STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ"

Transkript

1 STANVENÍ HYDRXYLVÝCH A NITRXIDVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRNVU PARAMAGNETICKU REZNANCÍ MIRSLAV ZEMAN, PAVEL STPKA c, MAREK VECKA, ALEŠ ŽÁK, ALEXANDRA PÍSAŘÍKVÁ, RMAN JIRÁK b, BARBRA STAŇKVÁ, LUCIE VÁVRVÁ, JANA KDYDKVÁ, JANA KŘÍŽVÁ c JARSLAV MACÁŠEK Univerzit Krlov v Prze, 1. lékřská fkult, 4. interní klinik, b Univerzit Krlov v Prze,1. lékřská fkult, Psychitrická klinik, Všeobecná fkultní nemocnice v Prze, U Nemocnice 2, Prh 2, c Ústv norgnické chemie Akdemie věd ČR v.v.i., Řež u Prhy Došlo , přeprcováno , přijto Klíčová slov: xidční stres, hyperlipidémie, deprese, EPR Úvod V klinické medicíně je dnes věnován velká pozornost pochodům spojeným s oxidčním stresem působením rektivních forem kyslíku dusíku (RNS rective oxygen nd nitrogen species). Mezi RNS ptří jednk volné rdikály, jednk sloučeniny, které sndno oxidují jiné látky, nebo se n rdikály mění. Ke klinicky nejdůležitějším rdikálům řdíme superoxidový nion 2, oxid dusntý, N, nebo hydroxylový rdikál H. Mezi nerdikálové rektivní částice ptří npř. peroxid vodíku, H 2 2, kyselin chlorná (HCl) peroxynitrit (N ) (cit. 1 3 ). RNS vznikjí v průběhu metbolických pochodů u všech erobních orgnismů; n jejich vzniku se účstní i vnější vlivy, jko je elektromgnetické záření, xenobiotik, toxiny či léky. Buňky tkáně živých orgnismů jsou před poškozením těmito látkmi chráněny ntioxidčními ochrnnými systémy (enzymovými i neenzymovými). Působení RNS hrje význmnou roli při vzniku rozvoji řdy závžných onemocnění, jko jsou teroskleróz její komplikce, dibetes mellitus, rteriální hypertenze, neurodegenertivní onemocnění (Alzheimerov nemoc, Prkinsonov nemoc), psychitrická onemocnění (schizofrenie, depresivní poruch) i zhoubné nádory 2,4,5 n strně druhé se tvorb volných rdikálů s úspěchem využívá u některých kncerosttik, ntivirových ntibkteriálních příprvků. V lidském orgnismu se všk RNS účstní tké fyziologických regulcí, jko npř. účst v procesech přenosu signálu, imunitní odpovědi, v regulci cévního tonusu dlších 6. Působení RNS v lidském orgnismu může poškozovt strukturu lipidů, přičemž dochází ke změnám složení biologických membrán k ovlivnění funkce struktur s nimi spojených (funkce enzymů, iontových knálů, přenosu signálu j.). RNS poškozují tké strukturu proteinů DNA. Jsou poškozovány purinové pyrimidinové báze i deoxyribos. xidce deoxyribosy působí destrukci přerušení řetězce DNA. Modifikce DNA vede k chybným párováním bází při replikci DNA ke změnám genetické informce s čsto ftálními důsledky pro orgnismus 5. Proti ptogennímu působení RNS působí v lidském orgnismu ntioxidční systém, zhrnující ntioxidnty chrkteru enzymů i ntioxidnty neenzymové. Mezi enzymové ntioxidnty ptří npř. superoxiddismuts (SD), ktls (CAT), glutthion-peroxids (GPx), glutthion redukts (GR). Glutthion peroxids mění H 2 2 n vodu z spoluúčsti glutthionu (GSH) jko dárce vodíku. Vznikjící glutthion disulfid (GSSG) je přeměňován zpět n GSH působením GR, jejímž kofktorem je NADPH. Mezi neenzymové ntioxidnty ptří vitminy A, C E, GSH, kyselin lf-lipoová, dále krotenoidy, stopové prvky jko měď, zinek selen, koenzym Q 10 (Co Q 10 ) kofktory jko kyselin listová, vitminy B 1, B 2, B 6 B 12, dále též močovin i lbumin. Hlvním intrcelulárním ntioxidntem je GSH, který působí jko přímý lpč rdikálů součsně jko kosubstrát pro GPx (přehled působení ntioxidntů viz cit. 7 9 ). Stv, spojený s ndměrnou tvorbou /nebo nedosttečným odstrňováním RNS, resp. zvýšený poměr prooxidční k ntioxidční ktivitě, je oznčován pojmem oxidční stres (S) 10. Pro sledování S je možné zvolit několik přístupů 11 : 1. měřit redoxní potenciály ntioxidčních systémů, 2. kvntifikovt přítomné rdikály ve vzorku, 3. sledovt přítomnost mrkerů oxidčního poškození systému 4. měřit ktivitu ntioxidčního systému. Jko nejlepší přímá metod detekce volných rdikálů je dostupná (vedle přístupů polrogrfických, HPLC nebo UV-VIS) elektronová prmgnetická rezonnce (EPR), která dovoluje měřit přímo reltivně stbilní rdikály 12. Ve spojení s metodou spinového záchytu ( spin-trpping ) je pk možné identifikovt kvntifikovt i některé méně stbilní rdikály, jko npř. hydroxylový. Cílem této pilotní studie bylo stnovit koncentrce hydroxylového nitroxidového rdikálu v séru nemocných s depresivní poruchou (DP) s hyperlipidémiemi u zdrvých kontrolních osob metodou EPR. Experimentální část Metodik EPR EPR spektroskopie je zložen n sorpci mikrovlnného záření nepárovými elektrony z přítomnosti silných mgnetických polí. Tím je umožněno studovt: ) volné rdikály různých typů, npř.: hydroxylové, superoxidové, nitroxidové rdikály, b) prmgnetické komplexy (npř. Cu 2+, Fe 3+, Mn 2+ dlší), c) excitovné stvy (molekuly 667

2 - - DMP EMP DEPMP PBN - N H TEMPNE-H - P br. 1. Činidl zchycující rdikálové sloučeniny (spin trp činidl) s vybuzeným elektronem). V přípdech, že se jedná o reltivně stbilní rdikály, je možné jejich přímé měření v plynném, kplném i pevném stvu. U nestbilních rdikálů s krátkou dobou život se používá metod spinového záchytu ( Spin Trpping ). Je to metod chemické stbilizce rdikálů, která prodlužuje dobu jejich život. Krátkodobě žijící rdikály regují s nitrososloučeninmi nebo s nitrony tím se převedou n stbilní rdikály. Nejčstěji používné rdikálové lpče jsou: 5,5 -dimethyl-1- -pyrrolin-n-oxid (DMP), 5-(diethoxyfosforyl)-5-methyl- -1-pyrrolin-N-oxid (DEPMP), 2-ethoxykrbonyl-2- -methyl-1-pyrrolin-n-oxid (EMP), N-terc-butyl- -fenylnitron (PBN) 1-hydroxy-2,2,6,6-tetrmethyl-4-oxopiperidin (TEMPNE-H) (viz obr. 1). Spektr EPR těchto duktů s volnými rdikály jsou pro určité druhy rdikálů chrkteristická. Metod umožňuje zjistit druh rdikálů, jejich koncentrci i čsové změny. Zkoumné vzorky zprvidl nejsou stbilní. Krev byl proto odebírán do zkumvky Vcutiner obshující drselnou sůl EDTA (koncentrce 1 mg ml 1 krve), jež byl ihned uložen do ledové tříště. Po oddělení plzmy centrifugcí (4 C, 10 min, 1500 g) se odebrlo 100 ml plzmy do kryozkumvek s npipetovným činidlem zchycujícím rdikály ( spin trp ) (10 ml DMP) dále přechovávány při teplotách 80 C, nebo při teplotě kplného dusíku 196 C pro trnsport. Vzorky jsou rozmrženy, převedeny do ploché křemenné kyvety t je umístěn do rezonátoru (měřicí komůrk) EPR spektrometru. Poté je provedeno při teplotě 25 C vlstní měření. Spektr jsou vyhodnocován pomocí PC grfických progrmů, blíže viz též cit. 13. Soubory nemocných V této pilotní studii jsme v době od červn 2006 do dubn 2008 vyšetřili 3 skupiny postupně přicházejících osob. 1. Soubor 42 nemocných z mbulnce Psychitrické kliniky VFN 1. LF UK Prh, u kterých byl dignostikován depresivní poruch (DP) podle mnuálu Americké psychitrické společnosti (Dignostic nd Sttisticl Mnul of Mentl Disorders, 4. vydání) 14 ; 2. Soubor 60 dosud neléčených nemocných s dyslipidémiemi (koncentrce sérového LDLcholesterolu 4,1 mmol l 1 /nebo tricylglycerolu 1,7 mmol l 1 /nebo koncentrce HDL-cholesterolu 1,0 mmol l 1 u mužů, resp. 1,3 mmol l 1 u žen); 3. Soubor 49 zdrvých dobrovolníků, dosud neléčených pro krdiovskulární onemocnění, dibetes mellitus, renální či jterní onemocnění. Ze studie byly vyloučeny osoby se známkmi endokrinoptie osoby požívjící ntioxidnty, ntidepresiv, potrvinové doplňky vícenensycených mstných kyselin či ethyllkohol v dávce vyšší než 20 g denně. Byli tké vyloučeni nemocní, kteří v uplynulých šesti měsících prodělli operční zákrok či infekční onemocnění. Zákldní chrkteristiky sledovných souborů jsou uvedeny v tb. I. Klinická zákldní biochemická vyšetření U osob ve sledovných souborech jsme vypočetli hmotnostní index ( body mss index BMI) podle rovnice BMI = hmotnost (kg)/výšk (v m) 2. U všech zúčstněných jsme provedli zákldní biochemická hemtologická vyšetření, z nichž je uveden v tb. I pouze koncentrce celkového cholesterolu (TC). Krev byl odebírán po celonočním lčnění do zkumvky Vcutiner obshující drselnou sůl EDTA (1 mg ml 1 krve). Koncentrce TC byly stnovovány enzymovou metodou (CHD/PAP, Test Tbulk I Zákldní chrkteristiky sledovných souborů Prmetr HLP d (n = 60) DP e (n = 42) b KN f (n = 49) Věk, roky 54,8 ± 10,7 61,0 ± 15,8 56,1 ± 14,5 Pohlví, muži/ženy 35/25 7/35 19/30 BMI c, kg m 2 29,9 ± 4,1 26,6 ± 4,7 25,3 ± 4,1 Celkový cholesterol, mmol l 1 6,24 ± 1,44 5,79 ± 1,45 5,47 ± 0,93 Průměr ± S.D; b n = počet vyšetřených, c BMI hmotnostní index, d HLP hyperlipidémie, e DP depresívní poruch, f KN kontrolní skupin 668

3 Combintion, Boehringer Mnnheim). Pro sttistické hodnocení byl použit softwre STATISTICA (Tuls, K, U.S.A., 2000). Stnovení nitroxidových hydroxylových rdikálů v séru metodou EPR Vzhledem k tomu, že většin těchto rdikálů je velmi nestbilní, rozhodli jsme se použít metodu spinového záchytu z použití lpčů DMP, přípdně PBN. Po vyhodnocení spektrálních prmetrů zjištěných rdikálů se zjistí dvojitou integrcí 1. derivce EPR spekter reltivní koncentrce studovných rdikálů její změny v čse. Výsledné hodnoty se porovnávjí se spektry stndrdů (Mn 2+ / ZnS, příp. Cr 3+ /Mg) o známém počtu spinů. K záznmu spekter jsme používli Elexsys E-540 spektrometr od firmy Bruker (Bruker-Biospin, Rheinstetten, Německo), mgnetické pole n 1H NMR mgnetometru s čítčem mikrovlnných frekvencí. Vlstní podmínky měření byly: výkon mikrovlnného pole 20 mw, modulční mplitud 0,1 mt, fktor zeslbení 20 db, čsová konstnt 0,5 s, rychlost záznmu 0,3 mt min 1. Softwre pro záznm, zprcování hodnocení nměřených spekter pocházel od firmy Bruker. Záznm 1. derivce spekter EPR byl počítčově zprcováván (progrm rigin, rigin- Lb Corportion, Northmpton, MA, U.S.A.) spektr byl interpretován z použití dtbází z Ntionl Institute of Helth, Bethesd, Mrylnd, USA. Prlelně byly měřeny kontrolní vzorky, t.j. slepé pokusy. Pro zjištění čsové stbility vzorků byly proměřeny náhodně vybrné vzorky. d okmžiku rozmržení vzorků z kplného dusíku, kde byly přechovávány trnsportovány, byly vzorky měřeny do 5 min. Změřená spektr se neměnil po dobu 50 min, během dlších 30 min došlo k poklesu intenzity spekter o cc 10 ž 12 %. Jedná se spíše o čsovou stbilitu rdikálů jejich spekter. Klibrce byl proveden pomocí firemních stndrdů Wek Pitch, Strong Pitch, (Bruker-Biospin), dále Mn 2+ /ZnS Cr 3+ /Mg (Mgnettech GmbH Berlin, Německo). Koncentrce hydroxylových rdikálů byl klibrován pomocí srovnávcích měření, kdy jko zdroj přesného množství H rdikálu byl použit peroxid vodíku o známé koncentrci množství. Koncentrce nitroxidových rdikálů byl klibrován pomocí stbilního rdikálu Tempolu (4-hydroxy-2,2,6,6-tetrmethyl-piperidinu, Sigm-Aldrich). V oblsti měřených množství volných rdikálů (H, N) ve vzorcích byl závislost intenzity signálů n množství/ koncentrci zcel lineární, nd tuto hrnici dochází k negtivním odchylkám od linerity. Přesnost metody byl testován opkováním kompletního měření, tj. pipetování, ředění, ldění spektrometru měření třikrát, v některých přípdech ž pětkrát. Mez stnovitelnosti byl brán jko hodnot intenzity signálu, která byl dvkrát vyšší než poměr mplitudy/intenzity šumu (při kumulci spekter třicetkrát vyšší) při uvedených nstvených hodnotách. Akumulce signálu byl vhodná pro měření hydroxylových rdikálů, pokud byl koncentrce příliš nízká. Výsledky diskuse Získné výsledky měření nitroxidových hydroxylových rdikálů, měřených metodou EPR jsou uvedeny v tb. II. soby ve skupině pcientů s depresivní poruchou (DP) měli sttisticky význmně vyšší koncentrce nitroxidových rdikálů ve srovnání s hyperlipidemickými osobmi (P < 0,05), rozdíl od kontrolní skupiny nedosáhl sttistické význmnosti. Ve skupině DP i hyperlipidémie jsme ve srovnání s kontrolní skupinou zjistili vyšší koncentrce H rdikálů, rozdíly všk opět vzhledem k velikosti rozptylu nedosáhly sttistické význmnosti (P = 0,131 resp. P = 0,110). Ukázky získných spekter jsou uvedeny n obr. 2 c. U hypercholesterolémie i hypertricylglycerolémie je zjišťován zvýšená tvorb 2 (cit ) zřejmě v důsledku zvýšené ktivity xntinoxidsy, (enzymu, redukujícího kyslík n 2 ) NAD(P)H oxidsy (enzym, vázný n buněčnou membránu, který používá elektrony, pocházející z NADPH k redukci molekulárního kyslíku n 2 ) (cit. 18,19 ). Léčb hypercholesterolémie sttiny (inhibitory klíčového enzymu syntézy cholesterolu, HMG- CoA reduktsy), je provázen snížením úrovně oxidčního stresu (S). Působení sttinů 20 vede mimo jiné k inhibici ktivity enzymu NAD(P)H oxidsy k poklesu tvorby ngiotenzinogenu II, s následným snížením tvorby 2. Zákldními frmky, užívnými k léčbě hypertricylglycerolémie 21,22 jsou fibráty (deriváty kyseliny fibrové), jejichž podávání rovněž vede k poklesu S. Fibráty, podobně jko sttiny, ovlivňují více metbolických dějů; mimo jiné ktivují jderný trnskripční fktor PPAR (peroxisome prolifertor ctivted receptor) (cit. 23 ) s následnou indukcí exprese ktivce ntioxidčních enzymů SD GPx inhibicí indukce enzymu cyklooxygensy 2 Tbulk II Nitroxidové hydroxylové rdikály, měřené metodou EPR v plzmě Prmetr f,g HLP c (n = 60) DP d (n = 42) KN e (n = 49) Nx, mol l 1 2,06 ± 0,90 2,80 ± 1,55 b 2,38 ± 1,49 H, mol l 1 0,83 ± 0,53 0,82 ± 0,53 0,59 ± 0,26 Průměr ± S.D., n = počet vyšetřených, b P< 0,05; rozdíl mezi skupinou DP KN; nlýz rozptylu, c HLP hyperlipidémie, d DP depresívní poruch, e KN kontrolní skupin, f Nx nitroxidový rdikál, g H hydroxylový rdikál 669

4 I, rb. j. b c I, rb. j. I, rb. j. (CX-2) (cit. 24 ), který ktlyzuje přeměnu kyseliny rchidonové n prostglndin G 2, který je následně redukován n prostglndin H 2 z vzniku 2. N br. 2. Elektronová prmgnetická spektr; ) vzorek osoby z kontrolní skupiny, b) vzorek osoby ze skupiny hyperlipidémií, c) vzorek osoby ze skupiny depresí; nitroxidový rdikál (triplet), hydroxylový rdikál (kvrtet), six lines signál (sextet), zřejmě struktur konjugovných dvojných vzeb Etioptogeneze depresivní poruchy (DP) je složitá. Mezi jinými fktory zde hrjí roli chronický stres se zvýšením ktivity hypothlmus-hypofýz-ndledvin chronický zánětlivý proces. Recidivující chronický stres působí v mozku pokles hldiny tkáňových ntioxidntů zvýšení lipoperoxidce 25. Chronický subklinický zánět, čsto přítomný u pcientů s depresivní poruchou, vede rovněž ke zvýšené tvorbě RNS 26. Závžnost symptomů DP korelovl s hldinou lipoperoxidů v séru 27. U nemocných s DP byly popsány zvýšené hldiny mlondildehydu (výsledný produkt oxidce polynensycených mstných kyselin v důsledku působení RNS), ktivit SD pokles koncentrce kyseliny skorbové, které se po léčbě ntidepresivy vrcely k normě, součsně s ústupem deprese 28. xidční stres může zřejmě vést k poklesu hldiny mozkového neurotrofického fktoru BDNF (brin derived neurotrophic fctor). BDNF je protein, který usndňuje růst neuronů, neoneurogenezi moduluje neurotrnsmisi 29. V posledních létech byly publikovány práce, které ukzují n význm S i v ptogeneze dlších neuropsychitrických onemocnění (schizofrenie, Alzheimerov chorob, Huntingtonov chorob dlší). Mozek je totiž vůči S vysoce citlivý, protože využívá 20 % kyslíku spotřebovávného orgnismem 30 tké obshuje velké množství vícenensycených mstných kyselin i želez; v mozku je součsně nízká ktivit ntioxidčních enzymů. Význm nálezu zvýšených koncentrcí nitroxidového rdikálu u depresivních osob v nší studii nelze ztím přesně posoudit. Z fyziologických okolností vzniká N působením syntáz oxidu dusntého (NS) oxidcí L-rgininu. Význmně se podílí n regulci cévního tonusu, má protizánětlivé účinky, inhibuje gregci krevních destiček dhezi leukocytů i destiček n endotel, reguluje proliferci diferencici buněk cévní stěny v mozkové tkáni působí jko neuropřenšeč. V podmínkách S z součsně zvýšené tvorby 2 vzniká z N toxický peroxynitrit (N ) s řdou nepříznivých účinků. Peroxynitrit reguje s C 2 vytváří jednoelektronové oxidnty N 2 C 3, které oxidcí minokyseliny tyrosinu vedou ke vzniku tyrosylového rdikálu Tyr pk k tvorbě 3-nitrotyrosinu, 3-N 2 -Tyr (cit. 31 ). Z N může tké vzniknout H, působící peroxidci lipidů, mutce DNA, jejich frgmentci nebo modifikce proteinů. Rdikál N může regovt s peroxylovým rdikálem (R ), hydroxylovým rdikálem ( H) nebo N z vzniku lkyl peroxynitritu (RN), kyseliny dusité (HN 2 ) nebo oxidu dusného (N 2 ). Závěrem lze říci, že v této pilotní studii jsme prokázli možnost přímého měření koncentrce hydroxylového nitroxidového rdikálu v lidském séru metodou EPR. Zjistili jsme zvýšení koncentrcí nitroxidového rdikálu v séru nemocných s depresí, což podporuje hypotézu o působení oxidčního stresu v ptogeneze deprese, která je v součsné době intenzivně studován. EPR metod se používá většinou pouze v zákldním výzkumu orientovném n chemii, nicméně výsledky práce ukzují n možnost jejího využití i v oblstech klinického výzkumu one- 670

5 mocnění, spojených s oxidčním stresem teroskleróz, neurodegenertivní onemocnění, dibetes mellitus dlší. Práce byl podpořen grntem IGA MZ ČR, č. NR Seznm zkrtek DP HMG-CoA PPAR S RNS depresívní poruch hydroxymethylglutryl-koenzym A peroxisome prolifertor ctivted receptor oxidční stres rektivní formy kyslíku dusíku LITERATURA 1. Hlliwell B., Whitemn M.: Br. J. Phrmcol. 142, 231 (2004). 2. Štípek S. (ed.): Antioxidnty volné rdikály ve zdrví nemoci. Grd publishing, Prh Rcek J., Holeček V.: Chem. Listy 93,11A 780 (1999). 4. McCord J. M.: Am. J. Med. 108, 652 (2000). 5. Vlko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M. T. D, Mzur M., Telser J.: Int. J. Biochem. Cell Biol. 39, 44 (2007). 6. Dröge W.: Physiol. Rev. 82, 47 (2002). 7. Hensley K., Robinson K. A., Gbbit S. P., Slsmn S., Floyd R. A.: Free Rdicl Biol. Med. 28, 1456 (2000). 8. Hodgson J. M., Wtts G. F.: Biofctors 18, 129 (2003). 9. Heller R., Unbehun A., Schellenberg B., Myer B., Werner-Felmyer G., Werner E. R.: J. Biol. Chem. 276, 40 (2001). 10. Sies H.: Exp. Physiol. 82, 291 (1997). 11. Hlliwell B., Gutteridge J. M. C (ed.): Free Rdicls in Biology nd Medicine. xford Univ. Press, New York Weil J. A., Bolton J. R., Wertz J. E. (ed.): Electron Prmgnetic Resonnce, Elementry Theory nd Prcticl Applictions. J. Wiley nd Sons, New York Rokyt R., Stopk P., Holeček V., Křikv K., Pekárková I.: Neuroendocrinol. Lett. 25, 252 (2004). 14. Americn Psychitric Assocition.: Dignostic nd Sttisticl Mnul of Mentl Disorders, 4. vyd. Americn Psychitric Assocition, Wshington, D.C hr Y., Peterson T. E., Hrrison D. G.: J. Clin. Invest. 6, 2546 (1993). 16. Guzik T. J., West N. E., Blck E., McDonld D., Rtntung C., Pilli R., Chnnon K. M.: Circ. Res. 86, E85 (2000). 17. Kusterer K., Pohl T., Fortmeyer H. P. März W., Schrngl H., ldenburg A., Angermüller S., Fleming I., Usdel K. H., Busse R.: Crdiovsc. Res. 42, 783 (1999). 18. Hrrison R.: Drug. Metb. Rev. 36, 363 (2004). 19. Mdmnchi N. R., Vendrov A., Runge M. S.: Arterioscler. Thromb. Vsc. Biol. 25, 39 (2005). 20. Jsiñsk M., wczrek J., rszulk-michlk D.: Phrmcol. Rep. 59, 483 (2007). 21. Tkáč I., Molčányiová A., Jvorský M., Kozárová M.: Phrmcol. Res. 53, 261 (2006). 22. Zemn M., Žák A., Veck M., Tvrzická E., Romniv S., Konárková M.: Ann. N.Y. Acd. Sci. 967, 336 (2002). 23. Lefebvre P., Chinetti G., Fruchrt J. C., Stels B.: J. Clin. Invest. 116, 571 (2006). 24. Bordet R., T. uk T., Petrult., Gelé P., Gutier S., Lpris M., Deplnque D., Duriez P., Stels B., Fruchrt J. C., Bstide M.: Biochem. Soc. Trnsct. 34, 1341 (2006). 25. Hibbeln J. R., Slem N., Jr.: Am. J. Clin. Nutr. 62, 1 (1995). 26. Mziere C., Auclir M., Mziere J. C.: FEBS Lett. 338, 43 (1994). 27. Tsuboi H., Shimoi K., Kine N. guni I., Hori R., Kobyshi F.: J. Psychosom. Res. 56, 53 (2004). 28. Khnzode S. D., Dkhle G. N., Khnzode S. S., Soji A., Plsodkr R.: Redox Rep. 8, 365 (2003). 29. Wu A., Ying Z., Gomez-Pinill F.: Eur. J. Neuroscience 19, 1699 (2004). 30. Juurlink B. H., Pterson P. G.: J. Spinl Cord Med. 21, 309 (1998). 31. Peluffo G., Rdi R.: Crdiovsc. Res. 75, 291 (2007). M. Zemn, P. Stopk c, M. Veck, A. Žák, A. Písříková, R. Jirák b, B. Stňková, L. Vávrová, J. Kodydková, J. Křížová c, nd J. Mcášek ( Deprtment of Internl Medicine, 1st Fculty of Medicine, Chrles University, Prgue, b Psychitric Clinic, 1st Fculty of Medicine, Chrles University, Prgue, c Institute of Inorgnic Chemistry, Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Řež): Electron Spin Resonnce Determintion of Hydroxyl nd Nitroxide Rdicls in Depressions nd Hyperlipidemi Incresing ttention hs been pid to clinicl mnifesttion of oxidtive stress nd rective oxygen nd nitrogen species (RNS), e.g. in therosclerosis, dibetes mellitus, hyperlipidemi, neurodegenertive nd psychitric diseses. The most cliniclly significnt RNS re free rdicls (superoxide nion, hydroxyl nd nitroxide rdicls) nd non-rdicl species (peroxynitrite, hydrogen peroxide). The im of this study ws to investigte by EPR the concentrtions of hydroxyl nd nitroxide rdicls in blood serum of ptients with hyperlipidemi nd with depressions nd to compre them with helthy persons. Nitroxide rdicl concentrtions were significntly higher in the depressive ptients compred with controls. The clinicl significnce of this finding is not quite cler, but it supports the hypothesis on the prticiption of oxidtive stress in pthogenesis of depressive disorders. 671

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ.

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ. RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY PETR TŮMA EVA SAMCOVÁ Ústv biochemie, molekulární buněčné biologie, 3. lékřská fkult, Univerzit

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

STANOVENÍ AKTIVITY ENZYMU SUPEROXIDDISMUTASY POMOCÍ SOUPRAVY RANSOD V ROSTLINNÉM MATERIÁLU

STANOVENÍ AKTIVITY ENZYMU SUPEROXIDDISMUTASY POMOCÍ SOUPRAVY RANSOD V ROSTLINNÉM MATERIÁLU STANOVENÍ AKTIVITY ENZYMU SUPEROXIDDISMUTASY POMOCÍ SOUPRAVY RANSOD V ROSTLINNÉM MATERIÁLU NATÁLIE BŘEZINOVÁ BELCREDI, JAROSLAVA EHRENBERGEROVÁ, JAROSLAV PRÝMA b PAVLA HAVLOVÁ b Ústv pěstování, šlechtění

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY USNADNĚNÉ HYDRODYNAMICKÉ DÁVKOVÁNÍ VZORKU DO SEPARAČNÍ KAPILÁRY V LABORATORNÍCH ELEKTROFORETICKÝCH APARATURÁCH TEREZA KADLECOVÁ, FRANTIŠEK OPEKAR PETR TŮMA b Univerzit Krlov

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: cidobzické indikátory se chovjí buď jko slbé kyseliny nebo slbé báze disociují ve vodných roztocích omezeně. Kvntittivní mírou disocice je hodnot

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE MICHAL LESŇÁK, FRANTIŠEK STANĚK, JAROMÍR PIŠTORA MARIE STAŇKOVÁ b Institut fyziky, Hornicko-geologická fkult, VŠB Technická

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6352-8 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

Chem. Listy 104, 177 185 (2010)

Chem. Listy 104, 177 185 (2010) ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE mrna IZOLOVANÉ Z ROSTLINNÝCH PLETIV ZA VYUŽITÍ PARA- MAGNETICKÝCH MIKROČÁSTIC Věnováno pdesátému výročí udělení Nobelovy ceny Prof. Jroslvu Heyrovskému DALIBOR HÚSKA *, VOJTĚCH

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností Cor et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Evropských doporučení pro prevenci krdiovskulárních onemocnění v klinické prxi

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 3.03.03/2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - POROD

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - POROD Inclusion Definice Porod Akt porození dítěte SBĚR DAT STUDIE DUQUE - POROD Dignostická kritéri Pcientky ve věku 15 více let s primární dignózou porodu dle MKN-9 nebo MKN 10 splňující následující kritéri

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto alékařskou.cz Chemie 2016 1) Vyberte vzorec dichromanu sodného: a) a(cr 2 7) 2 b) a 2Cr 2 7 c) a(cr 2 9) 2 d) a 2Cr 2 9 2) Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v indolu. a) 0,109 b) 0,112 c) 0,237 d) 0,120

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ

SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ MILOSLAV HARTMAN, KAREL SVOBODA, OTAKAR TRNKA VÁCLAV VESELÝ Ustv chemických procesů, Akdemie věd České republiky, Rozvojová 135, 165 02 Prh 6-Suchdol Došlo dne 22.VII.1998 Klíčová

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABRATRNÍ PŘÍSTRJE A PSTUPY KVANTITATIVNÍ 31 P NMR SPEKTR- SKPIE HUMINVÝCH KYSELIN FRANTIŠEK NVÁK, RICHARD HRABAL b, IVANA BARTŠVÁ b JIŘÍ KALČÍK Ústv půdní biologie AV ČR, N Sádkách 7, 370 05 České Budějovice,

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu Enzymy Charakteristika enzymů- fermentů katalyzátory biochem. reakcí biokatalyzátory umožňují a urychlují průběh rcí v organismu nachází se ve všech živých systémech z chemického hlediska jednoduché nebo

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

2. Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi

2. Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi . Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi Teoretická část: detekce glukosy a její význam. Praktická část: K určení obsahu krevního cukru bude využito automatizované analýzy a senzorového glukometru.

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: xidy dusíku Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

Chem. Listy 104, 197 201 (2010)

Chem. Listy 104, 197 201 (2010) POUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉ ELEKTROFORÉZY NA ČIPU PRO STUDIUM LAKTOFERINU A MATRIXOVÝCH METALOPROTEINAS ONDŘEJ ZÍTKA,b *, SOŇA KŘÍŽKOVÁ b, VOJTĚCH ADAM b,c, ALEŠ HORNA d,e, JIŘÍ KUKAČKA f, RICHARD PRŮŠA f,

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované

Více

Název: Beketovova řada kovů

Název: Beketovova řada kovů Název: Beketovova řada kovů Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

PATOBIOCHEMIE ve schématech

PATOBIOCHEMIE ve schématech Marta Kalousová a kolektiv PATOBIOCHEMIE ve schématech Pořadatelka díla: Marta Kalousová Autorský kolektiv: Lenka Fialová, Marta Kalousová, Jiří Kraml, Evžen Křepela, Kateřina Mrázová, Jan Pačes, Jan Pláteník,

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé Grnt 2006 Výzkum e-lerningu - učitelé Dosttek informcí o e-lerningu Máte Máte dosttek dosttek informcí informcí o o tom, tom, co co je je to to e-lerning e-lerning (elektronické (elektronické zděláání)?

Více

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí: ENZYMY Definice: Enzymy (biokatalyzátory) jsou jednoduché či složené makromolekulární bílkoviny s katalytickou aktivitou. Urychlují reakce v organismech tím, že snižují aktivační energii (Ea) potřebnou

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Souhrn Aktualizace doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilace síní z roku 2012. Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Aktualizace doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilace síní z roku 2012. Připraven Českou kardiologickou společností Cor et Vs vilble online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn ktulizce doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilce síní z roku 2012. Připrven

Více

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností or et Vs Avilble online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů ES pro dignostiku léčbu pcientů s chlopenními vdmi (verze

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře Hlubokovodní lodní th Dunj-Černé moře Viktor Voroncov 1 Poslední dobou se právě tk zčl v oficiálních ukrjinských zdrojích tisku nzývt průplv přes říční úžinu Bystroje v ukrjinské deltě Dunje, umožňující

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU STAOVEÍ POMĚRÉ PLOŠÉ DRSOSTI POVRCHU J. Tesř, J. Kuneš ové technologie výzkumné centrum, Univerzitní 8, 06 4, Plzeň Ktedr fyziky, Fkult plikovných věd, Zápdočeská univerzit, Univerzitní, 06 4, Plzeň Abstrkt

Více