DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne 29.11.2003"

Transkript

1 Existenciáln -analytické sebezkušenostní okénko DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU Jakou barvu, barvy, melodii, tvar... má moje existence? Co je pro mne v poslední dob v mém život výzvou, co mne oslovuje a cítím, že by bylo dobré realizovat? V jakých situacích života cítím existuji? Jak toto existuji prožívám? Co mne v t chto jarních dnech h eje, t ší? Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne Zpráva o hospoda ení SLEA za rok 2004 Vzd lávání v roce 2005 Hannah Arendtová filozofické kontexty logoterapie a existenciální analýzy Možnosti a meze existenciáln -analytické psychoterapie u t žké poruchy afektivity Existence Zp sob bytí lov ka, který spo ívá v tom, že se lov k stále nachází v ur ité situaci, která se ho dotýká, p íp. oslovuje a tím, že se s ní setká a dá odpov, dojde k existenci (existování). (z pst. výcviku v LZ a EA) 2. ÍSLO DUBEN 2005

2 Spole nost pro logoterapii a existenciální analýzu Praha Volutová 2523, Praha 5, , otevírá psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze výcvik je akreditován pro zdravotnictví a spl uje požadavky EAP 4. b h Termín zahájení: íjen 2005 Vedoucí výcviku: PhDr. Jana Božuková Cena výcviku: 2000 K /víkend sleva pro studenty 1700K /víkend 5. b h Termín zahájení: duben 2006 Vedoucí výcviku: PhDr. Dana Krausová Mgr. Martina Vondrová Cena výcviku: 2000 K /víkend sleva pro studenty 1700K /víkend P ihlášky se jménem a kontaktní adresou zasílejte do konce ervna 2005 na adresu SLEA, Volutová 2523, Praha 5 (netýká se t ch, kte í jsou již vedeni v databázi zájemc ) Registrovaní zájemci budou písemn vyrozum ni o termínech p ijímacích pohovor. Racionálním terapeutem: Kou em: Když vám ten problém p edžvýkám, tak se ten problém natrvalo neodstraní. Benchmaker: Kdo umí ten problém nejlépe vy ešit? Vezm te si z n j p íklad. Moderátorem: Napište si na karti ky všechna možná ešení. Trenérem pam ti: Která mnemotechnická pom cka by Vám mohla být p i vzpomínání nápomocná? Manažerem: Moc se neptejte a jd te sm le do toho. Sociálním pracovníkem: Z sta te, kde jste. Už pro Vás jedu. U itelem: Kdybyste dával pozor, nemusel byste se m ptát. Zuba em: Mohu Vám to íci, ale neproplácí to pojiš ovna. Poradcem pro ízení kvality: Jmenujte mi jeden rozumný d vod, pro chcete na nádraží. Esoterikem: Pokud tam opravdu chceš, pak také cestu najdeš. Lé itelem: Pro odpov pot ebujeme pozitivní energii, ud lejme kruh síly. Sociologem: Záleží na tom, kterou jedete t ídou. Neuroligvistickým programátorem: P edstav si, že už tam jsi. Které kroky jsi pro to u inil? Psychodramatikem: Tak si to p ehrajeme. Najdi n koho, kdo by ti mohl p edstavovat nádraží. Sestavte si pracovní skupinu a ud lejte brainstorming. Sejdeme se zde op t za hodinu. z n m iny p eložil Martin Wagenknecht, redak n upraveno Bližší informace nebo tel.: (ve er) 23

3 Psychoterapeutická mezism rová p íru ka Jak se dostat na nádraží Ptá se lov k v cizím m st : Jak se tady dostanu na nádraží? A je mu odpov zeno: Rogerianem: Hmm, vy byste cht l v d t, kde je nádraží... Psychoanalytikem: Vy myslíte tu tmavou jeskyni, kam po ád n co dlouhého tam a zpátky, tam a zpátky vjíždí? Behavioristou: Zdvihn te pravou nohu! Posu te ji dop edu! Položte ji na zem. Ano, velmi dob e, tady máte bonbón! Jak se tady dostanu na nádraží? Jdete tam s vnit ním souhlasem? Vážení tená i, držíte v rukou druhé íslo zpravodaje Spole nosti pro logoterapii a existenciální analýzu. Na následujících stránkách naleznete n kolik retro informací, týkajících se innosti SLEA v minulém a p edminulém roce, informace aktuální pro tento kalendá ní rok a n kolik nad asových p ísp vk pro nasycení a odleh ení vaší existenciáln analytické mysli. Rádi bychom naplnili vizi asopisu Dialogos p edest enou v jeho prvním ísle, tzn. u inili ho platformou pro sdílení informací a d ní na poli logoterapie a existenciální analýzy. Víme, že se asový interval mezi tímto íslem zpravodaje, íslem následujícím a všemi dalšími budoucími ísly podstatn zkrátí a že vám bude Dialogos k dispozici pravideln v p lro ních intervalech, tedy že se z ob asníku stane p lro ník. Víme, že vás níže uvedené informace a p ísp vky osloví a naleznete v nich užite nou inspiraci. P íjemné jarní dny! Gestaltistou: Poddej se úpln pocitu, že chceš na nádraží. Hypnoterapeutem: Zav ete o i. Vaše podv domí zná cestu na nádraží. Kreativním terapeutem: Skákejte tak dlouho na jedné noze, dokud vám hlava neuvolní n jaký nápad. Provokativním terapeutem: Vsadím se, že tam nikdy nedojdete! Terapeutem minulých život : Systemickým terapeutem: Vra te se v ase zpátky, p ed vaše zrození. Která karma vás stále znovu nutí být odkázán na pomoc druhých? íkám si, co by tomu asi ekla vaše matka, kdyby jí tuto otázku dal váš otec? Bioenergetikem: D lejte ššš, ššš, ššš a proci te, co se stane. Logoterapeutem: Jaký to má pro vás smysl, jít na nádraží Existenciálním analytikem: Jdete tam s vnit ním souhlasem? DIALOGOS Ob asník Spole nosti pro logoterapii a existenciální analýzu Alena Vítová REDAKCE: Alena Vítová VYDÁVÁ: Spole nost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) len mezinárodní spole nosti pro logoterapii a existenciáln -analytickou terapii (ISEAP) Adresa: Volutová 2523/39, Praha 8 Telefon: Internet: I O: Bankovní ú et: /0800 Pro leny SLEA zdarma. asopis je možné si objednat na adrese SLEA. Nevyžádané p ísp vky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na krácení p ísp vk a jejich stylistické a jazykové úpravy. Redakce nenese odpov dnost za obsahovou správnost uve ejn ných p ísp vk. 22 3

4 2003 Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne lenská sch ze se konala v prostorách pedagogicko-psychologické poradny Kovák 9, Praha. Dr. Jana Božuková p ítomné p ivítala a seznámila s následujícím programem: zpráva o innosti zpráva o hospoda ení zpráva revizní komise r zné diskuse Následovalo jednomyslné schválení programu všemi p ítomnými. Dopl ova ka Zpráva o innosti: p ednesla J. Božuková Spole nost má 73 len. Podle stanov SLEA bylo ukon eno druhé volební období výboru SLEA. Nové volby prob hly koresponden ní formou a na základ jejich výsledk byl zvolen nový výkonný výbor v tomto složení: 4 p edsedkyn Dr. Jana Božuková zástupce p edsedkyn PhDr. Dana Krausová zapisovatel Mgr. Alena Vítová zástupce zapisovatele Mgr. Martina Vondrová pokladník PhDr. Martin Wagenknecht zástupce pokladníka PhDr. David Svoboda zástupce pro styk s ve ejností PhDr. Tomáš Rodný p ísedící MUDr. Dagmar K ížková Dále byli zvoleni lenové širšího výboru smír í komise Mgr.Elena Strupková revizní komise Mgr. Tomáš Vašák Výbor se pracovn za uplynulé volební období setkal celkem osmkrát. Na ja e 2002 získala 1. Charakteristika existence limitovanost v trvání 2. Ztráta smyslu, smysluprázdno 3. Charakteristika existence nezam nitelnost 4. To, o dle logoterapie jde v život lov ku p edevším, vyjád eno ecky 5. Nezbytný d sledek svobody, nesení d sledk za vlastní rozhodování a jednání, odpovídání na výzvy života 6. Sebeodstup, podmínka zaujetí postoje 7. Duchovní dynamika v polárním poli nap tí, kde jeden pól je p edstavován smyslem, který má být napln n, a druhý lov kem, jenž jej má naplnit (Frankl, V. E.: lov k hledá smysl. Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1994.) 8. Sebep esažení, zapomenutí na sebe, prop j ení se nemu v život 9. Charakteristika existence neopakovatelnost 21

5 20 osoba, sv domí, schopnost fenomenologického pohledu, naléhaní a úkol p ítomné chvíle a mnohé další Jsou to pojmy, které i dnes ekáme a hledáme spíše v teologii a filosofii, než v psychoterapii i psychiatrii. V letech , kdy Frankl vytvá el základní kontury svého u ení, byli tyto pojmy a jejich obsahy výhradn doménou filosofie a teologie. Je pom rn známé, že se Frankl o teze mnohých filosof opíral, vycházel z nich a postupn je rozpracovával. Zdrojem mu byly práce Maxe Schelera, S. Kierkegaarda, G.W.F. Hegera, E. Husserla, M. Heideggera a dalších. V tšinou se jedná o p edstavitele existenciální filosofie a fenomenologie. T m z Vás, kterým p ipadá zajímavé znát, nebo objevovat filosofické kontexty LT a EA, bych nicmén ráda p ipomn la ženu, které bylo v dob Franklových za átk asi tak šestnáct let. Hannah Arendtová se narodila v Hannoveru v roce 1906, v asimilované židovské rodin. Studovala u Edmunda Husserla, Martina Heideggera, Rudolfa Bultmanna, Karla Jasperse Je vnímána nejenom jako filosofka, ale také jako politi ka. Politicky lad né, jsou knihy, které jsou eské ve ejnosti spíše známé. Jedná se o popis a analýzu procesu s masovým vrahem žid v dob druhé sv tové války v knize Eichmann v Jeruzalém (Eichmann in Jerusalem, 1963, esky 1995), a dále o analýzu antisemitismu, imperialismu a totalitarismu v knize P vod Totalitarismu I-III: I. Antisemitismus, II. Imperialismus, III. Totalitarismus (The Origins of Totalitarianism,1951, esky 1996 ). V obou p ípadech p ístup Hannah Arendtové p edstavuje, spíše než analýzu dostupných fakt, logických souvislostí a d sledk, snahu o pozorné se dívání na skute nost bez p edsudk a hotových záv r. Snahu o prosté vnímání událostí a to i s tíhou, kterou v nás zanechávají. Výsledkem takovéhoto fenomenologického postoje - který využívá dobových písemných materiál, jakými jsou novinové zprávy a literatura dané doby, její konvence, zákony, politická a ekonomická situace - je plastický popis situace, který nám umožní zaujímat nové postoje k problému, aniž by nabízel kone né odpov di. Dílo, které je ryze filosofickou prací, nese název Život ducha (The Life of the Mind I, II, 1978, esky 2001). Nicmén byl to práv proces s Eichmannem, který v Arendtové vyvolal základní otázky této práce. Píše: Na Eichmannovi nebylo nic, co by ukazovalo na specificky zlé motivy a jediné, co bylo pozoruhodné na jeho d ív jším chování i na chování sou asném p i výsleších u soudu a p edchozích policejních výsleších, bylo n co ist negativního: nebyla to hloupost, ale bezmyšlenkovitost. Tento zážitek ur il základní osnovu díla, která nás v jednotlivých oddílech s nadpisy, jako je Co nás nutí myslet?, i Kde jsme, když myslíme? strukturovan provede osaháním si pojmu myšlení, upozorní na sv t jev a jeho vliv na lidské chování. Výsledná teze pak p edstavuje myšlení, jako podmínku pro jednání s-v domím a jako podmínku, která chrání p ed jednáním redukovaným na pouhé reagování na sv t. Martina Vondrová SLEA od eské psychoterapeutické spole nosti LS JEP zkrácenou akreditaci, která byla poskytnuta do roku Nyní je znovu o akreditaci požádáno a je ve fázi dodání podklad, pot ebných pro její p iznání. V sou asné dob probíhají dva psychoterapeutické a jeden poradenský výcvik. Výcvik Praha II má 20 frekventant a je ve fázi klinické vzd lávací ásti. Výcvik Praha III má 19 frekventant a je v po áte ní fázi teoretického vzd lávání. Poradenský výcvik má 14 frekventant a je v polovin p edepsaného vzd lávání. Dana Krausová p edstavila základní strukturu vzd lávání spolu s otazníky nad dalším pokra ováním poradenských výcvik. Otazníky se vztahují k sou asnému p edepsanému rozsahu poradenského vzd lávání. Rozsah stanovuje kurikulum p evzaté dle stanov GLE-Víde. V podmínkách eských požadavk je však rozsah poradenského výcviku dosta ující pro psychoterapeutický výcvik. Prob hly dva p ednáškové dny pro Logoterapii a existenciální analýzu. V roce 2002 byly tématem úzkostné poruchy, v roce 2003 poruchy depresivní. M. Wagenknecht a E. Strupková vedli dlouhodobý kurz pro Linku Bezpe í. A. Vítová p ednášela v rámci vzd lávacího programu k es anské akademie. D. Krausová opakovan p ipravuje pro Slezskou Diakonii cyklus p ednášek. J. Božuková p edstavila výcvikové vzd lání v logoterapii a existenciální analýze v rámci n kolikadenního seminá e Vyber si sv j výcvik. V lednu roku 2003 vyšel ob asník Dialogos, který p ipravila A. Vítová a M. Rokytová. Zpráva o hospoda ení: p ednesl M. Wagenknecht Stav financí na ú tu k byl ,5 K, k K, k ,8 K. Da ové p iznání za rok 2001, 2002 pro spole nost vyhotovil pan Ladislav Šmakal. Celkový stav financí k je zpráva M. Wagenknechta. Zpráva revizní komise: p ednesla M. Lhotová R zné: p ednesla A. Vítová SLEA byla vyzvána, aby využila k vlastní prezentaci prostor Psychoterapeutických list. SLEA byla znovu požádána o ú ast na seminá i Vyber si sv j výcvik. SLEA byla požádána PS o zajišt ní odpoledního bloku p ednášek v Léka ském dom (Purky ka). V sou asné dob jsou k dispozici t i internetové adresy vhodné pro internetovou konferenci: SLEA, SLEA-info pro leny, SLEA pro leny výboru. Diskuse: Je možné požádat o akreditaci poradenského výcviku na Ministerstvu školství a sociálních v cí a informovat se o jeho uplatn ní na Unii ošet ovatelek. Je žádoucí posílat upomínky za neplacení lenských p ísp vk, forma upomínek bude vypracována na výboru Zapsala Martina Vondrová 5

6 Sch ze výboru SLEA VIZE V lét 2004 se konala dvoudenní sch ze len výboru spole nosti. Jejím programem byla krom jiného reflexe 5. dne pro logoterapii a existenciální analýzu, diskuse o budoucím rozvoji SLEA další vzd lávání, publika ní innost, pracovní skupina tým. lenové výboru se rozhodli z d vodu dobré efektivity této formy práce o opakování tohoto prodlouženého výboru i v p íštím roce. Zpráva o hospoda ení SLEA Celkový p íjem 52470,- Celkové výdaje 29683,- Hospodá ský výsledek za rok ,- struktura p íjm : lenské p ísp vky 2800,- konference 28870,- 10% z vedení výcvik 20800,- struktura výdaj : inzerce 3572,- poštovné 1713,- kancelá ské pot eby 369,- poplatky bance 1143,- konference pohošt ní 7448,- drobné služby (kopírování AJ.) 5720,5 registrace domény 5100,- tisk index 4617,5 Da ové p iznání za rok 2004 pro spole nost op t zdarma vyhotovil a podepsal pan Ladislav Šmakal, za což mu srde n d kujeme. Martin Wagenknecht, pokladník spole nosti SLEA A já vidím ješt jeden rozm r: pomáháte d tem, které trpí. P i tom dodnes sama nesete stopy po ztrát domova a teplého místa. Vaše deprese jsou tou stopou. Tím, že dáváte d tem to, co jste sama bolestn pot ebovala teplo, zájem, blízkost- dáváte svému vlastnímu prožitému utrpení hluboký smysl. Tato souvislost paní Hanu velmi oslovila a posílila. A jaký je záv r? V každém lov ku je osoba, která v sob má sílu postavit se psychofyzickému, které onemocn lo a umož uje zacházet se svým onemocn ním i s tím, co z stává nemocí nedot eno. Na p íkladu Hany je vid t, že na za átku terapie je d ležitá otev enost možnostem v bec. Omezením se pak stávají konkrétní možnosti konkrétního lov ka s konkrétní diagnózou. U paní Hany hloubka bolestného prožitku v rané fázi života spolu s biologickými a genetickým initeli tvo í meze. M žeme vid t, že p esto z stává mnohé. Zacházet se svojí p ítomností, se sebou i s depresí. Nakonec to nejvíce stabilizující v terapii je opravdový a autenticky prožívající vztah. Jak Frankl píše : Prožívat a vykonávat logoterapii znamená nabídnout ást sebe sama, aby se díl toho druhého probudil k životu. Je to nabuzení noetické síly v lov ku. Jak dál íká To nejvnit n jší v nás nem že onemocn t. To pacient m dává nad ji, kompetenci a smysl. A práci terapeut pak iní smysluplnou a fascinující. Hannah Arendtová filozofické kontexty logoterapie a existenciální analýzy Na logoterapii a existenciální analýze bývá zpravidla oce ována a zd raz ována ta ást látky, která pojednává o noetické dimenzi lov ka. Mnozí z nás, p i bezprost ední snaze porozum t obsahu této dimenze, správn tuší a vkládají otázku po smyslu konkrétního lidského života. Noetické dimenzi rozumí také, jako jakémusi duchovnímu orgánu, který je schopný až fyzicky trp t pokud vyhodnotí žitý život jako nesmysluplný Jiní vnímají noetickou dimenzi jako prostor pro duchovní otázky, náboženská témata, víru. Pokud bych m la sama za sebe vyjád it co možná nejstru n ji obsah noetické dimenze, tak jak jí rozumím v rámci logoterapie a existenciální analýzy, definovala bych ji jako prostor, kde má každý z nás možnost prožít sama sebe, jako svobodného a zodpov dného lov ka Zárove má také každý z nás možnost, z prožitku této svobody a zodpov dnosti, jednat. Práv v noetické dimenzi zabydlel V.E. Frankl pojmy jako je 19

7 podobný hr ze z opušt nosti a ztracenosti. A tento pocit ješt siln jší zná z velké deprese. Dál již nebylo možné jít. Vyjád ila to takto: Chci od toho pry, zbláznila bych se, nevydržela bych to, tam nikdy nebudu schopna se podívat, zas bych byla v nemocnici. Narazili jsme v terapii na jasn omezující faktor. Z staly jsme tedy jen u vysv tlení na základ hypotézy o malém dít ti, které prožilo nesrozumitelné odlou ení od blízkých lidí, od d v rn známých a pro ni teplých vztah a které p išlo do neznámého, studeného a cizího. Pravd podobn nechápalo, jak je možné, že práv ji se mohl n kdo tak snadno vzdát. Ztratila teplé hnízdo a nové už nenašla. Nebyla pak znovu rodinou p ijata. Odezva na tuto hypotézu bylo mrtvo a prázdno. Nebyla ani schopna prožitku k matce, i když racionáln chápala, že by bylo logické se t eba hn vat. Protože pracovala d íve v nemocnici, použili jsme p íkladu malých d tí, které reagují nejd íve siln bou liv na ztrátu maminky, poté se propadají do hluboké apatie a d tského zoufalství. Tento obraz anakliktické deprese posloužil jako možné vysv tlení jejích depresí spolu s biologickými a genetickými initeli. Nazvali jsme její depresi: plá a zoufalství malé Hanky. P esto, že sama v depresi neplá e. Jarní a podzimní zhoršení deprese mají te své jméno a svým zp sobem nachází Hana k nim zvláštní osobní vztah íká beru Hanu do náru e. Když se schoulí pod deku, p edstavuje si, jak to malé dít chce zah át a pot šit, i když mnoho necítí. V tomto období se snaží v dom brát malé d ti svých známých do náru e. U toho je áste n schopna prožitku lítosti nad sebou. Jednou se jí poda ilo p i poslechu hudby pod dekou, že se rozplakala. To, co jí pohnulo, byla p edstava, že s tím malým, opušt ným dít tem tehdy v místnosti p eci jenom n kdo byl našla pro sebe, že to byl B h. V život Hany nastal navzdory t žké diagnóze pohyb. Snížená medikace a subjektivní posílení nakonec vedly k jejímu zapojení do sv ta práce. Za ala pracovat na plný úvazek. Od nástupu do zam stnání je v terapii op t velkým tématem p ítomnost: zacházení s asem, odpo inkem, s t lesnými signály, pravidelná hygiena duše reflexe pocit, v asné ešení konfliktních situací tedy zacházení se sebou a se svým omezením, které trvá. Je to omezení v podob snížené schopnosti zát že, k ehké struktury a kolísavé hladiny deprese od lehké po st edn t žkou. I v manželství došlo áste n k oživení vztahu v komunikaci, p ibylo více prožitk na úkor fungování v perfektním stylu. V sou asné dob jsme se v terapii odklonili od biografické práce, nebo jak Hana sama íká nemá tolik energie a síly na pohled zpátky. To by jí p íliš vy erpávalo. Tak jak to je te pojmenováno jí sta í. Te žije život a návrat do prožitk minulosti by neunesla. Nedávno jsme mluvily o její práci: Co vás na té práci posiluje? Moje práce má smysl. Cítím to. A jaký vidíte? Pomáhám d tem a já ty d ti mám moc ráda. Informace o vzd lávání 5. Den logoterapie a existenciální analýzy V sobotu prob hl v Psychiatrické lé ebn Bohnice 5. Den logoterapie a existenciální analýzy s názvem Mohu být sám sebou? Po et ú astník : 115. Podrobn jší informace budou uvedeny v ro ence, kterou SLEA p ipravuje k vydání. Purky ka ú astník / len SLEA Téma: Využití existenciální analýzy ve zdravotnictví Martin Wagenknecht: EA na obezitologii Dana Krausová: EA na kardiologii Bernadetta K ížková: EA na psychiatrii Martina Vondrová: teoretický úvod k EA Vyber si sv j výcvik Každoro n po ádá Fokus pro lidi, kte í hledají vhodný psychoterapeutický výcvik. Jedná se prezentaci výcvik r zných sm r. V roce 2004 se akce konala již podruhé. V roce 2003 p edstavila logoterapii a existenciální analýzu Jana Božuková, v roce 2004 Dana Krausová. Ob prezentace se sekaly s pozitivním ohlasem u ú astník ; p edpokládá se ú ast SLEA i v tomto roce. Pracovní skupina pro logoterapii a existenciální analýzu Byla zahájena v 18 hodin v prostorách Pedagogicko psychologické poradny Prahy západ Kovák 9, Praha 5 a dále se koná každé t etí pond lí v m síci. P ípadné zm ny budou uve ejn ny na www SLEA. Knihovna SLEA Od srpna 2004 je ve SLEA knihovn k dispozici asopis European Psychotherapy (ro ník 4,. 1, 2003) asopis pro psychoterapeutický výzkum a praxi, se speciálním tématem existenciální analýza. asopis je k dispozici ve formátu PDF také na internetu: 18 7

8 8 OBSAH ÍSLA Godela v. Kirchbach: General Introduction to Logotherapy and Existential Analysis Alfried Längle: The Art of Involving the Person The Existential Fundamental Motivations as Structure of the Motivational Process Alfried Längle: The Method of Personal Existential Analysis Silvia Längle: Levels of Operation for the Application of Existential-Analytical Methods Lilo Tutsch: Of the Phenomenology and Therapy of Narcissistic Personality Disturbance Michael Kundi, Elisabeth Wurst, Alfried Längle: Existential Analytical Aspects of Mental Health Christian Furnica: The Para-Existential Personality Disorder Alfried Längle: Burnout Existential Meaning and Possibilities of Prevention Anton Nindl, Alfried Längle, Jochen Sauer: The Relationship Between Existential Fulfilment and Burnout Poster Anton Nindl: Attitudes towards Suicide, Existential Motivation and Self Reported Suicidal Phenomena Poster Alfried Längle, Christa Orgler, Michael Kundi: The Existence Scale (ES) Christopher Wurm: Is Addiction a Helpful Concept? An Existential View. Kompletní seznam literatury knihovny najdete na P eklad sborníku Emotion und Existenz lenové pražské výcvikové skupiny v logoterapii a existencialni analýze (Praha II) v roce 2004 zapo ali p eklad ásti sborníku Emotion und Existenz (po adatel A. Längle, Víde 2003). Texty se chystají vydat pro vnit ní pot ebu SLEA a umístit na internetových stránkách spole nosti. Obracíme se touto cestou na p ípadné spolupracovníky, kte í by byli ochotni p eložit t eba jednu kapitolu nebo pomoci s redakci eského textu. P jde patrn o práci bez honorá e. Jedná se o kapitoly o délce patnácti až dvaceti stran. Bližší informace si m žete vyžádat na ové adrese depresi její sílu. S neustálou reflexí zát že p icházela Hana se svými aktuálními tématy z b žného dne i z minulosti, které ji zam stnávaly: z manželství, ze vztahu k sourozenc m, k p átel m, k rodim, její vztah k sexualit. O ad z nich mluvila poprvé s n kým druhým a v tšinou byly obsazeny zna nou úzkostí a pocity viny. V této dob byla Hana na lithiu a na udržovací dávce Anafrnilu, p esto jsme pohyb v terapeutické práci st ídav vyvažovali. Hana nacházela spoustu šuplík, kde m la p epln no zážitky, ale kde nikdo dlouho nebo v bec neuklízel. Drželi jsme se d sledn popisu situací a zpracováním emocí, které se p i popisu spontánn vyno ily. Aktivn jsme emocionální prožitek vzhledem k nízké toleranci zát že neotvírali. Úleva p icházela i s pouhým vyslovením. Hana m la ve své depresi problém plakat nebo se zlobit. K jejímu obrazu deprese pat ila neschopnost citového projevu. Objevovaly se z ídka nesm le první reakce hn vu. Pozd ji dovedla slovn vyjád it lítost i chu plakat. Více se objevovaly ale pocity viny, špatnosti, bezcennosti, marnosti a bezvýznamnosti. K matce cítila prázdno. Jednou p išla a na papí e p inesla co cítí v tom prázdnu: zd šení, strnutí, je to víc než zoufalství, trpná ztráta všeho i sebe, beze smyslu, bez života, bez d je, naprosto nic se nehýbe, všechno stojí, stav úplného zavržení mne a všeho, naprostá ztráta smyslu mé osoby, mého bytí. To stálo na tom papíru. Nazvali jsme to dno deprese, ke kterému se více necht la vracet. Na delší dobu jsme se proto od toho odklonili. Po ase se znovu k tématu vrátila, protože zažila na ulici nával podobného pocitu zmrtvení a ochromení, Byla tma, svítily jen lampy a okna v domech a ona tam byla sama. Cht la tomu porozum t. Znovu vyvstávala otázka zda další práce nezp sobí zhoršení deprese nebo desintegraci. Pracovaly jsme s fotkami a pokoušeli jsem se o rekonstrukci životního p íb hu. Narodila se jako t etí dít matce, která sama trp la depresemi, nezvládala práci a t i d ti bez manžela, odložila Hanu tedy v roce a p l k babi ce, kde za ala žít. Mezitím se jí narodila mladší sestra, kterou si matka nechala u sebe a spolu s jejími sourozenci a novým otcem žili jako rodina ale bez Hany. Hanu pak ve ty ech letech znovu prarodi e vrátili do rodiny. Pamatuje si, že její o p t let starší sestra ji hodn bila a celé d tství až do dosp losti ji šikanovala. Matka se t mito sourozeneckými vztahy nem la kapacitu se zabývat. A tak Hana z stávala ve své opušt nosti sama, plakávala do polštá e po ve erech a žila v neustálém strachu a hladu po blízkém vztahu. Samotná rekonstrukce jejího p íb hu byla emocionáln velmi náro ná, bylo t eba dávat dlouhé pauzy k nabírání sil, protože ada vzpomínek m la trýznivý náboj, Prožitky t chto událostí vyvolávalo prožitky jí známé z hluboké deprese, ale vždy po krátké dob odezn ly a Hana se celkov cítila zase o n co lépe. Jedna vzpomínka byla až symbolická. Studený, velký a erný pokoj, je tam úpln sama, jediné, co vidí, jsou sv tla v oknech naproti v dom, tam vidí lidi. Prožitek 17

9 16 rozladu, jak to vypadalo d íve, kdy mohu o ekávat podobnou reakci. Znovu tím byl nabuzován vztah k sob, zárove jsme se obraceli by diferencovan k její vlastní emocionalit a prožívání. Tuto zát ž bylo nutné st ídat s fázemi odleh ení, spo inutí, jen tak na erpání sil.. Osv d ilo se doslova st ídání obsah sezení. Nabírání sil. Pohled nazp t. Reflexe, co to zp sobuje. Bezprost edn obrat k prožívání vyvolávalo tíse.. Lehce docházelo ke zhoršení nálady. Ale v ase se pak ukazovalo, že posilující pro Hanu bylo uv domování si, že m že -by omezen - zacházet se svými pocity, m že mít áste n pod kontrolou nástup deprese, m že rozum t n kterým souvislostem, m že promyslet, co ud lá, když se deprese zhorší. Objevovala, že se nemusí tolik bát a zvyšovala se její kompetence k sob. Jeden moment z rozhovoru: Depresi, které se bojí namalovala jako velkou ernou kouli a v ní schoulenou nahou postavi ku. Rozhovor prob hl p ibližn takto: Jak je v té kouli? Je tam tma a hrozn se bojím. Nic nem žu. Ale ta postavi ka se m že trochu narovnat. Mohla by tu kouli taky i prozkoumat. To m nenapadlo. Stejn je tam ale úplná tma. Mohla by aspo cítit rukama její st ny. No jo, st ny. Ta postavi ka ví, že za tou st nou je život, to cítí, tam ví, že se po depresi vrátí, to ji drží. Život tam pokra uje dál. Když jste byla v nemocnici mohla jste n co ud lat, abyste nez stala schoulená v erné kouli? Mohla jsem si povídat, když mi již bylo lépe. A když vám bylo h? Bylo n co? Mohla jsem si sednout na posteli. Co ješt byste mohla? M žu si u esat vlasy. Objevování t chto drobných v cí pro Hanu m lo posilující význam. Nabuzovaly noetickou sílu, že stále n co m že, se sebou i s onemocn ním. K odleh ení zát že deprese pat í i tematizování suicidia. Hana zná z nejt žších chvil pocit, že chce um ít, aby to utrpení skon ilo, ale ví, že jí drží léky a její víra v Boha ví, že jí v depresi nenechá po ád, že jednou deprese skon í. Chu se zabít v kulminaci deprese je silná a doslova by pot ebovala být fyzicky držena, pomohlo by jí to. Když tyto stavy odezní, má paní Hana postoj k životu, že život si nedala a nechce si ho vzít, necht la by d tem p ivodit utrpení. Ukázalo se ale, že u paní Hany bylo téma sebevraždy emocionáln velmi zát žové, stáli jsme na hranici jejích možností s tématem více pracovat. T mito rozhovory jsme se stále více p ibližovali k její vlastní emocionalit. V každém sezení u m vyvstávala otázka, zda unese Hanina emocionalita blízkost i nep íjemného nebo bolestivého? Co to ud lá? V novali jsme hodn asu vysv tlování psychoterapie jako takové, co se v ní d je, na em je založena, o co v ní jde. Tím pádem, co se s Hanou m že dít a jak tomu rozum t. Oporou se nám stala metafora její lé by: Životní události jsme p ipodobnili takovým spodním proud m, které když p ijde velké voda deprese, roztá í jejich dynamiku, prožitkový náboj ve v tší proud, který svojí silou pak více škodí. Bolestivým témat m jsme pak íkaly išt ní spodních proud. Že bereme lenská karti ka nový doklad o lenství ve SLEA lenové SLEA tuto karti ku potvrzující lenství obdrží po zaplacení lenského p ísp vku na rok 2005 (p ísp vek iní 300 K, lenové na mate ské i rodi ovské dovolené a studenti mají 50 K slevu). Vzd lávání v logoterapii a existenciální analýze 6. Den logoterapie a existenciální analýzy Termín: 12. listopadu 2005 Místo: Psychiatrická lé ebna Bohnice Téma: Existenciáln -analytický p ístup k sexualit Bližší informace budou uve ejn ny na www SLEA a v Psychologii dnes. Psychoterapeutické výcviky Na podzim roku 2005 bude pod vedením Jany Božukové zahájen 4. b h psychoterapeutického výcviku. Novými koterapeuty budou Alena Vítová a Martin Wagenknecht. Bližší informace na stran 2. Pracovní skupina pro logoterapii a existenciální analýzu Pokra uje pravideln, jako v roce Cyklus šesti setkání pro zájemce z ad odborné ve ejnosti SLEA uvažuje o rozší ení nabídky vzd lávacích akcí jak pro leny spole nosti, tak pro zájemce z ad odborné ve ejnosti. Jedná se o jednodenní nebo n kolikadenní setkání formou workshopu, p ednášky v domluveném ase, na r zná témata týkající se existenciální analýzy a logoterapie. SLEA zajistí tento servis: místo k pronájmu prostor a bodové ohodnocení vzd lávání. Hledají se lekto i pro toto vzd lávání (podmínkou lektorství je dokon ená seminární ást psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze, tzn. ukon ená teoretická a klinická ást). Zájemci o lektorskou innost v této vzd lávací nabídce, kontaktujte Danu Krausovou telefon SLEA , event. p es 9

10 10 Ro enka SLEA Publikace obsahující p ehled p ednáškové innosti SLEA za rok 2004 spolu s n kterými z t chto p ísp vk. Pro leny SLEA zdarma; lenové spole nosti ji obdrží poštou do konce kv tna Ostatní zájemci si ji mohou objednat na adrese SLEA. Spolupráce s redakcí ob asníku Dialogos Vítáme všechny, kdo by m li chu spolupracovat na p íprav tohoto ob asníku. Možnými formami spolupráce jsou nap.: p eklad cizojazy ných odborných text (p evážn z n meckého jazyka) vlastní p ísp vky (kazuistika, úvaha, p ednáška, recenze) zamené na logoterapii a existenciální analýzu bližší informace: Alena Vítová, tel.: , To první, co bylo možné paní Han nabídnout v terapii byl vztah. Prostor, kde m že dob e být, bez pocitu ohrožení, tak jak je, s tím, co prožívá, bez hodnocení, bez nárok, prost vztah, kde je p ijata. Paní Hana více ni eho ani nebyla schopna. Jejím nejv tším výkonem bylo dojít dvakrát týdn na psychoterapeutickou hodinu, po zbytek týdne nebyla zatím schopna v tší fyzické i psychické zát že. Ukazovalo se, že jen tak se chodit oh át bylo samo velkým výkonem. Paní Hana se neustále omlouvala za svoji neschopnost, za svojí ml enlivost, že zabírá as, že m obt žuje. Být 50 minut bez nárok a požadavk na sebe bylo pro ni prvním terapeutickým úkolem. S p ibývající energií jsme za aly v novat pozornost kognitivní práci. V rozhovorech se v této dob objevovala témata jako právo odpo ívat, vyspat se podle pot eby, ud lat si v k esle pod dekou teplo a pít aj. Hana se u ila prožít chvíle nap. ve van s teplou vodou a p nou, nic nemuset. Smyslem této práce bylo zminimalizovat nároky na sebe v domácím prost edí, vrátit se k elementárnímu prožitku cítit, že jsem a to nejprve na t lesné úrovni. Drobné pokroky jako dojít si koupit do obchodu p nu do koupele nebo vyhledat doma ve sk íni teplou larisu nabuzovaly postupn vztah k sob. Jen tak být v okamžiku se ukazovalo, že je pro ni nové a dosud nepoznané. Její životní styl v dob, kdy jí bývalo lépe, byl plný výkonu od rána do ve era va ení, uklízení, domácí práce, neustále fungovala. Nedovedla si v bec p edstavit, co by se stalo, kdyby se zastavila, to, co jí spolehliv zastavovalo, byly jen deprese. Pozd ji, v kontextu jednoho rozhovoru o pot eb neustále podávat výkony, jsme s humorem tedy v ur ité sebedistanci vytvo ili reflexi, že její životní styl vyvolává p edstavu, že kdyby mohla mluvit p i narození, tak už to první, co by ekla, by bylo: promi te, já si to odpracuji. Jakoby si svou existenci musela výkonem od init. ím více jí p ibývala energie, tím více však sílil strach, že se ta hluboká, t žká deprese zase vrátí. Bojí se jí, nerozumí jí. Nerozeznává dob e její po áte ní signály, je to takový nep ítel, kterého nezná a tak se mu t žko brání. Bylo nutné vysv tlit depresi jako onemocn ní, její zákonitosti a za ít se velmi opatrn dívat na prožívání deprese, zejména jejích po átk. Nízký práh snášenlivosti stresu, zp soboval, že na jakoukoliv zát ž reagovala zhoršením nálady. Zvolila jsem proto hodn strukturující zp sob práce, který je obecn doporu ován p i práci s psychotickými pacienty strukturu jako n co, co jistí. vysv tlování, objas ování, pro pocity hledání metafor, ilustrací, p irovnání, ili pocit m, které mohou vyvolat zát ž, dávat z vn jšku jméno, tvar a podobu. Úzkost byla zví e, které íhá, deprese byl ledovec po kterém šplhá ze dna vzh ru nebo erná koule. Hana p inášela i konkrétní obrázky z asopis, které jí pomáhaly vyjád it tyto pocity. Takové rozhovory byly bezpe n jší a mén ohrožující. Velkou pozornost jsme v novali schopnosti rozlišit na základ p edcházejících zkušeností tzv. varovné signály, že se deprese hlásí. Jak poznám, že jsem vy erpaná, na em to vidím, že se zhoršuje výkonnost, jaké situace to jsou, které provokují depresivní 15

11 14 tedy s psychotickou hloubkou. Manžel mi položil otázku: zda psychoterapie by mohla p inést zlepšení. Hana p išla na první setkání t i týdny po propušt ní z kliniky. Byla pomalá, t žko se jí hovo ilo, ve tvá i bylo vid t únavu a vnit ní trýze. M la bohatou medikaci: Lithium, Amitriptilin, Zoloft, Anafranil, Neurol, Rohypnol. Na klinice se ú astnila pracovní terapie, t locviku a autogenního tréninku. Skupinová psychoterapie jí nebyla doporu ena. A také individuáln s ní nikdo nepracoval. U psychoterapeuta je nyní poprvé. Stála jsem tedy i já p ed otázkou, jaké jsou zde možnosti a jaké meze. Podívejme se krátce do sou asnosti. V lednu letošního roku paní Hana zapo ala tvrtý rok terapie. Od nástupu psychoterapeutické lé by pacientka již nebyla hospitalizovaná. Bere lithium a udržovací dávku Anafranilu, na ja e a na podzim jí léka dávku Anafranilu podle pot eby zvyšuje. P ed devíti m síci nastoupila pacientka na plný úvazek do zam stnání. Z stává depresivní, ale jejími slovy je to kontrolovaná deprese, která jí dovoluje žít v rámci možností. Co se tedy odehrálo v on ch t ech letech terapie? Vra me se na samotný po átek, k otázce, co m žeme pacientovi nabídnout ve výše popsaném stavu deprese. V zásad, obecn lze rozlišit dv oblasti psychoterapeutické práce jednak podp rnou ást, tj. práci s depresí samotnou, ili zacházení s onemocn ním a s tím, co z stává zdravé. A jednak vlastní psychoterapii, tzn. terapii základní hodnoty svého života v biografické práci na úrovni 2. ZOM. Cílem podp rné práce je ve vytvo eném vztahu se zamit na sou asnost, hledat s pacientem na em nejvíce ztrácí sílu, abychom dosáhli odleh ení a zamezili dalšímu vy erpávání.. Nap. vysv tlení deprese, vytvá ení struktury direktivním vedením, tematizování sebevraždy, minimalizování výkonu, samoz ejm léky, PN. D razem na p ítomnost posilujeme ty oblasti, kde pacient sílu erpá, tzn. hledáme s pacientem to, co ješt m že, co ješt zbývá. Tím vším nakonec je dáván do pohybu a posilován vztah k sob a vztah k minimálním hodnotám. To je tedy podp rná práce. Ve vlastní psychoterapeutické práci se p es pacientovu vnit ní pot ebu perfektního fungování a výkonu postupn dostáváme k prožitku základní hodnoty zejména v jeho životním p íb hu. U t žkých depresí ale z stává t žišt práce v podp rné ásti. Tam, kde to stav pacienta dovolí, m žeme velmi diferencovan jít i do vlastní psychoterapie (jak uvidíme i na p íkladu Hany), ale v zásad platí, že u endogenních depresí z stáváme na úrovni práce s depresí. Možnosti a meze existenciáln -analytické psychoterapie u t žké poruchy afektivity Dana Krausová Vážené kolegyn a kolegové, P edneseno na 4. Dni logoterapie a existenciální analýzy, Praha myslím, že budou se mnou souhlasit ti, kte í n kdy p ipravovali referát na odborné téma, že jedním z pocit na za átku p ípravy je taková zvláštní tíse p i pohledu na složitost tématu, a to s otázkou jak uchopit alespo ást této složitosti a srozumiteln p edat. Vybavil úryvek z Citadely, který mám moc ráda: lov k, který chce pomocí e i a logických výklad uchopit a vyjád it celého lov ka, je jako dít, které se postaví s kbelí kem a lopatkou u hory Atlasu a p edstavuje si, že horu uchopí a p enese jinam. Exupéry íká, že až dodnes se nau il pojmout z lov ka jen chabou ást. To mi rezonuje s tím, co už tady v podstat v jiné podob zazn lo že lov ka a život nelze cele vystihnout i vysv tlit, totéž pak platí i o problematice deprese a její lé b. D kuji koleg m za jejich referáty, které vytvo ily dobrou p du pro poslední sd lení. Chci se spolu s vámi zamyslet nad možnostmi existenciáln analytické psychoterapie a zárove reflektovat její meze a omezení v práci s pacientem, který má diagnózu t žké afektivní poruchy. Již jsme slyšeli, že deprese je porucha, která se odehrává na druhé základní osobní motivaci. Depresivní pacient nenachází pln prožitou odpov na otázku: žiji rád?, mám rád život? Dochází u n j k narušení emocionálního prožitku hodnot sv ta, hodnoty života a hodnoty svého vlastního života, ili k poruše emocionálního prožitku toho, že žije. Sv t jej v podstat netáhne, nep itahuje a ze života se pak ztrácí pohyb, vše je pomalé, smutné nebo neživé. Pacient není schopen íct: je dob e, že jsem, Život je pro n j jakoby mrtvý a tuto emocionální prázdnotu pokud mu ješt sta í fyzické síly zahání zvýšeným výkonem až k úplnému vy erpání. A to pak s plným klinickým obrazem deprese, jak jsme mohli dob e uvid t již v prvním referátu. Klasifikace depresivních poruch z klinického hlediska p edstavuje pestrou paletu jednotlivých typ poruch, které známe z mezinárodní klasifikaci nemocí. Starší klasifikace depresivních poruch d lila onemocn ní na tzv. endogenní a exogenní. Tím se již vyjad ovala k p vodu onemocn ní. Endogenní onemocn ní bylo a dosud je chápáno jako biologicky vzniklé, na základ narušených biochemických proces v organismu, asto geneticky podmín né. Schází zjevný vn jší psychologický d vod onemocn ní, pokud existuje, je pojímán spíše jako spoušt onemocn ní. Naproti tomu exogenní onemocn ní má jasnou vn jší psychogenní p í inu, deprese je chápána jako 11

12 reakce na n jakou ztrátu i traumatizující zážitek nebo jako výraz osobnostních charakteristik pacienta, tzv. neurotická deprese. Toto d lení podle p í in ale v praxi ukázalo, že dochází ke kategorizaci, která na druhou stranu velmi zjednodušuje. A to jak p í iny onemocn ní, tak svým zp sobem i obraz onemocn ní i možnosti lé by. Co tím myslím konkrétn? V dob, kdy jsem pracovala v psychiatrické lé ebn, bylo to ješt p ed revolucí, se hojn používala diagnostika s endogenní a exogenní terminologií. M la jsem možnost zahlédnout i rizika, ke kterým vede jakákoliv zjednodušující kategorizace. Personál se ve zkrácené jazykové form mezi sebou informoval o závažnosti a hloubce onemocn ní pacienta i o možnostech lé by. Tak jsem se nau ila jakýsi zkrácený slovník Endogenní znamenalo: t žší projev nemoci, medikace antidepresivy a neuroleptiky a pro psychoterapii pacient nedoporu en. Naproti tomu exogenní v sob neslo jakési nevyslovené odleh ení závažnosti stavu a pacient se ú astnil psychoterapeutického programu. ili v rozlišení endogenní a exogenní byl již tak trochu p edpoklad úsp šnosti terapie i p edem p edstava o její užite nosti nebo smyslu. Víme, že etiologie deprese není dosud jednozna ná. Sou asná klasifikace poruch opouští od p í inného d lení a z stává u fenomenologického popisu klinických projev. Depresi pojímá jako multifaktoriální tj. že na vzniku deprese se podílí jak neurobiologické a genetické, tak i psychosociální faktory. Práv toto pojetí otevírá v tší prostor psychoterapeutické lé b. Psychiatr Ján Praško v asopise Psychiatrie o depresivních poruchách píše: Nejrozší en jší lé bou a ve v tšin p ípad také nejosv d en jší je použití antidepresiv. Je to základní lé ba deprese. Dopl kovou lé bou je psychoterapie. U mírné deprese m že dostate n pomoci samotná psychoterapie. Od st edn t žké deprese jsou zapot ebí léky a optimální je kombinace antidepresiv a psychoterapie. Tolik citát. Lze tomu rozum t tak, že podle tohoto názoru jsou léky hlavní formou lé by deprese. Pokud ale pacient nastoupí psychoterapeutickou lé bu, lé ebné možnosti se prohloubí.. D íve než p jdeme ke konkrétnímu zp sobu práce, podívejme se, jaké možnosti otevírá EA pojetí lov ka jako takové. A pro považuji za d ležité se u tohoto teoretického pozadí zdržet? Protože pro každou psychoterapii je podstatné, jak vidí a jak chápe lov ka. Je tím ovlivn n pohled na pacienta ješt d íve, než se s ním poprvé setkáme, je tím ovlivn n zp sob práce i nasm rování terapeutického úsilí. Existenciáln -analytické pojetí lov ka se opírá o trojí dimenzi lov ka. To nové, s ím Frankl do psychoterapie p išel je, že krom dimenze fyzické a psychické, zd raznil dimenzi t etí noetickou, duchovní. lov ku jako t lesné bytosti jde o uchování zdraví svého t la. Jako duševní bytosti jde lov ku o uplatn ní jeho vitálních sil a o pohodu, lov k usiluje o p íjemné pocity, o odstran ní nap tí a frustrace, a to podle svých osobnostních vloh. A to nové v psychoterapii že lov ku, jako duchovní bytosti osob jde o rozpoznání toho, co je a zachovat se nejlepším možným zp sobem. ili vnit ní osob jde o smysl, svobodu, hodnoty. Tyto t i dimenze jsou vi sob navzájem ve zvláštním vztahu. Dimenze fyzická a psychická tvo í vzájemn propojenou jednotu a vi této jednot stojí nezávisle dimenze noetická. Tzn., že lov k sám sebe chápe jako kormidelníka na lodi svého psychofyzi na. Jinými slovy osoba v lov ku má schopnost vyrovnat se s tím, co je t lesn -duševní. To znamená, že každý lov k m že vytvo it odstup od sebe, vystupovat a jednat sám vi sob, tedy i vi svému onemocn ní, tedy i depresi. Frankl postavil svojí antropologii na skute nosti, že to nejvnit n jší v nás osoba nem že onemocn t. Co to konkrétn znamená pro každodenní práci s pacientem? Každý pacient nese v sob psychofyzické, každý pacient je nositelem noetické síly, schopnosti vnit ní osoby, která mu umož uje navzdory onemocn ní se svým životem a se svojí nemocí odpov dn zacházet, porozum t ji, nahlédnout, unést, zacházet s tím, co z stává. Tak, aby to bylo dobré a smysluplné. ili nabudit k životu to zdravé, co z stává. Jak tedy vypadá konkrétní psychoterapeutická práce s pacientem, který má diagnózu t žké afektivní poruchy? P edstavím vám pacientku Hanu. Je jí 40 let, je vdaná, vzd láním st edoškola ka. Pro deprese není schopna pracovat a je v domácnosti. První se telefonicky kontaktoval její manžel a dostala jsem tyto informace: Trpí endogenními depresemi od 19 let, byla ambulantn lé ena, intenzita depresí se postupn celkov zhoršuje s v kem a prohlubuje se více na ja e a na podzim, depresi n kdy vyst ídá krátká hypomanická epizoda. Za poslední roky je trvale v depresivním stavu, bez zdravého mezidobí a zhoršující se stav vyústil v hospitalizaci. Ta trvala 9 týdn, nezabíraly léky, dostávala elektrošoky, celkem 9. P i hospitalizaci léka i vzhledem k hluboké psychomotorické retardaci její diagnózu zm nili na maniodepresivní psychózu. Podle nové klasifikace nemocí pacientka tedy trp la bipolární afektivní poruchou s t žkou depresivní fází patrn s psychotickými p íznaky, 12 13

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie NÁZEV/TÉMA: Evropská unie Vyučovací předmět: Společenskovědní základ Učitel: Mgr. Petra Janovská Škola: OA a SZdŠ Blansko Třída: E2 (2. ročník oboru EL) Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45 minut) Metody:

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Rozhodněte se, co budete dál dělat

Rozhodněte se, co budete dál dělat KAPITOLA 3 Rozhodněte se, co budete dál dělat Jako zakladatel firmy se snažíte přijít na to, čím strávíte dalších pár let svého života. Váš startup chcete pomocí lean metod budovat především proto, abyste

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 31. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe Jak jednat se stavebním úřadem 148 Michal Lalík ne nejčastější ejčastějš jč tějš ší otázky ot ázk y a odpovědi odpově ědi ě di ke e s stavebnímu zákonu z praxe o éh ěn zd te kt u je o ro js P a o Ukazka

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014 Zápis ze sedmé konference ze dne 11. dubna 2014 Místo konání: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Přítomni: ředitelé škol a jejich zástupci Program konference 1. Zahájení konference, zpráva o

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 Montessori Kampus, s.r.o. Sídlo: Skuherského 7, 370 01 Č. Budějovice Provozovna: Na Sádkách 40, 370 05 Č. Budějovice 2 Společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Č.

Více

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008 Komise kultury a sportu připravuje: 12. 13.9.2008 Vinobraní Mikulov. Další z novinek naší komise, tentokrát se zaměřením na kulturu dospělých. 12.9. odpoledne nasedneme do autobusu a necháme se převézt

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více