Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise"

Transkript

1 Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kučerová Brno 2006

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury.. 2

3 Mé poděkování za laskavé vedení, cenné rady a kritické připomínky patří PhDr. Haně Kučerové, vedoucí mé práce a Doc. PhDr. Lubomíru Vašinovi CSc. jako mému konzultantovi. Za pomoc při statistickém zpracování výsledků výzkumu a za metodologické konzultace děkuji Mgr. Heleně Klimusové Ph.D. a Mgr. Martinu Jelínkovi. Děkuji všem respondentům za trpělivost a ochotu s níž přistoupili k námi realizovanému výzkumu. V neposlední řadě pak děkuji svému manželovi a celé mé rodině za trpělivost a podporu, kterou mi poskytovali během celé mé práce. 3

4 OBSAH ÚVOD 10 TEORETICKÁ ČÁST 11 1 PORUCHY NÁLAD KLASIFIKACE PORUCH NÁLAD MANICKÁ EPIZODA REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA BIPOLÁRNÍ EFEKTIVNÍ PORUCHA TRVALÉ PORUCHY NÁLADY ATYPICKÁ DEPRESE TERMINOLOGIE PRŮBĚHU NÁLADY TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ PRŮBĚHU DEPRESIVNÍ PORUCHY TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ POJMU REMISE 20 2 DEPRESIVNÍ PORUCHA A JEJÍ FORMY HISTORIE DEFINICE DEPRESIVNÍ PORUCHY ETIOLOGIE A PATOGENEZE DEPRESIVNÍ PORUCHY EPIDEMIOLOGIE DEPRESIVNÍ PORUCHY PRŮBĚH A PROGNÓZA DEPRESIVNÍ PORUCHY KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA DEPRESIVNÍ PORUCHY DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA DEPRESIVNÍ PORUCHY PODLE MKN-10 A DSM-IV DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA DEPRESIVNÍ PORUCHY LÉČBA PSYCHOTERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI LÉČBY DEPRESIVNÍ PORUCHY 36 3 OSOBNOST A DEPRESIVNÍ PORUCHA VZTAH KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ A DEPRESIVNÍ PORUCHY VZTAH KOGNITIVNÍHO DEFICITU A DEPRESIVNÍ PORUCHY V REMISI SOCIÁLNÍ OPORA A DEPRESIVITA 43 4 KVALITA ŽIVOTA ZÁKLADNÍ PRINCIPY MEDICÍNSKÝ PŘÍSTUP KE KVALITĚ ŽIVOTA PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP KE KVALITĚ ŽIVOTA FILOZOFICKÝ PŘÍSTUP KE KVALITĚ ŽIVOTA EKOLOGICKO-ENVIROMENTÁLNÍ PŘÍSTUP KE KVALITĚ ŽIVOTA KVALITA ŽIVOTA U NEMOCNÝCH S PSYCHICKÝMI PORUCHAMI KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTU SOCIÁLNÍ OPORY VLIV OSOBNOSTI NA KVALITU ŽIVOTA POSUZOVÁNÍ A MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA 55 4

5 5 TERAPEUTICKA REHABILITACE NEUROPSYCHOLOGICKÁ REHABILITACE 58 VÝZKUMNÁ ČÁST 62 1 CÍL VÝZKUMU A FORMULACE HYPOTÉZ 62 2 METODA VÝZKUMNÝ SOUBOR POUŽITÉ METODY QOL-CZ DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA SQUALA WAIS-R: SUBTEST INFORMACE WAIS-III SUBTEST ŘAZENÍ PÍSMEN A ČÍSEL 71 SUBTEST ČÍSELNÉ SYMBOLY-KÓDOVÁNÍ 71 SUBTEST ČÍSELNÉ SYMBOLY-NÁHODNÉ UČENÍ 72 SUBTEST ČÍSELNÉ SYMBOLY-OPIS TEST CESTY (TRAIL MAKING TEST) PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ (AVLT) TEST SLOVNÍ PLYNULOSTI ( VERBAL FLUENCY TEST) BECKOVA SEBEPOSUZOVACÍ ŠKÁLA DEPRESIVITY PRO DOSPĚLÉ (BDI-II) TCI-r CLONNINGERŮV DOTAZNÍCH TEMPERAMENTU A CHARAKTERU REY OSTERRIETHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA TKF SBĚR DAT ZPRACOVÁNÍ DAT 79 3 POPIS VÝSLEDKŮ SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA DEPRESIVNÍCH PACIENTŮ V OBDOBÍ REMISE SROVNÁNÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU PACIENTŮ S REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU V REMISI A KONTROLNÍ SKUPINOU 86 4 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTY S REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU V REMISI SROVNÁNÍ ÚROVNĚ NĚKTERÝCH DOMÉN KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ MEZI SKUPINOU PACIENTŮ S REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU V REMISI A KONTROLNÍ SKUPINOU DISKUZE 105 ZÁVĚR 111 LITERATURA 113 PŘÍLOHA 5

6 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3 Tabulka 4 Tabulka 5 Tabulka 6 Tabulka 7 Tabulka 8 Tabulka 9 Tabulka 10 Tabulka 11 Tabulka 12 Tabulka 13 Tabulka 14 Tabulka 15 Tabulka 16 Tabulka 17 Tabulka 18 Tabulka 19 Klasifikace Poruch nálady podle MKN-10 Klasifikace Poruch nálady podle DSM-IV Všeobecná diagnostická kritéria Rekurentní depresivní poruchy Etiopatogeneze depresivní poruchy z hlediska biologické psychiatrie Etiopatogeneze depresivní poruchy z hlediska psychologických teorií Depresivní symptomatologie Všeobecná diagnostická kritéria depresivní epizody Diagnostická kritéria somatického syndromu dle MKN-10 Diagnostická kritéria Lehké depresivní epizody Diagnostická kritéria Středně těžké depresivní epizody Diagnostická kritéria Těžké depresivní epizody bez psychotických příznaků Diagnostická kritéria Těžké depresivní epizody s psychotickými příznaky Diagnostická kritéria Velké depresivní epizody Diferenciální diagnóza depresivní poruchy a demence Základní struktury a funkce mozku Kvalita života dle WHO(2006) Přehled pohlavního zastoupení respondentů ve výzkumném souboru Věkové zastoupení pacientů ve výzkumného souboru Přehled velikosti obce a pohlaví respondentů 6

7 Tabulka 20 Tabulka 21 Tabulka 22 Tabulka 23 Tabulka 24 Tabulka 25 Tabulka 26 Tabulka 27 Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre důležitosti oblasti života položky politika v závislosti na pohlaví respondentů na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre spokojenosti života položky politika v závislosti na pohlaví respondentů na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre důležitosti s oblasti života položky mít sexuální život v závislosti na partnerském vztahu respondentů na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre subtestu z WAIS-R: Informace, řazení čísel a písmen mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou pacientů v remisi a kontrolní skupinou na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre subtestů z WAIS-III: Kódování, náhodné učení, volné vybavení, mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre Testu cesty (TMT-Trail Making Test) část A, B mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou na základě neparametrického Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre Paměťového testu učen (AVLT), část 1-5 a reprodukce po 30 min mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre testu slovní plynulosti mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test 7

8 Tabulka 28 Tabulka 29 Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre testu Rey -Osterriethova komplexní figura, část kopie, reprodukce po 5 min a 30 min mezi skupinou depresivních pacientů v remisi a kontrolní skupinou na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Stanovení statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot skóre 6-ti dimenzí testu TCI-r Clonningerova dotazníku temperamentu a charakteru mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou a kontrolní skupinou na základě neparametrického pořadového testu Mann-Whitney U-test Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek.5 Obrázek 6 Obrázek 7 Obrázek 8 Obrázek 9 Průběh poruch nálady Průběh některých poruch nálady dle DSM-IV Průběh depresivní poruchy Lineární vztah mezi Hamiltonovou posuzovací stupnicí deprese -HRSD a Stupnicí Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese-madrs Trojúrovňový a vícedimenzionální model kvality života Model determinant kvality života Model přímých a zprostředkovaných vlivů osobnosti na kvalitu života Teoretický model posunu v odezvě a vnímané kvalitě život Model mozkové poruchy a její rehabilitace Graf 1 Graf 2 Graf 3 Grafické znázornění rozdílů mezi profily skóre důležitosti oblastí života v závislosti na pohlaví respondentů Grafické znázornění rozdílů mezi profily skóre spokojenosti s oblastmi života v závislosti na pohlaví respondentů Grafické znázornění rozdílů mezi profily skóre důležitosti oblastí života 8

9 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 10 Grafické znázornění rozdílů průměrných hodnot skóre subtestu z WAIS-R: Informace mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi kontrolní skupinou Grafické znázornění rozdílů průměrných hodnot skóre subtestu z WAIS-III: Kódování mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou Grafické znázornění rozdílů průměrných hodnot skóre subtestu z WAIS-III: Volné vybavení mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou Grafické znázornění rozdílů průměrných hodnot skóre Testu cesty (Trail Making Test) část A mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou Grafické znázornění rozdílů průměrných hodnot skóre Paměťového testu učení (AVLT)- reprodukce po 30 mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou Grafické znázornění rozdílů průměrných hodnot skóre testu Rey-Osterriethova komplexní figura, část kopie, reprodukce po 5min a 30 min mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou Grafické znázornění rozdílů průměrných hodnot skóre 6-ti dimenzí testu TCI-r Clonningerova dotazníku temperamentu a charakteru mezi skupinou pacientů s rekurentní depresivní poruchou v remisi a kontrolní skupinou 9

10 ÚVOD V posledních letech prochází péče o duševně nemocné jedince výraznými proměnami, trend od výhradně biologicky zaměřené péče o pacienty se zaměřuje stále více na osobnost pacienta. Tímto trendem vyvstávají i otázky o zlepšování kvality života psychiatrických pacientů. Měření kvality života lze využívat pro celkový přístup v léčbě psychiatrických pacientů i pro modifikaci jejich rehabilitačního programu. Kritérium kvality života umožňuje postihnout, v kterých oblastech života pacientů dochází či nedochází vlivem terapie k významným změnám. Námi předkládaná práce je zaměřena na některé faktory související s kvalitou života pacientů s depresivní poruchou v období remise. Námětem této práce nám byly výzkumy věnující se profilu kognitivních funkcí u depresivní poruchy, a to zejména práce zabývající se profilem kognitivních funkcí u pacientů u nichž odezněly depresivní symptomy. V této souvislosti vyvstávají otázky o případném kognitivním deficitu u depresivní poruchy v období remise. V posledních letech můžeme v odborné literatuře nacházet stále se zvyšující pozornost věnovanou problematice kognitivních procesů u depresivní poruchy v období remise, neboť právě porucha kognitivních funkcí významně ovlivňuje praktický život jedinců s depresivní poruchou, zejména pak jejich fungování v sociální a pracovní oblasti. Pro složitost a rozsáhlost tématiky depresivní poruchy nebylo v této diplomové práci možné obsáhnout všechny aspekty ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise. Z tohoto důvodu je výzkumný cíl naší práce omezen pouze na vliv úzkého výseku některých domén kognitivních funkcí, temperamentové dimenze osobnosti dle teorie temperamentu a charakteru C.R.Clonningera, partnerského vztahu a faktorů souvisejících s pohlavím respondentů. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 PORUCHY NÁLAD 1.1 KLASIFIKACE PORUCH NÁLAD Základním projevem poruch nálady je změna nálady nebo afektu obvykle vedoucí k depresi (spojené z úzkostí nebo bez ní) nebo k elaci. Tyto změny nálady jsou obvykle doprovázeny změnou celkové aktivity jedince. Většina poruch nálady má tendenci k relapsům a začátek jednotlivých fází má často vztah ke stresovým událostem nebo situacím (WHO, 2006). Psychiatrická klasifikace poruch nálady se opírá o dva následující klasifikační systémy: Mezinárodní klasifikaci nemocí - 10 revize (MKN-10) a Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti IV revize (DSM-IV). V této práci se budeme podrobněji zabývat depresivní poruchou. Jednotlivé poruchy nálady (manickou epizodu, rekurentní depresivní poruchu, bipolární afektivní poruchu a trvalé poruchy nálad) vzhledem k rozdílům v jednotlivých klasifikačních systémech, pouze krátce vymezíme a uvedeme grafický průběh jednotlivých poruch. Základní východiska koncepce klasifikace poruch nálady jsou shodná pro klasifikaci MKN-10 (tabulka č.1) i DSM-IV (tabulka č.2). Obě výše uvedené klasifikace vychází z popisu epizod poruch nálady. Grafický průběh poruch nálad ukazuje obrázek č.1. 11

12 Tabulka č.1: Klasifikace Poruch nálady podle MKN-10 (Smolík, 2002) Přehled klasifikačního uspořádání oddílu Poruchy nálady podle MKN-10 Manická epizoda Bipolární afektivní epizoda Depresivní epizoda Rekurentní depresivní porucha Hypománie Mánie Bipolární porucha I Bipolární porucha II Lehká depresivní epizoda Středně těžká depresivní epizoda Těžká depresivní epizoda Trvalé poruchy nálady Jiné poruchy nálady Cyklotymie Dystymie Obrázek č.1: Průběh poruch nálady (Herman, 2003) 12

13 Tabulka č.2: Klasifikace Poruch nálady podle DSM-IV (Smolík, 2002) Přehled klasifikačního uspořádání oddílu Poruchy nálady podle DSM-IV Epizody poruch nálady Depresivní poruchy Bipolární poruchy Jiné poruchy nálady Velká depresivní epizoda Manická epizoda Smíšená epizoda Hypomanická epizoda Velká depresivní porucha Dystymní porucha Depresivní porucha, blíže nespecifikovaná Bipolární porucha I Bipolární porucha II Cyklotymní porucha Bipolární porucha, blíže nespecifikovaná Poruchy nálady způsobené... (uvede se somatické onemocnění) Poruchy nálady způsobené substancemi Poruchy nálady blíže nespecifikované Grafické znázornění průběhu Periodické depresivní epizody, Bipolární poruchy I a II, Cyklotymní poruchy, uváděných v klasifikačním systému DSM-IV vykresluje obrázek č.2: 13

14 Obrázek č.2: Průběh některých poruch nálady dle DSM-IV (Herman, 2003) MANICKÁ EPIZODA MKN-10, na rozdíl od DSM-IV, klasifikuje Manickou epizodu jako samostatnou kategorii, která je charakterizována obrazem hypománie a mánie. Tato klasifikace se používá pro diagnostiku jedné Manické epizody. Hypománie je charakteristická trvale mírně nadnesenou náladou, vzrůstem energie a aktivity. Dále zvýšená sociabilita, hovornost, nenucenost, zvýšení sexuální energie a snížená potřeba spánku. Epizoda hypománie začíná obvykle náhle, s rychlým rozvojem příznaků v průběhu jednoho až dvou dnů (Smolík, 2002). Mánii charakterizuje zvýšení nálady nezávisle na okolnostech. Elace je doprovázená zvýšenou energií, hyperaktivitou s poruchami pozornosti. Jsou zde přítomny prvky velikášských myšlenek, přehnané sebedůvěry a zvýšeného sebehodnocení. Pro diagnostiku by manická epizoda měla trvat nejméně jeden týden (Smolík, 2002). 14

15 1.1.2 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA Pokud je u pacienta v průběhu jeho života diagnostikována více než jedna depresivní epizoda, hovoříme o Rekurentní depresivní poruše. Rekurentní depresivní porucha je charakterizována opakovanými depresivními epizodami, bez samostatných epizod povznesené nálady a zvýšené aktivity. Jednotlivé epizody trvají zpravidla od 3 do 12 měsíců (průměrně kolem 6 měsíců). I když uzdravení mezi epizodami je většinou úplné, může se u menší části pacientů rozvinout trvalá deprese (zvláště ve stáří). Jednotlivé epizody jakékoli tíže jsou často vyvolány stresovými životními událostmi (Praško, Kosová, 2000). Diagnostická kritéria jsou uvedena v tabulce č. 3 Tabulka č.3:všeobecná diagnostická kritéria Rekurentní depresivní poruchy (Smolík, 2002) Obecná diagnostická kritéria Rekurentní depresivní poruchy (F33) dle MKN-10 G1. V minulosti se vyskytla alespoň jedna z diagnóz F32.0, F32.1, F32.2 nebo F32.3, která trvala minimálně dva týdny a byla oddělena od současní epizody obdobím nejméně 2 měsíců prostých jakýchkoli prokazatelných příznaků poruch nálady G2. V průběhu života pacienta se nikdy nevyskytla epizoda splňující kritéria hypomanická nebo manické epizody (F30.-) G3. Nejužívanější vylučující podmínka: Epizoda není způsobena užíváním psychoaktivních látek (F10-F19) nebo organickou duševní poruchou (F00-F09) BIPOLÁRNÍ EFEKTIVNÍ PORUCHA Tato porucha se vyznačuje dvěma nebo více epizodami, při nichž je úroveň nálady a aktivity pacienta zřetelně narušena. Toto narušení se v případě mánické fáze projevuje zvýšenou náladou, vzrůstem energie a aktivity V případě depresivní fáze se naopak výše uvedené narušení projevuje poklesem nálady, úbytkem energie a aktivity (Smolík, 2002). 15

16 Ke zvratu v náladě může docházet náhle a velmi rychle (např. přes noc), ale častěji jsou přechody postupné. Během manické epizody má postižený povznesenou náladu, většinou subjektivní pocit zvýšené výkonnosti, sníženou potřebu spánku, bývá mnohomluvný, lehkomyslný, může se chovat nekonvenčně. Mívá tendenci chlubit se, chce realizovat spoustu povrchních nápadů, většinou však nic nedokončí, přechází z jedné aktivity na druhou. Rád utrácí peníze za nedůležité věci. Pokud mu někdo odporuje, snadno sklouzne do agresivity. Mánie zasahuje myšlení, rozhodování, chování a náladu způsobem, který vede k vážným problémům, např. utrácení peněz, ukvapená pracovní a společenská rozhodnutí, sexuální dobrodružství apod. (Praško, Kosová, 2000). Diagnostika typů bipolárních poruch se v jednotlivých klasifikacích výrazně liší: MKN-10 připouští pro diagnostiku Bipolární poruchy existenci více depresivních nebo manických epizod (Smolík, 2002). Sekce Bipolárních poruch DSM-IV obsahuje Bipolární poruchu I, Bipolární poruchu II, Cyklotymii a Bipolární poruchu blíže nespecifikovanou. Bipolární porucha I je charakterizována výskytem jedné nebo více manických epizod nebo smíšených epizod. Základním rysem Bipolární poruchy II je výskyt jedné nebo více velkých depresivních epizod doprovázených nejméně jednou hypomanickou epizodou (Praško, Kosová, 2000). 16

17 1.1.4 TRVALÉ PORUCHY NÁLADY Do této skupiny poruch nálady patří trvalé a obvykle kolísavé poruchy nálady, u nichž jednotlivé fáze jsou zřídka (pokud vůbec někdy) dostatečně vážné, aby mohly být popsány jako manické nebo i mírně depresivní fáze, mohou nepřetržitě trvat léta a někdy větší část dospělého života pacienta a mají za následek značnou subjektivní stísněnost a snížení schopností pacienta (Praško, Kosová, 2000). MKN-10 slučuje do této klasifikace dvě trvalé poruchy nálady: cyklotymii a dystymii. DSM-IV zařazuje cyklotymní poruchu do kategorie bipolárních poruch a dystymní poruchu do kategorie depresivních poruch (Smolík, 2002). Cyklotymie je vymezována jako trvalá nestálost nálady, zahrnující četná období mírné deprese a mírné elace. Tato nestálost se obvykle rozvíjí v rané dospělosti a má chronický průběh, i když občas může být nálada normální nebo stabilní nepřetržitě několik měsíců. Jedinec obvykle pozoruje, že výkyvy nálady nejsou ve vztahu k životním událostem (Praško, Kosová, 2000). Dysthymie je definována jako chronická depresivní nálada, která nesplňuje kritéria pro mírnou periodickou depresivní poruchu. Příznaky dystymie však trvají většinou dlouhou dobu, často léta. Obvykle začíná pozvolna, plíživě. Před začátkem rozvoje je postižený často vystaven většímu stresu nebo životní události. Kolísání mezi lehkou depresí a obdobím poměrně normální nálady je velmi variabilní. Většinu času se však pacienti cítí unaveni, uvádí nepřiměřené vyčerpání i při zvládání každodenních činností a pokles nálady. I přes tyto uvedené obtíže pacienti obvykle zvládají základní požadavky každodenního života. Porucha obvykle začíná v rané dospělosti a trvá nejméně několik roků, někdy celý život. Když začne později, je často následkem mírné depresivní fáze a souvisí se zármutkem a zřejmým stresem. Někdy lidé trpící dystymií zažijí také epizody velké depresivní poruchy. Pak mluvíme o dvojité depresi - double depression (Praško, Kosová, 2000). 17

18 1.1.5 ATYPICKÁ DEPRESE Pojem atypická deprese není v současné době chápán jednotně. V klinické praxi se termínem atypická deprese poukazuje na přítomnost deprese doprovázené těžkou úzkostí a agitovaností nebo atypickými vegetativními příznaky (Forgáčová, Koníková, Zacharová, 2004). MKN-10 termín atypická deprese neuvádí, DSM-IV atypickou depresi klasifikuje z hlediska přítomnosti následujících příznaků: obrácené vegetativní projevy (hyperfagie, hypersomnie), enormní letargií (pocit olověných nohou) a atypickou emoční reaktivitou, konkrétně zvýšenou citlivostí na odmítnutí a kritiku ze strany sociálního okolí pacienta. Atypické deprese mívají chronický průběh, musí trvat nejméně dva týdny a významně narušovat fungování pacienta v sociální oblasti (Češková, 2004). 1.2 TERMINOLOGIE PRŮBĚHU NÁLADY Baštecká, Goldman (2001) pojmově vymezují průběh poruch nálady následovně: Epizoda je chápána jako časově ohraničený syndrom. Pokud se syndrom objevuje v pravidelných intervalech, jedná se o rekurentní (dříve periodický) výskyt. Vymizení projevů poruch nálady mezi epizodami je nazýváno remisí (z lat. remissio=ochabnutí). Remitující průběh poruch nálady má charakter ustávající, povolující. Dojde-li k novému vzplanutí příznaků nemoci, jedná se o relaps. Než dojde k plnému propuknutí příznaků, mívá pacient příznaky prodromální (varovné, nespecifické příznaky) nebo incipientní (začínající). Plně vyvinuté příznaky jsou latinsky nazývány floridní (Baštecká, Goldmann, 2001). 18

19 1.2.1 TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ PRŮBĚHU DEPRESIVNÍ PORUCHY Seifertová, Praško a Höschl (2004) popisují průběh depresivní poruchy následující terminologií: Při odpovědi na léčbu je dosaženo alespoň 50% redukce symptomů depresivní poruchy oproti výchozímu stavu při vyšetření standardní psychiatrickou škálou hodnotící depresi, např. Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování deprese; Beckova sebeposuzovací škála deprese. Částečná odpověď na léčbu je definována redukcí symptomů depresivní poruchy o 25-50%. Nedostatečná či chybějící odpověď na léčbu je definována redukcí symptomů depresivní poruchy o méně než 25%. Remise depresivní poruchy je definována vymizením všech depresivních symptomů (skóre ve škále HAMD <8) a toto bezpříznakové stádium musí trvat nejméně 8 týdnů. Úzdrava (obrázek č.3) je vymezována po dlouhodobé remisi, tj. remisí trvající 6-12 měsíců. Relaps je definován návratem symptomů v období remise, hovoří se o novém vzplanutí příznaků původní depresivní poruchy. Rekurence je definována návratem symptomů v období zdravy. Grafické znázornění průběhu depresivní poruchy ukazuje obrázek č

20 Obrázek č.3: Průběh depresivní poruchy (Seifertová, Praško,Höschl, 2004) REMISE ÚZDRAVA SYMPTOMY ODPOVĚĎ NA LÉČBU RELAPS RELAPS REKURENCE SYNDROM TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ POJMU REMISE Remise, jak jsme uvedli výše, je definována vymizením všech depresivních symptomů a toto bezpříznakové období musí trvat nejméně 8 týdnů. Podle některých autorů remisi můžeme také vymezit jako období, ve kterém pacient plně nenaplňuje kritéria pro depresivní poruchu, ale stále jsou v tomto období přítomny určité depresivní symptomy (tzv. parciální remise). Toto alternativní kritérium remise předpokládá redukci depresivních symptomů po dobu 6 měsíců (Seifertová, Praško, Höschl, 2004). 20

21 Weitland-Fidler a kol. (2004) remisi hodnotí jako období nejméně 3 měsíců, během kterých pacient neužívá antidepresivní farmaka a na Stupnici Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese (MADRS) dosahuje hodnotu v pásmu normy, tj. menší než 6. Psychometrické definování remise se opírá o 75% redukci depresivní symptomatologie, na Stupnici Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese (MADRS) dosažením méně než 12 bodů či v Hamiltonově posuzovací stupnici deprese (HAMD)dosažením méně než 8 bodů (Weitland-Fidler a kol., 2004). Srovnáním Stupnice Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese (MADRS) s Hamiltonovou posuzovací stupnicí deprese (HAMD) se zabývala studie Zimmermana a kol. (2004). Cílem této studie bylo zjištění statisticky významné shody v definování remise a její výsledky naznačují (obrázek č. 4), že skór 10 na Stupnici Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese (MADRS) je ekvivalentní k Hamiltonově posuzovací stupnici deprese (HAMD) skóre 7. 21

22 Obrázek č.4: Lineární vztah mezi Hamiltonovou posuzovací stupnicí deprese -HRSD a Stupnicí Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese-madrs (Zimmermann, 2004) 22

23 2 DEPRESIVNÍ PORUCHA A JEJÍ FORMY Na žádost Světové banky a Světové zdravotnické organizace (SZO) byla provedena studie hodnotící zátěž, kterou přináší psychická porucha. Bylo zjištěno, že zátěž (zejména ekonomická) depresivní poruchou je větší než zátěž řadou tělesných chorob. Podle odhadu se deprese stane druhou vedoucí příčinou neschopnosti (disability; definice podle SZO: jakékoliv omezení nebo ztráta schopnosti zabývat se normálními aktivitami pro danou poruchu), morbidity a mortality ve světě v roce 2020 hned za ischemickou chorobou srdeční. Je obecně známo, že psychologická léčba může zmírnit tělesné příznaky a omezit vyhledávání lékařské pomoci. V dnešním přetechnizovaném světě s nedostatkem vzájemných osobních kontaktů se budou nemocní dožadovat empatického a psychoterapeuticky orientovaného přístupu a somatičtí lékaři budou nuceni více zvažovat psychologický a společenský aspekt nemocí. Nepochybně postupná integrace psychiatrie do ostatních medicínských věd povede ke snížení stigmatu psychické poruchy. Právě deprese je nemoc, jejíž zvládání se přenáší na lékaře prvního kontaktu. Depresivní porucha je také jeden z nejčastějších psychických problémů u somatických onemocnění. Proto je správná diagnostika a volba léčby důležitá i pro jiné obory než psychiatrii (Češková, 2004). 2.1 HISTORIE Depresivní porucha patří mezi nejčastější psychická (duševní) onemocnění. Byla rozpoznána jako zvláštní patologická jednotka již v časném období starověkého Egypta. Adol Meyer ( ) první nahradil pojmem deprese pojem melancholie. Obecné užívání pojmu deprese je možné datovat od konce 19. st., kdy se Emil Kraepelin pokusil zavést termín s vyšší diagnostickou specifikou, než byl do té doby používaný pojem melancholie (Smolík, 2002). 23

24 V první zásadní psychiatrické klasifikaci Kraepelin v roce1913 všechny typy melancholie zahrnul do okruhu manio-depresivní nemoci. Položil důraz na ty rysy nemoci, které ji jednoznačně vymezují proti demenci praecox (schizofrenii): periodický nebo epizodický průběh, příznivější prognóza a výskyt manio-depresivní nemoci u příbuzných. Do okruhu manio-depresivní nemoci tedy spadali jak pacienti, trpící výhradně periodickou depresí, tak pacienti s periodickými depresemi i manickými a smíšenými epizodami (Herman, 2003). Pojem endogenní deprese vymezovala těžší formy deprese vzniklé bez zjistitelných zevních příčin. Pojem larvovaná deprese se používal pro označení tělesných obtíží, při nichž není patrná změna nálady, ale které svým průběhem, prognózou a odpovědí na léčbu připomínaly depresi. V soudobých klasifikacích jsou tyto poruchy řazeny mezi somatoformní poruchy (Smolík, 2002). Vzhledem k nejasnostem v používání odborných termínů týkajících se deprese v nám dostupné odborné literatuře, budeme pro naši práci používat jako obecný termín této psychické poruchy, pojem depresivní porucha. 2.2 DEFINICE DEPRESIVNÍ PORUCHY Depresivní porucha je chorobný stav projevující se depresivními symptomy. Podle intenzity a množství příznaků můžeme depresi specifikovat jako mírnou, střední, těžkou. Pro diagnózu depresivní poruchy stačí jediná zřetelně vyjádřená a časově ohraničená depresivní epizoda. Depresivní porucha může být se somatickým syndromem nebo bez somatického syndromu (tabulka č.8). Těžkou formu lze dále dělit podle přítomnosti psychotických příznaků, které odpovídají nebo neodpovídají náladě. Depresivní epizoda by měla trvat nejméně dva týdny (Smolík, 2002). 24

25 2.3 ETIOLOGIE A PATOGENEZE DEPRESIVNÍ PORUCHY Jednoznačný výklad vzniku depresivní poruchy současné vědecké možnosti neumožňují. Podle Seifertové, Praška a Höschla (2004) příčiny jejího vzniku vycházejí ze vzájemně propojených a ovlivňujících se poznatků oblasti biologické, imunoneuroendokrinní a neurochemické (tabulka č.4). Tabulka č.4: Etiopatogeneze depresivní poruchy z hlediska biologické psychiatrie (Seifertová,Praško,Höschl, 2004) Hypotézy Přístupy Nálezy Hereditární teorie Genetika Dědičnost a vulnerabilita Dysregulační teorie Neurochemická teorie Imunoneuroendokrynní teorie Stres Chronobiologie Neuromediátory Receptory Postreceptorové procesy Osa hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin Imunitní funkce k depresivní poruše. Zvýšená biologická citlivost po opakování určitých událostí. Desynchronizace biologických rytmů. Dostupnost, metabolismus. Počet, afinita, senzitivita. G-proteiny, systémy druhých poslů, fosforylace a defosforylace, transkripce. Zvýšená aktivita při depresi. Různé změny při depresi. Jiný úhel pohledu na etiopatogenezi depresivní poruchy nabízí množství psychologických teorií. Seifertová, Praško a Höschl (2004) řadí mezi nejdůležitější výklad behaviorální, kognitivně-behaviorální a psychoanalytické teorie (tabulka č.4). Jednotlivé medicínské a psychosociální výklady vzniku depresivní poruchy se navzájem nevylučují, ale spíše její obraz doplňují ve smyslu spolupůsobení. 25

26 O multifaktoriální podmíněnosti vzniku depresivní poruchy hovoří také Schraggeová (1996). Vychází z předpokladu bio-psycho-sociální podmíněnosti depresivní poruchy, přičemž takový pohled na depresivní poruchu zahrnuje vliv psycho-sociálních faktorů i významné spolupůsobení narušených fyziologických procesů, tedy biologické či genetické faktory. Tabulka č.5: Etiopatogeneze depresivní poruchy z hlediska psychologických teorií Seifertová,Praško,Höschl, 2004) Teorie Behaviorální Kognitivněbehaviorální Naučená bezmocnost Psychoanalytická Primární porucha Nedostatek sociálních dovedností Dysfunkční kognitivní schémata Dysfunkční atribuční styl Fixace v orálním vývojovém stadiu Precipitující faktor či událost Pokles odpovědi na pozitivní podmiňování Stresor z prostředí Nepříznivá událost Skutečná, ohrožující či takto vnímaná ztráta Nejdůležitější charakteristiky Pokles odpovědi na pozitivní podmiňování vede k dysforii a klinická deprese je důsledkem snížené kapacity prožívat pozitivní zážitky. Aktivace depresivních dysfunkčních schémat spouští další symptomy deprese. Vnitřní, stabilní a celková interpretace příčiny nepříznivých událostí vede k přesvědčení, že činnosti v budoucnu nebudou mít žádný vliv na výsledek události. Zachování pozitivního sebepojetí vyžaduje stálé ujišťování a podporu; pokud se jich nedostává, objevuje se depresivní symptomatiky. 2.4 EPIDEMIOLOGIE DEPRESIVNÍ PORUCHY Prevalenci depresivní poruchy u dospělých osob uvádí Smolík (2002) 5-9% u žen a 2-3% u mužů, výskyt je asi dvojnásobný u žen než u mužů. Souvislost prevalence této poruchy se vzděláním, etnickým původem, příjmem nebo manželstvím není prokázána. Celoživotní riziko vzniku této poruchy je u žen 10-25% a 5-12% u mužů. Ve vztahu k věku je nejvíce žen i mužů postiženo v rozmezí let a s věkem nad 65 let se procento vzniku poruchy snižuje. 26

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneza Klinické formy Diagnostika Úloha

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Psychóza Psychóza je charakterizována bludy, halucinacemi, dezorganizovaným

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

KLASIFIKACE. mánie, ale nevylučují se krátké epizody hypománie následující bezprostředně po depresivní epizodě. JINÉ DĚLENÍ

KLASIFIKACE. mánie, ale nevylučují se krátké epizody hypománie následující bezprostředně po depresivní epizodě. JINÉ DĚLENÍ KLASIFIKACE MKN 10 a DSM-IV PORUCHY NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY) F30-F39 F30 Manická epizoda F31 Bipolární afektivní porucha F32 Depresivní epizoda F33 Rekurentní depresivní porucha F34 Trvalé poruchy nálady

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy Tabulka 3 Číselné řazení ošetřovatelských diagnóz (RALPH, S., S. et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 2006. Philadelphia: NANDA, 2005. 291 s. ISBN 0-9637042-4-9) číselný kód NANDA

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitel: Petr Čech Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více