Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Základní škola Tymákov Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

2 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, Tymákov Právní forma: příspěvková organizace RED-IZO: IZO: IČO: Telefon: www stránky: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Sarauerová 1.2. Název a adresa zřizovatele: Obec Tymákov, Tymákov 40, Tymákov 1.3. Zařazení v rejstříku škol: Rozhodnutí MŠMT č. j /02-21 ze dne s účinností od o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod názvem Základní škola Tymákov, okres Plzeň-jih (škola sdruţuje základní školu a školní druţinu). Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/3095/05 ze dne s účinností od o zapsání do školského rejstříku Školní jídelny výdejny. Rozhodnutí MŠMT č. j. 1141/ ze dne s účinností od o změně názvu právnické osoby na Základní škola Tymákov. Rozhodnutí MŠMT č. j. 8684/ ze dne s účinností od o změně v údajích v rejstříku škol (Obory vzdělání: Základní škola, studium denní) Seznam pracovišť: Hlavní budova ředitelství (místo poskytovaného vzdělávání nebo škol. sluţeb) Adresa Počet tříd Počet ţáků Tymákov 100, Tymákov Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: Obor: C/001 Základní škola, studium denní, dobíhající obor C/01 Základní škola, studium denní Vzdělávací program školy: Název vzdělávacího programu Č. j. V ročníku Tvořivá škola ZŠ/55/ Základní škola / ŠVP školní druţiny ZŠ/77/2005 školní druţina

3 1.6. Součásti školy: Název součásti IZO součásti Kapacita Počet ţáků Počet tříd oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků Základní ţáků ,727 škola Školní druţina ţáků ,803 Škol. jídelna - výdejna IZO Celková Počet Celkový Počet součásti kapacita jídelny dětských strávníků dospělých strávníků počet zaměstnanců přepočtených zaměstnanců , Typ školy: Škola je neúplná, jen s ročníky 1. stupně, ročníky spojené ve dvou třídách takto: I. tř roč. (11 + 7) = 18 II. tř roč. ( ) = Spádový obvod školy: Školský obvod tvoří obce Tymákov, Mokrouše, Lhůta Speciální a specializované třídy: nebyly Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: Vady Počet ţáků uvedených v SV Počet ţáků neuvedených v SV* Mentálně postiţené 0 0 Sluchově postiţené 0 0 Zrakově postiţené 0 1 S vadami řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 S více vadami 0 0 S vývojovou poruchou učení a 0 0 chování celkem 0 1 *SV = statistický výkaz pro školní rok 2007/2008 Zdravotně (zrakově) postiţený ţák 1. roč., onkologické onemocnění (léčen ve FN Praha- Motol), od února 2008 s asistentkou pedagoga, v péči SPC pro ZP v Plzni Doubravce, integrovaný, individuální vzdělávací plán. Máme ve škole i ţáky s SPU bez integrace. Jejich hodnocení probíhá podle metodického pokynu č.j / , podle školského zákona 561/2004 Sb., 16 a podle Vyhlášky

4 73/2005 Sb. S těmito ţáky pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (individuální přístup, sníţení výukových nároků apod.) Mimořádně nadaní žáci: Ve škole nebyl ţádný mimořádně nadaný ţák s doporučením PPP. Podporujeme talentované ţáky zapojením do krouţků a soutěţemi s různým zaměřením: recitační, autorské, čtenářské, matematické, výtvarné, pěvecké, rukodělné, sportovní, přírodovědné apod. Ţákům, kteří se hlásí na víceleté gymnázium, se vyučující podle potřeby individuálně věnují (M, ČJ) Materiálně technické zajištění školy: Budova školy je velmi stará postavena byla v r. 1860, generálně přestavěna a opravena v r Škola je průběţně podle potřeby opravována a udrţována v dobrém stavu: 1996 nové lavice a stolky, nově zřízen kabinet s regály, zřízena a vybavena klubovna ŠD, 1997 přístavba plynové kotelny a vytápění plynem, 1999 generální oprava WC a umýváren, nová kuchyňská linka a elektrický sporák, nové lino na schodišti, 2001 zavedení teplé vody do tříd, obloţení šaten dřevem, 2002 zbourání stodol a vyklizení školního dvora, 2004 výměna velkých oken budovy za plastová, nová dlaţba na chodbě v přízemí, zřízení šatny pro kuchařku ŠJ, malování prvního patra budovy, nová úprava předzahrádky, nová chladnička a mikrovlnná trouba, 2005 dokončení výměny velkých oken budovy, malování přízemí školy, odizolování východní stěny školy, 2006 dokončení výměny zbylých oken budovy, výměna osvětlení na chodbách za zářivky, zavedení teplé vody na WC, 2007 výměna zářivek ve 3 třídách za silnější splňující normu, nová střecha budovy školy, 2008 likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci, výměna sanitárních prvků na všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v 1. tř., chodník před školou zámková dlaţba. Vybavení školy je na dobré úrovni: TV, video, DVD přehrávač, radiomagnetofony, věţ, v kaţdé třídě 3-4 PC (z toho s připojením k internetu), pro výuku jsou stále dokupovány videokazety, DVD, CD-romy, počítačové výukové programy, didaktické pomůcky, sportovní náčiní, stavebnice, hry do ŠD Technické zázemí pro vyučování je vyhovující: kopírka, multifunkční zařízení, počítač s internetem pro vyučující, vybavený kabinet Opravy, úpravy a údržba školní budovy: Oprava omítek v přízemí na chodbách a WC (zedn. práce Milt, Tymákov) Sekání trávy na školní zahradě (pracovník obce) Instalace nových vodovodních baterií do ŠJ (Rada, St. Plzenec) Výměna sanitárních prvků na všech WC - nádrţky na vodu, přívod vody a kohouty na vodu, ventily k mušlím (fa Smolek, Plzeň) Ekolog. likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci (Stavmonta, Plzeň) Výměna kotl. čerpadla v plyn. kotelně (SIOR s.r.o., Rokycany) Oprava podlahy a výměna lina v I. tř. (Lednej, Koberce-hit, Rokycany) Zhotovení zámkové dlaţby na chodník před školou (fa Hrubý, Šťáhlavy) Oprava DVD přehrávače (AVIT servis, Plzeň) Oprava zářivek ve III. tř. (Šlajs, Zdemyslice) Revize a kontroly: Revize elektroinstalace, el. zařízení a hromosvodů (Šlajs, Zdemyslice) Servis hasicích přístrojů a hydrantů (FIREX, Plzeň) Revize komínového průduchu + kontrola stavu spalinových cest (J. Kratochvíl, Šťáhlavy) Revize plynové kotelny a plynových zařízení (fa Řezáč, Rokycany)

5 Revize tlakových nádob stabilních (J. Kuthan, Plzeň) Předplatné: Věstník MŠMT Moderní vyučování Učitelské noviny Tvořivý Amos Nábytek a zařízení modernizace: Regál na kufříky a šanony do I. tř. (Truhlářství Bagus, Tymákov) 4 ks PC stolků Kancelářská pojízdná ţidle k učit. katedře Záclony a závěsy Vysavač Bravo Okenní ţaluzie do tříd a druţiny (Kovovýroba Kocum, Plzeň) Kryty na radiátory do tříd a druţiny (Truhlářství Hajs, Tymákov) 2 jídelní stoly do ŠJ 2 ks vodní lázeň pro ohřev jídla do ŠJ 1 ks termovárnice na čaj do ŠJ 4 ks tonery do kopírek a tiskáren (Canon, HP, Minolta, Samsung) Učební pomůcky modernizace: CD-ROM dmsoftvare Evidence a vysvědčení (školní matrika) CD Mikáč Kartotéka aktualizace (školské předpisy) Nástěnné obrazy Staré pověsti české 24 ks(vl) MediaDida Pojízdná tabule flipchard VARIO Laminátor Peach + laminovací folie 10 ks hokejek + 4 míčky na florbal Míče na házenou, fotbal 4 ks výuková CD a DVD Eko Pexeso, puzzle, PC hry, DVD a CD-romy, stolní hry, stavebnice do ŠD 2 ks molitanových ţíněnek 7 ks sítí na míru na výzdobu chodeb Metodické příručky, knihy do učitelské a ţákovské knihovny Školská rada: Byla zřízena zřizovací listinou zřizovatele Obce Tymákov dne , má 3 členy, předsedkyní byla zvolena Ing. Anna Poubová. Školská rada se sešla 2x ročně a projednala dokumenty podle školského zákona - projednala návrh rozpočtu, rozbor hospodaření, schválila výroční zprávu a školní řád, byla seznámena se školním vzdělávacím programem Sdružení, zájmové organizace působící při škole: Při škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy, je evidováno jako základní organizace SRPDŠ, Unie Praha, registrované Ministerstvem vnitra ČR dne pod č. j. VSC/1-7978/91-R. SRPDŠ je řízeno výborem rodičů. Výbor rodičů se pravidelně schází. Rodiče schvalují rozpočet SRPDŠ, kontrolují jeho čerpání, účastní se při organizaci některých akcí školy, sami pořádají akce pro děti mikulášská, maškarní, den dětí, vánoční nadílka apod.

6 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy: Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 2007/ /2008 5/4,73 (1,2 + 3,53) 4/3,53 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav Pedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání pedagogická praxe ředitelka 1,00 VŠ PF 1. st. 27 let třídní učitelka 1,00 VŠ PF 2. st. 16 let učitelka 0,50 VŠ PF 1. st. 11 let vychovatelka ŠD 0,803 SŠ - SPgŠ 26 let vychovatelka-učitelka 0,227 SŠ - SPgŠ 26 let Nepedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání školnice 1,00 ÚSO kuchařka ŠJ 0,20 ÚSO 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: Součást PO Počet pedagogických zaměstnanců se vzděláním* SpŠ VŠ PF ZŠ 1/0,227 3/2,50 ŠD 1/0,803 0 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků: Součást PO Počet ped. pracovníků Průměrná délka ped. praxe Průměrný věk ZŠ 3 18 let 43,3 let ŠD 1 26 let 49 let Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku Výuka vedená odborně způsobilým učitelem: Aprobovanost výuky % Předmět počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho neaprobovaných hodin 5* 9,8 TV, PČ *5 h (TV, PČ) vyučuje z důvodu sníţeného úvazku ředitelky školy vychovatelka ŠD 2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávací akce

7 Okruh vzdělávání Počet akcí Počet pedagogických pracovníků Vedoucích pracovníků 5 řed. 5 Cizí jazyky 4 řed. 1, učit. 2, vychov. 1 RVP ZV 2 řed. 1, učit. 1 Zvyšování odbornosti 13 řed. 3, učit. 5, vychov. 5 Celkem Vzdělávací instituce Vzdělávací centrum gymnázia Blovice 2 Pedagogická fakulta Plzeň 1 KCVJŠ Plzeň 17 KÚ PK (Zeman) 1 VAPC Rokycany 1 MMP 1 Sharks Spálené Poříčí Získané certifikáty, osvědčení Certifikát 0 Osvědčení Délka trvání vzdělávací akce Jednodenní vzdělávací akce 19 Vícedenní vzdělávací akce 1 Půlroční vzdělávací akce 1 Roční vzdělávací akce Financování jednotlivých školení Počet seminářů Cena kurzů Financováno z DVPP ,- Financováno MMP 1 0,- Dotace z grantu (gymn. Blovice) 2 0,- Samoplátci nebo obec , Přehled o DVPP účastník datum název akce školící časový cena platba instituce rozvrh Hoblíková Ekoateliér-podzimní KCVJŠ 4 h 380,- ONIV listí Školení trenérů JZČ Sharks S. P. 8 h 200,- obec Ekoateliér-Krok za KCVJS 4 h 380,- ONIV krokem Velikonoční KCVJŠ 4 h 320,- ONIV aranţování Ekoateliér-Melodie KCVJŠ 4 h 350,- ONIV září 07- červen 08 domova Kurz AJ pro začátečníky Mašková Práce se solným těstem VC gymn. Blovice (grant) 1x týdně 0,- KCVJŠ 4 h 360,- ONIV

8 Ekoateliér-Lesk a KCVJŠ 4 h 380,- ONIV třpyt Respektovat a být KCVJŠ 8 h 550,- ONIV respektován září 07 Kurz AJ pro středně VAPC 2x 5 340,- samopl. červen 08 pokročilé Rokycany týdně Sarauerová FKSP ve školství KCVJŠ 3 h 250,- ONIV Čertí škola KCVJŠ 4 h 350,- ONIV Modelujeme s fimem KCVJŠ 4 h 380,- ONIV Nový pracovní řád pro KCVJŠ 5 h 300,- ONIV zaměstnance škol září říjen Tabulkové kalkulátory VC gymn. 20 h 0,- 07 Blovice (grant) září 07 Kurz AJ pro mírně KCVJŠ 1x 680,- samopl. leden 08 pokročilé týdně Hygienické KCVJŠ 5 h 300,- ONIV poţadavky na školy Novela právních KÚ PK 6 h 500,- ONIV předpisů Novela ZP KCVJŠ 5 h 300,- ONIV Hodnocení, evaluace, KCVJŠ 8 h 600,- ONIV autoevaluace Timková Výuka ČJ dle ŠVP na KCVJŠ 8 h 600,- ONIV 1.st Náměty pro rozvoj KCVJŠ 4 h 300,- ONIV klíčových kompetencí v 5.r. ZŠ Prevence soc.- MMP 8 h 0,- září 07 červen 08 patol.jevů - šikana Postgraduální rozšiřující studium AJ pro 1. a 2. st. ZŠ (tříleté) PeF Plzeň 5. a 6. semestr 8 000,- samopl. 3. Přijímací řízení a další zařazování absolventů školy 3.1. Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navrţen skutečnost (1 bude opakovat) 3.2. Víceletá gymnázia: Počet ţáků přihlášených na víceletá gymnázia 1 - přijatých na víceletá gymnázia 1

9 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1. Prospěch žáků školy (k ): Počet ţáků 38 Prospělo s vyznamenáním 30 Prospělo 6 Neprospělo Chování žáků: Sníţený stupeň z chování Počet ţáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 21 Pochvala ředitele školy 11 Pochvala na vysvědčení 0 Napomenutí třídního učitele 2 Důtka třídního učitele 0 Důtka ředitele školy Docházka žáků: 1. pololetí 2. pololetí Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Volitelné a nepovinné předměty: nebyly 5. Aktivity školy 5.1. Zájmová činnost organizovaná školou školní zájmové kroužky: Název kroužku Časový rozsah Počet dětí Vyučující Pěvecký 1 h týdně 28 H. Timková Výtvarný 1 h týdně 22 Z. Sarauerová Angličtina pro 1. a 2. ročník 1 h týdně 13 H. Nekolová 5.2. Mimoškolní a školní aktivity: Akce školy: Divadelní a hudební představení Divadlo, společnost Název hry Účast Místo představení Divadlo Alfa+ prohlídka zázemí Sedm jednou ranou r. Alfa, Plzeň (31.10.) divadla Divadlo Alfa Deset malých černoušků r. Alfa, Plzeň (26.2.)

10 Divadlo ŠUS Staré pověsti české ZŠ, MŠ škola (21.11.) Divadelní spolek Jezírko Láska a povidla ZŠ, MŠ, veřejnost KD Tymákov (29.4.) Harmonia Mundi Sezname, otevři se ZŠ, MŠ škola (16.1.) Filmové představení Kino Název filmu Účast Místo představení Cinema City Plzeň Asterix a olymp. hry Pěvecký krouţek OC Plaza Plzeň (4.6.) Výlet, exkurze Název výletu, exkurze Určení výletu, exkurze Prohlídka ZOO + výukový program Naše příroda r. (27.9.) Pivovarské muzeum + Plzeňská věţ (12.9.) r. Školní výlet do Klatov a na hrad Velhartice (24.6.) r. Ostatní události Název školní události Určení Slavnostní zahájení školního roku (3.9.) r., rodiče, veřejnost Klaun Ronald dopravní výchova (5.11.) 1. 5., MŠ Pomocné tlapky ukázky výcviku asistenčních psů (7.11.) r. Výukový pořad Vesmír a sluneční soustava Hvězdárny r. Rokycany (25.4.) Vánoční program ZUŠ Starý Plzenec v MŠ Tymákov r. (11.12.) Kurz keramiky výroba keramického srdce pro maminky ke r. Dni matek (o.s. NĚ-HA Rokycany) Plavecký kurz, plavecká škola v bazénu Rokycany ( r ) Fotografování ţáků (samostatné) a (skupinové) r. Natáčení školní akademie na DVD (17.6.) r. Oslavy Dne dětí (SRPDŠ) - Pohádkový les (1.6.) r., zájemci Přírodovědná stopovačka (23.6.) r. Zdolání Čiliny a zápis do vrcholové knihy (26.6.) r. Slavnostní zakončení školního roku (27.6.) r., rodiče, veřejnost Akce pro jiné školy, rodiče a veřejnost: Název události Zahajovací aktiv spolu se schůzkou SRPDŠ (10.9.) Vánoční koledování pěveckého souboru Písnička u kapliček v Tymákově, na Mokrouších a na Lhůtě (12.,14.,17.12.) Vystoupení pěveckého souboru Písnička na Mikulášské dětské zábavě (9.12.) Vystoupení školních recitátorů a pěveckého souboru Písnička na vítání občánků v Tymákově (19.4.) Vystoupení pěveckého souboru Písnička na Určení Rodiče Zájemci, děti, veřejnost Děti, rodiče, veřejnost Vítané děti, rodiče, veřejnost Veřejnost

11 oslavě 100. výročí zaloţení TJ Sokola Tymákov (26.1.) Vánoční besídka ţáků 5. roč. (21.12.) Den otevřených dveří ve škole (30.4.) Ukázkové vyučování v 1. roč. pro děti a rodiče předškoláků (15.1.) Zápis ţáků do 1. ročníku (28.1.) Informační a konzultační dny ve škole (7.1., 26.5.) Vystoupení pěveckého souboru Písnička na školní akademii (18.6.) Školní akademie (18.6.) Pro ţáky školy a děti z MŠ Rodiče, veřejnost Děti z MŠ, rodiče, učitelky MŠ Předškoláci, rodiče Rodiče Rodiče, veřejnost Rodiče, veřejnost 5.3. Účast v soutěžích: Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet žáků Umístění školní ZŠ Tymákov Recitační navrţeni do okresního kola školní ZŠ Tymákov Čtenářská (2.-5.) odměny vítězům školní ZŠ Tymákov Autorská (3.-5.) odměny vítězům školní ZŠ Tymákov Sportovní den odměny vítězům školní školní školní ŠD Tymákov pro všechny ţáky školy ZŠ Tymákov jednotlivé třídy celá škola Jednota českých matematiků a fyziků celostátní Orbit klub společnosti Wrigley s Švihadlo (12 různých stylů přeskoku přes švihadlo) Borec na konec (různé discipliny: běhy, kotoul, švihadlo, driblování, skákání do schodů, vybíjená, pingpong. nadhozy, hod kriket. míčkem, krouţení kruhem) Matematický Klokan 2008, kategorie Cvrček a Klokánek Zdravé zuby preventivní výukový program péče o chrup pro 1. st. ZŠ okresní ZŠ Starý Plzenec Básničky pod rotundou recitační soutěţ okresní ZŠ Starý Plzenec Sportovní den pro okolní školy (vybíjená, atletika) 38 odměny vítězům 38 odměny vítězům Cvrček (2.-3.)=15 Klokánek (4.-5.)=12 38 (výukový program na pracovních listech) 12 II. kat. 1. Nekola, 2. Lepíček III. kat. 2. Miltová 3. Heřmanová 22 Vybíjená: 1. místo ZŠ Tymákov Atletika:

12 okresní ZŠ Sedlec Sedlecký desetiboj 6.6. krajská Sharks Spálené Poříčí běh 2. Koutecká skok 2. Heřmanová 3. Matoušková 3. Krofta 3. Bečvářová 3. Štefánek hod: 1. Matoušková 2. Krofta 2. Elstnerová 3. Lepíček 5. mistrovství ZŠ PK v T-BALLu krajská ZSS Soutěţ ve sběru druhotných surovin Putovní pohár ZŠ Tymákov 1. a 2. místo druţstev v I. i II. kat místo (z 8) 3. nejrychlejší tým 2. a 3. místo o nejdelší hod kg Kč 5.4. Spolupráce na mezinárodní úrovni účast školy v mezinárodních programech: Škola je aktivně dlouhodobě zapojena do mezinárodní humanitární akce Hnutí Stonoţka Na vlastních nohou: ţáci školy malují vánoční blahopřání, která se prodávají v Norsku a výtěţek jde na konto Stonoţky + celý rok připravují výrobky pro stonoţkový stánek, ve kterém se tyto výrobky při školní akademii prodávají a výtěţek se posílá na konto Stonoţky. Z konta Stonoţky je financována pomoc nemocným a postiţeným dětem a dětem v oblastech zasaţených válkou nebo přírodními katastrofami (sanitky, inkubátory, přístroje do nemocnic, vybavení škol, školní pomůcky). 6. Výchovné poradenství 6.1. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství ve škole: Není stanovena koncepce výchovného poradenství. Výchovné poradenství ve škole se spíše zaměřuje na koordinaci postupů učitelů při práci s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, při spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči. Součástí výchovného poradenství je spíše prevence sociálně patologických jevů, preventistou je Mgr. Hana Timková. Asistentka Od února 2008 byla na ţádost rodičů a na doporučení SPC pro ZP se souhlasem KÚ PK zřízena funkce asistenta pedagoga pro zdravotně (zrakově) postiţeného ţáka 1. r., vzdělávaného podle IVP. Tuto funkci do konce školního roku vykonávala vychovatelka školní druţiny v rozsahu 2x 4 hodiny týdně, neboť tento ţák byl onkologicky léčen a podle pokynů lékařů chodil do školy omezeně. Asistentka poskytovala ţákovi individuální pomoc při zprostředkování učební látky s ohledem na zrakové postiţení, pracovala pod metodickým vedením a podle stanovených metodických pokynů pedagogů tohoto ţáka, ve třídě se 2 ročníky individuálně pracovala s ţákem zejména v době, kdy učitel přímo pracoval s druhým

13 ročníkem, byla nápomocna ţákovi při pouţívání pomůcek pro slabozraké (speciální optické pomůcky, grafické materiály, manipulace s lavicí se sklopnou deskou), pomáhala ţákovi dodrţovat pravidla zrakové hygieny Minimální preventivní program školy: Je zpracován plán, který je kaţdoročně vyhodnocen. Jednotlivé tématické oblasti jsou zařazeny do tématických vzdělávacích plánů jednotlivých ročníků. Pro ţáky jsou pořádány tématicky zaměřené besedy, přednášky, vycházky, výlety a jiné akce. Je vyuţíváno pozitivních pochval, vzájemné vztahy mezi ţáky jsou stále sledovány. K práci ve vyučování i mimo je vyuţívána ţákovská knihovna i počítače, doplňkové zábavné učebnice, je dbáno na estetičnost prostředí. Vyuţívány jsou tématické bloky s dětmi (zdraví, zájmy, relaxace, hry na zlepšení komunikace a vzájemných vztahů) Spolupráce s PPP a SPC: Dobrá je spolupráce s PPP - vyšetření dětí a následně konzultace o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů ţáků, při odkladech školní docházky. Tento rok škola intenzivně spolupracovala se SPC pro zrakově postiţené v Plzni Doubravce, kde byl v péči integrovaný zrakově postiţený ţák 1. ročníku. Pracovnice SPC Mgr. Mikešová navštívila školu během školního roku dvakrát, ředitelka školy se byla podívat ve SPC na Dni otevřených dveří Spolupráce s rodiči, OÚ, veřejností a ostatními subjekty: spolupráce s rodiči ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzájemná spolupráce školy a SRPDŠ na různých akcích pro děti škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy, informační dny formou individuálních konzultací a Den otevřených dveří, rodiče mají moţnost kdykoliv přijít do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k práci škola zve rodiče na různé akce, které pořádá, rodiče pomáhají se zabezpečováním akcí spolupráce s policií prevence, Sedlecký desetiboj pedagogické pracovnice školy jsou zastupitelkami ve svých obcích (ředitelka je zastupitelkou v obci zřizovatele školy), takţe spolupráce se starosty ohledně provozu a potřebách školy je velmi intenzívní a na výborné úrovni; zřizovatel obec Tymákov pravidelně finančně přispívá na provoz školy, má zájem o školu, starosta obce se zúčastňuje zahájení i ukončení školního roku, obec Tymákov bezplatně pronajímá škole sál KD pro potřeby TV a ŠD škola dobře spolupracuje s TJ Sokol Tymákov, smluvně má škola zajištěno bezplatné vyuţívání hřiště TJ pro své potřeby škola úzce spolupracuje s MŠ Tymákov: společně pořádáme některé akce např. školní akademii, tradičně zveme děti z MŠ na vánoční besídku a vzájemně se zveme na divadelní představení a některé vhodné akce letos ZŠ pozvala MŠ na hudební pořad Harmonia Mundi, divadlo ŠUS, MŠ pozvala ZŠ na vánoční vystoupení ZUŠ Starý Plzenec a na divadelní představení Láska a povidla do KD. Předškoláci se svými rodiči se kaţdoročně před zápisem účastní ukázkového vyučování v 1. roč., ředitelka MŠ je přítomna zápisu, ředitelka ZŠ se na jaře účastní ukázkové přípravy předškoláků v MŠ. Děti z MŠ proto nemají problém s příchodem do 1. ročníku ZŠ, protoţe školu i pracovnice školy dobře znají. veřejnost je zvána na akce školy na webových stránkách školy, pozvánkami, plakáty a hlášením obecního rozhlasu

14 7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol 7.1. Výsledky hodnocení ČŠI: V letošním školním roce nebyla provedena ţádná kontrola ČŠI Kontroly zřizovatele: Na škole byla dne 7. ledna 2008 provedena veřejnoprávní kontrola podle 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uloţen v archivu ředitelky školy. Zřizovatel byl přítomen inventuře majetku v prosinci 2007, schválil vyřazovací protokol. Kontrolované doklady a údaje v inventuře majetku byly v pořádku. Za přítomnosti zřizovatele proběhla ve škole 3. března 2008 prověrka BOZP a zřizovatel se podílel na sestavení plánu ozdravných opatření Kontroly OSSZ: Kontrola OSSZ Plzeň jih proběhla , školu zastupovala p. J. Dobrá (plná moc), pracovnice oddělení PAM Střediska sluţeb školám Plzeň, která pro školu zpracovává mzdy. Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol č. 3/07 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění je uloţen v archivu ředitelky školy Kontrola KHS Plzeňského kraje: Kontrola KHS PK proběhla ve škole Byla kontrolována základní škola, školní druţina a školní jídelna-výdejna. Nebyla uloţena ţádná bloková pokuta. Se zjištěnými nedostatky (vybavení pracovních míst u PC výškově stavitelnými ţidlemi a úpravy přepravního vozíku na dovoz jídla) byl seznámen zřizovatel a budou v nejbliţším moţném termínu odstraněny. Protokoly o kontrolním zjištění jsou uloţeny v archivu ředitelky školy Kontrola VZP: V letošním roce nebyla provedena ţádná kontrola Kontrola BOZP, IBP: V letošním roce nebyla provedena ţádná kontrola Kontroly ředitelky školy: Kontroly byly téměř všechny uskutečněny, jen nebyly dodrţeny stanovené termíny z důvodu nadměrného zatíţení ředitelky školy jinými úkoly Hospitační činnost: Plán hospitací v hodinách nebyl dodrţen z důvodů pracovního vytíţení ředitelky. Byly uskutečněny 2 hospitace v hodinách nově přijaté vyučující. Občas jsou prováděny namátkové krátké hospitace v hodině bez zápisu. Protoţe všechny pedagoţky školy spolu úzce spolupracují na projektech, při přípravě různých akcí, soutěţí apod., má ředitelka o jejich práci dobrý přehled. Učitelky si vzájemně radí a diskutují o svých metodických postupech v rámci přestávek, pedagogických rad, odpoledne při přípravě na vyučování apod. 8. Výkon státní správy 8.1. Rozhodnutí ředitelky školy (dle 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.):

15 Rozhodnutí ŘŠ (dle účelu) Počet Počet odvolání přeřazení ţáka do vyššího ročníku podle 17 odst povolení individuálního vzdělávacího plánu podle povolení odkladu povinné školní docházky podle převedení ţáka do odpovídajícího ročníku základní školy 0 0 podle 39 odst. 2 přijetí k základnímu vzdělávání podle povolení přestupu ţáka podle 49 odst převedení ţáka do jiného vzdělávacího programu podle odst. 2 povolení pokračování v základním vzdělávání podle odst. 2 sníţení úplaty za poskytování vzdělávání a školských 0 0 sluţeb podle 123 odst. 4 prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských 0 0 sluţeb podle 123 odst. 4 podmíněné vyloučení ţáka ze školského zařízení podle odst. 2 a 4 vyloučení ţáka ze školského zařízení podle 31 odst. 2 a povolení individuálního vzdělávání ţáka podle zrušení individuálního vzdělávání ţáka podle Počet evidovaných stížností: Celkový počet evidovaných stíţností 0 - z toho důvodných 0 - z toho částečně důvodných 0 - z toho nedůvodných 0 - z toho postoupených jinému orgánu 0 9. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za období celkový počet písemných ţádostí o informace 0 počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 počet rozsudků soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o 0 neposkytnutí informace výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona 0 další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Údaje o zaměstnancích základní škola celek fyzické osoby průměrný stav přepočtené osoby průměrný stav průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM)

16 pedagogičtí pracovníci 4,239 4,508 nepedagogičtí pracovníci 3, , základní škola fyzické osoby průměrný stav přepočtené osoby průměrný stav pedagogičtí pracovníci 3,239 3,503 nepedagogičtí pracovníci školní družina fyzické osoby přepočtené průměrný stav osoby pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM) 2, , průměrný stav průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM) 1 0,805 0, školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci fyzické osoby průměrný stav přepočtené osoby průměrný stav průměrný přepočtený počet průměrný měsíční plat (HM) ,2 0, Příjmy (kalendářní rok 2007): Přímé neinvestiční dotace (ze státního rozpočtu) dotace NIV na přímé náklady na vzdělávání ,00 z toho: prostředky na platy ,00 prostředky na OON 0,00 dotace SIPVZ (neinvestice) č.j / ,00 Přímé neinvestiční dotace (ze státního rozpočtu) celkem ,00 Provozní neinvestiční dotace (z rozpočtu zřizovatele) dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele ,00 ostatní příjmy 1 276,75 Provozní neinvestiční dotace celkem (z rozpočtu zřizovatele) , Výdaje (kalendářní rok 2007): Přímé náklady (ze státního rozpočtu) přímé neinvestiční výdaje celkem ,00 z toho: náklady na platy zaměstnanců ,00 náklady na OON 0,00

17 odvody na zákonné zdravotní a sociální pojištění ,00 příděl do FKSP ,00 ONIV (ostatní neinvestiční náklady) ,00 náklady z dotace SIPVZ č.j / ,00 Přímé neinvestiční výdaje (ze státního rozpočtu) celkem ,00 ONIV(ostatní neinvestiční náklady) přímé (ze státního rozpočtu) učebnice, školní pomůcky a potřeby ,00 DVPP 4 778,00 plavání 2 450,00 Kooperativa (zák. pojišt. odpov. za zaměst.) 4 450,00 ostatní (OOPP, záv. stravování, ŠD) 3 490,00 Celkem ,00 Provozní náklady (z rozpočtu zřizovatele) spotřeba energií (voda, plyn, elektřina) ,54 opravy a údrţba ,90 sluţby (poštovné, telefon, revize, odpady, ) ,95 ostatní provozní výdaje (čistící a kancel. prostř., knihy, časopisy, ) ,50 dohoda o provedení práce ,00 stravné, pojištění ţáků, bank. účty ,10 Provozní neinvestiční náklady (z rozpočtu zřizovatele) celkem , Celkový hospodářský výsledek k výnosy náklady hospodářský výsledek Státní rozpočet , ,00 0,00 Provozní příspěvek , , ,76 Zastupitelstvo obce Tymákova schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Tymákov za rok 2007 takto: fond rezerv ,76 fond odměn 500, Plnění závazných ukazatelů kalendářní rok 2007 Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 4,25 4, ,258 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé (odvody, FKSP, ONIV) Mgr. Zdeňka Sarauerová ředitelka školy Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne a schválena školskou radou dne pod č. j. ZŠ/59/2008.

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Tymákov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, 332 01 Tymákov Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 2005/2006

Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 2005/2006 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 6 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 8 3.

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 7 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) 1. Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul.194 339 01 Klatovy 1, Plánická 194 příspěvková organizace města Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 1 Charakteristika školy 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více