Index udržitelného rozvoje (SD Index) pro vybrané rozvojové země Haiti a Mongolsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Index udržitelného rozvoje (SD Index) pro vybrané rozvojové země Haiti a Mongolsko"

Transkript

1 Index udržitelného rozvoje (SD Index) pro vybrané rozvojové země Haiti a Mongolsko (Peter Mederly, Pavel Nováček 1 ) 1. Úvod Předkládaná studie hodnocení indexu udržitelného rozvoje dvou rozvojových zemí (Haiti a Mongolsko) navazuje na víceleté iniciativy autorů v oblasti vývoje souhrnného ukazatele vyjadřujícího kvalitu života a udržitelný rozvoj na globální úrovni zemí světa (publikovány např. v pracích Mederly, Nováček, Topercer 2002, 2003 a souhrnně v práci Mederly, Topercer, Nováček 2004). Hlavní motivací při tvorbě SD Indexu byla výzva hledat takový souhrnný ukazatel, který by dostatečně přesně vyjadřoval míru pokroku světových zemí ve směřování k udržitelnému rozvoji, a to na základě všeobecně dostupných dat pro dostatečně velký počet zemí, čímž by umožňoval pravidelné srovnávání jejich pokročilosti v delším časovém horizontu. SD Index jsme vyvinuli v letech v středoevropském výzkumném uzlu Millennium Project v rámci studie Global Partnership for Sustainable Development. Poprvé byl publikován v pravidelné roční zprávě 2001 State of the Future (Gordon, Glenn 2001). Jeho cílem je komplexní vyjádření stavu (a postupně i vývoje) jednotlivých zemí světa v oblasti směřování k trvale udržitelnému rozvoji. Strukturou indexu jsme se pokusili rovnocenně vyjádřit hlavní problémové oblasti světového vývoje prostřednictvím tematických okruhů a jednotlivých ukazatelů - proměnných. Naší ambicí bylo navázat na některé z existujících obdobných ukazatelů, hodnotících pokrok jednotlivých světových zemí v oblasti lidského rozvoje, kvality života a udržitelného rozvoje - např. Human Developmet Index, HDI (UNDP od r. 1990), Environmental Sustainability Index (World Economic Forum, Yale Center for Environmental Law and Policy 2001 a později), nebo UN CSD Dashboard (Consultative Group for Sustainable Development, UN CSD 2000 a později). Druhá verze SD Indexu pro světové země byla publikována v nejnovější správě 2005 State of the Future (Gordon, Glenn 2005). Prezentované výsledky pro dvě rozvojové země Haiti a Mongolsko jsou pilotními pokusy hodnocení časových řad (pro období ) včetně nástinu trendů (pro období ) na národní úrovni se zachováním struktury původního indexu. 2. Metodika Index udržitelného rozvoje je koncipován hierarchicky zahrnuje 7 hlavních problémových oblastí a 14 tematických okruhů. Hlavní problémové oblasti jsme zvolili tak, aby zachytily podle možnosti všecky nejdůležitější aspekty světového vývoje (k čemuž se čtyři konvenční oblasti udržitelného rozvoje - environmentální, sociální, ekonomická a institucionální - jeví jako nedostatečné, resp. nehomogenní). V každé ze sedmi oblastí byly vytipovány dva tematické okruhy a v nich různý počet proměnných (viz. tabulka č. 1). Hlavní oblasti a okruhy byly stanoveny teoreticky - na základě víceletého studia globální problematiky, výběr proměnných byl přizpůsoben tak, aby bylo možné jejich dlouhodobé sledování a vyhodnocování, aby byly zabezpečeny co nejúplnější soubory údajů pro co nejvíce zemí a aby potřebné zdroje dat byly široce dostupné a jejich počet minimalizován. 1 Peter Mederly, Regioplan Nitra, Slovak Republic, Pavel Novacek, Center for Social and Economic Strategies, Charles University in Prague and Center for Interdisciplinary Studies, Palacky University in Olomouc, Czech Republic, 1

2 Obr. 1 - Základní schéma SD indexu Index udržitelného rozvoje (SD Index) 1 - Lidská práva, svoboda a rovnost 2 - Demografické ukazatele a očekávaná délka života 3 - Zdravotní stav a zdravotní péče 4 - Vzdělání, technologie a informace 5 - Ekonomický rozvoj a zahraniční zadlužení 6 - Spotřeba zdrojů, ekologická efektivnost 7 - Kvalita životního prostředí A - Politika a lidská práva B Rovnost C Demografické ukazatele D - Očekávaná délka života, úmrtnost E - Zdravotní péče F - Nemoci a výživa G Vzdělání H - Technologie a sdílení informací I Ekonomika K Zadluženost L - Ekonomika - čisté domácí úspory M - Ekonomika - spotřeba zdrojů N - Životní prostředí přírodní zdroje, využití půdy O - Životní prostředí - problémy měst a venkovské krajiny Získané údaje byly zpracovány pomocí statistického balíku NCSS 2001 (Hintze ). Protože velká většina proměnných nesplňuje předpoklady normality rozdělení početností, rovnosti rozptylů, linearity vztahů a/nebo má příliš velké zastoupení odlehlých hodnot, bylo potřebné před samotným výpočtem indexů data upravit tzv. ořezáním (trimming) a logaritmickou transformácí. Dílčí indexy byly transformovány do jednotné škály v intervalu <0,1> tak, aby vždy 0 byla rovná nejnepříznivější hodnotě a 1 rovná nejpříznivější hodnotě. Celkový index SDI pro jednotlivé země byl vypočítán jako aritmetický průměr transformovaných hodnot všech vybraných proměnných a obdobným způsobem byly vypočítány i dílčí indexy pro 7 problémových oblastí. Do hodnocení vstupovalo 179 zemí, přičemž celkové pokrytí údaji bylo velmi dobré (podařilo se získat 91.2 % potřebných dat). Tab. 1 Seznam proměnných vstupujících do výpočtu SD Indexu Proměnná Jednotka Zdroj Rok Počet z. 1 - Human rights, freedom and equality A1 Index of political rights Index FH A2 Refugees - country of origin per thous. Peo HDR A3 Military expenditure % of GDP WDI A4 Military personnel % of labour force WDI B1 Gender development index Index HDR B2 Children labour force % of year WDI Demographic development and life expectancy C1 Annual population growth % WDI C2 Share of population 0-14 to 65+ % WDI D1 Infant mortality rate per 1000 birth WDI D2 Under 5 mortality rate per 1000 birth WDI D3 Life expectancy at birth years WDI D4 Death rate, crude per 1,000 people WDI Health state and health care E1 Health expenditure, public % of GDP WDI E2 Health expenditure, per capita USD/cap. WDI E3 Child immunization DPT % of children < 12 months WDI E4 Child immunization measles % of children < 12 months WDI E5 Physicians per 1000 peo. WDI E6 Birth attended by skilled health start % of total WDI E7 Hospital beds per 1000 peo. WDI

3 Proměnná Jednotka Zdroj Rok Počet z. F1 Tuberculosis per 100,000 peo. WDI F2 Prevalence of HIV % of adult WDI F3 Prevalence of child malnutrition, by weight % of children < 5 WDI F4 Undernourishment % of people HDR F5 Access to improved water sources % of popul. with access WDI Education, technologies and information G1 Adult illiteracy rate % of 15+ WDI G2 School enrollment, secondary % net WDI G3 School enrollment, primary % net WDI G4 Public spending on education, total % of GDP WDI H1 Telephone mainlines per 1000 peo. WDI H2 Personal computers per 1000 peo. WDI H3 Internet users per peo. WDI H4 Daily newspapers per 1000 peo. WDI H5 Television sets per 1000 peo. WDI H6 Mobile phones per 1000 peo. WDI Economic development and foreign indebtedness I1 GDP per capita USD, const WDI I2 PPP GDP per capita curr. int. $ WDI I3 Annual GDP growth % HDR I4 Adjusted savings: net national saving % of GNI WDI I5 Gross domestic savings % of GDP WDI I6 Aid per capita current US$ WDI I7 Current account balance % of GDP WDI I8 Foreign direct investment, net inflows % of GDP WDI I9 High-technology exports % of manufactured exports WDI I10 Overall budget balance, including grants % of GDP WDI I11 Unemployment, total % of total labor force WDI K1 External debt, total DOD, current US$ WDI K2 Total debt services % of GNI WDI Resource consumption L1 Adjusted savings: energy depletion % of GNI WDI L2 Adjusted savings: mineral depletion % of GNI WDI L3 Adjusted savings: net forest depletion % of GNI WDI M1 GDP per unit of energy use PPP $ per kg of oil equivalent WDI M2 Commercial energy use per cap. Kg of oil eqv. WDI M3 Electric power consumption per capita kwh WDI M4 Passenger cars per 1,000 people WDI Environmental duality N1 Nationally protected areas % of land area WDI N2 Freshwater resources m3 per capita WDI N3 Forest area % of land area WDI N4 Arable land % of land area WDI O1 Population in agglomeration > 1 mil. % of total WDI O2 Rural population density peo/km2 WDI O3 Urban population growth annual % WDI O4 CO2 emissions metric tons per capita WDI O5 Urban population % of total WDI Jednotka jednotka měření,zdroj zdroj dat (WDI World Development Indicators 2003,FH Freedom House, HDR Human Development Report 2003), Rok rok aktualizace dat pro většinu zemí, Počet z. počet zemí s dostupnými daty. 3

4 Největší předností tohoto indexu by mohlo být, že vychází z dostupných celosvětových zdrojů informací, které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány - použity byly v podstatě jen dva hlavní zdroje - materiál Světové banky World Development Indicators a ročenka UNDP Human Development Report. Doplňkovým zdrojem informací je Freedom House - Index of Freedom. Proto je reálné sestavení indexu několik let zpět a jeho pravidelná aktualizace v budoucnosti. Stejně tak je možné i určení trendů vývoje SDI v jednotlivých zemích do současnosti, jako i jejich prodloužení do budoucnosti, což by mohlo být významným politickým nástrojem. Ostatní porovnávané přístupy tvorby indexů trvalé udržitelnosti mají v této oblasti o mnoho horší výchozí pozici. Bližší metodický postup tvorby SD indexu pro světové země je uveden v práci Mederly, Topercer, Nováček (2004). V další etapě prací bylo provedeno pro vybrané rozvojové země (Haiti a Mongolsko) hodnocení dosavadního vývoje indexu v období a určení pravděpodobných trendů pro období Práce probíhali v následujících krocích: zběr dat proveden byl sběr dat pro 63 indikátorů SD Indexu. Pro časové srovnání bylo určeno období (roky v pětiletém intervalu, dále pak roky 1997,1998, 2000 a 2002). Zdrojem údajů byly především databázy Světové banky (World Development Indicators) a UNDP (Human Development Reports), chybějící data byly dohledávány i v jiných zdrojích (OSN, mezinárodní instituce, národní databáze). kontrola dat provedena byla kontrola správnosti dat, vyřazení indikátorů s malým pokrytím dat (méně než polovina údajů pro období ). Sestaveny byly výslední soubory (55 indikátorů pro Haiti a 53 pro Mongolsko). Celkové pokrytí dat činilo 71 % v případě Haiti, 75 % v případě Mongolska. doplnění dat interpolací a externím odhadem chybějící data jsme v celém sledovaném období doplnili expertním odhadem, data pro rok 2005 jsme určili na základě nejnovějších trendů za období konverze dat pro výpočet indexů v souladu s metodikou použitou při výpočtu SD Indexu pro světové země jsme všechny data převedly do logaritmické stupnice a ve druhém kroku jsme použili převod na jednotnou stupnici 0-1 Goverovou transformací. Použita byla stejná stupnice pro všechny roky a všechny proměnné, ktorá vycházela z mezinárodního srovnání hodnota 0 znamená nejméně žádoucí hodnotu ve vztahu k udržitelnému rozvoji a naopak 1 je nejvyšší hodnotou (žádoucí hodnotou ve vztahu k udržitelnému rozvoji světových zemí). výpočet dílčích indexů podle 7 hlavních oblastí a celkového SD indexu ve stanovených 7 oblastech udržitelného rozvoje jsme aritmetickým průměrem dosažených hodnot vypočetly hodnotu dílčího SD indexu pro danou oblast, a to pro všech 10 let v zkoumaném období Aritmetickým průměrem všech proměnných jsme pak vypočetly celkový SD Index. odhad trendů dílčích indexů pro období 2010 a 2015 pro odhad hodnot jsme použili soubor metod regresní analýzy. Pro určení konkrétní metody extrapolace trendů (lineární, logaritmický, polynomický, exponencionální, mocninový trend) jsme se rozhodovaly na základě analýzy každé časové řady a míry její korelace s dosavadními trendy. 4

5 3. SD Index pro světové země a pozice Haiti a Mongolska SD Index 2003 (publikován v r v rámci práce Gordon, Glenn 2005) byl vypočítán pro 179 zemí světa v relativní stupnici 0-1, přičemž s rostoucí hodnotou indexu se zlepšuje i pozice země ve směřování k udržitelnému rozvoji. Celkový index byl stanoven jako aritmetický průměr dílčích indexů sledovaných 65 proměnných (z toho počtu proměnných, pro které byly k dispozici údaje). Kromě toho byly vypočítány i dílčí indexy pro 7 sledovaných problémových oblastí a na základě jejich porovnání byla hodnocena vyrovnanost rozvoje jednotlivých zemí. V dalším textu stručně komentujeme dosažené výsledky. 1. Lidská práva, svoboda a rovnost - udržitelný rozvoj zřejmě není dosažitelný, pokud lidé musí žít v totalitním státu, v nesvobodě, nebo také ve společnosti, která je polarizována obrovskými majetkovými rozdíly. Proto považujeme tuto oblast za jednu z klíčových v celé problematice udržitelného rozvoje, i když byla dosud poněkud opomíjena. Na prvních místech jsou vyspělé demokratické země (Kanada, Island, Japonsko, Lucembursko, Nový Zéland, Austrálie...), na posledních místech africké země a některé jiné země s nedemokratickým režimem (Eritrea, Bhutan, Burundi, Etiopie, Angola, Rwanda, Zaire...). Ze 155 hodnocených zemí patří Mongolsku 70. místo a Haiti 148. místo. 2. Demografický vývoj a očekávaná délka života - přesto, že celosvětově klesá míra populačního růstu, zatím každý rok přibývá na Zemi šedesát miliónů lidí, především v rozvojových zemích. Rozvinuté země naopak stagnují, populace slábne a v některých regionech dokonce vymírá (počet narozených je menší než počet úmrtí). Na prvních místech v této oblasti se umístnily Island, Nový Zéland, Cyprus, Kuba, Finsko, Norsko, na posledních pozicích jsou Niger, Afghánistán, Mali, Angola, Sierra Leone a další země. Ze 179 hodnocených zemí patří Mongolsku 111. místo a Haiti 137. místo. 3. Zdravotní stav a zdravotní péče - do značné míry je závislá na výkonnosti ekonomiky. Proto zůstává v rozvojových zemích lepší zdravotní stav obyvatel a zdravotní péče jednou z priorit a tato oblast je rovněž jednou z klíčových na cestě lidstva k udržitelnému rozvoji. Na prvních pozicích se umístnily vyspělé země (Island, Norsko, Nizozemsko, Německo, Izrael, Švýcarsko, Lucembursko a j.), na posledních pozicích jsou Etiopie, Angola, Afghánistán, Čad, Niger, Kongo. Ze 177 hodnocených zemí patří Mongolsku 96. místo a Haiti 167. místo. 4. Vzdělání, technologie a informace - v rozvinutých zemích s moderní ekonomikou se staly hlavním faktorem ekonomického rozvoje a vytváření bohatství. Je to také oblast, která může napomoci rozvojovým zemím překonat bludný kruh chudoby a zaostalosti, rychlého populačního růstu a ničení životního prostředí. Informace jsou zbožím, které se sdílením nezmenšuje, nýbrž naopak (tzv. non-zero sum economy ). Na prvních pozicích jsou severské země (Švédsko, Dánsko, Island, Norsko, Finsko), Švýcarsko a další, na posledních pozicích jsou africké země (Burkina Faso, Zaire, Středoafrická republika, Čad, Mali, Mozambik). Ze 175 hodnocených zemí patří Mongolsku 103. místo a Haiti 166. místo 5. Ekonomický rozvoj a zahraniční zadluženost - stupeň ekonomické vyspělosti podmiňuje do značné míry schopnost země směřovat k udržitelnému rozvoji. Bohaté země si udržitelný rozvoj mohou dovolit a obyvatelstvo je vůči životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji vnímavější. Naopak zahraniční zadluženost, především v rozvojových zemích, ničí nadějné vyhlídky na lepší budoucnost. Země, která má věnovat desítky procent výnosů svého exportu na umořování dluhu, nebo dokonce jen na splácení úroků, jsou v pasti, ze které se samy nemohou osvobodit. Na prvních místech v této oblasti jsou Lucembursko, Singapur, Irsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Dánsko, Kanada, na posledních pozicích jsou Libanon, Sierra Leone, Svatý Tomáš, Komory, Guayana, Nikaragua a j. Ze 169 hodnocených zemí patří Mongolsku 98. místo a Haiti 88. místo. 6. Spotřeba přírodních zdrojů a eko-efektivnost - existují ekonomicky úspěšné země, které nedosahují příznivých hodnot tohoto indexu a naopak některé rozvojové země se mohou při spotřebě přírodních zdrojů chovat efektivně. Na první pozice v této oblasti se dostaly Svatý Tomáš, Irak, Svazijsko, Mauricius, Vanuatu, St. Kitts a Nevis, Fidži, Komory a další, naopak na posledních pozicích jsou Libérie, Guinea, Ghana, Kuvajt, Sierra Leone, Etiopie a jiné země. Ze 171 hodnocených zemí patří Mongolsku 147. místo a Haiti 122. místo 5

6 7. Kvalita životního prostředí a environmentální problémy - pro dosažení udržitelného rozvoje jsou klíčovým ukazatelem. Bez kvalitního prostředí není možný udržitelný rozvoj společnosti. Na prvních pozicích ze 178 zemí v této oblasti jsou Guayana, Středoafrická republika, Samoa, Zambie, Guinea- Bissau, Namíbie a jiné, na posledních pozicích jsou arabské země Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Líbye, Libanon, Jordánsko, Bahrajn. Ze 178 hodnocených zemí patří Mongolsku 13. místo a Haiti až 168. místo. Výsledná hodnota celkového indexu byla vypočítána jako aritmetický průměr všech dílčích indexů jednotlivých proměnných. Zařazení zemí do tříd podle hodnocení trvalé udržitelnosti je do značné míry podobné jako v případě dílčích indexů za první až pátou problémovou oblast. Potvrzuje to dnešní rozdělení světa a jeho polarizaci na bohaté a západním způsobem rozvinuté země Severu (velmi často za cenu příliš velké spotřeby přírodních zdrojů, nižší eko-efektivnosti a kvality životního prostředí) a chudé, ze západního úhlu pohledu málo rozvinuté země Jihu. Mezi první je možné jednoznačně zařadit západoevropské země, USA, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a Japonsko, když v současnosti se k vyspělým zemím řadí také některé z bývalého východního bloku (středoevropské a pobaltské státy). K těm druhým patří většina afrických zemí, některé země jižní a jihovýchodní Asie a ze západní civilizační oblasti je to právě Haiti. Mezi těmito skupinami zemí je propastný rozdíl. V tomto prostoru se pohybují ostatní světové země - např. většina zemí Jižní Ameriky, většina zemí bývalého Sovětského svazu, většina asijských zemí včetně Mongolska. Mezi deset nejrozvinutějších zemí světa podle SD Indexu patří Švédsko 0.885, Finsko 0.882, Švýcarsko 0.874, Lucembursko 0.873, Nový Zéland 0.871, Norsko 0.87, Dánsko 0.858, Irsko 0.855, Nizozemsko a Rakousko K deseti nejméně rozvinutým zemím se patří Mauretánie 0.339, Zaire 0.338, Eritrea 0.337, Burkina Faso 0.336, Etiopie 0.325, Sierra Leone 0.313, Niger 0.312, Burundi 0.306, Somálsko a Afghánistán Mongolsku patří ve světovém srovnání celkově 88. pozice (index 0,611) a Haiti je těsně před poslední desítkou zemí na 169. pozici (index 0,348). Obr. 2 Sustainable Development Index- světové země 6

7 Tab. 2 - Výsledky SD Indexu pro vybrané země Země SD Index Průměrné pořadí Nejlepších 10 zemí 1 Sweden Finland Switzerland Luxembourg New Zealand Norway Denmark Ireland Netherlands Austria Země Visegrádské čtyřky 25 Slovak Republic Hungary Czech Republic Poland Mogolsko a Haiti 88 Mongolia Haiti Nejhorších 10 zemí 170 Mauritania Congo, Dem. Rep Eritrea Burkina Faso Ethiopia Sierra Leone Niger Burundi Somalia Afghanistan pořadí v dílčích problémových oblastech 7

8 4. SD Index hodnocení časových řad pro Haiti a Mongolsko V následujícím textu uvádíme rozpracování SD Indexu pro modelové země - Haiti a Mongolsko na základě časových řad. Struktura indexu a způsob jeho výpočtu jsou uvedeny v předešlých kapitolách. Hodnotíme dosavadní vývoj země v období a předpokládaný trend do r podle jednotlivých problémových okruhů. 4.1 SD index - Haiti V tabulce 3 jsou uvedeny originální zdrojová data včetně chybějících dat, v tabulce 4 potom vstupní matice dat pro výpočet indexů za sledované období (doplnění chybějících dat bylo realizováno expertním odhadem, resp. lineární regresí). Tab. 3 Časové řady dat pro Haiti (podle World Bank, UN Development Programme e.g. ) Variable / year A1 Index of political rights A4 Military expenditure 1,5 1,7 1,5 A5 Military personnel ,3 0,2 B2 Gender development index 0,458 0,467 0,426 0,354 B3 Children labour force 22 22,8 23,8 25,3 27,8 32,9 41,5 C2 Annual population growth 2,15 2,05 2,10 2,24 2,04 1,89 1,72 1,68 1,73 C3 Share of population 0-14 / ,31 11,41 11,63 11,71 11,85 11,63 10,56 9,67 9,05 8,71 D1 Infant mortality rate 79,0 81,0 70,5 71,1 73,0 85,4 110,0 122,8 130,0 141 D2 Under 5 mortality rate D4 Life expectancy at birth 52,0 52,7 53,6 53,7 53,6 53,1 51,9 51,1 47,6 D5 Death rate, crude 14,0 13,1 12,6 12,5 12,5 12,4 13,5 15,1 16,5 18,6 E1 Health expenditure, public 2,4 1,3 1,3 1,3 1,2 E2 Health expenditure, per capita 21,0 17,2 15,1 12,5 18,4 E3A Child immunization - DPT E3B Child immunization - measles E4 Physicians 0,16 0,16 0,08 0,14 0,11 0,08 0,08 E5 Birth attend. by health staff 24,2 21,0 20,0 23,0 20,0 20,0 E6 Hospital beds 0 0 0, ,800 0,723 0,741 0,776 0,784 F1 Tuberculosis F3 Prevalence of child malnutrition, 17,0 17,0 27,5 26,8 37,0 F4 Undernourishment F6 Access to improv. water sources G1 Adult illiteracy rate 48,1 50,2 52,2 53,2 55,2 60,3 64,9 69,4 73,8 77,8 G2B School enrollment, primary 47,8 89,9 76,8 64,4 53,3 G3 Public spending on education, 1,12 1,46 1,18 1,48 H1 Telephone mainlines 16,0 8,9 8,0 8,4 6,9 5,3 3,6 H3 Internet users H4 Daily newspapers 3,0 2,7 3,5 7,0 8,5 6,7 18,9 17,5 H5 Television sets 6,0 5,4 5,1 4,9 4,6 3,4 3,0 2,7 H6 Mobile phones 17,0 6, I1 GDP per capita I2 PPP GDP per capita I3 Annual GDP growth -0,9 1,1 3,1 1,4-0,4 1,7 0,1 4 4,1 3,6 I4A Gross domestic savings -3,0 18,9-6,9-4,4-12,4-1,1 3,2 8,1 6,5 7,5 I5 Aid per capita 19,0 26,2 53,2 43,3 101,3 26,0 25,5 19,6 12,1 1,7 I6 Current account balance -6,4-1,0-1,7-3,1-2,0-4,0-7,5-3,0 1,1 I7 Foreign direct investment 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,9 0,4 0,7 I8 High-technology exports 3,5 3,5 1,6 13,8 K1 External debt, total

9 Variable / year K3 Total debt services 0,4 1,0 1,0 1,2 3,5 1,1 2,2 1,8 1,2 1,8 L1 Adjus. savings: energy depletion L2 Adjus.savings: mineral depletion ,8 1,3 2,6 L3 Adjus.savings: net forest deplet. 0,9 0,9 5,2 7,1 7 4,9 5,5 6,2 8,2 9,2 M1 GDP per unit of energy use 5,8 7,5 5,9 5,9 6,5 4,3 3,4 2,2 M3 Commercial energy use 257,0 256,2 237,5 239,4 244,9 323,7 392,1 350,2 328,0 M4 Electric power consumption 36,0 36,6 41,5 30,3 61,0 53,1 41,3 26,0 12,0 O6 Passenger cars 4,4 4,6 N1 Nationally protected areas 0,4 0,4 0,0 N3 Forest area 3,2 5,7 N4 Arable land 20,3 20,3 20,3 20,3 20,1 20,1 19,8 19,2 18,3 O1 Population in aglom. > 1 mil O2 Rural population density O3 Urban population growth 3,7 3,9 4,0 4,2 4,2 3,9 3,4 3,4 4,0 O5 CO2 emissions 0 0,150 0,130 0,153 0,161 0,140 0,098 0,086 O7 Urban population 36,9 35,7 34,5 33,8 32,6 29,5 26,3 23,7 21,7 19,8 Tab. 4 Vstupní data pro výpočet SD Indexu (Haiti, ) A A4 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 A5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B2 0,26 0,28 0,32 0,35 0,41 0,44 0,47 0,46 0,46 B3 41,5 37,0 32,9 30,0 27,8 25,3 23,8 22,8 22,0 21,0 C2 1,73 1,68 1,72 1,89 2,04 2,24 2,05 2,15 2,1 2 C3 8,71 9,05 9,67 10,56 11,63 11,85 11,63 11,42 11,31 11,20 D1 141,0 130,0 122,8 110,0 85,4 73,0 70,5 81,0 79,0 77,0 D D4 47,6 49,5 51,1 51,9 53,1 53,6 53,6 52,7 52,0 52,0 D5 18,6 16,5 15,1 13,5 12,4 12,5 12,6 13,1 14,0 14,0 E1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 2,4 2,7 2,7 E2 16,0 17,0 18,0 18,0 18,4 12,5 17,2 21,0 22,0 23,0 E3A E3B E4 0,08 0,08 0,11 0,14 0,08 0,16 0,16 0,18 0,21 E E6 0,784 0,776 0,741 0,723 0, , F F3 43,0 40,0 37,0 32,0 26,8 27,5 22,0 17,0 17,0 17,0 F F G1 77,8 73,8 69,4 64,9 60,3 55,2 52,2 50,2 48,1 47,0 G2B 53,3 64,4 76,8 89,9 47,8 59,0 67,0 68,0 70,0 70,0 G3 1,50 1,50 1,48 1,18 1,46 1,30 1,20 1,12 1,10 1,10 H1 2,0 2,8 3,6 5,3 6,9 8,4 8,5 8,9 16,0 18,0 H H4 17,5 18,9 6,7 8,5 7,0 3,5 2,7 3,0 3,0 3,0 H5 2,0 2,7 3,0 3,4 4,6 4,9 5,2 5,4 6,0 7,0 H I I I3 3,6 4,1 4,0 0,1 1,7-0,4 3,1 1,1-0,9-1,0 I4A 7,5 6,5 8,1 3,2-1,1-12,4-6,9-5,0-3,0-3,0 9

10 I5 1,743 12,057 19,643 25,545 25, ,254 53,230 26,175 19,000 20,000 I6 1,1-3,0-7,5-4,0-2,0-3,1-1,0-6,4-4,1-5,1 I7 0,7 0,4 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 I8 15,0 15,0 15,0 14,0 13,8 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 K K3 1,8 1,2 1,8 2,2 1,1 3,5 1 1,0 0,4 0,5 L L2 2,6 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 L3 9,2 8,2 6,2 5,5 4,9 7,0 5,2 0,9 0,9 0,9 M1 1,107 1,107 3,420 4,290 6,550 5,890 6,000 7,502 5,800 6,000 M3 328,0 350,2 392,1 323,7 244,9 239,4 240,0 256,2 258,0 260,0 M4 22,0 26,0 41,3 53,1 61,0 30,3 41,0 36,6 36,0 36,0 O6 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 N1 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 N3 11,0 9,5 8,0 6,5 5,7 4,4 3,8 3,2 3,0 2,9 N4 18,3 19,2 19,8 20,1 20,1 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 O , O O3 4,0 3,5 3,5 3,9 4,2 4,2 3,9 3,7 3,7 3,7 O5 0,09 0,14 0,16 0,15 0,13 0,17 0,22 0,24 O7 19,8 21,7 23,7 26,3 29,5 32,6 34,5 35,7 36,9 37,5 1 - Lidská práva, svoboda a rovnost Do této oblasti bylo zahrnuto celkem 5 proměnných (A1, A4, A5, B2, B3), které se týkají zejména politických práv občanů, militarizace země, rodové rovnosti a práv dětí. V sledovaném období dokumentuje dílčí index celkové pomalé zlepšování situace Haiti v této oblasti, ovšem poslední období a trend je spíše stagnující proto bez významné změny v politicko-společenské oblasti není možno očekávat výraznější pozitivní trend. Celkově poměrně vysoká hodnota dílčího indexu (0,4-0,5) vzhledem k jiným oblastem je dána oficiálními údaji o ozbrojených silách a výdaji na armádu, které jsou velmi nízké. Je to částečně v rozporu s reálnou vnitřně-politickou situací země, pro vyjádření které však nejsou k dispozici relevantní údaje. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 3. Obr. 3 Dílčí SD Index pro Haiti Lidská práva, svoboda a rovnost 1 Politics, human rights, equity 0,00 10

11 2 - Demografické ukazatele a očekávaná délka života Do této oblasti bylo zahrnuto celkem 6 proměnných (C2, C3, D1, D2, D4 a D5), které reprezentují základní parametry populačního růstu, věkové struktury, úmrtnosti a očekávané délky života. Hodnoty dílčího indexu pro Haiti v této oblasti jsou velmi nízké i když je možno dokumentovat mírný pozitivní trend, vysoké hodnoty populačního růstu, nepříznivé hodnoty úmrtnosti a nízká délka života řadí Haiti k nejzranitelnějším zemím světa. Do r je předpoklad velmi mírného nárůstu hodnoty indexu na základě trendu snižování porodnosti, úmrtnosti a postupné změny věkové struktury obyvatel. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 4. Obr. 4 Dílčí SD Index pro Haiti - Demografické ukazatele a očekávaná délka života 2 Demographic development 0, Zdravotní stav a zdravotní péče V této oblasti bylo hodnoceno celkem 11 proměnných (E1, E2, E3A, E3B, E4, E5, E6, F1, F3, F4 a F6), které reprezentují hlavní parametry zdravotního stavu (vybrané nemoci, podvýživa, přístup k pitné vodě), zdravotní péče (očkování dětí, dostupnost lékařů a lůžek v nemocnicích) a výdajů na zdravotnictví. Výchozí pozice Haiti v této oblasti v 70.létech byla velmi zlá, do r se mírně zlepšila, a po jisté stagnaci přišlo ke druhému výraznějšímu zlepšení k r Hlavním důvodem zlepšující se situace je podstatné zvýšení výdavků na zdravotní péči, zlepšení očkování a přístupu k pitné vodě. Do r je předpoklad dalšího nárůstu hodnoty indexu na základě zlepšování výše uvedených ukazatelů. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku Vzdělání, technologie a informace Do této oblasti bylo zařazeno celkem 8 proměnných (G1, G2B, G3, H1, H3, H4, H5, H6), které zahrnují vybrané ukazatele vzdělávání, informatice a sdílení informací. Výchozí pozice Haiti v r byla i v této oblasti velmi zlá. Po mírném nárůstu hodnoty indexu do r přichází prakticky až do r k zhoršení situace, které bylo zapříčiněno zejména zhoršením ukazatelů školní docházky a přístupu k informacím. Pozitivní trend dílčího indexu v období po r (který je pravděpodobný až do r. 2015) je dán především informatizací společnosti, ovšem hodnoty gramotnosti obyvatel, docházky do škol a výdajů na vzdělávání jsou nadále velmi nízké. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 6. 11

12 Obr. 5 Dílčí SD Index pro Haiti - Zdravotní stav a zdravotní péče 3 Health state, health care 0,00 Obr. 6 Dílčí SD Index pro Haiti - Vzdělání, technologie a informace 4 Education, technologies 0, Ekonomický rozvoj a zahraniční zadlužení V ekonomické oblasti bylo hodnoceno celkem 10 proměnných (I1, I2, I3, I4A, I5, I6, I7, I8, K1, K3), které reprezentují ukazatele hrubého domácího produktu, jeho růstu, zahraniční pomoci a investic a zadlužení země. Na rozdíl od většiny jiných oblastí byla pozice země v této oblasti v r dobrá a byla podmíněna relativně příznivým vývojem ekonomiky a nízkým zadlužením země. Trend ekonomického vývoje Haiti byl však až do r negativní s výraznými propady v první polovině 80. a 90. let. Tento vývoj byl sice zmírněn zlepšením v r. 2000, ale celkový výhled ekonomiky země do r není příznivý trend předpokládá stagnaci vybraných ekonomických ukazatelů. Zlepšení nepříznivé situace předpokládá výraznější zahraniční pomoc a celkovou restrukturalizaci ekonomiky země. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 7. 12

13 Obr. 7 Dílčí SD Index pro Haiti - Ekonomický rozvoj a zahraniční zadlužení 5 Economy, indebtedness 0, Spotřeba zdrojů, ekologická efektivnost Do této oblasti bylo zahrnuto celkem 7 proměnných (L1, L2, L3, M1, M3, M4 a O6), které reprezentují základní parametry spotřeby přírodních zdrojů a energie (energy, mineral and forest depletion, energy and electric power consumption, automobilizace). Hodnoty dílčího indexu pro Haiti v období poměrně výrazně vzrostly, co bylo dáno zlepšováním většiny ukazatelů. Od r dochází k stagnaci úroveň využívaní zdrojů a spotřeby energií se stabilizovala a není reálný předpoklad zlepšování hodnoty indexu, zejména při zvyšování ekonomické produkce. Současná hodnota indexu a trend do r jsou ve srovnání s jinými oblastmi rozvoje na Haiti relativně příznivé, je však nutno počítat s postupným zhoršováním hodnot indexu. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 8. Obr. 8 Dílčí SD Index pro Haiti - Spotřeba zdrojů, ekologická efektivnost 6 Resource consumption, ecoefficiency 0,00 13

14 7 - Kvalita životního prostředí V této oblasti bylo hodnoceno celkem 8 proměnných (N1, N3, N4, O1, O2, O3, O5, O7), které reprezentují hlavní parametry využití země (lesnatost, podíl orné půdy), urbanizace (hustota obyvatel, populace ve městech) a životního prostředí (emise, podíl chráněných území). Výchozí pozice Haiti v této oblasti v 70.létech byla velmi dobrá, čeho důvodem byla nízká urbanizace a znečištění prostředí a relativně příznivý poměr orné půdy a lesů. Postupně však přicházelo ke snižování hodnoty indexu z důvodu zhoršování většiny uvedených ukazatelů a tento nepříznivý trend trvá i v současnosti. Projevuje se např. celkovou degradací krajiny a biotických zdrojů, vysokou koncentrací obyvatel v hlavním městě, ale i velkým tlakem na potravinové zdroje. Do r bez výrazného zásahu státu resp. mezinárodní pomoci není na Haiti reálný předpoklad zlepšování situace v oblasti životního prostředí Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 9. Obr. 9 Dílčí SD Index pro Haiti - Kvalita životního prostředí 7 Environmental problems, quality of environment 0, Celkový SD Index Výslední SD Index byl vypočten jako průměr hodnot všech uvažovaných proměnných, a proto se v něm projevují rozvojové trendy ve všech oblastech v sprůměrované, shlazené podobě. Průměrný vývoj celkového indexu ve sledovaném období s trendem do r je uveden v tabulce 5 a znázorněn na obrázku 10. Pro období je dokumentován velmi mírný nárůst hodnoty indexu, který pokračuje i v současnosti po prudkém výkyvu v desetiletí Předpokládaný pozitivní trend vývoje do r je podmíněn právě zlepšením indexu od r Jiný pohled na celkový rozvoj a kvalitu života v zemi dává srovnání vývoje v jednotlivých problémových okruzích. Z obrázku 11 je zřejmý nerovnoměrný a neproporční vývoj v těchto oblastech zatímco v oblastech politické, zdravotní, vzdělanostní a informační a spotřeby zdrojů převažuje pozitivní vývoj, naopak v oblastech ekonomiky a životního prostředí je vývoj negativní. Druhým zjevným momentem vyplývajícím z analýzy vývoje jednotlivých problémových okruhů je postupné zmírňování rozdílů úrovně rozvoje (zmenšování rozptylu hodnot dílčích indexů). Tento jev je vcelku pozitivní, ovšem dosažen je zejména z důvodu stagnace a zhoršování situace v některých oblastech a jenom zčásti z důvodu výraznějšího zlepšení situace v ostatních oblastech. Celkový trend snižování rozdílů v jednotlivých rozvojových oblastech, ovšem bez významnějšího zlepšování celkové hodnoty SD indexu je zřejmý z obrázku 12, který dokumentuje vývoj tzv. IDB (index vyrovnanosti rozvoje). Index je sestaven jako podíl nejvyšší a nejnižší hodnoty dílčích indexů. 14

15 Pro období do r je tedy možno na základě dokumentovaného dosavadního vývoje předpokládat mírné zlepšování hodnoty indexu, které by mohlo naznačovat postupné zlepšování kvality života obyvatel Haiti. Je však zřejmé, že pozitivní trendy nejsou dostatečné a pro jejich pokračování a prohloubení by bylo zapotřebí nastartovat celkovou reformu a politicko-ekonomickou stabilizaci země. Tab. 5 Časová řada SD Indexu pro Haiti ( ) and trendy pro období Lidská práva, svoboda a rovnost 0, ,395 0,441 0,461 0,450 0,477 0,479 0,481 0, Demografické ukazatele a očekávaná délka života 0,157 0,181 0, ,226 0,231 0,226 0,229 0,239 0, Zdravotní stav a zdravotní péče 0,017 0,030 0,045 0,058 0,088 0, ,226 0,229 0, Vzdělání, technologie a informace 0, ,138 0,042 0,066 0,136 0,231 0,250 0, Ekonomický rozvoj a zahraniční zadlužení 0,643 0,610 0,581 0, ,255 0,411 0,389 0,362 0, Spotřeba zdrojů, ekologická efektivnost 0, ,274 0,423 0,442 0,427 0,499 0,481 0,495 0, Kvalita životního prostředí 0,562 0,563 0,525 0,484 0,463 0,447 0,432 0,412 0,397 0,384 SD Index 0,288 0,296 0, ,258 0,331 0,339 0,355 0,378 Index vyrovnanosti rozvoje 37,6 20,2 12,8 8,2 12,1 6,9 3,7 2,1 2,2 2,0 Obr. 10,11 SD Index pro Haiti celkový index SD Index - Haiti 0,00 15

16 0,80 SD Index - Haiti, Politics, human rights, equity 2 Demographic development 3 Health state, health care 4 Education, technologies 5 Economy, indebtedness 0, Resource consumption, ecoefficiency 7 Environmental problems, quality of environm. QSL Index Obr. 12 Časová řada SD Indexu a vyrovnanost rozvoje pro Haiti Haiti QSL Index 0,288 IDB 37,59 Politics Haiti QSL Index 0,298 IDB 12,79 Politics Haiti QSL Index 6 IDB 12,07 Politics Environment Demography Environment Demography Environment Demography Resource Health Resource Health Resource Health Economy Education Economy Education Economy Education Haiti QSL Index 0,331 IDB 3,67 Politics Haiti QSL Index 0,339 IDB 2,13 Politics Haiti QSL Index 0,378 IDB 2,00 Politics Environment Demography Environment Demography Environment Demography Resource Health Resource Health Resource Health Economy Education Economy Education Economy Education 16

17 4.2 SD Index Mongolsko V této kapitole uvádíme rozpracování SD Indexu pro Mongolsko použita byla stejná metodika jako v případě Haiti. Originální zdrojová data včetně chybějících dat pro Mongolsko jsou uvedeny v tabulce 6, vstupní matice dat pro výpočet indexů za sledované období (s doplněním chybějících dat bylo realizováno expertním odhadem, resp. lineární regresí) je uvedena v tabulce 7. Tab. 6 Časové řady dat pro Mongolsko (podle World Bank, UN Development Programme e.g.) Variable / year A1 Index of political rights 2 2,5 2,5 2,5 2, A3 Refugees - country of origin 0,3 0 A4 Military expenditure 2,3 2,5 2 1,9 1,7 5,7 10 A5 Military personnel 1,70 1,69 1,7 1,6 1,7 3,3 3,6 B2 Gender development index 0,679 0,699 B3 Children labour force 1,15 1,35 1,57 1,9 2,45 3,53 4,23 C2 Annual population growth 1,15 0,97 0,94 1,28 1,69 2,27 3,01 2,72 3,08 C3 Share of population 0-14 / 65+ 8,15 8,49 9,23 9,44 10,46 10,32 13,88 14,59 14,93 14,58 D1 Infant mortality rate D2 Under 5 mortality rate D4 Life expectancy at birth 65,4 65,1 64,8 64,5 64,2 62,7 60,2 57,7 55,2 52,7 D5 Death rate, crude 6,1 6,35 6,6 7,3 7,5 8,2 9,2 10,6 12,1 13,8 E1 Health expenditure, public 4,6 4,64 4,05 2,9 6,45 E2 Health expenditure, per capita E3A Child immunization - DPT E3B Child immunization - measles E4 Physicians 2,5 2,43 2,4 2,6 2,54 9,5 1,73 E5 Birth attend. by health staff 97 96,6 93, ,6 E6 Hospital beds 7,5 7,5 7,5 9,6 12,3 11,2 9,5 F1 Tuberculosis F2 Prevalence of HIV 0,05 G1 Adult illiteracy rate 1,45 1,57 1,7 1,9 2,2 2,6 3,2 3,9 4,8 G2A School enrollment, secondary 62 61,1 58,1 55,9 59, , G2B School enrollment, primary 89 88,83 88,4 85,1 79,6 96,1 97,8 99,9 99,9 99,9 G3 Public spending on education, 6,5 2,35 5,7 5,7 6,3 12,3 10,9 12 H1 Telephone mainlines 53 49,5 44,6 36, ,6 23 H2 Personal computers 28,4 13,5 7,8 5,4 3,4 0 0 H3 Internet users H4 Daily newspapers 29,6 29, ,8 76,9 92,7 106,4 77,4 105,9 H5 Television sets 73 71,2 65,7 66,2 66,3 23,6 3,4 2,4 0,8 H6 Mobile phones ,1 3,9 0,84 0, I1 GDP per capita ,3 417,7 400,8 392,5 489,3 446,9 380 I2 PPP GDP per capita I3 Annual GDP growth 2,5 1,1 3,5 4,0 3,9-2,5 7 8,0 I4A Gross domestic savings 18,1 13,6 15,2 23,4 24,8 9,2 21,3 23,0 I5 Aid per capita 85 90,69 86,5 97,0 92,6 6,2 1,5 0,7 1 I7 Foreign direct investment 7 5,54 1,9 2,6 1,1 1,5 0 Overall budget balance, I9 including grants -4-6,9-10,6-8,7-8,4-6 I10 Unemployment, total 3,4 4,6 5,7 5,4 6,5 K1 External debt, total K3 Total debt services 4,7 4,04 3,2 5,6 4 L1 Adjus. savings: energy depletion

18 Variable / year L2 Adjus.savings: mineral depletion 2,4 1,6 6,9 8,4 18, L3 Adjus.savings: net forest deplet. 0 0, O6 Passenger cars 26 18, ,9 10,5 5,7 N1 Nationally protected areas 11,5 11,5 7 N2 Freshwater resources N3 Forest area 6,8 6,79 6,8 7,2 N4 Arable land 0,75 0,75 0,84 0,84 0,84 0,88 0,86 0,75 0,5 0,5 O2 Rural population density 88 88,59 77,3 73,5 74, ,4 67,4 89,8 92,7 O3 Urban population growth 1 1,03 1,3 1,4 2,8 3,5 4,1 4,2 4,2 O5 CO2 emissions 3,12 3,17 3,27 3,6 3,48 4,5 4,690 4,09 2,75 2,23 O7 Urban population 56,8 56,59 56,7 56,75 56, ,1 48,7 45,1 Tab. 7 Vstupní data pro výpočet SD Indexu (Mongolsko, ) A ,5 2,5 2,5 2 2 A ,1 0,2 0,2 0,3 A ,7 1,7 2 2,5 2,3 2,1 A5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,3 1,7 1,7 1,69 1,70 1,1 B2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,685 0,678 0,699 0,679 0,685 B3 4,23 3,75 3,53 3 2,45 1,9 1,57 1,35 1,15 1 C2 3,08 2,72 3,01 2,27 1,69 1,28 0,94 0,97 1,15 1 C3 14,58 14,93 14,59 13,88 10,32 10,46 9,23 8,49 8,15 7,5 D D D4 52,7 55,2 57,7 60,2 62,7 64,2 64,8 65,1 65,4 66,2 D5 13,8 12,1 10,6 9,2 8,2 7,5 6,6 6,35 6,1 5,85 E ,45 2,9 4,05 4,64 4,6 4,6 E E3A E3B E4 1,73 5 9,5 9 2,540 2,6 2,4 2,43 2,5 2,8 E , ,4 96, E6 9,5 10,3 11,2 11,7 12,300 9,6 7,5 7,5 7,5 7,5 F F ,05 0,05 0,05 G1 4,8 3,9 3,2 2,6 2,2 1,9 1,7 1,57 1,45 1,4 G2A , ,2 58,1 61, G2B 99,9 99,9 99,9 97,8 96,1 79,6 88,4 88, G ,9 12,3 6,3 5,7 2,35 6,5 6,5 H , ,6 49, H ,4 7,8 13,5 28,4 150 H H4 105,9 77,4 106,4 92,7 76,9 30, ,5 29,6 30 H5 0,8 2,4 3,4 23,6 66,3 66,2 65,7 71, H ,2 3,9 65, I ,9 489,3 392,5 417,7 428, I I3 3 5,5 8,0 7-2,5 3,9 3,5 1,1 2,5 5 I4A ,0 21,3 9,2 24,8 15,2 13,6 18,1 18 I ,7 1,5 6,2 92,6 86,5 90, I ,5 1,1 1,9 5, I9-6 -8,4-10,6-6, I ,5 5,4 5,7 4,6 3,4 3,6 18

19 K K3 4 5,6 3,2 4,04 4,7 5 L L ,2 6,9 1,6 2,4 2,4 L ,0 0 0 O6 3 3,5 4 4,8 5,7 10, , N1 5 5,5 6,0 6, ,5 11,5 11,5 11,5 N N3 10 9,2 8,500 7,8 7,2 6,8 6,8 6,79 6,8 6,8 N4 0,5 0,5 0,75 0,86 0,88 0,84 0,84 0,75 0,75 0,75 O2 92,7 89,8 67,4 63, ,4 77,3 88, O3 4,2 4,2 4,1 3,5 2,8 1,4 1,3 1, O5 2,23 2,75 4,09 4,690 4,5 3,48 3,27 3,17 3,12 3 O7 45,1 48,7 52, ,8 56,7 56,59 56, Lidská práva, svoboda a rovnost Do této oblasti bylo zahrnuto celkem 6 proměnných (A1, A3, A4, A5, B2, B3), které se týkají zejména politických práv občanů, militarizace země, rodové rovnosti a práv dětí. V sledovaném období dokumentuje dílčí index nízkou úroveň a stagnaci Mongolska v této oblasti v období do r (totalitní režim) a prudké zlepšení po r v důsledku změny politicko-společenské situace v zemi. Tato situace předznamenává mírný pozitivní trend v období do r s tím, že dílčí index v této oblasti je nejvyšší ze všech sledovaných problémových oblastí a Mongolsko je možno zařadit mezi země se standardní demokracií. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 13. Obr. 13 Dílčí SD Index pro Mongolsko Lidská práva, svoboda a rovnost 0,90 1 Lidská práva, svoboda a rovnost y = 0,0601x + 0,2774 0, Demografické ukazatele a očekávaná délka života Do této oblasti bylo zahrnuto celkem 6 proměnných (C2, C3, D1, D2, D4 a D5), které reprezentují základní parametry populačního růstu, věkové struktury, úmrtnosti a očekávané délky života. 19

20 Hodnoty dílčího indexu pro Mongolsko jsou v této oblasti nízké i když je možno dokumentovat stálý pozitivní trend zejména od r. 1980, který by měl pokračovat i do r K limitujícím indikátorům v této oblasti patřili v minulosti zejména nepříznivá věková struktura obyvatel, demografický vývoj a nepříznivá úmrtnost). Všechny tyto ukazatele se postupně zlepšovaly největší rezervy má Mongolsko dodnes v oblasti novorozenecké a dětské úmrtnosti. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 14. Obr. 14 Dílčí SD Index pro Mongolsko - Demografické ukazatele a očekávaná délka života 2 Demografické ukazatele a očekávaná délka života 0,90 0,80 y = 0,1214x 0, Zdravotní stav a zdravotní péče V této oblasti bylo hodnoceno celkem 9 proměnných (E1, E2, E3A, E3B, E4, E5, E6, F1, F2), které reprezentují hlavní parametry zdravotního stavu (vybrané nemoci, podvýživa, přístup k pitné vodě), zdravotní péče (očkování dětí, dostupnost lékařů a lůžek v nemocnicích) a výdajů na zdravotnictví. Výchozí pozice Mongolska v této oblasti byla lepší jako v předcházející oblasti ukazatele zdravotní péče a zdravotního stavu obyvatel byly v 70.létech poměrně dobré. Největší rezervy byly zejména v očkování dětí a ve zvýšeném výskytu některých chorob, kde se situace postupně do r zlepšovala. Po r zaznamenala hodnota indexu v této oblasti pokles poukazuje to na zhoršené zdravotní péče v zemi po r. 1990, v současném období je však trend opět pozitivní s předpokladem mírného nárůstu do r hodnota indexu z r však do tohoto roku pravděpodobně nebude dosažena. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku Vzdělání, technologie a informace Do této oblasti bylo zařazeno celkem 10 proměnných (G1, G2A, G2B, G3, H1, H2, H3, H4, H5, H6), které zahrnují vybrané ukazatele vzdělávání, informatice a sdílení informací. Výchozí pozice Mongolska v r byla v této oblasti průměrná socialistický režim sice zaručoval poměrně vysokou úroveň vzdělání, ukazatele informatizace jsou však velmi nízké (platí to však všeobecně). Hodnota indexu se do r mírně zvyšuje, ovšem podobně jako v oblasti zdravotního stavu a péče po r přichází k poklesu hodnoty indexu. Vlivem informatizace společnosti a zlepšení přístupu ke vzdělání však dochází v letech k prudkému nárůstu hodnoty indexu s předpokladem pozitivního trendu i do r Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Ing. Hana Beranová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha, Česká republika, hana.beranova@gmail.com;

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková DLOUHODOBÝ VÝVOJ INDEXU STÁŘÍ A INDEXU EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES Lucie Vítková Abstract Paper turns to longterm

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

Otázka: Current problems of underdeveloped countries. Jazyk: Angličtina. Přidal(a): AnnaK. What is it?

Otázka: Current problems of underdeveloped countries. Jazyk: Angličtina. Přidal(a): AnnaK. What is it? Otázka: Current problems of underdeveloped countries Jazyk: Angličtina Přidal(a): AnnaK What is it? Third World, or developing nations, is a term we use to describe countries that aren t as developed as

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Jakub ODEHNAL INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Abstract: The paper deals with the assessment of political risk in the selected North

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Tranzitní zóny a přepravní časy

Tranzitní zóny a přepravní časy ceník služeb 2015 Tranzitní zóny a přepravní časy Země Zóna Předpokládaný čas přepravy v pracovních dnech TimeDefinite DayDefinite Afghánistán 10 3 - Albánie 5 1 - Alžírsko 9 1 - Americká Samoa 10 4 -

Více

Daňové ráje a firmy v České republice. Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK

Daňové ráje a firmy v České republice. Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK Daňové ráje a firmy v České republice Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK Daňové ráje Empirický výzkum Výzkumné otázky Data (Orbis a BEA) První výsledky Závěr Daňové ráje a firmy v České republice Které

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více