STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ"

Transkript

1 STANVENÍ HYDRXYLVÝCH A NITRXIDVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRNVU PARAMAGNETICKU REZNANCÍ MIRSLAV ZEMAN, PAVEL STPKA c, MAREK VECKA, ALEŠ ŽÁK, ALEXANDRA PÍSAŘÍKVÁ, RMAN JIRÁK b, BARBRA STAŇKVÁ, LUCIE VÁVRVÁ, JANA KDYDKVÁ, JANA KŘÍŽVÁ c JARSLAV MACÁŠEK Univerzit Krlov v Prze, 1. lékřská fkult, 4. interní klinik, b Univerzit Krlov v Prze,1. lékřská fkult, Psychitrická klinik, Všeobecná fkultní nemocnice v Prze, U Nemocnice 2, Prh 2, c Ústv norgnické chemie Akdemie věd ČR v.v.i., Řež u Prhy Došlo , přeprcováno , přijto Klíčová slov: xidční stres, hyperlipidémie, deprese, EPR Úvod V klinické medicíně je dnes věnován velká pozornost pochodům spojeným s oxidčním stresem působením rektivních forem kyslíku dusíku (RNS rective oxygen nd nitrogen species). Mezi RNS ptří jednk volné rdikály, jednk sloučeniny, které sndno oxidují jiné látky, nebo se n rdikály mění. Ke klinicky nejdůležitějším rdikálům řdíme superoxidový nion 2, oxid dusntý, N, nebo hydroxylový rdikál H. Mezi nerdikálové rektivní částice ptří npř. peroxid vodíku, H 2 2, kyselin chlorná (HCl) peroxynitrit (N ) (cit. 1 3 ). RNS vznikjí v průběhu metbolických pochodů u všech erobních orgnismů; n jejich vzniku se účstní i vnější vlivy, jko je elektromgnetické záření, xenobiotik, toxiny či léky. Buňky tkáně živých orgnismů jsou před poškozením těmito látkmi chráněny ntioxidčními ochrnnými systémy (enzymovými i neenzymovými). Působení RNS hrje význmnou roli při vzniku rozvoji řdy závžných onemocnění, jko jsou teroskleróz její komplikce, dibetes mellitus, rteriální hypertenze, neurodegenertivní onemocnění (Alzheimerov nemoc, Prkinsonov nemoc), psychitrická onemocnění (schizofrenie, depresivní poruch) i zhoubné nádory 2,4,5 n strně druhé se tvorb volných rdikálů s úspěchem využívá u některých kncerosttik, ntivirových ntibkteriálních příprvků. V lidském orgnismu se všk RNS účstní tké fyziologických regulcí, jko npř. účst v procesech přenosu signálu, imunitní odpovědi, v regulci cévního tonusu dlších 6. Působení RNS v lidském orgnismu může poškozovt strukturu lipidů, přičemž dochází ke změnám složení biologických membrán k ovlivnění funkce struktur s nimi spojených (funkce enzymů, iontových knálů, přenosu signálu j.). RNS poškozují tké strukturu proteinů DNA. Jsou poškozovány purinové pyrimidinové báze i deoxyribos. xidce deoxyribosy působí destrukci přerušení řetězce DNA. Modifikce DNA vede k chybným párováním bází při replikci DNA ke změnám genetické informce s čsto ftálními důsledky pro orgnismus 5. Proti ptogennímu působení RNS působí v lidském orgnismu ntioxidční systém, zhrnující ntioxidnty chrkteru enzymů i ntioxidnty neenzymové. Mezi enzymové ntioxidnty ptří npř. superoxiddismuts (SD), ktls (CAT), glutthion-peroxids (GPx), glutthion redukts (GR). Glutthion peroxids mění H 2 2 n vodu z spoluúčsti glutthionu (GSH) jko dárce vodíku. Vznikjící glutthion disulfid (GSSG) je přeměňován zpět n GSH působením GR, jejímž kofktorem je NADPH. Mezi neenzymové ntioxidnty ptří vitminy A, C E, GSH, kyselin lf-lipoová, dále krotenoidy, stopové prvky jko měď, zinek selen, koenzym Q 10 (Co Q 10 ) kofktory jko kyselin listová, vitminy B 1, B 2, B 6 B 12, dále též močovin i lbumin. Hlvním intrcelulárním ntioxidntem je GSH, který působí jko přímý lpč rdikálů součsně jko kosubstrát pro GPx (přehled působení ntioxidntů viz cit. 7 9 ). Stv, spojený s ndměrnou tvorbou /nebo nedosttečným odstrňováním RNS, resp. zvýšený poměr prooxidční k ntioxidční ktivitě, je oznčován pojmem oxidční stres (S) 10. Pro sledování S je možné zvolit několik přístupů 11 : 1. měřit redoxní potenciály ntioxidčních systémů, 2. kvntifikovt přítomné rdikály ve vzorku, 3. sledovt přítomnost mrkerů oxidčního poškození systému 4. měřit ktivitu ntioxidčního systému. Jko nejlepší přímá metod detekce volných rdikálů je dostupná (vedle přístupů polrogrfických, HPLC nebo UV-VIS) elektronová prmgnetická rezonnce (EPR), která dovoluje měřit přímo reltivně stbilní rdikály 12. Ve spojení s metodou spinového záchytu ( spin-trpping ) je pk možné identifikovt kvntifikovt i některé méně stbilní rdikály, jko npř. hydroxylový. Cílem této pilotní studie bylo stnovit koncentrce hydroxylového nitroxidového rdikálu v séru nemocných s depresivní poruchou (DP) s hyperlipidémiemi u zdrvých kontrolních osob metodou EPR. Experimentální část Metodik EPR EPR spektroskopie je zložen n sorpci mikrovlnného záření nepárovými elektrony z přítomnosti silných mgnetických polí. Tím je umožněno studovt: ) volné rdikály různých typů, npř.: hydroxylové, superoxidové, nitroxidové rdikály, b) prmgnetické komplexy (npř. Cu 2+, Fe 3+, Mn 2+ dlší), c) excitovné stvy (molekuly 667

2 - - DMP EMP DEPMP PBN - N H TEMPNE-H - P br. 1. Činidl zchycující rdikálové sloučeniny (spin trp činidl) s vybuzeným elektronem). V přípdech, že se jedná o reltivně stbilní rdikály, je možné jejich přímé měření v plynném, kplném i pevném stvu. U nestbilních rdikálů s krátkou dobou život se používá metod spinového záchytu ( Spin Trpping ). Je to metod chemické stbilizce rdikálů, která prodlužuje dobu jejich život. Krátkodobě žijící rdikály regují s nitrososloučeninmi nebo s nitrony tím se převedou n stbilní rdikály. Nejčstěji používné rdikálové lpče jsou: 5,5 -dimethyl-1- -pyrrolin-n-oxid (DMP), 5-(diethoxyfosforyl)-5-methyl- -1-pyrrolin-N-oxid (DEPMP), 2-ethoxykrbonyl-2- -methyl-1-pyrrolin-n-oxid (EMP), N-terc-butyl- -fenylnitron (PBN) 1-hydroxy-2,2,6,6-tetrmethyl-4-oxopiperidin (TEMPNE-H) (viz obr. 1). Spektr EPR těchto duktů s volnými rdikály jsou pro určité druhy rdikálů chrkteristická. Metod umožňuje zjistit druh rdikálů, jejich koncentrci i čsové změny. Zkoumné vzorky zprvidl nejsou stbilní. Krev byl proto odebírán do zkumvky Vcutiner obshující drselnou sůl EDTA (koncentrce 1 mg ml 1 krve), jež byl ihned uložen do ledové tříště. Po oddělení plzmy centrifugcí (4 C, 10 min, 1500 g) se odebrlo 100 ml plzmy do kryozkumvek s npipetovným činidlem zchycujícím rdikály ( spin trp ) (10 ml DMP) dále přechovávány při teplotách 80 C, nebo při teplotě kplného dusíku 196 C pro trnsport. Vzorky jsou rozmrženy, převedeny do ploché křemenné kyvety t je umístěn do rezonátoru (měřicí komůrk) EPR spektrometru. Poté je provedeno při teplotě 25 C vlstní měření. Spektr jsou vyhodnocován pomocí PC grfických progrmů, blíže viz též cit. 13. Soubory nemocných V této pilotní studii jsme v době od červn 2006 do dubn 2008 vyšetřili 3 skupiny postupně přicházejících osob. 1. Soubor 42 nemocných z mbulnce Psychitrické kliniky VFN 1. LF UK Prh, u kterých byl dignostikován depresivní poruch (DP) podle mnuálu Americké psychitrické společnosti (Dignostic nd Sttisticl Mnul of Mentl Disorders, 4. vydání) 14 ; 2. Soubor 60 dosud neléčených nemocných s dyslipidémiemi (koncentrce sérového LDLcholesterolu 4,1 mmol l 1 /nebo tricylglycerolu 1,7 mmol l 1 /nebo koncentrce HDL-cholesterolu 1,0 mmol l 1 u mužů, resp. 1,3 mmol l 1 u žen); 3. Soubor 49 zdrvých dobrovolníků, dosud neléčených pro krdiovskulární onemocnění, dibetes mellitus, renální či jterní onemocnění. Ze studie byly vyloučeny osoby se známkmi endokrinoptie osoby požívjící ntioxidnty, ntidepresiv, potrvinové doplňky vícenensycených mstných kyselin či ethyllkohol v dávce vyšší než 20 g denně. Byli tké vyloučeni nemocní, kteří v uplynulých šesti měsících prodělli operční zákrok či infekční onemocnění. Zákldní chrkteristiky sledovných souborů jsou uvedeny v tb. I. Klinická zákldní biochemická vyšetření U osob ve sledovných souborech jsme vypočetli hmotnostní index ( body mss index BMI) podle rovnice BMI = hmotnost (kg)/výšk (v m) 2. U všech zúčstněných jsme provedli zákldní biochemická hemtologická vyšetření, z nichž je uveden v tb. I pouze koncentrce celkového cholesterolu (TC). Krev byl odebírán po celonočním lčnění do zkumvky Vcutiner obshující drselnou sůl EDTA (1 mg ml 1 krve). Koncentrce TC byly stnovovány enzymovou metodou (CHD/PAP, Test Tbulk I Zákldní chrkteristiky sledovných souborů Prmetr HLP d (n = 60) DP e (n = 42) b KN f (n = 49) Věk, roky 54,8 ± 10,7 61,0 ± 15,8 56,1 ± 14,5 Pohlví, muži/ženy 35/25 7/35 19/30 BMI c, kg m 2 29,9 ± 4,1 26,6 ± 4,7 25,3 ± 4,1 Celkový cholesterol, mmol l 1 6,24 ± 1,44 5,79 ± 1,45 5,47 ± 0,93 Průměr ± S.D; b n = počet vyšetřených, c BMI hmotnostní index, d HLP hyperlipidémie, e DP depresívní poruch, f KN kontrolní skupin 668

3 Combintion, Boehringer Mnnheim). Pro sttistické hodnocení byl použit softwre STATISTICA (Tuls, K, U.S.A., 2000). Stnovení nitroxidových hydroxylových rdikálů v séru metodou EPR Vzhledem k tomu, že většin těchto rdikálů je velmi nestbilní, rozhodli jsme se použít metodu spinového záchytu z použití lpčů DMP, přípdně PBN. Po vyhodnocení spektrálních prmetrů zjištěných rdikálů se zjistí dvojitou integrcí 1. derivce EPR spekter reltivní koncentrce studovných rdikálů její změny v čse. Výsledné hodnoty se porovnávjí se spektry stndrdů (Mn 2+ / ZnS, příp. Cr 3+ /Mg) o známém počtu spinů. K záznmu spekter jsme používli Elexsys E-540 spektrometr od firmy Bruker (Bruker-Biospin, Rheinstetten, Německo), mgnetické pole n 1H NMR mgnetometru s čítčem mikrovlnných frekvencí. Vlstní podmínky měření byly: výkon mikrovlnného pole 20 mw, modulční mplitud 0,1 mt, fktor zeslbení 20 db, čsová konstnt 0,5 s, rychlost záznmu 0,3 mt min 1. Softwre pro záznm, zprcování hodnocení nměřených spekter pocházel od firmy Bruker. Záznm 1. derivce spekter EPR byl počítčově zprcováván (progrm rigin, rigin- Lb Corportion, Northmpton, MA, U.S.A.) spektr byl interpretován z použití dtbází z Ntionl Institute of Helth, Bethesd, Mrylnd, USA. Prlelně byly měřeny kontrolní vzorky, t.j. slepé pokusy. Pro zjištění čsové stbility vzorků byly proměřeny náhodně vybrné vzorky. d okmžiku rozmržení vzorků z kplného dusíku, kde byly přechovávány trnsportovány, byly vzorky měřeny do 5 min. Změřená spektr se neměnil po dobu 50 min, během dlších 30 min došlo k poklesu intenzity spekter o cc 10 ž 12 %. Jedná se spíše o čsovou stbilitu rdikálů jejich spekter. Klibrce byl proveden pomocí firemních stndrdů Wek Pitch, Strong Pitch, (Bruker-Biospin), dále Mn 2+ /ZnS Cr 3+ /Mg (Mgnettech GmbH Berlin, Německo). Koncentrce hydroxylových rdikálů byl klibrován pomocí srovnávcích měření, kdy jko zdroj přesného množství H rdikálu byl použit peroxid vodíku o známé koncentrci množství. Koncentrce nitroxidových rdikálů byl klibrován pomocí stbilního rdikálu Tempolu (4-hydroxy-2,2,6,6-tetrmethyl-piperidinu, Sigm-Aldrich). V oblsti měřených množství volných rdikálů (H, N) ve vzorcích byl závislost intenzity signálů n množství/ koncentrci zcel lineární, nd tuto hrnici dochází k negtivním odchylkám od linerity. Přesnost metody byl testován opkováním kompletního měření, tj. pipetování, ředění, ldění spektrometru měření třikrát, v některých přípdech ž pětkrát. Mez stnovitelnosti byl brán jko hodnot intenzity signálu, která byl dvkrát vyšší než poměr mplitudy/intenzity šumu (při kumulci spekter třicetkrát vyšší) při uvedených nstvených hodnotách. Akumulce signálu byl vhodná pro měření hydroxylových rdikálů, pokud byl koncentrce příliš nízká. Výsledky diskuse Získné výsledky měření nitroxidových hydroxylových rdikálů, měřených metodou EPR jsou uvedeny v tb. II. soby ve skupině pcientů s depresivní poruchou (DP) měli sttisticky význmně vyšší koncentrce nitroxidových rdikálů ve srovnání s hyperlipidemickými osobmi (P < 0,05), rozdíl od kontrolní skupiny nedosáhl sttistické význmnosti. Ve skupině DP i hyperlipidémie jsme ve srovnání s kontrolní skupinou zjistili vyšší koncentrce H rdikálů, rozdíly všk opět vzhledem k velikosti rozptylu nedosáhly sttistické význmnosti (P = 0,131 resp. P = 0,110). Ukázky získných spekter jsou uvedeny n obr. 2 c. U hypercholesterolémie i hypertricylglycerolémie je zjišťován zvýšená tvorb 2 (cit ) zřejmě v důsledku zvýšené ktivity xntinoxidsy, (enzymu, redukujícího kyslík n 2 ) NAD(P)H oxidsy (enzym, vázný n buněčnou membránu, který používá elektrony, pocházející z NADPH k redukci molekulárního kyslíku n 2 ) (cit. 18,19 ). Léčb hypercholesterolémie sttiny (inhibitory klíčového enzymu syntézy cholesterolu, HMG- CoA reduktsy), je provázen snížením úrovně oxidčního stresu (S). Působení sttinů 20 vede mimo jiné k inhibici ktivity enzymu NAD(P)H oxidsy k poklesu tvorby ngiotenzinogenu II, s následným snížením tvorby 2. Zákldními frmky, užívnými k léčbě hypertricylglycerolémie 21,22 jsou fibráty (deriváty kyseliny fibrové), jejichž podávání rovněž vede k poklesu S. Fibráty, podobně jko sttiny, ovlivňují více metbolických dějů; mimo jiné ktivují jderný trnskripční fktor PPAR (peroxisome prolifertor ctivted receptor) (cit. 23 ) s následnou indukcí exprese ktivce ntioxidčních enzymů SD GPx inhibicí indukce enzymu cyklooxygensy 2 Tbulk II Nitroxidové hydroxylové rdikály, měřené metodou EPR v plzmě Prmetr f,g HLP c (n = 60) DP d (n = 42) KN e (n = 49) Nx, mol l 1 2,06 ± 0,90 2,80 ± 1,55 b 2,38 ± 1,49 H, mol l 1 0,83 ± 0,53 0,82 ± 0,53 0,59 ± 0,26 Průměr ± S.D., n = počet vyšetřených, b P< 0,05; rozdíl mezi skupinou DP KN; nlýz rozptylu, c HLP hyperlipidémie, d DP depresívní poruch, e KN kontrolní skupin, f Nx nitroxidový rdikál, g H hydroxylový rdikál 669

4 I, rb. j. b c I, rb. j. I, rb. j. (CX-2) (cit. 24 ), který ktlyzuje přeměnu kyseliny rchidonové n prostglndin G 2, který je následně redukován n prostglndin H 2 z vzniku 2. N br. 2. Elektronová prmgnetická spektr; ) vzorek osoby z kontrolní skupiny, b) vzorek osoby ze skupiny hyperlipidémií, c) vzorek osoby ze skupiny depresí; nitroxidový rdikál (triplet), hydroxylový rdikál (kvrtet), six lines signál (sextet), zřejmě struktur konjugovných dvojných vzeb Etioptogeneze depresivní poruchy (DP) je složitá. Mezi jinými fktory zde hrjí roli chronický stres se zvýšením ktivity hypothlmus-hypofýz-ndledvin chronický zánětlivý proces. Recidivující chronický stres působí v mozku pokles hldiny tkáňových ntioxidntů zvýšení lipoperoxidce 25. Chronický subklinický zánět, čsto přítomný u pcientů s depresivní poruchou, vede rovněž ke zvýšené tvorbě RNS 26. Závžnost symptomů DP korelovl s hldinou lipoperoxidů v séru 27. U nemocných s DP byly popsány zvýšené hldiny mlondildehydu (výsledný produkt oxidce polynensycených mstných kyselin v důsledku působení RNS), ktivit SD pokles koncentrce kyseliny skorbové, které se po léčbě ntidepresivy vrcely k normě, součsně s ústupem deprese 28. xidční stres může zřejmě vést k poklesu hldiny mozkového neurotrofického fktoru BDNF (brin derived neurotrophic fctor). BDNF je protein, který usndňuje růst neuronů, neoneurogenezi moduluje neurotrnsmisi 29. V posledních létech byly publikovány práce, které ukzují n význm S i v ptogeneze dlších neuropsychitrických onemocnění (schizofrenie, Alzheimerov chorob, Huntingtonov chorob dlší). Mozek je totiž vůči S vysoce citlivý, protože využívá 20 % kyslíku spotřebovávného orgnismem 30 tké obshuje velké množství vícenensycených mstných kyselin i želez; v mozku je součsně nízká ktivit ntioxidčních enzymů. Význm nálezu zvýšených koncentrcí nitroxidového rdikálu u depresivních osob v nší studii nelze ztím přesně posoudit. Z fyziologických okolností vzniká N působením syntáz oxidu dusntého (NS) oxidcí L-rgininu. Význmně se podílí n regulci cévního tonusu, má protizánětlivé účinky, inhibuje gregci krevních destiček dhezi leukocytů i destiček n endotel, reguluje proliferci diferencici buněk cévní stěny v mozkové tkáni působí jko neuropřenšeč. V podmínkách S z součsně zvýšené tvorby 2 vzniká z N toxický peroxynitrit (N ) s řdou nepříznivých účinků. Peroxynitrit reguje s C 2 vytváří jednoelektronové oxidnty N 2 C 3, které oxidcí minokyseliny tyrosinu vedou ke vzniku tyrosylového rdikálu Tyr pk k tvorbě 3-nitrotyrosinu, 3-N 2 -Tyr (cit. 31 ). Z N může tké vzniknout H, působící peroxidci lipidů, mutce DNA, jejich frgmentci nebo modifikce proteinů. Rdikál N může regovt s peroxylovým rdikálem (R ), hydroxylovým rdikálem ( H) nebo N z vzniku lkyl peroxynitritu (RN), kyseliny dusité (HN 2 ) nebo oxidu dusného (N 2 ). Závěrem lze říci, že v této pilotní studii jsme prokázli možnost přímého měření koncentrce hydroxylového nitroxidového rdikálu v lidském séru metodou EPR. Zjistili jsme zvýšení koncentrcí nitroxidového rdikálu v séru nemocných s depresí, což podporuje hypotézu o působení oxidčního stresu v ptogeneze deprese, která je v součsné době intenzivně studován. EPR metod se používá většinou pouze v zákldním výzkumu orientovném n chemii, nicméně výsledky práce ukzují n možnost jejího využití i v oblstech klinického výzkumu one- 670

5 mocnění, spojených s oxidčním stresem teroskleróz, neurodegenertivní onemocnění, dibetes mellitus dlší. Práce byl podpořen grntem IGA MZ ČR, č. NR Seznm zkrtek DP HMG-CoA PPAR S RNS depresívní poruch hydroxymethylglutryl-koenzym A peroxisome prolifertor ctivted receptor oxidční stres rektivní formy kyslíku dusíku LITERATURA 1. Hlliwell B., Whitemn M.: Br. J. Phrmcol. 142, 231 (2004). 2. Štípek S. (ed.): Antioxidnty volné rdikály ve zdrví nemoci. Grd publishing, Prh Rcek J., Holeček V.: Chem. Listy 93,11A 780 (1999). 4. McCord J. M.: Am. J. Med. 108, 652 (2000). 5. Vlko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M. T. D, Mzur M., Telser J.: Int. J. Biochem. Cell Biol. 39, 44 (2007). 6. Dröge W.: Physiol. Rev. 82, 47 (2002). 7. Hensley K., Robinson K. A., Gbbit S. P., Slsmn S., Floyd R. A.: Free Rdicl Biol. Med. 28, 1456 (2000). 8. Hodgson J. M., Wtts G. F.: Biofctors 18, 129 (2003). 9. Heller R., Unbehun A., Schellenberg B., Myer B., Werner-Felmyer G., Werner E. R.: J. Biol. Chem. 276, 40 (2001). 10. Sies H.: Exp. Physiol. 82, 291 (1997). 11. Hlliwell B., Gutteridge J. M. C (ed.): Free Rdicls in Biology nd Medicine. xford Univ. Press, New York Weil J. A., Bolton J. R., Wertz J. E. (ed.): Electron Prmgnetic Resonnce, Elementry Theory nd Prcticl Applictions. J. Wiley nd Sons, New York Rokyt R., Stopk P., Holeček V., Křikv K., Pekárková I.: Neuroendocrinol. Lett. 25, 252 (2004). 14. Americn Psychitric Assocition.: Dignostic nd Sttisticl Mnul of Mentl Disorders, 4. vyd. Americn Psychitric Assocition, Wshington, D.C hr Y., Peterson T. E., Hrrison D. G.: J. Clin. Invest. 6, 2546 (1993). 16. Guzik T. J., West N. E., Blck E., McDonld D., Rtntung C., Pilli R., Chnnon K. M.: Circ. Res. 86, E85 (2000). 17. Kusterer K., Pohl T., Fortmeyer H. P. März W., Schrngl H., ldenburg A., Angermüller S., Fleming I., Usdel K. H., Busse R.: Crdiovsc. Res. 42, 783 (1999). 18. Hrrison R.: Drug. Metb. Rev. 36, 363 (2004). 19. Mdmnchi N. R., Vendrov A., Runge M. S.: Arterioscler. Thromb. Vsc. Biol. 25, 39 (2005). 20. Jsiñsk M., wczrek J., rszulk-michlk D.: Phrmcol. Rep. 59, 483 (2007). 21. Tkáč I., Molčányiová A., Jvorský M., Kozárová M.: Phrmcol. Res. 53, 261 (2006). 22. Zemn M., Žák A., Veck M., Tvrzická E., Romniv S., Konárková M.: Ann. N.Y. Acd. Sci. 967, 336 (2002). 23. Lefebvre P., Chinetti G., Fruchrt J. C., Stels B.: J. Clin. Invest. 116, 571 (2006). 24. Bordet R., T. uk T., Petrult., Gelé P., Gutier S., Lpris M., Deplnque D., Duriez P., Stels B., Fruchrt J. C., Bstide M.: Biochem. Soc. Trnsct. 34, 1341 (2006). 25. Hibbeln J. R., Slem N., Jr.: Am. J. Clin. Nutr. 62, 1 (1995). 26. Mziere C., Auclir M., Mziere J. C.: FEBS Lett. 338, 43 (1994). 27. Tsuboi H., Shimoi K., Kine N. guni I., Hori R., Kobyshi F.: J. Psychosom. Res. 56, 53 (2004). 28. Khnzode S. D., Dkhle G. N., Khnzode S. S., Soji A., Plsodkr R.: Redox Rep. 8, 365 (2003). 29. Wu A., Ying Z., Gomez-Pinill F.: Eur. J. Neuroscience 19, 1699 (2004). 30. Juurlink B. H., Pterson P. G.: J. Spinl Cord Med. 21, 309 (1998). 31. Peluffo G., Rdi R.: Crdiovsc. Res. 75, 291 (2007). M. Zemn, P. Stopk c, M. Veck, A. Žák, A. Písříková, R. Jirák b, B. Stňková, L. Vávrová, J. Kodydková, J. Křížová c, nd J. Mcášek ( Deprtment of Internl Medicine, 1st Fculty of Medicine, Chrles University, Prgue, b Psychitric Clinic, 1st Fculty of Medicine, Chrles University, Prgue, c Institute of Inorgnic Chemistry, Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Řež): Electron Spin Resonnce Determintion of Hydroxyl nd Nitroxide Rdicls in Depressions nd Hyperlipidemi Incresing ttention hs been pid to clinicl mnifesttion of oxidtive stress nd rective oxygen nd nitrogen species (RNS), e.g. in therosclerosis, dibetes mellitus, hyperlipidemi, neurodegenertive nd psychitric diseses. The most cliniclly significnt RNS re free rdicls (superoxide nion, hydroxyl nd nitroxide rdicls) nd non-rdicl species (peroxynitrite, hydrogen peroxide). The im of this study ws to investigte by EPR the concentrtions of hydroxyl nd nitroxide rdicls in blood serum of ptients with hyperlipidemi nd with depressions nd to compre them with helthy persons. Nitroxide rdicl concentrtions were significntly higher in the depressive ptients compred with controls. The clinicl significnce of this finding is not quite cler, but it supports the hypothesis on the prticiption of oxidtive stress in pthogenesis of depressive disorders. 671

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6352-8 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY MARIE STAŇKOVÁ, PETER ONDRA b PETR KURKA Ústv soudního lékřství FN Ostrv, 17. listopdu 1790, 708 52 Ostrv-Porub, b Ústv soudního lékřství FN Olomouc, Hněvotínská

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

VOLNÉ RADIKÁLY, ANTIOXIDANTY, JEJICH ÚČINKY A MOŽNOST JEJICH SLEDOVÁNÍ METODAMI FORT A FORD

VOLNÉ RADIKÁLY, ANTIOXIDANTY, JEJICH ÚČINKY A MOŽNOST JEJICH SLEDOVÁNÍ METODAMI FORT A FORD VOLNÉ RADIKÁLY, ANTIOXIDANTY, JEJICH ÚČINKY A MOŽNOST JEJICH SLEDOVÁNÍ METODAMI FORT A FORD MUDr. Václav Holeček CSc. Volné dusíkaté radikály byly na naší zemi již v době, kdy zde ještě neexistoval život.

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Tisková konference, 27.2.2012 Institut kávy Institut kávy vznikl jako nezávislá iniciativa, jejímž smyslem je

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více