CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU"

Transkript

1 CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce isté, ja chcem Ti slúži dnes. Njak to souzní s tím, co jsem si nedávno uvdomil ve svém život a zárove v životech mnohých lidí okolo mne. Tuto vc bych chtl ve svém život napomenout, aby se takový zpsob uvažování a myšlení ve mn nezahnízdil. Jde o uritý svérázný pístup, který máme k inní Boží vle. Myslím si totiž, že bychom mli postupovat práv tím zpsobem, že na zaátku dne potebujeme stvoit srdce isté, a teprve pak následuje ja chcem ti slúži dnes. Toto poadí vcí je velmi á propós, protože mnohdy je tomu naopak. Nejprve ja chcem ti slúži dnes, pak procházíme dnem, njak to pácháme a veer nám nezbývá než stvor vo mne, Pane, srdce isté. Je tomu tak, protože každý lovk má nco rád, nco preferuje, k nemu tíhne jeho srdce. Uvdomuji si to hodn na svojí práci. Je pro m takovým zrcadlem. Jako je mi zrcadlem Boží slovo, je mi zrcadlem i má práce, když si napíklad promítnu, jak procházím dnem, jakým zpsobem pracuji. Sám sebe nkdy pozoruji, jak mám tendenci uritým zpsobem selektovat druhy práce. Vybírám si tu práci, která m víc baví, nebo tu, která mi víc jde i na kterou mám zrovna náladu. Práce je hodn a je rznorodá. lovk si mže napíklad íct: te budu dlat to a pak budu dlat tamto. Ono se musí udlat všechno. Rozumíte. I v práci se mi to nevyplácí. Už jenom proto, že je lépe zaít tžším a skonit lehím. Uvdomil jsem si, že základem tohoto jednání je špatné pojetí toho, co znamená sloužit Hospodinu. Protože ist teoreticky byste se mnou urit všichni souhlasili, že se chceme vydat Pánu a sloužit Jemu. Ale co to je? Jak to vypadá? V dnešní církvi je taková idea, kterou mnozí pohrdáme, že každý musí mít njakou službu. Jakmile lovk zjistí, co je jeho služba, tak to potom dlá. V mnoha církvích je tlak, aby každý len ml 1

2 pidlený njaký úkol, a ten si plnil. To je jeho služba od Pána. Jinými slovy, když si plníš svj úkol, vše ostatní si dlej, jak chceš. Prost si užívej svého kesanského volna. Tomu se íká sloužit Hospodinu. My jsme to posunuli kousek dál. Tuším, že sloužit Hospodinu je nco trochu víc, nco trochu jiného. Vyžaduje to být vedený Hospodinem. Být s Ním v kontaktu, komunikovat s Ním. Hospodin bude rozhodovat, jak a ím Mu budu sloužit. A pesto mnohdy zjišuji pokud to vbec zjistím (a vím, že mnozí z vás také), a bojuji s tím, že probíhá stejná selekce ve služb Hospodinu jako v práci. Víme, že máme sloužit Hospodinu. Víme mnohdy, co po nás žádá. Pak probhne naše interní výbrové ízení a my si vybereme tu službu Hospodinu, kterou bychom rádi. Nebo probíhá nevdomé upednostování toho, co je nám píjemné, blízké, milé, na co máme zrovna sílu, chu a tak rzn. Jinými slovy co Bh vlastn chce? Bh nás miluje a chce s námi mít vztah! Nechce být sám. Co chceme my? Milujeme Hospodina, proto pro Nj chceme nco hezkého udlat pokud možno takového, aby se nám to líbilo a hodilo. Pak Ho klidn necháme samotného, protože máme dost jiné práce, než být s Hospodinem. Hospodin chce mít s námi vztah. Proto chce být s námi v kontaktu. Proto nás chce vést. I ve služb Hospodinu. I v chození s Hospodinem. A my máme neustálou tendenci z toho utéct. Uniknout. Radji: Hospodine, dej mi seznam úkol na dnešní den, já to njak zmáknu, já si v tom udlám njaký systém, njak to prost udlám. A veer se teba setkáme. Mžeš m pak i vyhodnotit, nebo nco takového. Ale hlavn m neve! Já už to njak zvládnu sám. Ty jsi ten, kdo mi má dát dnes ráno jeden seznam, já mám ješt jiný, svj, možná mi dá nkdo jiný njaký další seznam úkol, ale hlavn já si chci žít svj den! Akceptoval jsem fakt, že jsem se Ti vydal, dneska Ti budu sloužit, ale nechci, aby to bylo skrze vztah. Pro m je v uritém smyslu slova píjemnjší, když dostanu seznam. Vím, že pokud úkoly splním, tak veer bude dobe. A když nesplním, budu init pokání, veer. A je to taky dobe. Probíhá neustálý boj, snaha uniknout z toho vztahu. Vymýšlím si? Vím, že Hospodin s námi chce mít vztah. Že chce, abychom chodili s Ním. A proto nám dlá asto to, že nám nedává seznam, ale dá nám jeden úkol. A ješt k tomu chce, abychom ten úkol plnili s Ním. A Jeho zpsobem, Jeho silou, v Jeho as. Když si to uvdomím, jsem v pasti. Pak potkám lidi, kteí z toho unikli, teba tím, že napíklad pijali, že nco je jejich životním úkolem. Neekli by: To je moje služba od Hospodina, 2

3 ale vnitn takovým zpsobem uvažují. Ano, tyhle vci Bh po mn žádá, to je jasné, vždy pro n mám uritá obdarování. Já bych mohl tajn dodat: Má chu je dlat. Je to konkrétní zpsob, jakým unikáme z toho, co po nás Bh vlastn chce. Co to je, sloužit Hospodinu? V mém život bylo období, kdy jsem ml pocit, že už jsem v služb Hospodinu nkam dospl. Zdálo se mi jasné, že z toho automaticky vyplývá toto: Když sloužím Hospodinu njakým slovem, teba na shromáždní, tak nemusím uklízet židliky. To je potom už služba pro nkoho jiného. Ml jsem pocit, že jsem se nkam posunul, a z toho vyplývaly urité výhody. Tak jsem to i praktikoval, protože jsem vidl, že to tak praktikují i jiní. Díky tomu jsem se utvrdil ve svém pesvdení. Rozumíte? K emu bych to pirovnal? Jako v manželství, když manžel zjistí, že jeho zodpovdností je velet, vyplývá mu z toho, že nebude umývat nádobí. Protože velitel pece nedlá službu vojína. Ale tak to v život není, že? Ono to tak nkdy je, ale pak to nefunguje. Protože v dobré jednotce velitel zaskakuje, dlá i službu vojína, dlá spoustu vcí. Velitel by ml hlavn umt a zvládnout všechny služby všech vojín, pak je schopen velet. Ve vojsku o nic tak významného nejde, ale tady jde o to, že Bh chce mít s námi vztah. Protože nás miluje. Což není výhoda, ale problém. astokrát. Mnohdy bychom nepotebovali Boha, který nás tak miluje, že nás neustále nkde pronásleduje. Že nás chce do toho vztahu vtáhnout. Že všechno, co není založeno na tom vztahu, je špatn. I jakákoliv služba Bohu, která nevyplývá ze vztahu s Ním, je špatn. A my jedeme ve svojí služb Hospodinu, kterou máme jasn urenou. Máme pesnou pedstavu, co je služba Hospodinu, a najednou nám Hospodin ekne: Zajdi za tamtím bratrem a pomoz mu s taškami. Nenapadají m chytré píklady. Nebo: Už ti týdny se nikdo nenapsal na dtské vyuování. Pomžu ti, já jsem všemohoucí Bh, udláme spolu dtské vyuování na nedli. Ale to ke mn vbec nedolehne, protože mám jasno moje služba od Hospodina je teba nahrávání na shromáždní. Vía mi odpustí, nechci na nj útoit, jen ho použiji jako ilustraci. Mže si íct: Nahrávám na shromáždní, mám v tom dar, povolání, všichni to vdí, každý s tím poítá. Zabírá mi to as. Jeho službou není dlat vyuování pro dti. Není to ani jeho obdarování. Kdovíco všechno v tom mže hrát roli. A tak takový njaký Vía vbec neslyší hlas, který mu íká: Vío, poteboval bych dneska zázrak. Dám ti k tomu speciální pomazání, povolání a všechno, co potebuješ, 3

4 dám ti i slovo. Dneska, už se to opravdu nikdy nebude opakovat, bych poteboval nco, co od tebe nikdo neeká. Ani to nikdo po tob nemže chtít. Poteboval bych, abychom spolu udlali dtské vyuování. Protože nikdo není. Nikdo se nepostavil, není žádný vojín. Není nikdo. Poteboval bych nkoho vrného a zjistil jsem, že ty jsi vrný. Takže by ses mohl dneska se mnou postavit do mezery. Všichni známe tu situaci ze Starého zákona, z knihy Numeri. Myslím píbh lovka, který se postavil do mezery mezi živými a mrtvými. 1 My ale potebujeme hodn mrtvých kolem sebe, abychom uvidli hrdinskost konkrétní situace a dostali touhu se postavit mezi živé a mrtvé. A mnohdy je to situace živí mrtví, jenom my vbec nevidíme hromady mrtvol, co se válí kolem. Nevidíme, jak je hrdinské udlat úklid. Nebo nevím co. Prost sloužit Hospodinu tímto zpsobem. Pro? Protože Bh to dneska po mn chce. Máme spoustu myšlenkových a jiných blok, protože máme špatný koncept myšlení. Špatn si vykládáme, co to je vydávám se Ti, Pane, a chci Ti dnes sloužit. Dvodem je to, že už máme pedem jasn vybráno, co to bude. Jaká je škála vcí, které Bh po mn bude chtít. Ale Bh je úpln jiný! Bh chce mít se mnou vztah. Chce m vést. On chce rozhodnout, co dnes ode m potebuje. Když už Mu chci sloužit, že ano. Když jsem vyznával, že Mu dnes chci sloužit. Kdo bude urovat, ím Mu budu sloužit, ím Ho dnes potším? ím chci dnes potšit svoji ženu? Potším ji dnes tím, že koupím nový stra?... Moji ženu ano. Protože ona se mnou zažila ježdní se špatným straem. Má to ale být píklad toho, že svou ženu potším vtšinou ním zcela jiným. Ne nutn tím, co tší m, ale tím, co skuten potší ji. Musím se zamyslet a pokusit se pijít na to, co by potšilo ji. Je to o ní, ne o mn. Já neuruji, pokud ji chci opravdu potšit, vci, které by ji potšily. To už je dáno. A tak i Bh má vci, které Ho tší. To vyplývá z Jeho charakteru, z Jeho zálib. Já to nebudu vymýšlet podle toho, co by bavilo a tšilo m nebo co bych si asi tak pedstavoval, že by bylo to pravé. Tohle ješt ano, Hospodine. Tohle už ne. Chtl bych T dneska potšit, ale mám na to 250 korun. Do toho se musíme vejít. Nebo: Mám 1 Numeri 16:46-48 Tedy ekl Mojžíš Aronovi: Vezma kadidlnici, dej do ní uhlí z oltáe, a vlož kadidla, a bž rychle k množství a ois je; nebo vyšla prchlivost od tvái Hospodinovy, a již rána se zaala. I vzav Aron kadidlnici, jakž rozkázal Mojžíš, bžel do prosted shromáždní, (a aj, rána již se byla zaala v lidu,) a zakadiv, oistil lid. A stál mezi mrtvými a živými; i zastavena jest rána. 4

5 na to dv hodiny, Hospodine, a chtl bych T te ním potšit. To tak vbec není. Víte, jaká je to hloupost. To není vztah. Ani vztah pána a otroka, ani vztah dvou lidí, kteí jsou kamarádi. Není to ani vztah s nkým, koho mám rád a komu chci udlat radost. Ve vztahu lásky to takto vbec nefunguje. A pesto s tím mám problém. Víte, kolikrát se pistihnu. Zvlášt s Hospodinem, protože Hospodina si dokážu tak njak líp držet dál od tla, když je neviditelný. Lépe než lidi. Pistihnu se, že takhle pemýšlím o Bohu. Mám takovou pedstavu o služb Hospodinu a vcech s tím souvisejících. Vím, že bychom se tomu mli vzepít. V královských knihách je píbh jednoho izraelského krále, který byl napadený Aramejci. Ti obklí- ili Samaí a dobývali jej. Nakonec vyzvali Samaské, aby se vzdali, a oni se skuten vzdali. Aramejský král poslal k izraelskému králi delegaci a s tou delegací list, v nmž íká: Mn patí tvé stíbro i tvé zlato, mn patí i tvé ženy i tví nejlepší synové... Takto dopodrobna to tam vyjmenovává. Izraelský král pochopil a odpovdl: Jak porouíš, králi, mj pane, JSEM TV J SE VŠÍM, CO MÁM. 2 Je to dlouhý seznam vcí, mnoho je nevyeno. Když si ho lovk projde a pemýšlí nad tím reáln, ne pouze teoreticky, zjišuje, co ten lovk vlastn udlal tím, co prohlásil. Zjišuje pomalu, co to je sebevydání. Co to znamená nkomu vydat sebe a všechno, co mám, všechno, ím vládnu, všechno, co jsem. V našem pípad Bohu. Nkdy je moc dležité si uvdomit, co vlastn chceme. A nedláme, co nechceme. A co to je sebevydání. Co vlastn Bh po nás žádá. Který as Mu vydáváme. Kterou zábavu obtuji nebo kterou ástku penz nebo kterou sílu. Jestli Mu opravdu vydávám dti, vydávám manželku. To není automatické. Možná zjistím, že Bh má s jedním mým konkrétním díttem úpln jiné plány, než mám já. Já to dít miluji a nechci, aby Bh takovým zpsobem zacházel s jeho životem. Nezjistím to hned, zjistím to až za patnáct let, až Bh ekne: Víš, vybral jsem si Jozífka pro službu v Barm. Nikdy už se nevrátí zpt, tak se rozlute. A si sbalí kufry. A až za tebou pijde, že ml sen, tak to bude ode m. Bu na to pipravený. Chci t na to pipravit, protože vím, že ho máš rád. Já ho mám taky rád. My jsme ho vydali Pánu, hned co se narodil. Tím jsme ale mysleli, že chceme, aby Bh zabezpeil všechny NAŠE plány s ním. Aby se 2 1. Královská 20:1-4 5

6 podaily, aby je nic nezhatilo. íkám to upímn, tak jak to v podstat je. Ovšem Hospodin to pochopil tak, že chceme, aby se zabezpeily všechny JEHO plány s ním. Aby se nic nezhatilo, aby se stala Boží vle s tím díttem. Nkdy možná i navzdory nám a našim pedstavám. A tak nám Bh bude ukazovat, protože to nestaí íct, že Jeho vle je nco doista jiného, než co si nkdy pedstavujeme. Není to špatné, je to dobré. Protože Boží vle je dobrá, libá a dokonalá. Pesn taková, jak to íká Boží slovo. 3 Je lepší než ta naše. Navzdory našim pedstavám. My mnohdy potebujeme Boží zjevení a víru a nadji, abychom uvidli, že Jeho vle je skuten lepší než to, co bychom si zvolili my. Jeden bratr kdysi íkal, je to taková pseudodefinice, že Boží vle je to, co bychom si sami vybrali, kdybychom znali všechna fakta. Kdybychom znali Boží pohled a všechny okolnosti, všechno, co ví Bh a jenom Bh, tak bychom zvolili variantu, kterou chce zvolit Bh. A protože jsme lidé a neznáme vše, tak volíme mnohdy vše jiné. Vci se nám njak jeví. Ale my se musíme opít o Boží lásku, o to, jak Boha zatím známe, a o to, jak Boha ješt poznáme. Musíme se nauit vit, že Bh je dobrý, že nás miluje a že chce pro nás jenom to nejlepší. Také se musíme modlit, abychom chtli jenom to nejlepší pro nás. Protože máme tendenci chtít všechno jiné. A spokojit se s kdeím. Moc bych si pál, abychom mli to zjevení, že v nás bojuje starý lovk a chce, abychom sloužili Hospodinu, tak jak chceme my. Abychom si zvolili to, co my chceme a kdy my to chceme. Když se zamyslíte nad tím, jak sloužíte Hospodinu, a mnozí skuten ním sloužíte Hospodinu, tak zjistíte, že dláte vci, které vás baví. Je minimum vcí, které vás nebaví, kterými sloužíte Hospodinu. A že to nemusí být zrovna to, emu se íká služba Hospodinu. Anebo to je jenom výsek, do kterého vás Bh nemusel tlait, protože vám to sedlo, jak se íká. A že sloužit Hospodinu neznamená dlat jedna, dva, ti až osmnáct a mít odslouženo, ale sloužit Hospodinu znamená mít s Ním vztah a chodit s Ním na každý den. A v každém dni s Ním chodit na každou hodinu. Bh nám nechce dát ráno seznam vcí a veer ho vyhodnotit. Ale Bh ekne: Poj za mnou. Nebo: Následuj mne. Nebo takové ty fráze, znáte Ho. 3 ímanm 12:2 A nepipodobujte se svtu tomuto, ale promtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vle Boží dobrá, libá a dokonalá. 6

7 Mn se moc líbí nkteré situace z evangelií, jak byly zachyceny v kesanských filmech, teba ve filmu Ježíš. Mnoho lidí to asi nezaujme, ale já mám rád scény, kdy jde napíklad Ježíš s uedníky kolem celníka Matouše. Jenom tak se na nj podívá a íká: Poj za mnou. Matouš na nj zstane koukat, Ježíš pokrauje v cest. Pak se kousek dál zastaví, ohlédne se, a Matouš vstává a jde. Pouští lopatu a jde. Je to až jakoby mystické, ale je to o tom, že se ho nco dotklo, Bh s ním nco udlal, a on jde. Neeší, co bude dlat za pt minut, za dv hodiny, on jde za Ježíšem. A co Ježíš ekne, to se stane. Tím je vyešené všechno. Celý jeho budoucí život od tohoto bodu je vyešený. Ve chvíli, kdy se nkomu vydáte, jste to vyešili. Rozumíte mi? Protože to, s ím zápasíme každý den, každou minutu svého života, je, co budu dlat te, co budu dlat potom, co je lepší, co je horší, kde na to vezmu, jak to vyeším. Je to tak? Ale když se nkomu vydám, tak to vyeší za m ten, komu jsem se vydal. Amen. 7

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO. (Tursko, duben 2006)

O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO. (Tursko, duben 2006) O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO (Tursko, duben 2006) Ješt než se dostanu k vlastnímu slovu, dovolte mi zmínit se o jedné souvislosti, která mi hodn pichází na mysl. Pemýšleli jste nkdy o tom, že se Bh nazývá

Více

7 návyk! efektivní Cyklické "eny

7 návyk! efektivní Cyklické eny Dana-Sofie #lancarová 7 návyk efektivní Cyklické "eny 1 7 návyk efektivní Cyklické "eny Dana-Sofie #lancarová vydalo: nakladatelství OSULE, 2014 text "Dana-Sofie #lancarová 2014 ilustra$ní fotografie"

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

VZEPETE SE V PODDANOSTI!

VZEPETE SE V PODDANOSTI! VZEPETE SE V PODDANOSTI! MARTIN KLUSO (Praha, 4. kvtna 2003) To hlavní, co bych vám dnes chtl pedat, by se dalo vyjádit tmito slovy: Vzepete se v poddanosti a Bh má úžasnou schopnost obracet zlé v dobré.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více