Harmonogram školního roku 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonogram školního roku 2013/2014"

Transkript

1 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen hlavní prázdniny (sobota až neděle) nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení jmenování zadavatelů a hodnotitelů pro podzimní termín (nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací) ředitel školy MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma pro podzimní termín předání pozvánek k písemným maturitním zkouškám pro podzimní termín přípravný týden (pondělí až pátek) úvodní pedagogická porada v hod školení BOZP a PO Ing. Šindlerová konání opravných zkoušek viz rozpis zkoušek aktualizace ŠVP dle změn platných od Září termín pro předání výkazů R (o školní knihovně) a R (o úrazovosti dětí a mládeže začátek školního roku 2013/2014 (pondělí), třídnická hodina, poučení o bezpečnosti práce, seznámení se školním řádem, rozdání učebnic období pro konání písemných zkoušek (DT+PP) společné části MZ, spádová škola SŠ Havířov Prostřední Suchá adaptační kurz prvního ročníku (J. Janečková, A. Supík, D. Gwozdz ) v Kunčicích pod Ondřejníkem adaptační kurz primy (P. Štěrbová ) v Kunčicích pod Ondřejníkem (čtvrtekpátek) termín pro aktualizaci údajů předmětů a předmětových komisí na webových stránkách školy třídní exkurze IV. A (A. Bouchalová, H. Chlebečková) a oktávy (A. Supík, J. Sedlařík) do Prahy termín uvolnění výsledků didaktických testů všem školám současně ústní maturitní zkoušky na SŠ v Havířově-Suché předsedkyně mat. komise J. Janečková a na Gymnáziu Ostrava-Hladnov předseda D. Šebesta ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZ v podzimním období se konají v učebně společenských věd (středa) od 8:10 hod. uvolnění maturitního vysvědčení pro žáka škole, která zaslala do CERMATu výsledky všech úspěšně vykonaných zkoušek jednotlivého žáka - vždy nejpozději 2. pracovní den po odeslání všech žákových výsledků uvolnění protokolu o výsledcích společné části MZ pro žáka škole, která zaslala do CERMATu výsledky zkoušek společné části MZ žáka - vždy nejpozději 2. pracovní den po odeslání výsledků žáka školou porada ředitelů SŠ termín pro předání obvyklých písemností (vyplněné třídní knihy, podklady do třídních výkazů, plány a zápisy předm. komisí, tematické plány, poučení o bezpečnosti, souhlas s pořizováním dokumentace o studentech apod. (středa) provozní porada ve hod. v učebně biologie 1

2 státní svátek Den české státnosti (sobota) Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky zveřejnění školního seznamu literárních děl ředitel školy (platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu) CERMAT zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů z ČJ prostřednictvím informačního systému Centra, a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná sběr dat ze školních matrik září počátek kurzu tance a společenského chování II. A, II. B, sexta - projekt Partnerství ve vzdělávání - Seminář pro VP MU Brno (R. Kučerová) - informační beseda pro maturitní ročníky Vzdělávací institut Sokrates Říjen žádost o dotaci v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol termín pro předání výkazu R (o ředitelství škol) termín pro předání výkazu M 8 (o střední škole) termín pro předání Výroční zprávy gymnázia provozní porada ve hod. v učebně biologie podzimní prázdniny (úterý, středa) státní svátek Den vzniku samostatného československého státu (pondělí) zveřejnění témat pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy (Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění) - seznámení žáků s tématy příslušných profilových zkoušek - vzdělávací akce pro maturitní ročníky NSZ Scio (R. Kučerová) - objednávka UN s přehledem o VŠ pro maturanty (R. Kučerová) Listopad zahájení inventarizace Volba povolání burza škol ve Společenském domě Reneta hod krajská soutěž v sudoku (org. J. Molnárová, J. Janečková) Německo (Bad Kissingen) 14 žáků + I. Vlčková, společný projekt se studenty z gymnázia v Pirně je zajištěn organizací pro rozvoj českoněmeckých vztahů Tandem státní svátek Den boje za svobodu a demokracii (neděle) pedagogická rada ve hod. a třídní schůzky rodičů (17.00 hod.) XVII. stužkovací ples závěrečného ročníku (sobota) - veletrh VŠ Gaudeamus Brno - seminář z chemie pro žáky Havířova a okolí (pořádá GKH) 2

3 - exkurze Den otevřených dveří na Akademii věd v Praze (Y. Pufferová, A. Chupáč), seminaristé z chemie III. a IV. ročníku - exkurze do Vídně (R. Jandorová) - oblastní kolo soutěže Pišqworky (J. Janečková) Prosinec termín pro podání přihlášky žáka k maturitní zkoušce Den otevřených dveří (středa, 12:00-17:00 hodin) ukončení inventarizace (pátek) předání přihlášky k jarnímu termínu MZ do IS Certis ředitel školy provozní porada ve hod. v učebně biologie vánoční koncert školy v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích v hod. (S. Mokrošová ) poslední den výuky před vánočními prázdninami (pátek) vánoční prázdniny (sobota až neděle) MŠMT určí jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - beseda ze zástupci partnerské školy MU Brno, pro zájemce III.A. B, septimy, oktávy a IV. A Leden státní svátek Nový rok (středa) lyžařský výcvikový kurz I. A a kvinty - Velké Karlovice zahájení vyučování po vánočních prázdninách (pondělí) Den otevřených dveří (středa, 12:00-17:00 hodin) ukončení příjmu přihlášek do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám zaslání návrhu na Medaili MŠMT. Tu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy jedenkrát ročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Lhůta pro podání návrhů MŠMT je nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku leden březen přípravné kurzy pro uchazeče o studium uzavření klasifikace za první pololetí školního roku (pondělí, 14:00 hodin) pedagogická rada (středa) - třídní schůzky rodičů žáků primy kvarty v hod konec prvního pololetí školního roku (pátek), třídnická hodina, rozdání vysvědčení termín pro rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pro stanovení kritérií přijímacího řízení a o termínech konání přijímací zkoušky jednodenní pololetní prázdniny (pátek) - beseda ze zástupci VŠB-TU, pro zájemce III.A, B, septimy, oktávy a IV. A Únor lyžařský výcvikový kurz sekundy Bílá jarní prázdniny provozní porada ve hod. v učebně biologie 3

4 28. 2 termín pro předání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rozbor hospodaření školy termín pro předání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací jmenování předsedů zkušebních komisí na příslušných školách - Krajský úřad jmenování maturitních komisařů na příslušné školy CERMAT - testy kariérového poradenství k volbě povolání pro II. a III. ročník Březen XLI. Reprezentační ples Gymnázia termín pro odevzdání anotací volitelných předmětů pro školní rok 2014/2015 (pondělí ) termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na Gymnáziu stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné části MZ ředitelem školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním provozní porada ve hod. učebně biologie biologicko-geografická exkurze pro žáky seminářů (L. Smilovský) jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro jarní zkušební období uzavření přihlášek volitelných předmětů pro školní rok 2014/ odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z ČJ - žák MŠMT určí konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v následujícím školním roce MŠMT zveřejní kritéria hodnocení maturitních zkoušek - exkurze do Anatomického muzea, 1. lékařská fakulta UK v Praze (Chupáč) Duben jmenování zadavatelů a hodnotitelů ředitel školy (nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací) seznámení žáků s PUP s úpravami podmínek konání maturitní zkoušky ředitel školy pedagogická rada a třídní schůzky rodičů (17.00 hod.) velikonoční prázdniny státní svátek Velikonoční pondělí termín pro konání přijímacích zkoušek na gymnázium pro školní rok 2014/ poslední den výuky tříd IV. A a oktávy před maturitními zkouškami, předání vysvědčení (pátek) první část studijního volna tříd IV. A a oktávy k přípravě na maturitní zkoušky (pondělí středa) termín pro předání výkazů S 8a -01 (o střední škole) - poznávací zájezd do Itálie Verona, Benátky (R. Jandorová) - biologicko-geografická exkurze (L. Smilovský) Květen státní svátek Svátek práce (čtvrtek) (dle termínu ústních zkoušek) - rozhodnutí o prodloužení doby na přípravu ústní zkoušky (nejpozději 14 dnů před započetím zkoušky, předseda zkušební maturitní komise) 4

5 maturitní zkoušky v jarním zkušebním období termín pro konání didaktických testů a písemných prací státní svátek - Den vítězství (čtvrtek)) provozní porada ve hod. v učebně biologie Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu výsledků didaktického testu termín pro konání ústních zkoušek společné části a profilové části maturitních zkoušek druhá část studijního volna tříd IV. A a oktávy (dle termínu ústních zkoušek) - stanovení hodnocení profilových zkoušek ředitel školy (nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise) ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky tříd IV. A a oktávy slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům tříd IV. A a oktávy v obřadní síni Zámečku Havířov v hod. Červen třídní exkurze zpřístupnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání termín pro konání sportovně turistických kurzů schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků (středa, hod.) uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku (pátek, 12:00 hodin) pedagogická rada (pondělí hod.) Chemie na Slezkoostravském hradě (reprezentace GKH) termín pro podání přihlášky žáka k MZ pro podzimní období předání přihlášky k podzimnímu termínu MZ do IS Certis ředitel školy konec školního roku, třídnická hodina, rozdání vysvědčení (pátek) jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro podzimní zkušební období jmenování maturitních komisařů na příslušné školy pro podzimní zkušební období CERMAT stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné části a profilové části v podzimním termínu ředitelem školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním odevzdání seznamu literárních děl z ČJ pro podzimní termín žák - testy inteligence pořádané společností Mensa ČR, pro zájemce (R. Kučerová) Červenec, srpen, září hlavní prázdniny (sobota až neděle) stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy MŠMT stanoví JZS pro podzimní termín jmenování zadavatelů a hodnotitelů pro podzimní termín ředitel školy přípravný týden (pondělí až pátek) začátek školního roku 2014/2015 (pondělí) 5

6 podzimní zkušební období pro maturitní zkoušky Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části Didaktické testy a písemné práce společné části v podzimním období Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům Ústní zkoušky společné části v podzimním období Poznámka: Harmonogram je pouze rámcový. Některá data mohou být změněna v závislosti na legislativních změnách. Harmonogram bude postupně upřesňován měsíčními plány. V Havířově dne Petr Šimek.. ředitel školy 6

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark Agentura zprostředkování práce a kariérního poradenství,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce na školní rok 2015-2016

Plán práce na školní rok 2015-2016 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Plán práce na školní rok

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Předkládá: Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, září

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Příloha č. 1 Organizační schéma

Příloha č. 1 Organizační schéma Příloha č. 1 Organizační schéma Příloha č. 2 Vedení školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Vedení školy Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy: Zástupce ředitelky školy Vedoucí předseda

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Maturitní zkouška v souvislostech

Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech 140509 8.1.1 Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné

Více