Komunikační protokoly v převodníku TE485

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační protokoly v převodníku TE485"

Transkript

1 Komunikační protokoly v převodníku TE485 Spinel a Modbus RTU 25. června 2015 w w w. p a p o u c h. c o m

2 TE485 - komunikace TE485 - komunikace Katalogový list Vytvořen: Poslední aktualizace: :21 Počet stran: Adresa: Strašnická 3164/1a Praha 10 Telefon: Fax: Internet: Strana 2

3 TE485 - komunikace OBSAH Popis... 4 Komunikační parametry... 4 Jak zjistit aktuální komunikační parametry?. 4 Spinel Terminál... 4 Kompletní popis komunikačního protokolu Spinel5 Formát Struktura... 5 Vysvětlivky... 5 Formát Struktura... 7 Vysvětlivky... 7 Kompletní přehled instrukcí... 9 Měření Přepočítaná hodnota RAW hodnota Konfigurace komunikační linky a nastavení adresy Povolení konfigurace Nastavení komunikačních parametrů Čtení komunikačních parametrů Nastavení adresy sériovým číslem Kalibrace Čtení kalibračních konstant Nastavení citlivosti Čtení nastavené citlivosti Kalibrace nuly Kalibrace horní hranice měření Doplňkové Čtení jména a verze Čtení výrobních údajů Uložení uživatelských dat Čtení uložených uživatelských dat Nastavení statusu Čtení statusu Čtení chyb komunikace Povolení kontrolního součtu Kontrolní součet čtení nastavení Reset Komunikační protokol MODBUS RTU Seznam instrukcí Identifikace zařízení Holding Register Input Register Přepnutí protokolů Spinel MODBUS RTU Povolení konfigurace Přepnutí protokolu Strana 3

4 TE485 - komunikace POPIS Tento dokument popisuje komunikační protokoly spinel a Modbus RTU v převodníku TE485. Dokumentace hardwaru převodníku a popis funkce je k dispozici na WEBových stránkách (podrobná dokumentace je ke stažení ve formátu PDF). K o m u n i k a č n í p a r a m e t r y Komunikační rychlost... nastavitelná 300 Bd až Bd (výchozí: 9600 Bd) Počet datových bitů... 8 Parita... bez parity Počet stopbitů... 1 J a k z j i s t i t a k t u á l n í k o m u n i k a č n í p a r a m e t r y? Krátkým zkratováním dvou pinů na konektoru Z-SERV pošle TE485 na sériovou linku aktuální nastavení komunikačních parametrů. Tato informace se posílá vždy v protokolu Spinel. TE485 posílá informaci rychlostí 9600 Bd. Zařízení po zkratování těchto pinů odešle nejdříve odpověď na instrukci Čtení jména a verze a poté ještě paket, kde je v datech uvedena v ASCII formátu adresa, rychlost a protokol. Příklad: *a?"4n?address:34 Speed:6 Protocol:1ü? Adresa je hexadecimální, rychlost je kód dle instrukce Nastavení komunikačních parametrů a protokol je číslo protokolu podle instrukce Přepnutí. S p i n e l T e r m i n á l Pro snadnější ladění zařízení s protokolem Spinel je k dispozici zdarma ke stažení na spinel.papouch.com terminálový program Spinel Terminál. Umožňuje komunikaci přes sériové porty i přes Ethernet, binárním protokolem Spinel (Formát 97). Strana 4

5 TE485 - komunikace KOMPLETNÍ POPIS KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU SPINEL Do převodníků je implementován standardizovaný protokol Spinel 1, formáty 66 (ASCII) a 97 (binární). (Tímto protokolem komunikuje AD4ETH v případě komunikace na úrovni TCP/IP nebo UDP/IP.) F o r m á t 9 7 Formát 97 používá v komunikaci binární 8bit znaky (dekadicky v rozsahu 0 až 255). Pro snadné ladění komunikace je určen program Spinel Terminál. Instrukce jsou rozděleny na dotaz odpověď: S t r u k t u r a PRE FRM NUM NUM ADR SIG INST DATA SUMA CR PRE FRM NUM NUM ADR SIG ACK DATA SUMA CR PRE Prefix, 2AH (znak * ). FRM NUM ADR SIG INST 2 ACK DATA 2 SUMA CR V y s v ě t l i v k y Číslo formátu 97 (61H). Počet bytů instrukce od následujícího bajtu do konce rámce. Adresa modulu, kterému je posílán dotaz nebo který posílá odpověď. Podpis zprávy - libovolné číslo od 00H do FFH. Stejné číslo, které bylo posláno v dotazu, se vrátí v odpovědi, čímž lze snadno rozpoznat, na který dotaz odpověď přišla. Kód instrukce - Instrukce modulu jsou podrobně popsány v kapitole Kompletní přehled instrukcí na straně 9. Potvrzení dotazu (Acknowledge), zda a jak byl proveden. ACK jsou z intervalu 00H až 0FH. Data. Podrobně popsány v kapitole Kompletní přehled instrukcí (strana 9) pro každou instrukci. Kontrolní součet. Zakončovaní znak (0DH). Příklad 2AH, 61H, 00H, 05H, 01H, 02H, 60H, 0CH, 0DH Zakončovací znak SDATA Délka dat délka SDATA (4 byty) + 0DH (1 byte). Počet je menší než 256, proto je horní byte nulový. Formát Prefix 1 Podrobné informace o protokolu Spinel naleznete na spinel.papouch.com. 2 Instrukce a data jsou v příkladech na následujících stranách zvýrazněny pro přehlednost takto. Strana 5

6 TE485 - komunikace Délka dat (NUM) Šestnáctibitová hodnota určující počet bytů do konce instrukce; počet všech bytů následujících za NUM, až po CR (včetně). Nabývá hodnot 5 až Je-li menší než 5, považuje se taková instrukce za chybnou a odpovídá se na ni (je-li určena danému zařízení) instrukcí s ACK neplatná data. Postup tvorby NUM: Sečtěte počet bytů následujících za oběma byty NUM (tzn. počet byte SDATA + 1 byte CR). Výsledný počet uvažujte jako šestnáctibitové číslo. To rozdělte na horní a dolní byte. První byte NUM je horní byte počtu, druhý byte NUM je dolní byte počtu. (Je-li počet bytů menší než 256, první byte NUM je 00H.) Adresa (ADR) Adresa FFH je rezervována pro broadcast. Pokud je v dotazu adresa FFH, zařízení se chová tak, jako by byla uvedena jeho adresa. Na dotazy s touto adresou se nevrací žádná odpověď. Adresa FEH je univerzální adresa. Pokud je v dotazu adresa FEH, zařízení se chová tak, jako by byla uvedena jeho adresa. V odpovědi zařízení uvede skutečnou právě nastavenou adresu. Univerzální adresa se používá jen v případech, kdy je na lince připojené jen jedno zařízení. Potvrzení dotazu (ACK) ACK informuje nadřazené zařízení o způsobu zpracování přijaté instrukce. Kódy potvrzení: 00H... VŠE V POŘÁDKU Instrukce byla v pořádku přijata a kompletně provedena. 01H... JINÁ CHYBA Blíže nespecifikovaná chyba zařízení. 02H... NEPLATNÝ KÓD INSTRUKCE Přijatý kód instrukce není známý. 03H... NEPLATNÁ DATA Data nemají platnou délku nebo obsahují neplatnou hodnotu. 04H... NEPOVOLEN ZÁPIS/PŘÍSTUP ODMÍTNUT - Dotaz nebyl proveden, protože nebyly splněny určité podmínky. - Pokus o zápis dat do nepřístupné paměti. - Snaha o aktivování funkce zařízení, která vyžaduje jiné nastavení (např. vyšší komunikační rychlost). - Snaha o změnu konfigurace, bez bezprostředně předcházejícího povolení nastavení. - Přístup do paměti chráněné heslem. 05H... PORUCHA ZAŘÍZENÍ - Porucha zařízení, vyžadující servisní zásah. - Chyba vnitřní paměti zařízení nebo paměti nastavení. - Chyba některé vnitřní periferie zařízení (běhová chyba nebo chyba při inicializaci). - Jakákoli jiná chyba ovlivňující správnou funkci zařízení. 06H... NEJSOU K DISPOZICI ŽÁDNÁ DATA 0DH... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE ZMĚNA STAVU DIGITÁLNÍHO VSTUPU 0EH... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ - Periodické odesílání naměřených hodnot. 0FH... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE PŘEKROČENÍ MEZÍ NEBO ROZSAHU Kontrolní součet (SUMA) Součet všech bytů instrukce (sčítají se úplně všechna odesílaná data kromě CR) odečtený od 255. Výpočet: SUMA = 255 (PRE + FRM + NUM + ADR + SIG + ACK (INST) + DATA) Na zprávu s chybným kontrolním součtem se neodpovídá. (Na příjem CR se čeká i pokud přijde nesprávný kontrolní součet.) Strana 6

7 TE485 - komunikace F o r m á t 6 6 Formát 66 používá jen dekadické proměnné nebo znaky, které lze psát na běžné klávesnici. Tento formát je proto vhodný při ladění aplikací se Spinelem. Mezi jednotlivými znaky nesmí být prodleva delší než 5 sec. Instrukce jsou rozděleny na dotaz odpověď: S t r u k t u r a PRE FRM ADR INST DATA CR PRE FRM ADR ACK DATA CR PRE Prefix, 2AH (znak * ). FRM ADR INST 2 ACK DATA 2 CR V y s v ě t l i v k y Příklad jednorázový odměr * B 1 TR <CR> Adresa (ADR) Číslo formátu 66 (znak B ). Adresa modulu, kterému je posílán dotaz nebo který posílá odpověď. Kód instrukce - Kódy instrukce daného zařízení. Jsou jimi ASCII kódy písmen A až Z a a až z a číslice 0 až 9. Instrukce modulu jsou podrobně popsány v kapitole Kompletní přehled instrukcí na straně 9. Potvrzení dotazu (Acknowledge), zda a jak byl proveden. ACK jsou z intervalu 00H až 0FH. Data. ASCII vyjádření přenášených proměnných. Doporučuje se data přenášet v běžném tvaru a jednotkách. Nesmí obsahovat prefix ani CR. Podrobně popsáno v kapitole Kompletní přehled instrukcí (strana 9) pro každou instrukci. Zakončovaní znak (0DH). Zakončovací znak (0DH; ) 3 Kód instrukce Adresa Formát Prefix (2AH) Adresa je jeden znak, který jednoznačně určuje konkrétní zařízení mezi ostatními na jedné komunikační lince. Zařízení toto číslo vždy používá pro svou identifikaci v odpovědích na dotazy z nadřazeného systému. Adresou mohou být tyto ASCII znaky: číslice 0 až 9, malá písmena a až z a velká A až Z. Adresa nesmí být shodná s prefixem nebo CR. Adresa % je rezervována pro broadcast. Pokud je v dotazu adresa %, zařízení se chová tak, jako by byla uvedena jeho adresa. Na dotazy s touto adresou se nevrací žádná odpověď. Adresa $ je univerzální adresa. Pokud je v dotazu adresa $, zařízení se chová tak, jako by byla uvedena jeho adresa. V odpovědi zařízení uvede skutečnou právě nastavenou adresu. Univerzální adresa se používá jen v případech, kdy je na lince připojené pouze jedno zařízení. 3 U příkladů instrukcí v kapitole Kompletní přehled instrukcí není zakončovací znak <CR> vypisován! (Je nahrazen znakem.) Strana 7

8 TE485 - komunikace Kód instrukce (INST) Kód instrukce příslušného zařízení. Je-li přijata platná instrukce (souhlasí ADR) a je nastaven příznak přijaté zprávy, zařízení na takovou instrukci již musí odpovědět. Potvrzení dotazu (ACK) ACK informuje nadřazené zařízení o způsobu zpracování přijaté instrukce. Kódy potvrzení: 0... VŠE V POŘÁDKU Instrukce byla v pořádku přijata a kompletně provedena JINÁ CHYBA Blíže nespecifikovaná chyba zařízení NEPLATNÝ KÓD INSTRUKCE Přijatý kód instrukce není známý NEPLATNÁ DATA Data nemají platnou délku nebo obsahují neplatnou hodnotu NEPOVOLEN ZÁPIS/PŘÍSTUP ODMÍTNUT - Dotaz nebyl proveden, protože nebyly splněny určité podmínky. - Pokus o zápis dat do nepřístupné paměti. - Snaha o aktivování funkce zařízení, která vyžaduje jiné nastavení (např. vyšší komunikační rychlost). - Snaha o změnu konfigurace, bez bezprostředně předcházejícího povolení nastavení. - Přístup do paměti chráněné heslem PORUCHA ZAŘÍZENÍ - Porucha zařízení, vyžadující servisní zásah. - Chyba vnitřní paměti zařízení nebo paměti nastavení. - Chyba některé vnitřní periferie zařízení (běhová chyba nebo chyba při inicializaci). - Jakákoli jiná chyba ovlivňující správnou funkci zařízení NEJSOU K DISPOZICI ŽÁDNÁ DATA D... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE ZMĚNA STAVU DIGITÁLNÍHO VSTUPU E... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ - Periodické odesílání naměřených hodnot. F... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE PŘEKROČENÍ MEZÍ NEBO ROZSAHU Data (DATA) Data instrukce. Strana 8

9 TE485 - komunikace KOMPLETNÍ PŘEHLED INSTRUKCÍ Instrukce Kód 97 Kód 66 Strana Měření Přepočítaná hodnota... 51H... MR RAW hodnota... 5FH... RR Konfigurace komunikační linky a nastavení adresy Povolení konfigurace... E4H... E...13 Nastavení komunikačních parametrů... E0H... AS a SS...14 Čtení komunikačních parametrů... F0H... CP...16 Nastavení adresy sériovým číslem... EBH Kalibrace Čtení kalibračních konstant... 13H Nastavení citlivosti... 14H Čtení nastavené citlivosti... 15H Kalibrace nuly... 11H Kalibrace horní hranice měření... 12H Doplňkové Čtení jména a verze... F3H...?...22 Čtení výrobních údajů... FAH Uložení uživatelských dat... E2H... DW...24 Čtení uložených uživatelských dat... F2H... DR...25 Nastavení statusu... E1H... SW...25 Čtení statusu... F1H... SR...26 Čtení chyb komunikace... F4H Povolení kontrolního součtu... EEH Kontrolní součet čtení nastavení... FEH Reset... E3H... RE...28 Strana 9

10 TE485 - komunikace M ě ř e n í P ř e p o č í t a n á h o d n o t a Tato instrukce přečte poslední naměřenou hodnotu, přepočítanou podle zadané Kalibrace nuly a Kalibrace horní hranice měření. 4 Kód instrukce: 51H Parametry: (ch)(status)(value) chn Číslo kanálu délka: 1 byte Zde vždy 01H. status Status naměřené hodnoty délka: 1 byte Status naměřené hodnoty. 00 = naměřená hodnota je v měřícím rozsahu bit 3,2 01 = měřená hodnota je menší než dolní hranice měřicího rozsahu (underflow) 10 = překročení horní hranice měřicího rozsahu (overflow) 0 = naměřená hodnota je neplatná bit 7 (MSb) 1 = naměřená hodnota je platná value Naměřená hodnota délka: 2 byty Naměřená hodnota jako 16 bit signed integer. Byty jsou v pořadí MSB:LSB. 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,51H,EBH,0DH Příklady odpovědí: 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,80H,62H,D3H,82H,0DH Naměřená hodnota 62D3H je platná a představuje číslo (dekadicky). 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,80H,9DH,5EH,BCH,0DH Naměřená hodnota 9D5EH je platná a představuje číslo (dekadicky). 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,04H,80H,00H,CDH,0DH Naměřená hodnota není platná a znamená podtečení rozsahu. 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,08H,7FH,FFH,6EH,0DH Naměřená hodnota není platná a znamená přetečení rozsahu. 4 Dokud není nastavena Kalibrace nuly a Kalibrace horní hranice měření, posílá převodník v této instrukci stejný údaj jako v instrukci RAW hodnota! Strana 10

11 TE485 - komunikace Ve formátu 66: MR0 (Measure Read) (ACK 0 ) (ch) (stat) (val) Legenda: (ch) 2 znaky; znak mezera a číslovka kanálu (stat) 3 znaky; znak mezera a dva znaky status naměřené hodnoty: 80 naměřená hodnota je platná 88 překročení horní hranice měřeného rozsahu (val) 2 až 6 znaků; znak mezera a naměřená hodnota Příklad: *B1MR0 *B R A W h o d n o t a Tato instrukce přečte poslední naměřenou hodnotu jako číslo bez přepočtu. Kód instrukce: 5FH Parametry: (ch)(status)(value) chn Číslo kanálu délka: 1 byte Zde vždy 01H. status Status naměřené hodnoty délka: 1 byte Status naměřené hodnoty. 00 = naměřená hodnota je v měřícím rozsahu bit 3,2 01 = měřená hodnota je menší než dolní hranice rozsahu (underflow) 10 = překročení horní hranice rozsahu (overflow) 0 = naměřená hodnota je neplatná bit 7 (MSb) 1 = naměřená hodnota je platná value Naměřená hodnota délka: 2 byty Naměřená hodnota bez přepočtu jako 16 bit signed integer. Byty jsou v pořadí MSB:LSB. 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,5FH,DDH,0DH Příklady odpovědí: 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,80H,62H,D3H,82H,0DH Naměřená hodnota 62D3H je platná a představuje číslo (dekadicky). Strana 11

12 TE485 - komunikace 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,80H,9DH,5EH,BCH,0DH Naměřená hodnota 9D5EH je platná a představuje číslo (dekadicky). 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,04H,36H,30H,CDH,0DH Naměřená hodnota není platná a znamená podtečení rozsahu. 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,01H,08H,C9H,F8H,6EH,0DH Naměřená hodnota není platná a znamená přetečení rozsahu. Ve formátu 66: RR0 (Measure Read) (ACK 0 ) (ch) (stat) (val) Legenda: (ch) 2 znaky; znak mezera a číslovka kanálu (stat) 3 znaky; znak mezera a dva znaky status naměřené hodnoty: 80 naměřená hodnota je platná 08 překročení horní hranice měřeného rozsahu 04 pokles pod dolní hranici měřeného rozsahu (val) 2 až 6 znaků; znak mezera a naměřená hodnota Příklad: *B1RR0 *B Strana 12

13 TE485 - komunikace K o n f i g u r a c e k o m u n i k a č n í l i n k y a n a s t a v e n í a d r e s y P o v o l e n í k o n f i g u r a c e Tato instrukce povoluje provedení konfigurace. Musí předcházet bezprostředně před některými instrukcemi pro nastavení komunikačních parametrů. Po následující instrukci (i neplatné) je konfigurace automaticky zakázána. U této instrukce není možné použít universální adresu. Vždy musí být uvedena adresa konkrétního zařízení. Kód instrukce: E4H 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,E4H,88H,0DH Povolení konfigurace. 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH Přijetí příkazu potvrzeno. Ve formátu 66: E (Enable) (ACK 0 ) Příklad: Dotaz *B1E Odpověď *B10 Strana 13

14 TE485 - komunikace N a s t a v e n í k o m u n i k a č n í c h p a r a m e t r ů Tento příkaz nastavuje adresu v protokolu Spinel a komunikační rychlost. U této instrukce není možné použít universální adresu. V případě, že adresa není známa a na lince není připojené žádné další zařízení, lze adresu zjistit instrukcí Čtení komunikačních parametrů. (Jako adresu zařízení použijte univerzální adresu FEH.) Pokud to není možné (na stejné komunikační lince jsou i další zařízení), můžete zařízení přidělit adresu pomocí instrukce Nastavení adresy sériovým číslem (strana 17). Před nastavením konfiguračních parametrů musí předcházet instrukce Povolení konfigurace (strana 13). Kód instrukce: E0H Parametry: (adresa) (rychlost) adresa Nová adresa zařízení délka: 1 byte Nová adresa zařízení v protokolu Spinel. Adresa může být z intervalu 00H až FDH. Pokud je pro komunikaci využit i protokol 66, je nutné použít jen adresy, které je možno vyjádřit i jako zobrazitelný ASCII znak (viz odstavec Adresa na straně 7). Výchozí adresa: 31H rychlost Nová komunikační rychlost délka: 1 byte Tento parametr nastavuje novou komunikační rychlost zařízení. Výchozí komunikační rychlost je Bd. Kódy komunikačních rychlostí jsou v tabulce vpravo: Nová adresa a komunikační rychlost se nastaví po odeslání odpovědi. 2AH,61H,00H,07H,01H,02H,E0H,02H,0AH,7EH,0D Nastavení adresy 02H a komunikační rychlosti Bd. 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH Nová adresa a komunikační rychlost se nastaví po odeslání odpovědi. Rychlost [Bd] Kód pro formát 97 Kód pro formát H H H H H H H H H H AH A BH B Strana 14

15 TE485 - komunikace Ve formátu 66: AS (adresa) 5 (Address Set) (ACK 0 ) Legenda: (adresa) Viz odstavec Adresa na straně 7. Příklad: Adresa 4 *B1AS4 Odpověď *B10 SS (kód) 5 (Speed Set) (ACK 0 ) Legenda: (kód) Kód komunikační rychlosti podle tabulky u parametru rychlost na odchozí straně Příklad: Rychlost 19200Bd (kód 7) *B1SS7 Odpověď *B10 5 Adresu a komunikační rychlost je nutné v protokolu 66 nastavit dvěma různými instrukcemi. (U protokolu 97 je to jen jedna instrukce.) Strana 15

16 TE485 - komunikace Č t e n í k o m u n i k a č n í c h p a r a m e t r ů Tento příkaz přečte adresu a komunikační rychlost zařízení. Použití této instrukce je určeno pro zjištění nastavené adresy v případě, kdy není známa. Dotaz se přitom posílá na univerzální adresu FEH. Pokud není známa ani komunikační rychlost, je třeba vyzkoušet všechny komunikační rychlosti zařízení. Při zjišťování adresy zařízení pomocí univerzální adresy nesmí být na lince připojeno žádné další zařízení. Kód instrukce: F0H Parametry: (adresa) (rychlost) adresa Adresa zařízení délka: 1 byte Adresa zařízení v protokolu Spinel. rychlost Komunikační rychlost délka: 1 byte Kód komunikační rychlosti. Kódy komunikačních rychlostí jsou v tabulce vpravo: Rychlost [Bd] Kód pro formát 97 Kód pro formát H H H H H H H H H H AH A BH B 2AH,61H,00H,05H,FEH,02H,F0H,7FH,0DH Čtení komunikačních parametrů s univerzální adresou FEH. 2AH,61H,00H,07H,04H,02H,00H,04H,06H,5DH,0DH Adresa 04H, komunikační rychlost 9600 Bd. Ve formátu 66: CP (Comm Parameter) (ACK 0 )(adresa)(rychlost) Legenda: (adresa) Viz odstavec Adresa na straně 7. (rychlost) Kód komunikační rychlosti podle tabulky u parametru rychlost. Příklad: Dotaz s univerzální adresou: *$1CP Odpověď Adresa B, rychlost 9600Bd (kód 6): *B10B6 Strana 16

17 TE485 - komunikace N a s t a v e n í a d r e s y s é r i o v ý m č í s l e m Instrukce umožňuje nastavit adresu podle unikátního sériového čísla zařízení. Tato instrukce je praktická v případě, že nadřazený systém nebo obsluha ztratí adresu zařízení, které je na stejné komunikační lince s dalšími zařízeními. Sériové číslo je uvedeno na zařízení ve tvaru [číslo-výrobku].[verze-hardwaru].[verzesoftwaru]/[sériové-číslo] například takto: /0001 Kód instrukce: EBH Parametry: (new_address)(product_number)(serial_number) new_address Nová adresa zařízení délka: 1 byte Nová adresa zařízení v protokolu Spinel. product_number Číslo výrobku délka: 2 byty Číslo výrobku uvedené na štítku na zařízení. U zařízení s číslem /0001 jde o číslo 227. serial_number Sériové číslo výrobku délka: 2 byty Sériové číslo výrobku uvedené na štítku na zařízení. U zařízení s číslem /0001 jde o číslo 1. Toto číslo je možné zjistit také instrukcí Čtení výrobních údajů (viz stranu 23). 2AH,61H,00H,0AH,FEH,02H,EBH,32H,00H,C7H,00H,65H,21H,0DH Nová adresa 32H, číslo výrobku 199 (= 00C7H), sériové číslo produktu 101 (= 0065H). 2AH,61H,00H,05H,32H,02H,00H,3BH,0DH Adresa byla změněna zařízení odpovídá již s novou adresou. Strana 17

18 TE485 - komunikace K a l i b r a c e Jak postupovat při kalibraci? 1) Nastavte citlivost můstku. 2) Nastavte nulu. 3) Zkalibrujte horní hranici rozsahu. Č t e n í k a l i b r a č n í c h k o n s t a n t Instrukce čte kalibrační konstanty včetně údaje o tom, kolik dílků odpovídá minimálnímu a maximálnímu rozsahu. 6 Kód instrukce: 13H Parametry: (citlivost)(nula)(r-hod)(r-dilky) citlivost Citlivost délka: 2 byty Citlivost pro kterou je provedena kalibrace. Dostupné možnosti: 0000H... 2 mv/v 0001H... 5 mv/v 0002H mv/v nula Kalibrace nuly délka: 2 byty Offset nuly oproti začátku rozsahu. Výchozí hodnotou je 8000H. 7 r-hod RAW při zatížení délka: 2 byty RAW hodnota při zatížení kalibračním zatížením. Výchozí hodnota je FFFFH. 7 r-dilky RAW v dílcích délka: 2 byty Hodnota v dílcích, která udává kalibrační zatížení. Výchozí hodnota je FFFFH. 7 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,13H,29H,0DH 2AH,61H,00H,0DH,31H,02H,00H,00H,00H,80H,00H,FFH,FFH,FFH,FFH,B8H,0DH Citlivost 2 mv/v, ostatní parametry jsou ve výchozím stavu. 6 Kalibrace je vázána na konkrétní nastavení citlivosti. Nejdříve je tedy třeba nastavit citlivost a potom kalibraci. Pokud je změněna citlivost, zruší se nastavení kalibrace a je třeba provést novou kalibraci pro nově nastavenou citlivost. Dokud není nastavena Kalibrace nuly a Kalibrace horní hranice měření, posílá převodník v instrukci Přepočítaná hodnota stejný údaj jako v instrukci RAW hodnota. 7 Pokud je jeden ze tří parametrů ve výchozí hodnotě, je přepočítaná hodnota vždy stejná jako RAW. Strana 18

19 TE485 - komunikace N a s t a v e n í c i t l i v o s t i Citlivost můstku je možné nastavit na jednu z těchto tří možností: 2 mv/v, 5 mv/v a 10 mv/v 6 Kód instrukce: 14H Parametry: (citlivost) citlivost Citlivost tenzometru délka: 1 byte Dostupné možnosti: 00H... 2 mv/v 01H... 5 mv/v 02H mv/v 2AH,61H,00H,06H,31H,02H,14H,01H,26H,0DH Nastavení citlivosti tenzometru na 5 mv/v. 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH Nastavení proběhlo v pořádku. Č t e n í n a s t a v e n é c i t l i v o s t i Přečte nastavení citlivosti tenzometru. 6 Kód instrukce: 15H Parametry: (citlivost) 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,15H,27H,0DH Čtení nastavené citlivosti rozsahu. 2AH,61H,00H,06H,31H,02H,00H,01H,3AH,0DH Je nastaven rozsah 5 mv/v. (Rozsahy jsou popsány u předchozí instrukce.) Strana 19

20 TE485 - komunikace K a l i b r a c e n u l y Nastavuje nulovou hodnotu. Tuto instrukci je možné použít v jedné z těchto dvou situací: Tenzometr je připojen a je právě v poloze, která má být považována za nulovou. Pomocí RAW měření nebo výpočtem byla zjištěna konstanta pro nulu a je třeba jí zadat. Kód instrukce: 11H Parametry: [const] const Konstanta (nepovinný parametr) 8 délka: 2 byty Pokud tato konstanta není uvedena 8, je jako nula uloženo aktuální zatížení tenzometru. Jinak jde o počet dílků převodníku, který odpovídá nulovému zatížení tenzometru. Dotaz bez zadání hodnoty: 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,11H,2BH,0DH Dotaz s ručním zadáním hodnoty: 2AH,61H,00H,07H,31H,02H,11H,15H,90H,84H,0DH 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH K a l i b r a c e h o r n í h r a n i c e m ě ř e n í Nastavuje horní hranici měření. Tuto instrukci je možné použít v jedné z těchto dvou situací: Tenzometr je připojen a je právě v poloze, která odpovídá alespoň 80% rozsahu měření. Pomocí RAW měření nebo výpočtem byla zjištěna konstanta pro zatížení nad 80% z maxima a je třeba jí zadat. Kód instrukce: 12H Parametry: (zatížení)[(raw)] zatížení Kalibrační zatížení délka: 2 byty Aktuální zatížení nebo dále uvedená hodnota RAW je má odpovídat zde zadané hodnotě. Tedy: Pokud není zadán RAW: Zde uveďte jaké hodnotě zatížení odpovídá aktuální zatížení tenzometru. Pokud je zadán RAW: Zde uveďte jaké hodnotě zatížení odpovídá zadaná hodnota parametru RAW. raw RAW zatížení (nepovinný parametr) 8 délka: 2 byty Počet dílků převodníku, který odpovídá zadanému zatížení tenzometru. Doporučujeme v této instrukci pracovat s hodnotami, které jsou vyšší než 80% z rozsahu. 8 To znamená, že parametr se vůbec nemusí posílat (lze jej vynechat). Strana 20

21 TE485 - komunikace Dotaz jen s hodnotou zatížení: 2AH,61H,00H,07H,31H,02H,12H,27H,10H,F1H,0DH Dotaz s hodnotou zatížení i hodnotou RAW: 2AH,61H,00H,09H,31H,02H,12H,27H,10H,4EH,20H,81H,0DH Odpověď (potvrzení): 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH Strana 21

22 TE485 - komunikace D o p l ň k o v é Č t e n í j m é n a a v e r z e Čte jméno přístroje, verzi vnitřního software a seznam možných formátů komunikace. Nastaveno při výrobě. Kód instrukce: F3H Parametry: (řetězec) řetězec Jméno a verze délka: 1 byte Řetězec ve formátu podle tohoto příkladu: TE485; v ; f AH,61H,00H,05H,FEH,02H,F3H,7CH,0DH Příkaz ke čtení jména a verze. 2AH,61H,00H,20H,31H,02H,00H,41H,44H,34H,45H,54H,48H,3BH,20H,76H,30H,32H,39H,33H,2EH,30H,31H,2EH,30H,32H,3BH,20H,66H,36H,36H,20H,39H,37H,0CH,0DH Příklad odpovědi zařízení AD4ETH (AD4ETH; v ; f66 97). Ve formátu 66:? (ACK 0 ) Příklad: Dotaz *B1? Odpověď příklad odpovědi převodníku: *B10 TE485; V ; F66 97 Strana 22

23 TE485 - komunikace Č t e n í v ý r o b n í c h ú d a j ů Instrukce přečte výrobní údaje ze zařízení. Kód instrukce: FAH Parametry: (product_number)(serial_number)(other) product_number Číslo výrobku. U zařízení s číslem /0001 jde o číslo 227. serial_number Sériové číslo výrobku. U zařízení s číslem /0001 jde o číslo 1. délka: 2 byty délka: 2 byty other délka: 4 byty Další výrobní informace. 2AH,61H,00H,05H,FEH,02H,FAH,75H,0DH 2AH,61H,00H,0DH,35H,02H,00H,00H,C7H,00H,65H,20H,05H,09H,23H,B3H,0DH Číslo výrobku je 199 (= 00C7H) a sériové číslo 101 (= 0065H). Strana 23

24 TE485 - komunikace U l o ž e n í u ž i v a t e l s k ý c h d a t Instrukce uloží uživatelská data. Prostor pro uživatelská data je paměť, do které si může uživatel uložit libovolná data, která si bude zařízení pamatovat i po vypnutí napájení nebo resetu. Tento prostor je vhodný například pro pojmenování umístění přístroje, apod. Kód instrukce: E2H Parametry: (pozice)(data) pozice Adresa paměťového místa, kam se začnou ukládat zadaná data. Je možné zadat číslo z rozsahu 00H až 0FH. délka: 1 byte data délka: 1 až 16 byte Libovolná uživatelská data. Paměť má kapacitu 16 byte, pokud se zapisuje od první pozice. Pokud se zapisuje delší řetězec než je možné, vrátí zařízení chybu a k zápisu nedojde. (V případě že se zapisuje na adresu paměti např. 0CH, lze zapsat max. 4 bajty.) 2AH,61H,00H,0FH,31H,02H,E2H,00H,53H,74H,6FH,72H,61H,67H,65H,20H,41H,1AH,0DH Uložení řetězce Storage A (53H,74H,6FH,72H,61H,67H,65H,20H,41H). 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH Řetězec byl uložen. Ve formátu 66: DW (pozice)(data) (Data Write) (ACK 0 ) Legenda: (pozice) Adresa pozice v paměti, na kterou se bude zapisovat. Z intervalu 0-9 nebo A-F. (data) 1 až 16 bytů; Libovolná uživatelská data. Z intervalu 0-9 nebo A-F. Příklad: Dotaz *B1DW0KOTELNA 1 Odpověď *B10 Strana 24

25 TE485 - komunikace Č t e n í u l o ž e n ý c h u ž i v a t e l s k ý c h d a t Instrukce čte uložená uživatelská data. Prostor pro uživatelská data je paměť, do které si může uživatel uložit libovolná data, která si bude zařízení pamatovat i po vypnutí napájení nebo resetu. Tento prostor je vhodný například pro pojmenování měřícího místa. Kód instrukce: F2H Parametry: (data) data Uživatelská data. délka: 16 byte 2AH,61H,00H,05H,31H,02H,F2H,4AH,0DH 2AH,61H,00H,15H,31H,02H,00H,53H,74H,6FH,72H,61H,67H,65H,20H,41H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,16H,0DH V uživatelských datech je uložen řetězec Storage A. Ve formátu 66: DR (Data Read) (ACK 0 )(data) Legenda: (data) 1 až 16 bytů; Uživatelská data. Příklad: Dotaz *B1DR Odpověď *B10KOTELNA 1 N a s t a v e n í s t a t u s u Nastaví status přístroje. Uživatelsky definovaný byte, který lze využít k zjištění stavu přístroje. Tento byte je možné libovolně uživatelsky zapisovat. Slouží paměťové místo vhodné například pro uživatelské označení stavu zařízení. (Po resetu nebo zapnutí napájení se nuluje.) Kód instrukce: E1H Parametry: (status) status délka: 1 byte Status přístroje. Po zapnutí přístroje, nebo po resetu (i softwarovém) je automaticky nastaven status 00H. Pokud je instrukcí Nastavení statusu přestaven na jinou hodnotu, lze později snadno identifikovat, v jakém stavu se přístroj nachází. Strana 25

26 TE485 - komunikace 2AH,61H,00H,06H,01H,02H,E1H,12H,78H,0DH Nastavení statusu 12H. 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH Potvrzení. Ve formátu 66: SW (status) (Status Write) (ACK 0 ) Legenda: (status) znak z intervalu mezera až ~ (32 126) Příklad: Dotaz znak A *B1SWA Odpověď *B10 Č t e n í s t a t u s u Čte status přístroje. To je uživatelsky definovaný byte, který lze využít k zjištění stavu přístroje. Kód instrukce: F1H Parametry: (status) status délka: 1 byte Status přístroje. Po zapnutí přístroje, nebo po resetu (i softwarovém) je automaticky nastaven status 00H. 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,F1H,7BH,0DH 2AH,61H,00H,06H,01H,02H,00H,12H,59H,0DH Status zařízení je nastaven na 12H. Ve formátu 66: SR (Status Read) (ACK 0 )(znak) Legenda: (znak) znak z intervalu mezera až ~ (32 126) Příklad: Dotaz *B1SR Strana 26

27 TE485 - komunikace Odpověď *B10A Č t e n í c h y b k o m u n i k a c e Instrukce vrací počet chyb komunikace, které se vyskytly od zapnutí přístroje, nebo od posledního čtení chyb komunikace. Kód instrukce: F4H Parametry: (chyby) chyby délka: 1 byte Počet chyb komunikace, které se vyskytly od zapnutí přístroje, nebo od posledního čtení. Za chyby komunikace jsou považovány následující události: Je očekáván prefix a přijde jiný byte. Nesouhlasí kontrolní součet SUMA. Zpráva není kompletní. 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,F4H,78H,0DH 2AH,61H,00H,06H,01H,02H,00H,05H,66H,0DH Od zapnutí napájení se vyskytlo 5 chyb v komunikaci. P o v o l e n í k o n t r o l n í h o s o u č t u Umožňuje zrušit kontrolu správnosti kontrolního součtu (angl. checksum). Tato instrukce je praktická pro ladění aplikací. Při ručním zadávání instrukcí prostřednictvím terminálu není nutné správně zadávat kontrolní součet (předposlední byte). Nedoporučujeme kontrolu vypínat v jiných případech, než je testovací provoz zařízení. Kontrolní součet je ochranou proti poškození dat při přenosu po komunikační lince. Kontrola je z výroby zapnuta. Kód instrukce: EEH Parametry: (stav) stav 00H pro vypnutí kontroly kontrolního součtu. 01H pro zapnutí kontroly kontrolního součtu. 2AH,61H,00H,06H,01H,02H,EEH,01H,7CH,0DH délka: 1 byte Strana 27

28 TE485 - komunikace Zapnutí kontroly. 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH Potvrzení příkazu. K o n t r o l n í s o u č e t č t e n í n a s t a v e n í Zjišťuje aktuální nastavení kontroly checksumu. (Viz popis k předchozí instrukci Povolení kontrolního součtu.) Kód instrukce: FEH Parametry: (stav) stav 00H kontrola kontrolního součtu vypnuta. 01H kontrola kontrolního součtu zapnuta. délka: 1 byte 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,FEH,6EH,0DH 2AH,61H,00H,06H,01H,02H,00H,01H,6AH,0DH Kontrola checksumu je zapnuta. R e s e t Provede reset přístroje. Modul se dostane do shodného stavu jako po zapnutí napájení. Kód instrukce: E3H 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,E3H,89H,0DH 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH Reset se provede až po odeslání této odpovědi. Ve formátu 66: RE (REset) (ACK 0 ) Příklad: *B1RE *B10 Strana 28

29 TE485 - komunikace Poznámka: Reset se provede až po odeslání odpovědi. Strana 29

30 TE485 - komunikace KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL MODBUS RTU Pro prvotní konfiguraci adresy, apod. doporučujeme použít například program ModbusConfigurator, který je ke stažení zde: S e z n a m i n s t r u k c í Zařízení umožňuje přistupovat ke své paměti v závislosti na typu registru těmito instrukcemi: 0x03... čtení holding registrů 0x04... čtení vstupních registrů 0x06... nastavení jednoho holding registru 0x10... zapsání do několika holding registrů 0x11... identifikace I d e n t i f i k a c e z a ř í z e n í Čtení identifikačního řetězce zařízení (Report slave ID). Funkční kódy: 0x11 Report slave ID Parametry: Počet bytů 1 Byte dle řetězce ID 1 Byte ID je totožné s adresou zařízení RI 1 Byte Run Indikator zde vždy 0xFF (zapnuto) Data H o l d i n g R e g i s t e r N Byte Řetězec stejný jako v protokolu Spinel. Tedy například: TE485; v ; f66 97 Konfigurace zařízení, obsluha počítadel impulzů a analogových výstupů. Adresa Přístup Funkce Název 0 zápis 0x06 1 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 Povolení konfigurace Zápis hodnoty 0x00FF do tohoto paměťového místa musí předcházet všem instrukcím, zapisujícím do holding registru na adresy 0 až 15. Slouží k ochraně před nechtěnou změnou konfigurace. Není povoleno zapisovat Povolení konfigurace pomocí Multiply write zároveň s dalšími parametry. Adresa (ID) 9 Unikátní adresa zařízení v protokolu Modbus. Je očekáváno číslo z rozsahu 1 až 247. Adresa je unikátní pro protokol Modbus. Výchozí adresou je 0x Zápisu do tohoto paměťového místa musí předcházet zápis hodnoty 0x00FF na adresu 0 do pozice Povolení konfigurace. Jde o ochranu před nechtěnou změnou konfigurace. Není povoleno zapisovat Povolení konfigurace pomocí Multiply write zároveň s dalšími parametry. Strana 30

31 TE485 - komunikace Adresa Přístup Funkce Název 2 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 Komunikační rychlost 9 Rychlosti a jim odpovídající kódy: Bd... 0x Bd... 0x Bd... 0x Bd... 0x0006 (výchozí nastavení) Bd... 0x Bd... 0x Bd... 0x Bd... 0x000A Datové slovo 9 Datové slovo je vždy osmibitové. Hodnota Parita Počet stopbitů 3 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 4 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 5 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x zápis 0x06, 0x10 16 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 17 čtení 0x03 0x0000 (výchozí) není (N) 1 0x0001 sudá (E) 1 0x0002 lichá (O) 1 0x0003 není (N) 2 0x0004 sudá (E) 2 0x0005 lichá (O) 2 0x0006 až 0x00FF není (N) 1 Rozlišení konce paketu 9 Konfiguruje, jak velká prodleva mezi byty bude považována za konec paketu. Prodleva se zadává v počtu bytů. Je možné zadat hodnotu 4 až 100. Výchozí hodnota je 10. Komunikační protokol 9 Umožňuje přepnout zařízení do komunikace protokolem Spinel. Po odeslání odpovědi se zařízení přepne do zvoleného protokolu a dále komunikuje pouze jím. (V každém z protokolů existuje instrukce pro přepnutí protokolů.) Kód pro protokol Spinel: 0x0001 (výchozí) Kód pro protokol Modbus RTU: 0x0002 Nastavení adresy sériovým číslem 9 adr. 7 nová adresa adr. 8 číslo výrobku adr. 9 sériové číslo Číslo výrobku a sériové číslo výrobu je uvedeno na štítku na zařízení jako 0516/0001, kde 0516 je číslo výrobu a 0001 je sériové číslo. Citlivost tenzometru Dostupné hodnoty: 0000H... 2 mv/v 0001H... 5 mv/v 0002H mv/v Kalibrovaná citlivost Zde je uveden údaj pro kterou citlivost tenzometru byla provedena kalibrace. Dostupné hodnoty jsou stejné jako v předchozím registru. Strana 31

32 TE485 - komunikace Adresa Přístup Funkce Název 18 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 19 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 20 čtení, zápis 0x03, 0x06, 0x10 21 zápis 0x06, 0x10 I n p u t R e g i s t e r Čtení naměřené hodnoty. Adresa Přístup Funkce Název 0 čtení 0x04 1 čtení 0x04 2 čtení 0x04 Kalibrace nuly RAW RAW hodnota, která odpovídá nulové poloze tenzometru. Výchozí hodnota je: 8000H Tip: Tento registr lze vyplnit také automaticky dle informací u registru 21. Kalibrace horní hranice měření RAW RAW hodnota, která odpovídá zatížení tenzometru na úroveň zadanou v následujícím registru (č.20). Výchozí hodnota je: FFFFH Tip: Tento registr lze vyplnit také automaticky dle informací u registru 21. Kalibrace horní hranice měření zatížení Zatížení odpovídající RAW hodnotě, zadané v předchozím registru nebo které bude platné v okamžiku zapsání hodnoty 0100H do následujícího registru. Doporučujeme pracovat zde se zatížením, které je vyšší než 80% z rozsahu. Poloautomatická kalibrace Kalibrace nuly: Zapsání hodnoty 0000H představuje určení okamžiku, kdy je tenzometr v nulové poloze. (Aktuálně zjištěná hodnota RAW se automaticky zapíše do registru 18.) Kalibrace horní hranice rozsahu: Zapsání hodnoty 0100H představuje určení okamžiku, kdy je tenzometr zatížen zatíženým uvedeným v předchozím registru. Status měření Status naměřené hodnoty, přístupné v následujících registrech. Dolní byte (LSB) z dvoubajtové hodnoty registru je bitově orientovaný a obsahuje následující informace: bit 3,2 bit 7 (MSb) 00 = naměřená hodnota je v měřícím rozsahu 01 = měřená hodnota je menší než dolní hranice měřicího rozsahu (underflow) 10 = překročení horní hranice měřicího rozsahu (overflow) 0 = naměřená hodnota je neplatná 1 = naměřená hodnota je platná Přepočtená hodnota Poslední naměřená hodnota, přepočtená podle zadané kalibrace uvedené v Holging registeru. Dokud není nastavena Kalibrace nuly a Kalibrace horní hranice měření, je zde dostupná hodnota shodná s hodnotou v následujícím registru RAW hodnota! RAW hodnota Zde je uvedena poslední naměřená hodnota jako číslo bez přepočtu. Strana 32

33 TE485 - komunikace PŘEPNUTÍ PROTOKOLŮ Výchozím protokolem v zařízení je Spinel. Pro přepnutí do jiného protokolu slouží následující instrukce z protokolu Spinel. (Lze použít například software SpinelTerminál.) S p i n e l M O D B U S R T U P o v o l e n í k o n f i g u r a c e Povoluje provedení servisní instrukce. Musí předcházet bezprostředně instrukci Přepnutí. Instrukci nelze použít s universální adresou nebo s adresou broadcast. Kód instrukce: E4H 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,E4H,88H,0DH Povolení konfigurace. 2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH Přijetí příkazu potvrzeno. P ř e p n u t í p r o t o k o l u Přepnutí protokolu se provádí speciální instrukcí protokolu Spinel, formátu 97. Jako adresa musí být použita adresa konkrétního modulu (nelze použít tzv. broadcast ani universální adresu). Instrukci musí bezprostředně předcházet instrukce Povolení konfigurace. Kód instrukce: EDH Parametry: (pid) pid Identifikační číslo protokolu. Může být uvedeno některé z těchto čísel: 01H Spinel 02H MODBUS RTU délka: 1 byte 2AH,61H,00H,06H,66H,02H,EDH,02H,17H,0DH Příkaz k přepnutí protokolu ze Spinel do MODBUS RTU. Strana 33

34 TE485 - komunikace 2AH,61H,00H,05H,66H,02H,00H,07H,0DH Přijetí příkazu potvrzeno. Po odeslání této odpovědi již komunikuje Quido protokolem MODBUS RTU. Strana 34

35 TE485 - komunikace Strana 35

36 TE485 - komunikace Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/ WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O moduly, elektronické aplikace dle požadavků. Adresa: Strašnická 3164/1a Praha 10 Telefon: Fax: Internet: w w w. p a p o u c h. c o m

Spinel v TX20. Kompletní popis protokolu Spinel v anemometrech TX20RS a TX20ETH. 17. prosince 2014 w w w. p a p o u c h.

Spinel v TX20. Kompletní popis protokolu Spinel v anemometrech TX20RS a TX20ETH. 17. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. Kompletní popis protokolu Spinel v anemometrech TX20RS a TX20ETH 17. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m fw 01 Spinel v TX20 Katalogový list Vytvořen: 3.12.2009 Poslední aktualizace: 17.12 2014 10:22

Více

Modbus RTU v DA2RS. kompletní popis protokolu. 13. března 2018 w w w. p a p o u c h. c o m

Modbus RTU v DA2RS. kompletní popis protokolu. 13. března 2018 w w w. p a p o u c h. c o m kompletní popis protokolu 13. března 2018 w w w. p a p o u c h. c o m M odbus RTU v DA2RS Katalogový list Vytvořen: 13.11.2012 Poslední aktualizace: 13.3 2018 11:32 Počet stran: 12 2018 Adresa: Strašnická

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v senzoru vlhkosti a teploty THT

Komunikační protokol MODBUS RTU v senzoru vlhkosti a teploty THT Komunikační protokol MODBUS RTU v senzoru vlhkosti a teploty THT Kompletní popis protokolu 29. prosince 2015 w w w. p a p o u c h. c o m fw 04 MODBUS RTU v THT M O DBUS RTU v THT Katalogový list Vytvořen:

Více

Komunikační protokol Spinel v převodnících DA2xxx

Komunikační protokol Spinel v převodnících DA2xxx Komunikační protokol Spinel v převodnících DA2xxx kompletní popis protokolu 13. března 2018 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.1.2012 Poslední aktualizace: 13.3 2018 12:52 Počet stran:

Více

SPINEL. Komunikační protokol. Obecný popis. Verze 1.0

SPINEL. Komunikační protokol. Obecný popis. Verze 1.0 SPINEL Komunikační protokol Obecný popis Verze 1.0 OBSAH Obsah... 2 OBECNÝ POPIS PROTOKOLU SPINEL... 3 Obecný formát rámce pro ASCII kódování... 3 Obecný formát dat pro binární kódování... 3 Definované

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 25. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 13. prosince 2018 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

21. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m. Spinel - příklady

21. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m. Spinel - příklady 21. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 5.4.2004 Poslední aktualizace: 21.9.2005 9:29 Počet stran: 20 2005 Adresa: Soběslavská 15 130 00 Praha 3 Telefon: +420 267 314 268-9

Více

IncRS. Rozhraní RS232 a RS485 pro inkrementální snímač. 12. září 2013 w w w. p a p o u c h. c o m

IncRS. Rozhraní RS232 a RS485 pro inkrementální snímač. 12. září 2013 w w w. p a p o u c h. c o m Rozhraní RS232 a RS485 pro inkrementální snímač 12. září 2013 w w w. p a p o u c h. c o m I ncrs Katalogový list Vytvořen: 19.3.2010 Poslední aktualizace: 12.9 2013 12:21 Počet stran: 32 2013 Adresa: Strašnická

Více

ProgGen. Programovatelný generátor s výkonovým výstupem. 26.května

ProgGen. Programovatelný generátor s výkonovým výstupem. 26.května Programovatelný generátor s výkonovým výstupem 26.května 2004 0161.00.00 OBSAH Popis... 3 Technické parametry... 3 Zapojení... 4 Sériová linka... 4 Výstupní obvod...4 Komunikační protokol... 5 Vysvětlivky...

Více

Komunikační protokol Spinel v převodnících AD4xxx a Drak 4

Komunikační protokol Spinel v převodnících AD4xxx a Drak 4 Komunikační protokol Spinel v převodnících AD4xxx a Drak 4 kompletní popis protokolu + příloha o principu hystereze 11. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m Spinel v měřicích převodnících Spinel

Více

TQS3. Inteligentní teplotní čidla. Měření teplot od -55 C do +125 C. Komunikace: Modbus nebo Spinel, linka RS485

TQS3. Inteligentní teplotní čidla. Měření teplot od -55 C do +125 C. Komunikace: Modbus nebo Spinel, linka RS485 Inteligentní teplotní čidla Měření teplot od -55 C do +125 C Komunikace: Modbus nebo Spinel, linka RS485 3. června 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0199.04.03 Katalogový list Vytvořen: 21.2.2005 Poslední

Více

Quido - MODBUS. Kompletní popis protokolů MODBUS RTU a TCP v I/O modulech Quido. 20. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h.

Quido - MODBUS. Kompletní popis protokolů MODBUS RTU a TCP v I/O modulech Quido. 20. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. Kompletní popis protokolů MODBUS RTU a TCP v I/O modulech Quido 20. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m fw 04 Q uido - MODBUS Katalogový list Vytvořen: 9.11.2009 Poslední aktualizace: 20.11 2015

Více

TQS3. popis modifikace s protokolem MODBUS RTU. 29. února 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0199

TQS3. popis modifikace s protokolem MODBUS RTU. 29. února 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0199 p ř í l o h a TQS3 popis modifikace s protokolem MODBUS RTU 29. února 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0199 TQS3 Protokol MODBUS Vytvořen: 13.7.2007 Poslední aktualizace: 29.2.2008 15:01 Počet stran: 12

Více

AD4xxx s protokolem Drak3

AD4xxx s protokolem Drak3 p ř í l o h a popis změny protokolu v modulech AD4xxx ze Spinelu do Drak3 a obráceně 11. března 2008 w w w. p a p o u c h. c o m Popis změny protokolu Vytvořen: 15.11.2007 Poslední aktualizace: 11.3.2008

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4

Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4 Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4 kompletní popis protokolu 4. ledna 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU M O DBUS RTU Katalogový list Vytvořen: 7.9.2007 Poslední

Více

WIE485 a WIE232. Obousměrné převodníky rozhraní Wiegand na RS485 nebo RS232 pro systémy s bezkontaktními čtečkami

WIE485 a WIE232. Obousměrné převodníky rozhraní Wiegand na RS485 nebo RS232 pro systémy s bezkontaktními čtečkami Obousměrné převodníky rozhraní Wiegand na RS485 nebo RS232 pro systémy s bezkontaktními čtečkami 24. srpna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m WIE485 a WIE232 Katalogový list Vytvořen: 5.10.2010 Poslední

Více

SPINEL. Komunikační protokol. Popis pro implementaci. Verze 1.0

SPINEL. Komunikační protokol. Popis pro implementaci. Verze 1.0 SPINEL Komunikační protokol Popis pro implementaci Verze 1.0 OBSAH OBSAH...2 1. VLASTNOSTI PROTOKOLU...3 2. OBECNÝ POPIS PROTOKOLU...3 Obecný formát rámce pro ASCII kódování...3 Obecný formát dat pro binární

Více

DISP2002RS. Rozhraní pro maticový LCD displej 2 20 znaků Komunikace přes RS232 nebo RS července 2016 w w w. p a p o u c h.

DISP2002RS. Rozhraní pro maticový LCD displej 2 20 znaků Komunikace přes RS232 nebo RS července 2016 w w w. p a p o u c h. Rozhraní pro maticový LCD displej 2 20 znaků Komunikace přes RS232 nebo RS485 12. července 2016 w w w. p a p o u c h. c o m DISP2002RS Katalogový list Vytvořen: 29.4.2010 Poslední aktualizace: 12.7 2016

Více

Triton. řešení pro speciální komunikační aplikace: výkonný 16bit procesor, pět sériových linek, Ethernet, kontakt relé

Triton. řešení pro speciální komunikační aplikace: výkonný 16bit procesor, pět sériových linek, Ethernet, kontakt relé řešení pro speciální komunikační aplikace: výkonný 16bit procesor, pět sériových linek, Ethernet, kontakt relé 13. června 2013 w w w. p a p o u c h. c o m 0193 Triton Katalogový list Vytvořen: 30. 11.

Více

Triton. řešení pro speciální komunikační aplikace: výkonný 16bit procesor, pět sériových linek, Ethernet, kontakt relé. seznámení

Triton. řešení pro speciální komunikační aplikace: výkonný 16bit procesor, pět sériových linek, Ethernet, kontakt relé. seznámení seznámení řešení pro speciální komunikační aplikace: výkonný 16bit procesor, pět sériových linek, Ethernet, kontakt relé 4. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0193 Katalogový list Vytvořen: 30. 11.

Více

Komunikační protokol Spinel v displejích řady TDS

Komunikační protokol Spinel v displejích řady TDS Komunikační protokol Spinel v displejích řady TDS Kompletní popis protokolu 14. prosince 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Spinel v TDS Spinel v TDS Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007

Více

GPSRS. Zdroj přesného času, pozice, rychlosti a dalších údajů z GPS Komunikace přes RS232 nebo RS ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

GPSRS. Zdroj přesného času, pozice, rychlosti a dalších údajů z GPS Komunikace přes RS232 nebo RS ledna 2016 w w w. p a p o u c h. Zdroj přesného času, pozice, rychlosti a dalších údajů z GPS Komunikace přes RS232 nebo RS485 19. ledna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m G PSRS Katalogový list Vytvořen: 3.8.2012 Poslední aktualizace:

Více

Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2

Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2 Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C4 27. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2 G anitor Katalogový list Vytvořen: 3.11.2008 Poslední aktualizace: 27.4 2011 13:46 Počet stran: 12 2011 Adresa:

Více

DRAK5. měřicí přístroj. Diferenciální vstupy. Rozhraní USB a/nebo Ethernet. 1. listopadu 2013 w w w. p a p o u c h. c o m

DRAK5. měřicí přístroj. Diferenciální vstupy. Rozhraní USB a/nebo Ethernet. 1. listopadu 2013 w w w. p a p o u c h. c o m měřicí přístroj Diferenciální vstupy Rozhraní USB a/nebo Ethernet 1. listopadu 2013 w w w. p a p o u c h. c o m 0060.03.02 Katalogový list Vytvořen: 30.6.2005 Poslední aktualizace: 1.11.2013 13:57 Počet

Více

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL DEGA

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL DEGA KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL DEGA Anotace: Dokumentace binárního digitálního protokolu DEGA. Platnost od: 10. 05. 2012 Datum vydání: 10. 05. 2012 Obsah: 1 Účel... 3 2 Rozsah platnosti... 3 3 Licenční podmínky

Více

HART RS/ETH. Převodníky rozhraní HART na Modbus TCP (Ethernet) resp. na Modbus RTU (RS485) 30. září 2013 w w w. p a p o u c h.

HART RS/ETH. Převodníky rozhraní HART na Modbus TCP (Ethernet) resp. na Modbus RTU (RS485) 30. září 2013 w w w. p a p o u c h. Převodníky rozhraní HART na Modbus TCP (Ethernet) resp. na Modbus RTU (RS485) 30. září 2013 w w w. p a p o u c h. c o m HART RS/ETH Katalogový list Vytvořen: 25.10.2010 Poslední aktualizace: 30.9 2013

Více

RS485/MODBUS-RTU ver. 4 s rozšířením pro R24

RS485/MODBUS-RTU ver. 4 s rozšířením pro R24 Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER - SLAVE. Protokol MODBUS mát tuto strukturu: Význam jednotlivých částí protokolu část příkazu význam

Více

Obsah. Popis funkcí. RS485/MODBUS-RTU ver. 3.0. Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER - SLAVE. Protokol MODBUS mát tuto strukturu:

Obsah. Popis funkcí. RS485/MODBUS-RTU ver. 3.0. Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER - SLAVE. Protokol MODBUS mát tuto strukturu: Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER - SLAVE. Protokol MODBUS mát tuto strukturu: Význam jednotlivých částí protokolu část příkazu

Více

Převodník DCPSE. Komunikační protokol

Převodník DCPSE. Komunikační protokol Převodník DCPSE Komunikační protokol EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační protokol... 3 3. Nastavení z výroby... 3 4. Adresace zařízení...

Více

komunikace linkou RS232 nebo RS485

komunikace linkou RS232 nebo RS485 inteligentní teploměr PT232/485 snímač Pt100 komunikace linkou RS232 nebo RS485 14. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0172.02.01 PT232/485 PT232/485 Katalogový list Vytvořen: 6.9.2004 Poslední aktualizace:

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

USB2RS232. Převodník pro připojení USB klávesnice a několika kontaktů přes RS232. Komunikace jednoduchým protokolem

USB2RS232. Převodník pro připojení USB klávesnice a několika kontaktů přes RS232. Komunikace jednoduchým protokolem Převodník pro připojení USB klávesnice a několika kontaktů přes RS232 Komunikace jednoduchým protokolem 1. září 2016 w w w. p a p o u c h. c o m USB2RS232 Katalogový list Vytvořen: 1.9.2016 Poslední aktualizace:

Více

Komunikační protokol

Komunikační protokol Komunikační protokol verze dokumentu 8, pro firmware od verze 3.3 DALI232, DALI232e, DALInet, DALI2net y DALI RS232 / Ethernet ASCII protokol podpora MULTIMASTER signalizace připojení DALI sběrnice podpora

Více

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Wind RS Katalogový list Vytvořen: 22.4.2016 Poslední aktualizace: 26.4 2016 14:27 Počet

Více

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m TX20RS Katalogový list Vytvořen: 3.12.2009 Poslední aktualizace: 16.12 2014 14:18 Počet

Více

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace i napájení přes USB 3. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0295 Katalogový list Vytvořen: 5.6.2007 Poslední

Více

emonica Speciální I/O modul Komunikační rozhraní Ethernet nebo RS prosince 2018 w w w. p a p o u c h. c o m

emonica Speciální I/O modul Komunikační rozhraní Ethernet nebo RS prosince 2018 w w w. p a p o u c h. c o m Speciální I/O modul Komunikační rozhraní Ethernet nebo RS 232 7. prosince 2018 w w w. p a p o u c h. c o m emonica Katalogový list Vytvořen: 6.3.2012 Poslední aktualizace: 7.12 2018 13:08 Počet stran:

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

WieETH. Obousměrný převodník Ethernet Wiegand pro bezkontaktní čtečky. 22. dubna 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

WieETH. Obousměrný převodník Ethernet Wiegand pro bezkontaktní čtečky. 22. dubna 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Obousměrný převodník Ethernet Wiegand pro bezkontaktní čtečky 22. dubna 2014 w w w. p a p o u c h. c o m WieETH Katalogový list Vytvořen: 14.3.2014 Poslední aktualizace: 22.4.2014 14:10 Počet stran: 28

Více

Komunikační protokol

Komunikační protokol Komunikační protokol verze dokumentu 1 převodník DALI / Ethernet napájení PoE nebo 9-32V indikace komunikace na DALI montáž na DIN lištu (2 moduly) 1 www.foxtron.cz Komunikační protokol slouží pro ovládání

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h. výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Komunikační protokol Spinel v senzorech THT2 a TH2E

Komunikační protokol Spinel v senzorech THT2 a TH2E Komunikační protokol Spinel v senzorech THT2 a TH2E Kompletní popis protokolu + příloha o principu hystereze 19. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m fw 06 Spinel v THT2 a TH2E Spinel v THT2 a TH2E

Více

IORS. I/O modul. 4 opticky oddělené logické vstupy. 4x výstup: přepínací kontakt relé. komunikace RS232/RS485

IORS. I/O modul. 4 opticky oddělené logické vstupy. 4x výstup: přepínací kontakt relé. komunikace RS232/RS485 I/O modul IORS 4 opticky oddělené logické vstupy 4x výstup: přepínací kontakt relé komunikace RS232/RS485 15. listopadu 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0209 IORS I O RS Katalogový list Vytvořen: 15.3.2005

Více

Quido RS 2/16 OC. 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes RS485 nebo RS232

Quido RS 2/16 OC. 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes RS485 nebo RS232 první zapojení dokumentace hardwaru 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes RS485 nebo RS232 20. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0315.01.01 Q uido RS

Více

ACM-MODBUS, popis komunikace s převodníkem

ACM-MODBUS, popis komunikace s převodníkem ACM-MODBUS, popis komunikace s převodníkem 1. Úvod Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER SLAVE pomocí protokolu MODBUS RTU. Příkaz je představován n-ticí osmibitových dat. Protokol MODBUS

Více

Vytvořen: Poslední aktualizace: Počet stran: 46. ixport komunikace. Popis komunikačního protokolu I/O modulů ixport

Vytvořen: Poslední aktualizace: Počet stran: 46. ixport komunikace. Popis komunikačního protokolu I/O modulů ixport Vytvořen: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 7.1.2009 Počet stran: 46 ixport komunikace Popis komunikačního protokolu I/O modulů ixport 1/46 Obsah Komunikační parametry modulů ixport obecně...4 Rozhraní RS232

Více

Quido RS 8/ I/O modul s 8x vstup pro kontakt a 14x spínací kontakt pro 230V. Komunikace přes RS232 nebo RS485

Quido RS 8/ I/O modul s 8x vstup pro kontakt a 14x spínací kontakt pro 230V. Komunikace přes RS232 nebo RS485 Quido RS 8/14 230 I/O modul s 8x vstup pro kontakt a 14x spínací kontakt pro 230V Komunikace přes RS232 nebo RS485 10. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido RS 8/14 230 Q uido RS 8/14 230 Katalogový

Více

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h.

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovač 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS485 24. srpna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 12.4.2016 Poslední aktualizace: 14.4.2016

Více

APL-113 Čtení hodnot z indukčních průtokoměrů KROHNE prostřednictvím protokolu Modbus-RTU

APL-113 Čtení hodnot z indukčních průtokoměrů KROHNE prostřednictvím protokolu Modbus-RTU APL-113 rev. 6/2017 Čtení hodnot z indukčních průtokoměrů KROHNE prostřednictvím protokolu Modbus-RTU Indukční průtokoměry KROHNE podporují komunikaci po sběrnici RS485 pomocí protokolu MODBUS RTU. Aktuální

Více

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice " STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice  STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV PROTOKOL RDS Rádiový modem komunikuje s připojeným zařízením po sériové lince. Standardní protokol komunikace je jednoduchý. Data, která mají být sítí přenesena, je třeba opatřit hlavičkou a kontrolním

Více

Konfigurace Zlinx I/O

Konfigurace Zlinx I/O Nastavení bezdrátových I/O modulů Zlinx 21. března 2018 w w w. p a p o u c h. c o m Konfigurace Zlinx I/O Katalogový list Vytvořen: 21.3.2018 Poslední aktualizace: 21.3 2018 15:22 Počet stran: 12 2018

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Uživatelský manuál. KNX232e / KNX232e1k

Uživatelský manuál. KNX232e / KNX232e1k Uživatelský manuál verze dokumentu 1.2 (pro firmware od verze 2.1) KNX232e / KNX232e1k KNX232e slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX sériová linka s ASCII protokolem signalizace komunikace

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů Komunikační procesor Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů 23. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0012.06.01 Katalogový list Vytvořen:

Více

Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3

Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3 první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3 30,60,100 opticky oddělených logických vstupů 3 výstupy s přepínacím kontaktem relé komunikace přes Ethernet Quido ETH

Více

Quido Spinel. Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido. 2. prosince 2011 w w w. p a p o u c h. c o m verze 30

Quido Spinel. Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido. 2. prosince 2011 w w w. p a p o u c h. c o m verze 30 Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido 2. prosince 2011 w w w. p a p o u c h. c o m verze 30 Q uido Spinel Katalogový list Vytvořen: 23.11.2005 Poslední aktualizace: 2.12.2011 11:50 Počet

Více

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII KATALOGOVÝ LIST SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII 1. URČENÍ Jednotka TB8 je určena ke statickému měření s 1-8 indukčnostními snímači. Připojení jednotky k nadřízenému systému (PC, PLC) je sériovým

Více

Albatros MultiV ALBATROS MultiV ALBATROS MultiV-R Datový převodník LG PI485 / MODBUS TCP LG PI485 / MODBUS RTU s možností rozpočítávání spotřeby elekt

Albatros MultiV ALBATROS MultiV ALBATROS MultiV-R Datový převodník LG PI485 / MODBUS TCP LG PI485 / MODBUS RTU s možností rozpočítávání spotřeby elekt ALBATROS MultiV ALBATROS MultiV-R Datový převodník LG PI485 / MODBUS TCP LG PI485 / MODBUS RTU s možností rozpočítávání spotřeby elektrické energie Ing. Pavel Lašťovka 1 Revize 1.5 Obsah: 1. Popis převodníku...

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

SML 33 / SMM 33 / SMN 33

SML 33 / SMM 33 / SMN 33 , s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, internet : www.kmb.cz SML 33 / SMM 33 / SMN 33 Popis komunikačních protokolů

Více

návod k obsluze Ht60B popis komunikační linky HTH8 s.r.o. Komunikační linka 60B, 11/05, rev. 1

návod k obsluze Ht60B popis komunikační linky HTH8 s.r.o. Komunikační linka 60B, 11/05, rev. 1 návod k obsluze Ht60B popis komunikační linky HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička tel.: 461 619 515 fax: 461 619 513 Komunikační linka 60B, 11/05, rev. 1 e-mail: info@hth8.cz www.hth8.cz 1 1 Protokol

Více

Quido RS 2/16 OC. 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes RS485 nebo RS232

Quido RS 2/16 OC. 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes RS485 nebo RS232 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes RS485 nebo RS232 8. března 2012 w w w. p a p o u c h. c o m 0315.10100 Q uido RS 2/16 OC Katalogový list Vytvořen: 16.10.2007

Více

10 vstupů pro kontakt 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor) 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes RS485 nebo RS232

10 vstupů pro kontakt 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor) 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes RS485 nebo RS232 10 vstupů pro kontakt 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor) 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes RS485 nebo RS232 31. května 2018 w w w. p a p o u c h. c o m 0763 Q uido RS 10/16 OC Katalogový

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Kalibrace a komunikace s převodníkem řady WQ-X

Kalibrace a komunikace s převodníkem řady WQ-X Kalibrace a komunikace s převodníkem řady WQ-X 1. Kalibrace s použitím programu WQ-X Inteligentní převodník WQ-X je z výroby nastaven pro měření jedné z uvedených možností: ph (vodíkový exponent) ORP (oxidačně

Více

Uživatelský manuál. KNXgw232

Uživatelský manuál. KNXgw232 KNXgw232 Uživatelský manuál verze 1.5 KNXgw232 slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX RS232 s ASCII protokolem signalizace komunikace galvanické oddělení KNX - RS232 možnost napájení z KNX

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

Quido Spinel. Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido. 24. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m verze 2.11

Quido Spinel. Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido. 24. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m verze 2.11 Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido 24. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m verze 2.11 Q uido Spinel Katalogový list Vytvořen: 23.11.2005 Poslední aktualizace: 24.8.2007 9:14 Počet

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

p ř í l o h a TQS3 popis protokolu TQS1 teplotní čidlo kompatibilní s TQS1 29. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0199

p ř í l o h a TQS3 popis protokolu TQS1 teplotní čidlo kompatibilní s TQS1 29. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0199 p ř í l o h a popis protokolu TQS1 teplotní čidlo kompatibilní s TQS1 29. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0199 Popis protokolu TQS1 Vytvořen: 26.9.2005 Poslední aktualizace: 26.9.2005 14:34 Počet

Více

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA MODUL NA DIN LIŠTU U1 U2 I3 DRAK 3 POPIS Modul DRAK 3 je určen pro měření až tří analogových signálů a jejich přenos po lince do

Více

PiiGAB 810. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 4. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m

PiiGAB 810. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 4. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník M-Bus na Ethernet Výrobce: piigab.com 4. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m PiiGAB 810 Katalogový list Vytvořen: 3.11.2015 Poslední aktualizace: 4.11 2015 14:30 Počet stran: 19 2015 Adresa:

Více

Wix. Univerzální monitorovací. a řídicí software. 14. ledna 2010 w w w. p a p o u c h. c o m

Wix. Univerzální monitorovací. a řídicí software. 14. ledna 2010 w w w. p a p o u c h. c o m Univerzální monitorovací a řídicí software 14. ledna 2010 w w w. p a p o u c h. c o m Wix Katalogový list Vytvořen: 31.12.2009 Poslední aktualizace: 14.1 2010 14:17 Počet stran: 12 2010 Adresa: Strašnická

Více

PiiGAB 900. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 6. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m

PiiGAB 900. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 6. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník M-Bus na Ethernet Výrobce: piigab.com 6. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m PiiGAB 900 Katalogový list Vytvořen: 6.11.2015 Poslední aktualizace: 6.11 2015 11:51 Počet stran: 20 2015 Papouch

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce.

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce. APL-102 rev. 8/2009 Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Obecný popis M4016 umožňuje čtení a zápis dat standardním protokolem MODBUS RTU přes sériovou linku RS232. Jednotka M4016 je v roli

Více

Quido ETH 3/0. 3 opticky oddělené logické vstupy. 1 teploměr -55 až +125 C. komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 3/0. 3 opticky oddělené logické vstupy. 1 teploměr -55 až +125 C. komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 3/0 3 opticky oddělené logické vstupy 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes Ethernet 11. dubna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m 0231.01 Quido ETH 3/0 Q

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

APL-017 rev. 9/2015. M4016 MODBUS master. Obecný popis

APL-017 rev. 9/2015. M4016 MODBUS master. Obecný popis APL-017 rev. 9/2015 M4016 MODBUS master Obecný popis Řídící a telemetrické stanice M4016 a M4016-32 umožňují obousměrnou komunikaci se slave zařízeními protokolem MODBUS RTU. Komunikace se slave zařízení

Více

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí R560 Modul univerzálních analogových vstupů Shrnutí Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka).

Více

Malý distribuovaný I/O modul

Malý distribuovaný I/O modul MLIO Shrnutí Použití Funkce Malý distribuovaný I/O modul Malý I/O modul MLIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul pro instalaci mimo rozvaděč. Umožňuje tvorbu topologií s distribuovanými vstupy

Více

TCP2DMX. Řízení osvětlení přes Modbus TCP. Převodník Ethernetu na sběrnici DMX března 2018 w w w. p a p o u c h.

TCP2DMX. Řízení osvětlení přes Modbus TCP. Převodník Ethernetu na sběrnici DMX března 2018 w w w. p a p o u c h. Řízení osvětlení přes Modbus TCP Převodník Ethernetu na sběrnici DMX512 26. března 2018 w w w. p a p o u c h. c o m 1191 TCP2DMX Dokumentace Vytvořen: 4.8.2016 Poslední aktualizace: 26.3.2018 9:05 Počet

Více

Uživatelský manuál. KNXgal

Uživatelský manuál. KNXgal gal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice napájeno ze sběrnice indikace komunikace na a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné adresy na

Více

Uživatelský manuál. KNXnet

Uživatelský manuál. KNXnet KNXnet Uživatelský manuál verze 1.0 převodník KNX / Ethernet napájení passive PoE nebo 9-32V indikace komunikace na KNX galvanické oddělení KNX/ETH montáž na DIN lištu (2 moduly) 1 www.foxtron.cz TxKNX

Více

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083)

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083) Vývojový kit pro Lantronix XPort 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0272.02.00 (06083) XPortKit Katalogový list Vytvořen: 15.5.2006 Poslední aktualizace: 17.2 2011 08:35 Počet stran: 12 2011 Adresa:

Více

Modul analogových výstupů M-AO2

Modul analogových výstupů M-AO2 Popis M-AO2 je modul dvou analogových výstupů jednotlivě konfigurovatelných v rozsahu 0 10 V nebo 0 20 ma. Komunikace s nadřazeným systémem je vedena po lince RS485 protokolem Modbus RTU a přístroj pracuje

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

Rozhraní pro připojení požárních ústředen do systému C4

Rozhraní pro připojení požárních ústředen do systému C4 Rozhraní pro připojení požárních ústředen do systému C4 ( M o d i f i k a c e f i r m w a r u p ř e v o d n í k u G N O M E 2 3 2 ) 26. srpna 2010 w w w. p a p o u c h. c o m SPY Zettler a SPY Schrack

Více

Quido Spinel. Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido. 11. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m verze 3.4

Quido Spinel. Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido. 11. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m verze 3.4 Kompletní popis komunikačního protokolu I/O modulů Quido 11. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m verze 3.4 Q uido Spinel Katalogový list Vytvořen: 23.11.2005 Poslední aktualizace: 11.11.2016 14:27

Více

Protokol S-BUS pro MORSE Popis protokolu

Protokol S-BUS pro MORSE Popis protokolu Popis protokolu verze 7.21 6. května 2008 1. Úvod Protokol S-Bus (dále jen S-Bus-MORSE) je implementován do systému MORSE jako přístupový modul pro komunikaci se zařízením PCD SAIA. Protokol je typu MASTER/SLAVE,

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD.

Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD. APL-103 rev. 11/2010 Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD. Obecný popis Přípojná deska EPD umožňuje rozšíření jednotky M4016 o další sériové rozhraní s protokolem MODBUS RTU. Toto řešení

Více

Komunikace s snímačem ph485 protokolem Modbus-RTU

Komunikace s snímačem ph485 protokolem Modbus-RTU APL-112 rev. 6/2017 Komunikace s snímačem ph485 protokolem Modbus-RTU Snímače ph485 od verze firmware 102 podporují komunikaci po sběrnici RS485 protokolem MODBUS RTU. Protokol komunikace lze přepínat

Více

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Q uido - Telnet Katalogový list Vytvořen: 3.8.2007 Poslední aktualizace: 3.8 2007 13:08 Počet stran: 12 2007 Adresa:

Více