Rada města Usnesení č. 05/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Usnesení č. 05/09"

Transkript

1 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne Usnesení obsahuje: 5 stran, body č RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od do s tím, že nájemné bude pravidelně hrazeno zodpovídá : místostarostka + Tebyt 142) revokaci usnesení č. 3/09/68 ze dne zodpovídá : místostarostka 143) pořadí žadatelů o byt v DPS Blovice : A. V., Ždírec, M. R.,Vlčice, H. K. s matkou, Blovice zodpovídá : místostarostka 144) žádost Obecního úřadu Nezvěstice o zaplacení neinvestičních nákladů na žákyni ZŠ Nezvěstice za rok 2008 ve výši 7.012,- Kč zodpovídá : odb. finanční č.j. 1599/ ) poskytnutí finanční částky ,- Kč na pokrytí materiálu a nákladů na zateplení betonového stropu přístavku Lidového domu zodpovídá : odb. finanční + technik města 146) zveřejnění záměru města prodat tatek ve vlastnictví města v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic 147) přidělení finanční částky ředitelům škol a školských zařízení z rozvojového programu MŠMT v roce 2009 pí D. Menclové, Bc. B. Šroubkové a Mgr. Brožíkovi ve výši dle předloženého návrhu zodpovídá : odd. školství č.j. 3647/ ) výměnu žádosti o dotaci na výměnu šoupat vodovodního řadu města Blovice za žádost o dotaci na realizaci vodovodu v Blovicích, lokalitě na Hájku 149) zabezpečení objektu kanceláře podatelny a tajemníka v budově radnice MěÚ Blovice a zároveň schvaluje nabídku firmy EL-SIGNÁL na elektrickou zabezpečovací signalizace MÚ Blovice za částku ,- Kč

2 150) nabídku firmy Rentel na realizaci vstupního šetření pro personální potřeby tj. personální audit za cenu ,- Kč včetně DPH 151) zavedení nového docházkového systému a nabídku firmy HL Trade na akci Blovice kartový systém za cenu ,60 Kč včetně DPH 152) postoupení žádosti pana J. S. Muzeu jižního Plzeňska k dalšímu vyřízení č.j. 3270/ ) žádost pana V. D. o povolení výjimky z místní úpravy provozu zodpovídá : silniční správní úřad 154) poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 7.000,- Kč Gymnáziu Cheb na zakoupení knih pro účastníky dějepisné soutěže pořádané Gymnáziem Cheb zodpovídá : odb. finanční 155) nákup nové elektrické pánve do Mateřské školy Blovice z prostředků mateřské školy zodpovídá : ředitelka MŠ 156) záměr stavby prodejny zahrádkářských a chovatelských potřeb na pozemku parc. č. 141 v obci Blovice dle žádosti pí J. T. č.j. 3218/ ) Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Blovice, tj. zřízení samostatného oddělení ekonomické a rozvoje města, kde bude zařazen stávající ekonom a zřízeno nové pracovní místo - Investiční referent přípravy investic dle katalogu prací se zařazením do 10. platové třídy 158) přidělení veřejné zakázky firmě Adestik, Vrhaveč 99 na investorsko-inženýrskou činnost ve výstavbě pro stavbu Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice 159) p. V. Kirchnera pro výkon technického dozoru stavby MŠ Blovice projekt úspory energie RM bere na vědomí 160) stížnost podanou firmou Jatky Blovice s.r.o. na vytápění ČOV v obci Hradišťský Újezd č.j.3585/2009

3 161) postup při řešení stížnosti podané firmou Jatky Blovice s.r.o. na vytápění ČOV v obci Hradišťský Újezd navrhovaný tajemníkem úřadu tj. rozdělení na dvě části a to : část 1. řeší město Blovice - odklonění dešťových vod a následné provedení rozboru vody a část 2. řeší odbor ŽP MÚ standardním způsobem dle pravidel. 162) zprávu ředitelky ZŠ Blovice R. Kohoutové o uzavření ZŠ Blovice v době od do z důvodu konání jarních prázdnin 163) nabídku pana J. Š. na rekonstrukci elektroinstalace v objektu Městského úřadu Blovice stavební odbor za cenu ,- Kč 164) informaci ředitelky Mateřské školy Blovice o konání zápisu dětí do MŠ Blovice 165) Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany za rok 2008 provedenou v MŠ Blovice RM ukládá 166) zveřejnit na úřední desce záměr pronajmout byt č. 1 v ul. Pod Tratí 831, Blovice + místostarostka č.j. 3363/ ) odpovědět na stížnost podanou firmou Jatky Blovice s.r.o. na vytápění ČOV v obci Hradišťský Újezd č.j. 3585/ ) OŽP řešit stížnost podanou firmou Jatky Blovice s.r.o. na vytápění ČOV v obci Hradišťský Újezd v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností zodpovídá : OŽP č.j. 3585/ ) Komisi životního prostředí řešit žádost manželů Brázdových a Bláhových o vyřezání nebezpečných větví stromů v Cecimě zodpovídá : Komise životního prostředí č.j. 3584/ ) vyvěsit záměr prodat pozemek parc. č. 299/54 o výměře 120 m 2 v obci a k.ú. Blovice č.j. 3625/ ) vyrozumět žadatelku pí J. T. o schválení záměru stavby prodejny zahrádkářských a chovatelských potřeb na pozemku parc. č. 141 v obci Blovice č.j. 3218/2009

4 RM neschvaluje 172) žádost Diakonie ČCE středisko Rokycany a garanci města Blovice a podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neinvestičních projektů prevence kriminality obcí ) nabídku Plzeňského rozhledu na prezentaci města ve speciální příloze 174) žádost Sdružení Prima Vizus, o.s. o spoluúčast na projektu provedení vyšetření zraku dětí v MŠ Blovice zodpovídá : odd. školství 175) žádost pana J. M. o přehodnocení stanovené kupní ceny pozemků v obci Blovice, k.ú. Hradišťský Újezd a Hradišťská Lhotka č.j. 3318/2009 RM odkládá 176) žádost p. J. V. a Ing. L. B. o převedení nájmu bytu v Blovicích + místostarostka č.j. 3363/2009 RM předloží ZM 177) Smlouvu mandátní o obstarání záležitostí investora mezi městem Blovice a firmou Adestik, Vrhaveč 99 na investorsko-inženýrské činnost ve výstavbě pro stavbu Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice 178) Návrh Smlouvy o dílo mezi městem Blovice a p. V. K. na výkon technického dozoru stavby MŠ Blovice projekt úspory energie zodpovídá: ekonom 179) návrh Kupní smlouvy mezi městem Blovice a ZČP Net, s.r.o. na úplatný převod plynárenského zařízení realizovaného v rámci stavby Středotlaké plynovody a přípojky Vlčice za cenu ,- Kč 180) žádost Ing. Krupičkové z firmy Bohemiaplan o souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku č. parc. č. 902/57 v obci Blovice, k.ú. Vlčice u Blovic

5 181) Smlouvu o dílo č. 1/2009 mezi městem Blovice a Ing. Tomášem Kostohryzem Projekční ateliér na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu radnice města za cenu ,- Kč 182) kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 857/17 o výměře 467 m 2 a pozemku stp. č. 793 o výměře 40 m 2 v obci a k.ú. Blovice manželům J. a O. B. za cenu 100,- Kč/m 2 + související poplatky č.j / ) prodej pozemků parc. č. 333 o výměře 1695 m 2, parc. č. 293 o výměře 2400 m 2, parc. č. 294 o výměře 800 m 2 v obci Blovice, k.ú. Hradišťský Újezd a pozemků parc. č. 27 o výměře 7842 m 2 a parc. č. 263 o výměře 6 m 2 v obci Blovice, k.ú. Hradišťská Lhotka panu J. M. byt. Blovice za cenu 10,- Kč/m 2 + související poplatky č.j. 3318/ ) žádost pana J. Z. a J. D. o vyjádření souhlasu s výstavbou fotovoltaické výrobny elektrické energie v areálu bývalého ČSAD v Blovicích č.j. 3293/2009. Jan Poduška starosta.. RNDr. Vlach, Ph.D člen rady města

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) č.j.mukv1810/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více