Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Název organizace a základní údaje Vize školy Zřizovatel školy Součásti a pracoviště školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Vedení školy Kapacita školy Počty žáků a tříd od roku Údaje o činnosti školské rady 7 2 Přehled oborů základního vzdělání, vzdělávací programy, organizace výuky Obory vzdělání Vzdělávací program Učební plány Údaje o organizaci výuky Počty tříd a žáků k Umístění žáků na SŠ Organizace I. stupně ZŠ - (stav k ) Organizace II. stupně ZŠ - (stav k ) 13 3 Personální zabezpečení činnosti školy Odborná a pedagogická způsobilost (kvalifikace) Zajištění výuky cizích jazyků počet pedagogů Odborná kvalifikace - rozpis Rozpis finančních prostředků státního rozpočtu na rok Pracovníci I. stupně ZŠ Pracovníci II. stupně ZŠ Pracovníci školní jídelny Provozní zaměstnanci Další zaměstnanci školy Normativní a skutečné stavy zaměstnanců k Věková struktura pedagogického sboru 20 4 Údaje o zápisu do prvních tříd Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce / Prospěch žáků na konci II. pololetí školního roku Výchovná opatření ve školním roce Absence žáků ve školním roce Výsledky žáků v soutěžích 22 Výroční zpráva

3 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Informační a koordinační činnost v oblasti PSPJ Oblast výchovného poradenství 26 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola organizovala Nabídka zájmových kroužků Činnost Galerie Pod Sovou 40 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Komentář k výsledkům hospodaření za období leden prosinec Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1: Výsledky výchovně vzdělávací práce- přehled prospěchu žáků Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne: Výroční zpráva projednána s odborovou organizací: --- (v rámci organizace nepůsobí odborová organizace) Výroční zpráva projednána se školskou radou dne: Výroční zpráva schválena školskou radou dne: Ing. Hana Francová, předsedkyně ŠR... Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy Ve Frýdku-Místku, Výroční zpráva

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Název organizace a základní údaje Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Adresa: tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek IČ: Bank. spoj.: ČSOB a. s., pobočka Frýdek-Místek Číslo účtu: /0300 Tel.: (sekretariát) (školní jídelna) Fa: www: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek je umístěna v centru obchodní zóny frýdecké části města, s výbornou dopravní dostupností. Jedná se o školu s dlouhodobou tradicí v oblasti výuky matematiky a přírodních věd. Její dlouhodobá profilace byla rozšířena o oblast informatiky a na I. stupni o realizaci projektu Začít spolu (Školní akademie výročí projektu ZaS video), který je znám využitím alternativních metod výuky. Třetím rokem nabízíme také výuku písma Comenia Script. Jsme škola plně organizovaná, s vlastní školní jídelnou a tělocvičnou. Žáci prvního stupně jsou zejména umístěni v prostorách nové budovy, tzv. přístavby, která byla otevřena v roce Hlavní dominantou školy je její historická budova (rok 1889), kde jsou umístěny všechny třídy žáků II. stupně. Jedná se o školu otevřenou, která se snaží komunikovat s rodiči a žáky jako se svými partnery. Pozitivním zjištěním je neklesající počet žáků, úspěšnost při přijímacích řízeních na víceletá gymnázia (v některých letech odešlo na tento typ školy až 20 žáků sedmého ročníku) a to i přes skutečnost, že se již nevytvářejí specializované matematické třídy a filosofie vzdělávání je založena na výběru volitelných předmětů. Výsledky se dostavily také v oblasti tělesné výchovy, kde je škola hodnocena za své aktivity a výsledky na I. stupni na předních místech v rámci okresu. 1.2 Vize školy Škola uvědomělého učení je moderní školou, a to nejen vybavením a využíváním moderních technologií, ale především novým moderním přístupem k žákům, kterým poskytuje ucelené vzdělání odrážející potřeby pracovního trhu a připravuje je pro další studium i pro život v otevřené společnosti. Naše škola by se měla stát místem, které poskytuje svým žákům základní vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání, připravuje žáky pro další studium i pro život v nové otevřené Evropě a zajišťuje jejich osobnostní růst. Měla by být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde zaměstnanci budou rádi pracovat a budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu. Vize školy je založena na objektivní reflei reálných potřeb společnosti a je v souladu se zdroji, kterými organizace v daném období disponuje. Základním dokumentem je vlastní školní vzdělávací program, který současně s plánem rozvoje tvoří otevřený materiál s možnostmi změn, založených na podložených faktech a objektivních zjištěních. Škola je Výroční zpráva

5 partnerem pro okolí, musí se o ní vědět, musí být uznávána její odborná a lidská kvalita, její další rozvoj je vždy spojen se snahou většiny o změnu. Škola musí být otevřená, důvěryhodná, spojená se životem, nesmí se uzavírat do sebe. Příkladná by měla být její kultura, kvalita managementu a systém mezilidských vztahů. Podstatná je vzájemná důvěra a úcta mezi všemi osobami, které se na vzdělávání podílejí, jejich vysoká morálka a soudržnost, loajalita ke škole, podpora jejích cílů a zájem o vše, co s prací školy souvisí. 1.3 Zřizovatel školy Statutární město Frýdek-Místek Právní forma: obec IČ: Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek 1.4 Součásti a pracoviště školy IZO Typ Název školy/zařízení B00 Základní škola Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek G21 Školní družina Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek Černá cesta 587, Frýdek-Místek L11 Školní jídelna Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek obec ulice č.p. telefon tř. T. G. Masaryka tř. T. G. Masaryka tř. T. G. Masaryka vyučovací jazyk český český Základní škola Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 je součástí výchovně vzdělávací soustavy - je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. Od má právní subjektivitu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Pro zajištění výchovně vzdělávacích výsledků využívá škola 28 kmenových tříd. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny ICT PC, dataprojektor, plátno a ozvučení. Škola disponuje odbornými pracovnami: učebna chemie, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka, dílny a 5 multimediálních učeben. Ve všech využívaných místnostech je připojení na Internet a školní síť. Škola disponuje 2 tělocvičnami. Využití obou tělocvičen je v rozmezí od 07:00 do 21:30. Velká tělocvična slouží především k výuce míčových her, malá tělocvična k výuce gymnastiky. Velká tělocvična prošla generální opravou a plně slouží žákům a veřejnosti. V malé tělocvičně proběhla výměna osvětlení, bylo vybudováno ozvučení, avšak problémem je stále neprovedená sanace zdiva a oprava podlahové Výroční zpráva

6 krytiny. Ve sledovaném období nebyla ze strany zřizovatele provedena plánovaná rekonstrukce školního asfaltového hřiště. Pro výuku žáků byla dovybavena keramická dílna v suterénu staré budovy. V rámci dlouhodobého plánu školy zde probíhají také akce pro rodiče a pedagogické pracovníky v rámci DVPP Školní družina Školní družinu navštěvovalo ve školním roce /2013 celkem 266 dětí, které byly rozděleny do 9 oddělení. Činnost školní družiny začínala v 6:00 a končila v 16:30. Rodiče přispívali na pokrytí části provozních nákladů dle pokynu ředitele školy měsíčně 100,- Kč. Školní družina nabízela dětem kromě pestrého programu, také činnost v zájmových kroužcích, které jsou pro žáky zdarma. Činnost školní družiny probíhala také v elokovaném pracovišti v budově na ul. Černá cesta. Počty žáků a oddělení ŠD od roku 2008 Školní rok Počet žáků ve ŠD Počet oddělení Školní jídelna Školní jídelna, která má kapacitu 900 jídel denně vyvařuje nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro cizí strávníky. Potěšující je stálý zájem našich žáků a zaměstnanců o stravování. V rámci doplňkové činnosti využívá naše služby pro své zaměstnance VOŠ Goodwill, pro své žáky a zaměstnance MŠ a ZŠ Pržno a MŠ a ZŠ Metylovice. Podle údajů k se stravovalo 541 našich žáků a 58 zaměstnanců. 1.5 Vedení školy Ředitel školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Zbyněk Šostý, Mgr VŠ, funkční st. II Datum posledního jmenování Zástupce ředitele školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Oblast řízení Antonie Landová, Mgr VŠ, funkční st. II. Zástupce ředitele pro I. st. Yweta Vítková, Mgr VŠ, funkční st. II. Výchovný poradce Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Jiří Karásek, Mgr VŠ Zástupce statutárního orgánu (od ) Zástupce ředitele pro II. st. Vzdělání Lenka Drahotuská, Mgr VŠ, kariér. poradenství pro učitele ZŠ Jméno, příjmení, Jaroslava Marášková, Bc. Monika Squerzi Zofia Ptašková Soňa Zelená Funkce Vedoucí školní družiny Vedoucí školní jídelny Ekonomický a provozní útvar Úsek PaM Výroční zpráva

7 1.6 Kapacita školy Kapacita školy žáků Kapacita školní jídelny jídel Kapacita školní družiny žáků Počty žáků a tříd od roku 2008 Školní rok Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu 23,62 24,00 23,96 24,25 24, Údaje o činnosti školské rady Členové školské rady (od ): Předsedkyně školské rady: Ing. Hana Francová (zástupce rodičů) Místopředsedkyně školské rady: Mgr. Antonie Landová (zástupce pedagogických pracovníků) Členové školské rady: Mgr. Aleš Janáček (zástupce zřizovatele) PaedDr. Danuše Zemánková (zástupce zřizovatele) Mgr. Václav Jeništa (zástupce rodičů) Zofia Ptašková (zástupce pedagogických pracovníků) Základní informace o činnosti školské rady ve školním roce Datum jednání ŠR ve sledovaném období: 3. 9., , , Obsah jednání hlavní body: Projednání změn školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení. Projednání návrhu rozpočtu právnické osoby na rok 2013, vyjádření se k rozboru hospodaření za rok. Projednání a schválení aktualizace dokumentu Školní řád, včetně jeho příloh. Projednání informace o plánovaných stavebních úpravách. Projednání návrhu organizace školního roku Projednání vize rozvoje školy pro období Další informace zveřejněny Výroční zpráva

8 2 Přehled oborů základního vzdělání, vzdělávací programy, organizace výuky 2.1 Obory vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola denní devět Platí od - do neomezeno 2.2 Vzdělávací program Název Čj. V ročníku/třídě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení Všechny ročníky Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní školy (dále jen ŠVP) s názvem Škola uvědomělého učení. Jedním z hlavních nástrojů realizace cílů vyplývajících z vize školy je právě ŠVP, který naplňuje výchovné a vzdělávací cíle stanovené RVP ZV. Jeho obsah je postaven na pilířích 5K, prolínají se v něm základní principy programu Začít spolu, činnostního učení a komunitní školy. 5K znamená: o o o o o komunikace (ústní, písemná, umělecká, multimediální), komunita (osobnost člověka, společnost, vztahy), kooperace (společný cíl, cesta dosažení cíle, koordinace, efektivita, systém), kreativita (společnost, učitel, změna, žák), komplenost (osobnost absolventa, potřeby společnosti, uplatnění). 2.3 Učební plány Ročník Celková Minimum Maimum dotace dle RVP dle RVP 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Výroční zpráva

9 Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura / / Informační a komunikační technologie Informatika X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X 1 1/2 1 1/2 3 X Přírodověda X X X 1 1/2 1 1/2 3 0 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova / / X Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Zábavná matematika X X X X X Komunikace hrou X X X X X Estetika hravě X X X X X Zajímavá matematika X X X X X Komunikativní dovednosti X X X X X Tvořivá estetika X X X X X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Výroční zpráva

10 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 6. R 7. R 8. R 9. R ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Informatika X X Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Společenský zeměpis X X X 1 1 X Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova X 3 0 Výtvarná výchova X 4 0 Dramatická výchova 1 1 X X 2 X Moderní umění a estetika X X X 1 1 X Člověk a zdraví Výchova ke zdraví X Tělesná výchova Člověk a svět práce Multimediální výchova Svět práce X X X 1 1 X Doplňující vzdělávací obory 6. R 7. R 8. R 9. R Celkem Německý jazyk X Ruský jazyk X X Literatura a film X X X Konverzace v AJ X Praktická matematika X Sportovní příprava X Příprava na život ve společnosti X X Příroda vědecky i hrou X X X Technická zručnost X X X Letem světem i staletími X X X Španělský jazyk X X X X Matematika pro bystré hlavy X X X X Práce s materiálem X X X Výtvarné hry a relaace X X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Výroční zpráva

11 2.4 Údaje o organizaci výuky Počty tříd a žáků k Třídy 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu 22,83 26,7 24,21 z celku žáci Počet žáků Počet tříd opakující celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1.stupeň ročník ročník v tom Umístění žáků na SŠ 3. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník GYMNÁZIA HOŠI DÍVKY CELKEM Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek, Cihelní Gymnázium s. r. o. Frýdek Místek, Cihelní Gymnázium Frýdlant n. O Gymnázium Beskydy Mountain Academy, Frýdlant n.o Soukromé gymnázium Iuventas, Ostrava Mar. Hory SOŠ Umělecká a Gymnázium, Ostrava - Zábřeh Gymnázium, Písnická 760, Praha Celkem ÚPLNÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU HOŠI DÍVKY CELKEM SPŠ, OA, Jazyková škola Frýdek - Místek Střední zdravotnická škola Frýdek - Místek SOŠ Frýdek Místek, Lískovecká SSŠ Primat Frýdek Místek, ČSA SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek, Pionýrů SSOŠ Frýdek Místek, T.G. Masaryka SŠ informačních technologií Frýdek - Místek SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek - Místek Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek, Cihelní SSUPŠ ČSA Frýdek-Místek Střední zdravotnická a VOŠ Ostrava Vítkovice SPŠ stavební Havířov Střední pedagogická a zdravotnická škola Odry Střední umělecká škola Ostrava CELKEM Výroční zpráva

12 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM HOŠI DÍVKY CELKEM SŠ gastronomie oděvnictví a služeb Frýdek - Místek SOŠ Frýdek Místek Lískovecká SŠ společného stravování Ostrava - Hrabůvka CELKEM CELKEM 9. ROČNÍK ROČNÍK VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI TŘÍDA HOŠI DÍVKY CELKEM 9. A B C CELKEM ROČNÍK GYMNÁZIUM HOŠI DÍVKY CELKEM SŠ Elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek, Pionýrů CELKEM ROČNÍK GYMNÁZIUM HOŠI DÍVKY CELKEM Gymnázium P. Bezruče Frýdek - Místek Gymnázium Hladnov Ostrava CELKEM ROČNÍK VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI TŘÍDA HOŠI DÍVKY CELKEM 7. A B CELKEM ROČNÍK VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI GYMNÁZIUM HOŠI DÍVKY CELKEM Gymnázium Frýdek Místek, Cihelní, s.r.o CELKEM ŽÁCI ODCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM ROČNÍK HOŠI DÍVKY CELKEM CELKEM Výroční zpráva

13 2.4.3 Organizace I. stupně ZŠ - (stav k ) Označení Třída Specifikace Počet žáků žáci se učí povinných předmětů hodin týdně 1. A ZaS, CS B ZaS C D A ZaS, CS B ZaS C D A ZaS, CS B C ZaS D A B C A B C * ZaS projekt Začít spolu, CS Comenia Script Organizace II. stupně ZŠ - (stav k ) Označení Třída Specifikace Počet žáků žáci se učí povinných předmětů hodin týdně 6. A B C A B A B A B C Výroční zpráva

14 3 Personální zabezpečení činnosti školy Optimální personální zajištění činnosti školy patří k hlavním úkolům vedení školy. Problematika se týká pedagogických i provozních zaměstnanců. Jejich počty, a to včetně dalších údajů, jsou zpracovány formou tabulek. Lze konstatovat, že počet zaměstnanců odpovídá reálným potřebám a to včetně odborné kvalifikace zaměstnanců (někteří pedagogové si doplňují požadované vzdělání). Složení sboru je také sledováno z hlediska věkové struktury. Na druhém stupni dochází postupně ke snižování průměru, opačný trend je však na I. stupni. Důsledkem tohoto jevu je i změna poměru nárokové a nenárokové složky platu. Z hlediska dlouhodobého přehledu jsou v další části zprávy jmenovitě uvedeni všichni zaměstnanci. 3.1 Odborná a pedagogická způsobilost (kvalifikace) učitel na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 18 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - 20 Speciální pedagogika - - Vysokošk. pedagogické pro jiný typ školy - - Vysokoškolské nepedagogické Bakalářské Středoškolské DPS 1 - bez DPS - - pedagogické 1 1 nepedagogické - - pedagogické 1 - nepedagogické - 1 Celkem (bez asistenta pedagoga) Zajištění výuky cizích jazyků počet pedagogů Dosažené vzdělání na 1. stupni ZŠ Jazyk anglický Jazyk německý Jazyk anglický na 2. stupni ZŠ Jazyk německý Jazyk ruský španělský Vysokoškolské s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka státní jazyková Vysokoškolské zkouška akreditovaný jaz. kurz pedagogické bez cizojaz. vzdělání státní jazyková Vysokoškolské zkoušky akredit. jazyk. kurz nepedagogické bez cizojaz. vzdělání státní jazyková Středoškolské zkouška akredit. jazyk. kurz bez cizojaz. vzdělání Celkem Jazyk Výroční zpráva

15 3.3 Odborná kvalifikace - rozpis Odborná kvalifikace I. stupeň ZŠ Ročník Celkem hodin aprobovaně % aprobovanosti Odborná kvalifikace II. stupeň ZŠ Předmět Celkem hodin aprobovaně % Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Matematika Výchova k občanství a zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Informatika Multimediální výchova Dramatická výchova Svět práce Celkem (bez hodin volitelných předmětů)* Pozn.: * Tento přehled neobsahuje volitelné předměty, kde se předpokládá 100% aprobovanost pedagogických pracovníků. Neaprobovaně odučené hodiny jsou způsobeny zejména studiem VŠ získání kvalifikace. Výroční zpráva

16 3.4 Rozpis finančních prostředků státního rozpočtu na rok (v Kč) Normativní rozpis Výkony šk. rok /13 NIV celkem na 1 žáka MP na 1 žáka z toho: ONIV na 1 žáka NIV CELKEM MP CELKEM z toho: ONIV CELKEM limit ped. zam. limit neped. zam. Zaměstnanci CELKEM 1. stupeň ZŠ tvořené oběma stupni - základní normativ (pedagogové) ,19 21,19 k tomu přísluší příplatek pro žáka ZŠ individuálně integrovaného - autismus - 1,5 ZN ,15 0,15 - s mentálním postižením - 0,5 ZN ,03 0,03 - vývojové poruchy učení nebo chování - 0,15 ZN ,06 0,06 žáci ZŠ individuálně vzdělávaní podle 38 školského zákona - 0, ,01 0,01 2. stupeň ZŠ tvořené oběma stupni - základní normativ ped ,26 19,26 k tomu přísluší příplatek pro žáka ZŠ individuálně integrovaného - s mentálním postižením - 0, ,04 0,04 - vývojové poruchy učení nebo chování - 0, ,05 0,05 celkem ZŠ tvořené oběma stupni zákl. normativ (ostatní zaměst.) ,75 10,75 k tomu přísluší příplatek pro žáka ZŠ individuálně integr. v ZS: - autismus - 1,5 násobek zákl. normativu ,05 0,05 - s mentálním postižením - 0,5 násobek zákl. normativu ,02 0,02 - vývojové poruchy učení nebo chování - 0,15 násobek zákl. normativu ,03 0,03 žáci ZŠ individuálně vzdělávaní podle 38 školského zákona - 0,25 násobek zákl. normativu ZÁKLADNÍ ŠKOLA celkem ,79 10,85 51,64 školní jídelna - vývařovna MŠ - 0,67 násobek zákl. nor ,53 1,53 školní jídelna ZŠ ,33 8,33 školní jídelna - vývařovna ZŠ, SŠ, konzervatoř, VOŠ - 0,75 násobek zákl. normativu ,49 1,49 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ celkem ,35 11,35 školní družina - základní normativ ,83 7,83 ŠKOLNÍ DRUŽINA celkem ,83 0 7,83 ORGANIZACE CELKEM NORMATIVNĚ ,62 22,2 70,82 Asistent pedagoga k dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením Schválený úvazek Měsíční příspěvek v NIV celkemna 1,00 úvazek NIV CELKEM (na 12 měsíců) z toho MP CELKEM Příspěvek na financování AP, , ORGANIZACE CELKEM NORMATIVNĚ I MIMONORMATIVNĚ (zaokrouhleno na tis. Kč) z toho: NIV CELKEM MP CELKEM ONIV CELKEM limit ped. zam. limit neped. zam. Zaměstnanci celkem ,62 22,2 70,82

17 3.5 Pracovníci I. stupně ZŠ Seznam pedagogických zaměstnanců funkce Základní vyučovací povinnost Odpočet za úvazek vyučuje hodin týdně VP ICT St v hod. v des. čísle celkem TU ve třídě Aldersová Michaela učitel , B Mgr. Bednářová Lenka Mgr. Bekárková Hana Mgr. Bystroňová Vlastimila Mgr. Doležalová Miriam Mgr. Hanáková Jitka Mgr. Kaňáková Milada Ing. Křístková Šárka Mgr. Kupková Jitka Mgr. Landová Antonie Mgr. Lepíková Ivana Mgr. Lepíková Šárka Mgr. Miturová Kateřina Mgr. Miturová Pavla Mgr. Orlová Zdeňka Bc. Plunderová Naděžda Mgr. Stachurová Libuše Mgr. Stavinohová Kateřina Mgr. Ševčíková Magdaléna Mgr. Šindelová Květuše Mgr. Vinklárková Lýdia AP AP učitel , A učitel , A učitel , C učitel , učitel , A učitel , D učitel , B učitel 1.ročníku , B ZŘ , učitel , učitel , B učitel 1.ročníku učitel 1.ročníku , D , A učitel , B učitel 1.ročníku , C učitel , C učitel , C učitel , D učitel , A učitel , C ped. asistent ped. asistent , , ,

18 3.6 Pracovníci II. stupně ZŠ Seznam pedagogických zaměstnanců funkce Základní vyučovací povinnost Odpočet za úvazek vyučuje hodin týdně VP ICT St v hod. v des. čísle celkem TU ve třídě Mgr. Šostý Zbyněk ŘŠ , Mgr. Karásek Jiří VP , Mgr. Vítková Yweta ZŘ , Mgr. Bílková Hana učitel , A Mgr. Drahotuská Lenka VP , B Mgr. Brudíková Eva učitel , A Mgr. Glomb Miloš učitel , B Mgr. Holušová Beata učitel , Mgr. Javorková Petra učitel , Mgr. Klečková Ivana učitel , A Mgr. Král Pavel učitel , Mgr. Kročková Lada učitel , B Mgr. Literák Petr učitel , Bc. Maršálek Lukáš ICT , Neumannová Věra učitel , Mgr. Nováková Monika učitel , B Mgr. Rožnovská Ilona učitel , C Mgr. Šedovičová Šárka učitel , Mgr. Vyoralová Eva učitel , A Mgr. Vašutová Karla učitel , C Mgr. Martínková Karin učitel , Mgr. Nytrová Naďa učitel , , Výroční zpráva

19 3.7 Pracovníci školní jídelny Seznam Squerzi Monika Boháčová Marie Grossmanová Marta Halabicová Mária Chmelová Alena Koláčková Zlata Mikulová Daniela Šimková Marta Svatošová Markéta Uhrová Jana 10 Prac. zařazení vedoucí ŠJ hlavní kuchařka THP zauč. kuchařka kuchařka zauč. kuchařka zauč. kuchařka kuchařka kuchařka zauč. kuchařka 3.8 Provozní zaměstnanci Seznam Borová Zdeňka Poláchová Marie Kaduchová Petra Grossmannová Marta Hrtúsová Veronika Chamrád Oldřich Zelená Soňa Jakubíková Růžena Milatová Žaneta Ptašková Zofia Fajkoš Jiří Strašilová Anežka Supová Štěpánka 13 Prac. zařazení uklízečka uklízečka uklízečka administr. prac. uklízečka údržbář personalista - mzdová účetní uklízečka uklízečka ekonomka školník -tech. prac uklízečka uklízečka 3.9 Další zaměstnanci školy Kromě výše uvedených zaměstnanců pracovali u organizace také asistenti pedagoga v projektu Začít spolu. Finanční prostředky na tyto asistenty hradí v plném rozsahu Sdružení rodičů při 1. ZŠ Normativní a skutečné stavy zaměstnanců k Pracovní zařazení Fyzický počet Počet hodin přímé vyuč. povinnosti Přepočet v des.čísle (na 2 des. místa) Ředitel / ka školy 1 4 1,05 Zástupce ředitele ,00 Učitelé 1. tříd ,76 Výchovný poradce ,00 Metodik informačních a komunikačních technologií ,00 Učitelé se stud. úlevami 0 0 0,00 Ostatní pedagogičtí zaměstnanci ,14 Celkem učitelé ,94 Psycholog zaměstnanec MŠMT ČR 1-0,5 Pedagogický asistent 2-1,2 Výroční zpráva

20 Fyzický počet Normativní počet zaměstnanců Přepočtené úvazky v des. čísle 1. stupeň 21 21,44 20,35 2. stupeň 22 19,38 19,59 Celkem učitelé 43 40,82 39,94 ŠD + ŠK 9 7,94 6,69 Provozní, THP 13 10,81 10,45 ŠJ jídelna 9 8,36 8,15 ŠJ vývařovna 1 3,54 1,30 ŠJ výdejna 0 0,00 0,00 Celkem škola 75 71,48 66, Věková struktura pedagogického sboru Pedagogové 1. a 2. stupeň Pedagogové ŠD věk celkem z toho ženy věk celkem z toho ženy a více a více 0 0 celkem celkem 9 9 Výroční zpráva

21 4 Údaje o zápisu do prvních tříd Zápis do prvních tříd proběhl na naší škole v únoru 2013, vždy od 13:00 do 18:00. Rodičům byla nabízena opět kromě klasické třídy také možnost zařazení svého dítěte do projektové třídy, ve které se v rámci ŠVP realizuje projekt Začít spolu. Počty zapsaných žáků do 1. ročníku zapsaní na dané s žádostí o odklad vzdělávaní podle neuzavřený zápis zapisovaní škole docházky 42 šk. zákona 5letých z toho z toho z toho z toho celkem z toho celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném V září 2013 nastoupilo do 1. tříd 89 žáků, kteří byli rozděleni do 4 tříd. 5 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce / Prospěch žáků na konci II. pololetí školního roku Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnocen Další výsledky vzdělávání ve školním roce /2013 jsou uvedeny v příloze č Výchovná opatření ve školním roce Uvedeno po jednotlivých čtvrtletích (u snížených stupňů z chování jsou údaje za pololetí). 1. pololetí 2. pololetí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Pochvala - list Pochvala - vysvědčení Absence žáků ve školním roce Omluvená absence v hodinách I. pololetí Průměr na žáka v I. pololetí Omluvená absence v hodinách II. pololetí Průměr na žáka ve II. pololetí Neomluvená absence v hodinách I. pololetí Průměr na žáka v I. pololetí Neomluvená absence v hodinách II. pololetí Průměr na žáka ve II. pololetí Celkem , , , ,17 * pro výpočet průměrného počtu omluvené a neomluvené absence jsou použity stavy žáků na konci daného školního pololetí zadané v systému BAKALÁŘI (viz také příloha č. 1 o celkovém prospěchu) Výroční zpráva

22 Výše omluvené absence je ovlivňována: zvýšeným počtem případů uvolnění z výuky žáků z důvodu jejich rodinné rekreace v ekonomicky výhodných termínech (konec června, začátek září), uvolňováním talentovaných žáků v oblasti jejich sportovních aktivit. Neomluvená absence je vždy řešena se zákonnými zástupci žáka, v některých případech i ve spolupráci s příslušnými institucemi. 5.4 Výsledky žáků v soutěžích název kat. I. stupeň- umístění žáků na různých úrovních soutěží školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Ž Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst Ž umíst. kolektivy Přehazovaná 4. a 5. r Vybíjená, Ch 4. a 5. r Vybíjená, D 4. a 5. r Atletický čtyřboj ČASPV Kopaná MCD 4. a 5. r Házená 4. a 5. r 9 1. Atletický trojboj r a 3. Přespolní běh r a 8. Kinderiáda r Hornická desítka r a 3. m. Florbal 4. a 5. r Šachy r Novoroční turnaj v sálové kopané 4. a 5. r Šplh, CH r Šplh, D r a 2. název Matematická olympiáda kat. I. stupeň umístění žáků na různých úrovních soutěží školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Ž Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. kolektivy 5. r Pythagoriáda 4., 5. r ,2. a 3. 1.,2. a 3. Cvrček 2., 3. r Klokánek 4.a 5. r Soutěž v AJ 5. r Soutěž v AJ 4. r Teplo domova výtvarná výchova r Recitace r Loutnička zpěv r Skotnica L., 5. A Dejmek M., 4. C Pauliáková Z., 3.A Dejmek M. 4. C Nyklová S., 5.B Rucká D., 4. C Geriková K.,3. C Nyklová S., 5. B Výroční zpráva

23 II. stupeň název kat. školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Ž Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. kolektivy l. Olympiáda 8. AB místo Valjentová v českém jazyce 9. ABC 9. B Recitační 2. a 3. S. Nyklová 2. st přehlídka místo 6. B Vyprávěj 2. st. 27 H. Hřívová Konverzace 13. a A v anglickém 2. st místo M. Kresta jazyce 9. C Olympiáda v německém jazyce 2. st místo Win With Oford 8. B 2 5. místo Co víš T. Husarová 8. B P. Goch 8. B V. Masařová o německy 2. st. 15 mluvících 7. B zemích? Dějepisná M. Maier 2. st místo olympiáda 9. B Jak znáš Česko? 2. st A 8. A Přírodovědný 8. AB D. Smyček místo klokan 9. ABC 9. A 7. AB Astronomická AB 40 olympiáda úspěšných 9. ABC Archimediáda 7. AB 5 2 Chemická olympiáda 9. ABC 5 2 Zeměpisná olympiáda 2. st ABC 1., 4., L. 7. AB místo, 7 Skotnica, Pythagoriáda úspěšných P. Šmídová 8. AB řešitelů 6. A Matematický klokan 2. st. 84 L. Skotnica L. Skotnica Matematická 6., A, 2. st olympiáda místo Drozdová N. 6. B Piškvorky 2. st 260 Soutěž mladých 7. AB zoologů 8. AB 25 Biologická olympiáda 8. AB , 17. místo Talent 7. A 1 Jednička hledá SuperStar 2. st. 20 Talent st. 5 5 Vv soutěž - Dotek jara 2. st. 25 Vv soutěž Památka, kterou bych chtěl navštívit 2. st místo H. Hřívová 7. A Kašpar D., Kašparová S., 6. B Vv soutěž Cestujeme MHD z Frý. do Místku 2. st Výroční zpráva

24 název kat. Přespolní běh 2. st. 23 II. stupeň školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Ž Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. kolektivy 1., 3. místo H. Benčová 9. C starší žačky Halový fotbal 8. AB ABC místo místo starší žáci Halový fotbal 6. AC AB místo mladší žáci Florbal 6. ABC AB místo mladší žáci Florbal 6. ABC 2. mladší AB místo žákyně Florbal 8. AB 9. ABC 9 6. místo starší žáci Florbal 8. AB 5. starší ABC místo žačky Šplh dívky místo 4 místo místo Šplh hoši 4 6. místo Přehazovaná 8 1. mladší 8 2. místo místo žákyně Skok vysoký místo 1 družstvo Coca-cola cup místo starší žáci Pohár rozhlasu 2. st , 2., 3. místo 3 družstva Atletický čtyřboj 2. st , 2., 3. místo 3 družstva Hornická desítka Letošní 27. ročník Hornické desítky byl díky našim žákům pro 1. ZŠ velmi úspěšný. V sobotu 3. listopadu se za ideálního počasí sešlo v Soutěži škol 832! malých běžců na trati 836 m a v Běhu pro zdraví (1000 m). Za naši školu bojovalo 50 dětí. A jak to vše nakonec dopadlo? V soutěži škol O nejpočetnější výpravu jsme skončili na 3. místě z 86 starty za první ZŠ Dobrá (148 startů) a druhou ZŠ Pionýrů F-M (95 startů). V soutěži O nejlepší školu (součet nejlepších umístění deseti závodníků) jsme se umístili na 2. místě (54 bodů). Soutěž o nejvšestrannější sportovní školu Naše škola se může pochlubit dalším významným sportovním úspěchem. V 5. ročníku soutěže O nejvšestrannější sportovní školu na I. stupni za školní rok 2011/12 (hodnotí se a boduje účast na soutěžích pořádaných AŠSK i jejich organizace) skončila 1. ZŠ již potřetí v silné konkurenci 60 škol na 2. místě! Přehled všech soutěží a umístění jednotlivých žáků je uveden na Poděkování patří také pedagogickým pracovníkům, kteří připravovali žáky na tyto soutěže. Výroční zpráva

25 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů (PSPJ) ve školním roce V průběhu školního roku se pracovalo se školními dokumenty Školní preventivní strategie, Minimální preventivní program, Program proti šikanování, Školní řád. Na počátku roku byli žáci svými učiteli seznámeni s nabídkou kroužků, které mohli navštěvovat přímo ve škole, a prostřednictvím nástěnky výchovného poradce byli informováni s nabídkou zájmových útvarů nabízených v rámci našeho města. V rámci nespecifické primární prevence škola dbá na pravidelnou nabídku ozdravných pobytů v přírodě, matematických soustředění, plaveckého výcviku, bruslení, ekurzí a výletů. Během roku se scházeli členové Školního parlamentu, aby řešili své připomínky k chodu školy, podávali své návrhy, řešili průběžně problémy, které se ve škole vyskytly, přenášeli informace ze strany vedení školy ke spolužákům. Péče o ZPI žáky Škola umožnila žákům se ZPI integraci v rámci kmenových tříd. Na základě doporučení PPP a SPC byly těmto žákům vypracovány IVP, v nichž byly vymezeny zvláštnosti v jejich vzdělávacích potřebách. Dle doporučení odborného pracoviště žákům byla poskytována jedenkrát týdně hodina reedukační péče. Škola vytvořila podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření, učitelům, kteří se věnovali reedukaci, byly tyto hodiny proplaceny. Individuální vzdělávací plány integrovaných žáků jsou uloženy v dokumentaci školy u výchovného poradce. V průběhu roku byly nakoupeny potřebné pomůcky a další materiály, které se při práci s těmito žáky využívají. Probíhala poradenská činnost pro rodiče, byly určeny konzultační hodiny VP, individuální schůzky, třídní schůzky aj. 6.1 Informační a koordinační činnost v oblasti PSPJ Péče o schránku důvěry Schránka důvěry byla kontrolována pravidelně 1 týdně, v letošní školním roce žáci jí využívali více než dříve - dotazy se týkaly komunikace se spolužáky, s vyučujícími a s rodinou. Některé dotazy byly velmi intimní, některé dopisy upozorňovaly na eistující problémy, které pak žáci přišli řešit osobně. Mnozí žáci komunikovali přímo, schránku důvěry vůbec nepoužili. Vedení nástěnky VP a školního metodika prevence Na nástěnce VP byly zveřejněny letáčky a brožurky týkající se rizikového chování. Kontakty na odborná pracoviště bylo možno z nástěnky sledovat v průběhu celého školního roku. Žáci byli prostřednictví nástěnky informováni o schůzkách ŽP a o výsledcích, soutěží,... Žáci pravidelně sledovali na nástěnce odpovědi na dotazy hozené do schránky důvěry. Informace o nabídce volnočasových aktivit Na nástěnce VP byly zveřejněny některé akce střediska volného času Klíč. Spolupráce s institucemi Výroční zpráva

26 S organizací Renarkon v Ostravě (prožitkové programy pro třídní kolektivy; spolupráce s pracovníky při řešení rizikového chování). S PPP ve F-M (žáci ZPI, doporučení konzultací rodičům dalších žáků). S Magistrátem města F-M (OSPOD): odesláno 36 zpráv prostřednictvím SVI systému včasné intervence. Další podrobné zprávy byly zasílány přímo kurátorkám daných žáků- prostřednictvím ové korespondence. Zprávy se týkaly vyjádření úrovně péče rodičů či pěstounů, hodnocení chování dětí na základě žádosti Magistrátu města F-M, další pak opakovaných výchovných problémů žáků, neomluvené absence. S SVP ve F-M (doporučení rodičům zahájení spolupráce, podání zpráv na základě žádosti SVP, konzultace potíží některých žáků a práce s těmito dětmi). Další preventivní akce Výchovně-vzdělávací ekurze do koncentračního tábora v Osvětimi (prevence rasismu, enofobie, ) 9. ročník Přednáška Lidská seualita, prevence pohlavních chorob, nechtěné těhotenství, 8. r. Adaptační pobyt 6. ročníku září 2013 školní vilka. 6.2 Oblast výchovného poradenství Spolupráce se školní psycholožkou Pravidelné konzultace úterý 7:00 7:45. (Spolupráce ukončena v dubnu 2013 ukončením pracovního poměru ze strany školního psychologa.) Řešení jednotlivých vzniklých problémových situací. Podání informací o žácích z rizikových skupin. Spolupráce při realizaci vzdělávacích Spolupráce s třídními učiteli Konzultace o zdravotním stavu žáků ZPI Péče o problémové žáky (poruchy chování, neomluvená absence, rizikové chování), účast na jednání Tu s rodiči problémových žáků. Péče o žáky s potížemi ve výuce (nápravná péče u žáků s SPU, péče o žáky s výraznými výkyvy v prospěchu, o žáky obtížně prospívající). Spolupráce s vedením školy Informace o stavu výchovného poradenství na škole. Konzultace výchovných a jiných opatření. Práce s žáky, rodiči Řešení výchovných problémů žáků proběhlo 43 jednání s rodiči a 18 závažnějších jednání s žáky. Pomoc při řešení osobních problémů žáků proběhly individuální pohovory + spolupráce se školním psychologem. Zajištění prožitkových programů, besed a přednášek pro třídní kolektivy (Renarkon) viz. závazná objednávka program Buď OK! Zajištění besedy k seuální výchově. Výroční zpráva

27 Spolupráce s institucemi S PPP ve Frýdku-Místku (posouzení potřeby odborného vyšetření žáků, zodpovědnost za realizaci závěrů a doporučení, účastnit se vzdělávacích ) dle potřeb, konzultace IVP, vypracování a předání závěrečné zprávy; Se Střediskem výchovné péče ve F-M (konzultace výchovných problémů, spolupráce při řešení soc. patologických jevů) S Odborem sociální péče oddělením sociálně-právní ochrany dětí (oznámení neomluvené absence žáků, závažných výchovných problémů, hrubého zanedbávání rodičovské péče, konzultace s pracovníky, ) zasláno 22 zpráv. Řešení rizikového chování Plnění minimálního preventivního programu. Spolupráce s odborníky zabývajícími se danou problematikou. V letošním školním roce se ve velkém rozmohl vandalismus, který bylo nutno řešit mnohokrát a za který byli někteří žáci potrestáni 2. stupněm z chování. Problémem se ukázaly vztahy mezi žáky v některých třídách. Řešeno VP a vedením školy. Vymezení konzultačních hodin Konzultačních hodin bylo využito minimálně, rodiče obvykle žádají schůzky v jiných termínech. Žákovský parlament V letošním školním roce se žáci oproti loňsku aktivněji zapojili do některých. Jako nejlépe zapojené třídy lze označit 7. A a 8. A. V lednu 2013 Žákovský parlament připravil sportovní dopoledne pro žáky 2. stupně. Akci lze hodnotit jako víceméně zdařilou, ačkoli žáci 9. ročníku projevili neschopnost hrát dle pravidel fair play. V lednu 2013 Žákovský parlament připravil sportovní dopoledne pro žáky 2. stupně. Akci Za nejlepší akci lze opět jednoznačně označit zábavné dopoledne připravené žáky 2. stupně pro mladší spolužáky ke Dni dětí, letos nazvané jako cesta kolem světa. Nejlépe se zapojili členové parlamentu při samotné přípravě celé akce, která probíhala několik hodin v průběhu měsíce května. Při samotné akci pomáhalo celkem 30 dětí 2. stupně, tj. nejen členů ŽP. Nadšené byly malé děti, jejich vyučující i organizátoři akce, kteří soutěže zvládli výborně. Pro nepřízeň počasí se zábavné dopoledne muselo uskutečnit v tělocvičně školy, přesto proběhlo zcela bezproblémově. V únoru se ve škole uskutečnil workshop Věc veřejná, kterou lektorovaly zástupkyně Evropského parlamentu mládeže v ČR a které se zúčastnil náměstek primátora Mgr. Petr Cvik. Schůzky členů školního parlamentu probíhaly na I. a II. stupni pravidelně, členové následně motivovali své spolužáky k různým aktivitám (sběr, kulturní akce apod.). Výroční zpráva

28 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle vytyčeného plánu DVPP, který odráží priority školy pro období Vyhodnocení je zpracováno v členění: a) vzdělávání v oblasti ICT b) oborové vzdělávání Splnění požadovaného DVPP je rozloženo do období září červen Z tohoto důvodu se v tabulkách objevuje ještě nulová účast některých pedagogů na stanovených ch. U oborového vzdělávání nejsou uvedeny termíny (k dispozici v rámci materiálu vyhodnocení DVPP -2013). Průběžné vyhodnocení DVPP bylo provedeno v září 2013 (pedagogická rada) a s přijatými závěry byli zaměstnanci seznámeni. Většina byla pořádána KVIC Nový Jičín, pracovištěm Frýdek- Místek, ale např. akce Smart 1, Smart 2 byly proškoleny našimi pedagogy. Vzdělávání ICT Smart 1 dne Smart 2 dne Praktická dovednost dne Různé dne Aldersová Michaela Smart Smart On line nástroje 4h, Bednářová Lenka Smart Smart Bekárková Hana Bystroňová Smart Smart Vlastimila Doležalová Miriam Smart Smart Hanáková Jitka Smart Smart Kaňáková Milada Křístková Šárka Smart Smart Kupková Jitka Landová Antonie Smart Smart Tablet ve výuce On line nástroje Lepíková Ivana Smart Smart Lepíková Šárka Smart Smart On line nástroje Tablet ve výuce, 4h. Miturová Kateřina Smart Smart Miturová Pavla Orlová Zdeňka Smart Smart Plunderová Naděžda Stavinohová Kateřina Smart Smart Tablet ve výuce, 4h. Smart Smart Tablet ve výuce, 4h. Ševčíková Magda Šindelová Květuše Vinklárková Lýdia Smart Smart Stachurová Libuše Smart Smart h, h, h, Aktuálně o ICT ve škole 10h, Výroční zpráva

29 Vzdělávání ICT Smart 1 dne Smart 2 dne Praktická dovednost dne Různé dne Bílková Hana Brudíková Eva 4h, Drahotuská On line Smart 1 Smart Lenka nástroje 2013 Glomb Miloš Smart 1 Holušová Beáta Javorková Petra Smart 1 Smart Smart 2 Smart 2 Smart On line nástroje 4h, Karásek Jiří 4h, On line Klečková Ivana Smart nástroje 2013 Kročková Lada 4h, On line Literák Petr Smart 1 Smart nástroje 2013 Maršálek Lukáš Martinková Karin Neumannová Věra Nováková Monika Nytrová Naděžda Rožnovská Ilona Šedovičová Šárka Šostý Zbyněk Smart Smart Konference ICT Smart Smart Smart 1 Vašutová Karla Smart 1 Vítková Yweta Smart 1 Vyoralová Eva Smart Smart 2 Smart 2 Smart 2 Smart On line nástroje Lektorský kurz Smart On line nástroje On line nástroje Tablet ve výuce h, h, h, h, Lektor. kurz SMART Aktuálně o ICT ve škole Konferenc e ICT Aktuálně o ICT ve škole h, h, Výroční zpráva

30 Mimořádné událostí, požární ochrana Mimořádné událostí, požární ochrana Mimořádné událostí, požární ochrana Mimořádné událostí, požární ochrana Oborové DVPP I. st. Obor - aprobace Formy a metody učení Osobnost. rozvoj Cizí jazyky Různé Různé Různé Různé Aldersová Michaela Dílna - Kritické myšlení Syndrom vyhoření 2h Bednářová Lenka Křížem krážem algebrou 4 h. Kritické myšlení 80 h. Seminář Adra 8 h Syndrom vyhoření 2 h Magické čtverce 4h. Sfumato 8 h. Bekárková Hana Dílna - Kritické myšlení 4 h Seminář Adra 8 h Syndrom vyhoření 2 h Dílna - Kritické myšlení Bystroňová Vlastimila Doležalová Miriam Slovní úlohy 4 h. Křížem krážem algebrou. 4 h. Magické čtverce 4 h. Dílna - Kritické myšlení 4 h Dílna - Kritické myšlení 4 h Jak zábavně a r AJ 4 h Jak zábavně a r AJ 4 h Inspirop mat v NJ, 4 h Syndrom vyhoření 2 h Syndrom vyhoření 2 h Syndrom vyhoření 2 h Mimořád. události, požární ochrana Grafomo t. obtíže 8 h. AJ pro 2.st. 4h. Sfumato 8 h. Rozvíjí me prost.. 4 h. Grafo mot6 h. Hanáková Jitka Kritické myšlení 80 h. Syndrom vyhoření 2 h Kaňáková Milada Dílna - Kritické myšlení 4h Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 Syndrom vyhoření 2 h Křístková Šárka Dílna - Kritické myšlení 4h Jak zábavně a r AJ 4 Syndrom vyhoření 2 h Kupková Jitka Dílna - Kritické myšlení 4h Syndrom vyhoření 2 h Landová Antonie Slovní úlohy 4 h. Dílna - Kritické myšlení 4 h Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 h Syndrom vyhoření 2 h Lepíková Ivana Dílna - Kritické myšlení 4h Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 h Syndrom vyhoření 2 h Lepíková Šárka Magické čtverce 4 h. Kritické myšlení 80 h. Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 h Syndrom vyhoření 2 h Křížem krážem algebrou 4 h. Miturová Kateřina Kritické myšlení 80 h. Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 h Syndrom vyhoření 2 h Grafomo t. obtíže 8 h. Úvod Grafomo t. obtíže 6 h. Sfumato 8 h. Výroční zpráva

31 Mimořádné událostí, požární ochrana Oborové DVPP I. st. Obor - aprobace Formy a metody učení Osobnost. rozvoj Cizí jazyky Různé Různé Různé Různé Miturová Pavla Kritické myšlení 80 h. Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 h Orlová Zdeňka Slovní úlohy 4 h. Dílna - Kritické myšlení 4 h Seminář Adra 8 h Plunderová Naděžda Dílna - Kritické myšlení 4 h Jak zábavně a r AJ 4 h Stavinohov á Kateřina Dílna - Kritické myšlení 4 h Seminář Adra 8 h Syndrom vyhoření 2 h Ševčíková Magda Dílna - Kritické myšlení 4 h Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 h Syndrom vyhoření 2 h Šindelová Květuše Dílna - Kritické myšlení 4 h Syndrom vyhoření 2 h Vinklárková Lýdia Dílna - Kritické myšlení 4 h Seminář Adra 8 h Jak zábavně a r AJ 4 h Syndrom vyhoření 2 h Stachurová Libuše Dílna - Kritické myšlení 4 h Seminář Adra 8 h Syndrom vyhoření 2 h Oborové DVPP II. st. Obor - aprobace Obor - aprobace Cizí jazyky Různé Různé Různé Bílková Hana Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v Aj Brudíková Eva Drahotuská Lenka Studium k výkonu specializačních činností Jak předcházet stresu Jak předcházet stresu Mimořádné událostí, požární ochrana Glomb Miloš Konference EVVO školy Jak předcházet stresu Výroční zpráva

32 Oborové DVPP II. st. Obor - aprobace Obor - aprobace Cizí jazyky Různé Různé Různé Holušová Beáta Reálie španělsky mluvících zemí On line learning Aj Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v Aj Jak předcházet stresu Jak učit přírodovědné předměty jinak Mimořádné událostí, požární ochrana Javorková Petra Přírodniny jako nástroj kresby a malby Konference jazyka českého Jak předcházet stresu X Mimořádné událostí, požární ochrana Karásek Jiří X Mimořádné událostí, požární ochrana Klečková Ivana Kročková Lada Dobové tety v hodinách dějepisu Soudobé dějiny a moderní výuka Aktivně za poznáním dějin Mimořádné událostí, požární ochrana X X Jak předcházet stresu Mimořádné událostí, požární ochrana Literák Petr Jak předcházet stresu Mimořádné událostí, požární ochrana Maršálek Lukáš Mimořádné událostí, požární ochrana Martinková Karin Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků Inspiromat Aj na 2. st. Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v Aj Jak předcházet stresu Mimořádné událostí, požární ochrana Neumannová Věra Přírodniny jako nástroj kresby a malby Mimořádné událostí, požární ochrana Nováková Monika Seminář Aj, Oford university Press Angličtina ve výuce, Britisch Council Mimořádné událostí, požární ochrana Výroční zpráva

33 Oborové DVPP II. st. Obor - aprobace Obor - aprobace Cizí jazyky Různé Různé Různé Nytrová Naděžda Mimořádné událostí, požární ochrana Rožnovská Ilona Svět peněz prakticky Jak předcházet stresu Mimořádné událostí, požární ochrana Šedovičová Šárka Mimořádné událostí, požární ochrana Šostý Zbyněk Požární ochrana Vašutová Karla Svět peněz prakticky Jak předcházet stresu Vítková Yweta Jak učit přírodovědné předměty jinak Jak předcházet stresu Mimořádné událostí, požární ochrana Vyoralová Eva Činnostní výuka v zeměpise Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v Aj Mimořádné událostí, požární ochrana Výroční zpráva

34 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Škola organizovala Akce 1. stupeň název termín zodpovídá Sociální burza šatníku a sportovních potřeb X.12 Ši Adaptační pobyty květen červen přesunuto TU 2013 do 6. R Jazykové soustředění pro 4. ročník Jaro vilka Kří Matematické soustředění pro 5. ročník. Jaro vilka Vin Zotavovací akce. Jaro TU 13 tříd Soutěže a olympiády Celoročně Vedoucí MO Návštěvy divadelních představení. Celoročně Vedoucí MO Ekurze na Hatích, v Chotěbuzi Jaro 2013 Vedoucí MO Předvánoční jarmark XII.12 TU, La Čarodějný den. IV.13 Mi, La, TU Den Země. IV.13 Lep, Ha Dny Otevřených dveří I.13 La, TU Duhové dny. Celoročně TU Vzdělávací obor Osobnostní výchova Akce 2. stupeň ročník název termín zodpovídá 2. st. Preventivní program BUĎ OK Dr Příspěvek Sdružení rodičů (SR) celý rok CNN - prožitkové programy dle 2. st. Dr potřeby 2. st. Policie ČR - besedy dle nabídky Dr 6. A Adaptační kurz IX.12 Bí, Vš, Dr 6. C Příspěvek SR 2. st. Netradiční olympiáda Dr Projekt Věc veřejná (Evropský 2. st. parlament mládeže ČR) Dr Den dětí pro 1. stupeň zábavné 2. st. soutěžní dopoledne Dr Vzdělávací obor Český jazyk ročník název termín zodpovídá 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 6. r. 8. r. 7. r. Divadlo loutek Ostrava Besedy v knihovně Povídálek recitační přehlídka ve spolupráci s MŠ Pohádka Ekurze do Přerova Muzeum J. A. Komenského, na Hukvaldy Památník Leoše Janáčka Ekurze - Slezské zemské muzeum Opava, Památník P. Bezruče v Opavě dle nabídky květen Dr Dr Bru Dr květen Bru Příspěvek SR Příspěvek SR Příspěvek SR Výroční zpráva

35 Vzdělávací obor Cizí jazyky ročník název termín zodpovídá 2. st. Ekurze - Paříž Londýn - Oford 6. r. 7. r. Anglické divadlo Čaroděj ze země Oz No, Bí, Ví Hu, Bí, No, Vš, Bru Příspěvek SR Vzdělávací obor Výchova k občanství Svět práce ročník název termín zodpovídá 9. r. 8. r. Náslech slyšení u Okresního soudu F-M Spolupráce s IPS - Úřadem práce ve F-M 9. r. Besedy se zástupci středních škol říjen leden 2013 Še Hu, Ka Ka Vzdělávací obor Výchova ke zdraví ročník název termín zodpovídá 9. r. 2. st. Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá studijní výstava na zámku s výukovým programem a výstavkou některých pomůcek a strojků Přednáška MUDr. Kuraze Pohlavní život, antikoncepce 6. r. Vzdělávací program HASÍK 2. st. Čas proměn - beseda 2. st. 2. st. Adventní výzdoba, výroba adventních věnců a vánočních svícnů, pečení perníčků Prodej vánočních produktů na školním jarmarku duben 2013 podzim listopad prosinec Ro Dr Bí, Kč, Vš Ro Ro, Bí, Dr Dr, Ro Vzdělávací obor Chemie ročník název termín zodpovídá 8. r. Ekurze - Čistička odpadních vod podzim Lískovec No, Ví 9. r. Ekurze Pivovar Nošovice červen 2013 No, Vo 9. r. Ekurze Frýdecká skládka Panské Nové Dvory No, Dr Vzdělávací obor Přírodopis ročník název termín zodpovídá 6. r. Hatě - výukové lekce květen 2013 Hu, No Besedy - Muzeum Beskyd průběžně Gm 2. st. ZOO Ostrava jaro 2013, Gm Příspěvek SR 2. st. Sběr papíru-environmentální výchova celoročně Gm 8. r. Veletrh pokusů na Gymnáziu FM Únor 2013 Gm Výroční zpráva

36 Vzdělávací obor Fyzika ročník název termín zodpovídá 9. r. 8. r. Ekurze Jaderná elektrárna Dukovany, Vodní elektrárna Dalešice No, Vš Příspěvek SR Vzdělávací obor Dějepis ročník název termín zodpovídá 9. r. Ekurze - Osvětim Vo, Ro 9. B, C, 8. A Ekurze Darkovičky, Hrabyně Kl, Dr Příspěvek SR Příspěvek SR 9. C Přednášky Mgr. Poláška Muzeum Beskyd: Československá zeď, Kl 6. r. Muzejnictví a archivnictví 9. r. Holocaust - besedy Kl 9. r. Holocaust beseda s přednáškou Kl 2. st. Jak znáš Česko? jaro 2013 Kl, Še, Dr Vzdělávací obor Zeměpis ročník název termín zodpovídá 2. st. Přednášky Mgr. Poláška - Muzeum Beskyd: Moravskoslezský kraj, Co roste a žije v lese Vo, Ka 8. r. Marlénka -ekurze Vo 8. r. Ekurze - Hyundai Září Ví, Ro, Li Vzdělávací obor Hudební výchova ročník název termín zodpovídá 2. st. Školní akademie Bru 2. st. Vánoční zpívání na schodech Bru 7. A Talent regionální kolo Bru 2. st. Jednička hledá SUPERSTÁR červen 2013 Bru Vzdělávací obor Tělesná výchova ročník název termín zodpovídá 2. st. Škola v pohybu, turnaj ve fotbale Li Vzdělávací obor Výtvarná výchova ročník název termín zodpovídá 2. st. 9. r. 2. st. Vernisáž a výstava prací žáků školy Výstava J. Sibinský, Fragmenty krajiny, Muzeum Beskyd Školní výtvarná soutěž na téma Dotek jara. Tvorba výtvarně nadaných žáků školy v učebně VV Červen 2013 Ne Ne, Jv Ne, Jv Výroční zpráva

37 Další významné akce název termín zodpovídá Bruslení Září - březen TU Sportovní olympiáda mentálně postižené mládeže Září TU Den otevřených dveří ZŘ Testy SCIO GEPARD informační gramotnost Zimní soustředění 7. ročníku (M, Čj, Aj, D, Rj) Příprava na přijímací zkoušky soustředění M, Čj Únor, červen ŘŠ, 9. r, 5. r Bru, No, Kl Bru, Dr, Ro, Ví Školní akademie duben 2013 Bru Testy NIQES - ČŠI, celostátní testování M, Čj, Aj Celoroční projekty - I. stupeň Květen 2013 ŘŠ, 5., 9. r. název termín zodpovídá Projekt Učíme se pomáhat ve spolupráci s humanitární organizací Adra a rodiči celoroční La VI.13 Environmentální projekt Co s odpadem. Jaro 2013 Lep, Ha V.13 AJ Cambridge spolupráce s jazykovou školou Cambridge příprava žáků k testům. Celoroční Ald, Kř průběžně plněno. Semináře z matematiky péče o talenty Celoroční By -2. r.. Baltík u nás ve škole základy programování. Celoroční La Projekt Budu prvňáčkem. Celoroční La Dobrý čtenář spolupráce s Městskou knihovnou ve Frýdku-Místku. Celoroční St, Be, Ku, Ha Pravidelné lekce v Muzeu Beskyd Celoroční Vedoucí MO. Preventivní programy Renarkon. Celoroční Kaň 5. r. Práce žákovského parlamentu. Celoroční Mi Spolupráce s mateřskými školami v okrese Frýdek- Místek Celoroční Sta, Bed Školní akademie k 15. výročí realizace projektu Začít spolu Celoroční La, Ku, Bru Výroční zpráva

38 Projekty ve výuce - 2. stupeň Název projektu Předmět Třída Periodická soustava prvků, Ekologie a chemie Chemie 8. AB, 9. ABC My flat, Menu, Anglický časopis, Free time activites, Halloweeen, Thanksgiving day, Christmas, Sports, Příroda, Stolní hra, My way home Konverzace v jazyce anglickém 2. st. Po stopách slavných Letem světem i staletími 9. ročník Putujeme na Lysou horu Matematika 6. A Savci v lese, Cizokrajné ekosystémy, Geologické etapy Země Přírodopis 2. st. Tvorba knihy Výtvarná výchova 6. ročník Mapové servery Multimediální výchova 8. AB Egypt Dějepis 6. ABC Dopis příteli, Roční období, Jídelní lístek, Oblečení,Obchod - nákupy, Lidské tělo Ruský jazyk 8. AB, 9. ABC Naše obec, Životopis, Pracovní smlouva, Pracovní pohovor Výchova k občanství 2. st. Ruffierova zkouška Tělesná výchova 8. ročník Světové metropole, Tradice zemí, Města světa Společenský zeměpis 9. A Meine Wohnung, Minulý čas, Bydlení, Mé koníčky, Německý jazyk 9. A Festivals 1, 2, Vztažné věty, My pet, Svatý Valentýn, Velikonoce, London, Počasí, Co víš o Anglický jazyk 2. st. Spojeném království? Mořeplavci, Evropské země, Zeměpis 9. A Advent ve škole, Mezinárodní kuchyně, Semafor zdravé výživy, Návykové látky Výchova ke zdraví r. Zotavovací akce, 1. stupeň Třídy Pedagogové Vedoucí Doba Místo 1.B, 4. B, 5. B, 4. C, 5. A 4. A, 5. C 1. A, B, C 1. A, B, C Křístková, Stachurová, Landová, Aldersová Bekárková, Vinklárková Kaňáková,Ševčíková, Šindelová Kupková, Miturová, Plunderová Hanáková, Orlová, Stavinohová Křístková Bekárková Bekárková Kupková Hanáková Řeka - horský hotel Javor Horský hotel Visalaje Horský hotel Visalaje Horský hotel Visalaje Bílá, horská chata Bílá Počet žáků 13 tříd Výroční zpráva

39 Školní výlety - 2. stupeň Třída Místo konání Datum Pedagogický doprovod 6. A Lysá hora Bílková, Vítková 6. C ZOO Ostrava Vašutová, Glomb 7. A Bílá Brudíková, Klečková 7. B Brno Nováková, Vašutová 8. A Praha Klečková, Drahotuská 8. B ZOO Ostrava Glomb, Maršálek 9. A Ostrava Vyoralová, Bílková Akce pořádané školní družinou Datum akce Třída, skupina Název akce a její stručný popis Akci realizovali Poznámka Celá ŠD Výlet do Beskyd Gr, Wo 17 dětí a 8. odd. Návštěva v MŠ Pohádka Mr, Šn 11 dětí Celá ŠD Filmové představení Lora v kině Vlast Mr, Řeh 53 dětí Celá ŠD Výlet do Beskyd Wo, Šn 12 dětí Celá ŠD Přírodovědná soutěž Hlv 122 dětí Tvoříme a hrajeme se ve Všechny Školní družině akce pro vychovatelky předškoláky Celá ŠD Horolezecká stěna Gr 15 dětí a 4. Odd. Citadela se SVČ Klíč Hlv, Bů 21 dětí a 3. Odd. Citadela se SVČ Klíč Wo, Šn 21 dětí odd. Citadela se SVČ Klíč Mr 15 dětí Ve výroční zprávě jsou uvedeny jen některé z mnoha krásných, které jsme realizovali nebo kterých jsme se zúčastnili v tomto školním roce. Vše naleznete na našich webových stránkách. Výroční zpráva

40 8.2 Nabídka zájmových kroužků V rámci mimoškolní činnosti škola stále nabízí žákům práci v zájmových kroužcích. Jednalo se především o kroužky v oblasti informatiky, českého jazyku, matematiky, cizích jazyků, tělesné a hudební výchovy, apod. V tabulce je uveden výčet jednotlivých kroužků. Průměrná naplněnost se pohybovala kolem 15 žáků. Název vyučující ročník 1. Matematický seminář Bystroňová PC - Baltík Landová Keramika Hanáková PC Š. Lepíková PC Kupková Flétny Kupková Taneční Kupková Aj - Cambridge Aldersová Aj - Cambridge Křístková Aj - Cambridge Aldersová Aj - Cambridge Křístková Miturová P. 13. Výtvarně dramatický kroužek Lepíková Š Matematický Rožnovská I. 1. st. Škola byla také zapojena v celoměstském projektu Centrum sportu. Název kroužku Všeob. příprava I. st. Všeob. příprava, basketbal Všeob. příprava, kopaná Aerobik + všeob. příprava Gymnastika + všeob. příprava TAEKWON DO + všeob. příprava Vedoucí Mgr. Hana Bekárková Mgr. Jiří Karásek Mgr. Petr Literák Yveta Šivicová Mgr. Miloš Glomb Josef Juhás 8.3 Činnost Galerie Pod Sovou V průběhu školního roku zde proběhly akce různého zaměření. Střídaly se výstavy žáků a studentů, probíhaly různé společenské akce. Galerie byla přístupná denně od 10:00 do 17:00. Další informace viz www. 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce neprovedla ČŠI inspekční činnost v naší organizaci. Výroční zpráva

41 10 Základní údaje o hospodaření školy Ukazatel: Pozn.: Fin. údaje uvedeny v tis. Kč Skutečn. rok 2011 Celkem Prostř. města Rozpočet r. Skutečnost r. Projekty EU Prostř. SR Celkem Prostř. města Projekty EU Prostř. SR Celkem Spotř. materiálu celkem z toho: spotřeba materiálu (účet 501) spotřeba potravin Spotř. energie celkem z toho: teplo elektřina plyn vodné Ostatní služby celkem (518) z toho: výkony spojů ostatní Opravy a udržování (511) Cestovné (účet 512) Mzdové náklady celkem (521) z toho: mzdy pracovníků OPPP Zákonné pojišt. (účet 524) z toho: soc. pojištění zdrav.pojištění Zákl. příděl do FKSP Náklady z DrHM(účet 558) Náhrady nemocenská (521) Jiné ostatní náklady (účet 549) Odpisy DNM a DHM (účet 551) z toho: stavby (021) samost.mov.věci (022) Náklady celkem Tržby z nevýrob. činn z toho : stravné (účet 602) neinv. nákl.(šd) pronájem (účet 603) ostatní (kroužky) Jiné ost. výnosy (účet 649) Úroky přijaté (662) Tržby za prodej mat.( ) Zúčt. fondů (účet 648) Výnosy celkem Výsledek hospodaření Přísp.na činnost (účet 672) z toho : dotace ze státního rozp dotace SMFM příspěvky z fondů SMFM dotace projektu FM Educ ostatní dotace -proj.eu dotace SMFM, Centr.sportu Upravený výsl. hospod Výroční zpráva

42 10.1 Komentář k výsledkům hospodaření za období leden prosinec Výnosy organizace Rozpis přijatých dotací za sledované období: DOTACE z rozpočtu KÚ (přímé náklady od MŠMT) tis. Kč z rozpočtu zřizovatele tis. Kč z toho od zřizovatele účelově vázáno: Přijaté dotace v tis. Kč Dotace na provoz galerie Pod Sovou 15 Dotace na opravu podlah a kanalizace na staré budově 915 Ostatní dotace (nezahrnuté v bodě 1.): Přijaté dotace v tis. Kč Dotace z Centra sportu 114 Dotace Odbor Životního prostředí SMFM 15 Dotace z fondu regenerace Města na obnovu kult. Památky (ÚR Města FM) 80 Dotace dle projektu Jednička ve vzdělávání, (EU peníze školám) MŠMT 1886 Dotace na výuku cizinců - SR 23 Dotace na opravu památkové budovy izolace vstupu na SB (dle programu 200 Regenerace památkových zón) Dotace celkem dle účtu tis. Kč TRŽBY Tržby v tis. Kč tržba za stravné tržba za nájem nebytových prostor - celkem 427 Ostatní tržby a výnosy Tržby v tis. Kč Tržba za zájmové kroužky (v nákladech zúčtováno OPPP) 54 Tržba za školné neinvestiční náklady 246 Ostatní výnosy, náhrady od pojišťovny 309 Výnosy Účet zúčtování fondů celkem 357 tis. Kč. Podrobný rozpis použití fondů uvádím v tabulce Čerpání fondů za r.. Nejvyšší částka vznikla použitím fondu dlouhodobého majetku na opravy nemovitého majetku a to 199 tis. Kč Účet Ostatní výnosy obsahuje přijaté finanční plnění od pojišťovny za škody na majetku vzniklé prasknutím potrubí. Zde se jedná o nezanedbatelnou částku ve výši 309 tis. Kč Náklady organizace Spotřeba materiálu: (dle zdroje financování) Zřizovatel provozní náklady v tis. Kč Potraviny 3106 Údržba 65 Materiál pro úklid 105 DrDHM (3 tis. Kč 40 tis. Kč) : 156 V tom: Hoblice údržba (10 tis. Kč), PC stoly (8 tis. Kč), 2 switsch (12 tis. Kč), tiskárna (5 tis. Kč), koberce (30 tis. Kč), tabule (14 tis. Kč), stavebnice molitan. pro školní družinu (24 tis. Kč) Dr. dlouhodobý hmotný majetek zakoupený dle náhrad od pojišťovny: nábytek 54 Drobný dlouhodobý hmotný majetek z rozpočtu projektu Jednička ve vzděl. 603 Zápisem č. 27/ organizace zaúčtovala bezúplatný příjem majetku od zřizovatele v tomto členění: Movitý majetek DHM : ,- Kč (rozhlasová ústředna, školní rozvaděč) Drobný dlouhodobý majetek: ,-Kč (hlavní hodiny, podružné hodiny, reproduktory, přehrávač, mikrofon) Tyto majetkové položky byly pořízeny jako součást rekonstrukce elektrorozvodů na staré budově. Výroční zpráva

43 Spotřeba energie Energie v tis. Kč Tepelná energie 1681 Elektrická energie 687 Zemní plyn 49 Vodné 86 Celkem v položkách energií za rok bylo zaznamenáno: Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu výdajů o 259 tis. Kč 1. Opravy a udržování V průběhu roku došlo k opravám na movitém a nemovitém majetku výši tis. Kč Výčet hlavních položek v oblasti oprav: Opravy v tis. Kč Opravy kanalizačního potrubí na staré budově 647 Opravy izolace vstupního schodiště a fasády na staré budově 296 Opravy podlahových krytin 276 Opravy omítek a malován 90 Opravy podl. krytin PVC, malování a oprava omítek (z finančního plnění od 188 pojišťovny po zatečení) Opravy svahu a chodníku u zadního vchodu do staré budovy 34 Opravy stávajících vestavěných skříní 30 Opravy elektro 35 Opravy strojů ve školní jídelně (běžné) 50 Opravy kopírovacích strojů 60 Opravy klíčového systému 18 Finanční podíl na financování výdajů organizace provozní náklady: Zřizovatel: Podíl na opravách dle účelových příspěvků v rozpočtu. Opravy podlahových krytin: 245 tis. Kč Opravy kanalizace: 670 tis. Kč V tis. Kč Finanční podíl na opravách kulturní památky (ÚR Města FM) 80 tis. Kč 80 Podíl na opravách kulturní památky (Ministerstvo kultury) 200 tis. Kč Služby Služby v tis. Kč Výkony spojů (telefonní poplatky) 33 Odvoz dom. odpadu 49 Stočné, srážkové vody 80 Služby spojené s aktualizací mzdových, ekon. programů, antivirové licence, 110 programové vybavení apod. Služby - Internet, www stránky 45 Služby BOZP, revize 33 Bankovní služby, poplatky Výroční zpráva

44 Mzdové náklady Mzdové náklady v tis. Kč Mzdové náklady (rozpočet MŠMT) Mzdové náklady z doplňkové činnosti 143 OPPP ZaS (použito finanční dar) 98 OPPP Centrum sportu 74 OPPP (rozpočet zřizovatel) 9 OPPP (náklady MŠMT) 68 OPPP zájmové kroužky 53 OPPP (galerie Pod Sovou ) 15 Mzdové náklady náhrady nemocenské 68 Mzdy z fondu odměn 45 OPPP dle projektu Jednička ve vzdělávání 792 Mzdy Výuka cizinců 15 Mzdové náklady celkem Ostatní náklady Náklady v tis. Kč Náklady na pojištění žáků 6 Ostatní poplatky 8 Pojištění služebního vozidla 3 Náklady preventivní prohlídky zaměstnanců 4 Odpisy v souladu s odpisovým plánem roku včetně rozpočtových úprav v tis. Kč Odpisy samostatných movitých věcí a soub. (022) 359 Odpisy budov, staveb (dle odpisového plánu) (021) 1471 Zhodnocení hospodaření za sledované období 1) Provozní výdaje Organizace skončila s nulovým výsledkem hospodaření. 2) Investiční výdaje hrazeno zřizovatelem: rekonstrukce elektrorozvodů na staré budově. Realizováno v průběhu hlavních prázdnin jako 2. etapa. Hodnota technického zhodnocení budovy: tis. Kč. hrazeno organizací: použití fondu reprodukce na opravy budov: 199 tis. Kč 3) Doplňková činnost Z výkazu zisku a ztrát je patrné, že značný podíl na výsledku hospodaření má doplňková činnost. Z provedeného rozboru tržeb za pronájem prostor a stravování cizích strávníků je zřejmé, že veškeré finanční prostředky, které byly v kalkulaci plánovány na udržení a rozvoj těchto aktivit, byly použity na financování schodku v hlavní činnosti. Vzhledem k tomu, že tento jev se již opakuje druhým rokem (viz tabulka), bude již nezbytné z naší strany v roce 2013 financovat obnovu vybavení potřebného pro dané aktivity HoČ. Účetní období Výše použití zisku z HoČ na krytí ztráty hlavní činnosti Kč Kč Výroční zpráva

45 4) Čerpání finančních zdrojů dle projektů Od srpna 2011 je realizován projekt OPVK - EU peníze školám. Z tohoto projektu škola realizuje také výdaje na nákup techniky ICT, konkrétně ve sledovaném roce se podařilo obnovit majetek dle účtu 558 v celkové výši 603 tis. Kč. 5) Fondy organizace Čerpání jednotlivých fondů je uvedeno ve zvláštní příloze. Zde sděluji, že v letech 2010 a 2011 musela organizace pokrýt odpisy movitého majetku na úkor provozního příspěvku, což mělo také za důsledek snížení možnosti nákupu (čerpání fondů dle platné legislativy) pro běžnou údržbu a opravy budov. V období se jednalo o navýšení odpisů movitého majetku ve výši 109 tis. Kč. 6) Rozpočet na provoz organizace v roce a výhled na rok 2013 Organizace vzhledem k finančním opatřením zřizovatele v minulých letech přijala opatření, která se daří dodržovat pouze na úkor prováděné údržby budov a obnově zařízení. Ve sledovaném období došlo také k nárůstu spotřeby energií (259 tis. Kč). Další šetření v této kapitole je problematické, protože k únikům dochází zejména z technických důvodů (netěsnost oken ve staré budově, nezateplení nové budovy apod.). Dále uvádím, že organizace pro běžné zajištění provozu použila finanční fondy ve výši 199 tis. Kč (uvádím zde jen použití fondu v oblasti oprav). Na základě výše uvedených faktů sděluji, že pro rok 2013 se jeví jako nezbytné navýšení příspěvku na provoz ve výši minimálně 600 tis. Kč. Tato částka obsahuje navýšení spotřeby a ceny energií, nezapojení případného zisku z HoČ do hlavní činnosti a provedení dalších nezbytných oprav. 7) Priority organizace v oblasti oprav a údržby Akce nad 3 mil. Kč: Oprava střešního pláště včetně zateplení a dokončení výměny oken - nová budova. Rekonstrukce školního hřiště. Ostatní opravy a obnovy majetku: Oprava podlahových krytin nová budova. Oprava hydroizolace čelní stěny památkové budovy (vlevo od vstupního schodiště). Oprava podlahové krytiny a kovových prvků v prostorách šaten staré budovy. Čerpání fondů organizace k Fond POČÁTEČNÍ STAV KONEČNÝ STAV PŘÍJMY VÝDAJE k k FKSP ,95 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč Rezervní fond celkem ,68 Kč ,80 Kč ,98 Kč ,50 Kč z toho: ,57 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč účet ,11 Kč ,80 Kč ,98 Kč ,93 Kč účet 414 Reprod. majetku ,92 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,48 Kč Odměn ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výroční zpráva

46 11 Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů V průběhu školního roku došlo ze strany našeho partnera k omezení spolupráce. Z tohoto důvodu jsme zahájili hledání dalších partnerů pro nový školní rok. 12 Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci stanoveného plánu DVPP organizace podporovala zapojení svých zaměstnanců v rámci celoživotního učení. Jméno ped. pracovníka Obor Instituce ukončení Mgr. Lenka Golová Mgr. Lenka Drahotuská Kariérové poradenství Studium pro výkon specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů Ped. fakulta Ostravské univerzity Resocia, občanské sdružení, akreditace MŠMT č / Červen 2014 Červen Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Využívání výstupů z projektu FM Education (www.fmeducation.cz)- Projekt "FM Education" byl společným projektem všech základních škol ve Frýdku-Místku. Předkladatelem projektu byl Magistrát města Frýdku-Místku. Výstupy tohoto projektu jsou využívány ve výuce. Využívání výstupů z projektů: Informační centra ve výuce - viz www Učení pro život- viz www Realizace projektu: Jednička ve vzdělávání V rámci celostátního projektu EU Peníze do škol zpracovala naše škola projekt s názvem Jednička ve vzdělávání. Škola získala Kč. Výroční zpráva

47 Tyto finanční prostředky budou použity na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu školy: na nákup nových učebních pomůcek na individualizaci výuky cizích jazyků na vzdělávání pedagogických pracovníků na tvorbu digitálních učebních materiálů. Další informace naleznete na www Činnost informačního centra ICeMSK (http://www.kvic.cz/icemsk/popis.asp) Ve škole eistuje ICeMSK, které poskytuje školám metodickou a poradenskou pomoc v oblasti ICT v rámci Moravskoslezského kraje. Tyto aktivity směřují k posílení ICT kompetencí pracovníků ve školství v našem regionu. Pomáhají jednotlivým školám v tvorbě vlastní ICT strategie, ve hledání nových technologií pro výuku, v předávání zkušeností uvnitř i vně školy. 14 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání patří především: 1) Oblast výuky cizích jazyků angličtina (Cambridge Center) 2) Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT (AV Media, KVIC Nový Jičín) 3) Školní poradenské pracoviště školní psycholog V naší škole pokračuje v činnosti "Školní poradenské pracoviště", které je financováno v rámci projektu RAMPS VIP III. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology a dalšími odbornými pracovníky. Další informace naleznete zde: projekt RAMPS - VIP III Výroční zpráva

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole... 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty ţáků a tříd od roku 2002 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více