Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji Vedoucí práce: Mgr. Martin Blažek Zpracovala: Martina Ottisová České Budějovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji jsem vypracovala samostatně a uvedla v ní veškeré zdroje, z kterých jsem čerpala. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1988 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě, fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách..... Martina Ottisová 2

3 Poděkování Touto cestou bych na prvním místě chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Mgr. Martinu Blažkovi a vedoucímu katedry doc. RNDr. Janu Kubešovi, CSc. za cenné rady, připomínky a odborné konzultace při vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat zaměstnancům krajského úřadu v Plzni, kteří mi poskytli nezbytné informace o školském systému v kraji, bez kterých bych tuto práci nemohla vypracovat. 3

4 Vysoká škola: Jihočeská univerzita Fakulta: Pedagogická Katedra: geografie Školní rok: ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU) pro: obor: Martinu Ottisovou Geografie pro veřejnou správu Název tématu: Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji Zásady pro vypracování Při zpracování bakalářské práce bude studentka postupovat následujícím způsobem: 1) Shromáždění a studium literatury zabývající se geografií služeb, zvláště pak školství. 2) Analýza rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji (využití nástrojů GIS). 3) Analýza rozmístění základních škol a gymnázií s ohledem na jejich časovou dostupnost hromadnou dopravou. Cíle práce: Mapování a lokalizace školských zařízení v Plzeňském kraji s využitím GIS. Vytvoření souboru map školských zařízení v Plzeňském kraji. Analýza a zhodnocení aktuálního rozmístění základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji. Rozsah grafických prací: mapy, tabulky Rozsah průvodní zprávy: Seznam odborné literatury: VYSTOUPIL J., TOUŠEK V., KUNC J., Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 411s. DAVIS, D. E., Jak vytvářet vlastní mapy, Computer Press, 120 s. VOŽENÍLEK, V., Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc, Univerzita Palackého, 187 s. CIMLER, P. (2001) Obchod a služby. Plzeň: ZČU.

5 Manuály: ArcGIS 9 Using ArcGIS Desktop, ESRI, ArcGIS 9 Getting Started With ArcGIS, ESRI, Internetové zdroje: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Blažek Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: ZS 2012/2013 Vedoucí katedry: Děkan: V Č eských Budě jovicích dne

6 OTTISOVÁ, M. (2013): Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 54 str. Anotace Cílem bakalářské práce je, jak je již z názvu patrné, analýza rozmístění školských zařízení na území Plzeňského kraje. První polovina práce je zaměřena na obecnou charakteristiku Plzeňského kraje, školského systému České republiky a jeho rozdělení. Další část se věnuje částečně tvorbě tematických map a geografii služeb. Druhá polovina práce je věnována situaci školství v Plzeňském kraji. Především se zabývá prostorovým rozmístěním školských zařízení v jednotlivých bývalých okresech Plzeňského kraje. V závěru práce je odpovězeno na hypotézy a jsou shrnuty cíle práce. Klíčová slova školství, Plzeňský kraj, dojížďka a vyjížďka do škol, geografie služeb Annotation The aim of bachelor work is, as is evident from the title, the analysis of distribution of education instutution in the Pilsen region. The first half is focused on general characterization of the Pilsen Region, the educational system of the Czech Republic and its distribution. Another part is devoted partly creating thematic maps and geography services. The second half is devoted to the situation of education in the Region. Especially deals with the spatial solution of educational institutions in particular former districts of the country. At the conclusion of work are answered the hypotesis and the purposes of work are summarized. Key words School system, Pilsen region, commuting to schools 4

7 OBSAH OBSAH ÚVOD ROZBOR LITERATURY Literatura ke geografii služeb Publikace Internetové zdroje Literatura o uspořádání školství Publikace Internetové zdroje Literatura o školství, obyvatelstvu a dopravě v řešeném území SOCIÁLNĚ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA PLZEŇSKÉHO KRAJE Vybraná sociálně geografická poloha kraje Administrativně správní členění kraje ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Středoškolské vzdělávání Vysokoškolské vzdělávání VYBRANÉ PROBLÉMY DOJÍŽĎKOVÉ REGIONALIZACE OSÍDLENÍ Teorie centrálních míst Sociogeografická regionalizace využívaná v geografii služeb DATA A METODIKA PRÁCE Sběr dat o rozmístění školských zařízení Metodika analýz rozmístění škol na území Plzeňského kraje ANALÝZA PROSTOROVÉHO ROZMÍSTĚNÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Rozmístění školských zařízení Rozmístění mateřských škol Rozmístění základních škol Rozmístění středních odborných učilišť

8 7.1.4 Rozmístění středních škol bez gymnázií Rozmístění gymnázií Západočeská univerzita v Plzni Rozmístění obyvatelstva Územní uspořádání dopravní sítě a veřejné osobní dopravy Analýza rozmístění školských zařízení ve vztahu k územnímu rozmístění obyvatel a územnímu uspořádání veřejné osobní dopravy Centra dojížďky do škol Dopravní prostředky používané na cestu do školy ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM PŘÍLOH... Chyba! Záložka není definována. 6

9 1 ÚVOD Bakalářská práce je zaměřena na analýzu prostorového rozmístění školských zařízení na území Plzeňského kraje. Když se řekne rozmístění školských zařízení, tak si pod těmito slovy skoro každý vybaví dostupnost školských zařízení. Každý rodič řeší aspoň jednou za svůj život, kam dát své děti do školy. Snaží se vybrat pro své děti vhodnou školu, která má dobré reference, ale je i nejdostupnější co do vzdálenosti, aby dítě nemuselo složitě dojíždět. Někteří rodiče nedávají své děti do vesnických škol v místě trvalého bydliště, ale vozí je do vzdálenější městské školy, kam dojíždějí oni sami do zaměstnání. Nastává tedy otázka proč tomu tak je, neboť ve vesnických školách je nedostatek počtu žáků a tyto problémy ještě více nahrávají tomu, aby se škola zavřela. Poté musí i ostatní děti, které tuto školu navštěvují dojíždět do jiných škol. Nikdy jsem si neuvědomovala dojížďku do škol, protože na základní a střední školu jsem chodila v místě bydliště, tudíž jsem nikdy neřešila rozmístění škol. Nyní jsem se s přítelem přestěhovala do klidné okrajové části města, kde dojížďka do práce a do školy je složitější, pokud člověk neřídí auto. Zajímalo by mě tedy, která část Plzně je vhodná k bydlení pro mladé páry s dětmi. V první polovině své práce bych chtěla čtenáře seznámit se sociálně geografickou polohou Plzeňského kraje a administrativně správním členěním kraje. Dále pak popsat školský systém České republiky. Stručně popsat jednotlivé stupně vzdělání: předškolní, základní, středoškolské, vyšší odborné a vysokoškolské. Jedna z kapitol je věnována metodice práce, postupu sběru dat, podkladů pro analýzy a jakých způsobem byly vyhodnocovány. Druhá polovina práce se zaměřuje na problematiku prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji. Jaké je prostorové rozmístění školských zařízení v jednotlivých bývalých okresech Plzeňského kraje a který okres má dostačující či nedostačující dojížďku či vyjížďku do školských zařízení a kterých věkových skupin dětí se to týká. Předposlední kapitola je věnována samotné analýze rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji. Jsou zde srovnávány mapy rozmístění jednotlivých stupňů škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, střední odborná učiliště a gymnázia) s mapami dopravní dostupnosti p. Stacha. 7

10 V závěru jsou zhodnoceny výsledky analýz. Odpovězeno na hypotézy, které byly vytvořeny na začátku práce. Cíle práce 1. Hlavní cíl práce je poznat rozmístění mateřských, základních, středních a vysokých škol na území Plzeňského kraje a vyhodnotit tato rozmístění ve vztahu k území, rozmístění obyvatel (zvláště obyvatel ve školním a studentském věku) a k územnímu uspořádání veřejné dopravy (v tomto ohledu bude využita diplomová práce Stach, 2009). 2. Doplňkovým cílem pro předchozí analýzy je analýza příslušné literatury a charakteristika systému školství v České republice. Hypotézy 1. Na základě zkušeností z terénu a problému s dojížděním dětí předpokládám, že nejvíce bude mateřských škol a že budou v území kraje a jeho obcích s rozšířenou působností (dále jen ORP) relativně rovnoměrně rozloženy. 2. Rozmístění základních škol bude do značné míry kopírovat rozmístění dětí ve školním věku, protože do základních škol musí docházet (téměř) všechny děti a tyto školy pro ně musí být dosažitelné pěšky či veřejnou osobní dopravou. 3. Rozmístění základních škol bude proto kopírovat uspořádání místního územního systému veřejné osobní dopravy, protože z obcí, kde není základní škola, musí být zajištěna dojížďka prostředky veřejné dopravy do školy v okolí. 4. Střední školy a gymnázia se budou vyskytovat v okresních městech malých okresů v ORP, protože jde o města s dostatečným počtem obyvatel a jde také o mikroregionální střediska regionů veřejné osobní dopravy, kam dojíždí obyvatelé ze spádových obcí. Metodika zpracování 1. Shromáždění a studium literatury zabývající se geografií služeb, školství a vymezení dopravně periferních prostorů v Plzeňském kraji. 8

11 2. Vytvoření mapových výstupů rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji, administrativního členění kraje, počtu a věkové skladby obyvatelstva kraje. 3. Analýza rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji s ohledem na jejich časovou dostupnost hromadnou dopravou. 9

12 2 ROZBOR LITERATURY 2.1 Literatura ke geografii služeb Publikace Szczyrba 2008 je autorem kapitoly Geografie služeb v knize Ekonomická a sociální geografie (Toušek, Kunc, Vystoupil a kol. 2008). Tato kniha vznikla spoluprací odborníků z 3 vysokých škol: Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovo univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha nás v deseti kapitolách seznamuje s dílčími tématy sociálně-geografických věd. Tato publikace je určena studentům vysokých škol regionálního, ekonomického a sociálního směru, nebo širší odborné veřejnosti. Cílem autorského kolektivu bylo, abychom po přečtení měli ucelený přehled o ekonomické a sociální geografii. K vypracování bakalářské práce jsem čerpala pouze z kapitoly Geografie služeb. Tato kapitola se podrobně věnuje klasifikaci služeb a jejich ekonomickému významu. Popisuje jednotlivé sektory v návaznosti na ekonomiku. Dále se věnuje základním principům uspořádání služeb v prostoru. V této části se popisuje hierarchický model centrálních míst a metody pro výběr obslužných středisek Internetové zdroje Český statistický úřad provozuje internetový portál, na kterém poskytuje veškeré informace a data ze všech odvětví v České republice. Najdeme zde ucelené informace v kapitolách o Lidech a společnosti, Ekonomice, Trhu práce a mzdách, Vědě a IT, Zemědělství a ekologii atd. V bakalářské práci jsem využila dostupná data z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 a ze Statistické ročenky Plzeňského kraje z roku

13 2.2 Literatura o uspořádání školství Publikace Úplné znění školského zákona je část ze Sbírky zákonů. Školský zákon je z roku 2010 a obsahuje kompletní znění školského zákona a jeho vyhlášky. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělání. Organizace vzdělávací soustavy České republiky je kniha vydaná Výkonnou agenturou pro vzdělání, kulturu a audiovizuální oblast za podpory Evropské komise. Jak už název napovídá, kniha se věnuje organizaci školství v ČR. Je zde podrobně popsán celý školský systém, počínaje mateřskými školami a konče školami vysokými (jejich financování, kdo se nachází v čele ústavu, jaké mají pravomoci a co je cílem jejich působnosti) Internetové zdroje Krajský úřad Plzeňského kraje provozuje internetový portál, který nám poskytuje veškeré informace o dění v Plzeňském kraji. Pro svoji práci jsem využila pouze záložky Vzdělání a sport, kde jsem našla seznam škol na území kraje, typ školy, adresu a zřizovatele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání jsou oba provozovatelé internetových stránek, které se věnují školství v České republice. Na první zmiňované webové stránce jsou informace přímo z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na druhé najdeme rovněž schéma školského systému a údaje pro jednotlivé kraje. 2.3 Literatura o školství, obyvatelstvu a dopravě v řešeném území Stach 2009 je autorem diplomové práce Vymezení dopravně periferních prostor v Plzeňském kraji. Diplomová práce je věnována geografickým aspektům organizace hromadné dopravy osob v Plzeňském kraji. Z práce jsem nejvíce využila mapové 11

14 výstupy. Mapy věnující se časové a dopravní obslužnosti středisek v Plzeňském kraji veřejnou hromadnou dopravou jsem porovnávala s vlastními mapami rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji a následně prováděla analýzy. Kouřimová 2012 je autorka bakalářské práce Časová dostupnost pracovních středisek Jihočeského kraje. Bakalářská práce je věnována časové dostupnosti pracovních středisek Jihočeského kraje pomocí individuální dopravy. Pro svoji práci jsem využívala hlavně kapitolu analýza časové dostupnosti. V této kapitole jsem čerpala informace o vymezení dojížďkových regionů a regionů dostupnosti. Kučerová 2011 je spoluautorka článku Změny dostupnosti základních škol v česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit. Tento článek vyšel v časopise Geografie a autorka na něm spolupracuje s T. Matternem, P. Štychem a Z. Kučerou. Článek je zaměřen na rozvoj dopravy, který umožnil velký rozsah v každodenním cestování mezi místem bydliště a místy dalších aktivit. Upozorňuje na mnoho pozitiv, ale i na některá negativa (jako například každodenní dojížďka pro ty, kteří nemají ostatní aktivity v místě bydliště). 12

15 3 SOCIÁLNĚ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA PLZEŇSKÉHO KRAJE 3.1 Vybraná sociálně geografická poloha kraje Plzeňský kraj se svou rozlohou km 2 řadí na 3. místo mezi kraji. Můžeme o něm říci, že se jedná o kraj s nadprůměrnou velikostí. Větší už je pouze kraj Středočeský a Jihočeský. Sídelní systém Plzeňského kraje je ve srovnání s Českou republikou velice atypický. V kraji chybí města střední velikosti, na druhou stanu malých sídel je zde velké množství, ale jsou velice nerovnoměrně rozmístěna. Největším městem Plzeňského kraje je krajské město Plzeň s obyvateli (údaj k ), které je jedním z nejvýznamnějších měst České republiky. 3.2 Administrativně správní členění kraje Plzeňský kraj spolu s dalšími 13 kraji České republiky vznikl v roce 2000 na základě reformy územně správního členění České republiky. Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech, kde tvoří státní hranici se Spolkovou republikou Německo, konkrétně se spolkovou zemí Bavorsko. Dále sousedí na severozápadě s Karlovarským krajem, na severovýchodě s krajem Středočeským a na jihovýchodě s Jihočeským krajem. Plzeňský kraj je tvořen 7 bývalými okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeňsever, Rokycany, Tachov. Okresní úřady ale v Česku 31. prosince 2002 ukončili svoji činnost. Od 1. ledna 2003 se území samosprávných krajů člení pro účely přenesené státní správy na správní obvody obcí s rozšířenou působností (obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou mezičlánkem přenesené státní správy mezi krajskými úřady a úřady obecními, obce III. stupně), které se dále dělí na obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (pověřený obecní úřad vykonává v rámci přenesené působnosti na svém území státní správu, obce II. stupně). Obcí s rozšířenou působností (ORP) se na území kraje nachází 15: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský 13

16 Týn, Klatovy, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Kralovice, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov. Obcí s pověřeným obecním úřadem je v plzeňském kraji 35. Plzeňský kraj spolu s Jihočeským krajem tvoří region soudržnosti Jihozápad. Regiony soudržnosti byly vytvořeny k dosažení srovnatelnosti jednotlivých statistických celků Evropské unie. V České republice je celkem 8 regionů soudržnosti na úrovni NUTS II, jejich hranice je vymezena minimálně 800 tisíci a maximálně 3 miliony obyvatel. 14

17 4 ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Školský systém v České republice má na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podle zdrojů z roku 2008 do věkové skupiny 0 29 let patřilo 34,5% populace, z nichž 8% plnilo povinnou školní docházku. 90% populace ve věku let má vyšší sekundární vzdělání a 14% má vysokoškolské vzdělání. I když se v České republice nachází menšiny, vyučovacím jazykem stále zůstává čeština. Každý občan České republiky je povinen odchodit 9 let povinné školní docházky, od 6 15 let věku. Zřizovatelé škol mohou být ředitelé škol, obecní úřad obcí s rozšířenou působností, krajský úřad, Česká školní inspekce nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pouze vysoké školy mají vlastní samosprávu. Hlavním orgánem, který poskytuje a přerozděluje finanční prostředky školským zařízením, je ministerstvo. O kvalitu škol a vzdělání v jednotlivých školských zařízení se stará Česká školní inspekce, jeden z orgánů státní správy ve školství, který je podřízený Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V čele inspekce stojí inspektor jmenovaný ministrem školství. Školy mimo jiné hodnotí i zřizovatel školských zařízení. Česká školní inspekce provádí též hodnocení soukromých a církevních škol. O kvalitu vysokých škol se stará Akreditační komise. 4.1 Předškolní vzdělávání Předškolní vzděvání probíhá v mateřské škole a je určeno pro děti ve věku od 3 6 let nebo pro starší děti, které mají odklad z povinné školní docházky. Podle údajů z roku 2008/09 navštěvovalo mateřské školy 76,5% tříletých, 89,4% čtyřletých a 92,8% pětiletých dětí, i když docházka není povinná. Do předškolního vzděvání povinně nastupují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Cílem předškolního vzdělávání je podpora a rozvoj osobnosti dítěte. V mateřské škole si dítě osvojuje základní pravidla chování a mezilidských vztahů. Předškolní 1 Kapitola 3 je zpracována podle: VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST (2008/2009): Organizace vzdělávací soustavy České republiky, Evropská komise, ÚZ Školství (2010), Sagit, Ostrava, 480 str. 15

18 vzdělávání napomáhá vstupu do základního vzdělávání a případně navazujícího vzdělávání. Mateřské školy jsou nejčastěji samostatné právní subjekty. Vzdělávání se řídí školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání. Zřizovatelem mateřských škol je nejčastěji obec nebo skupiny obcí. Financování je v kompetenci zřizovatele, kromě nákladů na mzdy. Mateřskou školu mohou děti i rodiče využívat po celý rok, od 1. září do 31. srpna. Zařízení funguje jako instituce s polodenní nebo celodenní péčí, v některých případech mohou fungovat jako internát. Děti se učí pomocí výukových her, chodí na procházky, na hřiště a mají též zajištěné stravování, odpočinek a spánek. 4.2 Základní vzdělávání Pod pojmem základní vzdělávání rozumíme primární a nižší sekundární vzdělání. Po dobu základního vzdělávání je plněna povinná školní docházka, která je v České republice povinná 9 školních let, nebo do konce školního roku, kdy dítě dovrší věku 17 let. Základní vzdělávání plynule navazuje na vzdělávání předškolní, má za úkol pokračovat ve výchově, pomoci žákovi pochopit jednotlivé situace nadcházejícího života a v neposlední řadě podat mu základní všeobecné vzdělání. Povinnou školní docházku žáci plní na základních školách. Základní školu dělíme na dva stupně, první stupeň (od třídy) a druhý stupeň (od třídy). Druhý stupeň mohou žáci, kteří řádně složí přijímací zkoušky, odchodit na víceletém gymnáziu, a to od 6. nebo od 8. ročníku, popřípadě mohou jít na osmileté studium konzervatoře. Úspěšným dokončením povinné školní docházky žák dosáhne stupně základního vzdělání. Zřizovatelem základních škol je obec, přičemž k základní škole může být připojena i škola mateřská. V České republice existují též školy speciální, pro žáky např. s těžkým mentálním postižením, vadami sluchu a zraku nebo pro žáky s autismem. Státní základní školy umožňují bezplatné vzdělání, kde jim jsou též bezplatně poskytnuty učebnice a učební texty schválené ministerstvem. Podle průzkumů z roku 2008/09 plnilo povinnou školní docházku 858,6 tisíc žáků, z nichž 458,2 tisíc bylo na prvním stupni a 400,4 tisíc bylo na druhém stupni základních škol, víceletém gymnáziu nebo na konzervatoři. 16

19 Do základních škol jsou přijímáni žáci, kteří dovrší věku 6 let a jsou psychicky a fyzicky přiměřeně vyspělí. Toto vše se zjišťuje u zápisu. Školní rok probíhá od 1. září do 31. srpna, ale v červenci a srpnu mají žáci letní prázdniny. Prázdniny mají žáci i v průběhu školního roku, a to v podobě jarních, podzimních, vánočních, velikonočních a pololetních prázdnin či ředitelského volna. Žáci chodí do školy od pondělí do pátku, kromě dopolední výuky mají 2x v týdnu i výuku odpolední. Vyučovací hodina je dlouhá 45 minut, oddělují ji přestávky v různých délkách v rozmezí od 5 30 minut. Podle rámcového vzdělávacího programu a v souladu se zákonem je týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky tato: Tabulka 1. Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících ZŠ První stupeň ZŠ Druhý stupeň ZŠ ročník počet hodin ročník počet hodin zdroj: VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST (2008/2009) V malých obcích se zřizují tzv. malotřídní školy. Jedná se o školu, kde zpravidla nebývá druhý stupeň. Na prvním stupni je výuka společná pro několik ročníků najednou. Třídy bývají věkově smíšené o celkovém počtu do 30 žáků. 4.3 Středoškolské vzdělávání Úplné znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělání a vzdělání v konzervatoři, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 374/2006 Sb. a č. 400/2009 Sb. Typy středních škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování jsou: gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, střední průmyslová škola, střední zemědělská škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škola, střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední zdravotnická škola, hotelová škola, 17

20 střední pedagogická škola, střední umělecká škola, střední umělecko-průmyslová škola, obchodní akademie, odborná škola, odborné učiliště a praktická škola. Středoškolské vzdělání probíhá na středních školách, kde žák pokračuje ve všeobecném vzdělání a přidává si k němu i vzdělání odborné. Středoškolské vzdělání nejčastěji bývá 4leté, avšak některé školy poskytují žákům plnit již 2. stupeň základních škol na střední škole. Nejčastěji tomu je u gymnaziálních oborů. (zdroj: ÚZ Školství (2010), str. 100) Střední školství je především určeno pro žáky ve věku let, dolní hranicí je věk ukončení povinné školní docházky. Jak již bylo řečeno, víceletá gymnázia přijímají i žáky mladší. Střední školství není povinné, i přes to v roce 2008/09 jej navštěvovalo 95,8% dětí. Cílem tohoto vzdělávání je rozvoj vědomostí získaných na základní škole, příprava pro vstup do zaměstnání, či pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysokou školu. Mezi nejčastější typy středních škol patří gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Podle typu školy můžeme dosáhnout: a) středního vzdělání s maturitní zkouškou tyto programy trvají 4 roky po ukončení základního vzdělání, nebo 6 8 let na víceletém gymnáziu. b) střední vzdělání s výučním listem doba trvání je 2 3 roky. c) střední vzdělání doba trvání je 1 2 roky. Gymnázia žákům poskytují všeobecný přehled a připravují je na další studium na vysoké škole. Novým oborem na středních školách je lyceum, které žáky připraví teoreticky i prakticky na pozdější studium na vysoké škole se stejným zaměřením. Oproti tomu střední odborné učiliště připravuje žáky převážně prakticky, pro vstup do zaměstnání. Toto vzdělání neumožňuje žákům další studium. Střední školství dělíme na státní, soukromé a církevní. Na státních školách je výuka bezplatná, rodiče financují pouze kurzy spojené s výukou (např. lyžařský kurz, letní výcvikový kurz). Školné se platí na soukromých školách a na některých církevních školách. Harmonogram školního roku a časový rozvrh je obdobný jako u základního vzdělávání. Zvyšuje se pouze hodinová dotace a k normální 45 minutové vyučovací hodině se přidává 60 minutová odborná výuka či praxe. Střední školu můžeme studovat 18

21 několika možnými způsoby, a to denní formou, večerním studiem, dálkově, distančně nebo kombinací jednotlivých forem. Kromě denního studia je nejčastěji vyhledávanou formou studium dálkové, které pomáhá dospělým lidem dodělat si příslušné vzdělání pro účely jejich zaměstnání. Nástavbové studium Mezi středoškolským vzděláním a vysokoškolským vzděláním se můžeme setkat s tzv. nástavbovým studiem. Nástavbové studium nám umožňuje vyšší stupeň vzdělání a můžeme ho rozdělit do tří základních skupin: 1) nástavbové studium určeno pro žáky s výučním listem, kteří si chtějí dodělat maturitní zkoušku. Studium trvá 2 roky a je zakončeno již zmiňovanou maturitní zkouškou. 2) zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem doba trvání 1 2 roky, zakončeno závěrečnou zkouškou. Určeno pro žáky s maturitní zkouškou nebo s výučním listem, kteří si chtějí dodělat další kvalifikaci. 3) zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou doba studia 1 2 roky, zakončené maturitní zkouškou. Toto studium je určeno pro žáky s maturitní zkouškou, kteří si chtějí dodělat další kvalifikaci. Vyšší odborné vzdělání Vyšší odborné školy se začaly plně uplatňovat až v roce Fungují jako nástavba střední školy, jako jakýsi mezistupeň mezi střední a vysokou školou. Nejčastěji je zřizují střední odborné školy. Vyšší odborné školy jsou zpravidla 3leté, pouze zdravotnické obory 3,5leté. Studium probíhá v denní formě, prokládané praxemi. Studenti končí s titulem vyššího odborného vzdělání (titul dis). Organizace vyšších odborných škol se podobá vysokým školám, avšak na vyšších odborných školách je kladen velký důraz na praktickou přípravu, ať už v budovách školy, nebo přímo na pracovištích. U vyšších odborných škol není určeno věkové rozmezí pro přijetí ke studiu. Mělo by být pro studenty ve věku od 19 let, ale často bývají starší. Na vyšších odborných školách může být požadováno placení školného. U soukromých či církevních škol není 19

22 výše školného stanovena, u státních škol se výše školného řídí podle zákona o vyšším odborném vzdělání. Školní rok trvá 40 týdnů a je rozdělen na zimní a letní semestr. Vyučovací hodina trvá klasických 45 minut, hodina praxe 60 minut a konzultační hodina 45 minut. 4.4 Vysokoškolské vzdělávání Vysoké školy nám umožňují terciární vzdělání. Podle průzkumů z roku 2008/09 byl podíl zapsaných 19-ti letých studentů 58,6. Vysoké školy můžeme dělit na 2 základní typy: 1) univerzitní tyto školy poskytují všechny studijní obory, a to bakalářský, magisterský, doktorandský. V dnešní době jsou to téměř všechny vysoké školy. 2) neuniverzitní zpravidla poskytují pouze obory bakalářské, doktorandské studium neumožňují vůbec. Dnes to jsou převážně vysoké školy soukromé. Studijní programy podléhají akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jak už bylo řečeno, na univerzitních vysokých školách je realizován třístupňový studijní systém. Bakalářské studium trvá 3 4 roky a je zaměřeno na přípravu do zaměstnání, nebo pro navazující magisterské studium. Magisterské studium trvá 1 3 roky a přímo navazuje na bakalářské studium. Cílem tohoto studijního programu je zisk teoretických a praktických znalostí. Doktorandské studium trvá 3 4 roky a je zaměřeno na vědeckou a tvůrčí činnost. Doktorandské studium slouží pro absolventy magisterských oborů. Výuka na vysokých školách probíhá formou přednášek a cvičení. Účast na přednáškách není povinná, na cvičeních zpravidla ano. Týká se pouze bakalářských a magisterských programů, na doktorandském programu probíhá výuka individuálně pod dohledem školitele. V roce 2008/09 navštěvovalo vysoké školy 369,6 tisíc studentů, z toho 8% s cizí státní příslušností. Prezenční studium navštěvovalo 264,3 tisíc studentů, kombinované nebo distanční studium 109,2 tisíc studentů. 20

23 Podmínkou pro přijetí na vysokou školu je dokončené středoškolské studium s maturitou, pro přijetí na magisterské studium ukončení bakalářského studia a pro přijetí na doktorandské studium ukončené magisterské studium. Státní vysoké školy jsou zatím bezplatné, až na poplatky spojené s přijímacím řízením. Zpoplatněná je výuka v cizím jazyce, též prodlužování studia nad rámec stanovené doby. Akademický rok zpravidla začíná v říjnu a je rozdělen do dvou semestrů po 14 týdnech. Zimní a letní semestr od sebe odděluje cca 5 týdenní zkouškové období. 21

24 5 VYBRANÉ PROBLÉMY DOJÍŽĎKOVÉ REGIONALIZACE OSÍDLENÍ Služby jsou ekonomická činnost, která člověku poskytuje užitek. Řadíme je do terciární sféry. Základní rozdělení služeb je výrobní a nevýrobní. V této práci bude dále zkoumána pouze jedna z nevýrobních služeb školství. Geografie služeb patří mezi mladé vědní disciplíny. Je to dáno tím, že význam služeb v ekonomice měl pomalejší nástup, než ostatní ekonomická odvětví. S prvními pracemi geografie služeb se můžeme setkat až ve 30. letech 20. století, kdy byla poprvé formulována tzv. teorie centrálních míst. 5.1 Teorie centrálních míst Pro lokalizaci služeb jsou důležité následující aspekty: strukturní, demografické, společenské, technologické, ekonomické a politické, které jsou zkoumány v prostoru a čase. Služby považujeme za nehmotné, tudíž se nedají přepravovat a vyžadují dojížďku za nimi. Na základě druhu služeb a frekvence jejich využití dělíme služby do tří kategorií: základní, které uspokojují naše každodenní potřeby. Do této kategorie patří i námi zkoumané školství. vyšší, které uspokojují naše potřeby pouze po určitý časový úsek nejvyšší, které uspokojují naše potřeby jen zřídka Terciárním sektorem rozumíme sektor služeb v nejširším pojetí (např. placené služby, školství, zdravotnictví, spoje, kultura, doprava, obchod). Tyto služby ve vyspělých ekonomikách zcela dominují nad ostatními a význam terciárního sektoru roste v národním hospodářství. Ve své práci se ze služeb věnuji pouze školství. Z mapy rozložení školských zařízení v kraji je vidět, že rozložení školských zařízení je rovnoměrné a úměrné hustotě osídlení v dané oblasti. Viz Mapa 4 Rozmístění základních v Plzeňském kraji, rok Základní myšlenkou této teorie je princip hierarchický a princip poklesu poptávky se vzdáleností. Tento model předpokládá, že obslužná střediska (tzv. centrální místa) 22

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie dopravy. Dopravněgeografické hodnocení sídel s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. 1.

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie dopravy. Dopravněgeografické hodnocení sídel s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. 1. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie dopravy Dopravněgeografické hodnocení sídel s rozšířenou působností

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie sídel Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Obsah přednášky Základní definice Klasifikace

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Teorie centrálních míst

Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Teorie centrálních míst Teorie centrálních

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj?

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj? 5 VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace v oblasti vzdělávání, zejména se zaměříme na dostupnost a vytížení vzdělávacích institucí spravovaných městem. Analýza využívá nejpodrobnější

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Jihočeský kraj - Ing. Ladislav Sochor Jihomoravský kraj - Mgr. Michaela Výduchová

Jihočeský kraj - Ing. Ladislav Sochor Jihomoravský kraj - Mgr. Michaela Výduchová Jihočeský kraj - Ing. Ladislav Sochor Jihomoravský kraj - Mgr. Michaela Výduchová Vedoucí partner: Projektoví partneři: Weinviertel Management Úřad dolnorakouské vlády Jihočeský kraj Jihomoravský kraj

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ředitelka Soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Vstupní dotazník-porovnání více škol

Vstupní dotazník-porovnání více škol Vstupní dotazník-porovnání více škol Pozn.: Cena je platná ve všech variantách pro 5 škol, za každou 1 další školu se účtuje příplatek 50 Kč Cíle porovnání Za jakým účelem probíhá porovnání Popište úžeji

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Název přílohy : A.3 - a jejich administrativních částech Zadavatel : Plzeňský kraj Se sídlem : Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Česká republika - Se sídlem

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více