LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ"

Transkript

1 LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Městská televize Příbor slaví úspěch! MGR. IRENA NEDOMOVÁ A ODBOR INFORMATIKY, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU skončil sedmý ročník soutěže městských televizí České a Slovenské republiky KAFKA 2003, která probíhala v kinosále v Kopřivnici. Šlo o přehlídku česko slovenskou a i přesto, že ze Slovenska přijela jedna třetina účastníků, získali slovenští soutěžící polovinu z udělovaných cen. Třetí místo v kategorii PUBLICISTIKA získali Irena a Pavel Nedomovi z firmy DUYVIS Video, kteří připravují program městské televize Příbor, za snímek o Sigmundu Freudovi. Upřímně gratulujeme ke krásnému umístění a věříme, že se jim bude dařit i nadále. Svou oceněnou prací seznamují veřejnost také s městem, kde se narodil světoznámý zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a tak je naše radost o to větší. Podrobnosti přehlídky popsala čtenářům Měsíčníku paní Irena Nedomová. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet studií 32. Televizní štáby velikostí od dvou až po 10 a více pracovníků přihlásily do soutěže celkem 90 příspěvků. Z České republiky se sjelo do Kopřivnice 20 štábů a ze Slovenska 12. Zastoupení zde měla studia z Liberce, Hradce Králové, České Třebové, Ostrova, Čelákovic, Kopřivnice, Přerova, Třince, Bohumína, Frýdlantu n. O., Mohelnice, Ostravy, Nového Jičína, Studénky, Martina, Senice, Komárna, Bratislavy, Handlové a další. PRSTY ALENA TANNENBERGOVÁ Roztáhnu prsty ruka se chvěje Pět očí bleskově zaostří obraz Palec ucho Ukazovák čelo Prostředník oko Prsteník nos Malíček rty Dlaň hoří Mozek vidí Srdce buší Tělem proběhne touha když slepota má deset očí Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích Publicistika, Zpravodajství, Dokument a Reklama. Pro porotu to znamenalo zhlédnout v kinosále Kulturního domu Kopřivnice 11 hodin záznamu. Porota složená z odborníků si po celou dobu promítání dělala pečlivé poznámky. K příspěvkům se porotci vyjadřovali vždy po zhlédnutí určité série snímků. Nešetřili svou kritikou zápornou a letos více než vloni i kladnou. Z tohoto pohledu je účast studií v soutěži neocenitelná. Je to jediný možný způsob, jak získat informaci od odborníků, co lze v práci městských televizí zlepšit, co naprosto změnit a co dál rozvíjet. Pro slabší povahy je to i překonání sebe sama, protože ne vždy je hodnocení práce studií pro ucho tvůrce příjemné. A pokud někdo říká, že důležité je pouze se zúčastnit, nevěřte mu, každý chce mít doma Kafku. Je ovšem jasné, že to není možné, konkurence rok od roku roste a úroveň studií se vyrovnává. Porota má stále těžší práci a cen je pouze 12! Ve srovnání s počtem příspěvků minimální počet. Po roční přestávce se této soutěže účastnilo i naše studio DUYVIS VIDEO, které připravuje program pro diváky městské televize v Příboře. Přihlásili jsme se do třech kategorií neobsadili jsme Reklamu a diváckou soutěž Kafka s úsměvem. V kategorii Zpravodajství (max. délka 4 minuty) jsme soutěžili se zprávou Termonosiče v Diakonii a Podzemní chodby. Vzhledem k časové tísni na hodnocení tohoto snímku nedošlo. Do kategorie Dokument jsme zaslali Cirkus Jo-Joo. Snímek se porotě velmi líbil byla dodržena všechna pravidla dokumentu, byla z něho cítit atmosféra cirkusu, pořad se prostě vydařil. Cenu jsme ale v konkurenci 25 příspěvků (nejsilněji obsazená kategorie) nezískali. 1. místo si odvezl do Ostrova tvůrce vynikajícího snímku o poutním místě u Karlových Var. Tento pořad byl pro nás snad největším zážitkem z celé přehlídky. Do kategorie Publicistika (s 20 přihlášenými příspěvky) jsme zařadili reportáž S. Freud a jeho rodný domek. A třetí místo bylo naše! Před námi skončil Dolný Kubín (vysílá pro diváků) a Martin (neuvedl počet diváků). Slovenská studia byla na soutěži Kafka stejně jako vloni i letos velmi úspěšná. Z Kopřivnice si odvezla rovnou polovinu cen z dvanácti a polovinu čestných uznání z šesti. Z moravských studií získal cenu pouze Příbor (3. místo v Publicistice) a Bohumín (2. místo v Reklamě a 3. ve Zpravodajství). Pro zajímavost uvádíme také složení poroty: Doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc. (vyučující mluvenou řeč na DAMU Praha), PhDr. Lenka Poláková (šéfredaktor ČT Ostrava), PhDr. Stanislava Benická (šéfredaktorka zpravodajství rádia Twist, Bratislava), PhDr. Martin Lokšík (Rozhlas. a televizní laboratoř IKSŽ, UK Praha), Mgr. Robert Tamchyna (redaktor Českého rozhlasu 2, Praha), Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. (Fakulta soc. a ekon. vied UK, Bratislava).

2 Z jednání rady města ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MÚ Za uplynulé období se rada města sešla čtyřikrát, a to na své 26. schůzi, která se uskutečnila dne 30. září 2003, na své 27. schůzi, která se uskutečnila dne 2. října 2003 a na 28. schůzi RM, která musela být z důvodu širokého rozsahu rozdělena na dvě jednání, a to na den 14. října a 20. října Rada města projednala na svých schůzích mj. tyto záležitosti: Na 26. schůzi Rada města Příbora dne 30. září 2003 Projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2004 Zastupitelstvu města Příbora ke schválení předložený návrh Sociálního programu města Příbora pro období Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů Odsouhlasila možnost vstupu na pozemky města v souvislosti s prováděním stavby Rekonstrukce kanalizace na ulici Jičínská po projednání ZM schválit ve druhé změně rozpočtu města částku ve výši Kč , jako účelový příspěvek na opravu letounu MiG 15 pro Technické služby města Příbora Uložila smluvně dořešit provoz dětí a mládeže při užívání lezecké stěny (pojištění, doba provozu, údržba, rozdělení zodpovědnosti atd.) Seznámila se s návrhy řešení dalšího postupu problematiky přístavby tělocvičen ZŠ Npor. Loma, které vznikly v důsledku nedodržení termínů výstavby dodavatelem Uložila projednat na kontrolním dnu za účasti statutárních zástupců investora a dodavatele variantu č. 3., tj. pokračování ve stavbě při zpracování detailního harmonogramu pokračování výstavy, včetně penalizaci, okamžitých výpovědí apod. Projednala za přítomnosti předsedkyně komise pro občanské záležitosti problematiku této komise (pravidelná činnost, účast členů na schůzích a akcích, připravované akce apod.) ZM schválit prominutí poplatku ze vstupného slečně Pavle Ukropcové na akci rockového festivalu Pink Freud v částce Kč 6 000, na základě návrhu p. Janoty, aby se majetkoprávní úkony realizovaly nabídkou ze strany města, uložila zpracovat stanovisko odboru ve věci možnosti realizace tohoto návrhu 50 let ZUŠ v Příboře VLADISLAVA DOBIÁŠOVÁ Kde se vzalo tu se vzalo a už je tu půl století od doby, kdy k nám přišel pan Petr Hrubiš pro slíbenou velkou skříň naší babičky. K čemu? To obětaví a pro hudbu zapálení příborští hudebníci sháněli nábytek, hudební nástroje, vhodnou budovu i učitele pro nově zakládanou hudební školu. A skutečně dosáhli toho, že bylo zahájeno vyučování na hudební škole v budově po rodině továrníka Flussa na ulici Místecké. Za první republiky byla soukromá hudební škola naproti fary. Bydlel a vyučoval tam pan Rudolf Sklenovský, příborský regenschori. Tuto školu navštěvovalo hodně uchazečů o studium na místním učitelském ústavě, kde byla podmínkou hra na housle. Počáteční stav žáků nové hudební školy z 59 se rychle zvyšoval (nyní čítá asi 430 žáků). Tím rostl i učitelský sbor. Prvním ředitelem byl pan Petr Hrubiš. V roce 1958 nastoupila jako ředitelka této školy paní Blanka Javorková ( ). V roce 1961 dochází k reorganizaci hudebních škol. Jsou přejmenovány na lidové školy umění. Od roku 1966 vedl tuto školu pan Milan Macan, po něm paní Milena Krompolcová ( ) a v roce 1972 převzala vedení Lidové školy umění v Příboře, kde působila až do června V červenci 1990 byl ředitelskou funkcí pověřen pan Ludvík Demel, který předal ředitelské žezlo v prosinci 1991 nynějšímu řediteli Ivovi Lacnému. A už je tu 50leté výročí trvání školy, jemuž učitelé i bývalí žáci věnovali 11. října t. r. Den otevřených dveří. Dopoledne bylo možno prohlédnout si třídy (sály), v nichž se hraje, zpívá, tančí a tvoří výtvarné práce. Vše se tu postupem času zdokonalilo, zkrášlilo. Je to více než polovina poschodí této 300 let staré, památkově chráněné a nyní nákladně renovované budovy, jež kdysi sloužila jako piaristické gymnázium, pak učitelský ústav a nyní základní umělecká škola. Stálo by za zvážení, kolik lidí se zde učilo, kolik kapacit a umělců této příborské školy, této jediné budovy se proslavilo ve svém oboru doma i za hranicemi. Odpoledne téhož dne probíhal vzpomínkový koncert bývalých absolventů a současných učitelů školy, a to v aule příborského Masarykova gymnázia. Byl to takový hudební koktejl, kdy se střídali aktéři v počtu 1 4 ve hře na klavír, žesťové nástroje, flétny, klarinety, kytaru, nechyběly ani kytara a zpěv. Avšak co nám scházelo, byla hra na housle. Laik hltá hudbu, je v jiném světě a šeptá: Krásné. Leč ozve-li se z obecenstva během hudby hlasité bravo!, máš důkaz, že je to opravdu krásné. Snad mohu prozradit, že to byla přítomná paní PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana našeho kraje. Takže děkujeme za kus krásy, tak vzácný v dnešním světě! Závěrem si dovolím citovat některé myšlenky ze zahajovací řeči starosty města pana Milana Strakoše a závěrečného projevu místostarosty pana Bedřicha Turka. Základní umělecká škola, vedená snaživými, dobrými řediteli, dosáhla mnoha úspěchů jak v oboru hudebním, pěveckém, tanečním i výtvarném. Mnozí z jejích absolventů si dobře vedou na dalších studiích hudby a někteří již působí mimo Příbor i mimo republiku jako profesionálové. Tak reprezentují naše město s padesátiletou hudební tradicí. Na tom se podílí velkou měrou dechový orchestr mladých, který pod vedením ředitele školy, pana Iva Lacného, oslaví letos 30 let od svého založení. Přejeme hodně úspěchů! Na 27. schůzi Rada města dne 2. října 2003 Projednala Příbora MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 2

3 Představujeme vám Jméno: Pavel Sattek Věk: 60 Stav: ženatý Děti: 2 dcery Dosažené vzdělání: Tělovýchovná fakulta univerzity Komenského v Bratislavě (specializace trenérství) Povolání: důchodce Koníčky: cestování, sport, zahrádky, četba V Příboře žije: od narození 11. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodičích? Pracovitost a skromnost. 12. Vaše nejoblíbenější činnost. Sport, tomu jsem se upsal na celý život. A pak také záliby, které se týkají přírody. 13. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba. Mým oblíbeným autorem je Ernest Hemingway a jeho kniha Zelené pahorky africké. Velmi rád mám staré české filmy a komika Vlastu Buriana. Rád si zajdu na operu, operetu, poslouchám vlastně vše, jen tvrdý rock se mi nelíbí. 14. Čím jste chtěl být jako dítě? Těch oborů bylo více. Když jsem začal brát rozum, tak jsem chtěl být doktorem, potom automechanikem, až jsem se dostal k povolání trenéra. Lékařství je mi ale blízké dodnes. 15. Měl jste v dětství svůj vzor? Určitě Emila Zátopka. Neznám sportovce s lepším charakterem, který svou pílí tolik dokázal. 16. Co vás přivedlo k vašemu povolání? Řekl bych, že zdravá dětská soutěživost, která mezi námi panovala. Vyrůstal jsem v Klokočově a již od dětství jsem rád sportoval vzpíral, jezdil na kole. 17. Jaké jsou vaše vazby na Příbor? Jsem rodákem, tak dobré. Město se mi líbí i z pohledu historického. Nejen že se zde narodil Sigmund Freud, ale historické jádro města je krásné a jeho význam v minulosti byl myslím obrovský. 18. Které místo ve městě máte nejraději? Mám své místo, kterému říkám stínadla. Jsou to uličky po levé straně farního kostela Panny Marie, kde se rád procházím obzvlášť v zimních večerech. 19. Co se vám ve městě nelíbí? Nelíbí se mi nepružné jednání městského zastupitelstva. Myslím, že by se neměli držet jen svých stranických názorů, ale měli by táhnout za jeden provaz a prosazovat to, co je pro město dobré. Vadí mi také nepořádek kolem města, malé černé skládky, neudržované polní příkopy a cesty. 10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek? Velkým zážitkem je pro mne už jen to, že jsem se zde narodil. Mám rád kolektiv lidí a kamarádů, se kterými se stýkám a spolupracuji. Dobře se mi však vzpomíná na festival dechových hudeb, který uváděl pan Josef Zíma. Měl jsem možnost setkat se se známými umělci, kteří tam také vystupovali. Popovídat si s nimi a dozvědět se něco o zákulisí a přípravě takovýchto vystoupení. 11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch? Výchovu reprezentantů. A nebylo jich málo. Za všechny mohu jmenovat pana Limberka a bratry Bolomovy, ti dosáhli i na medaile na nejvyšších světových soutěžích. Trenéra reprezentace juniorů jsem dělal šest let. 12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra? Prohra ne, ale spíše zklamání a rozčarování z lidské hlouposti a závisti. 13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným? Neměnil bych. Práce s dětmi a mládeží, je to nejlepší co může být. 14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat? Aby byli všichni zdraví a měli pevné nervy. A hlavně rodiče, posílejte děti sportovat. Děkuji vám za rozhovor a přeji co nejvíce sportovních zážitků a pevné zdraví Ivana Šindlerová V příštím prosincovém vydání vám představíme osobu, která má k vánočním svátkům velmi blízko. Nechejte se překvapit! záležitost aktuálního stavu na stavbě přístavby tělocvičen při ZŠ Npor. Loma Byla seznámena s výsledkem jednání mezi zástupci města Příbora a stavební firmou Stavitelství OTO ze dne 2. října 2003 ve věci chystaného dodatku č. 2 ke smlouvě Schválila návrh dodatku č. 2 smlouvy, který řeší vstup investora na stavbu v případě nedodržení smluvního termínu dokončení stavby pokračovat na základě doporučení odboru ÚP, MPR a realizace a ekonomických rozborů v realizaci elektrootopu dle původní dokumentace ZM případné zvýšení provozních nákladů v souvislosti s elektrickým vytápěním řešit formou dlouhodobého smluvního vztahu mezi městem a ZUŠ Příbor formou příspěvku města na provoz Vzala na vědomí dopis ředitele Domova důchodců Příbor ve věci prověření převodu zřizovatelské funkce tohoto zařízení na město Příbor Požádala ředitele Domova důchodců Příbor, aby před projednáním v RM byla jeho žádost doplněna o ekonomické údaje provozu a posouzení současného a navrhovaného stavu Na 28. schůzi Rada města Příbora dne 14. října 2003 v I. části ZM schválit OZV č. 5/2003, kterou se ruší OZV č. 5/2001, o místních poplatcích Schválila možnost umístění dřevěných montovaných chatek o celkové ploše cca 600 m 2 na městském koupališti na náklady nájemce ZM zrušit usnesení 6. zasedání zastupitelstva města ze dne , bod 6. Majetkoprávní záležitosti mat. 016/8/2 Zastupitelstvo města schválilo odprodej nemovitosti části parc. č trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2, k. ú. Příbor, za smluvní cenu ve výši 156 Kč/m 2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí panu Ing. Milanu Dobečkovi, bytem Příbor, Jičínská 168 z důvodu jeho nezájmu o koupi nemovitosti Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků DS Příbor k zápisy z komisí a výborů po projednání ZM schválit 2. změnu rozpočtu města Příbor na rok 2003 po zapracování projednaných úprav (zvýšení příspěvku pro DDM Příbor, přerozdělení částky 40 tis. Kč z kapitoly životního prostředí mezi OZO Ostrava a TS Příbor) Projednala předložený materiál k provozování městského kina v Příboře ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s navrženými úpravami MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 3

4 ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí s navrženými úpravami ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný VHP předložit ZM návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 10/98 o provozování výherních hracích přístrojů k projednání Na 28. schůzi Rada města Příbora dne 20. října 2003 II. část ZM přijmout příspěvek ve výši Kč , od Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji ZM zmocnit v souladu s 41 zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostu města Ing. Milana Strakoše k podpisu smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem ve věci přijetí příspěvku na rozvoj informačního centra ZM schválit návrh smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem o poskytování dat informačním centrem Moravskoslezskému kraji Vzala na vědomí ústní zprávu starosty města o kontrole plnění programu rozvoje bydlení města Příbora stav pohledávek města Příbora k před odepsáním pohledávek seznámit ZM s aktuálním seznamem dlužníků včetně návrhu na odpisy pohledávek po projednání ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb a za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí v předloženém znění Vzala na vědomí dopis společnosti TEDOM ENERGO s. r. o. Třebíč ve věci návrhu na úpravu nájemní smlouvy ke kotelně Příbor Benátky Uložila přizvat na další zasedání RM zástupce společnosti TEDOM s. r. o. za účelem vyjasnění předložených ekonomických rozborů po projednání ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí v předloženém znění po projednání a zapracování připomínek předložit ZM ke schválení návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení a skládek a provádění výkopových prací po projednání a zapracování připomínek předložit ZM ke schválení návrh vyhlášky o místním poplatku ze psů Projednala opětovně návrh vyhlášky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že upřesnila čl. 6 odst. b) návrhu vyhlášky a doporučila takto upravenou vyhlášku ZM ke schválení Přístavba tělocvičny ZŠ Npor. Loma v Příboře IVANA ŠINDLEROVÁ Od letních měsíců tohoto roku probíhá na základní škole Npor. Loma stavební akce výše zmíněného názvu, která je velmi diskutovaná a veřejností ostře sledovaná. V tomto čísle Měsíčníku proto čtenářům ve stručnosti přiblížíme základní fakta s fotografiemi současného stavu staveniště. Tělocvičny ZŠ Npor. Loma byly vybudovány v roce V současnosti však již nevyhovují svými rozměry 20,2 x 12,2 m a 25,0 x 12,2 m pravidlům pro soutěže v basketbalu, odbíjené, házené aj. Normové rozměry dle FIBA (basketbalová organizace) pro basketbal jsou pro hřiště 15 x 28 m a pro hrací plochy 21 x 32 m. Tělocvičny využívá v rámci školní tělesné výchovy 500 žáků a v mimoškolních sportovních kroužcích více než 250 dětí a dospělých. Jedná se především o basketbalový klub BK Příbor (200 členů), oddíl atletiky, odbíjené při ZŠ atd. Město Příbor tedy vyhlásilo veřejnou zakázku, ve které došlo k výběru stavební firmy, která by měla zrealizovat projekt Ing. Petra Rosíka. V rámci provedených stavebních úprav měla být s minimálními náklady vybudována atletická běžecká dvoudráha a vybudováno zázemí pro organizování sportovních školních i mimoškolních soutěží, kulturních a společenských akcí pro děti (šatny, sanitární zařízení, prostory pro diváky, hospodářská místnost). Ve veřejné zakázce byla vybrána firma Stavitelství Ota z Ostravy. Rozpočet přístavby čítal původně cca 7 mil. Kč. Byl však sepsán dodatek smlouvy, ve kterém již není z finančních důvodů zahrnuta rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a úprava povrchu běžecké dráhy, čímž se samozřejmě rozpočet snížil. Předpokládaná doba výstavby činí 6 měsíců (dle dohody investora s dodavatelem) se začátkem v červnu, to znamená, že termín dokončení je stanoven na měsíc prosinec tohoto roku. Celý areál školy je řešen s ohledem na bezbariérový přístup občanům, proto i tato přístavba splňuje požadavky na bezbariérové komunikační prostředí. Samotná dvoupodlažní přístavba bude situována ve východní části s přístupem zvenčí a propojením na komunikační prostory školy před nářaďovnu. V 1. NP bude zřízena běžecká dvoudráha se vstupem zvenčí a schodišťovým prostorem. Bude vytvořena závodní dráha délky 50 m. Na stěnu doběhu dráhy bude umístěna měkká čalouněná nárazová vrstva, aby nedocházelo k úrazům při doběhu. Rovněž na boční stěny a sloupy u běžecké dvoudráhy ve velké tělocvičně bude provedeno obdobné opatření. V 2. NP bude umístěn prostor pro diváky (20 osob), občerstvení, hospodářská místnost a sanitární zařízení pro veřejnost. Občerstvení při sportovních soutěžích bude sloužit pouze pro prodej balených potravin a nápojů, k jejich výdeji budou použity nevratné obaly. Jedná se o přechodné, krátkodobé provozování občerstvení při jednorázových, časově vymezených akcích. Nově budou řešeny okenní otvory ve východní i západní obvodové zdi. V rámci stavebních úprav budou opraveny také stávající šatny. Realizace stavebních úprav umožní rozšířit možnosti výuky školní tělesné výchovy a částečně řeší kritické problémy s rozměry sportovních hřišť, které jsou neregulérní pro soutěžní utkání, a tím omezují činnost oddílu basketbalu, atletiky a odbíjené. Rozměry samotných tělocvičen však zůstanou nezměněny, tudíž nadále nevyhovující normovým rozměrům. Podklady pro článek poskytl odbor územního plánování, MPR a investic. 1. NP Byla seznámena se stanoviskem k návrhu rozšíření počtu míst k sezení ve smuteční síni, zpraco- Velká tělocvična Běžecká dvoudráha Šatny MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 4 Malá tělocvična

5 2. NP vané Ing. Kiszou ředitelem TS a provozovateli pohřebních služeb. Tito z provozních důvodů nedoporučují rozšířit počet míst k sezení místostarosta předložil zápis z jednání mezi zástupci města Příbora a Kopřivnice na téma hospodárnosti kompostárny Prostor pro diváky Sociální zařízení Bufet Stav stavebních prací ke dni Co je správně? LUBOMÍR LOUKOTKA Dnes krátce o užívání křestního jména a příjmení. Dost často se setkáváme s tím, že někdo při uvádění jména nějaké osoby jmenuje nejdřív příjmení a pak křestní jméno, např. Malý Josef, Novák Jan apod. Je to prohřešek proti duchu českého jazyka. V Evropě snad jen Maďaři užívají tento obrácený způsob pojmenování osoby. Nebo už jste slyšeli, že Povídky malostranské napsal Neruda Jan, že německý kancléř byl Kohl Helmut nebo že prezident USA se jmenuje Bush George? Nezní to dobře, že? A přesto možná i vy uvádíte někdy současná jména v obráceném pořadí. Dost často se to stávalo v nedávné době při vyjmenování přítomných osob, v zápisech ze schůzí apod. Někdo si myslí, že je to jedno, jak pojmenováváme. Není. Jak chcete zjistit příjmení, když vám někdo napíše nebo řekne, že dotyčný se jmenuje Zdeněk Karel. A jak se vlastně jmenuje Jakub Matěj? A podobných případů je víc. Budeme-li užívat křestní jméno jako první, jak nám to ukládá česká mluvnice, pak je to jasné. Obráceně, tj. nejdříve příjmení, je možné užít jen v abecedních seznamech, rejstřících, naučných slovnících. A proto mluvme česky: Karel Veselý, Jan Tichý atd. Z kalendáře starosty města říjen 2003 ING. MILAN STRAKOŠ Tématem měsíce října se stala především bytová problematika, spojená s možností prodeje části obecního bytového fondu. Tato problematika byla projednávána jak v bytové komisi, tak v radě města a v neposlední řadě na veřejném setkání s občany, kterého se zúčastnilo takřka 400 uživatelů obecních bytů. Město Příbor má zpracovanou koncepci rozvoje bydlení, jejiž součástí je rovněž prodej obecních bytů, bohužel však doposud nejsou stanovena pravidla prodeje, ceny bytů, nejsou určeny konkrétní byty, které město k prodeji nabídne a rovněž není stanoven časový horizont, ve kterém město byty k prodeji nabídne. Toto zároveň byly témata, o kterých se na veřejném setkání nejvíce hovořilo. V případě, že zastupitelstvo města dá bytové problematice zelenou, budou se moci uživatelé obecních bytů dovědět konkrétní údaje snad již v měsíci lednu příštího roku další jednání na téma výstavby víceúčelové haly u Masarykova gymnázia se uskutečnilo na Krajském úřadě za přítomnosti ředitele tohoto gymnázia RNDr. Jiřího Mati a zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství PhDr. Jaroslavou Wenigerovou. Na tomto jednání jsem pí Wenigerovou seznámil se schváleným programem rozvoje města Příbora, jehož jedním bodem je rovněž realizace této stavby v tomto volebním období. Ihned po této schůzce byl na krajský úřad odeslán dopis, ve kterém jsou naznačeny konkrétní kroky a možnost spoluúčasti města při stavbě haly. Nechtěl bych to zakřiknout, ale zdá se, že krajský úřad bude výstavbě haly maximálně nápomocný. společné setkání s občany města na téma Sport, kultura, cestovní ruch proběhlo ve večerních hodinách v sále piaristického gymnázia. Setkání se zúčastnili především členové TJ Příbor a také někteří další občané, kteří se zajímali především o propagaci města v souvislosti se S. Freudem. Hlavním tématem byl nedostatek finančních prostředků na provoz tělovýchovných zařízení. Bylo diskutováno MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 5

6 o možnosti převodu majetku tělovýchovných jednot na město, které by se zároveň stalo provozovatelem těchto zařízení. Konkrétní záměr snad předloží TJ Příbor v příštích měsících oslavovala 99. narozeniny nejstarší občanka města, paní Anežky Peterková, která bydlí na Hájově. Společně s předsedkyní komise pro občanské záležitosti pí Klaudovou, předsedou osadního výboru na Hájově p. Matulou a dalšími, jsme oslavenkyni popřáli pevné zdraví do dalších let účast na dalším zasedání bytové komise, která měla na programu otázku prodeje bytů, předávání a přebírání bytů, zabývala se dlužníky apod návštěva Brna spojená s prohlídkou výstavy INVEX. Na výstavišti bylo jednáno s firmou Digis Ostrava o dalším rozšíření komplexního informačního systému na městském úřadě účast na finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR v Praze. Tématem konference byla změna daňových zákonů a jejich dopadů na obce účast spojená s krátkým projevem na oslavách 50 let od založení Základní umělecké školy v Příboře. Mezi nejvýznamnější hosty, kteří přijali pozvání ředitele školy pana Ivo Lacného, patřila zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pí Jaroslava Wenigerová zasedání mediální komise rady města. Hlavní část schůzky byla věnována možnosti rozšíření obrazového vysílání městské televize. Vzhledem ke zvýšeným finančním prostředkům na rozšíření vysílání komise zatím v této věci neučinila závěr jednání s ředitelem Masarykova gymnázia na téma Univerzita třetího věku. Pro starší spoluobčany bude možnost dalšího studia umožněna již od měsíce ledna příštího roku. Konkrétní informace jsou k dispozici v tomto Měsíčníku natáčení pro televizi Polar na téma Freud a Příbor setkání s občany města na téma Privatizace a prodej obecního bytového fondu účast na semináři, který organizoval krajský úřad. Účelem semináře bylo seznámit přítomné s možností využívání fondů Evropské unie. večer téhož dne se sešli členové zastupitelstva na pracovním setkání. Na tomto setkání byli seznámeni s ná- Výzva občanům Třetí změna územního plánu města Příbora ING. JAROSLAV ŠIMÍČEK, VEDOUCÍ ODBORU ÚP, ROZVOJE A MPR Dne schválilo Zastupitelstvo města Příbora v souladu s 31 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zahájení prací na 3. změně Územního plánu sídelního útvaru Příbor. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem o změnu funkčního využití jimi vlastněných pozemků na katastrálních územích Příbor, Klokočov, Hájov a Prchalov, aby své podněty zaslali v písemné nebo elektronické podobě na Městský úřad v Příboře, odbor územního plánování, rozvoje a městské památkové rezervace, který následně zabezpečí jejich veřejnoprávního projednání v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. K žádostem lze využít předtištěné formuláře, které budou k dispozici na informačním centru MěÚ v Příboře, odboru ÚP,rozvoje a MPR MěÚ v Příboře a rovněž na internetové adrese města Příbora Konečný termín pro podání žádostí se stanovuje k Bližší informace lze získat na odboru ÚP, rozvoje a MPR MěÚ v Příboře, popřípadě telefonicky na čísle kl. 28 nebo Nepřehlédněte MILADA PODOLSKÁ Zajistěte si vstupenky na připravovaná představení! Ke konci roku jsme připravili pestrou škálu kulturních zážitků. Začínáme koncertem vážné hudby v podání Ensemble Martinů dne v v refektáři muzea v Příboře (vstupenky se budou prodávat na místě před koncertem). Jedním z vrcholů sezony bude vystoupení chlapeckého sboru BONI PUERI (známého ze společných představení s Lucií Bílou) 30. listopadu 2003 v v Katolickém domě. Na tento koncert budou místenkové vstupenky v předprodeji od v městském informačním centru. Cena vstupenky 100 Kč. Následuje koncert populární Yvetty Simonové spolu s Milanem Dvořákem a V. Linhartem v pořadu Když purpura voní v neděli v rovněž v Katolickém domě (70 Kč). I na tento koncert bude možno koupit místenkové vstupenky od v MIC. Ve stejný den zahajuje předprodej vstupenek i na představení Don Quijote de la Ancha, v hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem (70 Kč). Cestou humoru přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J. A. Komenského. Představení můžete navštívit v Katolickém domě v hodin. Informace na městském informačním centru, náměstí S. Freuda 19, Příbor, telefon Chcete poznat více z historie Příbora a využít možnosti, stát se spolupracovníkem městského informačního centra? Jestli vám v zimních měsících zbývá čas a rádi byste jej věnovali rozšíření svých znalostí o Příboře, případně zahájili spolupráci s městským informačním centrem při provázení návštěvníků našeho města, máte nyní příležitost. V měsících lednu a únoru 2004 proběhne teoretický i praktický kurz o historii a místopisu města, který je určen zájemcům o spolupráci s městským informačním centrem, které bude v turistické sezoně nabízet návštěvníkům novou službu doprovod po Příboře s výkladem. Něco jako když si představíte prohlídku hradu. Nepředpokládáme, že by zájem o tuto službu byl masový, bude se pravděpodobně jednat o občasnou záležitost, ale osobní přístup k turistům může v propagaci a návštěvnosti Příbora znamenat významný posun. Připravovaného kurzu se pochopitelně mohou zúčastnit i ti, kteří své znalosti takto využívat nebudou. Bezplatný kurz bude mít 7 lekcí po 2 hodinách, které budou tématicky zaměřeny na historii, místopis a osobnosti Příbora. Odborným garantem výuky bude pan L. Loukotka. Zájemci se mohou nahlásit osobně v městském informačním centru, písemně na adrese MÚ Příbor MIC, náměstí S. Freuda 19, Příbor, na telefonu nebo na elektronické adrese do Mikulášové, čerti, andělé sejděme se na náměstí Je sice ještě trošku brzy na starosti s kostýmy na Mikuláše, ale letos by si všichni měli dát obzvlášť záležet, aby vypadali vznešeně, něžně, hrůzostrašně. Mohou se totiž stát nejkrásnější trojicí mikulášského podvečera. Zveme vás na v na příborské náměstí, kde proběhne módní přehlídka vašich kostýmů a ti nejkrásnější jistě něco vyhrají. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 6

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více