Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika"

Transkript

1 investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými požadavky zpracovala tento dokument, který obsahuje základní informace a představení finančních nástrojů a informace o rizicích souvisejících. Cílem tohoto dokumentu je ulehčit klientům základní orientaci v oblasti investování. Tyto informace může klient použít jako východisko pro zvážení rizik týkajících se jednotlivých nástrojů a pro učinění investičního rozhodnutí. 1. Úvod Z hlediska definice termínu investice je nutné uvést, že investice nikdy není zcela bez rizika. V závislosti na požadovaném výnosu by měl každý klient zvážit, jaké riziko je ochoten podstupovat, a na základě toho zahrnout odpovídající investiční nástroje do vyváženého investičního portfolia. Riziko však není jediným rozhodujícím faktorem pro určení vhodného a přiměřeného typu investice. Klient by měl vzít v úvahu také další faktory jako je investiční horizont, poměr investované částky k celkovému majetku, likviditu, dostupnost peněžních prostředků, výše úrokových sazeb, zdanění apod. Finanční trhy procházejí obdobími dlouhodobých nebo krátkodobých růstů a poklesů. Investice ve formě akcií, dluhopisů, podílových fondů a dalších likvidních aktiv jsou těmito obdobími různě ovlivňovány. Některé investiční nástroje se tedy mohou vyvíjet lépe než ostatní. Rozložení investičních nástrojů v rámci portfolia musí být proto vždy přizpůsobeno stávajícím podmínkám na finančním trhu. Rozložení aktiv v rámci portfolia se nazývá diverzifikace. K dosažení správné diverzifikace si klient musí stanovit, kolik finančních prostředků může investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, krátkodobých vkladů, či jiných instrumentů. Vedle daňového hlediska musí být také vzaty v úvahu budoucí investice, aby je klienti byli schopni začlenit do existujícího portfolia. Zohledněny by měly být také další skutečnosti, jako např., která burza, akcie nebo sektor nabízí nejlepší vyhlídky a které měny, ve vztahu k jejich domácí měně, ukazují možnost růstu, nebo poklesu. Klienti musí také zajistit, aby jejich prostředky byly rozloženy na dostatečný počet trhů a do dostatečného počtu investičních nástrojů. rizik není zamýšlen jako vyčerpávající. Než investor učiní investiční rozhodnutí, musí sám vyhodnotit, zda chápe všechna rizika, zda je oprávněn do konkrétního produktu investovat a zda produkt odpovídá investičnímu profilu i investičním cílům investora. 2. Všeobecná rizika investování Pod pojmem riziko se rozumí nedosažení očekávané návratnosti vloženého kapitálu a/nebo ztráta vloženého kapitálu, přičemž základem tohoto rizika podle struktury investičního nástroje mohou být různé příčiny spočívající v investičním nástroji, trzích anebo emitentech. Ne vždy je možné tato rizika předpokládat předem, takže níže popsaná rizika nelze považovat za konečná. znamená, že hodnota investice bude ovlivňována změnami směnných kurzů. Výnos, resp. vývoj hodnoty investice v cizí měně nezávisí jen na výnosu cenného papíru, ale také na vývoji směnného kurzu cizí měny vzhledem k domácí měně investora (např. CZK). Tržní riziko Tržní riziko se odráží ve významných střednědobých fluktuacích cen. Ty souvisí s pohybem měny (měnové riziko), ale také s fluktuací úrokových sazeb (riziko úrokových sazeb) nebo s výkyvy na trhu cenných papírů (tržní riziko). Úvěrové/kreditní riziko Představuje riziko, že společnost nebo emitent nesplní své závazky řádně a včas. Ve většině případů je důvodem nízké finanční zdraví dlužníka nebo jeho hrozící bankrot. představuje riziko, že se investiční nástroj ukáže před svou splatností jako těžce prodejný, případně klient svým pokynem může způsobit citelné kolísání trhu. Úrokové riziko Úrokové riziko znamená, že hodnota investice bude ovlivněna pohybem tržních úrokových sazeb. Inflační riziko Inflační riziko je rizikem, že hodnota investice bude ovlivněna trvalým zvýšením všeobecné cenové hladiny. Operační riziko Operační riziko je rizikem ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo z externích událostí. Představuje např. chybné zaúčtování nebo vypořádání, odeslání peněz na jiný účet nebo chyby v systémech. Riziko země Riziko země je riziko bonity určitého státu. Jestliže příslušný stát představuje politické anebo ekonomické riziko, může to mít negativní vliv na všechny subjekty se sídlem v tomto státě. V závislosti na příslušné zemi může toto riziko znamenat zabránění anebo ztížení realizace investičního záměru politickými anebo měnově-právními opatřeními. V případě obchodů v cizí měně mohou opatření tohoto druhu vést také k tomu, že cizí měna se stane volně nesměnitelnou. Rozdělení portfolia do investičních nástrojů různých emitentů značně snižuje kreditní riziko, zatímco diverzifikace do několika měn redukuje měnové riziko, kterému je investor vystaven. může být redukováno zahrnutím nástrojů peněžního trhu do daného portfolia. Jakou míru rizika se rozhodne klient akceptovat, záleží na řadě faktorů, zejména subjektivního rázu. Jedním z nich je míra neochoty nést riziko. Ostatní faktory zahrnují osobní investiční horizont nebo období, v němž peníze mohou být vázány. Obecně platí, že investoři jsou připraveni přijmout více rizika pouze v případě, že mohou očekávat vyšší výnos. Tento dokument by měl klientům pomoci lépe ohodnotit možnosti a rizika spojená s různými finančními nástroji a měl by pomoci při rozhodování o jejich investicích. Násobení rizik Vzhledem k provázané povaze finančních trhů může docházet k násobení rizik při výskytu vyššího počtu rizikových faktorů. Nelze zaručit, jaký dopad na investici může mít současné působení libovolných faktorů 3. Daňové a právní aspekty HV Private Investment Trust, a.s. Strana 1 z 6 Platnost od

2 investičních nástrojů a upozornění na rizika Klientům se důrazně doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových a právních důsledcích koupě, prodeje a držení investičních nástrojů a přijímání kapitálových výnosů podle daňových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje finančních nástrojů mohou být zdaněny. 4. Depozita a depozitní směnky; krátkodobé nástroje peněžního trhu 4.1. Depozita a depozitní směnky Depozita a depozitní směnky patří k nejbezpečnějším finančním nástrojům. Depozitum představuje závazek dlužníka zaplatit věřiteli jistinu a úroky při splatnosti. Depozita v rámci zákonného limitu podléhají pojištění vkladů. Depozitní směnky na rozdíl od depozit pojištění vkladů nepodléhají. Splatnost depozit a depozitních směnek se zpravidla pohybuje od 1měsíce do 2 roků. Investování do depozit a depozitních směnek není zpravidla spojeno s žádnými poplatky. Depozita a depozitní směnky jsou vhodné pro konzervativní klienty a pro všechny, kteří chtějí investovat své prostředky na kratší dobu s předem stanoveným výnosem. Výnosy bývají obvykle nejnižší ve srovnání s ostatními nástroji. Investice do depozit a depozitních směnek nelze zpravidla ukončit před jejich splatností bez dodatečných nákladů. Nízké až průměrné, záleží na bonitě dlužníka. Střední až vysoké. Vzhledem ke specifické povaze investic nelze zpravidla depozita ani depozitní směnky předčasně ukončit. Žádné riziko pro nástroje denominované v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu zahraniční měny vůči české koruně. Nízké až průměrné. Pouze v případě, že dojde k zásadnímu zvýšení úrokové sazby, může hodnota při předčasném ukončení poklesnout. Prostřednictvím peněžních fondů mohou individuální investoři nepřímo investovat do nástrojů, ke kterým by jinak měli velmi složitý přístup. Fondy peněžního trhu jsou vhodné pro konzervativní investory a pro všechny, kteří chtějí investovat své prostředky na kratší dobu. Dosahují stabilních výnosů při velmi nízkém riziku. Jejich výnosy bývají obvykle vyšší než úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Investování prostřednictvím fondů peněžního trhu je zpravidla spojeno s vyššími poplatky. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na investiční strategii fondu a jeho správci. Nízké. Vzhledem ke specifické krátkodobé povaze investic jsou peněžní fondy obecně velmi likvidní investicí. Žádné riziko pro finanční nástroje denominované v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu zahraniční měny vůči české koruně. Nízké, průměrné až vysoké. Pouze v případě, že dojde k zásadnímu zvýšení úrokové sazby, čistá hodnota aktiv ( NAV ) může krátkodobě poklesnout. 5. Dluhopisy a obdobné cenné papíry 5.1. Dluhopisy Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Koupě dluhopisu tedy znamená, že kupující půjčuje emitentovi dluhopisu určitou částku za podmínek daných při emisi dluhopisu v prospektu. Emitent se právně zavazuje vyplácet obvykle roční nebo půlroční kuponový výnos a splatit nominální hodnotu v den splatnosti dluhopisu. Dluhopisy se zpravidla vydávají se splatností několik let. Přesný, předem známý výnos. Obecně je vyšší než u termínovaných vkladů v bance. Podmínky vyplacení výnosu a splacení jsou předem určeny a garantovány emitentem. Převoditelnost na sekundárním trhu Fondy peněžního trhu Fondy peněžního trhu investují do bezpečných, krátkodobých finančních nástrojů s průměrnou dobou splatnosti kratší než jeden rok. K nakupovaným investičním nástrojům v portfoliu fondů patří termínované vklady, pokladniční poukázky nebo krátkodobé dluhopisy. Investiční strategie je vždy stanovena ve statutu fondu (prospektu cenného papíru). Fondy peněžního trhu investují v českých korunách nebo cizích měnách. Doporučená doba investice je 1 až 2 roky. Peněžní fondy mohou být založeny podle českých nebo zahraničních právních předpisů. Fondy peněžního trhu shromažďují velké objemy peněžních prostředků, proto klienti investující do těchto fondů mohou dosáhnout výhodných investičních podmínek, a tedy vyšší výnosovosti. Omezená možnost diverzifikace v případě nedostatku emisí. Tržní cena dluhopisu kolísá v čase a investor tak může v průběhu investice při prodeji utrpět i ztrátu, kterou by v případě držení dluhopisu do řádné splatnosti nerealizoval. Pokud se úrokové sazby na trhu zvyšují, čistá cena dluhopisu (s fixním úročením) na sekundárním trhu klesá. Nízké, průměrné až vysoké. Závisí na bonitě emitenta, čím vyšší je rating, tím je riziko nižší. Kromě bonity emitenta je třeba brát zřetel na konkrétní podmínky dluhopisu, které jsou definovány v prospektu. Průměrné až vysoké. Čím vyšší je množství emitovaných dluhopisů, tím nižší je riziko. Riziko tržní likvidity je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s finančním nástrojem, které brání HV Private Investment Trust, a.s. Strana 2 z 6 Platnost od

3 investičních nástrojů a upozornění na rizika rychlému prodeji dluhopisu, čímž je omezen přístup k peněžním prostředkům. Žádné riziko, pro dluhopisy denominované v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu vůči české koruně. Riziko úrokové Nízké pro dluhopisy emitované na méně než 3 roky, průměrné pro emise s dobou platnosti od 3 do 5 let a vysoké pro dluhopisy na dobu 5 a více let. Jedná se o riziko poklesu reálné hodnoty dluhopisu v případě, že se zvýší úrokové sazby. Cena dluhopisu se na sekundárním trhu liší podle fluktuace úrokové sazby. Investorům může vzniknout ztráta, pokud je dluhopis prodán před datem splatnosti. Obchodování s dluhopisy Dluhopisy jsou obchodovatelné prostřednictvím burzy, nebo jako mimoburzovní (OTC obchody). Typy dluhopisů Státní dluhopisy Korporátní dluhopisy Hypotéční zástavní listy Eurobondy Vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy a dluhopisy vázané na hodnoty akcií Akciové dluhopisy Strukturované dluhopisy 5.2. Dluhopisové fondy Dluhopisové fondy Investují především do běžných, standardních dluhopisů. Výhodou pro investory je, že prostřednictvím své investice mohou získat přístup k diverzifikovanému dluhopisovému portfoliu. Investiční strategie je stanovena ve statutu fondu (prospektu dluhopisového fondu). Investiční strategie může například omezit výběr měny, emitenta nebo splatnost dluhopisů, do kterých je investice učiněna. Měnová politika dluhopisového fondu může stanovit, že je investováno pouze do jedné určité měny nebo do omezeného výčtu měn. Jiné fondy jsou schopné diverzifikace do mnoha měn bez omezení. V rámci dluhopisového portfolia může být doba splatnosti určena jako krátkodobá, střednědobá nebo dlouhodobá. Za účelem řízení kreditního rizika mnohé dluhopisové fondy investují exkluzivně do dluhopisů vydaných bonitními emitenty s vysokým ratingem. Jiné dluhopisové fondy mohou investovat do dluhopisů nižší kvality tak, aby využily výhody vyššího výnosu těchto dluhopisů. Omezené riziko - měnové a kreditní riziko je limitováno díky diverzifikaci do velkého počtu dluhopisů. Profesionální management portfolio je denně aktualizováno. Jednoduchá převoditelnost - cena je kalkulována a publikována každý den, investoři tak mohou každý den kupovat nebo prodávat podílové listy za čistou současnou hodnotu v daný příslušný den. Rozsáhlý výběr investičních možností s jejich specifickými znaky, týkajícími se kreditního rizika, rizika úrokových sazeb a měnového rizika. Riziko vlivu změny úrokové sazby je zpravidla vysoké, a to vzhledem ke skutečnosti, že není stanovené datum splatnosti. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na typu fondu. Rozmanitost cenných papírů v rámci portfolia značně snižuje kreditní riziko. je vyšší pro dluhopisové fondy, které se specializují na dluhopisy s nižším kreditním ratingem. Nízké, tyto cenné papíry mohou být obvykle prodány za podmínek, které jsou v souladu s podmínkami trhu, nebo prospektem fondu. Nízké, průměrné až vysoké. Závisí na investiční strategii. neexistuje, pokud dluhopisový fond investuje exkluzivně do dluhopisů v českých korunách. je vysoké, pokud fond investuje převážně nebo pouze do cizích měn. Zpravidla vysoké, závisí na investiční strategii fondu. 6. Akcie a obdobné cenné papíry 6.1. Akcie Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov akciové společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie tvoří základní kapitál akciové společnosti, jejich počet a jmenovitá hodnota musí být zapsána v obchodním rejstříku. S akciemi se obchoduje na burzách s cennými papíry. Akcie se mohou třídit podle různých kritérií, např. podle druhu, podoby či formy. Z hlediska druhu může být akcie buď kmenová, se zvláštními právy, nebo prioritní. Kmenové akcie jsou akciemi běžnými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. S akciemi se zvláštními právy může být spojen zejména rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti. Akcie mohou mít dvě podoby listinnou, nebo zaknihovanou. Zaknihované akcie jsou evidované v centrální, nebo v samostatné evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, nebo u zahraničního centrálního depozitáře či obdobné oprávněné instituci. Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele, to platí obdobně pro zaknihované akcie. Kótované cenné papíry mohou být obchodovány na burze cenných papírů. S některými nekótovanými akciemi se může obchodovat i na veřejných aukcích. Cena kótovaných akcií je určována nabídkou a poptávkou na finančních trzích. Při vytváření ceny hrají roli jak vnější, tak i vnitřní faktory. Mezi vnitřní faktory příslušné společnosti patří zejména: její finanční situace, technická a komerční situace, investiční strategie, výhled pro společnost a hospodářský sektor, do kterého patří. Vnějšími faktory jsou například politické události, mezinárodní a domácí ekonomická a měnová situace, emoční a iracionální faktory, které mohou způsobit výkyvy na burzovním trhu (ať už směrem nahoru, či dolů). Kombinace všech těchto faktorů může způsobit výraznou cenovou fluktuaci. Transakce na trhu s akciemi podléhají poplatkům, makléřským provizím, dani a eventuálně poplatku za doručení cenných papírů v listinné podobě. Investice do akcií jsou spojeny s možností vysokého výnosu (dividendového či kurzového) a s vysokou likviditou. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 3 z 6 Platnost od

4 investičních nástrojů a upozornění na rizika Zisk ani dividendy nejsou předem známy nebo garantovány. Investice do akcií vyžadují znalost trhu a spolehlivé pravidelné monitorování všech faktorů, které ceny akcií ovlivňují. Investování do akcií je určeno především pro klienty připravené nést zodpovědnost za zhodnocování svých investic. Akcie jsou kapitálem, který s sebou nese určité riziko, neboť neexistuje záruka, že investoři získají své peníze zpět. Dojde-li k bankrotu emitenta, akcie mohou být vyloučeny z obchodování na regulovaném trhu, klesnout na hodnotě nebo se stát zcela bezcennými. Nízké, pokud se nejedná o trhy nestabilních cenných papírů a společnosti s nízkou tržní kapitalizací. Žádné riziko pro cenné papíry v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu vůči české koruně. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na akcii a investičním klimatu. Obecně řečeno, růst úrokových sazeb bude mít negativní dopad na ceny akcií. Některé akcie jsou vůči změnám úrokové sazby citlivější než jiné. Cenová nestálost Nízká, průměrná až vysoká, závisející na volatilitě akcie. Záleží především na kvalitě, na společnosti, trendech v sektoru, do kterého společnost patří, a na všeobecných trendech na burze. Spekulativní akcie jsou rizikovější než akcie společností se stabilními obchodními aktivitami. Vzhledem ke značnému riziku cenové nestálosti je možné, že investoři mohou při investicích do akcií přijít o investované prostředky. Obchodování s akciemi Akcie se obchodují prostřednictvím burzy, případně mimo burzu. Při obchodování prostřednictvím burzy musí investor vzít v úvahu příslušné burzovní zvyklosti (obchodovatelný objem, druhy pokynů, úpravy měny atd.). Při koupi akcie na zahraniční burze je potřebné brát na zřetel, že zahraniční burzy si zpravidla účtují poplatky třetích stran, které dodatečně navyšují placené poplatky. Obchodování akcií s využitím úvěru (margin trading) Obchodování s využitím úvěru s sebou přináší kromě výše uvedeného i další specifická rizika. Společnost tento produkt (margin trading) pro klienty nezajišťuje Akciové Fondy Tyto fondy investují zejména do akcií (a souvisejících finančních nástrojů), které umožňují investorům nepřímo se podílet na širokém akciovém portfoliu. V závislosti na investiční strategii, která je stanovena ve statutu fondu, fond investuje v jedné zemi nebo sektoru, ve specifickém regionu nebo po celém světě. Portfolio se může též skládat z akcií s obecnou charakteristikou (jako je vysoký dividendový výnos). Styl řízení může být aktivní, nebo pasivní. V případě pasivního managementu manažer fondu sleduje specifický burzovní index. S aktivním managementem se manažer fondu pokouší překonat burzovní index nebo trh výběrem správné akcie. Fondy mohou být založeny podle českých, nebo zahraničních právních předpisů. V případě kapitalizace se příjmy z dividend fondu kapitalizují a znovu investují. Jednoduchý, flexibilní způsob investování do akciových fondů. Investoři automaticky získají přístup k různorodému portfoliu řízenému profesionály. Jednoduchá převoditelnost. NAV je obvykle vypočítávána a publikována denně. Klienti tedy obvykle mohou odkupovat nebo prodávat podílové fondy každý den za NAV daného dne. Z historického hlediska je možné konstatovat, že akciové fondy nabízí v dlouhodobém horizontu vyšší návratnost než dluhopisy. Velká různorodost investičních možností, každá s vlastní specifickou charakteristikou. U aktivně řízených fondů záleží na očekávání manažera a je možné, že nebude přesně odrážet přání investorů. Jejich vysoce nestabilní trend je pro akcie typický, samozřejmě v krátkodobém horizontu. Nízké. Přestože je kreditní riziko nízké, existuje riziko neplnění závazků ze strany emitenta, protistrany emitenta nebo emitenta aktiv držených fondem. Nízké. Tyto cenné papíry bývají vždy obchodovány bez omezení. neexistuje u fondů, které investují pouze do akcií v českých korunách. Riziko je vyšší pro fondy, které investují do akciových trhů denominovaných v cizí měně. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na akcii a investičním klimatu. Obecně, nárůst úrokových sazeb bude mít negativní dopad na cenu fondu. Cenová nestálost Nízká, průměrná až vysoká, závisející na nestabilitě podkladových akcií. Velkou měrou ovlivněna obecným investičním klimatem převládajícím na burze, na které fond investuje. Nestabilita je nižší než u individuálních akcií, protože riziko je rozloženo na několik akcií. 7. Akciové a další fondy obchodované na burze (ETF) a další burzovně obchodované nástroje Burzovně obchodovaný fond (Exchange Traded Fund nebo ETF) je moderním finančním nástrojem umožňujícím nákup celé báze zvoleného akciového indexu nebo jiných podkladových aktiv jedním obchodem. Investici je možno vybrat podle indexů (STOXX50, Dow Jones, Nasdaq), segmentů ekonomiky (energetika, farmacie, telekomunikace, automobilky, atd.) a v neposlední řadě podle geografických oblastí (Asie, Evropa, Emerging markets, atd.). ETF představují druh investičních fondů otevřeného typu, přičemž jimi emitované cenné papíry jsou burzovně obchodovatelné. ETF jsou tvořeny majetkem skládajícím se z různých aktiv. Nejoblíbenějšími indexovými ETF jsou fondy akciové. Oblíbené jsou dále komoditní investiční certifikáty (Exchange Traded Commodities, ETC) nebo různé formy burzovně obchodovaných dluhopisů (Exchange Traded Notes, ETN). HV Private Investment Trust, a.s. Strana 4 z 6 Platnost od

5 investičních nástrojů a upozornění na rizika Investoři, kteří nehledají dlouhodobější finanční investici, ale spíše krátkodobou spekulaci, mohou využít tzv. pákové ETF, jejichž kurzy reagují na vývoj podkladového aktiva citlivěji, a proto, podobně jako u derivátů, může investor dosáhnout buď vyššího zisku, nebo realizovat vyšší ztrátu, a to za cenu vyššího rizika a vyšších nákladů. Jednoduchý a flexibilní způsob investování do diverzifikovaného koše akcií nebo do nejrůznějších podkladových aktiv v rámci jediné transakce. Jednoduchá převoditelnost. ETF jsou kótovány průběžně, a proto mohou být koupeny nebo prodány kdykoliv během obchodních hodin burzy. Nízké náklady na správu, které jsou výrazně nižší než u akciových fondů. Tyto náklady jsou pro každé ETF jiné (v závislosti na emitentovi). Žádné vstupní a výstupní poplatky, platí se pouze poplatky obchodníkovi s cennými papíry a poplatky burzy. Někdy dochází k širokému rozpětí mezi nabídkou a poptávkou. ETF jsou zpravidla emitovány v zahraničních měnách, zejména v USD nebo EUR. Investorům není zpravidla umožněno investovat v CZK. Neexistuje žádná garance, že ETF bude přesně sledovat vývoj podkladového indexu nebo aktiva. Vždy se doporučuje pečlivě studovat prospekt. Nízké. Riziko dlužníka je zanedbatelné, přesto existuje riziko neplnění závazků ze strany emitenta, protistrany emitenta nebo emitenta aktiv držených ETF. plynoucí z aktiv držených fondem záleží na kvalitě jejich emitenta. Nízké, likvidita ETF záleží na likviditě podkladových aktiv a na objemu zahraniční měny ve fondu. Likvidita je garantována tvůrci trhu během zakládacího a akvizičního procesu. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu zahraniční měny vůči české koruně. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na investiční strategii ETF a složení jeho portfolia. Fondy peněžního trhu (viz podkapitola 4.2.) Dluhopisové fondy (viz podkapitola 5.2.) Akciové fondy (viz podkapitola 6.2.) Nemovitostní fondy Smíšené fondy - jsou fondy, které investují do akcií, dluhopisů nebo do nástrojů peněžního trhu. Fondy fondů - jsou fondy, které investují do jiného specializovaného fondu za účelem vytvoření diverzifikovaného portfolia Podílový fond nemá zvláštní právní subjektivitu a investoři mají postavení podílníků ve vztahu k majetku ve fondu, nikoli však již společníků společnosti. Shromážděný majetek je svěřen do obhospodařování profesionálnímu správci. Typickým znakem otevřeného typu fondu je, že počet emitovaných cenných papírů není nijak omezen a cenné papíry jsou emitovány průběžně. Dalším znakem je povinnost fondu kdykoli na požádání odkoupit, resp. proplatit tyto cenné papíry jejich majitelům. Nákup a prodej probíhají za aktuální čistou hodnotu cenného papíru. 9. Certifikáty Investiční certifikáty jsou moderní strukturované produkty. Představují alternativu k investování do akcií či dluhopisů. Z právního hlediska certifikáty představují tzv. dlužní úpisy to znamená, že emitent může dočasně disponovat s peněžními prostředky investora. Základ certifikátů tvoří podkladové aktivum, kterým mohou být jednotlivé akcie, akciové indexy, akciové koše, dluhopisové indexy, měny či komodity. To znamená, že cena certifikátu vždy závisí na ceně tohoto podkladového aktiva. Záleží však na typu certifikátu, jakou měrou se změna ceny podkladového aktiva promítne do ceny certifikátu. Pokud je certifikát emitován na akcie, držitel nedisponuje akcionářskými právy. Některé certifikáty ovšem představují právo na výplatu dividendy. Obchodování probíhá na burze nebo přímo s emitentem. Na burzách jsou obchodovány tisíce různých certifikátů. Certifikáty mají většinou několikaletou splatnost, ale existují i tzv. openend certifikáty, které mají platnost neomezenou. Nejčastější Typy certifikátů Indexové Bonusové Diskontní Garantované Cenová nestálost Záleží na obecných burzovních trendech a na aktivech, do kterých je ETF investován. 8. Subjekty kolektivního investování (investiční fondy) Kolektivní investování označuje sdružování finančních prostředků investorů na bázi poměrného sdílení rizika za účelem optimalizace jejich výnosů. Kolektivní investování je realizováno v investičních fondech. Lze rozlišit dvě základní kategorie investičních fondů fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, přičemž kategorie fondů kolektivního investování se dále dělí na standardní fondy a speciální fondy. Investiční fondy mohou v závislosti na kategorii fondu nabývat celé řady právních forem. Typicky se jedná o podílové fondy, akciové společnosti či akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, v případě fondů kvalifikovaných investorů také o další právní formy. Fondy se rozlišují podle investiční strategie: Transparentnost cenu lze zpravidla ověřit u obchodníka nebo přímo u emitenta v reálném čase Likvidita emitenti se zavazují průběžně stanovovat nákupní a prodejní ceny a tím zaručují likviditu trhu. Omezení této povinnosti bývá upřesněno v prospektu Univerzálnost s certifikáty je možné profitovat na rostoucím, klesajícím, ale také na stagnujícím trhu Přizpůsobivost minimální obchodovatelné množství je většinou 1 kus, což oslovuje také menší investory Investiční riziko Nízké až vysoké, dle specifikace konkrétního certifikátu. Rizikovost se zvyšuje spolu s cenou zaplacenou jako prémii za uplatnění peněžní výhody při splatnosti certifikátu. Likviditu certifikátů zajišťuje především jeho emitent, poskytováním kontinuálních nákupních a prodejních kotací. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 5 z 6 Platnost od

6 investičních nástrojů a upozornění na rizika Objem, stálost a rozpětí cen těchto kotací přitom není ze strany klienta vymahatelné, navíc se může v čase měnit i v neprospěch vydaného certifikátu s dopady na likviditu a jeho ocenění. Podobně jako u jiných investičních nástrojů tomuto riziku podléhá každý certifikát emitovaný v cizí měně, přičemž míra rizika je kolísavá. Riziko emitenta () emitenta představu riziko, že emitent nebude schopen dostát závazkům vyplývajícím z držení investičního nástroje. Závazky emitenta jsou definovány v prospektu konkrétního produktu. Společnost nabízí klientům zprostředkování obchodů výhradně s garantovanými certifikáty. 10. Závěr investičních nástrojů se řídí obvyklými znaky investičního nástroje. Rozhodující je přitom struktura konkrétního investičního nástroje. Tento popis proto nemůže nahrazovat vlastní kontrolu konkrétního investičního nástroje klientem. Tento dokument je platný od HV Private Investment Trust, a.s. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 6 z 6 Platnost od

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností World Investment Mediator, s.r.o., IČ: 29033152, se

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Popis investičních nástrojů

Popis investičních nástrojů Popis investičních nástrojů Účinné od 28. 2. 2013 Sberbank CZ, a.s. jako obchodník s cennými papíry (dále jen Banka ) Úvod V textu jsou popsány různé investiční nástroje a s nimi souvisící rizika. Pod

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

I. Investiční nástroje

I. Investiční nástroje Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji I. Investiční nástroje 1. Ve

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více