DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne 29.11.2003"

Transkript

1 Existenciáln -analytické sebezkušenostní okénko DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU Jakou barvu, barvy, melodii, tvar... má moje existence? Co je pro mne v poslední dob v mém život výzvou, co mne oslovuje a cítím, že by bylo dobré realizovat? V jakých situacích života cítím existuji? Jak toto existuji prožívám? Co mne v t chto jarních dnech h eje, t ší? Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne Zpráva o hospoda ení SLEA za rok 2004 Vzd lávání v roce 2005 Hannah Arendtová filozofické kontexty logoterapie a existenciální analýzy Možnosti a meze existenciáln -analytické psychoterapie u t žké poruchy afektivity Existence Zp sob bytí lov ka, který spo ívá v tom, že se lov k stále nachází v ur ité situaci, která se ho dotýká, p íp. oslovuje a tím, že se s ní setká a dá odpov, dojde k existenci (existování). (z pst. výcviku v LZ a EA) 2. ÍSLO DUBEN 2005

2 Spole nost pro logoterapii a existenciální analýzu Praha Volutová 2523, Praha 5, , otevírá psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze výcvik je akreditován pro zdravotnictví a spl uje požadavky EAP 4. b h Termín zahájení: íjen 2005 Vedoucí výcviku: PhDr. Jana Božuková Cena výcviku: 2000 K /víkend sleva pro studenty 1700K /víkend 5. b h Termín zahájení: duben 2006 Vedoucí výcviku: PhDr. Dana Krausová Mgr. Martina Vondrová Cena výcviku: 2000 K /víkend sleva pro studenty 1700K /víkend P ihlášky se jménem a kontaktní adresou zasílejte do konce ervna 2005 na adresu SLEA, Volutová 2523, Praha 5 (netýká se t ch, kte í jsou již vedeni v databázi zájemc ) Registrovaní zájemci budou písemn vyrozum ni o termínech p ijímacích pohovor. Racionálním terapeutem: Kou em: Když vám ten problém p edžvýkám, tak se ten problém natrvalo neodstraní. Benchmaker: Kdo umí ten problém nejlépe vy ešit? Vezm te si z n j p íklad. Moderátorem: Napište si na karti ky všechna možná ešení. Trenérem pam ti: Která mnemotechnická pom cka by Vám mohla být p i vzpomínání nápomocná? Manažerem: Moc se neptejte a jd te sm le do toho. Sociálním pracovníkem: Z sta te, kde jste. Už pro Vás jedu. U itelem: Kdybyste dával pozor, nemusel byste se m ptát. Zuba em: Mohu Vám to íci, ale neproplácí to pojiš ovna. Poradcem pro ízení kvality: Jmenujte mi jeden rozumný d vod, pro chcete na nádraží. Esoterikem: Pokud tam opravdu chceš, pak také cestu najdeš. Lé itelem: Pro odpov pot ebujeme pozitivní energii, ud lejme kruh síly. Sociologem: Záleží na tom, kterou jedete t ídou. Neuroligvistickým programátorem: P edstav si, že už tam jsi. Které kroky jsi pro to u inil? Psychodramatikem: Tak si to p ehrajeme. Najdi n koho, kdo by ti mohl p edstavovat nádraží. Sestavte si pracovní skupinu a ud lejte brainstorming. Sejdeme se zde op t za hodinu. z n m iny p eložil Martin Wagenknecht, redak n upraveno Bližší informace nebo tel.: (ve er) 23

3 Psychoterapeutická mezism rová p íru ka Jak se dostat na nádraží Ptá se lov k v cizím m st : Jak se tady dostanu na nádraží? A je mu odpov zeno: Rogerianem: Hmm, vy byste cht l v d t, kde je nádraží... Psychoanalytikem: Vy myslíte tu tmavou jeskyni, kam po ád n co dlouhého tam a zpátky, tam a zpátky vjíždí? Behavioristou: Zdvihn te pravou nohu! Posu te ji dop edu! Položte ji na zem. Ano, velmi dob e, tady máte bonbón! Jak se tady dostanu na nádraží? Jdete tam s vnit ním souhlasem? Vážení tená i, držíte v rukou druhé íslo zpravodaje Spole nosti pro logoterapii a existenciální analýzu. Na následujících stránkách naleznete n kolik retro informací, týkajících se innosti SLEA v minulém a p edminulém roce, informace aktuální pro tento kalendá ní rok a n kolik nad asových p ísp vk pro nasycení a odleh ení vaší existenciáln analytické mysli. Rádi bychom naplnili vizi asopisu Dialogos p edest enou v jeho prvním ísle, tzn. u inili ho platformou pro sdílení informací a d ní na poli logoterapie a existenciální analýzy. Víme, že se asový interval mezi tímto íslem zpravodaje, íslem následujícím a všemi dalšími budoucími ísly podstatn zkrátí a že vám bude Dialogos k dispozici pravideln v p lro ních intervalech, tedy že se z ob asníku stane p lro ník. Víme, že vás níže uvedené informace a p ísp vky osloví a naleznete v nich užite nou inspiraci. P íjemné jarní dny! Gestaltistou: Poddej se úpln pocitu, že chceš na nádraží. Hypnoterapeutem: Zav ete o i. Vaše podv domí zná cestu na nádraží. Kreativním terapeutem: Skákejte tak dlouho na jedné noze, dokud vám hlava neuvolní n jaký nápad. Provokativním terapeutem: Vsadím se, že tam nikdy nedojdete! Terapeutem minulých život : Systemickým terapeutem: Vra te se v ase zpátky, p ed vaše zrození. Která karma vás stále znovu nutí být odkázán na pomoc druhých? íkám si, co by tomu asi ekla vaše matka, kdyby jí tuto otázku dal váš otec? Bioenergetikem: D lejte ššš, ššš, ššš a proci te, co se stane. Logoterapeutem: Jaký to má pro vás smysl, jít na nádraží Existenciálním analytikem: Jdete tam s vnit ním souhlasem? DIALOGOS Ob asník Spole nosti pro logoterapii a existenciální analýzu Alena Vítová REDAKCE: Alena Vítová VYDÁVÁ: Spole nost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) len mezinárodní spole nosti pro logoterapii a existenciáln -analytickou terapii (ISEAP) Adresa: Volutová 2523/39, Praha 8 Telefon: Internet: I O: Bankovní ú et: /0800 Pro leny SLEA zdarma. asopis je možné si objednat na adrese SLEA. Nevyžádané p ísp vky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na krácení p ísp vk a jejich stylistické a jazykové úpravy. Redakce nenese odpov dnost za obsahovou správnost uve ejn ných p ísp vk. 22 3

4 2003 Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne lenská sch ze se konala v prostorách pedagogicko-psychologické poradny Kovák 9, Praha. Dr. Jana Božuková p ítomné p ivítala a seznámila s následujícím programem: zpráva o innosti zpráva o hospoda ení zpráva revizní komise r zné diskuse Následovalo jednomyslné schválení programu všemi p ítomnými. Dopl ova ka Zpráva o innosti: p ednesla J. Božuková Spole nost má 73 len. Podle stanov SLEA bylo ukon eno druhé volební období výboru SLEA. Nové volby prob hly koresponden ní formou a na základ jejich výsledk byl zvolen nový výkonný výbor v tomto složení: 4 p edsedkyn Dr. Jana Božuková zástupce p edsedkyn PhDr. Dana Krausová zapisovatel Mgr. Alena Vítová zástupce zapisovatele Mgr. Martina Vondrová pokladník PhDr. Martin Wagenknecht zástupce pokladníka PhDr. David Svoboda zástupce pro styk s ve ejností PhDr. Tomáš Rodný p ísedící MUDr. Dagmar K ížková Dále byli zvoleni lenové širšího výboru smír í komise Mgr.Elena Strupková revizní komise Mgr. Tomáš Vašák Výbor se pracovn za uplynulé volební období setkal celkem osmkrát. Na ja e 2002 získala 1. Charakteristika existence limitovanost v trvání 2. Ztráta smyslu, smysluprázdno 3. Charakteristika existence nezam nitelnost 4. To, o dle logoterapie jde v život lov ku p edevším, vyjád eno ecky 5. Nezbytný d sledek svobody, nesení d sledk za vlastní rozhodování a jednání, odpovídání na výzvy života 6. Sebeodstup, podmínka zaujetí postoje 7. Duchovní dynamika v polárním poli nap tí, kde jeden pól je p edstavován smyslem, který má být napln n, a druhý lov kem, jenž jej má naplnit (Frankl, V. E.: lov k hledá smysl. Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1994.) 8. Sebep esažení, zapomenutí na sebe, prop j ení se nemu v život 9. Charakteristika existence neopakovatelnost 21

5 20 osoba, sv domí, schopnost fenomenologického pohledu, naléhaní a úkol p ítomné chvíle a mnohé další Jsou to pojmy, které i dnes ekáme a hledáme spíše v teologii a filosofii, než v psychoterapii i psychiatrii. V letech , kdy Frankl vytvá el základní kontury svého u ení, byli tyto pojmy a jejich obsahy výhradn doménou filosofie a teologie. Je pom rn známé, že se Frankl o teze mnohých filosof opíral, vycházel z nich a postupn je rozpracovával. Zdrojem mu byly práce Maxe Schelera, S. Kierkegaarda, G.W.F. Hegera, E. Husserla, M. Heideggera a dalších. V tšinou se jedná o p edstavitele existenciální filosofie a fenomenologie. T m z Vás, kterým p ipadá zajímavé znát, nebo objevovat filosofické kontexty LT a EA, bych nicmén ráda p ipomn la ženu, které bylo v dob Franklových za átk asi tak šestnáct let. Hannah Arendtová se narodila v Hannoveru v roce 1906, v asimilované židovské rodin. Studovala u Edmunda Husserla, Martina Heideggera, Rudolfa Bultmanna, Karla Jasperse Je vnímána nejenom jako filosofka, ale také jako politi ka. Politicky lad né, jsou knihy, které jsou eské ve ejnosti spíše známé. Jedná se o popis a analýzu procesu s masovým vrahem žid v dob druhé sv tové války v knize Eichmann v Jeruzalém (Eichmann in Jerusalem, 1963, esky 1995), a dále o analýzu antisemitismu, imperialismu a totalitarismu v knize P vod Totalitarismu I-III: I. Antisemitismus, II. Imperialismus, III. Totalitarismus (The Origins of Totalitarianism,1951, esky 1996 ). V obou p ípadech p ístup Hannah Arendtové p edstavuje, spíše než analýzu dostupných fakt, logických souvislostí a d sledk, snahu o pozorné se dívání na skute nost bez p edsudk a hotových záv r. Snahu o prosté vnímání událostí a to i s tíhou, kterou v nás zanechávají. Výsledkem takovéhoto fenomenologického postoje - který využívá dobových písemných materiál, jakými jsou novinové zprávy a literatura dané doby, její konvence, zákony, politická a ekonomická situace - je plastický popis situace, který nám umožní zaujímat nové postoje k problému, aniž by nabízel kone né odpov di. Dílo, které je ryze filosofickou prací, nese název Život ducha (The Life of the Mind I, II, 1978, esky 2001). Nicmén byl to práv proces s Eichmannem, který v Arendtové vyvolal základní otázky této práce. Píše: Na Eichmannovi nebylo nic, co by ukazovalo na specificky zlé motivy a jediné, co bylo pozoruhodné na jeho d ív jším chování i na chování sou asném p i výsleších u soudu a p edchozích policejních výsleších, bylo n co ist negativního: nebyla to hloupost, ale bezmyšlenkovitost. Tento zážitek ur il základní osnovu díla, která nás v jednotlivých oddílech s nadpisy, jako je Co nás nutí myslet?, i Kde jsme, když myslíme? strukturovan provede osaháním si pojmu myšlení, upozorní na sv t jev a jeho vliv na lidské chování. Výsledná teze pak p edstavuje myšlení, jako podmínku pro jednání s-v domím a jako podmínku, která chrání p ed jednáním redukovaným na pouhé reagování na sv t. Martina Vondrová SLEA od eské psychoterapeutické spole nosti LS JEP zkrácenou akreditaci, která byla poskytnuta do roku Nyní je znovu o akreditaci požádáno a je ve fázi dodání podklad, pot ebných pro její p iznání. V sou asné dob probíhají dva psychoterapeutické a jeden poradenský výcvik. Výcvik Praha II má 20 frekventant a je ve fázi klinické vzd lávací ásti. Výcvik Praha III má 19 frekventant a je v po áte ní fázi teoretického vzd lávání. Poradenský výcvik má 14 frekventant a je v polovin p edepsaného vzd lávání. Dana Krausová p edstavila základní strukturu vzd lávání spolu s otazníky nad dalším pokra ováním poradenských výcvik. Otazníky se vztahují k sou asnému p edepsanému rozsahu poradenského vzd lávání. Rozsah stanovuje kurikulum p evzaté dle stanov GLE-Víde. V podmínkách eských požadavk je však rozsah poradenského výcviku dosta ující pro psychoterapeutický výcvik. Prob hly dva p ednáškové dny pro Logoterapii a existenciální analýzu. V roce 2002 byly tématem úzkostné poruchy, v roce 2003 poruchy depresivní. M. Wagenknecht a E. Strupková vedli dlouhodobý kurz pro Linku Bezpe í. A. Vítová p ednášela v rámci vzd lávacího programu k es anské akademie. D. Krausová opakovan p ipravuje pro Slezskou Diakonii cyklus p ednášek. J. Božuková p edstavila výcvikové vzd lání v logoterapii a existenciální analýze v rámci n kolikadenního seminá e Vyber si sv j výcvik. V lednu roku 2003 vyšel ob asník Dialogos, který p ipravila A. Vítová a M. Rokytová. Zpráva o hospoda ení: p ednesl M. Wagenknecht Stav financí na ú tu k byl ,5 K, k K, k ,8 K. Da ové p iznání za rok 2001, 2002 pro spole nost vyhotovil pan Ladislav Šmakal. Celkový stav financí k je zpráva M. Wagenknechta. Zpráva revizní komise: p ednesla M. Lhotová R zné: p ednesla A. Vítová SLEA byla vyzvána, aby využila k vlastní prezentaci prostor Psychoterapeutických list. SLEA byla znovu požádána o ú ast na seminá i Vyber si sv j výcvik. SLEA byla požádána PS o zajišt ní odpoledního bloku p ednášek v Léka ském dom (Purky ka). V sou asné dob jsou k dispozici t i internetové adresy vhodné pro internetovou konferenci: SLEA, SLEA-info pro leny, SLEA pro leny výboru. Diskuse: Je možné požádat o akreditaci poradenského výcviku na Ministerstvu školství a sociálních v cí a informovat se o jeho uplatn ní na Unii ošet ovatelek. Je žádoucí posílat upomínky za neplacení lenských p ísp vk, forma upomínek bude vypracována na výboru Zapsala Martina Vondrová 5

6 Sch ze výboru SLEA VIZE V lét 2004 se konala dvoudenní sch ze len výboru spole nosti. Jejím programem byla krom jiného reflexe 5. dne pro logoterapii a existenciální analýzu, diskuse o budoucím rozvoji SLEA další vzd lávání, publika ní innost, pracovní skupina tým. lenové výboru se rozhodli z d vodu dobré efektivity této formy práce o opakování tohoto prodlouženého výboru i v p íštím roce. Zpráva o hospoda ení SLEA Celkový p íjem 52470,- Celkové výdaje 29683,- Hospodá ský výsledek za rok ,- struktura p íjm : lenské p ísp vky 2800,- konference 28870,- 10% z vedení výcvik 20800,- struktura výdaj : inzerce 3572,- poštovné 1713,- kancelá ské pot eby 369,- poplatky bance 1143,- konference pohošt ní 7448,- drobné služby (kopírování AJ.) 5720,5 registrace domény 5100,- tisk index 4617,5 Da ové p iznání za rok 2004 pro spole nost op t zdarma vyhotovil a podepsal pan Ladislav Šmakal, za což mu srde n d kujeme. Martin Wagenknecht, pokladník spole nosti SLEA A já vidím ješt jeden rozm r: pomáháte d tem, které trpí. P i tom dodnes sama nesete stopy po ztrát domova a teplého místa. Vaše deprese jsou tou stopou. Tím, že dáváte d tem to, co jste sama bolestn pot ebovala teplo, zájem, blízkost- dáváte svému vlastnímu prožitému utrpení hluboký smysl. Tato souvislost paní Hanu velmi oslovila a posílila. A jaký je záv r? V každém lov ku je osoba, která v sob má sílu postavit se psychofyzickému, které onemocn lo a umož uje zacházet se svým onemocn ním i s tím, co z stává nemocí nedot eno. Na p íkladu Hany je vid t, že na za átku terapie je d ležitá otev enost možnostem v bec. Omezením se pak stávají konkrétní možnosti konkrétního lov ka s konkrétní diagnózou. U paní Hany hloubka bolestného prožitku v rané fázi života spolu s biologickými a genetickým initeli tvo í meze. M žeme vid t, že p esto z stává mnohé. Zacházet se svojí p ítomností, se sebou i s depresí. Nakonec to nejvíce stabilizující v terapii je opravdový a autenticky prožívající vztah. Jak Frankl píše : Prožívat a vykonávat logoterapii znamená nabídnout ást sebe sama, aby se díl toho druhého probudil k životu. Je to nabuzení noetické síly v lov ku. Jak dál íká To nejvnit n jší v nás nem že onemocn t. To pacient m dává nad ji, kompetenci a smysl. A práci terapeut pak iní smysluplnou a fascinující. Hannah Arendtová filozofické kontexty logoterapie a existenciální analýzy Na logoterapii a existenciální analýze bývá zpravidla oce ována a zd raz ována ta ást látky, která pojednává o noetické dimenzi lov ka. Mnozí z nás, p i bezprost ední snaze porozum t obsahu této dimenze, správn tuší a vkládají otázku po smyslu konkrétního lidského života. Noetické dimenzi rozumí také, jako jakémusi duchovnímu orgánu, který je schopný až fyzicky trp t pokud vyhodnotí žitý život jako nesmysluplný Jiní vnímají noetickou dimenzi jako prostor pro duchovní otázky, náboženská témata, víru. Pokud bych m la sama za sebe vyjád it co možná nejstru n ji obsah noetické dimenze, tak jak jí rozumím v rámci logoterapie a existenciální analýzy, definovala bych ji jako prostor, kde má každý z nás možnost prožít sama sebe, jako svobodného a zodpov dného lov ka Zárove má také každý z nás možnost, z prožitku této svobody a zodpov dnosti, jednat. Práv v noetické dimenzi zabydlel V.E. Frankl pojmy jako je 19

7 podobný hr ze z opušt nosti a ztracenosti. A tento pocit ješt siln jší zná z velké deprese. Dál již nebylo možné jít. Vyjád ila to takto: Chci od toho pry, zbláznila bych se, nevydržela bych to, tam nikdy nebudu schopna se podívat, zas bych byla v nemocnici. Narazili jsme v terapii na jasn omezující faktor. Z staly jsme tedy jen u vysv tlení na základ hypotézy o malém dít ti, které prožilo nesrozumitelné odlou ení od blízkých lidí, od d v rn známých a pro ni teplých vztah a které p išlo do neznámého, studeného a cizího. Pravd podobn nechápalo, jak je možné, že práv ji se mohl n kdo tak snadno vzdát. Ztratila teplé hnízdo a nové už nenašla. Nebyla pak znovu rodinou p ijata. Odezva na tuto hypotézu bylo mrtvo a prázdno. Nebyla ani schopna prožitku k matce, i když racionáln chápala, že by bylo logické se t eba hn vat. Protože pracovala d íve v nemocnici, použili jsme p íkladu malých d tí, které reagují nejd íve siln bou liv na ztrátu maminky, poté se propadají do hluboké apatie a d tského zoufalství. Tento obraz anakliktické deprese posloužil jako možné vysv tlení jejích depresí spolu s biologickými a genetickými initeli. Nazvali jsme její depresi: plá a zoufalství malé Hanky. P esto, že sama v depresi neplá e. Jarní a podzimní zhoršení deprese mají te své jméno a svým zp sobem nachází Hana k nim zvláštní osobní vztah íká beru Hanu do náru e. Když se schoulí pod deku, p edstavuje si, jak to malé dít chce zah át a pot šit, i když mnoho necítí. V tomto období se snaží v dom brát malé d ti svých známých do náru e. U toho je áste n schopna prožitku lítosti nad sebou. Jednou se jí poda ilo p i poslechu hudby pod dekou, že se rozplakala. To, co jí pohnulo, byla p edstava, že s tím malým, opušt ným dít tem tehdy v místnosti p eci jenom n kdo byl našla pro sebe, že to byl B h. V život Hany nastal navzdory t žké diagnóze pohyb. Snížená medikace a subjektivní posílení nakonec vedly k jejímu zapojení do sv ta práce. Za ala pracovat na plný úvazek. Od nástupu do zam stnání je v terapii op t velkým tématem p ítomnost: zacházení s asem, odpo inkem, s t lesnými signály, pravidelná hygiena duše reflexe pocit, v asné ešení konfliktních situací tedy zacházení se sebou a se svým omezením, které trvá. Je to omezení v podob snížené schopnosti zát že, k ehké struktury a kolísavé hladiny deprese od lehké po st edn t žkou. I v manželství došlo áste n k oživení vztahu v komunikaci, p ibylo více prožitk na úkor fungování v perfektním stylu. V sou asné dob jsme se v terapii odklonili od biografické práce, nebo jak Hana sama íká nemá tolik energie a síly na pohled zpátky. To by jí p íliš vy erpávalo. Tak jak to je te pojmenováno jí sta í. Te žije život a návrat do prožitk minulosti by neunesla. Nedávno jsme mluvily o její práci: Co vás na té práci posiluje? Moje práce má smysl. Cítím to. A jaký vidíte? Pomáhám d tem a já ty d ti mám moc ráda. Informace o vzd lávání 5. Den logoterapie a existenciální analýzy V sobotu prob hl v Psychiatrické lé ebn Bohnice 5. Den logoterapie a existenciální analýzy s názvem Mohu být sám sebou? Po et ú astník : 115. Podrobn jší informace budou uvedeny v ro ence, kterou SLEA p ipravuje k vydání. Purky ka ú astník / len SLEA Téma: Využití existenciální analýzy ve zdravotnictví Martin Wagenknecht: EA na obezitologii Dana Krausová: EA na kardiologii Bernadetta K ížková: EA na psychiatrii Martina Vondrová: teoretický úvod k EA Vyber si sv j výcvik Každoro n po ádá Fokus pro lidi, kte í hledají vhodný psychoterapeutický výcvik. Jedná se prezentaci výcvik r zných sm r. V roce 2004 se akce konala již podruhé. V roce 2003 p edstavila logoterapii a existenciální analýzu Jana Božuková, v roce 2004 Dana Krausová. Ob prezentace se sekaly s pozitivním ohlasem u ú astník ; p edpokládá se ú ast SLEA i v tomto roce. Pracovní skupina pro logoterapii a existenciální analýzu Byla zahájena v 18 hodin v prostorách Pedagogicko psychologické poradny Prahy západ Kovák 9, Praha 5 a dále se koná každé t etí pond lí v m síci. P ípadné zm ny budou uve ejn ny na www SLEA. Knihovna SLEA Od srpna 2004 je ve SLEA knihovn k dispozici asopis European Psychotherapy (ro ník 4,. 1, 2003) asopis pro psychoterapeutický výzkum a praxi, se speciálním tématem existenciální analýza. asopis je k dispozici ve formátu PDF také na internetu: 18 7

8 8 OBSAH ÍSLA Godela v. Kirchbach: General Introduction to Logotherapy and Existential Analysis Alfried Längle: The Art of Involving the Person The Existential Fundamental Motivations as Structure of the Motivational Process Alfried Längle: The Method of Personal Existential Analysis Silvia Längle: Levels of Operation for the Application of Existential-Analytical Methods Lilo Tutsch: Of the Phenomenology and Therapy of Narcissistic Personality Disturbance Michael Kundi, Elisabeth Wurst, Alfried Längle: Existential Analytical Aspects of Mental Health Christian Furnica: The Para-Existential Personality Disorder Alfried Längle: Burnout Existential Meaning and Possibilities of Prevention Anton Nindl, Alfried Längle, Jochen Sauer: The Relationship Between Existential Fulfilment and Burnout Poster Anton Nindl: Attitudes towards Suicide, Existential Motivation and Self Reported Suicidal Phenomena Poster Alfried Längle, Christa Orgler, Michael Kundi: The Existence Scale (ES) Christopher Wurm: Is Addiction a Helpful Concept? An Existential View. Kompletní seznam literatury knihovny najdete na P eklad sborníku Emotion und Existenz lenové pražské výcvikové skupiny v logoterapii a existencialni analýze (Praha II) v roce 2004 zapo ali p eklad ásti sborníku Emotion und Existenz (po adatel A. Längle, Víde 2003). Texty se chystají vydat pro vnit ní pot ebu SLEA a umístit na internetových stránkách spole nosti. Obracíme se touto cestou na p ípadné spolupracovníky, kte í by byli ochotni p eložit t eba jednu kapitolu nebo pomoci s redakci eského textu. P jde patrn o práci bez honorá e. Jedná se o kapitoly o délce patnácti až dvaceti stran. Bližší informace si m žete vyžádat na ové adrese depresi její sílu. S neustálou reflexí zát že p icházela Hana se svými aktuálními tématy z b žného dne i z minulosti, které ji zam stnávaly: z manželství, ze vztahu k sourozenc m, k p átel m, k rodim, její vztah k sexualit. O ad z nich mluvila poprvé s n kým druhým a v tšinou byly obsazeny zna nou úzkostí a pocity viny. V této dob byla Hana na lithiu a na udržovací dávce Anafrnilu, p esto jsme pohyb v terapeutické práci st ídav vyvažovali. Hana nacházela spoustu šuplík, kde m la p epln no zážitky, ale kde nikdo dlouho nebo v bec neuklízel. Drželi jsme se d sledn popisu situací a zpracováním emocí, které se p i popisu spontánn vyno ily. Aktivn jsme emocionální prožitek vzhledem k nízké toleranci zát že neotvírali. Úleva p icházela i s pouhým vyslovením. Hana m la ve své depresi problém plakat nebo se zlobit. K jejímu obrazu deprese pat ila neschopnost citového projevu. Objevovaly se z ídka nesm le první reakce hn vu. Pozd ji dovedla slovn vyjád it lítost i chu plakat. Více se objevovaly ale pocity viny, špatnosti, bezcennosti, marnosti a bezvýznamnosti. K matce cítila prázdno. Jednou p išla a na papí e p inesla co cítí v tom prázdnu: zd šení, strnutí, je to víc než zoufalství, trpná ztráta všeho i sebe, beze smyslu, bez života, bez d je, naprosto nic se nehýbe, všechno stojí, stav úplného zavržení mne a všeho, naprostá ztráta smyslu mé osoby, mého bytí. To stálo na tom papíru. Nazvali jsme to dno deprese, ke kterému se více necht la vracet. Na delší dobu jsme se proto od toho odklonili. Po ase se znovu k tématu vrátila, protože zažila na ulici nával podobného pocitu zmrtvení a ochromení, Byla tma, svítily jen lampy a okna v domech a ona tam byla sama. Cht la tomu porozum t. Znovu vyvstávala otázka zda další práce nezp sobí zhoršení deprese nebo desintegraci. Pracovaly jsme s fotkami a pokoušeli jsem se o rekonstrukci životního p íb hu. Narodila se jako t etí dít matce, která sama trp la depresemi, nezvládala práci a t i d ti bez manžela, odložila Hanu tedy v roce a p l k babi ce, kde za ala žít. Mezitím se jí narodila mladší sestra, kterou si matka nechala u sebe a spolu s jejími sourozenci a novým otcem žili jako rodina ale bez Hany. Hanu pak ve ty ech letech znovu prarodi e vrátili do rodiny. Pamatuje si, že její o p t let starší sestra ji hodn bila a celé d tství až do dosp losti ji šikanovala. Matka se t mito sourozeneckými vztahy nem la kapacitu se zabývat. A tak Hana z stávala ve své opušt nosti sama, plakávala do polštá e po ve erech a žila v neustálém strachu a hladu po blízkém vztahu. Samotná rekonstrukce jejího p íb hu byla emocionáln velmi náro ná, bylo t eba dávat dlouhé pauzy k nabírání sil, protože ada vzpomínek m la trýznivý náboj, Prožitky t chto událostí vyvolávalo prožitky jí známé z hluboké deprese, ale vždy po krátké dob odezn ly a Hana se celkov cítila zase o n co lépe. Jedna vzpomínka byla až symbolická. Studený, velký a erný pokoj, je tam úpln sama, jediné, co vidí, jsou sv tla v oknech naproti v dom, tam vidí lidi. Prožitek 17

9 16 rozladu, jak to vypadalo d íve, kdy mohu o ekávat podobnou reakci. Znovu tím byl nabuzován vztah k sob, zárove jsme se obraceli by diferencovan k její vlastní emocionalit a prožívání. Tuto zát ž bylo nutné st ídat s fázemi odleh ení, spo inutí, jen tak na erpání sil.. Osv d ilo se doslova st ídání obsah sezení. Nabírání sil. Pohled nazp t. Reflexe, co to zp sobuje. Bezprost edn obrat k prožívání vyvolávalo tíse.. Lehce docházelo ke zhoršení nálady. Ale v ase se pak ukazovalo, že posilující pro Hanu bylo uv domování si, že m že -by omezen - zacházet se svými pocity, m že mít áste n pod kontrolou nástup deprese, m že rozum t n kterým souvislostem, m že promyslet, co ud lá, když se deprese zhorší. Objevovala, že se nemusí tolik bát a zvyšovala se její kompetence k sob. Jeden moment z rozhovoru: Depresi, které se bojí namalovala jako velkou ernou kouli a v ní schoulenou nahou postavi ku. Rozhovor prob hl p ibližn takto: Jak je v té kouli? Je tam tma a hrozn se bojím. Nic nem žu. Ale ta postavi ka se m že trochu narovnat. Mohla by tu kouli taky i prozkoumat. To m nenapadlo. Stejn je tam ale úplná tma. Mohla by aspo cítit rukama její st ny. No jo, st ny. Ta postavi ka ví, že za tou st nou je život, to cítí, tam ví, že se po depresi vrátí, to ji drží. Život tam pokra uje dál. Když jste byla v nemocnici mohla jste n co ud lat, abyste nez stala schoulená v erné kouli? Mohla jsem si povídat, když mi již bylo lépe. A když vám bylo h? Bylo n co? Mohla jsem si sednout na posteli. Co ješt byste mohla? M žu si u esat vlasy. Objevování t chto drobných v cí pro Hanu m lo posilující význam. Nabuzovaly noetickou sílu, že stále n co m že, se sebou i s onemocn ním. K odleh ení zát že deprese pat í i tematizování suicidia. Hana zná z nejt žších chvil pocit, že chce um ít, aby to utrpení skon ilo, ale ví, že jí drží léky a její víra v Boha ví, že jí v depresi nenechá po ád, že jednou deprese skon í. Chu se zabít v kulminaci deprese je silná a doslova by pot ebovala být fyzicky držena, pomohlo by jí to. Když tyto stavy odezní, má paní Hana postoj k životu, že život si nedala a nechce si ho vzít, necht la by d tem p ivodit utrpení. Ukázalo se ale, že u paní Hany bylo téma sebevraždy emocionáln velmi zát žové, stáli jsme na hranici jejích možností s tématem více pracovat. T mito rozhovory jsme se stále více p ibližovali k její vlastní emocionalit. V každém sezení u m vyvstávala otázka, zda unese Hanina emocionalita blízkost i nep íjemného nebo bolestivého? Co to ud lá? V novali jsme hodn asu vysv tlování psychoterapie jako takové, co se v ní d je, na em je založena, o co v ní jde. Tím pádem, co se s Hanou m že dít a jak tomu rozum t. Oporou se nám stala metafora její lé by: Životní události jsme p ipodobnili takovým spodním proud m, které když p ijde velké voda deprese, roztá í jejich dynamiku, prožitkový náboj ve v tší proud, který svojí silou pak více škodí. Bolestivým témat m jsme pak íkaly išt ní spodních proud. Že bereme lenská karti ka nový doklad o lenství ve SLEA lenové SLEA tuto karti ku potvrzující lenství obdrží po zaplacení lenského p ísp vku na rok 2005 (p ísp vek iní 300 K, lenové na mate ské i rodi ovské dovolené a studenti mají 50 K slevu). Vzd lávání v logoterapii a existenciální analýze 6. Den logoterapie a existenciální analýzy Termín: 12. listopadu 2005 Místo: Psychiatrická lé ebna Bohnice Téma: Existenciáln -analytický p ístup k sexualit Bližší informace budou uve ejn ny na www SLEA a v Psychologii dnes. Psychoterapeutické výcviky Na podzim roku 2005 bude pod vedením Jany Božukové zahájen 4. b h psychoterapeutického výcviku. Novými koterapeuty budou Alena Vítová a Martin Wagenknecht. Bližší informace na stran 2. Pracovní skupina pro logoterapii a existenciální analýzu Pokra uje pravideln, jako v roce Cyklus šesti setkání pro zájemce z ad odborné ve ejnosti SLEA uvažuje o rozší ení nabídky vzd lávacích akcí jak pro leny spole nosti, tak pro zájemce z ad odborné ve ejnosti. Jedná se o jednodenní nebo n kolikadenní setkání formou workshopu, p ednášky v domluveném ase, na r zná témata týkající se existenciální analýzy a logoterapie. SLEA zajistí tento servis: místo k pronájmu prostor a bodové ohodnocení vzd lávání. Hledají se lekto i pro toto vzd lávání (podmínkou lektorství je dokon ená seminární ást psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze, tzn. ukon ená teoretická a klinická ást). Zájemci o lektorskou innost v této vzd lávací nabídce, kontaktujte Danu Krausovou telefon SLEA , event. p es 9

10 10 Ro enka SLEA Publikace obsahující p ehled p ednáškové innosti SLEA za rok 2004 spolu s n kterými z t chto p ísp vk. Pro leny SLEA zdarma; lenové spole nosti ji obdrží poštou do konce kv tna Ostatní zájemci si ji mohou objednat na adrese SLEA. Spolupráce s redakcí ob asníku Dialogos Vítáme všechny, kdo by m li chu spolupracovat na p íprav tohoto ob asníku. Možnými formami spolupráce jsou nap.: p eklad cizojazy ných odborných text (p evážn z n meckého jazyka) vlastní p ísp vky (kazuistika, úvaha, p ednáška, recenze) zamené na logoterapii a existenciální analýzu bližší informace: Alena Vítová, tel.: , To první, co bylo možné paní Han nabídnout v terapii byl vztah. Prostor, kde m že dob e být, bez pocitu ohrožení, tak jak je, s tím, co prožívá, bez hodnocení, bez nárok, prost vztah, kde je p ijata. Paní Hana více ni eho ani nebyla schopna. Jejím nejv tším výkonem bylo dojít dvakrát týdn na psychoterapeutickou hodinu, po zbytek týdne nebyla zatím schopna v tší fyzické i psychické zát že. Ukazovalo se, že jen tak se chodit oh át bylo samo velkým výkonem. Paní Hana se neustále omlouvala za svoji neschopnost, za svojí ml enlivost, že zabírá as, že m obt žuje. Být 50 minut bez nárok a požadavk na sebe bylo pro ni prvním terapeutickým úkolem. S p ibývající energií jsme za aly v novat pozornost kognitivní práci. V rozhovorech se v této dob objevovala témata jako právo odpo ívat, vyspat se podle pot eby, ud lat si v k esle pod dekou teplo a pít aj. Hana se u ila prožít chvíle nap. ve van s teplou vodou a p nou, nic nemuset. Smyslem této práce bylo zminimalizovat nároky na sebe v domácím prost edí, vrátit se k elementárnímu prožitku cítit, že jsem a to nejprve na t lesné úrovni. Drobné pokroky jako dojít si koupit do obchodu p nu do koupele nebo vyhledat doma ve sk íni teplou larisu nabuzovaly postupn vztah k sob. Jen tak být v okamžiku se ukazovalo, že je pro ni nové a dosud nepoznané. Její životní styl v dob, kdy jí bývalo lépe, byl plný výkonu od rána do ve era va ení, uklízení, domácí práce, neustále fungovala. Nedovedla si v bec p edstavit, co by se stalo, kdyby se zastavila, to, co jí spolehliv zastavovalo, byly jen deprese. Pozd ji, v kontextu jednoho rozhovoru o pot eb neustále podávat výkony, jsme s humorem tedy v ur ité sebedistanci vytvo ili reflexi, že její životní styl vyvolává p edstavu, že kdyby mohla mluvit p i narození, tak už to první, co by ekla, by bylo: promi te, já si to odpracuji. Jakoby si svou existenci musela výkonem od init. ím více jí p ibývala energie, tím více však sílil strach, že se ta hluboká, t žká deprese zase vrátí. Bojí se jí, nerozumí jí. Nerozeznává dob e její po áte ní signály, je to takový nep ítel, kterého nezná a tak se mu t žko brání. Bylo nutné vysv tlit depresi jako onemocn ní, její zákonitosti a za ít se velmi opatrn dívat na prožívání deprese, zejména jejích po átk. Nízký práh snášenlivosti stresu, zp soboval, že na jakoukoliv zát ž reagovala zhoršením nálady. Zvolila jsem proto hodn strukturující zp sob práce, který je obecn doporu ován p i práci s psychotickými pacienty strukturu jako n co, co jistí. vysv tlování, objas ování, pro pocity hledání metafor, ilustrací, p irovnání, ili pocit m, které mohou vyvolat zát ž, dávat z vn jšku jméno, tvar a podobu. Úzkost byla zví e, které íhá, deprese byl ledovec po kterém šplhá ze dna vzh ru nebo erná koule. Hana p inášela i konkrétní obrázky z asopis, které jí pomáhaly vyjád it tyto pocity. Takové rozhovory byly bezpe n jší a mén ohrožující. Velkou pozornost jsme v novali schopnosti rozlišit na základ p edcházejících zkušeností tzv. varovné signály, že se deprese hlásí. Jak poznám, že jsem vy erpaná, na em to vidím, že se zhoršuje výkonnost, jaké situace to jsou, které provokují depresivní 15

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013 Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Prokopa Velikého 41 628 00 Brno tel.: 544 217 549, 723 610 455 web: http://www.leonbergerclub.info

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014. Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU

T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014. Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014 Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU Kolektivizace venkova o ima pam tník Kolektivizace venkova o

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více