2008 Kolektiv autor MindSoft s. r. o. Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. K Rozkoši Praha, Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2008 Kolektiv autor MindSoft s. r. o. Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic"

Transkript

1 Poporodní deprese

2 2008 Kolektiv autor MindSoft s. r. o. Vydáno spoleností MindSoft s. r. o. K Rozkoši Praha, Czech Republic Tato kniha podléhá autorským právm spolenosti MindSoft s. r. o. a její šíení i reprodukování jakékoliv podob je zakázáno. Zejména její šíení elektronicky, v tištné podob, nebo jakýmkoliv jiným zpsobem. Tuto knihu není možné dále prodávat a tím porušovat autorská práva pod pokutou K. V pípad zájmu o publikování i ásti knihy kontaktujte spolenost MindSoft na

3 Úvod Devt msíc ekání na miminko je za vámi a vy držíte svj vysnný uzlíek v náruí. Krásný pocit však je v následujících dnech vystídán jinými, které jste si v souvislosti se zážitkem, který je všude opvován jako nejkrásnjší v život, prost nepedstavovala. Podráždnost, skleslost a únava. Vše je zpsobeno hlavn hormonálními zmnami po porodu, kdy dochází k poklesu hladiny progesteronu a estrogenu, a tyto zmny hladin hormon se mohou stát pinou splínu. Takový krátkodobý stav se nazývá baby blues.

4 Co je to deprese po porodu? Poporodní deprese se projevuje negativním myšlením, pocitem sklíenosti, se kterým se po porodu setkává mnoho žen. Krom smutku a pocitu, že život nestojí za nic, se ženy, které trpí poporodní depresí, asto bojí, že by mohly miminku ublížit, a mohou si myslet, že jsou špatné matky. Poporodní deprese se mže vyskytnout slabá, mírná nebo tžká. Ženy se také mohou setkat s depresí doasnou nebo dlouhotrvající. ležité je však vt, že poporodní deprese je léitelná, dá se zvládnout a dá se jí také vyhnout. Deprese po porodu se dlí do tí typ: Baby blues (mže být také nazývána thotenská skleslost, porodní skleslost). Jedná se o doasné období, kdy novopeené maminky pociují skleslost. Slzy, vyerpanost, podráždnost, špatné spaní, výkyvy nálad a další píznaky baby blues se obvykle projeví jeden až dva dny po porodu a mohou trvat až ti týdny. Poporodní deprese je porucha nálady charakteristická negativním myšlením a pocitem beznadje, smutku a sklíenosti. Na rozdíl od baby blues, poporodní deprese je hlubší a trvá i po prvním msíci, který uplynul od porodu. Nové maminky si mohou pipadat, jako kdyby spadly do tmavé díry, mají utkvlé pedstavy a nemohou ze sebe setást znepokojující obavy. Poporodní psychóza je vzácná forma poporodní deprese, která postihuje jednu z tisíce žen. Obvykle se objeví do tí až deseti dn po porodu. Ženy trpící touto nemocí mohou rychle zhubnout bez diety, nespí více než 48 hodin nebo se také mohou objevit halucinace. Poporodní psychóza je krize, která vyžaduje okamžitý zásah profesionála.

5 Fakta o poporodní depresi: Nejmén polovina nových maminek prodlá uritou formu poporodní deprese, obvykle doasnou miminkovskou skleslost. Poporodní deprese postihuje 10 až 15 % žen. Jedna z tisíce žen, která porodí miminko, je postižena poporodní psychózou. Ženy, které porodily více dtí, mohou trpt poporodní depresí po každém porodu, nezáleží na tom, zda je to jejich první nebo desátý porod. estože se o poporodní depresi diskutovalo již ve starovku, jako léitelný stav je rozpoznaná až od 80. let 20 století. ed narozením miminka mohou být provedena opatení, která by poporodní depresi pedešla. Jaké jsou píznaky deprese po porodu? Týdny po porodu mohou být pro maminku i rodinu velmi vzrušující a radostné. Ale pro mnoho žen stres z mateství, kombinovaný psychologickými zmnami, které se objevují po porodu, mže vést k protichdným emocím a rozsáhlým zmnám nálad. estože ženu mže potkat deprese kdykoliv hem jejího života, je k depresi obzvlášt náchylná po porodu. Deprese je porucha nálad, doprovázená negativním myšlením a pocity smutku, zoufalství a sklíenosti. Lidé trpící depresí obas tuto zkušenost popisují, jako by byli v šedé mlze nebo jako pocit otuplosti. U osob trpících depresí se asto objevuje nespavost, pocit extrémní únavy a neschopnost soustedit se na složité úkoly. Deprese že také postihnou chu k jídlu, imunitní systém, pohybové schopnosti a zdraví všeobecn. íznaky poporodní deprese i poporodní psychózy jsou zpravidla stejné jako u ostatních typ deprese. Ženy trpící baby blues nebo depresí se asto pehnan strachují, aniž by mly pádný dvod, že se miminku nco stane. Mohou se také obávat, že jsou špatné matky, a cítit se provinile, že nejsou dost dobré.

6 Poporodní deprese se dlí na i základní typy, závisející na závažnosti a délce trvání: miminkovská skleslost poporodní deprese poporodní psychóza íznaky baby blues Miminkovská skleslost se obvykle projeví jeden až dva dny po porodu a že trvat až ti týdny. Porucha je mezi maminkami tak bžná, že se pokládá za normální", pestože žena trpící touto poruchou se normáln necítí. V jedné chvíli je jí dobe, a bhem chvilky se rozbreí. Mže se cítit podráždná a celkov skleslá. Další symptomy: nedostatek energie nespavost ztráta chuti k jídlu pocit únavy i po spánku úzkost zvýšené obavy zmatení ehnané znepokojení ohledn fyzických zmn nedostatek sebevdomí smutek pocit pepracování estože je baby blues rozrušující a nepíjemná, obvykle se vytratí po dostateném odpoinku, dobré strav a pomoci okolí. íznaky poporodní deprese Skutená poporodní deprese postihuje 10 až 15 % procent žen. Nejlépe je popsána jako hlubší baby blues, které trvá déle než msíc. Ženy trpící poporodní depresí mohou cítit hluboký smutek, mít pehnané myšlenky a mohou být neschopny zbavit se znepokojujících starostí. Výskyt poporodní deprese se u každé ženy liší. Mže se objevit jako deprese, úzkost, utkvlá nutkavost nebo jakákoliv kombinace tchto tí poruch. Ženy mohou trpt poporodní depresí, jestliže se cítí deprimované, pokud ztratí zájem o každodenní život a aktivity, které jim pedtím dlaly radost, a pokud trpí nejmén tymi následujícími píznaky po dobu nejmén dvou týdn:

7 extrémní vyerpanost/stagnace/vysílení beznadj a bezmoc nespavost navzdory vyerpání zmny v chuti k jídlu (nap. ztráta chuti k jídlu, abnormální chu k jídlu) strach, úzkost, provinilost potíže s koncentrací potíže se schopností rozhodovat se pokud se projevují píznaky panického záchvatu nutkání ublížit miminku nebo sama sob nezájem o osobní hygienu/vzhled ehnaný zájem o zdraví miminka neschopnost zvládat každodenní situace Poporodní deprese se liší v závažnosti a mže trvat nkolik msíc. Deprese je jednou z nejbžnjších poruch, které se objevují po porodu. Jiné ženy trpí dysthymií, mírnou, ale dlouho trvající depresí, pramenící z traumat v dtství nebo ze souasného hrubého vztahu s partnerem. Ženy trpící mírnou až stední poporodní depresí, jejichž úzkost a znepokojující myšlenky se objevují a zptn vrací, jsou stále schopny se o svá miminka postarat a zvládat denní povinnosti. Ty ostatní, které jsou úzkostí pehlceny, nemají dostatek energie na to, aby se postaraly o sebe nebo své dti. Co je dobré vt Spoušte stresu u novopeených maminek Jestliže jste novopeená maminka a klesáte na mysli, prvním krokem k ekonání skleslosti je identifikace vcí, které vám tuto náladu pinášejí. Jedná se o tzv. spoušte stresu. Tady je seznam novopeené maminky: erušovaný spánek Miminko se budí každé dv hodiny Zvýšený nápor práce, nap. prádlo, dtské lahve Být v pohotovosti 24 hodin denn, i když miminko spí

8 Ztráta svobody Nepedvídatelný rozvrh dne miminka Fyzická bolest, jako bolestivá prsa z kojení nebo bolest po nastižení hráze íznaky poporodní psychózy Poporodní psychóza je ojedinlé, ale závažné onemocnní, které postihuje jednu z tisíce žen. Ženy s poporodní psychózou mohou prožívat halucinace, jako nap. pedstava, že jejich miminko je zlé nebo odporné". Mohou se také objevit halucinace, které zahrnují vidní, slyšení, cítní nebo tušení vcí, které doopravdy neexistují. Psychózy jsou asto nazývané jako rozpol s realitou. Hlavním píznakem jsou halucinace. Poporodní psychóza je odlišná od ostatních typ psychóz a je považována za závažnou formu deprese nazývanou bipolární deprese. Není známo, jestli je poporodní psychóza pouze jedno onemocnní nebo kombinace více onemocnní. Poporodní psychóza se obvykle objeví krátce po porodu, do tí až deseti dn. Poporodní psychózy bývají rychlé, trvají nejmén jeden den a mén než msíc. Novopeená maminka mže prožívat i období relativn normálního chování. Psychotický stav, který se objeví déle než msíc po porodu, není považován za poporodní, ale mže být zpsoben ním jiným. Krom halucinací mže mít žena trpící poporodní psychózou následující symptomy: nadmrná rozrušenost rychlý úbytek váhy bez diety fungování bez spánku déle než 48 hodin Co byste mla vt: Poporodní psychóza je kritická situace, a v pípad, že novopeená maminka trpí halucinacemi, zmatenou í nebo hrub zmateným chováním, mla by okamžit vyhledat lékaskou pomoc.

9 Co zpsobuje poporodní depresi? Neexistuje jednotný dvod, který zpsobuje emoní obtíže, provázející po porodu mnoho žen. Experti se domnívají, že rapidní poporodní zmny v ženských hormonech, estrogen a progesteron, mohou mít silný efekt na poporodní mentální zdraví ženy. Progesteron a estrogen jsou vyluovány vajeníky a placentou, umožují dloze pijmout a udržet oplodnné vajíko. Hodnoty chto hormon se bhem thotenství zvýší až 10-krát. Pokud jsou hodnoty tchto hormon píliš nízké, mže dojít k potratu. Po porodu se hodnoty progesteronu dramaticky sníží, na hodnoty ed porodem se dostanou cca 72 hodin po porodu. Odborníci se domnívají, že tento dramatický posun v ženských hormonech hraje hlavní roli v poporodní depresi. Hodnoty endorfin, což jsou pirozen vyluovaná chemikálie, díky kterým se cítíme šastn, se bhem thotenství také zvyšují. Další faktory, které mohou mít na poporodní depresi vliv: Problémové thotenství nebo porod Problematické manželství nebo vztah s pítelem Miminko s vysokým stupnm poteb Pocit ztráty ve smyslu, že žena již není nadále thotná Co potebujete vt: Ženy, trpící poporodní skleslostí, depresí nebo psychózou, nejsou na vin. Nejsou to špatné matky a neudlaly nic špatn. Rozhodn nemže být pehlížena dležitost dostatku spánku. Mnoho odborník ví, že špatný spánek novopeené maminky mže vést k depresi. Je dobré spát v dob, kdy spí miminko dohoní se tak spánek, který je bhem noci opakovan perušován.

10 Jak mít miminko a užívat si ho bez stresu a depresí la jste, že se vám po porodu zmní život. Pouze jste si neuvdomila rozsah emocí, které budete pociovat. Mateství zkouší váš smysl pro sebekontrolu, a to ve vás mže zanechat pocit pehlcení. Obas mžete mít pocit rezignace a pát si návrat do dob, kdy jste ješt miminko nemla. Následující cviení vám pomohou odhalit, co chybí, a mohou vám pomoci ke znovuzískání života, který jste mla ped othotnním: Sepište seznam vcí života zážitk, které jste mla ped matestvím a které vám te chybí. Nap. nakupování s kamarádkami, kdykoliv se vám zachce, noc venku s pítelkynmi atd. Napište všechno, co vás napadne, bez upravování nebo posuzování. List prodiskutujte se svým partnerem nebo jiným lenem rodiny. Mluvte o každé položce na seznamu, diskutujte o výhodách i nevýhodách vcí, o kterých si myslíte, že je nemžete již nadále vykonávat. Nap. pokud nebudete chodit každý tvrtek ven se svými páteli, budete mít více asu na svou novou rodinu, ale zárove víte, že vám bez pátel bude smutno a budete si pipadat izolována. Bute ve svém seznamu upímná. Ze seznamu vyberte jednu nebo dv vci, které byste mohla být schopna opt zaadit do svého života. Pokud vám chybí vee s partnerem nebo kamarády, poproste ostatní leny rodiny, pop. známé, jestli by mohli miminko na jednu i dv hodiny, kdy budete v restauraci, pohlídat. Výbr nkolika specifických aktivit, smujících k náprav vašeho života, mže pomoci k optnému získání životní rovnováhy, a také pomoci setást baby blues. Co byste mla dlat, pokud jste v ohrožení? O mateských povinnostech se pokuste dozvt co nejvíce ješt pedtím, než pijde miminko na svt, snížíte tak šance na výskyt poporodní deprese. te knihy a asopisy pro nastávající rodie. Seznamte se s již zkušenými rodii. Jestliže jste v rizikové skupin, náchylné k poporodní depresi, je chytré vyhledat si psychologa již bhem thotenství.

11 Vytvote si poporodní plán Než porodíte, vytvote si dobrý poporodní plán. Plán by ml obsahovat následující specifika: Peujte o sebe. Když mžete, udlejte si pestávku. Spte v dob, kdy miminko spí. ijmte pomoc od druhých. Požádejte o pomoc druhé, pokud se cítíte vyerpan nebo pepracovan. Zamezte zásadním životním zmnám. Zmny, jako je sthování i nová práce, je ideální provést ped othotnním. Zate si pomoc v domácnosti. Pokuste se mít doma bhem prvního týdne po porodu kamarádku nebo lena rodiny, aby vám pomohli s domácími pracemi a postarali se o starší dti. Omezte návštvy. Ukazování miminka je zábava, ale neustávající íchod návštv mže být stresující. Nkdy je dobré v prvním týdnu po návratu z porodnice zstat v pyžamu, abyste lenm rodiny ipomnla, že se stále zotavujete z porodu. Udlejte si seznam vcí, které je poteba udlat. Když vám pátelé nebo rodina zavolají a ptají se, jak mohou pomoci, jednoduše jim seznam ptete. Vtšina lidí se cítí dobe, když mohou pomáhat. Jídlo si pipravte dopedu. Bhem posledních týdn thotenství zamrazte nkolik druh jídel, které si v prvních týdnech po porodu budete moci ohát. Jezte vyvážená jídla. Nkteré novopeené maminky tvrdí, že je nejlepší jíst malé porce každé ti hodiny. Omezte alkohol, nikotin a kofein. Omezte dodržování pevného rozvrhu dne. Pokuste se být flexibilní, den pizpsobujte potebám miminka a nenásledujte pevný rozvrh navrhovaný v knihách nebo páteli. Dostate odpoívejte. Odpoívejte, meditujte a spte, když vaše miminko spí. Spánek miminka není ten pravý as na to, abyste dohánla domácí práce nebo telefonáty. Vyjadujte pocity, které vás trápí. Najdte osoby partnera, átele, rodinu nebo skupinu se kterými mže tyto pocity sdílet.

12 Každý den cvite. Pokud poasí dovolí, vezmte nového lena rodiny ven. Procházka za krásného dne vám zvedne náladu. Co je nutné vt? Co dlat, pokud je na poporodní plán pozd a vy pociujete náznaky deprese? Vymezte si tichých 30 minut s partnerem, pítelkyní nebo lenem rodiny k tomu, abyste rozpoznala stresové faktory a našla rozumné ešení. Nemžete vyešit všechno najednou, ale pokud jednoduše zpomalíte své tempo a budete na vcech pracovat postupn, budete se opt cítit lépe. V pípad, že jste v nesnázích a jste epracovaná, budete více objektivní, pokud budete mít nkoho, kdo vám s tímto postupem pomže. Tipy na relaxaci Pár minut ticha každý den vám pomže omezit výskyt poporodní deprese. Zde je nkolik jednoduchých cviení, která mže vyzkoušet: Posate se v pohodlném kesle, zavete oi a zhluboka dýchejte. Dokonce mžete procviovat porodní dýchací techniky. Pi pomalém vydechnutí a nadechnutí se soustte na své dýchání. (3 minuty) Klidn si sednte a soustte se na zvuky, v a pocity. Myslete na detaily tchto stimul. Co slyšíte? Cítíte? Pociujete? Pokud se vaše mysl zane ubírat jiným smrem, vrate se k tmto vním a zvukm kolem vás. (5 minut) Posate se a uvdomte si prostedí kolem vás. Všimnte si špinavého nádobí, nesloženého prádla, neotevené pošty. Zkuste se na tyto vci dívat, aniž byste myslela na to, že nco byste mla nebo musíte". Tato technika pomáhá udržet vaše oekávání v perspektiv. (3 minuty) Vyjdte ven. Sledujte pírodu stromy, mraky, slunce, kvtiny, ptáky. Zalijte kvtiny nebo pesate oblíbenou rostlinu. (5 až 10 minut) Zavete si deníek. Zapisujte se innosti, které jste bhem dne dokázala. Mže to být zdravý obd nebo tení pohádky staršímu dítti. Nekritizujte se za to, co jste neudlala, ale chvalte se za to, co jste dokázala. Jestliže pemýšlíte nad všemi vcmi, které jste nestihla, jemn vete vaši mysl zpt k tomu, co jste dokázala. (5 až 10 minut) Rozmazlujte se. Namažte si ruce krémem. Udlejte si rychlou manikúru nebo pedikúru. Použijte oblíbený parfém. (5 minut) Poslouchejte relaxaní hudbu. (15 až 30 minut)

13 Kdy vyhledat profesionální pomoc Jestliže žena prochází pouze mírnou formou baby blues, mže být obtížné rozhodnout se, kdy vyhledat pomoc odborníka. Je dležité znát rozdíl mezi baby blues, která se vyeší sama, a mezi neustávající poporodní depresí. Bhem léby mnoho žen znovuobjevilo radost z mateství. Následující prvodce mže pomoci novopeeným maminkám a jejich partnerm rozhodnout se, zda je poteba vyhledat lékaskou pomoc: Baby blues je normální. Ale nové maminky, které se cítí sklesle nebo smutn, by mly uvdomit svého lékae, pokud jsou symptomy deprese extrémní nebo trvají déle než ti týdny. Vyhledejte profesionální pomoc, pokud: o Pokud dodržujete poporodní plán a vaše symptomy trvají déle než dva týdny. o Povídání s páteli, rodinou nebo partnerem nepomáhá, nebo o každodenní innosti života vás totáln pehlcují. Hospitalizace je nutná, pokud: o Slyšíte zvuky. o Máte myšlenky, že chcete sob nebo miminku ublížit i zabít sebe nebo vaše miminko. o Prožíváte vize, které se zdají nereálné. Jak mohou pi poporodní depresi pomoci partnei Partnei mohou být pro ženy trpící poporodní depresí velmi dležití. Mli by být na pozoru a sledovat charakteristické píznaky: smutek a pocit bezvýznamnosti poruchy spánku zmny v chuti k jídlu vyerpání odtažení se od pátel a rodiny podráždnost úzkost pocit viny vztek

14 Co je poteba vt: Zde je nkolik rad pro partnery a pátele novopeené maminky: Pamatujte, že poporodní deprese je opravdové onemocnní. Vaše partnerka neblázní, jednoduše bojuje s obrovskými zmnami v jejím život a tle. Vaše podpora je v procesu uzdravení dležitá. Novopeená maminka si myslí, že depresi nemže nikdy pekonat. Mžete jí nabídnout pochopení a jistotu, že se vše v dobré obrátí. Pocity nebo reakce vaší partnerky neposuzujte. Nenabízejte ešení, která nechce slyšet. Namísto toho ji poslouchejte a sympatizujte s ní. Bute dslední. Nabízejte podporu a pochopení. Dopejte jí, aby si udlala as sama na sebe. Pomoc nabídnte, i když vás o ni partnerka nepožádá. Vnujte se více domácím pracím. Špinavé prádlo a nádobí se s nejvtší pravdpodobností vrší. Podlahy potebují vytít. Pokud zdláte kolik z tchto domácích prací, partnerka se nebude cítit tak zavalená povinnostmi. Na pár hodin se o miminko postarejte. Maminka si tak mže dopát dlouhou koupel, procházku nebo chvilku s oblíbenou knihou. Pokud je vaše partnerka nebo pítelkyn neochotná se o miminko starat nebo mluví o sebevražd, okamžit vyhledejte pomoc odborníka. Udlejte si as pro sebe. Také se uíte novým povinnostem. Mžete se cítit vyerpan, pokud se snažíte zvládnout všechno najednou. Dokonce mžete na tuto situaci po krátkou dobu reagovat negativn, což je normální, a tento pocit brzy odezní.

15 Shrnutí Poporodní deprese se vztahuje k negativnímu myšlení a pocitm sklíenosti, které mnoho žen po porodu prožívá. Krom smutku, pocitu bez života, které doprovází každou depresi, ženy trpící poporodní depresí se asto obávají, že miminku bude ublíženo, a obávají se, že jsou špatné matky. Existují ti typy poporodní deprese: baby blues, poporodní deprese a poporodní psychóza. kolik faktor, jako nap. deprese v minulosti, mže zvýšit možnost výskytu poporodní deprese. Krátké období mírného smutku po porodu je normální a potkává až 75 % žen. Pomoc odborníka je nutná, pokud píznaky petrvávají déle než kolik týdn. Novopeené maminky, které nejsou schopny se o sebe a své miminko postarat nebo mají halucinace, potebují okamžitou profesionální pomoc. estože nejsou všechny piny poporodní deprese známy, rapidní poporodní zmny v hodnotách ženských hormon jsou považovány za nejvtší dvod výskytu této poruchy. Jasný poporodní plán s konkrétními nápady, jak se vyrovnat se stresem z mateství, výrazn omezuje výskyt poporodní deprese. Léba poporodní deprese zahrnuje terapii, antidepresivní lébu a podprné skupiny. Podporující partner je pro ženu trpící poporodní depresí velmi ležitý. Ale partnei musí dát pozor také na své vlastní poteby. ím šastnjší maminka, tím šastnjší miminko.

16 Povzbuzení na závr I když maminky trpící depresí mají pocit, že mateství není nic tak úžasného, jak si to vysnily, opak je pravdou. Mateství je ta nejkrásnjší c na sv. Po poáteních neutšených pocitech únavy, strachu a návalech pláe pijdou krásné zážitky s vaším miminkem. A už jste prožily komplikovaný porod, jste nešastné z nadbytených kilogram nebo hormony zpsobily, že jste se potýkala s depresí v lehí nebo tžší form a nemohla jste se od poátku starat o své miminko tak, jak jste si edstavovala, za nkolik týdni msíc bude vše zapomenuto a zstane jen pocit štstí z vašeho rostoucího drobeka. Vaše miminko za tch pár (nkdy i litr) prolitých slz pece stojí. A pivést dátko na svt a dívat se, jak ho den po dni objevuje, je ten nejvtší dar, který za njakou ob stojí. NAŠE DALŠÍ PRODUKTY: FIT POROD Fit Porod zdravé tení ped porodem i po porodu Bute fit ped porodem i po porodu. Pte si tipy a lánky týkající se hotenství, porodu, mateství, dtí, kojení, ale i koárk. Dostávejte zdarma informace o jménech pro dti em. Podívejte se na ukázky porodu na videu. Stáhnte si zajímavé e-knihy. Diskutujte s ostatními maminkami v živé diskusi.

17 Týdenní tipy na jména dtí Nevíte, jak se bude vaše dít jmenovat? Poradíme vám originální jména tí, vysvtlíme jejich pvod i význam a to vše vám zašleme každý týden em zdarma. E-kniha - Obrázkový prvodce thotenstvím Zjistte, co všechno vaše dít už v bíšku vnímá, jak se bude vaše tlo nit nebo co je pro vás v thotenství dobré i naopak. Spolu s e- knihou obdržíte další dv elektronické knihy zdarma jako bonus. NAŠE DALŠÍ PRODUKTY Z OSOBNÍHO RÚSTU Osobní poradenství v oblasti osobního rozvoje Nevíte si rady se svým partnerem, nevíte jak dosáhnout úspchu, chcete zmnit životní styl?? Zapracujte na sob s námi zkušenými odborníky osobn! E-Kniha Jak najít toho pravého Toužíte najít vhodného partnera i partnerku, ale stále se Vám to nedaí? Nemusíte si zoufat, pinášíme vám užitené rady, díky kterým odhalíte, jakého partnera ve skutenosti chcete, a také kde a jak se s ním nejlépe seznámíte. E-Kniha Uzdravte své sebevdomí Trápí vás zbytené komplexy a nemžete se jich zbavit? Pinášíme vám knihu, která vám pomže udlat nkolik prvních krok, abyste se mohli na své cest za zdravým sebevdomím poádn rozebhnout.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str. 3 2. Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 4

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

Jak být fit v těhotenství

Jak být fit v těhotenství Jak být fit v těhotenství 2008 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz www.priznaky-tehotenstvi.cz

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více