Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji Vedoucí práce: Mgr. Martin Blažek Zpracovala: Martina Ottisová České Budějovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji jsem vypracovala samostatně a uvedla v ní veškeré zdroje, z kterých jsem čerpala. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1988 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě, fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách..... Martina Ottisová 2

3 Poděkování Touto cestou bych na prvním místě chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Mgr. Martinu Blažkovi a vedoucímu katedry doc. RNDr. Janu Kubešovi, CSc. za cenné rady, připomínky a odborné konzultace při vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat zaměstnancům krajského úřadu v Plzni, kteří mi poskytli nezbytné informace o školském systému v kraji, bez kterých bych tuto práci nemohla vypracovat. 3

4 Vysoká škola: Jihočeská univerzita Fakulta: Pedagogická Katedra: geografie Školní rok: ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU) pro: obor: Martinu Ottisovou Geografie pro veřejnou správu Název tématu: Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji Zásady pro vypracování Při zpracování bakalářské práce bude studentka postupovat následujícím způsobem: 1) Shromáždění a studium literatury zabývající se geografií služeb, zvláště pak školství. 2) Analýza rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji (využití nástrojů GIS). 3) Analýza rozmístění základních škol a gymnázií s ohledem na jejich časovou dostupnost hromadnou dopravou. Cíle práce: Mapování a lokalizace školských zařízení v Plzeňském kraji s využitím GIS. Vytvoření souboru map školských zařízení v Plzeňském kraji. Analýza a zhodnocení aktuálního rozmístění základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji. Rozsah grafických prací: mapy, tabulky Rozsah průvodní zprávy: Seznam odborné literatury: VYSTOUPIL J., TOUŠEK V., KUNC J., Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 411s. DAVIS, D. E., Jak vytvářet vlastní mapy, Computer Press, 120 s. VOŽENÍLEK, V., Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc, Univerzita Palackého, 187 s. CIMLER, P. (2001) Obchod a služby. Plzeň: ZČU.

5 Manuály: ArcGIS 9 Using ArcGIS Desktop, ESRI, ArcGIS 9 Getting Started With ArcGIS, ESRI, Internetové zdroje: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Blažek Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: ZS 2012/2013 Vedoucí katedry: Děkan: V Č eských Budě jovicích dne

6 OTTISOVÁ, M. (2013): Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 54 str. Anotace Cílem bakalářské práce je, jak je již z názvu patrné, analýza rozmístění školských zařízení na území Plzeňského kraje. První polovina práce je zaměřena na obecnou charakteristiku Plzeňského kraje, školského systému České republiky a jeho rozdělení. Další část se věnuje částečně tvorbě tematických map a geografii služeb. Druhá polovina práce je věnována situaci školství v Plzeňském kraji. Především se zabývá prostorovým rozmístěním školských zařízení v jednotlivých bývalých okresech Plzeňského kraje. V závěru práce je odpovězeno na hypotézy a jsou shrnuty cíle práce. Klíčová slova školství, Plzeňský kraj, dojížďka a vyjížďka do škol, geografie služeb Annotation The aim of bachelor work is, as is evident from the title, the analysis of distribution of education instutution in the Pilsen region. The first half is focused on general characterization of the Pilsen Region, the educational system of the Czech Republic and its distribution. Another part is devoted partly creating thematic maps and geography services. The second half is devoted to the situation of education in the Region. Especially deals with the spatial solution of educational institutions in particular former districts of the country. At the conclusion of work are answered the hypotesis and the purposes of work are summarized. Key words School system, Pilsen region, commuting to schools 4

7 OBSAH OBSAH ÚVOD ROZBOR LITERATURY Literatura ke geografii služeb Publikace Internetové zdroje Literatura o uspořádání školství Publikace Internetové zdroje Literatura o školství, obyvatelstvu a dopravě v řešeném území SOCIÁLNĚ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA PLZEŇSKÉHO KRAJE Vybraná sociálně geografická poloha kraje Administrativně správní členění kraje ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Středoškolské vzdělávání Vysokoškolské vzdělávání VYBRANÉ PROBLÉMY DOJÍŽĎKOVÉ REGIONALIZACE OSÍDLENÍ Teorie centrálních míst Sociogeografická regionalizace využívaná v geografii služeb DATA A METODIKA PRÁCE Sběr dat o rozmístění školských zařízení Metodika analýz rozmístění škol na území Plzeňského kraje ANALÝZA PROSTOROVÉHO ROZMÍSTĚNÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Rozmístění školských zařízení Rozmístění mateřských škol Rozmístění základních škol Rozmístění středních odborných učilišť

8 7.1.4 Rozmístění středních škol bez gymnázií Rozmístění gymnázií Západočeská univerzita v Plzni Rozmístění obyvatelstva Územní uspořádání dopravní sítě a veřejné osobní dopravy Analýza rozmístění školských zařízení ve vztahu k územnímu rozmístění obyvatel a územnímu uspořádání veřejné osobní dopravy Centra dojížďky do škol Dopravní prostředky používané na cestu do školy ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM PŘÍLOH... Chyba! Záložka není definována. 6

9 1 ÚVOD Bakalářská práce je zaměřena na analýzu prostorového rozmístění školských zařízení na území Plzeňského kraje. Když se řekne rozmístění školských zařízení, tak si pod těmito slovy skoro každý vybaví dostupnost školských zařízení. Každý rodič řeší aspoň jednou za svůj život, kam dát své děti do školy. Snaží se vybrat pro své děti vhodnou školu, která má dobré reference, ale je i nejdostupnější co do vzdálenosti, aby dítě nemuselo složitě dojíždět. Někteří rodiče nedávají své děti do vesnických škol v místě trvalého bydliště, ale vozí je do vzdálenější městské školy, kam dojíždějí oni sami do zaměstnání. Nastává tedy otázka proč tomu tak je, neboť ve vesnických školách je nedostatek počtu žáků a tyto problémy ještě více nahrávají tomu, aby se škola zavřela. Poté musí i ostatní děti, které tuto školu navštěvují dojíždět do jiných škol. Nikdy jsem si neuvědomovala dojížďku do škol, protože na základní a střední školu jsem chodila v místě bydliště, tudíž jsem nikdy neřešila rozmístění škol. Nyní jsem se s přítelem přestěhovala do klidné okrajové části města, kde dojížďka do práce a do školy je složitější, pokud člověk neřídí auto. Zajímalo by mě tedy, která část Plzně je vhodná k bydlení pro mladé páry s dětmi. V první polovině své práce bych chtěla čtenáře seznámit se sociálně geografickou polohou Plzeňského kraje a administrativně správním členěním kraje. Dále pak popsat školský systém České republiky. Stručně popsat jednotlivé stupně vzdělání: předškolní, základní, středoškolské, vyšší odborné a vysokoškolské. Jedna z kapitol je věnována metodice práce, postupu sběru dat, podkladů pro analýzy a jakých způsobem byly vyhodnocovány. Druhá polovina práce se zaměřuje na problematiku prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji. Jaké je prostorové rozmístění školských zařízení v jednotlivých bývalých okresech Plzeňského kraje a který okres má dostačující či nedostačující dojížďku či vyjížďku do školských zařízení a kterých věkových skupin dětí se to týká. Předposlední kapitola je věnována samotné analýze rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji. Jsou zde srovnávány mapy rozmístění jednotlivých stupňů škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, střední odborná učiliště a gymnázia) s mapami dopravní dostupnosti p. Stacha. 7

10 V závěru jsou zhodnoceny výsledky analýz. Odpovězeno na hypotézy, které byly vytvořeny na začátku práce. Cíle práce 1. Hlavní cíl práce je poznat rozmístění mateřských, základních, středních a vysokých škol na území Plzeňského kraje a vyhodnotit tato rozmístění ve vztahu k území, rozmístění obyvatel (zvláště obyvatel ve školním a studentském věku) a k územnímu uspořádání veřejné dopravy (v tomto ohledu bude využita diplomová práce Stach, 2009). 2. Doplňkovým cílem pro předchozí analýzy je analýza příslušné literatury a charakteristika systému školství v České republice. Hypotézy 1. Na základě zkušeností z terénu a problému s dojížděním dětí předpokládám, že nejvíce bude mateřských škol a že budou v území kraje a jeho obcích s rozšířenou působností (dále jen ORP) relativně rovnoměrně rozloženy. 2. Rozmístění základních škol bude do značné míry kopírovat rozmístění dětí ve školním věku, protože do základních škol musí docházet (téměř) všechny děti a tyto školy pro ně musí být dosažitelné pěšky či veřejnou osobní dopravou. 3. Rozmístění základních škol bude proto kopírovat uspořádání místního územního systému veřejné osobní dopravy, protože z obcí, kde není základní škola, musí být zajištěna dojížďka prostředky veřejné dopravy do školy v okolí. 4. Střední školy a gymnázia se budou vyskytovat v okresních městech malých okresů v ORP, protože jde o města s dostatečným počtem obyvatel a jde také o mikroregionální střediska regionů veřejné osobní dopravy, kam dojíždí obyvatelé ze spádových obcí. Metodika zpracování 1. Shromáždění a studium literatury zabývající se geografií služeb, školství a vymezení dopravně periferních prostorů v Plzeňském kraji. 8

11 2. Vytvoření mapových výstupů rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji, administrativního členění kraje, počtu a věkové skladby obyvatelstva kraje. 3. Analýza rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji s ohledem na jejich časovou dostupnost hromadnou dopravou. 9

12 2 ROZBOR LITERATURY 2.1 Literatura ke geografii služeb Publikace Szczyrba 2008 je autorem kapitoly Geografie služeb v knize Ekonomická a sociální geografie (Toušek, Kunc, Vystoupil a kol. 2008). Tato kniha vznikla spoluprací odborníků z 3 vysokých škol: Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovo univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha nás v deseti kapitolách seznamuje s dílčími tématy sociálně-geografických věd. Tato publikace je určena studentům vysokých škol regionálního, ekonomického a sociálního směru, nebo širší odborné veřejnosti. Cílem autorského kolektivu bylo, abychom po přečtení měli ucelený přehled o ekonomické a sociální geografii. K vypracování bakalářské práce jsem čerpala pouze z kapitoly Geografie služeb. Tato kapitola se podrobně věnuje klasifikaci služeb a jejich ekonomickému významu. Popisuje jednotlivé sektory v návaznosti na ekonomiku. Dále se věnuje základním principům uspořádání služeb v prostoru. V této části se popisuje hierarchický model centrálních míst a metody pro výběr obslužných středisek Internetové zdroje Český statistický úřad provozuje internetový portál, na kterém poskytuje veškeré informace a data ze všech odvětví v České republice. Najdeme zde ucelené informace v kapitolách o Lidech a společnosti, Ekonomice, Trhu práce a mzdách, Vědě a IT, Zemědělství a ekologii atd. V bakalářské práci jsem využila dostupná data z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 a ze Statistické ročenky Plzeňského kraje z roku

13 2.2 Literatura o uspořádání školství Publikace Úplné znění školského zákona je část ze Sbírky zákonů. Školský zákon je z roku 2010 a obsahuje kompletní znění školského zákona a jeho vyhlášky. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělání. Organizace vzdělávací soustavy České republiky je kniha vydaná Výkonnou agenturou pro vzdělání, kulturu a audiovizuální oblast za podpory Evropské komise. Jak už název napovídá, kniha se věnuje organizaci školství v ČR. Je zde podrobně popsán celý školský systém, počínaje mateřskými školami a konče školami vysokými (jejich financování, kdo se nachází v čele ústavu, jaké mají pravomoci a co je cílem jejich působnosti) Internetové zdroje Krajský úřad Plzeňského kraje provozuje internetový portál, který nám poskytuje veškeré informace o dění v Plzeňském kraji. Pro svoji práci jsem využila pouze záložky Vzdělání a sport, kde jsem našla seznam škol na území kraje, typ školy, adresu a zřizovatele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání jsou oba provozovatelé internetových stránek, které se věnují školství v České republice. Na první zmiňované webové stránce jsou informace přímo z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na druhé najdeme rovněž schéma školského systému a údaje pro jednotlivé kraje. 2.3 Literatura o školství, obyvatelstvu a dopravě v řešeném území Stach 2009 je autorem diplomové práce Vymezení dopravně periferních prostor v Plzeňském kraji. Diplomová práce je věnována geografickým aspektům organizace hromadné dopravy osob v Plzeňském kraji. Z práce jsem nejvíce využila mapové 11

14 výstupy. Mapy věnující se časové a dopravní obslužnosti středisek v Plzeňském kraji veřejnou hromadnou dopravou jsem porovnávala s vlastními mapami rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji a následně prováděla analýzy. Kouřimová 2012 je autorka bakalářské práce Časová dostupnost pracovních středisek Jihočeského kraje. Bakalářská práce je věnována časové dostupnosti pracovních středisek Jihočeského kraje pomocí individuální dopravy. Pro svoji práci jsem využívala hlavně kapitolu analýza časové dostupnosti. V této kapitole jsem čerpala informace o vymezení dojížďkových regionů a regionů dostupnosti. Kučerová 2011 je spoluautorka článku Změny dostupnosti základních škol v česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit. Tento článek vyšel v časopise Geografie a autorka na něm spolupracuje s T. Matternem, P. Štychem a Z. Kučerou. Článek je zaměřen na rozvoj dopravy, který umožnil velký rozsah v každodenním cestování mezi místem bydliště a místy dalších aktivit. Upozorňuje na mnoho pozitiv, ale i na některá negativa (jako například každodenní dojížďka pro ty, kteří nemají ostatní aktivity v místě bydliště). 12

15 3 SOCIÁLNĚ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA PLZEŇSKÉHO KRAJE 3.1 Vybraná sociálně geografická poloha kraje Plzeňský kraj se svou rozlohou km 2 řadí na 3. místo mezi kraji. Můžeme o něm říci, že se jedná o kraj s nadprůměrnou velikostí. Větší už je pouze kraj Středočeský a Jihočeský. Sídelní systém Plzeňského kraje je ve srovnání s Českou republikou velice atypický. V kraji chybí města střední velikosti, na druhou stanu malých sídel je zde velké množství, ale jsou velice nerovnoměrně rozmístěna. Největším městem Plzeňského kraje je krajské město Plzeň s obyvateli (údaj k ), které je jedním z nejvýznamnějších měst České republiky. 3.2 Administrativně správní členění kraje Plzeňský kraj spolu s dalšími 13 kraji České republiky vznikl v roce 2000 na základě reformy územně správního členění České republiky. Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech, kde tvoří státní hranici se Spolkovou republikou Německo, konkrétně se spolkovou zemí Bavorsko. Dále sousedí na severozápadě s Karlovarským krajem, na severovýchodě s krajem Středočeským a na jihovýchodě s Jihočeským krajem. Plzeňský kraj je tvořen 7 bývalými okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeňsever, Rokycany, Tachov. Okresní úřady ale v Česku 31. prosince 2002 ukončili svoji činnost. Od 1. ledna 2003 se území samosprávných krajů člení pro účely přenesené státní správy na správní obvody obcí s rozšířenou působností (obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou mezičlánkem přenesené státní správy mezi krajskými úřady a úřady obecními, obce III. stupně), které se dále dělí na obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (pověřený obecní úřad vykonává v rámci přenesené působnosti na svém území státní správu, obce II. stupně). Obcí s rozšířenou působností (ORP) se na území kraje nachází 15: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský 13

16 Týn, Klatovy, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Kralovice, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov. Obcí s pověřeným obecním úřadem je v plzeňském kraji 35. Plzeňský kraj spolu s Jihočeským krajem tvoří region soudržnosti Jihozápad. Regiony soudržnosti byly vytvořeny k dosažení srovnatelnosti jednotlivých statistických celků Evropské unie. V České republice je celkem 8 regionů soudržnosti na úrovni NUTS II, jejich hranice je vymezena minimálně 800 tisíci a maximálně 3 miliony obyvatel. 14

17 4 ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Školský systém v České republice má na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podle zdrojů z roku 2008 do věkové skupiny 0 29 let patřilo 34,5% populace, z nichž 8% plnilo povinnou školní docházku. 90% populace ve věku let má vyšší sekundární vzdělání a 14% má vysokoškolské vzdělání. I když se v České republice nachází menšiny, vyučovacím jazykem stále zůstává čeština. Každý občan České republiky je povinen odchodit 9 let povinné školní docházky, od 6 15 let věku. Zřizovatelé škol mohou být ředitelé škol, obecní úřad obcí s rozšířenou působností, krajský úřad, Česká školní inspekce nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pouze vysoké školy mají vlastní samosprávu. Hlavním orgánem, který poskytuje a přerozděluje finanční prostředky školským zařízením, je ministerstvo. O kvalitu škol a vzdělání v jednotlivých školských zařízení se stará Česká školní inspekce, jeden z orgánů státní správy ve školství, který je podřízený Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V čele inspekce stojí inspektor jmenovaný ministrem školství. Školy mimo jiné hodnotí i zřizovatel školských zařízení. Česká školní inspekce provádí též hodnocení soukromých a církevních škol. O kvalitu vysokých škol se stará Akreditační komise. 4.1 Předškolní vzdělávání Předškolní vzděvání probíhá v mateřské škole a je určeno pro děti ve věku od 3 6 let nebo pro starší děti, které mají odklad z povinné školní docházky. Podle údajů z roku 2008/09 navštěvovalo mateřské školy 76,5% tříletých, 89,4% čtyřletých a 92,8% pětiletých dětí, i když docházka není povinná. Do předškolního vzděvání povinně nastupují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Cílem předškolního vzdělávání je podpora a rozvoj osobnosti dítěte. V mateřské škole si dítě osvojuje základní pravidla chování a mezilidských vztahů. Předškolní 1 Kapitola 3 je zpracována podle: VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST (2008/2009): Organizace vzdělávací soustavy České republiky, Evropská komise, ÚZ Školství (2010), Sagit, Ostrava, 480 str. 15

18 vzdělávání napomáhá vstupu do základního vzdělávání a případně navazujícího vzdělávání. Mateřské školy jsou nejčastěji samostatné právní subjekty. Vzdělávání se řídí školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání. Zřizovatelem mateřských škol je nejčastěji obec nebo skupiny obcí. Financování je v kompetenci zřizovatele, kromě nákladů na mzdy. Mateřskou školu mohou děti i rodiče využívat po celý rok, od 1. září do 31. srpna. Zařízení funguje jako instituce s polodenní nebo celodenní péčí, v některých případech mohou fungovat jako internát. Děti se učí pomocí výukových her, chodí na procházky, na hřiště a mají též zajištěné stravování, odpočinek a spánek. 4.2 Základní vzdělávání Pod pojmem základní vzdělávání rozumíme primární a nižší sekundární vzdělání. Po dobu základního vzdělávání je plněna povinná školní docházka, která je v České republice povinná 9 školních let, nebo do konce školního roku, kdy dítě dovrší věku 17 let. Základní vzdělávání plynule navazuje na vzdělávání předškolní, má za úkol pokračovat ve výchově, pomoci žákovi pochopit jednotlivé situace nadcházejícího života a v neposlední řadě podat mu základní všeobecné vzdělání. Povinnou školní docházku žáci plní na základních školách. Základní školu dělíme na dva stupně, první stupeň (od třídy) a druhý stupeň (od třídy). Druhý stupeň mohou žáci, kteří řádně složí přijímací zkoušky, odchodit na víceletém gymnáziu, a to od 6. nebo od 8. ročníku, popřípadě mohou jít na osmileté studium konzervatoře. Úspěšným dokončením povinné školní docházky žák dosáhne stupně základního vzdělání. Zřizovatelem základních škol je obec, přičemž k základní škole může být připojena i škola mateřská. V České republice existují též školy speciální, pro žáky např. s těžkým mentálním postižením, vadami sluchu a zraku nebo pro žáky s autismem. Státní základní školy umožňují bezplatné vzdělání, kde jim jsou též bezplatně poskytnuty učebnice a učební texty schválené ministerstvem. Podle průzkumů z roku 2008/09 plnilo povinnou školní docházku 858,6 tisíc žáků, z nichž 458,2 tisíc bylo na prvním stupni a 400,4 tisíc bylo na druhém stupni základních škol, víceletém gymnáziu nebo na konzervatoři. 16

19 Do základních škol jsou přijímáni žáci, kteří dovrší věku 6 let a jsou psychicky a fyzicky přiměřeně vyspělí. Toto vše se zjišťuje u zápisu. Školní rok probíhá od 1. září do 31. srpna, ale v červenci a srpnu mají žáci letní prázdniny. Prázdniny mají žáci i v průběhu školního roku, a to v podobě jarních, podzimních, vánočních, velikonočních a pololetních prázdnin či ředitelského volna. Žáci chodí do školy od pondělí do pátku, kromě dopolední výuky mají 2x v týdnu i výuku odpolední. Vyučovací hodina je dlouhá 45 minut, oddělují ji přestávky v různých délkách v rozmezí od 5 30 minut. Podle rámcového vzdělávacího programu a v souladu se zákonem je týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky tato: Tabulka 1. Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících ZŠ První stupeň ZŠ Druhý stupeň ZŠ ročník počet hodin ročník počet hodin zdroj: VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST (2008/2009) V malých obcích se zřizují tzv. malotřídní školy. Jedná se o školu, kde zpravidla nebývá druhý stupeň. Na prvním stupni je výuka společná pro několik ročníků najednou. Třídy bývají věkově smíšené o celkovém počtu do 30 žáků. 4.3 Středoškolské vzdělávání Úplné znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělání a vzdělání v konzervatoři, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 374/2006 Sb. a č. 400/2009 Sb. Typy středních škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování jsou: gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, střední průmyslová škola, střední zemědělská škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škola, střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední zdravotnická škola, hotelová škola, 17

20 střední pedagogická škola, střední umělecká škola, střední umělecko-průmyslová škola, obchodní akademie, odborná škola, odborné učiliště a praktická škola. Středoškolské vzdělání probíhá na středních školách, kde žák pokračuje ve všeobecném vzdělání a přidává si k němu i vzdělání odborné. Středoškolské vzdělání nejčastěji bývá 4leté, avšak některé školy poskytují žákům plnit již 2. stupeň základních škol na střední škole. Nejčastěji tomu je u gymnaziálních oborů. (zdroj: ÚZ Školství (2010), str. 100) Střední školství je především určeno pro žáky ve věku let, dolní hranicí je věk ukončení povinné školní docházky. Jak již bylo řečeno, víceletá gymnázia přijímají i žáky mladší. Střední školství není povinné, i přes to v roce 2008/09 jej navštěvovalo 95,8% dětí. Cílem tohoto vzdělávání je rozvoj vědomostí získaných na základní škole, příprava pro vstup do zaměstnání, či pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysokou školu. Mezi nejčastější typy středních škol patří gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Podle typu školy můžeme dosáhnout: a) středního vzdělání s maturitní zkouškou tyto programy trvají 4 roky po ukončení základního vzdělání, nebo 6 8 let na víceletém gymnáziu. b) střední vzdělání s výučním listem doba trvání je 2 3 roky. c) střední vzdělání doba trvání je 1 2 roky. Gymnázia žákům poskytují všeobecný přehled a připravují je na další studium na vysoké škole. Novým oborem na středních školách je lyceum, které žáky připraví teoreticky i prakticky na pozdější studium na vysoké škole se stejným zaměřením. Oproti tomu střední odborné učiliště připravuje žáky převážně prakticky, pro vstup do zaměstnání. Toto vzdělání neumožňuje žákům další studium. Střední školství dělíme na státní, soukromé a církevní. Na státních školách je výuka bezplatná, rodiče financují pouze kurzy spojené s výukou (např. lyžařský kurz, letní výcvikový kurz). Školné se platí na soukromých školách a na některých církevních školách. Harmonogram školního roku a časový rozvrh je obdobný jako u základního vzdělávání. Zvyšuje se pouze hodinová dotace a k normální 45 minutové vyučovací hodině se přidává 60 minutová odborná výuka či praxe. Střední školu můžeme studovat 18

21 několika možnými způsoby, a to denní formou, večerním studiem, dálkově, distančně nebo kombinací jednotlivých forem. Kromě denního studia je nejčastěji vyhledávanou formou studium dálkové, které pomáhá dospělým lidem dodělat si příslušné vzdělání pro účely jejich zaměstnání. Nástavbové studium Mezi středoškolským vzděláním a vysokoškolským vzděláním se můžeme setkat s tzv. nástavbovým studiem. Nástavbové studium nám umožňuje vyšší stupeň vzdělání a můžeme ho rozdělit do tří základních skupin: 1) nástavbové studium určeno pro žáky s výučním listem, kteří si chtějí dodělat maturitní zkoušku. Studium trvá 2 roky a je zakončeno již zmiňovanou maturitní zkouškou. 2) zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem doba trvání 1 2 roky, zakončeno závěrečnou zkouškou. Určeno pro žáky s maturitní zkouškou nebo s výučním listem, kteří si chtějí dodělat další kvalifikaci. 3) zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou doba studia 1 2 roky, zakončené maturitní zkouškou. Toto studium je určeno pro žáky s maturitní zkouškou, kteří si chtějí dodělat další kvalifikaci. Vyšší odborné vzdělání Vyšší odborné školy se začaly plně uplatňovat až v roce Fungují jako nástavba střední školy, jako jakýsi mezistupeň mezi střední a vysokou školou. Nejčastěji je zřizují střední odborné školy. Vyšší odborné školy jsou zpravidla 3leté, pouze zdravotnické obory 3,5leté. Studium probíhá v denní formě, prokládané praxemi. Studenti končí s titulem vyššího odborného vzdělání (titul dis). Organizace vyšších odborných škol se podobá vysokým školám, avšak na vyšších odborných školách je kladen velký důraz na praktickou přípravu, ať už v budovách školy, nebo přímo na pracovištích. U vyšších odborných škol není určeno věkové rozmezí pro přijetí ke studiu. Mělo by být pro studenty ve věku od 19 let, ale často bývají starší. Na vyšších odborných školách může být požadováno placení školného. U soukromých či církevních škol není 19

22 výše školného stanovena, u státních škol se výše školného řídí podle zákona o vyšším odborném vzdělání. Školní rok trvá 40 týdnů a je rozdělen na zimní a letní semestr. Vyučovací hodina trvá klasických 45 minut, hodina praxe 60 minut a konzultační hodina 45 minut. 4.4 Vysokoškolské vzdělávání Vysoké školy nám umožňují terciární vzdělání. Podle průzkumů z roku 2008/09 byl podíl zapsaných 19-ti letých studentů 58,6. Vysoké školy můžeme dělit na 2 základní typy: 1) univerzitní tyto školy poskytují všechny studijní obory, a to bakalářský, magisterský, doktorandský. V dnešní době jsou to téměř všechny vysoké školy. 2) neuniverzitní zpravidla poskytují pouze obory bakalářské, doktorandské studium neumožňují vůbec. Dnes to jsou převážně vysoké školy soukromé. Studijní programy podléhají akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jak už bylo řečeno, na univerzitních vysokých školách je realizován třístupňový studijní systém. Bakalářské studium trvá 3 4 roky a je zaměřeno na přípravu do zaměstnání, nebo pro navazující magisterské studium. Magisterské studium trvá 1 3 roky a přímo navazuje na bakalářské studium. Cílem tohoto studijního programu je zisk teoretických a praktických znalostí. Doktorandské studium trvá 3 4 roky a je zaměřeno na vědeckou a tvůrčí činnost. Doktorandské studium slouží pro absolventy magisterských oborů. Výuka na vysokých školách probíhá formou přednášek a cvičení. Účast na přednáškách není povinná, na cvičeních zpravidla ano. Týká se pouze bakalářských a magisterských programů, na doktorandském programu probíhá výuka individuálně pod dohledem školitele. V roce 2008/09 navštěvovalo vysoké školy 369,6 tisíc studentů, z toho 8% s cizí státní příslušností. Prezenční studium navštěvovalo 264,3 tisíc studentů, kombinované nebo distanční studium 109,2 tisíc studentů. 20

23 Podmínkou pro přijetí na vysokou školu je dokončené středoškolské studium s maturitou, pro přijetí na magisterské studium ukončení bakalářského studia a pro přijetí na doktorandské studium ukončené magisterské studium. Státní vysoké školy jsou zatím bezplatné, až na poplatky spojené s přijímacím řízením. Zpoplatněná je výuka v cizím jazyce, též prodlužování studia nad rámec stanovené doby. Akademický rok zpravidla začíná v říjnu a je rozdělen do dvou semestrů po 14 týdnech. Zimní a letní semestr od sebe odděluje cca 5 týdenní zkouškové období. 21

24 5 VYBRANÉ PROBLÉMY DOJÍŽĎKOVÉ REGIONALIZACE OSÍDLENÍ Služby jsou ekonomická činnost, která člověku poskytuje užitek. Řadíme je do terciární sféry. Základní rozdělení služeb je výrobní a nevýrobní. V této práci bude dále zkoumána pouze jedna z nevýrobních služeb školství. Geografie služeb patří mezi mladé vědní disciplíny. Je to dáno tím, že význam služeb v ekonomice měl pomalejší nástup, než ostatní ekonomická odvětví. S prvními pracemi geografie služeb se můžeme setkat až ve 30. letech 20. století, kdy byla poprvé formulována tzv. teorie centrálních míst. 5.1 Teorie centrálních míst Pro lokalizaci služeb jsou důležité následující aspekty: strukturní, demografické, společenské, technologické, ekonomické a politické, které jsou zkoumány v prostoru a čase. Služby považujeme za nehmotné, tudíž se nedají přepravovat a vyžadují dojížďku za nimi. Na základě druhu služeb a frekvence jejich využití dělíme služby do tří kategorií: základní, které uspokojují naše každodenní potřeby. Do této kategorie patří i námi zkoumané školství. vyšší, které uspokojují naše potřeby pouze po určitý časový úsek nejvyšší, které uspokojují naše potřeby jen zřídka Terciárním sektorem rozumíme sektor služeb v nejširším pojetí (např. placené služby, školství, zdravotnictví, spoje, kultura, doprava, obchod). Tyto služby ve vyspělých ekonomikách zcela dominují nad ostatními a význam terciárního sektoru roste v národním hospodářství. Ve své práci se ze služeb věnuji pouze školství. Z mapy rozložení školských zařízení v kraji je vidět, že rozložení školských zařízení je rovnoměrné a úměrné hustotě osídlení v dané oblasti. Viz Mapa 4 Rozmístění základních v Plzeňském kraji, rok Základní myšlenkou této teorie je princip hierarchický a princip poklesu poptávky se vzdáleností. Tento model předpokládá, že obslužná střediska (tzv. centrální místa) 22

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU

Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU 2. WORKSHOP Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU Jaroslav Dokoupil Plzeň, 07.10.2014 ZČU

Více

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009 Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009 V souladu s dramatickými změnami politického uspořádání po roce 1989 došlo přirozeně i ke změnám v navazujících oblastech

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie sídel Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Obsah přednášky Základní definice Klasifikace

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vzdělanost v Pardubickém kraji

Vzdělanost v Pardubickém kraji Vzdělanost v Pardubickém kraji Předkládaný analytický materiál navazuje na publikaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Pardubický kraj analýza výsledků vydanou v září roku 2013. Vzhledem k tomu, že díky sčítání

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Vstupní dotazník-porovnání více škol

Vstupní dotazník-porovnání více škol Vstupní dotazník-porovnání více škol Pozn.: Cena je platná ve všech variantách pro 5 škol, za každou 1 další školu se účtuje příplatek 50 Kč Cíle porovnání Za jakým účelem probíhá porovnání Popište úžeji

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela školského zákona zejména upravuje: Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Přijímání do přípravných tříd základní školy

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

8.2 DOJÍŽĎKA VE VYBRANÝCH CENTRECH ČESKA Martin Ouředníček

8.2 DOJÍŽĎKA VE VYBRANÝCH CENTRECH ČESKA Martin Ouředníček 8.2 DOJÍŽĎKA VE VYBRANÝCH CENTRECH ČESKA Martin Ouředníček Dojížďka do zaměstnání je jednou z forem prostorové mobility, která má podstatný význam pro posouzení vtahů mezi místem bydliště a pracoviště.

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více