INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE"

Transkript

1 INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, Olomouc, Úvod Celosv tový rozvoj moderních technologií zp sobil, že internet je pro mnoho lidí hlavním zdrojem informací. Krom informací popisných (textových), obrazových (fotografie, obrázky), audiovizuálních (zvukové záznamy, videosekvence), se nov z internetu erpají nejr zn jší informace uložené ve webových mapách a mapových serverech. Pro snadnou dosažitelnost prostorových informací poskytovaných v r zných formátech, dokumentech a prost edích je nezbytné zajistit jejich korektní publikování na internetu [6]. Publikování prostorových dat v Internetu znamená více než využití programovacího jazyka pro zve ejn ní dat v globální po íta ové síti v podob umož ující prohlížení dat, p ípadn práci s nimi v desktop aplikaci i v internetové aplikaci fungující p ímo v prost edí internetu. Lokaliza ní složka prostorových dat je novým (a zárove náro ným) aspektem na zpracování. Ovšem stále nar stající kapacita a rychlost po íta ových sítí umož uje rozvoj služeb reprezentujících informace ve vizuální podob, náro n jší na p enosové kanály. Do této oblasti spadají i služby poskytující geografická data webové mapové služby. Sou asným trendem v poskytování služeb v oblasti geoinforma ních technologií (zejména GIS geografické informa ní systémy) je sdílení prostorových informací a služeb prost ednictvím komunika ních sítí jak v globálním m ítku prost ednictvím internetu, tak ve vnitropodnikové sfé e prost ednictvím intranetu. Díky rozvinutým technologiím je dnes možné p ímo poskytovat webové služby GIS, a již se jedná o jednoduché zobrazování prostorových dat a práci s mapami nebo o složité analýzy zpracovávané na serverech na základ požadavk klientské aplikace. Serverové produkty umož ují zp ístupnit prostorové informace a nástroje na jejich zpracování všem pracovník m v jakémkoli rozsahu i funkcionalit, do kancelá í i do terénu. Na Univerzit Palackého v Olomouci ( eská republika) probíhá ve spolupráci s Czech hydrometerogical institute a Vysokou školou ekonomickou v Praze výzkumný projekt Education model of e-learning for lifelong learning in selected branches of environment (E-klima). Jeho cílem je vytvo it e-learningové kurzy tematicky zam ené na klima a jeho zm nu sestávající z aktuálních a p esných informací z problematiky ochrany klimatu a životního prost edí. Hlavním úkolem kurz je poskytnou vzd lávací podklady pro r zné skupiny uživatel se zam ením na p írodov dné i spole enskov dní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické zm ny a dalších v d o Zemi. Webové služby Webové služby podle W3C jsou softwarové systémy, schopné poskytovat prost edky pro vzájemnou komunikaci a spolupráci aplikací p es po íta ovou sí. Webové služby jsou rozhraní, umož ující r znorodým aplikacím komunikaci pomocí HTTP protokolu, vým nou XML zpráv v jednotném formátu definovaném standardem SOAP. Schopnosti jednotlivých rozhraní jsou definována strojov itelným popisem v jazyce WSDL (Web Services Description Language). Metainformace o webových službách mohou být shromaž ovány v registrech a klienti mohou webové služby vyhledávat pomocí protokolu UDDI. Webové služby mohou být použity mnoha zp soby. Nej ast jšími jsou:

2 RPC (Remote procedure calls) vzdálené volání procedur. Pomocí webové služby je volána funkce s parametry definovanými v požadavku klienta, výsledek volání je oznámen v reakci na požadavek. SOA (Service-oriented architecture) servisn orientovaná architektura, kde základním prvkem komunikace není procedura, ale zpráva. Komunikace pomocí zasílání zpráv umož uje voln jší vazbu mezi systémy a je možné skrýt nepodstatné implementa ní detaily. REST (Representational State Transfer) funkcionalita je rozd lena do jednotlivých prost edk (resources) s unikátními URL, všechny prost edky sdílí uniformní rozhraní s omezenou množinu p esn definovaných operací (create, read, update, delete), prost edky mohou být reprezentovány omezenou množinou r zných formát (XML, HTML, JSON, SVG atd.). Web Map Service (WMS) je webová služba, spl ující standard vydaný OGC (Open Geospatial Consortium). Výstupem WMS jsou dynamicky vytvá ené vizuální reprezentace geodat, nikoliv data samotná. Výstupy jsou zpravidla v bitmapovém grafickém formátu (jako PNG, GIF, JPEG), m že být podporován i výstup ve vektorových formátech SVG (Scalable Vector Graphics) nebo WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). [WMSSPEC] Standard definuje dva typy webových služeb. Webová mapová služba typu Basic WMS musí implementovat dva druhy operací: GetCapabilities a GetMap. Webová mapová služba Queryable WMS musí navíc poskytovat operaci GetFeatureInfo. WMS je webová služba typu REST, je tedy svázaná s unikátním URL, na které je možno zasílat požadavky protokolem HTTP pomocí metod GET nebo POST. Metoda GET musí být dle standardu implementována povinn, metoda POST je nepovinná. Geography Markup Language GML) je standardem OGC, který využívá XML pro kódování geografických dat. GML je definováno pomocí XML Schema. Definice je modulárn rozd lena do t íd, definujících jednotlivé aspekty geografických dat (geometrická primitiva, sou adné systémy, topologii, asové a dynamické prvky, jednotky, sm ry, atd.). Je možné vytvá et a p idávat další, uživatelem definované t ídy. Pro použití v aplikacích je potom možné definovat GML profily, které potom vyžadují jen ur itou podmnožinu definovaných t íd.aktuální verze je a její specifikaci lze nalézt na adrese: [GMLSPEC] Web Feature Service WFS je standardem OGC. WFS oproti WMS neposkytuje vizualizace dat ve form obrázk ale umož uje vzdálen v distribuovaném prost edí p es HTTP protokol pracovat p ímo s geografickými daty vybraných geografickým prvk (features) v map. Datovým formátem pro vým nu geografických dat pomocí WFS je GML. Aktuální verze standardu je 1.1 a její specifikaci spolu s dalšími souvisejícími dokumenty lze nalézt na adrese: [WFSSPEC] Web Coverage Service (WCS) je standardem konsorcia OGC a je podobná služb WMS. Zatímco však WMS poskytuje data ve form obrázk, WCS umož uje p ístup ke geodat m v jejich nativní podob. Data získaná z WCS (coverages) lze tedy dále zpracovávat, analyzovat a upravovat. WCS se používá hlavn pro poskytování dat o asov prom nlivých jevech na ur itém území.[wcsspec] Keyhole Markup Language (KML) je jazyk založený na XML a byl vyvíjen primárn pro pot eby aplikace Google Earth. Dá se chápat jako dopl ující jazyk k jazyku GML v tom smyslu, že zatímco GML slouží k popisu geografických prvk zemského povrchu, hlavním ú elem KML je anotace a vizualizace t chto dat. Oba jazyky áste n sdílí zp sob popisu geografických prvk. KML obsahuje metody pro popis geografických objekt ve t ech rozm rech. Je možno popisovat geometrické objekty jako body, cesty i polygony. Také je možno vytvá et výseky zemského povrchu omezené zem pisnou ší kou a délkou. KML umož uje vytvá et vizuální styly (barvy, ikony, styly

3 popisk, ar a výplní) a p i azovat je objekt m. Každému objektu je možno p i adit textový popis (i ve form HTML i XML). [KMLSPEC] LMS Moodle LMS Moodle je softwarový balík ur ený pro podporu prezen ní i distan ní výuky prost ednictvím online kurz dostupných na internetových stránkách. Moodle je vyvíjen jako nástroj umož ující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky, umož uje i podporuje snadnou publikaci studijních materiál, zakládání diskusních fór, sb r a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkol, tvorbu online test a adu dalších inností sloužících pro podporu výuky. Jedná se o voln ši itelný software s otev eným kódem, který funguje v rámci technologií Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje formát PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle.. Moodle nabízí rozd lení kurzu do oddíl, které mohou p edstavovat bu asové úseky studia nebo tematické celky. K dispozici jsou dv kategorie nástroj - Informa ní zdroje, které jsou ur ené pro prezentaci dopl ující studijních materiál a informa ních zdroj z internetu i jiných soubor a Aktivity, které jsou ur eny pro prezentaci u iva. Informa ní zdroje nabízejí tyto možnosti: textovou stránku: jednoduchý lineární nestrukturovaný text ve Wordu webovou stránku: jednoduchou nestrukturovanou webovou stránku odkazy na internet nebo na soubory libovolného typu (v etn PowerPointové prezentace) nabídku všech složek soubor v adresá i možnost p idání nadpis pro lepší orientaci v dokumentu. Aktivity nabízí tyto základní možnosti: Fórum: diskusní fórum Kniha: program pro prezentaci strukturovaného studijního textu se dv ma úrovn mi formou webových stránek P ednáška: studijní text založený na principu programového u ení u každé sekvence u iva jsou otázky a podle typu odpov di je mu nabídnuta další sekvence. Nabídka vybraných složek z adresá e (scorm). Tento program má nejblíže k p edávání studijního balí ku v distan ním studiu. Slovník Test: program nabízí ty i typy test výb r správných odpov dí (jedné nebo více), test pravda/nepravda, p i azovací a otev ené otázky. Software je koncipován tak, že umož uje velký soubor testových otázek, ze kterého pedagog vybírá konkrétní otázky pro každý test. Testy pravda/nepravda nejsou programov do ešeny, pokud trváte na zd vodn ní odpov di. P i azovací testy nejsou do ešeny graficky. Zápisník: program pro písemné zpracování jednoduchých úkol, cvi ení a otázek k zamyšlení, které m že tutor kontrolovat, ale nehodnotí je. Úkol: program pro zpracování a následné odeslání semestrálních i jiných prací ur ených k hodnocení.

4 K t mto základním nabídkám existuje na server moodle.org velké množství dopl kových ásti. V žádné nabídce však bohužel není nástroj umož ující aktivní práci s mapami a geodaty v rozhraní Moodle. V ad dalších systém je situace obdobná (vipe DU5). V základní nabídce ani v rozší ení dostupných na moodle.org není žádný nástroj umož ující aktivní práci s geodaty. ešitelé proto p istoupili k vývoji integrace geografických informa ních systém do prost edí Moodlu. Jako ešení jsme zvolili využití produktu ArcGIS Server spole n s ultralehkými klienty (RIA). Analýza možností ArcGIS Serveru ArcGIS Server je otev ený a interoperabilní server, který podporuje široké množství aplikací. ArcGIS Server je k dispozici ve t ech úrovních funkcionality: Basic, Standard, Advanced, a ve dvou úrovních kapacity serveru: ArcGIS Server Workgroup a ArcGIS Server Enterprise. Pro zajišt ní požadavk serverových uživatel a pro pot ebu spravovat geografická data je ve všech úrovních zahrnuta technologie ArcSDE. P edstavuje kompletní serverové ešení GIS umož ující snadnou konfiguraci webových aplikací, poskytuje úplnou sadu služeb GIS: mapové služby (2D a 3D), geodatové služby, služby geoprocesingu, geokódovací služby, služby podporující SOAP, WMS (konsorcium OpenGeospatial) a KML a poskytuje kompletní vývojá ské nástroje pro.net a Java. V polovin roku 2009 firma ESRI vydala novou verzi ArcGIS Servera 9.3.1, který p ináší výrazné zrýchlení svojí mapových služeb. Podle výsledk testování [5] rychlost oproti p edcházející verzi je víc jak dvojnásobná a je porovnatelná s ArcIMS. V p edcházející verzi ArcGIS serveru byl implementovaný protokol REST, který zjednodušuje p ístup k údaj m. Dále nabízí možnost konfigurace funk n založených služeb pro uživatele a skupiny uživatel, kontrolu p ístupu a ochrana webových služeb a aplikací. Nabízí nástroje pro snadnou tvorbu mapových aplikací s využitím dynamické mapové pam ové cache. Podporuje standardní webové služby jako KML, WMS, WCS, WFS a WFS a p ístupem REST i SOAP. Také podporuje prostorové editovací úlohy pro aplikace jako p idávání, modifikování a vymazávání mapových prvk (body, linie, polygony) a serverov založené analýzy a geoprocessing zahrnujíce vektorovou, rasterovou, 3D a sí ovou analýzu stejn jako modely, skripty a nástroje. Pro vývoj RIA je klí ové zejména ArcGIS API, které poskytuje out-of-the.box mashup vybavení pro fúzi r zných webových služeb. Aktuáln poskytuje API pro klienty: JavaScript, Flex, Silverlight, dotnet, Java a Sharepoint. Services Directory poskytuje seznam služeb a možností pro jiné uživatele k nahlédnutí služba pro tvorbu obrazových výstup poskytuje optimalizovanou cestu poskytování rastrových dat klient m ve form obrázk nebo více pásmových obraz RIA a výb r frameworku pro výslednou aplikaci Soudobým trendem v oblasti publikování a následné práce s daty i kartografickými výstupy na internetu jsou ešení založené na konceptu RIA. RIA (Rich Internet Application) jsou webové aplikace na úrovni tenkého klienta (vrstva prezenta ní logiky) s funkcionalitou desktop klienta. Do webových aplikací tak p inášející nástroje a zvyklosti desktop ovládání a poskytující vyšší uživatelský komfort. Pro sv j b h vyžadují speciální prost edí, jehož úkolem je zajistit p edávání klientských požadavk do serveru. V principu se jedná o internetovou aplikaci, která se striktn nedrží tradi ního request/response paradigmatu. Klasické webové stránky, které dnes na Internetu p evládají, jsou na stran klienta tvo eny (X)HTML kódem, který je p ímo interpretován webovým prohlíže em. Každá interakce s takovouto klasickou stránkou pak znamená odeslání nového požadavku na server, který vrátí odpov v podob kódu nové stránky. To pro RIA neplatí.

5 Dostupné frameworky První prototyp ešení jak se vyhnout principu request/response p ináší AJAX. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) není žádný technologický p evrat, jedná se o fakt, že webová aplikace na stran klienta ob as asynchronn provede pomocí JavaScriptu dotaz na server. Díky tomu není t eba p i každé interakci opakovat celý request/response cyklus až k serveru a aplikace tak m že být pro uživatele výrazn živ jší [5]. Projekt e-klima Flex - Skute ná RIA za íná až technologií Flex z dílny spole nosti Adobe. Technologie se rodí už od roku 2004 a pat i nou publicitu získala až v roce 2007, kdy byla uvoln na (ve verzi 2) jako open source. Základní myšlenkou Flexu je využití technologie Flash pro uživatelské rozhraní. Díky sad nástroj, které jsou založeny na vývojovém prost edí Eclipce (též známé jako IDE), je možno velmi snadno p ipravit interaktivní uživatelské rozhraní, které pob ží v každém webovém prohlíže i s podporou Flashe. OpenLaszlo - Produkt Kalifornské spole nosti je dnes již ve verzi 4.0 a od roku 2004 má otev ené zdrojové kódy. Princip je velmi podobný pomocí XML a JavaScriptu (správn ji ECMAscriptu) si uživatel nadefinuje svou aplikaci, kterou m že následn pomocí OpenLaszlo zkompilovat do podoby Flashe. Na stran serveru je pak možno využít podporu OpenLaszlo Servletu. Silverlight - Je produkt spole nosti Microsoft vedený jako p ímý konkurent Flexu. Základ je popsán v XAML (op t XML), nad kterým je možno používat JavaScript. Výhodou je možnost použít i jiných skriptovacích jazyk (t eba dnes velmi populární Ruby), nebo snadn jší indexace v porovnání s binárním Flashem. Odrazuje ale ignorace obecn uznávaných standard (nap. SVG) a výhradní vazba na.net. Java FX - Produkt spole nosti Sun, poskytována pod GPL licencí. Funguje všude tam, kde b ží Java Runtime. Základem je jazyk JavaFX Script - staticky typovaný deklarativní skriptovací jazyk, který poskytuje snadný p ístup k r zným API z b žné Java SE. Sou asn existuje klon JavaFX Mobile, který mí í na mobilní za ízení. Projekt e-klima je ešen od roku 2007 v rámci programu VaV Ministerstva životního prost edí R pod registra ním íslem SPII/4h6/35/07 s výhledem dokon ení v roce Klade si za cíl vytvo it výukový model e-learningových kurz celoživotního vzd lávání ve vybraných oblastech životního prost edí (zam eno na klima a jeho zm nu) a tím zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prost edí. Obsahov bude vzd lávání zam eno na p írodov dné i spole enskov dní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické zm ny a v d o Zemi. ešení projektu je rozvrženo do realizace 14 díl ích úkol. Byly vymezeny t i cílové skupiny obyvatel, pro které bude sestaven výukový model a e-learningové kurzy, a to školská, resortní a ve ejná. Projekt je ešen ve spolupráci UP Olomouc, HMU a VŠE v Praze. Tematický obsah jednotlivých kurz by m l odrážet úrovn odborné gramotnosti uživatel cílových skupin (školská, resortní, ve ejná). Obsah kurz je zajišt n ve dvou základních pohledech na zm nu klimatu, a to p írodov dného (fyzikální a geografické aspekty), za které zodpovídá HMÚ, a spole enskov dního (ekonomické, právní a politické aspekty), které vytvá í VŠE. Studijní materiály jsou realizovány nejenom tradi ními formami (texty, obrázky, schémata, tabulky), ale i novými moderními formami prezentace informací (digitální mapy, družicové snímky, digitální databáze, internetové zdroje). Soub žn s tvorbou modelu a metodiky byl postupn nadefinován obsah kurz tj. bylo stanoveno, jaké konkrétní moduly budou v kurzu a z jakých kapitol a podkapitol se budou skládat. Zde odborní garanti tématu globální oteplování a zm na klimatu z HMÚ a VŠE postupn spole n vytvo ili osnovu pro e-learningový kurz ur ený pro vysokoškolskou skupinu. Z tohoto kurzu budou

6 posléze derivovány kurzy i pro ostatní cílové skupiny. Konkrétní osnova a moduly byly navrženy následovn : 1.Klimatický systém 2.Variabilita klimatu a jeho zm na 3.Dopady klimatické zm ny 4.P í iny problému, hnací síly 5.Politika a nástroje 6.Cesty ešení 7. Prototyp klienta Po analýze možností ArcGIS serveru byl pro tvorbu klienta vybrán produkt Flex. Integrace klienta b žícího na stran serveru do LMS Moodle je provedena formou innosti integrované HTML stránky bez rámce. Aplikace je koncipován jako RIA - (tenký klient s analytickými nástroji (tj. dotazu, vzdálenost výpo ty). Aplikace poskytuje základní operace s výstupy (zoom mapy, zobrazení atributy) a analytické funkce (nap. výpo et, dotazování, mapy vrstvy). Klient je programovaný nad ArcGIS Serverem. V aplika ní vrstv používáme jako aplika ní server Microsoft.NET a ArcGIS Server. ArcGIS Server ve verzi zavedl nový typ optimalizovaných webových služeb. Na tyto služby p istupujeme pomocí FLEXu protokolem REST. Testování odezvy serveru pomocí t chto služeb prokázalo podstatné zvýšení dostupnosti prostorových údaj. Na p ístup k údaj m jsou použité Microsoft.NET RIA služby. Data a služby nabízené ArcGIS Serverem jsou poskytovány do prost edí tohoto klienta pomocí webových služeb. Záv r Pro pot eby našeho projektu e-klima klient zvládá následující úlohy: Sražkové pom ry ve sv t - úkolem je vyhledat místa s maximálními a minimálními srážkovými úhrny v rámci jednotlivých kontinent, uvést lokalitu a konkrétní hodnoty. Teplotní pom ry ve sv t - úkolem je vyhledat místa s maximálními a minimálními teplotními hodnotami v rámci jednotlivých kontinent, uvést lokalitu a konkrétní hodnoty. Hlavní meteorologické stanice v R - Student ur í z mapy hlavní meteorologické stanice v R, z p ipojených údaj ur í požadované informace, jako nap. dlouhodobé teplotní pr m ry, po et tropických a ledových dn apod. V trné elektrárny - na map v trných elektráren R lokalizovat 5 nejv tších a vyhledat jejich technické parametry. Vodní elektrárny - na map vodních elektráren R lokalizovat 5 nejv tších a vyhledat jejich technické parametry. Cirkulace oceánu student má za úkol do mapy doplnit hlavní oceánské proudy, popsat je a charakterizovat. Zdroje zne išt ní REZZO - Ur ení významných zdroj zne išt ní podle mapy, nap. na úrovni celé R, kraj atd. P i budování e-learningových kurz pro otázky klimatické zm n jsme se potýkali s problémem, že námi použitý e-learningový systém Moodle nedisponuje žádnými moduly pro práci s mapami i geodaty. Absence geoinforma ních nástroj v elektronickém vzd lávání na téma geov d je výrazným nedostatkem a jeho ignorování p edstavuje citelné snížení efektivity výuky. Tento problém jsme se

7 snažili vy ešit návrhem vlastního p ístupu - integrací webov orientovaných GIS ešení do prost edí Moodle. Byl tak vytvo en prototyp tenkého klienta mapových služeb integrovaného do prost edí Moodle jako innost - integrované HTML stránka bez rámce. Pro naše ešení jsme použili technologii firmy ESRI Inc. ArcGIS Server ver Nad jeh API byl vybudován tenký klient obohacený o analytické nástroje. Klient byl postaven na architektu e RIA a jako framework byl použit Flex. Prototyp aplikace je pln funk ní a poskytuje uživateli nástroje pro práci s geodaty p ímo v prost edí Moodle. Literatura [1] Abel, K.; Bibel, U: Formatierungsrichtlinien für Tagungsbände. Format-Verlag, Bonn, [2] Abraham, N.; Bibel, U.; Corleone, P.: Formatting Contributions for LNI. In (Glück, H.I. Hrsg.): Proc. 7th Int. Conf. on Formatting of Workshop-Proceedings, New York Noah & Sons, San Francisco, 2001; S [3] Azubi, L. et.al.: Die Fußnote in LNI-Bänden. In (Glück, H.I.; Gans, G., Hrsg.): Formattierung leicht gemacht eine Einführung. Format-Verlag, Bonn, 1999; S [4] Ezgarani, O.: The Magic Format Your Way to Pretty Books, Noah & Sons, [5] Bernard, B., Rich Internet Applications v roce 2008, 2008 [6] ESRI, [7] Meier, J.D. a kol. Rich Internet Application Architecture Guide, 2008 [8] Meier, J.D. a kol. Service Architecture Guide, 2008 [9] Wikipedia, htttp://en.wikipedia.org/wiki/rich_internet_application

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více