Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, Milovice P r o l o g

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, 289 23 Milovice P r o l o g"

Transkript

1 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, Milovice P r o l o g MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO JEDNÁŠ-LI S JINÝM, PŘEDSTAV VŽDY SI, ŽE TY JSI TÍM S KÝM JEDNÁŠ CHOVEJ SE K DRUHÉMU TAK, JAK SI PŘEJEŠ, ABY ON SE CHOVAL K TOBĚ NEČIŇ JINÝM NIC TAKOVÉHO, CO NECHCEŠ, ABY ANI ONI TOBĚ ČINILI 1. OBECNÉ ZÁSADY Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek vychází ze Stanov tohoto Společenství, závazných právních předpisů a etických zásad a společenských zvyklostí. Definuje pravidla užívání jednotek a společných zařízení a částí domu, a také organizační a technická opatření, provozní a bezpečnostní režimy. Je v zájmu všech oprávněných uživatelů bytů a domu, tj.vlastníků jednotek, jejich případných nájemců a příslušníků jejich domácnosti, aby si osvojili práva, povinnosti a pravidla obsažená v Domovním řádu a vyplývající ze Stanov Společenství a svým jednáním přispěli k jejich naplňování, zdrželi se jejich opomíjení či porušování, a to s vědomím, že příslušné orgány Společenství jsou oprávněny a povinny zajistit plnění stanovených pravidel a povinností členů Společenství a v souladu se Stanovami a zákony vymáhat a postihovat jejich neplnění či porušování. 2. TECHNICKÝ PROVOZ A SERVIS 2.1. Stavební součásti a společná technická zařízení Stavebními součástmi a společnými technickými zařízeními budovy a jednotlivých domů (vchodů) jsou: a) stavební konstrukce a technologie budovy, tj. pláště, střechy, podlaží, zdí a vyzdívek, včetně instalace stavebních technologií (např. svody dešťové vody, hromosvody, ventilační potrubí, dlažba, krytina a zábradlí na chodbách a schodištích, rošty, skříně a kryty rozvodů) v projektovaném a kolaudovaném provedení, zhotovení a uspořádání; b) fasáda a její konstrukční a architektonické prvky a nedílné součásti, včetně nosných konstrukcí a základnových desek balkonů bytových jednotek; c) dveřní uzávěry hlavních vchodů do domů, vchodů do sklepních podlaží a kočárkáren a uzávěry půdních prostor, včetně samouzavíracích a zámkových mechanizmů a kování; d) okna na schodištích e) rozvody elektrické energie a domovní elektroinstalace od přívodu elektřiny do domu, tj. od hl.jističe k elektroměrům jednotlivých jednotek; f) systém osvětlení společně užívaných prostor, tj. vedení a rozvodná zařízení, spínací a ovládací prvky, svítidla a jejich komponenty u vchodů, na chodbách a schodištích, ve sklepních podlažích; g) slaboproudé domovní rozvody pro telefonní a datová připojení od domovní svorkovnice k rozbočovačům bytových přípojek v jednotlivých podlažích h) signalizační a dorozumívací zařízení dálkového otvírání hl.vchodů; i) zařízení společné televizní antény a rozvody TV a R signálu po originální zásuvky v bytech; j) soustava rozvodu pitné vody od hlavních domovních uzávěrů po hlavní uzávěry v jednotkách, včetně vodoměrů k) domovní soustavy rozvodu požární vody s hydrantovými skříněmi v podlažích a jejich výbavou; l) domovní soustavy odvodu splaškových vod od sběrných vpustí výstupů v jednotkách; 1/11

2 Údržba, opravy, kontroly stavby a společných zařízení je součástí výkonu aktivit výboru Společenství v rámci zajišťování správy a provozu domu v souladu se Stanovami Společenství a realizována smluvními dodavateli a poskytovateli služeb. Jen předseda nebo určený člen výboru Společenství kontaktuje smluvní dodavatele k výkonu údržbových prací a oprav, organizuje a kontroluje jejich provedení Havarijní situace v případě vzniku havárie nebo mimořádné situace, kdy z nebezpečí z prodlení hrozí rozšíření škody či ohrožení uživatelů jednotek, může smluvního dodavatele oprav k provedení technického zásahu, aktivovat kterýkoliv člen Společenství podle kontaktních informací a postupem zveřejněných na vývěskách Společenství v jednotlivých domech a o tomto nezbytném opatření informovat příslušného člena výboru dodatečně Další opatření na společných technických zařízeních a stavebních součástech a) Hlavní domovní uzávěry přívodu pitné vody musí být označeny předepsaným způsobem. Je nepřípustné tato označení měnit. Je zakázáno s hlavním uzávěrem vody manipulovat bez vědomí výboru nebo bez účasti či přítomnosti jím oprávněné osoby. Výjimkou může být jen případ havarijní situace. b) Skříně s hlavními vypínači (jističi) domovních přívodů elektrické energie a s jističi a ovladači osvětlení společných prostor musí být označeny a uzavřeny. Je nepřípustné tato označení měnit a tyto skříně samovolně otevírat. Je zakázáno s těmito hlavními vypínači, jističi a ovladači manipulovat bez vědomí výboru nebo bez účasti či přítomnosti jím oprávněné osoby. Výjimkou může být jen případ havarijní situace či požární události. c) Je v zájmu vlastníka či jiného uživatele jednotky pečovat o označení rozvodných skříní (krytů rozvodů) příslušných k jednotce a o řádné označení zvonkových tlačítek čitelnou jmenovkou. d) Provedení a vzhled pláště budovy, střechy, půdních prostor, chodeb, schodišť, sklepních prostor a kočárkáren nelze narušovat či měnit pro užitnou potřebu jednotlivce instalací antén, vlastní elektrické či slaboproudé kabeláže, komínů či ventilačních odtahů, klimatizačních jednotek, markýz či okenic, úložných regálů či boxů, závěsných konzol či držáků apod.. Takové potřeby lze realizovat jen po vyžádaném posouzení výborem a jeho souhlasu a s naplněním povinností, kterými případně výbor souhlas podmínil např.: umístění, rozměry, tvar, barevnost či nutnost kvalifikovaného řemeslného zhotovení a montáže, dokumentace provedení Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) pečovat o řádný provoz a technický stav domu a společných zařízení a žádnou svojí činností a jednáním jej nenarušovat či poškozovat; b) závady či poškození na stavebních součástech a společných zařízení, které sám zjistí, oznamovat výboru (příslušnému členovi výboru) bez zbytečného prodlení; c) závady či poškození na stavebních součástech a společných zařízení, které sám způsobil (zavinil), oznámit neprodleně výboru (příslušnému členovi výboru) s vlastním návrhem na způsob zajištění nápravy a uhrazení případné způsobené škody Společenství; d) umožnit vstup do jednotky k provádění údržby, oprav a kontrol částí společných zařízení a stavebních technologií umístěných či přístupných v jednotce (viz předch.odst ); e) písemně výboru předem ohlašovat stavební práce v jednotce; tyto provádět jen po souhlasném stanovisku výboru a v souladu se Stavebním zákonem, tj. na stavební povolení či na oznámení příslušnému Stavebnímu úřadu; a také umožnit členu výboru kontrolu schváleného rozsahu, intenzity a vlivu prováděných stavebních prací a tyto případně zredukovat podle jeho pokynu; f) prokazatelným způsobem (písemně) výboru předem ohlašovat technické práce pro svou potřebu či užívanou jednotku, vyžadující technický zásah či úkon ve společných prostorách či ve společných zařízeních (např. v rozvodných skříních, tubusech rozvodů, technologických šachtách, na fasádě, na půdě či střeše, ve sklepním podlaží), a tyto provádět jen po souhlasném stanovisku výboru a v souladu s příslušnými technickými normami, a také umožnit členu výboru kontrolu schváleného rozsahu, intenzity a vlivu prováděných technických prací a tyto případně upravit podle jeho pokynu; 2/11

3 2.2. Úklid společně užívaných prostor a ploch Udržení čistoty a standardního vzhledu společně užívaných prostor zajišťuje výbor smluvním poskytovatelem úklidových prací. Vykonavatel úklidu zaznamenává termín provedení do přehledů na vývěskách Společenství v jednotlivých domech. Výbor také zajišťuje kontrolu objemu a kvality vykonávaných úklidových prací a nápravu případných zjištěných nedostatků Předmětem výkonu úklidových služeb je zejména: a) zametání schodišť a chodeb, včetně ploch před domovními vchody b) stírání (mytí) podlah schodišť a chodeb c) vyčištění (vyklepání, vysátí) společně používaných rohožek d) otírání madel zábradlí na schodištích e) očista konstrukcí zábradlí na schodištích f) mytí rámů a skleněných výplní dveří domovních vchodů g) mytí vnitřních dveří do kočárkáren a do sklepních podlaží h) mytí oken na schodištích i) zametání přístupových komunikací k domovním vchodům (mimo zimní období) j) odklízení sněhu (náledí) z přístupových komunikací k domovním vchodům dle potřeby v zimní období k) údržba (úklid) travnatých ploch u domovních vchodů + sezónní sekání Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) dbát na čistotu společně užívaných prostor, neznečisťovat je nad míru běžného používání a uklidit případné znečištění, které způsobil sám či člen jeho domácnosti, např. vytracené části odpadu, rozlité tekutiny, rozsypané látky, střepy, zvířecí exkrementy, mimořádné znečištění při řemeslnických pracích, malování či stěhování; b) nevyhazovat ani drobné odpadky z oken a balkonů, jako např. cigaretové nedopalky či zbytky jídel c) nezůstat lhostejný k jinému znečišťovateli společných prostor, upozornit ho na nevhodnost jeho jednání, případně oznámit takového výboru (příslušnému členovi výboru); d) udržovat v čistotě plochu chodby bezprostředně u vchodu do bytu; e) neztěžovat výkon smluvních úklidových prací, zejména ponecháváním obuvi či odkládáním obalů a jiných předmětů před vchody do bytů, ani jinde na chodbách a schodištích; f) vlastní poznatky o nedostatcích v rozsahu, četnosti či kvalitě úklidových prací oznámit výboru (příslušnému členovi výboru); g) předávat výboru vlastní návrhy ke službám a provádění úklidu; 2.3. Odpady Odpadové hospodářství pro Společenství Lokální odpadové hospodářství, které je k dispozici pro členy Společenství, je zřízeno a provozováno obcí Milovice a obsahuje: a) odvoz směsného komunálního odpadu po 1 kontejneru před každým vchodem budovy Společenství; b) parkoviště Mírová - úložiště tříděného odpadu s kontejnery na papír, plast, sklo c) sběrný dvůr Mírová velkoobjemový a nebezpečný odpad a bioodpad Ceny a platby za odpady Sazby a ceny za služby odpadového hospodářství, poskytované obcí stanovuje Městský úřad Milovice a z nich vychází výbor při stanovení plateb pro vlastníka každé jednotky, následovně: a) za směsný komunální odpad platba kalkulována jako roční cena na 1x týdně vyprazdňovaný kontejner před každým vchodem a podle počtu skutečných uživatelů jednotky, splatná samostatným platebním příkazem jednorázově jako celoroční, anebo ve dvou, cca pololetních platbách a to do termínů stanovených výborem. Tato platba se nerozpočítává do měsíčních záloh příspěvků a jiných poplatků členů Společenství b) za ukládání tříděného odpadu plně v režii obce bezplatné; c) za sběrný dvůr v režii obce, využití ve stanovenou otvírací dobu, pro rezidenty obce Milovice bezplatné (nutno prokázat trvalý pobyt např. obč.průk.), pro jiné osoby za poplatky dle vyvěšeného ceníku; Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) do kontejneru na směsný komunální odpad ukládat jen obvyklý odpad z domácností, nevhazovat do 3/11

4 něj zejména chemické či jiné nebezpečné látky a předměty velkých rozměrů, jako např. vyřazené elektrospotřebiče, nábytek, podlahové krytiny, obaly; b) kontejner po použití uzavírat, nepřeplňovat ho, neodkládat odpad vedle kontejneru a dbát na pořádek v jeho okolí ; c) ve vlastním zájmu odpad třídit s využitím značených kontejnerů na tříděný odpad a služeb sběrného dvora; d) jednat ekologicky a dodržovat zákaz odkládání odpadu na jiná místa než k tomu určená; e) k likvidaci odpadu z domácnosti nezneužívat soustavu odvodu splaškových vod a kanalizace; f) vlastní poznatky a zjištění, anebo náměty ke službám v odpadovém hospodářství či k zacházení s odpady, předávat výboru (příslušnému členu výboru); 3.1. Provozování domu a jednotek 3. PROVOZ A REŽIM Obecné pravidla a) V bytových jednotkách, mimo ně, ve společných prostorách domu a na přilehlých plochách lze provozovat pouze činnosti bez negativních vlivů na společné soužití, řádné nerušené užívání jednotek či na zdraví uživatelů jednotek. b) Je nežádoucí v jednotkách, domě či na plochách příslušných k budově, soustavně provozovat činnosti provázené zvýšeným hlukem, vibracemi, prašností, pachem, vysokou hladinou zvuku, anebo jinak porušující limity hygienických norem. c) Je nutno zdržet se provozování jakýchkoliv činností ohrožujících životní prostředí Provozní režim, denní řád, noční klid, vymezený čas a) Časově se provozování aktivit v jednotkách, domě, budově a na přilehlých plochách v základu člení na denní a noční dobu, resp. na denní a noční režim. b) Noční doba je od 22:00 hodin jednoho dne do 06:00 hodin následujícího dne. c) V noční době musí být dodržován noční klid, kdy je nepřípustné rušit noční klid jakýmkoliv zdrojem hluku či hlučných zvuků hraní na hudební nástroje, používání elektrospotřebičů, strojů a nástrojů, hlasitý provoz TV, video a audio přístrojů, anebo zpěv a křik či hlučné projevy domácích zvířat d) Porušování nočního klidu může být posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku s postihem viníka podle Přestupkového zákona e) Pro práce prováděné v jednotkách i mimo ně, zejména za účelem údržby, oprav a úprav v bytech, domácího kutilství či hobby aktivit, které jsou provázeny nežádoucími jevy (viz odst , písm.b), je v domech Společenství vymezen každodenní čas od 09:00 do 18:00 hodin. f) Nutné práce v bytech lze v odůvodněných případech provádět mimo vymezený čas, uvedený v předch. bodě písm.e), jen s vědomím výboru (příslušného člena výboru) a po dohodě s dalšími uživateli domu, zejména ze sousedících jednotek. Je v zájmu realizátora takových prací respektovat a akceptovat objektivní námitky dalších uživatelů domu. g) Porušování účelu vymezeného času, ve smyslu znění bodu písm. e) výše, může být posuzováno jako přestupek proti občanskému soužití s postihem viníka podle Přestupkového zákona 3.2 Provozování a režim společných zařízení Společná zařízení a vybavení domu jsou provozována v režimech stanovených na základě usnesení shromáždění nebo rozhodnutí výboru Společenství. Je v zájmu všech členů Společenství, aby provoz společných zařízení a vybavení byl maximálně funkční a spolehlivý s minimálními provozními náklady Hlavní domovní vchod Dvoudveří hlavního domovního vchodu je provozováno následovně: a) Vnější dveře osazené kováním klika-klika jsou v běžné denní době pouze uzavírány pomocí samouzavíracího zařízení a uzamykány jen v noční době s tím, že uzamknutí či odemknutí provede příchozí či odchozí uživatel domu v rozpětí těchto časů (viz odst , písm.b). b) Vnitřní dveře osazené kováním madlo-klika jsou v kterékoliv době uzavírány pomocí samouzavíracího zařízení a uzamykány (jištěny) západkou elektrického zámku, odemykanou elektricky dorozumívacím zvonkovým zařízením anebo mechanicky klíčem dveřního zámku 4/11

5 Osvětlení a) Osvětlení schodišť je zajišťováno automatickým zařízením s časovým zapínáním osvětlovacích těles, kdy režim zapnuto musí být nastaven minimálně na čas potřebný pro průchod od jednoho spínače k dalšímu. Je nepřípustné samovolně měnit nastavené časy automatického zapínání, anebo přepínat zařízení do režimu nepřerušovaného svícení. b) Společné osvětlení sklepních prostor a kočárkárny zahrnuje osvětlení chodeb ve sklepním podlaží, osvětlení jednotlivých sklepů a přízemní místnosti kočárkárny, která jsou ovládána ručně jednotlivými vypínači nainstalovanými u vchodů do těchto prostor. Je zájmu všech členů Společenství, aby se každý přesvědčil o vypnutí osvětlení v těchto uzavíraných prostorách při jejich opouštění Jiná vybavení Elektrické přípojné zásuvky a vodovodní ventily nainstalované ve společných prostorech domu (budovy) mohou být provozovány pouze pro účely zajišťování provozu domu a pozemku v působnosti výboru Společenství a to subjekty, které výbor k tomu oprávnil. Je nepřípustné individuální provozní užití takové el.zásuvky či vodovodního kohoutu, pokud by to výbor výjimečně neumožnil Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) při vlastních provozních aktivitách v jednotce, domě a přilehlých plochách využívat v maximální míře vymezený čas stanovený ve Společenství, respektovat dobu nočního klidu a vyvarovat se omezování ostatních uživatelů jednotek a domu; b) neovlivňovat technický stav, provozní funkce a režimy společných zařízení a vybavení společných částí domu, a dbát na jejich maximálně úsporný provoz; c) případ porušování pravidel provozování jednotek a domu některým z uživatelů, se prioritně snažit řešit smírnou cestou a dohodou, a to i zainteresováním příslušného člena, anebo také předsedy, výboru; d) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty k úpravě (změně) pravidel provozování jednotek a domu; 4.1. Pravidla a opatření požární ochrany 4. POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST Normativní zásady a) Stavebně-technická opatření a zařízení požární ochrany domů a budovy Společenství jsou determinována požární dokumentací stavebního projektu a požární zprávou Kolaudačního rozhodnutí pro bytový dům se standardní kategorizací bez zvýšeného požárního nebezpečí. b) Zachování úrovně požární ochrany domů a budovy v souladu s platnými zákonnými a závaznými technickými normami a provádění pravidelných kontrol (revizí) stavu stavebně-technických opatření a zařízení požární ochrany, zajišťuje výbor odborným poskytovatelem služeb PO, na základě uzavřené smlouvy. c) Stav požární ochrany v domě a plnění zákonných povinností Společenstvím jako právnickou osobou podléhá kontrole příslušnému státnímu orgánu požárního dozoru (územní orgán Hasičského záchranného sboru HZS), který za zjištěné nedostatky může uložit pokutu až 500tis.Kč Požárně preventivní opatření a) V jednotkách a společných prostorách nesmí být provozovány žádné činnosti a měněn předmět jejich užívání než, které jsou stanoveny projektem a kolaudačním rozhodnutím a vyžadovaly by vyšší požární kategorizaci b) Je zakázáno poškozovat, měnit či jakýmkoliv způsobem zasahovat do instalovaných věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostního značení konkrétně se jedná zejména o požární vodovody, hydrantové skříně s jejich výbavou, požární odolnost dveří do bytových jednotek přenosné hasicí přístroje a jejich umístění, značení únikových cest a hl.uzávěrů médií. c) Jsou nepřípustné činnosti a jednání, zvyšující riziko vzniku požáru, intenzitu hoření a rozsah škodlivých následků případné požární události, zejména není dovoleno - vnášet do budovy a kdekoliv uvnitř ní uchovávat výbušné, těkavé a snadno zápalné látky bez bezpečnostního a protipožárního zajištění dle platných norem; - v jednotkách, sklepích či jinde v domě skladovat či hromadit snadno zápalné a hořlavé pevné či kapalné 5/11

6 látky, ve větším než povoleném množství běžného užití a spotřeby např. předměty z plastů a jiných um.hmot, papír, karton, obaly, dřevěný materiál a předměty, pohonné hmoty, ředidla, čistidla; - v jednotkách, sklepích či jinde v domě ukládat tlakové láhve se stlačeným plynem (PB, Ac, H, O ) - v kočárkárnách, sklepích či chodbách garážovat jednostopá motorová vozidla (ani motokola), anebo jiné stroje na pohon spalovacím motorem; - provádění svařování plamenem či elektricky, bez zajištění postupu podle platné zákonné vyhlášky; - vyhazovat z oken či balkonů hořící, doutnající či třaskavé předměty, jako např. cigarety, zápalky, prskavky, zábavnou pyrotechniku; d) Je zakázáno jakkoliv zužovat profil požárních únikových cest, na chodby a schodiště nelze umisťovat žádné předměty, kromě rohožek, a to ani pokojové květiny. e) Je zakázáno omezování průjezdnosti požárních komunikací vyhrazených pro příjezd hasičské zásahové techniky k budově, a to zejména parkováním vozidel, ukládáním věcí či materiálu f) Ve všech společných prostorách domu platí zákaz kouření g) Při údržbových, řemeslných a obdobných aktivitách v jednotkách dbát zvýšené opatrnosti a ostražitosti, zejména při používání opalovacích a letovacích nástrojů s otevřeným plamenem, horkovzdušných či tepelných nebo při pracích s hořlavými barvami, ředidly, lepidly a čistidly h) V rámci běžného užívání jednotek předcházet nebezpečí vzniku požáru - věnovat pozornost funkčnosti elektrických spotřebičů, zejména topidel, a neponechávat je zapnuté dlouhodobě bez možnosti dozoru či kontroly; - neumísťovat na el.topidla, varné desky, plotýnky vařičů nebo do jejich bezprostřední blízkosti předměty ze snadno zápalných materiálů - zvláštní opatrnost věnovat používání otevřeného ohně např. náhradní osvětlení svíčkami při výpadku dodávky el.energie i) nedodržování pravidel požární ochrany jednotlivou osobou, anebo její jednání zvyšující riziko požáru či vedoucí ke vzniku požáru může být posuzováno jako přestupek podle zákona o požární ochraně (PO), s udělením pokuty až 25tis.Kč a povinností náhrady veškeré zaviněné škody Opatření a postup při požární události a) Každý, kdo zjistí požár či jev svědčící na vznik požáru (plameny, dým, jiskření) je povinen - ohlásit požár zavoláním na tísňovou linku 150 HZS nebo 112 IZS, - následně neprodleně informovat předsedu či člena výboru, pokud již nebyl o této požární události vyrozuměn - neopouštět místo události do příjezdu hasičské jednotky. b) Další nezbytná opatření provést dle situace a schopností: - vypnout hlavní vypínač (jistič) přívodu el.energie, - provést (či se pokusit) likvidaci vznikajícího požáru laickým hasebním zásahem (např.použitím hydrantu, dostupného hasícího přístroje), pokud sebe nebo jiné neuvede v ohrožení života a zdraví. c) V případě vzniku požáru je nutné, aby přítomní uživatelé jednali uvážlivě, nepodléhali panice, nevyvolávali davovou psychózu, snažili se eliminovat takové projevy u druhých osob, věnovali potřebnou péči dětem a pomoc starším či méně pohyblivým spoluobčanům, zachovali volnou průchodnost chodeb, schodišť a východů. d) Po příjezdu hasičské zásahové jednotky je nutné bezpodmínečně se řídit pokyny jejího velitele a členů. Neplnění jeho pokynů nebo jiné ztěžování hasebního zásahu je přestupkem podle zákona o PO Bezpečnost a ochrana domu a jednotek Bezpečnostní pravidla a opatření K zajištění ochrany domu a jednotek a k eliminaci rizik vzniku škod na společném a osobním majetku členů Společenství, zcizením, poškozením, zneužitím nebo jiným nežádoucím jednáním cizích osob se stanovují základní bezpečnostní pravidla a opatření: a) do domu mají umožněn volný samostatný vstup - vlastníci jednotek - oprávnění uživatelé jednotek v domě - další osoby, kterým to vlastník či uživatel jednotky ve své odpovědnosti umožnil b) je nepřípustné umožnit vstup do domu cizí neznámé osobě, odemčením hlavního vchodu klíčem, anebo přes elektrické dálkové otvírací zařízení která se vydává za návštěvníka jiného uživatele domu která se představí jako pracovník poruchové či jiné technické služby nebo jako vykonavatel odečtu 6/11

7 měřidel, anebo jako podomní prodejce (dealer) různých produktů a služeb, bez dalšího prokázání se věrohodným dokladem; která se nepředstaví a neuvede důvod vstupu do domu; c) dveře hlavního domovního vchodu je nutno důsledně uzavírat a po každém průchodu se přesvědčit, že zejména vnitřní dveře hl.vchodu ovládané samouzavíracím zařízení se zcela dovřely a zajistily západkou elektrického zámkového mechanismu; d) není dovoleno ponechávat zajišťovací funkci samozavírače domovních dveří v poloze trvalého otevření a toto používat zejména pro potřebu stěhování, vnášení či vynášení objemných věcí, průchod s kočárky apod., a to jen na dobu nezbytně nutnou nebo se zajištěným dohledem, e) je v zájmu každého uživatele domu dbát na uzamykání dveří od sklepní chodby a od kočárkárny při každém (i krátkodobém) opouštění těchto společně užívaných prostor f) je zakázáno k ovládání zámkových mechanismů dveří domovního vchodu a od společně užívaných prostor používat jiné než k nim příslušné klíče a je nepřípustné tyto klíče (jejich kopie) předávat či zapůjčovat cizím osobám, nebydlícím v domě, bez možnosti přehledu nad jejich dalším použitím, resp.zneužitím 4.3. Povinnosti a oprávnění vlastníků a dalších uživatelů jednotek a) dodržovat stanovená pravidla a opatření protipožární ochrany a bezpečnosti; b) eliminovat nežádoucí jednání nezletilých osob, vykazující rizika ohrožení bezpečnosti domu či vzniku požární události, s prioritní odpovědností jejich rodičů nebo dalších zákonných zástupců; c) nahlásit výboru (příslušnému členovi výboru) ztrátu klíčů od dveří domovního vchodu nebo od uzamykaných společných prostor; d) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty k úpravě (změně) pravidel a opatření požární ochrany a bezpečnosti domu; e) informovat výbor (příslušného člena výboru) o osobně zjištěných nedostatcích či vadách s vlivem na bezpečnost a požární ochranu (nefunkčnost vnějšího či vnějšího osvětlení, poškození či špatná funkčnost zámků, samozavíračů, dálkových otvíračů, apod.) 5. UŽÍVÁNÍ JEDNOTEK, DOMU, SPOLEČNÝCH PROSTOR A PROSTRANSTVÍ 5.1. Užívání jednotek Základní zásady a pravidla a) Jednotky nesmí být užívány k jinému účelu, než k jakému byly kolaudovány. V tomto smyslu byty jsou užívány výhradně k bydlení a byt nelze bez naplnění dalších zákonných povinností a správních povolení používat ke komerčním, profesionálním nebo jiným nelegalizovaným účelům. b) Obdobně předchozí ustanovení platí také o užívání sklepa (sklepní místnosti) náležícího k bytu. c) Je v zájmu Společenství a jeho členů zajistit užívání bytových jednotek v souladu s provozními pravidly a režimy a s opatřeními požární ochrany a bezpečnosti, definovanými v tomto Domovním řádu, ve Stanovách a dalších dokumentech a rozhodnutích Společenství Péče o užívané byty a) užívanou bytovou jednotku je nutno udržovat ve stavu způsobilém k bydlení, zejména v souladu se společensky obvyklými požadavky na pořádek, čistotu a hygienu b) nelze připustit, aby se ne řádně užívaný byt stal ohniskem šíření obtěžujícího zápachu, hmyzu či hlodavců a jiných parazitů nebo ohrožení infekcí v domě c) v užívané bytové jednotce je potřebné, na náklady jejího vlastníka, udržovat v provozuschopném, nenarušeném a funkčním stavu nainstalovaná stavebně technická zařízení, vybavení a technologie; průběžně kontrolovat jejich stav a zajistit jejich údržbu a opravy; d) není dovoleno v rámci provádění údržbových činností v bytové jednotce, jakýmkoliv způsobem měnit vnější vzhled domu, úpravou stavebních architektonických prvků či změnou barevnosti (např. jiné konstrukční zhotovení balkónového zábradlí či jiná barva jeho nátěru); e) je v zájmu každého uživatele bytu při jeho opouštění, provést opatření k zamezení vzniku zbytečné škody sobě nebo jinému, zejména zkontrolovat stav domácích elektrospotřebičů, vodovodních ventilů, zajištění oken a balkónových dveří; f) je nepřípustné používat balkon bytové jednotky k činnostem, při kterých je vznikající prach, kapající či zatékající voda nebo jiná kapalina zanášen do jiných bytů, na jejich okna či balkony. 7/11

8 Běžné opravy, odstraňování havárií a pohotovostní opravné zásahy v bytech a) Provádění běžných oprav, nápravy havarijních událostí a pohotovostních oprav na technických zařízeních, stavebních technologiích a vybaveních instalovaných v bytové jednotce, která nejsou společnými zařízeními v péči Společenství (viz odst tohoto DŘ a odst.2, čl.iii. Stanov), je v odpovědnosti vlastníka bytové jednotky, včetně plné úhrady nákladů s tím spojených. b) Je v zájmu vlastníka jednotky neprovádět technické opravné činnosti, myšlené v předchozím ustanovení, laickým způsobem, zejména takové, pro které je platnými zákonnými a technickými normami nebo předpisy bezpečnosti práce vyžadována profesní kvalifikace či odborná způsobilost. c) Pro zajištění oprav ve smyslu znění ustanovení písm.a) tohoto odst., může vlastník využít technických, havarijních a pohotovostních služeb smluvních profesionálních dodavatelů, zajištěných Společenstvím pro opravy a zásahy na společných zařízeních v domě, a to za podmínek a postupem stanovených výborem. (stručně řečeno pravidlem je kdo objednává ten platí, a také očekává příchod opravářů, zajišťuje vstup do domu, dohled, převzetí díla) d) V případě, kdy vlastník jednotky je pasivní a nezajistí opravu závady na zařízení v bytě, v důsledku které vznikají nebo hrozí škodlivé následky v jiné bytové jednotce či ve společné časti domu, může takový opravný zásah zajistit výbor a na takovém pasivním vlastníkovi požadovat úhradu všech nákladů s tím spojených, včetně času k tomu vynaložených víceprací členy výboru a plné náhrady všech škod, které v souvislosti s takovým případem již vznikly (viz Stanovy, čl.xv., odst. 8 a odst.9) Chov domácích zvířat a jiné fauny a) Psy, kočky a jiné domácí miláčky z říše zvířat je možno chovat pouze uvnitř bytových jednotek a při zajištění potřebné péče o ně, alespoň na obvyklé standardní úrovni a v souladu se zákonnými normami a dalšími předpisy ve věci ochrany zvířat. b) Je nepřípustné umisťování chovaných zvířat na balkonech, zejména takových, která vydáváním hlasitých zvuků, pachů, výkalů či jiných odpadů, jsou rušením a omezováním ostatních uživatelů domu (např. psi, exotické ptactvo aj.) c) Při chovu domácích zvířat je nutnou dodržovat pravidla hygieny, čistoty a ochrany přírody, zajistit neznečisťování společných prostor v domě, vnějších komunikací a ploch v okolí domu a budovy, nezpůsobování škod na trávnících a jiných porostech. d) V případě chovu neobvyklých exotických zvířat a hmyzu, pro neznalého člověka nebezpečných (hadi, pavouci aj.) je nutno zajistit jejich zabezpečení proti úniku. Nastane-li únik takové fauny do společných prostor, je výbor oprávněn zajistit potřebná opatření, zejména zabánit ohrožení života a zdraví uživatelů domu, v případě nutnosti včetně usmrcení takového uniklého zvířete (hmyzu) bez povinnosti náhrady škody, takto nezodpovědnému chovateli. Naopak Společenství je oprávněno požadovat a vymáhat náhradu vyčíslitelné škody, která byla takovým únikem způsobena. e) Ve všech případech chovu zvířat v bytech se uplatňuje prioritní odpovědnost a povinnost vlastníka jednotky ve vztahu se Společenstvím, resp. s výborem, i když on sám není chovatelem. f) Na stížnost člena Společenství, podloženou svědectvím dalších uživatelů domu, je výbor oprávněn s vlastníkem předmětné jednotky projednat případy rušení klidu a pořádku chovaným zvířetem, nařídit mu zajištění nápravy, až po příkaz k ukončení chovu takového rušivého či jinak nevhodného zvířete Užívání společných prostor a jejich vybavení Souhrnná pravidla a) Společné prostory domu jsou určeny k užívání především vlastníky a nájemci bytových jednotek v domě a členy jejich domácností. Každý vlastník jednotky má nárok na přidělení jednoho klíče od uzamykaných vstupních dveří do sklepního podlaží a do místnosti kočárkárny. Klíče přiděluje výbor, resp. příslušný člen výboru. b) Společné prostory je nutno užívat v souladu s jejich stanoveným účelem, provozními pravidly a režimy, s dodržením opatření požární ochrany a bezpečnosti Chodby, schodiště, sklepní prostory jsou určeny pro průběžné, prakticky každodenní používání. Prosklené plochy dveří domovního vchodu, plochy vnitřních dveří společných prostor, stěny chodeb a schodišť nelze z individuální iniciativy využívat k umísťování plakátů, reklam a inzerce Místnost kočárkárny je určena především k ukládání (úschově) dětských kočárků, případně dětských vozítek. Nelze ji zaplňovat 8/11

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Motto: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v bytových domech č.p. 1005, 1006 a

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská I. Základní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Štětínská č.345 v Praze 8 vychází ze Stanov tohoto společenství.

Více

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 0 1 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 1 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 Společenství vlastníků domů Notečská 563, 564, 565 Notečská 564/10, Troja, 181 00 Praha 8 I. Základní ustanovení Společenství vlastníků bytových jednotek se

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

Stavební bytové družstvo Bohumín Studentská 444, 735 81 Bohumín

Stavební bytové družstvo Bohumín Studentská 444, 735 81 Bohumín Stavební bytové družstvo Bohumín Studentská 444, 735 81 Bohumín ZÁSADY pro hlášení, zajišťování provádění a úhradu oprav bytového fondu Na základě Stanov Stavebního bytového družstva Bohumín ze dne 4.12.2013

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 21 odstavec (1) písmeno a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon ) Likvidace nebezpečného a ostatního odpadu ve

Více