Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, Milovice P r o l o g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, 289 23 Milovice P r o l o g"

Transkript

1 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, Milovice P r o l o g MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO JEDNÁŠ-LI S JINÝM, PŘEDSTAV VŽDY SI, ŽE TY JSI TÍM S KÝM JEDNÁŠ CHOVEJ SE K DRUHÉMU TAK, JAK SI PŘEJEŠ, ABY ON SE CHOVAL K TOBĚ NEČIŇ JINÝM NIC TAKOVÉHO, CO NECHCEŠ, ABY ANI ONI TOBĚ ČINILI 1. OBECNÉ ZÁSADY Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek vychází ze Stanov tohoto Společenství, závazných právních předpisů a etických zásad a společenských zvyklostí. Definuje pravidla užívání jednotek a společných zařízení a částí domu, a také organizační a technická opatření, provozní a bezpečnostní režimy. Je v zájmu všech oprávněných uživatelů bytů a domu, tj.vlastníků jednotek, jejich případných nájemců a příslušníků jejich domácnosti, aby si osvojili práva, povinnosti a pravidla obsažená v Domovním řádu a vyplývající ze Stanov Společenství a svým jednáním přispěli k jejich naplňování, zdrželi se jejich opomíjení či porušování, a to s vědomím, že příslušné orgány Společenství jsou oprávněny a povinny zajistit plnění stanovených pravidel a povinností členů Společenství a v souladu se Stanovami a zákony vymáhat a postihovat jejich neplnění či porušování. 2. TECHNICKÝ PROVOZ A SERVIS 2.1. Stavební součásti a společná technická zařízení Stavebními součástmi a společnými technickými zařízeními budovy a jednotlivých domů (vchodů) jsou: a) stavební konstrukce a technologie budovy, tj. pláště, střechy, podlaží, zdí a vyzdívek, včetně instalace stavebních technologií (např. svody dešťové vody, hromosvody, ventilační potrubí, dlažba, krytina a zábradlí na chodbách a schodištích, rošty, skříně a kryty rozvodů) v projektovaném a kolaudovaném provedení, zhotovení a uspořádání; b) fasáda a její konstrukční a architektonické prvky a nedílné součásti, včetně nosných konstrukcí a základnových desek balkonů bytových jednotek; c) dveřní uzávěry hlavních vchodů do domů, vchodů do sklepních podlaží a kočárkáren a uzávěry půdních prostor, včetně samouzavíracích a zámkových mechanizmů a kování; d) okna na schodištích e) rozvody elektrické energie a domovní elektroinstalace od přívodu elektřiny do domu, tj. od hl.jističe k elektroměrům jednotlivých jednotek; f) systém osvětlení společně užívaných prostor, tj. vedení a rozvodná zařízení, spínací a ovládací prvky, svítidla a jejich komponenty u vchodů, na chodbách a schodištích, ve sklepních podlažích; g) slaboproudé domovní rozvody pro telefonní a datová připojení od domovní svorkovnice k rozbočovačům bytových přípojek v jednotlivých podlažích h) signalizační a dorozumívací zařízení dálkového otvírání hl.vchodů; i) zařízení společné televizní antény a rozvody TV a R signálu po originální zásuvky v bytech; j) soustava rozvodu pitné vody od hlavních domovních uzávěrů po hlavní uzávěry v jednotkách, včetně vodoměrů k) domovní soustavy rozvodu požární vody s hydrantovými skříněmi v podlažích a jejich výbavou; l) domovní soustavy odvodu splaškových vod od sběrných vpustí výstupů v jednotkách; 1/11

2 Údržba, opravy, kontroly stavby a společných zařízení je součástí výkonu aktivit výboru Společenství v rámci zajišťování správy a provozu domu v souladu se Stanovami Společenství a realizována smluvními dodavateli a poskytovateli služeb. Jen předseda nebo určený člen výboru Společenství kontaktuje smluvní dodavatele k výkonu údržbových prací a oprav, organizuje a kontroluje jejich provedení Havarijní situace v případě vzniku havárie nebo mimořádné situace, kdy z nebezpečí z prodlení hrozí rozšíření škody či ohrožení uživatelů jednotek, může smluvního dodavatele oprav k provedení technického zásahu, aktivovat kterýkoliv člen Společenství podle kontaktních informací a postupem zveřejněných na vývěskách Společenství v jednotlivých domech a o tomto nezbytném opatření informovat příslušného člena výboru dodatečně Další opatření na společných technických zařízeních a stavebních součástech a) Hlavní domovní uzávěry přívodu pitné vody musí být označeny předepsaným způsobem. Je nepřípustné tato označení měnit. Je zakázáno s hlavním uzávěrem vody manipulovat bez vědomí výboru nebo bez účasti či přítomnosti jím oprávněné osoby. Výjimkou může být jen případ havarijní situace. b) Skříně s hlavními vypínači (jističi) domovních přívodů elektrické energie a s jističi a ovladači osvětlení společných prostor musí být označeny a uzavřeny. Je nepřípustné tato označení měnit a tyto skříně samovolně otevírat. Je zakázáno s těmito hlavními vypínači, jističi a ovladači manipulovat bez vědomí výboru nebo bez účasti či přítomnosti jím oprávněné osoby. Výjimkou může být jen případ havarijní situace či požární události. c) Je v zájmu vlastníka či jiného uživatele jednotky pečovat o označení rozvodných skříní (krytů rozvodů) příslušných k jednotce a o řádné označení zvonkových tlačítek čitelnou jmenovkou. d) Provedení a vzhled pláště budovy, střechy, půdních prostor, chodeb, schodišť, sklepních prostor a kočárkáren nelze narušovat či měnit pro užitnou potřebu jednotlivce instalací antén, vlastní elektrické či slaboproudé kabeláže, komínů či ventilačních odtahů, klimatizačních jednotek, markýz či okenic, úložných regálů či boxů, závěsných konzol či držáků apod.. Takové potřeby lze realizovat jen po vyžádaném posouzení výborem a jeho souhlasu a s naplněním povinností, kterými případně výbor souhlas podmínil např.: umístění, rozměry, tvar, barevnost či nutnost kvalifikovaného řemeslného zhotovení a montáže, dokumentace provedení Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) pečovat o řádný provoz a technický stav domu a společných zařízení a žádnou svojí činností a jednáním jej nenarušovat či poškozovat; b) závady či poškození na stavebních součástech a společných zařízení, které sám zjistí, oznamovat výboru (příslušnému členovi výboru) bez zbytečného prodlení; c) závady či poškození na stavebních součástech a společných zařízení, které sám způsobil (zavinil), oznámit neprodleně výboru (příslušnému členovi výboru) s vlastním návrhem na způsob zajištění nápravy a uhrazení případné způsobené škody Společenství; d) umožnit vstup do jednotky k provádění údržby, oprav a kontrol částí společných zařízení a stavebních technologií umístěných či přístupných v jednotce (viz předch.odst ); e) písemně výboru předem ohlašovat stavební práce v jednotce; tyto provádět jen po souhlasném stanovisku výboru a v souladu se Stavebním zákonem, tj. na stavební povolení či na oznámení příslušnému Stavebnímu úřadu; a také umožnit členu výboru kontrolu schváleného rozsahu, intenzity a vlivu prováděných stavebních prací a tyto případně zredukovat podle jeho pokynu; f) prokazatelným způsobem (písemně) výboru předem ohlašovat technické práce pro svou potřebu či užívanou jednotku, vyžadující technický zásah či úkon ve společných prostorách či ve společných zařízeních (např. v rozvodných skříních, tubusech rozvodů, technologických šachtách, na fasádě, na půdě či střeše, ve sklepním podlaží), a tyto provádět jen po souhlasném stanovisku výboru a v souladu s příslušnými technickými normami, a také umožnit členu výboru kontrolu schváleného rozsahu, intenzity a vlivu prováděných technických prací a tyto případně upravit podle jeho pokynu; 2/11

3 2.2. Úklid společně užívaných prostor a ploch Udržení čistoty a standardního vzhledu společně užívaných prostor zajišťuje výbor smluvním poskytovatelem úklidových prací. Vykonavatel úklidu zaznamenává termín provedení do přehledů na vývěskách Společenství v jednotlivých domech. Výbor také zajišťuje kontrolu objemu a kvality vykonávaných úklidových prací a nápravu případných zjištěných nedostatků Předmětem výkonu úklidových služeb je zejména: a) zametání schodišť a chodeb, včetně ploch před domovními vchody b) stírání (mytí) podlah schodišť a chodeb c) vyčištění (vyklepání, vysátí) společně používaných rohožek d) otírání madel zábradlí na schodištích e) očista konstrukcí zábradlí na schodištích f) mytí rámů a skleněných výplní dveří domovních vchodů g) mytí vnitřních dveří do kočárkáren a do sklepních podlaží h) mytí oken na schodištích i) zametání přístupových komunikací k domovním vchodům (mimo zimní období) j) odklízení sněhu (náledí) z přístupových komunikací k domovním vchodům dle potřeby v zimní období k) údržba (úklid) travnatých ploch u domovních vchodů + sezónní sekání Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) dbát na čistotu společně užívaných prostor, neznečisťovat je nad míru běžného používání a uklidit případné znečištění, které způsobil sám či člen jeho domácnosti, např. vytracené části odpadu, rozlité tekutiny, rozsypané látky, střepy, zvířecí exkrementy, mimořádné znečištění při řemeslnických pracích, malování či stěhování; b) nevyhazovat ani drobné odpadky z oken a balkonů, jako např. cigaretové nedopalky či zbytky jídel c) nezůstat lhostejný k jinému znečišťovateli společných prostor, upozornit ho na nevhodnost jeho jednání, případně oznámit takového výboru (příslušnému členovi výboru); d) udržovat v čistotě plochu chodby bezprostředně u vchodu do bytu; e) neztěžovat výkon smluvních úklidových prací, zejména ponecháváním obuvi či odkládáním obalů a jiných předmětů před vchody do bytů, ani jinde na chodbách a schodištích; f) vlastní poznatky o nedostatcích v rozsahu, četnosti či kvalitě úklidových prací oznámit výboru (příslušnému členovi výboru); g) předávat výboru vlastní návrhy ke službám a provádění úklidu; 2.3. Odpady Odpadové hospodářství pro Společenství Lokální odpadové hospodářství, které je k dispozici pro členy Společenství, je zřízeno a provozováno obcí Milovice a obsahuje: a) odvoz směsného komunálního odpadu po 1 kontejneru před každým vchodem budovy Společenství; b) parkoviště Mírová - úložiště tříděného odpadu s kontejnery na papír, plast, sklo c) sběrný dvůr Mírová velkoobjemový a nebezpečný odpad a bioodpad Ceny a platby za odpady Sazby a ceny za služby odpadového hospodářství, poskytované obcí stanovuje Městský úřad Milovice a z nich vychází výbor při stanovení plateb pro vlastníka každé jednotky, následovně: a) za směsný komunální odpad platba kalkulována jako roční cena na 1x týdně vyprazdňovaný kontejner před každým vchodem a podle počtu skutečných uživatelů jednotky, splatná samostatným platebním příkazem jednorázově jako celoroční, anebo ve dvou, cca pololetních platbách a to do termínů stanovených výborem. Tato platba se nerozpočítává do měsíčních záloh příspěvků a jiných poplatků členů Společenství b) za ukládání tříděného odpadu plně v režii obce bezplatné; c) za sběrný dvůr v režii obce, využití ve stanovenou otvírací dobu, pro rezidenty obce Milovice bezplatné (nutno prokázat trvalý pobyt např. obč.průk.), pro jiné osoby za poplatky dle vyvěšeného ceníku; Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) do kontejneru na směsný komunální odpad ukládat jen obvyklý odpad z domácností, nevhazovat do 3/11

4 něj zejména chemické či jiné nebezpečné látky a předměty velkých rozměrů, jako např. vyřazené elektrospotřebiče, nábytek, podlahové krytiny, obaly; b) kontejner po použití uzavírat, nepřeplňovat ho, neodkládat odpad vedle kontejneru a dbát na pořádek v jeho okolí ; c) ve vlastním zájmu odpad třídit s využitím značených kontejnerů na tříděný odpad a služeb sběrného dvora; d) jednat ekologicky a dodržovat zákaz odkládání odpadu na jiná místa než k tomu určená; e) k likvidaci odpadu z domácnosti nezneužívat soustavu odvodu splaškových vod a kanalizace; f) vlastní poznatky a zjištění, anebo náměty ke službám v odpadovém hospodářství či k zacházení s odpady, předávat výboru (příslušnému členu výboru); 3.1. Provozování domu a jednotek 3. PROVOZ A REŽIM Obecné pravidla a) V bytových jednotkách, mimo ně, ve společných prostorách domu a na přilehlých plochách lze provozovat pouze činnosti bez negativních vlivů na společné soužití, řádné nerušené užívání jednotek či na zdraví uživatelů jednotek. b) Je nežádoucí v jednotkách, domě či na plochách příslušných k budově, soustavně provozovat činnosti provázené zvýšeným hlukem, vibracemi, prašností, pachem, vysokou hladinou zvuku, anebo jinak porušující limity hygienických norem. c) Je nutno zdržet se provozování jakýchkoliv činností ohrožujících životní prostředí Provozní režim, denní řád, noční klid, vymezený čas a) Časově se provozování aktivit v jednotkách, domě, budově a na přilehlých plochách v základu člení na denní a noční dobu, resp. na denní a noční režim. b) Noční doba je od 22:00 hodin jednoho dne do 06:00 hodin následujícího dne. c) V noční době musí být dodržován noční klid, kdy je nepřípustné rušit noční klid jakýmkoliv zdrojem hluku či hlučných zvuků hraní na hudební nástroje, používání elektrospotřebičů, strojů a nástrojů, hlasitý provoz TV, video a audio přístrojů, anebo zpěv a křik či hlučné projevy domácích zvířat d) Porušování nočního klidu může být posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku s postihem viníka podle Přestupkového zákona e) Pro práce prováděné v jednotkách i mimo ně, zejména za účelem údržby, oprav a úprav v bytech, domácího kutilství či hobby aktivit, které jsou provázeny nežádoucími jevy (viz odst , písm.b), je v domech Společenství vymezen každodenní čas od 09:00 do 18:00 hodin. f) Nutné práce v bytech lze v odůvodněných případech provádět mimo vymezený čas, uvedený v předch. bodě písm.e), jen s vědomím výboru (příslušného člena výboru) a po dohodě s dalšími uživateli domu, zejména ze sousedících jednotek. Je v zájmu realizátora takových prací respektovat a akceptovat objektivní námitky dalších uživatelů domu. g) Porušování účelu vymezeného času, ve smyslu znění bodu písm. e) výše, může být posuzováno jako přestupek proti občanskému soužití s postihem viníka podle Přestupkového zákona 3.2 Provozování a režim společných zařízení Společná zařízení a vybavení domu jsou provozována v režimech stanovených na základě usnesení shromáždění nebo rozhodnutí výboru Společenství. Je v zájmu všech členů Společenství, aby provoz společných zařízení a vybavení byl maximálně funkční a spolehlivý s minimálními provozními náklady Hlavní domovní vchod Dvoudveří hlavního domovního vchodu je provozováno následovně: a) Vnější dveře osazené kováním klika-klika jsou v běžné denní době pouze uzavírány pomocí samouzavíracího zařízení a uzamykány jen v noční době s tím, že uzamknutí či odemknutí provede příchozí či odchozí uživatel domu v rozpětí těchto časů (viz odst , písm.b). b) Vnitřní dveře osazené kováním madlo-klika jsou v kterékoliv době uzavírány pomocí samouzavíracího zařízení a uzamykány (jištěny) západkou elektrického zámku, odemykanou elektricky dorozumívacím zvonkovým zařízením anebo mechanicky klíčem dveřního zámku 4/11

5 Osvětlení a) Osvětlení schodišť je zajišťováno automatickým zařízením s časovým zapínáním osvětlovacích těles, kdy režim zapnuto musí být nastaven minimálně na čas potřebný pro průchod od jednoho spínače k dalšímu. Je nepřípustné samovolně měnit nastavené časy automatického zapínání, anebo přepínat zařízení do režimu nepřerušovaného svícení. b) Společné osvětlení sklepních prostor a kočárkárny zahrnuje osvětlení chodeb ve sklepním podlaží, osvětlení jednotlivých sklepů a přízemní místnosti kočárkárny, která jsou ovládána ručně jednotlivými vypínači nainstalovanými u vchodů do těchto prostor. Je zájmu všech členů Společenství, aby se každý přesvědčil o vypnutí osvětlení v těchto uzavíraných prostorách při jejich opouštění Jiná vybavení Elektrické přípojné zásuvky a vodovodní ventily nainstalované ve společných prostorech domu (budovy) mohou být provozovány pouze pro účely zajišťování provozu domu a pozemku v působnosti výboru Společenství a to subjekty, které výbor k tomu oprávnil. Je nepřípustné individuální provozní užití takové el.zásuvky či vodovodního kohoutu, pokud by to výbor výjimečně neumožnil Povinnosti a oprávnění obyvatelů budovy a) při vlastních provozních aktivitách v jednotce, domě a přilehlých plochách využívat v maximální míře vymezený čas stanovený ve Společenství, respektovat dobu nočního klidu a vyvarovat se omezování ostatních uživatelů jednotek a domu; b) neovlivňovat technický stav, provozní funkce a režimy společných zařízení a vybavení společných částí domu, a dbát na jejich maximálně úsporný provoz; c) případ porušování pravidel provozování jednotek a domu některým z uživatelů, se prioritně snažit řešit smírnou cestou a dohodou, a to i zainteresováním příslušného člena, anebo také předsedy, výboru; d) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty k úpravě (změně) pravidel provozování jednotek a domu; 4.1. Pravidla a opatření požární ochrany 4. POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST Normativní zásady a) Stavebně-technická opatření a zařízení požární ochrany domů a budovy Společenství jsou determinována požární dokumentací stavebního projektu a požární zprávou Kolaudačního rozhodnutí pro bytový dům se standardní kategorizací bez zvýšeného požárního nebezpečí. b) Zachování úrovně požární ochrany domů a budovy v souladu s platnými zákonnými a závaznými technickými normami a provádění pravidelných kontrol (revizí) stavu stavebně-technických opatření a zařízení požární ochrany, zajišťuje výbor odborným poskytovatelem služeb PO, na základě uzavřené smlouvy. c) Stav požární ochrany v domě a plnění zákonných povinností Společenstvím jako právnickou osobou podléhá kontrole příslušnému státnímu orgánu požárního dozoru (územní orgán Hasičského záchranného sboru HZS), který za zjištěné nedostatky může uložit pokutu až 500tis.Kč Požárně preventivní opatření a) V jednotkách a společných prostorách nesmí být provozovány žádné činnosti a měněn předmět jejich užívání než, které jsou stanoveny projektem a kolaudačním rozhodnutím a vyžadovaly by vyšší požární kategorizaci b) Je zakázáno poškozovat, měnit či jakýmkoliv způsobem zasahovat do instalovaných věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostního značení konkrétně se jedná zejména o požární vodovody, hydrantové skříně s jejich výbavou, požární odolnost dveří do bytových jednotek přenosné hasicí přístroje a jejich umístění, značení únikových cest a hl.uzávěrů médií. c) Jsou nepřípustné činnosti a jednání, zvyšující riziko vzniku požáru, intenzitu hoření a rozsah škodlivých následků případné požární události, zejména není dovoleno - vnášet do budovy a kdekoliv uvnitř ní uchovávat výbušné, těkavé a snadno zápalné látky bez bezpečnostního a protipožárního zajištění dle platných norem; - v jednotkách, sklepích či jinde v domě skladovat či hromadit snadno zápalné a hořlavé pevné či kapalné 5/11

6 látky, ve větším než povoleném množství běžného užití a spotřeby např. předměty z plastů a jiných um.hmot, papír, karton, obaly, dřevěný materiál a předměty, pohonné hmoty, ředidla, čistidla; - v jednotkách, sklepích či jinde v domě ukládat tlakové láhve se stlačeným plynem (PB, Ac, H, O ) - v kočárkárnách, sklepích či chodbách garážovat jednostopá motorová vozidla (ani motokola), anebo jiné stroje na pohon spalovacím motorem; - provádění svařování plamenem či elektricky, bez zajištění postupu podle platné zákonné vyhlášky; - vyhazovat z oken či balkonů hořící, doutnající či třaskavé předměty, jako např. cigarety, zápalky, prskavky, zábavnou pyrotechniku; d) Je zakázáno jakkoliv zužovat profil požárních únikových cest, na chodby a schodiště nelze umisťovat žádné předměty, kromě rohožek, a to ani pokojové květiny. e) Je zakázáno omezování průjezdnosti požárních komunikací vyhrazených pro příjezd hasičské zásahové techniky k budově, a to zejména parkováním vozidel, ukládáním věcí či materiálu f) Ve všech společných prostorách domu platí zákaz kouření g) Při údržbových, řemeslných a obdobných aktivitách v jednotkách dbát zvýšené opatrnosti a ostražitosti, zejména při používání opalovacích a letovacích nástrojů s otevřeným plamenem, horkovzdušných či tepelných nebo při pracích s hořlavými barvami, ředidly, lepidly a čistidly h) V rámci běžného užívání jednotek předcházet nebezpečí vzniku požáru - věnovat pozornost funkčnosti elektrických spotřebičů, zejména topidel, a neponechávat je zapnuté dlouhodobě bez možnosti dozoru či kontroly; - neumísťovat na el.topidla, varné desky, plotýnky vařičů nebo do jejich bezprostřední blízkosti předměty ze snadno zápalných materiálů - zvláštní opatrnost věnovat používání otevřeného ohně např. náhradní osvětlení svíčkami při výpadku dodávky el.energie i) nedodržování pravidel požární ochrany jednotlivou osobou, anebo její jednání zvyšující riziko požáru či vedoucí ke vzniku požáru může být posuzováno jako přestupek podle zákona o požární ochraně (PO), s udělením pokuty až 25tis.Kč a povinností náhrady veškeré zaviněné škody Opatření a postup při požární události a) Každý, kdo zjistí požár či jev svědčící na vznik požáru (plameny, dým, jiskření) je povinen - ohlásit požár zavoláním na tísňovou linku 150 HZS nebo 112 IZS, - následně neprodleně informovat předsedu či člena výboru, pokud již nebyl o této požární události vyrozuměn - neopouštět místo události do příjezdu hasičské jednotky. b) Další nezbytná opatření provést dle situace a schopností: - vypnout hlavní vypínač (jistič) přívodu el.energie, - provést (či se pokusit) likvidaci vznikajícího požáru laickým hasebním zásahem (např.použitím hydrantu, dostupného hasícího přístroje), pokud sebe nebo jiné neuvede v ohrožení života a zdraví. c) V případě vzniku požáru je nutné, aby přítomní uživatelé jednali uvážlivě, nepodléhali panice, nevyvolávali davovou psychózu, snažili se eliminovat takové projevy u druhých osob, věnovali potřebnou péči dětem a pomoc starším či méně pohyblivým spoluobčanům, zachovali volnou průchodnost chodeb, schodišť a východů. d) Po příjezdu hasičské zásahové jednotky je nutné bezpodmínečně se řídit pokyny jejího velitele a členů. Neplnění jeho pokynů nebo jiné ztěžování hasebního zásahu je přestupkem podle zákona o PO Bezpečnost a ochrana domu a jednotek Bezpečnostní pravidla a opatření K zajištění ochrany domu a jednotek a k eliminaci rizik vzniku škod na společném a osobním majetku členů Společenství, zcizením, poškozením, zneužitím nebo jiným nežádoucím jednáním cizích osob se stanovují základní bezpečnostní pravidla a opatření: a) do domu mají umožněn volný samostatný vstup - vlastníci jednotek - oprávnění uživatelé jednotek v domě - další osoby, kterým to vlastník či uživatel jednotky ve své odpovědnosti umožnil b) je nepřípustné umožnit vstup do domu cizí neznámé osobě, odemčením hlavního vchodu klíčem, anebo přes elektrické dálkové otvírací zařízení která se vydává za návštěvníka jiného uživatele domu která se představí jako pracovník poruchové či jiné technické služby nebo jako vykonavatel odečtu 6/11

7 měřidel, anebo jako podomní prodejce (dealer) různých produktů a služeb, bez dalšího prokázání se věrohodným dokladem; která se nepředstaví a neuvede důvod vstupu do domu; c) dveře hlavního domovního vchodu je nutno důsledně uzavírat a po každém průchodu se přesvědčit, že zejména vnitřní dveře hl.vchodu ovládané samouzavíracím zařízení se zcela dovřely a zajistily západkou elektrického zámkového mechanismu; d) není dovoleno ponechávat zajišťovací funkci samozavírače domovních dveří v poloze trvalého otevření a toto používat zejména pro potřebu stěhování, vnášení či vynášení objemných věcí, průchod s kočárky apod., a to jen na dobu nezbytně nutnou nebo se zajištěným dohledem, e) je v zájmu každého uživatele domu dbát na uzamykání dveří od sklepní chodby a od kočárkárny při každém (i krátkodobém) opouštění těchto společně užívaných prostor f) je zakázáno k ovládání zámkových mechanismů dveří domovního vchodu a od společně užívaných prostor používat jiné než k nim příslušné klíče a je nepřípustné tyto klíče (jejich kopie) předávat či zapůjčovat cizím osobám, nebydlícím v domě, bez možnosti přehledu nad jejich dalším použitím, resp.zneužitím 4.3. Povinnosti a oprávnění vlastníků a dalších uživatelů jednotek a) dodržovat stanovená pravidla a opatření protipožární ochrany a bezpečnosti; b) eliminovat nežádoucí jednání nezletilých osob, vykazující rizika ohrožení bezpečnosti domu či vzniku požární události, s prioritní odpovědností jejich rodičů nebo dalších zákonných zástupců; c) nahlásit výboru (příslušnému členovi výboru) ztrátu klíčů od dveří domovního vchodu nebo od uzamykaných společných prostor; d) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty k úpravě (změně) pravidel a opatření požární ochrany a bezpečnosti domu; e) informovat výbor (příslušného člena výboru) o osobně zjištěných nedostatcích či vadách s vlivem na bezpečnost a požární ochranu (nefunkčnost vnějšího či vnějšího osvětlení, poškození či špatná funkčnost zámků, samozavíračů, dálkových otvíračů, apod.) 5. UŽÍVÁNÍ JEDNOTEK, DOMU, SPOLEČNÝCH PROSTOR A PROSTRANSTVÍ 5.1. Užívání jednotek Základní zásady a pravidla a) Jednotky nesmí být užívány k jinému účelu, než k jakému byly kolaudovány. V tomto smyslu byty jsou užívány výhradně k bydlení a byt nelze bez naplnění dalších zákonných povinností a správních povolení používat ke komerčním, profesionálním nebo jiným nelegalizovaným účelům. b) Obdobně předchozí ustanovení platí také o užívání sklepa (sklepní místnosti) náležícího k bytu. c) Je v zájmu Společenství a jeho členů zajistit užívání bytových jednotek v souladu s provozními pravidly a režimy a s opatřeními požární ochrany a bezpečnosti, definovanými v tomto Domovním řádu, ve Stanovách a dalších dokumentech a rozhodnutích Společenství Péče o užívané byty a) užívanou bytovou jednotku je nutno udržovat ve stavu způsobilém k bydlení, zejména v souladu se společensky obvyklými požadavky na pořádek, čistotu a hygienu b) nelze připustit, aby se ne řádně užívaný byt stal ohniskem šíření obtěžujícího zápachu, hmyzu či hlodavců a jiných parazitů nebo ohrožení infekcí v domě c) v užívané bytové jednotce je potřebné, na náklady jejího vlastníka, udržovat v provozuschopném, nenarušeném a funkčním stavu nainstalovaná stavebně technická zařízení, vybavení a technologie; průběžně kontrolovat jejich stav a zajistit jejich údržbu a opravy; d) není dovoleno v rámci provádění údržbových činností v bytové jednotce, jakýmkoliv způsobem měnit vnější vzhled domu, úpravou stavebních architektonických prvků či změnou barevnosti (např. jiné konstrukční zhotovení balkónového zábradlí či jiná barva jeho nátěru); e) je v zájmu každého uživatele bytu při jeho opouštění, provést opatření k zamezení vzniku zbytečné škody sobě nebo jinému, zejména zkontrolovat stav domácích elektrospotřebičů, vodovodních ventilů, zajištění oken a balkónových dveří; f) je nepřípustné používat balkon bytové jednotky k činnostem, při kterých je vznikající prach, kapající či zatékající voda nebo jiná kapalina zanášen do jiných bytů, na jejich okna či balkony. 7/11

8 Běžné opravy, odstraňování havárií a pohotovostní opravné zásahy v bytech a) Provádění běžných oprav, nápravy havarijních událostí a pohotovostních oprav na technických zařízeních, stavebních technologiích a vybaveních instalovaných v bytové jednotce, která nejsou společnými zařízeními v péči Společenství (viz odst tohoto DŘ a odst.2, čl.iii. Stanov), je v odpovědnosti vlastníka bytové jednotky, včetně plné úhrady nákladů s tím spojených. b) Je v zájmu vlastníka jednotky neprovádět technické opravné činnosti, myšlené v předchozím ustanovení, laickým způsobem, zejména takové, pro které je platnými zákonnými a technickými normami nebo předpisy bezpečnosti práce vyžadována profesní kvalifikace či odborná způsobilost. c) Pro zajištění oprav ve smyslu znění ustanovení písm.a) tohoto odst., může vlastník využít technických, havarijních a pohotovostních služeb smluvních profesionálních dodavatelů, zajištěných Společenstvím pro opravy a zásahy na společných zařízeních v domě, a to za podmínek a postupem stanovených výborem. (stručně řečeno pravidlem je kdo objednává ten platí, a také očekává příchod opravářů, zajišťuje vstup do domu, dohled, převzetí díla) d) V případě, kdy vlastník jednotky je pasivní a nezajistí opravu závady na zařízení v bytě, v důsledku které vznikají nebo hrozí škodlivé následky v jiné bytové jednotce či ve společné časti domu, může takový opravný zásah zajistit výbor a na takovém pasivním vlastníkovi požadovat úhradu všech nákladů s tím spojených, včetně času k tomu vynaložených víceprací členy výboru a plné náhrady všech škod, které v souvislosti s takovým případem již vznikly (viz Stanovy, čl.xv., odst. 8 a odst.9) Chov domácích zvířat a jiné fauny a) Psy, kočky a jiné domácí miláčky z říše zvířat je možno chovat pouze uvnitř bytových jednotek a při zajištění potřebné péče o ně, alespoň na obvyklé standardní úrovni a v souladu se zákonnými normami a dalšími předpisy ve věci ochrany zvířat. b) Je nepřípustné umisťování chovaných zvířat na balkonech, zejména takových, která vydáváním hlasitých zvuků, pachů, výkalů či jiných odpadů, jsou rušením a omezováním ostatních uživatelů domu (např. psi, exotické ptactvo aj.) c) Při chovu domácích zvířat je nutnou dodržovat pravidla hygieny, čistoty a ochrany přírody, zajistit neznečisťování společných prostor v domě, vnějších komunikací a ploch v okolí domu a budovy, nezpůsobování škod na trávnících a jiných porostech. d) V případě chovu neobvyklých exotických zvířat a hmyzu, pro neznalého člověka nebezpečných (hadi, pavouci aj.) je nutno zajistit jejich zabezpečení proti úniku. Nastane-li únik takové fauny do společných prostor, je výbor oprávněn zajistit potřebná opatření, zejména zabánit ohrožení života a zdraví uživatelů domu, v případě nutnosti včetně usmrcení takového uniklého zvířete (hmyzu) bez povinnosti náhrady škody, takto nezodpovědnému chovateli. Naopak Společenství je oprávněno požadovat a vymáhat náhradu vyčíslitelné škody, která byla takovým únikem způsobena. e) Ve všech případech chovu zvířat v bytech se uplatňuje prioritní odpovědnost a povinnost vlastníka jednotky ve vztahu se Společenstvím, resp. s výborem, i když on sám není chovatelem. f) Na stížnost člena Společenství, podloženou svědectvím dalších uživatelů domu, je výbor oprávněn s vlastníkem předmětné jednotky projednat případy rušení klidu a pořádku chovaným zvířetem, nařídit mu zajištění nápravy, až po příkaz k ukončení chovu takového rušivého či jinak nevhodného zvířete Užívání společných prostor a jejich vybavení Souhrnná pravidla a) Společné prostory domu jsou určeny k užívání především vlastníky a nájemci bytových jednotek v domě a členy jejich domácností. Každý vlastník jednotky má nárok na přidělení jednoho klíče od uzamykaných vstupních dveří do sklepního podlaží a do místnosti kočárkárny. Klíče přiděluje výbor, resp. příslušný člen výboru. b) Společné prostory je nutno užívat v souladu s jejich stanoveným účelem, provozními pravidly a režimy, s dodržením opatření požární ochrany a bezpečnosti Chodby, schodiště, sklepní prostory jsou určeny pro průběžné, prakticky každodenní používání. Prosklené plochy dveří domovního vchodu, plochy vnitřních dveří společných prostor, stěny chodeb a schodišť nelze z individuální iniciativy využívat k umísťování plakátů, reklam a inzerce Místnost kočárkárny je určena především k ukládání (úschově) dětských kočárků, případně dětských vozítek. Nelze ji zaplňovat 8/11

9 jinými předměty jako nábytkem, květináči, součástmi aut aj. Společenství nemůže ručit za případnou ztrátu či škodu na věci uložené v kočárkárně Půdní prostory a střecha domu a budovy nejsou určeny k užívání obyvateli domu. Určení subjektů oprávněných k jejich užívání je v působnosti výboru Elektrické zásuvky a vodovodní ventily instalované ve společných prostorech nejsou určeny k užívání všemi obyvateli domu a smějí je používat je osoby oprávněné výborem a za podmínek stanovených výborem Vnější plášť budovy nelze v rozporu s jeho účelem a o vlastním privátním rozhodnutí, využívat k umísťování antén, nápisů, reklamních plakátů či figurín a předmětů, a to ani v místech dosažitelných jen z balkonů nebo oken bytových jednotek Plochy a okolní prostranství a) Zatravněné plochy, vnější komunikace a okolní prostranství příslušné k domu (budově), jejich vzhled a vybavení, nelze svévolně měnit a upravovat. Při jejich užívání dbát na zásady hygieny a vyvarovat se jejich znečišťování a poškozování. b) Je nepřípustné na plochách a v okolním prostranství domu zřizovat reklamní tabule, zástěny nebo přístěnky, ohrazení či bariéry na základě rozhodnutí nebo ve prospěch jednotlivého obyvatele budovy Společenství. c) Není dovoleno jen podle názoru a z iniciativy jednotlivého obyvatele domu na zatravněných plochách vysazovat stromy a jiné dřeviny, anebo naopak tyto kácet či likvidovat Parkování a) Silniční vozidla obyvatelů budovy Společenství lze parkovat pouze na veřejných nebo privátních parkovacích plochách, anebo na veřejných komunikacích v souladu s dopravním značením. b) Je nepřípustné veřejná parkoviště zneužívat k odstavení trvale nepojízdných vozidel a vraků, anebo svévolně zabrat část parkovací plochy k jinému účelu. c) Přísný zákaz parkování, stání i zastavení platí na příjezdových komunikacích vyhrazených pro zásah jednotek HZS. d) Je zakázáno odstavování vozidel na zatravněných plochách a příchodových komunikacích k domovním vchodům. e) Před vchody do domů lze s vozidlem zastavit pouze na dobu nezbytnou k vystoupení a nastoupení osob, anebo k vyložení a naložení věcí. f) Při zastavení s motorovým vozidlem v blízkosti domu nutno dbát na nešíření a nepronikání výfukových plynů do chodby domu a do bytových jednotek v nižších podlažích 5.6 Povinnosti a oprávnění vlastníků a dalších uživatelů jednotek a) dodržovat a neporušovat pravidla užívání bytových jednotek, společných prostor, ploch a parkování stanovených tímto Domovním řádem, vyplývajících ze Stanov Společenství a z jiných obecně závazných předpisů; b) předávat výboru (příslušnému členovi výboru) vlastní náměty ke změně zásad a pravidel stanovených pro užívání bytových jednotek a společných prostor, a k úpravě (vylepšení) ploch a prostranství u budovy c) navrhovat výboru nebo na jednání shromáždění změnu stávajícího oficiálního účelu užívání konkrétní nebytové prostory ve společných částech domu nebo způsob komerčního využití pláště či střechy budovy 6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 6.1. Odpovědnost vlastníka bytové jednotky za způsobení škody v důsledku neplnění či porušování povinností stanovených Domovním řádem a jeho povinnost nahradit škodu (majetkovou či finanční újmu) způsobenou Společenství, vyplývá ze Stanov Společenství, zejména čl.xi. odst.2, písm.d) a písm.e). V tomto smyslu je vlastník jednotky vůči 9/11

10 Společenství také odpovědný za škodlivé jednání osob, které s jeho vědomím jednotku užívají, anebo do domu vstupují Výbor je oprávněn a povinen zajistit úhradu škody, způsobené Společenství obyvatelem domu. Při vymáhání neuhrazené škody postupuje výbor podle příslušných ustanovení čl. XV Stanov Škodou způsobenou Společenství je také sankce udělená Společenství orgánem státního dozoru požární ochrany (nebo jiným inspekčním orgánem) za vadu či nedostatek zjištěný při jeho kontrolní akci, který vznikl v důsledku či příčinné souvislosti porušení pravidel či neplnění opatření stanovených Domovním řádem, konkrétním vlastníkem jednotky nebo osobou v jeho odpovědnosti (viz čl.4.1. tohoto DŔ). 7. POJIŠTĚNÍ 7.1. Pojistná smlouva a pojistitel a) Dům, resp. budova Společenství je jako stavba a bytový objekt pojištěn na základě pojistné smlouvy, uzavřenou za Společenství jeho výborem s vybranou Pojišťovnou. b) Veškeré kontakty s Pojišťovnou, platby pojistného, hlášení pojistných událostí a vyřizovaní pojistných plnění zajišťuje předseda, anebo další pověřený člen výboru Předmět pojištění a) Předmětem pojištění je budova jako stavební celek, její stavební konstrukce a technologie, společné části a jejich technologické komponenty a vybavení, technická zařízení, instalovaná pro společné užití a nezbytná pro provozování domu, resp. budovy. b) Předmětem pojištění jsou také rizika vzniku újmy třetím subjektům způsobené provozováním domu, resp. z nevylučitelných chyb či porušení pravidel ve správě a provozování domu. c) Předmětem pojištění nejsou jednotlivé bytové jednotky, jejich individuální vybavení a instalovaná technická zařízení, ani sklepy příslušné k bytovým jednotkám, jejich obsah (inventář a věci), ani věci obyvatel domu uložené v kočárkárně nebo na chodbách Pojistné události Na základě pojistné smlouvy je dům (budova) Společenství pojištěn proti škodám způsobeným: a) přírodními živly deštěm, bleskem, větrem, sněhem; b) požárem; c) havárií technických zařízení či stavebních technologií; d) škodlivým jednáním cizí osoby; e) provozem domu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti zajistit schůdnost chodníku přilehlého k domu, 7.4. Zásadní pojistné podmínky Pro realizaci pojistných plnění Pojišťovnou v případě pojistné události, tzn. maximální možnou náhradu škody způsobené na majetku Společenství, je nezbytné splnění pojistných podmínek, zejména : absence nedostatků a kompletní naplnění závazných normativ, pravidel a opatření protipožární prevence, včetně požadavků a doporučení Pojišťovny; prokazatelné stanovení a plnění pravidel a opatření bezpečnosti a ochrany domu, včetně požadavků a doporučení Pojišťovny; prokazatelné zajištění a dokladovatelné provádění pravidelných, předpisy stanovených, revizí, kontrol a zkoušek elektrických zařízení a hromosvodů 7.5. Bytové jednotky a pojištění a) Pojištění bytových jednotek je osobní záležitostí jejich vlastníků nebo smluvních nájemců. b) Je v zájmu vlastníků nebo nájemců bytových jednotek sjednat si její individuální pojištění, např. pojistným produktem sdružené pojištění domácnosti, zahrnujícím také způsobení škody jinému. c) Je výhodné pojistnou smlouvu na bytovou jednotku uzavřít u stejné Pojišťovny, u které je pojištěn dům. 10/11

11 8. VZTAHY VÝBORU SPOLEČENSTVÍ A OBYVATELŮ DOMU 8.1. Účel a význam Pro efektivní činnost výboru, bezproblémovou funkčnost Společenství a pro spokojené soužití všech členů Společenství a obyvatel domu Společenství je významné zajištění a) procesů různých podání členů k orgánům Společenství a jejich adekvátního vyřízení v optimální lhůtě, jakož také b) vzájemné komunikace a vzájemného, oboustranného toku potřebných informací 8.2. Podání k výboru a) Žádosti, stížnosti či návrhy, které svým charakterem musí být předmětem jednání a rozhodnutí výboru Společenství, anebo případně postoupeny do programu jednání shromáždění, uplatňují vlastníci jednotek formou písemných podání adresovaných (prokazatelně doručených) výboru. Jiní uživatelé jednotek uplatňují taková podání cestou vlastníků jednotek (členů Společenství). b) Na přijatá podání výbor odpovídá písemnou formou, obvykle maximálně do 60dnů, s řádným zdůvodněním případného zamítavého stanoviska, anebo s uvedením informace o probíhajícím a dalším postupu vyřizování podání složitějšího řešení Informace pro výbor jedná se jednak o plnění informační, resp. oznamovací povinnosti člena Společenství, vyplývající ze Stanov (čl.xi, odst2, písm. i l) a předávané většinou písemně, a dále o předávání informací ve věcech, které jsou potřebné či přínosné k činnosti výboru, a o kterých by se výbor nemusel dovědět vůbec, anebo se zbytečným zpožděním. Takové další informace jsou poznatky o závadách na společně užívaných zařízeních, menšího rozsahu (např. vypálená žárovka osvětlení schodišť), informace o použití adresy bytové jednotky jako místa podnikání či sídla privátní společnosti, vlastní zjištění o porušování pořádku v domě a ostatní poznatky, připomínky či náměty vyplývající, mimo jiné, z ustanovení domovního řádu Informování obyvatel Základním průběžným zdrojem informací pro všechny obyvatele budovy Společenství jsou nástěnky v přízemí jednotlivých domů. Jejich prostřednictvím předává výbor Společenství a správce domu důležité a potřebné informace všem obyvatelům domu, četně kontaktních údajů a o spojení. Je v zájmu obyvatel věnovat materiálům na nástěnkách adekvátní pozornost. Dalším zdrojem informací je web Společenství na adrese 9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb, písemným dodatkem. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů budovy. Projednání a schvalování změn a dodatků DŘ se provádí na shromáždění Společenství Tento Domovní řád byl přijat na shromáždění Společenství a vstupuje v platnost dne /11

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Domovní řád. P r e a m b u l e. I. Ú v o d

Domovní řád. P r e a m b u l e. I. Ú v o d Domovní řád P r e a m b u l e Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi nájemníky a podnájemníky bytů Bytového družstva Cílkova 643, 644 Praha 12, byly klidné, vyrovnané, přátelské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád)

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) Čl. I Vymezení pojmů 1. Budovami se rozumí budovy č.p. 933, nacházející se v Podkovářské ulici resp. v ulici Pod Harfou, v Praze 9. 2. Společenstvím se

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2.

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. 2010 tento DOMOVNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Účelem Domovního řádu je vytvoření

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5

Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5 Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5 vydává v souladu s právním řádem a Stanovami společenství tento DOMOVNÍ ŘÁD Preambule Domovní řád společenství vychází

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská I. Základní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Štětínská č.345 v Praze 8 vychází ze Stanov tohoto společenství.

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento DOMOVNÍ ŘÁD ( dále jen DŘ) má přispět k tomu, aby domy byly

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo INSTART IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 1 Úvodní ustanovení 1.1 V souladu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice

Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice Správcem bytového domu je BD Derby, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490. Zástupce správy:

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: 62741811, DIČ: CZ-62741811 Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ 46006 Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma»

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín

Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín I. Účel 1) Účelem tohoto Provozního řádu podzemních chodeb Hlavní pevnosti Terezín (dále jen provozní řád ) je stanovit základní pravidla pro provoz

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ I. Základní ustanovení Tyto Zásady pro provoz upravují soužití nájemníků, způsob užívání bytu, jakož i společných částí objektu a

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více