INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE"

Transkript

1 INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, Olomouc, Úvod Celosv tový rozvoj moderních technologií zp sobil, že internet je pro mnoho lidí hlavním zdrojem informací. Krom informací popisných (textových), obrazových (fotografie, obrázky), audiovizuálních (zvukové záznamy, videosekvence), se nov z internetu erpají nejr zn jší informace uložené ve webových mapách a mapových serverech. Pro snadnou dosažitelnost prostorových informací poskytovaných v r zných formátech, dokumentech a prost edích je nezbytné zajistit jejich korektní publikování na internetu [6]. Publikování prostorových dat v Internetu znamená více než využití programovacího jazyka pro zve ejn ní dat v globální po íta ové síti v podob umož ující prohlížení dat, p ípadn práci s nimi v desktop aplikaci i v internetové aplikaci fungující p ímo v prost edí internetu. Lokaliza ní složka prostorových dat je novým (a zárove náro ným) aspektem na zpracování. Ovšem stále nar stající kapacita a rychlost po íta ových sítí umož uje rozvoj služeb reprezentujících informace ve vizuální podob, náro n jší na p enosové kanály. Do této oblasti spadají i služby poskytující geografická data webové mapové služby. Sou asným trendem v poskytování služeb v oblasti geoinforma ních technologií (zejména GIS geografické informa ní systémy) je sdílení prostorových informací a služeb prost ednictvím komunika ních sítí jak v globálním m ítku prost ednictvím internetu, tak ve vnitropodnikové sfé e prost ednictvím intranetu. Díky rozvinutým technologiím je dnes možné p ímo poskytovat webové služby GIS, a již se jedná o jednoduché zobrazování prostorových dat a práci s mapami nebo o složité analýzy zpracovávané na serverech na základ požadavk klientské aplikace. Serverové produkty umož ují zp ístupnit prostorové informace a nástroje na jejich zpracování všem pracovník m v jakémkoli rozsahu i funkcionalit, do kancelá í i do terénu. Na Univerzit Palackého v Olomouci ( eská republika) probíhá ve spolupráci s Czech hydrometerogical institute a Vysokou školou ekonomickou v Praze výzkumný projekt Education model of e-learning for lifelong learning in selected branches of environment (E-klima). Jeho cílem je vytvo it e-learningové kurzy tematicky zam ené na klima a jeho zm nu sestávající z aktuálních a p esných informací z problematiky ochrany klimatu a životního prost edí. Hlavním úkolem kurz je poskytnou vzd lávací podklady pro r zné skupiny uživatel se zam ením na p írodov dné i spole enskov dní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické zm ny a dalších v d o Zemi. Webové služby Webové služby podle W3C jsou softwarové systémy, schopné poskytovat prost edky pro vzájemnou komunikaci a spolupráci aplikací p es po íta ovou sí. Webové služby jsou rozhraní, umož ující r znorodým aplikacím komunikaci pomocí HTTP protokolu, vým nou XML zpráv v jednotném formátu definovaném standardem SOAP. Schopnosti jednotlivých rozhraní jsou definována strojov itelným popisem v jazyce WSDL (Web Services Description Language). Metainformace o webových službách mohou být shromaž ovány v registrech a klienti mohou webové služby vyhledávat pomocí protokolu UDDI. Webové služby mohou být použity mnoha zp soby. Nej ast jšími jsou:

2 RPC (Remote procedure calls) vzdálené volání procedur. Pomocí webové služby je volána funkce s parametry definovanými v požadavku klienta, výsledek volání je oznámen v reakci na požadavek. SOA (Service-oriented architecture) servisn orientovaná architektura, kde základním prvkem komunikace není procedura, ale zpráva. Komunikace pomocí zasílání zpráv umož uje voln jší vazbu mezi systémy a je možné skrýt nepodstatné implementa ní detaily. REST (Representational State Transfer) funkcionalita je rozd lena do jednotlivých prost edk (resources) s unikátními URL, všechny prost edky sdílí uniformní rozhraní s omezenou množinu p esn definovaných operací (create, read, update, delete), prost edky mohou být reprezentovány omezenou množinou r zných formát (XML, HTML, JSON, SVG atd.). Web Map Service (WMS) je webová služba, spl ující standard vydaný OGC (Open Geospatial Consortium). Výstupem WMS jsou dynamicky vytvá ené vizuální reprezentace geodat, nikoliv data samotná. Výstupy jsou zpravidla v bitmapovém grafickém formátu (jako PNG, GIF, JPEG), m že být podporován i výstup ve vektorových formátech SVG (Scalable Vector Graphics) nebo WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). [WMSSPEC] Standard definuje dva typy webových služeb. Webová mapová služba typu Basic WMS musí implementovat dva druhy operací: GetCapabilities a GetMap. Webová mapová služba Queryable WMS musí navíc poskytovat operaci GetFeatureInfo. WMS je webová služba typu REST, je tedy svázaná s unikátním URL, na které je možno zasílat požadavky protokolem HTTP pomocí metod GET nebo POST. Metoda GET musí být dle standardu implementována povinn, metoda POST je nepovinná. Geography Markup Language GML) je standardem OGC, který využívá XML pro kódování geografických dat. GML je definováno pomocí XML Schema. Definice je modulárn rozd lena do t íd, definujících jednotlivé aspekty geografických dat (geometrická primitiva, sou adné systémy, topologii, asové a dynamické prvky, jednotky, sm ry, atd.). Je možné vytvá et a p idávat další, uživatelem definované t ídy. Pro použití v aplikacích je potom možné definovat GML profily, které potom vyžadují jen ur itou podmnožinu definovaných t íd.aktuální verze je a její specifikaci lze nalézt na adrese: [GMLSPEC] Web Feature Service WFS je standardem OGC. WFS oproti WMS neposkytuje vizualizace dat ve form obrázk ale umož uje vzdálen v distribuovaném prost edí p es HTTP protokol pracovat p ímo s geografickými daty vybraných geografickým prvk (features) v map. Datovým formátem pro vým nu geografických dat pomocí WFS je GML. Aktuální verze standardu je 1.1 a její specifikaci spolu s dalšími souvisejícími dokumenty lze nalézt na adrese: [WFSSPEC] Web Coverage Service (WCS) je standardem konsorcia OGC a je podobná služb WMS. Zatímco však WMS poskytuje data ve form obrázk, WCS umož uje p ístup ke geodat m v jejich nativní podob. Data získaná z WCS (coverages) lze tedy dále zpracovávat, analyzovat a upravovat. WCS se používá hlavn pro poskytování dat o asov prom nlivých jevech na ur itém území.[wcsspec] Keyhole Markup Language (KML) je jazyk založený na XML a byl vyvíjen primárn pro pot eby aplikace Google Earth. Dá se chápat jako dopl ující jazyk k jazyku GML v tom smyslu, že zatímco GML slouží k popisu geografických prvk zemského povrchu, hlavním ú elem KML je anotace a vizualizace t chto dat. Oba jazyky áste n sdílí zp sob popisu geografických prvk. KML obsahuje metody pro popis geografických objekt ve t ech rozm rech. Je možno popisovat geometrické objekty jako body, cesty i polygony. Také je možno vytvá et výseky zemského povrchu omezené zem pisnou ší kou a délkou. KML umož uje vytvá et vizuální styly (barvy, ikony, styly

3 popisk, ar a výplní) a p i azovat je objekt m. Každému objektu je možno p i adit textový popis (i ve form HTML i XML). [KMLSPEC] LMS Moodle LMS Moodle je softwarový balík ur ený pro podporu prezen ní i distan ní výuky prost ednictvím online kurz dostupných na internetových stránkách. Moodle je vyvíjen jako nástroj umož ující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky, umož uje i podporuje snadnou publikaci studijních materiál, zakládání diskusních fór, sb r a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkol, tvorbu online test a adu dalších inností sloužících pro podporu výuky. Jedná se o voln ši itelný software s otev eným kódem, který funguje v rámci technologií Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje formát PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle.. Moodle nabízí rozd lení kurzu do oddíl, které mohou p edstavovat bu asové úseky studia nebo tematické celky. K dispozici jsou dv kategorie nástroj - Informa ní zdroje, které jsou ur ené pro prezentaci dopl ující studijních materiál a informa ních zdroj z internetu i jiných soubor a Aktivity, které jsou ur eny pro prezentaci u iva. Informa ní zdroje nabízejí tyto možnosti: textovou stránku: jednoduchý lineární nestrukturovaný text ve Wordu webovou stránku: jednoduchou nestrukturovanou webovou stránku odkazy na internet nebo na soubory libovolného typu (v etn PowerPointové prezentace) nabídku všech složek soubor v adresá i možnost p idání nadpis pro lepší orientaci v dokumentu. Aktivity nabízí tyto základní možnosti: Fórum: diskusní fórum Kniha: program pro prezentaci strukturovaného studijního textu se dv ma úrovn mi formou webových stránek P ednáška: studijní text založený na principu programového u ení u každé sekvence u iva jsou otázky a podle typu odpov di je mu nabídnuta další sekvence. Nabídka vybraných složek z adresá e (scorm). Tento program má nejblíže k p edávání studijního balí ku v distan ním studiu. Slovník Test: program nabízí ty i typy test výb r správných odpov dí (jedné nebo více), test pravda/nepravda, p i azovací a otev ené otázky. Software je koncipován tak, že umož uje velký soubor testových otázek, ze kterého pedagog vybírá konkrétní otázky pro každý test. Testy pravda/nepravda nejsou programov do ešeny, pokud trváte na zd vodn ní odpov di. P i azovací testy nejsou do ešeny graficky. Zápisník: program pro písemné zpracování jednoduchých úkol, cvi ení a otázek k zamyšlení, které m že tutor kontrolovat, ale nehodnotí je. Úkol: program pro zpracování a následné odeslání semestrálních i jiných prací ur ených k hodnocení.

4 K t mto základním nabídkám existuje na server moodle.org velké množství dopl kových ásti. V žádné nabídce však bohužel není nástroj umož ující aktivní práci s mapami a geodaty v rozhraní Moodle. V ad dalších systém je situace obdobná (vipe DU5). V základní nabídce ani v rozší ení dostupných na moodle.org není žádný nástroj umož ující aktivní práci s geodaty. ešitelé proto p istoupili k vývoji integrace geografických informa ních systém do prost edí Moodlu. Jako ešení jsme zvolili využití produktu ArcGIS Server spole n s ultralehkými klienty (RIA). Analýza možností ArcGIS Serveru ArcGIS Server je otev ený a interoperabilní server, který podporuje široké množství aplikací. ArcGIS Server je k dispozici ve t ech úrovních funkcionality: Basic, Standard, Advanced, a ve dvou úrovních kapacity serveru: ArcGIS Server Workgroup a ArcGIS Server Enterprise. Pro zajišt ní požadavk serverových uživatel a pro pot ebu spravovat geografická data je ve všech úrovních zahrnuta technologie ArcSDE. P edstavuje kompletní serverové ešení GIS umož ující snadnou konfiguraci webových aplikací, poskytuje úplnou sadu služeb GIS: mapové služby (2D a 3D), geodatové služby, služby geoprocesingu, geokódovací služby, služby podporující SOAP, WMS (konsorcium OpenGeospatial) a KML a poskytuje kompletní vývojá ské nástroje pro.net a Java. V polovin roku 2009 firma ESRI vydala novou verzi ArcGIS Servera 9.3.1, který p ináší výrazné zrýchlení svojí mapových služeb. Podle výsledk testování [5] rychlost oproti p edcházející verzi je víc jak dvojnásobná a je porovnatelná s ArcIMS. V p edcházející verzi ArcGIS serveru byl implementovaný protokol REST, který zjednodušuje p ístup k údaj m. Dále nabízí možnost konfigurace funk n založených služeb pro uživatele a skupiny uživatel, kontrolu p ístupu a ochrana webových služeb a aplikací. Nabízí nástroje pro snadnou tvorbu mapových aplikací s využitím dynamické mapové pam ové cache. Podporuje standardní webové služby jako KML, WMS, WCS, WFS a WFS a p ístupem REST i SOAP. Také podporuje prostorové editovací úlohy pro aplikace jako p idávání, modifikování a vymazávání mapových prvk (body, linie, polygony) a serverov založené analýzy a geoprocessing zahrnujíce vektorovou, rasterovou, 3D a sí ovou analýzu stejn jako modely, skripty a nástroje. Pro vývoj RIA je klí ové zejména ArcGIS API, které poskytuje out-of-the.box mashup vybavení pro fúzi r zných webových služeb. Aktuáln poskytuje API pro klienty: JavaScript, Flex, Silverlight, dotnet, Java a Sharepoint. Services Directory poskytuje seznam služeb a možností pro jiné uživatele k nahlédnutí služba pro tvorbu obrazových výstup poskytuje optimalizovanou cestu poskytování rastrových dat klient m ve form obrázk nebo více pásmových obraz RIA a výb r frameworku pro výslednou aplikaci Soudobým trendem v oblasti publikování a následné práce s daty i kartografickými výstupy na internetu jsou ešení založené na konceptu RIA. RIA (Rich Internet Application) jsou webové aplikace na úrovni tenkého klienta (vrstva prezenta ní logiky) s funkcionalitou desktop klienta. Do webových aplikací tak p inášející nástroje a zvyklosti desktop ovládání a poskytující vyšší uživatelský komfort. Pro sv j b h vyžadují speciální prost edí, jehož úkolem je zajistit p edávání klientských požadavk do serveru. V principu se jedná o internetovou aplikaci, která se striktn nedrží tradi ního request/response paradigmatu. Klasické webové stránky, které dnes na Internetu p evládají, jsou na stran klienta tvo eny (X)HTML kódem, který je p ímo interpretován webovým prohlíže em. Každá interakce s takovouto klasickou stránkou pak znamená odeslání nového požadavku na server, který vrátí odpov v podob kódu nové stránky. To pro RIA neplatí.

5 Dostupné frameworky První prototyp ešení jak se vyhnout principu request/response p ináší AJAX. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) není žádný technologický p evrat, jedná se o fakt, že webová aplikace na stran klienta ob as asynchronn provede pomocí JavaScriptu dotaz na server. Díky tomu není t eba p i každé interakci opakovat celý request/response cyklus až k serveru a aplikace tak m že být pro uživatele výrazn živ jší [5]. Projekt e-klima Flex - Skute ná RIA za íná až technologií Flex z dílny spole nosti Adobe. Technologie se rodí už od roku 2004 a pat i nou publicitu získala až v roce 2007, kdy byla uvoln na (ve verzi 2) jako open source. Základní myšlenkou Flexu je využití technologie Flash pro uživatelské rozhraní. Díky sad nástroj, které jsou založeny na vývojovém prost edí Eclipce (též známé jako IDE), je možno velmi snadno p ipravit interaktivní uživatelské rozhraní, které pob ží v každém webovém prohlíže i s podporou Flashe. OpenLaszlo - Produkt Kalifornské spole nosti je dnes již ve verzi 4.0 a od roku 2004 má otev ené zdrojové kódy. Princip je velmi podobný pomocí XML a JavaScriptu (správn ji ECMAscriptu) si uživatel nadefinuje svou aplikaci, kterou m že následn pomocí OpenLaszlo zkompilovat do podoby Flashe. Na stran serveru je pak možno využít podporu OpenLaszlo Servletu. Silverlight - Je produkt spole nosti Microsoft vedený jako p ímý konkurent Flexu. Základ je popsán v XAML (op t XML), nad kterým je možno používat JavaScript. Výhodou je možnost použít i jiných skriptovacích jazyk (t eba dnes velmi populární Ruby), nebo snadn jší indexace v porovnání s binárním Flashem. Odrazuje ale ignorace obecn uznávaných standard (nap. SVG) a výhradní vazba na.net. Java FX - Produkt spole nosti Sun, poskytována pod GPL licencí. Funguje všude tam, kde b ží Java Runtime. Základem je jazyk JavaFX Script - staticky typovaný deklarativní skriptovací jazyk, který poskytuje snadný p ístup k r zným API z b žné Java SE. Sou asn existuje klon JavaFX Mobile, který mí í na mobilní za ízení. Projekt e-klima je ešen od roku 2007 v rámci programu VaV Ministerstva životního prost edí R pod registra ním íslem SPII/4h6/35/07 s výhledem dokon ení v roce Klade si za cíl vytvo it výukový model e-learningových kurz celoživotního vzd lávání ve vybraných oblastech životního prost edí (zam eno na klima a jeho zm nu) a tím zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prost edí. Obsahov bude vzd lávání zam eno na p írodov dné i spole enskov dní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické zm ny a v d o Zemi. ešení projektu je rozvrženo do realizace 14 díl ích úkol. Byly vymezeny t i cílové skupiny obyvatel, pro které bude sestaven výukový model a e-learningové kurzy, a to školská, resortní a ve ejná. Projekt je ešen ve spolupráci UP Olomouc, HMU a VŠE v Praze. Tematický obsah jednotlivých kurz by m l odrážet úrovn odborné gramotnosti uživatel cílových skupin (školská, resortní, ve ejná). Obsah kurz je zajišt n ve dvou základních pohledech na zm nu klimatu, a to p írodov dného (fyzikální a geografické aspekty), za které zodpovídá HMÚ, a spole enskov dního (ekonomické, právní a politické aspekty), které vytvá í VŠE. Studijní materiály jsou realizovány nejenom tradi ními formami (texty, obrázky, schémata, tabulky), ale i novými moderními formami prezentace informací (digitální mapy, družicové snímky, digitální databáze, internetové zdroje). Soub žn s tvorbou modelu a metodiky byl postupn nadefinován obsah kurz tj. bylo stanoveno, jaké konkrétní moduly budou v kurzu a z jakých kapitol a podkapitol se budou skládat. Zde odborní garanti tématu globální oteplování a zm na klimatu z HMÚ a VŠE postupn spole n vytvo ili osnovu pro e-learningový kurz ur ený pro vysokoškolskou skupinu. Z tohoto kurzu budou

6 posléze derivovány kurzy i pro ostatní cílové skupiny. Konkrétní osnova a moduly byly navrženy následovn : 1.Klimatický systém 2.Variabilita klimatu a jeho zm na 3.Dopady klimatické zm ny 4.P í iny problému, hnací síly 5.Politika a nástroje 6.Cesty ešení 7. Prototyp klienta Po analýze možností ArcGIS serveru byl pro tvorbu klienta vybrán produkt Flex. Integrace klienta b žícího na stran serveru do LMS Moodle je provedena formou innosti integrované HTML stránky bez rámce. Aplikace je koncipován jako RIA - (tenký klient s analytickými nástroji (tj. dotazu, vzdálenost výpo ty). Aplikace poskytuje základní operace s výstupy (zoom mapy, zobrazení atributy) a analytické funkce (nap. výpo et, dotazování, mapy vrstvy). Klient je programovaný nad ArcGIS Serverem. V aplika ní vrstv používáme jako aplika ní server Microsoft.NET a ArcGIS Server. ArcGIS Server ve verzi zavedl nový typ optimalizovaných webových služeb. Na tyto služby p istupujeme pomocí FLEXu protokolem REST. Testování odezvy serveru pomocí t chto služeb prokázalo podstatné zvýšení dostupnosti prostorových údaj. Na p ístup k údaj m jsou použité Microsoft.NET RIA služby. Data a služby nabízené ArcGIS Serverem jsou poskytovány do prost edí tohoto klienta pomocí webových služeb. Záv r Pro pot eby našeho projektu e-klima klient zvládá následující úlohy: Sražkové pom ry ve sv t - úkolem je vyhledat místa s maximálními a minimálními srážkovými úhrny v rámci jednotlivých kontinent, uvést lokalitu a konkrétní hodnoty. Teplotní pom ry ve sv t - úkolem je vyhledat místa s maximálními a minimálními teplotními hodnotami v rámci jednotlivých kontinent, uvést lokalitu a konkrétní hodnoty. Hlavní meteorologické stanice v R - Student ur í z mapy hlavní meteorologické stanice v R, z p ipojených údaj ur í požadované informace, jako nap. dlouhodobé teplotní pr m ry, po et tropických a ledových dn apod. V trné elektrárny - na map v trných elektráren R lokalizovat 5 nejv tších a vyhledat jejich technické parametry. Vodní elektrárny - na map vodních elektráren R lokalizovat 5 nejv tších a vyhledat jejich technické parametry. Cirkulace oceánu student má za úkol do mapy doplnit hlavní oceánské proudy, popsat je a charakterizovat. Zdroje zne išt ní REZZO - Ur ení významných zdroj zne išt ní podle mapy, nap. na úrovni celé R, kraj atd. P i budování e-learningových kurz pro otázky klimatické zm n jsme se potýkali s problémem, že námi použitý e-learningový systém Moodle nedisponuje žádnými moduly pro práci s mapami i geodaty. Absence geoinforma ních nástroj v elektronickém vzd lávání na téma geov d je výrazným nedostatkem a jeho ignorování p edstavuje citelné snížení efektivity výuky. Tento problém jsme se

7 snažili vy ešit návrhem vlastního p ístupu - integrací webov orientovaných GIS ešení do prost edí Moodle. Byl tak vytvo en prototyp tenkého klienta mapových služeb integrovaného do prost edí Moodle jako innost - integrované HTML stránka bez rámce. Pro naše ešení jsme použili technologii firmy ESRI Inc. ArcGIS Server ver Nad jeh API byl vybudován tenký klient obohacený o analytické nástroje. Klient byl postaven na architektu e RIA a jako framework byl použit Flex. Prototyp aplikace je pln funk ní a poskytuje uživateli nástroje pro práci s geodaty p ímo v prost edí Moodle. Literatura [1] Abel, K.; Bibel, U: Formatierungsrichtlinien für Tagungsbände. Format-Verlag, Bonn, [2] Abraham, N.; Bibel, U.; Corleone, P.: Formatting Contributions for LNI. In (Glück, H.I. Hrsg.): Proc. 7th Int. Conf. on Formatting of Workshop-Proceedings, New York Noah & Sons, San Francisco, 2001; S [3] Azubi, L. et.al.: Die Fußnote in LNI-Bänden. In (Glück, H.I.; Gans, G., Hrsg.): Formattierung leicht gemacht eine Einführung. Format-Verlag, Bonn, 1999; S [4] Ezgarani, O.: The Magic Format Your Way to Pretty Books, Noah & Sons, [5] Bernard, B., Rich Internet Applications v roce 2008, 2008 [6] ESRI, [7] Meier, J.D. a kol. Rich Internet Application Architecture Guide, 2008 [8] Meier, J.D. a kol. Service Architecture Guide, 2008 [9] Wikipedia, htttp://en.wikipedia.org/wiki/rich_internet_application

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Mapové servery. Novák Petr Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Mapové servery. Novák Petr Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mapové servery Novák Petr Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prosinec 2010 1 Využití Internetu pro GIS Publikace geodat Sběr a aktualizace

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Úvod V polovině roku 2012 byla státní správě i

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Zám r a cíle projektu

Zám r a cíle projektu Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zám r a cíle projektu ÍLOHA. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky vedené pod názvem

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

internetu v rámci výuky

internetu v rámci výuky Publikování map na internetu v rámci výuky Jakub Havlíček Digitální itál technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ 23.10.2012 Praha úvod současný stav možnosti Obsah statické obrázky klikací mapy

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Přehled technologií mapových serverů ve státní správě

Přehled technologií mapových serverů ve státní správě Přehled technologií mapových serverů ve státní správě Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ Ing. Arnošt Müller OBSAH 1. ÚVOD cíle, pojmy 2. VÝSTUPY 3. ZÁVĚR ÚVOD Papír Desktop GIS Server

Více

Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje

Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje 1. Úvod Dokument popisuje způsob integrace aplikace SpiritUAP do ESB (Enterprise Service Bus) Jihočeského kraje, která bude implementována v

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

ArcGIS Server na platformě Web sdílení dat a služeb

ArcGIS Server na platformě Web sdílení dat a služeb ArcGIS Server na platformě Web 2.0 - sdílení dat a služeb Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. Sdílen lení dat a sluå å eb sdílen lení znalostí Technologie Metody Organizace Data Procesy Standards

Více

FOSS4G úspěšné projekty

FOSS4G úspěšné projekty FOSS4G úspěšné projekty Erika Orlitová GISAT knihovna GDAL - Geospatial Data Abstraction Library vývoj je podporován OSGeo, licence X/MIT práce s rastrovými formáty na úrovni příkazové řádky informace

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo(

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( geo)dat Lukáš MAREK & Vít PÁSZTO -Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc GOOGLE MAPS & EARTH Největší hráč na trhu určující celosvětové trendy v oblasti IT a intenetu

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/2016-53-27 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP edm tem zakázky je také vývoj a údržba aplika ního programového

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

ArcGIS inspirativní technologie Radek Kuttelwascher

ArcGIS inspirativní technologie Radek Kuttelwascher ArcGIS inspirativní technologie Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. ArcGIS inspirativní technologie Obsah přednášky INSPIRE výzva i příležitost GIS Portal Toolkit ArcGIS Server INSPIRE infrastruktura

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky Lehký webový mapový klient a cvičení Zóna 2015 Informační podpora řešení mimořádných událostí Pavel Špulák a Jan Brothánek Ministerstvo vnitra České republiky Pavel Špulák a Jan Brothánek Lehký webový

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Mapové služby ArcGIS Server 10.1

Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Mapové služby ArcGIS Server 10.1 Mapové služby ArcGIS Server 10.1 Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com OBSAH prezentace 1. Publikace 2. Mapové služby cache 3. Feature služby 4. Geoprocesingové služby

Více

Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí. Petr Skála Pontech s.r.o.

Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí. Petr Skála Pontech s.r.o. Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí Petr Skála Pontech s.r.o. Proč mít mobilní GIS? Mobilní GIS umožňuje práci s GIS daty v terénu: Mapy - orientace a navigace GIS data - sběr, pořizování

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Webové mapové služby. Lukáš Birka

Webové mapové služby. Lukáš Birka Webové mapové služby Lukáš Birka Co jsou to webové služby? Rozhraní k aplikaci dostupné prostřednictvím počítačové sítě, založené na standardních internetových technologiích. Obecně: je-li aplikace dostupná

Více

GIS Informačního Systému Krizového řízení - problematika datového skladu

GIS Informačního Systému Krizového řízení - problematika datového skladu GIS Informačního Systému Krizového řízení - problematika datového skladu Vladimír Maršík 1, Jiří Uchytil 2 1 T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové 3, Česká republika vladimir.marsik@tmapy.cz

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav nábř. Komenského 1, PSČ 690 25 tel. 519 326 505, fax. 519 321 269 email: skola@spsbv.cz, web: www.spsbv.cz PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH

Více

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička KMA/AGI Karel Jedlička smrcek@kma.zcu.cz http://www.kma.zcu.cz/jedlicka Vznik materiálu byl podpořen z projektu FRVŠ č. 584/2011 Úvod do architektury software klient/server sw vrstvy Architektura GIS Typy

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28 Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - II A. Z popisu modelového požadavku v

Více

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí Karta projektového okruhu 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- Číslo a název projektového okruhu: právní ochrana dětí Garant karty projektového okruhu: Spolupracující

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 8

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 8 Praktické zvládnutí software Geomedia, geoprostorová inteligence Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Tomáš Hrabík, ICZ a. s. Konference Internet ve státní správě a samosprávě 5.4.2016 ALDIS, Hradec Králové Motivace Stupňující se požadavky na standardizaci

Více

Správa požadavků. Semestrální práce

Správa požadavků. Semestrální práce Správa požadavků Semestrální práce Tomáš Náhlovský 12. březen 2013 Obsah I.METODIKA SPRÁVY POŽADAVKŮ 1.1 SBĚR POŽADAVKŮ 3 1.2 EVIDENCE POŽADAVKŮ 3 1.3 ZMĚNY POŽADAVKŮ 3 1.4 POSUZOVÁNÍ POŽADAVKŮ 3 1.5 KONTROLA

Více

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15 Stru ný obsah Úvod 11 Kapitola 1: P ehled sledování výkonu 15 Kapitola 2: Nástroje pro sledování výkonu 123 Kapitola 3: M ení výkonu serveru 227 Kapitola 4: Postupy p i sledování výkonu 299 Kapitola 5:

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 03.220.20, 35.240.60 Elektronický výběr mýtného Výměna ČSN EN informací mezi

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015 G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y Bc. Michalis Katapodis kat015 Použili jste před cestou na dovolenou internetový plánovač tras? Nechali jste si vyhotovit výpis z katastru nemovitostí?

Více

ízení osádek v terénu ve Skupin EZ

ízení osádek v terénu ve Skupin EZ ízení osádek v terénu ve Skupin EZ Pavlína Rezková, EZ Distribu ní služby, s.r.o. Tomáš Nevídal, EZ ICT Services, a. s. Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu X. Špindler v Mlýn 15. 4. 2015 Obsah

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

Web Services na SOAP

Web Services na SOAP Web Services Používají HTTP Existují dvě varianty: Služby postavené na protokolu SOAP Java standard pro vytváření : JAX-WS RESTfull služby Java standard pro vytváření : JAX-RS Web Services na SOAP Žádost

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

OKNO DO PRAXE. Společnost BERIT a její působení v oblasti GIS. Lukáš Macur, Rudolf Richter, BERIT, a.s.

OKNO DO PRAXE. Společnost BERIT a její působení v oblasti GIS. Lukáš Macur, Rudolf Richter, BERIT, a.s. OKNO DO PRAXE Společnost BERIT a její působení v oblasti GIS Lukáš Macur, Rudolf Richter, BERIT, a.s. 1 Skupina BERIT Firma založená v roce 1991, člen ASSECO Group od června 2007 Skupinu BERIT tvoří 3

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

P íloha.1 Výzvy k podání nabídky na služby (zpracování ÚPN SÚ Kunštát) P íloha. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. /10/OÚPS

P íloha.1 Výzvy k podání nabídky na služby (zpracování ÚPN SÚ Kunštát) P íloha. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. /10/OÚPS P íloha.1 Výzvy k podání nabídky na služby (zpracování ÚPN SÚ Kunštát) P íloha. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. /10/OÚPS Pravidla pro digitalizaci územních plán A. Požadavky : Veškeré požadavky Pravidel

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Integrujte. Sdílejte. Publikujte... Upoutejte...

Integrujte. Sdílejte. Publikujte... Upoutejte... Integrujte. Sdílejte. Publikujte... Upoutejte... Sběr, integrace a publikování prostorových a návrhových dat by nemělo být obtížné. Ani drahé. Ani trvat věčně. Autodesk MapGuide Enterprise vychází z MapGuide

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více