VZ ZŠ Školní Klášterec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec"

Transkript

1 VZ ZŠ Školní Klášterec

2 obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP údaje o prevenci sociálně patologických jevů environmentální výchova údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI základní údaje o hospodaření školy VZ ZŠ Školní Klášterec

3 údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery přim plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zprávu o činnosti školy předkládá ředitel školy na základě 10 zákona č.561 / 2004 Sb., školský zákon a na základě vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Zařazení do sítě škol a školských zařízení ze dne s účinností od pod č.j.: PaO 323 / 2000 Identifikátor zařízení: Základní škola IZO: kapacita 630 žáků Školní jídelna IZO: kapacita 600 jídel Školní družina IZO: kapacita 125 žáků IČO: DIČ: CZ Forma hospodaření: příspěvková organizace V průběhu hodnoceného období došlo ke změně kapacit Účinnost změn od ( č.j / , č.j. 1817/SMT/2007/5 ) od ( č.j. 253/SMT/2008/4 ) Základní škola IZO: kapacita 420 žáků Školní jídelna IZO: kapacita 400 stravovaných Školní družina IZO: kapacita 90 žáků Zřizovatel Město Klášterec nad Ohří se sídlem Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše čp. 85, okres Chomutov, kraj Ústecký IČO: VZ ZŠ Školní Klášterec

4 Vedení školy Statutární orgán: Statutární zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Metodik environmentální výchovy: Metodik ŠVP Metodik IT Mgr. Miroslav Andrle Mgr. Doris Homolková Mgr. Jitka Řebíčková Mgr. Iva Máchová Mgr. Jana Hortová Mgr. Miloslav Hrachovec Mgr. Miloslav Hrachovec Kontakty sekretariát ředitel školy fax školní družina školní jídelna ředitel školy statutární zástupce ředitele školy výchovný poradce metodik prevence metodik environmentální výchovy metodik ŠVP a IT webové stránky školy Školská rada Předseda školské rady Zákonní zástupci žáků Pedagogičtí pracovníci Zástupci zřizovatele Pavlína Bláhová, MÚ Klášterec, OVS MUDr. Martina Buriánková, Helena Döringová Mgr. Monika Bártová, Mgr. Zdena Moziková Pavlína Bláhová, Karel Pech Občanské sdružení při škole SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Registrace KS / 1 1 / / 05 R ze dne IČO Zaměření Koordinace výchovného působení rodiny, školy a dalších institucí a pomoc škole při plnění jejího poslání Kontakt Josef Holub, Budovatelská 488, Klášterec nad Ohří VZ ZŠ Školní Klášterec

5 Velikost školy Počet žáků a tříd se vlivem demografického vývoje stabilizoval. V hodnoceném období probíhala výuka v sedmnácti třídách, průměrný počet žáků byl 20,41. Současný stav umožňuje nadstandardní pojetí odborných učeben a laboratoří v souvislosti se zaměřením školy na výuku přírodovědných předmětů a informatiky. Škola byla původně projektována na cílovou kapacitu 600 žáků. S ohledem na nutnost splnění požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb., a zákona č. 258/2000 Sb., byla kapacita jednotlivých součástí školy upravena. Vybavení školy Komplex školy tvoří čtyři navzájem propojené pavilony II. stupeň U12 I. stupeň U 10 Pavilon tělocvičen Pavilon odborných pracoven laboratoř chemie, učebna informatiky a dílna pracovních činností V samostatné budově je úsek stravování a mimoškolní výchovy. Venkovní areál je dotvářen multifunkčním veřejným sportovištěm. Hřiště bylo vybaveno herními prvky fy HAGS a v současné době je využíváno školou, sousední mateřskou školou a v odpoledních hodinách slouží široké veřejnosti. V průběhu hodnoceného období došlo k rekonstrukci oplocení Objekt je koncipován na 22 kmenových tříd s dostatečným prostorem pro odborné učebny, laboratoře a ostatní prostory nutné k zajištění kvalitní výuky. Ve škole jsou tři učebny informatiky, čtyři jazykové učebny, laboratoře pro fyziku, chemii a biologii, odborné učebny pro výuku přírodovědných i humanitních předmětů. Samozřejmostí je i školní knihovna se studovnou, učebna hudební výchovy a výtvarné výchovy, dvě tělocvičny. Všechny odborné učebny a specializované prostory jsou vybavené moderní audiovizuální a prezentační technikou. Do druhého roku vstoupila realizace Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. V březnu 2012 proběhla veřejnosprávní finanční VZ ZŠ Školní Klášterec

6 kontrola odboru 46 MŠMT. Kontrolní orgán neshledal v realizaci programu žádná kontrolní zjištění. Všechny učebny školy jsou vybaveny stavitelným nábytkem a velkoplošnými keramickými tabulemi. Za 39 let existence školy se mnoho změnilo, ale faktem zůstává, že jsme běžnou pavilónovou školou, která je členěna na pavilon 1.stupně, 2.stupně, komplex tělocvičen, školních dílen a samostatnou budovu školní jídelny a školní družiny. Toto členění přináší nemalé problémy související se zajištěním provozu a údržby. Škola je zasazena do velmi pěkného prostředí, plocha areálu je přes m 2. Po letech dohadů, desítkách dopisů a osobních jednání došlo ke kýženému. Město Klášterec nad Ohří uspělo v rámci dotačních titulů a získalo potřebné finanční prostředky na komplexní rekonstrukci pláště budov. Práce byly zahájeny na jaře 2010 a dokončeny v říjnu Bylo provedeno kompletní zateplení fasády, střech, výměna oken a vstupních dveří. Celková hodnota díla činí ,- Kč. Vzhledem k provedeným úpravám bylo dosaženo významné finanční úspory. V hodnoceném období se také uskutečnila rekonstrukce elektro rozvodů ve druhém patře pavilonu U 12 včetně přeložení kabeláže školní sítě a EZS. Dále byla provedena rekonstrukce žákovských WC v pavilonu U12, v pavilonu tělocvičen, školní jídelny a školní družiny. Z vlastních prostředků bylo v učebně INFO 3 doplněno 10 žákovských PC stanic na celkový počet 25. Nyní škola využívá celkem 100 PC, z čehož je 65 určeno přímo pro práci žáků. Počet přípojných míst v kabinetech, kancelářích a učebnách odpovídám požadavkům ICT plánu. Umístění školy je ideální vzhledem k docházkové vzdálenosti žáků a dostupnosti klíčových lokalit využívaných pro výuku a mimoškolní výchovu (stadion, kulturní dům, zámek, koupaliště, zámecký park, vhodné prostory pro činnost školní družiny). Školní vzdělávací program má za sebou šest let. Po důkladné analýze došlo k dílčím úpravám a v současné době probíhá výuka pouze podle tohoto VZ ZŠ Školní Klášterec

7 dokumentu. Je opět mojí povinností poděkovat všem kantorům za perfektně odvedenou práci. Program úspory energie (Středisko pro úspory energie v Mostě) má za sebou také šest let a je to opravdu znát. Vstupní investice jsou splaceny a veškeré uspořené budou použity k realizaci hlavního poslání školy, k výchově a vzdělávání žáků. Prázdniny skončily nejen realizací výše zmíněných akcí, ale také úspěšným čerpáním dotace z OP VK IP na projekt Tvorba učebních materiálů pro výuku. Odeslané monitorovací zprávy byly schváleny a projekt vstoupil do závěrečné fáze Dalším úspěchem je poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními pro rok Správná cesta, ve výši ,- Kč. Pro zajištění výuky bylo používáno 17 učeben kmenové třídy 14 odborných pracoven a laboratoří (některé zřízeny v kmenových třídách) - fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, matematika, informatika I, informatika II, informatika III systém aktive board, pracovna jazyků, výtvarná výchova, cvičná kuchyně, školní dílna, hudební výchova, občanská výchova 2 tělocvičny Sportovní areál s výjimkou běžecké dráhy Fit centrum poskytováno nájemcem pro aktivity v rámci výuky tělesné výchovy Mini tělocvična v budově školní družiny Odborné pracovny a laboratoře jsou vybaveny didaktickou technikou, která je v rámci možností obměňována. Pro zájemce z řad učitelů je k dispozici v učebnách a kabinetech výpočetní technika s odpovídajícím programovým vybavením. Všechny počítače jsou napojeny do školní sítě. V rámci výuky v jednotlivých předmětech a v mimoškolní činnosti jsou v maximální možné míře využívány všechny učebny informatiky. I přes omezené finanční prostředky neustále doplňujeme a obnovujeme pomůcky potřebné pro výuku, včetně didaktické techniky. Velkou pomocí je uznání a finanční i materiální pomoc sponzorů. Školní síť je VZ ZŠ Školní Klášterec

8 neustále rozšiřována a v současné době pokrývá celou školu. Poděkování za realizaci a spolupráci patří firmě KABEL1. Součástí školy je školní knihovna, která je využívána žáky a pedagogy v pravidelných výpůjčních dobách. Je vybavena počítačem a připojení do školní sítě je samozřejmostí. Knižní fond je v rámci možností doplňován. Spolupráce s městskou knihovnou je realizována formou besed a návštěv jak ve škole, tak v knihovně. Pravidelně se účastníme i soutěží, které městská knihovna pořádá. Tělocvičny jsou vybaveny v souladu se Školním vzdělávacím programem pro výuku tělesné výchovy a jsou v období mimo vyučování využívány pro zájmové aktivity školy a ve zbylém čase pronajímány sportovním organizacím, z čehož plynou do rozpočtu školy slušné částky. Velmi úzká a kvalitní je spolupráce s kulturním domem, kinem Svět a Klubíčkem. Nic neponecháváme náhodě a zkvalitňujeme vztahy s mateřskými školami. analýza současného stavu, přání a představy S končícím školním rokem je příprava nastávajícího v plném proudu. Běžná práce a starosti se zajištěním kantorů, přidělením úvazků, materiálním zajištění výuky a výchovy, co je nutné připravit, sehnat, oželet... Tradicí se stala akce pro veřejnost Březen, měsíc internetu Práce našich žáků shlédla široká veřejnost v rámci výstavy v nové školní galerii Spojovačka Opět se uskutečnil prosincový Den otevřených dveří Do třetího roku provozu vstoupila keramická dílna Realizované akce v hodnoceném období zajištění provozu, zkvalitnění vybavení pro výuku, rozšíření spolupráce s rodiči, získání mimorozpočtových prostředků. Doplnění fondu učebnic školy Instalace dalších dataprojektorů a e-beamů Vybavení kabinetů a pracoven novými pomůckami Instalace síťových verzí dalších výukových programů VZ ZŠ Školní Klášterec

9 Generální zkouška na ostrý start elektronické žákovské knížky BAKALÁŘI Hromadný nákup sešitů pro žáky školy Rekonstrukce elektro rozvodů pavilonu U12 - druhé patro Rekonstrukce sociálních zařízení - U12, ŠJ, ŠD, TV DVPP ze zaměřením na klíčové kompetence v rámci ŠVP, akce na klíč Portfolionet nástroj autoevaluace Proškoly.cz aktivní škola Cesta ke kvalitě Zapojení do akce Severočeských sběrných surovin ( získané prostředky používáme pro nákup pomůcek pro žáky ). Testy SCIO - Mapa školy Autoevaluační nástroje VZ ZŠ Školní Klášterec

10 Hodnocení průběhu vzdělávání VZ ZŠ Školní Klášterec

11 1. Podmínky ke vzdělávání Demografické podmínky Porodnost. Podle údajů z matriky počty dětí mírně narůstají, takže v dalších letech očekáváme otevření vyššího počtu prvních tříd (vzrůstá zájem o školu). Vzhledem k nepříznivému vývoji rozpočtu bude nutné organizačně zvýšit průměrný počet žáků ve třídách. Přetrvávajícím negativem je odchod žáků na víceletá gymnázia. Legislativa Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon. Kladně hodnotíme zrušení výstupního hodnocení a vlastního hodnocení školy. Pozitivní změny přinesl zákoník práce. Další posun očekáváme ve standardizaci učiva. Významným mezníkem je zavedení plošného testování žáků prostřednictvím ČŠI (obdoba programu Cesta ke kvalitě). Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních čtyř let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás vedlo: - Škola se dostává do velmi úzké vazby škola - zřizovatel. - Stabilizuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi získat žáky. - Postupně se mění přístup rodičů ke škole již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky. - Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek. - Nutnost odborného růstu pedagogů, zvyšování kvalifikace - Aktivní politika DVPP - Zlepšování technického stavu budov, vybavení učeben - Počet a vybavení odborných pracoven a laboratoří - Kvalita sportovních zařízení - Vybavení učebnicemi a učebními pomůckami - Vybavení ICT VZ ZŠ Školní Klášterec

12 Hodnocení školy Z hlediska ČŠI patříme dlouhodobě mezi skupinu kladně hodnocených škol. Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků rodičů a jejich žáků. Snažíme se o vytvoření bez stresového a pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Kladně je škola hodnocena i z pozice zřizovatele. Vztah rodičů a veřejnosti ke škole Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Pravidelně pořádáme den otevřených dveří a celou řadu kulturních a výtvarných aktivit. Snaha školy vzchází z výsledků a závěrů Mapy školy. Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči. Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Vydáváme školní časopis BUBLINA a o dění ve škole informuje školní web. Nedílnou součástí prezentace školy je i využití regionálního tisku. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny například mateřské školy v okolí, rodiče dětí ve školní družině. Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol sledují webové stránky, navštíví často několik škol, než se rozhodnou pro tu konkrétní. Změna stále probíhá nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili. VZ ZŠ Školní Klášterec

13 2. Průběh vzdělávání Realizace školního vzdělávacího programu a 6. ročník SVP 1 / 2007 Ostatní ročníky / 96 2, Základní škola , 2, 6, 7 ročník SVP 1 / 2008 Ostatní ročníky / 96 2, Základní škola a 6. ročník SVP 1 / , 3, 7, 8 ročník SVP 1 / 2008 Ostatní ročníky / 96 2, Základní škola , 4, 8, 9 ročník SVP 1 / , 2, 6, 7 ročník SVP 1 / ročník Základní škola - č. j / , 5, 9 ročník SVP 1 / , 2, 3, 6, 7, 8 ročník SVP 1 / 2010 Charakteristika a priority školního vzdělávacího programu Naše škola v průběhu vzdělávání rozvíjí všechny části osobnosti žáka pedagogové předávají základní znalosti, umožní žákům osvojit si strategie učení a motivují je pro celoživotní učení, podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vedou žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravují žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářejí u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, védou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi, pomáhají žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. VZ ZŠ Školní Klášterec

14 Naše škola se během svého vývoje postupně zaměřila na výuku přírodovědných předmětů a informačních technologií. Přírodovědné zaměření se postupně vyprofilovalo v rámci různého zaměření jednotlivých kláštereckých škol. V naší škole se dlouhodobě podporovala výuka přírodovědných předmětů nabídkou volitelných předmětů s přírodovědným zaměřením, získáváním aprobovaných vyučujících a podporou vybavení odborných učeben. Každý odborný předmět na svoji vlastní učebnu, učebny přírodopisu a fyziky prošly rekonstrukcí a nabízejí nadstandartní možnosti výuky s využitím moderních technologií a připojení k internetu. Během posledního desetiletí vzrostla potřeba znalostí práce s moderními technologiemi. Naše škola na tuto potřebu reagovala velmi záhy a v současnosti probíhá výuka ve 3 počítačových učebnách a v mnoha ostatních učebnách je možnost vést výuku s pomocí ICT. V posledních letech se výuka zaměřuje na vyhledávání a zpracování informací. Školní vzdělávací program je pravidelně aktualizován, je v souladu s RVP. Vycházíme z poznatků získaných testováním, SWOT analýzou a závěrů inspekční činnosti. Výchovné a vzdělávací strategie Veškerá pedagogická činnost vede k naplnění klíčových kompetencí. Žáci jich dosáhnou postupně během školní docházky tím, že je vyučující cíleně vedou k zažití myšlenkových i pracovních postupů, které umožní žákům další osobní rozvoj i v pozdější době. Vyučující dají žákům dostatek možností, aby žáci mohli rozvíjet všechny typy klíčových dovedností, a pomohou žákům s rozvojem klíčových kompetencí, které nejsou plně rozvinuty. V dalším období je nutné věnovat větší pozornost jazykové komunikaci, schopnosti porozumět textu Výuka žáků mimořádně nadaných Nadaným žákům je věnována individuální péče. Záleží na vyučujícím, jaké metody výuky použije (skupinové vyučování, projektové vyučování, vyučování diskusí ) a jaké úkoly nadanému žákovi zadává (samostatné studium, prezentace znalostí a dovedností nadaného žáka před třídou, doučování slabších spolužáků, iniciační setkání se zajímavými osobnostmi, návrhy exkurzí ). VZ ZŠ Školní Klášterec

15 Výuka žáků se specifickými poruchami učení Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny je k žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení přistupováno se zřetelem na jejich specifické potřeby. Tento individuální přístup spočívá v toleranci obtíží, uplatňování mírnějšího hodnocení a klasifikace, občasné dopomoci a intervenci učitele ve výuce. Na prvním stupni jde především o povzbuzení handicapovaných žáků a vytvoření takových podmínek, aby všichni mohli podat co nejlepší výkon. Na druhém stupni je důležité, aby učitel pomohl žákovi nalézt a vytvořit učební styl a strategii. Naučí-li se žák znát své zvláštnosti a specifické potřeby, může být úspěšný při náročnějším studiu i na střední škole. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení, ) Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci se SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. VZ ZŠ Školní Klášterec

16 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko- VZ ZŠ Školní Klášterec

17 psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem, zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, jazykově nebo kulturně odlišného. Jejich největším problémem je absolutní nezájem o vzdělání a naprostá ignorace školy jako instituce ze strany jejich rodičů. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: - vytváření příznivého prostředí pro jejich vzdělávání - v případě zájmu pravidelná spolupráce s rodinou - odpovídající metody a formy práce - možnost individuálního nebo skupinového vzdělávání - možnost spolupráce s PPP, Dyáda, - možnost individuálních vzdělávacích plánů VZ ZŠ Školní Klášterec

18 Hodnocení ŠVP - přiměřenost cílů vzhledem k možnostem žáků, i žáků nadaných a se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Sledováno a plněno soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem přiměřenost ŠVP k podmínkám školy klíčové kompetence ve ŠVP, koordinace vytváření klíčových kompetencí vhodnost časové dotace a posloupnosti jednotlivých částí ŠVP vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky realizace ŠVP formy výuky využívání sebehodnocení žáků rozsah využití pomůcek, učebnic a didaktických pomůcek využití ICT a jiných zdrojů informací podpůrná opatření, komunikace ve vyučování vhodnost systému hodnocení žáků učitelem odpovědnost žáků za své učení, aktivita, zapojení samostatná a týmová práce žáků nabídka volitelných a nepovinných předmětů problematika ICT environmentální výchova rozvrh hodin, školní řád prevence sociálně patologických jevů vnitřní informační systém školy vliv interakce školy s veřejností na organizaci vzdělávacího procesu Sledované oblasti podpora sebedůvěry žáků, poskytování zpětné vazby systém pochval a kladné motivace předcházení konfliktů a jejich řešení podpora žáků k dosažení úspěchu systém informování rodičů o prospěchu dětí i o celkovém dění ve škole, zapojení rodičů do života školy vzájemné vztahy učitel - žák rodič zapojení a podpora zřizovatele, místní komunity výchovné poradenství - spolupráce s poradnou a speciálně pedagogickým centrem prevence sociálně patologických jevů vytváření optimálních podmínek pro každého žáka VZ ZŠ Školní Klášterec

19 kariérní poradenství práce třídního učitele - komunikace uvnitř třídy a vně třídy, vytváření portfolia žáků spolupráce školské rady a vedení školy Metodik a koordinátor ŠVP je absolventem specializačního studia. 3. Kontrolní a hospitační činnost Pro kontrolní a hospitační činnost je zpracován plán kontrolní činnosti. Ten stanovuje frekvenci a oblasti kontrol v jednotlivých úsecích s konkrétní zodpovědností za jednotlivé oblasti (dokumentace, hospitace, prohlídky a revize). Hospitační činností je pověřena i zástupkyně ředitele školy. Přínosem jsou vzájemné hospitace vyučujících a hospitace uvádějícího učitele. 4. Oblast plánování a příprava Roční plán školy Pravidelně zpracován na konkrétní školní rok a projednán v pedagogické radě v přípravném týdnu. Měsíční plán školy Zpracován v závěru předchozího měsíce, zahrnuje pravidelné činnosti v návaznosti na plán školy. Zařazovány jsou akce tříd a učitelů. Ve zkrácené podobě je vystaven na webu školy. Kalendář akcí školy Plány práce předmětových komisí a metodických sdružení Plán práce výchovného poradce Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovněvzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních VZ ZŠ Školní Klášterec

20 potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. VP splňuje kvalifikační požadavky. Plán práce metodika koordinátora patologických jevů Východiskem pro činnost je minimální preventivní program a směrnice k prevenci rizikového chování. Základním předpokladem je úzká spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli. K řešení problematiky prevence slouží mj. pravidelné třídnické hodiny. Velmi kladně je hodnocena úspěšnost v oblasti dotačních titulů. Koordinátorka absolvovala specializační studium. Plán práce metodika koordinátora environmentální výchovy Východiskem je zpracovaný plán činnosti v úzké vazbě na metodické orgány školy. Program je pravidelně sledován a vyhodnocován. Plán práce metodických sdružení a předmětových komisí Mapuje nejdůležitější problémy a potřeby v jednotlivých oborech vzdělávání. Je základním dokumentem pro stanovení náplně jednání metodických orgánů školy. Kompetenční plán Vychází z potřeb vedení školy, je plně funkční a ověřený. Stanovuje pravidla pro delegování pravomocí a kompetencí na jednotlivé členy sboru. VZ ZŠ Školní Klášterec

21 Plánování pedagogického procesu Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávacího procesu je v návaznosti na ŠVP a časové a tematické plány jednotlivých pedagogů. Plán není dogma a vyučující mají dostatečný prostor a kompetence pro jeho úpravu. Na základě poznatků z výuky dochází k dílčím úpravám ŠVP. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektovaly jejich spontánnost. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. V případě nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti si děti mohou zvolit náhradní, pro ně zajímavější činnost. Zřejmá je i orientace na problémové učení a experimentování. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce příznivě ovlivňuje profesionální přístup učitelů. Na prvním stupni je promyšleně zařazováno relaxační a dechové cvičení jako jedna z forem pohybové stimulace, střídání rušných a klidových částí hodiny. Metodik a koordinátor ŠVP absolvovat specializační studium. Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s platným dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitační činnosti a v metodických orgánech. Kontrola plnění je účinná. 5. Podpora školy žákům výchovné a profesní poradenství na škole nabídka mimoškolních aktivit přístup k výpočetní technice přístup k informacím - žákovská knihovna, studovna školní bufet VZ ZŠ Školní Klášterec

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Strana 1. Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2. Podmínky ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10 Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY za období tří školních roků 2007/08 2009/10 Zpracoval: Mgr. Bc. Josef Hanák Dne: 1. října 2010 Dokument byl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více