPP Domažlic 5. Víkendový pobyt žáků. a 4. třídy preventivní program realizovala p. Čiková spolu s našimi Peer aktivistkami / projekt KPZ komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit/ /, další akce pomohli připravit hasiči z Radnic a Rokycan 6. Den tolerance soutěže, návštěva babiček a dědečků v domově důchodců v Břasích, výroba dárků pro nemocné a zdravotně postižené děti 7. Právní a občanské minimum pro školáky rodinné právo I a II realizované občanským sdružením Barevný svět dětí pro žáky 7. třídy 8. Prevence neplánovaných těhotenství třída p. Kultová z o.s. NIŽ Hudebně motivační program Třináctá komnata a Rozsviťte hvězdy pro žáky. i 2. stupně zodpovědnost každého za svoje zdraví i svůj život. Pomocné tlapky beseda a ukázka výcviku psů pro handicapované lidi. Rubikon žáci 6. třídy akce velice úspěšná, všichni se zapojili do přípravy soutěže, tvorby nástěnek, vítězná 6.třída se zúčastnila okresního kola ve Zbiroze. 2. Školní výlety Terezín, Senát Praha 8. a třída 3. Zapojení všech tříd do akcí školní žákovské samosprávy, která vyhlašuje každý měsíc soutěže např.nácvik divadelního představení, nejlepší výzdoba / Vánoce a Velikonoce/, barevné dny / jsme Duhová škola / žáci si vyzdobí třídu a oblečou se v jedné barvě duhy, Zapojení peer aktivistek do dalších akcí školy zápis do. třídy ZŠ a do MŠ, peer program, Den tolerance, tvorba nástěnek, příprava soutěží atd. V průběhu roku nebyly řešeny žádné závažné přestupky šikana, krádeže, zneužívání návykových látek. Velké množství žáků se zapojilo do kroužků, do školních, okresních kol soutěží, ve kterých jsme získali řadu pěkných umístění. Úkoly pro příští rok: pozvat zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky kriminalita a výskyt drog v okolí školy a v okrese. uspořádat více školních akcí, na jejichž přípravě by se podíleli žáci Akademie, den otevřených dveří, výstavky prací žáků uspořádat víkendový pobyt žáků 3

14 6.3 Hodnocení plnění plánu ANP školní rok 29/2 ANP navštěvovalo 9 žáků /ve třech skupinách/ Úkoly plněny podle plánu ANP /učivo rozděleno do jednotlivých měsíců/ Žáci docházeli na hodiny ANP pravidelně Poskytnuta možnost získat materiály pro domácí přípravu Děti dostaly jednoduché tabulky přehledy nejzákladnějšího učiva v ČJ Činnost v ANP se přizpůsobovala individuálním plánům,na jejichž tvorbě se vedoucí ANP podílela Rodičům některých žáků předala vedoucí ANP upozornění o nutnosti nového vyšetření v PPP končí platnost integrace. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Besídky pro rodiče, veřejná vystoupení, prezentace v tisku, dny otevřených dveří. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti aktivity akce pro veřejnost akce pro školy akce pro žáky počet počet účastníků Spolupráce Spolupráce školy na regionální úrovni Obec Břasy Úřad práce v Rokycanech volba povolání Unie Rodičů při ZŠ Sportovní organizace v obci ( kopaná, házená, ASPV) Ochránci přírody Hasičský záchranný sbor Myslivecké sdružení 7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech V letošním školním roce jsme realizovali tyto schválené projekty: Buďme tolerantní Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 29. Chceme žít v barvě duhy Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 29. Dotaci Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu, na základě kterého připravujeme žáky v oblasti sociální komunikace a prevence negativních jevů jsme získali již poněkolikáté. V rámci tohoto projektu organizujeme 4

15 víkendové pobyty dětí, besedy s odborníky, spolupracujeme při nich s pedagogickopsychologickou poradnou. 7.3 Zájmová činnost organizovaná školou Přehled o činnosti kroužků ve školním roce 29/2 Název Dopravní Pohybové hry Den Hodina pondělí Vedoucí Počet žáků Třídy ,6,7,8 3,4 Arenšteinová 6 5.třída.třída 2.třída Racková Gothová středa pondělí čtvrtek čtvrtek 3, 4, 2, 6,,3 2,3 2,3 4, Pěvecký pondělí 2,52,45 Heringová 2.,2.,3.,5. Počítačový pátek Mašková 3 5. Sportovní hry 4.5. ročník Příprava ke zkouškám M Recitační středa Buštová čtvrtek 3,5 4,3 Faitová pátek *4 dnů Rybářský pondělí 4,3 5,3 Ruský jazyk středa *4 dnů Keramický Valentová. 5. Broj Vokáčová 9 6,7,8,9 Hodnocení práce počítačového kroužku 5. ročník Kroužek navštěvovalo v. pololetí 4 žáků ve 2. pololetí 2 žáků / M.Středová se odstěhovala a Patrik Vosička se z kroužku odhlásil /. Děti se scházely x za týden výjimečně x za 4 dnů. Kroužek trval vždy vyučovací hodinu. Žáci se seznámili se zásadami práce na počítači, a s velmi důležitými pravidly bezpečného využívání internetu. Pracovali s textovým editorem, tvořili tabulky, pokoušeli se o jednoduché grafy,vyhledávali informace /jízdní řád, slovník../,kopírovali soubory nebo obrázky,vytvořili sami diplom apod.. Zapojili se také do internetové hry Hravě žij zdravě. Soutěžení je velmi bavilo. 5

16 Hodnocení práce sportovního kroužku ročník Kroužek navštěvovalo v. pololetí 5 žáků ve 2. pololetí 4 žáků / B.Fryčková musela navštěvovat ANP, které probíhalo současně/. Děti se scházely x za týden. Kroužek trval vždy vyučovací hodinu. Žáci se seznámili se základními pravidly basketbalu, florbalu, v zimě jsme chodili sáňkovat, připravovali jsme se na okrskové kolo ve vybíjené a v MC Donald s cupu, trénovali jsme atletiku na Pohár rozhlasu. Naše píle slavila nejeden úspěch. Hodnocení práce pěveckého kroužku V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo 24 žáků první, druhé, třetí a páté třídy. Během školního roku se PK sešel podle možností 23 krát. Od druhého pololetí pracoval rozděleně ve dvou skupinách, první skupina. a 2. třída písně jednodušší a lidové, druhá skupina 3. a 5.třída písně těžší a podle vlastního výběru. Scházel se pokud možno jedenkrát týdně, před veřejným vánočním vystoupením i několikrát týdně. Jedna hodina trvala asi 34 minut. Mladší žákyně zpívali písně lidové a písničky pro děti. U hlasově vyspělejších děvčat byl výběr písní zaměřen na náročnější moderní písně a byl také nacvičován dvojhlasý zpěv lidových písní. Náplň hodin: nacvičování správné techniky zpěvu (dýchání, šetření dechu, tvoření tónu, správná artikulace) nacvičování písní (dětské, lidové, pohádkové, táborové) hra na dětské hud. nástroje rytmus nacvičování dvojhlasu Účast na kulturních akcích: předvánoční zpívání pro bývalé pracovníky školy vánoční zpívání v kostele společně s místním skupenským sborem 24.2 Práce keramického kroužku pro. 5. ročník Kroužek navštěvovalo 26 žáků ve třech skupinách pod vedením paní Arenšteinové. Děti se scházely 3x v týdnu podle daného rozvrhu. Kroužek trval vždy 2 vyučovací hodiny. Děti se naučily pracovat s keramickou hlínou, používat různé techniky zpracování a zdobení. Domů si vždy odnesly nějaký pěkný výrobek. 6

17 Práce recitačního kroužku ve školním roce 29/2 Kroužek navštěvovalo každý pátek 2 žáků. Hlavní náplní byl nácvik veselého příběhu U nás ve škole /o falešné a opravdové paní učitelce/. Během prvního čtvrtletí školního roku se také vybíraly básně pro recitační soutěž. Na podzim navštívili někteří recitátoři domov důchodců v Břasích a přednesli veršovanou pohádku O Šípkové Růžence. Babičky a dědové z toho měli velkou radost. Poslední měsíce v kalendářním roce jsou tradičně věnované nácviku veršů a povídání o zimě a o Vánocích. Své pásmo předvedli na Štědrý den v kostele Albert Pechmann, Adam Planeta, Simona Špilarová a Klára Kušková. V okresním kole recitační soutěže naši školu reprezentovali tito žáci:. kategorie. třída Jaroslav Vojík : A. Laptěv Co nevědí, nepovědí. kategorie 2. třída Albert Pechmann : Počítání do čtyř I. místo 2. kategorie 5. třída Klára Kušková : A. Lindgrenová Pipi jde do školy III. místo V krajském kole, které se konalo v Plzni, reprezentoval naši školu Albert Pechmann Všem dětem patří poděkování za pěkná vystoupení. Dopravní kroužek se scházel od října do začátku dubna. Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu, zásady poskytování první pomoci, procvičovali testy a dopravní značky. Dopravní kroužek navštěvovali žáci 4. roč../. kategorie/ a 7.ročníku /2. kategorie/. Žáci z 2. kategorie kroužek téměř nenavštěvovali a chyběl chlapec/ soutěží družstva ve složení 2 dívky a 2 chlapci/. Žáci. kategorie nedosahovali dobrých výsledků. Proto se ani jedna kategorie nezúčastnila okresního kola dopravní soutěže, i když 2. kategorie měla obhajovat zlatý pohár z loňského roku. 4.třída Fryčková, Zábranská, Šperlová, Kroc, Sádlo, Kořínský 7.třída. Králová, Lukáčová, Nová, Veselá, Zikmund 7

18 7.4 Školní žákovská samospráva Školní žákovská samospráva organizovala pod vedením p.učitelky Šváchové kromě celoroční soutěže celou řadu akcí : Nejhezčí hallowenské strašidlo podzimní výstavy Slet čertů a čertic čertovská diskotéka Barevné dny Adventní soutěž tučňáků Soutěž o nejhezčího sněhuláka Soutěž Píšeme pohádku Sběrová soutěž Škola organizovala soutěž ve sběru odpadových surovin. Třída.místo 2.A 327 kg 7 kg / žák 2.místo.A 843 kg 38 kg / žák 3.místo 3.A 63 kg 29 kg / žák Vítězné třídy získaly příspěvek na školní výlet. Soutěž školní samosprávy Vítězem celoškolní soutěže tříd ve školním roce 29 se stala 6.třída, která obdrží slíbenou odměnu Kč. Peníze jsou příspěvkem na školní výlet a budou vyplaceny z fondu Unie rodičů. V soutěži se po celý rok hodnotila čistota a pořádek ve třídě, aktivita žáků a účast v soutěžích a olympiádách. Třída.místo 2.místo 3.místo 6.třída třída 7.třída, Kč 6, Kč 4, Kč Barevné dny I v tomto pololetí jsme uskutečnili barevné dny. Nejvíce povedený byl červený den, kdy se škola doslova prozářila. V červených barvách dorazily i paní učitelky a vedení školy. V tento den opět proběhla soutěž tříd a body, které třídy získaly, se opět přičetly do celkového bodování. Která třída zvítězí, se dozvíme až téměř na konci školního roku. Na vítěznou třídu opět čeká finanční odměna, kterou mohou použít třeba na školní výlet. 8

19 Slet čertů a čertic návštěva u mladších spolužáků na. Stupni Mikulášská nadílka 7.5 Ochrana člověka za mimořádných situací. stupeň Žáci se s touto tématikou setkávají při hodinách prvouky a přírodovědy ( důležitá telefonní čísla nouzového volání, individuální ochrana, první pomoc, evakuace, ujasnění pojmů atd.). Jsou vedeni k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných situací ( Den Země). 9

20 Den s hasiči. 4. třída Program: o soutěže ( běh, střelba na cíl, hod a další) o ukázka has. techniky historická stříkačka, hasičské záchranné auto o závěrečný program Evakuační cvičení V pátek 2.5. jsme za spolupráce s HZS z Rokycan uspořádali pro naše žáky cvičné evakuační cvičení, jehož se protentokrát zúčastnili žáci.stupně a byla evakuována budova u závor. Žáci 2.stupně se zúčastnili jen jako pozorní diváci. Celou akci měla na starosti p.učitelka Buštová se zástupkyní ředitele M.Pěnkavovou. Celou akci jsem pečlivě sledovala a společně s vedoucím zásahu si dělala poznámky, co bylo dobře a co špatně. Vyhodnocení akce nás čeká na nejbližší poradě a z drobných chyb vyplyne poučení pro příští cvičení, protože, jak se říká štěstí přeje připraveným a na mimořádné události musíme být připraveni pečlivě všichni. 2

21 2. stupeň Na druhém stupni je tématika zahrnuta do hodin Z ( živelné pohromy ), F, Ch ( havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie ), Př a Rv ( zásady první pomoc ). 7.6 Účast v soutěžích Soutěže a olympiády ve školním roce 29/2 Jméno žáka Dějepisná olympiáda Častorál Dominik Loukota Robin Matematická olympiáda Loukota Robin Častorál Dominik Racková Michaela Loukota Ondřej Olympiáda z anglického jaz Kunclová Adéla Zikmund Tomáš Olympiáda z českého jaz. Racková Michaela Sádlová Žaneta třída OKmísto KK místo

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: Stupno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 25. základní škola Plzeň Chválenická 17 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2013/2014 dne 17. 9. 2014.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 1 Charakteristika školy 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

2007-2008. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2007-2008. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2007-2008 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2008

Více