Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/ C harakteristika školy 09/10 09/10 09/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní spojení: faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Stupno 62, Břasy příspěvková organizace Mgr. Jaroslava Auterská.2. Zřizovatel : Obec Břasy, Břasy 35 Zařazení do školského rejstříku č.j. 22/262, Rozhodnutí ze dne s účinností od Zařazení do školského rejstříku č.j. 22/262, Rozhodnutí ze dne s účinností od Seznam pracovišť Hlavní budova, ředitelství ZŠ MŠ ŠD ŠJ Adresa Stupno 62, Břasy Počet tříd 4 Počet žáků 77 Stupno 45, Břasy Stupno 3, Břasy Stupno 45, Břasy Stupno 3, Břasy strávníků. 5 Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Obecná škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Duhová škola Č.j. 235/972 zš 258/28 V ročníku , Součásti školy Název součásti MŠ ZŠ ŠD (samostatná) Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 8/9 9/ 8/9 9/ 8/9 9/ Počet přepočtených pedagogických pracovníků 6 2,568,546

2 Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých jídelny strávníků strávníků * ŠJ ZŠ ŠJ MŠ * bez cizích strávníků Doplňková činnost : průměrný počet strávníků vyčleněný počet zaměstnanců.7 Typ školy úplná neúplná Celkový počet zaměstnanců 5 Přepočtený počet zaměstnanců 4,5,9 53,2 (spojené ročníky v jedné třídě: ne (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ano které: ) ).8 Spádový obvod školy Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice, Darová, Všenice, Střapole, Sedlecko, Bušovice, Bezděkov, Březina..9 Specializované a speciální třídy Vyrovnávací třída Přípravná třída Speciální třída Specializovaná třída S rozšířenou výukou S rozšířenou výukou Tv Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka Dle výkazu V3a Dle výkazu V3a Jaký předmět: Dle výkazu V26. Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj.poruchou učení a chování Celkem Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP 2 hodiny týdně 2

3 . Materiálně technické zajištění školy Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově u závor jsou třídy.5. ročníku, v budově u kostela třídy 6. ročníku. Škola má vlastní tělocvičnu a hřiště. Vybavenost tříd a učeben je dobrá. Celkovou opravu musíme provést v učebnách PC především na.stupni, zároveň však také na stupni 2. týká se to především technického vybavení učeben. Na druhém stupni jsou nainstalovány 2 interaktivní tabule. V učebně chemie a fyziky, v interaktivní učebně. Kabinety se průběžně doplňují pomůckami. Budova u závor je po generální opravě, budova u kostela podobnou opravu také potřebuje, v letních měsících byla dokončena alespoň výměna oken a dveří, což by mělo vést ke snížení únikům tepla. Ve školním roce 29/2 byly provedeny tyto úpravy: ZŠ sanace spodní třídy v budově. stupně u závor, částečná výměna oken (6) v budově u kostela v podzimních měsících, dokončení výměny oken a dveří v době letních prázdnin, oprava vadných průtokových ohřívačů, odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP MŠ Břasy doplnění inventáře o cvičební prvky financováno s dotačního titulu Nadace ČEZ ŠJ Břasy zakoupení nové myčky nádobí, průtokového ohřívače MŠ Stupno doplnění zázemí pro stravování myčka nádobí, doplnění kuchyňského vybavení apod..2 Rada školy K..26 byla obcí Břasy zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Stupno. Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele (Obec Břasy), rodičů a pedagogických pracovníků. Ve školním roce 29/2 proběhla tři zasedání. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) 8/9 9/ 33/3,256 35/32,765 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2. Součást PO MŠ ZŠ ZvŠ ZUŠ DDM Počet pedagogických pracovníků * 8/9 9/ 22/2,233 22/2,4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 SpŠ Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.. SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠBc. VŠPF VŠ jiné + VŠ jiné bez DPS * DPS * 6 2 3,398

4 SJŠ ŠD, ŠK,546 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle 2.. 2,4 Průměrná délka pedagogické praxe 23 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle 2.. absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, MŠ v důchodovém věku 2.4. Průměrný věk 45 8,638,476 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin % 2 V kterých předmětech Z,Nj,F,Rv,Ov,Tv,Vv,Aj Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): Zájem o předmět, dlouholetá zkušenost s výukou a další vzdělávání dokážou nahradit aprobovanost v některých předmětech. Dokazují to úspěchy v okresních kolech soutěží a olympiád Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 32 ( některé formou kurzů Aj ) 5 PC Plzeň, NIDV, Tvořivá škola Celkový počet účastníků Vzdělávací instituce Přehled akcí Vedoucí pracovníci Platové předpisy zařazování ped. a neped. pracovníků BOZP a PO pro vedoucí pracovníky Změny archivní a spisové služby Zákoník práce Tvorba projektů Oblast cizích jazyků Kurz AJ pro učitele.stupně Metodika výuky Aj 2.stupěň 4 Počet účastníků 2 2

5 Prohloubení odbornosti Politicky nestabilizované regiony světa Výtvarný projev dítěte Ekoateliér inspirací Činnost ŠD. Problémy v praxi 2 let atomu Předmatematické představy Hry jako pohlazení Činnost ŠD 2. Izrael versus Palestina Od koloniálního impéria.. Preventivní programy pro děti předškol. věku Jóga v příbězích Jazyk a řeč v RVP Příčiny agresivního chování Ekoateliér ekodesing Nanochemikálie 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.. Zápis žáků do.třídy Počet dětí u zápisu 2 Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost

6 3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem 2 Z toho přijatých na SŠ s maturitou SOU 6 gymnázia 4 Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než ročníku kteří nepokračují v dalším vzdělávání U Jiné 2 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia přijatých na víceletá gymnázia 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k 3.6.) 4.. Počet žáků celkem 82 Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) 95 Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikován Důvod neprospěchu častá absence, nedostatečná příprava na vyučování. Prospěch žáků (stav k 3.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opakování ročníku ze zdrav.důvod ů Odložena klasifikace Chování žáků Snížený stupeň z chování z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Počet žáků.pololetí 6 2.pololetí

7 Důvod neomluvené hodiny Nejlepší žák školy Na základě daných kritérií vyhlašujeme každoročně nejlepšího žáka školy. Školní rok 997/ / /2 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/ Nejlepší žák Martin Caletka Zuzana Jírová Jana Kafková Pavlína Vondráčková Drahomír Rychecký Veronika Koželuhová Kateřina Štraubová Tereza Škopková Michal Kodet Fischerová Eliška Kristýna Mytašová Alena Šperlová Dominik Častorál V letošním školním roce zvítězil Dominik Častorál, získal 46 bodů. Na 2. místě skončila Michaela Racková 5 bodů a 3. místo obsadil Jiří Čagánek 24 body. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních školách gymnázium, střední odborná škola Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Přehled volitelných a nepovinných předmětů Předmět Literární výchova Matemat.praktikum Seminář z matemat. Přírodopis Fyzika Chemie Zeměpisné prakt. Přírodop.prakt. Seminář českého jaz. Volitelné ,5,5 3 2 Nepovinné ANP 6 2 7

8 4.6. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j 9 485/22) Ročník počet hodin.4.téma sebepoznání rozhodování akční plánování adaptace na životní změny Okresní metodik primární prevence 5. 2 Občanská výchova,rodinná výchova téma možnosti absolventa ZŠ informační základna pro volbu povolání orientace v důležitých profesních informacích rovnost příležitostí na trhu práce svět práce a dospělosti Občanská výchova,rodinná výchova Úřad práce 4 Exkurze 4 4 Pedagogickopsychologická poradnaprofesní orientace Celkem Vzdělávací program pro základní vzdělávání 5. Školní vzdělávací program Motivační název : Vydán dne , č.j. 258/27 vstoupil v platnost dne 3.27 a výuka na jeho základě probíhala v.3. a 6.8. ročníku. V průběhu roku pedagogičtí pracovníci shromažďovali poznatky z výuky a přenesli je do ŠVP pro příští školní rok. 8

9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech činnostního učení. Školní vzdělávací program vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že: v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo); k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku; nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat; chcemeli dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu; kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život; efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka; pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva. 5.2 Informační technologie na naší škole Mobilní telefony, počítače, internet a další informační a komunikační technologie se objevují v různých oblastech každodenního života celé společnosti, kde hrají stále významnější roli. Proto i naše škola usiluje o takové vybavení, které by zajistilo přípravu žáků v této oblasti. Na škole máme počítačovou učebnu, která je nepřetržitě připojena na internet. Žáci mají možnost, pokud dodržují daná pravidla, využívat učebnu od 7, hodin až do odjezdu dopravních spojů. Internet využívají k vyhledávání informací, podkladů pro samostatné práce a referáty a ke komunikaci s ostatními. Připojení na internet je zajištěno také na. stupni. V průběhu roku škola vybudovala další učebnu s interaktivní tabulí (učebna fyziky a chemie). Využití těchto učeben v hodinách přináší velkou změnu pro práci učitelů s dětmi. 5.3 Školní program EVVO K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména: V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí : 9

10 osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí). V oblasti kompetence občanské: znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám, uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti, odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny, projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě. Cíle environmentální výchovy Hlavním cílem tohoto celku je připravit žáky pro udržitelný rozvoj, který byl již v roce 992 na základě studie OSN Naše společná budoucnost označen za jedinou možnou pozitivní perspektivu lidské civilizace. Vědomosti porozumění souvislostem v biosféře a vztahům člověka a prostředí získávání informací o přírodě, o okolním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešení poznávání a chápání rozdílností ve vývoji lidské populace pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy současného světa nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni tvořivý přístup k řešení ekologických problémů Schopnosti, dovednosti, návyky umět a chtít získávat informace o ekologických aktivitách, hodnotit a vidět je v širších souvislostech využívat písemné podklady, sdělovací prostředky a internet k získávání informací pozorovat vnímavě přírodu, správně se v ní chovat, umět pečovat o rostliny a živočichy slušně se chovat v prostředí obce a aktivně se účastnit na zlepšování okolního prostředí

11 umět komunikovat o problémech životního prostředí se spolužáky i dospělými, vyjadřovat a racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska přikládat nejvyšší hodnotu životu a jeho ochraně chápat význam a nezbytnost udržitelnosti rozvoje a ochrany životního prostředí být vnímavý ke kráse přírody a k estetickým hodnotám okolního prostředí přijmout své zásady životního stylu šetrného k okolí Úkoly environmentální výchovy (EV) pro školní rok 29/2 6. zařadit do tematických plánů jednotlivých předmětů problematiku EV sledovat okolí školy, provádět pravidelný úklid ekologizace provozu školy úspory energie snižování produkce odpadu a jeho třídění snižování spotřeby vody vytvoření ekohlídek na. a 2. stupni, které budou pravidelně kontrolovat šetření vodou a el. energií v prostorách chodeb, toalet ( svítím jen tam, kde je třeba) školník bude sledovat teplotu v prostorách školy a zajistí úsporné vytápění v rámci EV využívat všech dostupných informačních a vzdělávacích zdrojů ( Ekocentrum Radnice, knihovna, ZOO Plzeň environmentální centrum Lüftnerka, SEV Ametyst Prusiny, internet) vycházky zaměřit na poznávání funkcí ekosystémů les, rybník, potok, louka. st. pečovat o školní pozemek i skleník 2. st. v zimě se starat o krmítka pro ptáky. st. zajištění celoškolní akce Den země duben 2. st. rozmístění nádob na tříděný odpad Zhotovení nástěnky. a 2. st. téma Ekoškola, Ekokodex Výchovné poradenství Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj.poruchou učení a chování Celkem Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP 2 hodiny týdně (oddělená výuka v předmětech)

12 6. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovná poradkyně má zpracovaný plán činnosti. Zajišťovaná činnost : Integrace žáků, zpracování individuálních plánů, spolupráce s rodiči a učiteli integrovaných žáků, sledování práce s těmito žáky Výchovné problémy se žáky spolupráce s učiteli a rodičijsou vedeny záznamy z jednání se žáky nebo rodiči Spolupráce s dalšími partnery Policie ČR, PPP, ČČK Přijímací řízení na střední školy, besedy s pracovníky SŠ a SOU, návštěvy dní otevřených dveří, Akademie řemesel, příprava žáků k přijímacímu řízení Návštěva Úřadu práce v Rokycanech, beseda s p. Babickou a Polákovou o zaměstnanosti v našem okrese, o učebních a studijních oborech a jejich uplatnění v praxi Zapojení do projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů v rámci tohoto projektu se uskutečnila exkurze žáků 8. a třídy do Kovohutí, Jaf Holtzu v Rokycanech, dále proběhl ukázkový den pro obor zemědělství Profi testy žáků třídy / PPP Rokycany / 6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Cílem tohoto programu je působit na zdravý životní styl žáků, rozvíjet sociální dovednosti, odpovědnost za chování, naučit je, aby si uvědomovali následky svého chování a jednání. Dále je třeba vytvářet pozitivní sociální klima ve třídě i škole, rozvíjet komunikační dovednosti žáků, pěstovat právní vědomí, mravní a morální hodnoty, zvyšovat jejich odolnost vůči negativnímu působení nabídky drog a dalších sociálně patologických jevů, poskytovat poradenskou činnost, využití volného času. K realizaci MPP byly využívány různé formy přednášky, besedy, nácvik různých dovedností, peer program, komunitní kruh, třída plná pohody, kulturní akce, soutěže, zapojení co největšího počtu žáků do kroužků. Naše škola podala dva projekty Buďme tolerantní a Chceme žít v barvě duhy, na které získala celkem dotaci 22 Kč. V rámci těchto projektů se uskutečnila celá řada akcí víkendové pobyty žáků, besedy, přednášky, soutěže, hudební pořady. Uskutečněné akce:. Preventivní programy s pracovnicí PPP v Rokycanech K. Peškovou se uskutečnily ve všech třídách na. i 2. stupni / po 2 4 hodinách / Třída plná pohody, preventivní programy zaměřené na odpovědnost, komunikaci, spolupráci, řešení konfliktů, vyloučení negativních jevů Ajaxův zápisník 2. třída 2

13 3. Peer program 6.třída /4 hodiny/ s programem pomáhaly peer aktivistky M. Huňková, M. Bártová, M. Kaloušová a M. Racková 4. Víkendový pobyt žáků třídy preventivní program na vzájemnou pomoc, důvěru a komunikaci s p. Hendrichovou z PPP Domažlic 5. Víkendový pobyt žáků. a 4. třídy preventivní program realizovala p. Čiková spolu s našimi Peer aktivistkami / projekt KPZ komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit/ /, další akce pomohli připravit hasiči z Radnic a Rokycan 6. Den tolerance soutěže, návštěva babiček a dědečků v domově důchodců v Břasích, výroba dárků pro nemocné a zdravotně postižené děti 7. Právní a občanské minimum pro školáky rodinné právo I a II realizované občanským sdružením Barevný svět dětí pro žáky 7. třídy 8. Prevence neplánovaných těhotenství třída p. Kultová z o.s. NIŽ Hudebně motivační program Třináctá komnata a Rozsviťte hvězdy pro žáky. i 2. stupně zodpovědnost každého za svoje zdraví i svůj život. Pomocné tlapky beseda a ukázka výcviku psů pro handicapované lidi. Rubikon žáci 6. třídy akce velice úspěšná, všichni se zapojili do přípravy soutěže, tvorby nástěnek, vítězná 6.třída se zúčastnila okresního kola ve Zbiroze. 2. Školní výlety Terezín, Senát Praha 8. a třída 3. Zapojení všech tříd do akcí školní žákovské samosprávy, která vyhlašuje každý měsíc soutěže např.nácvik divadelního představení, nejlepší výzdoba / Vánoce a Velikonoce/, barevné dny / jsme Duhová škola / žáci si vyzdobí třídu a oblečou se v jedné barvě duhy, Zapojení peer aktivistek do dalších akcí školy zápis do. třídy ZŠ a do MŠ, peer program, Den tolerance, tvorba nástěnek, příprava soutěží atd. V průběhu roku nebyly řešeny žádné závažné přestupky šikana, krádeže, zneužívání návykových látek. Velké množství žáků se zapojilo do kroužků, do školních, okresních kol soutěží, ve kterých jsme získali řadu pěkných umístění. Úkoly pro příští rok: pozvat zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky kriminalita a výskyt drog v okolí školy a v okrese. uspořádat více školních akcí, na jejichž přípravě by se podíleli žáci Akademie, den otevřených dveří, výstavky prací žáků uspořádat víkendový pobyt žáků 3

14 6.3 Hodnocení plnění plánu ANP školní rok 29/2 ANP navštěvovalo 9 žáků /ve třech skupinách/ Úkoly plněny podle plánu ANP /učivo rozděleno do jednotlivých měsíců/ Žáci docházeli na hodiny ANP pravidelně Poskytnuta možnost získat materiály pro domácí přípravu Děti dostaly jednoduché tabulky přehledy nejzákladnějšího učiva v ČJ Činnost v ANP se přizpůsobovala individuálním plánům,na jejichž tvorbě se vedoucí ANP podílela Rodičům některých žáků předala vedoucí ANP upozornění o nutnosti nového vyšetření v PPP končí platnost integrace. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Besídky pro rodiče, veřejná vystoupení, prezentace v tisku, dny otevřených dveří. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti aktivity akce pro veřejnost akce pro školy akce pro žáky počet počet účastníků Spolupráce Spolupráce školy na regionální úrovni Obec Břasy Úřad práce v Rokycanech volba povolání Unie Rodičů při ZŠ Sportovní organizace v obci ( kopaná, házená, ASPV) Ochránci přírody Hasičský záchranný sbor Myslivecké sdružení 7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech V letošním školním roce jsme realizovali tyto schválené projekty: Buďme tolerantní Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 29. Chceme žít v barvě duhy Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 29. Dotaci Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu, na základě kterého připravujeme žáky v oblasti sociální komunikace a prevence negativních jevů jsme získali již poněkolikáté. V rámci tohoto projektu organizujeme 4

15 víkendové pobyty dětí, besedy s odborníky, spolupracujeme při nich s pedagogickopsychologickou poradnou. 7.3 Zájmová činnost organizovaná školou Přehled o činnosti kroužků ve školním roce 29/2 Název Dopravní Pohybové hry Den Hodina pondělí Vedoucí Počet žáků Třídy ,6,7,8 3,4 Arenšteinová 6 5.třída.třída 2.třída Racková Gothová středa pondělí čtvrtek čtvrtek 3, 4, 2, 6,,3 2,3 2,3 4, Pěvecký pondělí 2,52,45 Heringová 2.,2.,3.,5. Počítačový pátek Mašková 3 5. Sportovní hry 4.5. ročník Příprava ke zkouškám M Recitační středa Buštová čtvrtek 3,5 4,3 Faitová pátek *4 dnů Rybářský pondělí 4,3 5,3 Ruský jazyk středa *4 dnů Keramický Valentová. 5. Broj Vokáčová 9 6,7,8,9 Hodnocení práce počítačového kroužku 5. ročník Kroužek navštěvovalo v. pololetí 4 žáků ve 2. pololetí 2 žáků / M.Středová se odstěhovala a Patrik Vosička se z kroužku odhlásil /. Děti se scházely x za týden výjimečně x za 4 dnů. Kroužek trval vždy vyučovací hodinu. Žáci se seznámili se zásadami práce na počítači, a s velmi důležitými pravidly bezpečného využívání internetu. Pracovali s textovým editorem, tvořili tabulky, pokoušeli se o jednoduché grafy,vyhledávali informace /jízdní řád, slovník../,kopírovali soubory nebo obrázky,vytvořili sami diplom apod.. Zapojili se také do internetové hry Hravě žij zdravě. Soutěžení je velmi bavilo. 5

16 Hodnocení práce sportovního kroužku ročník Kroužek navštěvovalo v. pololetí 5 žáků ve 2. pololetí 4 žáků / B.Fryčková musela navštěvovat ANP, které probíhalo současně/. Děti se scházely x za týden. Kroužek trval vždy vyučovací hodinu. Žáci se seznámili se základními pravidly basketbalu, florbalu, v zimě jsme chodili sáňkovat, připravovali jsme se na okrskové kolo ve vybíjené a v MC Donald s cupu, trénovali jsme atletiku na Pohár rozhlasu. Naše píle slavila nejeden úspěch. Hodnocení práce pěveckého kroužku V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo 24 žáků první, druhé, třetí a páté třídy. Během školního roku se PK sešel podle možností 23 krát. Od druhého pololetí pracoval rozděleně ve dvou skupinách, první skupina. a 2. třída písně jednodušší a lidové, druhá skupina 3. a 5.třída písně těžší a podle vlastního výběru. Scházel se pokud možno jedenkrát týdně, před veřejným vánočním vystoupením i několikrát týdně. Jedna hodina trvala asi 34 minut. Mladší žákyně zpívali písně lidové a písničky pro děti. U hlasově vyspělejších děvčat byl výběr písní zaměřen na náročnější moderní písně a byl také nacvičován dvojhlasý zpěv lidových písní. Náplň hodin: nacvičování správné techniky zpěvu (dýchání, šetření dechu, tvoření tónu, správná artikulace) nacvičování písní (dětské, lidové, pohádkové, táborové) hra na dětské hud. nástroje rytmus nacvičování dvojhlasu Účast na kulturních akcích: předvánoční zpívání pro bývalé pracovníky školy vánoční zpívání v kostele společně s místním skupenským sborem 24.2 Práce keramického kroužku pro. 5. ročník Kroužek navštěvovalo 26 žáků ve třech skupinách pod vedením paní Arenšteinové. Děti se scházely 3x v týdnu podle daného rozvrhu. Kroužek trval vždy 2 vyučovací hodiny. Děti se naučily pracovat s keramickou hlínou, používat různé techniky zpracování a zdobení. Domů si vždy odnesly nějaký pěkný výrobek. 6

17 Práce recitačního kroužku ve školním roce 29/2 Kroužek navštěvovalo každý pátek 2 žáků. Hlavní náplní byl nácvik veselého příběhu U nás ve škole /o falešné a opravdové paní učitelce/. Během prvního čtvrtletí školního roku se také vybíraly básně pro recitační soutěž. Na podzim navštívili někteří recitátoři domov důchodců v Břasích a přednesli veršovanou pohádku O Šípkové Růžence. Babičky a dědové z toho měli velkou radost. Poslední měsíce v kalendářním roce jsou tradičně věnované nácviku veršů a povídání o zimě a o Vánocích. Své pásmo předvedli na Štědrý den v kostele Albert Pechmann, Adam Planeta, Simona Špilarová a Klára Kušková. V okresním kole recitační soutěže naši školu reprezentovali tito žáci:. kategorie. třída Jaroslav Vojík : A. Laptěv Co nevědí, nepovědí. kategorie 2. třída Albert Pechmann : Počítání do čtyř I. místo 2. kategorie 5. třída Klára Kušková : A. Lindgrenová Pipi jde do školy III. místo V krajském kole, které se konalo v Plzni, reprezentoval naši školu Albert Pechmann Všem dětem patří poděkování za pěkná vystoupení. Dopravní kroužek se scházel od října do začátku dubna. Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu, zásady poskytování první pomoci, procvičovali testy a dopravní značky. Dopravní kroužek navštěvovali žáci 4. roč../. kategorie/ a 7.ročníku /2. kategorie/. Žáci z 2. kategorie kroužek téměř nenavštěvovali a chyběl chlapec/ soutěží družstva ve složení 2 dívky a 2 chlapci/. Žáci. kategorie nedosahovali dobrých výsledků. Proto se ani jedna kategorie nezúčastnila okresního kola dopravní soutěže, i když 2. kategorie měla obhajovat zlatý pohár z loňského roku. 4.třída Fryčková, Zábranská, Šperlová, Kroc, Sádlo, Kořínský 7.třída. Králová, Lukáčová, Nová, Veselá, Zikmund 7

18 7.4 Školní žákovská samospráva Školní žákovská samospráva organizovala pod vedením p.učitelky Šváchové kromě celoroční soutěže celou řadu akcí : Nejhezčí hallowenské strašidlo podzimní výstavy Slet čertů a čertic čertovská diskotéka Barevné dny Adventní soutěž tučňáků Soutěž o nejhezčího sněhuláka Soutěž Píšeme pohádku Sběrová soutěž Škola organizovala soutěž ve sběru odpadových surovin. Třída.místo 2.A 327 kg 7 kg / žák 2.místo.A 843 kg 38 kg / žák 3.místo 3.A 63 kg 29 kg / žák Vítězné třídy získaly příspěvek na školní výlet. Soutěž školní samosprávy Vítězem celoškolní soutěže tříd ve školním roce 29 se stala 6.třída, která obdrží slíbenou odměnu Kč. Peníze jsou příspěvkem na školní výlet a budou vyplaceny z fondu Unie rodičů. V soutěži se po celý rok hodnotila čistota a pořádek ve třídě, aktivita žáků a účast v soutěžích a olympiádách. Třída.místo 2.místo 3.místo 6.třída třída 7.třída, Kč 6, Kč 4, Kč Barevné dny I v tomto pololetí jsme uskutečnili barevné dny. Nejvíce povedený byl červený den, kdy se škola doslova prozářila. V červených barvách dorazily i paní učitelky a vedení školy. V tento den opět proběhla soutěž tříd a body, které třídy získaly, se opět přičetly do celkového bodování. Která třída zvítězí, se dozvíme až téměř na konci školního roku. Na vítěznou třídu opět čeká finanční odměna, kterou mohou použít třeba na školní výlet. 8

19 Slet čertů a čertic návštěva u mladších spolužáků na. Stupni Mikulášská nadílka 7.5 Ochrana člověka za mimořádných situací. stupeň Žáci se s touto tématikou setkávají při hodinách prvouky a přírodovědy ( důležitá telefonní čísla nouzového volání, individuální ochrana, první pomoc, evakuace, ujasnění pojmů atd.). Jsou vedeni k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných situací ( Den Země). 9

20 Den s hasiči. 4. třída Program: o soutěže ( běh, střelba na cíl, hod a další) o ukázka has. techniky historická stříkačka, hasičské záchranné auto o závěrečný program Evakuační cvičení V pátek 2.5. jsme za spolupráce s HZS z Rokycan uspořádali pro naše žáky cvičné evakuační cvičení, jehož se protentokrát zúčastnili žáci.stupně a byla evakuována budova u závor. Žáci 2.stupně se zúčastnili jen jako pozorní diváci. Celou akci měla na starosti p.učitelka Buštová se zástupkyní ředitele M.Pěnkavovou. Celou akci jsem pečlivě sledovala a společně s vedoucím zásahu si dělala poznámky, co bylo dobře a co špatně. Vyhodnocení akce nás čeká na nejbližší poradě a z drobných chyb vyplyne poučení pro příští cvičení, protože, jak se říká štěstí přeje připraveným a na mimořádné události musíme být připraveni pečlivě všichni. 2

21 2. stupeň Na druhém stupni je tématika zahrnuta do hodin Z ( živelné pohromy ), F, Ch ( havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie ), Př a Rv ( zásady první pomoc ). 7.6 Účast v soutěžích Soutěže a olympiády ve školním roce 29/2 Jméno žáka Dějepisná olympiáda Častorál Dominik Loukota Robin Matematická olympiáda Loukota Robin Častorál Dominik Racková Michaela Loukota Ondřej Olympiáda z anglického jaz Kunclová Adéla Zikmund Tomáš Olympiáda z českého jaz. Racková Michaela Sádlová Žaneta třída OKmísto KK místo

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více