2008 Kolektiv autor MindSoft s. r. o. Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. K Rozkoši Praha, Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2008 Kolektiv autor MindSoft s. r. o. Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic"

Transkript

1 Poporodní deprese

2 2008 Kolektiv autor MindSoft s. r. o. Vydáno spoleností MindSoft s. r. o. K Rozkoši Praha, Czech Republic Tato kniha podléhá autorským právm spolenosti MindSoft s. r. o. a její šíení i reprodukování jakékoliv podob je zakázáno. Zejména její šíení elektronicky, v tištné podob, nebo jakýmkoliv jiným zpsobem. Tuto knihu není možné dále prodávat a tím porušovat autorská práva pod pokutou K. V pípad zájmu o publikování i ásti knihy kontaktujte spolenost MindSoft na

3 Úvod Devt msíc ekání na miminko je za vámi a vy držíte svj vysnný uzlíek v náruí. Krásný pocit však je v následujících dnech vystídán jinými, které jste si v souvislosti se zážitkem, který je všude opvován jako nejkrásnjší v život, prost nepedstavovala. Podráždnost, skleslost a únava. Vše je zpsobeno hlavn hormonálními zmnami po porodu, kdy dochází k poklesu hladiny progesteronu a estrogenu, a tyto zmny hladin hormon se mohou stát pinou splínu. Takový krátkodobý stav se nazývá baby blues.

4 Co je to deprese po porodu? Poporodní deprese se projevuje negativním myšlením, pocitem sklíenosti, se kterým se po porodu setkává mnoho žen. Krom smutku a pocitu, že život nestojí za nic, se ženy, které trpí poporodní depresí, asto bojí, že by mohly miminku ublížit, a mohou si myslet, že jsou špatné matky. Poporodní deprese se mže vyskytnout slabá, mírná nebo tžká. Ženy se také mohou setkat s depresí doasnou nebo dlouhotrvající. ležité je však vt, že poporodní deprese je léitelná, dá se zvládnout a dá se jí také vyhnout. Deprese po porodu se dlí do tí typ: Baby blues (mže být také nazývána thotenská skleslost, porodní skleslost). Jedná se o doasné období, kdy novopeené maminky pociují skleslost. Slzy, vyerpanost, podráždnost, špatné spaní, výkyvy nálad a další píznaky baby blues se obvykle projeví jeden až dva dny po porodu a mohou trvat až ti týdny. Poporodní deprese je porucha nálady charakteristická negativním myšlením a pocitem beznadje, smutku a sklíenosti. Na rozdíl od baby blues, poporodní deprese je hlubší a trvá i po prvním msíci, který uplynul od porodu. Nové maminky si mohou pipadat, jako kdyby spadly do tmavé díry, mají utkvlé pedstavy a nemohou ze sebe setást znepokojující obavy. Poporodní psychóza je vzácná forma poporodní deprese, která postihuje jednu z tisíce žen. Obvykle se objeví do tí až deseti dn po porodu. Ženy trpící touto nemocí mohou rychle zhubnout bez diety, nespí více než 48 hodin nebo se také mohou objevit halucinace. Poporodní psychóza je krize, která vyžaduje okamžitý zásah profesionála.

5 Fakta o poporodní depresi: Nejmén polovina nových maminek prodlá uritou formu poporodní deprese, obvykle doasnou miminkovskou skleslost. Poporodní deprese postihuje 10 až 15 % žen. Jedna z tisíce žen, která porodí miminko, je postižena poporodní psychózou. Ženy, které porodily více dtí, mohou trpt poporodní depresí po každém porodu, nezáleží na tom, zda je to jejich první nebo desátý porod. estože se o poporodní depresi diskutovalo již ve starovku, jako léitelný stav je rozpoznaná až od 80. let 20 století. ed narozením miminka mohou být provedena opatení, která by poporodní depresi pedešla. Jaké jsou píznaky deprese po porodu? Týdny po porodu mohou být pro maminku i rodinu velmi vzrušující a radostné. Ale pro mnoho žen stres z mateství, kombinovaný psychologickými zmnami, které se objevují po porodu, mže vést k protichdným emocím a rozsáhlým zmnám nálad. estože ženu mže potkat deprese kdykoliv hem jejího života, je k depresi obzvlášt náchylná po porodu. Deprese je porucha nálad, doprovázená negativním myšlením a pocity smutku, zoufalství a sklíenosti. Lidé trpící depresí obas tuto zkušenost popisují, jako by byli v šedé mlze nebo jako pocit otuplosti. U osob trpících depresí se asto objevuje nespavost, pocit extrémní únavy a neschopnost soustedit se na složité úkoly. Deprese že také postihnou chu k jídlu, imunitní systém, pohybové schopnosti a zdraví všeobecn. íznaky poporodní deprese i poporodní psychózy jsou zpravidla stejné jako u ostatních typ deprese. Ženy trpící baby blues nebo depresí se asto pehnan strachují, aniž by mly pádný dvod, že se miminku nco stane. Mohou se také obávat, že jsou špatné matky, a cítit se provinile, že nejsou dost dobré.

6 Poporodní deprese se dlí na i základní typy, závisející na závažnosti a délce trvání: miminkovská skleslost poporodní deprese poporodní psychóza íznaky baby blues Miminkovská skleslost se obvykle projeví jeden až dva dny po porodu a že trvat až ti týdny. Porucha je mezi maminkami tak bžná, že se pokládá za normální", pestože žena trpící touto poruchou se normáln necítí. V jedné chvíli je jí dobe, a bhem chvilky se rozbreí. Mže se cítit podráždná a celkov skleslá. Další symptomy: nedostatek energie nespavost ztráta chuti k jídlu pocit únavy i po spánku úzkost zvýšené obavy zmatení ehnané znepokojení ohledn fyzických zmn nedostatek sebevdomí smutek pocit pepracování estože je baby blues rozrušující a nepíjemná, obvykle se vytratí po dostateném odpoinku, dobré strav a pomoci okolí. íznaky poporodní deprese Skutená poporodní deprese postihuje 10 až 15 % procent žen. Nejlépe je popsána jako hlubší baby blues, které trvá déle než msíc. Ženy trpící poporodní depresí mohou cítit hluboký smutek, mít pehnané myšlenky a mohou být neschopny zbavit se znepokojujících starostí. Výskyt poporodní deprese se u každé ženy liší. Mže se objevit jako deprese, úzkost, utkvlá nutkavost nebo jakákoliv kombinace tchto tí poruch. Ženy mohou trpt poporodní depresí, jestliže se cítí deprimované, pokud ztratí zájem o každodenní život a aktivity, které jim pedtím dlaly radost, a pokud trpí nejmén tymi následujícími píznaky po dobu nejmén dvou týdn:

7 extrémní vyerpanost/stagnace/vysílení beznadj a bezmoc nespavost navzdory vyerpání zmny v chuti k jídlu (nap. ztráta chuti k jídlu, abnormální chu k jídlu) strach, úzkost, provinilost potíže s koncentrací potíže se schopností rozhodovat se pokud se projevují píznaky panického záchvatu nutkání ublížit miminku nebo sama sob nezájem o osobní hygienu/vzhled ehnaný zájem o zdraví miminka neschopnost zvládat každodenní situace Poporodní deprese se liší v závažnosti a mže trvat nkolik msíc. Deprese je jednou z nejbžnjších poruch, které se objevují po porodu. Jiné ženy trpí dysthymií, mírnou, ale dlouho trvající depresí, pramenící z traumat v dtství nebo ze souasného hrubého vztahu s partnerem. Ženy trpící mírnou až stední poporodní depresí, jejichž úzkost a znepokojující myšlenky se objevují a zptn vrací, jsou stále schopny se o svá miminka postarat a zvládat denní povinnosti. Ty ostatní, které jsou úzkostí pehlceny, nemají dostatek energie na to, aby se postaraly o sebe nebo své dti. Co je dobré vt Spoušte stresu u novopeených maminek Jestliže jste novopeená maminka a klesáte na mysli, prvním krokem k ekonání skleslosti je identifikace vcí, které vám tuto náladu pinášejí. Jedná se o tzv. spoušte stresu. Tady je seznam novopeené maminky: erušovaný spánek Miminko se budí každé dv hodiny Zvýšený nápor práce, nap. prádlo, dtské lahve Být v pohotovosti 24 hodin denn, i když miminko spí

8 Ztráta svobody Nepedvídatelný rozvrh dne miminka Fyzická bolest, jako bolestivá prsa z kojení nebo bolest po nastižení hráze íznaky poporodní psychózy Poporodní psychóza je ojedinlé, ale závažné onemocnní, které postihuje jednu z tisíce žen. Ženy s poporodní psychózou mohou prožívat halucinace, jako nap. pedstava, že jejich miminko je zlé nebo odporné". Mohou se také objevit halucinace, které zahrnují vidní, slyšení, cítní nebo tušení vcí, které doopravdy neexistují. Psychózy jsou asto nazývané jako rozpol s realitou. Hlavním píznakem jsou halucinace. Poporodní psychóza je odlišná od ostatních typ psychóz a je považována za závažnou formu deprese nazývanou bipolární deprese. Není známo, jestli je poporodní psychóza pouze jedno onemocnní nebo kombinace více onemocnní. Poporodní psychóza se obvykle objeví krátce po porodu, do tí až deseti dn. Poporodní psychózy bývají rychlé, trvají nejmén jeden den a mén než msíc. Novopeená maminka mže prožívat i období relativn normálního chování. Psychotický stav, který se objeví déle než msíc po porodu, není považován za poporodní, ale mže být zpsoben ním jiným. Krom halucinací mže mít žena trpící poporodní psychózou následující symptomy: nadmrná rozrušenost rychlý úbytek váhy bez diety fungování bez spánku déle než 48 hodin Co byste mla vt: Poporodní psychóza je kritická situace, a v pípad, že novopeená maminka trpí halucinacemi, zmatenou í nebo hrub zmateným chováním, mla by okamžit vyhledat lékaskou pomoc.

9 Co zpsobuje poporodní depresi? Neexistuje jednotný dvod, který zpsobuje emoní obtíže, provázející po porodu mnoho žen. Experti se domnívají, že rapidní poporodní zmny v ženských hormonech, estrogen a progesteron, mohou mít silný efekt na poporodní mentální zdraví ženy. Progesteron a estrogen jsou vyluovány vajeníky a placentou, umožují dloze pijmout a udržet oplodnné vajíko. Hodnoty chto hormon se bhem thotenství zvýší až 10-krát. Pokud jsou hodnoty tchto hormon píliš nízké, mže dojít k potratu. Po porodu se hodnoty progesteronu dramaticky sníží, na hodnoty ed porodem se dostanou cca 72 hodin po porodu. Odborníci se domnívají, že tento dramatický posun v ženských hormonech hraje hlavní roli v poporodní depresi. Hodnoty endorfin, což jsou pirozen vyluovaná chemikálie, díky kterým se cítíme šastn, se bhem thotenství také zvyšují. Další faktory, které mohou mít na poporodní depresi vliv: Problémové thotenství nebo porod Problematické manželství nebo vztah s pítelem Miminko s vysokým stupnm poteb Pocit ztráty ve smyslu, že žena již není nadále thotná Co potebujete vt: Ženy, trpící poporodní skleslostí, depresí nebo psychózou, nejsou na vin. Nejsou to špatné matky a neudlaly nic špatn. Rozhodn nemže být pehlížena dležitost dostatku spánku. Mnoho odborník ví, že špatný spánek novopeené maminky mže vést k depresi. Je dobré spát v dob, kdy spí miminko dohoní se tak spánek, který je bhem noci opakovan perušován.

10 Jak mít miminko a užívat si ho bez stresu a depresí la jste, že se vám po porodu zmní život. Pouze jste si neuvdomila rozsah emocí, které budete pociovat. Mateství zkouší váš smysl pro sebekontrolu, a to ve vás mže zanechat pocit pehlcení. Obas mžete mít pocit rezignace a pát si návrat do dob, kdy jste ješt miminko nemla. Následující cviení vám pomohou odhalit, co chybí, a mohou vám pomoci ke znovuzískání života, který jste mla ped othotnním: Sepište seznam vcí života zážitk, které jste mla ped matestvím a které vám te chybí. Nap. nakupování s kamarádkami, kdykoliv se vám zachce, noc venku s pítelkynmi atd. Napište všechno, co vás napadne, bez upravování nebo posuzování. List prodiskutujte se svým partnerem nebo jiným lenem rodiny. Mluvte o každé položce na seznamu, diskutujte o výhodách i nevýhodách vcí, o kterých si myslíte, že je nemžete již nadále vykonávat. Nap. pokud nebudete chodit každý tvrtek ven se svými páteli, budete mít více asu na svou novou rodinu, ale zárove víte, že vám bez pátel bude smutno a budete si pipadat izolována. Bute ve svém seznamu upímná. Ze seznamu vyberte jednu nebo dv vci, které byste mohla být schopna opt zaadit do svého života. Pokud vám chybí vee s partnerem nebo kamarády, poproste ostatní leny rodiny, pop. známé, jestli by mohli miminko na jednu i dv hodiny, kdy budete v restauraci, pohlídat. Výbr nkolika specifických aktivit, smujících k náprav vašeho života, mže pomoci k optnému získání životní rovnováhy, a také pomoci setást baby blues. Co byste mla dlat, pokud jste v ohrožení? O mateských povinnostech se pokuste dozvt co nejvíce ješt pedtím, než pijde miminko na svt, snížíte tak šance na výskyt poporodní deprese. te knihy a asopisy pro nastávající rodie. Seznamte se s již zkušenými rodii. Jestliže jste v rizikové skupin, náchylné k poporodní depresi, je chytré vyhledat si psychologa již bhem thotenství.

11 Vytvote si poporodní plán Než porodíte, vytvote si dobrý poporodní plán. Plán by ml obsahovat následující specifika: Peujte o sebe. Když mžete, udlejte si pestávku. Spte v dob, kdy miminko spí. ijmte pomoc od druhých. Požádejte o pomoc druhé, pokud se cítíte vyerpan nebo pepracovan. Zamezte zásadním životním zmnám. Zmny, jako je sthování i nová práce, je ideální provést ped othotnním. Zate si pomoc v domácnosti. Pokuste se mít doma bhem prvního týdne po porodu kamarádku nebo lena rodiny, aby vám pomohli s domácími pracemi a postarali se o starší dti. Omezte návštvy. Ukazování miminka je zábava, ale neustávající íchod návštv mže být stresující. Nkdy je dobré v prvním týdnu po návratu z porodnice zstat v pyžamu, abyste lenm rodiny ipomnla, že se stále zotavujete z porodu. Udlejte si seznam vcí, které je poteba udlat. Když vám pátelé nebo rodina zavolají a ptají se, jak mohou pomoci, jednoduše jim seznam ptete. Vtšina lidí se cítí dobe, když mohou pomáhat. Jídlo si pipravte dopedu. Bhem posledních týdn thotenství zamrazte nkolik druh jídel, které si v prvních týdnech po porodu budete moci ohát. Jezte vyvážená jídla. Nkteré novopeené maminky tvrdí, že je nejlepší jíst malé porce každé ti hodiny. Omezte alkohol, nikotin a kofein. Omezte dodržování pevného rozvrhu dne. Pokuste se být flexibilní, den pizpsobujte potebám miminka a nenásledujte pevný rozvrh navrhovaný v knihách nebo páteli. Dostate odpoívejte. Odpoívejte, meditujte a spte, když vaše miminko spí. Spánek miminka není ten pravý as na to, abyste dohánla domácí práce nebo telefonáty. Vyjadujte pocity, které vás trápí. Najdte osoby partnera, átele, rodinu nebo skupinu se kterými mže tyto pocity sdílet.

12 Každý den cvite. Pokud poasí dovolí, vezmte nového lena rodiny ven. Procházka za krásného dne vám zvedne náladu. Co je nutné vt? Co dlat, pokud je na poporodní plán pozd a vy pociujete náznaky deprese? Vymezte si tichých 30 minut s partnerem, pítelkyní nebo lenem rodiny k tomu, abyste rozpoznala stresové faktory a našla rozumné ešení. Nemžete vyešit všechno najednou, ale pokud jednoduše zpomalíte své tempo a budete na vcech pracovat postupn, budete se opt cítit lépe. V pípad, že jste v nesnázích a jste epracovaná, budete více objektivní, pokud budete mít nkoho, kdo vám s tímto postupem pomže. Tipy na relaxaci Pár minut ticha každý den vám pomže omezit výskyt poporodní deprese. Zde je nkolik jednoduchých cviení, která mže vyzkoušet: Posate se v pohodlném kesle, zavete oi a zhluboka dýchejte. Dokonce mžete procviovat porodní dýchací techniky. Pi pomalém vydechnutí a nadechnutí se soustte na své dýchání. (3 minuty) Klidn si sednte a soustte se na zvuky, v a pocity. Myslete na detaily tchto stimul. Co slyšíte? Cítíte? Pociujete? Pokud se vaše mysl zane ubírat jiným smrem, vrate se k tmto vním a zvukm kolem vás. (5 minut) Posate se a uvdomte si prostedí kolem vás. Všimnte si špinavého nádobí, nesloženého prádla, neotevené pošty. Zkuste se na tyto vci dívat, aniž byste myslela na to, že nco byste mla nebo musíte". Tato technika pomáhá udržet vaše oekávání v perspektiv. (3 minuty) Vyjdte ven. Sledujte pírodu stromy, mraky, slunce, kvtiny, ptáky. Zalijte kvtiny nebo pesate oblíbenou rostlinu. (5 až 10 minut) Zavete si deníek. Zapisujte se innosti, které jste bhem dne dokázala. Mže to být zdravý obd nebo tení pohádky staršímu dítti. Nekritizujte se za to, co jste neudlala, ale chvalte se za to, co jste dokázala. Jestliže pemýšlíte nad všemi vcmi, které jste nestihla, jemn vete vaši mysl zpt k tomu, co jste dokázala. (5 až 10 minut) Rozmazlujte se. Namažte si ruce krémem. Udlejte si rychlou manikúru nebo pedikúru. Použijte oblíbený parfém. (5 minut) Poslouchejte relaxaní hudbu. (15 až 30 minut)

13 Kdy vyhledat profesionální pomoc Jestliže žena prochází pouze mírnou formou baby blues, mže být obtížné rozhodnout se, kdy vyhledat pomoc odborníka. Je dležité znát rozdíl mezi baby blues, která se vyeší sama, a mezi neustávající poporodní depresí. Bhem léby mnoho žen znovuobjevilo radost z mateství. Následující prvodce mže pomoci novopeeným maminkám a jejich partnerm rozhodnout se, zda je poteba vyhledat lékaskou pomoc: Baby blues je normální. Ale nové maminky, které se cítí sklesle nebo smutn, by mly uvdomit svého lékae, pokud jsou symptomy deprese extrémní nebo trvají déle než ti týdny. Vyhledejte profesionální pomoc, pokud: o Pokud dodržujete poporodní plán a vaše symptomy trvají déle než dva týdny. o Povídání s páteli, rodinou nebo partnerem nepomáhá, nebo o každodenní innosti života vás totáln pehlcují. Hospitalizace je nutná, pokud: o Slyšíte zvuky. o Máte myšlenky, že chcete sob nebo miminku ublížit i zabít sebe nebo vaše miminko. o Prožíváte vize, které se zdají nereálné. Jak mohou pi poporodní depresi pomoci partnei Partnei mohou být pro ženy trpící poporodní depresí velmi dležití. Mli by být na pozoru a sledovat charakteristické píznaky: smutek a pocit bezvýznamnosti poruchy spánku zmny v chuti k jídlu vyerpání odtažení se od pátel a rodiny podráždnost úzkost pocit viny vztek

14 Co je poteba vt: Zde je nkolik rad pro partnery a pátele novopeené maminky: Pamatujte, že poporodní deprese je opravdové onemocnní. Vaše partnerka neblázní, jednoduše bojuje s obrovskými zmnami v jejím život a tle. Vaše podpora je v procesu uzdravení dležitá. Novopeená maminka si myslí, že depresi nemže nikdy pekonat. Mžete jí nabídnout pochopení a jistotu, že se vše v dobré obrátí. Pocity nebo reakce vaší partnerky neposuzujte. Nenabízejte ešení, která nechce slyšet. Namísto toho ji poslouchejte a sympatizujte s ní. Bute dslední. Nabízejte podporu a pochopení. Dopejte jí, aby si udlala as sama na sebe. Pomoc nabídnte, i když vás o ni partnerka nepožádá. Vnujte se více domácím pracím. Špinavé prádlo a nádobí se s nejvtší pravdpodobností vrší. Podlahy potebují vytít. Pokud zdláte kolik z tchto domácích prací, partnerka se nebude cítit tak zavalená povinnostmi. Na pár hodin se o miminko postarejte. Maminka si tak mže dopát dlouhou koupel, procházku nebo chvilku s oblíbenou knihou. Pokud je vaše partnerka nebo pítelkyn neochotná se o miminko starat nebo mluví o sebevražd, okamžit vyhledejte pomoc odborníka. Udlejte si as pro sebe. Také se uíte novým povinnostem. Mžete se cítit vyerpan, pokud se snažíte zvládnout všechno najednou. Dokonce mžete na tuto situaci po krátkou dobu reagovat negativn, což je normální, a tento pocit brzy odezní.

15 Shrnutí Poporodní deprese se vztahuje k negativnímu myšlení a pocitm sklíenosti, které mnoho žen po porodu prožívá. Krom smutku, pocitu bez života, které doprovází každou depresi, ženy trpící poporodní depresí se asto obávají, že miminku bude ublíženo, a obávají se, že jsou špatné matky. Existují ti typy poporodní deprese: baby blues, poporodní deprese a poporodní psychóza. kolik faktor, jako nap. deprese v minulosti, mže zvýšit možnost výskytu poporodní deprese. Krátké období mírného smutku po porodu je normální a potkává až 75 % žen. Pomoc odborníka je nutná, pokud píznaky petrvávají déle než kolik týdn. Novopeené maminky, které nejsou schopny se o sebe a své miminko postarat nebo mají halucinace, potebují okamžitou profesionální pomoc. estože nejsou všechny piny poporodní deprese známy, rapidní poporodní zmny v hodnotách ženských hormon jsou považovány za nejvtší dvod výskytu této poruchy. Jasný poporodní plán s konkrétními nápady, jak se vyrovnat se stresem z mateství, výrazn omezuje výskyt poporodní deprese. Léba poporodní deprese zahrnuje terapii, antidepresivní lébu a podprné skupiny. Podporující partner je pro ženu trpící poporodní depresí velmi ležitý. Ale partnei musí dát pozor také na své vlastní poteby. ím šastnjší maminka, tím šastnjší miminko.

16 Povzbuzení na závr I když maminky trpící depresí mají pocit, že mateství není nic tak úžasného, jak si to vysnily, opak je pravdou. Mateství je ta nejkrásnjší c na sv. Po poáteních neutšených pocitech únavy, strachu a návalech pláe pijdou krásné zážitky s vaším miminkem. A už jste prožily komplikovaný porod, jste nešastné z nadbytených kilogram nebo hormony zpsobily, že jste se potýkala s depresí v lehí nebo tžší form a nemohla jste se od poátku starat o své miminko tak, jak jste si edstavovala, za nkolik týdni msíc bude vše zapomenuto a zstane jen pocit štstí z vašeho rostoucího drobeka. Vaše miminko za tch pár (nkdy i litr) prolitých slz pece stojí. A pivést dátko na svt a dívat se, jak ho den po dni objevuje, je ten nejvtší dar, který za njakou ob stojí. NAŠE DALŠÍ PRODUKTY: FIT POROD Fit Porod zdravé tení ped porodem i po porodu Bute fit ped porodem i po porodu. Pte si tipy a lánky týkající se hotenství, porodu, mateství, dtí, kojení, ale i koárk. Dostávejte zdarma informace o jménech pro dti em. Podívejte se na ukázky porodu na videu. Stáhnte si zajímavé e-knihy. Diskutujte s ostatními maminkami v živé diskusi.

17 Týdenní tipy na jména dtí Nevíte, jak se bude vaše dít jmenovat? Poradíme vám originální jména tí, vysvtlíme jejich pvod i význam a to vše vám zašleme každý týden em zdarma. E-kniha - Obrázkový prvodce thotenstvím Zjistte, co všechno vaše dít už v bíšku vnímá, jak se bude vaše tlo nit nebo co je pro vás v thotenství dobré i naopak. Spolu s e- knihou obdržíte další dv elektronické knihy zdarma jako bonus. NAŠE DALŠÍ PRODUKTY Z OSOBNÍHO RÚSTU Osobní poradenství v oblasti osobního rozvoje Nevíte si rady se svým partnerem, nevíte jak dosáhnout úspchu, chcete zmnit životní styl?? Zapracujte na sob s námi zkušenými odborníky osobn! E-Kniha Jak najít toho pravého Toužíte najít vhodného partnera i partnerku, ale stále se Vám to nedaí? Nemusíte si zoufat, pinášíme vám užitené rady, díky kterým odhalíte, jakého partnera ve skutenosti chcete, a také kde a jak se s ním nejlépe seznámíte. E-Kniha Uzdravte své sebevdomí Trápí vás zbytené komplexy a nemžete se jich zbavit? Pinášíme vám knihu, která vám pomže udlat nkolik prvních krok, abyste se mohli na své cest za zdravým sebevdomím poádn rozebhnout.

10 věcí, které byste měli vědět o kojení

10 věcí, které byste měli vědět o kojení 10 věcí, které byste měli vědět o kojení 2008 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326. 149 00 Praha, Czech Republic. www.fit-porod.

2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326. 149 00 Praha, Czech Republic. www.fit-porod. Plán jak otěhotnět 2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic

2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic Beran 21. 3. 20.4. 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz www.umele-oplodneni-ivf.cz

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Mgr. Marta Jeklová Pedagogická

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum PÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum Pette si pozorn celou píbalovou informaci díve, než zanete tento pípravek užívat. Ponechte si píbalovou informaci

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Cviky jak se udržet. Fit

Cviky jak se udržet. Fit Cviky jak se udržet Fit 2008 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.nevera.estranky.cz www.fit-porod.cz

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje:

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje: Classic. Respondent Name.. Tuto zprávu poskytuje: iils - Institute for innovative Learning Systems Boecklinstrasse / A - Vienna Phone: + Email: info@disgprofil.eu Website: www.disgprofil.eu Twitter: @disgprofil

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ DOTAZNÍK Vyplňte, prosím, následující informace a odpovězte na níže uvedené otázky. Všechny uvedené informace jsou přísně důvěrné, slouží pouze k účelům terapie a nebudou zveřejněny bez Vašeho

Více

KONCEPT KONTINUA Pednášky Jean Liedloffové

KONCEPT KONTINUA Pednášky Jean Liedloffové Pednášky Jean Liedloffové Srpen, záí 1995 v Rakousku Koncept kontinua - psychoterapeuta zkoumá schopnost žít v harmonii a být šastní u indián Jako autorka úspšné knihy Na cest hledání ztraceného štstí

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁVISLOST U DTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁVISLOST U DTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁVISLOST U DTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH Problém s návykovou látkou se mže vyskytnout v každé rodin. Je pravda, že nkteré dti mohou být ohroženy více, a jiné mén, ale naprosto chránn není nikdo.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Příznaky těhotenství

Příznaky těhotenství Příznaky těhotenství Aneb jak poznat, že jsem těhotná? 2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz

Více

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce Název projektu: Baví nás se uit, registraní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066 STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA BENEŠOV ernoleská 1997, 256 01 Benešov Telefon: 317 723 084 http://www.sosbn.cz e-mail: kancelar@sosbn.cz Pohyb

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Mýty kolem těhotenství

Mýty kolem těhotenství Mýty kolem těhotenství 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz www.priznaky-tehotenstvi.cz

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více