DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne 29.11.2003"

Transkript

1 Existenciáln -analytické sebezkušenostní okénko DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU Jakou barvu, barvy, melodii, tvar... má moje existence? Co je pro mne v poslední dob v mém život výzvou, co mne oslovuje a cítím, že by bylo dobré realizovat? V jakých situacích života cítím existuji? Jak toto existuji prožívám? Co mne v t chto jarních dnech h eje, t ší? Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne Zpráva o hospoda ení SLEA za rok 2004 Vzd lávání v roce 2005 Hannah Arendtová filozofické kontexty logoterapie a existenciální analýzy Možnosti a meze existenciáln -analytické psychoterapie u t žké poruchy afektivity Existence Zp sob bytí lov ka, který spo ívá v tom, že se lov k stále nachází v ur ité situaci, která se ho dotýká, p íp. oslovuje a tím, že se s ní setká a dá odpov, dojde k existenci (existování). (z pst. výcviku v LZ a EA) 2. ÍSLO DUBEN 2005

2 Spole nost pro logoterapii a existenciální analýzu Praha Volutová 2523, Praha 5, , otevírá psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze výcvik je akreditován pro zdravotnictví a spl uje požadavky EAP 4. b h Termín zahájení: íjen 2005 Vedoucí výcviku: PhDr. Jana Božuková Cena výcviku: 2000 K /víkend sleva pro studenty 1700K /víkend 5. b h Termín zahájení: duben 2006 Vedoucí výcviku: PhDr. Dana Krausová Mgr. Martina Vondrová Cena výcviku: 2000 K /víkend sleva pro studenty 1700K /víkend P ihlášky se jménem a kontaktní adresou zasílejte do konce ervna 2005 na adresu SLEA, Volutová 2523, Praha 5 (netýká se t ch, kte í jsou již vedeni v databázi zájemc ) Registrovaní zájemci budou písemn vyrozum ni o termínech p ijímacích pohovor. Racionálním terapeutem: Kou em: Když vám ten problém p edžvýkám, tak se ten problém natrvalo neodstraní. Benchmaker: Kdo umí ten problém nejlépe vy ešit? Vezm te si z n j p íklad. Moderátorem: Napište si na karti ky všechna možná ešení. Trenérem pam ti: Která mnemotechnická pom cka by Vám mohla být p i vzpomínání nápomocná? Manažerem: Moc se neptejte a jd te sm le do toho. Sociálním pracovníkem: Z sta te, kde jste. Už pro Vás jedu. U itelem: Kdybyste dával pozor, nemusel byste se m ptát. Zuba em: Mohu Vám to íci, ale neproplácí to pojiš ovna. Poradcem pro ízení kvality: Jmenujte mi jeden rozumný d vod, pro chcete na nádraží. Esoterikem: Pokud tam opravdu chceš, pak také cestu najdeš. Lé itelem: Pro odpov pot ebujeme pozitivní energii, ud lejme kruh síly. Sociologem: Záleží na tom, kterou jedete t ídou. Neuroligvistickým programátorem: P edstav si, že už tam jsi. Které kroky jsi pro to u inil? Psychodramatikem: Tak si to p ehrajeme. Najdi n koho, kdo by ti mohl p edstavovat nádraží. Sestavte si pracovní skupinu a ud lejte brainstorming. Sejdeme se zde op t za hodinu. z n m iny p eložil Martin Wagenknecht, redak n upraveno Bližší informace nebo tel.: (ve er) 23

3 Psychoterapeutická mezism rová p íru ka Jak se dostat na nádraží Ptá se lov k v cizím m st : Jak se tady dostanu na nádraží? A je mu odpov zeno: Rogerianem: Hmm, vy byste cht l v d t, kde je nádraží... Psychoanalytikem: Vy myslíte tu tmavou jeskyni, kam po ád n co dlouhého tam a zpátky, tam a zpátky vjíždí? Behavioristou: Zdvihn te pravou nohu! Posu te ji dop edu! Položte ji na zem. Ano, velmi dob e, tady máte bonbón! Jak se tady dostanu na nádraží? Jdete tam s vnit ním souhlasem? Vážení tená i, držíte v rukou druhé íslo zpravodaje Spole nosti pro logoterapii a existenciální analýzu. Na následujících stránkách naleznete n kolik retro informací, týkajících se innosti SLEA v minulém a p edminulém roce, informace aktuální pro tento kalendá ní rok a n kolik nad asových p ísp vk pro nasycení a odleh ení vaší existenciáln analytické mysli. Rádi bychom naplnili vizi asopisu Dialogos p edest enou v jeho prvním ísle, tzn. u inili ho platformou pro sdílení informací a d ní na poli logoterapie a existenciální analýzy. Víme, že se asový interval mezi tímto íslem zpravodaje, íslem následujícím a všemi dalšími budoucími ísly podstatn zkrátí a že vám bude Dialogos k dispozici pravideln v p lro ních intervalech, tedy že se z ob asníku stane p lro ník. Víme, že vás níže uvedené informace a p ísp vky osloví a naleznete v nich užite nou inspiraci. P íjemné jarní dny! Gestaltistou: Poddej se úpln pocitu, že chceš na nádraží. Hypnoterapeutem: Zav ete o i. Vaše podv domí zná cestu na nádraží. Kreativním terapeutem: Skákejte tak dlouho na jedné noze, dokud vám hlava neuvolní n jaký nápad. Provokativním terapeutem: Vsadím se, že tam nikdy nedojdete! Terapeutem minulých život : Systemickým terapeutem: Vra te se v ase zpátky, p ed vaše zrození. Která karma vás stále znovu nutí být odkázán na pomoc druhých? íkám si, co by tomu asi ekla vaše matka, kdyby jí tuto otázku dal váš otec? Bioenergetikem: D lejte ššš, ššš, ššš a proci te, co se stane. Logoterapeutem: Jaký to má pro vás smysl, jít na nádraží Existenciálním analytikem: Jdete tam s vnit ním souhlasem? DIALOGOS Ob asník Spole nosti pro logoterapii a existenciální analýzu Alena Vítová REDAKCE: Alena Vítová VYDÁVÁ: Spole nost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) len mezinárodní spole nosti pro logoterapii a existenciáln -analytickou terapii (ISEAP) Adresa: Volutová 2523/39, Praha 8 Telefon: Internet: I O: Bankovní ú et: /0800 Pro leny SLEA zdarma. asopis je možné si objednat na adrese SLEA. Nevyžádané p ísp vky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na krácení p ísp vk a jejich stylistické a jazykové úpravy. Redakce nenese odpov dnost za obsahovou správnost uve ejn ných p ísp vk. 22 3

4 2003 Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne lenská sch ze se konala v prostorách pedagogicko-psychologické poradny Kovák 9, Praha. Dr. Jana Božuková p ítomné p ivítala a seznámila s následujícím programem: zpráva o innosti zpráva o hospoda ení zpráva revizní komise r zné diskuse Následovalo jednomyslné schválení programu všemi p ítomnými. Dopl ova ka Zpráva o innosti: p ednesla J. Božuková Spole nost má 73 len. Podle stanov SLEA bylo ukon eno druhé volební období výboru SLEA. Nové volby prob hly koresponden ní formou a na základ jejich výsledk byl zvolen nový výkonný výbor v tomto složení: 4 p edsedkyn Dr. Jana Božuková zástupce p edsedkyn PhDr. Dana Krausová zapisovatel Mgr. Alena Vítová zástupce zapisovatele Mgr. Martina Vondrová pokladník PhDr. Martin Wagenknecht zástupce pokladníka PhDr. David Svoboda zástupce pro styk s ve ejností PhDr. Tomáš Rodný p ísedící MUDr. Dagmar K ížková Dále byli zvoleni lenové širšího výboru smír í komise Mgr.Elena Strupková revizní komise Mgr. Tomáš Vašák Výbor se pracovn za uplynulé volební období setkal celkem osmkrát. Na ja e 2002 získala 1. Charakteristika existence limitovanost v trvání 2. Ztráta smyslu, smysluprázdno 3. Charakteristika existence nezam nitelnost 4. To, o dle logoterapie jde v život lov ku p edevším, vyjád eno ecky 5. Nezbytný d sledek svobody, nesení d sledk za vlastní rozhodování a jednání, odpovídání na výzvy života 6. Sebeodstup, podmínka zaujetí postoje 7. Duchovní dynamika v polárním poli nap tí, kde jeden pól je p edstavován smyslem, který má být napln n, a druhý lov kem, jenž jej má naplnit (Frankl, V. E.: lov k hledá smysl. Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1994.) 8. Sebep esažení, zapomenutí na sebe, prop j ení se nemu v život 9. Charakteristika existence neopakovatelnost 21

5 20 osoba, sv domí, schopnost fenomenologického pohledu, naléhaní a úkol p ítomné chvíle a mnohé další Jsou to pojmy, které i dnes ekáme a hledáme spíše v teologii a filosofii, než v psychoterapii i psychiatrii. V letech , kdy Frankl vytvá el základní kontury svého u ení, byli tyto pojmy a jejich obsahy výhradn doménou filosofie a teologie. Je pom rn známé, že se Frankl o teze mnohých filosof opíral, vycházel z nich a postupn je rozpracovával. Zdrojem mu byly práce Maxe Schelera, S. Kierkegaarda, G.W.F. Hegera, E. Husserla, M. Heideggera a dalších. V tšinou se jedná o p edstavitele existenciální filosofie a fenomenologie. T m z Vás, kterým p ipadá zajímavé znát, nebo objevovat filosofické kontexty LT a EA, bych nicmén ráda p ipomn la ženu, které bylo v dob Franklových za átk asi tak šestnáct let. Hannah Arendtová se narodila v Hannoveru v roce 1906, v asimilované židovské rodin. Studovala u Edmunda Husserla, Martina Heideggera, Rudolfa Bultmanna, Karla Jasperse Je vnímána nejenom jako filosofka, ale také jako politi ka. Politicky lad né, jsou knihy, které jsou eské ve ejnosti spíše známé. Jedná se o popis a analýzu procesu s masovým vrahem žid v dob druhé sv tové války v knize Eichmann v Jeruzalém (Eichmann in Jerusalem, 1963, esky 1995), a dále o analýzu antisemitismu, imperialismu a totalitarismu v knize P vod Totalitarismu I-III: I. Antisemitismus, II. Imperialismus, III. Totalitarismus (The Origins of Totalitarianism,1951, esky 1996 ). V obou p ípadech p ístup Hannah Arendtové p edstavuje, spíše než analýzu dostupných fakt, logických souvislostí a d sledk, snahu o pozorné se dívání na skute nost bez p edsudk a hotových záv r. Snahu o prosté vnímání událostí a to i s tíhou, kterou v nás zanechávají. Výsledkem takovéhoto fenomenologického postoje - který využívá dobových písemných materiál, jakými jsou novinové zprávy a literatura dané doby, její konvence, zákony, politická a ekonomická situace - je plastický popis situace, který nám umožní zaujímat nové postoje k problému, aniž by nabízel kone né odpov di. Dílo, které je ryze filosofickou prací, nese název Život ducha (The Life of the Mind I, II, 1978, esky 2001). Nicmén byl to práv proces s Eichmannem, který v Arendtové vyvolal základní otázky této práce. Píše: Na Eichmannovi nebylo nic, co by ukazovalo na specificky zlé motivy a jediné, co bylo pozoruhodné na jeho d ív jším chování i na chování sou asném p i výsleších u soudu a p edchozích policejních výsleších, bylo n co ist negativního: nebyla to hloupost, ale bezmyšlenkovitost. Tento zážitek ur il základní osnovu díla, která nás v jednotlivých oddílech s nadpisy, jako je Co nás nutí myslet?, i Kde jsme, když myslíme? strukturovan provede osaháním si pojmu myšlení, upozorní na sv t jev a jeho vliv na lidské chování. Výsledná teze pak p edstavuje myšlení, jako podmínku pro jednání s-v domím a jako podmínku, která chrání p ed jednáním redukovaným na pouhé reagování na sv t. Martina Vondrová SLEA od eské psychoterapeutické spole nosti LS JEP zkrácenou akreditaci, která byla poskytnuta do roku Nyní je znovu o akreditaci požádáno a je ve fázi dodání podklad, pot ebných pro její p iznání. V sou asné dob probíhají dva psychoterapeutické a jeden poradenský výcvik. Výcvik Praha II má 20 frekventant a je ve fázi klinické vzd lávací ásti. Výcvik Praha III má 19 frekventant a je v po áte ní fázi teoretického vzd lávání. Poradenský výcvik má 14 frekventant a je v polovin p edepsaného vzd lávání. Dana Krausová p edstavila základní strukturu vzd lávání spolu s otazníky nad dalším pokra ováním poradenských výcvik. Otazníky se vztahují k sou asnému p edepsanému rozsahu poradenského vzd lávání. Rozsah stanovuje kurikulum p evzaté dle stanov GLE-Víde. V podmínkách eských požadavk je však rozsah poradenského výcviku dosta ující pro psychoterapeutický výcvik. Prob hly dva p ednáškové dny pro Logoterapii a existenciální analýzu. V roce 2002 byly tématem úzkostné poruchy, v roce 2003 poruchy depresivní. M. Wagenknecht a E. Strupková vedli dlouhodobý kurz pro Linku Bezpe í. A. Vítová p ednášela v rámci vzd lávacího programu k es anské akademie. D. Krausová opakovan p ipravuje pro Slezskou Diakonii cyklus p ednášek. J. Božuková p edstavila výcvikové vzd lání v logoterapii a existenciální analýze v rámci n kolikadenního seminá e Vyber si sv j výcvik. V lednu roku 2003 vyšel ob asník Dialogos, který p ipravila A. Vítová a M. Rokytová. Zpráva o hospoda ení: p ednesl M. Wagenknecht Stav financí na ú tu k byl ,5 K, k K, k ,8 K. Da ové p iznání za rok 2001, 2002 pro spole nost vyhotovil pan Ladislav Šmakal. Celkový stav financí k je zpráva M. Wagenknechta. Zpráva revizní komise: p ednesla M. Lhotová R zné: p ednesla A. Vítová SLEA byla vyzvána, aby využila k vlastní prezentaci prostor Psychoterapeutických list. SLEA byla znovu požádána o ú ast na seminá i Vyber si sv j výcvik. SLEA byla požádána PS o zajišt ní odpoledního bloku p ednášek v Léka ském dom (Purky ka). V sou asné dob jsou k dispozici t i internetové adresy vhodné pro internetovou konferenci: SLEA, SLEA-info pro leny, SLEA pro leny výboru. Diskuse: Je možné požádat o akreditaci poradenského výcviku na Ministerstvu školství a sociálních v cí a informovat se o jeho uplatn ní na Unii ošet ovatelek. Je žádoucí posílat upomínky za neplacení lenských p ísp vk, forma upomínek bude vypracována na výboru Zapsala Martina Vondrová 5

6 Sch ze výboru SLEA VIZE V lét 2004 se konala dvoudenní sch ze len výboru spole nosti. Jejím programem byla krom jiného reflexe 5. dne pro logoterapii a existenciální analýzu, diskuse o budoucím rozvoji SLEA další vzd lávání, publika ní innost, pracovní skupina tým. lenové výboru se rozhodli z d vodu dobré efektivity této formy práce o opakování tohoto prodlouženého výboru i v p íštím roce. Zpráva o hospoda ení SLEA Celkový p íjem 52470,- Celkové výdaje 29683,- Hospodá ský výsledek za rok ,- struktura p íjm : lenské p ísp vky 2800,- konference 28870,- 10% z vedení výcvik 20800,- struktura výdaj : inzerce 3572,- poštovné 1713,- kancelá ské pot eby 369,- poplatky bance 1143,- konference pohošt ní 7448,- drobné služby (kopírování AJ.) 5720,5 registrace domény 5100,- tisk index 4617,5 Da ové p iznání za rok 2004 pro spole nost op t zdarma vyhotovil a podepsal pan Ladislav Šmakal, za což mu srde n d kujeme. Martin Wagenknecht, pokladník spole nosti SLEA A já vidím ješt jeden rozm r: pomáháte d tem, které trpí. P i tom dodnes sama nesete stopy po ztrát domova a teplého místa. Vaše deprese jsou tou stopou. Tím, že dáváte d tem to, co jste sama bolestn pot ebovala teplo, zájem, blízkost- dáváte svému vlastnímu prožitému utrpení hluboký smysl. Tato souvislost paní Hanu velmi oslovila a posílila. A jaký je záv r? V každém lov ku je osoba, která v sob má sílu postavit se psychofyzickému, které onemocn lo a umož uje zacházet se svým onemocn ním i s tím, co z stává nemocí nedot eno. Na p íkladu Hany je vid t, že na za átku terapie je d ležitá otev enost možnostem v bec. Omezením se pak stávají konkrétní možnosti konkrétního lov ka s konkrétní diagnózou. U paní Hany hloubka bolestného prožitku v rané fázi života spolu s biologickými a genetickým initeli tvo í meze. M žeme vid t, že p esto z stává mnohé. Zacházet se svojí p ítomností, se sebou i s depresí. Nakonec to nejvíce stabilizující v terapii je opravdový a autenticky prožívající vztah. Jak Frankl píše : Prožívat a vykonávat logoterapii znamená nabídnout ást sebe sama, aby se díl toho druhého probudil k životu. Je to nabuzení noetické síly v lov ku. Jak dál íká To nejvnit n jší v nás nem že onemocn t. To pacient m dává nad ji, kompetenci a smysl. A práci terapeut pak iní smysluplnou a fascinující. Hannah Arendtová filozofické kontexty logoterapie a existenciální analýzy Na logoterapii a existenciální analýze bývá zpravidla oce ována a zd raz ována ta ást látky, která pojednává o noetické dimenzi lov ka. Mnozí z nás, p i bezprost ední snaze porozum t obsahu této dimenze, správn tuší a vkládají otázku po smyslu konkrétního lidského života. Noetické dimenzi rozumí také, jako jakémusi duchovnímu orgánu, který je schopný až fyzicky trp t pokud vyhodnotí žitý život jako nesmysluplný Jiní vnímají noetickou dimenzi jako prostor pro duchovní otázky, náboženská témata, víru. Pokud bych m la sama za sebe vyjád it co možná nejstru n ji obsah noetické dimenze, tak jak jí rozumím v rámci logoterapie a existenciální analýzy, definovala bych ji jako prostor, kde má každý z nás možnost prožít sama sebe, jako svobodného a zodpov dného lov ka Zárove má také každý z nás možnost, z prožitku této svobody a zodpov dnosti, jednat. Práv v noetické dimenzi zabydlel V.E. Frankl pojmy jako je 19

7 podobný hr ze z opušt nosti a ztracenosti. A tento pocit ješt siln jší zná z velké deprese. Dál již nebylo možné jít. Vyjád ila to takto: Chci od toho pry, zbláznila bych se, nevydržela bych to, tam nikdy nebudu schopna se podívat, zas bych byla v nemocnici. Narazili jsme v terapii na jasn omezující faktor. Z staly jsme tedy jen u vysv tlení na základ hypotézy o malém dít ti, které prožilo nesrozumitelné odlou ení od blízkých lidí, od d v rn známých a pro ni teplých vztah a které p išlo do neznámého, studeného a cizího. Pravd podobn nechápalo, jak je možné, že práv ji se mohl n kdo tak snadno vzdát. Ztratila teplé hnízdo a nové už nenašla. Nebyla pak znovu rodinou p ijata. Odezva na tuto hypotézu bylo mrtvo a prázdno. Nebyla ani schopna prožitku k matce, i když racionáln chápala, že by bylo logické se t eba hn vat. Protože pracovala d íve v nemocnici, použili jsme p íkladu malých d tí, které reagují nejd íve siln bou liv na ztrátu maminky, poté se propadají do hluboké apatie a d tského zoufalství. Tento obraz anakliktické deprese posloužil jako možné vysv tlení jejích depresí spolu s biologickými a genetickými initeli. Nazvali jsme její depresi: plá a zoufalství malé Hanky. P esto, že sama v depresi neplá e. Jarní a podzimní zhoršení deprese mají te své jméno a svým zp sobem nachází Hana k nim zvláštní osobní vztah íká beru Hanu do náru e. Když se schoulí pod deku, p edstavuje si, jak to malé dít chce zah át a pot šit, i když mnoho necítí. V tomto období se snaží v dom brát malé d ti svých známých do náru e. U toho je áste n schopna prožitku lítosti nad sebou. Jednou se jí poda ilo p i poslechu hudby pod dekou, že se rozplakala. To, co jí pohnulo, byla p edstava, že s tím malým, opušt ným dít tem tehdy v místnosti p eci jenom n kdo byl našla pro sebe, že to byl B h. V život Hany nastal navzdory t žké diagnóze pohyb. Snížená medikace a subjektivní posílení nakonec vedly k jejímu zapojení do sv ta práce. Za ala pracovat na plný úvazek. Od nástupu do zam stnání je v terapii op t velkým tématem p ítomnost: zacházení s asem, odpo inkem, s t lesnými signály, pravidelná hygiena duše reflexe pocit, v asné ešení konfliktních situací tedy zacházení se sebou a se svým omezením, které trvá. Je to omezení v podob snížené schopnosti zát že, k ehké struktury a kolísavé hladiny deprese od lehké po st edn t žkou. I v manželství došlo áste n k oživení vztahu v komunikaci, p ibylo více prožitk na úkor fungování v perfektním stylu. V sou asné dob jsme se v terapii odklonili od biografické práce, nebo jak Hana sama íká nemá tolik energie a síly na pohled zpátky. To by jí p íliš vy erpávalo. Tak jak to je te pojmenováno jí sta í. Te žije život a návrat do prožitk minulosti by neunesla. Nedávno jsme mluvily o její práci: Co vás na té práci posiluje? Moje práce má smysl. Cítím to. A jaký vidíte? Pomáhám d tem a já ty d ti mám moc ráda. Informace o vzd lávání 5. Den logoterapie a existenciální analýzy V sobotu prob hl v Psychiatrické lé ebn Bohnice 5. Den logoterapie a existenciální analýzy s názvem Mohu být sám sebou? Po et ú astník : 115. Podrobn jší informace budou uvedeny v ro ence, kterou SLEA p ipravuje k vydání. Purky ka ú astník / len SLEA Téma: Využití existenciální analýzy ve zdravotnictví Martin Wagenknecht: EA na obezitologii Dana Krausová: EA na kardiologii Bernadetta K ížková: EA na psychiatrii Martina Vondrová: teoretický úvod k EA Vyber si sv j výcvik Každoro n po ádá Fokus pro lidi, kte í hledají vhodný psychoterapeutický výcvik. Jedná se prezentaci výcvik r zných sm r. V roce 2004 se akce konala již podruhé. V roce 2003 p edstavila logoterapii a existenciální analýzu Jana Božuková, v roce 2004 Dana Krausová. Ob prezentace se sekaly s pozitivním ohlasem u ú astník ; p edpokládá se ú ast SLEA i v tomto roce. Pracovní skupina pro logoterapii a existenciální analýzu Byla zahájena v 18 hodin v prostorách Pedagogicko psychologické poradny Prahy západ Kovák 9, Praha 5 a dále se koná každé t etí pond lí v m síci. P ípadné zm ny budou uve ejn ny na www SLEA. Knihovna SLEA Od srpna 2004 je ve SLEA knihovn k dispozici asopis European Psychotherapy (ro ník 4,. 1, 2003) asopis pro psychoterapeutický výzkum a praxi, se speciálním tématem existenciální analýza. asopis je k dispozici ve formátu PDF také na internetu: 18 7

8 8 OBSAH ÍSLA Godela v. Kirchbach: General Introduction to Logotherapy and Existential Analysis Alfried Längle: The Art of Involving the Person The Existential Fundamental Motivations as Structure of the Motivational Process Alfried Längle: The Method of Personal Existential Analysis Silvia Längle: Levels of Operation for the Application of Existential-Analytical Methods Lilo Tutsch: Of the Phenomenology and Therapy of Narcissistic Personality Disturbance Michael Kundi, Elisabeth Wurst, Alfried Längle: Existential Analytical Aspects of Mental Health Christian Furnica: The Para-Existential Personality Disorder Alfried Längle: Burnout Existential Meaning and Possibilities of Prevention Anton Nindl, Alfried Längle, Jochen Sauer: The Relationship Between Existential Fulfilment and Burnout Poster Anton Nindl: Attitudes towards Suicide, Existential Motivation and Self Reported Suicidal Phenomena Poster Alfried Längle, Christa Orgler, Michael Kundi: The Existence Scale (ES) Christopher Wurm: Is Addiction a Helpful Concept? An Existential View. Kompletní seznam literatury knihovny najdete na P eklad sborníku Emotion und Existenz lenové pražské výcvikové skupiny v logoterapii a existencialni analýze (Praha II) v roce 2004 zapo ali p eklad ásti sborníku Emotion und Existenz (po adatel A. Längle, Víde 2003). Texty se chystají vydat pro vnit ní pot ebu SLEA a umístit na internetových stránkách spole nosti. Obracíme se touto cestou na p ípadné spolupracovníky, kte í by byli ochotni p eložit t eba jednu kapitolu nebo pomoci s redakci eského textu. P jde patrn o práci bez honorá e. Jedná se o kapitoly o délce patnácti až dvaceti stran. Bližší informace si m žete vyžádat na ové adrese depresi její sílu. S neustálou reflexí zát že p icházela Hana se svými aktuálními tématy z b žného dne i z minulosti, které ji zam stnávaly: z manželství, ze vztahu k sourozenc m, k p átel m, k rodim, její vztah k sexualit. O ad z nich mluvila poprvé s n kým druhým a v tšinou byly obsazeny zna nou úzkostí a pocity viny. V této dob byla Hana na lithiu a na udržovací dávce Anafrnilu, p esto jsme pohyb v terapeutické práci st ídav vyvažovali. Hana nacházela spoustu šuplík, kde m la p epln no zážitky, ale kde nikdo dlouho nebo v bec neuklízel. Drželi jsme se d sledn popisu situací a zpracováním emocí, které se p i popisu spontánn vyno ily. Aktivn jsme emocionální prožitek vzhledem k nízké toleranci zát že neotvírali. Úleva p icházela i s pouhým vyslovením. Hana m la ve své depresi problém plakat nebo se zlobit. K jejímu obrazu deprese pat ila neschopnost citového projevu. Objevovaly se z ídka nesm le první reakce hn vu. Pozd ji dovedla slovn vyjád it lítost i chu plakat. Více se objevovaly ale pocity viny, špatnosti, bezcennosti, marnosti a bezvýznamnosti. K matce cítila prázdno. Jednou p išla a na papí e p inesla co cítí v tom prázdnu: zd šení, strnutí, je to víc než zoufalství, trpná ztráta všeho i sebe, beze smyslu, bez života, bez d je, naprosto nic se nehýbe, všechno stojí, stav úplného zavržení mne a všeho, naprostá ztráta smyslu mé osoby, mého bytí. To stálo na tom papíru. Nazvali jsme to dno deprese, ke kterému se více necht la vracet. Na delší dobu jsme se proto od toho odklonili. Po ase se znovu k tématu vrátila, protože zažila na ulici nával podobného pocitu zmrtvení a ochromení, Byla tma, svítily jen lampy a okna v domech a ona tam byla sama. Cht la tomu porozum t. Znovu vyvstávala otázka zda další práce nezp sobí zhoršení deprese nebo desintegraci. Pracovaly jsme s fotkami a pokoušeli jsem se o rekonstrukci životního p íb hu. Narodila se jako t etí dít matce, která sama trp la depresemi, nezvládala práci a t i d ti bez manžela, odložila Hanu tedy v roce a p l k babi ce, kde za ala žít. Mezitím se jí narodila mladší sestra, kterou si matka nechala u sebe a spolu s jejími sourozenci a novým otcem žili jako rodina ale bez Hany. Hanu pak ve ty ech letech znovu prarodi e vrátili do rodiny. Pamatuje si, že její o p t let starší sestra ji hodn bila a celé d tství až do dosp losti ji šikanovala. Matka se t mito sourozeneckými vztahy nem la kapacitu se zabývat. A tak Hana z stávala ve své opušt nosti sama, plakávala do polštá e po ve erech a žila v neustálém strachu a hladu po blízkém vztahu. Samotná rekonstrukce jejího p íb hu byla emocionáln velmi náro ná, bylo t eba dávat dlouhé pauzy k nabírání sil, protože ada vzpomínek m la trýznivý náboj, Prožitky t chto událostí vyvolávalo prožitky jí známé z hluboké deprese, ale vždy po krátké dob odezn ly a Hana se celkov cítila zase o n co lépe. Jedna vzpomínka byla až symbolická. Studený, velký a erný pokoj, je tam úpln sama, jediné, co vidí, jsou sv tla v oknech naproti v dom, tam vidí lidi. Prožitek 17

9 16 rozladu, jak to vypadalo d íve, kdy mohu o ekávat podobnou reakci. Znovu tím byl nabuzován vztah k sob, zárove jsme se obraceli by diferencovan k její vlastní emocionalit a prožívání. Tuto zát ž bylo nutné st ídat s fázemi odleh ení, spo inutí, jen tak na erpání sil.. Osv d ilo se doslova st ídání obsah sezení. Nabírání sil. Pohled nazp t. Reflexe, co to zp sobuje. Bezprost edn obrat k prožívání vyvolávalo tíse.. Lehce docházelo ke zhoršení nálady. Ale v ase se pak ukazovalo, že posilující pro Hanu bylo uv domování si, že m že -by omezen - zacházet se svými pocity, m že mít áste n pod kontrolou nástup deprese, m že rozum t n kterým souvislostem, m že promyslet, co ud lá, když se deprese zhorší. Objevovala, že se nemusí tolik bát a zvyšovala se její kompetence k sob. Jeden moment z rozhovoru: Depresi, které se bojí namalovala jako velkou ernou kouli a v ní schoulenou nahou postavi ku. Rozhovor prob hl p ibližn takto: Jak je v té kouli? Je tam tma a hrozn se bojím. Nic nem žu. Ale ta postavi ka se m že trochu narovnat. Mohla by tu kouli taky i prozkoumat. To m nenapadlo. Stejn je tam ale úplná tma. Mohla by aspo cítit rukama její st ny. No jo, st ny. Ta postavi ka ví, že za tou st nou je život, to cítí, tam ví, že se po depresi vrátí, to ji drží. Život tam pokra uje dál. Když jste byla v nemocnici mohla jste n co ud lat, abyste nez stala schoulená v erné kouli? Mohla jsem si povídat, když mi již bylo lépe. A když vám bylo h? Bylo n co? Mohla jsem si sednout na posteli. Co ješt byste mohla? M žu si u esat vlasy. Objevování t chto drobných v cí pro Hanu m lo posilující význam. Nabuzovaly noetickou sílu, že stále n co m že, se sebou i s onemocn ním. K odleh ení zát že deprese pat í i tematizování suicidia. Hana zná z nejt žších chvil pocit, že chce um ít, aby to utrpení skon ilo, ale ví, že jí drží léky a její víra v Boha ví, že jí v depresi nenechá po ád, že jednou deprese skon í. Chu se zabít v kulminaci deprese je silná a doslova by pot ebovala být fyzicky držena, pomohlo by jí to. Když tyto stavy odezní, má paní Hana postoj k životu, že život si nedala a nechce si ho vzít, necht la by d tem p ivodit utrpení. Ukázalo se ale, že u paní Hany bylo téma sebevraždy emocionáln velmi zát žové, stáli jsme na hranici jejích možností s tématem více pracovat. T mito rozhovory jsme se stále více p ibližovali k její vlastní emocionalit. V každém sezení u m vyvstávala otázka, zda unese Hanina emocionalita blízkost i nep íjemného nebo bolestivého? Co to ud lá? V novali jsme hodn asu vysv tlování psychoterapie jako takové, co se v ní d je, na em je založena, o co v ní jde. Tím pádem, co se s Hanou m že dít a jak tomu rozum t. Oporou se nám stala metafora její lé by: Životní události jsme p ipodobnili takovým spodním proud m, které když p ijde velké voda deprese, roztá í jejich dynamiku, prožitkový náboj ve v tší proud, který svojí silou pak více škodí. Bolestivým témat m jsme pak íkaly išt ní spodních proud. Že bereme lenská karti ka nový doklad o lenství ve SLEA lenové SLEA tuto karti ku potvrzující lenství obdrží po zaplacení lenského p ísp vku na rok 2005 (p ísp vek iní 300 K, lenové na mate ské i rodi ovské dovolené a studenti mají 50 K slevu). Vzd lávání v logoterapii a existenciální analýze 6. Den logoterapie a existenciální analýzy Termín: 12. listopadu 2005 Místo: Psychiatrická lé ebna Bohnice Téma: Existenciáln -analytický p ístup k sexualit Bližší informace budou uve ejn ny na www SLEA a v Psychologii dnes. Psychoterapeutické výcviky Na podzim roku 2005 bude pod vedením Jany Božukové zahájen 4. b h psychoterapeutického výcviku. Novými koterapeuty budou Alena Vítová a Martin Wagenknecht. Bližší informace na stran 2. Pracovní skupina pro logoterapii a existenciální analýzu Pokra uje pravideln, jako v roce Cyklus šesti setkání pro zájemce z ad odborné ve ejnosti SLEA uvažuje o rozší ení nabídky vzd lávacích akcí jak pro leny spole nosti, tak pro zájemce z ad odborné ve ejnosti. Jedná se o jednodenní nebo n kolikadenní setkání formou workshopu, p ednášky v domluveném ase, na r zná témata týkající se existenciální analýzy a logoterapie. SLEA zajistí tento servis: místo k pronájmu prostor a bodové ohodnocení vzd lávání. Hledají se lekto i pro toto vzd lávání (podmínkou lektorství je dokon ená seminární ást psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze, tzn. ukon ená teoretická a klinická ást). Zájemci o lektorskou innost v této vzd lávací nabídce, kontaktujte Danu Krausovou telefon SLEA , event. p es 9

10 10 Ro enka SLEA Publikace obsahující p ehled p ednáškové innosti SLEA za rok 2004 spolu s n kterými z t chto p ísp vk. Pro leny SLEA zdarma; lenové spole nosti ji obdrží poštou do konce kv tna Ostatní zájemci si ji mohou objednat na adrese SLEA. Spolupráce s redakcí ob asníku Dialogos Vítáme všechny, kdo by m li chu spolupracovat na p íprav tohoto ob asníku. Možnými formami spolupráce jsou nap.: p eklad cizojazy ných odborných text (p evážn z n meckého jazyka) vlastní p ísp vky (kazuistika, úvaha, p ednáška, recenze) zamené na logoterapii a existenciální analýzu bližší informace: Alena Vítová, tel.: , To první, co bylo možné paní Han nabídnout v terapii byl vztah. Prostor, kde m že dob e být, bez pocitu ohrožení, tak jak je, s tím, co prožívá, bez hodnocení, bez nárok, prost vztah, kde je p ijata. Paní Hana více ni eho ani nebyla schopna. Jejím nejv tším výkonem bylo dojít dvakrát týdn na psychoterapeutickou hodinu, po zbytek týdne nebyla zatím schopna v tší fyzické i psychické zát že. Ukazovalo se, že jen tak se chodit oh át bylo samo velkým výkonem. Paní Hana se neustále omlouvala za svoji neschopnost, za svojí ml enlivost, že zabírá as, že m obt žuje. Být 50 minut bez nárok a požadavk na sebe bylo pro ni prvním terapeutickým úkolem. S p ibývající energií jsme za aly v novat pozornost kognitivní práci. V rozhovorech se v této dob objevovala témata jako právo odpo ívat, vyspat se podle pot eby, ud lat si v k esle pod dekou teplo a pít aj. Hana se u ila prožít chvíle nap. ve van s teplou vodou a p nou, nic nemuset. Smyslem této práce bylo zminimalizovat nároky na sebe v domácím prost edí, vrátit se k elementárnímu prožitku cítit, že jsem a to nejprve na t lesné úrovni. Drobné pokroky jako dojít si koupit do obchodu p nu do koupele nebo vyhledat doma ve sk íni teplou larisu nabuzovaly postupn vztah k sob. Jen tak být v okamžiku se ukazovalo, že je pro ni nové a dosud nepoznané. Její životní styl v dob, kdy jí bývalo lépe, byl plný výkonu od rána do ve era va ení, uklízení, domácí práce, neustále fungovala. Nedovedla si v bec p edstavit, co by se stalo, kdyby se zastavila, to, co jí spolehliv zastavovalo, byly jen deprese. Pozd ji, v kontextu jednoho rozhovoru o pot eb neustále podávat výkony, jsme s humorem tedy v ur ité sebedistanci vytvo ili reflexi, že její životní styl vyvolává p edstavu, že kdyby mohla mluvit p i narození, tak už to první, co by ekla, by bylo: promi te, já si to odpracuji. Jakoby si svou existenci musela výkonem od init. ím více jí p ibývala energie, tím více však sílil strach, že se ta hluboká, t žká deprese zase vrátí. Bojí se jí, nerozumí jí. Nerozeznává dob e její po áte ní signály, je to takový nep ítel, kterého nezná a tak se mu t žko brání. Bylo nutné vysv tlit depresi jako onemocn ní, její zákonitosti a za ít se velmi opatrn dívat na prožívání deprese, zejména jejích po átk. Nízký práh snášenlivosti stresu, zp soboval, že na jakoukoliv zát ž reagovala zhoršením nálady. Zvolila jsem proto hodn strukturující zp sob práce, který je obecn doporu ován p i práci s psychotickými pacienty strukturu jako n co, co jistí. vysv tlování, objas ování, pro pocity hledání metafor, ilustrací, p irovnání, ili pocit m, které mohou vyvolat zát ž, dávat z vn jšku jméno, tvar a podobu. Úzkost byla zví e, které íhá, deprese byl ledovec po kterém šplhá ze dna vzh ru nebo erná koule. Hana p inášela i konkrétní obrázky z asopis, které jí pomáhaly vyjád it tyto pocity. Takové rozhovory byly bezpe n jší a mén ohrožující. Velkou pozornost jsme v novali schopnosti rozlišit na základ p edcházejících zkušeností tzv. varovné signály, že se deprese hlásí. Jak poznám, že jsem vy erpaná, na em to vidím, že se zhoršuje výkonnost, jaké situace to jsou, které provokují depresivní 15

11 14 tedy s psychotickou hloubkou. Manžel mi položil otázku: zda psychoterapie by mohla p inést zlepšení. Hana p išla na první setkání t i týdny po propušt ní z kliniky. Byla pomalá, t žko se jí hovo ilo, ve tvá i bylo vid t únavu a vnit ní trýze. M la bohatou medikaci: Lithium, Amitriptilin, Zoloft, Anafranil, Neurol, Rohypnol. Na klinice se ú astnila pracovní terapie, t locviku a autogenního tréninku. Skupinová psychoterapie jí nebyla doporu ena. A také individuáln s ní nikdo nepracoval. U psychoterapeuta je nyní poprvé. Stála jsem tedy i já p ed otázkou, jaké jsou zde možnosti a jaké meze. Podívejme se krátce do sou asnosti. V lednu letošního roku paní Hana zapo ala tvrtý rok terapie. Od nástupu psychoterapeutické lé by pacientka již nebyla hospitalizovaná. Bere lithium a udržovací dávku Anafranilu, na ja e a na podzim jí léka dávku Anafranilu podle pot eby zvyšuje. P ed devíti m síci nastoupila pacientka na plný úvazek do zam stnání. Z stává depresivní, ale jejími slovy je to kontrolovaná deprese, která jí dovoluje žít v rámci možností. Co se tedy odehrálo v on ch t ech letech terapie? Vra me se na samotný po átek, k otázce, co m žeme pacientovi nabídnout ve výše popsaném stavu deprese. V zásad, obecn lze rozlišit dv oblasti psychoterapeutické práce jednak podp rnou ást, tj. práci s depresí samotnou, ili zacházení s onemocn ním a s tím, co z stává zdravé. A jednak vlastní psychoterapii, tzn. terapii základní hodnoty svého života v biografické práci na úrovni 2. ZOM. Cílem podp rné práce je ve vytvo eném vztahu se zamit na sou asnost, hledat s pacientem na em nejvíce ztrácí sílu, abychom dosáhli odleh ení a zamezili dalšímu vy erpávání.. Nap. vysv tlení deprese, vytvá ení struktury direktivním vedením, tematizování sebevraždy, minimalizování výkonu, samoz ejm léky, PN. D razem na p ítomnost posilujeme ty oblasti, kde pacient sílu erpá, tzn. hledáme s pacientem to, co ješt m že, co ješt zbývá. Tím vším nakonec je dáván do pohybu a posilován vztah k sob a vztah k minimálním hodnotám. To je tedy podp rná práce. Ve vlastní psychoterapeutické práci se p es pacientovu vnit ní pot ebu perfektního fungování a výkonu postupn dostáváme k prožitku základní hodnoty zejména v jeho životním p íb hu. U t žkých depresí ale z stává t žišt práce v podp rné ásti. Tam, kde to stav pacienta dovolí, m žeme velmi diferencovan jít i do vlastní psychoterapie (jak uvidíme i na p íkladu Hany), ale v zásad platí, že u endogenních depresí z stáváme na úrovni práce s depresí. Možnosti a meze existenciáln -analytické psychoterapie u t žké poruchy afektivity Dana Krausová Vážené kolegyn a kolegové, P edneseno na 4. Dni logoterapie a existenciální analýzy, Praha myslím, že budou se mnou souhlasit ti, kte í n kdy p ipravovali referát na odborné téma, že jedním z pocit na za átku p ípravy je taková zvláštní tíse p i pohledu na složitost tématu, a to s otázkou jak uchopit alespo ást této složitosti a srozumiteln p edat. Vybavil úryvek z Citadely, který mám moc ráda: lov k, který chce pomocí e i a logických výklad uchopit a vyjád it celého lov ka, je jako dít, které se postaví s kbelí kem a lopatkou u hory Atlasu a p edstavuje si, že horu uchopí a p enese jinam. Exupéry íká, že až dodnes se nau il pojmout z lov ka jen chabou ást. To mi rezonuje s tím, co už tady v podstat v jiné podob zazn lo že lov ka a život nelze cele vystihnout i vysv tlit, totéž pak platí i o problematice deprese a její lé b. D kuji koleg m za jejich referáty, které vytvo ily dobrou p du pro poslední sd lení. Chci se spolu s vámi zamyslet nad možnostmi existenciáln analytické psychoterapie a zárove reflektovat její meze a omezení v práci s pacientem, který má diagnózu t žké afektivní poruchy. Již jsme slyšeli, že deprese je porucha, která se odehrává na druhé základní osobní motivaci. Depresivní pacient nenachází pln prožitou odpov na otázku: žiji rád?, mám rád život? Dochází u n j k narušení emocionálního prožitku hodnot sv ta, hodnoty života a hodnoty svého vlastního života, ili k poruše emocionálního prožitku toho, že žije. Sv t jej v podstat netáhne, nep itahuje a ze života se pak ztrácí pohyb, vše je pomalé, smutné nebo neživé. Pacient není schopen íct: je dob e, že jsem, Život je pro n j jakoby mrtvý a tuto emocionální prázdnotu pokud mu ješt sta í fyzické síly zahání zvýšeným výkonem až k úplnému vy erpání. A to pak s plným klinickým obrazem deprese, jak jsme mohli dob e uvid t již v prvním referátu. Klasifikace depresivních poruch z klinického hlediska p edstavuje pestrou paletu jednotlivých typ poruch, které známe z mezinárodní klasifikaci nemocí. Starší klasifikace depresivních poruch d lila onemocn ní na tzv. endogenní a exogenní. Tím se již vyjad ovala k p vodu onemocn ní. Endogenní onemocn ní bylo a dosud je chápáno jako biologicky vzniklé, na základ narušených biochemických proces v organismu, asto geneticky podmín né. Schází zjevný vn jší psychologický d vod onemocn ní, pokud existuje, je pojímán spíše jako spoušt onemocn ní. Naproti tomu exogenní onemocn ní má jasnou vn jší psychogenní p í inu, deprese je chápána jako 11

12 reakce na n jakou ztrátu i traumatizující zážitek nebo jako výraz osobnostních charakteristik pacienta, tzv. neurotická deprese. Toto d lení podle p í in ale v praxi ukázalo, že dochází ke kategorizaci, která na druhou stranu velmi zjednodušuje. A to jak p í iny onemocn ní, tak svým zp sobem i obraz onemocn ní i možnosti lé by. Co tím myslím konkrétn? V dob, kdy jsem pracovala v psychiatrické lé ebn, bylo to ješt p ed revolucí, se hojn používala diagnostika s endogenní a exogenní terminologií. M la jsem možnost zahlédnout i rizika, ke kterým vede jakákoliv zjednodušující kategorizace. Personál se ve zkrácené jazykové form mezi sebou informoval o závažnosti a hloubce onemocn ní pacienta i o možnostech lé by. Tak jsem se nau ila jakýsi zkrácený slovník Endogenní znamenalo: t žší projev nemoci, medikace antidepresivy a neuroleptiky a pro psychoterapii pacient nedoporu en. Naproti tomu exogenní v sob neslo jakési nevyslovené odleh ení závažnosti stavu a pacient se ú astnil psychoterapeutického programu. ili v rozlišení endogenní a exogenní byl již tak trochu p edpoklad úsp šnosti terapie i p edem p edstava o její užite nosti nebo smyslu. Víme, že etiologie deprese není dosud jednozna ná. Sou asná klasifikace poruch opouští od p í inného d lení a z stává u fenomenologického popisu klinických projev. Depresi pojímá jako multifaktoriální tj. že na vzniku deprese se podílí jak neurobiologické a genetické, tak i psychosociální faktory. Práv toto pojetí otevírá v tší prostor psychoterapeutické lé b. Psychiatr Ján Praško v asopise Psychiatrie o depresivních poruchách píše: Nejrozší en jší lé bou a ve v tšin p ípad také nejosv d en jší je použití antidepresiv. Je to základní lé ba deprese. Dopl kovou lé bou je psychoterapie. U mírné deprese m že dostate n pomoci samotná psychoterapie. Od st edn t žké deprese jsou zapot ebí léky a optimální je kombinace antidepresiv a psychoterapie. Tolik citát. Lze tomu rozum t tak, že podle tohoto názoru jsou léky hlavní formou lé by deprese. Pokud ale pacient nastoupí psychoterapeutickou lé bu, lé ebné možnosti se prohloubí.. D íve než p jdeme ke konkrétnímu zp sobu práce, podívejme se, jaké možnosti otevírá EA pojetí lov ka jako takové. A pro považuji za d ležité se u tohoto teoretického pozadí zdržet? Protože pro každou psychoterapii je podstatné, jak vidí a jak chápe lov ka. Je tím ovlivn n pohled na pacienta ješt d íve, než se s ním poprvé setkáme, je tím ovlivn n zp sob práce i nasm rování terapeutického úsilí. Existenciáln -analytické pojetí lov ka se opírá o trojí dimenzi lov ka. To nové, s ím Frankl do psychoterapie p išel je, že krom dimenze fyzické a psychické, zd raznil dimenzi t etí noetickou, duchovní. lov ku jako t lesné bytosti jde o uchování zdraví svého t la. Jako duševní bytosti jde lov ku o uplatn ní jeho vitálních sil a o pohodu, lov k usiluje o p íjemné pocity, o odstran ní nap tí a frustrace, a to podle svých osobnostních vloh. A to nové v psychoterapii že lov ku, jako duchovní bytosti osob jde o rozpoznání toho, co je a zachovat se nejlepším možným zp sobem. ili vnit ní osob jde o smysl, svobodu, hodnoty. Tyto t i dimenze jsou vi sob navzájem ve zvláštním vztahu. Dimenze fyzická a psychická tvo í vzájemn propojenou jednotu a vi této jednot stojí nezávisle dimenze noetická. Tzn., že lov k sám sebe chápe jako kormidelníka na lodi svého psychofyzi na. Jinými slovy osoba v lov ku má schopnost vyrovnat se s tím, co je t lesn -duševní. To znamená, že každý lov k m že vytvo it odstup od sebe, vystupovat a jednat sám vi sob, tedy i vi svému onemocn ní, tedy i depresi. Frankl postavil svojí antropologii na skute nosti, že to nejvnit n jší v nás osoba nem že onemocn t. Co to konkrétn znamená pro každodenní práci s pacientem? Každý pacient nese v sob psychofyzické, každý pacient je nositelem noetické síly, schopnosti vnit ní osoby, která mu umož uje navzdory onemocn ní se svým životem a se svojí nemocí odpov dn zacházet, porozum t ji, nahlédnout, unést, zacházet s tím, co z stává. Tak, aby to bylo dobré a smysluplné. ili nabudit k životu to zdravé, co z stává. Jak tedy vypadá konkrétní psychoterapeutická práce s pacientem, který má diagnózu t žké afektivní poruchy? P edstavím vám pacientku Hanu. Je jí 40 let, je vdaná, vzd láním st edoškola ka. Pro deprese není schopna pracovat a je v domácnosti. První se telefonicky kontaktoval její manžel a dostala jsem tyto informace: Trpí endogenními depresemi od 19 let, byla ambulantn lé ena, intenzita depresí se postupn celkov zhoršuje s v kem a prohlubuje se více na ja e a na podzim, depresi n kdy vyst ídá krátká hypomanická epizoda. Za poslední roky je trvale v depresivním stavu, bez zdravého mezidobí a zhoršující se stav vyústil v hospitalizaci. Ta trvala 9 týdn, nezabíraly léky, dostávala elektrošoky, celkem 9. P i hospitalizaci léka i vzhledem k hluboké psychomotorické retardaci její diagnózu zm nili na maniodepresivní psychózu. Podle nové klasifikace nemocí pacientka tedy trp la bipolární afektivní poruchou s t žkou depresivní fází patrn s psychotickými p íznaky, 12 13

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více