LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ"

Transkript

1 LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Městská televize Příbor slaví úspěch! MGR. IRENA NEDOMOVÁ A ODBOR INFORMATIKY, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU skončil sedmý ročník soutěže městských televizí České a Slovenské republiky KAFKA 2003, která probíhala v kinosále v Kopřivnici. Šlo o přehlídku česko slovenskou a i přesto, že ze Slovenska přijela jedna třetina účastníků, získali slovenští soutěžící polovinu z udělovaných cen. Třetí místo v kategorii PUBLICISTIKA získali Irena a Pavel Nedomovi z firmy DUYVIS Video, kteří připravují program městské televize Příbor, za snímek o Sigmundu Freudovi. Upřímně gratulujeme ke krásnému umístění a věříme, že se jim bude dařit i nadále. Svou oceněnou prací seznamují veřejnost také s městem, kde se narodil světoznámý zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a tak je naše radost o to větší. Podrobnosti přehlídky popsala čtenářům Měsíčníku paní Irena Nedomová. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet studií 32. Televizní štáby velikostí od dvou až po 10 a více pracovníků přihlásily do soutěže celkem 90 příspěvků. Z České republiky se sjelo do Kopřivnice 20 štábů a ze Slovenska 12. Zastoupení zde měla studia z Liberce, Hradce Králové, České Třebové, Ostrova, Čelákovic, Kopřivnice, Přerova, Třince, Bohumína, Frýdlantu n. O., Mohelnice, Ostravy, Nového Jičína, Studénky, Martina, Senice, Komárna, Bratislavy, Handlové a další. PRSTY ALENA TANNENBERGOVÁ Roztáhnu prsty ruka se chvěje Pět očí bleskově zaostří obraz Palec ucho Ukazovák čelo Prostředník oko Prsteník nos Malíček rty Dlaň hoří Mozek vidí Srdce buší Tělem proběhne touha když slepota má deset očí Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích Publicistika, Zpravodajství, Dokument a Reklama. Pro porotu to znamenalo zhlédnout v kinosále Kulturního domu Kopřivnice 11 hodin záznamu. Porota složená z odborníků si po celou dobu promítání dělala pečlivé poznámky. K příspěvkům se porotci vyjadřovali vždy po zhlédnutí určité série snímků. Nešetřili svou kritikou zápornou a letos více než vloni i kladnou. Z tohoto pohledu je účast studií v soutěži neocenitelná. Je to jediný možný způsob, jak získat informaci od odborníků, co lze v práci městských televizí zlepšit, co naprosto změnit a co dál rozvíjet. Pro slabší povahy je to i překonání sebe sama, protože ne vždy je hodnocení práce studií pro ucho tvůrce příjemné. A pokud někdo říká, že důležité je pouze se zúčastnit, nevěřte mu, každý chce mít doma Kafku. Je ovšem jasné, že to není možné, konkurence rok od roku roste a úroveň studií se vyrovnává. Porota má stále těžší práci a cen je pouze 12! Ve srovnání s počtem příspěvků minimální počet. Po roční přestávce se této soutěže účastnilo i naše studio DUYVIS VIDEO, které připravuje program pro diváky městské televize v Příboře. Přihlásili jsme se do třech kategorií neobsadili jsme Reklamu a diváckou soutěž Kafka s úsměvem. V kategorii Zpravodajství (max. délka 4 minuty) jsme soutěžili se zprávou Termonosiče v Diakonii a Podzemní chodby. Vzhledem k časové tísni na hodnocení tohoto snímku nedošlo. Do kategorie Dokument jsme zaslali Cirkus Jo-Joo. Snímek se porotě velmi líbil byla dodržena všechna pravidla dokumentu, byla z něho cítit atmosféra cirkusu, pořad se prostě vydařil. Cenu jsme ale v konkurenci 25 příspěvků (nejsilněji obsazená kategorie) nezískali. 1. místo si odvezl do Ostrova tvůrce vynikajícího snímku o poutním místě u Karlových Var. Tento pořad byl pro nás snad největším zážitkem z celé přehlídky. Do kategorie Publicistika (s 20 přihlášenými příspěvky) jsme zařadili reportáž S. Freud a jeho rodný domek. A třetí místo bylo naše! Před námi skončil Dolný Kubín (vysílá pro diváků) a Martin (neuvedl počet diváků). Slovenská studia byla na soutěži Kafka stejně jako vloni i letos velmi úspěšná. Z Kopřivnice si odvezla rovnou polovinu cen z dvanácti a polovinu čestných uznání z šesti. Z moravských studií získal cenu pouze Příbor (3. místo v Publicistice) a Bohumín (2. místo v Reklamě a 3. ve Zpravodajství). Pro zajímavost uvádíme také složení poroty: Doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc. (vyučující mluvenou řeč na DAMU Praha), PhDr. Lenka Poláková (šéfredaktor ČT Ostrava), PhDr. Stanislava Benická (šéfredaktorka zpravodajství rádia Twist, Bratislava), PhDr. Martin Lokšík (Rozhlas. a televizní laboratoř IKSŽ, UK Praha), Mgr. Robert Tamchyna (redaktor Českého rozhlasu 2, Praha), Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. (Fakulta soc. a ekon. vied UK, Bratislava).

2 Z jednání rady města ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MÚ Za uplynulé období se rada města sešla čtyřikrát, a to na své 26. schůzi, která se uskutečnila dne 30. září 2003, na své 27. schůzi, která se uskutečnila dne 2. října 2003 a na 28. schůzi RM, která musela být z důvodu širokého rozsahu rozdělena na dvě jednání, a to na den 14. října a 20. října Rada města projednala na svých schůzích mj. tyto záležitosti: Na 26. schůzi Rada města Příbora dne 30. září 2003 Projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2004 Zastupitelstvu města Příbora ke schválení předložený návrh Sociálního programu města Příbora pro období Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů Odsouhlasila možnost vstupu na pozemky města v souvislosti s prováděním stavby Rekonstrukce kanalizace na ulici Jičínská po projednání ZM schválit ve druhé změně rozpočtu města částku ve výši Kč , jako účelový příspěvek na opravu letounu MiG 15 pro Technické služby města Příbora Uložila smluvně dořešit provoz dětí a mládeže při užívání lezecké stěny (pojištění, doba provozu, údržba, rozdělení zodpovědnosti atd.) Seznámila se s návrhy řešení dalšího postupu problematiky přístavby tělocvičen ZŠ Npor. Loma, které vznikly v důsledku nedodržení termínů výstavby dodavatelem Uložila projednat na kontrolním dnu za účasti statutárních zástupců investora a dodavatele variantu č. 3., tj. pokračování ve stavbě při zpracování detailního harmonogramu pokračování výstavy, včetně penalizaci, okamžitých výpovědí apod. Projednala za přítomnosti předsedkyně komise pro občanské záležitosti problematiku této komise (pravidelná činnost, účast členů na schůzích a akcích, připravované akce apod.) ZM schválit prominutí poplatku ze vstupného slečně Pavle Ukropcové na akci rockového festivalu Pink Freud v částce Kč 6 000, na základě návrhu p. Janoty, aby se majetkoprávní úkony realizovaly nabídkou ze strany města, uložila zpracovat stanovisko odboru ve věci možnosti realizace tohoto návrhu 50 let ZUŠ v Příboře VLADISLAVA DOBIÁŠOVÁ Kde se vzalo tu se vzalo a už je tu půl století od doby, kdy k nám přišel pan Petr Hrubiš pro slíbenou velkou skříň naší babičky. K čemu? To obětaví a pro hudbu zapálení příborští hudebníci sháněli nábytek, hudební nástroje, vhodnou budovu i učitele pro nově zakládanou hudební školu. A skutečně dosáhli toho, že bylo zahájeno vyučování na hudební škole v budově po rodině továrníka Flussa na ulici Místecké. Za první republiky byla soukromá hudební škola naproti fary. Bydlel a vyučoval tam pan Rudolf Sklenovský, příborský regenschori. Tuto školu navštěvovalo hodně uchazečů o studium na místním učitelském ústavě, kde byla podmínkou hra na housle. Počáteční stav žáků nové hudební školy z 59 se rychle zvyšoval (nyní čítá asi 430 žáků). Tím rostl i učitelský sbor. Prvním ředitelem byl pan Petr Hrubiš. V roce 1958 nastoupila jako ředitelka této školy paní Blanka Javorková ( ). V roce 1961 dochází k reorganizaci hudebních škol. Jsou přejmenovány na lidové školy umění. Od roku 1966 vedl tuto školu pan Milan Macan, po něm paní Milena Krompolcová ( ) a v roce 1972 převzala vedení Lidové školy umění v Příboře, kde působila až do června V červenci 1990 byl ředitelskou funkcí pověřen pan Ludvík Demel, který předal ředitelské žezlo v prosinci 1991 nynějšímu řediteli Ivovi Lacnému. A už je tu 50leté výročí trvání školy, jemuž učitelé i bývalí žáci věnovali 11. října t. r. Den otevřených dveří. Dopoledne bylo možno prohlédnout si třídy (sály), v nichž se hraje, zpívá, tančí a tvoří výtvarné práce. Vše se tu postupem času zdokonalilo, zkrášlilo. Je to více než polovina poschodí této 300 let staré, památkově chráněné a nyní nákladně renovované budovy, jež kdysi sloužila jako piaristické gymnázium, pak učitelský ústav a nyní základní umělecká škola. Stálo by za zvážení, kolik lidí se zde učilo, kolik kapacit a umělců této příborské školy, této jediné budovy se proslavilo ve svém oboru doma i za hranicemi. Odpoledne téhož dne probíhal vzpomínkový koncert bývalých absolventů a současných učitelů školy, a to v aule příborského Masarykova gymnázia. Byl to takový hudební koktejl, kdy se střídali aktéři v počtu 1 4 ve hře na klavír, žesťové nástroje, flétny, klarinety, kytaru, nechyběly ani kytara a zpěv. Avšak co nám scházelo, byla hra na housle. Laik hltá hudbu, je v jiném světě a šeptá: Krásné. Leč ozve-li se z obecenstva během hudby hlasité bravo!, máš důkaz, že je to opravdu krásné. Snad mohu prozradit, že to byla přítomná paní PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana našeho kraje. Takže děkujeme za kus krásy, tak vzácný v dnešním světě! Závěrem si dovolím citovat některé myšlenky ze zahajovací řeči starosty města pana Milana Strakoše a závěrečného projevu místostarosty pana Bedřicha Turka. Základní umělecká škola, vedená snaživými, dobrými řediteli, dosáhla mnoha úspěchů jak v oboru hudebním, pěveckém, tanečním i výtvarném. Mnozí z jejích absolventů si dobře vedou na dalších studiích hudby a někteří již působí mimo Příbor i mimo republiku jako profesionálové. Tak reprezentují naše město s padesátiletou hudební tradicí. Na tom se podílí velkou měrou dechový orchestr mladých, který pod vedením ředitele školy, pana Iva Lacného, oslaví letos 30 let od svého založení. Přejeme hodně úspěchů! Na 27. schůzi Rada města dne 2. října 2003 Projednala Příbora MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 2

3 Představujeme vám Jméno: Pavel Sattek Věk: 60 Stav: ženatý Děti: 2 dcery Dosažené vzdělání: Tělovýchovná fakulta univerzity Komenského v Bratislavě (specializace trenérství) Povolání: důchodce Koníčky: cestování, sport, zahrádky, četba V Příboře žije: od narození 11. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodičích? Pracovitost a skromnost. 12. Vaše nejoblíbenější činnost. Sport, tomu jsem se upsal na celý život. A pak také záliby, které se týkají přírody. 13. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba. Mým oblíbeným autorem je Ernest Hemingway a jeho kniha Zelené pahorky africké. Velmi rád mám staré české filmy a komika Vlastu Buriana. Rád si zajdu na operu, operetu, poslouchám vlastně vše, jen tvrdý rock se mi nelíbí. 14. Čím jste chtěl být jako dítě? Těch oborů bylo více. Když jsem začal brát rozum, tak jsem chtěl být doktorem, potom automechanikem, až jsem se dostal k povolání trenéra. Lékařství je mi ale blízké dodnes. 15. Měl jste v dětství svůj vzor? Určitě Emila Zátopka. Neznám sportovce s lepším charakterem, který svou pílí tolik dokázal. 16. Co vás přivedlo k vašemu povolání? Řekl bych, že zdravá dětská soutěživost, která mezi námi panovala. Vyrůstal jsem v Klokočově a již od dětství jsem rád sportoval vzpíral, jezdil na kole. 17. Jaké jsou vaše vazby na Příbor? Jsem rodákem, tak dobré. Město se mi líbí i z pohledu historického. Nejen že se zde narodil Sigmund Freud, ale historické jádro města je krásné a jeho význam v minulosti byl myslím obrovský. 18. Které místo ve městě máte nejraději? Mám své místo, kterému říkám stínadla. Jsou to uličky po levé straně farního kostela Panny Marie, kde se rád procházím obzvlášť v zimních večerech. 19. Co se vám ve městě nelíbí? Nelíbí se mi nepružné jednání městského zastupitelstva. Myslím, že by se neměli držet jen svých stranických názorů, ale měli by táhnout za jeden provaz a prosazovat to, co je pro město dobré. Vadí mi také nepořádek kolem města, malé černé skládky, neudržované polní příkopy a cesty. 10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek? Velkým zážitkem je pro mne už jen to, že jsem se zde narodil. Mám rád kolektiv lidí a kamarádů, se kterými se stýkám a spolupracuji. Dobře se mi však vzpomíná na festival dechových hudeb, který uváděl pan Josef Zíma. Měl jsem možnost setkat se se známými umělci, kteří tam také vystupovali. Popovídat si s nimi a dozvědět se něco o zákulisí a přípravě takovýchto vystoupení. 11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch? Výchovu reprezentantů. A nebylo jich málo. Za všechny mohu jmenovat pana Limberka a bratry Bolomovy, ti dosáhli i na medaile na nejvyšších světových soutěžích. Trenéra reprezentace juniorů jsem dělal šest let. 12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra? Prohra ne, ale spíše zklamání a rozčarování z lidské hlouposti a závisti. 13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným? Neměnil bych. Práce s dětmi a mládeží, je to nejlepší co může být. 14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat? Aby byli všichni zdraví a měli pevné nervy. A hlavně rodiče, posílejte děti sportovat. Děkuji vám za rozhovor a přeji co nejvíce sportovních zážitků a pevné zdraví Ivana Šindlerová V příštím prosincovém vydání vám představíme osobu, která má k vánočním svátkům velmi blízko. Nechejte se překvapit! záležitost aktuálního stavu na stavbě přístavby tělocvičen při ZŠ Npor. Loma Byla seznámena s výsledkem jednání mezi zástupci města Příbora a stavební firmou Stavitelství OTO ze dne 2. října 2003 ve věci chystaného dodatku č. 2 ke smlouvě Schválila návrh dodatku č. 2 smlouvy, který řeší vstup investora na stavbu v případě nedodržení smluvního termínu dokončení stavby pokračovat na základě doporučení odboru ÚP, MPR a realizace a ekonomických rozborů v realizaci elektrootopu dle původní dokumentace ZM případné zvýšení provozních nákladů v souvislosti s elektrickým vytápěním řešit formou dlouhodobého smluvního vztahu mezi městem a ZUŠ Příbor formou příspěvku města na provoz Vzala na vědomí dopis ředitele Domova důchodců Příbor ve věci prověření převodu zřizovatelské funkce tohoto zařízení na město Příbor Požádala ředitele Domova důchodců Příbor, aby před projednáním v RM byla jeho žádost doplněna o ekonomické údaje provozu a posouzení současného a navrhovaného stavu Na 28. schůzi Rada města Příbora dne 14. října 2003 v I. části ZM schválit OZV č. 5/2003, kterou se ruší OZV č. 5/2001, o místních poplatcích Schválila možnost umístění dřevěných montovaných chatek o celkové ploše cca 600 m 2 na městském koupališti na náklady nájemce ZM zrušit usnesení 6. zasedání zastupitelstva města ze dne , bod 6. Majetkoprávní záležitosti mat. 016/8/2 Zastupitelstvo města schválilo odprodej nemovitosti části parc. č trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2, k. ú. Příbor, za smluvní cenu ve výši 156 Kč/m 2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí panu Ing. Milanu Dobečkovi, bytem Příbor, Jičínská 168 z důvodu jeho nezájmu o koupi nemovitosti Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků DS Příbor k zápisy z komisí a výborů po projednání ZM schválit 2. změnu rozpočtu města Příbor na rok 2003 po zapracování projednaných úprav (zvýšení příspěvku pro DDM Příbor, přerozdělení částky 40 tis. Kč z kapitoly životního prostředí mezi OZO Ostrava a TS Příbor) Projednala předložený materiál k provozování městského kina v Příboře ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s navrženými úpravami MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 3

4 ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí s navrženými úpravami ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný VHP předložit ZM návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 10/98 o provozování výherních hracích přístrojů k projednání Na 28. schůzi Rada města Příbora dne 20. října 2003 II. část ZM přijmout příspěvek ve výši Kč , od Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji ZM zmocnit v souladu s 41 zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostu města Ing. Milana Strakoše k podpisu smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem ve věci přijetí příspěvku na rozvoj informačního centra ZM schválit návrh smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem o poskytování dat informačním centrem Moravskoslezskému kraji Vzala na vědomí ústní zprávu starosty města o kontrole plnění programu rozvoje bydlení města Příbora stav pohledávek města Příbora k před odepsáním pohledávek seznámit ZM s aktuálním seznamem dlužníků včetně návrhu na odpisy pohledávek po projednání ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb a za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí v předloženém znění Vzala na vědomí dopis společnosti TEDOM ENERGO s. r. o. Třebíč ve věci návrhu na úpravu nájemní smlouvy ke kotelně Příbor Benátky Uložila přizvat na další zasedání RM zástupce společnosti TEDOM s. r. o. za účelem vyjasnění předložených ekonomických rozborů po projednání ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí v předloženém znění po projednání a zapracování připomínek předložit ZM ke schválení návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení a skládek a provádění výkopových prací po projednání a zapracování připomínek předložit ZM ke schválení návrh vyhlášky o místním poplatku ze psů Projednala opětovně návrh vyhlášky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že upřesnila čl. 6 odst. b) návrhu vyhlášky a doporučila takto upravenou vyhlášku ZM ke schválení Přístavba tělocvičny ZŠ Npor. Loma v Příboře IVANA ŠINDLEROVÁ Od letních měsíců tohoto roku probíhá na základní škole Npor. Loma stavební akce výše zmíněného názvu, která je velmi diskutovaná a veřejností ostře sledovaná. V tomto čísle Měsíčníku proto čtenářům ve stručnosti přiblížíme základní fakta s fotografiemi současného stavu staveniště. Tělocvičny ZŠ Npor. Loma byly vybudovány v roce V současnosti však již nevyhovují svými rozměry 20,2 x 12,2 m a 25,0 x 12,2 m pravidlům pro soutěže v basketbalu, odbíjené, házené aj. Normové rozměry dle FIBA (basketbalová organizace) pro basketbal jsou pro hřiště 15 x 28 m a pro hrací plochy 21 x 32 m. Tělocvičny využívá v rámci školní tělesné výchovy 500 žáků a v mimoškolních sportovních kroužcích více než 250 dětí a dospělých. Jedná se především o basketbalový klub BK Příbor (200 členů), oddíl atletiky, odbíjené při ZŠ atd. Město Příbor tedy vyhlásilo veřejnou zakázku, ve které došlo k výběru stavební firmy, která by měla zrealizovat projekt Ing. Petra Rosíka. V rámci provedených stavebních úprav měla být s minimálními náklady vybudována atletická běžecká dvoudráha a vybudováno zázemí pro organizování sportovních školních i mimoškolních soutěží, kulturních a společenských akcí pro děti (šatny, sanitární zařízení, prostory pro diváky, hospodářská místnost). Ve veřejné zakázce byla vybrána firma Stavitelství Ota z Ostravy. Rozpočet přístavby čítal původně cca 7 mil. Kč. Byl však sepsán dodatek smlouvy, ve kterém již není z finančních důvodů zahrnuta rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a úprava povrchu běžecké dráhy, čímž se samozřejmě rozpočet snížil. Předpokládaná doba výstavby činí 6 měsíců (dle dohody investora s dodavatelem) se začátkem v červnu, to znamená, že termín dokončení je stanoven na měsíc prosinec tohoto roku. Celý areál školy je řešen s ohledem na bezbariérový přístup občanům, proto i tato přístavba splňuje požadavky na bezbariérové komunikační prostředí. Samotná dvoupodlažní přístavba bude situována ve východní části s přístupem zvenčí a propojením na komunikační prostory školy před nářaďovnu. V 1. NP bude zřízena běžecká dvoudráha se vstupem zvenčí a schodišťovým prostorem. Bude vytvořena závodní dráha délky 50 m. Na stěnu doběhu dráhy bude umístěna měkká čalouněná nárazová vrstva, aby nedocházelo k úrazům při doběhu. Rovněž na boční stěny a sloupy u běžecké dvoudráhy ve velké tělocvičně bude provedeno obdobné opatření. V 2. NP bude umístěn prostor pro diváky (20 osob), občerstvení, hospodářská místnost a sanitární zařízení pro veřejnost. Občerstvení při sportovních soutěžích bude sloužit pouze pro prodej balených potravin a nápojů, k jejich výdeji budou použity nevratné obaly. Jedná se o přechodné, krátkodobé provozování občerstvení při jednorázových, časově vymezených akcích. Nově budou řešeny okenní otvory ve východní i západní obvodové zdi. V rámci stavebních úprav budou opraveny také stávající šatny. Realizace stavebních úprav umožní rozšířit možnosti výuky školní tělesné výchovy a částečně řeší kritické problémy s rozměry sportovních hřišť, které jsou neregulérní pro soutěžní utkání, a tím omezují činnost oddílu basketbalu, atletiky a odbíjené. Rozměry samotných tělocvičen však zůstanou nezměněny, tudíž nadále nevyhovující normovým rozměrům. Podklady pro článek poskytl odbor územního plánování, MPR a investic. 1. NP Byla seznámena se stanoviskem k návrhu rozšíření počtu míst k sezení ve smuteční síni, zpraco- Velká tělocvična Běžecká dvoudráha Šatny MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 4 Malá tělocvična

5 2. NP vané Ing. Kiszou ředitelem TS a provozovateli pohřebních služeb. Tito z provozních důvodů nedoporučují rozšířit počet míst k sezení místostarosta předložil zápis z jednání mezi zástupci města Příbora a Kopřivnice na téma hospodárnosti kompostárny Prostor pro diváky Sociální zařízení Bufet Stav stavebních prací ke dni Co je správně? LUBOMÍR LOUKOTKA Dnes krátce o užívání křestního jména a příjmení. Dost často se setkáváme s tím, že někdo při uvádění jména nějaké osoby jmenuje nejdřív příjmení a pak křestní jméno, např. Malý Josef, Novák Jan apod. Je to prohřešek proti duchu českého jazyka. V Evropě snad jen Maďaři užívají tento obrácený způsob pojmenování osoby. Nebo už jste slyšeli, že Povídky malostranské napsal Neruda Jan, že německý kancléř byl Kohl Helmut nebo že prezident USA se jmenuje Bush George? Nezní to dobře, že? A přesto možná i vy uvádíte někdy současná jména v obráceném pořadí. Dost často se to stávalo v nedávné době při vyjmenování přítomných osob, v zápisech ze schůzí apod. Někdo si myslí, že je to jedno, jak pojmenováváme. Není. Jak chcete zjistit příjmení, když vám někdo napíše nebo řekne, že dotyčný se jmenuje Zdeněk Karel. A jak se vlastně jmenuje Jakub Matěj? A podobných případů je víc. Budeme-li užívat křestní jméno jako první, jak nám to ukládá česká mluvnice, pak je to jasné. Obráceně, tj. nejdříve příjmení, je možné užít jen v abecedních seznamech, rejstřících, naučných slovnících. A proto mluvme česky: Karel Veselý, Jan Tichý atd. Z kalendáře starosty města říjen 2003 ING. MILAN STRAKOŠ Tématem měsíce října se stala především bytová problematika, spojená s možností prodeje části obecního bytového fondu. Tato problematika byla projednávána jak v bytové komisi, tak v radě města a v neposlední řadě na veřejném setkání s občany, kterého se zúčastnilo takřka 400 uživatelů obecních bytů. Město Příbor má zpracovanou koncepci rozvoje bydlení, jejiž součástí je rovněž prodej obecních bytů, bohužel však doposud nejsou stanovena pravidla prodeje, ceny bytů, nejsou určeny konkrétní byty, které město k prodeji nabídne a rovněž není stanoven časový horizont, ve kterém město byty k prodeji nabídne. Toto zároveň byly témata, o kterých se na veřejném setkání nejvíce hovořilo. V případě, že zastupitelstvo města dá bytové problematice zelenou, budou se moci uživatelé obecních bytů dovědět konkrétní údaje snad již v měsíci lednu příštího roku další jednání na téma výstavby víceúčelové haly u Masarykova gymnázia se uskutečnilo na Krajském úřadě za přítomnosti ředitele tohoto gymnázia RNDr. Jiřího Mati a zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství PhDr. Jaroslavou Wenigerovou. Na tomto jednání jsem pí Wenigerovou seznámil se schváleným programem rozvoje města Příbora, jehož jedním bodem je rovněž realizace této stavby v tomto volebním období. Ihned po této schůzce byl na krajský úřad odeslán dopis, ve kterém jsou naznačeny konkrétní kroky a možnost spoluúčasti města při stavbě haly. Nechtěl bych to zakřiknout, ale zdá se, že krajský úřad bude výstavbě haly maximálně nápomocný. společné setkání s občany města na téma Sport, kultura, cestovní ruch proběhlo ve večerních hodinách v sále piaristického gymnázia. Setkání se zúčastnili především členové TJ Příbor a také někteří další občané, kteří se zajímali především o propagaci města v souvislosti se S. Freudem. Hlavním tématem byl nedostatek finančních prostředků na provoz tělovýchovných zařízení. Bylo diskutováno MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 5

6 o možnosti převodu majetku tělovýchovných jednot na město, které by se zároveň stalo provozovatelem těchto zařízení. Konkrétní záměr snad předloží TJ Příbor v příštích měsících oslavovala 99. narozeniny nejstarší občanka města, paní Anežky Peterková, která bydlí na Hájově. Společně s předsedkyní komise pro občanské záležitosti pí Klaudovou, předsedou osadního výboru na Hájově p. Matulou a dalšími, jsme oslavenkyni popřáli pevné zdraví do dalších let účast na dalším zasedání bytové komise, která měla na programu otázku prodeje bytů, předávání a přebírání bytů, zabývala se dlužníky apod návštěva Brna spojená s prohlídkou výstavy INVEX. Na výstavišti bylo jednáno s firmou Digis Ostrava o dalším rozšíření komplexního informačního systému na městském úřadě účast na finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR v Praze. Tématem konference byla změna daňových zákonů a jejich dopadů na obce účast spojená s krátkým projevem na oslavách 50 let od založení Základní umělecké školy v Příboře. Mezi nejvýznamnější hosty, kteří přijali pozvání ředitele školy pana Ivo Lacného, patřila zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pí Jaroslava Wenigerová zasedání mediální komise rady města. Hlavní část schůzky byla věnována možnosti rozšíření obrazového vysílání městské televize. Vzhledem ke zvýšeným finančním prostředkům na rozšíření vysílání komise zatím v této věci neučinila závěr jednání s ředitelem Masarykova gymnázia na téma Univerzita třetího věku. Pro starší spoluobčany bude možnost dalšího studia umožněna již od měsíce ledna příštího roku. Konkrétní informace jsou k dispozici v tomto Měsíčníku natáčení pro televizi Polar na téma Freud a Příbor setkání s občany města na téma Privatizace a prodej obecního bytového fondu účast na semináři, který organizoval krajský úřad. Účelem semináře bylo seznámit přítomné s možností využívání fondů Evropské unie. večer téhož dne se sešli členové zastupitelstva na pracovním setkání. Na tomto setkání byli seznámeni s ná- Výzva občanům Třetí změna územního plánu města Příbora ING. JAROSLAV ŠIMÍČEK, VEDOUCÍ ODBORU ÚP, ROZVOJE A MPR Dne schválilo Zastupitelstvo města Příbora v souladu s 31 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zahájení prací na 3. změně Územního plánu sídelního útvaru Příbor. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem o změnu funkčního využití jimi vlastněných pozemků na katastrálních územích Příbor, Klokočov, Hájov a Prchalov, aby své podněty zaslali v písemné nebo elektronické podobě na Městský úřad v Příboře, odbor územního plánování, rozvoje a městské památkové rezervace, který následně zabezpečí jejich veřejnoprávního projednání v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. K žádostem lze využít předtištěné formuláře, které budou k dispozici na informačním centru MěÚ v Příboře, odboru ÚP,rozvoje a MPR MěÚ v Příboře a rovněž na internetové adrese města Příbora Konečný termín pro podání žádostí se stanovuje k Bližší informace lze získat na odboru ÚP, rozvoje a MPR MěÚ v Příboře, popřípadě telefonicky na čísle kl. 28 nebo Nepřehlédněte MILADA PODOLSKÁ Zajistěte si vstupenky na připravovaná představení! Ke konci roku jsme připravili pestrou škálu kulturních zážitků. Začínáme koncertem vážné hudby v podání Ensemble Martinů dne v v refektáři muzea v Příboře (vstupenky se budou prodávat na místě před koncertem). Jedním z vrcholů sezony bude vystoupení chlapeckého sboru BONI PUERI (známého ze společných představení s Lucií Bílou) 30. listopadu 2003 v v Katolickém domě. Na tento koncert budou místenkové vstupenky v předprodeji od v městském informačním centru. Cena vstupenky 100 Kč. Následuje koncert populární Yvetty Simonové spolu s Milanem Dvořákem a V. Linhartem v pořadu Když purpura voní v neděli v rovněž v Katolickém domě (70 Kč). I na tento koncert bude možno koupit místenkové vstupenky od v MIC. Ve stejný den zahajuje předprodej vstupenek i na představení Don Quijote de la Ancha, v hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem (70 Kč). Cestou humoru přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J. A. Komenského. Představení můžete navštívit v Katolickém domě v hodin. Informace na městském informačním centru, náměstí S. Freuda 19, Příbor, telefon Chcete poznat více z historie Příbora a využít možnosti, stát se spolupracovníkem městského informačního centra? Jestli vám v zimních měsících zbývá čas a rádi byste jej věnovali rozšíření svých znalostí o Příboře, případně zahájili spolupráci s městským informačním centrem při provázení návštěvníků našeho města, máte nyní příležitost. V měsících lednu a únoru 2004 proběhne teoretický i praktický kurz o historii a místopisu města, který je určen zájemcům o spolupráci s městským informačním centrem, které bude v turistické sezoně nabízet návštěvníkům novou službu doprovod po Příboře s výkladem. Něco jako když si představíte prohlídku hradu. Nepředpokládáme, že by zájem o tuto službu byl masový, bude se pravděpodobně jednat o občasnou záležitost, ale osobní přístup k turistům může v propagaci a návštěvnosti Příbora znamenat významný posun. Připravovaného kurzu se pochopitelně mohou zúčastnit i ti, kteří své znalosti takto využívat nebudou. Bezplatný kurz bude mít 7 lekcí po 2 hodinách, které budou tématicky zaměřeny na historii, místopis a osobnosti Příbora. Odborným garantem výuky bude pan L. Loukotka. Zájemci se mohou nahlásit osobně v městském informačním centru, písemně na adrese MÚ Příbor MIC, náměstí S. Freuda 19, Příbor, na telefonu nebo na elektronické adrese do Mikulášové, čerti, andělé sejděme se na náměstí Je sice ještě trošku brzy na starosti s kostýmy na Mikuláše, ale letos by si všichni měli dát obzvlášť záležet, aby vypadali vznešeně, něžně, hrůzostrašně. Mohou se totiž stát nejkrásnější trojicí mikulášského podvečera. Zveme vás na v na příborské náměstí, kde proběhne módní přehlídka vašich kostýmů a ti nejkrásnější jistě něco vyhrají. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 6

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více