Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Základní škola Tymákov Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

2 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, Tymákov Právní forma: příspěvková organizace RED-IZO: IZO: IČO: Telefon: www stránky: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Sarauerová 1.2. Název a adresa zřizovatele: Obec Tymákov, Tymákov 40, Tymákov 1.3. Zařazení v rejstříku škol: Rozhodnutí MŠMT č. j /02-21 ze dne s účinností od o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod názvem Základní škola Tymákov, okres Plzeň-jih (škola sdruţuje základní školu a školní druţinu). Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/3095/05 ze dne s účinností od o zapsání do školského rejstříku Školní jídelny výdejny. Rozhodnutí MŠMT č. j. 1141/ ze dne s účinností od o změně názvu právnické osoby na Základní škola Tymákov. Rozhodnutí MŠMT č. j. 8684/ ze dne s účinností od o změně v údajích v rejstříku škol (Obory vzdělání: Základní škola, studium denní) Seznam pracovišť: Hlavní budova ředitelství (místo poskytovaného vzdělávání nebo škol. sluţeb) Adresa Počet tříd Počet ţáků Tymákov 100, Tymákov Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: Obor: C/001 Základní škola, studium denní, dobíhající obor C/01 Základní škola, studium denní Vzdělávací program školy: Název vzdělávacího programu Č. j. V ročníku Tvořivá škola ZŠ/55/ Základní škola / ŠVP školní druţiny ZŠ/77/2005 školní druţina

3 1.6. Součásti školy: Název součásti IZO součásti Kapacita Počet ţáků Počet tříd oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků Základní ţáků ,727 škola Školní druţina ţáků ,803 Škol. jídelna - výdejna IZO Celková Počet Celkový Počet součásti kapacita jídelny dětských strávníků dospělých strávníků počet zaměstnanců přepočtených zaměstnanců , Typ školy: Škola je neúplná, jen s ročníky 1. stupně, ročníky spojené ve dvou třídách takto: I. tř roč. (11 + 7) = 18 II. tř roč. ( ) = Spádový obvod školy: Školský obvod tvoří obce Tymákov, Mokrouše, Lhůta Speciální a specializované třídy: nebyly Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: Vady Počet ţáků uvedených v SV Počet ţáků neuvedených v SV* Mentálně postiţené 0 0 Sluchově postiţené 0 0 Zrakově postiţené 0 1 S vadami řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 S více vadami 0 0 S vývojovou poruchou učení a 0 0 chování celkem 0 1 *SV = statistický výkaz pro školní rok 2007/2008 Zdravotně (zrakově) postiţený ţák 1. roč., onkologické onemocnění (léčen ve FN Praha- Motol), od února 2008 s asistentkou pedagoga, v péči SPC pro ZP v Plzni Doubravce, integrovaný, individuální vzdělávací plán. Máme ve škole i ţáky s SPU bez integrace. Jejich hodnocení probíhá podle metodického pokynu č.j / , podle školského zákona 561/2004 Sb., 16 a podle Vyhlášky

4 73/2005 Sb. S těmito ţáky pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (individuální přístup, sníţení výukových nároků apod.) Mimořádně nadaní žáci: Ve škole nebyl ţádný mimořádně nadaný ţák s doporučením PPP. Podporujeme talentované ţáky zapojením do krouţků a soutěţemi s různým zaměřením: recitační, autorské, čtenářské, matematické, výtvarné, pěvecké, rukodělné, sportovní, přírodovědné apod. Ţákům, kteří se hlásí na víceleté gymnázium, se vyučující podle potřeby individuálně věnují (M, ČJ) Materiálně technické zajištění školy: Budova školy je velmi stará postavena byla v r. 1860, generálně přestavěna a opravena v r Škola je průběţně podle potřeby opravována a udrţována v dobrém stavu: 1996 nové lavice a stolky, nově zřízen kabinet s regály, zřízena a vybavena klubovna ŠD, 1997 přístavba plynové kotelny a vytápění plynem, 1999 generální oprava WC a umýváren, nová kuchyňská linka a elektrický sporák, nové lino na schodišti, 2001 zavedení teplé vody do tříd, obloţení šaten dřevem, 2002 zbourání stodol a vyklizení školního dvora, 2004 výměna velkých oken budovy za plastová, nová dlaţba na chodbě v přízemí, zřízení šatny pro kuchařku ŠJ, malování prvního patra budovy, nová úprava předzahrádky, nová chladnička a mikrovlnná trouba, 2005 dokončení výměny velkých oken budovy, malování přízemí školy, odizolování východní stěny školy, 2006 dokončení výměny zbylých oken budovy, výměna osvětlení na chodbách za zářivky, zavedení teplé vody na WC, 2007 výměna zářivek ve 3 třídách za silnější splňující normu, nová střecha budovy školy, 2008 likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci, výměna sanitárních prvků na všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v 1. tř., chodník před školou zámková dlaţba. Vybavení školy je na dobré úrovni: TV, video, DVD přehrávač, radiomagnetofony, věţ, v kaţdé třídě 3-4 PC (z toho s připojením k internetu), pro výuku jsou stále dokupovány videokazety, DVD, CD-romy, počítačové výukové programy, didaktické pomůcky, sportovní náčiní, stavebnice, hry do ŠD Technické zázemí pro vyučování je vyhovující: kopírka, multifunkční zařízení, počítač s internetem pro vyučující, vybavený kabinet Opravy, úpravy a údržba školní budovy: Oprava omítek v přízemí na chodbách a WC (zedn. práce Milt, Tymákov) Sekání trávy na školní zahradě (pracovník obce) Instalace nových vodovodních baterií do ŠJ (Rada, St. Plzenec) Výměna sanitárních prvků na všech WC - nádrţky na vodu, přívod vody a kohouty na vodu, ventily k mušlím (fa Smolek, Plzeň) Ekolog. likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci (Stavmonta, Plzeň) Výměna kotl. čerpadla v plyn. kotelně (SIOR s.r.o., Rokycany) Oprava podlahy a výměna lina v I. tř. (Lednej, Koberce-hit, Rokycany) Zhotovení zámkové dlaţby na chodník před školou (fa Hrubý, Šťáhlavy) Oprava DVD přehrávače (AVIT servis, Plzeň) Oprava zářivek ve III. tř. (Šlajs, Zdemyslice) Revize a kontroly: Revize elektroinstalace, el. zařízení a hromosvodů (Šlajs, Zdemyslice) Servis hasicích přístrojů a hydrantů (FIREX, Plzeň) Revize komínového průduchu + kontrola stavu spalinových cest (J. Kratochvíl, Šťáhlavy) Revize plynové kotelny a plynových zařízení (fa Řezáč, Rokycany)

5 Revize tlakových nádob stabilních (J. Kuthan, Plzeň) Předplatné: Věstník MŠMT Moderní vyučování Učitelské noviny Tvořivý Amos Nábytek a zařízení modernizace: Regál na kufříky a šanony do I. tř. (Truhlářství Bagus, Tymákov) 4 ks PC stolků Kancelářská pojízdná ţidle k učit. katedře Záclony a závěsy Vysavač Bravo Okenní ţaluzie do tříd a druţiny (Kovovýroba Kocum, Plzeň) Kryty na radiátory do tříd a druţiny (Truhlářství Hajs, Tymákov) 2 jídelní stoly do ŠJ 2 ks vodní lázeň pro ohřev jídla do ŠJ 1 ks termovárnice na čaj do ŠJ 4 ks tonery do kopírek a tiskáren (Canon, HP, Minolta, Samsung) Učební pomůcky modernizace: CD-ROM dmsoftvare Evidence a vysvědčení (školní matrika) CD Mikáč Kartotéka aktualizace (školské předpisy) Nástěnné obrazy Staré pověsti české 24 ks(vl) MediaDida Pojízdná tabule flipchard VARIO Laminátor Peach + laminovací folie 10 ks hokejek + 4 míčky na florbal Míče na házenou, fotbal 4 ks výuková CD a DVD Eko Pexeso, puzzle, PC hry, DVD a CD-romy, stolní hry, stavebnice do ŠD 2 ks molitanových ţíněnek 7 ks sítí na míru na výzdobu chodeb Metodické příručky, knihy do učitelské a ţákovské knihovny Školská rada: Byla zřízena zřizovací listinou zřizovatele Obce Tymákov dne , má 3 členy, předsedkyní byla zvolena Ing. Anna Poubová. Školská rada se sešla 2x ročně a projednala dokumenty podle školského zákona - projednala návrh rozpočtu, rozbor hospodaření, schválila výroční zprávu a školní řád, byla seznámena se školním vzdělávacím programem Sdružení, zájmové organizace působící při škole: Při škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy, je evidováno jako základní organizace SRPDŠ, Unie Praha, registrované Ministerstvem vnitra ČR dne pod č. j. VSC/1-7978/91-R. SRPDŠ je řízeno výborem rodičů. Výbor rodičů se pravidelně schází. Rodiče schvalují rozpočet SRPDŠ, kontrolují jeho čerpání, účastní se při organizaci některých akcí školy, sami pořádají akce pro děti mikulášská, maškarní, den dětí, vánoční nadílka apod.

6 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy: Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 2007/ /2008 5/4,73 (1,2 + 3,53) 4/3,53 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav Pedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání pedagogická praxe ředitelka 1,00 VŠ PF 1. st. 27 let třídní učitelka 1,00 VŠ PF 2. st. 16 let učitelka 0,50 VŠ PF 1. st. 11 let vychovatelka ŠD 0,803 SŠ - SPgŠ 26 let vychovatelka-učitelka 0,227 SŠ - SPgŠ 26 let Nepedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání školnice 1,00 ÚSO kuchařka ŠJ 0,20 ÚSO 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: Součást PO Počet pedagogických zaměstnanců se vzděláním* SpŠ VŠ PF ZŠ 1/0,227 3/2,50 ŠD 1/0,803 0 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků: Součást PO Počet ped. pracovníků Průměrná délka ped. praxe Průměrný věk ZŠ 3 18 let 43,3 let ŠD 1 26 let 49 let Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku Výuka vedená odborně způsobilým učitelem: Aprobovanost výuky % Předmět počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho neaprobovaných hodin 5* 9,8 TV, PČ *5 h (TV, PČ) vyučuje z důvodu sníţeného úvazku ředitelky školy vychovatelka ŠD 2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávací akce

7 Okruh vzdělávání Počet akcí Počet pedagogických pracovníků Vedoucích pracovníků 5 řed. 5 Cizí jazyky 4 řed. 1, učit. 2, vychov. 1 RVP ZV 2 řed. 1, učit. 1 Zvyšování odbornosti 13 řed. 3, učit. 5, vychov. 5 Celkem Vzdělávací instituce Vzdělávací centrum gymnázia Blovice 2 Pedagogická fakulta Plzeň 1 KCVJŠ Plzeň 17 KÚ PK (Zeman) 1 VAPC Rokycany 1 MMP 1 Sharks Spálené Poříčí Získané certifikáty, osvědčení Certifikát 0 Osvědčení Délka trvání vzdělávací akce Jednodenní vzdělávací akce 19 Vícedenní vzdělávací akce 1 Půlroční vzdělávací akce 1 Roční vzdělávací akce Financování jednotlivých školení Počet seminářů Cena kurzů Financováno z DVPP ,- Financováno MMP 1 0,- Dotace z grantu (gymn. Blovice) 2 0,- Samoplátci nebo obec , Přehled o DVPP účastník datum název akce školící časový cena platba instituce rozvrh Hoblíková Ekoateliér-podzimní KCVJŠ 4 h 380,- ONIV listí Školení trenérů JZČ Sharks S. P. 8 h 200,- obec Ekoateliér-Krok za KCVJS 4 h 380,- ONIV krokem Velikonoční KCVJŠ 4 h 320,- ONIV aranţování Ekoateliér-Melodie KCVJŠ 4 h 350,- ONIV září 07- červen 08 domova Kurz AJ pro začátečníky Mašková Práce se solným těstem VC gymn. Blovice (grant) 1x týdně 0,- KCVJŠ 4 h 360,- ONIV

8 Ekoateliér-Lesk a KCVJŠ 4 h 380,- ONIV třpyt Respektovat a být KCVJŠ 8 h 550,- ONIV respektován září 07 Kurz AJ pro středně VAPC 2x 5 340,- samopl. červen 08 pokročilé Rokycany týdně Sarauerová FKSP ve školství KCVJŠ 3 h 250,- ONIV Čertí škola KCVJŠ 4 h 350,- ONIV Modelujeme s fimem KCVJŠ 4 h 380,- ONIV Nový pracovní řád pro KCVJŠ 5 h 300,- ONIV zaměstnance škol září říjen Tabulkové kalkulátory VC gymn. 20 h 0,- 07 Blovice (grant) září 07 Kurz AJ pro mírně KCVJŠ 1x 680,- samopl. leden 08 pokročilé týdně Hygienické KCVJŠ 5 h 300,- ONIV poţadavky na školy Novela právních KÚ PK 6 h 500,- ONIV předpisů Novela ZP KCVJŠ 5 h 300,- ONIV Hodnocení, evaluace, KCVJŠ 8 h 600,- ONIV autoevaluace Timková Výuka ČJ dle ŠVP na KCVJŠ 8 h 600,- ONIV 1.st Náměty pro rozvoj KCVJŠ 4 h 300,- ONIV klíčových kompetencí v 5.r. ZŠ Prevence soc.- MMP 8 h 0,- září 07 červen 08 patol.jevů - šikana Postgraduální rozšiřující studium AJ pro 1. a 2. st. ZŠ (tříleté) PeF Plzeň 5. a 6. semestr 8 000,- samopl. 3. Přijímací řízení a další zařazování absolventů školy 3.1. Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navrţen skutečnost (1 bude opakovat) 3.2. Víceletá gymnázia: Počet ţáků přihlášených na víceletá gymnázia 1 - přijatých na víceletá gymnázia 1

9 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1. Prospěch žáků školy (k ): Počet ţáků 38 Prospělo s vyznamenáním 30 Prospělo 6 Neprospělo Chování žáků: Sníţený stupeň z chování Počet ţáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 21 Pochvala ředitele školy 11 Pochvala na vysvědčení 0 Napomenutí třídního učitele 2 Důtka třídního učitele 0 Důtka ředitele školy Docházka žáků: 1. pololetí 2. pololetí Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Volitelné a nepovinné předměty: nebyly 5. Aktivity školy 5.1. Zájmová činnost organizovaná školou školní zájmové kroužky: Název kroužku Časový rozsah Počet dětí Vyučující Pěvecký 1 h týdně 28 H. Timková Výtvarný 1 h týdně 22 Z. Sarauerová Angličtina pro 1. a 2. ročník 1 h týdně 13 H. Nekolová 5.2. Mimoškolní a školní aktivity: Akce školy: Divadelní a hudební představení Divadlo, společnost Název hry Účast Místo představení Divadlo Alfa+ prohlídka zázemí Sedm jednou ranou r. Alfa, Plzeň (31.10.) divadla Divadlo Alfa Deset malých černoušků r. Alfa, Plzeň (26.2.)

10 Divadlo ŠUS Staré pověsti české ZŠ, MŠ škola (21.11.) Divadelní spolek Jezírko Láska a povidla ZŠ, MŠ, veřejnost KD Tymákov (29.4.) Harmonia Mundi Sezname, otevři se ZŠ, MŠ škola (16.1.) Filmové představení Kino Název filmu Účast Místo představení Cinema City Plzeň Asterix a olymp. hry Pěvecký krouţek OC Plaza Plzeň (4.6.) Výlet, exkurze Název výletu, exkurze Určení výletu, exkurze Prohlídka ZOO + výukový program Naše příroda r. (27.9.) Pivovarské muzeum + Plzeňská věţ (12.9.) r. Školní výlet do Klatov a na hrad Velhartice (24.6.) r. Ostatní události Název školní události Určení Slavnostní zahájení školního roku (3.9.) r., rodiče, veřejnost Klaun Ronald dopravní výchova (5.11.) 1. 5., MŠ Pomocné tlapky ukázky výcviku asistenčních psů (7.11.) r. Výukový pořad Vesmír a sluneční soustava Hvězdárny r. Rokycany (25.4.) Vánoční program ZUŠ Starý Plzenec v MŠ Tymákov r. (11.12.) Kurz keramiky výroba keramického srdce pro maminky ke r. Dni matek (o.s. NĚ-HA Rokycany) Plavecký kurz, plavecká škola v bazénu Rokycany ( r ) Fotografování ţáků (samostatné) a (skupinové) r. Natáčení školní akademie na DVD (17.6.) r. Oslavy Dne dětí (SRPDŠ) - Pohádkový les (1.6.) r., zájemci Přírodovědná stopovačka (23.6.) r. Zdolání Čiliny a zápis do vrcholové knihy (26.6.) r. Slavnostní zakončení školního roku (27.6.) r., rodiče, veřejnost Akce pro jiné školy, rodiče a veřejnost: Název události Zahajovací aktiv spolu se schůzkou SRPDŠ (10.9.) Vánoční koledování pěveckého souboru Písnička u kapliček v Tymákově, na Mokrouších a na Lhůtě (12.,14.,17.12.) Vystoupení pěveckého souboru Písnička na Mikulášské dětské zábavě (9.12.) Vystoupení školních recitátorů a pěveckého souboru Písnička na vítání občánků v Tymákově (19.4.) Vystoupení pěveckého souboru Písnička na Určení Rodiče Zájemci, děti, veřejnost Děti, rodiče, veřejnost Vítané děti, rodiče, veřejnost Veřejnost

11 oslavě 100. výročí zaloţení TJ Sokola Tymákov (26.1.) Vánoční besídka ţáků 5. roč. (21.12.) Den otevřených dveří ve škole (30.4.) Ukázkové vyučování v 1. roč. pro děti a rodiče předškoláků (15.1.) Zápis ţáků do 1. ročníku (28.1.) Informační a konzultační dny ve škole (7.1., 26.5.) Vystoupení pěveckého souboru Písnička na školní akademii (18.6.) Školní akademie (18.6.) Pro ţáky školy a děti z MŠ Rodiče, veřejnost Děti z MŠ, rodiče, učitelky MŠ Předškoláci, rodiče Rodiče Rodiče, veřejnost Rodiče, veřejnost 5.3. Účast v soutěžích: Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet žáků Umístění školní ZŠ Tymákov Recitační navrţeni do okresního kola školní ZŠ Tymákov Čtenářská (2.-5.) odměny vítězům školní ZŠ Tymákov Autorská (3.-5.) odměny vítězům školní ZŠ Tymákov Sportovní den odměny vítězům školní školní školní ŠD Tymákov pro všechny ţáky školy ZŠ Tymákov jednotlivé třídy celá škola Jednota českých matematiků a fyziků celostátní Orbit klub společnosti Wrigley s Švihadlo (12 různých stylů přeskoku přes švihadlo) Borec na konec (různé discipliny: běhy, kotoul, švihadlo, driblování, skákání do schodů, vybíjená, pingpong. nadhozy, hod kriket. míčkem, krouţení kruhem) Matematický Klokan 2008, kategorie Cvrček a Klokánek Zdravé zuby preventivní výukový program péče o chrup pro 1. st. ZŠ okresní ZŠ Starý Plzenec Básničky pod rotundou recitační soutěţ okresní ZŠ Starý Plzenec Sportovní den pro okolní školy (vybíjená, atletika) 38 odměny vítězům 38 odměny vítězům Cvrček (2.-3.)=15 Klokánek (4.-5.)=12 38 (výukový program na pracovních listech) 12 II. kat. 1. Nekola, 2. Lepíček III. kat. 2. Miltová 3. Heřmanová 22 Vybíjená: 1. místo ZŠ Tymákov Atletika:

12 okresní ZŠ Sedlec Sedlecký desetiboj 6.6. krajská Sharks Spálené Poříčí běh 2. Koutecká skok 2. Heřmanová 3. Matoušková 3. Krofta 3. Bečvářová 3. Štefánek hod: 1. Matoušková 2. Krofta 2. Elstnerová 3. Lepíček 5. mistrovství ZŠ PK v T-BALLu krajská ZSS Soutěţ ve sběru druhotných surovin Putovní pohár ZŠ Tymákov 1. a 2. místo druţstev v I. i II. kat místo (z 8) 3. nejrychlejší tým 2. a 3. místo o nejdelší hod kg Kč 5.4. Spolupráce na mezinárodní úrovni účast školy v mezinárodních programech: Škola je aktivně dlouhodobě zapojena do mezinárodní humanitární akce Hnutí Stonoţka Na vlastních nohou: ţáci školy malují vánoční blahopřání, která se prodávají v Norsku a výtěţek jde na konto Stonoţky + celý rok připravují výrobky pro stonoţkový stánek, ve kterém se tyto výrobky při školní akademii prodávají a výtěţek se posílá na konto Stonoţky. Z konta Stonoţky je financována pomoc nemocným a postiţeným dětem a dětem v oblastech zasaţených válkou nebo přírodními katastrofami (sanitky, inkubátory, přístroje do nemocnic, vybavení škol, školní pomůcky). 6. Výchovné poradenství 6.1. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství ve škole: Není stanovena koncepce výchovného poradenství. Výchovné poradenství ve škole se spíše zaměřuje na koordinaci postupů učitelů při práci s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, při spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči. Součástí výchovného poradenství je spíše prevence sociálně patologických jevů, preventistou je Mgr. Hana Timková. Asistentka Od února 2008 byla na ţádost rodičů a na doporučení SPC pro ZP se souhlasem KÚ PK zřízena funkce asistenta pedagoga pro zdravotně (zrakově) postiţeného ţáka 1. r., vzdělávaného podle IVP. Tuto funkci do konce školního roku vykonávala vychovatelka školní druţiny v rozsahu 2x 4 hodiny týdně, neboť tento ţák byl onkologicky léčen a podle pokynů lékařů chodil do školy omezeně. Asistentka poskytovala ţákovi individuální pomoc při zprostředkování učební látky s ohledem na zrakové postiţení, pracovala pod metodickým vedením a podle stanovených metodických pokynů pedagogů tohoto ţáka, ve třídě se 2 ročníky individuálně pracovala s ţákem zejména v době, kdy učitel přímo pracoval s druhým

13 ročníkem, byla nápomocna ţákovi při pouţívání pomůcek pro slabozraké (speciální optické pomůcky, grafické materiály, manipulace s lavicí se sklopnou deskou), pomáhala ţákovi dodrţovat pravidla zrakové hygieny Minimální preventivní program školy: Je zpracován plán, který je kaţdoročně vyhodnocen. Jednotlivé tématické oblasti jsou zařazeny do tématických vzdělávacích plánů jednotlivých ročníků. Pro ţáky jsou pořádány tématicky zaměřené besedy, přednášky, vycházky, výlety a jiné akce. Je vyuţíváno pozitivních pochval, vzájemné vztahy mezi ţáky jsou stále sledovány. K práci ve vyučování i mimo je vyuţívána ţákovská knihovna i počítače, doplňkové zábavné učebnice, je dbáno na estetičnost prostředí. Vyuţívány jsou tématické bloky s dětmi (zdraví, zájmy, relaxace, hry na zlepšení komunikace a vzájemných vztahů) Spolupráce s PPP a SPC: Dobrá je spolupráce s PPP - vyšetření dětí a následně konzultace o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů ţáků, při odkladech školní docházky. Tento rok škola intenzivně spolupracovala se SPC pro zrakově postiţené v Plzni Doubravce, kde byl v péči integrovaný zrakově postiţený ţák 1. ročníku. Pracovnice SPC Mgr. Mikešová navštívila školu během školního roku dvakrát, ředitelka školy se byla podívat ve SPC na Dni otevřených dveří Spolupráce s rodiči, OÚ, veřejností a ostatními subjekty: spolupráce s rodiči ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzájemná spolupráce školy a SRPDŠ na různých akcích pro děti škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy, informační dny formou individuálních konzultací a Den otevřených dveří, rodiče mají moţnost kdykoliv přijít do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k práci škola zve rodiče na různé akce, které pořádá, rodiče pomáhají se zabezpečováním akcí spolupráce s policií prevence, Sedlecký desetiboj pedagogické pracovnice školy jsou zastupitelkami ve svých obcích (ředitelka je zastupitelkou v obci zřizovatele školy), takţe spolupráce se starosty ohledně provozu a potřebách školy je velmi intenzívní a na výborné úrovni; zřizovatel obec Tymákov pravidelně finančně přispívá na provoz školy, má zájem o školu, starosta obce se zúčastňuje zahájení i ukončení školního roku, obec Tymákov bezplatně pronajímá škole sál KD pro potřeby TV a ŠD škola dobře spolupracuje s TJ Sokol Tymákov, smluvně má škola zajištěno bezplatné vyuţívání hřiště TJ pro své potřeby škola úzce spolupracuje s MŠ Tymákov: společně pořádáme některé akce např. školní akademii, tradičně zveme děti z MŠ na vánoční besídku a vzájemně se zveme na divadelní představení a některé vhodné akce letos ZŠ pozvala MŠ na hudební pořad Harmonia Mundi, divadlo ŠUS, MŠ pozvala ZŠ na vánoční vystoupení ZUŠ Starý Plzenec a na divadelní představení Láska a povidla do KD. Předškoláci se svými rodiči se kaţdoročně před zápisem účastní ukázkového vyučování v 1. roč., ředitelka MŠ je přítomna zápisu, ředitelka ZŠ se na jaře účastní ukázkové přípravy předškoláků v MŠ. Děti z MŠ proto nemají problém s příchodem do 1. ročníku ZŠ, protoţe školu i pracovnice školy dobře znají. veřejnost je zvána na akce školy na webových stránkách školy, pozvánkami, plakáty a hlášením obecního rozhlasu

14 7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol 7.1. Výsledky hodnocení ČŠI: V letošním školním roce nebyla provedena ţádná kontrola ČŠI Kontroly zřizovatele: Na škole byla dne 7. ledna 2008 provedena veřejnoprávní kontrola podle 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uloţen v archivu ředitelky školy. Zřizovatel byl přítomen inventuře majetku v prosinci 2007, schválil vyřazovací protokol. Kontrolované doklady a údaje v inventuře majetku byly v pořádku. Za přítomnosti zřizovatele proběhla ve škole 3. března 2008 prověrka BOZP a zřizovatel se podílel na sestavení plánu ozdravných opatření Kontroly OSSZ: Kontrola OSSZ Plzeň jih proběhla , školu zastupovala p. J. Dobrá (plná moc), pracovnice oddělení PAM Střediska sluţeb školám Plzeň, která pro školu zpracovává mzdy. Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol č. 3/07 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění je uloţen v archivu ředitelky školy Kontrola KHS Plzeňského kraje: Kontrola KHS PK proběhla ve škole Byla kontrolována základní škola, školní druţina a školní jídelna-výdejna. Nebyla uloţena ţádná bloková pokuta. Se zjištěnými nedostatky (vybavení pracovních míst u PC výškově stavitelnými ţidlemi a úpravy přepravního vozíku na dovoz jídla) byl seznámen zřizovatel a budou v nejbliţším moţném termínu odstraněny. Protokoly o kontrolním zjištění jsou uloţeny v archivu ředitelky školy Kontrola VZP: V letošním roce nebyla provedena ţádná kontrola Kontrola BOZP, IBP: V letošním roce nebyla provedena ţádná kontrola Kontroly ředitelky školy: Kontroly byly téměř všechny uskutečněny, jen nebyly dodrţeny stanovené termíny z důvodu nadměrného zatíţení ředitelky školy jinými úkoly Hospitační činnost: Plán hospitací v hodinách nebyl dodrţen z důvodů pracovního vytíţení ředitelky. Byly uskutečněny 2 hospitace v hodinách nově přijaté vyučující. Občas jsou prováděny namátkové krátké hospitace v hodině bez zápisu. Protoţe všechny pedagoţky školy spolu úzce spolupracují na projektech, při přípravě různých akcí, soutěţí apod., má ředitelka o jejich práci dobrý přehled. Učitelky si vzájemně radí a diskutují o svých metodických postupech v rámci přestávek, pedagogických rad, odpoledne při přípravě na vyučování apod. 8. Výkon státní správy 8.1. Rozhodnutí ředitelky školy (dle 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.):

15 Rozhodnutí ŘŠ (dle účelu) Počet Počet odvolání přeřazení ţáka do vyššího ročníku podle 17 odst povolení individuálního vzdělávacího plánu podle povolení odkladu povinné školní docházky podle převedení ţáka do odpovídajícího ročníku základní školy 0 0 podle 39 odst. 2 přijetí k základnímu vzdělávání podle povolení přestupu ţáka podle 49 odst převedení ţáka do jiného vzdělávacího programu podle odst. 2 povolení pokračování v základním vzdělávání podle odst. 2 sníţení úplaty za poskytování vzdělávání a školských 0 0 sluţeb podle 123 odst. 4 prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských 0 0 sluţeb podle 123 odst. 4 podmíněné vyloučení ţáka ze školského zařízení podle odst. 2 a 4 vyloučení ţáka ze školského zařízení podle 31 odst. 2 a povolení individuálního vzdělávání ţáka podle zrušení individuálního vzdělávání ţáka podle Počet evidovaných stížností: Celkový počet evidovaných stíţností 0 - z toho důvodných 0 - z toho částečně důvodných 0 - z toho nedůvodných 0 - z toho postoupených jinému orgánu 0 9. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za období celkový počet písemných ţádostí o informace 0 počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 počet rozsudků soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o 0 neposkytnutí informace výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona 0 další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Údaje o zaměstnancích základní škola celek fyzické osoby průměrný stav přepočtené osoby průměrný stav průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM)

16 pedagogičtí pracovníci 4,239 4,508 nepedagogičtí pracovníci 3, , základní škola fyzické osoby průměrný stav přepočtené osoby průměrný stav pedagogičtí pracovníci 3,239 3,503 nepedagogičtí pracovníci školní družina fyzické osoby přepočtené průměrný stav osoby pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM) 2, , průměrný stav průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM) 1 0,805 0, školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci fyzické osoby průměrný stav přepočtené osoby průměrný stav průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM) ,2 0, Příjmy (kalendářní rok 2007): Přímé neinvestiční dotace (ze státního rozpočtu) dotace NIV na přímé náklady na vzdělávání ,00 z toho: prostředky na platy ,00 prostředky na OON 0,00 dotace SIPVZ (neinvestice) č.j / ,00 Přímé neinvestiční dotace (ze státního rozpočtu) celkem ,00 Provozní neinvestiční dotace (z rozpočtu zřizovatele) dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele ,00 ostatní příjmy 1 276,75 Provozní neinvestiční dotace celkem (z rozpočtu zřizovatele) , Výdaje (kalendářní rok 2007): Přímé náklady (ze státního rozpočtu) přímé neinvestiční výdaje celkem ,00 z toho: náklady na platy zaměstnanců ,00 náklady na OON 0,00

17 odvody na zákonné zdravotní a sociální pojištění ,00 příděl do FKSP ,00 ONIV (ostatní neinvestiční náklady) ,00 náklady z dotace SIPVZ č.j / ,00 Přímé neinvestiční výdaje (ze státního rozpočtu) celkem ,00 ONIV(ostatní neinvestiční náklady) přímé (ze státního rozpočtu) učebnice, školní pomůcky a potřeby ,00 DVPP 4 778,00 plavání 2 450,00 Kooperativa (zák. pojišt. odpov. za zaměst.) 4 450,00 ostatní (OOPP, záv. stravování, ŠD) 3 490,00 Celkem ,00 Provozní náklady (z rozpočtu zřizovatele) spotřeba energií (voda, plyn, elektřina) ,54 opravy a údrţba ,90 sluţby (poštovné, telefon, revize, odpady, ) ,95 ostatní provozní výdaje (čistící a kancel. prostř., knihy, časopisy, ) ,50 dohoda o provedení práce ,00 stravné, pojištění ţáků, bank. účty ,10 Provozní neinvestiční náklady (z rozpočtu zřizovatele) celkem , Celkový hospodářský výsledek k výnosy náklady hospodářský výsledek Státní rozpočet , ,00 0,00 Provozní příspěvek , , ,76 Zastupitelstvo obce Tymákova schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Tymákov za rok 2007 takto: fond rezerv ,76 fond odměn 500, Plnění závazných ukazatelů kalendářní rok 2007 Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 4,25 4, ,258 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé (odvody, FKSP, ONIV) Mgr. Zdeňka Sarauerová ředitelka školy Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne a schválena školskou radou dne pod č. j. ZŠ/59/2008.

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Tymákov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Sídlo: Tymákov 100, 332 01 Tymákov Právní

Více

Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy

Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy Základní škola Tymákov Výroční zpráva školy školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 1.1. Název: Základní škola Tymákov Adresa: Základní škola Tymákov, Tymákov 100, 332 01 Tymákov IČO: 70987505 IZO

Více

Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy

Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy Základní škola Tymákov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, 332 01 Tymákov Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Tymákov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, 332 01 Tymákov Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace Školní 106, 683 55 Bošovice Tel. 544 24 04 07, fax 544 24 04 07 e-mail: zs.bosovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více