U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p."

Transkript

1 U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne , číslo 41/1.2, bod 6 písmeno b) bere na vědomí informaci starostky města o vyjádření ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k žádosti o souhlas s odvoláním tajemnice Ing. Ležákové na základě výsledků procesně personálního auditu provedeného firmou Gradua-CEGOS, s.r.o., a na základě Shrnutí projektu 53 koordinátorem projektu Michalem Kurečkou, ze dne , ve kterém ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje sděluje, že neshledal důvody natolik závažnými, aby souhlas s odvoláním tajemnice mohl udělit 2. Právní a organizační 51/2.1 Žádost o dotaci na činnost JPO II Frýdlant nad Ostravicí a příslib financování této činnosti doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II Frýdlant nad Ostravicí na rok 2014 a příslib financování činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II Frýdlant nad Ostravicí z vlastních prostředků v minimální výši 50 % nákladů pro kalendářní rok 2014 s výhradou práva od tohoto příslibu odstoupit, pokud by došlo ke změně dotačních podmínek při financování činnosti této jednotky 51/2.2 Návrh uzavření smlouvy o havarijním pojištění pro vozidlo JSDH Lubno uzavření Pojistné smlouvy pro havarijní pojištění vozidla Ford Transit, RZ 4T7 1502, s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská 45, 120 Praha 2, IČ , dle přílohy 4) k předloženému materiálu 3. Vnitřní věci a obecní živnostenský úřad 51/3.1 Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města Frýdlant nad Ostravicí souhlasí s užitím znaku města Frýdlant nad Ostravicí fyzickou osobou na pohlednici města Frýdlant nad Ostravicí 51/3.2 Žádost o povolení výjimky při pořádání veřejnosti přístupného kulturního podniku dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 výjimku prodloužení pořádání veřejnosti přístupného kulturního podniku 6. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA, konaného v Kulturním domě ve Frýdlantu nad Ostravicí, kdy akce se bude konat dne od 19:00 hodin do 3:00 hodin dne , pro pořadatele HRC Centrum s.r.o. se sídlem Příborská 1494, Frýdek-Místek 1

2 51/3.3 Servisní smlouva koncového telekomunikačního zařízení a) uzavření dohody o ukončení Servisní smlouvy č. 1046/B/2009 se společností ALPROTEL OFFICE s.r.o., Dobrá 543, Frýdek-Místek, IČ , ke dni b) uzavření Servisní smlouvy č. 1046/B/2013 se společností VK ELMOTEL s.r.o., Masná 1850/4, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ , na zajištění servisu koncového telekomunikačního zařízení dle přílohy k předloženému materiálu 51/3.4 Smlouva o technické podpoře uzavření Smlouvy o technické podpoře č. TP03/13 se společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, Praha 6, IČ , na poskytování technické podpory a dalších služeb k software poskytovatele, který má uživatel právo užívat, dle předloženého materiálu 4. Školství a kultura 51/4.1 Dotace na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách ruší usnesení č. 48/5.7 bod 1 ze dne ve znění: rada města a) podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 43 Úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách ve výši ,- Kč b) uzavření mandátní smlouvy s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., Staroměstská 20, Brno, IČ , za cenu ,-Kč s DPH dle přílohy a) k předloženému materiálu 51/4.2 Audit projektu Zvýšení kvality a efektivity řízení na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí (výzva č. 53) a) výběr společnosti Opavská auditorská kancelář s.r.o., Solná 35/13, Opava, IČ , pro realizaci auditu projektu Zvýšení kvality a efektivity řízení na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí b) uzavření smlouvy o provedení auditu projektu Zvýšení kvality a efektivity řízení na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí se společností Opavská auditorská kancelář s.r.o., Solná 35/13, Opava, IČ , za cenu ,-Kč vč. DPH dle přílohy k předloženému materiálu 51/4.3 Žádost o finanční příspěvek Českého svazu tělesné výchovy ne poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy, 8. Pěšího pluku 81, Frýdek- Místek, IČ , na provoz OS ČSTV dle přílohy b) k předloženému materiálu 2

3 51/4.4 Projekt Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce s obcemi Malenovice a Pstruží, v nichž se obce zavazují uhradit náklady spojené s realizací projektu Přeshraniční spolupráce Frýdlantsko-Horné Kysuce v roce 2011 ve výši uvedené v tabulce č. 1, která je součástí předloženého materiálu, do 10 dnů od podpisu těchto dodatků 51/4.5 Řešení provozu sportovišť ve vlastnictví města informaci o současném stavu řešení provozu sportovišť ve vlastnictví města 2.ukládá odboru školství a kultury ve spolupráci s odborem majetku a investic vyhlásit výběrové řízení na pozici správce sportovišť města Frýdlant nad Ostravicí T: do /4.6 Plnění úkolů uložených radou města ze dne , usnesením č. 48/5.6.2 informaci o prošetření možnosti poskytnutí bezúročné půjčky Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí ve výši 600 tis. Kč s dlouhodobou délkou splatnosti a záměru odkoupení pozemků parc.č. 343/17, ostatní plocha o výměře 9117 m 2, parc.č. 595/29, orná půda o výměře 24 m 2 a parc.č. 1463/1, ostatní plocha o výměře 565 m 2, v katastrálním území Lubno, obec Frýdlant nad Ostravicí, do vlastnictví města 2. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjčky ve výši 600 tis. Kč, s dobou splácení 5 let a úrokem ve výši 4 % Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí, o.s., Lubno 191, P.O.BOX 16, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , na nákup pozemků parc.č. 343/17, ostatní plocha o výměře 9117 m 2, parc.č. 595/29, orná půda o výměře 24 m 2 a parc.č. 1463/1, ostatní plocha o výměře 565 m 2, v katastrálním území Lubno, obec Frýdlant nad Ostravicí 5. Sociální věci 51/5.1 Přidělení bytu v domě zvláštního určení č. 7 o velikosti 0+2, Pionýrů 1550, Frýdlant nad Ostravicí a schválení Smlouvy o nájmu bytu č. 7, s fyzickými osobami a) přidělení bytu v domě zvláštního určení č. 7 o velikosti 0+2 a výměře 48,80 m 2, nacházejícího se ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č.p na pozemku parc.č. 1100/81 v obci a katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, na ulici Pionýrů ve Frýdlantě nad Ostravicí, fyzickým osobám b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 0+2 a výměře m 2, nacházejícího se ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č.p na pozemku parc.č.1100/81 v obci a katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, na dobu neurčitou, s fyzickými osobami 3

4 51/5.2 Návrh výše finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2013 druhé kolo odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančních příspěvků grantů a uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2013 na realizaci projektů žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 k předloženému materiálu 6. Majetek a investice 51/6.1 Žádost o uzavření smlouvy pro zřízení stavby na nemovitosti města uzavření smlouvy s fyzickými osobami na zřízení stavby Přípojky vody pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 2342/14 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí na místní komunikaci ev. č. 15c Polní, nacházející se na pozemku parc.č 2367/2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy k předloženému materiálu 51/6.2 Žádost o uzavření smlouvy pro zřízení stavby na nemovitosti města uzavření smlouvy s fyzickou osobou na zřízení stavby Přípojky vody pro RD č.p. 769 na pozemku parc.č. 690 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí na místní komunikaci ev. č. 2b B. Němcové, nacházející se na pozemku parc.č 696 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy k předloženému materiálu 51/6.3 Žádost o uzavření smlouvy pro zřízení stavby na nemovitosti města uzavření smlouvy sfyzickou osobou na zřízení stavby Přípojky vody pro RD č.p.190 na pozemku parc.č. 2448/9 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí na místní komunikaci ev. č. 17b Výsypy, nacházející se na pozemku parc.č 2448/13 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy k předloženému materiálu 51/6.4 Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytové jednotky č. 117/7 na ul. Školní ve Frýdlantě nad Ostravicí souhlasí s přenecháním bytové jednotky 117/7 v domě č.p. 117 na ul. Školní ve Frýdlantě nad Ostravicí nájemcem fyzickou osobou do podnájmu fyzické osobě, po předložení potvrzení o bezdlužnosti podnájemce vůči městu 4

5 51/6.5 Odpověď na Petici občanů dle zákona č. 85/1990 Sb. zimní údržba místní komunikace F. Duši odpověď na petici občanů ze dne týkající se změny zimní údržby na místní komunikaci F. Duši dle přílohy e) k předloženému materiálu 51/6.6 Rekonstrukce silnice III/48418 Frýdlant n.o. Nová Ves dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se STRABAGEM uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2011/IM ze dne na provedení stavby Silnice III/48418 Frýdlant nad Ostravicí - průtah, rekonstrukce silnice km 0,000-1,150 mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, IČ , městem Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ a společností STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ , dle přílohy k předloženému materiálu 51/6.7 Žádost o udělení souhlasu s převodem id. ½ pozemků parc.č. 1008/1 a parc.č. 1008/21 a o projednání změny doby trvání předkupního práva Města Frýdlantu nad Ostravicí k pozemkům parc. č. 1008/1 a parc.č. 1008/21 v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí nedoporučuje ZM ke schválení a) záměr uplatnění předkupního práva města Frýdlantu nad Ostravicí ke spoluvlastnickému podílu id. ½ na pozemcích parc. č. 1008/1 a parc.č. 1008/21 v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí při převodu na fyzické osoby b) uzavření dohody o změně doby trvání předkupního práva města Frýdlantu nad Ostravicí k pozemkům parc. č. 1008/1 a parc.č. 1008/21 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí s fyzickými osobami zdoby neurčité na dobu určitou do se závazkem povinných z předkupního práva uhradit náklady na vyhotovení dohody včetně zápisu do katastru nemovitostí 51/6.8 Zpráva o činnosti odboru majetku a investic a plán oprav na rok 2013 zprávu o činnosti odboru majetku a investic 2. ukládá odboru majetku a investic ve spolupráci s odbory školství a kultury, sociálních věcí, vnitřních věcí a OŽÚ, právním a organizačním předložit zprávu o zhodnocení stavu budov města včetně požadavků na jejich údržbu T: /6.9 Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 347/1 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí záměr vypůjčit část pozemku parc.č. 347/1 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, specifikovanou v příloze k předloženému materiálu, za účelem zřízení parkovacích míst Společenstvím pro dům čp.1361 na ulici Poštovní ve Frýdlantu nad Ostravicí, IČ

6 51/6.10 Žádost o koupi garáže na ul. Harcovská doporučuje ZM ke schválení prodej garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1100/68 na ul. Harcovská a pozemku parc.č. 1100/68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m 2, vše v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí fyzické osobě, za kupní cenu ,- Kč 51/6.11 Výpověď nájmu nebytových prostor informaci o podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v domě čp. 899 na ul. Pionýrů a části pozemku parc.č. 1100/2 o výměře 38,6 m 2, v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí podnikající fyzickou osobou IČ , užívaných jako prodejna potravin a smíšeného zboží 2. a) uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v domě čp. 899 na ul. Pionýrů a části pozemku parc.č. 1100/2 o výměře 38,6 m 2, v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí ke dni s podnikající fyzickou osobou, IČ b) změnu účelu užívání nebytových prostor v přízemí domu č.p. 899 na ul. Pionýrů v počtu 6 místností o celkové výměře 40,2 m 2 z původní prodejny potravin a smíšeného zboží na bytovou jednotku c) uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši ,- Kč s lhůtou splatnosti 13 měsíců s podnikající fyzickou osobou, IČ , dle přílohy b) k předloženému materiálu 51/6.12 Žádost o pronájem části pozemku parc.č v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí záměr pronájmu části pozemku parc.č ost.pl./ost.komunikace ve výměře cca 10 m 2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy k předloženému materiálu 51/6.13 Oprava povrchu chodníku na místní komunikaci ev.č. III/48314 u Horské služby v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí - uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude Oprava povrchu chodníku na místní komunikaci ev.č. III/48314 u Horské služby v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, se společností PORR a.s. závod 6 - Morava, Skály 870, Tlumačov, stavební středisko Frýdek- Místek, Svazarmovská 360, IČ , za cenu ,- Kč vč. DPH, s termínem realizace od 05/2013 do 06/2013 dle přílohy c) k předloženému materiálu 51/6.14 Opravy povrchů místních komunikací vk.ú. Frýdlant nad Ostravicí, Lubno, Nová Ves - uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem budou Opravy povrchů místních komunikací v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, Lubno, Nová Ves se společností Lesostavby FM a.s., Frýdek-Místek, Slezská 2766, IČ , za cenu 3 654,- Kč za 1 tunu správkového materiálu vč. DPH, s termínem realizace od 05/ /2013 dle přílohy c) k předloženému materiálu 6

7 7. Finanční 51/7.1 Omezená plná moc udělení omezené plné moci daňové poradkyni, zapsané v seznamu Komory daňových poradců ČR, č. osvědčení 1899, ke zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za město Frýdlant nad Ostravicí po dobu platnosti smlouvy o poskytování daňového poradenství ze dne /7.2 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdlant nad Ostravicí ukládá Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí zabezpečit realizaci usnesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí v přijatém znění RNDr. Helena Pešatová Ing. Ivo Hudeček starostka města místostarosta města 7

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení. z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 07.04.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

Usnesení. z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 07.04.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. Usnesení z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 07.04.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 Starostka 12/1.1 Návrh peněžitého daru poskytnutí peněžitého daru fyzické

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

UsnesenI. z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p.

UsnesenI. z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p. UsnesenI z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyiadreni k zameru stavby,energetickkho centra Frydlant

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více