Seniorský zpravodaj. Jaro 2010 č. 18. Váţení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seniorský zpravodaj. Jaro 2010 č. 18. Váţení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec"

Transkript

1 Seniorský zpravodaj Jaro 2010 č. 18 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Váţení obyvatelé, Konečně skončily zimní ponuré dny a zpoza mraků na nás vykoukly první nesmělé paprsky - přišlo jaro! Moţná se Vám při této příleţitosti vybaví probouzející se příroda, kdy vše okolo kvete, voní, rodí se nový ţivot a sluníčko vykouzluje úsměvy na tváři (popřípadě i pár pih na nose) a právě tomuto krásnému období je věnováno nové číslo Seniorského zpravodaje, ve kterém nezapomeneme ani na velikonoční svátky. Přejeme Vám tedy ničím nerušené čtení a těšíme se opět na Vaše příspěvky. Redakční rada

2 Seniorský zpravodaj 18 2 Obsah Informace z našeho Domova. str. 2 Co jsme společně proţili. str. 4 Ach, ta paměť?!...str. 7 Naši uţivatelé píší.str. 9 Informace z našeho Domova Veřejná sbírka Vedení našeho Domova vyhlásilo se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v pořadí první Veřejnou sbírku s účinností od 1. února 2010 do 31. května Peněţní dary je moţné vkládat do pokladničky ve vstupním traktu Domova a také zasílat na - pro tento účel zřízený účet u KB Ostrava. č.účtu: /0100. Při vkladu na účet je vhodné ve zprávě pro příjemce uvést: příjmení, jméno a adresu bydliště nebo firmy. Cíl projektu Cílem je pomoct našim, zejména imobilním uţivatelům. Účel vyuţití financí Prostředky z Veřejné sbírky budou vyuţity k financování nákupu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro naše uţivatele, kteří se tak budou moci snáze dostávat např. na zahradu našeho zařízení. Naše Veřejná sbírka je v poločase. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří svým darem podpořili tuto dobrou věc, kterou děláme pro sebe a také těm, kteří nad finančním darem ještě uvaţují. Počátkem měsíce května bude naše zařízení pořádat benefiční slavnost na podporu Veřejné sbírky, na které vystoupí skupina historického šermu a hudební skupina, která bude hrát pro dobrou zábavu. Občerstvení bude také zajištěno. Výtěţek z této akce bude věnován na konto vyhlášené Veřejné sbírky. Na benefiční slavnost zveme nejen naše uţivatele, ale také jejich rodinné příslušníky a pokusíme se zajistit i účast našich přátel z Polska, kteří provozují obdobný typ zařízení jako je naše. Ing. Juraj Chomič

3 Seniorský zpravodaj 18 3 Noví pracovníci Počátkem tohoto roku nastoupila na pozici vedoucí sociálního útvaru, paní Bc. Jitka Kociánová. Jiţ několikrát jste ji měli moţnost poznat - například při společenských akcích. Věříme, ţe se zde bude nové paní vedoucí líbit a pomůţe nám také přispět k Vaší spokojenosti. Naše řady posílila také paní Alena Kozlovská, která nastoupila na pozici vedoucí ekonomicko personálního útvaru. Byla Vám jiţ představena na Schůzi uţivatelů s panem ředitelem dne 24. března. Na této schůzi jste se mohli rovněţ dozvědět spoustu informací týkající se našeho zařízení. (R. M.) Mini Market v novém Začátkem dubna byla v našem zařízení nově otevřena prodejna-bufet. Kromě zboţí, na které jste byli jiţ tzv. zvyklí, si nyní můţete zakoupit např. domácí zákusky, přesnídávkové polévky, tisk apod. Při této příleţitosti jsou plánovány stavební úpravy - a to stavba schodiště, které by umoţnilo přístup z ulice. Dále je v plánu vytvoření menší terasy, která bude především v období léta, jistě příjemným zpestřením. Rovněţ bychom rádi poděkovali paní Růţence Hamorské, která nás svou kaţdodenní dobrou náladou, přátelským přístupem a upřímným úsměvem těšila jiţ několik let. Za vše ji moc děkujeme! (R. M.) DpS Kamenec Vás vítá Při pohledu na náš Domov Vás jistě jako první zaujme nové logo, umístěné přímo na štítu budovy. Tento krok má nejen usnadnit orientaci všem, kteří by nás rádi navštívili, ale má také estetický význam - a to ten, ţe reprezentuje naše zařízení. Ostatně, můţete posoudit sami, zda se Vám logo také líbí, jako nám. (R. M.)

4 Seniorský zpravodaj 18 4 Co jsme společně proţili Vystoupení Babek z Havířova Dne 20. ledna 2010 nás navštívila skupina deseti zpěvaček s harmonikou, které si zvolily název svého krouţku zpěvu a tanečků Havířovské babky. Ale nejsou to ţádné babky, ale ţeny plné elánu. Moc hezky zpívaly a předváděly tanečky u nás v jídelně na pódiu a moc se nám to všem líbilo. Účast byla velká, plný sál nás byl. Pak byly tanečky ve dvojicích i ve čtveřici v krojích. Ukázky ze Slezské besedy, která začíná Sivá holubičko, kdes byla... a po ní pravá slezská Ty sviňoku svinski, tys mi ukrod rýnský..., nebo Červený šátečku kolem se toč a Kovaříčku kovej, kovej a ty fjertušku dymej, dymej... Mnozí to ze školních let znají. Hned jsem poznala, ţe ty zábavné písničky a pěsničky nejsou v lašském a slezském nářečí. Jsou to zhudebněné básně podbeskydské autorky z Frýdlantu pod Ondřejníkem Františky Pituchové. Kaţdému se její básně líbí a i zhudebněné se líbily nám všem. Byli jsme nakonec vyzváni, ať také něco zazpíváme. Tak jsme zvolili písničku, kterou moc ráda a pěkně zpívá Anička Číţková a my s ní - Jana, Zdenka, Eliška a ostatní fortelně Javořina, chlapci javořina, má milá má modré... Moc jsme jim tleskali, přáli hodně zdraví a úspěchu! Dali nám kroniku, ať tam uděláme zápis na památku. A tak se stalo. Ony uţ mají za sebou přes 800 vystoupení a byly v Polsku, v Německu a hlavně všude u nás. Byl to veselý a pěkný záţitek. Děkujeme! (E. B.)

5 Seniorský zpravodaj 18 5 Ples trochu jinak Měsíc únor je pro mnoho lidí symbolem lásky - to díky a sv. Valentýnovi, ale můţe být také spojován s plesovou sezónou Rozhodli jsme se sloučit obojí a vymysleli tuto akci netradičně - v duchu Valentýnsko kloboukovém. Kreativitě se opravdu meze nekladly a tak jste mohli spatřit mnoho originálních modelů. Nechyběla ani tombola s opravdu pěknými cenami - tou hlavní byl nádherný dvoupatrový dort. (R. M.) Ples ve verších Kaţdý z domova na Kamenci Vám to rád poví, jak byl veselý a hezký ples Valentýnsko kloboukový! Nejdříve nás přivítala, jak se sluší a patří, paní sociální a pěknou zábavu nám přála. Pan Paluzga jako vţdy zpíval, pěkně hrál a vtipy zase přidal. Na úvod, jako vţdycky, zpívaly naše seniorky-babičky pěkné písničky, líbily se nám jako vţdycky. Hrálo se a zpívalo stále dokola a byla i bohatá tombola. Klientů byl plný sál a skoro kaţdý nějaký ten klobouk na hlavu si dal. Leč kdo nejhezčí měl klobouk? Čí klobouk to je? No přece velký kovbojský klobouk pana Florčíka - našeho klienta, byl jako šerif z Kalifornie. OK - tak to je! A ještě, jako vţdycky, byly hezké všechny sestřičky. (E. B.)

6 Seniorský zpravodaj 18 6 První jarní brigáda 26. března 2010 se vydařila! Moc oceňuji a moc se mi líbila ta spontánnost práce všech seniorů, sestřiček a zaměstnanců z našeho Domova - jak pilně všichni pracovali a snaţili se, aby naše krásná velká zahrada byla zase hezká a aby byla zbavena od všech rozbitých láhví, odpadků, papírků, pomerančů, zbytků chleba... Všechny odpadky přece patří do koše a nemají se rozhazovat kolem domu - ani do zahrady, ani před budovou. Je to nevychovanost, nebo nevzdělanost určitých lidí, kteří bezohledně kolem sebe hází odpadky? Měli by se stydět! Opakovaně se připomíná, ţe čisté a hezké prostředí, ve kterém ţijeme je pro všechny a musíme si je takové udrţovat. Zima pominula, není třeba ptáky krmit, najdou si červíky. Konečně je zahrada pěkně uklizena a upravena, ţe radost pohledět i v pergole posedět. Děkujeme všem obětavým brigádnicím a brigádníkům, ţe se tak pěkně snaţili. I my, co nemůţeme tolik moc chodit, tak jsme alespoň něco zvedli. A kdyţ jsem odpočívala, ţasla jsem, ţe na všechno to smetí bylo třeba deseti pytlů. Brigáda se vydařila a jistě máme z toho všichni dobrý pocit. (E. B.)

7 Seniorský zpravodaj 18 7 Děti uvítaly jaro nejen tancem Poslední březnový den patřil dětem, které si pro nás připravily vystoupení s bohatým programem. Jaro bylo přivítáno opravdu poctivě - jak se patří - tancem i zpěvem. Věříme, ţe díky nim bude těch prosluněných jarních dnů opravdu hodně. (R.M.) Ach ta paměť?! 16. lekce - Příroda S příchodem jara je spjata především probouzející se příroda. A ta bude také hlavním tématem této lekce trénování paměti. Můţete si vyzkoušet, jak dobře znáte faunu a flóru. Trénování paměti probíhá v našem Domově individuální i skupinovou formou - a to kaţdý týden - v určené dny dle pater, obvykle od hodin. (Správné odpovědi naleznete na str. 10). Zvířata v názvu knihy Pokuste se doplnit zvíře a tím i celý název knihy 1. Vladimír Páral - Mladý muţ a bílá 7. Henri Charrière - 2. Robert Merle - Aţ promluví 8. Karel May - Syn lovce 3. Svatopluk Čech - kontra 9. Karel Čapek - Měl jsem a 4. Ota Pavel - Jak jsem potkal 10. Eduard Štorch - Osada 5. Karel Čapek - Válka s 11. Jan Karafiát - 6. Edgar Allan Poe Zdeněk Sirotka - Muţ se Kategorizace Jednou z technik zapamatování si slov, u kterého nezáleţí na pořadí je mnemotechnická pomůcka - kategorizace. Spočívá v tom, ţe si slova rozdělíme na základě nějaké společné vlastnosti do několika menších skupin po 5-6 slovech. Zkuste si zapamatovat následující seznam zvířat bez rozdělení do skupin:

8 Seniorský zpravodaj 18 8 datel, pes, škvor, rys, grizzly, panda, slavík, otakárek, jaguár, koala, prase, gepard, ovce, strakapoud, lev, lední medvěd, puma, moucha, vrabec, králík, včela, mýval, slepice, stonoţka, skřivan. A nyní si výše uvedená slova rozdělte do kategorií (můţete pouţít vlastní kategorie, nebo ty, které jsou uvedeny níţe) a opět se pokuste všechny zapamatovat. Je to snadnější, ţe ano? Ptáci - Hmyz - Domácí zvířata - Kočkovité šelmy - Medvědi - Bylinky Pokuste se určit druh bylinky dle popisu. 1. Kdysi se tato rostlina pouţívala jako lidový prostředek proti artritidě a revmatismu a to tím, ţe mimo jiné obsahuje kyselinu mravenčí, která po styku s kůţí tzv. pálí. Pro velký obsah vitaminu C se z ní připravují různé zeleninové pokrmy, je také vyuţívána v kosmetických salónech - zejména jako vlasový zábal. 3. Tato bylinka patří mezi nejznámější léčivky. Pěstuje se téměř po celém světě. Její aromatické listy mají zelenou barvu s hnědým nádechem a výraznou peprmintovou chutí a vůní. Její účinky zmírňují pocity svědění či bolesti, listy mají osvěţující účinky. 2. Tato nerozvinutá květní poupata tropického stromu se pouţívají zejména jako koření. Roste především na Madagaskaru, v Brazílii a Zanzibaru. Vyuţívá se v kuchyni (kompoty, rýţe, rajská omáčka apod.), ale také v kosmetice (tinktura z tohoto koření je vhodná proti vráskám a předchází rovněţ paradentóze) 4. Fialové květy této rostlinky nejen zkrášlí kaţdou zahrádku, ale také nádherně voní. Proto se pouţívá zejména ve formě čaje, nebo éterických olejů. Má uklidňující účinky, pomáhá mj. při bolestech hlavy, stresu či poruchách spánků. Skrývačky V následujících větách jsou ukryty názvy stromů, rostlin a hub. Najdete všechny? Stromy Hledali houby v okolí paseky. Uţ budu brzy připraven. Sestra měla na tomto zubu kaz. Určitě bude ta úloha brzy hotová. Nacházeli se právě v údolí skalnatých hor. Rostliny Moc dobré maso je telecí Nemůţe bez ní ţít. Ten hřebíček Anka zatloukla do zdi. Trávila v pokoji nahoře celé dny. Jeli jsme na kole na vinobraní. Houby Přivezli škaredé počasí. Takovou sochu, jako je svatý Václav, kaţdý zná. Přivezli uhlí, vagon byl úplně plný. Tak snadno jako základní školu absolvoval i gymnázium.

9 Naši uţivatelé píší Střípky z historie a přírody Seniorský zpravodaj 18 9 Vrátíme se k počátkům? - aneb letmá historie Země První řádky nejčtenější knihy na světě - Bible - nám sdělují, ţe Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale na vodami vznášel se Duch Hospodinův. Dnešní vědci dodávají, ţe Země ve svých počátcích byla horká a ovzduší bylo plné páry a sirného zápachu ze sopečné činnosti. Postupným chladnutím se pára sráţela a začala se vytvářet moře, zatím stále bez ţivota. Jak se na Zemi dostal ţivot, zatím přesně nevíme. Má se však zato, ţe přiletěl na nějakém meteoritu z Vesmíru, jako tak zvaná Jitřenka ţivota. Postupně se vytvářel z jedné buňky ve velmi rozmanitých formách aţ dospěl k dnešní různorodosti - od virů a bacilů aţ k současným rostlinám, slonům, velrybám a člověku. Tento postupný vývoj můţeme sledovat ve zkamenělinách, uchovaných v břidlicích a pískovcích usazených v moři, kam byly splaveny z pevniny spolu s jílovitým bahnem a pískem. Na základě těchto otisků můţeme dnes spolehlivě určit, v jakém prostředí a v jaké době ţili. Nás zajímá, jak to tehdy v prvohorách na Ostravsku vypadalo. Ţivot uţ byl plně vyvinut, převládalo však rostlinstvo, kde dominovaly přesličky a plavuně i desítku metrů vysoké. Přeţily aţ do dnešní doby, avšak jen jako bylinky velikosti 20cm. Po zemi se pohybovali ţivočichové podobní dnešním mlokům, ve vzduchu létaly váţky s 1,0 m rozpětím křídel. V mořích ţily ryby, mlţi v lasturách (škeble) a drobní ráčci - trilobiti. Moře i pevnina dlouhodobě klesaly, naplavované bahno překrylo splavené dřeviny, které bez přístupu vzduchu se měnily na uhelné sloje. Klesající pevnina měla vzhled mísovité prohlubně, které dnes říkáme Hornoslezská pánev. Její rozloha je asi 7000 km², z toho u nás 1500 km². Náš těţební prostor měl rozlohu 316 km², dnes zůstalo jen asi 150 km². Nejstarší část počíná na západě vrstvami Hlučínskými, končí na východě vrstvami Doubravskými. Nejmocnější slojí je na Karvinsku Prokop o mocnosti 6,0m, na Frenštátsku však dosahuje mocnosti aţ 12,0m. Karbonský útvar s uhelnými slojemi pak upadá pod Beskydy a v Jablůnce u Vsetína klesá aţ do hloubky -2000m. Nejdále k jihu jsou ověřeny zbytky karbonského uhlonosného útvaru východně od Brna u Němčiček. Na severu zasahuje tato pánev daleko do Polska. Maxima nadmořské výšky dosahuje táhlým hřbetem od Hlučína po Karvinou okolo m nad mořem. K severu a jihu spadá do údolí tzv. vymýtiny, vyplněné tře-

10 Seniorský zpravodaj tihorními slíny aţ do hloubky -1000m. Na jiţních svazích jsou suťové kuţely v jejichţ mezerách se ukrývají jodobromové vody, dávající základ Darkovským a Klímkovických lázním. Podloţím karbonského útvaru je devonský vápenec, mocný asi 1000 m. Na povrch vystupuje v Moravské bráně na Přerovsku a Hranicku, kde z něj těţí vápenec Hranická cementárna. Jako zajímavost jsou v něm vytvořeny horkou kyselkou Zbrašovské aragonitové jeskyně, propast v Teplicích nad Bečvou a travertinové kopce u Přerova. Hlubinným vrtem byl zastiţen vápenec v hloubce asi 1400m v Oldřichovicích u Českého Těšína. Na povrch vychází aţ u Krakova v Polsku. Uhlonosný útvar má v ostravské části 146 těţitelných slojí, na Karvinsku asi 66 slojí. Jednu takovou sloj bylo moţno vidět na povrchu i blízko nás. V místech asi 150m od našeho vchodu pod dlaţbou zpevňující svah Hladnova podél ulice Bohumínské na pravé straně směrem k Muglinovu vycházela asi 1,0m nad vozovkou 25cm mocná uhelná sloj zvaná Natalie. Dříve totiţ kaţdá sloj měla své jméno, dnes jsou očíslovány. Neţ však vyšlo rozhodnutí Krajské státní památkové péče a ochrany přírody co se slojí udělat, jak ji případně zakonzervovat, stavební firma ji zazdila a uschovala pod dlaţbou. Takových památek na minulost naší oblasti je i v blízkém okolí dost. Lze shlédnout např. projevy sopečné činnosti, následky mořského příboje na Bazalech, v dáli se tyčící Beskydy jako následek hornotvorného pochodu alpínského vrásnění, postup a ústup skandinávského ledovce Moravskou branou a podobně, v neposlední řadě destruktivní činnost člověka na krajinu, vodstvo i ovzduší, ale i snahu o nápravu. O tom však aţ příště. Lze se jen obávat toho, abychom neuváţenou honbou za stále lepším ţivotním stylem nezhoršili podmínky ţivota na Zemi natolik, ţe bychom se museli vracet k prvním řádkům úvodu tohoto článku a začínat zase od Adama. (J. K.) Správné řešení Zvířata v názvu knihy Skrývačky 1. Mladý muţ a bílá velryba 7. Motýlek Hledali houby v okolí paseky. 2. Aţ delfín promluví 8. Syn lovce medvědů Uţ budu brzy připraven. 3. Jestřáb kontra Hrdlička 9. Měl jsem psa a kočku Sestra měla na tomto zubu kaz. 4. Jak jsem potkal ryby 10. Osada havranů Určitě bude ta úloha brzy hotová. 5. Válka s mloky 11. Broučci Nacházeli se právě v údolí skalnatých hor. 6. Havran 12. Muţ se psem Moc dobré maso je telecí Nemůţe bez ní ţít. Kategorizace Ten hřebíček Anka zatloukla do zdi. Ptáci - datel, slavík, strakapoud, vrabec, skřivan, Trávila v pokoji nahoře celé dny. Hmyz - škvor, otakárek, moucha, včela, stonoţka Jeli jsme na kole na vinobraní. Domácí zvířata - pes, prase, ovce, králík, slepice, Přivezli škaredé počasí. Kočkovité šelmy - rys, jaguár, gepard, lev, puma Medvědi - grizzly, panda, koala, lední medvěd, mýval Bylinky 1. Kopřiva dvoudomá 2. Hřebíček 3. Máta peprná 4. Levandule lékařská Takovou sochu, jako je svatý Václav, kaţdý zná. Přivezli uhlí, vagon byl úplně plný. Tak snadno jako základní školu absolvoval...

11 Seniorský zpravodaj Tvářnost světa se stále mění Zemskou kůru tvoří pevné kamenné desky čili zemské kry, jeţ doslova plavou na ţhavé polotuhé hmotě, tvořící druhý plášť Země. Z hlediska dlouhodobého nic není v klidu. Pevninské kry se různě pohybují, vrásní, lámou, poklesávají do moře či se z něho vynořují, různě posouvají či nasouvají, často starší a mladší a podobně. Práce dnešních geologů spočívá v tom, jak tento zemský propletenec rozplést a ukázat mnoho milionů let trvající vývoj. To se jim pomocí přirozených odkryvů a hlubinných vrtů do nitra Země zatím daří. Aby se geologové mohli lépe orientovat v historii Země, rozdělili si vývoj dle charakteristických znaků na jednotlivé úseky: prahory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory. Kaţdý úsek pak na několik etap. Kaţdá etapa byla uceleným stadiem vývoje v trvání několika milionů let. Vţdy se jednalo o zaplavení pevniny mořem. Nevyvratitelným měřítkem času byly zkameněliny ţivočichů, případně jejich schránek. Objevila-li se stejná zkamenělina např. ve vápenci v Americe a Evropě, jednoznačně platilo, ţe patří ke stejnému období. Je dobré znát příčiny mnoha geologických dějů v minulosti, abychom měli pro budoucno jasno, co se můţe s naší matičkou Zemí dít. V úvodu jsme mluvili o zemských krách. Pod vlivem tlaků se někdy stane, ţe kra praskne, tekutá ţhavá láva se vylije na povrch a vytvoří zchladnutím hory nebo jen ploché příkrovy. Láva i ostatní pevnina zvětrávají a materiál se splavováním dostane do moře, kde se vytváří znovu podmořské pláně a vrchy. Dalšími pohyby zemské kůry se vynořují z moře jako pevnina, která se opět větráním a odnosem vodami dostává do moře a celý koloběh se opakuje. Na scénu se dostávají druhohory. Vše bylo změněno. Kde dřív byla pevnina nastoupilo moře a naopak, z moří vystupovaly pevniny většinou jako ostrovy. Ve druhohorách byly skoro celé Čechy pod mořem, nad vodou čněly jen střední Čechy a Českomoravská vrchovina. Vzniká sopečné České středohoří. Rovněţ Morava byla pod mořem, které sahalo daleko na východ, z vody jako ostrov vyčnívaly Tatry. Známé jsou také bílé křídové útesy na Rujaně a i jinde v Pobaltí. Stavebním materiálem těchto ostrovů byly především prahorní ţuly, vzniklé krystalizací zemského nitra tvořeného většinou křemenem, ţivcem a

12 Seniorský zpravodaj slídou. Tyto horniny tvoří prakticky podklad všem pozdějším útvarům jako mořské dno. ţivočichové snášeli vejce jako dnes hadi, ještěrky a ţelvy. Dnešní savci byli teprve na začátku vývoje, měli velikost králíka a přebývali dobře skryti v norách. V druhohorách se změnou prostředí začal usazovat v moři měkký bílý vápenec v němţ nalézáme spoustu zkamenělých mušlí. Dnes se tento vápenec těţí ve Štramberku k výrobě cementu. Malé zbytky tohoto vápence zůstaly porůznu po celé Moravě, ale nejznámější jsou Pavlovské vrchy, známá Pálava. Na Slovensku tyto vápence doslova obalují krystalické jádro Tater - známá je např. Osobitá na Oravě blízko Roháčů a na východě Belanské Tatry. Vápence z tohoto období pokrývají značnou část Slovenska. Ve východních a severních Čechách se usazoval písek, jehoţ zpevněním a následnou erozí vznikaly známé skalní útvary v Českém ráji, Broumovských a Adršpašských skalách, Česko-saské Švýcarsko apod. Zatímco v epoše karbonu převládalo rostlinstvo, v druhohorách nastává rozvoj suchozemského ţivočišstva, z nich zejména dinosaurů a brontosaurů. Dnes nalézáme pouze jejich zkamenělé kostry zejména v Americe. Tito Země ve svém počátku byla ţhavá, tedy polotekutá. Pozvolným chladnutím masa krystalizovala a stala se z ní dnešní ţula. Je to první podloţí pravěkých moří... Později byl její zvětralý povrch odnášen řekami do moře, čímţ se neustále sniţoval... Tak např. dnešní Českomoravská vysočina dosahovala výšky několika tisíc metrů. Vše nad dnešní úroveň bylo splaveno do moří, aby postupně dalo vznik novým pevninám. Ani ţule se však nevyhnuty obrovské tlaky, jimiţ byla přeměněna v krystalickou břidlici - rulu. Vývoj však pokračoval dále, obrovskými tlaky vznikaly z vápenců mramory, mezi nimi z drobných uhelných slojí v jiţních Čechách - tuha. Z jílovitého bahna vznikaly břidlice, které se zejména tady blízko v Oderských vrších těţily jako střešní krytina. Ještě my, jako prvňáčci jsme pouţívali břidlicové tabulky na něţ se psalo kamínkem. Napsané se smazávalo naplivnutím a utřením rukávem. Ale i druhohory končily svou éru, aniţ se zvlášť výrazně projevily v našem okolí, byly však poznamenány rozvojem velkých vejcorodých zvířat a na scénu nastupují třetihory, ale o tom aţ příště. (J. K.)

13 Seniorský zpravodaj Vzpomínka na Tomáše Garrigua Masaryka 7. března si připomínáme 160. výročí narození našeho prvního presidenta T. G. Masaryka. Narodil se v jihomoravském Hodoníně v chudé rodině kočího na statku. Tady, na jiţní Moravě proţil své mládí. Studoval ve Vídni, v Lipsku a v Praze, kde se stal vysokoškolským profesorem. V roce 1912 byl zvolen za Valašsko, které si velmi oblíbil, do Vídeňského říšského sněmu. Počátkem první světové války odjel do Francie, kde spolu s dr. Benešem a dr. Štefánkem kladli základy budoucího československého státu. V této záleţitosti pobýval i v Americe, kde byla tehdy, hlavně v Chicagu, velmi silná skupina českých a slovenských emigrantů. Dostalo se mu i slyšení u presidenta Wilsona. Po rozpadu Rakousko-Uherska se vrátil dne 21. listopadu 1918 do Prahy, uţ jako president nového, svobodného československého státu. V roce 1935 se vzdává úřadu presidenta, ţije na zámku v Lánech, kde 14. září 1937 umírá a je pohřben na tamějším hřbitově. Jeho syn Jan Masaryk byl za druhé světové války ministrem zahraničí naší vlády v Londýně. Tuto funkci zastával aţ do 10. března 1948, kdy za záhadných, dodnes nevysvětlených okolností, umírá. Je rovněţ pohřben na hřbitově v Lánech. (J. K.) 8. březen - svátek MDŢ v letech V Severomoravských plynárnách, kde jsem byla zaměstnána jako personální referentka, zajišťoval ZV ROH oslavy a akce k Mezinárodnímu dni ţen (dále MDŢ). Například exkurze v n.p. Tonak v Novém Jičíně - výroba klobouků a v technickém muzeu v Kopřivnici - expozice historie výroby automobilů. Dne 8. března, k svátku MDŢ byly přistaveny autobusy u správní budovy a ţeny jely na exkurze. Pak jsme jely autobusem do Frenštátu pod Radhoštěm do hotelu Horečky, kde jsme měly objednány obědy a večeře. Jídelna měla okna s krásným výhledem na celé Beskydy. Po obědě byla schůze a vysvětlení o vzniku MDŢ a ZV ROH nám dal malé dárky a kytičky. Po schůzi byl kulturní program a procházky v přírodě. Pak hrála hudba k poslechu a tanci pro ţeny a organizátory. Po večeři nás autobusy odvezly zpět ke správní budově podniku. Po-

14 Seniorský zpravodaj dobné oslavy byly organizovány kaţdý rok. Prováděly se exkurze do jiných podniků a zájezdy na výletní místa. Například do Roţnova pod Radhoštěm - dřevěné městečko, arboretum Nový Dvůr u Opavy, pak zájezd s obědem na zámek v Šilheřovicích a nejvíce zajímavá exkurze byla v Masokombinátu - jatkách v Ostravě-Martinově a pod. Proto není pravdou co někteří lidé nyní prohlašují, ţe MDŢ za socialismu byl svátek opilých muţů. (V. Š.) Den učitelů březen Poděkování svým učitelům jsem uţ vzpomínkami několikrát zmiňovala. Na ty dobré vzpomenu častěji, nejen v tento den. V našem Domově seniorů ţije pedagog - pan Milan Trač, který nastoupil po maturitě na Základní školu v Michálkovicích jako mladý učitel. Známe se od roku 1950, tak jsem se pokusila o rozhovor. Souhlasil, ţe bude zveřejněn v našem zpravodaji. V maturitním ročníku chodil po školách na praxi. Po maturitě v Plané u Mariánských Lázní se rozhodl být učitelem. Věnoval se od 13 let hudbě na Lidové škole Leoše Janáčka. Přišel do Ostravy a dva měsíce učil na Základní škole na Zámostní ţáky druhé třídy. Umístěnku v roce 1950 dostal na Základní školuv Michálkovicích. Pan ředitel Trnka ho ve sboru přijal jako syna. Ostatní kolegové pomáhali radami a zkušenostmi. V té době bylo málo učitelů, dostal moţnost si postupně aprobací zvyšovat kvalifikaci. Pan ředitel Trnka, sám výborný muzikant, mu pomohl ustavit dětský pěvecký sbor. Ten účinkoval i mimo školu na různých akcích a byl úspěšný. Děti ho obdivovaly, zpěv a hudba je sbliţovala. Vybudoval si autoritu u svých ţáků i jejich rodičů. Získával větší zkušenosti a stával se dobrým učitelem. Přešel učit na devítiletku. V Michálkovicích postavili novou velkou školu U Kříţe. Zrušeny byly 4 nevyhovující školy. Po čase pro své kvality tam nastoupil pan Milan Trač, jako zástupce ředitele a později byl jmenován ředitelem. Po padesáti letech jsme se tady v Domově potkali. Byl osloven a rád přijal nabídku hudebně doprovázet pěvecký krouţek. Slouţí mu ke zdraví a všichni si toho povaţují. (Z. N.) Dovolte mi zavzpomínat 28. březen je Den učitelů. Kdo by si rád nevzpomněl na školu, na spoluţáky i na tu rošťárnu ve třídách, ale hlavně na některé obzvláště dobré a milé vstřícné učitele, kantory i profesory? Škola obecná, ta se projde hladce. V měšťance to je uţ horší, to uţ je i ta nějaká trojka. Ale ještě jsem prošla i 4. třídu měšťanskou v krásné novější budově v Kunčičkách i s pěknou tělocvičnou a pěknou velkou zahradou. Na zahradě jsme dělali brigády a k této práci, jako pletí jahodí apod. nás vedl p. učitel Kostelný. Za odměnu jsme mohli mlsat jahody. Ale měl nás i v kreslení a rýsování. V čemţ jsem náhodou měla vţdy jedničku. A pak vzpomínám na třídního p. učitele Holveka. Tichý zamyšlený šedovlasý pán, ten nás měl v literatuře. Byla to doba válečná i poválečná, to mi bylo 11 či 12 let. Ve 4. třídě jsme se učili algebru, kterou jsem neměla ráda, ale jiné předměty ano. I psaní na stroji, 2 cizí řeči, těsnopis atd. Pak otec rozhodl, ţe bych měla jít do učení např. na modistku, vyučit se a později si uţ vydělávat pe-

15 Seniorský zpravodaj nízky. Já jsem s tím moc nesouhlasila, chtěla jsem jít na průmyslovku nebo na tak zvanou rodinnou školu. Ale tatínek říkal - nezlob se, ale na studie nejsou peníze. Ještě jsem zapomněla, ţe jsme všichni našeho třídního učitele Holveka moc milovali a i oplakali, neboť ho zavřeli a umučili v koncentráku v Osvětimi. Pak ho nahradil mladý krasavec Theofil Říman. Byl ale také príma i po vyučování vzal kytaru a s námi rád zpíval - např. Aţ nás půjdou miliony, všichni proti větru... Bohuţel, také ho zavřeli do koncentráku. Smutné vzpomínky. A ještě pí učitelka Budínská - inteligentní usměvavá dáma a ráda se chlubila, ţe její dcera chodí na DAMU, ţe bude herečkou v Praze. Ale moc jsem si s ní rozuměla. Pak jsem tedy chodila na střední odbornou školu v Ostravě. To bylo téţ pěkné období. nabídka v rozhlase, ať se senioři přihlásí na dálkové studování v rozhlasové akademii třetího věku (dále RATV). Kaţdé úterý během školního roku byly vysílány v rozhlase přednášky z různých zajímavých oborů. Moc mě to zaujalo. Přednášející byli převáţně z Univerzity Karlovy v Praze: obor hudba - prof. Burian a prof. Svobodová, obor kreativita - PhDr. Marie Königová (prima profesorka), obor asertivita - prof. Klánová, obor literatura - PhDr. Věra Menclová, knihovnictví - prof. Jiří Cejpek (moc milý a vstřícný), obor geriatrie - doc. Vojtěchovský (o chorobách stáří-velmi zajímavá témata), psychosomatika - MUDr. Ota Gregor, filozofie-myšlenky moudrých - milovaná prof. Frýzová (měla nás i na jógu). Biologie, geologie, lidé a my - no bylo toho hodně. Se spoluţáky ze čtvrté třídy měšťanské školy jsme se kaţdoročně scházeli aţ do dnešních let a i na sokolském výročí v Kunčičkách. Je to pěkné, scházet se po letech a pozorovat změny na sobě i ostatních. Přibývající vrásky či zešedlé vlasy, ale hlavně, ţe jsme stále veselí, vţdycky se na sebe těšíme. I letos v březnu jsem dostala pozvánku, ale kvůli úrazu jsem se nemohla zúčastnit. Ještě bych měla vzpomenout a to s vděčností. Po manţelově smrti, kdyţ jsem v 59 letech ovdověla, jsem byla stresována a i jsem se nudila, byla Bála jsem se, ţe to nezvládnu. Ale naopak - my všichni senioři z RATV jsme byli na sjezdu v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pochváleni a odměněni. Ti co uspěli dostali diplomy, z kterých máme velkou radost. Děkujeme paní redaktorce Českého rozhlasu Dagmar Francové, která to vše organizovala, ţe jsme si obohatili své vědomosti v přátelské atmosféře. S mnohými spolu studujícími si stále dopisuji a i s lektory. Měli nás rádi a byli k nám velmi vstřícní a přátelští. Budeme na to období studia v RATV velice vzpomínat. (E. B.)

16 Seniorský zpravodaj Učitel národů Den učitelů slavíme 28. března, v den narozenin světově proslulého Učitele národů Jana Amose Komenského. O místo jeho narození se dohadují hned tři obce na jihovýchodní Moravě - Uherský Brod, Nivnice a Komňa, zásadní dokument však chybí. Jan Amos Komenský ţil v Uherském Brodě, studoval v Přerově na gymnasiu, přešel na vysokou školu do Herbornu v Německu, Amsterdamu a Heidelbergu. Roku 1614 se vrací přes Prahu do Přerova jako rektor latinské školy, r.1616 je vysvěcen na kazatele Jednoty Bratrské. Po poráţce stavovského povstání r.1621 opouští Fulnek, kde mu umírá ţena a obě děti morem. R.1624 přechází do Brandýsa na Orlicí, kde mu poskytuje asyl na svém panství Karel ze Ţerotína. R.1628 odchází do pols kého Lešna, které se stalo centrem českých exulantů bratrské víry. Neúnavně píše pedagogická díla, např. Velká didaktika, Brána jazyků otevřena, Informatorium školy mateřské a Orbis pictus, která mu zajistila věhlas po celé nekatolické Evropě. Byl zván k přednáškám na university několika zemí, tato pozvání však odmítal. Aţ roku 1641 vyhověl pozvání anglického parlamentu na přednáškové turné, kde vystoupil i před Královskou akademií věd. Roku 1642 přichází do Švédska, kde byl pozván, aby provedl reformu školství a napsal pro ně učebnice. Roku 1648 se vrací do Lešna. Westfálským mírem skončily naděje českých exulantů na návrat do vlasti. Roku 1651 přijímá pozvání uherského kníţete Zikmunda Rákocziho do Sárospataku (Šárišský potok), aby provedl reformu školství. V letech opět pobývá v Lešně. Za nastalé války mezi Polskem a Švédskem je Lešno vypáleno a Komenskému shořely mimo majetek i cenné rukopisy. Tuto ztrátu nesl velmi těţce, jednalo se o díla, na nichţ pracoval celý ţivot. Téhoţ roku odchází do Amsterdamu na pozvání svého přítele Louise de Geera. V Amsterdamu vychází polovina Komenského spisů. Komenský umírá 15. listopadu 1670 a je pohřben v Naardenu. Jeho potomci ţili ještě v polovině minulého století. S vlastí i církví se loučí Komenský útlým spiskem Kšaft (závěť) umírající matky Jednoty Bratrské, který zakončuje prorockými slovy: Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, se vláda Tvých věcí zase k Tobě vrátí, ó lide český, coţ se splnilo poprvé v roce 1918 a podruhé v roce Věřme, ţe natrvalo. Tak takový byl smutný osud našeho slavného Moravana, jenţ procházel Evropou jako Učitel národů a jehoţ narozeniny slavíme jako Den učitelů. (J. K.) Zájmy a koníčky Kousek čtení z knihy Františka Kubky - Karlštejnské vigilie Karel odešel do své loţnice. I přistoupila dvě páţata, podávajíce jemu důstojné roucho a zlatý řetěz. Král se odíval a prozpěvoval si z radostného srdce ţalm. Slunce stálo ještě vysoko nad viničními svahy a lesy. Král se oděl a přistoupil k oknu. Před ním leţel jeho milovaný kus české země, v němţ se mu tak zalíbilo, ţe zde postavil tento

17 Seniorský zpravodaj svatý a hrdý hrad. A tu si v mysli přál, aby se podobal tomuto kraji tak čistému, plodnému a spanilému a zároveň tomuto hradu, tvrdému a nepřemoţitelnému. Věděl, ţe na něm dnes spočívají zraky země a ţe na něm zítra budou spočívat oči budoucích. A snesou do něho slávu a čest národů... řekl si. Tak se děje králům. Jejich úkol je veliký a pln zodpovídání. Král vystoupil ze své loţnice a ubíral se svěţí a pevný ke dveřím síně, kde stál ještě nesklizený stůl, za nímţ pan Ješek z Janovic pronesl dnes své jímavé proroctví o království nebeském. Ale král ke dveřím nedošel. Náhle se otevřely a před ním stála a na kolena padla jeho ţena, Alţběta Pomořanská, ta, o které věděl, ţe ho miluje silnou a něţnou láskou. Alţběta klečela a plačíc objímala nohy Karlovy.Karel ji zdvihal, ale nepovstala, nýbrţ promluvila v slzách a vzlycích. Pane, odpusť, nevěděla jsem, co činím. Nikoli pan Hynek Hlaváč, nikoli pan Čeněk ze Ţumburku a nikoliv tvůj věrný kuchař, nýbrţ já, já sama jsem ti podala jedu... Pane, pro Boha milosrdného tě prosím a ţádám, vypusť všechny tři z vězení! Já jsem hříšná, já jsem učinila, zač oni trpěli, já jsem mlčela, kdyţ je mučili, já jsem nepromluvila, kdyţ se na mučidlech přiznávali k tomu, co neučinili! Karel zdvihl svou manţelku násilím ze země. Přikázal jí, aby se posadila a vysvětlila svá slova. I padla ještě jednou královna Alţběta k nohám Karlovým a zardívajíc a plačíc pravila, ţe mu přimísila onoho dne do pokrmu laskavce, bojíc se, ţe ztrácí jeho přízeň a chtějíc jí tak znovu nabýti. Král naslouchal a nevěřil. Chceš zachránit viníky? ptal se přísně. Přísahám, ţe já sama jsem to učinila! Karel zavrtěl váţně hlavou. Nevěříš, ţe tě miluji? ptala se bez dechu královna. Tu se král usmál a políbil ji na ústa. Královna se však vrhla svému manţeli kolem šíje a zavěsila se na ni celou svou proslavenou silou. Král Karel se cítil v této chvíli šťasten: I ty, Alţběto, strádáš, protoţe jsem králem? Polepším se v příštích dnech a měsících. Nechci, aby ses domnívala, ţe tě nemiluji! I dal té chvíle zavolat purkrabího a přikázal mu, aby hnal do Prahy jízdního posla a vzkázal jménem královým, ţe vězňové Hynek Hlaváč na Skalici, Čeněk ze Ţumburku a pomocník vrchního kuchaře se okamţitě osvobozují z pout a propouštějí na svobodu. Potom se odebral se svou chotí do kostela, kde se slouţila slavná vigilie svatodušní. Poţehnání dával kanovník Ješek z Janovic. Kdyţ král s královnou a s veškerým rytířstvem stráţním hradní kapitulou vycházeli z chrámu, šli po koberci zelené trávy a čerstvých květů, které tam hradní lid nasypal. Nad krajem uţ planuly letnicové hvězdy a vzduch byl čirý jako drahokam. (Úryvek z knihy: Kubka, František: Karlštejnské vigilie. Praha, Československý spisovatel s ) (E. B. a I. N.)

18 Seniorský zpravodaj Trénování paměti V minulém čísle Seniorského zpravodaje jsme Vás vyzvali, aby jste zkusili vymyslet článek na tento obrázek. Úkolu se výborně ujaly paní Venclová a paní Nosálová. Zde jsou jejich příspěvky: Ještě ty dva kapry a stromeček a nakoupil jsem všechno (V. V.) Příběh z obrázku... Něco vymyslet, snad přece jen. To co vidím na obrázku není kmán, ale jistě bohatý pán z Nemanic, co v krabicích nemá nic? Skrývá svůj klaunský červený nos za hromadou nazdobených krabic? Předvádí těţké břímě, mate mne. Instinkt mi napovídá, ţe jsou prázdné a připravené k ţonglování nebo jinému artistickému výkonu. Moţná se mýlím, ale jeho postoj mne přesvědčuje, ţe nese plnou náruč bohatých dárků. Při dnešní finanční krizi by to bylo opravdu zvláštní. Krabice lahodí oku, jsou krásně a vábně zabalené. Kdyţ se zahledím na ta pokrčená kolena, stále více mne přesvědčuje, ţe balíky jsou plné a těţké. Inu, je to asi šťastlivec co vyhrál v loterii a rád by udělal někomu radost. Ráda mu to usnadním a dám mu adresu na domov seniorů Kamenec. Budeme tak spokojeni všichni. Je to jako v pořadu Hádej, hádej hadači? Na víc uţ má fantazie nestačí. Dobře jste to pro nás vymysleli a já se snaţila to vtipně popsat. Kdyţ se jen jednomu čtenáři na tváři objeví zcela maličký úsměv z toho, ţe se pobavil, tak pachatelé této hříčky budou spokojeni. Splnila účel! (Z. N.) Odraz v zrcadle, dvojčata nebo... Při pohledu na následující obrázek Vás také jistě napadne spousta příběhů, proto neváhejte a zapojte se do tvorby našeho časopisu a zkuste napsat do příštího vydání Seniorského zpravodaje historku či krátký popisek...

19 Seniorský zpravodaj Vaše příběhy Moje první taneční Dovolte mi zavzpomínat. V období plesů a bálů jsem si vzpomněla na moje první tanečního hodiny. To mi bylo 15 let, kdy jsem chodila na střední školu a přišla nabídka, ať se přihlásíme do tanečních, které se konaly v Národním domě (později Divadlo Jiřího Myrona) ve velkém sále plném zrcadel. Tak jsme se přihlásily 3 kamarádky a další děvčata. Naše maminky nám dělaly gardedámy. V té době jsem se zakoukala do mé první a naivní lásky - Pepíčka. Kdyţ jsem mu řekla, ať se také do tanečních přihlásí, nesouhlasil a tak jsem o svoji první lásku přišla a bylo mi to dost líto. Taneční uţ byly zaplaceny, maminka mi ušila pěknou toaletu a začalo se jezdit z Kunčiček do Ostravy do tanečních s Danou a Vlastou. Byla tam dobrá hudba a učitel tance Mistr Šumovský a jeho dcera Jitřenka. Po proslovu a uvítání Mistr zatleskal a řekl pánové, vyberte si kaţdý slečnu k tanci a začne promenáda kolem sálu. A nebylo to jen učení tance, ale také o dobrém a slušném chování - např. ţeny, kdyţ sedí mají mít nohy u sebe a ne vysoko překříţené; muţi, ať dbají, aby dali vţdy ţeně přednost apod. Začalo se polkou. Naštěstí jsem si ze dvou hochů, kteří se mi uklonili vybrala toho vyššího. Byl dost pohyblivý, nešlapal mi na boty, uměl se bavit i smát a dodrţoval bontón a docela jsme se v tanci shodli a nejen v polce, ale i v dalších tancích. Jednou ale pí. Jitřenka onemocněla, Mistr ji omlouval a k předtančení si musel vybrat slečnu z nás. Já jsem se schovávala za mládence a on najednou říká: slečno, neschovávejte se! Všiml jsem si, ţe Vy umíte valčík - tak prosím, pojďte do kruhu. Zachvěly se mi kolena. Hudba začala hrát nejdelší valčík, který znám - Na krásném modrém Dunaji od J. Strausse. Mistr Šumovský se mi uklonil a začali jsme podle krásné hudby tančit. Tak lehounce, ţe jsem ani podlahu necítila, úplně mě jakoby nadnesl a pluli jsme dál a dál. Nikdy na to nezapomenu! Mistr Šumovský tančil jako Bůh a ptal se, kdo mě naučil tančit. Odpověděla jsem můj otec. On rád tančí a miluje hudbu a zpěv. Tak to je dobře, to mu chválím - odpověděl Mistr. Po tanci se mi ještě hlava točila a moje maminka vytahovala krk, aby mě trochu uprostřed kola ţáků viděla. Co člověk proţije, nezapomíná. Můj otec byl později v nemocnici na Fifejdách s infarktem, který se dal ještě naštěstí vyléčil. Byli jsme ho navštívit a jaké bylo překvapení, s infarktem tam leţel i Mistr Šumovský, ale ve vedlejším pokoji. Přes otevřené dveře se naše oči střetly a on mě mírnou úklonou pozdravil. Bylo milé, ţe mě poznal. Ta pěkná vzpomínka, jak jsem si krásně zatančila, prostě ve mně navţdy zůstala. Škoda, ţe uţ mám astma a ţe chodím o hůlce. Uţ to tak dobře nejde, uţ si zatančím snad plouţák nebo tango, ale jenom chvíli. Ale hlavně, ţe můţu ještě aspoň zpívat a ţe vlastně ještě ţiji a kdyţ je mi smutno, na zašlé pěkné příhody si ráda zavzpomínám a vy všichni určitě taky. Proto kdyţ můţete tančete, a kdo můţete, tak zpívejte. To nás ještě drţí při radosti! (E. B.)

20 Seniorský zpravodaj Jak jsem začala létat Narodila jsem se v dělnické rodině v kolonii v Mariánských Horách. Byli jsme chudobní. Měla jsem velmi hodnou a obětavou maminku. Byla jsem horší neţ kluk. Lezla jsem na stromy, přes ploty a přišla jsem domů špinavá v potrhaném oblečení. Sestra Štěpánka byla starší o 7 roků, jak já jsem byla divoká a neposlušná, ona byla klidná, tichá a hodná. Kdyţ jsem povyrostla, chodila jsem ráda cvičit a v atletice jsem běhala sprinty, čtvrtku a skákala do dálky. Bylo mi 13 let, kdyţ začala druhá světová válka. Byl nedostatek jídla, všechno bylo v omezeném mnoţství na lístky (na příděl). Samé zákazy, omezování a strach z Němců. Mnohé střední a vysoké školy byly zavřeny. I kdyţ jsem se dobře učila, měla jsem vizuální paměť, nemohla jsem z finančních důvodů rodiny jít studovat. ASO Ander a syn Olomouc byl od té doby mým zaměstnavatelem. Nastoupila jsem tam do učení a pracovala do mých 70ti let. Moţnosti ke sportování bylo málo, takţe kromě atletiky, jsem hrála košíkovou. Za války byl v ASO ředitelem Němec Laumann. Musím říci, ţe mnoho zaměstnanců zachránil před gestapem. Nejhorší byl gestapák Černý Willy, který byl po válce popraven. A 30. dubna 1945 se rozjasnilo. Byli jsme osvobozeni. Do Ostravy přijel z Olomouce šéf Josef - majitel ASO, nejstarší z pěti bratrů. Na kaţdé schůzi s ním jsme dostali čokoládu, chlebíček nebo ovoce. A co bylo radostnější - 2x týdně po uzávěrce prodejní doby jsme si mohli nakoupit a na zboţí jsme dostali 20% slevu. A na Vánoce šunku, kompoty a z UNRA (to byla po válce pomoc z Ameriky) kakao, čokolády a jiné věci, včetně nylonových punčocháčů. Moje kamarádka Blanka přišla s nápadem, přihlásit se do aeroklubu. A tak jsem začala létat. Byl to dvoumístný americký Piper a o rok později náš Biker. Bylo nás celkem kluků a my dvě s Blankou. Musím říct, ţe jsme byly v praxi lepší neţ kluci, rozváţnější a klidnější. Vstávala jsem ráno v půl 4, na letišti v Hrabůvce jsem byla v 5 hodin. Tam uţ byl pan Reţný, skvělý člověk, který v hangáru připravil letadla. Po absolvování potřebných hodin jsme byli všichni na leteckém dnu v Ostravě dekorováni generálem Majerem z ministerstva dopravy. Mám číslo 426. Pak uţ jsem mohla létat vyhlídkové lety s pasaţéry. Redaktor Beránek napsal o nás článek, který nezůstal bez odezvy. Řady ctitelů a obdivovatelů se střídaly u pokladny, kde jsem pracovala. Ale co bylo nejradostnější - to, kdyţ přijel z Olomouce šéf Josef. Dostaly jsme kaţdá ,- Kč. Nemusely jsme podle dohody splácet 5.000,- Kč, které jsme si na kurz létání půjčily od dodavatele uzenin - pana Lhotského. Půjčku jsme vyrovnaly a kaţdé zůstalo 5.000,- Kč. Dala jsem je rodičům, protoţe jsem si uţ v ASO vydělávala. Kdyţ jsem letěla nad kolonií v Mar. Horách, viděla jsem maminku s otcem a sousedy, jak mi mávají. Radost z létání skončila v únoru 1948 po nástupu komunistů. Několika klukům se podařilo uletět do Rakouska. Pro nás ostatní platil zákaz. (Z. F.)

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více