II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN O R L O V Á II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

2 II ODŮVODNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN ORLOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (doplňující tabulky a schémata jsou vloženy do textové části, jejich číslování odpovídá členění textové části) II.B GRAFICKÁ ČÁST Obsah grafické části : II.B.a) Koordinační výkres 1 : II.B.b) Širší vztahy 1 : II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : II.B.d) Doplňující výkresy II.B.d)1 Doprava 1 : II.B.d)2 Vodní hospodářství 1 : II.B.d)3 Energetika, spoje 1 : II.B.d)4 Výkres přírodních hodnot území 1 : URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2007

3 II. ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI II. A : OBSAH strana II.A ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST... 1 II.A.a) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE...1 a1) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH...1 a2) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE...4 II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM...5 II.A.c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU...10 c1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU..10 c2) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU...12 II.A.d) PŘÍRODNÍ, DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, KULTURNÍ A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ...13 d1) CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK...13 a) Geomorfologie a geologie...13 b) Klimatické podmínky...17 c) Radonový index geologického podloží...18 d2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...20 d) Znečištění ovzduší...20 e) Znečištění vod...21 f) Znečištění půd...21 d3) SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY...22 g) Obyvatelstvo, zaměstnanost...22 h) Bydlení...24 d4) EKONOMICKÉ PODMÍNKY...28 d5) PŘÍRODNÍ HODNOTY...30 i) Ochrana přírody...30 d6) KULTURNÍ HODNOTY...34 d7) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ...36 II.A.e) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ...43 II.A.f) e1) HISTORICKO - URBANISTICKÝ ROZVOJ OBCE...43 e2) MOŽNOSTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE...45 e3) NÁVRH ČLENĚNÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ...46 e4) URBANISTICKÁ KOMPOZICE...49 NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH SLOŽEK...50 f1) BYDLENÍ...50 f2) OBČANSKÉ VYBAVENÍ...51 j) Zásady a způsob řešení občanského vybavení...51 k) Řešení občanského vybavení...52 f3) VÝROBA...55 l) Zemědělská výroba...55 m) Lesní hospodářství...56 n) Průmyslová výroba, sklady...57 f4) REKREACE, CESTOVNÍ RUCH...58 o) Rekreace...58 p) Cestovní ruch...58 II.A.g) NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY...60 g1) DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ...60 a) Silniční komunikace a významnější silniční zařízení...60 b) Železniční doprava a významnější železniční zařízení...71 c) Hromadná doprava osob...71 d) Ostatní druhy dopravy...72 URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2007

4 II. ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI II. A e) Ochranná pásma...72 f) Vliv na životní prostředí...73 g2) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ...74 a) Zásobování pitnou vodou...74 b) Zásobování užitkovou, provozní a technologickou vodou...78 c) Odvádění a čištění odpadních vod...78 d) Vodní plochy a toky...83 g3) ENERGETIKA...87 a) Zásobování elektrickou energií...87 b) Zásobování plynem...90 c) Zásobování teplem...95 g4) SPOJE a) Telekomunikace b) Radiokomunikace g5) LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ a) Odpadové hospodářství II.A.h) VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ II.A.i) II.A.j) NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY a) Úvod b) Základní terminologie, obecné zásady funkce a tvorby ÚSES c) Parametry vymezených prvků ÚSES d) Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ j1) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ORLOVÁ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NA ÚZEMÍ NATURA J2) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH J3) PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ J4) VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ J5) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ II.A.k) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA k1) ÚVOD, PODKLADY k2) KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ k3) ZÁBOR PŮDY k4) ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY k5) POSOUZENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ k6) DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA II.A.l) ZÁVĚR II.A.m) VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ, SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, CITOVANÝCH ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2007

5 II.A ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST II.A.a) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE II.A.a1) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH II.A.a) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE a1) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Pořízení nového Územního plánu (ÚP) města Orlová schválilo Zastupitelstvo města Orlová na svém 21. zasedání konaném dne 27. dubna Koncept územního plánu (koncept ÚP) Orlová byl zpracován v roce Práce na konceptu řešení byly zahájeny na základě objednávky Městského úřadu Orlová, odboru výstavby (zn. OV/ / /GRU) ze dne , obsahující informaci o schválení Zadání ÚP města Orlová Zastupitelstvem města Orlová dne , a po dodání podkladů týkajících se problematiky těžby uhlí a jejího dopadu na povrch, včetně přehledu asanačně rekultivačních staveb dne Mapovými podklady pro zpracování návrhu ÚP Orlová jsou : - Digitální katastrální mapa - letecké snímky v rozsahu řešeného území, zapůjčené pro zpracování úkolu pořizovatelem Městem Orlová, - Základní mapa ČR 1 : (pro zpracování výkresu Zájmové území - širší vztahy) V rámci prací na konceptu ÚP bylo provedeno doplnění průzkumů a rozborů, jehož cílem byla aktualizace současného stavu. Údaje o současném stavu využití území jsme získali především průzkumem v terénu, na Městském úřadě Orlová, u správců inženýrských sítí a u dalších dotčených orgánů a organizací. Cílem doplnění průzkumů a rozborů bylo získat veškeré dostupné údaje o stavu, využití, potřebách a problémech řešeného území. Výchozím podkladem pro zpracování konceptu ÚP Orlová, kromě schváleného zadání je - Doplnění průzkumů a rozborů pro ÚP Orlová (pracovní podklad, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 06/2006). Vyhodnocení splnění požadavků zadání ÚP města Orlová je provedeno v kapitole II.A.c) textové části Zdůvodnění. Návrh územního plánu (ÚP) Orlová je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a stavebním řádu (nový stavební zákon), a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Dalšími podklady pro zpracování konceptu ÚP byly : 1. ÚPN VÚC Ostrava Karviná (zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., 06/2006) schválený usnesením č. 15/1322/1 Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne ; 2. Koncepční dokumenty Moravskoslezského kraje : Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje - pořídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MS kraje), odbor dopravy a silničního hospodářství, schválena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 24/979/1 ze dne (Dostupné na Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (povinnost - 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění), vydaná opatřením č.j.: ŽPZ/7727/04 ze dne (Dostupné na Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje - odbor životního prostředí a zemědělství (povinnost dle 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1120/1 ze dne (Dostupné na URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

6 II.A.a) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE II.A.a1) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se správcem povodí, tj. Povodím Odry, s.p. (povinnost dle 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1121/1 ze dne Zpracováno dle Metodického pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, MZe ČR, č.j / (Dostupné na Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku pořídil KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství ( 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění), odsouhlaseno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne , usnesení č. 18/657/1. (Dostupné na Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství (dle 48 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění), vydán nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2004. (Dostupné na Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dle 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). (Dostupné na Surovinová politika Moravskoslezského kraje. Pořizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, zpracovává Česká geologická služba. (Dostupné na 3. Další použité územně analytické a rezortní podklady : - Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 (Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, 06/2001); - Generel cykloturistiky pro region Severní Moravy a Slezska (ÚDIMO, s.r.o. Ostrava, 05/1995) - Směrný vodohospodářský plán MLVD ČSR z r. 1988; - Významné krajinné prvky v katastru města Orlová (MěÚ Orlová, odb. ŽP); - Mapa radonového indexu geologického podloží (Česká geologická služba, 2004); - Návrh regionálního ÚSES České republiky ÚTP pro Ostravskou oblast (Společnost pro životní prostředí Brno, 1996); - Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (PRVKÚC) okresu Karviná (Centroprojekt Zlín, a.s., 04/1999); - Vodohospodářská mapa 1 : ; - Studie Uvolnění území v Orlové pro výstavbu (Prof. ing. Ivo Černý, Csc.- Inženýrská kancelář, Ostrava 2000); - Studie odkanalizování obcí a měst Karviná (VODING Hranice, spol. s.r.o.); - Studie odtokových poměrů na Orlovské Stružce, km 0,0 14,1 a Petřvaldské Stružce, km 0,0 4,68; - Dokumentace pro stavební povolení Sanace lokality Figura I. část (Technoprojekt, a.s. Ostrava, 11/2005); - Komplexní řešení území města Orlová, Území s probíhající hornickou činností (OKD, a.s. IMGE, o.z., Ing. Pastrnák Radomír, 10/2000); - Komplexní řešení území Lazy sever, Studie souboru staveb (OKD, a.s., IMGE, o.z., odštěpný závod Technoprojekt, a.s., Ing. Latová Anežka, 06/2000); - Komplexní řešení území dobývacího prostoru Dolu Čs. Armády, odštěpný závod (OKD, a.s., IMGE, o.z., Ing. Latová Anežka, 12/2000); - Studie zahlazení následků hornické činnosti k.ú. Orlová Poruba (OKD, a.s., IMGE, o.z., Ing. Latová); - Revitalizace (Zahlazení následků hornické činnosti) města Orlová (OKD, a. s., IMGE, odštěpný závod Ostrava, ing. Latová, 2001); - DSŘ Asanace a rekultivace území Dolina (OKD kultivace, a.s. Havířov, Ing. Samek, 11/2005); URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

7 II.A.a) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE II.A.a1) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH - DÚR Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy (Technoprojekt, a.s. Ostrava, Ing. Josef Beneš, 12/2001); - Projekt Asanace a rekultivace území Dolina (OKD Rekultivace, a.s. Havířov, 11/2005); - DÚR Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy (Technoprojekt, a.s. Ostrava, 12/2001); - Územní energetická koncepce města Orlové (Duke Engineering & Services, a. s., 11/2001); - DÚR odkanalizování měst a obcí Karvinska, Orlová, Voding Hranice, spol. s.r.o., květen 2008; - Studie Tvorba a alternativní využití spojovacího koridoru Zámecký park - Lesopark Orlová Lutyně (A _ VITAL, ing. Z. Hakohousová, s.r.o., Ostrava, 09/2000); - Územně technická studie kolejového spojení Orlová Ostravasystémem vlakotramvaje (Dopravní projektování, s.r.o. Ostrava, 2008); - rozpracovaný Generel dopravy města Orlová (UDI Morava, Ostrava, 2008); - Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období (Město Orlová 12/ /2008). Případné další podklady získané při konzultacích u správců sítí a ostatních organizací jsou uvedeny v příslušných kapitolách textové části. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

8 a2) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE II.A.a) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE II.A.a2) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE Důvodem pro pořízení nového ÚP Orlová je skutečnost, že od doby schválení Územního plánu sídelního útvaru (ÚPNSÚ) Orlová, tzn. od 10. listopadu 1994, došlo k četným a rozsáhlým změnám funkčního využití území vycházející z platného ÚPNSÚ Orlová, vyžadující jeho aktualizaci, a současně je nutno uvést územní plán do souladu se zákony a předpisy, které nabyly účinnosti po jeho schválení. Předpokládaný rozsah těchto změn a úprav, včetně žádostí právnických a fyzických osob na změnu ÚPNSÚ Orlová, spojený s požadavkem na digitální zpracování územního plánu na podkladě aktuální digitální katastrální mapy, vedl k rozhodnutí zastupitelstva města zahájit práce na novém územním plánu města ještě před účinností nového stavebního zákona. Cílem pořízení Územního plánu Orlová je přizpůsobení územně plánovací dokumentace města současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v v hlavě I, 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) včetně návrhu chybějící technické infrastruktury pro stávající i navrženou výstavbu. Při řešení Územního plánu Orlová se vycházelo z platného Územního plánu sídelního útvaru Orlová, Územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná a územních plánů sousedních obcí. Při jeho zpracování však byly zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně - technické problematiky. Cílem zpracování ÚP Orlová je pořízení územně plánovací dokumentace, která bude zahrnovat aktuální rozvojové záměry města pro zabezpečení jeho dlouhodobé prosperity. Zpracování návrhu ÚP Orlová zahrnuje tyto dílčí etapy prací : 1. etapa - zpracování průzkumů a rozborů a návrhu Zadání ÚP města Orlová pro zpracování konceptu ÚP Orlová, veřejnoprávní projednání a schválení Zadání pro zpracování návrhu ÚP města Orlová v Zastupitelstvu města Orlová. 2. etapa - zpracování konceptu řešení ÚP Orlová, jeho veřejnoprávní projednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, správců inženýrských sítí a komunikací, občanských sdružení k ochraně ŽP, občanů apod., vyhodnocení připomínek, stanovisek a námitek v pokynech pro zpracování ÚP Orlová a jejich schválení v Zastupitelstvu města Orlová. 3. etapa - zpracování ÚP Orlová, veřejnoprávní projednání návrhu ÚP Orlová, vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k ÚP Orlová. 4. etapa - vyhotovení čistopisu ÚP Orlová. Jeho vydání zastupitelstvem města formou opatření obecné povahy. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

9 II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM Širší postavení města Orlové v sídelní struktuře kraje, regionu do značné míry předurčuje jeho funkce, vazby a možnosti dalšího vývoje. Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Dosud však nebylo provedeno jejich definitivní upřesnění v rámci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje a ani analytických podkladů spádového obvodu obce s rozšířenou působností ( SO ORP), tj. města Orlové. Z PÚR ČR je patrné základní vymezení rozvojových oblastí a os a specifických oblastí národního významu. tj. Orlové do rozvojové oblasti OB 2 Ostrava a specifické oblasti SOB 5 Karvinsko. Priority územního plánování upřesněnými pro řešené území (označení bodů převzato z Politiky územního rozvoje ČR) jsou definovány takto : z hlediska rozvojové oblasti OB 2 : a) řešit územní souvislosti spojené s výstavbou dálnice D47 Lipník nad Bečvou Ostrava hranice ČR, c) řešit územní souvislosti přestavby silnice I/11 Havířov Český Těšín (v alternativě silnice I/11 a II/474 Havířov Dolní Třanovice) na standardní parametry R, přitom kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území si kladou obecně za cíl : a) zlepšovat podmínky pro příznivé životní prostředí. b) podporovat využívání brownfields. z hlediska specifické oblastí SOB 5 : a) v hlavních ekonomických střediscích oblasti vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel (přestavbu zastavěného území a jeho zkvalitnění) a rekultivaci devastovaných ploch za účelem jejich využití pro nové průmyslové zóny, případně pro rekreační krajinu, b) vyhledávat vhodná území pro výstavbu nových průmyslových zón a logistických center i pro jiné využití, zejména opuštěné průmyslové plochy vhodné pro další využití a plochy v návaznosti na dopravní koridory D47 a R48 a v příhraničních oblastech, c) vyhledávat vhodná území pro vytváření sítě zelených pásů a ploch v oblasti pro zachování ekologické stability a prostupnosti krajiny a vymezovat plochy vhodné pro zalesnění, zejména v rámci rekultivací ploch po těžbě, e) nástroji územního plánování zkvalitnit celkovou urbanistickou strukturu zástavby, f) vyhledávat vhodné pozemky pro obytnou výstavbu zejména rodinných domů, g) koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s polskou stranou a spolupracovat s ní při tvorbě územně plánovací dokumentace krajů, h) stanovit opatření pro zajištění ekologického pilíře v rámci udržitelného rozvoje v rovnováze s ostatními pilíři. Přitom kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území si kladou obecně za cíl : a) vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území, b) vytvářet podmínky pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel, c) vytvářet možnost krátkodobé rekreace v oblasti (je možno výrazně vztahovat k řešenému území), d) řešit rozpor mezi zájmy těžby černého uhlí a ohrožením zastavěného území a devastací krajiny, e) podporovat restrukturalizaci stávající ekonomiky, výstavbou nových průmyslových zón a logistických center vytvořit nové pracovní příležitosti, f) vytvářet podmínky pro zajištění jak zájmů ochrany přírody, tak zájmů ekonomických a sociálních. Rozsah problémů specifické oblasti Karvinsko výrazně negativně ovlivňuje udržitelný rozvoj řešeného území. Za přímé zásadní problémy se považuji v hospodářské oblasti zejména vysoká míra URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

10 II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací, s výrazným průnikem i do soudržnosti obyvatel území. Problémy specifických oblastí by měly být řešeny řadou rozvojových a podpůrných opatření v rámci regionální politiky, zejména na úrovni kraje (program územního obvodu kraje, regionální operační programy) a ČR. Vazby mezi regionálním a oborovým vymezením, postavením specifických oblastí (např. hospodářsky slabými strukturálně postiženými) a vymezením plynoucím z územně plánovacích podkladů se v současnosti upřesňují. V rámci řešeného území existují silné funkční vazby řešeného území na nejbližší města Karvinou, Ostravu, Havířov, Bohumín. Volnější je přeshraniční přesah vazeb (do Polska), výrazným impulsem může být dokončení dálnice D 47 s vazbou na Polsko. Na stabilitě osídlení se pozitivně podepisuje zejména poloha obce, v centru regionu s poškozeným přírodním a omezeným rekreačním prostředím (antropogenně dotvořeném zejména po těžbě uhlí). Řada sociodemografických faktorů působí negativně na soudržnost obyvatel území zejména vysoká míra nezaměstnanosti, pokles relativní úrovně mezd po r. 1990, ale i problémy s transformací průmyslových a jiných podniků v regionu. Řešené území představuje městské, ale částečně i vesnické osídlení tvořené 3 sídly (Lutyně+Poruba, Město, Lazy) rozptýlená zástavba se v řešeném území vyskytuje ve značném rozsahu, částečně i jako pozůstatek původní mnohem rozsáhlejší zástavby dělnických kolonií. Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, obslužná, výrobní (zejména Lazy a Město), částečně i rekreační. Tab. Základní ukazatele sídelní struktury spádového obvodu ORP Orlová a širší srovnání počet částí / výměra km 2 / obyvatel na obyvatel ORP obcí katastrů částí obec km2 obec obec část.o. km 2 Orlová , , průměr ORP MSK kraj 13,6 27,9 28,4 2,1 246,7 18, ČR 30,3 63,2 73,3 3,5 382,8 17, Pro sídelní strukturu řešeného území, ale i spádového obvodu ORP Orlová je do značné míry determinující velmi vysoká hustota osídlení, malý počet obcí a výrazná determinace osídlení antropogenními podmínkami ( těžba, průmysl, bydlení, doprava). Obecně s ohledem na stav současných podkladů a znalostí je nutno považovat za základní problémy řešeného území nerovnovážný a nepříznivý stav podmínek hospodářského rozvoje řešeného území a i nižší soudržnost společenství obyvatel řešeného území. Posílení zejména hospodářských podmínek je nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje území, přitom je však nutno omezit negativní účinky i na podmínky v životním prostředí, které jsou obecně nepříznivé (viz. kapitoly s problematikou životního prostředí). Před značnou částí území stojí problém jeho regenerace a to jak na velkých sídlištích města tak v historické části Orlové - Město. Město Orlová leží v jádru tzv. Ostravsko karvinského revíru, který představuje území, na kterém v minulosti probíhala intenzivní těžba černého uhlí, která v současnosti v omezené míře pokračuje a spolu s doznívajícími vlivy poddolování limituje využití území pro výstavbu. Orlová je zároveň součástí Ostravské aglomerace v níž byla v rámci Koncepce osídlení v Severomoravském kraji (podle úpravy koncepce osídlení Severomoravského kraje, schválené radou Sm KNV dne ) zařazena mezi střediska osídlení místního významu se spádovým územím zahrnujícím, kromě vlastního administrativního území, obec Doubravu. Význam a funkce města ve struktuře osídlení se nemění. Orlová je a zůstává střediskem osídlení místního významu - městem s významnou sídelní a výrobní funkcí v těžišti Ostravsko - Karvinského regionu v rámci spádového území střediska osídlení obvodního významu Karviná. Nadále budou respektovány vazby na významná centra osídlení v její blízkosti: Ostravu, Karvinou, Bohumín, Havířov. V rámci reformy státní správy uskutečněné v roce 2002 bylo město Orlová zařazeno mezi obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu náleží území obcí Dolní Lutyně, Doubrava, Orlová a Petřvald. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

11 II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM Doprava : Z hlediska širších dopravních vazeb reprezentují nadřazenou silniční síť v území silnice I. a II. třídy. Dopravní vazby řešeného území zajišťuje především silnice I/59 (Ostrava Orlová Karviná), kterou doplňují silnice II/470 (Ostrava Rychvald Orlová) a II/474 (Hnojník Dětmarovice). Silnice I/59 je hlavní spojnicí Orlové s městy Ostrava, Petřvald a Karviná, silnice II/474 zajišťuje vazbu na silnici I/67 v Dětmarovicích a rychlostní silnici R48 v Hnojníku, ostatní komunikace pak zajišťují především místní dopravní spojení např. s Rychvaldem (silnice II/470), Havířovem (silnice III/47210) nebo Doubravou (silnice III/47214). Řešeným územím není vedena žádná železniční trať. Nákladní železniční dopravu však zajišťuje poměrně rozsáhlý vlečkový systém (bývalá Košicko bohumínská dráha), který je v Ostravě a Karviné zapojen do celostátní železniční trati č. 320 (Bohumín Mosty u Jablunkova, st.hr. Čadca). Ta je v širších vazbách součástí III. železničního koridoru a je rovněž součástí hlavní transevropské železniční magistrály E 40 Le Havre Paris Frankfurt Nűrnberg Cheb Plzeň Praha Přerov Dětmarovice Mosty u Jablunkova Žilina Košice Čop Lvov). Nejbližší letiště se nachází v Mošnově ve vzdálenosti cca 36 km. Vodní hospodářství : Zásobování pitnou vodou : Vodovod v Orlové je součásti skupinového vodovodu, kterým jsou zásobeny obce Petřvald, Orlová, Dolný Lutyně, Dětmarovice a část Rychvaldu a Doubravy. Zdrojem vody je Karvinský přivaděč Ostravského oblastního vodovodu OOV (ze zdroje Kružberk), Beskydský přivaděč (ze zdroje Šance) a místní zdroj Špluchov. Stávající akumulace vody pro celou vodovodní skupinu Orlová je tvořena vodojemy : VDJ + ATS Orlová m 3 (274,00 271,00 m n.m.) VDJ Výhoda m 3 (286,90 278,90 m n.m.) Zemní vodojem Petřvald m 3 (305,85 300,85 m n.m.) VDJ prameniště Špluchov 800 m 3 (hl. 221,60 217,60 m n.m.) VDJ OOV Doubrava m 3 (288,80 279,00 m n.m.) PK Dětmarovice 50 m 3 (265,10 262,60 m n.m.) Odkanalizování : Část města Orlová - Horní Lutyně má vybudovanou soustavnou oddílnou kanalizaci, část území části města Orlová - Poruba kanalizaci jednotnou, které jsou zaústěny na mechanicko - biologickou ČOV Orlová - Poruba. ČOV Orlová - Poruba je kapacitně vyhovující. Část území části města Orlová - Poruba je odkanalizována jednotnou kanalizací na mechanickobiologickou ČOV Orlová Fučík, u níž se výhledově počítá s rozšířením. Část města Orlová - Město je odkanalizována nesoustavnou jednotnou kanalizací, která je vyústěna do Doubravské stružky a místních toků. Rovněž zástavba zachovalých kolonií má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je bez řádného čištění zaústěna do místních toků. Území města Orlová je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního celku Ostrava Karviná, který počítá s rozšířením ČOV Orlová Fučík a s výstavbou ČOV v lokalitě Výhoda pro 250 EO. Vodní toky : Hlavními toky v řešeném území jsou Orlovská a Petřvaldská Stružka. Přítoky Orlovské Stružky jsou Doubravská, potok Olšovec, Račok a Zimovůdka. Na Orlovské a Petřvaldské Stružce jsou stanovena záplavová území s vymezenou aktivní zónou. Dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. ze dne 14. prosince 2001, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností související se správou vodních toků je Orlovská Stružka řazena mezi významné vodní toky. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

12 II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM Dle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ze dne 3. března 2003, o stanovení zranitelných oblastí, jsou celá katastrální území Orlová, Horní Lutyně a Lazy u Orlové zařazena mezi zranitelné oblasti CZ 0813 Karviná. Dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, ze dne 29. ledna 2003, jsou mezi povrchové vody vhodné pro život ryb v povodí Odry, na území Orlové zařazeny toky Doubravská Stružka, Petřvaldská Stružka Holotovecký potok a Stružka. Dle tohoto nařízení jsou uvedené toky zařazeny mezi kaprové vody. Energetika : Zásobování elektrickou energií : Na území Orlové není provozován žádný zdroj elektrické energie, veškerá elektrická energie je dodávána z rozvodné soustavy VVN 110 a VN 22 kv. Územím Orlové prochází vedení nadřazené soustavy 110 kv - VVN Bohumín Doubrava, VVN Doubrava Důl Lazy a vedení VVN 692 Dětmarovice - Vratimov. Z nadřazené soustavy VVN kv jsou napojeny dva napájecí body 110/22 kv - TS 110/22 kv Orlová s výkonem 1 x 25 MVA a TS 110/22/6,3 kv Důl Lazy s výkonem 2 x 40 MVA, který slouží pro zajištění odběru el. energie vlastního závodu a dolu Dukla Havířov. Na nadřazenou soustavu 110 kv je uvedená rozvodna napojena vedením VVN z rozvodny 110 kv Doubrava. Z TS Orlová rozvodny jsou vyvedeny kabelové vývody 3 x 240 Al pro hlavní zásobovací linky 22 kv - VN 12 Orlová Bohumín, VN 35 Orlová Petrovice, VN 60 Orlová - Petrovice a VN 65 Orlová Bohumín. Zásobování plynem : Na území města Orlová jsou provozovány dva kvalitativně rozdílné systémy plynu - systém zemního plynu naftového (zemní plyn) a systém zemního plynu karbonského z důlní degazace (degazační plyn). Odstavením koksovny ČSA došlo ke zrušení systému koksárenského plynu, který byl v území dříve provozován. Územím města prochází dva vysokotlaké plynovody, které jsou součástí systém zemního plynu naftového - DN 300, PN 40 Bohumín-Dětmarovice ( ) a DN 300, PN 25 Suchá-Lutyně ( ). Výhradním dodavatelem zemního plynu naftového je Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava. Z VTL plynovodu Bohumín - Dětmarovice je vybudována přípojka (DN 150, PN ) pro RS Orlová (VTL//STL/NTL s výkonem m 3 h 1 (RS 24)), která zajišťuje dodávku plynu do místní plynovodní sítě STL m 3 h 1 a NTL m 3 h 1. Do řešeného území zasahuje středotlaký systém degazačního plynu (30-50 kpa), který tvoří sběrný plynovod DN 400 a dusíkovod v trase Darkov Nová Huť s odbočkou pro OKD Důl Karviná. Dodavateli plynu jsou provozované karvinské doly a doly ve frýdecko místecké oblasti, dále pak OKD DPB Paskov a.s., který těží plyn z likvidovaných dolů regionu Ostrava a je zároveň provozovatelem tohoto systému. Přepravovaným mediem je hořlavý karbonský plyn s obsahem metanu kolem %. Plyn je využíván především jako topné médium v hutní výrobě a průmyslových provozech. Zásobování teplem : V řešeném území je rozvinuta horkovodní soustava centralizovaného zásobování teplem, ze které je napojena sídlištní zástavba v Orlová Lutyni a jednotliví odběratelé v Orlové Porubě. Zdrojem tepla pro tuto soustavu je kondenzační elektrárna Dětmarovice (EDĚ). Teplo v horké vodě je do Orlové přivedeno tepelným napaječem 2 x DN 400. Spoje : Město Orlová telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu 2 digitálních telefonních ústředen (RSU) Orlová Lutyně a Náměstí (v budově městského úřadu) jako součást telefonního obvodu (TO - 59) Moravskoslezský kraj. Uvedené ústředny jsou napojeny na řídící digitální hostitelskou ústřednu (HOST) Orlová Lutyně, na niž jsou prostřednictvím dálkové přenosové (optické) sítě rovněž připojeny RSU Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petřvald a Rychvald, které tvoří samostatné atrakční obvody. HOST v Orlové je přímo napojena na tranzitní ústředny TÚ Ostrava a TÚ Brno, které zajišťují styk s UTO v České republice a mezinárodní telefonní styk. Územím města Orlová prochází kabely dálkové přenosové sítě ve správě Telefónica O 2, a.s., a jsou zde provozovány základnové stanice operátorů mobilních sítí (BTS), které jsou umístěny především na URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

13 II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM výškových budovách, komínech apod. Nad městem je provozována řada radioreléových spojů s nadmístním významem. Závazným podkladem pro zpracování Územního plánu (ÚPN) města Orlová je Územní plán velkého územního celku (ÚPN VÚC) Ostrava Karviná, schválený usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1322/1 ze dne Ze závazné části této nadřazené územně plánovací dokumentace (ÚPD) vyplývají pro řešení ÚP Orlová tyto záměry vymezené v této dokumentaci jako veřejně prospěšné stavby : D 3 Novostavba rychlostní komunikace R 67 zasahující okrajově území Orlové. D 22 Rozšíření silnice I/59 na dělený čtyřpruh se středním dělícím pásem s mimoúrovňovým křížením se silnicí II/470 a společným mimoúrovňovým křížením se silnicemi II/474 a III/ D 29 Dílčí přeložka silnice II/474 odstranění dopravně závadného průběhu trasy v k.ú. Horní Lutyně a Poruba u Orlové. D 49 Samostatné mimoúrovňové křižovatky (MÚK) odstraňující úrovňové křižovatky na hlavních komunikacích K 8 Napojení kanalizační sítě Petřvaldu na ČOV Orlová - Fučík E 4 Vedení VVN 2 x 400 kv pro vyvedení výkonu z Elektrárny Dětmarovice do rozvodny a transformovny (TR 400/110 kv) Nošovice v severozápadním okraji Orlové - Lutyně. Z návrhu ÚPN VÚC Ostrava - Karviná je nutno v řešeném území hájit rovněž další záměry : Vymezení regionálního biokoridoru a regionálního biocentra v kat. území Orlová a kat. území Lazy u Orlové. Trasu výhledového přivaděče užitkové vody z Odry DN 700 přes Ostravu, Rychvald a Orlovou do Dětmarovic. Při řešení ÚP Orlová byly akceptovány požadavky vyplývající ze zpracovaných a schválených koncepčních rozvojových dokumentů a programů rozvoje kraje, okresu a města uvedených v kapitole II.A.a). URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

14 II.A.c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ a SOUBORNÝCH STANOVISEK KE KONCEPTŮM ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A.c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU c1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Požadavky zadání, tak jak bylo usnesením č. 21/1 z 1. zasedání Zastupitelstva města Orlové dne schváleno, byly konceptem řešení ÚP obce Orlová plněny s komentářem k vybraným bodům : g) Požadavky na vymezení zastavitelných území Požadavky na vymezení zastavitelných území, které vycházejí z konkrétních podnětů města, občanů a organizací na změny a na úpravy ve vymezení rozvojových lokalit na území města podle schváleného ÚPN města Orlová jsou konceptem akceptovány, kromě těchto dílčích požadavků : 6. Prověřit možnost rozšíření ploch individuálního bydlení na parc. č. 2770/3, 3754, 3759 Horní Lutyně na úkor ploch zemědělské půdy a zeleně (p. Dzik) v rámci zrušení stavební uzávěry na území bývalé tzv. IV. etapy na k.ú. Horní Lutyně - po konzultaci s pořizovatelem byla část plochy navržena pro hromadné bydlení; 10. Prověřit možnost úpravy biokoridorů 18 a 22 (na základě požadavku MěÚ Orlová, odb. ŽP) LBK 18 trasa byla upravena v rámci možností parametrů ÚSES LBK 22 navržená trasa zachovává dosavadní stav, i když není optimální, problematika jiné úpravy spočívá ve velmi omezených plochách vzhledem k současnému stavu zástavby : alt1 zrušení dosavadního LBK 22 a jeho náhrada trasou z biocentra k severu a přechod přes plochy určené zástavbě výše k severu - zde by bylo pak vhodné vyčlenit širší pruh než minimální parametry pro biokoridor ÚSES požadují a vytvořit tak vedle biokoridoru i zelenou trasu z města do volné krajiny jako součást systému rekreační zeleně např. jen k biokoridoru přiřazenou alejí s pěšinou nebo cyklostezkou. nevýhody zábor plochy, která byla navržena pro výstavbu výhody lepší podmínky pro trasování v dosud nezastavěném území alt2 zrušení biokoridoru s tím, že další propojení, které je v současné době přes území Orlové bude zajištěno v území Doubravy nevýhody přenesení problému do sousední obce výhody méně intenzivní zástavba v této části obce 12. Prověřit možnost výstavby garáží na parc. č. 3747, 3742/19, 3742/20, 3742/24 k.ú. Horní Lutyně na úkor ploch zemědělské půdy rezerva pro tzv. VI. etapu a občanského vybavení (p. Kamýčková) - po konzultaci s pořizovatelem byla pro výstavbu garáží v rámci Změny č. 3 ÚPN města Orlová navržena část plochy; 27. Prověřit možnost rozšíření ploch individuálního bydlení na parc. č. 2770/3 v k.ú. Poruba u Orlové na úkor ploch zemědělské půdy plochu nelze využít pro výstavbu individuálního bydlení vzhledem k tomu, že se nachází v území ochranného pásma areálu drůbežárny; 30. Prověřit možnost vyčlenění celého sportovního areálu z ochranného pásma historického centra města Orlová (navrhnout změnu správního rozhodnutí Okr. Ú Karviná, ref. RR č.j. RRR-2148/98- Dr.Moj.) - návrh změny správního rozhodnutí není v kompetenci územního plánu; 32. Prověřit možnost změny zemědělské výrobní zóny Rajčula na podnikatelské plochy - po konzultaci s pořizovatelem byla tato zóna navržena pro rozvoj sportovně rekreačních aktivit v souladu se studií Tvorba a alternativní využití spojovacího koridoru Zámecký park - Lesopark Orlová Lutyně (A _ VITAL, ing. Z. Hakohousová, s.r.o., Ostrava, 09/2000); 38. Prověřit plochy navržené pro rozvoj výroby (ploch podnikatelských aktivit) dle KŘÚ IMGE plochy byly částečně omezeny ohledem na záměry města v této části Orlové, navíc byly vymezeny plochy pro rozvoj výrobních aktivit v rámci územních rezerv po doznění vlivů důlní činnosti ve východní části Orlové navazující na Doubravu; 44. Prověřit možnost rozšíření ploch individuálního bydlení na parc. č. 2132, 3133, 2134, 2125/1 a 2126 k.ú. Horní Lutyně na úkor ploch zemědělské půdy (p. Wolfová) plochu lze využít pro výstavbu individuálního bydlení pouze částečně průchod navrženého elektrického vedení VVN; URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

15 II.A.c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ a SOUBORNÝCH STANOVISEK KE KONCEPTŮM ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Navíc byly dodány další požadavky : 48. Prověřit možnost rozšíření ploch individuálního bydlení na parc. č k.ú. Horní Lutyně na úkor ploch zemědělské půdy (firma VAM, s.r.o.) - plochu lze využít pro výstavbu individuálního bydlení pouze částečně průchod biokoridoru jako součásti systému ekologické stability, který není možno vézt jinde; 49. Prověřit možnost rozšíření ploch individuálního bydlení na parc. č. 2625/1, 2646 k.ú. Poruba u Orlové na úkor ploch zemědělské půdy (p. Rašík) - plochu lze využít pro výstavbu individuálního bydlení pouze částečně část zasahuje navržené ochranné pásmo ČOV. h) Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů, ochranu krajiny a na územní systémy ekologické stability 1. Provést rámcové posouzení hluku podél hlavní komunikační sítě (stávající i navržené) a vyznačit úseky obytného území, která pravděpodobně budou obtěžována nadměrným hlukem z dopravy konkrétní vymezení ploch obytného území zasaženého nadměrným hlukem je závislé na způsobu zástavby a je předmětem hlukové studie, která není součástí konceptu ÚP. Ochrana přírody a krajiny - sídelní a krajinná zeleň Požadavky : 2. Propojit jednotlivé suburbanizované plochy a významnější plochy veřejné zeleně v sídlech vzájemně zelenými rekreačními koridory s využitím existujících prvků zeleně chlumy, rozptýlené ostrůvky keřů a stromů; 3. Jednotlivé suburbanizované plochy doplnit komponovanou rekreační, podle potřeby také izolační zelení; 4. Formulovat požadavky na rekultivované plochy určené k osázení dřevinami (druhová skladba, propracovanost lesního pláště); jdou nad rámec zpracování ÚP, který řeší základní členění území na plochy s rozdílným způsobem vyuřžití území. j) Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady j 3) Technické vybavení VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 18. Navrhnout plochy pro vybudování retenčních nádrží, sloužících k zachycení povodňových vln způsobených přívalovými dešti. Soustředit se přitom na tok Lutyňky, Zimovůdky a toky v oblasti V. etapy. Navrhované řešení projednat se sousedními obcemi, kterých se tato problematika týká - v povodí Lutyňky jsou dle studií Posouzení odtokových poměrů Hraničního potoka (Výšiny) a bezejmenného potoka (Olomovec) ing. Drdová 10/2001 navrženy dvě nádrže mimo k. ú. Orlová. První z nich na Výšině, druhou na Olmovci. Nádrže se nachází mimo k. ú. Orlová. Spolu se stávající retenční nádrži na Lutyňce budou mít význam nejen pro stávající zástavbu, ale pro uvažovanou průmyslovou zónu v Dolní Lutyni. Nádrže na zachycení povrchových vod způsobených přívalovými dešti v povodí Zimovůdky a z území V. etapy nejsou z důvodu neexistence vhodné plochy pro zátopu uvažovány. Na území Orlové nejsou dle ÚPN VÚC Ostrava Karviná navrhovány žádné retenční nádrže. n) Okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů 5. Navrhnout intenzifikaci ČOV Orlová Fučík (Petřvald) - Jak ČOV Orlová Poruba, tak ČOV Orlová Petřvald (Fučík) jsou kapacitně dostačující. S intenzifikací ČOV Orlová Poruba se nepočítá. Rovněž se nepočítá s rozšířením ČOV Orlová Poruba, její intenzifikace bude provedena dle potřeby po připojení větších oblastí. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

16 II.A.c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ a SOUBORNÝCH STANOVISEK KE KONCEPTŮM ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU c2) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Orlové (jehož součástí bylo Odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu ÚP Orlové a Vyhodnocení veřejnoprávního projednávání konceptu ÚP města Orlová), tak jak byly usnesením č. 286/11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Orlové dne schváleny, byly v návrhu ÚP Orlová splněny s komentářem k vybraným bodům: 3. Úpravy konceptu vyplývající z připomínek 3.1. Územní plán doplnit o výkres pořadí změn v území (etapizaci). Pro zastavitelné plochy v lokalitě Výhoda vymezené v dodatku č. 1 dohody s OKD, a.s. stanovit využitelnost ploch od 09/2011. Tento požadavek (připomínka) byl vyřešen tak, že požadovaná etapizace byla v návrhu (výroku) ÚP Orlová doplněna do výkresu - I.B.a) Výkres základního členění území, do kterého byla doplněna hranice území s návrhem omezení stavební činnosti na úroveň úprav stávajících objektů z důvodu možného využití zásob uhlí v 18. kře DP Doubrava. Toto hranice území, které bude pro novou výstavbu využitelné po , byla zakreslena podle Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2007, o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů Města Orlová, uzavřené, ve smyslu 33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi OKD, a.s. Ostrava a Městem Orlovou a je popsána v nově doplněné kapitole I.A.l) Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 4. Úpravy konceptu řešení, vyplývající z platné legislativy a vyhodnocení pořizovatelem V části doprava dořešit napojení stávajících rodinných domů podél silnice I/59 po přestavbě na směrově dělenou komunikaci. Tento požadavek byl vyřešen v textové části návrhu (výroku) v kapitole I.A.d1) Dopravní infrastruktura doplněním požadavku na dořešení obsluhy stávající zástavby a pozemků v rámci projektové dokumentace úpravy silnice I/59. Územní plán vymezuje pouze koridor pro úpravu silnice I/59, neobsahuje konkrétní řešení úpravy této komunikace, na základě které by bylo možno stanovit rozsah demolic ani navrhnout konkrétní způsob dopravní obsluhy přilehlého území v grafické části dokumentace. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

17 II.A.d) PŘÍRODNÍ, DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, KULTURNÍ A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ II.A.d2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ II.A.d) PŘÍRODNÍ, DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, KULTURNÍ A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ d1) CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK a) Geomorfologie a geologie Geomorfologie Řešené území je součástí následujících geomorfologických jednotek : provincie : Západní Karpaty subprovincie : Vněkarpatské sníženiny oblast : Severní Vněkarpatské sníženiny celek : Ostravská pánev podcelek : Orlovská plošina Terén Orlové je značně členitý. Osy tvoří Orlovská, Petřvaldská a Doubravská Stružka, území je protkáno množstvím menších potoků a potůčků. Přirozenou členitost území násobí jeho výšková a tvarová nestálost vlivem poddolování (týká se hlavně části Města a Lazů). Členitý terén příznivě ovlivnil tvář nové Orlové, komplikuje však odkanalizování území i jeho využitelnost a způsobuje ztížené podmínky zakládání. Geologické poměry Řešené území je součástí provincie Západních Karpat (v nadmořské výšce m n.m.) a soustavy Severní Vněkarpatské sníženiny. Řadí se do celku Ostravské pánve. Oblast města Orlové se nachází mezi vyššími akumulačními terasami Odry, Olše a Ostravice. Uprostřed těchto fluviatilních akumulačních plošin se zvedá nepříliš výrazná erozně enundační pahorkatina, označována jako Orlovská plošina, která svým ústředním hřbetem v prostoru Petřvald Orlová Karviná dosahuje výšky 300 m n.m. Na vrcholech plochých hřbetů této pahorkatiny se zachovaly zbytky glacigenní akumulační plošiny z období středopolského zalednění. Tvary reliéfu i přítomnost eratických balvanů svědčí o existenci valu náporové morény. Jižní okraj Orlovské plošiny je lemován širokým, plochým, říčními štěrky vyplněným údolím toku Sušánky. Podle geologického přehledu je geologické podloží řešeného území původem ze starších čtvrtohor (pleistocén). Území města leží v české části Hornoslezské pánve, provozně označované jako ostravsko karvinský revír, představující nejvýznamnější zásoby černého uhlí na území ČR. Většinu těženého černého uhlí lze využívat k výrobě koksu nebo pro přípravu koksárenských směsí. Uhlonosné sedimenty v OKR dělíme do dvou základních jednotek souvrství : ostravské souvrství a Karvinské souvrství. Z hlediska strukturně - tektonické stavby je Hornoslezská pánev rozdělena dvěma podélnými tektonickými strukturami na tzv. hřbety. Nejlépe prozkoumaný je ostravský karbonský hřbet, který představuje klasickou část OKR. Od západu k východu se dělí na ostravskou, petřvaldskou a karvinskou část pánve. Z Orlovských dolů patří k petřvaldské části pánve důl Fučík, ke karvinské části pánve Důl Karviná a Doubrava, do území města zasahuje dobývací prostor dolu ČSA v Karviné. Do severní části území Orlové zasahují dosud netěžená evidovaná ložiska černého uhlí (č a 72200). V únoru 1993 vydalo Ministerstvo Hospodářství ČR osvědčení o výhradních ložiscích hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje v dobývacích prostorech dolů Doubrava, Petřvald I, Petřvald II, Radvanice, Dolní Suchá a Lazy, které pokrývají většinu území města. Dlouhá desetiletí probíhající těžba výrazně poznamenala krajinu. Všechny části Orlové jsou v různé míře postiženy vlivy důlní činnosti projevujícími se na povrchu poklesy a rozsáhlými plochami hald, odvalů, výsypek, kalových a popílkových nádrží. Nejvýraznější vlivy dolování projevující se na povrchu jsou v dobývacím prostoru Dolu Karviná. Důlní vlivy omezují v rozhodující míře možnosti investiční činnosti v území. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

18 II.A.d) PŘÍRODNÍ, DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, KULTURNÍ A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ II.A.d2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hranice území s rozdílnými vlivy důlní činnosti jsou zakresleny v grafické části dokumentace - Koordinačním výkrese. Hranice chráněných ložiskových území (CHLÚ), výhradních ložisek nerostných surovin, dobývacích prostorů hlubinné těžby, poddolovaných území a sesuvných území, jsou v grafické části dokumentace zakresleny podle digitálních podkladů zakoupených na Česká geologické službě Geofondu Praha v červenci Svážná území se projevila i v lokalitách, kde se sčítají nepříznivé vlivy geologického podloží a poklesů (tato byla zakreslena podle podkladů Báňských projektů do výkresu B 1a). Do řešeného území zasahují : LOŽISKA VÝHRADNÍ ČÍSLO GEOFONDU SUBREGISTR ČÍSLO LOŽISKA NAZEV LOŽISKA TĚŽBA IČO ORGANIZACE SUROVINA NEROST B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl ČSA, lok.doubrava 1 - současná hlubinná OKD, a.s., vnitřní organizační složka Důl ČSA, Karviná černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl ČSA, lok.doubrava 6 - dosud netěženo OKD, DPB, a.s., Paskov zemní plyn B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl ČSA, lok.doubrava A - dřívější hlubinná OKD, a.s., vnitřní organizační složka Důl ČSA, Karviná černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Lazy, z.lazy 1 - současná hlubinná OKD, a.s., vnitřní organizační složka Důl Lazy, Orlová černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Lazy, z.lazy 6 - dosud netěženo OKD, DPB, a.s., Paskov zemní plyn B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Lazy, z.lazy A - dřívější hlubinná OKD, a.s., vnitřní organizační složka Důl Lazy, Orlová černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Odra, z.pokrok 6 - dosud netěženo OKD, DPB, a.s., Paskov zemní plyn B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Odra, z.žofie 6 - dosud netěženo OKD, DPB, a.s., Paskov zemní plyn B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Odra, stř.j.fučík A - dřívější hlubinná DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Odra, stř.j.fučík A - dřívější hlubinná DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Odra, stř.j.fučík A - dřívější hlubinná DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) Důl Odra, stř.j.fučík A - dřívější hlubinná DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem černé uhlí černé uhlí B - bilancovaná ložiska (výhradní) B - bilancovaná ložiska (výhradní) Dětmarovice 6 - dosud netěženo Věřňovice 6 - dosud netěženo OKD, a.s., člen konc. KARBON INVEST, a.s., Ostrava Česká geologická služba - Geofond černé uhlí Uhlí černé, Zemní plyn černé uhlí URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

19 II.A.d) PŘÍRODNÍ, DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, KULTURNÍ A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ II.A.d2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ GEOF99_CHL _MGE_KLIC GEOF99_CHL _W_KLIC KLIČ CHLÚ ČÍSLO GEOFONDU ČÍSLO CHLÚ NÁZEV CHLÚ SUROVINA Rychvald zemní plyn Karviná - Doly zemní plyn Čs.část Hornoslezské pánve černé uhlí-zemní plyn DOBÝVACÍ PROSTORY POPIS NÁZEV DP IČO ORGANIZACE SUROVINA NEROST Poruba 2739 DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem černé uhlí černé uhlí Lazy Doubrava u Orlové 2593 OKD, a.s., člen konc. KARBON INVEST, a.s., Ostrava OKD, a.s., člen konc. KARBON INVEST, a.s., Ostrava černé uhlí černé uhlí Petřvald IV OKD, DPB, a.s., Paskov zemní plyn černé uhlí černé uhlí hoř. zem. plyn váz. na uh. sl Dolní Suchá OKD, a.s.ostrava černé uhlí černé uhlí Dolní Suchá I Green Gas DPB, a.s., Paskov zemní plyn Poruba I Green Gas DPB, a.s., Paskov zemní plyn hořlavý zem. plyn váz. na uhlí hoř. zem. plyn váz. na uh. sl Petřvald I OKD, a.s.ostrava zemní plyn černé uhlí PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ KLÍČ NÁZEV SUROVINA PROJEVY ROZSAH ROK 4565 Petřvald u Karviné paliva haldy+propad.+ústi systém Horní Lutyně nerudy propadliny ojedinělá Dolní Suchá paliva haldy+propad.+ústi systém Lazy u Orlové paliva haldy+propad.+ústi systém Doubrava u Orlové rudy,pal. haldy+propad.+ústi systém 1988 Dne a vydalo MŽP ČR Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v CHLÚ české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní části okresu Ostrava město (změna rozhodnutí č.j. 580/485/22/A-10/04 ze dne ). Hranice jednotlivých ploch stanovených v těchto podmínkách, ke kterým se vztahuje omezení pro zástavbu, jsou znázorněny v grafické části. Plochy označené A 0, B 1, C 1, C 1, představují území ve vlivech důlní činnosti (respektive v předpokládaném vlivu), plochy B 0, B 0 1, C 0 1 představují území ovlivněné ukončenou důlní činnosti a plochy označené C 2 představují území mimo vlivy důlní činnosti. V řešeném území se vyskytují tyto plochy: C 2 veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, jsou v takto označených plochách umísťovány a povolovány, aniž by vyžadovaly provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování. A, B 1, C 1, C 0 1 v takto označených plochách je nutno stavbu zajistit s ohledem na tyto deformační parametry podle ČSN (Navrhování objektů na poddolovaném území). Veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, jsou v těchto plochách umísťovány a povolovány na základě závazného stanoviska. URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

20 II.A.d) PŘÍRODNÍ, DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, KULTURNÍ A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ II.A.d2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SESUVY KLÍČ LOKALITA KLASIFIKACE STUPEŇ AKTIVITY ROK REVIZE ZLM1 ZLM2 ZLM3 ZLM Orlová sesuv potenciální Orlová sesuv potenciální Orlová sesuv potenciální Orlová sesuv stabilizovaný Orlová sesuv stabilizovaný Horní Lutyně sesuv potenciální Orlová sesuv stabilizovaný Petřvald sesuv aktivní Horní Lutyně sesuv aktivní Orlová sesuv potenciální Orlová sesuv aktivní Orlová sesuv aktivní Horní Lutyně sesuv aktivní Orlová sesuv stabilizovaný Poruba u Orlové proud potenciální Poznámka : Bodové sesuvy označené klíčem č a 6975 v grafické části dokumentace nejsou v tabulkových podkladech Geofondu popsány URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.,

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O Z E M Ě D Ě L S T V Í M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KAJE A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA Květoslava Hrubá DIAMO, s.p. o.z. ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava Vítkovice, e-mail:hruba@diamo.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více