OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY OSTRAVA

2 Obsah : Část A Materiály k projednání a schválení 1. Návrh jednacího řádu 2. Výsledek hospodaření OTU ČSTV a VV za rok 2010, Rozdělení finančních příspěvků pro TJ-SK na rok 2010,2011 na údržbu a provoz. 4. Rozpočet výdajů regionální kanceláře OTU ČSTV za rok 2010, Návrh na usnesení Část B - Materiály na vědomí 1. Přehled o poskytnutých příspěvcích TJ-SK za rok 2007,2008,2009,2010, Přehled o členské základně TJ-SK za rok 2010,2011 2

3 Část A 1. Návrh JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY OSTRAVSKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ UNIE Pracovní předsednictvo Čl. l 1. Jednání valné hromady řídí jeho předsednictvo, které tvoří: - 1 zástupce komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů - 1 zástupce komory městských sportovních svazů - 2 zástupci výkonného výboru Ostravské tělovýchovné unie - zástupce revizní komise Ostravské tělovýchovné unie - zástupce VV ČSTV 2. Zástupci komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů, městských sportovních svazů, výkonného výboru a revizní komise jsou voleni veřejným hlasováním. Ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. Čl. II 1. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 2. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění hladkého průběhu jednání. Delegáti valné hromady Čl. III 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. Delegáti tělovýchovných jednot a sportovních klubů musí být pověřeni mandáty své TJ-SK, delegáti městských sportovních svazů musí být pověřeni mandátem svého svazu. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší jak 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti tělovýchovných jednot a sportovních klubů a městských sportovních svazů společně. K přijetí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 3

4 4. Delegát má právo hlasovat a dbát pokynů pracovního předsednictva a předsedajícího, týkajících se průběhu jednání. 1. Práva delegátů valné hromady mají přítomní členové výkonného výboru s výjimkou práva hlasovat. Na jednání valné hromady mohou vystoupit předsedové komisí, zřízených výkonným výborem Ostravské tělovýchovné unie ČSTV. Čl. IV 2. K jednání valné hromady mohou být přizvaní hosté, kteří mohou vystoupit v diskuzi. Mandátová komise Čl. V 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy, jeden člen zastupuje komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jeden člen zastupuje komoru městských sportovních svazů, jeden člen výkonného výboru a všichni jsou voleni delegáty obou komor najednou. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada schopná se usnášet. Komise pověří ze svého středu člena, který přednese zprávu. Návrhová komise Čl. VI 1. Valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy, jeden člen zastupuje komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jeden člen zastupuje komoru městských sportovních svazů, jeden člen výkonného výboru, všichni jsou voleni delegáty obou komor najednou. 2. V zásadních záležitostech valné hromady se rozhoduje usnesením. Návrh usnesení předkládá pověřený člen návrhové komise. O předložených návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. 3. K platnosti návrhu usnesení valné hromady je zapotřebí pro jeho přijetí nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců TJ-SK a městských sportovních svazů. 4. V případě usnesení o zániku OTU a vypořádání jejího majetku je však nutný souhlas nejméně dvou třetin z přítomné alespoň poloviny oprávněných zástupců při zasedání valné hromady, jak v komoře TJ-SK, tak v komoře městských sportovních svazů. 4

5 2. Výsledek hospodaření Ostravské tělovýchovné unie ČSTV a VV OTU Rekapitulace příjmy: Kč ,10 Kč ,10 Kč Rekapitulace výdaje: Kč ,70 Kč ,70 Kč Přebytek: ,40 Kč za rok 2010 Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu úspora 5.516,--Kč Spotřeba energií Spotřeba za energie přečerpáno ,30 Kč vyúčtování plynu Spotřeba energií Hornická Nerozpočtováno čerpáno ,50 Kč následně bude hrazeno /směnka na 500 tis. Kč/ Opravy a údržba Položka přečerpána oprava sociálního zařízení /1, ,--Kč/ Opravy a údržba Hornická Nerozpočtováno čerpáno 2.894,--Kč /oprava zářivek, revize HP/ Cestovné, schůze Cestovné, schůze úspora 1.143,--Kč Propagace Nečerpáno úspora 3.405,--Kč Ostatní služby Čerpání této položky nižší o ,--Kč - úspora Mzdy Nečerpáno 2.800,-- Kč úspora Ostatní osobní náklady Nečerpáno 9.200,--Kč úspora. 5

6 524 - Zákonné soc. pojištění Nečerpáno 6.200,--Kč sníženo procento v odvodu za zaměstnavatele na 25%, původně rozpočet byl na 26% Zákonné zdravotní pojištění Čerpání v souladu s rozpočtem Sociální fond Nečerpáno 2.256,--Kč úspora Daň z nemovitosti Nerozpočtováno čerpáno 3.364,--Kč/bude hrazeno viz pol. 502 Spotřeba energií Hornická Inkaso Čerpáno v souladu s rozpočtem Daň z převodu nemovitosti Částka činí ,--Kč Pojištění Hornická Nerozpočtováno čerpáno 9.075,--Kč/viz položka 502 spotřeba energií Hornická Jiné ostatní náklady Položka přečerpána o ,90,--Kč, TEAMGYM SG, což se projeví v položce 692 Příspěvek Magistrát, sponzoři, 649 reklama Zprostředkování prodeje Hornická realitní kancelář 3% Nerozpočtováno. Částka za zprostředkování činí Kč Zůstatková cena prodaného majetku/hornická Zůstatková cena činí 3, ,--Kč. 588 Mimořádné náklady Mimořádné náklady ,--Kč. 595 Daň z příjmů právnických osob Daň činí ,--Kč. 581/01/06 Příspěvek TJ-SK z vlastních zdrojů /Sazka/ 2006 Příspěvek činil ,--Kč. 581 /02 -Příspěvek TJ-SK na údržbu ze SR Čerpáno v souladu s rozpočtem částka 1, ,--Kč. 581/022 - Příspěvek TJ-SK na provoz TVZ ze SR Čerpáno v souladu s rozpočtem částka ,--Kč. 591/01 - Příspěvek na činnost TJ,SK ze SR/DPH/ Příspěvky byly poskytnuty ve výši 1, ,--Kč. 6

7 Celkové výdaje byly oproti rozpočtu vyšší o ,70 Kč. Příjmy: Nájmy Příjmy této položky nižší o ,10 Kč Úroky Položka v souladu s rozpočtem Ostatní jiné výnosy Položka vyšší o ,--Kč reklama na TEAMGYM 652 Prodej Hornická 54 Příjem za prodej činí 12, ,--Kč 681/ Dotace na činnost z vlastních zdrojů 2006 Dotace činí ,--Kč 681/ Dotace na činnost z vlastních zdrojů 2008 Dotace činí ,--Kč. 681/01/10 Dotace na činnost OTU z vlastních zdrojů 2010 Dotace činí ,20Kč. 691/01/10 Dotace na činnost OTU/DPH Dotace činí ,--Kč. 691/01 - Dotace na činnost TJ-SK ze SR/DPH Dotace činí 1, ,--Kč Dotace ze SR na údržbu Dotace činí 1, ,--Kč Dotace na provoz ze SR Dotace činí ,--Kč Dotace od právnických osob Nerozpočtováno dotace činí Kč /SMO, dary/ Celkové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o ,10 Kč. 7

8 Rozpočet VV OTU se skutečností za k Výdaje: Rozpočet V tis.kč Skutečnost V Kč Účet Název účtu syntetika analytika syntetika analytika 501 Spotřeba materiálu 58, ,0 2 pro údržbu a opravu nemov. majetku pro údržbu a opravu movitého 6 majetku 5 spotřeba ostatního materiálu 58, ,0 502 Spotřeba energií Hornická ,5 teplo, el. energie ,5 502 Spotřeba energií 214, ,3 1 elektrická energie 48, ,0 2 plyn 158, ,3 4 vodné 8, ,0 511 Oprava a údržba 20, ,0 8

9 1 nemovitého majetku 20, , Oprava a údržba Hornická 2 894,0 nemovitého majetku 2 894,0 512 Cestovné, schůze 32, ,0 1 cestovné 15, ,0 2 schůze 17, ,0 513 Propagace 12, ,0 1 reprefond 2, ,0 2 propagace 10, ,0 518 Ostatní služby 300, ,0 4 odvoz odpadu 5, ,0 6 stočné (voda) 10, ,0 7 poradenství 150, ,0 opravy 8 PC,ověř.listin,deaktiv.tel.apod.,perm 135, ,0 521 Mzdy 550,0 550, , , Ostatní osobní náklady 76,0 76, , ,0 524 Zákonné pojištění 192, ,0 1 sociální 143, ,0 3 zdravotní 49, ,0 528 Sociální fond 33, ,0 1 tvorba sociálního fondu 11, ,0 2 stravování 22, ,0 9

10 538 Inkaso 1, ,0 2 rozhlasové a televizní poplatky 1, ,0 532 Daň z nemovitosti 3 364, ,0 549 Pojištění Hornická 9 075, ,0 538 Daň z převodu nemovitosti , ,0 549 Jiné ostatní náklady 386, ,9 1 zákonné pojištění majetku a osob 2, ,0 2 ostatní pojištění majetku a osob 19, ,0 3 poplatky Komerční bance 25, ,2 Sport pro všechny,sportuj s námi ze 4 SR 100, ,3 5 poštovné 20, ,0 6 telefonní poplatky 70, ,4 7 příspěvek CISO 150, ,0 549 Zprostředkování prodeje , , Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku , ,0 588 Mimořádné náklady , , Daň z příjmů právnických osob , ,00 Výdaje celkem: 1 876, , ,70 10

11 Příjmy: v tis.kč v Kč 602 Nájmy 287,0 287, , ,9 644 Úroky 5,0 5, , ,0 649 Ostatní jiné výnosy 460, ,0 2 ostatní výnosy - reklama 190, ,0 3 příspěvek OTU na CISO 150, ,0 4 za služby pro CISO 120, ,0 652 Prodej Hornická , , Sport pro všechny, Sportuj s námi 100,0 100, , ,0 681 O Příspěvek ze spol. zdrojů SAZKA , ,0 Příspěvek ze spol. zdrojů SAZKA , , Příspěvek z MF ČR 319,1 319, , , Příspěvek SAZKA ,2 705, , ,2 692 Přísp. Magistrát MO , ,0 Příjmy celkem : 1 876, , , ,10 Výdaje v tis.kč v Kč 581/02 Přísp.TJ-SK ze SR údržba 1 055, ,0 581/022 Přísp.TJ-SK ze SR provoz TVZ 876, ,0 591/01 Přísp.na čin. SR/DPH/ 1 696, ,0 581/06 1 Příspěvek TJ-SK vl. zdroje ,0 11

12 581/10 Příspěvek TJ-SK vl. zdroje 2010 Výdaje celkem 3 628, ,0 Příjmy v tis.kč v Kč 691/02 Dotace TJ-SK ze SR údržba 1 055, ,0 691/022 Dotace TJ-SK ze SR provoz TVZ 876, ,0 691/09 Dotace na čin./dph/ SR 1 696, ,0 681/08 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje /06 1 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje ,0 681/10 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje 2010 Příjmy celkem 3 628, ,0 Rekapitulace příjmy: 5504, ,1 Rekapitulace výdaje: 5504, ,7 Přebytek: ,4 12

13 ýsledek hospodaření Ostravské tělovýchovné unie CSTV a VV OTU Rekapitulace příjmy: ,--Kč ,30 Kč ,30 Kč Rekapitulace výdaje : Kč ,30 Kč ,30 Kč Schodek: ,--Kč za rok 2011 Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu přečerpáno ,--Kč/permanentní vstupenky HC Vítkovice STEEL,kopírovací stroj/ Spotřeba energií Spotřeba za energií čerpání nižší o ,50 Kč./úspora/ Opravy a údržba Položka přečerpána oprava sociálního zařízení, kamerový systém/ ,50kč/ Cestovné, schůze Cestovné, schůze - nečerpáno o ,--Kč.Neproběhla VH OTU Propagace Nečerpáno 7.743,--Kč./Úspora/ Ostatní služby Čerpání této položky vyšší o 9.467,--Kč Mzdy Čerpání nižší o ,--Kč odchod do důchodu 2 zaměstnanců Ostatní osobní náklady Přečerpáno 8.800,--Kč Zákonné soc.pojištění Čerpání nižší o ,--Kč viz položka Mzdy/ Zákonné zdravotní pojištění Čerpání nižší o ,--Kč viz položka Mzdy/ Sociální fond Nečerpáno ,--Kč úspora Inkaso Čerpáno v souladu s rozpočtem Jiné ostatní náklady Položka přečerpána o ,30 Kč, TEAMGYM SG,což se projeví v položce 692 Příspěvek Magistrát, sponzoři, 649 reklama a 691 Sportuj s námi. 581 /02 -Příspěvek TJ-SK na údržbu ze SR 13

14 Čerpáno ,-- Kč, což je 100% obdrženého příspěvku. 581/022 - Příspěvek TJ-SK na provoz TVZ ze SR Čerpáno ,--Kč, což je 100% obdrženého příspěvku. Celkové výdaje byly oproti rozpočtu vyšší o ,30 Kč. Příjmy: Nájmy Příjmy této položky vyšší o ,--Kč Úroky Příjmy nižší oproti rozpočtu o ,20 Kč Ostatní jiné výnosy Položka vyšší o ,-- Kč reklama, startovné na TEAMGYM. 681/01/11 Příspěvek na kancelář OTU Dotace činí ,50 Kč. 681 Příspěvek od svazů Příspěvek nižší o ,--Kč příspěvek poskytl jen Městský fotbalový svaz a svaz ledního hokeje Dotace ze SR na údržbu Dotaci jsme obdrželi v plném rozsahu ,--Kč Dotace na provoz ze SR Dotaci jsme obdrželi v plném rozsahu ,--Kč Dotace Sportuj s námi 2011 Dotace činí ,--Kč Dotace od právnických osob Nerozpočtováno dotace činí Kč /SMO, dary/ Celkové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o ,30 Kč. 14

15 15

16 P o r o v n á n í r o z p o č t u se skutečností za období k Výdaje: v tis.kč v Kč Účet Název účtu syntetika analytika syntetika analytika 501 Spotřeba materiálu 58, ,0 6 pro udržbu a opravu movitého majetku 5,0 5 spotřeba ostatního materiálu 48,0 7 permanentky HC Vítkovice 5,0 8 kopírka 502 Spotřeba energií 260,0 1 elektrická energie 50,0 2 plyn 200,0 4 vodné 10,0 511 Oprava a údržba 20,0 1 nemovitého majetku 20, , , , , , , , , , ,5 512 Cestovné, schůze 32,0 1 cestovné 12,0 2 schůze 20,0 513 Propagace 12,4 1 reprefond 2,4 2 propagace 10,0 518 Ostatní služby 160,0 4 školení 6 stočné (voda) 3,0 7 poradenství 150,0 8 ostatní výdaje 7, , , , , , , , , , ,0 521 Mzdy 550,0 550, Ostatní osobní náklady 76,0 76, , , , ,0 524 Zákonné pojištění 187,0 1 sociální 137,5 3 zdravotní 49,5 528 Sociální fond 33,0 1 tvorba sociálního fondu 11,0 2 stravování 22, , , , , , ,0 538 Inkaso 1,6 2 rozhlasové a televizní poplatky 1, , ,0 16

17 549 Jíné ostatní náklady 250,1 1 zákonné pojištění majetku a osob 3,1 2 ostatní pojištění majetku a osob 22,0 3 poplatky Komerční bance 25,0 5 poštovné 10,0 6 telefonní poplatky 40,0 7 sportuj s námi 8 příspěvek CISO 150,0 V ý d a j e c e l k e m : , , , , , , , , , , ,3 Příjmy: v tis.kč v Kč 602 Nájmy 141,9 141,9 644 Úroky 75,0 75, , , , ,8 649 Ostatní jiné výnosy 475,9 2 služby CISO 150,0 3 ostatní výnosy - reklama, provoz.náklady 325, , , , Příspěvek na kancelář OTU 631,0 631, Příspěvek ze svazů 289,8 289,8 691 Sportuj s námi ze SR , , , , , ,0 692 Přísp.Magistrát,dary P ř í j m y c e l k e m : , , , ,3 17

18 Výdaje: v tis.kč v Kč 581 O1 Příspěvky TJ-SK, vlastní zdroje 581 O2 Přísp.TJ-SK ze SR údržba 523,0 523, Přísp.TJ-SK ze SR provoz TVZ 754,1 754, , , , ,0 Výdaje c e l k e m : 1 277, , , ,0 Příjmy 681 O1 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje 691 O2 Dotace TJ-SK ze SR údržba 523,0 523, Dotace TJ-SK ze SR provoz TVZ 754,1 754, , , , ,0 Příjmy c e l k e m : 1 277, , , ,0 Rekapitulace příjmy : 2890,7 Rekapitulace výdaje : 2917,2 přebytek: -26, , , ,0 18

19 3. Návrh rozdělení finančních příspěvků pro TJ-SK na provoz a údržbu na rok 2011 I. Rozdělení státního příspěvku na provozování tělovýchovných zařízení /příspěvek na el. energii, plyn, teplo, vodné - stočné/ A Zásady Tento příspěvek ze státního rozpočtu bude poskytován na základě předložených a ověřených faktur (případně uzavřené smlouvy mezi OTU a TJ-SK) razítkem, dvěma podpisy odpovědných zástupců TJ-SK za úhradu el. energie, tepla, plynu a vodné - stočné. Dále TJ-SK předloží výpis peněžního ústavu, nebo pokladní doklad o zaplacení faktur. Příspěvek bude činit 70% předložených faktur-dokladů a 30% hradí TJ-SK z vlastních zdrojů. B Vlastní postup 1. Z přiděleného finančního objemu zjistíme podíl státního rozpočtu na nákladech jednotlivých TJ-SK a to tak, že součtem nákladů všech TJ-SK na položky roku 2010 v tis. Kč vydělíme částku k rozdělení tj. 1277,1.tis. Kč. Hodnocené položky - 100% nákladů na el. energie, teplo, plyn, vodné - stočné (včetně nákladů na tyto energie ve zdaňované činnosti) 2. Získaný podíl (koeficient), který činí 48,37 Kč, určuje částku na vydaných tisíc Kč v roce 2010, kterou se účastní Státní rozpočet na výdajích jednotlivých TJ-SK v roce Vlastní výši dotace zjistíme pronásobením nákladů jednotlivých TJ-SK v hodnocené položce dle bodu l v tis. Kč koeficientem. Násobek určení dotace se zaokrouhluje na jedno desetinné místo. 19

20 Rozdělení státního příspěvku na provoz TVZ na r el. energie, plyn, teplo, vodné - stočné/ Celková dotace činí ,--Kč Náklady na provoz TVZ TJ-SK v mil. Kč. koef. činí 754,1 : = 48,37 Kč na tis. Kč nákl. Okres 3807 Náklady Koef.na tis. Kč Dotace TJ - SK v tis. Kč nákladů v tis. Kč 001 Mariánské Hory ,370 6,0 002 Baník Ostrava OKD ,370 70,7 004 HTJ Odra Ostrava ,370 31,6 008 Lokomotiva Ostrava ,370 14,1 009 MITTAL Ostrava , ,0 013 Sokol Ostrava Nová Ves 61 48,370 3,0 014 Unie Hlubina ,370 16,3 016 Kunčičky 27 48,370 1,3 017 Baník Petr Bezruč 77 48,370 3,7 020 Baník Stachanov O-Hrušov 12 48,370 0,6 021 Jiskra MCHZ Ostrava-Hrušov 31 48,370 1,5 023 Heřmanice ,370 8,0 026 SBD Ostrava-Zábřeh 2 48,370 0,1 027 Sokol Hrabová ,370 5,9 028 Sokol Hrabůvka ,370 34,4 031 SSK Vítkovice ,370 48,0 035 Sokol Pustkovec ,370 31,1 036 VD Start Ostrava ,370 14,8 038 VOKD Poruba ,370 8,4 20

21 039 Vítkovice - Svinov 24 48,370 1,2 042 Sokol Stará Bělá ,370 18,7 045 Sokol Krásné Pole 98 48,370 4,7 046 Sokol Koblov 14 48,370 0,7 047Sokol Hošťálkovice 58 48,370 2,8 049 Petřkovice ,370 13,2 052 Slovan Ostrava ,370 7,3 064 FC Odra Petřkovice 57 48,370 2,8 066 Veslařský klub Perun 87 48,370 4,2 072 Rapid Muglinov 52 48,370 2,5 074 SK Slavie Třebovice ,370 5,6 075 SK FK Polanka ,370 9,0 088 Gymnastický klub Vítkovice ,370 15,9 110 Sport. klub kuželky Ostrava 50 48,370 2,4 111 Jezdecký klub Baník Ostrava ,370 18,2 116 FBC Ostrava, o.s ,370 17,7 149 FC S. Michálkovice 24 48,370 1,2 150 FC Ostrava-JIH o.s ,370 3,5 168 SK thajského boxu HAMR 72 48,370 3,5 171 SK SB Ostrava ,370 4,9 173 SK Svinov o.s ,370 1,1 185 SKP Ostrava 20 48,370 1,0 191 LKK Ostrava 76 48,370 3, JUDO CLUB Baník Ostrava ,370 8,7 218 Stará Ves nad Ondřejnicí ,370 12,3 219 SK Šenov 63 48,370 3,0 221 SK Relax Šenov 17 48,370 0,8 222 Sokol Václavovice 7 48,370 0,3 225 FC Biocel Vratimov ,370 5,0 236 Sokol Čavisov 16 48,370 0,8 21

22 237 Sokol Dolní Lhota ,370 9,0 238 Sokol Horní Lhota ,370 11,5 239 Velká Polom ,370 6,7 241 Horní Datyně 90 48,370 4,4 243 SDO Brontosauři 50 48,370 2,4 247 JK CABALLERO ,370 6,1 252 CDU SPORT-VOLNÝ ČAS ,370 19,3 C e l k e m ,1 Rozepsané limity budou dodrženy, pokud nebude krácena dotace ze státního rozpočtu. 22

23 Čerpání příspěvků na provoz a údržbu ze Státního rozpočtu na rok 2011 Přehled čerpání údržby a provozních nákladů za rok V tis.kč V tis.kč V Kč V Kč P.č. TJ-SK Dotace Dotace Čerp.údržba Čerp.energ údržba prov.tvz Mariánské Hory 3,90 6, , ,00 2 Baník Ostrava OKD 35,40 70, , ,00 4 HTJ Odra 6,70 31, ,00 8 Lokomotiva Ostrava 9,20 14,10 9 MITTAL Ostrava 83,50 219, , ,00 13 Sokol Ostrava-Nová Ves 0,70 3,00 700, ,00 14 Unie Hlubina 5,50 16, , ,00 15 Baník Radvanice 0,00 0,00 16 Kunčičky 0,00 1,30 17 Baník Petr Bezruč 0,00 3,70 20 Baník Stachanov Hrušov 1,40 0, ,00 600,00 21 Jiskra MCHZ Hrušov 3,60 1,50 23 Heřmanice 4,00 8,00 26 SBD Ostrava-Zábřeh 0,20 0,00 27 Sokol Hrabová 5,90 5,90 28 Sokol Hrabůvka 18,00 34,40 31 SSS Vítkovice 26,90 48,00 35 Sokol Pustkovec 32,60 31,10 36 VD Start Ostrava 18,50 14,80 38 VOKD Poruba 8,40 39 Vítkovice - Svinov 6,00 1,20 42 Sokol Stará Bělá 70,20 18,70 45 Sokol Krásné Pole 3,30 4,70 46 Sokol Koblov 1,70 0,70 47 Hošťálkovice 1,10 2,80 49 Petřkovice 33,30 12,80 52 Slovan Ostrava 1,80 7,30 64 FC Odra Petřkovice 0,00 2,80 66 VK Perun 2,00 4,20 72 SK Rapid Muglinov 3,40 2,50 74 Slavie Třebovice 2,20 5,60 75 SK FK Polanka 12,60 9,00 88 GK Vítkovice 15, SK KUŽELKY Ostrava 2,90 2, JK Baník Ostrava OKD 55,00 18, FBC Ostrava 17, ŠK GEOFIN 0, FC Sl.Michálkovice 3,70 1, FC Ostrava -JIH 3, Klub dráhového golfu , SK thajského boxu HAMR 3, DTJ Polanka 0, SK SB Ostrava 4, SK Svinov 1, SKP Ostrava 5,80 1, LKK Ostrava 5,80 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

24 216 1.JUDO Baník 8, , Stará Ves N.Ondřejnicí 13,70 12, , , SK Šenov 0,40 3,00 0,00 0, SK Relax Šenov 0, Sokol Václavovice 4,40 0, ,00 300, FC Biocel Vratimov 5, SK Tenisu Biocel Vratimov 7, Sokol Zbyslavice 236 Sokol Čavisov 0,30 0, Sokol Dolní Lhota 11,80 9, Sokol Horní Lhota 0,00 11, Velká Polom 5,10 6, JK Velká Polom 241 Horní Datyně 7,70 4, SQUASH Ostrava 0, SDO Brontosauři 2, Jezd.klub CABALERO 3,40 6, CDU volný čas 19, SK Michálkovice 65 OTU nvýšení rozpočtu 11/10 C e l k e m 523,00 754, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 24

25 Stavební údržba A Zásady 1. Příspěvek na stavební údržbu tělovýchovných zařízení ze státního rozpočtu se poskytuje na základě účetní závěrky za rok 2010 z nákladů vynaložených na stavební údržbu jednotlivých TJ-SK. 2. Příspěvek bude realizován na základě předložených faktur (mohou být kopie) oprávněné stavební údržby, ověřené razítkem TJ-SK + dva podpisy odpovědných zástupců TJ-SK. Dále požadujeme výpis peněžního ústavu, nebo pokladní doklad o úhradě předložených faktur. Příspěvek bude činit 70% z předložených faktur a 30% hradí TJ-SK z vlastních zdrojů. 3. Přidělené limity je nutno vyčerpat do a není je možno převádět do roku příštího. B Vlastní postup 1. Získaný podíl (koeficient), který činí 72,70 Kč, určuje částku na vydaných tisíc Kč v roce 2010, kterou se účastní Státní rozpočet na výdajích jednotlivých TJ-SK v roce Na základě kontroly čerpání finančních prostředků na údržbu v průběhu roku, provede komise výstavby k patřičné úpravy. 25

26 Čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ pro rok 2011 Celková dotace činí Vynaložené náklady na údržbu činí mil. Kč, koef. činí 523 : 7 191=72,70 Kč na tis. Kč nákl ,--Kč Okres 3807 Vynalož.nákl.na údržbu Koef.na tis. Kč Dotace v tis. Kč TJ - SK k vynaložených nákladů 001 Mariánské Hory 53 72,7 3,9 002 Baník Ostrava OKD ,7 35,4 004 HTJ Odra Ostrava 92 72,7 6,7 008 Lokomotiva Ostrava ,7 9,2 009 MITTAL Ostrava ,7 83,5 013 Sokol Ostrava Nová Ves 10 72,7 0,7 014 Unie Hlubina 75 72,7 5,5 020 Baník Stachanov O-Hrušov 19 72,7 1,4 021 Jiskra MCHZ Hrušov 50 72,7 3,6 023 Heřmanice 55 72,7 4,0 026 SBD Ostrava - Zábřeh 3 72,7 0,2 027 Sokol Hrabová 81 72,7 5,9 028 Sokol Hrabůvka ,7 18,0 26

27 031 SSK Vítkovice ,7 26,9 035 Sokol Pustkovec ,7 32,6 036 VD Start Ostrava ,7 18,5 039 Vítkovice - Svinov 83 72,7 6,0 042 Sokol Stará Bělá ,7 70,2 045 Sokol Krásné Pole 46 72,7 3,3 046 Sokol Koblov 23 72,7 1,7 047 Sokol Hošťálkovice 15 72,7 1,1 049 Petřkovice ,7 33,3 052 Slovan Ostrava 25 72,7 1,8 066 Veslařský klub Perun 27 72,7 2,0 072 Rapid Muglinov 47 72,7 3,4 074 Slavie Třebovice 30 72,7 2,2 075 SK FK Polanka ,7 12,6 110 SKK Ostrava 40 72,7 2,9 111 Jezdecký klub Baník Ostrava ,7 55,0 149 FC Michálkovice 51 72,7 3,7 166 Klub dráhového golfu ,7 1,8 185 SKP Ostrava 80 72,7 5,8 191 LKK Ostrava 80 72,7 5,8 218 Stará Ves nad Ondřejnicí ,7 13,7 219 ŠK Šenov 6 72,7 0,4 222 Sokol Václavovice 60 72,7 4,4 228 SK tenisu Biocel Vratimov ,7 7,6 236 Sokol Čavisov 4 72,7 0,3 237 Sokol Dolní Lhota ,7 11,8 239 Velká Polom 70 72,7 5,1 241 Horní Datyně ,7 7,7 247 JK Caballero 46 72,7 3,4 Celkem: ,0 27

28 Rozepsané limity budou dodrženy, pokud nebude krácena dotace ze Státního rozpočtu. 1. Přehled o poskytnutých příspěvcích TJ-SK za rok 2010 Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. TJ-SK v tis Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem 2009 / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 001 Mariánské hory 8,0 28,6 36,6 003 Baník Ostrava OKD 25,4 113,3 138,7 004 HTJ Odra Ostrava 16,2 49,5 65,7 008 Lokomotiva Ostrava 8,0 20,5 28,5 009 Mittal Ostrava 140,4 320,0 460,4 013 Sokol Ostrava - Nová Ves 3,0 3,0 014 Unie Hlubina 8,0 24,9 32,9 015 Baník Radvanice 11,6 11,6 016 Kunčičky 7,0 9,3 16,3 28

29 017 Baník Petr Bezruč 3,0 3,0 020 Stachanov Ostrava-Hrušov 3,0 3,0 022 Jiskra MCHZ Ostrava-Hrušov 3,0 7,4 10,4 023 Heřmanice 11,6 27,5 39,1 024 Sokol Bartovice 5,0 5,0 026 SBD Ostrava-Zábřeh 3,0 2,3 5,3 027 Sokol Hrabová 8,0 16,5 24,5 028 Sokol Hrabůvka 14,6 39,1 64,3 118,0 031 SSK Vítkovice 140,4 70,9 211,3 033 Slavoj Poruba 3,0 3,0 035 Sokol Pustkovec 97,2 97,2 036 VD Start Ostrava 11,1 24,8 35,9 038 VOKD Ostrava - Poruba 34,5 12,6 47,1 039 Vítkovice - Svinov 8,0 37,1 45,1 040 Dynamo DPMO Ostrava 2,0 2,0 041 Jiskra Zábřeh 1,0 1,0 042 Sokol Stará Bělá 11,1 159,9 171,0 045 Sokol Krásné Pole 8,0 8,0 046 Sokol Koblov 3,0 3,0 047 Sokol Hošťálkovice 7,0 4,9 11,9 048 Lhotka 0,0 049 Petřkovice 23,0 23,0 051 Sokol Polanka 0,0 052 Slovan Ostrava 8,8 14,0 22,8 054 Ostrava - Zábřeh 1,0 1,0 055 Liga 100 Ostrava 3,0 5,0 8,0 056 Metasport 7,0 7,0 057 Gymnázium Hladnov 8,0 8,0 058 FC Baník 0,0 29

30 060 Jindřich 0,0 064 FC Odra Petřkovice 8,0 26,2 34,2 065 Basket klub NH Ostrava 16,3 16,3 066 Veslařský klub Perun Ova 7,0 5,7 12,7 068 SK orient. běhu Ostrava 5,0 5,0 070 JIŘÍ TEAM Ostrava 8,0 8,0 071 Horo club Heřmanice 8,0 8,0 072 Rapid Muglinov 8,0 8,0 074 Slavie Třebovice 8,0 10,1 18,1 075 FK SK Polanka 8,0 15,9 23,9 076 VINIC Ostrava Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem TJ-SK v tis / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 082 NORTH STARS Ostrava 0,0 083 UNIHOC Ostrava 5,0 5,0 086 HC Ostrava STAR 5,0 5,0 087 HC Vítkovice 0,0 088 Gymnastický klub Ostrava 10,7 12,8 23,5 090 Volejbalový klub DHL 0,0 092 Tenisový club Vítkovice 0,0 098 FC Vítkovice 0,0 104 KT TEAKWON-DO ITF Ostrava 11,6 11,6 107 SK vozíčkářů Ostrava 5,0 5,0 109 SVINOV 2,0 2,0 110 Sport. klub kuželky Ostrava 3,0 3,0 111 Jezdecký klub Baník Ostrava 24,3 54,4 78,7 112 Spolek vodáků Campanula 26,7 20,0 46,7 115 RH Piving Ostrava 0,0 116 Florbal club Ostrava 36,5 38,7 75,2 30

31 119 SHOTOKAN KARATE Ova 1,0 1,0 120 Basketbal klub Poruba 7,0 7,0 125 SBA Squash club 8,0 8,0 126 BK LR Cosmetic Ostrava 14,6 14,6 128 SK ZP Baník Ostrava 5,0 5,0 134 Handball club Ostrava 7,0 5,1 12,1 137 YACHTCLUB 0,0 138 ROMA Ostrava 140 SK Jestřábi 7,0 7,0 141 Melody Boys 5,0 5,0 143 AC DERBY 5,0 5,0 144 ŠK H-FUCHS 0,0 145 SK FENIX Ostrava 3,0 3,0 147 FBC Jestřábi 0,0 148 FBT Poruba 149 FC Michálkovice 8,0 4,3 12,3 150 FC Ostrava-JIH, o.s. 13,2 4,0 17,2 152 FBC Tygers Poruba 7,0 7, MVIL Hrabová 8,1 8,1 154 Klub Taekwon-do Pamír 0,0 155 SKI S+ H 3,0 3,0 157 HC VOKD 0,0 158 FBK RAFANI OSTRAVA 3,0 161 TORO FIFEJDY 5,0 9,5 14,5 163 Karate Tygr Shotokan 8,0 8,0 166 Kl. dráhového golfu2000- Ostrava 3,0 3, Team Girls Ostrava 1,0 1,0 168 SK Thajský box Hamr Gym 8,0 8,0 169 DTJ Polanka 30,7 5,0 35,7 31

32 171 SKSB Ostrava- ARROWS 13,9 13,9 172 PGST Ostrava 5,0 5,0 173 SK SVINOV 8,0 8,0 174 Klub Jógy Ostrava 8,0 8,0 175 Sport. club Ostrava-JIH 7,0 5,0 12,0 176 FITCENTRUM DRAGON 0,0 177 ŠK Hošťálkovice 1,0 1,0 178 Šprtmejkři Ostrava 0,0 Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem TJ-SK v tis / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 180 Šerm Ostrava 8,0 8,0 181 D-KLUB Ostrava 7,0 5,0 12,0 182 FBC VIPERS Ostrava 7,0 7,0 183 ČSKA Ostrava 0,0 185 SKP Ostrava 8,1 8,1 187 SK QUATRO FITNESS 0,0 189 Unie FK Ostrava 2, SC SSK Vítkovice 47,7 47,7 191 LKK Ostrava 8,0 7,6 15,6 192 BC Poruba 0,0 193 Junior club polní kuše Ostrava 1,0 1,0 194 SK Michálkovice ZPS 3,0 3,0 195 SK LR COCMETIC FREESTYLE 5,0 5,0 196 Sportovní klub X-AIR Ostrava 7,0 197 NS Ostrava 7,0 7,0 198 SK RADOCH PORUBA 0,0 199 CLUB FEMM Ing.Petr Pražák 200 SBŠ Ostrava 41,2 41,2 201 SK ZdP turistů Ostrava 8,0 8,0 32

33 203 HC Koksovna 0,0 204 TJ Turista VOKD Poruba 3,0 3,0 205 Golf Club 0,0 206 JUNIOR GOLF 0,0 207 FSK Deves Fifejdy 3,0 3,0 208 VK SG Ostrava 3,0 3,0 209 HK VENEZIA 11,6 11,6 210 SK Sioux ARROWS 8,0 8,0 211 ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 2,0 5,0 7,0 213 AC ČEPO PUSTKOVEC 0,0 214 Zwěř 2,0 2, ODKVĚT HRABOVÁ 3,0 3, JUDO CLUB Baník Ostrava 20,0 1,2 21,2 217 O.s.SK MYSON Ostrava 0,0 218 Stará Ves nad Ondřejnicí 12,0 16,4 20,8 49,2 219 SK Šenov 12,0 12,0 220 Šachový klub Obec. úřad Šenov 2,0 2,0 221 SK RELAX Šenov 1,0 1,0 222 Sokol Václavovice 3,0 4,7 7,7 224 SK TIME OUT Vratimov 13,7 13,7 225 FC Biocel Vratimov 0,0 226 LO Biocel Vratimov 0,0 227 TTC Vratimov 3,0 3,0 228 TK Biocel Vratimov 10,4 10,4 229 VK Vratimov 7,0 7,0 230 Minigolf Team Vratimov 0,0 231 TJ Klimkovice 7,0 7,0 232 Sokol Olbramice 0,0 233 Sokol Vřesina 8,0 8,0 33

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno

Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Návrh TV14 celkem TV1-2 1 Aerobic Team KN Ostrava Podpora celoroční

Více

TJ/SK název ulice č.p. místo,část města PSČ kont.osoba tel.- mob. tel.-fax e-mail OO1 TJ Mariánské Hory Raisova 12 Ostrava-Mar.Hory 709 00 Jaroslav

TJ/SK název ulice č.p. místo,část města PSČ kont.osoba tel.- mob. tel.-fax e-mail OO1 TJ Mariánské Hory Raisova 12 Ostrava-Mar.Hory 709 00 Jaroslav TJ/SK název ulice č.p. místo,část města PSČ kont.osoba tel.- mob. tel.-fax e-mail OO1 TJ Mariánské Hory Raisova 12 Ostrava-Mar.Hory 709 00 Jaroslav Holuša 777 100 271 596 622 881 dana.masarova@seznam.cz

Více

Materiál pro jednání 15. Valné hromady. Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. 27. května 2015

Materiál pro jednání 15. Valné hromady. Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. 27. května 2015 Materiál pro jednání 15. Valné hromady Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina 27. května 2015 Krajskou organizaci České unie sportu podporuje: Mediální partneři KO ČUS Kraje Vysočina: 1 Vážená paní, vážený

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

Rozlosování soutěží. Městský fotbalový svaz Ostrava. podzim 2015/2016

Rozlosování soutěží. Městský fotbalový svaz Ostrava. podzim 2015/2016 Rozlosování soutěží Městský fotbalový svaz Ostrava podzim 2015/2016 DENÍK Městský přebor muži [muži] 1 FC Vřesina B ÚZM ( tráva, UT) modrá - modá - modrá 2 TJ Unie Hlubina B ne ÚZM žlutá - zelená - zelená

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí

Více

Návrh na neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her

Návrh na neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1 FBC Ostrava o.s., Motýlova 147/16, 713 Ostrava Heřmanice IČO: 646286 Částečná rekonstrukce a dostavba sportovního areálu ČCP Arény 3 6 1 55 2 SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, Závodní 2891/86, 73

Více

Návrh na neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her. Kód okruhu SVŠ/T/2 1

Návrh na neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her. Kód okruhu SVŠ/T/2 1 Poř. č. Žadatel (název, sídlo, IČ) Název Poskytnutá 1 Volejbalový klub Ostrava, o.s., Hrušovská 2953/15, 72 Ostrava Moravská Ostrava, IČO: 7312958 Volejbal bez hranic (Polsko, Slovensko, Česká republika)

Více

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 červen 2015 I. Program podpora sportu dětí a mládeže Program je zaměřen na podporu sportu obyvatel Městské

Více

sportovní oddíl kód počet členů oddílu počet delegátů VH součty 627

sportovní oddíl kód počet členů oddílu počet delegátů VH součty 627 delegační klíč k účasti na mimořádné valné hromadě jednoty počet členů oddílu je stanoven na základě zaplacených členských příspěvků za rok 200 postup výpočtu: počet delegátů za jednotlivé oddíly je určen

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015. IČ žadatel právní forma název projektu

Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015. IČ žadatel právní forma název projektu Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. S 21/ 25842374 SPORT MLADÝCH, o.p.s.

Více

JPO I, II, III, IV, V

JPO I, II, III, IV, V Obsah: 1. Statisticky sledované události ve Statutárním městě Ostrava v roce 2008... 3 1.1 Počty událostí v roce 2008 v Ostravě členěné podle městských obvodů a přepočet událostí na 1000 obyvatel... 3

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Neposkytnutí účelových dotací z odvodu z loterií a jiných podobných her

Neposkytnutí účelových dotací z odvodu z loterií a jiných podobných her Oblast: tělovýchovy a sportu Neposkytnutí účelových dotací z odvodu z loterií a jiných podobných her Okruh 2: Sportovní činnost a vrcholné sportovní akce reprezentující město Ostravu Poř. č. Žadatel (název,

Více

Městský výbor ČVS. v Ostravě, nám. Sv. Čecha 10, 702 00 O-Přívoz. Z P R Á V A č.1. městského přeboru mužů a žen 2008/2009

Městský výbor ČVS. v Ostravě, nám. Sv. Čecha 10, 702 00 O-Přívoz. Z P R Á V A č.1. městského přeboru mužů a žen 2008/2009 Městský výbor ČVS v Ostravě, nám. Sv. Čecha 10, 702 00 O-Přívoz Z P R Á V A č.1 městského přeboru mužů a žen 2008/2009 Aktualizace 2.2.2009: Změna začátku utkání 3. hracího dne zimní části soutěže (14.3.)

Více

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 2. Bilance státních zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011 3. Bilance vlastních zdrojů ČSTV za rok 2010 4. Bilance

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

HRY VII. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže České republiky 2015 PLZEŇSKÝ KRAJ 14. 19. 6. 2015

HRY VII. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže České republiky 2015 PLZEŇSKÝ KRAJ 14. 19. 6. 2015 HRY VII. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže České republiky 2015 PLZEŇSKÝ KRAJ 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE LODM 2015 Zahajovací ceremoniál Kdy: neděle 14. června 2015 Kde: Zimní stadion ČEZ Aréna Plzeň

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové, U Labe 427, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové, U Labe 427, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové, U Labe 427, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ VALNÁ HROMADA DTJ Hradec Králové, která se koná ve čtvrtek dne 24.6.2010 od 17,00 hod. v tělocvičně DTJ Hradec Králové. 1.

Více

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci.

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. 1 Olomoucké krajské sdružení ČSTV ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. Přítomni: Vl.ŠIMÍČEK,Mgr.FRYČÁK,L.POSPÍŠIL,Ing.M.INDERKA,I.KUBA,J.NOVÁK, F.ŠEJBA,C.RYCHLÝ,Ing.VYPLELÍK

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016

Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 I. Účel Účelem je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015

Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015 Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015 Poř. Okres Sport Název příjemce IČ Podporovaná sportovní akce okres Jeseník AGENAS TEAM autoklub v

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

DOTACE z rozpočtu města SPORT, TĚLOVÝCH. A VOLNÝ ČAS r. 2013 Celkem vyplaceno 31,688.900 Kč

DOTACE z rozpočtu města SPORT, TĚLOVÝCH. A VOLNÝ ČAS r. 2013 Celkem vyplaceno 31,688.900 Kč DOTACE z rozpočtu města SPORT, TĚLOVÝCH. A VOLNÝ ČAS r. 2013 Celkem vyplaceno 31,688.900 Kč Žadatel Účel dotace Schváleno dne Částka Přímé dotace (organizace s podílem města dle schválené koncepce sportu)

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023

Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 Město Blansko Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Blansko v oblasti sportu Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle podpory

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10

PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 Datum konání schůze: 26. 11. 2014 Restaurace Červená cibule, Jihlavská 502, 140 00 Praha 4 Podklady k členské schůzi TJ Košík Praha 10 konané dne 26. 11. 2014

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu ze dne 17. 12. 2014 č. 16/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ:

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ: (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY NA PODPORU CYKLISTIKY

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)?

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)? VPA - oddělení sociologického výzkumu 140 70 Praha 4 Kavčí hory tel: 261 137 197 fax: 261 215 069 email: marek.prorok@czech-tv.cz Použité otázky 1. Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz Zařízení PSČ Telefon/Fax E-mail Web MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 702 00 596 634 123 596 634 126 reditelka@zsg.cz www.zsg.cz ZŠ Ostrava, Gebauerova 8 odl. prac. ZŠ Ibsenova 36/978 702

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Sport: (tělovýchovné a tělocvičné jednoty, sportovní kluby a další sportovní zařízení)

Sport: (tělovýchovné a tělocvičné jednoty, sportovní kluby a další sportovní zařízení) Sport: (tělovýchovné a tělocvičné jednoty, sportovní kluby a další sportovní zařízení) Basketbalové centrum mládeže Ostrava T 776 114 378, 732 100 500 E Info@bcm-ostrava.cz W www.bcm-ostrava.cz Cingrova

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Okresní sdružení České unie sportu Tyršova 12, 787 01 Šumperk

Okresní sdružení České unie sportu Tyršova 12, 787 01 Šumperk Okresní sdružení České unie sportu Tyršova 12, 787 01 Šumperk P O Z V Á N K A a SOUBOR PODKLADOVÝCH MATERIÁLÚ pro jednání Valné hromady Okresního sdružení Českého unie sportu Šumperk Šumperk 28. května

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více