Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠT NÍ VPPSCP 1 / 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠT NÍ VPPSCP 1 / 08"

Transkript

1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé sdružené cestovní pojištní, které sjednává Česká podnikatelská pojišovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se ídí píslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouv, tmito Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPPSCP 1/08 ), Doplkovými pojistnými podmínkami pro jednotlivá pojistná nebezpečí (dále jen DPP ) a pojistnou smlouvou. Ostatní práva a povinnosti účastník soukromého pojištní se ídí občanským zákoníkem. 2. Soukromé sdružené cestovní pojištní podle čl. 2 VPP, odst. 1, písm. a), b), d) je pojištním škodovým, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v dsledku pojistné události; pojištní podle čl. 2 VPP odst. 1, písm. c), e), f), g) h) je pojištním obnosovým, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v dsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. 3. V jedné pojistné smlouv lze se smluvním cestovním pojištním současn sjednat i další druhy pojištní. Tyto další druhy pojištní se ídí píslušnými Všeobecnými pojistnými podmínkami a píslušnými Doplkovými pojistnými podmínkami. Článek 2 Pojištná nebezpečí 1. Pojistitel v rámci sdruženého cestovního pojištní sjednává: a. pojištní zrušení cesty dále jen storno zájezdu ( ZC ); b. pojištní zavazadel ( ZAV ); c. úrazové pojištní ( UR ); d. pojištní odpovdnosti za škody ( ODP ) ; e. pojištní zpoždní letu ( ZL ); f. pojištní zpoždní zavazadel ( ZV ); g. pojištní nevyužité dovolené ( ND ); h. pojištní únosu letadla ( UL ). Článek 3 Pojištné a oprávnné osoby 1. Pojištným je osoba, na jejíž cestu nebo cesty se pojištní vztahuje. Pojištni mohou být jednotlivci, skupiny osob včetn rodin nebo zamstnanci. Za pojištnou rodinu pojistníka se považují následující osoby: manželka nebo manžel; svobodné a nevýdlečn činné dti ve vku do 26 let; jiné osoby jmenovit uvedené v pojistné smlouv. Členové skupiny jsou pojištni, pokud jsou uvedeni na seznamu účastník piloženém k pojistné smlouv. 2. Pojištní mže být sjednáno pro nejmenované osoby. 3. Pojištný nebo oprávnná osoba má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnní (dále jen plnní ), nastane-li pojistná událost za dále uvedených podmínek. T.č. VPP SCP 1/08 I. Pojistná událost ped nastoupením cesty Článek 4 Pojištní storna zájezdu 1. Za pojistnou událost se v pojištní storna zájezdu považují následující události, pokud znemožují nastoupení cesty a vyvolávají výdaje (dále jen škoda ) na úhradu zrušené cesty pojištného: Česká podnikatelská pojišovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTNÍ VPPSCP 1 / 08 akutní onemocnní pojištného; zdravotní komplikace v dsledku thotenství nejpozdji do dvou msíc ped očekávaným porodem; úraz nebo smrt pojištného; akutní onemocnní, úraz nebo smrt manžela pojištného, dtí, rodič, prarodič a dále osob žijících s pojištným ve společné domácnosti; zničení, poškození či ztráta majetku pojištného živelní událostí velkého rozsahu. 2. V pípad nenastoupení cesty poskytne pojistitel plnní ve výši poplatku za zrušení cesty (stornovacího poplatku), který je povinen uhradit pojištný, a to podle Všeobecných podmínek pro účast na zájezdech. 3. V pípad opoždného nastoupení cesty poskytne pojistitel plnní ve výši poplatku za zrušení části cesty a dodatečných cestovních náklad, a to podle odst. 1. Maximální výše plnní je však omezena částkou, kterou by byl pojistitel povinen poskytnout podle odst. 2 tohoto článku. II. Pojistná událost v prbhu cesty Článek 5 Pojištní zavazadel 1. Za pojistnou událost se v pojištní zavazadel považuje škodná událost, jejímž následkem je zničení, poškození či ztráta zavazadla (dále jen škoda ). Zavazadly se rozumí všechny movité vci sloužící pojištnému pro jeho osobní potebu, které si s sebou bere na cestu nebo které prokazateln poídil bhem cesty. 2. V pípad pojistné události na penzích v hotovosti a ceninách, zpsobené loupeží nebo loupežným pepadením poskytne pojistitel plnní, maximáln však ve výši 10% z pojistné částky. Pojistitel neposkytuje plnní za škody vzniklé v míst trvalého bydlišt pojištného. 3. Pojištnému vznikne právo na plnní, jestliže škoda byla zpsobena: a. odcizením; b. náhlým a nepedvídatelným zevním poškozením. 4. Odcizením se pro účely cestovního pojištní rozumí vznik škody na pojištných vcech prokazatelné stopami, svdky nebo podle okolností logicky, a to formou: a. krádeží vloupáním, tj. odcizením, pi nmž pachatel pekonal pekážky chránící vci ped odcizením. Za odcizení vloupáním se považuje též pokus o odcizení vloupáním nebo odcizení otevením správnými klíči nebo kódy, pokud si je pachatel pivlastnil odcizením vloupáním nebo loupeží; b. loupeže, tj. odcizením, pi nmž pachatel použil násilí nebo výhržky bezprostedního násilí nebo v pípad, že pojištný byl zbaven možnosti ochrany svých vcí v dsledku smrti, ztráty vdomí nebo úrazu. 5. Nebylo-li v pojistné smlouv ujednáno jinak, pojištny nejsou: a. motorová vozidla, pívsy, motocykly, obytné vozy a karavany včetn píslušenství; b. lod a jiná plavidla, včetn píslušenství; c. letadla a modely letadel, včetn píslušenství; d. peníze v hotovosti a ceniny; za ceniny se pro účely tohoto pojištní považují úvrové a platební karty, jízdenky a pedplatní lístky, cenné papíry, vkladní knížky a listy, drahé kovy (jako zásoby, pruty a obchodní zboží), mince a medaile, drahokamy a perly; e. korekční, sluneční brýle a kontaktní čočky; f. rozhlasové pístroje, mobilní telefony; počítače (včetn notebook a laptop) a počítačový software, jakož i nosiče dat všeho druhu včetn dat na nich uložených; g. poštovní známky, pedmty umlecké nebo historické ceny, zbran, listiny, obchodní papíry, vci sloužící k výkonu povolání (nap. obchodní zboží, kolekce vzork, nástroje k výkonu povolání atd.); h. náklady nového poízení fotografií, film, zvuku a videosnímk; i. zvíata. 6. Nepojištny jsou škody vzniklé: a. psobením teplotních a povtrnostních vliv; b. opotebením nebo vadným balením; c. poškrábáním a odloupnutím laku včetn ostatních škod na laku; d. čištním nebo opravou, jakož i zpracováním pojištných vcí; e. úplným vypadnutím perel a drahokam z jejich upevnní; f. zpronevrou a zatajením; g. opuštním nebo ztracením; h. úmysln nebo zanedbáním obvyklé péče nebo ochrany ze strany pojištného; i. zabavením, odntím, poškozením nebo zničením ze strany státních orgán; j. na sportovním náčiní vzniklé pi jeho používání. 7. Pojištní se nevztahuje na odcizení vcí: a. ze stanu nebo jiného zaízení majícího nepevné stny nebo stropy z plachtovin a to ani tehdy, byl-li stan nebo podobné zaízení uzamčeno, v pípad, že pojištný nepoužil oficiáln provozovaný kempink; b. z automatických úschovných skínk; c. rozíznutím zavazadel; d. ze společných prostor zaízení, ve kterém byl pojištný ubytován; e. otevením zavazadel, které jsou zajištny zámkem, zdrhovadlem, pezkami apod.; f. vytržením z ruky nebo stržením z ramene, krku, zad či jiné části tla. 8. Pojištní se dále nevztahuje na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu zavazadel, svených dopravci. 9. Pojistitel poskytuje plnní ve výši nové hodnoty vci, tj. částky potebné k poízení nové vci stejného druhu a parametr, za ceny v míst bydlišt pojištného obvyklé. V pípad poškození vci poskytuje pojistitel plnní ve výši účeln vynaložených náklad na opravu vci, maximáln však do výše nové hodnoty vci. Výše plnní za všechny pojistné události bhem sjednané pojistné doby je omezena pojistnou částkou sjednanou ve smlouv. Plnní za doklady osob a motorových vozidel a klíče je pitom omezeno na náklady jejich nového poízení. 10. Výše plnní stanovená podle pedchozích ustanovení se sníží o spoluúčast pojištného, je-li tak dohodnuto v pojistné smlouv. 11. V pípad odcizení zavazadla je nutno si nechat potvrdit píčinu, okolnosti a rozsah škody na nejbližší policejní stanici, v ostatních pípadech píslušnými místy (vedení hotelu, vedoucí zájezdu, dopravní podnik atd.). Bezodkladn po návratu z cesty je nutno pedložit hlášení škody se všemi originály dkazních prostedk, jako jsou účty za nákupy s rozpisem jednotlivých položek, policejní hlášení, fotografie a potvrzení. Sjednaná pojistná částka se nepovažuje za dkaz existence nebo hodnoty pojištných vcí. Poškozené zavazadlo je teba uchovat a umožnit jeho prohlídku pojistitelem. Článek 6 Úrazové pojištní 1. Úrazem se rozumí neúmyslné, náhlé a neočekávané psobení zevních sil nebo vlastní tlesné síly nebo neúmyslné, neočekávané a neperušené psobení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plyn, par, záení, elektrického proudu a jed (s výjimkou jed mikrobiálních a látek imunotoxických), které zpsobilo tlesné poškození pojištného nebo jeho smrt. 2. Pro účely tohoto pojištní se za úraz považuje také: a. utonutí, zmrznutí, bodnutí nebo kousnutí hmyzem; b. místní hnisání po vniknutí choroboplodných zárodk do otevené rány zpsobené úrazem a nákazou tetanem nebo vzteklinou pi úrazu. 3. Pro účely cestovního pojištní se za úraz nepovažuje: a. pracovní úraz nebo nemoc z povolání; b. zhoršení nemoci následkem úrazu; c. náhlá cévní píhoda a amok sítnice; d. sebevražda a pokus o ni; e. duševní a nervové poruchy. 4. Nebylo-li v DPP pro jednotlivé druhy pojištní nebo v pojistné smlouv ujednáno jinak, úrazové pojištní se nevztahuje na úrazy vzniklé: a. pi provozování extrémních druh sport a činností jako nap. kontaktní bojové sporty, skoky na lan, horolezectví a speleologie, skialpinismus, canyoning, parasailing, jízda na U ramp; b. pi provozování nebezpečných sport, zejména pi leteckých sportech (nap.: ízení sportovních letadel, balon, padákových kluzák, vzducholodí a rogal nebo pi seskoku padákem), automotosportu, vodních motorových sportech včetn vodního lyžování, sjíždní divokých ek od stupn č.4, potápní za pomoci dýchacího pístroje, vysokohorské turistice v horském terénu nad 2000 m.n.m nebo po cestách zajištných etzy, lany a žebíky, pi jízd na koni, skatebordu, bobech, skeletonu, kolečkových bruslích, pi lyžování a snowboardingu mimo vyznačené trasy, akrobacii a skocích na lyžích; c. pi profesionální sportovní činnosti; d. pi zkušebním testování vývojových letadel a motorových vozidel; e. pi výkonu kaskadérské činnosti. 5. Úrazem rovnž není tlesná újma, kterou si pojištný zpsobil úmysln sám nebo kterou mu zpsobila jiná osoba z jeho podntu. 6. V pípad smrti pojištného v píčinné souvislosti s následkem úrazu do tí let od data úrazu, poskytne pojistitel pojistné plnní oprávnným osobám snížené o pípadné pedchozí plnní z pojištní trvalých následk téhož úrazu nebo plné invalidity. 7. V pípad trvalých následk úrazu části tla, která byla poškozena již ped úrazem, sníží pojistitel pojistné plnní o procentní částku odpovídající pedchozímu poškození. 8. Pojištní se nevztahuje na úrazy vzniklé pi ízení motorového vozidla, pro nž pojištný neml platné mezinárodní idičské oprávnní v zemích (pop. státech), kde je pedepsáno. 9. Pojistitel má právo nechat provést potebná vyšetení lékaem, kterého sám poví. Skutečnosti, které se pojistitel dozví pi zjišování zdravotního stavu pojištných, smí použít jen pro svou potebu. Článek 7 Pojištní odpovdnosti za škody 1. Pedmtem pojištní odpovdnosti za škodu je zákonná odpovdnost (dále jen odpovdnost ) pojištného za škodu zpsobenou tetí osob pi pobytu nebo cest, a to na majetku i na zdraví, nebylo-li v DPP píslušného druhu pojištní nebo v pojistné smlouv ujednáno jinak. 2. Pojištní se vztahuje také na odpovdnost pojištného za škodu pi rekreační sportovní činnosti, pi jízd na kole nebo na koni. Pojištna je též odpovdnost za škodu vyplývající z držení psa. 3. Pojištní se nevztahuje na odpovdnost pojištného za škodu vyplývající: a. z provozu motorových vozidel; b. z provozu motorových a nemotorových plavidel včetn windsurfingu; c. z provozu letadel a sportovních létajících zaízení; d. z výkonu práva myslivosti; e. z výkonu povolání, f. ze sportovní činnosti provozované za úplatu; g. z vlastnictví, držby nebo nájmu nemovitostí; h. z provozu podniku. 4. Pojištní se nevztahuje na odpovdnost za škodu zpsobenou manželu, píbuzným v ad pímé a osobám, které žijí s pojištným ve společné domácnosti. 5. Pojištní se nevztahuje na odpovdnost za škodu vzniklou: a. úmysln; b. pevzetím nad rámec stanovený právními pedpisy nebo pevzetím ve smlouv; c. na vcech, které pojištný nebo oprávnná osoba užívá neoprávnn. 6. V pojištní turistických a sportovních cest, definovaných v píslušných DPP, se pojištní dále nevztahuje na odpovd-

2 nost za škodu vzniklou na vcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištného, které však pojištný oprávnn užívá, dojde-li k jejich poškození, zničení, odcizení, ztrát nebo pohešování. 7. V pojištní pracovních cest, definovaných v píslušných DPP, na vci, které sice nejsou ve vlastnictví pojištného, které však pojištný oprávnn užívá se pojištní vztahuje, dojde-li k jejich poškození, zničení, odcizení. Pojistné plnní je však omezeno částkou uvedenou v jednotlivých DPP. 8. Pojištní se dále nevztahuje na škody vzniklé v domácnosti, kterou pojištný navštívil bhem svého pobytu v zahraničí s výjimkou škod na zdraví. To však neplatí v pípad pomocných osob zamstnaných v domácnosti. Článek 8 Pojištní zpoždní letu 1. Dojde-li ke zpoždní odletu veejného dopravního prostedku, kterým ml pojištný odcestovat podle plánu cesty, poskytne pojistitel pojistné plnní za každých i započatých 5 hodin zpoždní delšího než 5 hodin. 2. Pojistitel však není povinen plnit: a. dojde-li ke zpoždní nepravidelné letecké linky (charter); b. zmeškal-li odlet pojištný nebo s ním spolucestující osoba jejich zavinním; c. došlo-li ke zpoždní odletu pro stávku nebo jiné opat- ení dopravce či cestovní kanceláe, které byly známy ped plánovaným okamžikem odletu; d. za jakékoliv finanční ztráty zpsobené pojištnému zpoždním letu. Článek 9 Pojištní zpoždní zavazadel 1. Pojistitel poskytne plnní za nákup nezbytn nutných náhradních vcí ve výši prokazateln doložených náklad, zpozdilo-li se dodání ádn registrovaných zavazadel o více než 5 hodin po píletu pojištného do místa pobytu. Článek 10 Pojištní nevyužité dovolené 1. Pojistitel poskytne pojistné plnní za každý nevyužitý den dovolené, a to počínaje dnem následujícím po ošetení, pijetí do nemocnice nebo perušení cesty, pokud pojištný bude: a. hospitalizován z dvodu nemoci nebo úrazu nejmén 24 hodin; b. pepraven se souhlasem asistenční služby zpt do vlasti, a to více než 24 hodin ped plánovaným návratem nebo koncem pojistné doby sjednané v pojistné smlouv; c. z jakéhokoliv dvodu a s pedchozím souhlasem asistenční služby nucen perušit cestu, a to více než 24 hodin ped plánovaným návratem nebo koncem pojistné doby sjednané v pojistné smlouv; d. upoután na lžko v dsledku úrazu. Článek 11 Pojištní únosu letadla 1. Pojistitel poskytne plnní za každých i započatých 24 hodin zdržení pojištného zpsobené únoscem letadla, ve kterém pojištný cestuje bhem své zahraniční cesty. 2. Podmínkou poskytnutí plnní je potvrzení leteckého dopravce o únosu letadla a dob jeho trvání. Článek 12 Společná ustanovení o plnní 1. Pojistitel neposkytuje plnní pi událostech spojených: a. s válečnými nebo teroristickými událostmi; b. s účastí na závodech včetn pípravných bh, skok a jízd; c. s úmysln provedeným trestným činem nebo s pokusem o nj; d. s podstatným ovlivnním alkoholem, léky, narkotiky nebo jinou návykovou látkou; e. se zmnami programu nebo prbhu cesty jejím poadatelem nebo dopravním podnikem; f. z úední moci nebo rozhodnutím státních orgán. 2. Za události, které již nastaly ped uzavením pojištní či objednáním cesty nebo musely být pojištnému známy, pojistitel neposkytne plnní. 3. Dozví-li se pojistitel až po pojistné události, že její píčinou je skutečnost, kterou pro vdom nepravdivé nebo neúplné odpovdi nemohl zjistit pi sjednávání pojištní a která pro uzavení pojištní byla podstatná, je oprávnn plnní odmítnout; odmítnutím plnní pojištní zanikne. 4. Plnní je splatné do patnácti dn, jakmile pojistitel skončil šetení nutné k zjištní rozsahu povinnosti plnit. Šetení musí být provedeno bez zbytečného odkladu; nemže-li být skončeno do jednoho msíce po tom, kdy se pojistitel dozvdl o pojistné události, je pojistitel povinen poskytnout pojištnému na požádání pimenou zálohu. 5. Pojištný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že nastala pojistná událost, dát pravdivé vysvtlení o jejím vzniku a rozsahu jejích následk, pedložit potebné doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit mu provedení šetení o píčinách vzniku škody včetn ohledání pojištné vci. Náklady spojené s oznámením pojistné události (telefon, telegram, telefax apod.) pojištnému uhradí pojistitel. 6. Pojištný je povinen oznámit neprodlen píslušnému policejnímu orgánu pojistnou událost, jež vznikla za okolností vzbuzujících podezení z trestného činu nebo pokusu o nj, jestliže škoda na majetku pesahuje Kč. 7. Pojištný je povinen učinit opatení, aby škoda vzniklá pojistnou událostí nebo v souvislosti s ní byla co nejmenší. S opravou majetku nebo s odstraováním jeho zbytk vyčká pokynu pojistitele, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných dvod není nutno začít neprodlen s opravou nebo s odstraováním zbytk. Pokud pojistitel nevydá na žádost pojištného tento pokyn do 15 dní od data ohlášení škody, lze začít s opravou majetku nebo s odstraováním jeho zbytk za pedpokladu poízení dkazní dokumentace (nap. fotografií) pojištným. 8. Pokud pojištný po oznámení pojistné události zjistí, že se ztracená pojištná vc našla, je povinen oznámit to neprodlen pojistiteli. 9. Pokud porušení povinností uvedených v odst. 5-8 má podstatný vliv na rozsah následk pojistné události, je pojistitel oprávnn pimen snížit plnní. 10. Pojištní se vztahuje na pojistné události vzniklé v dob trvání pojištní. Článek 13 Vznik a zánik pojištní 1. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou pípad, kdy zakládá pojištní s pojistnou dobou kratší než 1 rok ( krátkodobé pojištní). 2. Pojistná smlouva je uzavena okamžikem zaplacení jednorázového pojistného, kdy pojistník obdrží potvrzení o uzavení pojistné smlouvy. Pojištní storna zájezdu lze sjednat zásadn a nejpozdji v den zaplacení ceny zájezdu nebo první zálohy. 3. Kdo s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu, je povinen odpovdt pravdiv a úpln na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištní. 4. Počátek pojištní a délka trvání pojištní se sjednávají v pojistné smlouv. V pípad posunu času odletu letadla z dvod nezávislých na pojištném, trvá pojištní pro tento let i po uplynutí sjednané doby trvání pojištní, nejdéle však po dobu 24 hodin. 5. V pojištní storna zájezdu účinnost pojištní nastává okamžikem uzavení pojistné smlouvy. Konec účinnosti pojištní storna zájezdu nastává dnem uvedeným v pojistné smlouv jako počátek účinnosti ostatních pojištní. V pípad, kdy pojištný použije individuální dopravní prostedek, účinnost pojištní storna zájezdu končí dnem, který pedchází dni účinnosti ostatních pojištní. 6. U ostatních pojistných nebezpečí počátek účinnosti pojištní nastává okamžikem opuštní území České republiky, nejdíve však dnem uvedeným v pojistné smlouv jako počátek pojištní. 7. Konec účinnosti pojištní nastává okamžikem návratu na území České republiky nebo dnem uvedeným v pojistné smlouv jako konec pojištní, podle toho co nastane díve (s výjimkou bodu 4 tohoto článku). 8. U ostatních pojistných nebezpečí sjednaných pro oblast ČR nastává účinnost pojištní dnem uvedeným v pojistné smlouv a okamžikem opuštní místa trvalého pobytu za účelem nastoupení cesty. Konec pojištní nastává okamžikem návratu do místa trvalého pobytu nebo dnem uvedeným v pojistné smlouv jako konec pojištní. 9. O prodloužení doby trvání pojištní mže pojistník požádat jen ped koncem účinnosti pojištní, a to jakoukoli vhodnou formou. 10. V pojistné smlouv mže být dohodnut i jiný zpsob stanovení počátku nebo konce pojištní. 11. Pojištní s pojistnou dobou nad 90 dní nelze sjednat pro území ČR. Článek 14 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za poskytovanou pojistnou ochranu. Výše pojistného se určuje podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištní a je obsaženo v pojistné smlouv. 2. Pojistné je splatné najednou za celou dobu pojištní (jednorázové pojistné), pokud není v pojistné smlouv ujednáno jinak. Nebylo-li v pojistné smlouv ujednáno jinak, jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 3. Jednorázové pojistné je splatné ihned po uzavení pojistné smlouvy. Článek 15 Postoupení nároku pojistiteli 1. Pokud má pojištný proti jinému právo na náhradu škody, zpsobené pojistnou událostí, pechází jeho právo na pojistitele až do výše poskytnutého plnní. 2. Pojištný je povinen postoupení nároku na žádost pojistitele písemn potvrdit. 3. Pojištný je povinen učinit opatení, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle zákona pechází na pojistitele. 4. Pokud pojištnému v souvislosti s uplatnním nároku vzniknou další náklady je pojistitel oprávnn zahrnout tyto náklady do pojistného plnní. Článek 16 Zrušení a zmny pojištní 1. Uzavená pojistná smlouva o cestovním pojištní mže být vypovzena v pípadech stanovených tmito Všeobecnými pojistnými podmínkami zásadn ped nastoupením cesty. 2. Výjimečn mže být na žádost pojištného ped nástupem cesty pojistitelem opraven, resp. posunut datum počátku pojištní a tím i konec pojištní. Článek 17 Rozdílné názory 1. Pi pochybnosti o tom, v jakém rozsahu je vzniklá škoda zpsobena pojistnou událostí, vypracuje posudek expert určený pojistitelem. Pokud pojištný nesouhlasí s jeho stanoviskem, bude vyžádán posudek soudního znalce, na kterém se strany dohodnou. 2. Pi neshod v názorech na otázky, které má posoudit podle odst. 1 soudní znalec, mže pojištný bhem šesti msíc po obdržení stanoviska podle bodu 1 vznést námitku a požádat o rozhodnutí expertní komisi. Právo požádat expertní komisi o rozhodnutí náleží i pojistiteli. 3. Do expertní komise určí pojištný a pojistitel po jednom soudním znalci. Nejmenuje-li jedna smluvní strana bhem dvou týdn od okamžiku, kdy se ob strany dohodnou na ustavení expertní komise, písemným sdlením soudního znalce, platí tato skutečnost jako uznání názoru druhé strany. 4. Expertní komise vydá o svém zjištní písemný protokol. Rozhodnutí expertní komise je závazné pro ob strany. 5. Pojištný je povinen pedložit potebné doklady, které si expertní komise vyžádá, a umožnit jí provedení šetení o píčinách vzniku škody včetn ohledání pojištné vci. V pípad škod na zdraví je pojištný povinen se nechat vyšetit lékai komise a podrobit se takovým opatením, které komise pokládá za nutné. 6. Náklady na činnost expertní komise určí komise; budou hrazeny obma stranami v pomru, který stanoví expertní komise podle výsledku ízení. Část náklad expertní komise, kterou má hradit pojištný, je však omezena 25% sporné částky. Článek 18 Adresy a sdlení 1. Asistenční služby jsou poskytovány po celý rok 24 hodin denn. 2. Druh dopravního prostedku, použitého na náklady pojistitele, musí být dohodnut s pojistitelem. Použitý dopravní prostedek musí být pimený okolnostem a k peprav je nutno zvolit nejkratší cestu. Článek 19 Pebytky pojistného 1. Pojištní se podílejí na pebytcích pojistného v závislosti na výdajích a píjmech pojistitele. 2. Pojistitel využívá pebytk pojistného ke snížení pojistného nebo zvýšení pojistných částek. Článek 20 Územní rozsah pojištní 1. Územní platnost pojištní není omezena a její rozsah je uveden v pojistné smlouv. Článek 21 Závrečná a výkladová ustanovení 1. Pojistné a pojistné plnní je splatné v mn České republiky a na jejím území. 2. Živelní událostí se pro účely cestovního pojištní rozumí požár, pímý úder blesku, výbuch, vichice, krupobití, tíha snhu, sesuv pdy, zícení skal, povode nebo záplava; pád letadel, strom, stožár a obdobných pedmt včetn jejich částí; únik vody z vodovodního zaízení a odpadních potrubí, únik kapaliny nebo páry z etážového, ústedního nebo dálkového topení. 3. Dovolená na zotavenou ( dovolená ) je dlouhodobá doba odpočinku poskytovaná zamstnancm k regeneraci jejich pracovní síly. 4. Zamstnanec je jedním z účastník pracovn právního vztahu, kterým se zavazuje vykonávat určitou činnost pro zamstnavatele. 5. Pojištným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovdnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištní vztahuje. 6. Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavela pojistnou smlouvu. 7. Pomocnou osobou zamstnanou v domácnosti (au pair) se rozumí osoba, která na prokazateln smluvním základ, dočasn nebo dlouhodob a za úplatu vykonává v domácnosti v zahraničí sjednané činnosti. 8. Terorismem se pro účely tohoto pojištní rozumí jakékoliv násilné jednání tetích osob sledujících politické, náboženské, ideologické a sociáln motivované cíle, jakož i násilné jednání tchto osob z dvod osobní msty, vyizování osobních a obchodních spor s cílem zpsobit újmu na život, zdraví a majetku. 9. Asistenční službou se pro účely tohoto pojištní rozumí pomoc v tísových situací bhem cestování, kterou poskytne služba, jež je povena pojistitelem jednat. 10. Ped uzavením pojištní byly pojistníkovi oznámeny informace o pojistitelích v rozsahu platných ustanovení 66 a 67 zákona o pojistné smlouv. 11. Tyto Všeobecné pojistné podmínky jsou účinné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. kvtnu 2008.

3 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění léčebných výloh (dále jen pojištění ) se řídí právním řádem České republiky. Na pojištění se vztahují zejména příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tyto pojistné podmínky, ustanovení uvedená v pojistné smlouvě a jejích přílohách a vdalšíchdokumentech, kteréjsoujejísoučástí. 2. Smluvními stranami jsou na jedné straně pojistník a na straně druhé Pojišťovna VZP, a.s., Jankovcova 1566/2b, Praha 7, Česká republika, IČ: , zapsaná v obch. rejstříku vedeném MěstskýmsoudemvPraze, oddílb, vložka9100 (dálejen pojistitel ). Čl. 2 Vymezení pojmů 1. Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 2. Pojištěný (pojištěná osoba) je osoba, na jejíž zdraví se pojištění vztahuje. 3. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 4. Pojistka je písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které pojistitel vydává pojistníkovi. 5. Průkaz pojištěného je písemné potvrzení o vzniku pojištění, které pojistitel vydává pro potřeby pojištěného; slouží k uplatnění práva na pojistné plnění. 6. Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. 7. Pojistná událost je nahodilá skutečnost specifikovaná v čl. 4, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 8. Jedna pojistná událost je pojistná událost vzniklá z pojištění jedné osoby, z jediné příčiny a zahrnující všechny skutečnosti a jejich následky, mezi nimiž existuje příčinná, časová nebo jiná přímá souvislost. 9. Pojistným nebezpečím je možná příč ina vzniku pojistné události. 10. Doba platnosti pojistné smlouvy je doba, na kterou byla sjednaná platnost celé pojistné smlouvy. 11. Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Předčasnýmzánikempojištěnísetatodobanezkracuje. 12. Doba trvání pojištění je skutečná doba, po kterou pojištění bylo v účinnosti. 13. Jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 14. Náhlým onemocněním se rozumí taková náhlá a nečekaná porucha zdraví, která přímo ohrožuje zdraví nebo život pojištěného nezávisle najehovůliavyžadujenutnouaneodkladnouzdravotnípéči. 15. Nutnou zdravotní péčí se rozumí ošetření, stanovení diagnózy a léčení náhlých (akutních) stav ů, kdy je třeba zdravotní péči poskytnout ihned nebo ve velmi krátké době. 16. Neodkladnou zdravotní péčí se rozumí ošetření, stanovení diagnózy a léčení náhlých (akutních) stavů souvisejících s možností postižení základních životních funkcí a stavů s tím spojen ých, jestliže by prodlením mohlo dojít k vážnému postižení zdraví nebo ohrožení života. 17. Úrazem se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neočekávané a nepřerušené působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických) nezávisle na vůli pojištěného, které způsobilo poškozenízdravípojištěnéhonebojehosmrt. 18. Cizinou se rozumí území vymezené v pojistné smlouvě sjednaným druhem územní platnosti. Je-lisjednánopojištěnísúzemníplatností: oblast E, považují se za cizinu všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr s výjimkou území České republiky, oblast S, považují se za cizinu všechny státy světa s výjimkou USAa s výjimkou území České republiky, oblast U, považují se za cizinu všechny státy světa s výjimkou území České republiky, oblast L, považujesezacizinujenúzemíslovenskérepubliky. 19. Pobytem v cizině se rozumí turistická nebo pracovní cesta a pobyt pojištěnéhovciziněvzávislostinasjednanémtypupojištění. 20. Sjednaný typ pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Je-li sjednán typ pojištění: Turistický pobyt (označenotaké TP ), pojištěnísenevztahujena události vzniklé v souvislosti s výkonem pracovní činnosti nebo zaměstnánípojištěnéhovcizině, Pracovní pobyt (označeno také PP ), neuplatňuje se výluka uvedená v čl.5 odst.1 písm.v), jinak v rozsahu jako typ Turistický pobyt, Sportovní soutěže (označeno také S1 ), neuplatňuje se výluka uvedená v čl.5 odst.1 písm.t), Nebezpečné sporty (označeno také S2 ), neuplatňuje se výluka uvedená v čl.5 odst.1 písm.t) ani výluka uvedená v čl.5 odst.1 písm.u), Opakovaný pobyt (označeno také OP ), pojištění se nevztahuje na události vzniklé v době přesahující 90 dnů souvislého pobytu v cizině, Nepřetržitý pobyt (označeno také NP ), neuplatňuje se výluka uvedená v čl.5 odst.1 písm.w). Čl. 3 Účel a předmět pojištění 1. Pojištěnísesjednávájako škodové. 2. Účelempojištěníjenáhradaškodyvzniklévdůsledkupojistnéudálos ti. 3. Předmětempojištěníjezdravípojištěného. POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH LV 1/09 s platností od 1. dubna 2009 Čl. 4 Pojistná událost. Rozsah a splatnost pojistného plnění 1. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na předmětu pojištění při pobytu pojištěného v cizině z pojistného nebezpečí náhlé onemocnění nebo úraz pojištěného v době trvání pojištění, které vyžadují poskytnutí nutnéaneodkladnézdravotnípéče, svýlukamiuvedenýmiv čl Škodou jsou nutné a přiměřené náklady prokazatelně vynaložené na zdravotnípéčiopojištěnéhovciziněvrozsahu: a) nutná a neodkladná zdravotní péče opojištěnéhozahrnující: - nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, - nezbytnéošetření, - nezbytnou hospitalizaci nemocného ve vícelůžkovém pokoji s obvyklým vybavením, - nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh, - nezbytné léky a zdravotnické prostředky předepsané lékařem v množstvípotřebnémdodobynávratudočr, - ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět; b) repatriace nemocnéhopojištěného, kterájezezdravotníhohlediska nutná a je provedena, po posouzení a schválení revizním lékařem pojistitele a za souhlasu ošetřujícího lékaře, organizací zdravotnické dopravy odsouhlasenou pojistitelem nebo poskytovatelem asistenčních služeb pojistitele, a to do zdravotnického zařízení v České republice určeného stejným způsobem, popřípadě do místa pobytu pojištěného v České republice; popředchozímschválenímůžepojistitelvodůvodněných případech uhradit i přepravní náklady další osoby nezbytné pro doprovodpojištěného; c) převoz tělesných ostatků pojištěného do místa jeho pobytu v České republice provedený specializovanou organizací odsouhlasenou pojistitelemneboposkytovatelemasistenčníchslužebpojistitele; d) neodkladné ošetření zubů pojištěného (včetně extrakce nebo výplně) za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy zubních protéz a pevných zubních náhrad. 3. Náklady podle odstavce 2 tohoto článku pojistitel hradí přímo nebo prostřednictvím poskytovatele asistenčních služeb zdravotnickému zařízenínebojinéosobě, kterátytonákladyprokazatelněvynaložila. 4. Přímá úhrada škody: a) Pokud pojištěný provedl přímou úhradu škody, která je pojistnou událostí, pojistitel následně proplatí přiměřené náklady, a to po převzetí originálů potřebných dokladů, viz. čl. 11 bod 7), tj. uskuteční finanční plnění. Originály těchto dokladů zůstávají pojistiteli a nevracejí se. Byl-li předložen originál dokladu k úhradě jiné osobě než pojistiteli, postačí jeho kopie, pokud na ní jsou originálně zaznamenány a potvrzeny platby provedené touto osobou. b) Dojde-li ke smrti pojištěného, kterému vznikl nárok na finanční plnění, které za života neobdržel, plní pojistitel tomu, kdo náklady prokazatelně vynaložil, jinak se plnění stává předmětem dědického řízení. c) Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je finanční plnění podle tohoto článku splatné v měně České republiky a na jejím území a pojistitel ho poskytuje formou převodu na bankovní účetoprávněnéosobynebopoštovnípoukázkounajménoaadresu oprávněné osoby. 5. V případech přepočtu ze zahraniční měny použije pojistitel kurz České národní banky platný v době vzniku pojistné události. 6. Pokud došlo k pojistné události a nepřetržitá hospitalizace pojištěného přesáhne dobu trvání pojištění, pojistitel rozhodne o dalším postupu takto: a) pokud zdravotní stav pojištěného neumožňuje jeho repatriaci, bude pojištěný léčen ve zdravotnickém zařízení určeném pojistitelem do doby, než se jeho zdravotní stav zlepší natolik, že bude možné jeho repatriaci uskutečnit, b) pokud zdravotní stav pojištěného umožňuje jeho repatriaci, lze po souhlasu ošetřujícího lékaře uskutečnit jeho repatriaci nebo doléčení ve zdravotnickém zařízení na území České republiky určeném pojistitelem. 7. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice pojistného plnění je určena limity plnění uvedenými v pojistné smlouvě. a) Celkový limit plnění za náklady dle čl. 4 odst. 2 písm. a) až písm. d) ( Celkový limit pojištěného) omezujepojistnéplněnízasoučetvšech pojistnýchudálostípojištěnéhovzniklýchvdobětrvánípojištění. b) Dílčím limitem z limitu uvedeného pod písm. a) tohoto odstavce je limit plnění za náklady dle čl. 4 odst. 2 písm. a) ( Zdravotní péče celkem), který omezuje pojistné plnění za jednu pojistnou událost. c) Dílčím limitem z limitu uvedeného pod písm. b) tohoto odstavce je limit plnění za náklady dle čl. 4 odst. 2 písm. b) a písm. c) ( Repatriace a převoz), který omezuje pojistné plnění za součet všech pojistných událostí pojištěného vzniklých v době trvání pojištění. d) Dílčím limitem z limitu uvedeného pod písm. b) tohoto odstavce je limit plnění za náklady dle čl. 4 odst. 2 písm. d) ( Ošetření zubů), který omezuje pojistné plnění za součet všech pojistných událostí pojištěnéhovzniklýchvdobětrvánípojištění. 8. Výši a rozsah pojistného plnění určuje pojistitel v souladu s pojistnými podmínkami. 9. V případě, že oprávněná osoba obdržela náhradu za vzniklé výlohy od třetí strany nebo cestou jiného právního vztahu, pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění v důsledku kompenzací, které oprávněná osoba obdržela. Pojistitel může pojistné plnění snížit také v dalších případech uvedených v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, vezněnípozdějšíchpředpisů. 10. Pojistitelmůžepojistnéplnění odmítnout, jestliže: a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, b) oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se příčin vzniku a rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčela. 11. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření oznámené události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění. Šetření je skončeno, jakmilepojistitelsdělíjehovýsledkyoprávněnéosob ě. Čl. 5 Výluky z pojištění 1. Nebylo-li v doplňujících ustanoveních pojistné smlouvy ujednáno jinak, pojistitel neposkytuje pojistné plnění v případech: a) porodu včetně předčasného a šestinedělí, interupce, umělého oplodnění, vyšetření a léčení neplodnosti nebo vyšetření (včetně laboratorního a ultrazvukového) ke zjištění a sledování těhotenství, vyšetření v souvislosti s antikoncepcí včetně úhrady antikoncepce, b) ošetření zubů a služeb s ním spojených s výjimkou ošetření následků úrazu a nezbytného jednoduchého ošetření zubů za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti, c) vyšetření a léčení psychických poruch nesouvisejících s jiným náhlým onemocněním nebo úrazem, psychologického vyšetření a psychoterapie, d) výkonů, které nebyly poskytnuty zdravotnickým zařízením, zdravotnickým pracovníkem nebo ošetření a léčení, které není lékařsky uznávané, e) preventivních prohlídek, očkování, kontrolních lékařských vyšetření a ošetření nesouvisejících s náhlým onemocněním nebo úrazem, f) kosmetických zákroků, g) rehabilitace, fyzikální léčby nebo lázeňského léčení či péče v odborných léčebných ústavech, chiropraktických výkonů, výcvikové terapie nebo nácviku soběstačnosti, h) akupunktury a homeopatie, i) orgánové transplantace, léčení hemofilie, inzulinoterapie mimo poskytnutí první pomoci, chronické hemodialýzy a podávání léků, které bylo zahájeno v ČR, j) komplikací, které se mohou vyskytnout při léčení onemocnění neboúrazů, naněžsepojištěnínevztahuje, k) vyšetření a léčení pohlavních, sexuálně přenosných nemocí a AIDS, včetně vyšetřenínahivpozitivitu, l) náhrad za brýle, kontaktní čočky, naslouchací přístroje a za zhotovení a opravy ortopedických protéz, m) události, kdy pojištěný porušil právní předpisy platné v zemi pobytu, jako např. při řízení motorového vozidla pojištěným, který neměl v době vzniku škody platné řidičské oprávnění, n) sebevraždypojištěnéhonebopokusuoni, o) události vzniklé v souvislosti s výtržností, kterou pojištěný vyvolal nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou pojištěný spáchal, anebo při pokusu o ni, p) události vzniklé při přípravě a provozování profesionální sportovní činnosti, q) událostivzniklépřizkušebnímtestovánídopravníchprostředků, r) události vzniklé při výkonu kaskadérské činnosti, s) nepojistitelných činností, tj. události vzniklé při přípravě a provozování extrémních a adrenalinových druhů sportů nebo v přímé souvislosti s nimi, t.j. činností jako jsou např. kontaktní bojové sporty, skoky na laně, horolezectví, speleologie, skialpinismus, canyoning, parasailing, t) události vzniklé při provozování jiných než nebezpečných druhů sportu v rámci organizovaných soutěží, závodů a tréninků; tato výluka se neuplatňuje, je-li sjednán typ pojištění Sportovní soutěže ( S1) nebo typ pojištění Nebezpečnésporty ( S2), u) události vzniklé v souvislosti s přípravou a provozováním nebezpečných druhů sportu, zejména při leteckých sportech, motosportech včetně čtyřkolek a motokár, vodních motorových sportech včetně vodního lyžování, sjíždění divokých řek, potápění za pomoci dýchacího přístroje, vysokohorské turistice v horském terénu nad 2000 m nebo po cestách zajištěných řetězy, lany a žebříky, při jízdě na koni, skateboardu, bobech, skeletonu, akrobacii a skocích na lyžích, při ledním hokeji; tato výluka se neuplatňuje, je-li sjednán typ pojištění Nebezpečné sporty ( S2), v) události vzniklé v souvislosti s výkonem pracovní činnosti nebo zaměstnání pojištěného; tato výluka se neuplatňuje, je-li sjednán typ pojištění Pracovní pobyt, w) události vzniklé v době přesahující 90 dnů souvislého pobytu v cizině; tato výluka se neuplatňuje, je-li sjednán typ pojištění Nepřetržitýpobyt, x) úhrady léků a zdravotnických prostředků nepředepsaných lékařem, t.j. volně zakoupených bez lékařského předpisu. 2. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění : a) za léčení takových nemocí a zdravotních stavů, kdy je zdravotní péčevhodná, účelnáapotřebná, alejeodkladnáalzejiposkytnout až po návratu do České republiky, b) za události vzniklé při pobytu pojištěného na území České republiky, c) zapřípadyvycestovánízaúčelem čerpánízdravotnípéče, d) za události, které si pojištěný způsobil úmyslně sám nebo mu je způsobila úmyslně oprávněná osoba, e) za události, které pojištěnému způsobila jiná osoba z podnětu pojištěnéhonebozpodnětuoprávněnéosoby, f) za události, jejichž příčina nebo příznaky nastaly mimo dobu trvání pojištění, g) pokud pojištěný odmítne podstoupit repatriaci, ošetření nebo potřebná lékařská vyšetření lékařem, kterého určil pojistitel nebo poskytovatelasistenčníchslužebpojistitele, LV_PP_5

4 h) za události vzniklé při činnostech na místech k tomu neurčených (nap ř. lyžování a jiné činnosti mimo vyznačené trasy, skoky z mostu a podobn ě) a při cestách do oblastí, kterou orgán státní správy označil jako válečnou nebo životu a zdraví jinak nebezpečnou zónu, i) pokudke škodnéudálostidošlovdůsledkunebovsouvislostis: - účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo biologických zbraní, - válečnými událostmi a občanskou válkou, - akty násilí (včetně občanských nepokojů a teroristické činnosti), nanichžsepojištěnýaktivněpodílel, - manipulacísestřelnouzbranínebovýbušninoupojištěným, j) pokudke škodnéudálostidošlovdůsledkunebovsouvislostis: - výtržnostmi nebo trestnou činností, které pojištěný vyvolal nebo spáchal, - požitím nebo v souvislosti s následky požívání alkoholu, léků, narkotik či jiných psychotropních nebo návykových látek pojištěným, k) za pátrací akce a převoz, pokud zároveň nedošlo k pojistné události na zdraví pojištěného. Čl. 6 Uzavření a doba platnosti pojistné smlouvy 1. Pojistná smlouva je uzavřena přijetím návrhu pojistitele. 2. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou od sjednaného dne počátku platnosti pojistné smlouvy do sjednaného dne konce platnosti pojistné smlouvy. 3. Je-li předmětem pojištění zdraví více osob, je nedílnou součástí pojistné smlouvy seznam identifikující jednoznačně všechny pojištěné osoby, jejich rozsah pojištění a pojistnou dobu. 4. Součástí pojistné smlouvy jsou kromě pojistných podmínek také všechny dohody, dodatky a přílohy k pojistné smlouvě, dále všechny doklady vymezující podmínky vzniku, trvání, změn a zániku pojištění (např. žádosti, dotazníky, protokoly, lékařské prohlídky a vyšetření, výpovědi). Čl. 7 Vznik a trvání pojištění. Pojistná doba 1. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu určitou od počátku pojistné doby do konce pojistné doby. Pojistná doba je sjednána v pojistné smlouvě. 2. Není-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojištění vzniká v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojistné doby. Je-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojištění vzniká ve sjednaný čas dne sjednaného jako počátek pojistné doby. Je-li však v okamžiku sjednání pojištění pojišťovaná osoba mimo území České republiky, pojištění vzniká nejdříve 3 dny od sjednání pojištění; tento odklad se neuplatní, je-li pojištění sjednáno v době trvání předchozího pojištění. 3. Pojištění trvá od sjednaného počátku pojistné doby do skutečného zánikupojištění. 4. Pojištěnísesjednáváveprospěchpojištěného. Čl. 8 Povinnosti pojistitele 1. Povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění z pojistné smlouvy je vázána na vznik pojistné události a splnění všech podmínek a závazků, které z pojistné smlouvy a jejích součástí vyplývají, zejména na zaplacení pojistného. 2. Poskytovat asistenční služby, a to zejména při vyhledávání zdravotnických zařízení, při ověřování platnosti pojistné smlouvy, účinnosti pojištění a poskytovat potřebné informace týkající se sjednanéhopojištění. 3. Po uzavření pojistné smlouvy a zaplacení pojistného pojistitel vydá pojistníkovi pojistku a průkaz pojištěného. 4. Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení platné pojistky, vydá pojistitel pojistníkovi na jeho žádost a náklady její druhopis. 5. Před uzavřením pojistné smlouvy sděluje pojistitel prostřednictvím oprávněnýchzprostředkovatelůpojištěnízájemciopojištěníinformace o pojistiteli a o závazku. 6. Pojistitel během trvání pojistné smlouvy oznamuje pojistníkovi informace na jeho adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo je oznamuje prostřednictvím svých webových stránek. Je-li adresa pro písemný styk odlišná od adresy sídla nebo pobytu, označuje se jako korespondenční. Adresou může být i číslo nebo adresa určená pro elektronickou komunikaci. Čl. 9 Povinnosti pojistníka 1. Pojistník je povinen: a) platit pojistiteli pojistné, b) včas seznámit všechny pojištěné osoby odlišné od pojistníka s obsahem pojistné smlouvy včetně jejích součástí a předat jim veškerémateriály, kteréproněodpojistiteleobdržel, c) jakmile se dozví o vzniku vícenásobného pojištění, oznámit pojistiteli jeho vznik, uvést ostatní pojistitele a horní hranice pojistného plnění sjednané v ostatních pojistných smlouvách. 2. Dojde-li k zániku pojištění před uplynutím sjednané pojistné doby, je pojistník vždy povinen vrátit pojistiteli průkaz pojištěného nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. 3. Je-li pojistník zároveň pojištěným, vztahují se na něj i všechny povinnostipojištěného. Čl. 10 Povinnosti pojištěného 1. Pojištěnýjepovinen: a) učinit vše k odvrácení vzniku pojistné události a ke snížení rozsahu vzniklé škody, b) v případě vzniku škodné události se vždy a bez odkladu, dovoluje-li to jeho zdravotní stav, obrátit na poskytovatele asistenčních služeb pojistitele, dbát jeho pokynů a na požádání se podrobit zdravotnímu vyšetření ve zdravotnickém zařízení určeném pojistitelem nebo poskytovatelem asistenčních služeb pojistitele, c) v případě potřeby vyhledat lékařské ošetření a poskytovateli zdravotnípéčeseprokázatprůkazempojištěného, d) na žádost pojistitele písemně zprostit poskytovatele zdravotní péče mlčenlivosti a dát pojistiteli písemné oprávnění k získání informací, které jsou předmětem povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a jsou nutné pro šetření pojistitele v případě škodné události, e) podstoupit ošetření nebo potřebná lékařská vyšetření lékařem, kterého určil pojistitel nebo poskytovatel asistenčních služeb pojistitele, f) pokud to zdravotní stav pojištěného umožňuje, podstoupit na návrh pojistitele nebo poskytovatele asistenčních služeb pojistitele repatriaci, g) prokazatelně doložit, je-li sjednán typ pojištění Opakovaný pobyt, maximální souvislou délku pobytu v cizině 90 dní. 2. Je-li na pojištěném zdravotnickým zařízením výjimečně požadována přímá úhrada škody, která je pojistnou událostí, je pojištěný povinen: a) převzít originály potřebných dokladů, viz. čl. 11 bod 7. písm. A,B), a bezpečně je uchovat až do jejich předání pojistiteli; tuto povinnost má pojištěný i v ostatních případech přímé úhrady škody, b) uhradit oprávněnému příjemci přiměřené a prokazatelné náklady, c) bez zbytečného prodlení předat potřebné doklady, viz. čl. 11 bod 7. písm. A,B), pojistiteli; tuto povinnost má pojištěný i v ostatních případech přímé úhrady škody. Čl. 11 Další práva a povinnosti účastníků pojištění 1. Pojistitel není povinen zkoumat případnou nadbytečnost pojištění, zejména, je-li např. úhrada nákladů zdravotní péče o pojištěného zajištěna i jiným způsobem. Tato skutečnost není důvodem pro zánik pojištěníaniprovrácenípojistnéhonebojeho části. 2. Pojistitel je oprávněn prověřovat předložené doklady, požadovat znalecké posudky odborníků, popř. konzultovat složité škodné události se zdravotnickými zařízeními nebo dalšími organizacemi a osobami, a to i v cizině. 3. Pojistníkapojištěnýjsoupovinni: a) pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému, b) kdykoliv po dobu trvání pojistné smlouvy písemně oznámit pojistiteli změnu všech údajů, které byly v pojistné smlouvě uvedeny, c) umožnit pojistiteli provedení šetření o příčinách vzniku škodné události a rozsahu jejích následků a pojistiteli při tom poskytnout svou součinnost, d) sdělit pojistiteli údaje o všech pojistných smlouvách platných v době vzniku škodné události, jejichž předmětem je pojištění stejného pojistného nebezpečí. 4. V případě smrti pojištěného se všechny jeho povinnosti vztahují na oprávněnou osobu. 5. Za osoby nezpůsobilé k právním úkonům jedná jejich zákonný zástupce. 6. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit událost, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění. Oznámení se považuje za přijaté poté, kdy: a) pojistník pojistiteli oznámil na řádně vyplněném formuláři pojistitele, že nastala škodná událost a podal mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, b) pojistník pojistiteli předal originály potřebných dokladů (bod 7). Není-li pojistník současně pojištěným, má tyto povinnosti, s výjimkou bodu 7.D), pojištěný. Tyto povinnosti může splnit i jiná osoba (např. zdravotnické zařízení). 7. Potřebnými doklady jsou: A) originály dokladů prokazující: a) příčinu, čas, místo a okolnosti vzniku pojistné události, její rozsah a přímou souvislost pojistné události s osobou pojištěného, a to minimálně uvedením jména, příjmení a data narození pojištěného, b) podrobnou specifikaci předmětu úhrady (např. lékařské zprávy s diagnózou, popisem a datem provedených výkonů a ordinovaných léků), c) předmět úhrady (účty nebo faktury vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře) a prokazující datum a výši provedení úhrady (stvrzenky o zaplacení v hotovosti, výpisy z účtu), B) v případě pojistného plnění za lékařem ambulantně předepsané léky a zdravotnické prostředky také originály nebo kopie receptu vystavené na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisu léků a zdravotnických prostředků, podpisu a otisku razítka vystavitele, C) při pojistné události šetřené policií také policejní protokol nebo potvrzení o šetření nehody, D) v případě úmrtí pojištěného také úřední úmrtní list a lékařské osvědčeníopříčiněsmrti. Všechny doklady musí znít na jméno pojištěného a musí být opatřeny datem vystavení, podpisem a otiskem razítka vystavitele. Čl. 12 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu. Výši pojistného určujepojistitel. 2. Změna pojistného rizika v průběhu pojistné doby je promítnuta ve výši pojistného. 3. Jedná se o jednorázové pojistné. Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je jednorázové pojistné splatné v plné výši dnem uzavření pojistné smlouvy v měně České republiky. 4. Pojistitel má právo na pojistné za celou pojistnou dobu, a to i v případě, zanikne-li pojištění před uplynutím pojistné doby. Toto právo pojistiteli vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. 5. Je-li pojistná smlouva ukončena dohodou přede dnem vzniku pojištění, pojistitel vrátí pojistníkovi, po jeho vrácení všech dokladů osvědčujících platnost pojištění, přijaté pojistné, od kterého odečte nákladyspojenésevznikemasprávoupojištění. 6. Zanikne-li pojištění výpovědí pojistitele a pokud pojistník, pojištěný ani jiná oprávněná osoba neporušili povinnosti účastníků tohoto pojištění, vrátí pojistitel pojistníkovi, po jeho vrácení všech dokladů osvědčujících platnost pojištění, nespotřebovanou část přijatého pojistného. Čl. 13 Změny a ukončení pojistné smlouvy. Zánik pojištění. 1. Všechny změny pojistné smlouvy se provádějí písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran. 2. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve hod. dne sjednanéhojakodatumkoncepojištění. 3. Pojištěnízaniká dnem smrtipojištěného. 4. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 5. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutímpojištěnízaniká. 6. Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. 7. Pojistitel i pojistník mohou od pojistné smlouvy odstoupit v souladu se zákonem. 8. Zánikempojištěníjepojistnásmlouvaukončena. 9. Pojistnou smlouvu lze výjimečně ukončit písemnou dohodou smluvních stran za dohodnutých podmínek. Čl. 14 Přechod práv na pojistitele 1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osob ě, pojištěnému nebo osob ě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel ze soukromého pojištění oprávněné osob ě, pojištěnému nebo osob ě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil. 2. Oprávněná osoba je povinna učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle zákona přechází na pojistitele. 3. Oprávněná osoba nesmí uzavírat s třetí stranou takové dohody, kterými by se vzdávala nároku na náhradu vůči třetí osobě v případě, že tyto nároky přecházejí na pojistitele. 4. Oprávněná osoba je povinna přechod práv na pojistitele na jeho žádost písemně potvrdit. 5. Pokud pojistiteli v souvislosti s uplatněním nároku vzniknou vinou oprávněné osoby další náklady, je pojistitel oprávněn tyto náklady po oprávněné osobě požadovat. Čl. 15 Doručování písemností 1. Písemnosti pojistitele určené účastníkům pojištění (dále jen adresát ) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta ), a to obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě, jejích přílohách nebo uvedenou na dokladech předaných pojistiteli. Není-li uvedena korespondenční adresa adresáta, použije pojistitel adresu jeho sídla nebo pobytu. Písemnosti mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou; v takovém případě se písemnostpovažujezadoručenoudnemjejíhopřevzetí. 2. Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou desátý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta, jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovníchslužbách. 3. Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno. 4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebosevmístědoručenínezdržoval. 5. Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli. 6. Na ostatní případy doručování v tomto článku neupravené se podpůrně použijí ustanovení občanského soudního řádu. Čl. 16 Asistenční služba Asistenční služba je služba poskytovaná pojištěnému v souvislosti se sjednaným pojištěním a je zabezpečována smluvní organizací pojistitele. Asistenční služba je poskytována 24 hodin denně. Kontakt na poskytovatele asistenčníchslužebjeuvedennaprůkazupojištěného. Čl. 17 Zachraňovací náklady S výjimkou náklad ů, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob, je výše náhrady zachraňovacích nákladů za dobu platnosti pojistné smlouvy omezena částkou Kč. Čl. 18 Společná ustanovení 1. Pojistnépodmínkyjsounedílnousoučástípojistnésmlouvy. 2. Prohlášení a oznámení vůči pojistiteli jsou platná pouze tehdy, pokud jsou podána v písemné formě. 3. Komunikačnímjazykemje čeština. 4. Je-li provedena hotovostní platba, je dnem zaplacení den složení částky ve prospěch příjemce. Je-li provedena bezhotovostní platba, je dnemzaplacenídenpřipsání částkynaúčetpříjemce. 5. Náklady pojistitele spojené se vznikem a správou pojištění činí 20% z nespotřebovaného pojistného. 6. Náklady pojistitele na vydání druhopisu činí 50 Kč za jeden doklad. 7. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé budouřešeny, nedojde-likdohodě, popř. kmimosoudnímuvypořádání, upříslušnéhosouduv Českérepublicepodle českéhopráva.

5 eská podnikatelská pojišovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTNÍ DPP CS 4 1/08 lánek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro sdružené cestovní pojištní, které sjednává eská podnikatelská pojišovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), platí Všeobecné pojistné podmínky pro sdružené cestovní pojištní VPPSCP 1/08, tyto Doplkové pojistné podmínky (dále jen DPP ) a ujednání s osobou, která s pojistitelem uzavela pojistnou smlouvu (dále jen pojistník ). lánek 2 Pojištná nebezpeí 1. Sdružené cestovní pojištní lze sjednat pro tato pojistná nebezpeí: a. úrazové pojištní; b. pojištní zavazadel; c. pojištní odpovdnosti za škody; d. pojištní storna zájezdu. lánek 3 Rozsah pojištní 1. Úrazové pojištní, sjednávané v rámci sdruženého cestovního pojištní CS 4, se sjednává na riziko smrti následkem úrazu, riziko plné invalidity následkem úrazu nebo trvalých následk, které úraz zanechal. 2. V pípad plné invalidity poskytne pojistitel plnní ve výši 100% pojistné ástky sjednané pro toto pojistné nebezpeí. Pro úely tohoto pojištní se za plnou invaliditu považuje: a. úplná ztráta nebo úplná ztráta funknosti obou rukou alespo po zápstí; b. úplná ztráta nebo úplná ztráta funknosti obou nohou alespo po kotník; c. souasná ztráta nebo úplná ztráta funknosti jedné ruky alespo po zápstí a jedné nohy alespo po kotník; d. úplná ztráta zraku obou oí. 3. V pípad trvalých následk úrazu poskytne pojistitel plnní ve výši tolika procent ze sjednané pojistné ástky pro pojištní trvalých následk úrazu, kolika procentm odpovídá ohodnocení podle tabulky. Jednotlivá plnní lze sítat, plnní však nesmí pevýšit 100 % sjednané pojistné ástky pro toto pojistné nebezpeí. 4. Pojištní zavazadel se sjednává pro pípad: a. poškození nebo zniení vcí živelní událostí; kapalinou z technických zaízení; b. poškozením, zniením, odcizením nebo ztrátou vcí pi dopravní nehod; c. z pojištní pro pípad krádeže vloupáním vzniká právo na plnní, došlo-li k nmu : v zaízení, v nmž byl pojištný ubytován; z uzameného automobilu vetn jeho uzameného pívsu, kterým pojištný cestuje. Pojištní se však nevztahuje na odcizení vcí z odstaveného motorového vozidla nebo pívsu v dob od 22 hodin do 06 hodin. Pro úely tohoto pojištní se za odstavené vozidlo považuje vozidlo tehdy, není-li v uvedeném ase pítomen pojištný nebo osoba starší 18 let vku, povená hlídáním. 5. Odchyln od lánku 7 Všeobecných pojistných podmínek pro sdružené cestovní pojištní se pojištní vztahuje i na odpovdnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením nebo pohešováním vci, která spoívá ve finanní škod, tj. škod, která nespoívá ani ve škod na zdraví, ani ve škod na vci. 6. Pojištní storna zájezdu se ídí ustanoveními lánku 4 Všeobecných pojistných podmínek pro sdružené cestovní pojištní. Pojistitel dále neposkytne plnní v tchto pípadech : a. pi stornování zájezdu z dvodu zmny cestovních plán a zámr; b. nemže-li pojištný obdržet do cílové zem víza, nebo dostat od zamstnavatele dovolenou; c. pi stornování zájezdu z dvodu vzniku pojistné události z doby ped uzavením pojistné smlouvy. 7. Pojištní se sjednává jako soubor všech pojistných nebezpeí uvedených v lánku 2 tchto DPP. pojištnému nebo jeho zákonnému zástupci. V pojištní pro pípad smrti následkem úrazu poskytne pojistitel plnní obmyšlené osob. 3. Pojištní se sjednává pro jednu a všechny pojistné události nastalé v dob trvání pojištní. 4. Pojištní odpovdnosti za škodu se sjednává s limitem pojistného plnní : a. za škodu na zdraví K; b. za škodu na majetku K; c. za finanní škodu K. 5. Pojištní zavazadel se sjednává s pojistnou ástkou K pro jednotlivou vc, nejvýše však K pro všechny vci, které si pojištný vzal s sebou na cestu. Uvedená pojistná plnní rodinných píslušník a osob trvale spolu žijících ve spolené domácnosti, spolupojištných a uvedených v pojistné smlouv, lze naítat. Pojištní se sjednává pro jednu a všechny pojistné události nastalé v dob trvání pojištní. 6. Nastane-li pojistná událost v pojištní storna zájezdu, pojistitel uhradí pojistníkovi pojistné plnní maximáln do výše 80% poplatk za storno zájezdu. Takto poskytnuté pojistné plnní však nesmí pekroit 80% zaplacené ceny zájezdu, maximáln však K pro Evropu a K pro Svt. V rámci jedné pojistné události lze stejnou výši plnní poskytnout pípadn i jednomu dalšímu spolucestujícímu, který je souasn spolupojištným uvedeným v pojistné smlouv. Omezení potu spolucestujících se nevztahuje na osoby blízké v ad pímé pojištné osoby. lánek 5 Typy pojišovaných cest 1. Pojištní lze sjednat pro dále uvedené typy cest: a. Turistická rekreaní turistika, rekreaní cesty a pobyt, studijní pobyt a stáž; b. Sportovní cesty a pobyt, které pojištná osoba uskuteuje za úelem sportovní innosti i profesionální, tj. sportovní soutže, tréninková soustední, sportovní potápní, horolezectví, apod. Ustanovení VPPSCP 1/08 lánku 12, odst.1 b) v tomto pípad neplatí. lánek 6 Závrená ustanovení 1. Bylo-li sjednáno více pojištní pro cesty a pobyt pro stejné období a totéž pojistné nebezpeí, poskytne pojistitel plnní pouze z jednoho pojištní. 2. Nebude-li pi sjednání pojištní uveden typ cesty nebo cílová zem, je pojistitel v pípad pojistné události oprávnn snížit plnní až o 50 %. 3. V pípad uzavení dohody o zrušení pojištní podle pedchozích lánk, vrátí pojistitel pojistníkovi 80 % pojistného, 20 % pojistného iní náklady pojistitele spojené s uzavením pojistné smlouvy. Pojistitel však není povinen dohodu o zániku pojištní uzavít. 4. Potebné písemnosti opatené v zahranií, které dokládají škodnou událost, se pedkládají pojistiteli v eském, anglickém, francouzském nebo nmeckém jazyce. Náklady na peklad doklad pedložených v jiných než výše uvedených jazycích nese pojištný. 5. Pojistné a pojistné plnní je splatné v mn eské republiky a na jejím území. K pepotu náklad, které pojištnému vznikly v zahraniní mn, se použije smnný kurs deviz vyhlášený eskou národní bankou platný v den vzniku pojistné události. lánek 4 Pojistné ástky, limity plnní pojistitele 1. Úrazové pojištní na pojistné ástky : a. smrt úrazem K; b. plná invalidita K; c. trvalé následky úrazu K. 2. Za trvalé následky úrazu poskytne pojistitel plnní od 2% ze sjednané pojistné ástky, nejvýše však 100 % T.. DPP CS 4 1/08

6 Informace o pojistitelích: INFORMACE pojistitele pro zájemce o uzavení pojistné smlouvy CESTOVNÍ POJIŠTNÍ v souladu s ustanovením 65 a 66 zákona 37/2004 Sb. o pojistné smlouv úinná od pojistitel: Pojišovna VZP, a.s. právní forma: akciová spolenost adresa sídla: Jankovcova 1566/2b, Praha 7 lenský stát: eská republika I: zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100 pojistitel: eská podnikatelská pojišovna, a. s., Vienna Insurance Group právní forma: akciová spolenost adresa sídla: Budjovická 5, Praha 4 lenský stát: eská republika I: zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 Informace o závazku: a) Úelem pojištní je úhrada prokazatelných náklad, které vznikly v souvislosti s nezbytným lékaským ošetením pojištné osoby v pípad úrazu nebo náhlého onemocnní pi turistickém nebo pracovním pobytu v cizin (pojištní léebných výloh) a úhrada náklad, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí z pojištní zavazadel; úrazového pojištní, pojištní odpovdnosti za škody a pojištní storna zájezdu (sdružené cestovní pojištní). Právo na pojistné plnní se ídí pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou. b) Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neuritou. Pojištní vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouv jako poátek pojištní. c) Zpsoby zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákon.37/2004 Sb. o pojistné smlouv. Zmny pojištní jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Pojistné podmínky Vám pedá pojišovací zprostedkovatel. d) Jednorázové pojistné na celé pojistné období se platí pedem v plné výši. e) Výpovdí pojistné smlouvy pojistníkem nevzniká nárok na výplatu odkupného. f) Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouv a je závislá na délce pojištní a výši sjednaných pojistných ástek. Jeho výši Vám sdlí zprostedkovatel pojištní po provedení Vaší volby všech parametr pojištní. g) Tato pojistná smlouva ani pojištní nejsou vázány na investiní podíly. h) Podmínky a lhty odstoupení od pojistné smlouvy se ídí ustanovením 23 zákona. 37/2004 Sb. o pojistné smlouv. Pojistník má stejné právo na odstoupení jako pojistitel. Odstoupení od pojistné smlouvy lze zaslat na adresu pojistitele nebo pojišovacího zprostedkovatele. i) Zdanní vyplaceného pojistného plnní se ídí zákonem o daních z píjm ve znní platném v dob uskutenní pojistného plnní. j) Stížnost pojistníka, pojištného nebo oprávnné osoby lze podat na kterémkoliv obchodním míst pojistitele nebo se lze se stížností obrátit na eskou národní banku (NB). k) Právní vztahy založené touto pojistnou smlouvou se ídí právem eské republiky. Píloha.1 - Informace pojistitele pro zájemce o uzavení pojistné smlouvy ReadyGo, s.r.o. 6/6

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH LV 1/09 s platností od 1. dubna 2009

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH LV 1/09 s platností od 1. dubna 2009 Čl. 1 1. Práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění léčebných výloh (dále jen pojištění ) se řídí právním řádem České republiky. Na pojištění se vztahují zejména příslušná ustanovení zákona č. 37/2004

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Článek 1 1. Pro sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Článek 1 1. Soukromé pojištění léčebných výloh vzniklých v

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě :

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě : Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče cizinců UCZ/KZP/10 Obecná část 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pojištění komplexní zdravotní péče cizinců (dále jen KZP ), které uzavírá UNIQA

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas.

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas. Mějte své zdraví pod kontolou on-line! pouze pro pojištěnce OZP www.vitalitas.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI ZP02/01.2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2010 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění (dále jen pojištění ) asistenčních služeb, které prostřednictvím pojistného

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY K ÚČTŮM ČESKÉ SPOŘITELNY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY K ÚČTŮM ČESKÉ SPOŘITELNY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY K ÚČTŮM ČESKÉ SPOŘITELNY M-960/07 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění právní ochrany (dále jen pojištění ) se sjednává jako pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní pojištění, které sjednává

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více