Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika"

Transkript

1 investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými požadavky zpracovala tento dokument, který obsahuje základní informace a představení finančních nástrojů a informace o rizicích souvisejících. Cílem tohoto dokumentu je ulehčit klientům základní orientaci v oblasti investování. Tyto informace může klient použít jako východisko pro zvážení rizik týkajících se jednotlivých nástrojů a pro učinění investičního rozhodnutí. 1. Úvod Z hlediska definice termínu investice je nutné uvést, že investice nikdy není zcela bez rizika. V závislosti na požadovaném výnosu by měl každý klient zvážit, jaké riziko je ochoten podstupovat, a na základě toho zahrnout odpovídající investiční nástroje do vyváženého investičního portfolia. Riziko však není jediným rozhodujícím faktorem pro určení vhodného a přiměřeného typu investice. Klient by měl vzít v úvahu také další faktory jako je investiční horizont, poměr investované částky k celkovému majetku, likviditu, dostupnost peněžních prostředků, výše úrokových sazeb, zdanění apod. Finanční trhy procházejí obdobími dlouhodobých nebo krátkodobých růstů a poklesů. Investice ve formě akcií, dluhopisů, podílových fondů a dalších likvidních aktiv jsou těmito obdobími různě ovlivňovány. Některé investiční nástroje se tedy mohou vyvíjet lépe než ostatní. Rozložení investičních nástrojů v rámci portfolia musí být proto vždy přizpůsobeno stávajícím podmínkám na finančním trhu. Rozložení aktiv v rámci portfolia se nazývá diverzifikace. K dosažení správné diverzifikace si klient musí stanovit, kolik finančních prostředků může investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, krátkodobých vkladů, či jiných instrumentů. Vedle daňového hlediska musí být také vzaty v úvahu budoucí investice, aby je klienti byli schopni začlenit do existujícího portfolia. Zohledněny by měly být také další skutečnosti, jako např., která burza, akcie nebo sektor nabízí nejlepší vyhlídky a které měny, ve vztahu k jejich domácí měně, ukazují možnost růstu, nebo poklesu. Klienti musí také zajistit, aby jejich prostředky byly rozloženy na dostatečný počet trhů a do dostatečného počtu investičních nástrojů. rizik není zamýšlen jako vyčerpávající. Než investor učiní investiční rozhodnutí, musí sám vyhodnotit, zda chápe všechna rizika, zda je oprávněn do konkrétního produktu investovat a zda produkt odpovídá investičnímu profilu i investičním cílům investora. 2. Všeobecná rizika investování Pod pojmem riziko se rozumí nedosažení očekávané návratnosti vloženého kapitálu a/nebo ztráta vloženého kapitálu, přičemž základem tohoto rizika podle struktury investičního nástroje mohou být různé příčiny spočívající v investičním nástroji, trzích anebo emitentech. Ne vždy je možné tato rizika předpokládat předem, takže níže popsaná rizika nelze považovat za konečná. znamená, že hodnota investice bude ovlivňována změnami směnných kurzů. Výnos, resp. vývoj hodnoty investice v cizí měně nezávisí jen na výnosu cenného papíru, ale také na vývoji směnného kurzu cizí měny vzhledem k domácí měně investora (např. CZK). Tržní riziko Tržní riziko se odráží ve významných střednědobých fluktuacích cen. Ty souvisí s pohybem měny (měnové riziko), ale také s fluktuací úrokových sazeb (riziko úrokových sazeb) nebo s výkyvy na trhu cenných papírů (tržní riziko). Úvěrové/kreditní riziko Představuje riziko, že společnost nebo emitent nesplní své závazky řádně a včas. Ve většině případů je důvodem nízké finanční zdraví dlužníka nebo jeho hrozící bankrot. představuje riziko, že se investiční nástroj ukáže před svou splatností jako těžce prodejný, případně klient svým pokynem může způsobit citelné kolísání trhu. Úrokové riziko Úrokové riziko znamená, že hodnota investice bude ovlivněna pohybem tržních úrokových sazeb. Inflační riziko Inflační riziko je rizikem, že hodnota investice bude ovlivněna trvalým zvýšením všeobecné cenové hladiny. Operační riziko Operační riziko je rizikem ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo z externích událostí. Představuje např. chybné zaúčtování nebo vypořádání, odeslání peněz na jiný účet nebo chyby v systémech. Riziko země Riziko země je riziko bonity určitého státu. Jestliže příslušný stát představuje politické anebo ekonomické riziko, může to mít negativní vliv na všechny subjekty se sídlem v tomto státě. V závislosti na příslušné zemi může toto riziko znamenat zabránění anebo ztížení realizace investičního záměru politickými anebo měnově-právními opatřeními. V případě obchodů v cizí měně mohou opatření tohoto druhu vést také k tomu, že cizí měna se stane volně nesměnitelnou. Rozdělení portfolia do investičních nástrojů různých emitentů značně snižuje kreditní riziko, zatímco diverzifikace do několika měn redukuje měnové riziko, kterému je investor vystaven. může být redukováno zahrnutím nástrojů peněžního trhu do daného portfolia. Jakou míru rizika se rozhodne klient akceptovat, záleží na řadě faktorů, zejména subjektivního rázu. Jedním z nich je míra neochoty nést riziko. Ostatní faktory zahrnují osobní investiční horizont nebo období, v němž peníze mohou být vázány. Obecně platí, že investoři jsou připraveni přijmout více rizika pouze v případě, že mohou očekávat vyšší výnos. Tento dokument by měl klientům pomoci lépe ohodnotit možnosti a rizika spojená s různými finančními nástroji a měl by pomoci při rozhodování o jejich investicích. Násobení rizik Vzhledem k provázané povaze finančních trhů může docházet k násobení rizik při výskytu vyššího počtu rizikových faktorů. Nelze zaručit, jaký dopad na investici může mít současné působení libovolných faktorů 3. Daňové a právní aspekty HV Private Investment Trust, a.s. Strana 1 z 6 Platnost od

2 investičních nástrojů a upozornění na rizika Klientům se důrazně doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových a právních důsledcích koupě, prodeje a držení investičních nástrojů a přijímání kapitálových výnosů podle daňových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje finančních nástrojů mohou být zdaněny. 4. Depozita a depozitní směnky; krátkodobé nástroje peněžního trhu 4.1. Depozita a depozitní směnky Depozita a depozitní směnky patří k nejbezpečnějším finančním nástrojům. Depozitum představuje závazek dlužníka zaplatit věřiteli jistinu a úroky při splatnosti. Depozita v rámci zákonného limitu podléhají pojištění vkladů. Depozitní směnky na rozdíl od depozit pojištění vkladů nepodléhají. Splatnost depozit a depozitních směnek se zpravidla pohybuje od 1měsíce do 2 roků. Investování do depozit a depozitních směnek není zpravidla spojeno s žádnými poplatky. Depozita a depozitní směnky jsou vhodné pro konzervativní klienty a pro všechny, kteří chtějí investovat své prostředky na kratší dobu s předem stanoveným výnosem. Výnosy bývají obvykle nejnižší ve srovnání s ostatními nástroji. Investice do depozit a depozitních směnek nelze zpravidla ukončit před jejich splatností bez dodatečných nákladů. Nízké až průměrné, záleží na bonitě dlužníka. Střední až vysoké. Vzhledem ke specifické povaze investic nelze zpravidla depozita ani depozitní směnky předčasně ukončit. Žádné riziko pro nástroje denominované v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu zahraniční měny vůči české koruně. Nízké až průměrné. Pouze v případě, že dojde k zásadnímu zvýšení úrokové sazby, může hodnota při předčasném ukončení poklesnout. Prostřednictvím peněžních fondů mohou individuální investoři nepřímo investovat do nástrojů, ke kterým by jinak měli velmi složitý přístup. Fondy peněžního trhu jsou vhodné pro konzervativní investory a pro všechny, kteří chtějí investovat své prostředky na kratší dobu. Dosahují stabilních výnosů při velmi nízkém riziku. Jejich výnosy bývají obvykle vyšší než úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Investování prostřednictvím fondů peněžního trhu je zpravidla spojeno s vyššími poplatky. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na investiční strategii fondu a jeho správci. Nízké. Vzhledem ke specifické krátkodobé povaze investic jsou peněžní fondy obecně velmi likvidní investicí. Žádné riziko pro finanční nástroje denominované v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu zahraniční měny vůči české koruně. Nízké, průměrné až vysoké. Pouze v případě, že dojde k zásadnímu zvýšení úrokové sazby, čistá hodnota aktiv ( NAV ) může krátkodobě poklesnout. 5. Dluhopisy a obdobné cenné papíry 5.1. Dluhopisy Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Koupě dluhopisu tedy znamená, že kupující půjčuje emitentovi dluhopisu určitou částku za podmínek daných při emisi dluhopisu v prospektu. Emitent se právně zavazuje vyplácet obvykle roční nebo půlroční kuponový výnos a splatit nominální hodnotu v den splatnosti dluhopisu. Dluhopisy se zpravidla vydávají se splatností několik let. Přesný, předem známý výnos. Obecně je vyšší než u termínovaných vkladů v bance. Podmínky vyplacení výnosu a splacení jsou předem určeny a garantovány emitentem. Převoditelnost na sekundárním trhu Fondy peněžního trhu Fondy peněžního trhu investují do bezpečných, krátkodobých finančních nástrojů s průměrnou dobou splatnosti kratší než jeden rok. K nakupovaným investičním nástrojům v portfoliu fondů patří termínované vklady, pokladniční poukázky nebo krátkodobé dluhopisy. Investiční strategie je vždy stanovena ve statutu fondu (prospektu cenného papíru). Fondy peněžního trhu investují v českých korunách nebo cizích měnách. Doporučená doba investice je 1 až 2 roky. Peněžní fondy mohou být založeny podle českých nebo zahraničních právních předpisů. Fondy peněžního trhu shromažďují velké objemy peněžních prostředků, proto klienti investující do těchto fondů mohou dosáhnout výhodných investičních podmínek, a tedy vyšší výnosovosti. Omezená možnost diverzifikace v případě nedostatku emisí. Tržní cena dluhopisu kolísá v čase a investor tak může v průběhu investice při prodeji utrpět i ztrátu, kterou by v případě držení dluhopisu do řádné splatnosti nerealizoval. Pokud se úrokové sazby na trhu zvyšují, čistá cena dluhopisu (s fixním úročením) na sekundárním trhu klesá. Nízké, průměrné až vysoké. Závisí na bonitě emitenta, čím vyšší je rating, tím je riziko nižší. Kromě bonity emitenta je třeba brát zřetel na konkrétní podmínky dluhopisu, které jsou definovány v prospektu. Průměrné až vysoké. Čím vyšší je množství emitovaných dluhopisů, tím nižší je riziko. Riziko tržní likvidity je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s finančním nástrojem, které brání HV Private Investment Trust, a.s. Strana 2 z 6 Platnost od

3 investičních nástrojů a upozornění na rizika rychlému prodeji dluhopisu, čímž je omezen přístup k peněžním prostředkům. Žádné riziko, pro dluhopisy denominované v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu vůči české koruně. Riziko úrokové Nízké pro dluhopisy emitované na méně než 3 roky, průměrné pro emise s dobou platnosti od 3 do 5 let a vysoké pro dluhopisy na dobu 5 a více let. Jedná se o riziko poklesu reálné hodnoty dluhopisu v případě, že se zvýší úrokové sazby. Cena dluhopisu se na sekundárním trhu liší podle fluktuace úrokové sazby. Investorům může vzniknout ztráta, pokud je dluhopis prodán před datem splatnosti. Obchodování s dluhopisy Dluhopisy jsou obchodovatelné prostřednictvím burzy, nebo jako mimoburzovní (OTC obchody). Typy dluhopisů Státní dluhopisy Korporátní dluhopisy Hypotéční zástavní listy Eurobondy Vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy a dluhopisy vázané na hodnoty akcií Akciové dluhopisy Strukturované dluhopisy 5.2. Dluhopisové fondy Dluhopisové fondy Investují především do běžných, standardních dluhopisů. Výhodou pro investory je, že prostřednictvím své investice mohou získat přístup k diverzifikovanému dluhopisovému portfoliu. Investiční strategie je stanovena ve statutu fondu (prospektu dluhopisového fondu). Investiční strategie může například omezit výběr měny, emitenta nebo splatnost dluhopisů, do kterých je investice učiněna. Měnová politika dluhopisového fondu může stanovit, že je investováno pouze do jedné určité měny nebo do omezeného výčtu měn. Jiné fondy jsou schopné diverzifikace do mnoha měn bez omezení. V rámci dluhopisového portfolia může být doba splatnosti určena jako krátkodobá, střednědobá nebo dlouhodobá. Za účelem řízení kreditního rizika mnohé dluhopisové fondy investují exkluzivně do dluhopisů vydaných bonitními emitenty s vysokým ratingem. Jiné dluhopisové fondy mohou investovat do dluhopisů nižší kvality tak, aby využily výhody vyššího výnosu těchto dluhopisů. Omezené riziko - měnové a kreditní riziko je limitováno díky diverzifikaci do velkého počtu dluhopisů. Profesionální management portfolio je denně aktualizováno. Jednoduchá převoditelnost - cena je kalkulována a publikována každý den, investoři tak mohou každý den kupovat nebo prodávat podílové listy za čistou současnou hodnotu v daný příslušný den. Rozsáhlý výběr investičních možností s jejich specifickými znaky, týkajícími se kreditního rizika, rizika úrokových sazeb a měnového rizika. Riziko vlivu změny úrokové sazby je zpravidla vysoké, a to vzhledem ke skutečnosti, že není stanovené datum splatnosti. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na typu fondu. Rozmanitost cenných papírů v rámci portfolia značně snižuje kreditní riziko. je vyšší pro dluhopisové fondy, které se specializují na dluhopisy s nižším kreditním ratingem. Nízké, tyto cenné papíry mohou být obvykle prodány za podmínek, které jsou v souladu s podmínkami trhu, nebo prospektem fondu. Nízké, průměrné až vysoké. Závisí na investiční strategii. neexistuje, pokud dluhopisový fond investuje exkluzivně do dluhopisů v českých korunách. je vysoké, pokud fond investuje převážně nebo pouze do cizích měn. Zpravidla vysoké, závisí na investiční strategii fondu. 6. Akcie a obdobné cenné papíry 6.1. Akcie Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov akciové společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie tvoří základní kapitál akciové společnosti, jejich počet a jmenovitá hodnota musí být zapsána v obchodním rejstříku. S akciemi se obchoduje na burzách s cennými papíry. Akcie se mohou třídit podle různých kritérií, např. podle druhu, podoby či formy. Z hlediska druhu může být akcie buď kmenová, se zvláštními právy, nebo prioritní. Kmenové akcie jsou akciemi běžnými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. S akciemi se zvláštními právy může být spojen zejména rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti. Akcie mohou mít dvě podoby listinnou, nebo zaknihovanou. Zaknihované akcie jsou evidované v centrální, nebo v samostatné evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, nebo u zahraničního centrálního depozitáře či obdobné oprávněné instituci. Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele, to platí obdobně pro zaknihované akcie. Kótované cenné papíry mohou být obchodovány na burze cenných papírů. S některými nekótovanými akciemi se může obchodovat i na veřejných aukcích. Cena kótovaných akcií je určována nabídkou a poptávkou na finančních trzích. Při vytváření ceny hrají roli jak vnější, tak i vnitřní faktory. Mezi vnitřní faktory příslušné společnosti patří zejména: její finanční situace, technická a komerční situace, investiční strategie, výhled pro společnost a hospodářský sektor, do kterého patří. Vnějšími faktory jsou například politické události, mezinárodní a domácí ekonomická a měnová situace, emoční a iracionální faktory, které mohou způsobit výkyvy na burzovním trhu (ať už směrem nahoru, či dolů). Kombinace všech těchto faktorů může způsobit výraznou cenovou fluktuaci. Transakce na trhu s akciemi podléhají poplatkům, makléřským provizím, dani a eventuálně poplatku za doručení cenných papírů v listinné podobě. Investice do akcií jsou spojeny s možností vysokého výnosu (dividendového či kurzového) a s vysokou likviditou. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 3 z 6 Platnost od

4 investičních nástrojů a upozornění na rizika Zisk ani dividendy nejsou předem známy nebo garantovány. Investice do akcií vyžadují znalost trhu a spolehlivé pravidelné monitorování všech faktorů, které ceny akcií ovlivňují. Investování do akcií je určeno především pro klienty připravené nést zodpovědnost za zhodnocování svých investic. Akcie jsou kapitálem, který s sebou nese určité riziko, neboť neexistuje záruka, že investoři získají své peníze zpět. Dojde-li k bankrotu emitenta, akcie mohou být vyloučeny z obchodování na regulovaném trhu, klesnout na hodnotě nebo se stát zcela bezcennými. Nízké, pokud se nejedná o trhy nestabilních cenných papírů a společnosti s nízkou tržní kapitalizací. Žádné riziko pro cenné papíry v českých korunách. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu vůči české koruně. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na akcii a investičním klimatu. Obecně řečeno, růst úrokových sazeb bude mít negativní dopad na ceny akcií. Některé akcie jsou vůči změnám úrokové sazby citlivější než jiné. Cenová nestálost Nízká, průměrná až vysoká, závisející na volatilitě akcie. Záleží především na kvalitě, na společnosti, trendech v sektoru, do kterého společnost patří, a na všeobecných trendech na burze. Spekulativní akcie jsou rizikovější než akcie společností se stabilními obchodními aktivitami. Vzhledem ke značnému riziku cenové nestálosti je možné, že investoři mohou při investicích do akcií přijít o investované prostředky. Obchodování s akciemi Akcie se obchodují prostřednictvím burzy, případně mimo burzu. Při obchodování prostřednictvím burzy musí investor vzít v úvahu příslušné burzovní zvyklosti (obchodovatelný objem, druhy pokynů, úpravy měny atd.). Při koupi akcie na zahraniční burze je potřebné brát na zřetel, že zahraniční burzy si zpravidla účtují poplatky třetích stran, které dodatečně navyšují placené poplatky. Obchodování akcií s využitím úvěru (margin trading) Obchodování s využitím úvěru s sebou přináší kromě výše uvedeného i další specifická rizika. Společnost tento produkt (margin trading) pro klienty nezajišťuje Akciové Fondy Tyto fondy investují zejména do akcií (a souvisejících finančních nástrojů), které umožňují investorům nepřímo se podílet na širokém akciovém portfoliu. V závislosti na investiční strategii, která je stanovena ve statutu fondu, fond investuje v jedné zemi nebo sektoru, ve specifickém regionu nebo po celém světě. Portfolio se může též skládat z akcií s obecnou charakteristikou (jako je vysoký dividendový výnos). Styl řízení může být aktivní, nebo pasivní. V případě pasivního managementu manažer fondu sleduje specifický burzovní index. S aktivním managementem se manažer fondu pokouší překonat burzovní index nebo trh výběrem správné akcie. Fondy mohou být založeny podle českých, nebo zahraničních právních předpisů. V případě kapitalizace se příjmy z dividend fondu kapitalizují a znovu investují. Jednoduchý, flexibilní způsob investování do akciových fondů. Investoři automaticky získají přístup k různorodému portfoliu řízenému profesionály. Jednoduchá převoditelnost. NAV je obvykle vypočítávána a publikována denně. Klienti tedy obvykle mohou odkupovat nebo prodávat podílové fondy každý den za NAV daného dne. Z historického hlediska je možné konstatovat, že akciové fondy nabízí v dlouhodobém horizontu vyšší návratnost než dluhopisy. Velká různorodost investičních možností, každá s vlastní specifickou charakteristikou. U aktivně řízených fondů záleží na očekávání manažera a je možné, že nebude přesně odrážet přání investorů. Jejich vysoce nestabilní trend je pro akcie typický, samozřejmě v krátkodobém horizontu. Nízké. Přestože je kreditní riziko nízké, existuje riziko neplnění závazků ze strany emitenta, protistrany emitenta nebo emitenta aktiv držených fondem. Nízké. Tyto cenné papíry bývají vždy obchodovány bez omezení. neexistuje u fondů, které investují pouze do akcií v českých korunách. Riziko je vyšší pro fondy, které investují do akciových trhů denominovaných v cizí měně. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na akcii a investičním klimatu. Obecně, nárůst úrokových sazeb bude mít negativní dopad na cenu fondu. Cenová nestálost Nízká, průměrná až vysoká, závisející na nestabilitě podkladových akcií. Velkou měrou ovlivněna obecným investičním klimatem převládajícím na burze, na které fond investuje. Nestabilita je nižší než u individuálních akcií, protože riziko je rozloženo na několik akcií. 7. Akciové a další fondy obchodované na burze (ETF) a další burzovně obchodované nástroje Burzovně obchodovaný fond (Exchange Traded Fund nebo ETF) je moderním finančním nástrojem umožňujícím nákup celé báze zvoleného akciového indexu nebo jiných podkladových aktiv jedním obchodem. Investici je možno vybrat podle indexů (STOXX50, Dow Jones, Nasdaq), segmentů ekonomiky (energetika, farmacie, telekomunikace, automobilky, atd.) a v neposlední řadě podle geografických oblastí (Asie, Evropa, Emerging markets, atd.). ETF představují druh investičních fondů otevřeného typu, přičemž jimi emitované cenné papíry jsou burzovně obchodovatelné. ETF jsou tvořeny majetkem skládajícím se z různých aktiv. Nejoblíbenějšími indexovými ETF jsou fondy akciové. Oblíbené jsou dále komoditní investiční certifikáty (Exchange Traded Commodities, ETC) nebo různé formy burzovně obchodovaných dluhopisů (Exchange Traded Notes, ETN). HV Private Investment Trust, a.s. Strana 4 z 6 Platnost od

5 investičních nástrojů a upozornění na rizika Investoři, kteří nehledají dlouhodobější finanční investici, ale spíše krátkodobou spekulaci, mohou využít tzv. pákové ETF, jejichž kurzy reagují na vývoj podkladového aktiva citlivěji, a proto, podobně jako u derivátů, může investor dosáhnout buď vyššího zisku, nebo realizovat vyšší ztrátu, a to za cenu vyššího rizika a vyšších nákladů. Jednoduchý a flexibilní způsob investování do diverzifikovaného koše akcií nebo do nejrůznějších podkladových aktiv v rámci jediné transakce. Jednoduchá převoditelnost. ETF jsou kótovány průběžně, a proto mohou být koupeny nebo prodány kdykoliv během obchodních hodin burzy. Nízké náklady na správu, které jsou výrazně nižší než u akciových fondů. Tyto náklady jsou pro každé ETF jiné (v závislosti na emitentovi). Žádné vstupní a výstupní poplatky, platí se pouze poplatky obchodníkovi s cennými papíry a poplatky burzy. Někdy dochází k širokému rozpětí mezi nabídkou a poptávkou. ETF jsou zpravidla emitovány v zahraničních měnách, zejména v USD nebo EUR. Investorům není zpravidla umožněno investovat v CZK. Neexistuje žádná garance, že ETF bude přesně sledovat vývoj podkladového indexu nebo aktiva. Vždy se doporučuje pečlivě studovat prospekt. Nízké. Riziko dlužníka je zanedbatelné, přesto existuje riziko neplnění závazků ze strany emitenta, protistrany emitenta nebo emitenta aktiv držených ETF. plynoucí z aktiv držených fondem záleží na kvalitě jejich emitenta. Nízké, likvidita ETF záleží na likviditě podkladových aktiv a na objemu zahraniční měny ve fondu. Likvidita je garantována tvůrci trhu během zakládacího a akvizičního procesu. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na pohybu směnného kurzu zahraniční měny vůči české koruně. Nízké, průměrné až vysoké, záleží na investiční strategii ETF a složení jeho portfolia. Fondy peněžního trhu (viz podkapitola 4.2.) Dluhopisové fondy (viz podkapitola 5.2.) Akciové fondy (viz podkapitola 6.2.) Nemovitostní fondy Smíšené fondy - jsou fondy, které investují do akcií, dluhopisů nebo do nástrojů peněžního trhu. Fondy fondů - jsou fondy, které investují do jiného specializovaného fondu za účelem vytvoření diverzifikovaného portfolia Podílový fond nemá zvláštní právní subjektivitu a investoři mají postavení podílníků ve vztahu k majetku ve fondu, nikoli však již společníků společnosti. Shromážděný majetek je svěřen do obhospodařování profesionálnímu správci. Typickým znakem otevřeného typu fondu je, že počet emitovaných cenných papírů není nijak omezen a cenné papíry jsou emitovány průběžně. Dalším znakem je povinnost fondu kdykoli na požádání odkoupit, resp. proplatit tyto cenné papíry jejich majitelům. Nákup a prodej probíhají za aktuální čistou hodnotu cenného papíru. 9. Certifikáty Investiční certifikáty jsou moderní strukturované produkty. Představují alternativu k investování do akcií či dluhopisů. Z právního hlediska certifikáty představují tzv. dlužní úpisy to znamená, že emitent může dočasně disponovat s peněžními prostředky investora. Základ certifikátů tvoří podkladové aktivum, kterým mohou být jednotlivé akcie, akciové indexy, akciové koše, dluhopisové indexy, měny či komodity. To znamená, že cena certifikátu vždy závisí na ceně tohoto podkladového aktiva. Záleží však na typu certifikátu, jakou měrou se změna ceny podkladového aktiva promítne do ceny certifikátu. Pokud je certifikát emitován na akcie, držitel nedisponuje akcionářskými právy. Některé certifikáty ovšem představují právo na výplatu dividendy. Obchodování probíhá na burze nebo přímo s emitentem. Na burzách jsou obchodovány tisíce různých certifikátů. Certifikáty mají většinou několikaletou splatnost, ale existují i tzv. openend certifikáty, které mají platnost neomezenou. Nejčastější Typy certifikátů Indexové Bonusové Diskontní Garantované Cenová nestálost Záleží na obecných burzovních trendech a na aktivech, do kterých je ETF investován. 8. Subjekty kolektivního investování (investiční fondy) Kolektivní investování označuje sdružování finančních prostředků investorů na bázi poměrného sdílení rizika za účelem optimalizace jejich výnosů. Kolektivní investování je realizováno v investičních fondech. Lze rozlišit dvě základní kategorie investičních fondů fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, přičemž kategorie fondů kolektivního investování se dále dělí na standardní fondy a speciální fondy. Investiční fondy mohou v závislosti na kategorii fondu nabývat celé řady právních forem. Typicky se jedná o podílové fondy, akciové společnosti či akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, v případě fondů kvalifikovaných investorů také o další právní formy. Fondy se rozlišují podle investiční strategie: Transparentnost cenu lze zpravidla ověřit u obchodníka nebo přímo u emitenta v reálném čase Likvidita emitenti se zavazují průběžně stanovovat nákupní a prodejní ceny a tím zaručují likviditu trhu. Omezení této povinnosti bývá upřesněno v prospektu Univerzálnost s certifikáty je možné profitovat na rostoucím, klesajícím, ale také na stagnujícím trhu Přizpůsobivost minimální obchodovatelné množství je většinou 1 kus, což oslovuje také menší investory Investiční riziko Nízké až vysoké, dle specifikace konkrétního certifikátu. Rizikovost se zvyšuje spolu s cenou zaplacenou jako prémii za uplatnění peněžní výhody při splatnosti certifikátu. Likviditu certifikátů zajišťuje především jeho emitent, poskytováním kontinuálních nákupních a prodejních kotací. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 5 z 6 Platnost od

6 investičních nástrojů a upozornění na rizika Objem, stálost a rozpětí cen těchto kotací přitom není ze strany klienta vymahatelné, navíc se může v čase měnit i v neprospěch vydaného certifikátu s dopady na likviditu a jeho ocenění. Podobně jako u jiných investičních nástrojů tomuto riziku podléhá každý certifikát emitovaný v cizí měně, přičemž míra rizika je kolísavá. Riziko emitenta () emitenta představu riziko, že emitent nebude schopen dostát závazkům vyplývajícím z držení investičního nástroje. Závazky emitenta jsou definovány v prospektu konkrétního produktu. Společnost nabízí klientům zprostředkování obchodů výhradně s garantovanými certifikáty. 10. Závěr investičních nástrojů se řídí obvyklými znaky investičního nástroje. Rozhodující je přitom struktura konkrétního investičního nástroje. Tento popis proto nemůže nahrazovat vlastní kontrolu konkrétního investičního nástroje klientem. Tento dokument je platný od HV Private Investment Trust, a.s. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 6 z 6 Platnost od

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Investiční ní služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční ní služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční ní služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností INVEST GATE a.s. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více