ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA IČ, TDS a koordinátor BOZP v rámci projektů Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona ZADAVATEL: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ IČ: (ve vztahu ke všem částem veřejné zakázky)

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI, DALŠÍ INFORMACE ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKACE DODAVATELŮ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ LHŮTA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE SEZNAM PŘÍLOH... 15

3 1. Identifikační údaje o zadavateli, další informace 1.1. Základní údaje o zadavateli Zadavatelem ve vztahu ke všem částem veřejné zakázky je: název: Moravskoslezský kraj sídlo: 28. října 117, Ostrava IČ: DIČ: CZ Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s tímto zadávacím řízení je Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje Kontaktní osoby zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s 151 zákona pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k příjímání případných námitek dodavatelů, zájemců a uchazečů o veřejnou zakázku dle 110 zákona. 2. Účel a předmět veřejné zakázky 2.1. Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zajištění výkonu inženýrské činnosti při realizaci staveb v rámci projektů Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, III, IV, VI, VII (dále jen projekty ). Projekty budou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Cílem těchto projektů je modernizace sportovišť, aktivní využívání volného času dětí a mládeže a podpora komunitní role škol Klasifikace předmětu veřejné zakázky V souladu s ustanovením 47 zákona zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

4 kód CPV Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce kód CPV Technicko-inženýrské služby kód CPV Poradenské inženýrství a stavební služby kód CPV Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví 2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí ve smyslu 98 zákona. Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí: ČÁST 1. část 2. část 3. část 4. část 5. část Název "Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, rekonstrukce sportovního areálu - výběr TDS a BOZP" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I" "Střední škola prof. Z. Matějčka, Ostrava, rekonstrukce bazénu" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I" "Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, rekonstrukce sportovního areálu" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I" "Střední průmyslová škola stavební, Havířov, rekonstrukce sportovního areálu" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III" "Střední průmyslová škola, Karviná, rekonstrukce sportovního areálu" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III" Předpokládaná hodnota VZ bez DPH s DPH ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,20 Kč 6. část "Gymnázium Hladnov, rekonstrukce sportovního hřiště" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III" ,00 Kč ,20 Kč 7. část "Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV" ,00 Kč ,00 Kč 8. část "Střední škola, Havířov Prostřední Suchá, rekonstrukce školního hřiště" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI" ,00 Kč ,00 Kč 9. část "Gymnázium, Třinec, rekonstrukce školního hřiště" projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII" ,00 Kč ,00 Kč

5 Celkem předpokládané náklady veřejné zakázky ,00 Kč ,00 Kč Zadavatel nepředpokládá, že nabídková cena uchazeče svou výší překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou pro jednotlivé části veřejné zakázky. Navrhne-li uchazeč ve své nabídce nabídkovou cenu, která svou výší překročí předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky, bude nabídka takového uchazeče vyřazena dle 76 odst. 1 zákona a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen dle 76 odst. 6 zákona Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu inženýrské činnosti (dále též jen jako inženýrská činnost ), a to včetně výkonu technického dozoru stavebníka (dále též jen jako TDS ) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen jako BOZP ) na staveništích při realizaci projektů, resp. dílčích částí veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na devět (9) částí ve smyslu 98 zákona. Uchazeč může podat nabídku pro jednu nebo více částí veřejné zakázky První část veřejné zakázky nazvaná: Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, rekonstrukce sportovního areálu projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I informace jsou uvedeny v Příloze č. 1a této zadávací dokumentace Druhá část veřejné zakázky nazvaná: Střední škola prof. Z. Matějčka, Ostrava, rekonstrukce bazénu projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I Předmětem stavby je rekonstrukce bazénu v areálu střední školy. Bližší informace jsou uvedeny v Příloze č. 2a této zadávací dokumentace Třetí část veřejné zakázky nazvaná: Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, rekonstrukce sportovního areálu projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I informace jsou uvedeny v Příloze č. 3a této zadávací dokumentace Čtvrtá část veřejné zakázky nazvaná: Střední průmyslová škola stavební, Havířov,

6 rekonstrukce sportovního areálu projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III informace jsou uvedeny v Příloze č. 4a této zadávací dokumentace Pátá část veřejné zakázky nazvaná: Střední průmyslová škola, Karviná, rekonstrukce sportovního areálu projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III informace jsou uvedeny v Příloze č. 5a této zadávací dokumentace Šestá část veřejné zakázky nazvaná: Gymnázium Hladnov, rekonstrukce sportovního hřiště projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III informace jsou uvedeny v Příloze č. 6a této zadávací dokumentace Sedmá část veřejné zakázky nazvaná: Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV informace jsou uvedeny v Příloze č. 7a této zadávací dokumentace Osmá část veřejné zakázky nazvaná: Střední škola, Havířov Prostřední Suchá, rekonstrukce školního hřiště projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI informace jsou uvedeny v Příloze č. 8a této zadávací dokumentace Devátá část veřejné zakázky nazvaná: Gymnázium, Třinec, rekonstrukce školního hřiště projekt Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII informace jsou uvedeny v Příloze č. 9a této zadávací dokumentace. Dále jednotlivě také jako stavba nebo souhrnně jako stavby Výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb v rozsahu TDS bude zajištěn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při realizaci staveb bude zajištěn dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

7 při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Bližší podmínky předmětu plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky jsou obsaženy v Přílohách č. 1a až 9a této zadávací dokumentace. 3. Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena bezprostředně po ukončení tohoto zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky v příslušné části veřejné zakázky. Zahájení jednotlivých staveb se předpokládá v níže uvedených lhůtách: a) K první části veřejné zakázky Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, rekonstrukce sportovního areálu, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 6 kalendářních měsíců, b) K druhé části veřejné zakázky Střední škola prof. Z. Matějčka, Ostrava, rekonstrukce bazénu, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 6 kalendářních měsíců, c) K třetí části veřejné zakázky Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, rekonstrukce sportovního areálu, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 4 kalendářní měsíce, d) K čtvrté části veřejné zakázky Střední průmyslová škola stavební, Havířov, rekonstrukce sportovního areálu, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 4 kalendářní měsíce, e) K páté části veřejné zakázky Střední průmyslová škola, Karviná, rekonstrukce sportovního areálu, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 6 kalendářních měsíců, f) K šesté části veřejné zakázky Gymnázium Hladnov, rekonstrukce sportovního hřiště, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 5 kalendářních měsíců g) K sedmé části veřejné zakázky Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 14 kalendářních měsíců h) K osmé části veřejné zakázky Střední škola, Havířov Prostřední Suchá,

8 rekonstrukce školního hřiště, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 5 kalendářních měsíců i) K deváté části veřejné zakázky Gymnázium, Třinec, rekonstrukce školního hřiště, předpokládaný termín zahájení a předpokládaná délka trvání stavebních prací 5 kalendářních měsíců Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby zadavatelem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vydání kolaudačního souhlasu stavby nebo do zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona o dani z příjmů a pokynu Ministerstva financí D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 4. Místo plnění veřejné zakázky 4.1 Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky jsou staveniště jednotlivých staveb (viz katastrální území vymezená v projektové dokumentaci uvedené v Přílohách č. 1 až 9 této zadávací dokumentace). 4.2 Prohlídka místa plnění Vzhledem k charakteru služeb, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, zadavatel nepředpokládá konání prohlídky místa plnění. Dodavatelé jsou však oprávněni písemně požádat zadavatele o konání prohlídky místa plnění, kterou zadavatel umožní v termínu, který dodavatelům sdělí formou dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s 49 zákona. Písemná žádost dle tohoto odstavce musí být doručena na adresu kontaktní osoby uvedené v čl. 1. této výzvy, a to nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 5. Kvalifikace dodavatelů Požadavky na kvalifikaci vymezil zadavatel ve výzvě k podání nabídek a k prokázání kvalifikace. 6. Obchodní a platební podmínky 6.1 Uchazeč je povinen podat samostatný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění té části (částí) veřejné zakázky, pro niž podává nabídku. Pro tento účel zadavatel přikládá

9 samostatné vzorové návrhy smluv pro každou z 9 částí veřejné zakázky, které tvoří Přílohy č. 1b až 9b zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen vždy použít ten vzorový návrh smlouvy, který se vztahuje k té části veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává svoji nabídku. 6.2 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. 6.3 Uchazeč doplní předpokládané údaje do Příloh č. 1b až 9b této zadávací dokumentace (závazného vzorového návrhu smlouvy) podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat k návrhu smlouvy přílohy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá. 6.4 Uchazeč je povinen upravit vzorový návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé dále povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky zhotovitel zkratkou zhotovitelé ), a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy. 6.5 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k návrhu smlouvy originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 6.6 V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel v příloze návrhu smlouvy uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Uchazeč je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele(ů). Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky včetně jejich procentuálního vyjádření ve vztahu k objemu stavebních nákladů celého plnění veřejné zakázky, které má

10 v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. V případě, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí však tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče v rámci zadávacího řízení; zadavatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 6.7 Omezení výše odpovědnosti za škodu, jakož i sankcí uvedených v této zadávací dokumentaci, se nepřipouští. Nepřipouští se jakékoliv ujednání smlouvy, které by předem omezovalo výši škody, kterou lze při porušení smlouvy předvídat. 6.8 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle 76 odst. 1 zákona. 6.9 Zadavatel uzavře příslušné smlouvy pro jednotlivé části veřejné zakázky za předpokladu, že projekty budou přijaty k financování z evropských finančních zdrojů. Pokud projekty nebudou přijaty k financování z evropských finančních zdrojů, nejsou smlouvy rozpočtově kryty. V takovém případě zadavatel zruší dotčené zadávací řízení v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona. 7. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 7.1 Základní požadavky zadavatele Celková nabídková cena bude v nabídce uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky v Kč. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s řádným plněním veřejné zakázky, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá, nebo jakožto odborník ve vztahu k předmětu plnění mohl předpokládat, a to bez ohledu i na případné prodloužení doby výstavby. Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce nabídkovou cenu za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou podává nabídku, a to v následující struktuře: název veřejné zakázky Uchazeč doplní název příslušné části veřejné zakázky Název části veřejné zakázky Cena bez DPH (Kč) Výše DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)

11 Nabídková cena za výkon inženýrské činnosti, s výjimkou funkce koordinátora BOZP, za celou dobu plnění dle čl. 3. zadávací dokumentace Nabídková cena za výkon funkce koordinátora BOZP za celou dobu plnění dle čl. 3. zadávací dokumentace Celková nabídková cena za výkon inženýrské činnosti za celou dobu plnění dle čl. 3. zadávací dokumentace Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu ve shora uvedeném členění, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. 71 a ust. 76 zákona). Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bez DPH navržená uchazečem nesmí překročit předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává svou nabídku, uvedenou v čl. 2.3 této zadávací dokumentace. Navrhne-li uchazeč ve své nabídce nabídkovou cenu, která svou výší překročí předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky, bude nabídka takového uchazeče vyřazena dle 76 odst. 1 zákona a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen dle 76 odst. 6 zákona. Předložená nabídková cena bude: celkovou cenou za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky (příslušné části veřejné zakázky), maximální a její překročení je nepřípustné, a obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady poskytovatele nutné pro poskytnutí příslušných služeb. 7.2 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. 8. Hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 78 a 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, a to ve všech částech veřejné zakázky.

12 Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovená uchazečem v souladu s čl. 7. této zadávací dokumentace. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9. Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. V případě, že tato zadávací dokumentace nestanoví výslovně jinak, vztahují se její jednotlivá ustanovení na všechny části této veřejné zakázky. 10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat v písemné formě ( ové na k osobě uvedené v odst. 1.2 této zadávací dokumentace. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří si o zadávací dokumentaci požádali, a to prostřednictvím u. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 11. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 11.1 Nabídky se podávají pro každou z devíti částí veřejné zakázky samostatně, písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče (či jinou oprávněnou osobou), je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky a částí veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána s uvedením výzvy Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny

13 - identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona, - kontaktní adresu pro písemný styk včetně ové adresy mezi uchazečem a zadavatelem, resp. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi, - údaj o tom, pro které části je nabídka podávána, - celkovou nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky, pro niž uchazeč podává nabídku, - příp. další údaje Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou Uchazeč předloží nabídku v originále a dobrovolně pro lepší orientaci zadavatele případně i v 1 kopii, přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, další případný výtisk bude označen jako Kopie. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace na CD mají pouze informativní povahu. Každý uchazeč předloží návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (*.doc) Nabídka musí být pro každou část veřejné zakázky předložena v následující struktuře: krycí list nabídky, obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, doklady prokazující splnění kvalifikace (předkládá-li nabídku více dodavatelů společně rovněž smlouvu o solidární odpovědnosti podle 51 odst. 6 zákona); v případě, že uchazeč podává svoji nabídku pro více částí této veřejné zakázky, postačí pro účely prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle čl a 6.2. výzvy, pokud uchazeč vloží doklady, jimiž prokazuje uvedené části kvalifikace, pouze do jedné ze svých nabídek. To neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. d) zákona, kdy příslušný doklad o odborné způsobilosti osoby koordinátora BOZP musí být vložen v nabídce k té části veřejné zakázky, pro kterou bude dotčená osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP, nabídková cena (v požadovaném členění dle toho, pro kterou část veřejné zakázky uchazeč podává svou nabídku),

14 podrobný popis a specifikace nabízeného plnění (dle toho, pro kterou část veřejné zakázky uchazeč podává svou nabídku), návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem, případné identifikační údaje o subdodavateli - prohlášení o subdodavatelích, ostatní dokumenty, informace o celkovém počtu listů nabídky Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy Požadavky na formu nabídky uvedené v odst až zadávací dokumentace mají doporučující charakter. 12. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 150 dnů a začíná běžet v souladu s 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 13. Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne v 9:00 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Místnost, v níž se bude konat otevírání obálek s nabídkami, bude účastníkům sdělena v týž den na recepci zadavatele. 14. Další podmínky a práva zadavatele 14.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s 84 zákona V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, popřípadě s uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě změny v kvalifikaci uchazeče se postupuje dle 58 zákona Zadavatel nepřipouští varianty nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

15 15. Seznam příloh Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: Příloha č. 1a č. 9a Technické podmínky a podklady podle ust. 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění + návrh smluv o dílo, které budou uzavřeny s vybranými zhotoviteli jednotlivých staveb (v elektronické podobě) Příloha č. 1b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 1. část Příloha č. 2b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 2. část Příloha č. 3b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 3. část Příloha č. 4b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 4. část Příloha č. 5b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 5. část Příloha č. 6b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 6. část Příloha č. 7b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 7. část Příloha č. 8b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 8. část Příloha č. 9b Závazný vzorový návrh mandátní smlouvy pro 9. část V Ostravě dne 15. února 2012 Moravskoslezský kraj právně zastoupený MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Mgr. Barbara Duksová v. r. na základě plné moci

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Dodávka osobních služebních automobilů

Dodávka osobních služebních automobilů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka osobních služebních automobilů Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Technické specifikace V souladu s ustanovením 18 odst. 3

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více