OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE PODKLADOVÉ MATERIÁLY 22. VALNÉ HROMADY OSTRAVA

2 Obsah : Část A Materiály k projednání a schválení 1. Návrh jednacího řádu 2. Výsledek hospodaření OTU ČSTV a VV za rok 2010, Rozdělení finančních příspěvků pro TJ-SK na rok 2010,2011 na údržbu a provoz. 4. Rozpočet výdajů regionální kanceláře OTU ČSTV za rok 2010, Návrh na usnesení Část B - Materiály na vědomí 1. Přehled o poskytnutých příspěvcích TJ-SK za rok 2007,2008,2009,2010, Přehled o členské základně TJ-SK za rok 2010,2011 2

3 Část A 1. Návrh JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY OSTRAVSKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ UNIE Pracovní předsednictvo Čl. l 1. Jednání valné hromady řídí jeho předsednictvo, které tvoří: - 1 zástupce komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů - 1 zástupce komory městských sportovních svazů - 2 zástupci výkonného výboru Ostravské tělovýchovné unie - zástupce revizní komise Ostravské tělovýchovné unie - zástupce VV ČSTV 2. Zástupci komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů, městských sportovních svazů, výkonného výboru a revizní komise jsou voleni veřejným hlasováním. Ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. Čl. II 1. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 2. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění hladkého průběhu jednání. Delegáti valné hromady Čl. III 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. Delegáti tělovýchovných jednot a sportovních klubů musí být pověřeni mandáty své TJ-SK, delegáti městských sportovních svazů musí být pověřeni mandátem svého svazu. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší jak 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti tělovýchovných jednot a sportovních klubů a městských sportovních svazů společně. K přijetí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 3

4 4. Delegát má právo hlasovat a dbát pokynů pracovního předsednictva a předsedajícího, týkajících se průběhu jednání. 1. Práva delegátů valné hromady mají přítomní členové výkonného výboru s výjimkou práva hlasovat. Na jednání valné hromady mohou vystoupit předsedové komisí, zřízených výkonným výborem Ostravské tělovýchovné unie ČSTV. Čl. IV 2. K jednání valné hromady mohou být přizvaní hosté, kteří mohou vystoupit v diskuzi. Mandátová komise Čl. V 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy, jeden člen zastupuje komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jeden člen zastupuje komoru městských sportovních svazů, jeden člen výkonného výboru a všichni jsou voleni delegáty obou komor najednou. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada schopná se usnášet. Komise pověří ze svého středu člena, který přednese zprávu. Návrhová komise Čl. VI 1. Valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy, jeden člen zastupuje komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jeden člen zastupuje komoru městských sportovních svazů, jeden člen výkonného výboru, všichni jsou voleni delegáty obou komor najednou. 2. V zásadních záležitostech valné hromady se rozhoduje usnesením. Návrh usnesení předkládá pověřený člen návrhové komise. O předložených návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. 3. K platnosti návrhu usnesení valné hromady je zapotřebí pro jeho přijetí nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců TJ-SK a městských sportovních svazů. 4. V případě usnesení o zániku OTU a vypořádání jejího majetku je však nutný souhlas nejméně dvou třetin z přítomné alespoň poloviny oprávněných zástupců při zasedání valné hromady, jak v komoře TJ-SK, tak v komoře městských sportovních svazů. 4

5 2. Výsledek hospodaření Ostravské tělovýchovné unie ČSTV a VV OTU Rekapitulace příjmy: Kč ,10 Kč ,10 Kč Rekapitulace výdaje: Kč ,70 Kč ,70 Kč Přebytek: ,40 Kč za rok 2010 Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu úspora 5.516,--Kč Spotřeba energií Spotřeba za energie přečerpáno ,30 Kč vyúčtování plynu Spotřeba energií Hornická Nerozpočtováno čerpáno ,50 Kč následně bude hrazeno /směnka na 500 tis. Kč/ Opravy a údržba Položka přečerpána oprava sociálního zařízení /1, ,--Kč/ Opravy a údržba Hornická Nerozpočtováno čerpáno 2.894,--Kč /oprava zářivek, revize HP/ Cestovné, schůze Cestovné, schůze úspora 1.143,--Kč Propagace Nečerpáno úspora 3.405,--Kč Ostatní služby Čerpání této položky nižší o ,--Kč - úspora Mzdy Nečerpáno 2.800,-- Kč úspora Ostatní osobní náklady Nečerpáno 9.200,--Kč úspora. 5

6 524 - Zákonné soc. pojištění Nečerpáno 6.200,--Kč sníženo procento v odvodu za zaměstnavatele na 25%, původně rozpočet byl na 26% Zákonné zdravotní pojištění Čerpání v souladu s rozpočtem Sociální fond Nečerpáno 2.256,--Kč úspora Daň z nemovitosti Nerozpočtováno čerpáno 3.364,--Kč/bude hrazeno viz pol. 502 Spotřeba energií Hornická Inkaso Čerpáno v souladu s rozpočtem Daň z převodu nemovitosti Částka činí ,--Kč Pojištění Hornická Nerozpočtováno čerpáno 9.075,--Kč/viz položka 502 spotřeba energií Hornická Jiné ostatní náklady Položka přečerpána o ,90,--Kč, TEAMGYM SG, což se projeví v položce 692 Příspěvek Magistrát, sponzoři, 649 reklama Zprostředkování prodeje Hornická realitní kancelář 3% Nerozpočtováno. Částka za zprostředkování činí Kč Zůstatková cena prodaného majetku/hornická Zůstatková cena činí 3, ,--Kč. 588 Mimořádné náklady Mimořádné náklady ,--Kč. 595 Daň z příjmů právnických osob Daň činí ,--Kč. 581/01/06 Příspěvek TJ-SK z vlastních zdrojů /Sazka/ 2006 Příspěvek činil ,--Kč. 581 /02 -Příspěvek TJ-SK na údržbu ze SR Čerpáno v souladu s rozpočtem částka 1, ,--Kč. 581/022 - Příspěvek TJ-SK na provoz TVZ ze SR Čerpáno v souladu s rozpočtem částka ,--Kč. 591/01 - Příspěvek na činnost TJ,SK ze SR/DPH/ Příspěvky byly poskytnuty ve výši 1, ,--Kč. 6

7 Celkové výdaje byly oproti rozpočtu vyšší o ,70 Kč. Příjmy: Nájmy Příjmy této položky nižší o ,10 Kč Úroky Položka v souladu s rozpočtem Ostatní jiné výnosy Položka vyšší o ,--Kč reklama na TEAMGYM 652 Prodej Hornická 54 Příjem za prodej činí 12, ,--Kč 681/ Dotace na činnost z vlastních zdrojů 2006 Dotace činí ,--Kč 681/ Dotace na činnost z vlastních zdrojů 2008 Dotace činí ,--Kč. 681/01/10 Dotace na činnost OTU z vlastních zdrojů 2010 Dotace činí ,20Kč. 691/01/10 Dotace na činnost OTU/DPH Dotace činí ,--Kč. 691/01 - Dotace na činnost TJ-SK ze SR/DPH Dotace činí 1, ,--Kč Dotace ze SR na údržbu Dotace činí 1, ,--Kč Dotace na provoz ze SR Dotace činí ,--Kč Dotace od právnických osob Nerozpočtováno dotace činí Kč /SMO, dary/ Celkové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o ,10 Kč. 7

8 Rozpočet VV OTU se skutečností za k Výdaje: Rozpočet V tis.kč Skutečnost V Kč Účet Název účtu syntetika analytika syntetika analytika 501 Spotřeba materiálu 58, ,0 2 pro údržbu a opravu nemov. majetku pro údržbu a opravu movitého 6 majetku 5 spotřeba ostatního materiálu 58, ,0 502 Spotřeba energií Hornická ,5 teplo, el. energie ,5 502 Spotřeba energií 214, ,3 1 elektrická energie 48, ,0 2 plyn 158, ,3 4 vodné 8, ,0 511 Oprava a údržba 20, ,0 8

9 1 nemovitého majetku 20, , Oprava a údržba Hornická 2 894,0 nemovitého majetku 2 894,0 512 Cestovné, schůze 32, ,0 1 cestovné 15, ,0 2 schůze 17, ,0 513 Propagace 12, ,0 1 reprefond 2, ,0 2 propagace 10, ,0 518 Ostatní služby 300, ,0 4 odvoz odpadu 5, ,0 6 stočné (voda) 10, ,0 7 poradenství 150, ,0 opravy 8 PC,ověř.listin,deaktiv.tel.apod.,perm 135, ,0 521 Mzdy 550,0 550, , , Ostatní osobní náklady 76,0 76, , ,0 524 Zákonné pojištění 192, ,0 1 sociální 143, ,0 3 zdravotní 49, ,0 528 Sociální fond 33, ,0 1 tvorba sociálního fondu 11, ,0 2 stravování 22, ,0 9

10 538 Inkaso 1, ,0 2 rozhlasové a televizní poplatky 1, ,0 532 Daň z nemovitosti 3 364, ,0 549 Pojištění Hornická 9 075, ,0 538 Daň z převodu nemovitosti , ,0 549 Jiné ostatní náklady 386, ,9 1 zákonné pojištění majetku a osob 2, ,0 2 ostatní pojištění majetku a osob 19, ,0 3 poplatky Komerční bance 25, ,2 Sport pro všechny,sportuj s námi ze 4 SR 100, ,3 5 poštovné 20, ,0 6 telefonní poplatky 70, ,4 7 příspěvek CISO 150, ,0 549 Zprostředkování prodeje , , Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku , ,0 588 Mimořádné náklady , , Daň z příjmů právnických osob , ,00 Výdaje celkem: 1 876, , ,70 10

11 Příjmy: v tis.kč v Kč 602 Nájmy 287,0 287, , ,9 644 Úroky 5,0 5, , ,0 649 Ostatní jiné výnosy 460, ,0 2 ostatní výnosy - reklama 190, ,0 3 příspěvek OTU na CISO 150, ,0 4 za služby pro CISO 120, ,0 652 Prodej Hornická , , Sport pro všechny, Sportuj s námi 100,0 100, , ,0 681 O Příspěvek ze spol. zdrojů SAZKA , ,0 Příspěvek ze spol. zdrojů SAZKA , , Příspěvek z MF ČR 319,1 319, , , Příspěvek SAZKA ,2 705, , ,2 692 Přísp. Magistrát MO , ,0 Příjmy celkem : 1 876, , , ,10 Výdaje v tis.kč v Kč 581/02 Přísp.TJ-SK ze SR údržba 1 055, ,0 581/022 Přísp.TJ-SK ze SR provoz TVZ 876, ,0 591/01 Přísp.na čin. SR/DPH/ 1 696, ,0 581/06 1 Příspěvek TJ-SK vl. zdroje ,0 11

12 581/10 Příspěvek TJ-SK vl. zdroje 2010 Výdaje celkem 3 628, ,0 Příjmy v tis.kč v Kč 691/02 Dotace TJ-SK ze SR údržba 1 055, ,0 691/022 Dotace TJ-SK ze SR provoz TVZ 876, ,0 691/09 Dotace na čin./dph/ SR 1 696, ,0 681/08 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje /06 1 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje ,0 681/10 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje 2010 Příjmy celkem 3 628, ,0 Rekapitulace příjmy: 5504, ,1 Rekapitulace výdaje: 5504, ,7 Přebytek: ,4 12

13 ýsledek hospodaření Ostravské tělovýchovné unie CSTV a VV OTU Rekapitulace příjmy: ,--Kč ,30 Kč ,30 Kč Rekapitulace výdaje : Kč ,30 Kč ,30 Kč Schodek: ,--Kč za rok 2011 Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu přečerpáno ,--Kč/permanentní vstupenky HC Vítkovice STEEL,kopírovací stroj/ Spotřeba energií Spotřeba za energií čerpání nižší o ,50 Kč./úspora/ Opravy a údržba Položka přečerpána oprava sociálního zařízení, kamerový systém/ ,50kč/ Cestovné, schůze Cestovné, schůze - nečerpáno o ,--Kč.Neproběhla VH OTU Propagace Nečerpáno 7.743,--Kč./Úspora/ Ostatní služby Čerpání této položky vyšší o 9.467,--Kč Mzdy Čerpání nižší o ,--Kč odchod do důchodu 2 zaměstnanců Ostatní osobní náklady Přečerpáno 8.800,--Kč Zákonné soc.pojištění Čerpání nižší o ,--Kč viz položka Mzdy/ Zákonné zdravotní pojištění Čerpání nižší o ,--Kč viz položka Mzdy/ Sociální fond Nečerpáno ,--Kč úspora Inkaso Čerpáno v souladu s rozpočtem Jiné ostatní náklady Položka přečerpána o ,30 Kč, TEAMGYM SG,což se projeví v položce 692 Příspěvek Magistrát, sponzoři, 649 reklama a 691 Sportuj s námi. 581 /02 -Příspěvek TJ-SK na údržbu ze SR 13

14 Čerpáno ,-- Kč, což je 100% obdrženého příspěvku. 581/022 - Příspěvek TJ-SK na provoz TVZ ze SR Čerpáno ,--Kč, což je 100% obdrženého příspěvku. Celkové výdaje byly oproti rozpočtu vyšší o ,30 Kč. Příjmy: Nájmy Příjmy této položky vyšší o ,--Kč Úroky Příjmy nižší oproti rozpočtu o ,20 Kč Ostatní jiné výnosy Položka vyšší o ,-- Kč reklama, startovné na TEAMGYM. 681/01/11 Příspěvek na kancelář OTU Dotace činí ,50 Kč. 681 Příspěvek od svazů Příspěvek nižší o ,--Kč příspěvek poskytl jen Městský fotbalový svaz a svaz ledního hokeje Dotace ze SR na údržbu Dotaci jsme obdrželi v plném rozsahu ,--Kč Dotace na provoz ze SR Dotaci jsme obdrželi v plném rozsahu ,--Kč Dotace Sportuj s námi 2011 Dotace činí ,--Kč Dotace od právnických osob Nerozpočtováno dotace činí Kč /SMO, dary/ Celkové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o ,30 Kč. 14

15 15

16 P o r o v n á n í r o z p o č t u se skutečností za období k Výdaje: v tis.kč v Kč Účet Název účtu syntetika analytika syntetika analytika 501 Spotřeba materiálu 58, ,0 6 pro udržbu a opravu movitého majetku 5,0 5 spotřeba ostatního materiálu 48,0 7 permanentky HC Vítkovice 5,0 8 kopírka 502 Spotřeba energií 260,0 1 elektrická energie 50,0 2 plyn 200,0 4 vodné 10,0 511 Oprava a údržba 20,0 1 nemovitého majetku 20, , , , , , , , , , ,5 512 Cestovné, schůze 32,0 1 cestovné 12,0 2 schůze 20,0 513 Propagace 12,4 1 reprefond 2,4 2 propagace 10,0 518 Ostatní služby 160,0 4 školení 6 stočné (voda) 3,0 7 poradenství 150,0 8 ostatní výdaje 7, , , , , , , , , , ,0 521 Mzdy 550,0 550, Ostatní osobní náklady 76,0 76, , , , ,0 524 Zákonné pojištění 187,0 1 sociální 137,5 3 zdravotní 49,5 528 Sociální fond 33,0 1 tvorba sociálního fondu 11,0 2 stravování 22, , , , , , ,0 538 Inkaso 1,6 2 rozhlasové a televizní poplatky 1, , ,0 16

17 549 Jíné ostatní náklady 250,1 1 zákonné pojištění majetku a osob 3,1 2 ostatní pojištění majetku a osob 22,0 3 poplatky Komerční bance 25,0 5 poštovné 10,0 6 telefonní poplatky 40,0 7 sportuj s námi 8 příspěvek CISO 150,0 V ý d a j e c e l k e m : , , , , , , , , , , ,3 Příjmy: v tis.kč v Kč 602 Nájmy 141,9 141,9 644 Úroky 75,0 75, , , , ,8 649 Ostatní jiné výnosy 475,9 2 služby CISO 150,0 3 ostatní výnosy - reklama, provoz.náklady 325, , , , Příspěvek na kancelář OTU 631,0 631, Příspěvek ze svazů 289,8 289,8 691 Sportuj s námi ze SR , , , , , ,0 692 Přísp.Magistrát,dary P ř í j m y c e l k e m : , , , ,3 17

18 Výdaje: v tis.kč v Kč 581 O1 Příspěvky TJ-SK, vlastní zdroje 581 O2 Přísp.TJ-SK ze SR údržba 523,0 523, Přísp.TJ-SK ze SR provoz TVZ 754,1 754, , , , ,0 Výdaje c e l k e m : 1 277, , , ,0 Příjmy 681 O1 Dotace TJ-SK, vlastní zdroje 691 O2 Dotace TJ-SK ze SR údržba 523,0 523, Dotace TJ-SK ze SR provoz TVZ 754,1 754, , , , ,0 Příjmy c e l k e m : 1 277, , , ,0 Rekapitulace příjmy : 2890,7 Rekapitulace výdaje : 2917,2 přebytek: -26, , , ,0 18

19 3. Návrh rozdělení finančních příspěvků pro TJ-SK na provoz a údržbu na rok 2011 I. Rozdělení státního příspěvku na provozování tělovýchovných zařízení /příspěvek na el. energii, plyn, teplo, vodné - stočné/ A Zásady Tento příspěvek ze státního rozpočtu bude poskytován na základě předložených a ověřených faktur (případně uzavřené smlouvy mezi OTU a TJ-SK) razítkem, dvěma podpisy odpovědných zástupců TJ-SK za úhradu el. energie, tepla, plynu a vodné - stočné. Dále TJ-SK předloží výpis peněžního ústavu, nebo pokladní doklad o zaplacení faktur. Příspěvek bude činit 70% předložených faktur-dokladů a 30% hradí TJ-SK z vlastních zdrojů. B Vlastní postup 1. Z přiděleného finančního objemu zjistíme podíl státního rozpočtu na nákladech jednotlivých TJ-SK a to tak, že součtem nákladů všech TJ-SK na položky roku 2010 v tis. Kč vydělíme částku k rozdělení tj. 1277,1.tis. Kč. Hodnocené položky - 100% nákladů na el. energie, teplo, plyn, vodné - stočné (včetně nákladů na tyto energie ve zdaňované činnosti) 2. Získaný podíl (koeficient), který činí 48,37 Kč, určuje částku na vydaných tisíc Kč v roce 2010, kterou se účastní Státní rozpočet na výdajích jednotlivých TJ-SK v roce Vlastní výši dotace zjistíme pronásobením nákladů jednotlivých TJ-SK v hodnocené položce dle bodu l v tis. Kč koeficientem. Násobek určení dotace se zaokrouhluje na jedno desetinné místo. 19

20 Rozdělení státního příspěvku na provoz TVZ na r el. energie, plyn, teplo, vodné - stočné/ Celková dotace činí ,--Kč Náklady na provoz TVZ TJ-SK v mil. Kč. koef. činí 754,1 : = 48,37 Kč na tis. Kč nákl. Okres 3807 Náklady Koef.na tis. Kč Dotace TJ - SK v tis. Kč nákladů v tis. Kč 001 Mariánské Hory ,370 6,0 002 Baník Ostrava OKD ,370 70,7 004 HTJ Odra Ostrava ,370 31,6 008 Lokomotiva Ostrava ,370 14,1 009 MITTAL Ostrava , ,0 013 Sokol Ostrava Nová Ves 61 48,370 3,0 014 Unie Hlubina ,370 16,3 016 Kunčičky 27 48,370 1,3 017 Baník Petr Bezruč 77 48,370 3,7 020 Baník Stachanov O-Hrušov 12 48,370 0,6 021 Jiskra MCHZ Ostrava-Hrušov 31 48,370 1,5 023 Heřmanice ,370 8,0 026 SBD Ostrava-Zábřeh 2 48,370 0,1 027 Sokol Hrabová ,370 5,9 028 Sokol Hrabůvka ,370 34,4 031 SSK Vítkovice ,370 48,0 035 Sokol Pustkovec ,370 31,1 036 VD Start Ostrava ,370 14,8 038 VOKD Poruba ,370 8,4 20

21 039 Vítkovice - Svinov 24 48,370 1,2 042 Sokol Stará Bělá ,370 18,7 045 Sokol Krásné Pole 98 48,370 4,7 046 Sokol Koblov 14 48,370 0,7 047Sokol Hošťálkovice 58 48,370 2,8 049 Petřkovice ,370 13,2 052 Slovan Ostrava ,370 7,3 064 FC Odra Petřkovice 57 48,370 2,8 066 Veslařský klub Perun 87 48,370 4,2 072 Rapid Muglinov 52 48,370 2,5 074 SK Slavie Třebovice ,370 5,6 075 SK FK Polanka ,370 9,0 088 Gymnastický klub Vítkovice ,370 15,9 110 Sport. klub kuželky Ostrava 50 48,370 2,4 111 Jezdecký klub Baník Ostrava ,370 18,2 116 FBC Ostrava, o.s ,370 17,7 149 FC S. Michálkovice 24 48,370 1,2 150 FC Ostrava-JIH o.s ,370 3,5 168 SK thajského boxu HAMR 72 48,370 3,5 171 SK SB Ostrava ,370 4,9 173 SK Svinov o.s ,370 1,1 185 SKP Ostrava 20 48,370 1,0 191 LKK Ostrava 76 48,370 3, JUDO CLUB Baník Ostrava ,370 8,7 218 Stará Ves nad Ondřejnicí ,370 12,3 219 SK Šenov 63 48,370 3,0 221 SK Relax Šenov 17 48,370 0,8 222 Sokol Václavovice 7 48,370 0,3 225 FC Biocel Vratimov ,370 5,0 236 Sokol Čavisov 16 48,370 0,8 21

22 237 Sokol Dolní Lhota ,370 9,0 238 Sokol Horní Lhota ,370 11,5 239 Velká Polom ,370 6,7 241 Horní Datyně 90 48,370 4,4 243 SDO Brontosauři 50 48,370 2,4 247 JK CABALLERO ,370 6,1 252 CDU SPORT-VOLNÝ ČAS ,370 19,3 C e l k e m ,1 Rozepsané limity budou dodrženy, pokud nebude krácena dotace ze státního rozpočtu. 22

23 Čerpání příspěvků na provoz a údržbu ze Státního rozpočtu na rok 2011 Přehled čerpání údržby a provozních nákladů za rok V tis.kč V tis.kč V Kč V Kč P.č. TJ-SK Dotace Dotace Čerp.údržba Čerp.energ údržba prov.tvz Mariánské Hory 3,90 6, , ,00 2 Baník Ostrava OKD 35,40 70, , ,00 4 HTJ Odra 6,70 31, ,00 8 Lokomotiva Ostrava 9,20 14,10 9 MITTAL Ostrava 83,50 219, , ,00 13 Sokol Ostrava-Nová Ves 0,70 3,00 700, ,00 14 Unie Hlubina 5,50 16, , ,00 15 Baník Radvanice 0,00 0,00 16 Kunčičky 0,00 1,30 17 Baník Petr Bezruč 0,00 3,70 20 Baník Stachanov Hrušov 1,40 0, ,00 600,00 21 Jiskra MCHZ Hrušov 3,60 1,50 23 Heřmanice 4,00 8,00 26 SBD Ostrava-Zábřeh 0,20 0,00 27 Sokol Hrabová 5,90 5,90 28 Sokol Hrabůvka 18,00 34,40 31 SSS Vítkovice 26,90 48,00 35 Sokol Pustkovec 32,60 31,10 36 VD Start Ostrava 18,50 14,80 38 VOKD Poruba 8,40 39 Vítkovice - Svinov 6,00 1,20 42 Sokol Stará Bělá 70,20 18,70 45 Sokol Krásné Pole 3,30 4,70 46 Sokol Koblov 1,70 0,70 47 Hošťálkovice 1,10 2,80 49 Petřkovice 33,30 12,80 52 Slovan Ostrava 1,80 7,30 64 FC Odra Petřkovice 0,00 2,80 66 VK Perun 2,00 4,20 72 SK Rapid Muglinov 3,40 2,50 74 Slavie Třebovice 2,20 5,60 75 SK FK Polanka 12,60 9,00 88 GK Vítkovice 15, SK KUŽELKY Ostrava 2,90 2, JK Baník Ostrava OKD 55,00 18, FBC Ostrava 17, ŠK GEOFIN 0, FC Sl.Michálkovice 3,70 1, FC Ostrava -JIH 3, Klub dráhového golfu , SK thajského boxu HAMR 3, DTJ Polanka 0, SK SB Ostrava 4, SK Svinov 1, SKP Ostrava 5,80 1, LKK Ostrava 5,80 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

24 216 1.JUDO Baník 8, , Stará Ves N.Ondřejnicí 13,70 12, , , SK Šenov 0,40 3,00 0,00 0, SK Relax Šenov 0, Sokol Václavovice 4,40 0, ,00 300, FC Biocel Vratimov 5, SK Tenisu Biocel Vratimov 7, Sokol Zbyslavice 236 Sokol Čavisov 0,30 0, Sokol Dolní Lhota 11,80 9, Sokol Horní Lhota 0,00 11, Velká Polom 5,10 6, JK Velká Polom 241 Horní Datyně 7,70 4, SQUASH Ostrava 0, SDO Brontosauři 2, Jezd.klub CABALERO 3,40 6, CDU volný čas 19, SK Michálkovice 65 OTU nvýšení rozpočtu 11/10 C e l k e m 523,00 754, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 24

25 Stavební údržba A Zásady 1. Příspěvek na stavební údržbu tělovýchovných zařízení ze státního rozpočtu se poskytuje na základě účetní závěrky za rok 2010 z nákladů vynaložených na stavební údržbu jednotlivých TJ-SK. 2. Příspěvek bude realizován na základě předložených faktur (mohou být kopie) oprávněné stavební údržby, ověřené razítkem TJ-SK + dva podpisy odpovědných zástupců TJ-SK. Dále požadujeme výpis peněžního ústavu, nebo pokladní doklad o úhradě předložených faktur. Příspěvek bude činit 70% z předložených faktur a 30% hradí TJ-SK z vlastních zdrojů. 3. Přidělené limity je nutno vyčerpat do a není je možno převádět do roku příštího. B Vlastní postup 1. Získaný podíl (koeficient), který činí 72,70 Kč, určuje částku na vydaných tisíc Kč v roce 2010, kterou se účastní Státní rozpočet na výdajích jednotlivých TJ-SK v roce Na základě kontroly čerpání finančních prostředků na údržbu v průběhu roku, provede komise výstavby k patřičné úpravy. 25

26 Čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ pro rok 2011 Celková dotace činí Vynaložené náklady na údržbu činí mil. Kč, koef. činí 523 : 7 191=72,70 Kč na tis. Kč nákl ,--Kč Okres 3807 Vynalož.nákl.na údržbu Koef.na tis. Kč Dotace v tis. Kč TJ - SK k vynaložených nákladů 001 Mariánské Hory 53 72,7 3,9 002 Baník Ostrava OKD ,7 35,4 004 HTJ Odra Ostrava 92 72,7 6,7 008 Lokomotiva Ostrava ,7 9,2 009 MITTAL Ostrava ,7 83,5 013 Sokol Ostrava Nová Ves 10 72,7 0,7 014 Unie Hlubina 75 72,7 5,5 020 Baník Stachanov O-Hrušov 19 72,7 1,4 021 Jiskra MCHZ Hrušov 50 72,7 3,6 023 Heřmanice 55 72,7 4,0 026 SBD Ostrava - Zábřeh 3 72,7 0,2 027 Sokol Hrabová 81 72,7 5,9 028 Sokol Hrabůvka ,7 18,0 26

27 031 SSK Vítkovice ,7 26,9 035 Sokol Pustkovec ,7 32,6 036 VD Start Ostrava ,7 18,5 039 Vítkovice - Svinov 83 72,7 6,0 042 Sokol Stará Bělá ,7 70,2 045 Sokol Krásné Pole 46 72,7 3,3 046 Sokol Koblov 23 72,7 1,7 047 Sokol Hošťálkovice 15 72,7 1,1 049 Petřkovice ,7 33,3 052 Slovan Ostrava 25 72,7 1,8 066 Veslařský klub Perun 27 72,7 2,0 072 Rapid Muglinov 47 72,7 3,4 074 Slavie Třebovice 30 72,7 2,2 075 SK FK Polanka ,7 12,6 110 SKK Ostrava 40 72,7 2,9 111 Jezdecký klub Baník Ostrava ,7 55,0 149 FC Michálkovice 51 72,7 3,7 166 Klub dráhového golfu ,7 1,8 185 SKP Ostrava 80 72,7 5,8 191 LKK Ostrava 80 72,7 5,8 218 Stará Ves nad Ondřejnicí ,7 13,7 219 ŠK Šenov 6 72,7 0,4 222 Sokol Václavovice 60 72,7 4,4 228 SK tenisu Biocel Vratimov ,7 7,6 236 Sokol Čavisov 4 72,7 0,3 237 Sokol Dolní Lhota ,7 11,8 239 Velká Polom 70 72,7 5,1 241 Horní Datyně ,7 7,7 247 JK Caballero 46 72,7 3,4 Celkem: ,0 27

28 Rozepsané limity budou dodrženy, pokud nebude krácena dotace ze Státního rozpočtu. 1. Přehled o poskytnutých příspěvcích TJ-SK za rok 2010 Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. TJ-SK v tis Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem 2009 / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 001 Mariánské hory 8,0 28,6 36,6 003 Baník Ostrava OKD 25,4 113,3 138,7 004 HTJ Odra Ostrava 16,2 49,5 65,7 008 Lokomotiva Ostrava 8,0 20,5 28,5 009 Mittal Ostrava 140,4 320,0 460,4 013 Sokol Ostrava - Nová Ves 3,0 3,0 014 Unie Hlubina 8,0 24,9 32,9 015 Baník Radvanice 11,6 11,6 016 Kunčičky 7,0 9,3 16,3 28

29 017 Baník Petr Bezruč 3,0 3,0 020 Stachanov Ostrava-Hrušov 3,0 3,0 022 Jiskra MCHZ Ostrava-Hrušov 3,0 7,4 10,4 023 Heřmanice 11,6 27,5 39,1 024 Sokol Bartovice 5,0 5,0 026 SBD Ostrava-Zábřeh 3,0 2,3 5,3 027 Sokol Hrabová 8,0 16,5 24,5 028 Sokol Hrabůvka 14,6 39,1 64,3 118,0 031 SSK Vítkovice 140,4 70,9 211,3 033 Slavoj Poruba 3,0 3,0 035 Sokol Pustkovec 97,2 97,2 036 VD Start Ostrava 11,1 24,8 35,9 038 VOKD Ostrava - Poruba 34,5 12,6 47,1 039 Vítkovice - Svinov 8,0 37,1 45,1 040 Dynamo DPMO Ostrava 2,0 2,0 041 Jiskra Zábřeh 1,0 1,0 042 Sokol Stará Bělá 11,1 159,9 171,0 045 Sokol Krásné Pole 8,0 8,0 046 Sokol Koblov 3,0 3,0 047 Sokol Hošťálkovice 7,0 4,9 11,9 048 Lhotka 0,0 049 Petřkovice 23,0 23,0 051 Sokol Polanka 0,0 052 Slovan Ostrava 8,8 14,0 22,8 054 Ostrava - Zábřeh 1,0 1,0 055 Liga 100 Ostrava 3,0 5,0 8,0 056 Metasport 7,0 7,0 057 Gymnázium Hladnov 8,0 8,0 058 FC Baník 0,0 29

30 060 Jindřich 0,0 064 FC Odra Petřkovice 8,0 26,2 34,2 065 Basket klub NH Ostrava 16,3 16,3 066 Veslařský klub Perun Ova 7,0 5,7 12,7 068 SK orient. běhu Ostrava 5,0 5,0 070 JIŘÍ TEAM Ostrava 8,0 8,0 071 Horo club Heřmanice 8,0 8,0 072 Rapid Muglinov 8,0 8,0 074 Slavie Třebovice 8,0 10,1 18,1 075 FK SK Polanka 8,0 15,9 23,9 076 VINIC Ostrava Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem TJ-SK v tis / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 082 NORTH STARS Ostrava 0,0 083 UNIHOC Ostrava 5,0 5,0 086 HC Ostrava STAR 5,0 5,0 087 HC Vítkovice 0,0 088 Gymnastický klub Ostrava 10,7 12,8 23,5 090 Volejbalový klub DHL 0,0 092 Tenisový club Vítkovice 0,0 098 FC Vítkovice 0,0 104 KT TEAKWON-DO ITF Ostrava 11,6 11,6 107 SK vozíčkářů Ostrava 5,0 5,0 109 SVINOV 2,0 2,0 110 Sport. klub kuželky Ostrava 3,0 3,0 111 Jezdecký klub Baník Ostrava 24,3 54,4 78,7 112 Spolek vodáků Campanula 26,7 20,0 46,7 115 RH Piving Ostrava 0,0 116 Florbal club Ostrava 36,5 38,7 75,2 30

31 119 SHOTOKAN KARATE Ova 1,0 1,0 120 Basketbal klub Poruba 7,0 7,0 125 SBA Squash club 8,0 8,0 126 BK LR Cosmetic Ostrava 14,6 14,6 128 SK ZP Baník Ostrava 5,0 5,0 134 Handball club Ostrava 7,0 5,1 12,1 137 YACHTCLUB 0,0 138 ROMA Ostrava 140 SK Jestřábi 7,0 7,0 141 Melody Boys 5,0 5,0 143 AC DERBY 5,0 5,0 144 ŠK H-FUCHS 0,0 145 SK FENIX Ostrava 3,0 3,0 147 FBC Jestřábi 0,0 148 FBT Poruba 149 FC Michálkovice 8,0 4,3 12,3 150 FC Ostrava-JIH, o.s. 13,2 4,0 17,2 152 FBC Tygers Poruba 7,0 7, MVIL Hrabová 8,1 8,1 154 Klub Taekwon-do Pamír 0,0 155 SKI S+ H 3,0 3,0 157 HC VOKD 0,0 158 FBK RAFANI OSTRAVA 3,0 161 TORO FIFEJDY 5,0 9,5 14,5 163 Karate Tygr Shotokan 8,0 8,0 166 Kl. dráhového golfu2000- Ostrava 3,0 3, Team Girls Ostrava 1,0 1,0 168 SK Thajský box Hamr Gym 8,0 8,0 169 DTJ Polanka 30,7 5,0 35,7 31

32 171 SKSB Ostrava- ARROWS 13,9 13,9 172 PGST Ostrava 5,0 5,0 173 SK SVINOV 8,0 8,0 174 Klub Jógy Ostrava 8,0 8,0 175 Sport. club Ostrava-JIH 7,0 5,0 12,0 176 FITCENTRUM DRAGON 0,0 177 ŠK Hošťálkovice 1,0 1,0 178 Šprtmejkři Ostrava 0,0 Okres 3807 MF Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Vl. zdroje posk. Státní dotace Celkem TJ-SK v tis / 07 75% 2009 / 08 v tis.kč10 v tis Kč 180 Šerm Ostrava 8,0 8,0 181 D-KLUB Ostrava 7,0 5,0 12,0 182 FBC VIPERS Ostrava 7,0 7,0 183 ČSKA Ostrava 0,0 185 SKP Ostrava 8,1 8,1 187 SK QUATRO FITNESS 0,0 189 Unie FK Ostrava 2, SC SSK Vítkovice 47,7 47,7 191 LKK Ostrava 8,0 7,6 15,6 192 BC Poruba 0,0 193 Junior club polní kuše Ostrava 1,0 1,0 194 SK Michálkovice ZPS 3,0 3,0 195 SK LR COCMETIC FREESTYLE 5,0 5,0 196 Sportovní klub X-AIR Ostrava 7,0 197 NS Ostrava 7,0 7,0 198 SK RADOCH PORUBA 0,0 199 CLUB FEMM Ing.Petr Pražák 200 SBŠ Ostrava 41,2 41,2 201 SK ZdP turistů Ostrava 8,0 8,0 32

33 203 HC Koksovna 0,0 204 TJ Turista VOKD Poruba 3,0 3,0 205 Golf Club 0,0 206 JUNIOR GOLF 0,0 207 FSK Deves Fifejdy 3,0 3,0 208 VK SG Ostrava 3,0 3,0 209 HK VENEZIA 11,6 11,6 210 SK Sioux ARROWS 8,0 8,0 211 ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 2,0 5,0 7,0 213 AC ČEPO PUSTKOVEC 0,0 214 Zwěř 2,0 2, ODKVĚT HRABOVÁ 3,0 3, JUDO CLUB Baník Ostrava 20,0 1,2 21,2 217 O.s.SK MYSON Ostrava 0,0 218 Stará Ves nad Ondřejnicí 12,0 16,4 20,8 49,2 219 SK Šenov 12,0 12,0 220 Šachový klub Obec. úřad Šenov 2,0 2,0 221 SK RELAX Šenov 1,0 1,0 222 Sokol Václavovice 3,0 4,7 7,7 224 SK TIME OUT Vratimov 13,7 13,7 225 FC Biocel Vratimov 0,0 226 LO Biocel Vratimov 0,0 227 TTC Vratimov 3,0 3,0 228 TK Biocel Vratimov 10,4 10,4 229 VK Vratimov 7,0 7,0 230 Minigolf Team Vratimov 0,0 231 TJ Klimkovice 7,0 7,0 232 Sokol Olbramice 0,0 233 Sokol Vřesina 8,0 8,0 33

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí

Více

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 ČÁST II. Schvalovací část Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se koná pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové.

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Obsah: 1. Jednací řád 2. Rozvaha 3. Výkaz zisků a ztrát 4. Přehled hospodaření 5. Čerpání rozpočtu za rok 2014 6. Rozpočet

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014 4. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31. 12. 2014 Čl. I. Tento pokyn předsedy

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4 VZNIK ZÁKLADNÍ

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu The issue of professional and mass sport state financial funding

Více

Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF I. a II.

Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF I. a II. Nadace 700 let města Plzně Obsah Poslání nadace Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace Orgány nadace Činnost nadace Správa příspěvku z NIF I. a II. Grantová pravidla Přehled poskytnutých

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií v r. 2014. duben 2015

Posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií v r. 2014. duben 2015 Posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií v r. 2014 duben 2015 Český olympijský výbor Ing. Jiří Kejval předseda ČOV KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu Accounting and tax specifics of the particular sports club Alena Vrbská Plzeň

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF

Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF Obsah Poslání nadace Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace Orgány nadace Činnost nadace Správa příspěvku z NIF Grantová pravidla Přijaté finanční prostředky Přehled poskytnutých

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč ČÍSLO 1/2009 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč Za účasti 70 tj. 93 % členů Republikové rady ČZS, 2 hostů a některých vedoucích pracovníků ústředí ČZS se uskutečnilo

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více