Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014

2 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení oddělení historie a společenských věd, taka by dokončilo úkol provést celkovou inventarizaci v průběhu 10 let. Další významnou akcí bylo pokračování přípravy 1. etapy rekonstrukce objektů v ul. J. Knihy v Rokycanech na depozitáře muzea. Třetím úkolem otevření nové přírodovědné expozice Příroda pro budoucnost za přispění dotace z programu ROP NUTS II Jihozápad, které bylo směrováno k výročí zakladatele muzea Dr. Bohuslava Horáka v r. 2012, ale vzhledem k průtahům projektu ROP, které byly zapříčiněny celkovým přehodnocováním projektů 5. výzvy, mohlo být realizováno až v r Všichni odborní pracovníci muzea i management muzea vynaložili mnoho odborných i organizačních sil ke zvládnutí stanovených úkolů. I když v průběhu realizace plánovaných úkolů docházelo k některým korekcím a změnám v personální oblasti z důvodu nástupu pracovnic k plnění mateřských a rodičovských povinností, tyto změny zásadně hlavní vytčené úkoly muzea neovlivnily. V následujícím výčtu aktivit muzea je možno se seznámit se všemi oblastmi a druhy činností, kterými se odborní i techničtí pracovníci muzea v průběhu roku zabývali a udělat si obrázek o tom, co se jim podařilo či nepodařilo. Komplikací, která vyžaduje náročnou organizační práci na všech úrovních vedení muzea, jsou nedostatečné prostory pro hlavní muzejní činnosti i pro práci s veřejností. Děkuji tímto všem pracovníkům muzea za jejich práci v průběhu roku 2013 a přeji jim i sobě, aby je nadšení neopustilo a aby se podařilo muzejní práci v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech v následujícím roce posounout opět na vyšší úroveň. V Rokycanech 20. února 2014 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 2

3 Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek byla i v r v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea v souladu se zákonem 122/2000Sb. v platném znění a se schválenou Koncepcí rozvoje muzea na léta Opírala se též o další koncenpční materiály muzea, tj. plány sbírky jednotlivých odborných oddělení, Plán digitalizace a upravené Plány ochrany sbírek oddělení. Podíleli se na ní výzkumní, odborní i techničtí pracovníci a kurátoři sbírek muzea. V této zprávě je činnost muzea presentována podle jednotlivých odborných oddělení muzea. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, který je poradním orgánem ředitelky muzea, se v r uskutečnilo celkem 2x, a to a Členy poradního sboru v r byli i nadále PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru, která však byla dlouhodobě nemocná a jednání sboru se nezúčastnila), dále členové PhDr. A. Voříšková (etnografické oddělení NM v Praze), Mgr. F. Povolný (historik - Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová (historik), RNDr. Petr Budil, Ph.D. (paleontolog, Ústřední geologický ústav Praha), PhDr. Dagmar Braunová (kunsthistorik, ZČM Plzeň), PhDr. Jana Potužáková (emeritní ředitelka Západočeské galerie v Plzni) a RNDr. Roman Vacík (zoolog, ZČM v Plzni). Tajemníkem poradního sboru a vedením administrativy sboru byla pověřena kurátorka přírodovědného oddělení muzea Mgr. Marie Süssová, a to do , kdy odcházela na MD. Od byla tajemnicí sboru jmenována Bc. Martina Krátká, kurátorka sbírek z oddělení historie, a to na období dalších 3 let. Za rok 2013 bylo realizováno 13 kupních smluv a zakoupeny předměty do Sbírky Muzea dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, ev. č. MBH/ /185002, podsbírak jiná společenskovědná, zoologická, mykologická, další přírodovědná dokumentace a knihy a také do fondu odborné literatury. V průběhu roku 2013 bylo poradním sborem schvalováno vyřazení 1 sbírkové předmětu ze sbírky. Podle 9, odst. 1, písm. j zák. Č. 122/2000Sb., z důvodu neupotřebitelnosti ve smyslu 9, odst. 5 zák. 122/2000 Sb. Jednalo se o předmět zapsaný v CES pod inv.číslem v podsbírce jiná-společenskovědná (proutěný košík z pozůstalosti V. Lopaty z Veselé čp. 3, získaný v r převodem z odúmrti v r a do sbírek zařazený v r. 1998). Vzhledem k tomu, že muzeum získalo v mezidobí obdobný předmět v lepším stavu, bylo kurátorem sbírek a konzervátorem doporučeno vyřazení. Vyřazení bylo schváleno MK ČR. Podrobněji je akviziční činnost zmíněna v dalších částech výroční zprávy u jednotlivých odborných oddělení. Akvizice sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna celkem Kromě koupě a vlastního výzkumu pracovníků muzea, pocházela velká část nově získaných předmětů z darů občanů z Rokycanska nebo s Rokycanskem spojených rodovými 3

4 vazbami. K jednotlivým darům nebo souborům darů byly dárcům vystaveny ředitelkou muzea darovací smlouvy. Ty jsou dárcům předávány osobně nebo zasílány poštou. Po jejich podpisu jsou předměty zařazeny do sbírek a zapsány v přírůstkové knize příslušného oddělešní. Z odborných oddělení pak dárci obdrží Děkovné listy, v nichž již jsou zapsána čísla, pod kterými byly předměty ve sbírce evidovány. Pro všechna oddělení muzea bylo v roce 2013 realizováno 32 darovacích smluv, převážná část z nich byly dary předmětů pro oddělení historie a společenských věd, menší část pro muzejní knihovnu. Kromě předmětů, které doplňují sbírkové fondy, jsou mnohdy společně s dary získány předměty, které jsou využívány pouze k výstavním projektům nebo doprovodným edukačním programům. Ty jsou jako duplikáty nebo multiplikáty zapisovány do tzv. Doprovodné dokumentace a nepodléhají režimu ochrany sbírek. V oddělení informací a knihovně jsou knihy nesbírkové povahy zapisovány do fondu odborné literatury. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace podle oddělení v r Předměty zapsané do doprovodné dokumentace ( počet čísel/počet ks) Oddělení historie a společenských věd 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3.čtvrtletí 4. čtvrtletí 0/0 24/35 0/0 16/222 Oddělení paleontologie 0/0 1/1 0/0 0/0 Oddělení přírodních věd 0/0 0/0 0/0 2/2 celkem 0/0 25/36 0/0 18/224 Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v závazných termínech vždy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel Botanická Další-přírodovědná dokumentace Entomologická Jiná-společenskovědná Knihy Mineralogická 771 Mykologická Negativy a diapozitivy Paleontologická Petrografická 459 Zoologická 432 Celkem*(včetně čísel zrušených) V r došlo k opožďování při zasílání aktualizací z MK zpět na muzeum, proto je uveden stav k , nikoli k Evidence sbírek v programu CESÍK je shromažďována na PC v oddělení paleontologie, kam se údaje přenášejí z verzí jednotlivých oddělení. Zapisují je pověření 4

5 vedoucí pracovníci oddělení (Mgr. Jan Lehner za historické oddělení, RNDr. Miroslava Šandová - přírodovědné oddělení, Martina Korandová za oddělení paleontologické a Mgr. Václav Zdráhal za oddělení informací a knihovnu). Oddělení historie a společenských věd Za rok 2013 bylo v oddělení historie získáno 3910 sbírkových předmětů, které byly zapsány od přírůstkovými čísly 1/ /2013. Tento stav je k Předměty do chronologické evidence zapisovala kurátorka sbírek oddělení Mgr. Radka Praumová. Ta byla zároveň pověřena zápisem předmětů do přírůstkové knihy (modul Evidence) v počítačovém programu Demus. Současně též přepisovala do program Demus-Evidence staré přírůstkové knihy, aby bylo možno standardně využívat program Demus. Tab. 1 Počet nově získaných a zapsaných přírůstků v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová celkem Tab. 2 Počet starých přírůstků přepsaných do database Demus-Evidence Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence I.čtvrtletí Počet č.počet ks II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č. Počet ks Mgr. Praumová Mgr. Lehner celkem Pozn.: 1. čtvrtletí přír. čísla z roku 1983, 1989, 2007, 2008 (papírový materiál, fotografie, hračky) 2. čtvrtletí přir. čísla z roku 1978 až 1980 (fotografie) 3. čtvrtletí přir. čísla z roku 1981 (fotografie) 4. čtvrtletí přir. čísla z roku 1983 (úmrtní oznámení, pozůstalost Hlavsa,papírový material a tisky) K zajímavým darovaným přírůstkům patří osobní dokumenty rokycanských občanů PhMr. Miloslava Kofroně z období 2. světové války a osobní dokumenty a rodinné fotografie z rodiny J. Fryče, dále fotografie z veřejného cvičení DTJ z rodinného majetku pana Jaroslava Polky z Volduch, maturitní tablo gymnasia v Rokycanech z r a fotografie tanečních kurzů z Rokycan od p. Alexandry Duchkové z Plzně, zemědělské nářadí a nástroje a také kuchyňské předměty od p. Jiřího Matouška z Mýta, dřevěné stavebnice od p. Kamila Kocourka z Holoubkova, soubor dětského oblečení ze 70. let 20. století, hraček zn. Hamiro a domácích spotřebičů včetně prospektů a dokladů od bývalé pracovnice muzea p. Miluše Kobesové z Karlových Varů, cvočky šarky od R. Šimka z Rožmitálu p. Třemšínem, součásti oděvů a soubor šicích potřeb z let 20. století od p. Jiřiny Kadlíkové z Plzně, 2 obrazy A. Lichta Zátiší s květinami od p. Tomáše Zacha z Kařeza, osobní dokumenty a kroniky rodu paní Žofie Hudecové z Kolvína a rodu Preisů z Padrtě, osobní dokumenty ze 70. let a textilní nášivky od paní Jiřiny Hudecové z Rokycan, obraz Relief s mušleni 5

6 výtvarníka P. Niebauera z Rokycan, včetně výtvarného návrhu, domácí spotřebiče z 50. let 20. století z rodiny M. Šandové z Holoubkova, velký soubor předmětů vztahujících se k činnosti ČD, včetně odborné literatury od p. Karla Píseckého z Radnic, soubor dokumentů z OV ČSBS v Rokycanech, výrobky OPP Rokycany od p. Vladimíra Čejky z Hrádku aj. Zajímavou kolekci železných výrobků získalo muzeum od účastníků souitěže Dobřívský cvoček v rámci Hamernického dne v Dobřívě. Zajímavé byly i další drobnější dary, které zde nezmiňujeme, všechny však obohatily muzejní sbírky a muzeum je dárcům velmi vděčno za jejich přízeň. Významné místo mezi zakoupenými předměty zaujímají 3 obrazy malíře Bronislava Losenického, koupené z jeho pozůstalosti a obrazy a grafika malíře Miroslava Kozlíka z Rokycan, zemřelého v r. 2013, zakoupené od rodiny. K zajímavým předmětům patří i grafické návrhy a vizualizace lokomotiv rokycanského designera F. Pelikána. Všechny zakoupené i darované předměty byly získány v souladu s plánem akviziční činnosti muzea. Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka. Členění do skupin je uváděno podle pasportizace sbírek AMG z r Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů (uveďte název fondu) Tab. 3 Počet zapsaných přírůstků podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet ks archeologické sbírky umělecko- historické Numismatické-faleristické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Kulturně - historické smíšené sbírky celkem Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány. Tab. 4 Nově získané sbírky podle zůsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zařazení Jiný způsob do sbírek celkem

7 Předměty, které nebyly zapsány do podsbírky jiné společenskovědné jako sbírkové předměty, ale svým tématem s jinou společenskovědnou sbírkou souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace (signatura HXD). Jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace digitálních snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Tab. 4 Předměty zařazené do doprovodné dokumentace HXD I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č. počet ks DVD nosiče MC nosiče videokazety CD nosiče Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Do knihy doprovodné dokumentace je zapsal Mgr. Jan Lehner, pověřený jejím vedením. Předměty patřící do doprovodné dokumetace jsou ukládány v regálech v průjezdu domu čp. 123 v Rokycanech mimo vlastní depozitáře, protože nepotřebují tak přísný depozitární režim jako sbírky. Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2013 zapsáno celkem 49 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2013 až 49/2013. Jednalo se o předměty z podsbírek zoologické (dermoplastické preparáty ptáků, hnízda a hnízda s vejci, mykologické (exikáty hub), podsbírky další-přírodovědné dokumentace (digitální fotografie hub) a podsbírky botanické (exikáty cévnatých rostlin z oblasti Brd). Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena RNDr. M. Šandová. Do PC evidence v modulu Demus - Zoologie přírůstky zapsala Mgr. Süssová. Počet nově zapsaných přírůstkových čísel Tab.1 Nově získané sbírky v oddělení přírodních věd v r I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová celkem Tab. 2 Přírůstky sbírek oddělení přírodních věd podle jednotlivých podsbírek Počet nově zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks Botanika Mykologie Zoologie Entomologie

8 Další přírodovědná dokumentace celkem Tab. 3 Sbírky oddělení přírodních věd podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Předměty související se sbírkou, které nejsou do sbírek zařazeny, jsou zapisovány do doprovodné dokumentace (NXD). V r byly do této evidence zapsány 2 předměty a dále bylo prováděno třídění duplicitních materiálů získaných při tvorbě nové přírodovědné expozice. Ty budou zapsány do evidence NXD v r Vedením knihy doprovodné dokumentace byla i v roce 2013 pověřena Mgr. Marie Süssová. Předměty z doprovodné dokumentace jsou řádně uloženy v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace vyšších hub, zakoupením nálezů z širšího region Rokycanska od sběratele Oldřicha Jindřicha. Sběry mykofyt byly doplněny i jejich digitálními snímky z místa nálezu, které jsou evidovány v podsbírce další přírodovědná dokumentace (KS10/2013 a KS11/2013). V zoologické podsbírce došlo k doplňování druhů, které nejsou ve sbírce dosud zastoupeny nebo které nahradí úbytek exponátů pro výstavní účely z důvodu využití stávajících sbírek v nové expozici. Jedná se o preparáty ptáků a savců, které byly zakoupeny od preparátora, člena mysliveckého sdružen Stráně Rokycany Petra Špeliny z Borku a jím preparovány ( KS12/2013). Zpravidla se jedná o úhyny způsobené sražením auty a nálezy ze záchranných stanic v Plzni a v Rokycanech, s nimiž přírodovědné oddělení dlouhodobě spolupracuje, případně nálezy uhynulých zvířat získané vlastními pracovnicemi oddělení. Zooložka muzea Mgr. Süssová je členkou Záchranné stanice v Plzni. Do botanické podsbírky byly zapsány sběry cévnatých rostlin z oblasti Brdy, získané v minulých letech, které byly postupně odborně revidovány kurátorkou sbírek a taxonomyspecialisty. Sbírky byly průběžně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla kurátorka sbírek dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. 8

9 Paleontologické oddělení Paleontologické oddělení v roce 2013 nezískalo nové přírůstky, sbírky nebyly nakupovány ani oddělení nezískalo žádné dary do sbírek. Pokračovalo se ve zpracovávání přírůstků získaných v předchozích letech. Vedením přírůstkové knihy i vedením doprovodné dokumentace PXD byla, stejně jako v předchozích letech, pověřena dokumentátorka Martina Korandová. Ta je pověřena i vedením celého oddělení. Tab.1 Předměty zapsané v r do doprovodné dokumentace Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace v r digitálních snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií negativy Diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem V r bylo do doprovodné dokumentace paleontologického oddělení (signatura PXD), zapsána 1 videokazeta o díle Joachima Barranda, která byla do oddělení převedena z oddělení historie. Je využívána průvodci muzea v paleontologické expozici nebo k doprovodným programům pro školy. V průběhu roku 2013 vypomáhala pracovnice oddělení paleontologie Martina Korandová v oddělení historie a společenských věd při inventarizacích sbírkového fondu jako předsedkyně inventarizační komise, a to jak při řádných dílčích inventarizacích stanovených pro rok 2013, tak i při dodatečných inventarizacích za roky , kdy byly dohledávány předměty, které nebyly nalezeny při řádných inventarizacích v důsledku uložení na jiných místech mimo fond v přeplněných depozitářích, ev. v důsledku chyb v evidenci. Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v doplňování odborné literatury pro jednotlivá oddělení muzea a doplňování regionální literatury. Realizována byla nákupy v knihkupectvích a objednávkami u vydavatelů, dále získáváním regionální literatury do konzervačního fondu dary, koupěmi a výměnou publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem. Tab. 1 Nově zapsané knihy do přírůstkových knih knihovny Počet zapsaných I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí přírůstkových čísel počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet ks Odborná literatura Region Celkem

10 Dále byly zapisovány knihy získané v uplynulých obdobích, u nichž byla při inventarizaci fondu uloženého v depozitáři v Mýtě zjištěna duplicitní signatura. Počet zapsaných přírůstkových čísel je vysoký především proto, že se do přírůstkových seznamů zapisovaly časopisy a publikace s duplicitním přírůstkovým číslem nebo bez přírůstkového čísla. Knižní jednotky byly zapisovány do přírůstkových seznamů č. 20 a č. 21 (od , od př. č ). Touto činností se zabýval vedoucí knihovny Mgr. Václav Zdráhal. Za rok 2013 nebyl evidován žádný přírůstek starých tisků. Počet přírůstkových čísel k byl , počet přírůstkových čísel k činil Tab. 2 Počet knižních jednotek podle způsobu nabytí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných (převodem) koupí Počet knih získaných výměnou Počet knih získaných převodem Počet knih získaných jiným způsobem jakým celkem Některé zajímavé přírůstky muzejní knihovny v roce 2013: Knihovna dr. ing. arch. Rudolfa Černého (architektura), pozůstalost Jindřicha Falce z Mirošova (regionální publikace), pozůstalost Miroslava Kozlíka z Rokycan (umění, malířství), dar Karel Písecký z Radnic (hlavně publikace o ochraně přírody a o železnici). K zajímavým přírůstkům patří i publikace Josef Václav Sládek - rodopisná zpráva; 140. výročí rokycanského gymnázia (katalog výstavy, představeni výtvarníci spojení s gymnáziem Rokycany); Radnicko v lidovém podání; Bronislav Losenický ; Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1, 2; Savci České republiky; Poselství dřeva; Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky; Das Eisenwerk Lauchhammer unter den Grafen von Einsiedel; Volný čas v českých zemích ; Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska; Podbrdské pověsti a příběhy; Pověsti z míst tajemných i kouzelných: Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a Mirošovsko; Když už jsi muž, tak vlasti služ; Deset let Školy muzejní propedeutiky. Muzeum si v r vyměňovalo publikace s následujícími institucemi za jím vydávaný Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech: Muzeum Českého krasu v Berouně, Knižnica Slovenského národného múzea v Bratislavě (Slovensko), Muzeum v Bruntále, Muzeum Jindřichohradecka, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Západočeské muzeum v Plzni, SOA v Praze Státní okresní archiv v Příbrami, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Herder-Institut Marburg (Německo), Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Muzeum Českého lesa v Tachově, Muzeum Blansko, Muzeum města Ústí nad Labem, Muzeum Slaný a Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku. 10

11 Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2013 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení soustředěna na několik úkolů. V prvé řadě to byly výzkumy v oboru archeologie, prováděné jako archeologický dohled na staveništi kruhového objezdu ulic Plzeňská, ul. Míru, Třebízského a Jiráskova v Rokycanech, dále archeologický dohled na staveništi polyfunkčního domu No. 2 v Starobranské ul. v Rokycanech a dohled na náměstí TGM na staveništi při výměně plynovodu. Tyto výzkumy zajišťovala Mgr. Praumová ve spolupráci s oddělením záchranných archelogických výzkumů ZČM v Plzni. Ve spolupráci s pracovníkem Regionálního muzea v Teplicích PhDr. Jindřichem Štefflem se Mgr. Praumová podílela na archeologickém výzkumu depotů únětické kultury z vrchu Líska a vrchu Boreč, se spoluautory Petrem Krištufem a Ondřejem Švejcarem se věnovala přípravě studie Monumentalita mohyl v době bronzové: odraz rodiny, nobility, genderu, nebo kulturní příslušnosti. Zabývala se též specifickými projevy pohřebního ritu mohylové kultury střední doby bronzové a zajišťovala na speciálním archeologickém pracovišti rentgenfluorescenční analýzu (RFA) spony inv.č z muzejních sbírek. Mgr. Lehner se věnoval výzkumu archivních historických materiálů o Strašických dělnických spolcích pro přípravu příspěvku na konferenci Tradice a současnost železářské výroby VII., pořádané muzeem v říjnu Dále se věnoval výzkumu historie děkanského kostela P. M. Sněžné v Rokycanech a na rokycanské Noci kostelů výsledky bádání přednesl v příspěvku Z historie kostela P. M. Sněžné. Mgr. Lehner společně s Bc. Roušalovou se dále věnovali studiu odborné literatury a pramenů pro ikonografii a přípravě textů k výstavě Chladné zbraně, realizované v muzeu ve 4. čtvrtletí Bc. Roušalová se věnovala studiu pramenů a výzkumu týkajících se podmaleb na skle, pro závěrečnou práci školy muzejní propedeutiky, věnované právě této problematice. Mgr. Kalousová se věnovala výzkumu hmotné kultury rokycanských měšťanských domácností v století, výsledky zpracovala do studie pro sborník vydávaný muzeem. Pro přípravu scénáře k výstavě k výročí gymnasia v Rokycanech pak studovala archivní materály, jejichž výsledkem byl scénář k muzejní výstavě a spolupráce na její realizaci. Dále se věnovala studiu archivního materiálu pro konferenci A když smrt zavolá kde přednesla výsledky výzkumu v přednášce Příspěvek k vnímání stáří, nemoci a smrti v rokycanských kšaftech v 16. až 18. století a také na přednášce Rodinné struktury v Rokycanech v 16. až 18. století v Radnicích. Podrobnosti o přednesených tématech a publikovaných pracích jsou uvedeny v samostaných kapitolách - Přednášková činnost, Ediční činost muzea a Publikační činnost pracovníků. Členství pracovníků oddělení v odborných společnostech: Mgr. R. Praumová Společnost přátel starožitností Praha; oborová komise archeologů AMG ČR Mgr. Kalousová Sdružení historiků ČR, historický klub Praha; oborová komise historiků AMG ČR Bc. Roušalová oborová komise restaurátorů a konzervátorů AMG ČR 11

12 Oddělení přírodních věd V přírodovědném oddělení zajišťuje výzkumnou činnost v oblasti botaniky RNDr. Šandová. V rámci výzkumu synantropní vegetace regionu byl určován rostlinný materiál z výzkumu ruderálů v obci Kařez a sběry cévnatých rostlin z výzkumu květeny Brd z předchozích let. Ve spolupráci s nositelem grantu o výzkumu květeny Brd (Hornické muzeum Příbram, botanické oddělení), byly upřesňovány mapové podklady k výskytu rostlinných druhů v Brdech a formulace lokalit. Dále se činnost kurátora botanických sbírek soustředila na přípravu přednášek k nově otevřené přírodovědné expozici Příroda pro budoucnost. Expozice je výsledkem odborné a výzkumné práce dr. Šandové. Přednášky byly předneseny jednak na celostátním setkání ČSOP ve Volduchách, dále na jednání oborové botanické komise AMG ČR v Kladně-Čabárně a také pro Klub seniorů v Rokycanech. Mimo botanické téma se dr. Šnadová věnovala výzkumu historie podniku OPP v Rokycanech a výsledky výzkumu prezentovala na přednášce na konferenci o železářství pořádané muzeem a ve studii, připravené do sborníku muzea. Mgr. M. Süssová, kurátorka zoologických a entomologických sbírek, v r zpracovávala scénář k výstavě Blanokřídlí a dvoukřídlí hmyz na okraji zájmu a věnovala se výzkumu ptactva (sčítání ptactva) a zejména sběru hnízd, pro připravovanou budoucí výstavu v následujících letech. Členství pracovníků oddělení v odborných společnostech: RNDr. Mgr. Miroslava. Šandová členka České botanické společnosti AV a členka Západočeské pobočky bot. společnosti (od r. 1970); členka botanické komise AMG ČR; pracuje jako Strážce ochrany přírody a krajiny ČR; předsedkyně Kolegia muzeí královských měst AMG ČR Mgr. Marie Süssová - spolupracovnice Záchranné stanice živočichů v Plzni Oddělení paleontologie Oddělení neprovádělo v r samostatné terénní výzkumy. Dokumentátorka oddělení M. Korandová spolupracovala při určování materiálů s externími spolupracovníky. Ve spolupráci s doc. Merglem (ZČU v Plzni) probíhalo doplnění odborných informací a systému brachiopodové sbírky získané od paleontologa Dr. Havlíčka. Doplňují se podrobné odborné informace o paleontologickém materiálu z původních karet Dr. Havlíčka. Další zdroj informací, Treatise on Invertebrate Paleontology part Brachiopoda (systém brachiopodů), poskytnutý doc. Merglem v elektronické podobě, slouží jako základ k zařazení brachiopodového materiálu do systému. Výsledkem by měla být podrobná a pokud možno co nejkompletnější databáze informací o jedné z největších brachiopodových sbírek v Čechách Na základě badatelské návštěvy z r. 2012, při které byl prozkoumán a nafotografován typový materiál z lokality Kočka - Kodymirus sp. badateli z USA (James C. Lamsdell, Martina Stein a Paul A. Selen), byl prezentován paleontologický materiál v publikaci Naturwissenschaften (2013) 100: pod názvem Kodymirus and the case for convergence of raptorial appendages in Cambrian arthropods. Již publikovaný materiál byl opětně nafotografopván a podrobně popsán. Členství pracovníků oddělení v odborných společnostech: Martina Korandová přihlášena jako člen oborové komise geologů při AMG ČR 12

13 Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních muzea pokračovalo odborné zpracovávání a systematická evidence sbírek v programu Demus ve verzích: Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie. V oddělení přírodních věd také v programu Bach - Fotoarchiv a Bach-Archiv činnosti (další přírodovědná dokumentace a archiv činnosti muzea). V souvislosti s obměnou PC v oddělení přírodních věd byla zde nainstalována nová verze programu Bach, při jejíž úpravě (úprava jednotlivých formulářů a tabulek, tak aby odpovídaly specifickým potřebám muzea) spolupracovala s dodavatelskou firmou Dr. Šandová. Konečnou instalaci provedl pracovník dodavatelské firmy z Olomouce ing. Nechvátal. Program Bach-Fotoarchiv byl nově nainstalován a je využíván rovněž v oddělení historie a společenských věd k evidenci podsbírky negativy. Počet sbírkových předmětů zpracovaných v r do systematické evidence je uveden u tabulek a popisu činnosti v této oblasti u jednotlivých oddělení. Informace o inventarizací jsou shrnuty v kapitole věnované této problematice muzeum dokončovalo desetiletý harmonogram revizí, který si stanovilo na léta a zároveň v r zahájilo nový, 15 letý harmonogram periodických revizí v souladu s novelizovaným zákonem o ochraně muzejních sbírek, neboť přektočilo limitní počet sbírkových předmětů. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo nově v oddělení historie zapsáno v r celkem inventárních 2367 čísel, tj ks sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Tab.1 Nově zkatalogizované předměty (systematická evidence) v programu Demus- Katalog Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet ks II.čtvrtletí Počet č.počet ks III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet ks Mgr. Praumová Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Merglová Stránská Mgr. Martina Krátká Bc. Martin Šimeček Ph.Dr. Miroslav Hus Celkem Jednalo se o přírůstky z let 2008, 2011 a 2012 (hračky, kuchyňské náčiní, papírový materiál), fotografie, předměty neurčené nebo nezapsané mezi inventarizovaným materiálem v depozitáři F15, pozůstalost dr. Horáka. Externí pracovník dr. Hus zpracovával neurčené fondy numismatické. Celkový počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů (označení skupin dle pasportizace sbírek) je uveden v další tabulce. Tab. 2 Nově zkatalogizované předměty podle fondů 13

14 Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Numismatické-faleristické Kulturně - historické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Smíšené sbírky Umělecko-historické Archeologické celkem Zároveň byly na oddělení pracovníky přepisovány evidenční karty původně psané strojem (trojdílné katalogizační karty používané od r. 1966), v číselné posloupnosti do PC (program Demus-Katalog 2001). Pro urychlení prací bylo oddělení i v r posíleno 1 pracovníkem na dobu určitou (Mgr. Martin Šimeček, zástup za Bc. Krátkou do doby návratu pracovnice z rodičovské dovolené, tj ). Tab. 3 Počet přepsaných starých evidenčních karet (strojem psané trojdílné karty) v r Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do Programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks Mgr. Praumová Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Krátká Mgr. Merglová Stránská Bc. Šimeček Bc. Roušalová Celkem V oddělení zároveň probíhalo čištění databáze od formálních i faktografických chyb a překlepů, které byly v databázi zaneseny v předchozích letech, zejména v letech Tab. 4 Počet opravených záznamů v počítačové evidenci Demus Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí PhDr. Frolík Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Praumová Merglová Stránská Bc. Šimeček celkem

15 Rozepisování a oprava karet se týkala fondu pohlednice (Mgr. Merglová-Stránská), válečný papírový materiál, pozůstalost dr. R. Černého, katalogizace úmrtních oznámení, pozůstalosti Fr. Cipry, H. Entera, Miroslava Šebka, Emila Maška (Mgr. Kalousová). Mgr. Lehner pracoval na rozepisování a opravě karet tisků, školství, pozůstalosti J.Wünsche, papírového materialu válečného, na určení a evidování předmětů z pozůstalost Dr. B. Horáka, Mgr. Šimeček na upřesnění pozůstalosti Dr. R. Černého (doplnění záznamů a ověření fyzického počtu) a na katalogizaci pozůstalosti Ing. Hlavsy, Bc. Krátká na katalogizaci pozůstalosti Ing. Hlavsy. Opravy karet německých mincí z 19. století provedl dr. Miroslav Hus. Evidence negativů oddělení historie v r byla zapisována do nově instalované verze Bach-Fotoarchiv (Mgr. Praumová). Pro provedení inventarizací byly ředitelkou stanoveny inventarizační komise, do nichž jako členové byli jmenováni i pracovníci jiných odborných oddělení muzea a které se největší měrou podílely na odstranění chyb a uvedení databáze do souladu s evidenčními podklady. V první pracoval Mgr. Jan Lehner ve spolupráci s M. Korandovou. Pod vedením Mgr. J. Nobilisové z přírodovědného oddělení, která byla předsedkyní druhé inventarizační komise v oddělení historie pracovali Mgr. Merglová Stránská, Mgr. Praumová, J. Švec, S. Volková a Bc. Krátká. V návaznosti na řádné inventarizace historických fondů provedené v předchozích letech probíhaly i dodatečné inventarizace a byly dohledávány předměty zatím nenalezené z důvodu přeplněných depozitářů a bylo pokračováno ve scelování fondů. Rozpracována je 3. část inventarizace předmětů uložených v depozitních prostorech F15 a F16 (různé fondy, především tisky, pozůstalosti, plakáty, devocionálie, plakáty školní a závěsné školní obrazy, podmalby za sklem, školní pomůcky, dokumentace Marily, Hamira, Sokola, tiskoviny, bleskovky z JZD, porevoluční volební propagační materiály, aj.), která bude dokončena v r Byla prováděna inventarizace fondu uloženého v depozitáři ve Volduchách, fondu uloženého v trezoru České spořitelny a mimořádná namátková revize fondů železo-kovy a nábytek v souvislosti s návratem pověřeného správce depozitáře z RD. Byla zahájena nová inventarizace fondu hudebního archivu (dle harmonogramu na léta ). Protože se muzeu podařilo získat na částečný pracovní úvazek za Mgr. Nobilisovou, která odešla do důchodu, kvalifikovaného muzikologa Paed Dr. Jiřího Frolíka, bylo přistoupeno k revizi hudebního archivu (partitur). Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou ukládány na odborném oddělení a v 1 výtisku v archivu u ředitelky muzea. Práce velmi komplikují stísněné depozitní prostory i pracovny historického oddělení, které znemožňují řádnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami. Projevil se také problém se zastaralou technikou (PC) a technické problémy provozu programu Demus po instalaci výkonnějších počítačů. Tab. 5 Inventarizace sbírek oddělení historie v r Inventura Počet inv.č. za rok 2013/ počet ks Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná - různé 27623/74935 fondy uložené v depozitářích F15 a F16 Řádná periodická inventarizace za rok 2012, - podsbírka negativy 717/1254 Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná 311/324 sbírkový fond uložený ve Volduchách Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná fond 7771/14504 hudební archiv 1. část Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka jiná společensko-vědná-fond 231/

16 uložený v trezoru v České Spořitelně Mimořádná namátková inventarizace, podsbírka jiná společensko-vědná -fond železo 92/95 kovy Mimořádná namátková inventarizace, podsbírka jiná společensko-vědná -fond nábytek 38/49 CELKEM 36749/92195 Pozn.: Mimořádná namátková inventarizace fondů železo-kovy a nábytek v depozitáři v Mýtě se uskutečnila při návratu správce depozitáře Bc. Krátké po RD, v době její nepřítomnosti byly vstupy do depozitáře realizovány komisionelně na základě příkazu ředitelky muzea. Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd byly do systematické evidence zapsány přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace a přírůstky z r z podsbírky mykologické. Evidenci provedly Dr. Šandová a S. Volková. Z podsbírky zoologické byly průběžně zpracovávány přírůstky za rok Zapsala je Mgr. Süssová. Tab.1 Nově zkatalogizované sbírky oddělení Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet ks II.čtvrtletí Počet č.počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č.počet ks Dr. Šandová M. Süssová Volková Celkem Tab. 2 Nově zkatalogizované sbírky oddělení podle fondů (podsbírek) Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence přír. odd. podle fondů I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Botaniky Zoologie Entomologie Mykologie Další přírodovědná dokumentace Celkem Zároveň byly opravovány záznamy (drobné formální chyby) v databázi v programech Bach i Demus (překlepy, nestejné mezery, chybně vložená interpunkční znaménka, chybně vložená signatura či jiná forma jména), aby byla zajištěna možnost filtrování záznamů. Tab. 3 Opravené a doplněné záznamy v databázi Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus a Bach I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks Dr. Šandová (Bach)

17 Mgr. Süssová (Demus) celkem K evidenčním kartám podsbírky další doprovodná dokumentace byla přidávána obrazová dokumentace celkem 140 ks digitálních fotografií hub - prováděla dr. Šandová. Byly vytištěny evidenční karty nově evidovaných sbírek zoologie a entomologie, svázány a odevzdány k archivaci na ředitelství muzea (Mgr. Süssová). Všechny evidenční záznamy v počítačích byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). Dokumentátorka oddělení S. Volková zajišťovala v průběhu roku zpracování archivu o činnosti muzea v předchozích letech, a to v v programu Bach - Archiv. Počty zpracovaných dokumetů uvádí následující tabulka. Tab. 4 Archiv) Archiv činnosti muzea nově katalogizované dokumenty (program Bach- Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) S. Volková- archiv činnosti muzea (Bach) I.čtvrtletí Počet č. počet ks II.čtvrtletí Počet č. počet ks III.čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Celkem Inventarizace sbírek v roce 2013 se v přírodovědném oddělení týkala dodatečné inventarizace podsbírky entomologické z důvodu předávání sbírek kurátorce sbírek Mgr. Süssové. Inventarizaci provedla inventarizační komise na základě příkazu ředitelky muzea č. 5/2013. Při inventarizaci byly odstraněny drobné formální chyby nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dále byla provedena inventarizace přírůstků podsbírky zoologické za rok 2013, která byla prováděna přímo při evidenci sbírek, stejně jako inventarizace přírůstků za r v podsbírce sbírce mykologické. Dále se uskutečnila inventarizace části podsbírky botanické, dílčí části skupiny Spermatophyta. Sbírky jsou řádně uloženy v depozitáři objektu čp. 135/I. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Tab. 5 Sbírky oddělení přírodních věd inventarizované v r Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka botanická Dodatečná inventarizace za r podsbírka entomologická Řádná periodická inventarizace za r podsbírka zoologická (přírůstky 2013) Řádná periodická inventarizace za r podsbírka mykologická (přírůstky 2013) Řádná periodcká onventarizace za r podsbírka botanická celkem

18 Pracovnice oddělení Mgr. Nobilisová (do V./2013) a S. Volková vypomáhaly při inventarizacích fondů v oddělení historie jako členky ev. předsedkyně inventrizační komise a při inventarizaci v oddělení paleontologie. Paleontologické oddělení Veškerý sbírkový materiál zapsaný do přírůstkové knihy je v oddělení zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus. Pracovnice oddělení M. Korandová se věnovala upřesňování a doplňování záznamů v katalogizačních kartách. Při odborné katalogizaci v r spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných zápůjček. V průběhu práce s databází sbírek byly upřesňovány záznamy a do Katalogu Demus-Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. Jednalo se o údaje opsané z původních evidenčních karet paleontoga dr. Havlíčka (poznámky o vzniku, poznámky o místě sběru, popis fosilie a upřesnění signaturou u jiného čísla dr. Havlíčka a,b,c..). Dosud bylo doplněno a upřesněno kompletních záznamů z karet Dr. Havlíčka (místo vzniku, poznámka vzniku, popis,datace, lokalita, souvrství apod.). V oddělení je i nadále vedena Kniha doprovodné evidence (PXD), v níž jsou evidovány nesbírkové předměty a duplikáty. Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová. Tab. 1 Počet opravených a doplněných záznamů v databázi v r Počet opravených a doplněných záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová Celkem Dle příkazu ředitelky č.2/2013 k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část cizina), nerevidované v předchozích letech. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehož jeden výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, druhý výtisk je uložen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE 2013, počet je uveden v následující tabulce. Tab. 2 Počet inventarizovaných předmětů v oddělení paleontologie v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond cizina, 2/2013 I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Korandová celkem Sbírka je dobrém stavu a řádně uložena v depozitáři v prachutěsných skříních, při revizi nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Při inventarizaci v depozitáři 2 bylo konstatováno,že fosilní materiál je v pořádku a není narušen v důsledku kolísání teplot a vlhkosti. Na inventarizaci se podílela M. Korandová (správce depozitáře) a Mgr. Süssová (pracovnice oddělení přírodních věd). 18

19 Oddělení informací a knihovna Katalogizace (systematická evidence) v oddělení byla prováděna v průběhu roku v systému Clavius. Záznamy v databázi prováděli pracovníci knihovny Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Vedle nově získaných přírůstků byla zapisována starší literatura, evidovaná dosud jen v papírové evidenci a uložená v depozitáři v Rokycanech a částečně v depozitáři v Mýtě. Byly doplňovány záznamy signatury 555 Br (brožury) a 182 Div (divadlo). Celkový počet všech záznamů muzejní knihovny v systému Clavius k činí , podle typu dokumentů se jedná o: články 20, AV média 71, diplomové práce 33, knihy , katalogy výstav 11, mapy 43, periodika 11, periodika retro Separáty 6339, výzkumné zprávy 20. Počet zapsaných inventárních čísel - nová katalogizace Tab. 1 Počet nově katalogizovaných knih v programu Clavius I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Tab. 2 Počet opravených záznamů v databázi Počet opravených záznamů I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V oddělení informací byla prováděna periodická revize i v r Šlo o revizi knižních jednotek umístěných v depozitáři v čp. 123 v Rokycanech (zároveň se zapisovaly v Claviu), dále signaturu HVL (umístěna na oddělení paleontologie k trvalé zápůjčce, lepily se čárové kódy) a regionální literaturu signatury Reg, umístěnou vdepozitáři Rokycanech čp Revize se prováděla nazákladě příkazu ředitelky muzea 3/2013. Uskutečnilo se razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize a zároveň i značení knih čárovými kódy pro usnadnění revizí v následujících letech. Inventarizaci prováděli Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Při inventarizaci byly zjištěny některé formální chyby ve značení knih (duplicita čísel a nejednotnost značení), které pocházejí ještě z původního ručního označování knih a časopisů při založení knihovny. V návaznosti na využívání programu Clavius lze tyto údaje změnit a opravit, což bylo stanoveno v závěrech inventarizačního protokolu a je postupně prováděno. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 19

20 Tab. 3 Inventarizace knih v roce 2013 a vylepování čárových kódů ( odborná literatura a sbírkové knihy) Počet revidovaných knih. I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks Signatura E 48 Signatura F 20 Signatura G 90 Signatura L 106 Signatura M 171 Signatura N 223 Signatura P 23 Signatura R 270 Signatura Z 98 Signatura HVL Signatura Reg 6793 Tab. 4 Inventarizace sbírkových knih (podsbírka knihy) v r Inventura Počet inv.č. Počet kusů Řádná periodická inventarizace za rok 2013, podsbírka knihy regionální literatura CELKEM Pozn.: V CES jsou zapsány jako sbírkové pouze staré tisky a regionální literatura Ochrana sbírek Muzeum má zpracován Vnitřní předpis pro správu sbírek, vycházející se zákona 122/2000Sb. o správě sbírek v platném, znění a implementovaný na podmínky muzea a dále pokyny pro postup při zpracování sbírek a při přijímání předmětů do sbírek. Dalšími vnitřními předpisy, týkajícími se správy sbírek jsou Depozitární řád a Badatelský řád. Badatelský řád je k dispozici badatelům na odborných odděleních, depozitární řád je vyvěšen v depozitářích. Pro knihovnu platí Knihovní řád. Zápůjčky sbírek uvnitř organizace (mezi odděleními i v rámci oddělení) se uskutečňují formou interních zápůjček, které zpracovávají jednotliví vedoucí odborných oddělení a schvaluje ředitelka muzea. Vedeny jsou v jedné číselné řadě pro celé muzeum. Náležitosti interní zápůjčky i zápůjček externích upravují vzory formulářů, které jsou přílohou vnitřních předpisů. Předměty od cizích fyzických osob se zapůjčují muzeu na základě Reverzů, které jsou číslovány v jedné číselné řadě v kalendářním roce za celé muzeum. Mimo muzeum se sbírky půjčují na základě smlouvy o dočasném užívání sbírek (Smlouva o zápůjčce formulář programu Demus), které podepisuje příslušný vedoucí odborného oddělení v zastoupení ředitelky a na němž při vrácení sbírek potvrzuje převzetí a stav sbírek pracovník, který sbírky ukládá do depozitáře. Na odborných odděleních jsou vedeny knihy zápůjček i knihy výpůjček, které vede pověřený pracovník. Při nástupu nového pracovníka nebo při odchodu správce sbírek se provádí inventarizace namátková nebo úplná dle rozhodnutí ředitelky muzea (podle velikosti fondu). 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 únor 2013 Úvod Stejně jako v roce 2011, tak i v roce 2012 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Únor 2011 Úvod V 2010 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Floret, Průhonice 25. 26. 11. 2014 IISPP Integrovaný informační systém památkové péče V roce

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav

Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ AMG ČR 3.9. 2013, Muzeum města Ústí nad Labem Základní informace o projektu Digitalizace v rámci výzvy 08 IOP projekt Rozvoj

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č.

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2014 Směrnice o provádění inventarizací majetku a závazků - změna přílohy č. 1,2,3 k Pokynu č. 5/2011 Platí od: 01.11.2014 Určeno: v š e m

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Únor 2010 Úvod V roce 2009 se muzeum soustředilo na tři hlavní úkoly. Prvním z nich byla generální inventarizace sbírkových fondů oddělení

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

České noviny a časopisy včera, dnes a zítra. Celostátní akviziční seminář, Praha 17. 6. 2010

České noviny a časopisy včera, dnes a zítra. Celostátní akviziční seminář, Praha 17. 6. 2010 včera, dnes a zítra včera, dnes a zítra Legislativa Statistika Povinné výtisky Tištěné x netištěné včera Do r. 1990 Legislativa Český/Federální úřad pro tisk a informace včera včera včera R.1978 Český

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

strana 5 2.7. nový text 5 2.8. nový text

strana 5 2.7. nový text 5 2.8. nový text přibližná strana ZD bod ZD 5 2.7. nový text 5 2.8. nový text 7 3.3. nový text 11 4.2.1. nový text 12 4.2.2. nový text Popis změny v ZD Nabídky je nutno předložit v pracovních dnech v úředních hodinách

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Evidence a INVENTARIZACE majetku s využitím čárového kódu

Evidence a INVENTARIZACE majetku s využitím čárového kódu Evidence a INVENTARIZACE majetku s využitím čárového kódu ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S VYUŽITÍM ČÁROVÉHO KÓDU v SSČ v.v.i. Ing. Martin Richtr Ing. Dana Pavelková 1 Základní podmínky Zavedení využití čárového kódu

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY číslo: R 289 datum: 3. listopadu 2014 Opatření rektora k užívání razítek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V souladu s ustanovením zákona

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor Národní archiv Archivní 4, 149 01 Praha 4 Chodovec telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 fax: 974 847 214 e-mail: posta@nacr.cz ID datové schránky: fe3aixh http://www.nacr.cz *NACRX001PJHX* NACRX001PJHX

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování A. Diplomové a bakalářské práce Zajištění na katedrách 1. Při zadání diplomové

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net EVIDENCE MAJETKU Na základě ustanovení

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více