Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Plzeňský kraj Obsah: - Novela stavebního zákona... str. 1 - Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - Stalo se a proběhlo v 1. pololetí roku str. 4 - Připravujeme na srpen až prosinec str. 5 - Možnosti financování ochrany přírody a krajiny v letech str. 6 - Obecně o ČSOP... str. 9 - Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji... str. 11 Vydala ZO ČSOP 27/04 v červenci 2007 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie.

2 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA S DŮRAZEM NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ Od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový stavební zákon. Tento nový předpis zásadně mění dosavadní správní řízení (zejména územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení). V praxi přináší řadu nejasností a překvapení, (možná bude časem novelizován, ale to není předmětem této informace). Za velmi podstatnou změnu je třeba považovat další posílení úlohy tzv. územního plánu. Z hlediska umisťování staveb platí, že stavby mohou být umístěny pouze tam, kde to odpovídá územnímu plánu. Tam, kde územní plán není schválen, řídí se územní řízení tzv. intravilánem obce. Tam, kde vymezení intravilánu obce (jde o stav ze 60.let minulého století) neodpovídá realitě, obce přistupují k vymezení tzv. Zastavěného území. Stanovení tohoto zastavěného území je často jediným způsobem, jak mohou obce řešit umístnění staveb (třeba i kůlny u řádně kolaudovaného rodinného domku), do doby vyhlášení územního plánu. Proto v současné době probíhá řada správních řízení, která jsou pro určení zastavěného území předepsána (detailně viz ustanovení stavebního zákona). Jde zhruba o to, že jsou vyhotoveny mapové podklady, kde je navrženo vymezené zastavěné území. K těmto podkladům se svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče. Konání místního šetření se oznámí nejméně 15 dnů předem. Dotčené orgány pak musí uplatnit svá stanoviska do 30 dnů od místního šetření, jinak se k nim při vyhlášení zastavěného území nepřihlíží. Z uvedených údajů a z mých zkušeností, jako místního zastupitele vyplývá, že během nadcházejících letních a podzimních měsíců může být někde ve správních řízení docela horko. Ing. Erik Geuss 1

3 ZAJÍMAVOSTI, KALEIDOSKOP, KURIOZITY Projekt ENVIC Environmentální informační centra Plzeňského kraje 1. září 2006 byl v Plzeňském kraji zahájen unikátní projekt ENVIC. Hlavní náplní projektu je vytvoření sítě environmentálních informačních center (IC) v Plzeňském kraji. Informační centra poskytují informace v řadě témat životního prostředí. Jak je patrné z mapky, informační centrum sítě ENVIC je v každém okrese Plzeňského kraje. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je ENVIC, občanské sdružení se sídlem v Prešovské ulici 8 v Plzni. Témata informační a vzdělávací činnosti sítě ENVIC doprava, odpady, energie, ekologická stavba domu, ovzduší, voda, klima, ekosystémy, ochrana přírody, zemědělství, krajina, chemie v domácnosti, kořenové čistírny odpadních vod, světelné "znečištění", dřevo materiál budoucnosti a řada dalších Dva hlavní pilíře činnosti sítě ENVIC 1) Informační a poradenská činnost v problematice životního prostředí. Všechna informační centra mají vyhrazené hodiny pro veřejnost, kdy je možné je navštívit se svým dotazem nebo je kontaktovat telefonicky. Návštěvníci mohou přicházet s dotazy, týkající se libovolné oblasti životního prostředí (kam s odpady, jak poznat ekologicky šetrný výrobek, jak se postarat o nalezeného živočicha). Často kladené dotazy a další informace související s poradenstvím jsou zveřejňovány na internetové adrese 2) Vzdělávání v hlavních a doplňkových tématech životního prostředí. Ke každému z hlavních témat, uvedených výše, bude připraven zajímavý program. Obvykle se bude jednat o informační stánek, výstavu a přednášku pro veřejnost. Tento program bude dále obohacen o vycházky do přírody, exkurze a soutěže. Kromě toho budou ke každému tématu vydávány tiskoviny, které přinesou zajímavé a důležité informace k dané problematice. Další tiskoviny vydávané v rámci projektu budou obsahovat praktická doporučení pro ochranu životního prostředí a rady, jak řešit řadu problémů z této oblasti. Za tímto účelem bude vydán například Praktický rádce pro životní prostředí. Elektronické verze publikací budou dostupné na adrese Čím se vyznačuje síť ENVIC - Síť ENVIC působí v celém Plzeňském kraji informační centrum sítě ENVIC je v každém okrese Plzeňského kraje. - Síť ENVIC je postavena na pevném profesionálním zázemí partnery projektu jsou organizace, které jsou odbornými garanty činnosti informačních center. - Síť znamená, že informační centra jsou propojena a probíhá mezi nimi výměna všech důležitých informací pro jejich činnost. Pracovníci informačních center se pravidelně setkávají na společných odborných školeních. 2

4 - Hlavní vzdělávací akce jsou ve všech informačních centrech shodné zájemci tak mohou navštívit informační centrum nejblíže jejich bydlišti, aniž by o cokoliv přišli z programu ostatních center. Protože pracovníci všech informačních center úzce spolupracují, mají hlavní aktivity v různých informačních centrech nejen shodnou náplň, ale i srovnatelnou kvalitu. - Pracovníci informačních center mají vstřícný přístup k návštěvníkům Kontakty na informační centra sítě ENVIC Environmentální informační centrum Plzeň Prešovská 8, , Plzeň Tel.: , Hodiny pro veřejnost: po: 14 18, út: 12 16, st: 14 18, čt: Environmentální informační centrum Plasy Klášter Plasy, Plzeňská 2, , Plasy Tel.: , Environmentální informační centrum Radnice Na Potocích 221, , Radnice Tel.: , Environmentální informační centrum Spálené Poříčí Plzeňská 55, , Spálené Poříčí Tel.: , Environmentální informační centrum Klatovy SŠZP, Klatovy, Národních mučedníků 141, , Klatovy Tel.: , Environmentální informační centrum Sušice T.G. Masaryka 122, , Sušice Tel.: , Environmentální informační centrum Domažlice Náměstí Míru 40, , Domažlice Tel.: , Environmentální informační centrum Kladruby Kladruby 6, , Stříbro Tel.: , 3

5 STALO SE A PROBĚHLO V ROCE 2007 RC SPÁLENÉ POŘÍČÍ PŘEDNÁŠKA OVZDUŠÍ Druhá přednáška z cyklu přednášek a výstav projektu ENVIC. Přednáší Ing. Zdeněk Roubal ředitel plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu PŘEDNÁŠKA KLIMA Další přednáška z cyklu přednášek a výstav projektu ENVIC. Přednáší RNDr. Jiří Hostýnek vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie pobočky Plzeň Českého hydrometeorologického ústavu SEMINÁŘ UDRŽITELNÝ ROZVOJ Seminář z cyklu akcí projektu ENVIC, přednášející ZOO MNICHOV Jednodenní zájezd do zoologické zahrady s vyprávěním pana Martina Vobruby a Jaroslava Vogeltanze ze ZOO Plzeň INFOSTÁNEK DEN ZEMĚ z cyklu přednášek a výstav projektu ENVIC INFOSTÁNEK ODPADY z cyklu přednášek a výstav projektu ENVIC INFOSTÁNEK CO MÁME DĚLAT, ABYCHOM ŠKODILI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ CO NEJMÉNĚ Blovice náměstí INFOSTÁNEK CO MÁME DĚLAT, ABYCHOM ŠKODILI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ CO NEJMÉNĚ Spálené Poříčí - Sokolovna LETNÍ TÁBOR MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Již jedenáctý tábor mladých ochránců přírody ze Spáleného Poříčí 4

6 PŘIPRAVUJEME SRPEN AŽ PROSINEC 2007 RC SPÁLENÉ POŘÍČÍ DOPRAVA z cyklu přednášek a výstav projektu ENVIC Infostánek, jízda historickým autobusem a beseda na téma Doprava v Plzeňském kraji ENERGETIKA z cyklu přednášek a výstav projektu ENVIC KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Soutěž tříčlenných družstev ze středních škol Plzeňského kraje CHEMIE V DOMÁCNOSTI z cyklu přednášek projektu ENVIC ŠESTÝ ROČNÍK SPÁLENOPOŘÍČSKÉ DRAKIÁDY KRAJINOTVORBA z cyklu přednášek projektu ENVIC DŘEVO MATERIÁL BUDOUNOSTI z cyklu přednášek a výstav projektu ENVIC prosinec PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 5

7 FINANCOVÁNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V LETECH Programové období představuje pro Českou republiku výjimečnou příležitost především vzhledem k výraznému zvýšení financí, které bude možno čerpat ze strukturálních, případně dalších, fondů. Pro oblast ochrany přírody a krajiny budou nejvýznamnější následující finanční zdroje: Operační program Životní prostředí , Program rozvoje venkova a program Life+. K dispozici však budou také další programy, které budou pro tuto oblast využitelné, např. Operační program Přeshraniční spolupráce nebo jednotlivé Regionální operační programy (každý zvlášť pro jednotlivé NUTS II, tedy 1 3 kraje). K nadnárodním finančním zdrojům patří rovněž Finanční mechanismy EHP/Norsko, kde je životní prostředí rovněž jednou z podporovaných oblastí. Bohužel časový harmonogram přípravy ČR na čerpání v období je oproti plánovanému harmonogramu opožděn. V současné době již byla vyhlášena první výzva do Programu rozvoje venkova, konkrétní opatření na která je možno žádat dotace se však netýkají přímo ochrany přírody a krajiny. První výzvu do Operační ho programu Životní prostředí lze očekávat nejdříve na podzim roku 2007, spíše však ale až počátkem roku Výzva do programu Life+ bude by měla být podle posledních informací zveřejněna v září 2007, třetí a poslední výzva do Finančních mechanismů EHP/Norsko pak ještě o měsíc dříve, tedy v srpnu Pro informaci uvádíme přehled oblastí podpory i příklady konkrétních podporovaných aktivit u dvou nejvýznamnějších programů Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova: I. Operační program Životní prostředí Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; technická opatření u bodových zdrojů znečištění, opatření na snížení eutrofizace povrchových vod Oblast podpory: 1.3 Omezování rizika povodní Podporované aktivity: výstavba poldrů, úpravy koryt v zastavěných územích obcí prováděné přírodě blízkým způsobem Oblast podpory: 6.1 Implementace péče o území soustavy Natura 2000 Podporované aktivity: opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu území a populací druhů Oblast podpory: 6.2 Podpora biodiverzity Podporované aktivity: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, péče o chráněná území, opatření k předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženým druhům, regulace a likvidace invazních druhů, investice na obnovu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: realizace opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability, opatření ke zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Oblast podpory: 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Podporované aktivity: realizace opatření vedoucích ke zvyšování retenčních možností krajiny, opatření proti vodní a větrné erozi Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6

8 Podporované aktivity: projekty na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně, zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zelených prstenců kolem sídel, výsadba vegetace na brownfields, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v chráněných územích Oblast podpory: 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Podporované aktivity: stabilizace a sanace sesuvů, provádění geologických a hydrogeologických prací (i ve vazbě na zdroje pitné vody) Více informací: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/ Praha 11-Chodov, Kontakt pro oblast podpory 1.1, 1.3: Ing. Ivana Vráblíková, tel.: , Kontakt pro oblast podpory : Ing. Michal Slezák, tel.: , II. Program rozvoje venkova Oblast podpory: I Zvyšování hospodářské hodnoty lesa Podporované aktivity: úprava chemismu lesních půd, včetně hnojení při obnově porostů, obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů, zavádění hospodářsky vhodnější dřevinné skladby v souladu s legislativou, ochrana lesních porostů, výchova lesních porostů Oblast podpory: I.1.4 Pozemkové úpravy Podporované aktivity: realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, realizace protierozních opatření, realizace vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny Oblast podpory: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost Podporované aktivity: vzdělávací projekty včetně oblasti zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí, řešení problémů souvisejících s erozí půdy, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny, lesnického hospodaření Oblast podpory: II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) Podporované aktivity: hospodaření na minimálně 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost Oblast podpory: II Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě Podporované aktivity: hospodaření nejméně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost v oblastech vymezených jako území Natury 2000 a současně jako I. zóna CHKO Oblast podpory: II Titul ekologické zemědělství Podporované aktivity: zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství na minimální ploše 1 ha Oblast podpory: II Louky Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů luk (viz. Podrobné podmínky agroenvi programů Oblast podpory: II Pastviny Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů pastvin (viz. podrobné podmínky agroenvi programy) 7

9 Oblast podpory: II Titul zatravňování orné půdy Podporované aktivity: zatravnění půdního bloku nebo jeho dílu o minimální výměře 0,1 ha včetně následné péče (sečení, pasení) v souladu se specifickým režimem (omezení hnojení a používání herbicidů) Oblast podpory: II První zalesnění zemědělské půdy Podporované aktivity: zalesnění zemědělské půdy a následné péče v souladu s platnou právní úpravou jako podpora diverzifikace výroby Oblast podpory: II Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu Podporované aktivity: hospodaření vedoucí k zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa v územích Natura 2000 Oblast podpory: II Zlepšování druhové skladby lesních porostů Podporované aktivity: pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby, zajištění udržení a rozvoje biodiverzity lesních porostů Oblast podpory: II Neproduktivní investice v lesích Podporované aktivity: zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod. Oblast podpory: III.1.3 a) Podpora cestovního ruchu Podporované aktivity: v obcích do 2000 obyvatel mimo jiné také budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně Výše podpory: až 90 % uznatelných výdajů Příjemci: zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou Více informací: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha , R. Barták 8

10 OBECNĚ O ČSOP Český svaz ochránců přírody je největším českým sdružením zabývajícím se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí s velmi rozmanitou činností. Ta se týká péče o přírodně cenná území, provádění přírodovědných průzkumů a mapování, přes programy zaměřené na ochranu biodiverzity, péči o handicapované živočichy, ochranu kulturních památek, práci s dětmi, mládeží, osvětu veřejnosti až po účast ve správních řízeních. V roce 2006 Český svaz ochránců přírody oslavil již 27. výročí svého vzniku. Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je fakt, že svoje činnosti provádí především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků. K dnešnímu dni máme řádně zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 členy, v kolektivech Mladých ochránců přírody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 dětí a mládeže. Spolu s individuálními členy, kterých je 66, členská základna čítá 8640 členů. Představujeme naše programy: ČSOP dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně cenných ploch, 200 památných stromů, 320 hektarů historických parků a více než 30 památkových objektů, po dlouhá léta se základní organizace ČSOP starají o podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo např. provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelníků, ledňáčků, ale také starých krajových odrůd ovocných dřevin. Mimo mapování, která přinášejí cenné informace pro ochranu přírody, byly realizovány rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organizmů. Například byly čištěny, opravovány a nově instalovány různé hnízdní podložky a budky pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly zbudovány tůňky a mokřady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků. V loňském roce se do realizace 280 projektů zapojilo 77 základních organizací ČSOP, 11 jiných občanských sdružení a 2 jednotlivci. zařízení Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy ročně přijmou téměř 10 tisíc zraněných volně žijících živočichů 180 druhů, z nichž se po vyléčení do přírody navrací přes 50 %. Na podporu jejich činnosti a získání finančních prostředků byla vyhlášena veřejná sbírka Zvíře v nouzi. do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka - Zlatý list se pravidelně zapojuje 4 tisíce dětí 9

11 ČSOP každoročně organizuje českou část akce UNEP Ukliďme svět. Od roku 1993, kdy ČSOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjektů (nejen z ČSOP), uklízet přišlo obyvatel (dětí, mládeže a dospělých) a sebralo se kg odpadu. nechceme také jen nečinně přihlížet změnám, kterými naše příroda a krajina vinou člověka procházejí. Chceme výrazně a aktivně přispět k zachování a obnově našeho přírodního a kulturního dědictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu. Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit, květnatých luk a dalších ohrožených stanovišť) s cílem zajištění jejich trvalé ochrany, pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně), pozemků v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů apod). rozsáhlá je i naše publikační činnost. Vydáváme metodiky zaměřené na rostlinnou a živočišnou říši. Z posledních nejzajímavějších to jsou: Péče o dřeviny rostoucí mimo les, Ochrana velkých šelem v České republice, Ježci vše podstatné o ježcích a jejich ochraně. Nezapomínáme ani na naše členy. Pro ty vydáváme členský časopis Krása našeho domova. Český svaz ochránců přírody se neomezuje jen na ochranu přírody v rámci České republiky. Aktivně spolupracujeme se Slovenských zväzom ochrancov prirody a krajiny a dalšími zahraničními partnery. 10

12 REGIONÁLNÍ CENTRUM A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSOP V KRAJI 27/04 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí působí na jihozápadním Plzeňsku již více jak 20 let. Organizace začala svou působnost především v oblasti ochrany biodiverzity. Činnost se zpočátku zaměřovala na vyvěšování budek pro dravce, sovy i pěvce, mapování lokalit s výskytem obojživelníků, sčítání dravců atp. V roce 1991 organizace získala do vlastnictví terénní základnu u obce Čičov. Postupně se tato usedlost opravovala tak, aby sloužila především ekologické výchově. Dnes zde probíhají tábory, víkendovky i vzdělávací akce pro veřejnost. V roce 1993 byl zakoupen dům ve Spáleném Poříčí, právě tam se začalo budovat ekocentrum. Na pozemku ekocentra byla od prvních dnů budována také záchranná stanice pro poraněné živočichy. Postupně se rozvíjela i enviromentální výchova jak dětí a studentů, tak veřejnosti. Od roku 1996 je ekocentrum ve Spáleném Poříčí regionálním ekocentrem pro Plzeňský kraj. Práce s dětmi Výchova a výuka dětí a mladé generace je tradičně jednou z hlavních náplní Ekocentra ve Spáleném Poříčí. V roce 2000 probíhaly po celý rok schůzky čtyř kroužků MOP. Děti byly tradičně rozděleny podle věku na děti 1. a 2. třída, třída, třída a středoškolskou mládež. Protože ve Spáleném Poříčí vyvíjí svoji činnost Církevní střední odborná škola, kde se studuje i obor ekologie, stále více studentů z tohoto oboru se zapojuje do každodenní činnosti EC. Nejvíce pomáhají při práci v záchranné stanici pro poraněná zvířata. Mimo schůzky, které probíhají každý týden, snažíme se organizovat pro děti i řadu výletů a výprav. Prohlubuje se také výchovná činnost pro děti ze základních škol. V rámci společného programu CSOP a Pavučiny jsme nabízíme základním školám výukové programy - Ochrana biodiverzity (v tomto programu vedle videokazet a materiálů využíváme také živočichy umístěné v záchranné stanici), dále program - Alternativní zdroje energie (kde seznamujeme děti přímo v terénu s kořenovou čistírnou odpadních vod a s tepelnými čerpadly). Třetí program je program ekosystémy lesa, louky a potoka. Záchranná stanice pro poraněné živočichy Záchranná stanice ve Spáleném Poříčí zajišťuje zvířata z okresů Plzeň - jih, Klatovy a poloviny okresu Příbram. V současnosti je stanice umístěna na pozemku Ekologického centra. Stanice se skládá z osmi velkých voliér 3x3x2 m, ze čtyř menších o rozměrech 2x2,5x1,2 m, které slouží pro menší živočichy včetně savců. Vybudována byla také velká rozletová voliéra. Ve sklepě máme vybudované zimoviště pro ježky. Přímo ve stanici byla umístěna nástěnka s množstvím fotografií, kde si každý návštěvník může přečíst něco více o zvířatech, které zde vidí a o historii naší stanice. Dále pro zkvalitnění pestrosti potravy pro živočichy, které je možné vypustit, jsme rozšířili odchov hlodavců. 11

13 Spolupracujeme nejen s okolními stanicemi a Zoologickou zahradou v Plzni, ale také s veterináři MVDr. Sutnarem z Blovic a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále se ZD Zbiroh, kde kupujeme potravu pro dravce a šelmy, regionálním tiskem, rozhlasem a televizí. V neposlední řadě spolupracujeme s veřejností, pro kterou pořádáme tradiční ornitologické výlety a především s mládeží. Trvale handicapovaná zvířata využíváme k výuce mladých ochránců přírody, skautů a studentů ekologie ze spálenopoříčské střední školy. V budoucnu plánujeme vybudování rybníčku ve spodní části zahrady, která je součástí stanice. Sloužit bude pro kachny, labutě a čápy, kteří jsou našimi častými pacienty. Nadále chceme plnit svoji úlohu v Národní síti stanic a dobudovat stanici tak, aby splňovala všechna nová kritéria. Pozemkový spolek Pozemkový spolek Spálené Poříčí si od samého vzniku klade za cíl přispět k realizaci územního systému ekologické stability krajiny na spálenopoříčsku. Na spálenopoříčsku je většina krajiny zemědělsky obhospodařovaná, realizace výsadeb místních biokoridorů, proto nebyla bez problémů. Z tohoto důvodu byly do pozemkového spolku začleněny v první fázi především pozemky města Spálené Poříčí. Tyto pozemky často byly pro zemědělské obhospodařování nepříliš vhodné, na druhé straně byly velmi zajímavé z pohledu ochrany přírody a tvorby krajiny. Většinou se jednalo o úpravy kolem polních cest, obecní draha, pastviny apod. Do pozemkového spolku bylo postupně začleněno 18 pozemků města o rozloze asi m2. Tato plocha je rozdělena do 4 základních biokoridorů, které se napojují na biokoridor říčky Bradavy, jak za severní, tak z jižní strany. Biokoridory mají celkovou délku m. Na těchto pozemcích postupně realizujeme výsadby rozptýlené zeleně, listnatých stromů a keřů. V některých úsecích jsou i malé vodní nádrže. Tyto výsadby se daří realizovat díky spolupráci s městem a programem MŽP "Péče o krajinu". Během uplynulých 5 let jsme na těchto plochách vysázeli více jak listnatých stromů a keřů. Na tyto biokoridory navazuje i postupně realizovaná rozsáhlá výsadba alejových stromů okolo polních cest a mezí, kterou v okolí Spáleného Poříčí naše organizace realizuje především "svépomocí" spolu s MOP, studenty škol i brigádně s širokou spálenopoříčskou veřejností. Pozemkový spolek chceme do budoucna, podle možností rozšiřovat. V další fázi již do pozemkového spolku budou začleněny i pozemky soukromých osob. Ochrana biodiverzity Naše organizace se v rámci projektů Ochrana biodiverzity vyhlašovaných ČSOP podílí na průzkumu a mapování populací několika ohrožených druhů živočichů. Jsou to: mravenci rodu Formica, sova pálená, všechny druhy obojživelníků, rak kamenáč a rak říční. V roce 2003 jsme se rozhodli obnovit na spálenopoříčsku populaci sovy pálené. Na konci roku 2003 získala naše organizace chovný pár ze záchranné stanice živočichů ve Vlašimi. Ihned následující rok 2004 se nám podařilo odchovat 7 mláďat a následně je vypustit na předem pečlivě vybraném místě. V místě jejich vypuštění jsme instalovali několik budek pro sovy pálené. V roce 2005 se nám podařilo odchovat ve dvou snůškách celkem 4 sovy, které jsme opět úspěšně vypustili. Vypouštění probíhá vždy ve večerních hodinách a místo vypuštění bývá dopředu 12

14 pečlivě vybíráno s ohledem na nadmořskou výšku, množství potravy, rušnost, atd. Vypuštěné sovy vždy několik dní sledujeme a přikrmujeme. Pravidelně se také zapujejeme do programu Formica. Všechna doposud sledovaná mraveniště obývali mravenci Formica lugubris s výjimkou jednoho zaznamenaného hnízda Formica rufa. V loňském roce jsme také ve spolupráci s KÚVR ČSOP pořádali na naší terénní základně seminář Formica. Jeho součástí byly i vycházky do Brdských lesů, kde všichni účastníci mohli vidět, že je zde opravdu co mapovat a chránit. Výzkumem populací obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí jsme se zabývali po založení naší ZO v letech V novodobé historii projektů ochrany biodiverzity jsme se do tohoto programu zapojili poprvé v roce Proto bychom v následujících letech rádi pokračovali a vytvořili tak přesnější představy o výskytu obojživelníků v okolí našeho městečka. Celkově byly v okolí městečka Spálené Poříčí nalezeny na různých místech 4 druhy našich obojživelníků. Jedná se o ropuchu obecnou, skokana hnědého, kuňku žlutobřichou, a čolka obecného. V nedaleké obci Chynín byl zjištěn výskyt rosničky zelené. Přestože zmíněné druhy patří k běžnějším, zasluhují si náš zájem a ochranu. Adresa: Plzeňská Spálené Poříčí Tel Pracovní doba: Po-Pá 7:30-16:00 Web: Kvítko přírodovědná soutěž Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci s ZO ČSOP Spálené Poříčí a Církevní střední odbornou školou ve Spáleném Poříčí vyhlásil sedmiměsíční přírodovědnou soutěž pro děti ve věku let z Plzeňského kraje. Soutěž byla zahájena v listopadu 2006 a probíhá jako korespondenční. Soutěžící se během ní mohou zapojit do zajímavých úkolů a rozšířit si své přírodovědné znalosti, vyhrát každý měsíc lákavé ceny, tři nejlepší se mohou zúčastnit dobrodružné přírodovědné expedice připravované na prázdniny 2007 a také se mohou zúčastnit jako nesoutěžní tým krajského kola Ekologické olympiády pro studenty SŠ. Další ZO v Plzeňském kraji 22/07 ČSOP Libosváry Tato základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce Zabývala se především prací s mládeží a pořádáním dětských táborů. Od konce osmdesátých do konce devadesátých let přibyla ještě péče o poraněné volně žijící živočichy, zejména dravce a sovy. Od roku 1998 se věnujeme především údržbě maloplošných chráněných území i ekologicky významných nechráněných území, ochraně obojživelníků, dravců a sov, problematice zemědělství, pořádání přednášek a besed pro školy, zájmové oddíly i veřejnost. Kontakt: František Groessl, Libosváry 19, HORŠOVSKÝ TÝN, web: 13

15 25/02 ZO ČSOP Zelená Šumava údržba ekologicky významných území účast ve správním řízení (65 případů) působení na děti a mládež, vydávání periodik útulek pro společenská zvířata, ochrana zvířat proti týrání Kontakt: Naděžda Kopelentová, Záluží 6, SUŠICE, 26/01 1. ZO ČSOP Plzeň ochrana ovzduší, problematika odpadů, problematika dopravy, účast ve správním řízení (1 případů) působení na děti a mládež Kontakt: Martin Kadlec, Mandlova 14, PLZEŇ, 26/02 ZO ČSOP 26/02 pozemkový spolek ochrana biodiverzity Kontakt: Miroslava Hrušková, Chotíkovská 115, PLZEŇ 26/03 ZO ČSOP Plzeň Péče o zeleň Kontakt: Ing. Hana Dlabáčková, Klabavská 31, PLZEŇ 26/08 ZO ČSOP Biota pozemkový spolek ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy Kontakt: Ing. Jiří Berkovec, Plaská 19, PLZEŇ, 27/01 ZO ČSOP Dobřany ochrana biodiverzity systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Kontakt: Mgr. Jaroslav Šedivý, Goethova 5, PLZEŇ 27/06 ZO ČSOP Neurazy Organizace byla založena v roce údržba ekologicky významných území, péče o zeleň přírodovědné průzkumy Spolek v současnosti tvoří 10 členů. Kontakt: Ing. František Král, č.p. 47, NEURAZY, web: 14

16 28/07 ZO ČSOP Enkláva péče o zeleň ochrana vod, problematika odpadů Kontakt: Ing. Severka Zbyněk, Hlavní 262, , TLUČNÁ Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany 29 / 01 základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Akreditované Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany vyvíjí svoji činnost na okrese Rokycany již několik let. V rámci environmentální výchovy a vzdělání nabízí všem zájemcům nejrůznější aktivity. Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany lze navštívit pravidelně každou středu od 8 do 18 hodin. Kontakt: Pavel Moulis, Švermova 748/II, ROKYCANY, web: 29/02 ZO ČSOP Radnice Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Radnicích vznikla v roce 1983 a má třináct členů. Jako svou základnu zřídila v objektu bývalé synagogy v Radnicích ekocentrum. Ekocentrum Radnice vzniklo v roce Budova ekocentra, Radnická synagoga - kulturní památka ČR, je od roku 1992 majetkem ZO ČSOP Radnice, která ji ze získaných vlastních prostředků zrekonstruovala. V náplni práce ekocentra je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, poradenská a informační činnost, odborné programy na ochranu biodiverzity, zpracovávání posudků na veřejnou zeleň, odborné přednášky a semináře, spolupráce s Lesy ČR, lesní správou Přeštice, se samosprávami obcí zejména Mikroregionu Radnicko a, vzhledem k historii místa, i kulturní akce koncerty a výstavy. Budova je vytápěna tepelným čerpadlem a od roku 2005 je součástí ekocentra i Solární stanice, která je demonstračním objektem pro využití sluneční energie. V ekocentru Radnice je sídlo Pozemkového spolku Radnice, který spravuje téměř pět hektarů přírodně cenných lokalit na radnicku. Při ekocentru působí kroužek Mladých ochránců přírody Orchis, kteří se scházejí každé úterý. Činnost Ekocentra je zaměřena i na školní mládež. Při výukových programech, je jich cca 13, jsou žáci nenásilnou a hravou formou vedeni ke správnému řešení konkrétních situací z problematiky životního prostředí. Je kladen důraz na zásady udržitelného rozvoje v místních podmínkách. Jednotlivé programy jsou zpracovány podle náročnosti do dvou až tří variant pro žáky mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol. Nabídka programů se každý rok aktualizuje. V objektu je umístěna knihovna ZO ČSOP, která umožňuje zapůjčení knih, videokazet, časopisů, CD i přístup na Internet. ZO ČSOP Radnice je součástí sítě environmentálních informačních center Plzeňského kraje ENVIC a partnerem Plzeňského kraje v projektu Budování absorpční kapacity Plz. kraje. Kontakt: Mgr. Marie Pašková, Na Potocích 221, RADNICE U ROKYCAN, tel: , , , web: 29/04 Kulíšek systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost účast ve správním řízení Kontakt: Dan Šatra, Na Pátku 882/II, ROKYCANY 1, 15

17 29/06 ZO ČSOP Břasy péče o zeleň ochrana vod, ochrana ovzduší, problematika odpadů, problematika dopravy systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, osvětové akce pro veřejnost Kontakt: Václav Fait, č.p. 273, BŘASY 29/08 ZO ČSOP Jilm péče o zeleň ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy, záchranné transfery systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Kontakt: Hynek Bílý, č.p. 31, ZBIROH 31/01 ZO 31/01 ČSOP Tachov údržba ekologicky významných území ochrana biodiverzity účast ve správním řízení systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost Kontakt: Jan Novotný, Americká 1797, TACHOV, web: 31/02 ZO ČSOP 31/02 Bernartice údržba ekologicky významných území, péče o zeleň ochrana biodiverzity působení na děti a mládež Kontakt: Václav Pinta, Bernartice 13, BOR U TACHOVA Záchranné stanice sdružené v Národní síti stanic Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Aby mohli být takovíto živočichové vyléčeni a opět navráceni do volné přírody, o to se starají stanice pro handicapované živočichy. Národní síť stanic pro handicapované živočichy je unikátním projektem, který se pod patronací Českého svazu ochránců přírody tvoří od roku V současné době ji tvoří 23 členských a 6 přidružených stanic, jejichž působnost pokrývá celou Českou republiku. Záchranné stanice v Plzeňském kraji Tachov Tachovský ornitologický spolek, Na vinici 628, Tachov Telefon: , , Web: 16

18 Rokycany ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, Rokycany Telefon: , , Web: Plzeň DES OP Plzeň, Zábělská 75, Plzeň Telefon: , , , Web: Spálené Poříčí Ekocentrum ČSOP, Plzeňská 55, Spálené Poříčí Telefon: , , Web: 17

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... 2 str. - zajímavosti, kaleidoskop,

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 Pohotovostní tel. Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz Newsletter 3 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, představujeme Vám třetí vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální výzvy grantových programů, tiskové zprávy o proběhlých

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 úvod Následující publikace představuje 20 vybraných projektů z České

Více

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 -

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE širšího regionu Èeského krasu (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - - 2/48 - STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO

Více

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim Foto: Zuzana Pokorná Poznámka: Stálí dárci jsou vytištěni tučně. Bar U Páva, Vlašim Benešovský deník CE WOOD, a.s., Vlašim Lenka a Martin Daňkovi, Vlašim Lukáš Drlík, Louňovice Ing. Jana Dufalová, Pavlovice

Více

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov ČÍSLO 1/2009 LEDEN 2009 Poslanci potvrdili více než miliardu korun na dotační programy

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice ZO ČSOP Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a ekologickou výchovu, vzdělávání

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více