INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE"

Transkript

1 INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, Olomouc, Úvod Celosv tový rozvoj moderních technologií zp sobil, že internet je pro mnoho lidí hlavním zdrojem informací. Krom informací popisných (textových), obrazových (fotografie, obrázky), audiovizuálních (zvukové záznamy, videosekvence), se nov z internetu erpají nejr zn jší informace uložené ve webových mapách a mapových serverech. Pro snadnou dosažitelnost prostorových informací poskytovaných v r zných formátech, dokumentech a prost edích je nezbytné zajistit jejich korektní publikování na internetu [6]. Publikování prostorových dat v Internetu znamená více než využití programovacího jazyka pro zve ejn ní dat v globální po íta ové síti v podob umož ující prohlížení dat, p ípadn práci s nimi v desktop aplikaci i v internetové aplikaci fungující p ímo v prost edí internetu. Lokaliza ní složka prostorových dat je novým (a zárove náro ným) aspektem na zpracování. Ovšem stále nar stající kapacita a rychlost po íta ových sítí umož uje rozvoj služeb reprezentujících informace ve vizuální podob, náro n jší na p enosové kanály. Do této oblasti spadají i služby poskytující geografická data webové mapové služby. Sou asným trendem v poskytování služeb v oblasti geoinforma ních technologií (zejména GIS geografické informa ní systémy) je sdílení prostorových informací a služeb prost ednictvím komunika ních sítí jak v globálním m ítku prost ednictvím internetu, tak ve vnitropodnikové sfé e prost ednictvím intranetu. Díky rozvinutým technologiím je dnes možné p ímo poskytovat webové služby GIS, a již se jedná o jednoduché zobrazování prostorových dat a práci s mapami nebo o složité analýzy zpracovávané na serverech na základ požadavk klientské aplikace. Serverové produkty umož ují zp ístupnit prostorové informace a nástroje na jejich zpracování všem pracovník m v jakémkoli rozsahu i funkcionalit, do kancelá í i do terénu. Na Univerzit Palackého v Olomouci ( eská republika) probíhá ve spolupráci s Czech hydrometerogical institute a Vysokou školou ekonomickou v Praze výzkumný projekt Education model of e-learning for lifelong learning in selected branches of environment (E-klima). Jeho cílem je vytvo it e-learningové kurzy tematicky zam ené na klima a jeho zm nu sestávající z aktuálních a p esných informací z problematiky ochrany klimatu a životního prost edí. Hlavním úkolem kurz je poskytnou vzd lávací podklady pro r zné skupiny uživatel se zam ením na p írodov dné i spole enskov dní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické zm ny a dalších v d o Zemi. Webové služby Webové služby podle W3C jsou softwarové systémy, schopné poskytovat prost edky pro vzájemnou komunikaci a spolupráci aplikací p es po íta ovou sí. Webové služby jsou rozhraní, umož ující r znorodým aplikacím komunikaci pomocí HTTP protokolu, vým nou XML zpráv v jednotném formátu definovaném standardem SOAP. Schopnosti jednotlivých rozhraní jsou definována strojov itelným popisem v jazyce WSDL (Web Services Description Language). Metainformace o webových službách mohou být shromaž ovány v registrech a klienti mohou webové služby vyhledávat pomocí protokolu UDDI. Webové služby mohou být použity mnoha zp soby. Nej ast jšími jsou:

2 RPC (Remote procedure calls) vzdálené volání procedur. Pomocí webové služby je volána funkce s parametry definovanými v požadavku klienta, výsledek volání je oznámen v reakci na požadavek. SOA (Service-oriented architecture) servisn orientovaná architektura, kde základním prvkem komunikace není procedura, ale zpráva. Komunikace pomocí zasílání zpráv umož uje voln jší vazbu mezi systémy a je možné skrýt nepodstatné implementa ní detaily. REST (Representational State Transfer) funkcionalita je rozd lena do jednotlivých prost edk (resources) s unikátními URL, všechny prost edky sdílí uniformní rozhraní s omezenou množinu p esn definovaných operací (create, read, update, delete), prost edky mohou být reprezentovány omezenou množinou r zných formát (XML, HTML, JSON, SVG atd.). Web Map Service (WMS) je webová služba, spl ující standard vydaný OGC (Open Geospatial Consortium). Výstupem WMS jsou dynamicky vytvá ené vizuální reprezentace geodat, nikoliv data samotná. Výstupy jsou zpravidla v bitmapovém grafickém formátu (jako PNG, GIF, JPEG), m že být podporován i výstup ve vektorových formátech SVG (Scalable Vector Graphics) nebo WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). [WMSSPEC] Standard definuje dva typy webových služeb. Webová mapová služba typu Basic WMS musí implementovat dva druhy operací: GetCapabilities a GetMap. Webová mapová služba Queryable WMS musí navíc poskytovat operaci GetFeatureInfo. WMS je webová služba typu REST, je tedy svázaná s unikátním URL, na které je možno zasílat požadavky protokolem HTTP pomocí metod GET nebo POST. Metoda GET musí být dle standardu implementována povinn, metoda POST je nepovinná. Geography Markup Language GML) je standardem OGC, který využívá XML pro kódování geografických dat. GML je definováno pomocí XML Schema. Definice je modulárn rozd lena do t íd, definujících jednotlivé aspekty geografických dat (geometrická primitiva, sou adné systémy, topologii, asové a dynamické prvky, jednotky, sm ry, atd.). Je možné vytvá et a p idávat další, uživatelem definované t ídy. Pro použití v aplikacích je potom možné definovat GML profily, které potom vyžadují jen ur itou podmnožinu definovaných t íd.aktuální verze je a její specifikaci lze nalézt na adrese: [GMLSPEC] Web Feature Service WFS je standardem OGC. WFS oproti WMS neposkytuje vizualizace dat ve form obrázk ale umož uje vzdálen v distribuovaném prost edí p es HTTP protokol pracovat p ímo s geografickými daty vybraných geografickým prvk (features) v map. Datovým formátem pro vým nu geografických dat pomocí WFS je GML. Aktuální verze standardu je 1.1 a její specifikaci spolu s dalšími souvisejícími dokumenty lze nalézt na adrese: [WFSSPEC] Web Coverage Service (WCS) je standardem konsorcia OGC a je podobná služb WMS. Zatímco však WMS poskytuje data ve form obrázk, WCS umož uje p ístup ke geodat m v jejich nativní podob. Data získaná z WCS (coverages) lze tedy dále zpracovávat, analyzovat a upravovat. WCS se používá hlavn pro poskytování dat o asov prom nlivých jevech na ur itém území.[wcsspec] Keyhole Markup Language (KML) je jazyk založený na XML a byl vyvíjen primárn pro pot eby aplikace Google Earth. Dá se chápat jako dopl ující jazyk k jazyku GML v tom smyslu, že zatímco GML slouží k popisu geografických prvk zemského povrchu, hlavním ú elem KML je anotace a vizualizace t chto dat. Oba jazyky áste n sdílí zp sob popisu geografických prvk. KML obsahuje metody pro popis geografických objekt ve t ech rozm rech. Je možno popisovat geometrické objekty jako body, cesty i polygony. Také je možno vytvá et výseky zemského povrchu omezené zem pisnou ší kou a délkou. KML umož uje vytvá et vizuální styly (barvy, ikony, styly

3 popisk, ar a výplní) a p i azovat je objekt m. Každému objektu je možno p i adit textový popis (i ve form HTML i XML). [KMLSPEC] LMS Moodle LMS Moodle je softwarový balík ur ený pro podporu prezen ní i distan ní výuky prost ednictvím online kurz dostupných na internetových stránkách. Moodle je vyvíjen jako nástroj umož ující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky, umož uje i podporuje snadnou publikaci studijních materiál, zakládání diskusních fór, sb r a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkol, tvorbu online test a adu dalších inností sloužících pro podporu výuky. Jedná se o voln ši itelný software s otev eným kódem, který funguje v rámci technologií Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje formát PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle.. Moodle nabízí rozd lení kurzu do oddíl, které mohou p edstavovat bu asové úseky studia nebo tematické celky. K dispozici jsou dv kategorie nástroj - Informa ní zdroje, které jsou ur ené pro prezentaci dopl ující studijních materiál a informa ních zdroj z internetu i jiných soubor a Aktivity, které jsou ur eny pro prezentaci u iva. Informa ní zdroje nabízejí tyto možnosti: textovou stránku: jednoduchý lineární nestrukturovaný text ve Wordu webovou stránku: jednoduchou nestrukturovanou webovou stránku odkazy na internet nebo na soubory libovolného typu (v etn PowerPointové prezentace) nabídku všech složek soubor v adresá i možnost p idání nadpis pro lepší orientaci v dokumentu. Aktivity nabízí tyto základní možnosti: Fórum: diskusní fórum Kniha: program pro prezentaci strukturovaného studijního textu se dv ma úrovn mi formou webových stránek P ednáška: studijní text založený na principu programového u ení u každé sekvence u iva jsou otázky a podle typu odpov di je mu nabídnuta další sekvence. Nabídka vybraných složek z adresá e (scorm). Tento program má nejblíže k p edávání studijního balí ku v distan ním studiu. Slovník Test: program nabízí ty i typy test výb r správných odpov dí (jedné nebo více), test pravda/nepravda, p i azovací a otev ené otázky. Software je koncipován tak, že umož uje velký soubor testových otázek, ze kterého pedagog vybírá konkrétní otázky pro každý test. Testy pravda/nepravda nejsou programov do ešeny, pokud trváte na zd vodn ní odpov di. P i azovací testy nejsou do ešeny graficky. Zápisník: program pro písemné zpracování jednoduchých úkol, cvi ení a otázek k zamyšlení, které m že tutor kontrolovat, ale nehodnotí je. Úkol: program pro zpracování a následné odeslání semestrálních i jiných prací ur ených k hodnocení.

4 K t mto základním nabídkám existuje na server moodle.org velké množství dopl kových ásti. V žádné nabídce však bohužel není nástroj umož ující aktivní práci s mapami a geodaty v rozhraní Moodle. V ad dalších systém je situace obdobná (vipe DU5). V základní nabídce ani v rozší ení dostupných na moodle.org není žádný nástroj umož ující aktivní práci s geodaty. ešitelé proto p istoupili k vývoji integrace geografických informa ních systém do prost edí Moodlu. Jako ešení jsme zvolili využití produktu ArcGIS Server spole n s ultralehkými klienty (RIA). Analýza možností ArcGIS Serveru ArcGIS Server je otev ený a interoperabilní server, který podporuje široké množství aplikací. ArcGIS Server je k dispozici ve t ech úrovních funkcionality: Basic, Standard, Advanced, a ve dvou úrovních kapacity serveru: ArcGIS Server Workgroup a ArcGIS Server Enterprise. Pro zajišt ní požadavk serverových uživatel a pro pot ebu spravovat geografická data je ve všech úrovních zahrnuta technologie ArcSDE. P edstavuje kompletní serverové ešení GIS umož ující snadnou konfiguraci webových aplikací, poskytuje úplnou sadu služeb GIS: mapové služby (2D a 3D), geodatové služby, služby geoprocesingu, geokódovací služby, služby podporující SOAP, WMS (konsorcium OpenGeospatial) a KML a poskytuje kompletní vývojá ské nástroje pro.net a Java. V polovin roku 2009 firma ESRI vydala novou verzi ArcGIS Servera 9.3.1, který p ináší výrazné zrýchlení svojí mapových služeb. Podle výsledk testování [5] rychlost oproti p edcházející verzi je víc jak dvojnásobná a je porovnatelná s ArcIMS. V p edcházející verzi ArcGIS serveru byl implementovaný protokol REST, který zjednodušuje p ístup k údaj m. Dále nabízí možnost konfigurace funk n založených služeb pro uživatele a skupiny uživatel, kontrolu p ístupu a ochrana webových služeb a aplikací. Nabízí nástroje pro snadnou tvorbu mapových aplikací s využitím dynamické mapové pam ové cache. Podporuje standardní webové služby jako KML, WMS, WCS, WFS a WFS a p ístupem REST i SOAP. Také podporuje prostorové editovací úlohy pro aplikace jako p idávání, modifikování a vymazávání mapových prvk (body, linie, polygony) a serverov založené analýzy a geoprocessing zahrnujíce vektorovou, rasterovou, 3D a sí ovou analýzu stejn jako modely, skripty a nástroje. Pro vývoj RIA je klí ové zejména ArcGIS API, které poskytuje out-of-the.box mashup vybavení pro fúzi r zných webových služeb. Aktuáln poskytuje API pro klienty: JavaScript, Flex, Silverlight, dotnet, Java a Sharepoint. Services Directory poskytuje seznam služeb a možností pro jiné uživatele k nahlédnutí služba pro tvorbu obrazových výstup poskytuje optimalizovanou cestu poskytování rastrových dat klient m ve form obrázk nebo více pásmových obraz RIA a výb r frameworku pro výslednou aplikaci Soudobým trendem v oblasti publikování a následné práce s daty i kartografickými výstupy na internetu jsou ešení založené na konceptu RIA. RIA (Rich Internet Application) jsou webové aplikace na úrovni tenkého klienta (vrstva prezenta ní logiky) s funkcionalitou desktop klienta. Do webových aplikací tak p inášející nástroje a zvyklosti desktop ovládání a poskytující vyšší uživatelský komfort. Pro sv j b h vyžadují speciální prost edí, jehož úkolem je zajistit p edávání klientských požadavk do serveru. V principu se jedná o internetovou aplikaci, která se striktn nedrží tradi ního request/response paradigmatu. Klasické webové stránky, které dnes na Internetu p evládají, jsou na stran klienta tvo eny (X)HTML kódem, který je p ímo interpretován webovým prohlíže em. Každá interakce s takovouto klasickou stránkou pak znamená odeslání nového požadavku na server, který vrátí odpov v podob kódu nové stránky. To pro RIA neplatí.

5 Dostupné frameworky První prototyp ešení jak se vyhnout principu request/response p ináší AJAX. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) není žádný technologický p evrat, jedná se o fakt, že webová aplikace na stran klienta ob as asynchronn provede pomocí JavaScriptu dotaz na server. Díky tomu není t eba p i každé interakci opakovat celý request/response cyklus až k serveru a aplikace tak m že být pro uživatele výrazn živ jší [5]. Projekt e-klima Flex - Skute ná RIA za íná až technologií Flex z dílny spole nosti Adobe. Technologie se rodí už od roku 2004 a pat i nou publicitu získala až v roce 2007, kdy byla uvoln na (ve verzi 2) jako open source. Základní myšlenkou Flexu je využití technologie Flash pro uživatelské rozhraní. Díky sad nástroj, které jsou založeny na vývojovém prost edí Eclipce (též známé jako IDE), je možno velmi snadno p ipravit interaktivní uživatelské rozhraní, které pob ží v každém webovém prohlíže i s podporou Flashe. OpenLaszlo - Produkt Kalifornské spole nosti je dnes již ve verzi 4.0 a od roku 2004 má otev ené zdrojové kódy. Princip je velmi podobný pomocí XML a JavaScriptu (správn ji ECMAscriptu) si uživatel nadefinuje svou aplikaci, kterou m že následn pomocí OpenLaszlo zkompilovat do podoby Flashe. Na stran serveru je pak možno využít podporu OpenLaszlo Servletu. Silverlight - Je produkt spole nosti Microsoft vedený jako p ímý konkurent Flexu. Základ je popsán v XAML (op t XML), nad kterým je možno používat JavaScript. Výhodou je možnost použít i jiných skriptovacích jazyk (t eba dnes velmi populární Ruby), nebo snadn jší indexace v porovnání s binárním Flashem. Odrazuje ale ignorace obecn uznávaných standard (nap. SVG) a výhradní vazba na.net. Java FX - Produkt spole nosti Sun, poskytována pod GPL licencí. Funguje všude tam, kde b ží Java Runtime. Základem je jazyk JavaFX Script - staticky typovaný deklarativní skriptovací jazyk, který poskytuje snadný p ístup k r zným API z b žné Java SE. Sou asn existuje klon JavaFX Mobile, který mí í na mobilní za ízení. Projekt e-klima je ešen od roku 2007 v rámci programu VaV Ministerstva životního prost edí R pod registra ním íslem SPII/4h6/35/07 s výhledem dokon ení v roce Klade si za cíl vytvo it výukový model e-learningových kurz celoživotního vzd lávání ve vybraných oblastech životního prost edí (zam eno na klima a jeho zm nu) a tím zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prost edí. Obsahov bude vzd lávání zam eno na p írodov dné i spole enskov dní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické zm ny a v d o Zemi. ešení projektu je rozvrženo do realizace 14 díl ích úkol. Byly vymezeny t i cílové skupiny obyvatel, pro které bude sestaven výukový model a e-learningové kurzy, a to školská, resortní a ve ejná. Projekt je ešen ve spolupráci UP Olomouc, HMU a VŠE v Praze. Tematický obsah jednotlivých kurz by m l odrážet úrovn odborné gramotnosti uživatel cílových skupin (školská, resortní, ve ejná). Obsah kurz je zajišt n ve dvou základních pohledech na zm nu klimatu, a to p írodov dného (fyzikální a geografické aspekty), za které zodpovídá HMÚ, a spole enskov dního (ekonomické, právní a politické aspekty), které vytvá í VŠE. Studijní materiály jsou realizovány nejenom tradi ními formami (texty, obrázky, schémata, tabulky), ale i novými moderními formami prezentace informací (digitální mapy, družicové snímky, digitální databáze, internetové zdroje). Soub žn s tvorbou modelu a metodiky byl postupn nadefinován obsah kurz tj. bylo stanoveno, jaké konkrétní moduly budou v kurzu a z jakých kapitol a podkapitol se budou skládat. Zde odborní garanti tématu globální oteplování a zm na klimatu z HMÚ a VŠE postupn spole n vytvo ili osnovu pro e-learningový kurz ur ený pro vysokoškolskou skupinu. Z tohoto kurzu budou

6 posléze derivovány kurzy i pro ostatní cílové skupiny. Konkrétní osnova a moduly byly navrženy následovn : 1.Klimatický systém 2.Variabilita klimatu a jeho zm na 3.Dopady klimatické zm ny 4.P í iny problému, hnací síly 5.Politika a nástroje 6.Cesty ešení 7. Prototyp klienta Po analýze možností ArcGIS serveru byl pro tvorbu klienta vybrán produkt Flex. Integrace klienta b žícího na stran serveru do LMS Moodle je provedena formou innosti integrované HTML stránky bez rámce. Aplikace je koncipován jako RIA - (tenký klient s analytickými nástroji (tj. dotazu, vzdálenost výpo ty). Aplikace poskytuje základní operace s výstupy (zoom mapy, zobrazení atributy) a analytické funkce (nap. výpo et, dotazování, mapy vrstvy). Klient je programovaný nad ArcGIS Serverem. V aplika ní vrstv používáme jako aplika ní server Microsoft.NET a ArcGIS Server. ArcGIS Server ve verzi zavedl nový typ optimalizovaných webových služeb. Na tyto služby p istupujeme pomocí FLEXu protokolem REST. Testování odezvy serveru pomocí t chto služeb prokázalo podstatné zvýšení dostupnosti prostorových údaj. Na p ístup k údaj m jsou použité Microsoft.NET RIA služby. Data a služby nabízené ArcGIS Serverem jsou poskytovány do prost edí tohoto klienta pomocí webových služeb. Záv r Pro pot eby našeho projektu e-klima klient zvládá následující úlohy: Sražkové pom ry ve sv t - úkolem je vyhledat místa s maximálními a minimálními srážkovými úhrny v rámci jednotlivých kontinent, uvést lokalitu a konkrétní hodnoty. Teplotní pom ry ve sv t - úkolem je vyhledat místa s maximálními a minimálními teplotními hodnotami v rámci jednotlivých kontinent, uvést lokalitu a konkrétní hodnoty. Hlavní meteorologické stanice v R - Student ur í z mapy hlavní meteorologické stanice v R, z p ipojených údaj ur í požadované informace, jako nap. dlouhodobé teplotní pr m ry, po et tropických a ledových dn apod. V trné elektrárny - na map v trných elektráren R lokalizovat 5 nejv tších a vyhledat jejich technické parametry. Vodní elektrárny - na map vodních elektráren R lokalizovat 5 nejv tších a vyhledat jejich technické parametry. Cirkulace oceánu student má za úkol do mapy doplnit hlavní oceánské proudy, popsat je a charakterizovat. Zdroje zne išt ní REZZO - Ur ení významných zdroj zne išt ní podle mapy, nap. na úrovni celé R, kraj atd. P i budování e-learningových kurz pro otázky klimatické zm n jsme se potýkali s problémem, že námi použitý e-learningový systém Moodle nedisponuje žádnými moduly pro práci s mapami i geodaty. Absence geoinforma ních nástroj v elektronickém vzd lávání na téma geov d je výrazným nedostatkem a jeho ignorování p edstavuje citelné snížení efektivity výuky. Tento problém jsme se

7 snažili vy ešit návrhem vlastního p ístupu - integrací webov orientovaných GIS ešení do prost edí Moodle. Byl tak vytvo en prototyp tenkého klienta mapových služeb integrovaného do prost edí Moodle jako innost - integrované HTML stránka bez rámce. Pro naše ešení jsme použili technologii firmy ESRI Inc. ArcGIS Server ver Nad jeh API byl vybudován tenký klient obohacený o analytické nástroje. Klient byl postaven na architektu e RIA a jako framework byl použit Flex. Prototyp aplikace je pln funk ní a poskytuje uživateli nástroje pro práci s geodaty p ímo v prost edí Moodle. Literatura [1] Abel, K.; Bibel, U: Formatierungsrichtlinien für Tagungsbände. Format-Verlag, Bonn, [2] Abraham, N.; Bibel, U.; Corleone, P.: Formatting Contributions for LNI. In (Glück, H.I. Hrsg.): Proc. 7th Int. Conf. on Formatting of Workshop-Proceedings, New York Noah & Sons, San Francisco, 2001; S [3] Azubi, L. et.al.: Die Fußnote in LNI-Bänden. In (Glück, H.I.; Gans, G., Hrsg.): Formattierung leicht gemacht eine Einführung. Format-Verlag, Bonn, 1999; S [4] Ezgarani, O.: The Magic Format Your Way to Pretty Books, Noah & Sons, [5] Bernard, B., Rich Internet Applications v roce 2008, 2008 [6] ESRI, [7] Meier, J.D. a kol. Rich Internet Application Architecture Guide, 2008 [8] Meier, J.D. a kol. Service Architecture Guide, 2008 [9] Wikipedia, htttp://en.wikipedia.org/wiki/rich_internet_application

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo(

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( geo)dat Lukáš MAREK & Vít PÁSZTO -Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc GOOGLE MAPS & EARTH Největší hráč na trhu určující celosvětové trendy v oblasti IT a intenetu

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015 G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y Bc. Michalis Katapodis kat015 Použili jste před cestou na dovolenou internetový plánovač tras? Nechali jste si vyhotovit výpis z katastru nemovitostí?

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Web Services na SOAP

Web Services na SOAP Web Services Používají HTTP Existují dvě varianty: Služby postavené na protokolu SOAP Java standard pro vytváření : JAX-WS RESTfull služby Java standard pro vytváření : JAX-RS Web Services na SOAP Žádost

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část Michaela Boďová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Úvod prezentace je první v pořadí

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Geoportál a georeporty hl. m. Prahy Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Fáze rozvoje GIS hl. m. Prahy 1. Konsolidace datové základny stabilizace Digitální mapy Prahy vytvoření centrálního datového

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Radek Krej í rkrejci@cesnet.cz NETCONF a YANG NETCONF 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Jak funguje protokol NETCONF Radek Krej í NETCONF a YANG 29.11. 2014 1 / 28 Základní charakteristiky klient-server

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Zkušenosti s využitím webových služeb při tvorbě T-DSS

Zkušenosti s využitím webových služeb při tvorbě T-DSS Zkušenosti s využitím webových služeb při tvorbě T-DSS Jiří Horák, Antonín Orlík, Josef Stromský Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-Technická unverzita Ostrava, 17.listopadu 15,

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Autodesk MapGuide Enterprise 2009. Nejrychlejší cesta na web.

Autodesk MapGuide Enterprise 2009. Nejrychlejší cesta na web. Autodesk MapGuide Enterprise 2009 Nejrychlejší cesta na web. Jednoduchost, rychlost, svoboda Profesionálové z oboru webových map vyžadují rychlejší inovace, flexibilnější vývojové nástroje a nižší náklady.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Co je nového v ArcGIS 9.3

Co je nového v ArcGIS 9.3 Novinky v ArcGIS 9.3 ArcGIS 9.3 umožňuje maximální využití GIS v rámci organizace. Informace a analýzy GIS mohou být přístupné komukoli, kdo je potřebuje od specialistů v oboru GIS přes pracovníky s rozhodovacími

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

HTML5 & RIA JAKO NOVÁ ÉRA WebGIS? Rostislav NÉTEK 1

HTML5 & RIA JAKO NOVÁ ÉRA WebGIS? Rostislav NÉTEK 1 HTML5 & RIA JAKO NOVÁ ÉRA WebGIS? Rostislav NÉTEK 1 1 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46, Olomouc rostislav.netek@upol.cz Abstrakt

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více