LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ"

Transkript

1 LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Městská televize Příbor slaví úspěch! MGR. IRENA NEDOMOVÁ A ODBOR INFORMATIKY, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU skončil sedmý ročník soutěže městských televizí České a Slovenské republiky KAFKA 2003, která probíhala v kinosále v Kopřivnici. Šlo o přehlídku česko slovenskou a i přesto, že ze Slovenska přijela jedna třetina účastníků, získali slovenští soutěžící polovinu z udělovaných cen. Třetí místo v kategorii PUBLICISTIKA získali Irena a Pavel Nedomovi z firmy DUYVIS Video, kteří připravují program městské televize Příbor, za snímek o Sigmundu Freudovi. Upřímně gratulujeme ke krásnému umístění a věříme, že se jim bude dařit i nadále. Svou oceněnou prací seznamují veřejnost také s městem, kde se narodil světoznámý zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a tak je naše radost o to větší. Podrobnosti přehlídky popsala čtenářům Měsíčníku paní Irena Nedomová. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet studií 32. Televizní štáby velikostí od dvou až po 10 a více pracovníků přihlásily do soutěže celkem 90 příspěvků. Z České republiky se sjelo do Kopřivnice 20 štábů a ze Slovenska 12. Zastoupení zde měla studia z Liberce, Hradce Králové, České Třebové, Ostrova, Čelákovic, Kopřivnice, Přerova, Třince, Bohumína, Frýdlantu n. O., Mohelnice, Ostravy, Nového Jičína, Studénky, Martina, Senice, Komárna, Bratislavy, Handlové a další. PRSTY ALENA TANNENBERGOVÁ Roztáhnu prsty ruka se chvěje Pět očí bleskově zaostří obraz Palec ucho Ukazovák čelo Prostředník oko Prsteník nos Malíček rty Dlaň hoří Mozek vidí Srdce buší Tělem proběhne touha když slepota má deset očí Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích Publicistika, Zpravodajství, Dokument a Reklama. Pro porotu to znamenalo zhlédnout v kinosále Kulturního domu Kopřivnice 11 hodin záznamu. Porota složená z odborníků si po celou dobu promítání dělala pečlivé poznámky. K příspěvkům se porotci vyjadřovali vždy po zhlédnutí určité série snímků. Nešetřili svou kritikou zápornou a letos více než vloni i kladnou. Z tohoto pohledu je účast studií v soutěži neocenitelná. Je to jediný možný způsob, jak získat informaci od odborníků, co lze v práci městských televizí zlepšit, co naprosto změnit a co dál rozvíjet. Pro slabší povahy je to i překonání sebe sama, protože ne vždy je hodnocení práce studií pro ucho tvůrce příjemné. A pokud někdo říká, že důležité je pouze se zúčastnit, nevěřte mu, každý chce mít doma Kafku. Je ovšem jasné, že to není možné, konkurence rok od roku roste a úroveň studií se vyrovnává. Porota má stále těžší práci a cen je pouze 12! Ve srovnání s počtem příspěvků minimální počet. Po roční přestávce se této soutěže účastnilo i naše studio DUYVIS VIDEO, které připravuje program pro diváky městské televize v Příboře. Přihlásili jsme se do třech kategorií neobsadili jsme Reklamu a diváckou soutěž Kafka s úsměvem. V kategorii Zpravodajství (max. délka 4 minuty) jsme soutěžili se zprávou Termonosiče v Diakonii a Podzemní chodby. Vzhledem k časové tísni na hodnocení tohoto snímku nedošlo. Do kategorie Dokument jsme zaslali Cirkus Jo-Joo. Snímek se porotě velmi líbil byla dodržena všechna pravidla dokumentu, byla z něho cítit atmosféra cirkusu, pořad se prostě vydařil. Cenu jsme ale v konkurenci 25 příspěvků (nejsilněji obsazená kategorie) nezískali. 1. místo si odvezl do Ostrova tvůrce vynikajícího snímku o poutním místě u Karlových Var. Tento pořad byl pro nás snad největším zážitkem z celé přehlídky. Do kategorie Publicistika (s 20 přihlášenými příspěvky) jsme zařadili reportáž S. Freud a jeho rodný domek. A třetí místo bylo naše! Před námi skončil Dolný Kubín (vysílá pro diváků) a Martin (neuvedl počet diváků). Slovenská studia byla na soutěži Kafka stejně jako vloni i letos velmi úspěšná. Z Kopřivnice si odvezla rovnou polovinu cen z dvanácti a polovinu čestných uznání z šesti. Z moravských studií získal cenu pouze Příbor (3. místo v Publicistice) a Bohumín (2. místo v Reklamě a 3. ve Zpravodajství). Pro zajímavost uvádíme také složení poroty: Doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc. (vyučující mluvenou řeč na DAMU Praha), PhDr. Lenka Poláková (šéfredaktor ČT Ostrava), PhDr. Stanislava Benická (šéfredaktorka zpravodajství rádia Twist, Bratislava), PhDr. Martin Lokšík (Rozhlas. a televizní laboratoř IKSŽ, UK Praha), Mgr. Robert Tamchyna (redaktor Českého rozhlasu 2, Praha), Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. (Fakulta soc. a ekon. vied UK, Bratislava).

2 Z jednání rady města ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MÚ Za uplynulé období se rada města sešla čtyřikrát, a to na své 26. schůzi, která se uskutečnila dne 30. září 2003, na své 27. schůzi, která se uskutečnila dne 2. října 2003 a na 28. schůzi RM, která musela být z důvodu širokého rozsahu rozdělena na dvě jednání, a to na den 14. října a 20. října Rada města projednala na svých schůzích mj. tyto záležitosti: Na 26. schůzi Rada města Příbora dne 30. září 2003 Projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2004 Zastupitelstvu města Příbora ke schválení předložený návrh Sociálního programu města Příbora pro období Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů Odsouhlasila možnost vstupu na pozemky města v souvislosti s prováděním stavby Rekonstrukce kanalizace na ulici Jičínská po projednání ZM schválit ve druhé změně rozpočtu města částku ve výši Kč , jako účelový příspěvek na opravu letounu MiG 15 pro Technické služby města Příbora Uložila smluvně dořešit provoz dětí a mládeže při užívání lezecké stěny (pojištění, doba provozu, údržba, rozdělení zodpovědnosti atd.) Seznámila se s návrhy řešení dalšího postupu problematiky přístavby tělocvičen ZŠ Npor. Loma, které vznikly v důsledku nedodržení termínů výstavby dodavatelem Uložila projednat na kontrolním dnu za účasti statutárních zástupců investora a dodavatele variantu č. 3., tj. pokračování ve stavbě při zpracování detailního harmonogramu pokračování výstavy, včetně penalizaci, okamžitých výpovědí apod. Projednala za přítomnosti předsedkyně komise pro občanské záležitosti problematiku této komise (pravidelná činnost, účast členů na schůzích a akcích, připravované akce apod.) ZM schválit prominutí poplatku ze vstupného slečně Pavle Ukropcové na akci rockového festivalu Pink Freud v částce Kč 6 000, na základě návrhu p. Janoty, aby se majetkoprávní úkony realizovaly nabídkou ze strany města, uložila zpracovat stanovisko odboru ve věci možnosti realizace tohoto návrhu 50 let ZUŠ v Příboře VLADISLAVA DOBIÁŠOVÁ Kde se vzalo tu se vzalo a už je tu půl století od doby, kdy k nám přišel pan Petr Hrubiš pro slíbenou velkou skříň naší babičky. K čemu? To obětaví a pro hudbu zapálení příborští hudebníci sháněli nábytek, hudební nástroje, vhodnou budovu i učitele pro nově zakládanou hudební školu. A skutečně dosáhli toho, že bylo zahájeno vyučování na hudební škole v budově po rodině továrníka Flussa na ulici Místecké. Za první republiky byla soukromá hudební škola naproti fary. Bydlel a vyučoval tam pan Rudolf Sklenovský, příborský regenschori. Tuto školu navštěvovalo hodně uchazečů o studium na místním učitelském ústavě, kde byla podmínkou hra na housle. Počáteční stav žáků nové hudební školy z 59 se rychle zvyšoval (nyní čítá asi 430 žáků). Tím rostl i učitelský sbor. Prvním ředitelem byl pan Petr Hrubiš. V roce 1958 nastoupila jako ředitelka této školy paní Blanka Javorková ( ). V roce 1961 dochází k reorganizaci hudebních škol. Jsou přejmenovány na lidové školy umění. Od roku 1966 vedl tuto školu pan Milan Macan, po něm paní Milena Krompolcová ( ) a v roce 1972 převzala vedení Lidové školy umění v Příboře, kde působila až do června V červenci 1990 byl ředitelskou funkcí pověřen pan Ludvík Demel, který předal ředitelské žezlo v prosinci 1991 nynějšímu řediteli Ivovi Lacnému. A už je tu 50leté výročí trvání školy, jemuž učitelé i bývalí žáci věnovali 11. října t. r. Den otevřených dveří. Dopoledne bylo možno prohlédnout si třídy (sály), v nichž se hraje, zpívá, tančí a tvoří výtvarné práce. Vše se tu postupem času zdokonalilo, zkrášlilo. Je to více než polovina poschodí této 300 let staré, památkově chráněné a nyní nákladně renovované budovy, jež kdysi sloužila jako piaristické gymnázium, pak učitelský ústav a nyní základní umělecká škola. Stálo by za zvážení, kolik lidí se zde učilo, kolik kapacit a umělců této příborské školy, této jediné budovy se proslavilo ve svém oboru doma i za hranicemi. Odpoledne téhož dne probíhal vzpomínkový koncert bývalých absolventů a současných učitelů školy, a to v aule příborského Masarykova gymnázia. Byl to takový hudební koktejl, kdy se střídali aktéři v počtu 1 4 ve hře na klavír, žesťové nástroje, flétny, klarinety, kytaru, nechyběly ani kytara a zpěv. Avšak co nám scházelo, byla hra na housle. Laik hltá hudbu, je v jiném světě a šeptá: Krásné. Leč ozve-li se z obecenstva během hudby hlasité bravo!, máš důkaz, že je to opravdu krásné. Snad mohu prozradit, že to byla přítomná paní PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana našeho kraje. Takže děkujeme za kus krásy, tak vzácný v dnešním světě! Závěrem si dovolím citovat některé myšlenky ze zahajovací řeči starosty města pana Milana Strakoše a závěrečného projevu místostarosty pana Bedřicha Turka. Základní umělecká škola, vedená snaživými, dobrými řediteli, dosáhla mnoha úspěchů jak v oboru hudebním, pěveckém, tanečním i výtvarném. Mnozí z jejích absolventů si dobře vedou na dalších studiích hudby a někteří již působí mimo Příbor i mimo republiku jako profesionálové. Tak reprezentují naše město s padesátiletou hudební tradicí. Na tom se podílí velkou měrou dechový orchestr mladých, který pod vedením ředitele školy, pana Iva Lacného, oslaví letos 30 let od svého založení. Přejeme hodně úspěchů! Na 27. schůzi Rada města dne 2. října 2003 Projednala Příbora MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 2

3 Představujeme vám Jméno: Pavel Sattek Věk: 60 Stav: ženatý Děti: 2 dcery Dosažené vzdělání: Tělovýchovná fakulta univerzity Komenského v Bratislavě (specializace trenérství) Povolání: důchodce Koníčky: cestování, sport, zahrádky, četba V Příboře žije: od narození 11. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodičích? Pracovitost a skromnost. 12. Vaše nejoblíbenější činnost. Sport, tomu jsem se upsal na celý život. A pak také záliby, které se týkají přírody. 13. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba. Mým oblíbeným autorem je Ernest Hemingway a jeho kniha Zelené pahorky africké. Velmi rád mám staré české filmy a komika Vlastu Buriana. Rád si zajdu na operu, operetu, poslouchám vlastně vše, jen tvrdý rock se mi nelíbí. 14. Čím jste chtěl být jako dítě? Těch oborů bylo více. Když jsem začal brát rozum, tak jsem chtěl být doktorem, potom automechanikem, až jsem se dostal k povolání trenéra. Lékařství je mi ale blízké dodnes. 15. Měl jste v dětství svůj vzor? Určitě Emila Zátopka. Neznám sportovce s lepším charakterem, který svou pílí tolik dokázal. 16. Co vás přivedlo k vašemu povolání? Řekl bych, že zdravá dětská soutěživost, která mezi námi panovala. Vyrůstal jsem v Klokočově a již od dětství jsem rád sportoval vzpíral, jezdil na kole. 17. Jaké jsou vaše vazby na Příbor? Jsem rodákem, tak dobré. Město se mi líbí i z pohledu historického. Nejen že se zde narodil Sigmund Freud, ale historické jádro města je krásné a jeho význam v minulosti byl myslím obrovský. 18. Které místo ve městě máte nejraději? Mám své místo, kterému říkám stínadla. Jsou to uličky po levé straně farního kostela Panny Marie, kde se rád procházím obzvlášť v zimních večerech. 19. Co se vám ve městě nelíbí? Nelíbí se mi nepružné jednání městského zastupitelstva. Myslím, že by se neměli držet jen svých stranických názorů, ale měli by táhnout za jeden provaz a prosazovat to, co je pro město dobré. Vadí mi také nepořádek kolem města, malé černé skládky, neudržované polní příkopy a cesty. 10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek? Velkým zážitkem je pro mne už jen to, že jsem se zde narodil. Mám rád kolektiv lidí a kamarádů, se kterými se stýkám a spolupracuji. Dobře se mi však vzpomíná na festival dechových hudeb, který uváděl pan Josef Zíma. Měl jsem možnost setkat se se známými umělci, kteří tam také vystupovali. Popovídat si s nimi a dozvědět se něco o zákulisí a přípravě takovýchto vystoupení. 11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch? Výchovu reprezentantů. A nebylo jich málo. Za všechny mohu jmenovat pana Limberka a bratry Bolomovy, ti dosáhli i na medaile na nejvyšších světových soutěžích. Trenéra reprezentace juniorů jsem dělal šest let. 12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra? Prohra ne, ale spíše zklamání a rozčarování z lidské hlouposti a závisti. 13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným? Neměnil bych. Práce s dětmi a mládeží, je to nejlepší co může být. 14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat? Aby byli všichni zdraví a měli pevné nervy. A hlavně rodiče, posílejte děti sportovat. Děkuji vám za rozhovor a přeji co nejvíce sportovních zážitků a pevné zdraví Ivana Šindlerová V příštím prosincovém vydání vám představíme osobu, která má k vánočním svátkům velmi blízko. Nechejte se překvapit! záležitost aktuálního stavu na stavbě přístavby tělocvičen při ZŠ Npor. Loma Byla seznámena s výsledkem jednání mezi zástupci města Příbora a stavební firmou Stavitelství OTO ze dne 2. října 2003 ve věci chystaného dodatku č. 2 ke smlouvě Schválila návrh dodatku č. 2 smlouvy, který řeší vstup investora na stavbu v případě nedodržení smluvního termínu dokončení stavby pokračovat na základě doporučení odboru ÚP, MPR a realizace a ekonomických rozborů v realizaci elektrootopu dle původní dokumentace ZM případné zvýšení provozních nákladů v souvislosti s elektrickým vytápěním řešit formou dlouhodobého smluvního vztahu mezi městem a ZUŠ Příbor formou příspěvku města na provoz Vzala na vědomí dopis ředitele Domova důchodců Příbor ve věci prověření převodu zřizovatelské funkce tohoto zařízení na město Příbor Požádala ředitele Domova důchodců Příbor, aby před projednáním v RM byla jeho žádost doplněna o ekonomické údaje provozu a posouzení současného a navrhovaného stavu Na 28. schůzi Rada města Příbora dne 14. října 2003 v I. části ZM schválit OZV č. 5/2003, kterou se ruší OZV č. 5/2001, o místních poplatcích Schválila možnost umístění dřevěných montovaných chatek o celkové ploše cca 600 m 2 na městském koupališti na náklady nájemce ZM zrušit usnesení 6. zasedání zastupitelstva města ze dne , bod 6. Majetkoprávní záležitosti mat. 016/8/2 Zastupitelstvo města schválilo odprodej nemovitosti části parc. č trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2, k. ú. Příbor, za smluvní cenu ve výši 156 Kč/m 2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí panu Ing. Milanu Dobečkovi, bytem Příbor, Jičínská 168 z důvodu jeho nezájmu o koupi nemovitosti Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků DS Příbor k zápisy z komisí a výborů po projednání ZM schválit 2. změnu rozpočtu města Příbor na rok 2003 po zapracování projednaných úprav (zvýšení příspěvku pro DDM Příbor, přerozdělení částky 40 tis. Kč z kapitoly životního prostředí mezi OZO Ostrava a TS Příbor) Projednala předložený materiál k provozování městského kina v Příboře ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s navrženými úpravami MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 3

4 ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí s navrženými úpravami ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný VHP předložit ZM návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 10/98 o provozování výherních hracích přístrojů k projednání Na 28. schůzi Rada města Příbora dne 20. října 2003 II. část ZM přijmout příspěvek ve výši Kč , od Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji ZM zmocnit v souladu s 41 zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostu města Ing. Milana Strakoše k podpisu smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem ve věci přijetí příspěvku na rozvoj informačního centra ZM schválit návrh smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem o poskytování dat informačním centrem Moravskoslezskému kraji Vzala na vědomí ústní zprávu starosty města o kontrole plnění programu rozvoje bydlení města Příbora stav pohledávek města Příbora k před odepsáním pohledávek seznámit ZM s aktuálním seznamem dlužníků včetně návrhu na odpisy pohledávek po projednání ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb a za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí v předloženém znění Vzala na vědomí dopis společnosti TEDOM ENERGO s. r. o. Třebíč ve věci návrhu na úpravu nájemní smlouvy ke kotelně Příbor Benátky Uložila přizvat na další zasedání RM zástupce společnosti TEDOM s. r. o. za účelem vyjasnění předložených ekonomických rozborů po projednání ZM schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí v předloženém znění po projednání a zapracování připomínek předložit ZM ke schválení návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení a skládek a provádění výkopových prací po projednání a zapracování připomínek předložit ZM ke schválení návrh vyhlášky o místním poplatku ze psů Projednala opětovně návrh vyhlášky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že upřesnila čl. 6 odst. b) návrhu vyhlášky a doporučila takto upravenou vyhlášku ZM ke schválení Přístavba tělocvičny ZŠ Npor. Loma v Příboře IVANA ŠINDLEROVÁ Od letních měsíců tohoto roku probíhá na základní škole Npor. Loma stavební akce výše zmíněného názvu, která je velmi diskutovaná a veřejností ostře sledovaná. V tomto čísle Měsíčníku proto čtenářům ve stručnosti přiblížíme základní fakta s fotografiemi současného stavu staveniště. Tělocvičny ZŠ Npor. Loma byly vybudovány v roce V současnosti však již nevyhovují svými rozměry 20,2 x 12,2 m a 25,0 x 12,2 m pravidlům pro soutěže v basketbalu, odbíjené, házené aj. Normové rozměry dle FIBA (basketbalová organizace) pro basketbal jsou pro hřiště 15 x 28 m a pro hrací plochy 21 x 32 m. Tělocvičny využívá v rámci školní tělesné výchovy 500 žáků a v mimoškolních sportovních kroužcích více než 250 dětí a dospělých. Jedná se především o basketbalový klub BK Příbor (200 členů), oddíl atletiky, odbíjené při ZŠ atd. Město Příbor tedy vyhlásilo veřejnou zakázku, ve které došlo k výběru stavební firmy, která by měla zrealizovat projekt Ing. Petra Rosíka. V rámci provedených stavebních úprav měla být s minimálními náklady vybudována atletická běžecká dvoudráha a vybudováno zázemí pro organizování sportovních školních i mimoškolních soutěží, kulturních a společenských akcí pro děti (šatny, sanitární zařízení, prostory pro diváky, hospodářská místnost). Ve veřejné zakázce byla vybrána firma Stavitelství Ota z Ostravy. Rozpočet přístavby čítal původně cca 7 mil. Kč. Byl však sepsán dodatek smlouvy, ve kterém již není z finančních důvodů zahrnuta rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a úprava povrchu běžecké dráhy, čímž se samozřejmě rozpočet snížil. Předpokládaná doba výstavby činí 6 měsíců (dle dohody investora s dodavatelem) se začátkem v červnu, to znamená, že termín dokončení je stanoven na měsíc prosinec tohoto roku. Celý areál školy je řešen s ohledem na bezbariérový přístup občanům, proto i tato přístavba splňuje požadavky na bezbariérové komunikační prostředí. Samotná dvoupodlažní přístavba bude situována ve východní části s přístupem zvenčí a propojením na komunikační prostory školy před nářaďovnu. V 1. NP bude zřízena běžecká dvoudráha se vstupem zvenčí a schodišťovým prostorem. Bude vytvořena závodní dráha délky 50 m. Na stěnu doběhu dráhy bude umístěna měkká čalouněná nárazová vrstva, aby nedocházelo k úrazům při doběhu. Rovněž na boční stěny a sloupy u běžecké dvoudráhy ve velké tělocvičně bude provedeno obdobné opatření. V 2. NP bude umístěn prostor pro diváky (20 osob), občerstvení, hospodářská místnost a sanitární zařízení pro veřejnost. Občerstvení při sportovních soutěžích bude sloužit pouze pro prodej balených potravin a nápojů, k jejich výdeji budou použity nevratné obaly. Jedná se o přechodné, krátkodobé provozování občerstvení při jednorázových, časově vymezených akcích. Nově budou řešeny okenní otvory ve východní i západní obvodové zdi. V rámci stavebních úprav budou opraveny také stávající šatny. Realizace stavebních úprav umožní rozšířit možnosti výuky školní tělesné výchovy a částečně řeší kritické problémy s rozměry sportovních hřišť, které jsou neregulérní pro soutěžní utkání, a tím omezují činnost oddílu basketbalu, atletiky a odbíjené. Rozměry samotných tělocvičen však zůstanou nezměněny, tudíž nadále nevyhovující normovým rozměrům. Podklady pro článek poskytl odbor územního plánování, MPR a investic. 1. NP Byla seznámena se stanoviskem k návrhu rozšíření počtu míst k sezení ve smuteční síni, zpraco- Velká tělocvična Běžecká dvoudráha Šatny MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 4 Malá tělocvična

5 2. NP vané Ing. Kiszou ředitelem TS a provozovateli pohřebních služeb. Tito z provozních důvodů nedoporučují rozšířit počet míst k sezení místostarosta předložil zápis z jednání mezi zástupci města Příbora a Kopřivnice na téma hospodárnosti kompostárny Prostor pro diváky Sociální zařízení Bufet Stav stavebních prací ke dni Co je správně? LUBOMÍR LOUKOTKA Dnes krátce o užívání křestního jména a příjmení. Dost často se setkáváme s tím, že někdo při uvádění jména nějaké osoby jmenuje nejdřív příjmení a pak křestní jméno, např. Malý Josef, Novák Jan apod. Je to prohřešek proti duchu českého jazyka. V Evropě snad jen Maďaři užívají tento obrácený způsob pojmenování osoby. Nebo už jste slyšeli, že Povídky malostranské napsal Neruda Jan, že německý kancléř byl Kohl Helmut nebo že prezident USA se jmenuje Bush George? Nezní to dobře, že? A přesto možná i vy uvádíte někdy současná jména v obráceném pořadí. Dost často se to stávalo v nedávné době při vyjmenování přítomných osob, v zápisech ze schůzí apod. Někdo si myslí, že je to jedno, jak pojmenováváme. Není. Jak chcete zjistit příjmení, když vám někdo napíše nebo řekne, že dotyčný se jmenuje Zdeněk Karel. A jak se vlastně jmenuje Jakub Matěj? A podobných případů je víc. Budeme-li užívat křestní jméno jako první, jak nám to ukládá česká mluvnice, pak je to jasné. Obráceně, tj. nejdříve příjmení, je možné užít jen v abecedních seznamech, rejstřících, naučných slovnících. A proto mluvme česky: Karel Veselý, Jan Tichý atd. Z kalendáře starosty města říjen 2003 ING. MILAN STRAKOŠ Tématem měsíce října se stala především bytová problematika, spojená s možností prodeje části obecního bytového fondu. Tato problematika byla projednávána jak v bytové komisi, tak v radě města a v neposlední řadě na veřejném setkání s občany, kterého se zúčastnilo takřka 400 uživatelů obecních bytů. Město Příbor má zpracovanou koncepci rozvoje bydlení, jejiž součástí je rovněž prodej obecních bytů, bohužel však doposud nejsou stanovena pravidla prodeje, ceny bytů, nejsou určeny konkrétní byty, které město k prodeji nabídne a rovněž není stanoven časový horizont, ve kterém město byty k prodeji nabídne. Toto zároveň byly témata, o kterých se na veřejném setkání nejvíce hovořilo. V případě, že zastupitelstvo města dá bytové problematice zelenou, budou se moci uživatelé obecních bytů dovědět konkrétní údaje snad již v měsíci lednu příštího roku další jednání na téma výstavby víceúčelové haly u Masarykova gymnázia se uskutečnilo na Krajském úřadě za přítomnosti ředitele tohoto gymnázia RNDr. Jiřího Mati a zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství PhDr. Jaroslavou Wenigerovou. Na tomto jednání jsem pí Wenigerovou seznámil se schváleným programem rozvoje města Příbora, jehož jedním bodem je rovněž realizace této stavby v tomto volebním období. Ihned po této schůzce byl na krajský úřad odeslán dopis, ve kterém jsou naznačeny konkrétní kroky a možnost spoluúčasti města při stavbě haly. Nechtěl bych to zakřiknout, ale zdá se, že krajský úřad bude výstavbě haly maximálně nápomocný. společné setkání s občany města na téma Sport, kultura, cestovní ruch proběhlo ve večerních hodinách v sále piaristického gymnázia. Setkání se zúčastnili především členové TJ Příbor a také někteří další občané, kteří se zajímali především o propagaci města v souvislosti se S. Freudem. Hlavním tématem byl nedostatek finančních prostředků na provoz tělovýchovných zařízení. Bylo diskutováno MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 5

6 o možnosti převodu majetku tělovýchovných jednot na město, které by se zároveň stalo provozovatelem těchto zařízení. Konkrétní záměr snad předloží TJ Příbor v příštích měsících oslavovala 99. narozeniny nejstarší občanka města, paní Anežky Peterková, která bydlí na Hájově. Společně s předsedkyní komise pro občanské záležitosti pí Klaudovou, předsedou osadního výboru na Hájově p. Matulou a dalšími, jsme oslavenkyni popřáli pevné zdraví do dalších let účast na dalším zasedání bytové komise, která měla na programu otázku prodeje bytů, předávání a přebírání bytů, zabývala se dlužníky apod návštěva Brna spojená s prohlídkou výstavy INVEX. Na výstavišti bylo jednáno s firmou Digis Ostrava o dalším rozšíření komplexního informačního systému na městském úřadě účast na finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR v Praze. Tématem konference byla změna daňových zákonů a jejich dopadů na obce účast spojená s krátkým projevem na oslavách 50 let od založení Základní umělecké školy v Příboře. Mezi nejvýznamnější hosty, kteří přijali pozvání ředitele školy pana Ivo Lacného, patřila zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pí Jaroslava Wenigerová zasedání mediální komise rady města. Hlavní část schůzky byla věnována možnosti rozšíření obrazového vysílání městské televize. Vzhledem ke zvýšeným finančním prostředkům na rozšíření vysílání komise zatím v této věci neučinila závěr jednání s ředitelem Masarykova gymnázia na téma Univerzita třetího věku. Pro starší spoluobčany bude možnost dalšího studia umožněna již od měsíce ledna příštího roku. Konkrétní informace jsou k dispozici v tomto Měsíčníku natáčení pro televizi Polar na téma Freud a Příbor setkání s občany města na téma Privatizace a prodej obecního bytového fondu účast na semináři, který organizoval krajský úřad. Účelem semináře bylo seznámit přítomné s možností využívání fondů Evropské unie. večer téhož dne se sešli členové zastupitelstva na pracovním setkání. Na tomto setkání byli seznámeni s ná- Výzva občanům Třetí změna územního plánu města Příbora ING. JAROSLAV ŠIMÍČEK, VEDOUCÍ ODBORU ÚP, ROZVOJE A MPR Dne schválilo Zastupitelstvo města Příbora v souladu s 31 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zahájení prací na 3. změně Územního plánu sídelního útvaru Příbor. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem o změnu funkčního využití jimi vlastněných pozemků na katastrálních územích Příbor, Klokočov, Hájov a Prchalov, aby své podněty zaslali v písemné nebo elektronické podobě na Městský úřad v Příboře, odbor územního plánování, rozvoje a městské památkové rezervace, který následně zabezpečí jejich veřejnoprávního projednání v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. K žádostem lze využít předtištěné formuláře, které budou k dispozici na informačním centru MěÚ v Příboře, odboru ÚP,rozvoje a MPR MěÚ v Příboře a rovněž na internetové adrese města Příbora Konečný termín pro podání žádostí se stanovuje k Bližší informace lze získat na odboru ÚP, rozvoje a MPR MěÚ v Příboře, popřípadě telefonicky na čísle kl. 28 nebo Nepřehlédněte MILADA PODOLSKÁ Zajistěte si vstupenky na připravovaná představení! Ke konci roku jsme připravili pestrou škálu kulturních zážitků. Začínáme koncertem vážné hudby v podání Ensemble Martinů dne v v refektáři muzea v Příboře (vstupenky se budou prodávat na místě před koncertem). Jedním z vrcholů sezony bude vystoupení chlapeckého sboru BONI PUERI (známého ze společných představení s Lucií Bílou) 30. listopadu 2003 v v Katolickém domě. Na tento koncert budou místenkové vstupenky v předprodeji od v městském informačním centru. Cena vstupenky 100 Kč. Následuje koncert populární Yvetty Simonové spolu s Milanem Dvořákem a V. Linhartem v pořadu Když purpura voní v neděli v rovněž v Katolickém domě (70 Kč). I na tento koncert bude možno koupit místenkové vstupenky od v MIC. Ve stejný den zahajuje předprodej vstupenek i na představení Don Quijote de la Ancha, v hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem (70 Kč). Cestou humoru přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J. A. Komenského. Představení můžete navštívit v Katolickém domě v hodin. Informace na městském informačním centru, náměstí S. Freuda 19, Příbor, telefon Chcete poznat více z historie Příbora a využít možnosti, stát se spolupracovníkem městského informačního centra? Jestli vám v zimních měsících zbývá čas a rádi byste jej věnovali rozšíření svých znalostí o Příboře, případně zahájili spolupráci s městským informačním centrem při provázení návštěvníků našeho města, máte nyní příležitost. V měsících lednu a únoru 2004 proběhne teoretický i praktický kurz o historii a místopisu města, který je určen zájemcům o spolupráci s městským informačním centrem, které bude v turistické sezoně nabízet návštěvníkům novou službu doprovod po Příboře s výkladem. Něco jako když si představíte prohlídku hradu. Nepředpokládáme, že by zájem o tuto službu byl masový, bude se pravděpodobně jednat o občasnou záležitost, ale osobní přístup k turistům může v propagaci a návštěvnosti Příbora znamenat významný posun. Připravovaného kurzu se pochopitelně mohou zúčastnit i ti, kteří své znalosti takto využívat nebudou. Bezplatný kurz bude mít 7 lekcí po 2 hodinách, které budou tématicky zaměřeny na historii, místopis a osobnosti Příbora. Odborným garantem výuky bude pan L. Loukotka. Zájemci se mohou nahlásit osobně v městském informačním centru, písemně na adrese MÚ Příbor MIC, náměstí S. Freuda 19, Příbor, na telefonu nebo na elektronické adrese do Mikulášové, čerti, andělé sejděme se na náměstí Je sice ještě trošku brzy na starosti s kostýmy na Mikuláše, ale letos by si všichni měli dát obzvlášť záležet, aby vypadali vznešeně, něžně, hrůzostrašně. Mohou se totiž stát nejkrásnější trojicí mikulášského podvečera. Zveme vás na v na příborské náměstí, kde proběhne módní přehlídka vašich kostýmů a ti nejkrásnější jistě něco vyhrají. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 6

PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte!

PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte! PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Vážení a milí čtenáři Měsíčníku Vážení a milí spoluobčané, kvapem se blíží konec roku 2003. Z hlediska samosprávy to byla první čtvrtina nového volebního období, ve

Více

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč PROSINEC 2005 Poznamenejte si do kalendáře! 5.12.2005 Mikulášské čertění 15:00 Mikulášské rarašení 15:15 Mikulášské hrátky (soutěže a hry pro děti) 16:00 Soutěž o nejkrásnější

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

UDĚLENÍ CEN OBCE KŮŇ DAROVÁNÍ POZEMKŮ MĚSTU PŘÍBOR Z MAJETKU ČR

UDĚLENÍ CEN OBCE KŮŇ DAROVÁNÍ POZEMKŮ MĚSTU PŘÍBOR Z MAJETKU ČR MěSTA PřÍBORA BřEZEN 2004 UDĚLENÍ CEN OBCE ZDENKA PUSTěJOVSKÁ, MATRIKÁřKA Od roku 2000, kdy vešel v platnost zákon č. 128/2000 Sb. o obcích může obec udělit občanům města Cenu obce.cena obce se uděluje

Více

Měsíčník. Další obnovování tradic v našem městě. města Příbora. duben 2008. Měsíčník města příbora 1. Cena: 5, - Kč

Měsíčník. Další obnovování tradic v našem městě. města Příbora. duben 2008. Měsíčník města příbora 1. Cena: 5, - Kč Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč duben 2008 Další obnovování tradic v našem městě. Květná neděle Květná neděle nebo též Pašijová neděle je pohyblivý svátek, součást postní doby, jímž začíná Svatý týden.

Více

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE.

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE. města příbora listopad 2004 NEJEN TÝDEN KNIHOVEN Silvie Bahnerová Od 4. do 8. října opět proběhl v knihovnách naší republiky Týden knihoven. V úterý 5. října byly slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Moje

Více

Měsíčník. města Příbora ZÁŘÍ 2005

Měsíčník. města Příbora ZÁŘÍ 2005 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč ZÁŘÍ 2005 ZNÁTE NOVOU ČLENKU ZASTUPITELSTVA? Po smrti ing. B. Turka bylo nutno doplnit počet členů Zastupitelstva města Příbora. Dne 9. srpna 2005 Rada města Příbora

Více

ÍJEN 2001 CENA 3 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÍJEN 2001 CENA 3 Kâ MùSTA P ÍBORA ÍJEN 2001 CENA 3 Kâ MùSTA P ÍBORA Naši významní absolventi Učitelského ústavu v Příboře Profesor Alois Zbavitel (1889 1977) PHDR. LADISLAV POLÁŠEK, CSC. Pocházel z Frenštátu pod Radhoštěm, kde se 18. 8.

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více

Krize se nevyhnula ani Telči

Krize se nevyhnula ani Telči 10 říjen 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Starosti nejen starosty Krize se nevyhnula ani Telči V loňském roce jsem si v létě v Telčských listech pochvaloval, jak se našemu městu daří. Nezaměstnanost poprvé za

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Měsíčník. Den s městskou policií. města Příbora

Měsíčník. Den s městskou policií. města Příbora Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč srpen 2007 Den s městskou policií. Za krásného slunečného prázdninového dne 2.7.2007 proběhla v městském parku poutavá a zajímavá akce s obětavými pracovníky příborské

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

DEN PAMÁTEK A SÍDEL BYL V PŘÍBOŘE VÝJIMEČNÝ

DEN PAMÁTEK A SÍDEL BYL V PŘÍBOŘE VÝJIMEČNÝ MĚSÍČNÍK Obsah F Den památek a sídel byl v Příboře výjimečný Z jednání rady města Z jednání zastupitelstva města Rekonstrukce Kulturního domu v Příboře Parkovište ve Štramberské ulici (vedle haly TJ) v

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 F MĚSÍČNÍK F MĚSTA PŘÍBORA KVĚTEN 2014 HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 Obsah Historické město roku 2013 Z jednání rady města Nové úpravy v občanském zákoníku Volby do Evropského parlamentu Informace pro občany

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

města Příbora květen 2012 n klaun Hopsalín n kouzelník Ondřej Sládek, mistr republiky v moderní magii

města Příbora květen 2012 n klaun Hopsalín n kouzelník Ondřej Sládek, mistr republiky v moderní magii Měsíčník města Příbora květen 2012 Město Příbor Městská policie Příbor pořádá dne 26. května 2012 od 13.00 hodin v prostorách městského parku akci s doprovodným programem V případě nepříznivého počasí

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více