VÝSKYT A SO UVISEJÍCÍ ASPEKTY DEPRESE U SENI ORŮ ŽIJÍCÍCH VE VLASTNÍM PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSKYT A SO UVISEJÍCÍ ASPEKTY DEPRESE U SENI ORŮ ŽIJÍCÍCH VE VLASTNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 VÝSKYT A SO UVISEJÍCÍ ASPEKTY DEPRESE U SENI ORŮ ŽIJÍCÍCH VE VLASTNÍM PROSTŘEDÍ H. KUBEŠOVÁ, J. MATĚJOVSKÝ, H. MELUZÍNOVÁ, P. WEBER SO UHRN V posledních letech se objevují stále častější upozornění na nedostatečno u di agnostiku a léčbu depresivních stavů u seni orů, udává se výskyt deprese u 15 % seni orů žijících ve vlastním prostředí a u 30 % seni orů žijících v institucích. Dále jso u opakovaně referovány nepříznivé důsledky dlo uhodobě neléčené deprese na celkový vývoj zdravotního stavu seni orů. Cílem naší práce bylo zjistit aktu ální situ aci v záchytu deprese v běžné seni orské populaci a o jejím vlivu na zdravotní a funkční stav seni orů. So ubor nemocných a metodika. So ubor nemocných tvoří 161 seni orů ve věku nad 65 let žijících ve vlastním prostředí v péči praktických lékařů a geri atrické ambulance. Tito nemocní byli vyšetřeni testy funkčního geri atrického vyšetření a základním laboratorním so uborem. Byl vyhodnocen výskyt di agnostikované a nedi agnostikované deprese a srovnání celkového zdravotního a funkčního stavu seni orů s depresí a bez deprese. Výsledky. Ve sledovaném so uboru byla deprese di agnostikována u 30 (18,6 %) seni orů, léčeni byli po uze 4 (2,5 %). U seni orů s depresí byl prokázán významně nižší kognitivní výkon (test Mini Mental- State Examinati on MMSE), významně horší výsledky testů soběstačnosti (Activiti es if Daily Living ADL, Instrumental ADL Scale IADL), vyšší počet užívaných léků a vyšší počet di agnóz, pro které byli tito nemocní léčeni. Závěry: 1. Deprese je v běžné seni orské populaci poddi agnostikovaná, a tudíž nedostatečně léčená. 2. Neléčená deprese výrazným způsobem zhoršuje vývoj zdravotního stavu seni orů a jejich soběstačnost. 3. Nemocní s neléčeno u depresí jeví výrazno u tendenci k vyšší potřebě zdravotnické péče. 4. V praxi je nutno seni ory s depresí aktivně vyhledávat a jejich depresi řešit. KLÍČOVÁ SLOVA deprese u seni orů funkční geri atrické vyšetření škála deprese spotřeba léčiv seni or ve vlastním prostředí ABSTRACT Prevalence and co- factors of depressi on in seni ors living in their own environment. The words of ca uti on in relati on to insuffici ent di agnoses and tre atment of depressi on in seni ors had become more frequent over the recent ye ars; the prevalence of depressi on is estimated to be aro und 15% in seni ors living in their own environment and 30% in seni ors living in instituti ons. Furthermore, negative consequences of long-term untre ated depressi on on the overall he alth status of seni ors are repe atedly being reported. The aim of o ur rese arch was to ascertain the current situ ati on in detecti on of depressi on in a common seni or populati on and to ascertain the effect of depressi on on the seni ors he alth and functi onal status. Pati ent sample and methods. The pati ent sample comprised of 161 seni ors over 65 ye ars of age, living in their own environment and being in the care of general practiti oners and geri atrists. These pati ents were assessed using geri atric functi onal assessment tests and the core laboratory assessments battery. We analyzed the prevalence of di agnosed and undi agnosed depressi on and compared overall he alth and functi onal status of seni ors with and witho ut depressi on. Results. Depressi on was di agnosed in 30 (18.6%) seni ors in the rese arched sample; only 4 (2.5%) were tre ated. Seni ors with depressi on had significantly lover cognitive performance (Mini Mental- State Examinati on test MMSE), significantly worse results of the self- suffici ency test (Activiti es of Daily Living ADL, Instrumental ADL Scale IADL), used higher number of drugs and had higher number of di agnoses for which they were tre ated. Conclusi ons. 1. Depressi on in an ordinary seni or populati on is underdi agnosed and thus insuffici ently tre ated. 2. Untre ated depressi on significantly worsens the he alth status prognosis of seni ors and their self suffici ency. 3. Pati ents with untre ated depressi on tend significantly towards higher consumpti on of he alth care. 4. It is necessary in ro utine practice to actively se arch for seni ors with depressi on and to manage their depressi on. KEYWORDS depressi on in seni ors geri atric functi onal assessment depressi on scale drug usage seni ors in their own environment ÚVOD Deprese u seni orů jeví již několik let vzrůstající tendenci, a to nejen vlivem nárůstu podílu starších nemocných v populaci, ale také vývojem společenského klimatu a soci oekonomických podmínek života starší populace. So učasná představa úspěšnosti ide alizující všechno mladé, krásné, silné, výkonné a bohaté odsuzuje velko u část generace šedesátiletých a starších k nepříliš lichotivému posuzování příslušníky mladších ČES GER REV 2008; 6(4):

2 Obr. 2. Závislost výskytu deprese na věku ve sledovaném souboru. Obr. 1. Výskyt deprese dle škály Sheikh-Yesavage. generací, a to právě ve velmi křehkém období, kdy se kumulují životní události z psychologického hlediska velmi náročné, jako je ukončení zaměstnání, ztráta partnera či přátel, definitivní osamostatnění dětí apod. Značná část nynějších seni orů se v českých podmínkách ocitá vlivem politicko-ekonomických změn v neradostných poměrech i z hmotného hlediska, byť po celo u dobu svého produktivního věku poctivě pracovali a v absolutní hodnotě nikdy nebyl jejich příjem tak vysoký. Z tohoto pohledu lze v naších zemích očekávat nárůst výskytu deprese ze so učasně udávaných 1 4 % [1] či 7 15 % v komunitě a % v institucích [2] na podstatně vyšší hodnoty. Podobné tendence v nárůstu výskytu deprese u starších jso u však referovány i z ekonomicky zcela odlišných zemí do roku 2050 je v USA očekáván 35% nárůst výskytu deprese u seni orů [3]. Výše zmíněné skutečnosti nejso u dobrým vkladem pro vstup do období seni a a pokračující úbytek sil s kumulací chorob podporuje vznik depresivních nálad. Okolí seni ora, většino u mladšího věku, má tendenci považovat smutné nálady za běžný doprovod stáří, pokud si ve své uspěchanosti změny vůbec všimne. Deprese se navíc může manifestovat obtížně uchopitelnými somatickými příznaky, mnohočetnými stesky či sklonem k hypochondrii [4], což v praxi vede k putování seni ora po ambulancích praktických i speci alizovaných, ovšem bez valného výsledku. Deprese může dokonce stát v pozadí vzniku di abetu studi e švédských a utorů prokázala významný podíl psychické zátěže projevující se v podobě anxi ety, apati e, deprese, insomni e či únavy na vzniku di abetu II. typu u mužů [5,6]. Kombinace deprese a di abetu jeví výrazno u synergii v negativním ovlivnění mortality [7]. Přítomnost úzkostně depresivní symptomatiky u nemocných s hypertenzí či ischemicko u chorobo u srdeční zvyšuje až dvojnásobně riziko kardi ovaskulárních katastrof a fatálních příhod [8]. Prokázán je např. vliv přítomnosti deprese na horší výsledky rehabilitace a zvýšeno u mortalitu u nemocných s kognitivní porucho u do jednoho roku po chirurgicky řešené fraktuře krčku femuru [9,10]. Cílem šetření bylo zjištění výskytu deprese v populaci seni orů žijících ve svém vlastním prostředí, kteří jso u v péči praktických lékařů nebo geri atrické ambulance. Dále jsme se zabývali vlivem deprese na parametry komplexního geri atrického vyšetření sledované skupiny. SO UBOR NEMOCNÝCH A METODIKA So ubor nemocných tvoří 161 seni orů ve věku nad 65 let žijících ve vlastním prostředí v péči praktických lékařů a geri atrické ambulance. Celý so ubor seni orů je vyšetřován ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři okresu Hodonín, Uherské Hradiště a geri atricko u ambulancí KIGPL FN Brno Bohunice. Vyšetření sledovaného so uboru zahrnuje vyšetření laboratorních hodnot krevního obrazu, minerálů, mikronutri entů, jaterních testů, transamináz, parametry ledvinných funkcí, bílkovinného metabolizmu, zánětlivých parametrů, vyšetření kognitivních funkcí pomocí MMSE, škály deprese podle Sheikha Yesavage, soběstačnosti pomocí ADL a IADL. Byly zaznamenány všechny di agnózy, pro které se seni or léčí, a všechny léky, které seni or pravidelně užívá. Byl vyhodnocován vliv deprese na výše uvedené parametry. Všichni seni oři jso u vyšetřeni podle jednotného protokolu. Praktičtí lékaři, geri atr a jejich sestry byli instruováni ve smyslu jednotného postupu vyplňování dotazníků a protokolu vyšetření. Vyhodnocení získaných dat vyšetřovaného so uboru bylo provedeno t-testem, χ-kvadrátem, korelační analýzo u. Vyhodnocení výsledků škály podle Sheikha Yesavage ukázalo výskyt deprese u 30 probandů (18,6 %), di agnostikováni a léčeni byli po uze 4, tedy jedna sedmina (obr. 1). Korelační analýza potvrdila významno u závislost přítomnosti deprese na věku seni orů ve sledovaném so uboru r = 0,35 (obr. 2), naopak závislost přítomnosti deprese na počtu di agnóz u vyšetřených probandů je méně těsná (obr. 3). Překvapivě významně těsnější závislost vykazuje parametr počtu užívaných léků a výskytu a závažnosti deprese r = 0,36 (obr. 4). 228 ČES GER REV 2008; 6(4):

3 Obr. 3. Závislost přítomnosti deprese a počtu diagnóz u vyšetřených seniorů. Obr. 4. Závislost výskytu deprese a počtu užívaných léků ve sledovaném souboru seniorů. Obr. 5. Dosažené hodnoty MMSE ve skupině probandů stejného věku s depresí a bez deprese. Obr. 6. Srovnání hodnot ADL a IADL ve věkově srovnatelné skupině seniorů depresivních a bez deprese. Obr. 7. Srovnání počtu diagnóz a počtu užívaných léků ve skupině seniorů s depresí a bez deprese ve srovnatelném věku. Vzhledem k významné závislosti výskytu deprese na věku byla další srovnání provedena na skupině seni orů bez deprese stejného průměrného věku (n = 47) jako byli seni oři depresivní. Zhodnocení závislosti intenzity deprese na věku ve skupině probandů s depresí neprokázalo významný vztah (r = 0,05). Depresivní paci enti vykazovali signifikantně nižší hodnoty MMSE oproti skupině seni orů stejného věku bez deprese (25,7 ± 2,78 vs 27,6 ± 2,65, p = 0,024) (obr. 5). Podobný trend byl nalezen při srovnání hodnot ADL a IADL skupina depresivních paci entů dosahovala statisticky významně nižších hodnot oproti věkově stejné skupině probandů bez deprese (ADL 90,9 ± 11,7 vs 97,6 ± 4,4, p = 0,001, IADL 66,7 ± 14,1 vs 74,7 ± 11,3, p = 0,006) (obr. 6). Srovnání počtu di agnóz, pro které byli probandi s depresí a bez deprese stejného průměrného věku léčeni, ukázalo statisticky významně horší výsledky u depresivních seni orů (5,4 ± 1,4 vs 3,9 ± 2,3, p = 0,0008). Ještě výraznější je rozdíl v počtu užívaných léků (6,21 ± 2,41 vs 3,08 ± 2,21, p = 0,0004) (obr. 7). Dalším významným nálezem podrobnější analýzy skupiny seni orů s depresí a věkově srovnatelné skupiny seni orů bez deprese byl rozdíl ve výskytu hypertenze. Ve skupině 30 probandů s depresí mělo hypertenzi 22 seni orů (76,7 %), zatímco ve věkově srovnatelné skupině 47 seni orů bez deprese mělo hypertenzi 30 probandů (63,8 %) (obr. 8). Testování ČES GER REV 2008; 6(4):

4 normotenze hypertenze (HT) Obr. 8. Výskyt hypertenze u věkově srovnatelné skupiny seniorů s depresí a bez deprese. obo u skupin pomocí χ- kvadrátu však ukázalo statisticky nevýznamno u so uvislost (χ 2 = 1,41, p > 0,05). Ze sledovaných laboratorních parametrů jevil významnější rozdíly nález v červeném krevním obraze, kdy nemocní s depresí vykazovali statisticky významně nižší hladiny hemoglobinu (139,97 ± 9,41 vs 134,8 ± 11,4 g/l, p = 0,029) s tendencí k nižšímu střednímu objemu erytrocytů (91,07 ± 3,67 vs 88,46 ± 3,52 fl, p = 0,014). Těmto výsledkům odpovídá i statisticky významně nižší hladina Fe u nemocných s depresí (17,07 ± 4,59 vs 14,93 ± 4,31 mmol/l, p = 0,047). Rozdíl v průměrných hladinách vitaminu B 12 nebyl ve skupině nemocných s depresí a bez deprese nalezen. Zajímavý byl ovšem nález pozitivní statisticky významné korelace mezi hladinou vitaminu B 12 a skóre škály dle Sheikha Yesavage u nemocných bez deprese a negativní statisticky ještě nevýznamnou korelací týchž parametrů u nemocných s depresí. Skupina nemocných s depresí byla vyhodnocována jako celek, nebyli zvláště vyhodnocování nemocní léčení a neléčení, protože ze čtyř léčených nemocných celého souboru pouze jeden vykazoval normální skóre dle Sheikha a Yesavage. Pořadí četnosti nejčastěji se vyskytujících chorob se nelišilo u nemocných s depresí a bez deprese (hypertenze, hyperlipidemie, ischemická choroba srdeční, vertebrogenní algický syndrom, artrózy, chronická venózní insuficience, diabetes mellitus, obezita). Stejný trend jevily i nejčastěji užívané medikamenty (ACEI, antiagregancia, diuretika, beta-blokátory, hypolipidemika, Ca-blokátory a nitráty). DISKUZE Výskyt deprese prokázaný naším sledováním, tedy 18,6 %, je podstatně vyšší, než jso u doposud uváděné hodnoty pro seni ory žijící v komunitě [1,2]. Jedním z vysvětlení může být fakt, že se nejedná o seni ory zcela zdravé, ale již o část seni orské populace sledované u praktického lékaře či v geri atrické ambulanci. Skutečný výskyt v celé seni orské populaci včetně těch seni orů, kteří nepotřebují pomoc zdravotníků, bude patrně o něco nižší, nicméně stále znepokojivý, pokud uvážíme poměr di agnostikované a nedi agnostikované deprese v našem so uboru. Dalším důvodem přehlížení depresivních symptomů může být přítomnost dalších chorob, jejichž klinický obraz stojí v popředí zájmu. Vztah deprese k výskytu mnohých somatických chorob, případně jejich horšímu průběhu, je velmi dobře známý. Jedno u z vysvětlujících te ori í je aktivace systému TNF [11]. Také v našem sledovaném so uboru korelační analýza prokázala závislost výskytu a závažnosti deprese na počtu di agnóz, pro které byli probandi léčeni (r = 0,16, p < 0,05). Výrazně těsnější závislost byla zjištěna na počtu užívaných léků (r = 0,36, p < 0,01). I tento fakt by mohl svědčit pro tendenci depresivních paci entů k polymorfním obtížím, z nichž mnohé jso u po uze funkčního charakteru právě na psychogenním podkladě, nicméně opakovaně nutící svého nositele k návštěvám nejrůznějších ambulancí. Tyto návštěvy obvykle končí předpisem dalšího medikamentu podobné trendy jso u referovány i z jiných pracovišť [12,13]. Adekvátní di agnostika a terapi e deprese a dalších mentálních poruch především v první linii významným způsobem snižuje spotřebu zdravotní péče [14]. Na druhé straně je však prokázaný vztah deprese a ně kterých patologických stavů významná so uvislost byla zjištěna mezi sníženo u sérovo u hladino u vitaminu D, zvýšeno u sérovo u hladino u parathormonu a intenzito u deprese [15]. Byly také publikovány výsledky studi e referující významno u reciproční závislost hodnoty sérového tyre otropinu a rizika vývoje deprese [16]. Za prokázané jso u považovány vzájemné bi ologické vazby mezi depresivní symptomatologi í a onemocněními revmatologickými, endokrinními, kardi opolmonálními, hematologickými [17]. So uvislost anemických rysů a výskytu deprese jsme prokázali i v našem sledování. Pozoruhodné so uvislosti byly odhaleny ve vztahu deprese a věku. Zjištění celkové závislosti v celém sledovaném so uboru ukázalo poměrně významno u závislost výskytu deprese na věku, ale pokud jsme vyhodnotili probandy s depresí oproti skupině probandů bez deprese stejného průměrného věku, závislost vymizela. Další porovnávání těchto dvo u skupin věkově stejných odhalilo významné rozdíly v průměrných hodnotách MMSE, ADL i IADL, všechny tyto parametry vykazovaly statisticky významně horší výsledky u probandů s depresí. Ve věkově srovnatelné skupině probandů s depresí mělo hypertenzi 22 seni orů (76,7 %), ve skupině bez deprese mělo hypertenzi 30 probandů ze 47 (63,8 %). Tento na první pohled výrazný rozdíl však nedosáhl statistické významnosti. V literatuře lze nalézt k vzájemnému vztahu deprese a hypertenze rozporuplné názory [18,8], i když v ně kte rých závěrech není zcela jasná definice hypertenzního nemocného či seni ora, který jen ne užívá antihypertenziva. Z více prací lze shrno ut, že větší tendenci k depresivitě mají seni oři s nižším krevním tlakem, ať již spontánním či dosaženým antihypertenzní léčbo u [19]. Deprese samotná je potom četnými studi emi potvrzena jako faktor výrazně zhoršující vyhlídky nemocných s kardi ovaskulárním onemocněním, ať již ve smyslu zvýšeného rizika mozkových příhod či vyššího rizika a horšího průběhu kardi álních příhod [20,21]. 230 ČES GER REV 2008; 6(4):

5 Vztah deprese ke kognitivnímu výkonu je opakovaně popisován, ovlivnění se týká v největší míře fáze učení [22]. Studi e zabývající se bipolárními poruchami zjistila překvapivě horší kognitivní výkon v manické fázi ve srovnání s fází depresivní [23]. ZÁVĚRY PRO PRAXI 1. Deprese je v běžné seni orské populaci poddi agnostikovaná, a tudíž nedostatečně léčená. 2. Neléčená deprese výrazným způsobem zhoršuje vývoj zdravotního seni orů a jejich soběstačnost. 3. Nemocní s neléčeno u depresí jeví výrazno u tendenci k vyšší spotřebě zdravotnické péče. 4. V praxi je nutno seni ory s depresí aktivně vyhledávat a jejich depresi řešit. LITERATURA 1. Topinková E. Geri atri e pro praxi. Galén Češková E. Deprese ve vyšším věku a suicidalita. Čes Ger Rev 2007; 5(4): He o M, Murphy CF, Fontaine KR et al. Populati on projecti on of US adults with lifetime experi ence of depressive disorder by age and sex from ye ar 2005 to Int J Geri atr Psychi atry 2008; 5: Thomas P, Hazif- Thomas C. Depressi on in elderly. Rev Prat 2008; 58(4): Erikson AK, Ekbom A, Granath F et al. Psychological mistress and risk of pre-di abetes and type 2 di abetes in a prospective study of Swedish modele aged men and women. Di abet Med 2008; 25(7): Pa udel ML, Taylor BC, Di em SJ et al. Associ ati on between depressive symptoms and sleep disturbances in community- dwelling older men. J Am Geri atr Soc 2008; 56(7): Milano AF, Singer RB. Mortality in co- morbidity (II) excess de ath rates derived from a follow-up study on subjects divided into 4 gro ups with of witho ut depressi on and di abetes mellitus. J Insur Med 2007; 39(3): Chazov EI, Oganov RG, Po ogosova GV et al. Depressive symptoms worsen prognosis in pati ens with arteri al hypertensi on and ischemic he art dise ase: first results of prospective phase of Russi an multicenter sutdy COORDINATA. Kardi ologija 2007; 47(10): Bellelli G, Frisoni GB, Turco R et al. Depressive symptoms combined with dementi a affect 12- months survival in elderly pati ents after rehabilitati on post-hip fracture surgery. Int J Geri at Psychi atry 2008; 23(10): Gravely-Witte S, De Gucht V, Heiser W et al. The impact of angina and cardi ac history on he alth-related qu ality of life and depressi on in coronary he art dise ase pati ents. Chronic Illn 2007; 3(1): Himmerich H, Fulda S, Linseisen J et al. Depressi on, comorbiditi es and TNF alpha system. Eur Psychi atry 2008; 23(6): Antonelli Incalzi R, Corsonello A, Pedone C et al. Depressi on and drug utilizati on in an elderly populati on. Ther Clin Risk Manag 2005; 1(1): Smolders M, La urant M, van Rijswijk E et al. Depressed and co-morbid conditi on: more psychotropic prescribed! Eur J Gen Pract 2008; 14(1): Glaesmer H, Gunzelmann T, Martin A et al. The impact of mental disorders on he alth care utilizati on and illness behavi o ur in the elderly. Psychi atr Prax 2008; 35(4): Ho ogendijk WJ, Lips P, Dik MG et al. Depressi on is associ ated with decre ased 25- hydroxyvitamin D and incre ased parathyro id hormone levels in older adults. Arch Gen Psychi atry 2008; 65(5): Frey A, Lampert A, Di etz K et al. Thyrotropin serum concentrati ons in he althy volunteers are associ ated with depressi on-related personality traits. Ne uropsychobi ology 2007; 56(2 3): Pidrman V. Antidepresiva v léčbě seni orů v roce Čes Ger Rev 2007; 5(4): Ni u K, Hozawa A, Awata S et al. Home blo od pressure is associ ated with depressive symptoms in an elderly populati on aged 70 ye ars and over: a populati on based, Gross- secti onal analysis. Hypertens Res 2008; 31(3): Luijendijk HJ, Stricker BH, Hofman A et al. Cerebrovascular risk factors and incident depressi on in community- dwelling elderly. Acta Psychi atr Scand 2008; 118(2): Wo uts L, Oude Voshaar RC, Bremmer MA et al. Cardi ac dise ase, depressive symptoms and incident stroke in elderly populati on. Arch Gen Psychi atry 2008; 65(5): Dickens C, McGowan L, Percival C et al. New onset depressi on following myocardi al infarcti on predicts cardi ac mortality. Psychosom Med 2008; 70(4): Polgar P, Farkas M, Nagy O et al. Le arning cognitive skills in depressi on: the effect of context- change. Psychi atr Hung 2007; 22(4): Gunning- Dixon FM, Murphy CF, Alexopo ulos GS et al. Executive dysfuncti on in elderly bipolar manic pati ens. Am J Geri atr Psychi atry 2008; 16(6): doručeno do redakce přijato k publikování PROF. MUDR. HANA KUBEŠOVÁ, CSC. MGR. JAN MATĚJOVSKÝ MUDR. HANA MELUZÍNOVÁ DOC. MUDR. PAVEL WEBER KLINIKA INTERNÍ, GERI ATRI E A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ LF MU A FN BRNO PROF. MUDR. HANA KUBEŠOVÁ, CSC. Vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě J. E. Purkyně (nynější Masarykova univerzita) v Brně v letech , v letech pracovala jako sekundární lékařka II. interní kliniky FN Brno Pekařská, v roce 1985 složila 1. atestaci z interního lékařství, od roku 1989 do1993 pracovala jako sekundární lékařka FN Brno na interní hemato onkologické klinice, v roce 1991 složila 2. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 1993 ukončila doktorské studi um v oboru vnitřní lékařství, od roku 1993 byla na pozici odborné asistentky LF MU. V roce 1997 se habilitovala ve vnitřním lékařství, v roce 2003 byla jmenována profesorko u vnitřního lékařství, od 1999 vykonává funkci přednostky Kliniky interní, geri atri e a praktického lékařství LF MU a FN Brno. Publikovala 120 odborných a pedagogických publikací, byla a je řešitelko u 15 projektů a grantů. ČES GER REV 2008; 6(4):

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ POKRAČOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SENI ORY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ A APLIKACI ANTROPOMETRI E DO NUTRIČNÍCH INDEXŮ A DOTAZNÍKŮ D. HRNČI ARIKOVÁ,

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Léčba velmi starých hypertoniků

Léčba velmi starých hypertoniků studie Hyvet a HYVET-COG Léčba velmi starých hypertoniků J. Widimský So uhrn Dosud nebylo známo, zda léčba hypertenze velmi starých osob přináší příznivé účinky. Studi e HYVET představuje první prospektivní,

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Výše příspěvku na péči u seni orů se syndromem demence

Výše příspěvku na péči u seni orů se syndromem demence Výše příspěvku na péči u seni orů se syndromem M. Hermanová So uhrn Zákon č. 108/ 2006 Sb., o soci álních službách, upravuje podmínky poskytování pomoci podpory fyzickým osobám v nepříznivé soci ální situ

Více

Vyhodnocení studie SPACE

Vyhodnocení studie SPACE Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz Vyhodnocení studie SPACE Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

SRDEČNÍ OPERACE U SENI ORŮ

SRDEČNÍ OPERACE U SENI ORŮ SRDEČNÍ OPERACE U SENI ORŮ P. NĚMEC, F. ŠTĚTKA, M. FRÉLICH SO UHRN Ischemická choroba srdeční (ICHS) a další degenerativní kardi ovaskulární choroby včetně chlopenních vad se ve vyšších věkových skupinách

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

JAKO U PÉČI POSKYTUJEME PACI ENTŮM S INKONTINENCÍ V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V DOMÁCÍ PÉČI?

JAKO U PÉČI POSKYTUJEME PACI ENTŮM S INKONTINENCÍ V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V DOMÁCÍ PÉČI? JAKO U PÉČI POSKYTUJEME PACI ENTŮM S INKONTINENCÍ V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V DOMÁCÍ PÉČI? II. DI AGNOSTICKÉ, LÉČEBNÉ A OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY U INKONTINENTNÍCH PACI ENTŮ E. TOPINKOVÁ, D. JURÁSKOVÁ,

Více

Srdeční frekvence a kardiovaskulární riziko:

Srdeční frekvence a kardiovaskulární riziko: Srdeční frekvence a kardiovaskulární riziko: Co říká studie BEAUTIFUL F. Kölbel So uhrn Studi e BEAUTIFUL prokázala, že ivabradin, i když byl nejčastěji podáván v kombinaci s betablokátory, statisticky

Více

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.. X.Cerebrovaskulární seminář, 23.9.2011 Kunětická Hora Sympozium firmy ZENTIVA Význam registru Odkud máme informace : ÚZIS

Více

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Směrnice nutriční péče ve FN Motol Organizační směrnice č.ios_9/2008_4 Odpovědnost

Více

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Vladimír Komrska, Ester Zápotocká, Veronika Čepeláková Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Petra Ovesná Institut biotatistiky

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Mild cognitive impairment -benigní stařecká zapomnětlivost lehká porucha kognitivních funkcí subjektivně pociťovaná i objektivně měřitelná nedosahuje stupně demence

Více

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU Michal Král, Roman Herzig, Daniel Šaňák, David Školoudík, Andrea Bártková, Tomáš Veverka, Lucie Šefčíková, Jana Zapletalová,

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I Lékařská biofyzika, výpočetní technika I Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.) Hana Tomášková (Ing. Ph.D.) Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky josef.tvrdik@osu.cz konzultace úterý 14.10 až

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku MUDr. Zdeňka Vandasová Účinky hluku na člověka Orgánové účinky Sluchový aparát: akustické trauma (120 140 db), poruchy sluchu (70 db) Kardiovaskulární

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA PACI ENTŮ S ALZHEIMEROVO U NEMOCÍ OČIMA JEJICH PEČOVATELŮ

AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA PACI ENTŮ S ALZHEIMEROVO U NEMOCÍ OČIMA JEJICH PEČOVATELŮ AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA PACI ENTŮ S ALZHEIMEROVO U NEMOCÍ OČIMA JEJICH PEČOVATELŮ P. MARTÍNEK, A. BARTOŠ SO UHRN U paci entů s Alzheimerovo u nemocí (AN) se postupně zhoršuje soběstačnost v běžném životě,

Více

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do O ČEM BUDU MLUVIT: 1.

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň 24. 11. 2016 STRUKTURA PREZENTACE Epidemiologická situace Česko v kontextu Evropy Studie EHIS/EHES 2014

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

In#momediální šíře a ateroskleróza

In#momediální šíře a ateroskleróza In#momediální šíře a ateroskleróza J. Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. In#momediální šíře a ateroskleróza Zajímavé a módní ( in ; cool ) Vědecké ( publikace

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči

VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči Ing. Vladimír Šolc www.styrax.cz VITAKARTA ZDRAVÍ - online, offline, on hand strana 2 Provedená (vykázaná) péče Vyhodnocení chronických stavů Verifikace

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 8. 9. 2011 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

JAKO U PÉČI POSKYTUJEME PACI ENTŮM S INKONTINENCÍ V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V DOMÁCÍ PÉČI?

JAKO U PÉČI POSKYTUJEME PACI ENTŮM S INKONTINENCÍ V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V DOMÁCÍ PÉČI? JAKO U PÉČI POSKYTUJEME PACI ENTŮM S INKONTINENCÍ V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V DOMÁCÍ PÉČI? I. NÁZORY A POSTOJE ZDRAVOTNICKÝCH PROFESI ONÁLŮ E. TOPINKOVÁ, D. JURÁSKOVÁ, Z. KUČERA, N. MÜLLEROVÁ SO UHRN

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Duševní zdraví, vitalita a kognitivní schopnosti

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Duševní zdraví, vitalita a kognitivní schopnosti Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.5. 2010 12 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Duševní zdraví, vitalita a kognitivní schopnosti

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 9. 2014 7 Souhrn Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 55 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog European Health Interview Survey

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT. Bc. Hana Javorková

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT. Bc. Hana Javorková NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT Simona Janíčková Bc. Hana Javorková MUDr. Milan Sepši Ph.D. Proč lidé náhle umírají? Definice NSS: Přirozené úmrtí z kardiální příčiny do 1 hodiny od rozvoje symptomů u osob s nebo bez

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR RNDr. Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR e-mail:sarka.dankova@uzis.cz http://www.uzis.cz/ehis Zpracování dat Vzhledem k charakteru výběru

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3. 11. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 MUDr. Eva Hurtíková Národní registr CMP

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Agenda Význam respiračních chorob Diagnostika CHOPN Vztah spirometrie a jiných parametrů Souvislosti FEV1, FVC s jinými orgány Význam spirometrie

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Dotazníky k hodnocení soběsta stačnosti pacientů s Alzheimerovou nemocí MUDr. Aleš BARTOŠ,, PhD. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Osnova 1) aktivity denního života (zkratka ADL)

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Hodnocení zdravotní zátěže zdravotníků manipulujících s cytotoxickými léčivy

Hodnocení zdravotní zátěže zdravotníků manipulujících s cytotoxickými léčivy Hodnocení zdravotní zátěže zdravotníků manipulujících s cytotoxickými léčivy Pavel Odráška Doležalová L., Gorná L., Prudilová M., Vejpustková R., Piler P., Kuta J., Oravec M., Bláha L. Masarykův onkologický

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Výběrové šetření EHES

Výběrové šetření EHES Výběrové šetření EHES European Health Examination Survey Jana Kratěnová Státní zdravotní ústav Praha 26.10.2016 Lékařský dům Cíle EHES Sjednotit metodiku vyšetření v rámci Evropy, snaha o harmonizaci a

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více