Index udržitelného rozvoje (SD Index) pro vybrané rozvojové země Haiti a Mongolsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Index udržitelného rozvoje (SD Index) pro vybrané rozvojové země Haiti a Mongolsko"

Transkript

1 Index udržitelného rozvoje (SD Index) pro vybrané rozvojové země Haiti a Mongolsko (Peter Mederly, Pavel Nováček 1 ) 1. Úvod Předkládaná studie hodnocení indexu udržitelného rozvoje dvou rozvojových zemí (Haiti a Mongolsko) navazuje na víceleté iniciativy autorů v oblasti vývoje souhrnného ukazatele vyjadřujícího kvalitu života a udržitelný rozvoj na globální úrovni zemí světa (publikovány např. v pracích Mederly, Nováček, Topercer 2002, 2003 a souhrnně v práci Mederly, Topercer, Nováček 2004). Hlavní motivací při tvorbě SD Indexu byla výzva hledat takový souhrnný ukazatel, který by dostatečně přesně vyjadřoval míru pokroku světových zemí ve směřování k udržitelnému rozvoji, a to na základě všeobecně dostupných dat pro dostatečně velký počet zemí, čímž by umožňoval pravidelné srovnávání jejich pokročilosti v delším časovém horizontu. SD Index jsme vyvinuli v letech v středoevropském výzkumném uzlu Millennium Project v rámci studie Global Partnership for Sustainable Development. Poprvé byl publikován v pravidelné roční zprávě 2001 State of the Future (Gordon, Glenn 2001). Jeho cílem je komplexní vyjádření stavu (a postupně i vývoje) jednotlivých zemí světa v oblasti směřování k trvale udržitelnému rozvoji. Strukturou indexu jsme se pokusili rovnocenně vyjádřit hlavní problémové oblasti světového vývoje prostřednictvím tematických okruhů a jednotlivých ukazatelů - proměnných. Naší ambicí bylo navázat na některé z existujících obdobných ukazatelů, hodnotících pokrok jednotlivých světových zemí v oblasti lidského rozvoje, kvality života a udržitelného rozvoje - např. Human Developmet Index, HDI (UNDP od r. 1990), Environmental Sustainability Index (World Economic Forum, Yale Center for Environmental Law and Policy 2001 a později), nebo UN CSD Dashboard (Consultative Group for Sustainable Development, UN CSD 2000 a později). Druhá verze SD Indexu pro světové země byla publikována v nejnovější správě 2005 State of the Future (Gordon, Glenn 2005). Prezentované výsledky pro dvě rozvojové země Haiti a Mongolsko jsou pilotními pokusy hodnocení časových řad (pro období ) včetně nástinu trendů (pro období ) na národní úrovni se zachováním struktury původního indexu. 2. Metodika Index udržitelného rozvoje je koncipován hierarchicky zahrnuje 7 hlavních problémových oblastí a 14 tematických okruhů. Hlavní problémové oblasti jsme zvolili tak, aby zachytily podle možnosti všecky nejdůležitější aspekty světového vývoje (k čemuž se čtyři konvenční oblasti udržitelného rozvoje - environmentální, sociální, ekonomická a institucionální - jeví jako nedostatečné, resp. nehomogenní). V každé ze sedmi oblastí byly vytipovány dva tematické okruhy a v nich různý počet proměnných (viz. tabulka č. 1). Hlavní oblasti a okruhy byly stanoveny teoreticky - na základě víceletého studia globální problematiky, výběr proměnných byl přizpůsoben tak, aby bylo možné jejich dlouhodobé sledování a vyhodnocování, aby byly zabezpečeny co nejúplnější soubory údajů pro co nejvíce zemí a aby potřebné zdroje dat byly široce dostupné a jejich počet minimalizován. 1 Peter Mederly, Regioplan Nitra, Slovak Republic, Pavel Novacek, Center for Social and Economic Strategies, Charles University in Prague and Center for Interdisciplinary Studies, Palacky University in Olomouc, Czech Republic, 1

2 Obr. 1 - Základní schéma SD indexu Index udržitelného rozvoje (SD Index) 1 - Lidská práva, svoboda a rovnost 2 - Demografické ukazatele a očekávaná délka života 3 - Zdravotní stav a zdravotní péče 4 - Vzdělání, technologie a informace 5 - Ekonomický rozvoj a zahraniční zadlužení 6 - Spotřeba zdrojů, ekologická efektivnost 7 - Kvalita životního prostředí A - Politika a lidská práva B Rovnost C Demografické ukazatele D - Očekávaná délka života, úmrtnost E - Zdravotní péče F - Nemoci a výživa G Vzdělání H - Technologie a sdílení informací I Ekonomika K Zadluženost L - Ekonomika - čisté domácí úspory M - Ekonomika - spotřeba zdrojů N - Životní prostředí přírodní zdroje, využití půdy O - Životní prostředí - problémy měst a venkovské krajiny Získané údaje byly zpracovány pomocí statistického balíku NCSS 2001 (Hintze ). Protože velká většina proměnných nesplňuje předpoklady normality rozdělení početností, rovnosti rozptylů, linearity vztahů a/nebo má příliš velké zastoupení odlehlých hodnot, bylo potřebné před samotným výpočtem indexů data upravit tzv. ořezáním (trimming) a logaritmickou transformácí. Dílčí indexy byly transformovány do jednotné škály v intervalu <0,1> tak, aby vždy 0 byla rovná nejnepříznivější hodnotě a 1 rovná nejpříznivější hodnotě. Celkový index SDI pro jednotlivé země byl vypočítán jako aritmetický průměr transformovaných hodnot všech vybraných proměnných a obdobným způsobem byly vypočítány i dílčí indexy pro 7 problémových oblastí. Do hodnocení vstupovalo 179 zemí, přičemž celkové pokrytí údaji bylo velmi dobré (podařilo se získat 91.2 % potřebných dat). Tab. 1 Seznam proměnných vstupujících do výpočtu SD Indexu Proměnná Jednotka Zdroj Rok Počet z. 1 - Human rights, freedom and equality A1 Index of political rights Index FH A2 Refugees - country of origin per thous. Peo HDR A3 Military expenditure % of GDP WDI A4 Military personnel % of labour force WDI B1 Gender development index Index HDR B2 Children labour force % of year WDI Demographic development and life expectancy C1 Annual population growth % WDI C2 Share of population 0-14 to 65+ % WDI D1 Infant mortality rate per 1000 birth WDI D2 Under 5 mortality rate per 1000 birth WDI D3 Life expectancy at birth years WDI D4 Death rate, crude per 1,000 people WDI Health state and health care E1 Health expenditure, public % of GDP WDI E2 Health expenditure, per capita USD/cap. WDI E3 Child immunization DPT % of children < 12 months WDI E4 Child immunization measles % of children < 12 months WDI E5 Physicians per 1000 peo. WDI E6 Birth attended by skilled health start % of total WDI E7 Hospital beds per 1000 peo. WDI

3 Proměnná Jednotka Zdroj Rok Počet z. F1 Tuberculosis per 100,000 peo. WDI F2 Prevalence of HIV % of adult WDI F3 Prevalence of child malnutrition, by weight % of children < 5 WDI F4 Undernourishment % of people HDR F5 Access to improved water sources % of popul. with access WDI Education, technologies and information G1 Adult illiteracy rate % of 15+ WDI G2 School enrollment, secondary % net WDI G3 School enrollment, primary % net WDI G4 Public spending on education, total % of GDP WDI H1 Telephone mainlines per 1000 peo. WDI H2 Personal computers per 1000 peo. WDI H3 Internet users per peo. WDI H4 Daily newspapers per 1000 peo. WDI H5 Television sets per 1000 peo. WDI H6 Mobile phones per 1000 peo. WDI Economic development and foreign indebtedness I1 GDP per capita USD, const WDI I2 PPP GDP per capita curr. int. $ WDI I3 Annual GDP growth % HDR I4 Adjusted savings: net national saving % of GNI WDI I5 Gross domestic savings % of GDP WDI I6 Aid per capita current US$ WDI I7 Current account balance % of GDP WDI I8 Foreign direct investment, net inflows % of GDP WDI I9 High-technology exports % of manufactured exports WDI I10 Overall budget balance, including grants % of GDP WDI I11 Unemployment, total % of total labor force WDI K1 External debt, total DOD, current US$ WDI K2 Total debt services % of GNI WDI Resource consumption L1 Adjusted savings: energy depletion % of GNI WDI L2 Adjusted savings: mineral depletion % of GNI WDI L3 Adjusted savings: net forest depletion % of GNI WDI M1 GDP per unit of energy use PPP $ per kg of oil equivalent WDI M2 Commercial energy use per cap. Kg of oil eqv. WDI M3 Electric power consumption per capita kwh WDI M4 Passenger cars per 1,000 people WDI Environmental duality N1 Nationally protected areas % of land area WDI N2 Freshwater resources m3 per capita WDI N3 Forest area % of land area WDI N4 Arable land % of land area WDI O1 Population in agglomeration > 1 mil. % of total WDI O2 Rural population density peo/km2 WDI O3 Urban population growth annual % WDI O4 CO2 emissions metric tons per capita WDI O5 Urban population % of total WDI Jednotka jednotka měření,zdroj zdroj dat (WDI World Development Indicators 2003,FH Freedom House, HDR Human Development Report 2003), Rok rok aktualizace dat pro většinu zemí, Počet z. počet zemí s dostupnými daty. 3

4 Největší předností tohoto indexu by mohlo být, že vychází z dostupných celosvětových zdrojů informací, které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány - použity byly v podstatě jen dva hlavní zdroje - materiál Světové banky World Development Indicators a ročenka UNDP Human Development Report. Doplňkovým zdrojem informací je Freedom House - Index of Freedom. Proto je reálné sestavení indexu několik let zpět a jeho pravidelná aktualizace v budoucnosti. Stejně tak je možné i určení trendů vývoje SDI v jednotlivých zemích do současnosti, jako i jejich prodloužení do budoucnosti, což by mohlo být významným politickým nástrojem. Ostatní porovnávané přístupy tvorby indexů trvalé udržitelnosti mají v této oblasti o mnoho horší výchozí pozici. Bližší metodický postup tvorby SD indexu pro světové země je uveden v práci Mederly, Topercer, Nováček (2004). V další etapě prací bylo provedeno pro vybrané rozvojové země (Haiti a Mongolsko) hodnocení dosavadního vývoje indexu v období a určení pravděpodobných trendů pro období Práce probíhali v následujících krocích: zběr dat proveden byl sběr dat pro 63 indikátorů SD Indexu. Pro časové srovnání bylo určeno období (roky v pětiletém intervalu, dále pak roky 1997,1998, 2000 a 2002). Zdrojem údajů byly především databázy Světové banky (World Development Indicators) a UNDP (Human Development Reports), chybějící data byly dohledávány i v jiných zdrojích (OSN, mezinárodní instituce, národní databáze). kontrola dat provedena byla kontrola správnosti dat, vyřazení indikátorů s malým pokrytím dat (méně než polovina údajů pro období ). Sestaveny byly výslední soubory (55 indikátorů pro Haiti a 53 pro Mongolsko). Celkové pokrytí dat činilo 71 % v případě Haiti, 75 % v případě Mongolska. doplnění dat interpolací a externím odhadem chybějící data jsme v celém sledovaném období doplnili expertním odhadem, data pro rok 2005 jsme určili na základě nejnovějších trendů za období konverze dat pro výpočet indexů v souladu s metodikou použitou při výpočtu SD Indexu pro světové země jsme všechny data převedly do logaritmické stupnice a ve druhém kroku jsme použili převod na jednotnou stupnici 0-1 Goverovou transformací. Použita byla stejná stupnice pro všechny roky a všechny proměnné, ktorá vycházela z mezinárodního srovnání hodnota 0 znamená nejméně žádoucí hodnotu ve vztahu k udržitelnému rozvoji a naopak 1 je nejvyšší hodnotou (žádoucí hodnotou ve vztahu k udržitelnému rozvoji světových zemí). výpočet dílčích indexů podle 7 hlavních oblastí a celkového SD indexu ve stanovených 7 oblastech udržitelného rozvoje jsme aritmetickým průměrem dosažených hodnot vypočetly hodnotu dílčího SD indexu pro danou oblast, a to pro všech 10 let v zkoumaném období Aritmetickým průměrem všech proměnných jsme pak vypočetly celkový SD Index. odhad trendů dílčích indexů pro období 2010 a 2015 pro odhad hodnot jsme použili soubor metod regresní analýzy. Pro určení konkrétní metody extrapolace trendů (lineární, logaritmický, polynomický, exponencionální, mocninový trend) jsme se rozhodovaly na základě analýzy každé časové řady a míry její korelace s dosavadními trendy. 4

5 3. SD Index pro světové země a pozice Haiti a Mongolska SD Index 2003 (publikován v r v rámci práce Gordon, Glenn 2005) byl vypočítán pro 179 zemí světa v relativní stupnici 0-1, přičemž s rostoucí hodnotou indexu se zlepšuje i pozice země ve směřování k udržitelnému rozvoji. Celkový index byl stanoven jako aritmetický průměr dílčích indexů sledovaných 65 proměnných (z toho počtu proměnných, pro které byly k dispozici údaje). Kromě toho byly vypočítány i dílčí indexy pro 7 sledovaných problémových oblastí a na základě jejich porovnání byla hodnocena vyrovnanost rozvoje jednotlivých zemí. V dalším textu stručně komentujeme dosažené výsledky. 1. Lidská práva, svoboda a rovnost - udržitelný rozvoj zřejmě není dosažitelný, pokud lidé musí žít v totalitním státu, v nesvobodě, nebo také ve společnosti, která je polarizována obrovskými majetkovými rozdíly. Proto považujeme tuto oblast za jednu z klíčových v celé problematice udržitelného rozvoje, i když byla dosud poněkud opomíjena. Na prvních místech jsou vyspělé demokratické země (Kanada, Island, Japonsko, Lucembursko, Nový Zéland, Austrálie...), na posledních místech africké země a některé jiné země s nedemokratickým režimem (Eritrea, Bhutan, Burundi, Etiopie, Angola, Rwanda, Zaire...). Ze 155 hodnocených zemí patří Mongolsku 70. místo a Haiti 148. místo. 2. Demografický vývoj a očekávaná délka života - přesto, že celosvětově klesá míra populačního růstu, zatím každý rok přibývá na Zemi šedesát miliónů lidí, především v rozvojových zemích. Rozvinuté země naopak stagnují, populace slábne a v některých regionech dokonce vymírá (počet narozených je menší než počet úmrtí). Na prvních místech v této oblasti se umístnily Island, Nový Zéland, Cyprus, Kuba, Finsko, Norsko, na posledních pozicích jsou Niger, Afghánistán, Mali, Angola, Sierra Leone a další země. Ze 179 hodnocených zemí patří Mongolsku 111. místo a Haiti 137. místo. 3. Zdravotní stav a zdravotní péče - do značné míry je závislá na výkonnosti ekonomiky. Proto zůstává v rozvojových zemích lepší zdravotní stav obyvatel a zdravotní péče jednou z priorit a tato oblast je rovněž jednou z klíčových na cestě lidstva k udržitelnému rozvoji. Na prvních pozicích se umístnily vyspělé země (Island, Norsko, Nizozemsko, Německo, Izrael, Švýcarsko, Lucembursko a j.), na posledních pozicích jsou Etiopie, Angola, Afghánistán, Čad, Niger, Kongo. Ze 177 hodnocených zemí patří Mongolsku 96. místo a Haiti 167. místo. 4. Vzdělání, technologie a informace - v rozvinutých zemích s moderní ekonomikou se staly hlavním faktorem ekonomického rozvoje a vytváření bohatství. Je to také oblast, která může napomoci rozvojovým zemím překonat bludný kruh chudoby a zaostalosti, rychlého populačního růstu a ničení životního prostředí. Informace jsou zbožím, které se sdílením nezmenšuje, nýbrž naopak (tzv. non-zero sum economy ). Na prvních pozicích jsou severské země (Švédsko, Dánsko, Island, Norsko, Finsko), Švýcarsko a další, na posledních pozicích jsou africké země (Burkina Faso, Zaire, Středoafrická republika, Čad, Mali, Mozambik). Ze 175 hodnocených zemí patří Mongolsku 103. místo a Haiti 166. místo 5. Ekonomický rozvoj a zahraniční zadluženost - stupeň ekonomické vyspělosti podmiňuje do značné míry schopnost země směřovat k udržitelnému rozvoji. Bohaté země si udržitelný rozvoj mohou dovolit a obyvatelstvo je vůči životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji vnímavější. Naopak zahraniční zadluženost, především v rozvojových zemích, ničí nadějné vyhlídky na lepší budoucnost. Země, která má věnovat desítky procent výnosů svého exportu na umořování dluhu, nebo dokonce jen na splácení úroků, jsou v pasti, ze které se samy nemohou osvobodit. Na prvních místech v této oblasti jsou Lucembursko, Singapur, Irsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Dánsko, Kanada, na posledních pozicích jsou Libanon, Sierra Leone, Svatý Tomáš, Komory, Guayana, Nikaragua a j. Ze 169 hodnocených zemí patří Mongolsku 98. místo a Haiti 88. místo. 6. Spotřeba přírodních zdrojů a eko-efektivnost - existují ekonomicky úspěšné země, které nedosahují příznivých hodnot tohoto indexu a naopak některé rozvojové země se mohou při spotřebě přírodních zdrojů chovat efektivně. Na první pozice v této oblasti se dostaly Svatý Tomáš, Irak, Svazijsko, Mauricius, Vanuatu, St. Kitts a Nevis, Fidži, Komory a další, naopak na posledních pozicích jsou Libérie, Guinea, Ghana, Kuvajt, Sierra Leone, Etiopie a jiné země. Ze 171 hodnocených zemí patří Mongolsku 147. místo a Haiti 122. místo 5

6 7. Kvalita životního prostředí a environmentální problémy - pro dosažení udržitelného rozvoje jsou klíčovým ukazatelem. Bez kvalitního prostředí není možný udržitelný rozvoj společnosti. Na prvních pozicích ze 178 zemí v této oblasti jsou Guayana, Středoafrická republika, Samoa, Zambie, Guinea- Bissau, Namíbie a jiné, na posledních pozicích jsou arabské země Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Líbye, Libanon, Jordánsko, Bahrajn. Ze 178 hodnocených zemí patří Mongolsku 13. místo a Haiti až 168. místo. Výsledná hodnota celkového indexu byla vypočítána jako aritmetický průměr všech dílčích indexů jednotlivých proměnných. Zařazení zemí do tříd podle hodnocení trvalé udržitelnosti je do značné míry podobné jako v případě dílčích indexů za první až pátou problémovou oblast. Potvrzuje to dnešní rozdělení světa a jeho polarizaci na bohaté a západním způsobem rozvinuté země Severu (velmi často za cenu příliš velké spotřeby přírodních zdrojů, nižší eko-efektivnosti a kvality životního prostředí) a chudé, ze západního úhlu pohledu málo rozvinuté země Jihu. Mezi první je možné jednoznačně zařadit západoevropské země, USA, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a Japonsko, když v současnosti se k vyspělým zemím řadí také některé z bývalého východního bloku (středoevropské a pobaltské státy). K těm druhým patří většina afrických zemí, některé země jižní a jihovýchodní Asie a ze západní civilizační oblasti je to právě Haiti. Mezi těmito skupinami zemí je propastný rozdíl. V tomto prostoru se pohybují ostatní světové země - např. většina zemí Jižní Ameriky, většina zemí bývalého Sovětského svazu, většina asijských zemí včetně Mongolska. Mezi deset nejrozvinutějších zemí světa podle SD Indexu patří Švédsko 0.885, Finsko 0.882, Švýcarsko 0.874, Lucembursko 0.873, Nový Zéland 0.871, Norsko 0.87, Dánsko 0.858, Irsko 0.855, Nizozemsko a Rakousko K deseti nejméně rozvinutým zemím se patří Mauretánie 0.339, Zaire 0.338, Eritrea 0.337, Burkina Faso 0.336, Etiopie 0.325, Sierra Leone 0.313, Niger 0.312, Burundi 0.306, Somálsko a Afghánistán Mongolsku patří ve světovém srovnání celkově 88. pozice (index 0,611) a Haiti je těsně před poslední desítkou zemí na 169. pozici (index 0,348). Obr. 2 Sustainable Development Index- světové země 6

7 Tab. 2 - Výsledky SD Indexu pro vybrané země Země SD Index Průměrné pořadí Nejlepších 10 zemí 1 Sweden Finland Switzerland Luxembourg New Zealand Norway Denmark Ireland Netherlands Austria Země Visegrádské čtyřky 25 Slovak Republic Hungary Czech Republic Poland Mogolsko a Haiti 88 Mongolia Haiti Nejhorších 10 zemí 170 Mauritania Congo, Dem. Rep Eritrea Burkina Faso Ethiopia Sierra Leone Niger Burundi Somalia Afghanistan pořadí v dílčích problémových oblastech 7

8 4. SD Index hodnocení časových řad pro Haiti a Mongolsko V následujícím textu uvádíme rozpracování SD Indexu pro modelové země - Haiti a Mongolsko na základě časových řad. Struktura indexu a způsob jeho výpočtu jsou uvedeny v předešlých kapitolách. Hodnotíme dosavadní vývoj země v období a předpokládaný trend do r podle jednotlivých problémových okruhů. 4.1 SD index - Haiti V tabulce 3 jsou uvedeny originální zdrojová data včetně chybějících dat, v tabulce 4 potom vstupní matice dat pro výpočet indexů za sledované období (doplnění chybějících dat bylo realizováno expertním odhadem, resp. lineární regresí). Tab. 3 Časové řady dat pro Haiti (podle World Bank, UN Development Programme e.g. ) Variable / year A1 Index of political rights A4 Military expenditure 1,5 1,7 1,5 A5 Military personnel ,3 0,2 B2 Gender development index 0,458 0,467 0,426 0,354 B3 Children labour force 22 22,8 23,8 25,3 27,8 32,9 41,5 C2 Annual population growth 2,15 2,05 2,10 2,24 2,04 1,89 1,72 1,68 1,73 C3 Share of population 0-14 / ,31 11,41 11,63 11,71 11,85 11,63 10,56 9,67 9,05 8,71 D1 Infant mortality rate 79,0 81,0 70,5 71,1 73,0 85,4 110,0 122,8 130,0 141 D2 Under 5 mortality rate D4 Life expectancy at birth 52,0 52,7 53,6 53,7 53,6 53,1 51,9 51,1 47,6 D5 Death rate, crude 14,0 13,1 12,6 12,5 12,5 12,4 13,5 15,1 16,5 18,6 E1 Health expenditure, public 2,4 1,3 1,3 1,3 1,2 E2 Health expenditure, per capita 21,0 17,2 15,1 12,5 18,4 E3A Child immunization - DPT E3B Child immunization - measles E4 Physicians 0,16 0,16 0,08 0,14 0,11 0,08 0,08 E5 Birth attend. by health staff 24,2 21,0 20,0 23,0 20,0 20,0 E6 Hospital beds 0 0 0, ,800 0,723 0,741 0,776 0,784 F1 Tuberculosis F3 Prevalence of child malnutrition, 17,0 17,0 27,5 26,8 37,0 F4 Undernourishment F6 Access to improv. water sources G1 Adult illiteracy rate 48,1 50,2 52,2 53,2 55,2 60,3 64,9 69,4 73,8 77,8 G2B School enrollment, primary 47,8 89,9 76,8 64,4 53,3 G3 Public spending on education, 1,12 1,46 1,18 1,48 H1 Telephone mainlines 16,0 8,9 8,0 8,4 6,9 5,3 3,6 H3 Internet users H4 Daily newspapers 3,0 2,7 3,5 7,0 8,5 6,7 18,9 17,5 H5 Television sets 6,0 5,4 5,1 4,9 4,6 3,4 3,0 2,7 H6 Mobile phones 17,0 6, I1 GDP per capita I2 PPP GDP per capita I3 Annual GDP growth -0,9 1,1 3,1 1,4-0,4 1,7 0,1 4 4,1 3,6 I4A Gross domestic savings -3,0 18,9-6,9-4,4-12,4-1,1 3,2 8,1 6,5 7,5 I5 Aid per capita 19,0 26,2 53,2 43,3 101,3 26,0 25,5 19,6 12,1 1,7 I6 Current account balance -6,4-1,0-1,7-3,1-2,0-4,0-7,5-3,0 1,1 I7 Foreign direct investment 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,9 0,4 0,7 I8 High-technology exports 3,5 3,5 1,6 13,8 K1 External debt, total

9 Variable / year K3 Total debt services 0,4 1,0 1,0 1,2 3,5 1,1 2,2 1,8 1,2 1,8 L1 Adjus. savings: energy depletion L2 Adjus.savings: mineral depletion ,8 1,3 2,6 L3 Adjus.savings: net forest deplet. 0,9 0,9 5,2 7,1 7 4,9 5,5 6,2 8,2 9,2 M1 GDP per unit of energy use 5,8 7,5 5,9 5,9 6,5 4,3 3,4 2,2 M3 Commercial energy use 257,0 256,2 237,5 239,4 244,9 323,7 392,1 350,2 328,0 M4 Electric power consumption 36,0 36,6 41,5 30,3 61,0 53,1 41,3 26,0 12,0 O6 Passenger cars 4,4 4,6 N1 Nationally protected areas 0,4 0,4 0,0 N3 Forest area 3,2 5,7 N4 Arable land 20,3 20,3 20,3 20,3 20,1 20,1 19,8 19,2 18,3 O1 Population in aglom. > 1 mil O2 Rural population density O3 Urban population growth 3,7 3,9 4,0 4,2 4,2 3,9 3,4 3,4 4,0 O5 CO2 emissions 0 0,150 0,130 0,153 0,161 0,140 0,098 0,086 O7 Urban population 36,9 35,7 34,5 33,8 32,6 29,5 26,3 23,7 21,7 19,8 Tab. 4 Vstupní data pro výpočet SD Indexu (Haiti, ) A A4 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 A5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B2 0,26 0,28 0,32 0,35 0,41 0,44 0,47 0,46 0,46 B3 41,5 37,0 32,9 30,0 27,8 25,3 23,8 22,8 22,0 21,0 C2 1,73 1,68 1,72 1,89 2,04 2,24 2,05 2,15 2,1 2 C3 8,71 9,05 9,67 10,56 11,63 11,85 11,63 11,42 11,31 11,20 D1 141,0 130,0 122,8 110,0 85,4 73,0 70,5 81,0 79,0 77,0 D D4 47,6 49,5 51,1 51,9 53,1 53,6 53,6 52,7 52,0 52,0 D5 18,6 16,5 15,1 13,5 12,4 12,5 12,6 13,1 14,0 14,0 E1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 2,4 2,7 2,7 E2 16,0 17,0 18,0 18,0 18,4 12,5 17,2 21,0 22,0 23,0 E3A E3B E4 0,08 0,08 0,11 0,14 0,08 0,16 0,16 0,18 0,21 E E6 0,784 0,776 0,741 0,723 0, , F F3 43,0 40,0 37,0 32,0 26,8 27,5 22,0 17,0 17,0 17,0 F F G1 77,8 73,8 69,4 64,9 60,3 55,2 52,2 50,2 48,1 47,0 G2B 53,3 64,4 76,8 89,9 47,8 59,0 67,0 68,0 70,0 70,0 G3 1,50 1,50 1,48 1,18 1,46 1,30 1,20 1,12 1,10 1,10 H1 2,0 2,8 3,6 5,3 6,9 8,4 8,5 8,9 16,0 18,0 H H4 17,5 18,9 6,7 8,5 7,0 3,5 2,7 3,0 3,0 3,0 H5 2,0 2,7 3,0 3,4 4,6 4,9 5,2 5,4 6,0 7,0 H I I I3 3,6 4,1 4,0 0,1 1,7-0,4 3,1 1,1-0,9-1,0 I4A 7,5 6,5 8,1 3,2-1,1-12,4-6,9-5,0-3,0-3,0 9

10 I5 1,743 12,057 19,643 25,545 25, ,254 53,230 26,175 19,000 20,000 I6 1,1-3,0-7,5-4,0-2,0-3,1-1,0-6,4-4,1-5,1 I7 0,7 0,4 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 I8 15,0 15,0 15,0 14,0 13,8 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 K K3 1,8 1,2 1,8 2,2 1,1 3,5 1 1,0 0,4 0,5 L L2 2,6 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 L3 9,2 8,2 6,2 5,5 4,9 7,0 5,2 0,9 0,9 0,9 M1 1,107 1,107 3,420 4,290 6,550 5,890 6,000 7,502 5,800 6,000 M3 328,0 350,2 392,1 323,7 244,9 239,4 240,0 256,2 258,0 260,0 M4 22,0 26,0 41,3 53,1 61,0 30,3 41,0 36,6 36,0 36,0 O6 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 N1 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 N3 11,0 9,5 8,0 6,5 5,7 4,4 3,8 3,2 3,0 2,9 N4 18,3 19,2 19,8 20,1 20,1 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 O , O O3 4,0 3,5 3,5 3,9 4,2 4,2 3,9 3,7 3,7 3,7 O5 0,09 0,14 0,16 0,15 0,13 0,17 0,22 0,24 O7 19,8 21,7 23,7 26,3 29,5 32,6 34,5 35,7 36,9 37,5 1 - Lidská práva, svoboda a rovnost Do této oblasti bylo zahrnuto celkem 5 proměnných (A1, A4, A5, B2, B3), které se týkají zejména politických práv občanů, militarizace země, rodové rovnosti a práv dětí. V sledovaném období dokumentuje dílčí index celkové pomalé zlepšování situace Haiti v této oblasti, ovšem poslední období a trend je spíše stagnující proto bez významné změny v politicko-společenské oblasti není možno očekávat výraznější pozitivní trend. Celkově poměrně vysoká hodnota dílčího indexu (0,4-0,5) vzhledem k jiným oblastem je dána oficiálními údaji o ozbrojených silách a výdaji na armádu, které jsou velmi nízké. Je to částečně v rozporu s reálnou vnitřně-politickou situací země, pro vyjádření které však nejsou k dispozici relevantní údaje. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 3. Obr. 3 Dílčí SD Index pro Haiti Lidská práva, svoboda a rovnost 1 Politics, human rights, equity 0,00 10

11 2 - Demografické ukazatele a očekávaná délka života Do této oblasti bylo zahrnuto celkem 6 proměnných (C2, C3, D1, D2, D4 a D5), které reprezentují základní parametry populačního růstu, věkové struktury, úmrtnosti a očekávané délky života. Hodnoty dílčího indexu pro Haiti v této oblasti jsou velmi nízké i když je možno dokumentovat mírný pozitivní trend, vysoké hodnoty populačního růstu, nepříznivé hodnoty úmrtnosti a nízká délka života řadí Haiti k nejzranitelnějším zemím světa. Do r je předpoklad velmi mírného nárůstu hodnoty indexu na základě trendu snižování porodnosti, úmrtnosti a postupné změny věkové struktury obyvatel. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 4. Obr. 4 Dílčí SD Index pro Haiti - Demografické ukazatele a očekávaná délka života 2 Demographic development 0, Zdravotní stav a zdravotní péče V této oblasti bylo hodnoceno celkem 11 proměnných (E1, E2, E3A, E3B, E4, E5, E6, F1, F3, F4 a F6), které reprezentují hlavní parametry zdravotního stavu (vybrané nemoci, podvýživa, přístup k pitné vodě), zdravotní péče (očkování dětí, dostupnost lékařů a lůžek v nemocnicích) a výdajů na zdravotnictví. Výchozí pozice Haiti v této oblasti v 70.létech byla velmi zlá, do r se mírně zlepšila, a po jisté stagnaci přišlo ke druhému výraznějšímu zlepšení k r Hlavním důvodem zlepšující se situace je podstatné zvýšení výdavků na zdravotní péči, zlepšení očkování a přístupu k pitné vodě. Do r je předpoklad dalšího nárůstu hodnoty indexu na základě zlepšování výše uvedených ukazatelů. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku Vzdělání, technologie a informace Do této oblasti bylo zařazeno celkem 8 proměnných (G1, G2B, G3, H1, H3, H4, H5, H6), které zahrnují vybrané ukazatele vzdělávání, informatice a sdílení informací. Výchozí pozice Haiti v r byla i v této oblasti velmi zlá. Po mírném nárůstu hodnoty indexu do r přichází prakticky až do r k zhoršení situace, které bylo zapříčiněno zejména zhoršením ukazatelů školní docházky a přístupu k informacím. Pozitivní trend dílčího indexu v období po r (který je pravděpodobný až do r. 2015) je dán především informatizací společnosti, ovšem hodnoty gramotnosti obyvatel, docházky do škol a výdajů na vzdělávání jsou nadále velmi nízké. Časový průběh dílčího indexu je uveden na obrázku 6. 11

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje 4.8. Indikátory udržitelného rozvoje Aby udržitelný rozvoj nebyl jen vágním konceptem, potřebujeme nástroj, který nám umožní měřit, zda k udržitelnému rozvoji směřujeme či nikoliv, jestli se situace zlepšuje

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

dvouměsíčník/ročník 6 2012

dvouměsíčník/ročník 6 2012 5 dvouměsíčník/ročník 6 2012 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál 2 Jitka Langhamrová,

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

PŘÍSPĚVEK K ROZVOJOVÉ GEOGRAFII SROVNÁVACÍ STUDIE BHÚTÁNU, HAITI A RWANDY

PŘÍSPĚVEK K ROZVOJOVÉ GEOGRAFII SROVNÁVACÍ STUDIE BHÚTÁNU, HAITI A RWANDY PŘÍSPĚVEK K ROZVOJOVÉ GEOGRAFII SROVNÁVACÍ STUDIE BHÚTÁNU, HAITI A RWANDY Pavel Nováček* * Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií, 17. listopadu 12, 771 46

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA 9 37 Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA How (not) to measure quality of life: Critical perspectives on the Human Development Index Abstract: The

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

Doktorská disertační práce

Doktorská disertační práce Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Doktorská disertační práce 2006 Ing. Aleš Kocourek Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: 6208 V Ekonomika a management

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 07 vydání 07/ ročník 2009 /28.8.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Sociální dimenze inovací

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace PS 3 Alois Kutscherauer a kol. DLOUHODOBÝ VÝVOJ REGIONÁLNÍCH

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 11 OBSAH NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 12 PARTNERSTVÍ...

OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 11 OBSAH NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 12 PARTNERSTVÍ... ČESKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 2004 2006 PRAHA ÚNOR 2003 2 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 2004 2006 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více