OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY OSTRAVA

2 Obsah : Část A Materiály k projednání a schválení 1. Návrh jednacího řádu 2. Výsledek hospodaření OTU ČSTV a VV za rok 2010, Rozdělení finančních příspěvků pro TJ-SK na rok 2010,2011 na údržbu a provoz. 4. Rozpočet výdajů regionální kanceláře OTU ČSTV za rok 2010, Návrh na usnesení Část B - Materiály na vědomí 1. Přehled o poskytnutých příspěvcích TJ-SK za rok 2007,2008,2009,2010, Přehled o členské základně TJ-SK za rok 2010,2011 2

3 Část A 1. Návrh JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY OSTRAVSKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ UNIE Pracovní předsednictvo Čl. l 1. Jednání valné hromady řídí jeho předsednictvo, které tvoří: - 1 zástupce komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů - 1 zástupce komory městských sportovních svazů - 2 zástupci výkonného výboru Ostravské tělovýchovné unie - zástupce revizní komise Ostravské tělovýchovné unie - zástupce VV ČSTV 2. Zástupci komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů, městských sportovních svazů, výkonného výboru a revizní komise jsou voleni veřejným hlasováním. Ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. Čl. II 1. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 2. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění hladkého průběhu jednání. Delegáti valné hromady Čl. III 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. Delegáti tělovýchovných jednot a sportovních klubů musí být pověřeni mandáty své TJ-SK, delegáti městských sportovních svazů musí být pověřeni mandátem svého svazu. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší jak 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti tělovýchovných jednot a sportovních klubů a městských sportovních svazů společně. K přijetí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 3

4 4. Delegát má právo hlasovat a dbát pokynů pracovního předsednictva a předsedajícího, týkajících se průběhu jednání. 1. Práva delegátů valné hromady mají přítomní členové výkonného výboru s výjimkou práva hlasovat. Na jednání valné hromady mohou vystoupit předsedové komisí, zřízených výkonným výborem Ostravské tělovýchovné unie ČSTV. Čl. IV 2. K jednání valné hromady mohou být přizvaní hosté, kteří mohou vystoupit v diskuzi. Mandátová komise Čl. V 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy, jeden člen zastupuje komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jeden člen zastupuje komoru městských sportovních svazů, jeden člen výkonného výboru a všichni jsou voleni delegáty obou komor najednou. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada schopná se usnášet. Komise pověří ze svého středu člena, který přednese zprávu. Návrhová komise Čl. VI 1. Valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy, jeden člen zastupuje komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jeden člen zastupuje komoru městských sportovních svazů, jeden člen výkonného výboru, všichni jsou voleni delegáty obou komor najednou. 2. V zásadních záležitostech valné hromady se rozhoduje usnesením. Návrh usnesení předkládá pověřený člen návrhové komise. O předložených návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. 3. K platnosti návrhu usnesení valné hromady je zapotřebí pro jeho přijetí nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců TJ-SK a městských sportovních svazů. 4. V případě usnesení o zániku OTU a vypořádání jejího majetku je však nutný souhlas nejméně dvou třetin z přítomné alespoň poloviny oprávněných zástupců při zasedání valné hromady, jak v komoře TJ-SK, tak v komoře městských sportovních svazů. 4

5 2. Výsledek hospodaření Ostravské tělovýchovné unie ČSTV a VV OTU Rekapitulace příjmy: Kč ,10 Kč ,10 Kč Rekapitulace výdaje: Kč ,70 Kč ,70 Kč Přebytek: ,40 Kč za rok 2010 Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu úspora 5.516,--Kč Spotřeba energií Spotřeba za energie přečerpáno ,30 Kč vyúčtování plynu Spotřeba energií Hornická Nerozpočtováno čerpáno ,50 Kč následně bude hrazeno /směnka na 500 tis. Kč/ Opravy a údržba Položka přečerpána oprava sociálního zařízení /1, ,--Kč/ Opravy a údržba Hornická Nerozpočtováno čerpáno 2.894,--Kč /oprava zářivek, revize HP/ Cestovné, schůze Cestovné, schůze úspora 1.143,--Kč Propagace Nečerpáno úspora 3.405,--Kč Ostatní služby Čerpání této položky nižší o ,--Kč - úspora Mzdy Nečerpáno 2.800,-- Kč úspora Ostatní osobní náklady Nečerpáno 9.200,--Kč úspora. 5

6 524 - Zákonné soc. pojištění Nečerpáno 6.200,--Kč sníženo procento v odvodu za zaměstnavatele na 25%, původně rozpočet byl na 26% Zákonné zdravotní pojištění Čerpání v souladu s rozpočtem Sociální fond Nečerpáno 2.256,--Kč úspora Daň z nemovitosti Nerozpočtováno čerpáno 3.364,--Kč/bude hrazeno viz pol. 502 Spotřeba energií Hornická Inkaso Čerpáno v souladu s rozpočtem Daň z převodu nemovitosti Částka činí ,--Kč Pojištění Hornická Nerozpočtováno čerpáno 9.075,--Kč/viz položka 502 spotřeba energií Hornická Jiné ostatní náklady Položka přečerpána o ,90,--Kč, TEAMGYM SG, což se projeví v položce 692 Příspěvek Magistrát, sponzoři, 649 reklama Zprostředkování prodeje Hornická realitní kancelář 3% Nerozpočtováno. Částka za zprostředkování činí Kč Zůstatková cena prodaného majetku/hornická Zůstatková cena činí 3, ,--Kč. 588 Mimořádné náklady Mimořádné náklady ,--Kč. 595 Daň z příjmů právnických osob Daň činí ,--Kč. 581/01/06 Příspěvek TJ-SK z vlastních zdrojů /Sazka/ 2006 Příspěvek činil ,--Kč. 581 /02 -Příspěvek TJ-SK na údržbu ze SR Čerpáno v souladu s rozpočtem částka 1, ,--Kč. 581/022 - Příspěvek TJ-SK na provoz TVZ ze SR Čerpáno v souladu s rozpočtem částka ,--Kč. 591/01 - Příspěvek na činnost TJ,SK ze SR/DPH/ Příspěvky byly poskytnuty ve výši 1, ,--Kč. 6

7 Celkové výdaje byly oproti rozpočtu vyšší o ,70 Kč. Příjmy: Nájmy Příjmy této položky nižší o ,10 Kč Úroky Položka v souladu s rozpočtem Ostatní jiné výnosy Položka vyšší o ,--Kč reklama na TEAMGYM 652 Prodej Hornická 54 Příjem za prodej činí 12, ,--Kč 681/ Dotace na činnost z vlastních zdrojů 2006 Dotace činí ,--Kč 681/ Dotace na činnost z vlastních zdrojů 2008 Dotace činí ,--Kč. 681/01/10 Dotace na činnost OTU z vlastních zdrojů 2010 Dotace činí ,20Kč. 691/01/10 Dotace na činnost OTU/DPH Dotace činí ,--Kč. 691/01 - Dotace na činnost TJ-SK ze SR/DPH Dotace činí 1, ,--Kč Dotace ze SR na údržbu Dotace činí 1, ,--Kč Dotace na provoz ze SR Dotace činí ,--Kč Dotace od právnických osob Nerozpočtováno dotace činí Kč /SMO, dary/ Celkové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o ,10 Kč. 7

8 Rozpočet VV OTU se skutečností za k Výdaje: Rozpočet V tis.kč Skutečnost V Kč Účet Název účtu syntetika analytika syntetika analytika 501 Spotřeba materiálu 58, ,0 2 pro údržbu a opravu nemov. majetku pro údržbu a opravu movitého 6 majetku 5 spotřeba ostatního materiálu 58, ,0 502 Spotřeba energií Hornická ,5 teplo, el. energie ,5 502 Spotřeba energií 214, ,3 1 elektrická energie 48, ,0 2 plyn 158, ,3 4 vodné 8, ,0 511 Oprava a údržba 20, ,0 8

9 1 nemovitého majetku 20, , Oprava a údržba Hornická 2 894,0 nemovitého majetku 2 894,0 512 Cestovné, schůze 32, ,0 1 cestovné 15, ,0 2 schůze 17, ,0 513 Propagace 12, ,0 1 reprefond 2, ,0 2 propagace 10, ,0 518 Ostatní služby 300, ,0 4 odvoz odpadu 5, ,0 6 stočné (voda) 10, ,0 7 poradenství 150, ,0 opravy 8 PC,ověř.listin,deaktiv.tel.apod.,perm 135, ,0 521 Mzdy 550,0 550, , , Ostatní osobní náklady 76,0 76, , ,0 524 Zákonné pojištění 192, ,0 1 sociální 143, ,0 3 zdravotní 49, ,0 528 Sociální fond 33, ,0 1 tvorba sociálního fondu 11, ,0 2 stravování 22, ,0 9

10 538 Inkaso 1, ,0 2 rozhlasové a televizní poplatky 1, ,0 532 Daň z nemovitosti 3 364, ,0 549 Pojištění Hornická 9 075, ,0 538 Daň z převodu nemovitosti , ,0 549 Jiné ostatní náklady 386, ,9 1 zákonné pojištění majetku a osob 2, ,0 2 ostatní pojištění majetku a osob 19, ,0 3 poplatky Komerční bance 25, ,2 Sport pro všechny,sportuj s námi ze 4 SR 100, ,3 5 poštovné 20, ,0 6 telefonní poplatky 70, ,4 7 příspěvek CISO 150, ,0 549 Zprostředkování prodeje , , Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku , ,0 588 Mimořádné náklady , , Daň z příjmů právnických osob , ,00 Výdaje celkem: 1 876, , ,70 10

11 Příjmy: v tis.kč v Kč 602 Nájmy 287,0 287, , ,9 644 Úroky 5,0 5, , ,0 649 Ostatní jiné výnosy 460, ,0 2 ostatní výnosy - reklama 190, ,0 3 příspěvek OTU na CISO 150, ,0 4 za služby pro CISO 120, ,0 652 Prodej Hornická , , Sport pro všechny, Sportuj s námi 100,0 100, , ,0 681 O Příspěvek ze spol. zdrojů SAZKA , ,0 Příspěvek ze spol. zdrojů SAZKA , , Příspěvek z MF ČR 319,1 319, , , Příspěvek SAZKA ,2 705, , ,2 692 Přísp. Magistrát MO , ,0 Příjmy celkem : 1 876, , , ,10 Výdaje v tis.kč v Kč 581/02 Přísp.TJ-SK ze SR údržba 1 055, ,0 581/022 Přísp.TJ-SK ze SR provoz TVZ 876, ,0 591/01 Přísp.na čin. SR/DPH/ 1 696, ,0 581/06 1 Příspěvek TJ-SK vl. zdroje ,0 11

12 581/10 Příspěvek TJ-SK vl. zdroje 2010 Výdaje celkem 3 628, ,0 Příjmy v tis.kč v Kč 691/02 Dotace TJ-SK ze SR údržba 1 055, ,0 691/022 Dotace TJ-SK ze SR provoz TVZ 876, ,0 691/09 Dotace na čin./dph/ SR 1 696, ,0 681/08 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje /06 1 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje ,0 681/10 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje 2010 Příjmy celkem 3 628, ,0 Rekapitulace příjmy: 5504, ,1 Rekapitulace výdaje: 5504, ,7 Přebytek: ,4 12

13 ýsledek hospodaření Ostravské tělovýchovné unie CSTV a VV OTU Rekapitulace příjmy: ,--Kč ,30 Kč ,30 Kč Rekapitulace výdaje : Kč ,30 Kč ,30 Kč Schodek: ,--Kč za rok 2011 Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu přečerpáno ,--Kč/permanentní vstupenky HC Vítkovice STEEL,kopírovací stroj/ Spotřeba energií Spotřeba za energií čerpání nižší o ,50 Kč./úspora/ Opravy a údržba Položka přečerpána oprava sociálního zařízení, kamerový systém/ ,50kč/ Cestovné, schůze Cestovné, schůze - nečerpáno o ,--Kč.Neproběhla VH OTU Propagace Nečerpáno 7.743,--Kč./Úspora/ Ostatní služby Čerpání této položky vyšší o 9.467,--Kč Mzdy Čerpání nižší o ,--Kč odchod do důchodu 2 zaměstnanců Ostatní osobní náklady Přečerpáno 8.800,--Kč Zákonné soc.pojištění Čerpání nižší o ,--Kč viz položka Mzdy/ Zákonné zdravotní pojištění Čerpání nižší o ,--Kč viz položka Mzdy/ Sociální fond Nečerpáno ,--Kč úspora Inkaso Čerpáno v souladu s rozpočtem Jiné ostatní náklady Položka přečerpána o ,30 Kč, TEAMGYM SG,což se projeví v položce 692 Příspěvek Magistrát, sponzoři, 649 reklama a 691 Sportuj s námi. 581 /02 -Příspěvek TJ-SK na údržbu ze SR 13

14 Čerpáno ,-- Kč, což je 100% obdrženého příspěvku. 581/022 - Příspěvek TJ-SK na provoz TVZ ze SR Čerpáno ,--Kč, což je 100% obdrženého příspěvku. Celkové výdaje byly oproti rozpočtu vyšší o ,30 Kč. Příjmy: Nájmy Příjmy této položky vyšší o ,--Kč Úroky Příjmy nižší oproti rozpočtu o ,20 Kč Ostatní jiné výnosy Položka vyšší o ,-- Kč reklama, startovné na TEAMGYM. 681/01/11 Příspěvek na kancelář OTU Dotace činí ,50 Kč. 681 Příspěvek od svazů Příspěvek nižší o ,--Kč příspěvek poskytl jen Městský fotbalový svaz a svaz ledního hokeje Dotace ze SR na údržbu Dotaci jsme obdrželi v plném rozsahu ,--Kč Dotace na provoz ze SR Dotaci jsme obdrželi v plném rozsahu ,--Kč Dotace Sportuj s námi 2011 Dotace činí ,--Kč Dotace od právnických osob Nerozpočtováno dotace činí Kč /SMO, dary/ Celkové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o ,30 Kč. 14

15 15

16 P o r o v n á n í r o z p o č t u se skutečností za období k Výdaje: v tis.kč v Kč Účet Název účtu syntetika analytika syntetika analytika 501 Spotřeba materiálu 58, ,0 6 pro udržbu a opravu movitého majetku 5,0 5 spotřeba ostatního materiálu 48,0 7 permanentky HC Vítkovice 5,0 8 kopírka 502 Spotřeba energií 260,0 1 elektrická energie 50,0 2 plyn 200,0 4 vodné 10,0 511 Oprava a údržba 20,0 1 nemovitého majetku 20, , , , , , , , , , ,5 512 Cestovné, schůze 32,0 1 cestovné 12,0 2 schůze 20,0 513 Propagace 12,4 1 reprefond 2,4 2 propagace 10,0 518 Ostatní služby 160,0 4 školení 6 stočné (voda) 3,0 7 poradenství 150,0 8 ostatní výdaje 7, , , , , , , , , , ,0 521 Mzdy 550,0 550, Ostatní osobní náklady 76,0 76, , , , ,0 524 Zákonné pojištění 187,0 1 sociální 137,5 3 zdravotní 49,5 528 Sociální fond 33,0 1 tvorba sociálního fondu 11,0 2 stravování 22, , , , , , ,0 538 Inkaso 1,6 2 rozhlasové a televizní poplatky 1, , ,0 16

17 549 Jíné ostatní náklady 250,1 1 zákonné pojištění majetku a osob 3,1 2 ostatní pojištění majetku a osob 22,0 3 poplatky Komerční bance 25,0 5 poštovné 10,0 6 telefonní poplatky 40,0 7 sportuj s námi 8 příspěvek CISO 150,0 V ý d a j e c e l k e m : , , , , , , , , , , ,3 Příjmy: v tis.kč v Kč 602 Nájmy 141,9 141,9 644 Úroky 75,0 75, , , , ,8 649 Ostatní jiné výnosy 475,9 2 služby CISO 150,0 3 ostatní výnosy - reklama, provoz.náklady 325, , , , Příspěvek na kancelář OTU 631,0 631, Příspěvek ze svazů 289,8 289,8 691 Sportuj s námi ze SR , , , , , ,0 692 Přísp.Magistrát,dary P ř í j m y c e l k e m : , , , ,3 17

18 Výdaje: v tis.kč v Kč 581 O1 Příspěvky TJ-SK, vlastní zdroje 581 O2 Přísp.TJ-SK ze SR údržba 523,0 523, Přísp.TJ-SK ze SR provoz TVZ 754,1 754, , , , ,0 Výdaje c e l k e m : 1 277, , , ,0 Příjmy 681 O1 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje 691 O2 Dotace TJ-SK ze SR údržba 523,0 523, Dotace TJ-SK ze SR provoz TVZ 754,1 754, , , , ,0 Příjmy c e l k e m : 1 277, , , ,0 Rekapitulace příjmy : 2890,7 Rekapitulace výdaje : 2917,2 přebytek: -26, , , ,0 18

19 3. Návrh rozdělení finančních příspěvků pro TJ-SK na provoz a údržbu na rok 2011 I. Rozdělení státního příspěvku na provozování tělovýchovných zařízení /příspěvek na el. energii, plyn, teplo, vodné - stočné/ A Zásady Tento příspěvek ze státního rozpočtu bude poskytován na základě předložených a ověřených faktur (případně uzavřené smlouvy mezi OTU a TJ-SK) razítkem, dvěma podpisy odpovědných zástupců TJ-SK za úhradu el. energie, tepla, plynu a vodné - stočné. Dále TJ-SK předloží výpis peněžního ústavu, nebo pokladní doklad o zaplacení faktur. Příspěvek bude činit 70% předložených faktur-dokladů a 30% hradí TJ-SK z vlastních zdrojů. B Vlastní postup 1. Z přiděleného finančního objemu zjistíme podíl státního rozpočtu na nákladech jednotlivých TJ-SK a to tak, že součtem nákladů všech TJ-SK na položky roku 2010 v tis. Kč vydělíme částku k rozdělení tj. 1277,1.tis. Kč. Hodnocené položky - 100% nákladů na el. energie, teplo, plyn, vodné - stočné (včetně nákladů na tyto energie ve zdaňované činnosti) 2. Získaný podíl (koeficient), který činí 48,37 Kč, určuje částku na vydaných tisíc Kč v roce 2010, kterou se účastní Státní rozpočet na výdajích jednotlivých TJ-SK v roce Vlastní výši dotace zjistíme pronásobením nákladů jednotlivých TJ-SK v hodnocené položce dle bodu l v tis. Kč koeficientem. Násobek určení dotace se zaokrouhluje na jedno desetinné místo. 19

20 Rozdělení státního příspěvku na provoz TVZ na r el. energie, plyn, teplo, vodné - stočné/ Celková dotace činí ,--Kč Náklady na provoz TVZ TJ-SK v mil. Kč. koef. činí 754,1 : = 48,37 Kč na tis. Kč nákl. Okres 3807 Náklady Koef.na tis. Kč Dotace TJ - SK v tis. Kč nákladů v tis. Kč 001 Mariánské Hory ,370 6,0 002 Baník Ostrava OKD ,370 70,7 004 HTJ Odra Ostrava ,370 31,6 008 Lokomotiva Ostrava ,370 14,1 009 MITTAL Ostrava , ,0 013 Sokol Ostrava Nová Ves 61 48,370 3,0 014 Unie Hlubina ,370 16,3 016 Kunčičky 27 48,370 1,3 017 Baník Petr Bezruč 77 48,370 3,7 020 Baník Stachanov O-Hrušov 12 48,370 0,6 021 Jiskra MCHZ Ostrava-Hrušov 31 48,370 1,5 023 Heřmanice ,370 8,0 026 SBD Ostrava-Zábřeh 2 48,370 0,1 027 Sokol Hrabová ,370 5,9 028 Sokol Hrabůvka ,370 34,4 031 SSK Vítkovice ,370 48,0 035 Sokol Pustkovec ,370 31,1 036 VD Start Ostrava ,370 14,8 038 VOKD Poruba ,370 8,4 20

21 039 Vítkovice - Svinov 24 48,370 1,2 042 Sokol Stará Bělá ,370 18,7 045 Sokol Krásné Pole 98 48,370 4,7 046 Sokol Koblov 14 48,370 0,7 047Sokol Hošťálkovice 58 48,370 2,8 049 Petřkovice ,370 13,2 052 Slovan Ostrava ,370 7,3 064 FC Odra Petřkovice 57 48,370 2,8 066 Veslařský klub Perun 87 48,370 4,2 072 Rapid Muglinov 52 48,370 2,5 074 SK Slavie Třebovice ,370 5,6 075 SK FK Polanka ,370 9,0 088 Gymnastický klub Vítkovice ,370 15,9 110 Sport. klub kuželky Ostrava 50 48,370 2,4 111 Jezdecký klub Baník Ostrava ,370 18,2 116 FBC Ostrava, o.s ,370 17,7 149 FC S. Michálkovice 24 48,370 1,2 150 FC Ostrava-JIH o.s ,370 3,5 168 SK thajského boxu HAMR 72 48,370 3,5 171 SK SB Ostrava ,370 4,9 173 SK Svinov o.s ,370 1,1 185 SKP Ostrava 20 48,370 1,0 191 LKK Ostrava 76 48,370 3, JUDO CLUB Baník Ostrava ,370 8,7 218 Stará Ves nad Ondřejnicí ,370 12,3 219 SK Šenov 63 48,370 3,0 221 SK Relax Šenov 17 48,370 0,8 222 Sokol Václavovice 7 48,370 0,3 225 FC Biocel Vratimov ,370 5,0 236 Sokol Čavisov 16 48,370 0,8 21

22 237 Sokol Dolní Lhota ,370 9,0 238 Sokol Horní Lhota ,370 11,5 239 Velká Polom ,370 6,7 241 Horní Datyně 90 48,370 4,4 243 SDO Brontosauři 50 48,370 2,4 247 JK CABALLERO ,370 6,1 252 CDU SPORT-VOLNÝ ČAS ,370 19,3 C e l k e m ,1 Rozepsané limity budou dodrženy, pokud nebude krácena dotace ze státního rozpočtu. 22

23 Čerpání příspěvků na provoz a údržbu ze Státního rozpočtu na rok 2011 Přehled čerpání údržby a provozních nákladů za rok V tis.kč V tis.kč V Kč V Kč P.č. TJ-SK Dotace Dotace Čerp.údržba Čerp.energ údržba prov.tvz Mariánské Hory 3,90 6, , ,00 2 Baník Ostrava OKD 35,40 70, , ,00 4 HTJ Odra 6,70 31, ,00 8 Lokomotiva Ostrava 9,20 14,10 9 MITTAL Ostrava 83,50 219, , ,00 13 Sokol Ostrava-Nová Ves 0,70 3,00 700, ,00 14 Unie Hlubina 5,50 16, , ,00 15 Baník Radvanice 0,00 0,00 16 Kunčičky 0,00 1,30 17 Baník Petr Bezruč 0,00 3,70 20 Baník Stachanov Hrušov 1,40 0, ,00 600,00 21 Jiskra MCHZ Hrušov 3,60 1,50 23 Heřmanice 4,00 8,00 26 SBD Ostrava-Zábřeh 0,20 0,00 27 Sokol Hrabová 5,90 5,90 28 Sokol Hrabůvka 18,00 34,40 31 SSS Vítkovice 26,90 48,00 35 Sokol Pustkovec 32,60 31,10 36 VD Start Ostrava 18,50 14,80 38 VOKD Poruba 8,40 39 Vítkovice - Svinov 6,00 1,20 42 Sokol Stará Bělá 70,20 18,70 45 Sokol Krásné Pole 3,30 4,70 46 Sokol Koblov 1,70 0,70 47 Hošťálkovice 1,10 2,80 49 Petřkovice 33,30 12,80 52 Slovan Ostrava 1,80 7,30 64 FC Odra Petřkovice 0,00 2,80 66 VK Perun 2,00 4,20 72 SK Rapid Muglinov 3,40 2,50 74 Slavie Třebovice 2,20 5,60 75 SK FK Polanka 12,60 9,00 88 GK Vítkovice 15, SK KUŽELKY Ostrava 2,90 2, JK Baník Ostrava OKD 55,00 18, FBC Ostrava 17, ŠK GEOFIN 0, FC Sl.Michálkovice 3,70 1, FC Ostrava -JIH 3, Klub dráhového golfu , SK thajského boxu HAMR 3, DTJ Polanka 0, SK SB Ostrava 4, SK Svinov 1, SKP Ostrava 5,80 1, LKK Ostrava 5,80 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

24 216 1.JUDO Baník 8, , Stará Ves N.Ondřejnicí 13,70 12, , , SK Šenov 0,40 3,00 0,00 0, SK Relax Šenov 0, Sokol Václavovice 4,40 0, ,00 300, FC Biocel Vratimov 5, SK Tenisu Biocel Vratimov 7, Sokol Zbyslavice 236 Sokol Čavisov 0,30 0, Sokol Dolní Lhota 11,80 9, Sokol Horní Lhota 0,00 11, Velká Polom 5,10 6, JK Velká Polom 241 Horní Datyně 7,70 4, SQUASH Ostrava 0, SDO Brontosauři 2, Jezd.klub CABALERO 3,40 6, CDU volný čas 19, SK Michálkovice 65 OTU nvýšení rozpočtu 11/10 C e l k e m 523,00 754, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 24

25 Stavební údržba A Zásady 1. Příspěvek na stavební údržbu tělovýchovných zařízení ze státního rozpočtu se poskytuje na základě účetní závěrky za rok 2010 z nákladů vynaložených na stavební údržbu jednotlivých TJ-SK. 2. Příspěvek bude realizován na základě předložených faktur (mohou být kopie) oprávněné stavební údržby, ověřené razítkem TJ-SK + dva podpisy odpovědných zástupců TJ-SK. Dále požadujeme výpis peněžního ústavu, nebo pokladní doklad o úhradě předložených faktur. Příspěvek bude činit 70% z předložených faktur a 30% hradí TJ-SK z vlastních zdrojů. 3. Přidělené limity je nutno vyčerpat do a není je možno převádět do roku příštího. B Vlastní postup 1. Získaný podíl (koeficient), který činí 72,70 Kč, určuje částku na vydaných tisíc Kč v roce 2010, kterou se účastní Státní rozpočet na výdajích jednotlivých TJ-SK v roce Na základě kontroly čerpání finančních prostředků na údržbu v průběhu roku, provede komise výstavby k patřičné úpravy. 25

26 Čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ pro rok 2011 Celková dotace činí Vynaložené náklady na údržbu činí mil. Kč, koef. činí 523 : 7 191=72,70 Kč na tis. Kč nákl ,--Kč Okres 3807 Vynalož.nákl.na údržbu Koef.na tis. Kč Dotace v tis. Kč TJ - SK k vynaložených nákladů 001 Mariánské Hory 53 72,7 3,9 002 Baník Ostrava OKD ,7 35,4 004 HTJ Odra Ostrava 92 72,7 6,7 008 Lokomotiva Ostrava ,7 9,2 009 MITTAL Ostrava ,7 83,5 013 Sokol Ostrava Nová Ves 10 72,7 0,7 014 Unie Hlubina 75 72,7 5,5 020 Baník Stachanov O-Hrušov 19 72,7 1,4 021 Jiskra MCHZ Hrušov 50 72,7 3,6 023 Heřmanice 55 72,7 4,0 026 SBD Ostrava - Zábřeh 3 72,7 0,2 027 Sokol Hrabová 81 72,7 5,9 028 Sokol Hrabůvka ,7 18,0 26

27 031 SSK Vítkovice ,7 26,9 035 Sokol Pustkovec ,7 32,6 036 VD Start Ostrava ,7 18,5 039 Vítkovice - Svinov 83 72,7 6,0 042 Sokol Stará Bělá ,7 70,2 045 Sokol Krásné Pole 46 72,7 3,3 046 Sokol Koblov 23 72,7 1,7 047 Sokol Hošťálkovice 15 72,7 1,1 049 Petřkovice ,7 33,3 052 Slovan Ostrava 25 72,7 1,8 066 Veslařský klub Perun 27 72,7 2,0 072 Rapid Muglinov 47 72,7 3,4 074 Slavie Třebovice 30 72,7 2,2 075 SK FK Polanka ,7 12,6 110 SKK Ostrava 40 72,7 2,9 111 Jezdecký klub Baník Ostrava ,7 55,0 149 FC Michálkovice 51 72,7 3,7 166 Klub dráhového golfu ,7 1,8 185 SKP Ostrava 80 72,7 5,8 191 LKK Ostrava 80 72,7 5,8 218 Stará Ves nad Ondřejnicí ,7 13,7 219 ŠK Šenov 6 72,7 0,4 222 Sokol Václavovice 60 72,7 4,4 228 SK tenisu Biocel Vratimov ,7 7,6 236 Sokol Čavisov 4 72,7 0,3 237 Sokol Dolní Lhota ,7 11,8 239 Velká Polom 70 72,7 5,1 241 Horní Datyně ,7 7,7 247 JK Caballero 46 72,7 3,4 Celkem: ,0 27

28 Rozepsané limity budou dodrženy, pokud nebude krácena dotace ze Státního rozpočtu. 1. Přehled o poskytnutých příspěvcích TJ-SK za rok 2010 Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. TJ-SK v tis Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem 2009 / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 001 Mariánské hory 8,0 28,6 36,6 003 Baník Ostrava OKD 25,4 113,3 138,7 004 HTJ Odra Ostrava 16,2 49,5 65,7 008 Lokomotiva Ostrava 8,0 20,5 28,5 009 Mittal Ostrava 140,4 320,0 460,4 013 Sokol Ostrava - Nová Ves 3,0 3,0 014 Unie Hlubina 8,0 24,9 32,9 015 Baník Radvanice 11,6 11,6 016 Kunčičky 7,0 9,3 16,3 28

29 017 Baník Petr Bezruč 3,0 3,0 020 Stachanov Ostrava-Hrušov 3,0 3,0 022 Jiskra MCHZ Ostrava-Hrušov 3,0 7,4 10,4 023 Heřmanice 11,6 27,5 39,1 024 Sokol Bartovice 5,0 5,0 026 SBD Ostrava-Zábřeh 3,0 2,3 5,3 027 Sokol Hrabová 8,0 16,5 24,5 028 Sokol Hrabůvka 14,6 39,1 64,3 118,0 031 SSK Vítkovice 140,4 70,9 211,3 033 Slavoj Poruba 3,0 3,0 035 Sokol Pustkovec 97,2 97,2 036 VD Start Ostrava 11,1 24,8 35,9 038 VOKD Ostrava - Poruba 34,5 12,6 47,1 039 Vítkovice - Svinov 8,0 37,1 45,1 040 Dynamo DPMO Ostrava 2,0 2,0 041 Jiskra Zábřeh 1,0 1,0 042 Sokol Stará Bělá 11,1 159,9 171,0 045 Sokol Krásné Pole 8,0 8,0 046 Sokol Koblov 3,0 3,0 047 Sokol Hošťálkovice 7,0 4,9 11,9 048 Lhotka 0,0 049 Petřkovice 23,0 23,0 051 Sokol Polanka 0,0 052 Slovan Ostrava 8,8 14,0 22,8 054 Ostrava - Zábřeh 1,0 1,0 055 Liga 100 Ostrava 3,0 5,0 8,0 056 Metasport 7,0 7,0 057 Gymnázium Hladnov 8,0 8,0 058 FC Baník 0,0 29

30 060 Jindřich 0,0 064 FC Odra Petřkovice 8,0 26,2 34,2 065 Basket klub NH Ostrava 16,3 16,3 066 Veslařský klub Perun Ova 7,0 5,7 12,7 068 SK orient. běhu Ostrava 5,0 5,0 070 JIŘÍ TEAM Ostrava 8,0 8,0 071 Horo club Heřmanice 8,0 8,0 072 Rapid Muglinov 8,0 8,0 074 Slavie Třebovice 8,0 10,1 18,1 075 FK SK Polanka 8,0 15,9 23,9 076 VINIC Ostrava Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem TJ-SK v tis / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 082 NORTH STARS Ostrava 0,0 083 UNIHOC Ostrava 5,0 5,0 086 HC Ostrava STAR 5,0 5,0 087 HC Vítkovice 0,0 088 Gymnastický klub Ostrava 10,7 12,8 23,5 090 Volejbalový klub DHL 0,0 092 Tenisový club Vítkovice 0,0 098 FC Vítkovice 0,0 104 KT TEAKWON-DO ITF Ostrava 11,6 11,6 107 SK vozíčkářů Ostrava 5,0 5,0 109 SVINOV 2,0 2,0 110 Sport. klub kuželky Ostrava 3,0 3,0 111 Jezdecký klub Baník Ostrava 24,3 54,4 78,7 112 Spolek vodáků Campanula 26,7 20,0 46,7 115 RH Piving Ostrava 0,0 116 Florbal club Ostrava 36,5 38,7 75,2 30

31 119 SHOTOKAN KARATE Ova 1,0 1,0 120 Basketbal klub Poruba 7,0 7,0 125 SBA Squash club 8,0 8,0 126 BK LR Cosmetic Ostrava 14,6 14,6 128 SK ZP Baník Ostrava 5,0 5,0 134 Handball club Ostrava 7,0 5,1 12,1 137 YACHTCLUB 0,0 138 ROMA Ostrava 140 SK Jestřábi 7,0 7,0 141 Melody Boys 5,0 5,0 143 AC DERBY 5,0 5,0 144 ŠK H-FUCHS 0,0 145 SK FENIX Ostrava 3,0 3,0 147 FBC Jestřábi 0,0 148 FBT Poruba 149 FC Michálkovice 8,0 4,3 12,3 150 FC Ostrava-JIH, o.s. 13,2 4,0 17,2 152 FBC Tygers Poruba 7,0 7, MVIL Hrabová 8,1 8,1 154 Klub Taekwon-do Pamír 0,0 155 SKI S+ H 3,0 3,0 157 HC VOKD 0,0 158 FBK RAFANI OSTRAVA 3,0 161 TORO FIFEJDY 5,0 9,5 14,5 163 Karate Tygr Shotokan 8,0 8,0 166 Kl. dráhového golfu2000- Ostrava 3,0 3, Team Girls Ostrava 1,0 1,0 168 SK Thajský box Hamr Gym 8,0 8,0 169 DTJ Polanka 30,7 5,0 35,7 31

32 171 SKSB Ostrava- ARROWS 13,9 13,9 172 PGST Ostrava 5,0 5,0 173 SK SVINOV 8,0 8,0 174 Klub Jógy Ostrava 8,0 8,0 175 Sport. club Ostrava-JIH 7,0 5,0 12,0 176 FITCENTRUM DRAGON 0,0 177 ŠK Hošťálkovice 1,0 1,0 178 Šprtmejkři Ostrava 0,0 Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem TJ-SK v tis / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 180 Šerm Ostrava 8,0 8,0 181 D-KLUB Ostrava 7,0 5,0 12,0 182 FBC VIPERS Ostrava 7,0 7,0 183 ČSKA Ostrava 0,0 185 SKP Ostrava 8,1 8,1 187 SK QUATRO FITNESS 0,0 189 Unie FK Ostrava 2, SC SSK Vítkovice 47,7 47,7 191 LKK Ostrava 8,0 7,6 15,6 192 BC Poruba 0,0 193 Junior club polní kuše Ostrava 1,0 1,0 194 SK Michálkovice ZPS 3,0 3,0 195 SK LR COCMETIC FREESTYLE 5,0 5,0 196 Sportovní klub X-AIR Ostrava 7,0 197 NS Ostrava 7,0 7,0 198 SK RADOCH PORUBA 0,0 199 CLUB FEMM Ing.Petr Pražák 200 SBŠ Ostrava 41,2 41,2 201 SK ZdP turistů Ostrava 8,0 8,0 32

33 203 HC Koksovna 0,0 204 TJ Turista VOKD Poruba 3,0 3,0 205 Golf Club 0,0 206 JUNIOR GOLF 0,0 207 FSK Deves Fifejdy 3,0 3,0 208 VK SG Ostrava 3,0 3,0 209 HK VENEZIA 11,6 11,6 210 SK Sioux ARROWS 8,0 8,0 211 ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 2,0 5,0 7,0 213 AC ČEPO PUSTKOVEC 0,0 214 Zwěř 2,0 2, ODKVĚT HRABOVÁ 3,0 3, JUDO CLUB Baník Ostrava 20,0 1,2 21,2 217 O.s.SK MYSON Ostrava 0,0 218 Stará Ves nad Ondřejnicí 12,0 16,4 20,8 49,2 219 SK Šenov 12,0 12,0 220 Šachový klub Obec. úřad Šenov 2,0 2,0 221 SK RELAX Šenov 1,0 1,0 222 Sokol Václavovice 3,0 4,7 7,7 224 SK TIME OUT Vratimov 13,7 13,7 225 FC Biocel Vratimov 0,0 226 LO Biocel Vratimov 0,0 227 TTC Vratimov 3,0 3,0 228 TK Biocel Vratimov 10,4 10,4 229 VK Vratimov 7,0 7,0 230 Minigolf Team Vratimov 0,0 231 TJ Klimkovice 7,0 7,0 232 Sokol Olbramice 0,0 233 Sokol Vřesina 8,0 8,0 33

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Pokyn předsedy ČUS ze dne 8.10. 2013

Pokyn předsedy ČUS ze dne 8.10. 2013 Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 2/2013 8.10.2013 2. Pokyn předsedy ČUS ze dne 8.10. 2013 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2013 Čl. I. Tento pokyn předsedy ČUS

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz Zařízení PSČ Telefon/Fax E-mail Web MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 702 00 596 634 123 596 634 126 reditelka@zsg.cz www.zsg.cz ZŠ Ostrava, Gebauerova 8 odl. prac. ZŠ Ibsenova 36/978 702

Více

Emblémy kovové 25 mm

Emblémy kovové 25 mm Emblémy kovové 25 mm Emblém fotbal zlato Emblém fotbal stříbro Emblém fotbal bronz Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; medaile, plakety, trofeje, kokardy a na Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; Kovový

Více

Oblast: tělovýchovy a sportu

Oblast: tělovýchovy a sportu 206 Asociace TOM, TOM 19061 Krokodýl, o.s., Václava Košaře 122/1, 700 30, Ostrava, IČ: 70893276 Návrh výše - fáze I Fit výzva EMS 61 000 51 000 30 000 208 Asociace TOM, TOM 19061 Krokodýl, o.s., Václava

Více

Emblémy kovové 50 mm

Emblémy kovové 50 mm Emblémy kovové 50 Emblém fotbalista zlato 50 Emblém fotbalista stříbro 50 Emblém fotbalista bronz 50 Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50

Více

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014 4. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31. 12. 2014 Čl. I. Tento pokyn předsedy

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Č. Název organizace Projekt Účel Poskytnutá 1 Stars Ostrava Příprava a podpora činnosti mažoretek Stars Ostrava 2014 pronájmy, doprava,

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 ČÁST II. Schvalovací část Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se koná pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové.

Více

PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10

PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 Datum konání schůze: 26. 11. 2014 Restaurace Červená cibule, Jihlavská 502, 140 00 Praha 4 Podklady k členské schůzi TJ Košík Praha 10 konané dne 26. 11. 2014

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

SPORŤÁČEK 2014 06.9. PRAHA 13.9. PLZEŇ 20.9 OSTRAVA FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ WWW.SPORTACEK.CZ

SPORŤÁČEK 2014 06.9. PRAHA 13.9. PLZEŇ 20.9 OSTRAVA FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ WWW.SPORTACEK.CZ SPORŤÁČEK 2014 FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI 06.9. PRAHA 13.9. PLZEŇ 20.9 OSTRAVA VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ WWW.SPORTACEK.CZ SPORŤÁČEK CÍLE FESTIVALU je největším sportovním náborovým festivalem v rámci České

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Městská část Praha 10 VÝBOR PRO ŘEŠENÍ SPORTU A SPORTOVNÍCH PLOCH ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Městská část Praha 10 VÝBOR PRO ŘEŠENÍ SPORTU A SPORTOVNÍCH PLOCH ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Městská část Praha 10 VÝBOR PRO ŘEŠENÍ SPORTU A SPORTOVNÍCH PLOCH ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zápis ze zasedání Výboru pro řešení sportu a sportovních ploch Zastupitelstva městské části Praha

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz

MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz Zařízení PSČ Telefon E-mail Web MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz MŠ Ostrava, Dvořákova 4 702 00 596 123

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

SPORŤÁČEK 2013 FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ WWW.SPORTACEK.CZ

SPORŤÁČEK 2013 FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ WWW.SPORTACEK.CZ SPORŤÁČEK 2013 FESTIVAL SPORTU PRO DĚTI VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ WWW.SPORTACEK.CZ WWW..CZ SPORŤÁČEK CÍLE FESTIVALU je největším sportovním náborovým festivalem v rámci České republiky pro děti do 15 let.

Více

Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě

Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě Číslo TJ-SK Název TJ-SK 3806335 Albertovec,JK Hřebčín 3806001 Bělá,TJ Sokol 3806002 Bobrovníky,TJ Sokol 3806282 Bohuslavice,FCVZŠ 3806003 Bohuslavice,Sportovní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Historické ohlédnutí za Valnými hromadami ČSTV

Historické ohlédnutí za Valnými hromadami ČSTV Vážená paní, Vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší TJ SK popř. Vašeho sportovního svazu na 20. Valné hromadě Regionálního sdružení ČSTV Jihlava. Pro dobrou orientaci

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS Sportovní kalendář ČPV-ČSNS 1.12.2010, 23:00 hod svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS zpracovala: Marcela Hyklová datum typ akce sport akce propozice pořadatel místo konání poznámka Svaz hodnocení LEDEN

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s.

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. Ze dne 9.2.2012 Program: Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. 1. Schválení nových stanov (viz příloha) Stanovy byly schváleny. 2. Volba výkonného výboru, revizní komise (Roman Kovařík revizní

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více