Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014

2 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení oddělení historie a společenských věd, taka by dokončilo úkol provést celkovou inventarizaci v průběhu 10 let. Další významnou akcí bylo pokračování přípravy 1. etapy rekonstrukce objektů v ul. J. Knihy v Rokycanech na depozitáře muzea. Třetím úkolem otevření nové přírodovědné expozice Příroda pro budoucnost za přispění dotace z programu ROP NUTS II Jihozápad, které bylo směrováno k výročí zakladatele muzea Dr. Bohuslava Horáka v r. 2012, ale vzhledem k průtahům projektu ROP, které byly zapříčiněny celkovým přehodnocováním projektů 5. výzvy, mohlo být realizováno až v r Všichni odborní pracovníci muzea i management muzea vynaložili mnoho odborných i organizačních sil ke zvládnutí stanovených úkolů. I když v průběhu realizace plánovaných úkolů docházelo k některým korekcím a změnám v personální oblasti z důvodu nástupu pracovnic k plnění mateřských a rodičovských povinností, tyto změny zásadně hlavní vytčené úkoly muzea neovlivnily. V následujícím výčtu aktivit muzea je možno se seznámit se všemi oblastmi a druhy činností, kterými se odborní i techničtí pracovníci muzea v průběhu roku zabývali a udělat si obrázek o tom, co se jim podařilo či nepodařilo. Komplikací, která vyžaduje náročnou organizační práci na všech úrovních vedení muzea, jsou nedostatečné prostory pro hlavní muzejní činnosti i pro práci s veřejností. Děkuji tímto všem pracovníkům muzea za jejich práci v průběhu roku 2013 a přeji jim i sobě, aby je nadšení neopustilo a aby se podařilo muzejní práci v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech v následujícím roce posounout opět na vyšší úroveň. V Rokycanech 20. února 2014 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 2

3 Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek byla i v r v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea v souladu se zákonem 122/2000Sb. v platném znění a se schválenou Koncepcí rozvoje muzea na léta Opírala se též o další koncenpční materiály muzea, tj. plány sbírky jednotlivých odborných oddělení, Plán digitalizace a upravené Plány ochrany sbírek oddělení. Podíleli se na ní výzkumní, odborní i techničtí pracovníci a kurátoři sbírek muzea. V této zprávě je činnost muzea presentována podle jednotlivých odborných oddělení muzea. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, který je poradním orgánem ředitelky muzea, se v r uskutečnilo celkem 2x, a to a Členy poradního sboru v r byli i nadále PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru, která však byla dlouhodobě nemocná a jednání sboru se nezúčastnila), dále členové PhDr. A. Voříšková (etnografické oddělení NM v Praze), Mgr. F. Povolný (historik - Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová (historik), RNDr. Petr Budil, Ph.D. (paleontolog, Ústřední geologický ústav Praha), PhDr. Dagmar Braunová (kunsthistorik, ZČM Plzeň), PhDr. Jana Potužáková (emeritní ředitelka Západočeské galerie v Plzni) a RNDr. Roman Vacík (zoolog, ZČM v Plzni). Tajemníkem poradního sboru a vedením administrativy sboru byla pověřena kurátorka přírodovědného oddělení muzea Mgr. Marie Süssová, a to do , kdy odcházela na MD. Od byla tajemnicí sboru jmenována Bc. Martina Krátká, kurátorka sbírek z oddělení historie, a to na období dalších 3 let. Za rok 2013 bylo realizováno 13 kupních smluv a zakoupeny předměty do Sbírky Muzea dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, ev. č. MBH/ /185002, podsbírak jiná společenskovědná, zoologická, mykologická, další přírodovědná dokumentace a knihy a také do fondu odborné literatury. V průběhu roku 2013 bylo poradním sborem schvalováno vyřazení 1 sbírkové předmětu ze sbírky. Podle 9, odst. 1, písm. j zák. Č. 122/2000Sb., z důvodu neupotřebitelnosti ve smyslu 9, odst. 5 zák. 122/2000 Sb. Jednalo se o předmět zapsaný v CES pod inv.číslem v podsbírce jiná-společenskovědná (proutěný košík z pozůstalosti V. Lopaty z Veselé čp. 3, získaný v r převodem z odúmrti v r a do sbírek zařazený v r. 1998). Vzhledem k tomu, že muzeum získalo v mezidobí obdobný předmět v lepším stavu, bylo kurátorem sbírek a konzervátorem doporučeno vyřazení. Vyřazení bylo schváleno MK ČR. Podrobněji je akviziční činnost zmíněna v dalších částech výroční zprávy u jednotlivých odborných oddělení. Akvizice sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna celkem Kromě koupě a vlastního výzkumu pracovníků muzea, pocházela velká část nově získaných předmětů z darů občanů z Rokycanska nebo s Rokycanskem spojených rodovými 3

4 vazbami. K jednotlivým darům nebo souborům darů byly dárcům vystaveny ředitelkou muzea darovací smlouvy. Ty jsou dárcům předávány osobně nebo zasílány poštou. Po jejich podpisu jsou předměty zařazeny do sbírek a zapsány v přírůstkové knize příslušného oddělešní. Z odborných oddělení pak dárci obdrží Děkovné listy, v nichž již jsou zapsána čísla, pod kterými byly předměty ve sbírce evidovány. Pro všechna oddělení muzea bylo v roce 2013 realizováno 32 darovacích smluv, převážná část z nich byly dary předmětů pro oddělení historie a společenských věd, menší část pro muzejní knihovnu. Kromě předmětů, které doplňují sbírkové fondy, jsou mnohdy společně s dary získány předměty, které jsou využívány pouze k výstavním projektům nebo doprovodným edukačním programům. Ty jsou jako duplikáty nebo multiplikáty zapisovány do tzv. Doprovodné dokumentace a nepodléhají režimu ochrany sbírek. V oddělení informací a knihovně jsou knihy nesbírkové povahy zapisovány do fondu odborné literatury. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace podle oddělení v r Předměty zapsané do doprovodné dokumentace ( počet čísel/počet ks) Oddělení historie a společenských věd 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3.čtvrtletí 4. čtvrtletí 0/0 24/35 0/0 16/222 Oddělení paleontologie 0/0 1/1 0/0 0/0 Oddělení přírodních věd 0/0 0/0 0/0 2/2 celkem 0/0 25/36 0/0 18/224 Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v závazných termínech vždy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel Botanická Další-přírodovědná dokumentace Entomologická Jiná-společenskovědná Knihy Mineralogická 771 Mykologická Negativy a diapozitivy Paleontologická Petrografická 459 Zoologická 432 Celkem*(včetně čísel zrušených) V r došlo k opožďování při zasílání aktualizací z MK zpět na muzeum, proto je uveden stav k , nikoli k Evidence sbírek v programu CESÍK je shromažďována na PC v oddělení paleontologie, kam se údaje přenášejí z verzí jednotlivých oddělení. Zapisují je pověření 4

5 vedoucí pracovníci oddělení (Mgr. Jan Lehner za historické oddělení, RNDr. Miroslava Šandová - přírodovědné oddělení, Martina Korandová za oddělení paleontologické a Mgr. Václav Zdráhal za oddělení informací a knihovnu). Oddělení historie a společenských věd Za rok 2013 bylo v oddělení historie získáno 3910 sbírkových předmětů, které byly zapsány od přírůstkovými čísly 1/ /2013. Tento stav je k Předměty do chronologické evidence zapisovala kurátorka sbírek oddělení Mgr. Radka Praumová. Ta byla zároveň pověřena zápisem předmětů do přírůstkové knihy (modul Evidence) v počítačovém programu Demus. Současně též přepisovala do program Demus-Evidence staré přírůstkové knihy, aby bylo možno standardně využívat program Demus. Tab. 1 Počet nově získaných a zapsaných přírůstků v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová celkem Tab. 2 Počet starých přírůstků přepsaných do database Demus-Evidence Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence I.čtvrtletí Počet č.počet ks II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č. Počet ks Mgr. Praumová Mgr. Lehner celkem Pozn.: 1. čtvrtletí přír. čísla z roku 1983, 1989, 2007, 2008 (papírový materiál, fotografie, hračky) 2. čtvrtletí přir. čísla z roku 1978 až 1980 (fotografie) 3. čtvrtletí přir. čísla z roku 1981 (fotografie) 4. čtvrtletí přir. čísla z roku 1983 (úmrtní oznámení, pozůstalost Hlavsa,papírový material a tisky) K zajímavým darovaným přírůstkům patří osobní dokumenty rokycanských občanů PhMr. Miloslava Kofroně z období 2. světové války a osobní dokumenty a rodinné fotografie z rodiny J. Fryče, dále fotografie z veřejného cvičení DTJ z rodinného majetku pana Jaroslava Polky z Volduch, maturitní tablo gymnasia v Rokycanech z r a fotografie tanečních kurzů z Rokycan od p. Alexandry Duchkové z Plzně, zemědělské nářadí a nástroje a také kuchyňské předměty od p. Jiřího Matouška z Mýta, dřevěné stavebnice od p. Kamila Kocourka z Holoubkova, soubor dětského oblečení ze 70. let 20. století, hraček zn. Hamiro a domácích spotřebičů včetně prospektů a dokladů od bývalé pracovnice muzea p. Miluše Kobesové z Karlových Varů, cvočky šarky od R. Šimka z Rožmitálu p. Třemšínem, součásti oděvů a soubor šicích potřeb z let 20. století od p. Jiřiny Kadlíkové z Plzně, 2 obrazy A. Lichta Zátiší s květinami od p. Tomáše Zacha z Kařeza, osobní dokumenty a kroniky rodu paní Žofie Hudecové z Kolvína a rodu Preisů z Padrtě, osobní dokumenty ze 70. let a textilní nášivky od paní Jiřiny Hudecové z Rokycan, obraz Relief s mušleni 5

6 výtvarníka P. Niebauera z Rokycan, včetně výtvarného návrhu, domácí spotřebiče z 50. let 20. století z rodiny M. Šandové z Holoubkova, velký soubor předmětů vztahujících se k činnosti ČD, včetně odborné literatury od p. Karla Píseckého z Radnic, soubor dokumentů z OV ČSBS v Rokycanech, výrobky OPP Rokycany od p. Vladimíra Čejky z Hrádku aj. Zajímavou kolekci železných výrobků získalo muzeum od účastníků souitěže Dobřívský cvoček v rámci Hamernického dne v Dobřívě. Zajímavé byly i další drobnější dary, které zde nezmiňujeme, všechny však obohatily muzejní sbírky a muzeum je dárcům velmi vděčno za jejich přízeň. Významné místo mezi zakoupenými předměty zaujímají 3 obrazy malíře Bronislava Losenického, koupené z jeho pozůstalosti a obrazy a grafika malíře Miroslava Kozlíka z Rokycan, zemřelého v r. 2013, zakoupené od rodiny. K zajímavým předmětům patří i grafické návrhy a vizualizace lokomotiv rokycanského designera F. Pelikána. Všechny zakoupené i darované předměty byly získány v souladu s plánem akviziční činnosti muzea. Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka. Členění do skupin je uváděno podle pasportizace sbírek AMG z r Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů (uveďte název fondu) Tab. 3 Počet zapsaných přírůstků podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet ks archeologické sbírky umělecko- historické Numismatické-faleristické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Kulturně - historické smíšené sbírky celkem Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány. Tab. 4 Nově získané sbírky podle zůsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zařazení Jiný způsob do sbírek celkem

7 Předměty, které nebyly zapsány do podsbírky jiné společenskovědné jako sbírkové předměty, ale svým tématem s jinou společenskovědnou sbírkou souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace (signatura HXD). Jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace digitálních snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Tab. 4 Předměty zařazené do doprovodné dokumentace HXD I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č. počet ks DVD nosiče MC nosiče videokazety CD nosiče Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Do knihy doprovodné dokumentace je zapsal Mgr. Jan Lehner, pověřený jejím vedením. Předměty patřící do doprovodné dokumetace jsou ukládány v regálech v průjezdu domu čp. 123 v Rokycanech mimo vlastní depozitáře, protože nepotřebují tak přísný depozitární režim jako sbírky. Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2013 zapsáno celkem 49 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2013 až 49/2013. Jednalo se o předměty z podsbírek zoologické (dermoplastické preparáty ptáků, hnízda a hnízda s vejci, mykologické (exikáty hub), podsbírky další-přírodovědné dokumentace (digitální fotografie hub) a podsbírky botanické (exikáty cévnatých rostlin z oblasti Brd). Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena RNDr. M. Šandová. Do PC evidence v modulu Demus - Zoologie přírůstky zapsala Mgr. Süssová. Počet nově zapsaných přírůstkových čísel Tab.1 Nově získané sbírky v oddělení přírodních věd v r I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová celkem Tab. 2 Přírůstky sbírek oddělení přírodních věd podle jednotlivých podsbírek Počet nově zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks Botanika Mykologie Zoologie Entomologie

8 Další přírodovědná dokumentace celkem Tab. 3 Sbírky oddělení přírodních věd podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Předměty související se sbírkou, které nejsou do sbírek zařazeny, jsou zapisovány do doprovodné dokumentace (NXD). V r byly do této evidence zapsány 2 předměty a dále bylo prováděno třídění duplicitních materiálů získaných při tvorbě nové přírodovědné expozice. Ty budou zapsány do evidence NXD v r Vedením knihy doprovodné dokumentace byla i v roce 2013 pověřena Mgr. Marie Süssová. Předměty z doprovodné dokumentace jsou řádně uloženy v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace vyšších hub, zakoupením nálezů z širšího region Rokycanska od sběratele Oldřicha Jindřicha. Sběry mykofyt byly doplněny i jejich digitálními snímky z místa nálezu, které jsou evidovány v podsbírce další přírodovědná dokumentace (KS10/2013 a KS11/2013). V zoologické podsbírce došlo k doplňování druhů, které nejsou ve sbírce dosud zastoupeny nebo které nahradí úbytek exponátů pro výstavní účely z důvodu využití stávajících sbírek v nové expozici. Jedná se o preparáty ptáků a savců, které byly zakoupeny od preparátora, člena mysliveckého sdružen Stráně Rokycany Petra Špeliny z Borku a jím preparovány ( KS12/2013). Zpravidla se jedná o úhyny způsobené sražením auty a nálezy ze záchranných stanic v Plzni a v Rokycanech, s nimiž přírodovědné oddělení dlouhodobě spolupracuje, případně nálezy uhynulých zvířat získané vlastními pracovnicemi oddělení. Zooložka muzea Mgr. Süssová je členkou Záchranné stanice v Plzni. Do botanické podsbírky byly zapsány sběry cévnatých rostlin z oblasti Brdy, získané v minulých letech, které byly postupně odborně revidovány kurátorkou sbírek a taxonomyspecialisty. Sbírky byly průběžně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla kurátorka sbírek dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. 8

9 Paleontologické oddělení Paleontologické oddělení v roce 2013 nezískalo nové přírůstky, sbírky nebyly nakupovány ani oddělení nezískalo žádné dary do sbírek. Pokračovalo se ve zpracovávání přírůstků získaných v předchozích letech. Vedením přírůstkové knihy i vedením doprovodné dokumentace PXD byla, stejně jako v předchozích letech, pověřena dokumentátorka Martina Korandová. Ta je pověřena i vedením celého oddělení. Tab.1 Předměty zapsané v r do doprovodné dokumentace Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace v r digitálních snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií negativy Diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem V r bylo do doprovodné dokumentace paleontologického oddělení (signatura PXD), zapsána 1 videokazeta o díle Joachima Barranda, která byla do oddělení převedena z oddělení historie. Je využívána průvodci muzea v paleontologické expozici nebo k doprovodným programům pro školy. V průběhu roku 2013 vypomáhala pracovnice oddělení paleontologie Martina Korandová v oddělení historie a společenských věd při inventarizacích sbírkového fondu jako předsedkyně inventarizační komise, a to jak při řádných dílčích inventarizacích stanovených pro rok 2013, tak i při dodatečných inventarizacích za roky , kdy byly dohledávány předměty, které nebyly nalezeny při řádných inventarizacích v důsledku uložení na jiných místech mimo fond v přeplněných depozitářích, ev. v důsledku chyb v evidenci. Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v doplňování odborné literatury pro jednotlivá oddělení muzea a doplňování regionální literatury. Realizována byla nákupy v knihkupectvích a objednávkami u vydavatelů, dále získáváním regionální literatury do konzervačního fondu dary, koupěmi a výměnou publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem. Tab. 1 Nově zapsané knihy do přírůstkových knih knihovny Počet zapsaných I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí přírůstkových čísel počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet ks Odborná literatura Region Celkem

10 Dále byly zapisovány knihy získané v uplynulých obdobích, u nichž byla při inventarizaci fondu uloženého v depozitáři v Mýtě zjištěna duplicitní signatura. Počet zapsaných přírůstkových čísel je vysoký především proto, že se do přírůstkových seznamů zapisovaly časopisy a publikace s duplicitním přírůstkovým číslem nebo bez přírůstkového čísla. Knižní jednotky byly zapisovány do přírůstkových seznamů č. 20 a č. 21 (od , od př. č ). Touto činností se zabýval vedoucí knihovny Mgr. Václav Zdráhal. Za rok 2013 nebyl evidován žádný přírůstek starých tisků. Počet přírůstkových čísel k byl , počet přírůstkových čísel k činil Tab. 2 Počet knižních jednotek podle způsobu nabytí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných (převodem) koupí Počet knih získaných výměnou Počet knih získaných převodem Počet knih získaných jiným způsobem jakým celkem Některé zajímavé přírůstky muzejní knihovny v roce 2013: Knihovna dr. ing. arch. Rudolfa Černého (architektura), pozůstalost Jindřicha Falce z Mirošova (regionální publikace), pozůstalost Miroslava Kozlíka z Rokycan (umění, malířství), dar Karel Písecký z Radnic (hlavně publikace o ochraně přírody a o železnici). K zajímavým přírůstkům patří i publikace Josef Václav Sládek - rodopisná zpráva; 140. výročí rokycanského gymnázia (katalog výstavy, představeni výtvarníci spojení s gymnáziem Rokycany); Radnicko v lidovém podání; Bronislav Losenický ; Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1, 2; Savci České republiky; Poselství dřeva; Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky; Das Eisenwerk Lauchhammer unter den Grafen von Einsiedel; Volný čas v českých zemích ; Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska; Podbrdské pověsti a příběhy; Pověsti z míst tajemných i kouzelných: Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a Mirošovsko; Když už jsi muž, tak vlasti služ; Deset let Školy muzejní propedeutiky. Muzeum si v r vyměňovalo publikace s následujícími institucemi za jím vydávaný Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech: Muzeum Českého krasu v Berouně, Knižnica Slovenského národného múzea v Bratislavě (Slovensko), Muzeum v Bruntále, Muzeum Jindřichohradecka, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Západočeské muzeum v Plzni, SOA v Praze Státní okresní archiv v Příbrami, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Herder-Institut Marburg (Německo), Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Muzeum Českého lesa v Tachově, Muzeum Blansko, Muzeum města Ústí nad Labem, Muzeum Slaný a Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku. 10

11 Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2013 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení soustředěna na několik úkolů. V prvé řadě to byly výzkumy v oboru archeologie, prováděné jako archeologický dohled na staveništi kruhového objezdu ulic Plzeňská, ul. Míru, Třebízského a Jiráskova v Rokycanech, dále archeologický dohled na staveništi polyfunkčního domu No. 2 v Starobranské ul. v Rokycanech a dohled na náměstí TGM na staveništi při výměně plynovodu. Tyto výzkumy zajišťovala Mgr. Praumová ve spolupráci s oddělením záchranných archelogických výzkumů ZČM v Plzni. Ve spolupráci s pracovníkem Regionálního muzea v Teplicích PhDr. Jindřichem Štefflem se Mgr. Praumová podílela na archeologickém výzkumu depotů únětické kultury z vrchu Líska a vrchu Boreč, se spoluautory Petrem Krištufem a Ondřejem Švejcarem se věnovala přípravě studie Monumentalita mohyl v době bronzové: odraz rodiny, nobility, genderu, nebo kulturní příslušnosti. Zabývala se též specifickými projevy pohřebního ritu mohylové kultury střední doby bronzové a zajišťovala na speciálním archeologickém pracovišti rentgenfluorescenční analýzu (RFA) spony inv.č z muzejních sbírek. Mgr. Lehner se věnoval výzkumu archivních historických materiálů o Strašických dělnických spolcích pro přípravu příspěvku na konferenci Tradice a současnost železářské výroby VII., pořádané muzeem v říjnu Dále se věnoval výzkumu historie děkanského kostela P. M. Sněžné v Rokycanech a na rokycanské Noci kostelů výsledky bádání přednesl v příspěvku Z historie kostela P. M. Sněžné. Mgr. Lehner společně s Bc. Roušalovou se dále věnovali studiu odborné literatury a pramenů pro ikonografii a přípravě textů k výstavě Chladné zbraně, realizované v muzeu ve 4. čtvrtletí Bc. Roušalová se věnovala studiu pramenů a výzkumu týkajících se podmaleb na skle, pro závěrečnou práci školy muzejní propedeutiky, věnované právě této problematice. Mgr. Kalousová se věnovala výzkumu hmotné kultury rokycanských měšťanských domácností v století, výsledky zpracovala do studie pro sborník vydávaný muzeem. Pro přípravu scénáře k výstavě k výročí gymnasia v Rokycanech pak studovala archivní materály, jejichž výsledkem byl scénář k muzejní výstavě a spolupráce na její realizaci. Dále se věnovala studiu archivního materiálu pro konferenci A když smrt zavolá kde přednesla výsledky výzkumu v přednášce Příspěvek k vnímání stáří, nemoci a smrti v rokycanských kšaftech v 16. až 18. století a také na přednášce Rodinné struktury v Rokycanech v 16. až 18. století v Radnicích. Podrobnosti o přednesených tématech a publikovaných pracích jsou uvedeny v samostaných kapitolách - Přednášková činnost, Ediční činost muzea a Publikační činnost pracovníků. Členství pracovníků oddělení v odborných společnostech: Mgr. R. Praumová Společnost přátel starožitností Praha; oborová komise archeologů AMG ČR Mgr. Kalousová Sdružení historiků ČR, historický klub Praha; oborová komise historiků AMG ČR Bc. Roušalová oborová komise restaurátorů a konzervátorů AMG ČR 11

12 Oddělení přírodních věd V přírodovědném oddělení zajišťuje výzkumnou činnost v oblasti botaniky RNDr. Šandová. V rámci výzkumu synantropní vegetace regionu byl určován rostlinný materiál z výzkumu ruderálů v obci Kařez a sběry cévnatých rostlin z výzkumu květeny Brd z předchozích let. Ve spolupráci s nositelem grantu o výzkumu květeny Brd (Hornické muzeum Příbram, botanické oddělení), byly upřesňovány mapové podklady k výskytu rostlinných druhů v Brdech a formulace lokalit. Dále se činnost kurátora botanických sbírek soustředila na přípravu přednášek k nově otevřené přírodovědné expozici Příroda pro budoucnost. Expozice je výsledkem odborné a výzkumné práce dr. Šandové. Přednášky byly předneseny jednak na celostátním setkání ČSOP ve Volduchách, dále na jednání oborové botanické komise AMG ČR v Kladně-Čabárně a také pro Klub seniorů v Rokycanech. Mimo botanické téma se dr. Šnadová věnovala výzkumu historie podniku OPP v Rokycanech a výsledky výzkumu prezentovala na přednášce na konferenci o železářství pořádané muzeem a ve studii, připravené do sborníku muzea. Mgr. M. Süssová, kurátorka zoologických a entomologických sbírek, v r zpracovávala scénář k výstavě Blanokřídlí a dvoukřídlí hmyz na okraji zájmu a věnovala se výzkumu ptactva (sčítání ptactva) a zejména sběru hnízd, pro připravovanou budoucí výstavu v následujících letech. Členství pracovníků oddělení v odborných společnostech: RNDr. Mgr. Miroslava. Šandová členka České botanické společnosti AV a členka Západočeské pobočky bot. společnosti (od r. 1970); členka botanické komise AMG ČR; pracuje jako Strážce ochrany přírody a krajiny ČR; předsedkyně Kolegia muzeí královských měst AMG ČR Mgr. Marie Süssová - spolupracovnice Záchranné stanice živočichů v Plzni Oddělení paleontologie Oddělení neprovádělo v r samostatné terénní výzkumy. Dokumentátorka oddělení M. Korandová spolupracovala při určování materiálů s externími spolupracovníky. Ve spolupráci s doc. Merglem (ZČU v Plzni) probíhalo doplnění odborných informací a systému brachiopodové sbírky získané od paleontologa Dr. Havlíčka. Doplňují se podrobné odborné informace o paleontologickém materiálu z původních karet Dr. Havlíčka. Další zdroj informací, Treatise on Invertebrate Paleontology part Brachiopoda (systém brachiopodů), poskytnutý doc. Merglem v elektronické podobě, slouží jako základ k zařazení brachiopodového materiálu do systému. Výsledkem by měla být podrobná a pokud možno co nejkompletnější databáze informací o jedné z největších brachiopodových sbírek v Čechách Na základě badatelské návštěvy z r. 2012, při které byl prozkoumán a nafotografován typový materiál z lokality Kočka - Kodymirus sp. badateli z USA (James C. Lamsdell, Martina Stein a Paul A. Selen), byl prezentován paleontologický materiál v publikaci Naturwissenschaften (2013) 100: pod názvem Kodymirus and the case for convergence of raptorial appendages in Cambrian arthropods. Již publikovaný materiál byl opětně nafotografopván a podrobně popsán. Členství pracovníků oddělení v odborných společnostech: Martina Korandová přihlášena jako člen oborové komise geologů při AMG ČR 12

13 Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních muzea pokračovalo odborné zpracovávání a systematická evidence sbírek v programu Demus ve verzích: Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie. V oddělení přírodních věd také v programu Bach - Fotoarchiv a Bach-Archiv činnosti (další přírodovědná dokumentace a archiv činnosti muzea). V souvislosti s obměnou PC v oddělení přírodních věd byla zde nainstalována nová verze programu Bach, při jejíž úpravě (úprava jednotlivých formulářů a tabulek, tak aby odpovídaly specifickým potřebám muzea) spolupracovala s dodavatelskou firmou Dr. Šandová. Konečnou instalaci provedl pracovník dodavatelské firmy z Olomouce ing. Nechvátal. Program Bach-Fotoarchiv byl nově nainstalován a je využíván rovněž v oddělení historie a společenských věd k evidenci podsbírky negativy. Počet sbírkových předmětů zpracovaných v r do systematické evidence je uveden u tabulek a popisu činnosti v této oblasti u jednotlivých oddělení. Informace o inventarizací jsou shrnuty v kapitole věnované této problematice muzeum dokončovalo desetiletý harmonogram revizí, který si stanovilo na léta a zároveň v r zahájilo nový, 15 letý harmonogram periodických revizí v souladu s novelizovaným zákonem o ochraně muzejních sbírek, neboť přektočilo limitní počet sbírkových předmětů. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo nově v oddělení historie zapsáno v r celkem inventárních 2367 čísel, tj ks sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Tab.1 Nově zkatalogizované předměty (systematická evidence) v programu Demus- Katalog Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet ks II.čtvrtletí Počet č.počet ks III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet ks Mgr. Praumová Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Merglová Stránská Mgr. Martina Krátká Bc. Martin Šimeček Ph.Dr. Miroslav Hus Celkem Jednalo se o přírůstky z let 2008, 2011 a 2012 (hračky, kuchyňské náčiní, papírový materiál), fotografie, předměty neurčené nebo nezapsané mezi inventarizovaným materiálem v depozitáři F15, pozůstalost dr. Horáka. Externí pracovník dr. Hus zpracovával neurčené fondy numismatické. Celkový počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů (označení skupin dle pasportizace sbírek) je uveden v další tabulce. Tab. 2 Nově zkatalogizované předměty podle fondů 13

14 Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Numismatické-faleristické Kulturně - historické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Smíšené sbírky Umělecko-historické Archeologické celkem Zároveň byly na oddělení pracovníky přepisovány evidenční karty původně psané strojem (trojdílné katalogizační karty používané od r. 1966), v číselné posloupnosti do PC (program Demus-Katalog 2001). Pro urychlení prací bylo oddělení i v r posíleno 1 pracovníkem na dobu určitou (Mgr. Martin Šimeček, zástup za Bc. Krátkou do doby návratu pracovnice z rodičovské dovolené, tj ). Tab. 3 Počet přepsaných starých evidenčních karet (strojem psané trojdílné karty) v r Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do Programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks Mgr. Praumová Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Krátká Mgr. Merglová Stránská Bc. Šimeček Bc. Roušalová Celkem V oddělení zároveň probíhalo čištění databáze od formálních i faktografických chyb a překlepů, které byly v databázi zaneseny v předchozích letech, zejména v letech Tab. 4 Počet opravených záznamů v počítačové evidenci Demus Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí PhDr. Frolík Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Praumová Merglová Stránská Bc. Šimeček celkem

15 Rozepisování a oprava karet se týkala fondu pohlednice (Mgr. Merglová-Stránská), válečný papírový materiál, pozůstalost dr. R. Černého, katalogizace úmrtních oznámení, pozůstalosti Fr. Cipry, H. Entera, Miroslava Šebka, Emila Maška (Mgr. Kalousová). Mgr. Lehner pracoval na rozepisování a opravě karet tisků, školství, pozůstalosti J.Wünsche, papírového materialu válečného, na určení a evidování předmětů z pozůstalost Dr. B. Horáka, Mgr. Šimeček na upřesnění pozůstalosti Dr. R. Černého (doplnění záznamů a ověření fyzického počtu) a na katalogizaci pozůstalosti Ing. Hlavsy, Bc. Krátká na katalogizaci pozůstalosti Ing. Hlavsy. Opravy karet německých mincí z 19. století provedl dr. Miroslav Hus. Evidence negativů oddělení historie v r byla zapisována do nově instalované verze Bach-Fotoarchiv (Mgr. Praumová). Pro provedení inventarizací byly ředitelkou stanoveny inventarizační komise, do nichž jako členové byli jmenováni i pracovníci jiných odborných oddělení muzea a které se největší měrou podílely na odstranění chyb a uvedení databáze do souladu s evidenčními podklady. V první pracoval Mgr. Jan Lehner ve spolupráci s M. Korandovou. Pod vedením Mgr. J. Nobilisové z přírodovědného oddělení, která byla předsedkyní druhé inventarizační komise v oddělení historie pracovali Mgr. Merglová Stránská, Mgr. Praumová, J. Švec, S. Volková a Bc. Krátká. V návaznosti na řádné inventarizace historických fondů provedené v předchozích letech probíhaly i dodatečné inventarizace a byly dohledávány předměty zatím nenalezené z důvodu přeplněných depozitářů a bylo pokračováno ve scelování fondů. Rozpracována je 3. část inventarizace předmětů uložených v depozitních prostorech F15 a F16 (různé fondy, především tisky, pozůstalosti, plakáty, devocionálie, plakáty školní a závěsné školní obrazy, podmalby za sklem, školní pomůcky, dokumentace Marily, Hamira, Sokola, tiskoviny, bleskovky z JZD, porevoluční volební propagační materiály, aj.), která bude dokončena v r Byla prováděna inventarizace fondu uloženého v depozitáři ve Volduchách, fondu uloženého v trezoru České spořitelny a mimořádná namátková revize fondů železo-kovy a nábytek v souvislosti s návratem pověřeného správce depozitáře z RD. Byla zahájena nová inventarizace fondu hudebního archivu (dle harmonogramu na léta ). Protože se muzeu podařilo získat na částečný pracovní úvazek za Mgr. Nobilisovou, která odešla do důchodu, kvalifikovaného muzikologa Paed Dr. Jiřího Frolíka, bylo přistoupeno k revizi hudebního archivu (partitur). Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou ukládány na odborném oddělení a v 1 výtisku v archivu u ředitelky muzea. Práce velmi komplikují stísněné depozitní prostory i pracovny historického oddělení, které znemožňují řádnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami. Projevil se také problém se zastaralou technikou (PC) a technické problémy provozu programu Demus po instalaci výkonnějších počítačů. Tab. 5 Inventarizace sbírek oddělení historie v r Inventura Počet inv.č. za rok 2013/ počet ks Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná - různé 27623/74935 fondy uložené v depozitářích F15 a F16 Řádná periodická inventarizace za rok 2012, - podsbírka negativy 717/1254 Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná 311/324 sbírkový fond uložený ve Volduchách Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná fond 7771/14504 hudební archiv 1. část Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná-fond 231/

16 uložený v trezoru v České Spořitelně Mimořádná namátková inventarizace, podsbírka jiná společensko-vědná -fond železo 92/95 kovy Mimořádná namátková inventarizace, podsbírka jiná společensko-vědná -fond nábytek 38/49 CELKEM 36749/92195 Pozn.: Mimořádná namátková inventarizace fondů železo-kovy a nábytek v depozitáři v Mýtě se uskutečnila při návratu správce depozitáře Bc. Krátké po RD, v době její nepřítomnosti byly vstupy do depozitáře realizovány komisionelně na základě příkazu ředitelky muzea. Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd byly do systematické evidence zapsány přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace a přírůstky z r z podsbírky mykologické. Evidenci provedly Dr. Šandová a S. Volková. Z podsbírky zoologické byly průběžně zpracovávány přírůstky za rok Zapsala je Mgr. Süssová. Tab.1 Nově zkatalogizované sbírky oddělení Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet ks II.čtvrtletí Počet č.počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č.počet ks Dr. Šandová M. Süssová Volková Celkem Tab. 2 Nově zkatalogizované sbírky oddělení podle fondů (podsbírek) Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence přír. odd. podle fondů I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Botaniky Zoologie Entomologie Mykologie Další přírodovědná dokumentace Celkem Zároveň byly opravovány záznamy (drobné formální chyby) v databázi v programech Bach i Demus (překlepy, nestejné mezery, chybně vložená interpunkční znaménka, chybně vložená signatura či jiná forma jména), aby byla zajištěna možnost filtrování záznamů. Tab. 3 Opravené a doplněné záznamy v databázi Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus a Bach I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks Dr. Šandová (Bach)

17 Mgr. Süssová (Demus) celkem K evidenčním kartám podsbírky další doprovodná dokumentace byla přidávána obrazová dokumentace celkem 140 ks digitálních fotografií hub - prováděla dr. Šandová. Byly vytištěny evidenční karty nově evidovaných sbírek zoologie a entomologie, svázány a odevzdány k archivaci na ředitelství muzea (Mgr. Süssová). Všechny evidenční záznamy v počítačích byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). Dokumentátorka oddělení S. Volková zajišťovala v průběhu roku zpracování archivu o činnosti muzea v předchozích letech, a to v v programu Bach - Archiv. Počty zpracovaných dokumetů uvádí následující tabulka. Tab. 4 Archiv) Archiv činnosti muzea nově katalogizované dokumenty (program Bach- Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) S. Volková- archiv činnosti muzea (Bach) I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Celkem Inventarizace sbírek v roce 2013 se v přírodovědném oddělení týkala dodatečné inventarizace podsbírky entomologické z důvodu předávání sbírek kurátorce sbírek Mgr. Süssové. Inventarizaci provedla inventarizační komise na základě příkazu ředitelky muzea č. 5/2013. Při inventarizaci byly odstraněny drobné formální chyby nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dále byla provedena inventarizace přírůstků podsbírky zoologické za rok 2013, která byla prováděna přímo při evidenci sbírek, stejně jako inventarizace přírůstků za r v podsbírce sbírce mykologické. Dále se uskutečnila inventarizace části podsbírky botanické, dílčí části skupiny Spermatophyta. Sbírky jsou řádně uloženy v depozitáři objektu čp. 135/I. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Tab. 5 Sbírky oddělení přírodních věd inventarizované v r Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka botanická Dodatečná inventarizace za r podsbírka entomologická Řádná periodická inventarizace za r podsbírka zoologická (přírůstky 2013) Řádná periodická inventarizace za r podsbírka mykologická (přírůstky 2013) Řádná periodcká onventarizace za r podsbírka botanická celkem

18 Pracovnice oddělení Mgr. Nobilisová (do V./2013) a S. Volková vypomáhaly při inventarizacích fondů v oddělení historie jako členky ev. předsedkyně inventrizační komise a při inventarizaci v oddělení paleontologie. Paleontologické oddělení Veškerý sbírkový materiál zapsaný do přírůstkové knihy je v oddělení zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus. Pracovnice oddělení M. Korandová se věnovala upřesňování a doplňování záznamů v katalogizačních kartách. Při odborné katalogizaci v r spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných zápůjček. V průběhu práce s databází sbírek byly upřesňovány záznamy a do Katalogu Demus-Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. Jednalo se o údaje opsané z původních evidenčních karet paleontoga dr. Havlíčka (poznámky o vzniku, poznámky o místě sběru, popis fosilie a upřesnění signaturou u jiného čísla dr. Havlíčka a,b,c..). Dosud bylo doplněno a upřesněno kompletních záznamů z karet Dr. Havlíčka (místo vzniku, poznámka vzniku, popis,datace, lokalita, souvrství apod.). V oddělení je i nadále vedena Kniha doprovodné evidence (PXD), v níž jsou evidovány nesbírkové předměty a duplikáty. Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová. Tab. 1 Počet opravených a doplněných záznamů v databázi v r Počet opravených a doplněných záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová Celkem Dle příkazu ředitelky č.2/2013 k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část cizina), nerevidované v předchozích letech. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehož jeden výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, druhý výtisk je uložen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE 2013, počet je uveden v následující tabulce. Tab. 2 Počet inventarizovaných předmětů v oddělení paleontologie v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond cizina, 2/2013 I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Korandová celkem Sbírka je dobrém stavu a řádně uložena v depozitáři v prachutěsných skříních, při revizi nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Při inventarizaci v depozitáři 2 bylo konstatováno,že fosilní materiál je v pořádku a není narušen v důsledku kolísání teplot a vlhkosti. Na inventarizaci se podílela M. Korandová (správce depozitáře) a Mgr. Süssová (pracovnice oddělení přírodních věd). 18

19 Oddělení informací a knihovna Katalogizace (systematická evidence) v oddělení byla prováděna v průběhu roku v systému Clavius. Záznamy v databázi prováděli pracovníci knihovny Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Vedle nově získaných přírůstků byla zapisována starší literatura, evidovaná dosud jen v papírové evidenci a uložená v depozitáři v Rokycanech a částečně v depozitáři v Mýtě. Byly doplňovány záznamy signatury 555 Br (brožury) a 182 Div (divadlo). Celkový počet všech záznamů muzejní knihovny v systému Clavius k činí , podle typu dokumentů se jedná o: články 20, AV média 71, diplomové práce 33, knihy , katalogy výstav 11, mapy 43, periodika 11, periodika retro Separáty 6339, výzkumné zprávy 20. Počet zapsaných inventárních čísel - nová katalogizace Tab. 1 Počet nově katalogizovaných knih v programu Clavius I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Tab. 2 Počet opravených záznamů v databázi Počet opravených záznamů I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V oddělení informací byla prováděna periodická revize i v r Šlo o revizi knižních jednotek umístěných v depozitáři v čp. 123 v Rokycanech (zároveň se zapisovaly v Claviu), dále signaturu HVL (umístěna na oddělení paleontologie k trvalé zápůjčce, lepily se čárové kódy) a regionální literaturu signatury Reg, umístěnou vdepozitáři Rokycanech čp Revize se prováděla nazákladě příkazu ředitelky muzea 3/2013. Uskutečnilo se razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize a zároveň i značení knih čárovými kódy pro usnadnění revizí v následujících letech. Inventarizaci prováděli Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Při inventarizaci byly zjištěny některé formální chyby ve značení knih (duplicita čísel a nejednotnost značení), které pocházejí ještě z původního ručního označování knih a časopisů při založení knihovny. V návaznosti na využívání programu Clavius lze tyto údaje změnit a opravit, což bylo stanoveno v závěrech inventarizačního protokolu a je postupně prováděno. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 19

20 Tab. 3 Inventarizace knih v roce 2013 a vylepování čárových kódů ( odborná literatura a sbírkové knihy) Počet revidovaných knih. I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks Signatura E 48 Signatura F 20 Signatura G 90 Signatura L 106 Signatura M 171 Signatura N 223 Signatura P 23 Signatura R 270 Signatura Z 98 Signatura HVL Signatura Reg 6793 Tab. 4 Inventarizace sbírkových knih (podsbírka knihy) v r Inventura Počet inv.č. Počet kusů Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka knihy regionální literatura CELKEM Pozn.: V CES jsou zapsány jako sbírkové pouze staré tisky a regionální literatura Ochrana sbírek Muzeum má zpracován Vnitřní předpis pro správu sbírek, vycházející se zákona 122/2000Sb. o správě sbírek v platném, znění a implementovaný na podmínky muzea a dále pokyny pro postup při zpracování sbírek a při přijímání předmětů do sbírek. Dalšími vnitřními předpisy, týkajícími se správy sbírek jsou Depozitární řád a Badatelský řád. Badatelský řád je k dispozici badatelům na odborných odděleních, depozitární řád je vyvěšen v depozitářích. Pro knihovnu platí Knihovní řád. Zápůjčky sbírek uvnitř organizace (mezi odděleními i v rámci oddělení) se uskutečňují formou interních zápůjček, které zpracovávají jednotliví vedoucí odborných oddělení a schvaluje ředitelka muzea. Vedeny jsou v jedné číselné řadě pro celé muzeum. Náležitosti interní zápůjčky i zápůjček externích upravují vzory formulářů, které jsou přílohou vnitřních předpisů. Předměty od cizích fyzických osob se zapůjčují muzeu na základě Reverzů, které jsou číslovány v jedné číselné řadě v kalendářním roce za celé muzeum. Mimo muzeum se sbírky půjčují na základě smlouvy o dočasném užívání sbírek (Smlouva o zápůjčce formulář programu Demus), které podepisuje příslušný vedoucí odborného oddělení v zastoupení ředitelky a na němž při vrácení sbírek potvrzuje převzetí a stav sbírek pracovník, který sbírky ukládá do depozitáře. Na odborných odděleních jsou vedeny knihy zápůjček i knihy výpůjček, které vede pověřený pracovník. Při nástupu nového pracovníka nebo při odchodu správce sbírek se provádí inventarizace namátková nebo úplná dle rozhodnutí ředitelky muzea (podle velikosti fondu). 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 1 OBSAH Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... 3 Vědeckovýzkumná činnost... 7 Evidence a inventarizace sbírek... 10 Ochrana sbírek... 12 Konzervace

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Zpravoval kolektiv pracovníků: - Mgr. Radoslav Vlk, Ph. D. náměstek Útvaru pro odbornou

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Regionální periodika pramen poznání místní historie a kultury. Program konference. 27. 28. března 2012 v Přešticích

Regionální periodika pramen poznání místní historie a kultury. Program konference. 27. 28. března 2012 v Přešticích Program konference 1 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Kulturní informační centrum Nepomuk ve spolupráci s Městy Nepomuk a Přeštice OS Aktivios OS Pod Zelenou Horou a pod záštitou Václava Koubíka člena

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č.

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2014 Směrnice o provádění inventarizací majetku a závazků - změna přílohy č. 1,2,3 k Pokynu č. 5/2011 Platí od: 01.11.2014 Určeno: v š e m

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

Výroční zpráva Muzea T. G. M. Rakovník, příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2013

Výroční zpráva Muzea T. G. M. Rakovník, příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2013 Výroční zpráva Muzea T. G. M. Rakovník, příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2013 1. Úvod: Rok 2013 byl pro Muzeum T. G. M. Rakovník celkově přínosným rokem a to jak v oblasti sbírkotvorné

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body:

Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body: Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2010 Zpráva

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Závěrečný účet tvoří:

Závěrečný účet tvoří: Závěrečný účet za rok 2013 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2013 Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

České noviny a časopisy včera, dnes a zítra. Celostátní akviziční seminář, Praha 17. 6. 2010

České noviny a časopisy včera, dnes a zítra. Celostátní akviziční seminář, Praha 17. 6. 2010 včera, dnes a zítra včera, dnes a zítra Legislativa Statistika Povinné výtisky Tištěné x netištěné včera Do r. 1990 Legislativa Český/Federální úřad pro tisk a informace včera včera včera R.1978 Český

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR Badatelský řád archivu Ministerstva zahraničních věcí České Republiky se vydává na základě 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Školní jídelna MANOLI s.r.o. Liberec, Partyzánská 530 Adresa: Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11 Identifikátor: 600 033 571 Zřizovatel:

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více