Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/ C harakteristika školy 09/10 09/10 09/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní spojení: faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Stupno 62, Břasy příspěvková organizace Mgr. Jaroslava Auterská.2. Zřizovatel : Obec Břasy, Břasy 35 Zařazení do školského rejstříku č.j. 22/262, Rozhodnutí ze dne s účinností od Zařazení do školského rejstříku č.j. 22/262, Rozhodnutí ze dne s účinností od Seznam pracovišť Hlavní budova, ředitelství ZŠ MŠ ŠD ŠJ Adresa Stupno 62, Břasy Počet tříd 4 Počet žáků 77 Stupno 45, Břasy Stupno 3, Břasy Stupno 45, Břasy Stupno 3, Břasy strávníků. 5 Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Obecná škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Duhová škola Č.j. 235/972 zš 258/28 V ročníku , Součásti školy Název součásti MŠ ZŠ ŠD (samostatná) Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 8/9 9/ 8/9 9/ 8/9 9/ Počet přepočtených pedagogických pracovníků 6 2,568,546

2 Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých jídelny strávníků strávníků * ŠJ ZŠ ŠJ MŠ * bez cizích strávníků Doplňková činnost : průměrný počet strávníků vyčleněný počet zaměstnanců.7 Typ školy úplná neúplná Celkový počet zaměstnanců 5 Přepočtený počet zaměstnanců 4,5,9 53,2 (spojené ročníky v jedné třídě: ne (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ano které: ) ).8 Spádový obvod školy Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice, Darová, Všenice, Střapole, Sedlecko, Bušovice, Bezděkov, Březina..9 Specializované a speciální třídy Vyrovnávací třída Přípravná třída Speciální třída Specializovaná třída S rozšířenou výukou S rozšířenou výukou Tv Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka Dle výkazu V3a Dle výkazu V3a Jaký předmět: Dle výkazu V26. Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj.poruchou učení a chování Celkem Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP 2 hodiny týdně 2

3 . Materiálně technické zajištění školy Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově u závor jsou třídy.5. ročníku, v budově u kostela třídy 6. ročníku. Škola má vlastní tělocvičnu a hřiště. Vybavenost tříd a učeben je dobrá. Celkovou opravu musíme provést v učebnách PC především na.stupni, zároveň však také na stupni 2. týká se to především technického vybavení učeben. Na druhém stupni jsou nainstalovány 2 interaktivní tabule. V učebně chemie a fyziky, v interaktivní učebně. Kabinety se průběžně doplňují pomůckami. Budova u závor je po generální opravě, budova u kostela podobnou opravu také potřebuje, v letních měsících byla dokončena alespoň výměna oken a dveří, což by mělo vést ke snížení únikům tepla. Ve školním roce 29/2 byly provedeny tyto úpravy: ZŠ sanace spodní třídy v budově. stupně u závor, částečná výměna oken (6) v budově u kostela v podzimních měsících, dokončení výměny oken a dveří v době letních prázdnin, oprava vadných průtokových ohřívačů, odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP MŠ Břasy doplnění inventáře o cvičební prvky financováno s dotačního titulu Nadace ČEZ ŠJ Břasy zakoupení nové myčky nádobí, průtokového ohřívače MŠ Stupno doplnění zázemí pro stravování myčka nádobí, doplnění kuchyňského vybavení apod..2 Rada školy K..26 byla obcí Břasy zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Stupno. Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele (Obec Břasy), rodičů a pedagogických pracovníků. Ve školním roce 29/2 proběhla tři zasedání. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) 8/9 9/ 33/3,256 35/32,765 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2. Součást PO MŠ ZŠ ZvŠ ZUŠ DDM Počet pedagogických pracovníků * 8/9 9/ 22/2,233 22/2,4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 SpŠ Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.. SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠBc. VŠPF VŠ jiné + VŠ jiné bez DPS * DPS * 6 2 3,398

4 SJŠ ŠD, ŠK,546 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle 2.. 2,4 Průměrná délka pedagogické praxe 23 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle 2.. absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, MŠ v důchodovém věku 2.4. Průměrný věk 45 8,638,476 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin % 2 V kterých předmětech Z,Nj,F,Rv,Ov,Tv,Vv,Aj Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): Zájem o předmět, dlouholetá zkušenost s výukou a další vzdělávání dokážou nahradit aprobovanost v některých předmětech. Dokazují to úspěchy v okresních kolech soutěží a olympiád Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 32 ( některé formou kurzů Aj ) 5 PC Plzeň, NIDV, Tvořivá škola Celkový počet účastníků Vzdělávací instituce Přehled akcí Vedoucí pracovníci Platové předpisy zařazování ped. a neped. pracovníků BOZP a PO pro vedoucí pracovníky Změny archivní a spisové služby Zákoník práce Tvorba projektů Oblast cizích jazyků Kurz AJ pro učitele.stupně Metodika výuky Aj 2.stupěň 4 Počet účastníků 2 2

5 Prohloubení odbornosti Politicky nestabilizované regiony světa Výtvarný projev dítěte Ekoateliér inspirací Činnost ŠD. Problémy v praxi 2 let atomu Předmatematické představy Hry jako pohlazení Činnost ŠD 2. Izrael versus Palestina Od koloniálního impéria.. Preventivní programy pro děti předškol. věku Jóga v příbězích Jazyk a řeč v RVP Příčiny agresivního chování Ekoateliér ekodesing Nanochemikálie 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.. Zápis žáků do.třídy Počet dětí u zápisu 2 Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost

6 3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem 2 Z toho přijatých na SŠ s maturitou SOU 6 gymnázia 4 Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než ročníku kteří nepokračují v dalším vzdělávání U Jiné 2 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia přijatých na víceletá gymnázia 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k 3.6.) 4.. Počet žáků celkem 82 Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) 95 Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikován Důvod neprospěchu častá absence, nedostatečná příprava na vyučování. Prospěch žáků (stav k 3.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opakování ročníku ze zdrav.důvod ů Odložena klasifikace Chování žáků Snížený stupeň z chování z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Počet žáků.pololetí 6 2.pololetí

7 Důvod neomluvené hodiny Nejlepší žák školy Na základě daných kritérií vyhlašujeme každoročně nejlepšího žáka školy. Školní rok 997/ / /2 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/ Nejlepší žák Martin Caletka Zuzana Jírová Jana Kafková Pavlína Vondráčková Drahomír Rychecký Veronika Koželuhová Kateřina Štraubová Tereza Škopková Michal Kodet Fischerová Eliška Kristýna Mytašová Alena Šperlová Dominik Častorál V letošním školním roce zvítězil Dominik Častorál, získal 46 bodů. Na 2. místě skončila Michaela Racková 5 bodů a 3. místo obsadil Jiří Čagánek 24 body. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních školách gymnázium, střední odborná škola Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Přehled volitelných a nepovinných předmětů Předmět Literární výchova Matemat.praktikum Seminář z matemat. Přírodopis Fyzika Chemie Zeměpisné prakt. Přírodop.prakt. Seminář českého jaz. Volitelné ,5,5 3 2 Nepovinné ANP 6 2 7

8 4.6. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j 9 485/22) Ročník počet hodin.4.téma sebepoznání rozhodování akční plánování adaptace na životní změny Okresní metodik primární prevence 5. 2 Občanská výchova,rodinná výchova téma možnosti absolventa ZŠ informační základna pro volbu povolání orientace v důležitých profesních informacích rovnost příležitostí na trhu práce svět práce a dospělosti Občanská výchova,rodinná výchova Úřad práce 4 Exkurze 4 4 Pedagogickopsychologická poradnaprofesní orientace Celkem Vzdělávací program pro základní vzdělávání 5. Školní vzdělávací program Motivační název : Vydán dne , č.j. 258/27 vstoupil v platnost dne 3.27 a výuka na jeho základě probíhala v.3. a 6.8. ročníku. V průběhu roku pedagogičtí pracovníci shromažďovali poznatky z výuky a přenesli je do ŠVP pro příští školní rok. 8

9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech činnostního učení. Školní vzdělávací program vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že: v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo); k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku; nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat; chcemeli dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu; kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život; efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka; pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva. 5.2 Informační technologie na naší škole Mobilní telefony, počítače, internet a další informační a komunikační technologie se objevují v různých oblastech každodenního života celé společnosti, kde hrají stále významnější roli. Proto i naše škola usiluje o takové vybavení, které by zajistilo přípravu žáků v této oblasti. Na škole máme počítačovou učebnu, která je nepřetržitě připojena na internet. Žáci mají možnost, pokud dodržují daná pravidla, využívat učebnu od 7, hodin až do odjezdu dopravních spojů. Internet využívají k vyhledávání informací, podkladů pro samostatné práce a referáty a ke komunikaci s ostatními. Připojení na internet je zajištěno také na. stupni. V průběhu roku škola vybudovala další učebnu s interaktivní tabulí (učebna fyziky a chemie). Využití těchto učeben v hodinách přináší velkou změnu pro práci učitelů s dětmi. 5.3 Školní program EVVO K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména: V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí : 9

10 osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí). V oblasti kompetence občanské: znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám, uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti, odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny, projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě. Cíle environmentální výchovy Hlavním cílem tohoto celku je připravit žáky pro udržitelný rozvoj, který byl již v roce 992 na základě studie OSN Naše společná budoucnost označen za jedinou možnou pozitivní perspektivu lidské civilizace. Vědomosti porozumění souvislostem v biosféře a vztahům člověka a prostředí získávání informací o přírodě, o okolním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešení poznávání a chápání rozdílností ve vývoji lidské populace pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy současného světa nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni tvořivý přístup k řešení ekologických problémů Schopnosti, dovednosti, návyky umět a chtít získávat informace o ekologických aktivitách, hodnotit a vidět je v širších souvislostech využívat písemné podklady, sdělovací prostředky a internet k získávání informací pozorovat vnímavě přírodu, správně se v ní chovat, umět pečovat o rostliny a živočichy slušně se chovat v prostředí obce a aktivně se účastnit na zlepšování okolního prostředí

11 umět komunikovat o problémech životního prostředí se spolužáky i dospělými, vyjadřovat a racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska přikládat nejvyšší hodnotu životu a jeho ochraně chápat význam a nezbytnost udržitelnosti rozvoje a ochrany životního prostředí být vnímavý ke kráse přírody a k estetickým hodnotám okolního prostředí přijmout své zásady životního stylu šetrného k okolí Úkoly environmentální výchovy (EV) pro školní rok 29/2 6. zařadit do tematických plánů jednotlivých předmětů problematiku EV sledovat okolí školy, provádět pravidelný úklid ekologizace provozu školy úspory energie snižování produkce odpadu a jeho třídění snižování spotřeby vody vytvoření ekohlídek na. a 2. stupni, které budou pravidelně kontrolovat šetření vodou a el. energií v prostorách chodeb, toalet ( svítím jen tam, kde je třeba) školník bude sledovat teplotu v prostorách školy a zajistí úsporné vytápění v rámci EV využívat všech dostupných informačních a vzdělávacích zdrojů ( Ekocentrum Radnice, knihovna, ZOO Plzeň environmentální centrum Lüftnerka, SEV Ametyst Prusiny, internet) vycházky zaměřit na poznávání funkcí ekosystémů les, rybník, potok, louka. st. pečovat o školní pozemek i skleník 2. st. v zimě se starat o krmítka pro ptáky. st. zajištění celoškolní akce Den země duben 2. st. rozmístění nádob na tříděný odpad Zhotovení nástěnky. a 2. st. téma Ekoškola, Ekokodex Výchovné poradenství Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj.poruchou učení a chování Celkem Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP 2 hodiny týdně (oddělená výuka v předmětech)

12 6. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovná poradkyně má zpracovaný plán činnosti. Zajišťovaná činnost : Integrace žáků, zpracování individuálních plánů, spolupráce s rodiči a učiteli integrovaných žáků, sledování práce s těmito žáky Výchovné problémy se žáky spolupráce s učiteli a rodičijsou vedeny záznamy z jednání se žáky nebo rodiči Spolupráce s dalšími partnery Policie ČR, PPP, ČČK Přijímací řízení na střední školy, besedy s pracovníky SŠ a SOU, návštěvy dní otevřených dveří, Akademie řemesel, příprava žáků k přijímacímu řízení Návštěva Úřadu práce v Rokycanech, beseda s p. Babickou a Polákovou o zaměstnanosti v našem okrese, o učebních a studijních oborech a jejich uplatnění v praxi Zapojení do projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů v rámci tohoto projektu se uskutečnila exkurze žáků 8. a třídy do Kovohutí, Jaf Holtzu v Rokycanech, dále proběhl ukázkový den pro obor zemědělství Profi testy žáků třídy / PPP Rokycany / 6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Cílem tohoto programu je působit na zdravý životní styl žáků, rozvíjet sociální dovednosti, odpovědnost za chování, naučit je, aby si uvědomovali následky svého chování a jednání. Dále je třeba vytvářet pozitivní sociální klima ve třídě i škole, rozvíjet komunikační dovednosti žáků, pěstovat právní vědomí, mravní a morální hodnoty, zvyšovat jejich odolnost vůči negativnímu působení nabídky drog a dalších sociálně patologických jevů, poskytovat poradenskou činnost, využití volného času. K realizaci MPP byly využívány různé formy přednášky, besedy, nácvik různých dovedností, peer program, komunitní kruh, třída plná pohody, kulturní akce, soutěže, zapojení co největšího počtu žáků do kroužků. Naše škola podala dva projekty Buďme tolerantní a Chceme žít v barvě duhy, na které získala celkem dotaci 22 Kč. V rámci těchto projektů se uskutečnila celá řada akcí víkendové pobyty žáků, besedy, přednášky, soutěže, hudební pořady. Uskutečněné akce:. Preventivní programy s pracovnicí PPP v Rokycanech K. Peškovou se uskutečnily ve všech třídách na. i 2. stupni / po 2 4 hodinách / Třída plná pohody, preventivní programy zaměřené na odpovědnost, komunikaci, spolupráci, řešení konfliktů, vyloučení negativních jevů Ajaxův zápisník 2. třída 2

13 3. Peer program 6.třída /4 hodiny/ s programem pomáhaly peer aktivistky M. Huňková, M. Bártová, M. Kaloušová a M. Racková 4. Víkendový pobyt žáků třídy preventivní program na vzájemnou pomoc, důvěru a komunikaci s p. Hendrichovou z PPP Domažlic 5. Víkendový pobyt žáků. a 4. třídy preventivní program realizovala p. Čiková spolu s našimi Peer aktivistkami / projekt KPZ komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit/ /, další akce pomohli připravit hasiči z Radnic a Rokycan 6. Den tolerance soutěže, návštěva babiček a dědečků v domově důchodců v Břasích, výroba dárků pro nemocné a zdravotně postižené děti 7. Právní a občanské minimum pro školáky rodinné právo I a II realizované občanským sdružením Barevný svět dětí pro žáky 7. třídy 8. Prevence neplánovaných těhotenství třída p. Kultová z o.s. NIŽ Hudebně motivační program Třináctá komnata a Rozsviťte hvězdy pro žáky. i 2. stupně zodpovědnost každého za svoje zdraví i svůj život. Pomocné tlapky beseda a ukázka výcviku psů pro handicapované lidi. Rubikon žáci 6. třídy akce velice úspěšná, všichni se zapojili do přípravy soutěže, tvorby nástěnek, vítězná 6.třída se zúčastnila okresního kola ve Zbiroze. 2. Školní výlety Terezín, Senát Praha 8. a třída 3. Zapojení všech tříd do akcí školní žákovské samosprávy, která vyhlašuje každý měsíc soutěže např.nácvik divadelního představení, nejlepší výzdoba / Vánoce a Velikonoce/, barevné dny / jsme Duhová škola / žáci si vyzdobí třídu a oblečou se v jedné barvě duhy, Zapojení peer aktivistek do dalších akcí školy zápis do. třídy ZŠ a do MŠ, peer program, Den tolerance, tvorba nástěnek, příprava soutěží atd. V průběhu roku nebyly řešeny žádné závažné přestupky šikana, krádeže, zneužívání návykových látek. Velké množství žáků se zapojilo do kroužků, do školních, okresních kol soutěží, ve kterých jsme získali řadu pěkných umístění. Úkoly pro příští rok: pozvat zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky kriminalita a výskyt drog v okolí školy a v okrese. uspořádat více školních akcí, na jejichž přípravě by se podíleli žáci Akademie, den otevřených dveří, výstavky prací žáků uspořádat víkendový pobyt žáků 3

14 6.3 Hodnocení plnění plánu ANP školní rok 29/2 ANP navštěvovalo 9 žáků /ve třech skupinách/ Úkoly plněny podle plánu ANP /učivo rozděleno do jednotlivých měsíců/ Žáci docházeli na hodiny ANP pravidelně Poskytnuta možnost získat materiály pro domácí přípravu Děti dostaly jednoduché tabulky přehledy nejzákladnějšího učiva v ČJ Činnost v ANP se přizpůsobovala individuálním plánům,na jejichž tvorbě se vedoucí ANP podílela Rodičům některých žáků předala vedoucí ANP upozornění o nutnosti nového vyšetření v PPP končí platnost integrace. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Besídky pro rodiče, veřejná vystoupení, prezentace v tisku, dny otevřených dveří. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti aktivity akce pro veřejnost akce pro školy akce pro žáky počet počet účastníků Spolupráce Spolupráce školy na regionální úrovni Obec Břasy Úřad práce v Rokycanech volba povolání Unie Rodičů při ZŠ Sportovní organizace v obci ( kopaná, házená, ASPV) Ochránci přírody Hasičský záchranný sbor Myslivecké sdružení 7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech V letošním školním roce jsme realizovali tyto schválené projekty: Buďme tolerantní Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 29. Chceme žít v barvě duhy Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 29. Dotaci Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu, na základě kterého připravujeme žáky v oblasti sociální komunikace a prevence negativních jevů jsme získali již poněkolikáté. V rámci tohoto projektu organizujeme 4

15 víkendové pobyty dětí, besedy s odborníky, spolupracujeme při nich s pedagogickopsychologickou poradnou. 7.3 Zájmová činnost organizovaná školou Přehled o činnosti kroužků ve školním roce 29/2 Název Dopravní Pohybové hry Den Hodina pondělí Vedoucí Počet žáků Třídy ,6,7,8 3,4 Arenšteinová 6 5.třída.třída 2.třída Racková Gothová středa pondělí čtvrtek čtvrtek 3, 4, 2, 6,,3 2,3 2,3 4, Pěvecký pondělí 2,52,45 Heringová 2.,2.,3.,5. Počítačový pátek Mašková 3 5. Sportovní hry 4.5. ročník Příprava ke zkouškám M Recitační středa Buštová čtvrtek 3,5 4,3 Faitová pátek *4 dnů Rybářský pondělí 4,3 5,3 Ruský jazyk středa *4 dnů Keramický Valentová. 5. Broj Vokáčová 9 6,7,8,9 Hodnocení práce počítačového kroužku 5. ročník Kroužek navštěvovalo v. pololetí 4 žáků ve 2. pololetí 2 žáků / M.Středová se odstěhovala a Patrik Vosička se z kroužku odhlásil /. Děti se scházely x za týden výjimečně x za 4 dnů. Kroužek trval vždy vyučovací hodinu. Žáci se seznámili se zásadami práce na počítači, a s velmi důležitými pravidly bezpečného využívání internetu. Pracovali s textovým editorem, tvořili tabulky, pokoušeli se o jednoduché grafy,vyhledávali informace /jízdní řád, slovník../,kopírovali soubory nebo obrázky,vytvořili sami diplom apod.. Zapojili se také do internetové hry Hravě žij zdravě. Soutěžení je velmi bavilo. 5

16 Hodnocení práce sportovního kroužku ročník Kroužek navštěvovalo v. pololetí 5 žáků ve 2. pololetí 4 žáků / B.Fryčková musela navštěvovat ANP, které probíhalo současně/. Děti se scházely x za týden. Kroužek trval vždy vyučovací hodinu. Žáci se seznámili se základními pravidly basketbalu, florbalu, v zimě jsme chodili sáňkovat, připravovali jsme se na okrskové kolo ve vybíjené a v MC Donald s cupu, trénovali jsme atletiku na Pohár rozhlasu. Naše píle slavila nejeden úspěch. Hodnocení práce pěveckého kroužku V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo 24 žáků první, druhé, třetí a páté třídy. Během školního roku se PK sešel podle možností 23 krát. Od druhého pololetí pracoval rozděleně ve dvou skupinách, první skupina. a 2. třída písně jednodušší a lidové, druhá skupina 3. a 5.třída písně těžší a podle vlastního výběru. Scházel se pokud možno jedenkrát týdně, před veřejným vánočním vystoupením i několikrát týdně. Jedna hodina trvala asi 34 minut. Mladší žákyně zpívali písně lidové a písničky pro děti. U hlasově vyspělejších děvčat byl výběr písní zaměřen na náročnější moderní písně a byl také nacvičován dvojhlasý zpěv lidových písní. Náplň hodin: nacvičování správné techniky zpěvu (dýchání, šetření dechu, tvoření tónu, správná artikulace) nacvičování písní (dětské, lidové, pohádkové, táborové) hra na dětské hud. nástroje rytmus nacvičování dvojhlasu Účast na kulturních akcích: předvánoční zpívání pro bývalé pracovníky školy vánoční zpívání v kostele společně s místním skupenským sborem 24.2 Práce keramického kroužku pro. 5. ročník Kroužek navštěvovalo 26 žáků ve třech skupinách pod vedením paní Arenšteinové. Děti se scházely 3x v týdnu podle daného rozvrhu. Kroužek trval vždy 2 vyučovací hodiny. Děti se naučily pracovat s keramickou hlínou, používat různé techniky zpracování a zdobení. Domů si vždy odnesly nějaký pěkný výrobek. 6

17 Práce recitačního kroužku ve školním roce 29/2 Kroužek navštěvovalo každý pátek 2 žáků. Hlavní náplní byl nácvik veselého příběhu U nás ve škole /o falešné a opravdové paní učitelce/. Během prvního čtvrtletí školního roku se také vybíraly básně pro recitační soutěž. Na podzim navštívili někteří recitátoři domov důchodců v Břasích a přednesli veršovanou pohádku O Šípkové Růžence. Babičky a dědové z toho měli velkou radost. Poslední měsíce v kalendářním roce jsou tradičně věnované nácviku veršů a povídání o zimě a o Vánocích. Své pásmo předvedli na Štědrý den v kostele Albert Pechmann, Adam Planeta, Simona Špilarová a Klára Kušková. V okresním kole recitační soutěže naši školu reprezentovali tito žáci:. kategorie. třída Jaroslav Vojík : A. Laptěv Co nevědí, nepovědí. kategorie 2. třída Albert Pechmann : Počítání do čtyř I. místo 2. kategorie 5. třída Klára Kušková : A. Lindgrenová Pipi jde do školy III. místo V krajském kole, které se konalo v Plzni, reprezentoval naši školu Albert Pechmann Všem dětem patří poděkování za pěkná vystoupení. Dopravní kroužek se scházel od října do začátku dubna. Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu, zásady poskytování první pomoci, procvičovali testy a dopravní značky. Dopravní kroužek navštěvovali žáci 4. roč../. kategorie/ a 7.ročníku /2. kategorie/. Žáci z 2. kategorie kroužek téměř nenavštěvovali a chyběl chlapec/ soutěží družstva ve složení 2 dívky a 2 chlapci/. Žáci. kategorie nedosahovali dobrých výsledků. Proto se ani jedna kategorie nezúčastnila okresního kola dopravní soutěže, i když 2. kategorie měla obhajovat zlatý pohár z loňského roku. 4.třída Fryčková, Zábranská, Šperlová, Kroc, Sádlo, Kořínský 7.třída. Králová, Lukáčová, Nová, Veselá, Zikmund 7

18 7.4 Školní žákovská samospráva Školní žákovská samospráva organizovala pod vedením p.učitelky Šváchové kromě celoroční soutěže celou řadu akcí : Nejhezčí hallowenské strašidlo podzimní výstavy Slet čertů a čertic čertovská diskotéka Barevné dny Adventní soutěž tučňáků Soutěž o nejhezčího sněhuláka Soutěž Píšeme pohádku Sběrová soutěž Škola organizovala soutěž ve sběru odpadových surovin. Třída.místo 2.A 327 kg 7 kg / žák 2.místo.A 843 kg 38 kg / žák 3.místo 3.A 63 kg 29 kg / žák Vítězné třídy získaly příspěvek na školní výlet. Soutěž školní samosprávy Vítězem celoškolní soutěže tříd ve školním roce 29 se stala 6.třída, která obdrží slíbenou odměnu Kč. Peníze jsou příspěvkem na školní výlet a budou vyplaceny z fondu Unie rodičů. V soutěži se po celý rok hodnotila čistota a pořádek ve třídě, aktivita žáků a účast v soutěžích a olympiádách. Třída.místo 2.místo 3.místo 6.třída třída 7.třída, Kč 6, Kč 4, Kč Barevné dny I v tomto pololetí jsme uskutečnili barevné dny. Nejvíce povedený byl červený den, kdy se škola doslova prozářila. V červených barvách dorazily i paní učitelky a vedení školy. V tento den opět proběhla soutěž tříd a body, které třídy získaly, se opět přičetly do celkového bodování. Která třída zvítězí, se dozvíme až téměř na konci školního roku. Na vítěznou třídu opět čeká finanční odměna, kterou mohou použít třeba na školní výlet. 8

19 Slet čertů a čertic návštěva u mladších spolužáků na. Stupni Mikulášská nadílka 7.5 Ochrana člověka za mimořádných situací. stupeň Žáci se s touto tématikou setkávají při hodinách prvouky a přírodovědy ( důležitá telefonní čísla nouzového volání, individuální ochrana, první pomoc, evakuace, ujasnění pojmů atd.). Jsou vedeni k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných situací ( Den Země). 9

20 Den s hasiči. 4. třída Program: o soutěže ( běh, střelba na cíl, hod a další) o ukázka has. techniky historická stříkačka, hasičské záchranné auto o závěrečný program Evakuační cvičení V pátek 2.5. jsme za spolupráce s HZS z Rokycan uspořádali pro naše žáky cvičné evakuační cvičení, jehož se protentokrát zúčastnili žáci.stupně a byla evakuována budova u závor. Žáci 2.stupně se zúčastnili jen jako pozorní diváci. Celou akci měla na starosti p.učitelka Buštová se zástupkyní ředitele M.Pěnkavovou. Celou akci jsem pečlivě sledovala a společně s vedoucím zásahu si dělala poznámky, co bylo dobře a co špatně. Vyhodnocení akce nás čeká na nejbližší poradě a z drobných chyb vyplyne poučení pro příští cvičení, protože, jak se říká štěstí přeje připraveným a na mimořádné události musíme být připraveni pečlivě všichni. 2

21 2. stupeň Na druhém stupni je tématika zahrnuta do hodin Z ( živelné pohromy ), F, Ch ( havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie ), Př a Rv ( zásady první pomoc ). 7.6 Účast v soutěžích Soutěže a olympiády ve školním roce 29/2 Jméno žáka Dějepisná olympiáda Častorál Dominik Loukota Robin Matematická olympiáda Loukota Robin Častorál Dominik Racková Michaela Loukota Ondřej Olympiáda z anglického jaz Kunclová Adéla Zikmund Tomáš Olympiáda z českého jaz. Racková Michaela Sádlová Žaneta třída OKmísto KK místo

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2015-2016 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument: Plán školy Počet listů: 4 Platnost od: 1.9.2016 Platnost do: 31.8.2019 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/2017

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více