Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, Milovice P r o l o g

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, 289 23 Milovice P r o l o g"

Transkript

1 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, Milovice P r o l o g MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO JEDNÁŠ-LI S JINÝM, PŘEDSTAV VŽDY SI, ŽE TY JSI TÍM S KÝM JEDNÁŠ CHOVEJ SE K DRUHÉMU TAK, JAK SI PŘEJEŠ, ABY ON SE CHOVAL K TOBĚ NEČIŇ JINÝM NIC TAKOVÉHO, CO NECHCEŠ, ABY ANI ONI TOBĚ ČINILI 1. OBECNÉ ZÁSADY Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek vychází ze Stanov tohoto Společenství, závazných právních předpisů a etických zásad a společenských zvyklostí. Definuje pravidla užívání jednotek a společných zařízení a částí domu, a také organizační a technická opatření, provozní a bezpečnostní režimy. Je v zájmu všech oprávněných uživatelů bytů a domu, tj.vlastníků jednotek, jejich případných nájemců a příslušníků jejich domácnosti, aby si osvojili práva, povinnosti a pravidla obsažená v Domovním řádu a vyplývající ze Stanov Společenství a svým jednáním přispěli k jejich naplňování, zdrželi se jejich opomíjení či porušování, a to s vědomím, že příslušné orgány Společenství jsou oprávněny a povinny zajistit plnění stanovených pravidel a povinností členů Společenství a v souladu se Stanovami a zákony vymáhat a postihovat jejich neplnění či porušování. 2. TECHNICKÝ PROVOZ A SERVIS 2.1. Stavební součásti a společná technická zařízení Stavebními součástmi a společnými technickými zařízeními budovy a jednotlivých domů (vchodů) jsou: a) stavební konstrukce a technologie budovy, tj. pláště, střechy, podlaží, zdí a vyzdívek, včetně instalace stavebních technologií (např. svody dešťové vody, hromosvody, ventilační potrubí, dlažba, krytina a zábradlí na chodbách a schodištích, rošty, skříně a kryty rozvodů) v projektovaném a kolaudovaném provedení, zhotovení a uspořádání; b) fasáda a její konstrukční a architektonické prvky a nedílné součásti, včetně nosných konstrukcí a základnových desek balkonů bytových jednotek; c) dveřní uzávěry hlavních vchodů do domů, vchodů do sklepních podlaží a kočárkáren a uzávěry půdních prostor, včetně samouzavíracích a zámkových mechanizmů a kování; d) okna na schodištích e) rozvody elektrické energie a domovní elektroinstalace od přívodu elektřiny do domu, tj. od hl.jističe k elektroměrům jednotlivých jednotek; f) systém osvětlení společně užívaných prostor, tj. vedení a rozvodná zařízení, spínací a ovládací prvky, svítidla a jejich komponenty u vchodů, na chodbách a schodištích, ve sklepních podlažích; g) slaboproudé domovní rozvody pro telefonní a datová připojení od domovní svorkovnice k rozbočovačům bytových přípojek v jednotlivých podlažích h) signalizační a dorozumívací zařízení dálkového otvírání hl.vchodů; i) zařízení společné televizní antény a rozvody TV a R signálu po originální zásuvky v bytech; j) soustava rozvodu pitné vody od hlavních domovních uzávěrů po hlavní uzávěry v jednotkách, včetně vodoměrů k) domovní soustavy rozvodu požární vody s hydrantovými skříněmi v podlažích a jejich výbavou; l) domovní soustavy odvodu splaškových vod od sběrných vpustí výstupů v jednotkách; 1/11

2 Údržba, opravy, kontroly stavby a společných zařízení je součástí výkonu aktivit výboru Společenství v rámci zajišťování správy a provozu domu v souladu se Stanovami Společenství a realizována smluvními dodavateli a poskytovateli služeb. Jen předseda nebo určený člen výboru Společenství kontaktuje smluvní dodavatele k výkonu údržbových prací a oprav, organizuje a kontroluje jejich provedení Havarijní situace v případě vzniku havárie nebo mimořádné situace, kdy z nebezpečí z prodlení hrozí rozšíření škody či ohrožení uživatelů jednotek, může smluvního dodavatele oprav k provedení technického zásahu, aktivovat kterýkoliv člen Společenství podle kontaktních informací a postupem zveřejněných na vývěskách Společenství v jednotlivých domech a o tomto nezbytném opatření informovat příslušného člena výboru dodatečně Další opatření na společných technických zařízeních a stavebních součástech a) Hlavní domovní uzávěry přívodu pitné vody musí být označeny předepsaným způsobem. Je nepřípustné tato označení měnit. Je zakázáno s hlavním uzávěrem vody manipulovat bez vědomí výboru nebo bez účasti či přítomnosti jím oprávněné osoby. Výjimkou může být jen případ havarijní situace. b) Skříně s hlavními vypínači (jističi) domovních přívodů elektrické energie a s jističi a ovladači osvětlení společných prostor musí být označeny a uzavřeny. Je nepřípustné tato označení měnit a tyto skříně samovolně otevírat. Je zakázáno s těmito hlavními vypínači, jističi a ovladači manipulovat bez vědomí výboru nebo bez účasti či přítomnosti jím oprávněné osoby. Výjimkou může být jen případ havarijní situace či požární události. c) Je v zájmu vlastníka či jiného uživatele jednotky pečovat o označení rozvodných skříní (krytů rozvodů) příslušných k jednotce a o řádné označení zvonkových tlačítek čitelnou jmenovkou. d) Provedení a vzhled pláště budovy, střechy, půdních prostor, chodeb, schodišť, sklepních prostor a kočárkáren nelze narušovat či měnit pro užitnou potřebu jednotlivce instalací antén, vlastní elektrické či slaboproudé kabeláže, komínů či ventilačních odtahů, klimatizačních jednotek, markýz či okenic, úložných regálů či boxů, závěsných konzol či držáků apod.. Takové potřeby lze realizovat jen po vyžádaném posouzení výborem a jeho souhlasu a s naplněním povinností, kterými případně výbor souhlas podmínil např.: umístění, rozměry, tvar, barevnost či nutnost kvalifikovaného řemeslného zhotovení a montáže, dokumentace provedení Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) pečovat o řádný provoz a technický stav domu a společných zařízení a žádnou svojí činností a jednáním jej nenarušovat či poškozovat; b) závady či poškození na stavebních součástech a společných zařízení, které sám zjistí, oznamovat výboru (příslušnému členovi výboru) bez zbytečného prodlení; c) závady či poškození na stavebních součástech a společných zařízení, které sám způsobil (zavinil), oznámit neprodleně výboru (příslušnému členovi výboru) s vlastním návrhem na způsob zajištění nápravy a uhrazení případné způsobené škody Společenství; d) umožnit vstup do jednotky k provádění údržby, oprav a kontrol částí společných zařízení a stavebních technologií umístěných či přístupných v jednotce (viz předch.odst ); e) písemně výboru předem ohlašovat stavební práce v jednotce; tyto provádět jen po souhlasném stanovisku výboru a v souladu se Stavebním zákonem, tj. na stavební povolení či na oznámení příslušnému Stavebnímu úřadu; a také umožnit členu výboru kontrolu schváleného rozsahu, intenzity a vlivu prováděných stavebních prací a tyto případně zredukovat podle jeho pokynu; f) prokazatelným způsobem (písemně) výboru předem ohlašovat technické práce pro svou potřebu či užívanou jednotku, vyžadující technický zásah či úkon ve společných prostorách či ve společných zařízeních (např. v rozvodných skříních, tubusech rozvodů, technologických šachtách, na fasádě, na půdě či střeše, ve sklepním podlaží), a tyto provádět jen po souhlasném stanovisku výboru a v souladu s příslušnými technickými normami, a také umožnit členu výboru kontrolu schváleného rozsahu, intenzity a vlivu prováděných technických prací a tyto případně upravit podle jeho pokynu; 2/11

3 2.2. Úklid společně užívaných prostor a ploch Udržení čistoty a standardního vzhledu společně užívaných prostor zajišťuje výbor smluvním poskytovatelem úklidových prací. Vykonavatel úklidu zaznamenává termín provedení do přehledů na vývěskách Společenství v jednotlivých domech. Výbor také zajišťuje kontrolu objemu a kvality vykonávaných úklidových prací a nápravu případných zjištěných nedostatků Předmětem výkonu úklidových služeb je zejména: a) zametání schodišť a chodeb, včetně ploch před domovními vchody b) stírání (mytí) podlah schodišť a chodeb c) vyčištění (vyklepání, vysátí) společně používaných rohožek d) otírání madel zábradlí na schodištích e) očista konstrukcí zábradlí na schodištích f) mytí rámů a skleněných výplní dveří domovních vchodů g) mytí vnitřních dveří do kočárkáren a do sklepních podlaží h) mytí oken na schodištích i) zametání přístupových komunikací k domovním vchodům (mimo zimní období) j) odklízení sněhu (náledí) z přístupových komunikací k domovním vchodům dle potřeby v zimní období k) údržba (úklid) travnatých ploch u domovních vchodů + sezónní sekání Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) dbát na čistotu společně užívaných prostor, neznečisťovat je nad míru běžného používání a uklidit případné znečištění, které způsobil sám či člen jeho domácnosti, např. vytracené části odpadu, rozlité tekutiny, rozsypané látky, střepy, zvířecí exkrementy, mimořádné znečištění při řemeslnických pracích, malování či stěhování; b) nevyhazovat ani drobné odpadky z oken a balkonů, jako např. cigaretové nedopalky či zbytky jídel c) nezůstat lhostejný k jinému znečišťovateli společných prostor, upozornit ho na nevhodnost jeho jednání, případně oznámit takového výboru (příslušnému členovi výboru); d) udržovat v čistotě plochu chodby bezprostředně u vchodu do bytu; e) neztěžovat výkon smluvních úklidových prací, zejména ponecháváním obuvi či odkládáním obalů a jiných předmětů před vchody do bytů, ani jinde na chodbách a schodištích; f) vlastní poznatky o nedostatcích v rozsahu, četnosti či kvalitě úklidových prací oznámit výboru (příslušnému členovi výboru); g) předávat výboru vlastní návrhy ke službám a provádění úklidu; 2.3. Odpady Odpadové hospodářství pro Společenství Lokální odpadové hospodářství, které je k dispozici pro členy Společenství, je zřízeno a provozováno obcí Milovice a obsahuje: a) odvoz směsného komunálního odpadu po 1 kontejneru před každým vchodem budovy Společenství; b) parkoviště Mírová - úložiště tříděného odpadu s kontejnery na papír, plast, sklo c) sběrný dvůr Mírová velkoobjemový a nebezpečný odpad a bioodpad Ceny a platby za odpady Sazby a ceny za služby odpadového hospodářství, poskytované obcí stanovuje Městský úřad Milovice a z nich vychází výbor při stanovení plateb pro vlastníka každé jednotky, následovně: a) za směsný komunální odpad platba kalkulována jako roční cena na 1x týdně vyprazdňovaný kontejner před každým vchodem a podle počtu skutečných uživatelů jednotky, splatná samostatným platebním příkazem jednorázově jako celoroční, anebo ve dvou, cca pololetních platbách a to do termínů stanovených výborem. Tato platba se nerozpočítává do měsíčních záloh příspěvků a jiných poplatků členů Společenství b) za ukládání tříděného odpadu plně v režii obce bezplatné; c) za sběrný dvůr v režii obce, využití ve stanovenou otvírací dobu, pro rezidenty obce Milovice bezplatné (nutno prokázat trvalý pobyt např. obč.průk.), pro jiné osoby za poplatky dle vyvěšeného ceníku; Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) do kontejneru na směsný komunální odpad ukládat jen obvyklý odpad z domácností, nevhazovat do 3/11

4 něj zejména chemické či jiné nebezpečné látky a předměty velkých rozměrů, jako např. vyřazené elektrospotřebiče, nábytek, podlahové krytiny, obaly; b) kontejner po použití uzavírat, nepřeplňovat ho, neodkládat odpad vedle kontejneru a dbát na pořádek v jeho okolí ; c) ve vlastním zájmu odpad třídit s využitím značených kontejnerů na tříděný odpad a služeb sběrného dvora; d) jednat ekologicky a dodržovat zákaz odkládání odpadu na jiná místa než k tomu určená; e) k likvidaci odpadu z domácnosti nezneužívat soustavu odvodu splaškových vod a kanalizace; f) vlastní poznatky a zjištění, anebo náměty ke službám v odpadovém hospodářství či k zacházení s odpady, předávat výboru (příslušnému členu výboru); 3.1. Provozování domu a jednotek 3. PROVOZ A REŽIM Obecné pravidla a) V bytových jednotkách, mimo ně, ve společných prostorách domu a na přilehlých plochách lze provozovat pouze činnosti bez negativních vlivů na společné soužití, řádné nerušené užívání jednotek či na zdraví uživatelů jednotek. b) Je nežádoucí v jednotkách, domě či na plochách příslušných k budově, soustavně provozovat činnosti provázené zvýšeným hlukem, vibracemi, prašností, pachem, vysokou hladinou zvuku, anebo jinak porušující limity hygienických norem. c) Je nutno zdržet se provozování jakýchkoliv činností ohrožujících životní prostředí Provozní režim, denní řád, noční klid, vymezený čas a) Časově se provozování aktivit v jednotkách, domě, budově a na přilehlých plochách v základu člení na denní a noční dobu, resp. na denní a noční režim. b) Noční doba je od 22:00 hodin jednoho dne do 06:00 hodin následujícího dne. c) V noční době musí být dodržován noční klid, kdy je nepřípustné rušit noční klid jakýmkoliv zdrojem hluku či hlučných zvuků hraní na hudební nástroje, používání elektrospotřebičů, strojů a nástrojů, hlasitý provoz TV, video a audio přístrojů, anebo zpěv a křik či hlučné projevy domácích zvířat d) Porušování nočního klidu může být posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku s postihem viníka podle Přestupkového zákona e) Pro práce prováděné v jednotkách i mimo ně, zejména za účelem údržby, oprav a úprav v bytech, domácího kutilství či hobby aktivit, které jsou provázeny nežádoucími jevy (viz odst , písm.b), je v domech Společenství vymezen každodenní čas od 09:00 do 18:00 hodin. f) Nutné práce v bytech lze v odůvodněných případech provádět mimo vymezený čas, uvedený v předch. bodě písm.e), jen s vědomím výboru (příslušného člena výboru) a po dohodě s dalšími uživateli domu, zejména ze sousedících jednotek. Je v zájmu realizátora takových prací respektovat a akceptovat objektivní námitky dalších uživatelů domu. g) Porušování účelu vymezeného času, ve smyslu znění bodu písm. e) výše, může být posuzováno jako přestupek proti občanskému soužití s postihem viníka podle Přestupkového zákona 3.2 Provozování a režim společných zařízení Společná zařízení a vybavení domu jsou provozována v režimech stanovených na základě usnesení shromáždění nebo rozhodnutí výboru Společenství. Je v zájmu všech členů Společenství, aby provoz společných zařízení a vybavení byl maximálně funkční a spolehlivý s minimálními provozními náklady Hlavní domovní vchod Dvoudveří hlavního domovního vchodu je provozováno následovně: a) Vnější dveře osazené kováním klika-klika jsou v běžné denní době pouze uzavírány pomocí samouzavíracího zařízení a uzamykány jen v noční době s tím, že uzamknutí či odemknutí provede příchozí či odchozí uživatel domu v rozpětí těchto časů (viz odst , písm.b). b) Vnitřní dveře osazené kováním madlo-klika jsou v kterékoliv době uzavírány pomocí samouzavíracího zařízení a uzamykány (jištěny) západkou elektrického zámku, odemykanou elektricky dorozumívacím zvonkovým zařízením anebo mechanicky klíčem dveřního zámku 4/11

5 Osvětlení a) Osvětlení schodišť je zajišťováno automatickým zařízením s časovým zapínáním osvětlovacích těles, kdy režim zapnuto musí být nastaven minimálně na čas potřebný pro průchod od jednoho spínače k dalšímu. Je nepřípustné samovolně měnit nastavené časy automatického zapínání, anebo přepínat zařízení do režimu nepřerušovaného svícení. b) Společné osvětlení sklepních prostor a kočárkárny zahrnuje osvětlení chodeb ve sklepním podlaží, osvětlení jednotlivých sklepů a přízemní místnosti kočárkárny, která jsou ovládána ručně jednotlivými vypínači nainstalovanými u vchodů do těchto prostor. Je zájmu všech členů Společenství, aby se každý přesvědčil o vypnutí osvětlení v těchto uzavíraných prostorách při jejich opouštění Jiná vybavení Elektrické přípojné zásuvky a vodovodní ventily nainstalované ve společných prostorech domu (budovy) mohou být provozovány pouze pro účely zajišťování provozu domu a pozemku v působnosti výboru Společenství a to subjekty, které výbor k tomu oprávnil. Je nepřípustné individuální provozní užití takové el.zásuvky či vodovodního kohoutu, pokud by to výbor výjimečně neumožnil Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) při vlastních provozních aktivitách v jednotce, domě a přilehlých plochách využívat v maximální míře vymezený čas stanovený ve Společenství, respektovat dobu nočního klidu a vyvarovat se omezování ostatních uživatelů jednotek a domu; b) neovlivňovat technický stav, provozní funkce a režimy společných zařízení a vybavení společných částí domu, a dbát na jejich maximálně úsporný provoz; c) případ porušování pravidel provozování jednotek a domu některým z uživatelů, se prioritně snažit řešit smírnou cestou a dohodou, a to i zainteresováním příslušného člena, anebo také předsedy, výboru; d) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty k úpravě (změně) pravidel provozování jednotek a domu; 4.1. Pravidla a opatření požární ochrany 4. POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST Normativní zásady a) Stavebně-technická opatření a zařízení požární ochrany domů a budovy Společenství jsou determinována požární dokumentací stavebního projektu a požární zprávou Kolaudačního rozhodnutí pro bytový dům se standardní kategorizací bez zvýšeného požárního nebezpečí. b) Zachování úrovně požární ochrany domů a budovy v souladu s platnými zákonnými a závaznými technickými normami a provádění pravidelných kontrol (revizí) stavu stavebně-technických opatření a zařízení požární ochrany, zajišťuje výbor odborným poskytovatelem služeb PO, na základě uzavřené smlouvy. c) Stav požární ochrany v domě a plnění zákonných povinností Společenstvím jako právnickou osobou podléhá kontrole příslušnému státnímu orgánu požárního dozoru (územní orgán Hasičského záchranného sboru HZS), který za zjištěné nedostatky může uložit pokutu až 500tis.Kč Požárně preventivní opatření a) V jednotkách a společných prostorách nesmí být provozovány žádné činnosti a měněn předmět jejich užívání než, které jsou stanoveny projektem a kolaudačním rozhodnutím a vyžadovaly by vyšší požární kategorizaci b) Je zakázáno poškozovat, měnit či jakýmkoliv způsobem zasahovat do instalovaných věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostního značení konkrétně se jedná zejména o požární vodovody, hydrantové skříně s jejich výbavou, požární odolnost dveří do bytových jednotek přenosné hasicí přístroje a jejich umístění, značení únikových cest a hl.uzávěrů médií. c) Jsou nepřípustné činnosti a jednání, zvyšující riziko vzniku požáru, intenzitu hoření a rozsah škodlivých následků případné požární události, zejména není dovoleno - vnášet do budovy a kdekoliv uvnitř ní uchovávat výbušné, těkavé a snadno zápalné látky bez bezpečnostního a protipožárního zajištění dle platných norem; - v jednotkách, sklepích či jinde v domě skladovat či hromadit snadno zápalné a hořlavé pevné či kapalné 5/11

6 látky, ve větším než povoleném množství běžného užití a spotřeby např. předměty z plastů a jiných um.hmot, papír, karton, obaly, dřevěný materiál a předměty, pohonné hmoty, ředidla, čistidla; - v jednotkách, sklepích či jinde v domě ukládat tlakové láhve se stlačeným plynem (PB, Ac, H, O ) - v kočárkárnách, sklepích či chodbách garážovat jednostopá motorová vozidla (ani motokola), anebo jiné stroje na pohon spalovacím motorem; - provádění svařování plamenem či elektricky, bez zajištění postupu podle platné zákonné vyhlášky; - vyhazovat z oken či balkonů hořící, doutnající či třaskavé předměty, jako např. cigarety, zápalky, prskavky, zábavnou pyrotechniku; d) Je zakázáno jakkoliv zužovat profil požárních únikových cest, na chodby a schodiště nelze umisťovat žádné předměty, kromě rohožek, a to ani pokojové květiny. e) Je zakázáno omezování průjezdnosti požárních komunikací vyhrazených pro příjezd hasičské zásahové techniky k budově, a to zejména parkováním vozidel, ukládáním věcí či materiálu f) Ve všech společných prostorách domu platí zákaz kouření g) Při údržbových, řemeslných a obdobných aktivitách v jednotkách dbát zvýšené opatrnosti a ostražitosti, zejména při používání opalovacích a letovacích nástrojů s otevřeným plamenem, horkovzdušných či tepelných nebo při pracích s hořlavými barvami, ředidly, lepidly a čistidly h) V rámci běžného užívání jednotek předcházet nebezpečí vzniku požáru - věnovat pozornost funkčnosti elektrických spotřebičů, zejména topidel, a neponechávat je zapnuté dlouhodobě bez možnosti dozoru či kontroly; - neumísťovat na el.topidla, varné desky, plotýnky vařičů nebo do jejich bezprostřední blízkosti předměty ze snadno zápalných materiálů - zvláštní opatrnost věnovat používání otevřeného ohně např. náhradní osvětlení svíčkami při výpadku dodávky el.energie i) nedodržování pravidel požární ochrany jednotlivou osobou, anebo její jednání zvyšující riziko požáru či vedoucí ke vzniku požáru může být posuzováno jako přestupek podle zákona o požární ochraně (PO), s udělením pokuty až 25tis.Kč a povinností náhrady veškeré zaviněné škody Opatření a postup při požární události a) Každý, kdo zjistí požár či jev svědčící na vznik požáru (plameny, dým, jiskření) je povinen - ohlásit požár zavoláním na tísňovou linku 150 HZS nebo 112 IZS, - následně neprodleně informovat předsedu či člena výboru, pokud již nebyl o této požární události vyrozuměn - neopouštět místo události do příjezdu hasičské jednotky. b) Další nezbytná opatření provést dle situace a schopností: - vypnout hlavní vypínač (jistič) přívodu el.energie, - provést (či se pokusit) likvidaci vznikajícího požáru laickým hasebním zásahem (např.použitím hydrantu, dostupného hasícího přístroje), pokud sebe nebo jiné neuvede v ohrožení života a zdraví. c) V případě vzniku požáru je nutné, aby přítomní uživatelé jednali uvážlivě, nepodléhali panice, nevyvolávali davovou psychózu, snažili se eliminovat takové projevy u druhých osob, věnovali potřebnou péči dětem a pomoc starším či méně pohyblivým spoluobčanům, zachovali volnou průchodnost chodeb, schodišť a východů. d) Po příjezdu hasičské zásahové jednotky je nutné bezpodmínečně se řídit pokyny jejího velitele a členů. Neplnění jeho pokynů nebo jiné ztěžování hasebního zásahu je přestupkem podle zákona o PO Bezpečnost a ochrana domu a jednotek Bezpečnostní pravidla a opatření K zajištění ochrany domu a jednotek a k eliminaci rizik vzniku škod na společném a osobním majetku členů Společenství, zcizením, poškozením, zneužitím nebo jiným nežádoucím jednáním cizích osob se stanovují základní bezpečnostní pravidla a opatření: a) do domu mají umožněn volný samostatný vstup - vlastníci jednotek - oprávnění uživatelé jednotek v domě - další osoby, kterým to vlastník či uživatel jednotky ve své odpovědnosti umožnil b) je nepřípustné umožnit vstup do domu cizí neznámé osobě, odemčením hlavního vchodu klíčem, anebo přes elektrické dálkové otvírací zařízení která se vydává za návštěvníka jiného uživatele domu která se představí jako pracovník poruchové či jiné technické služby nebo jako vykonavatel odečtu 6/11

7 měřidel, anebo jako podomní prodejce (dealer) různých produktů a služeb, bez dalšího prokázání se věrohodným dokladem; která se nepředstaví a neuvede důvod vstupu do domu; c) dveře hlavního domovního vchodu je nutno důsledně uzavírat a po každém průchodu se přesvědčit, že zejména vnitřní dveře hl.vchodu ovládané samouzavíracím zařízení se zcela dovřely a zajistily západkou elektrického zámkového mechanismu; d) není dovoleno ponechávat zajišťovací funkci samozavírače domovních dveří v poloze trvalého otevření a toto používat zejména pro potřebu stěhování, vnášení či vynášení objemných věcí, průchod s kočárky apod., a to jen na dobu nezbytně nutnou nebo se zajištěným dohledem, e) je v zájmu každého uživatele domu dbát na uzamykání dveří od sklepní chodby a od kočárkárny při každém (i krátkodobém) opouštění těchto společně užívaných prostor f) je zakázáno k ovládání zámkových mechanismů dveří domovního vchodu a od společně užívaných prostor používat jiné než k nim příslušné klíče a je nepřípustné tyto klíče (jejich kopie) předávat či zapůjčovat cizím osobám, nebydlícím v domě, bez možnosti přehledu nad jejich dalším použitím, resp.zneužitím 4.3. Povinnosti a oprávnění vlastníků a dalších uživatelů jednotek a) dodržovat stanovená pravidla a opatření protipožární ochrany a bezpečnosti; b) eliminovat nežádoucí jednání nezletilých osob, vykazující rizika ohrožení bezpečnosti domu či vzniku požární události, s prioritní odpovědností jejich rodičů nebo dalších zákonných zástupců; c) nahlásit výboru (příslušnému členovi výboru) ztrátu klíčů od dveří domovního vchodu nebo od uzamykaných společných prostor; d) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty k úpravě (změně) pravidel a opatření požární ochrany a bezpečnosti domu; e) informovat výbor (příslušného člena výboru) o osobně zjištěných nedostatcích či vadách s vlivem na bezpečnost a požární ochranu (nefunkčnost vnějšího či vnějšího osvětlení, poškození či špatná funkčnost zámků, samozavíračů, dálkových otvíračů, apod.) 5. UŽÍVÁNÍ JEDNOTEK, DOMU, SPOLEČNÝCH PROSTOR A PROSTRANSTVÍ 5.1. Užívání jednotek Základní zásady a pravidla a) Jednotky nesmí být užívány k jinému účelu, než k jakému byly kolaudovány. V tomto smyslu byty jsou užívány výhradně k bydlení a byt nelze bez naplnění dalších zákonných povinností a správních povolení používat ke komerčním, profesionálním nebo jiným nelegalizovaným účelům. b) Obdobně předchozí ustanovení platí také o užívání sklepa (sklepní místnosti) náležícího k bytu. c) Je v zájmu Společenství a jeho členů zajistit užívání bytových jednotek v souladu s provozními pravidly a režimy a s opatřeními požární ochrany a bezpečnosti, definovanými v tomto Domovním řádu, ve Stanovách a dalších dokumentech a rozhodnutích Společenství Péče o užívané byty a) užívanou bytovou jednotku je nutno udržovat ve stavu způsobilém k bydlení, zejména v souladu se společensky obvyklými požadavky na pořádek, čistotu a hygienu b) nelze připustit, aby se ne řádně užívaný byt stal ohniskem šíření obtěžujícího zápachu, hmyzu či hlodavců a jiných parazitů nebo ohrožení infekcí v domě c) v užívané bytové jednotce je potřebné, na náklady jejího vlastníka, udržovat v provozuschopném, nenarušeném a funkčním stavu nainstalovaná stavebně technická zařízení, vybavení a technologie; průběžně kontrolovat jejich stav a zajistit jejich údržbu a opravy; d) není dovoleno v rámci provádění údržbových činností v bytové jednotce, jakýmkoliv způsobem měnit vnější vzhled domu, úpravou stavebních architektonických prvků či změnou barevnosti (např. jiné konstrukční zhotovení balkónového zábradlí či jiná barva jeho nátěru); e) je v zájmu každého uživatele bytu při jeho opouštění, provést opatření k zamezení vzniku zbytečné škody sobě nebo jinému, zejména zkontrolovat stav domácích elektrospotřebičů, vodovodních ventilů, zajištění oken a balkónových dveří; f) je nepřípustné používat balkon bytové jednotky k činnostem, při kterých je vznikající prach, kapající či zatékající voda nebo jiná kapalina zanášen do jiných bytů, na jejich okna či balkony. 7/11

8 Běžné opravy, odstraňování havárií a pohotovostní opravné zásahy v bytech a) Provádění běžných oprav, nápravy havarijních událostí a pohotovostních oprav na technických zařízeních, stavebních technologiích a vybaveních instalovaných v bytové jednotce, která nejsou společnými zařízeními v péči Společenství (viz odst tohoto DŘ a odst.2, čl.iii. Stanov), je v odpovědnosti vlastníka bytové jednotky, včetně plné úhrady nákladů s tím spojených. b) Je v zájmu vlastníka jednotky neprovádět technické opravné činnosti, myšlené v předchozím ustanovení, laickým způsobem, zejména takové, pro které je platnými zákonnými a technickými normami nebo předpisy bezpečnosti práce vyžadována profesní kvalifikace či odborná způsobilost. c) Pro zajištění oprav ve smyslu znění ustanovení písm.a) tohoto odst., může vlastník využít technických, havarijních a pohotovostních služeb smluvních profesionálních dodavatelů, zajištěných Společenstvím pro opravy a zásahy na společných zařízeních v domě, a to za podmínek a postupem stanovených výborem. (stručně řečeno pravidlem je kdo objednává ten platí, a také očekává příchod opravářů, zajišťuje vstup do domu, dohled, převzetí díla) d) V případě, kdy vlastník jednotky je pasivní a nezajistí opravu závady na zařízení v bytě, v důsledku které vznikají nebo hrozí škodlivé následky v jiné bytové jednotce či ve společné časti domu, může takový opravný zásah zajistit výbor a na takovém pasivním vlastníkovi požadovat úhradu všech nákladů s tím spojených, včetně času k tomu vynaložených víceprací členy výboru a plné náhrady všech škod, které v souvislosti s takovým případem již vznikly (viz Stanovy, čl.xv., odst. 8 a odst.9) Chov domácích zvířat a jiné fauny a) Psy, kočky a jiné domácí miláčky z říše zvířat je možno chovat pouze uvnitř bytových jednotek a při zajištění potřebné péče o ně, alespoň na obvyklé standardní úrovni a v souladu se zákonnými normami a dalšími předpisy ve věci ochrany zvířat. b) Je nepřípustné umisťování chovaných zvířat na balkonech, zejména takových, která vydáváním hlasitých zvuků, pachů, výkalů či jiných odpadů, jsou rušením a omezováním ostatních uživatelů domu (např. psi, exotické ptactvo aj.) c) Při chovu domácích zvířat je nutnou dodržovat pravidla hygieny, čistoty a ochrany přírody, zajistit neznečisťování společných prostor v domě, vnějších komunikací a ploch v okolí domu a budovy, nezpůsobování škod na trávnících a jiných porostech. d) V případě chovu neobvyklých exotických zvířat a hmyzu, pro neznalého člověka nebezpečných (hadi, pavouci aj.) je nutno zajistit jejich zabezpečení proti úniku. Nastane-li únik takové fauny do společných prostor, je výbor oprávněn zajistit potřebná opatření, zejména zabánit ohrožení života a zdraví uživatelů domu, v případě nutnosti včetně usmrcení takového uniklého zvířete (hmyzu) bez povinnosti náhrady škody, takto nezodpovědnému chovateli. Naopak Společenství je oprávněno požadovat a vymáhat náhradu vyčíslitelné škody, která byla takovým únikem způsobena. e) Ve všech případech chovu zvířat v bytech se uplatňuje prioritní odpovědnost a povinnost vlastníka jednotky ve vztahu se Společenstvím, resp. s výborem, i když on sám není chovatelem. f) Na stížnost člena Společenství, podloženou svědectvím dalších uživatelů domu, je výbor oprávněn s vlastníkem předmětné jednotky projednat případy rušení klidu a pořádku chovaným zvířetem, nařídit mu zajištění nápravy, až po příkaz k ukončení chovu takového rušivého či jinak nevhodného zvířete Užívání společných prostor a jejich vybavení Souhrnná pravidla a) Společné prostory domu jsou určeny k užívání především vlastníky a nájemci bytových jednotek v domě a členy jejich domácností. Každý vlastník jednotky má nárok na přidělení jednoho klíče od uzamykaných vstupních dveří do sklepního podlaží a do místnosti kočárkárny. Klíče přiděluje výbor, resp. příslušný člen výboru. b) Společné prostory je nutno užívat v souladu s jejich stanoveným účelem, provozními pravidly a režimy, s dodržením opatření požární ochrany a bezpečnosti Chodby, schodiště, sklepní prostory jsou určeny pro průběžné, prakticky každodenní používání. Prosklené plochy dveří domovního vchodu, plochy vnitřních dveří společných prostor, stěny chodeb a schodišť nelze z individuální iniciativy využívat k umísťování plakátů, reklam a inzerce Místnost kočárkárny je určena především k ukládání (úschově) dětských kočárků, případně dětských vozítek. Nelze ji zaplňovat 8/11

9 jinými předměty jako nábytkem, květináči, součástmi aut aj. Společenství nemůže ručit za případnou ztrátu či škodu na věci uložené v kočárkárně Půdní prostory a střecha domu a budovy nejsou určeny k užívání obyvateli domu. Určení subjektů oprávněných k jejich užívání je v působnosti výboru Elektrické zásuvky a vodovodní ventily instalované ve společných prostorech nejsou určeny k užívání všemi obyvateli domu a smějí je používat je osoby oprávněné výborem a za podmínek stanovených výborem Vnější plášť budovy nelze v rozporu s jeho účelem a o vlastním privátním rozhodnutí, využívat k umísťování antén, nápisů, reklamních plakátů či figurín a předmětů, a to ani v místech dosažitelných jen z balkonů nebo oken bytových jednotek Plochy a okolní prostranství a) Zatravněné plochy, vnější komunikace a okolní prostranství příslušné k domu (budově), jejich vzhled a vybavení, nelze svévolně měnit a upravovat. Při jejich užívání dbát na zásady hygieny a vyvarovat se jejich znečišťování a poškozování. b) Je nepřípustné na plochách a v okolním prostranství domu zřizovat reklamní tabule, zástěny nebo přístěnky, ohrazení či bariéry na základě rozhodnutí nebo ve prospěch jednotlivého obyvatele budovy Společenství. c) Není dovoleno jen podle názoru a z iniciativy jednotlivého obyvatele domu na zatravněných plochách vysazovat stromy a jiné dřeviny, anebo naopak tyto kácet či likvidovat Parkování a) Silniční vozidla obyvatelů budovy Společenství lze parkovat pouze na veřejných nebo privátních parkovacích plochách, anebo na veřejných komunikacích v souladu s dopravním značením. b) Je nepřípustné veřejná parkoviště zneužívat k odstavení trvale nepojízdných vozidel a vraků, anebo svévolně zabrat část parkovací plochy k jinému účelu. c) Přísný zákaz parkování, stání i zastavení platí na příjezdových komunikacích vyhrazených pro zásah jednotek HZS. d) Je zakázáno odstavování vozidel na zatravněných plochách a příchodových komunikacích k domovním vchodům. e) Před vchody do domů lze s vozidlem zastavit pouze na dobu nezbytnou k vystoupení a nastoupení osob, anebo k vyložení a naložení věcí. f) Při zastavení s motorovým vozidlem v blízkosti domu nutno dbát na nešíření a nepronikání výfukových plynů do chodby domu a do bytových jednotek v nižších podlažích 5.6 Povinnosti a oprávnění vlastníků a dalších uživatelů jednotek a) dodržovat a neporušovat pravidla užívání bytových jednotek, společných prostor, ploch a parkování stanovených tímto Domovním řádem, vyplývajících ze Stanov Společenství a z jiných obecně závazných předpisů; b) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty ke změně zásad a pravidel stanovených pro užívání bytových jednotek a společných prostor, a k úpravě (vylepšení) ploch a prostranství u budovy c) navrhovat výboru nebo na jednání shromáždění změnu stávajícího oficiálního účelu užívání konkrétní nebytové prostory ve společných částech domu nebo způsob komerčního využití pláště či střechy budovy 6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 6.1. Odpovědnost vlastníka bytové jednotky za způsobení škody v důsledku neplnění či porušování povinností stanovených Domovním řádem a jeho povinnost nahradit škodu (majetkovou či finanční újmu) způsobenou Společenství, vyplývá ze Stanov Společenství, zejména čl.xi. odst.2, písm.d) a písm.e). V tomto smyslu je vlastník jednotky vůči 9/11

10 Společenství také odpovědný za škodlivé jednání osob, které s jeho vědomím jednotku užívají, anebo do domu vstupují Výbor je oprávněn a povinen zajistit úhradu škody, způsobené Společenství obyvatelem domu. Při vymáhání neuhrazené škody postupuje výbor podle příslušných ustanovení čl. XV Stanov Škodou způsobenou Společenství je také sankce udělená Společenství orgánem státního dozoru požární ochrany (nebo jiným inspekčním orgánem) za vadu či nedostatek zjištěný při jeho kontrolní akci, který vznikl v důsledku či příčinné souvislosti porušení pravidel či neplnění opatření stanovených Domovním řádem, konkrétním vlastníkem jednotky nebo osobou v jeho odpovědnosti (viz čl.4.1. tohoto DŔ). 7. POJIŠTĚNÍ 7.1. Pojistná smlouva a pojistitel a) Dům, resp. budova Společenství je jako stavba a bytový objekt pojištěn na základě pojistné smlouvy, uzavřenou za Společenství jeho výborem s vybranou Pojišťovnou. b) Veškeré kontakty s Pojišťovnou, platby pojistného, hlášení pojistných událostí a vyřizovaní pojistných plnění zajišťuje předseda, anebo další pověřený člen výboru Předmět pojištění a) Předmětem pojištění je budova jako stavební celek, její stavební konstrukce a technologie, společné části a jejich technologické komponenty a vybavení, technická zařízení, instalovaná pro společné užití a nezbytná pro provozování domu, resp. budovy. b) Předmětem pojištění jsou také rizika vzniku újmy třetím subjektům způsobené provozováním domu, resp. z nevylučitelných chyb či porušení pravidel ve správě a provozování domu. c) Předmětem pojištění nejsou jednotlivé bytové jednotky, jejich individuální vybavení a instalovaná technická zařízení, ani sklepy příslušné k bytovým jednotkám, jejich obsah (inventář a věci), ani věci obyvatel domu uložené v kočárkárně nebo na chodbách Pojistné události Na základě pojistné smlouvy je dům (budova) Společenství pojištěn proti škodám způsobeným: a) přírodními živly deštěm, bleskem, větrem, sněhem; b) požárem; c) havárií technických zařízení či stavebních technologií; d) škodlivým jednáním cizí osoby; e) provozem domu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti zajistit schůdnost chodníku přilehlého k domu, 7.4. Zásadní pojistné podmínky Pro realizaci pojistných plnění Pojišťovnou v případě pojistné události, tzn. maximální možnou náhradu škody způsobené na majetku Společenství, je nezbytné splnění pojistných podmínek, zejména : absence nedostatků a kompletní naplnění závazných normativ, pravidel a opatření protipožární prevence, včetně požadavků a doporučení Pojišťovny; prokazatelné stanovení a plnění pravidel a opatření bezpečnosti a ochrany domu, včetně požadavků a doporučení Pojišťovny; prokazatelné zajištění a dokladovatelné provádění pravidelných, předpisy stanovených, revizí, kontrol a zkoušek elektrických zařízení a hromosvodů 7.5. Bytové jednotky a pojištění a) Pojištění bytových jednotek je osobní záležitostí jejich vlastníků nebo smluvních nájemců. b) Je v zájmu vlastníků nebo nájemců bytových jednotek sjednat si její individuální pojištění, např. pojistným produktem sdružené pojištění domácnosti, zahrnujícím také způsobení škody jinému. c) Je výhodné pojistnou smlouvu na bytovou jednotku uzavřít u stejné Pojišťovny, u které je pojištěn dům. 10/11

11 8. VZTAHY VÝBORU SPOLEČENSTVÍ A OBYVATELŮ DOMU 8.1. Účel a význam Pro efektivní činnost výboru, bezproblémovou funkčnost Společenství a pro spokojené soužití všech členů Společenství a obyvatel domu Společenství je významné zajištění a) procesů různých podání členů k orgánům Společenství a jejich adekvátního vyřízení v optimální lhůtě, jakož také b) vzájemné komunikace a vzájemného, oboustranného toku potřebných informací 8.2. Podání k výboru a) Žádosti, stížnosti či návrhy, které svým charakterem musí být předmětem jednání a rozhodnutí výboru Společenství, anebo případně postoupeny do programu jednání shromáždění, uplatňují vlastníci jednotek formou písemných podání adresovaných (prokazatelně doručených) výboru. Jiní uživatelé jednotek uplatňují taková podání cestou vlastníků jednotek (členů Společenství). b) Na přijatá podání výbor odpovídá písemnou formou, obvykle maximálně do 60dnů, s řádným zdůvodněním případného zamítavého stanoviska, anebo s uvedením informace o probíhajícím a dalším postupu vyřizování podání složitějšího řešení Informace pro výbor jedná se jednak o plnění informační, resp. oznamovací povinnosti člena Společenství, vyplývající ze Stanov (čl.xi, odst2, písm. i l) a předávané většinou písemně, a dále o předávání informací ve věcech, které jsou potřebné či přínosné k činnosti výboru, a o kterých by se výbor nemusel dovědět vůbec, anebo se zbytečným zpožděním. Takové další informace jsou poznatky o závadách na společně užívaných zařízeních, menšího rozsahu (např. vypálená žárovka osvětlení schodišť), informace o použití adresy bytové jednotky jako místa podnikání či sídla privátní společnosti, vlastní zjištění o porušování pořádku v domě a ostatní poznatky, připomínky či náměty vyplývající, mimo jiné, z ustanovení domovního řádu Informování obyvatel Základním průběžným zdrojem informací pro všechny obyvatele budovy Společenství jsou nástěnky v přízemí jednotlivých domů. Jejich prostřednictvím předává výbor Společenství a správce domu důležité a potřebné informace všem obyvatelům domu, četně kontaktních údajů a o spojení. Je v zájmu obyvatel věnovat materiálům na nástěnkách adekvátní pozornost. Dalším zdrojem informací je web Společenství na adrese 9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb, písemným dodatkem. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů budovy. Projednání a schvalování změn a dodatků DŘ se provádí na shromáždění Společenství Tento Domovní řád byl přijat na shromáždění Společenství a vstupuje v platnost dne /11

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Návrh domovního řádu Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Ř Á D Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD ČI. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

Domovní řád domu Zábělská č. 7, 9, 11 v Plzni

Domovní řád domu Zábělská č. 7, 9, 11 v Plzni domu Zábělská č. 7, 9, 11 v Plzni Úvod upravuje podmínky a způsob užívání bytových jednotek, společných částí domu a společných zařízení a vybavení domu, přičemž základní úprava vzájemných vztahů a povinností

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu vytvoření prostředí zajišťujícího všem uživatelům výkon jejich

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 Návrh pro jednání členské schůze MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní

Více

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu v pěti bytových

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW BYTOVÉ DRUŽSTVO JW DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat... 3 5. Údržba

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Na Malovance 14 čl.1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Na Malovance 14 (dále jen družstvo) upravuje Domovní řád podmínky a

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává zastupitelstvo městyse Opatov tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele bytů, nebytových prostor a společných částí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996 k zajištění a udržování všeobecné čistoty a k ochraně zeleně a ovzduší na území obce Vřeskovice V zájmu trvalého zlepšení životního prostředí, čistoty

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků)

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) PRAVIDLA A STANOVENÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ DOMŮ, BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMŮ Úvod Tato směrnice upravuje podmínky a způsob

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 Společenství vlastníků domů Notečská 563, 564, 565 Notečská 564/10, Troja, 181 00 Praha 8 I. Základní ustanovení Společenství vlastníků bytových jednotek se

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA Neratovice č. p. 985 1000 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony, Občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Republika, upravuje domovní řád

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI Platné pro interní potřebu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze OBSAH: 1. Obecné povinnosti a doporučení..3 2.

Více

Domovní řád. bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství vlastníků Na Vinici 1733

Domovní řád. bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství vlastníků Na Vinici 1733 Společenství vlastníků Na Vinici 1733 250 01 Brandýs nad Labem IČ: 289 21 518 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství vlastníků Na Vinici 1733 2015 Článek I. Úvodní ustanovení

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek 1 Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Přesličková 2886 (dále jen družstvo) Domovní řád upravuje podmínky

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, společných prostor domu v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinnosti mezi

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Obec Březina vydává vyhlášku č. 05 o udržování čistoty a pořádku v obci Březina, kterou schválilo Obecní zastupitelstvo v Březině na svém zasedání dne 15.12.1999 v souladu s ustanovením 16 zákona č. 367/1990

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4. Čl. I Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4 Čl. I Úvodní ustanovení Smyslem a účelem tohoto domovního řádu je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémové

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Strana 1 (celkem 5) Domovní řád. Společenství Kaštanová III. čp. 683 Adresa: Rakouská 683, 289 24 Milovice

Strana 1 (celkem 5) Domovní řád. Společenství Kaštanová III. čp. 683 Adresa: Rakouská 683, 289 24 Milovice Strana 1 (celkem 5) Domovní řád Společenství Kaštanová III. čp. 683 Adresa: Rakouská 683, 289 24 Milovice I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - Společenství Radimovická č.p.1423 a 1424, Praha 4

DOMOVNÍ ŘÁD - Společenství Radimovická č.p.1423 a 1424, Praha 4 DOMOVNÍ ŘÁD - návrh nového domovního řádu Vydáno dne. I. ÚVOD Domovní řád Společenství Radimovická č.p.1423 a 1424, Praha 4 vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla.

Více

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00 DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÚ Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech společenství vlastníků Společenství

Více