II. HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU"

Transkript

1 II. HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Sledování kardiovaskulárního systému (KVS) dovoluje v hygieně práce včasnou diagnostiku a posouzení adekvátnosti působení zevních faktorů, především pracovní činnosti na organismus. Při získávání a měření dat vycházíme z jednotného metodického přístupu v návaznosti na shodný způsob hodnocení a srovnávání s přesně stanovenými normami, Tím můžeme provést přesnou analýzu jak klidových hodnot, tak i reakcí organismu na danou zátěž při přesně stanovených zevních podmínkách. Vlastní detekované hodnoty KVS neodrážejí jen funkčně anatomické poměry samotné soustavy cévní, ale jsou i komplexní odpovědí stavu a změn organismu (metabolických, vegetativního tonu, CNS atd.). 2. Tlak Krevní Tlak krevní - je teoretická hodnota vzájemného působení tlakové síly krve a aktivní odpovědi stěny cévní. Je odrazem periferní cévní rezistence a minutového srdečního oběhu ve vztahu k funkčně morfologickému stavu arteriovenózního řečiště. Na základě měření tlaku krevního (TK) RIVA-ROCCI-KOKOTKOVOVÝM způsobem (s využitím klasických rtuťových nebo mechanických tonometrů) přetrvává názor, že se jedná o poměrně stálou veličinu. Přesnějšími metodami, které dovolují permanentní monitorování, zjistíme, že systolickou i diastolickou hodnotu krevního tlaku ovlivňuje mnoho faktorů. Můžeme říci, že "každý tep" má svůj náležitý "tlak krevní", což má teoretický význam pro odhalení mechanismu regulace tlaku krevního a pro sledování jeho odpovědí na zátěž. Z praktického hlediska je nutno uvést, že dosud nebyl sjednocen názor, které indikační kritérium se má používat např. pro stanovení diastolických hodnot při klasickém měření, jak ukazuje obr.č.12 zvuk se náhle ztlumí, zeslábne a začíná mizet (S.Wright) nebo ozva zcela zmizí, nikoliv okamžik, kdy se pouze zeslabí (R.Hegglin). Na základě literárních rozborů, vlastního srovnání klasického měření a pletysmografie se přikláníme ke druhému způsobu měření. Jsme si vsak vědomi některých úskalí uvedeného postupu, Při měření tlaku krevního je nutné zachovat následující (často naprosto podceňovaný) postup: - před měřením sedí vyšetřovaná osoba minimálně minut v klidu, - měření provádíme na levé paži (rozdíly na pravé a levé končetině dosahují až 10 %), - měřené místo má být v úrovni srdce (proto při měření TK na dolních končetinách vyšetřovaný leží), - používáme příslušnou manžetu (jiná pro děti a dospělé, pro měření na dolních končetinách) MĚŘENÍ TLAKU KREVNÍHO

2 Měření TK dělíme na přímé a nepřímé, Druhý způsob je rozšířenější a z hlediska fyziologie práce nejen jednodušší, ale i dostupnější. Při tomto měření dochází k menšímu zapojení sympatikoadrenálního systému. Obr.č.12 SCHÉMA SNÍMÁNÍ KREVNÍHO TLAKU Nepřímé měření dělíme dle použitých technických postupů do následujících kategorií: - oscilometrické sledování - na základě postupu Van Reckling Hausena, - askultační detekce - krystalové mikrofony dle Bouckea-Brechta, - metoda odlehčené stěny cévní - hodnocení pohybových změn arteriální stěny nebo impedanční, - měření krevního průtoku Dopplerovým principem, V našich podmínkách využíváme ke snímání TK následující automatické systémy: - PHYSIOMAT P 4/5 - se současným grafickým zápisem TF, TK (NDR), - KTD 8 - s digitálním výstupem. Nevýhoda pletysmografických záznamů je nejen ve složité snímací technice, ale i v nutnosti adekvátních výpočtů, při kterých se využívá jednoduchá výpočetní technika HODNOCENÍ KLIDOVÝCH MĚŘENÍ Naměřené klidové hodnoty porovnáváme s normativy, Jako fyziologické považujeme u zdravé populace následující údaje: TKs: 15,99 18,66 kpa...l toor TKD: 9,33-11,33 kpa torr Dalším krokem při hodnocení je rozdělení vyšetřovaných do skupin: TKs: do 15 kpa... výtečný 15,1 16,0 kpa....dobrý 16,1-17,3 kpa.vyhovující 17,4 kpa a více.nevyhovující TKD: do 9,3 kpa.výtečný 9,4 10,0 kpa dobrý 10,1-11,3 kpa vyhovující nad 10,3 kpa...nevyhovující

3 provádíme porovnání naměřených hodnot s teoretickou normou, která zahrnuje základní proměnné antropometrické údaje: TKs: (110 + věk + hmotnost ). f 2 10 TKD: (74 + věk + hmotnost ). f 10 7 TKs: ( věk + hmotnost ). f 3 6 TKD: (78 + věk + hmotnost ). f 6 12 věk.v letech hmotnost v kilogramech f..faktor převodu torr na kpa (f = 0,13325) Výsledek vyjadřuje rozdíl mezi skutečnou a naměřenou hodnotou. Pro hodnocení periferní rezistence využíváme kalkulace středního arteriálního tlaku. Vycházíme z výpočtu: TKstř. = TKD + TKS TKD 3 Nejedná se tedy o mylnou poloviční hodnotu tlakové amplitudy, tj. rozdílu TKs - TKD HODNOCENÍ TLAKU KREVNÍHO PŘI ZÁTĚŽI Měření zátěžových hodnot TK je doposud velmi složité. Využíváme buď velmi přesné automaty a náročné detektory, nebo v praxi klasické způsoby měření. Při bicyklové ergometrii získáváme validní výsledky, jestliže se vyšetřovaná osoba během měření nedrží madla ergometru, ale pevné části, která je fixována k jiné lokalitě. Tím je zamezeno přenosu zvuků, které zhoršují až znemožňují detekci základních signálů. Hodnoty naměřené při setrvalém stavu v určitých zátěžích porovnáváme s normami: Zátěž Norma TKs Norma TKD 50 W 17,32 19,99 kpa torr 10,66 11,99 kpa torr 75 W 18,66 21,31 kpa 10,66-12,66 kpa

4 torr torr 100 W 19,99-22,66 kpa torr 11,33 13,33 kpa torr 150 W 22,66 25,32 kpa torr 11,99 14,66 kpa torr V závislosti na věku nacházíme s nárůstem let i vyšší hodnotu a výraznější reakci TK na stejnou zátěž. Systolický TK odráží přesněji velikost zátěže než diastolický. Krevní tlak při cvičení horních končetin je vyšší (větší prokrvení a zvýšení systolického objemu) než při cvičení dolních končetin. Vyšší hodnoty jsou zaznamenány při izometrické práci. Při nálezu hodnot nad uvedenou normu včetně uvedených výjimek, hovoříme o poruchách kardiální rezervy. Mimo hodnocení absolutních čísel a porovnání adekvátnosti s normou pro danou zátěž, provádíme i srovnání kontinuálnosti vzestupu krevního tlaku Tks nebo při dosažení hodnoty 30 kpa (tj. zhruba 220 torr) zátěž přerušujeme pro neadekvátní reakci KVS, Někteří autoři doporučují ukončení práce až při 32 kpa (240 torr) nebo dokonce při 34,65 kpa (260 torr). 3. Tepová frekvence Tepová frekvence (TF) je nejčastěji sledovanou veličinou. Patří k základním ukazatelům při posuzování stavu organismu v klidu nebo při zátěži, Při hodnocení ve fyziologii práce dává poměrně přesný obraz o funkčním zapojení KVS na zvládnutí určité činnosti. I když vztahujeme registrované změny ke splnění daného pracovního úkolu, srdeční frekvence odráží i rozdíly v psychické sféře (především v emoční rovině), které vznikají drážděním zadních hypothalamických jader. Při klidném dýchání nacházíme poměrně stálou hodnotu tepové frekvence. Vědomé zrychlení vede při nádechu ke zrychlení akce srdeční a při výdechu k jejímu zpomalení (sinusová respirační arytmie). TF je odrazem synchronních změn vagového tonu s jednotlivými fázemi dýchání. Při fyzické a duševní činnosti, pří zapojení osy hypofyza-nadledvinky i při zvýšeném vyplavování hormonů štítné žlázy nacházíme zvýšené hodnoty TF. Také teplota při infekcích znásobuje zvýšení TF - každý stupeň nad 37 C tělesné teploty zvýší hodnotu TF o tepů za minutu. Přesáhnutí hodnot nad 90 tepů za minutu označujeme za tachykardii (pulsus frequens), pokles nad 60 tepů za minutu za bradykardii SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE Metody měření srdeční frekvence (SF) dělíme na subjektivní a objektivní. Subjektivní metody: - palpace na a.carotis, a. radialis, - aspekce na a.carotis nebo na hrot srdeční, - askultace srdce.

5 Předložené získávání dat (s možností stanovení hodnot za časový úsek 15, 30, 60 sekund, nebo měření 10 tepů za daný čas s převodem na 1 minutu) je zatíženo značnou chybou a dává nám pouze hrubou orientaci. Za cenu okamžitého získání výsledků ztrácíme přesné informace o tom, jak bylo dosaženo dané hodnoty. Např. i arytmie perpetua computa může být hodnocena jako normální TF, i když se jedná o irregulární rytmus. Objektivní metody - hodnocení změn absorpce světla v akrálních oblastech (prstu, ušního lalůčku) při průchodu pulsní vlny. Detekce je prováděna fotobuňkou. V praxi se uvedený postup používá při maximálním i submaximálním zatížení na ergometru, Registrace však není validní hlavně při maximálních zátěžích, nebo při jakémkoli sledování, které vyžaduje pohyb probanda (např. běžící pás, sledování v provozu), - snímání objemových změn akrálních partií (většinou ukazovák nebo ruku Jako jediná z těchto metod má snímání prokrvení končetin právo být nazývané snímáním tepové frekvence. Umožňuje posoudit nejen pravidelnost akce srdeční, ale především i další, velmi důležité parametry pulsní tepové vlny. Tím lze například objektivně diagnostikovat pulsus alternans při stejně vysokých pulsových vlnách (a širokých) nebo pulsus parvus při nízkých a krátkých vlnách je umožněno i hodnocení rychlosti vzniku vlny, a tím diferencování rychlého nástupu u pulsus celer, nebo pomalého u pulsus tardus. Chceme-li například snímat změny parametrů KVS pří působení málo intenzivních faktorů zevního prostředí, je nutné provádět nejen klasické snímání srdeční frekvence, ale i analýzu křivek pulsové vlny. Tím můžeme blíže objasnit mechanismus odpovědné reakce, Pletysmografie umožňuje vyšetření tepové frekvence, ale v praxi je zaměřena na podrobnější hodnocení. Venózně okluzní objemová pletysmografie je používána k vyšetření celkového prokrvení, ale lze do jisté míry s ní zhodnotit i krevní zásobení kůže a svalů. Exaktním způsobem je snímána SF pomocí elektrických potenciálů vytvořených při kardiální činnosti, Hluboké, vpichované elektrody jsou používány při práci s laboratorními zvířaty. Při sledování lidí využíváme povrchová elektrody, Kvalitní elektrodový systém je zárukou validního snímání jak při dlouhodobém monitorování, tak i při extrémním krátkodobém zatížení. Příprava kůže před fixací elektrod je velmi důležitá a zabezpečuje snížení odporu, který je zapříčiněn špatným kontaktem s kůží, a dále většinou zvýšeným odporem rohoviny. V prvé řadě provádíme depilaci a potom setření ochranného lipidového filmu kůže éterem, acetonem, alkoholbenzínem, výjimečně se provádí drobná abraze rohoviny. Elektrodový gel nebo pasta se skládá z vodivého roztoku substance k zahuštění (gelatizační přísady). Jako gelatizační substance se používá bentonit, škrob, pemza, lanolín, vazelína, guma tragacantha, karboxylpolymethylen, natriumkarboxymetylceluloza atd. Pro snímání v klidových podmínkách se používají pasty, pro dlouhodobé monitorování gely, které mají splňovat následující předpoklady:

6 - stálost, neproměnlivá odporová charakteristika, minimální dráždivost, nulový účinek na elektrody, malá vysychavost. Příklad přípravy gelu, který odpovídá následujícím podmínkám: - smícháme natrium karboxymetylcelulozu s Ringerovým roztokem, - necháme proběhnout gelatinaci (3-4 dny), - spojíme vzniklý gel s 0,01 % roztokem mentolu do poměru 1: 16. Vznikne gel nepodléhající zkáze, který nevysychá a je vhodný k dlouhodobému snímání. Elektrody, které využíváme ke snímání elektrických potenciálů srdce, dělíme na: a) Destičkové z nekorodující oceli, které jsou vhodné pro klidové podmínky nebo ke sledování pozátěžových změn. Nehodí se pro dlouhodobé snímání nebo zátěžové monitorování ohledně vzniku artefaktů. b) Speciální elektrody síťové (pohárkové) jsou v současnosti již vytlačeny plovoucími elektrodami (obr.č.13 ), polarizovatelnými (Ag, nekorodující ocelí) či nepolarizovatelnými (Ag + AgCl). Kabeláž je vždy stíněná. Upevnění elektrod se provádí fixačním mezikružím, Pro velmi těžkou práci nebo působení extrémních teplot využíváme uchycení elektrod pomocí leukoporu, sportpásky nebo leukoplasti. Vhodná je pomocná celohrudníková fixace prubanem. Lokalizace elektrod je volena na základě rozhodnutí, zda budeme: - jen snímat srdeční frekvenci - pak preferujeme ta místa, kde bude maximální amplituda Rkmitů komplexů QRS s minimální a neměnnou amplitudou vln P a T, - hodnotit i morfologii jednotlivých vln, Zaměříme-li se pouze na snímání srdeční frekvence, vybíráme pečlivě lokality, které vyhovují činnosti, při níž budeme sledování provádět. Elektrody neumísťujeme nad většími svaly, aby nebyla snímána jejich aktivita, a především nedocházelo k pohybům elektrodového systému a tím ke vzniku artefaktů. Proto lokalizujeme svody na čelo, hrudní kost, Obr.č.13 SINTROVÁNÍ PLOVOUCÍ (FLOATING) ELEKTRODA PRO NEKLIDOVÉ PODMÍNKY na hrudník pod okrajem m.pectoralis major. Nejvhodnější umístění elektrod ukazuje následující přehled:

7 Název svodu 1. Gibbsonův Lokalita manubrium sterni úder srdečního hrotu 2. Lewisův manubrium sterni 5. nebo 6.mezižebří 3. Švédský čelo úder srdečního hrotu 4. Peňasův 2.mezižebří vpravo oblast srdečního hrotu 5. Geddsův MX manubrium - xiphoides 6. Belletův - DS bilat. 5.mezižebří ve střed.axilár.čarách 7. Monitorovací bilat.nad klíční kostí Rozšířené je používání Nehbových svodů, které sledují změny elektrické aktivity srdce ze směru předozadního. Elektroda pravé ruky se umísťuje do 2. mezižebří při pravém okraji sterna. Elektroda levé ruky je lokalizována na záda, do míst odpovídajícím sagitální projekci srdečního hrotu. Elektrodu levé nohy dáváme na srdeční hrot. Dostáváme: svod D - dorzální (II.mezižebří - záda), odpovídá I. standardnímu svodu, svod A - anterior (II.mezižebří - hrot), odpovídá II. bipolárnímu svodu, svod I - inferior (záda - hrot), je souhlasný s III. klasickým svodem. Pro snímání tepové frekvence používáme nejčastěji Nehbův svod A. Svod MX je výhodný i při extrémních zátěžích, Belletův DS svod se využívá pro paralelní snímání srdeční frekvence a záznam impedanční pneumografie. Zpracování prvotního signálu se provádí pomocí kardiotachometru (např. číslicový kardiotachometr 001). Další přenos se uskutečňuje drátovou či bezdrátovou telemetrií, nebo na vhodné medium (magnetofonový pásek, děrná páska, apod.). V současné době se využívá HOLTER AVIONICS systém nebo MEMOPORT HELLIGE s možností zrychleného zpracování záznamů krát. Novým trendem je záznam na tzv. bublinkovou paměť (firma ZAK). Dle způsobu zpracování můžeme rozlišit i citlivost vyšetřovacího přístupu. Při globálním sledování provádíme registraci v určitých časových úsecích (za 1 hodinu, za 30 minut atd.). V běžné praxi používáme hodnocení za 1 minutu. Zaváděním citlivé přístrojové techniky je umožněno sledování časového trvání R-R intervalů. Lze tak provádět hodnocení nejen ve výzkumu, ale i v psychofyziologii. Ve fyziologii a hygieně práce dovoluje odhalit i působení málo intenzivních faktorů zevního prostředí a usuzovat na mechanismus vlivu uvedených nox.

8 3.2. HODNOCENÍ KLIDOVÝCH HODNOT SRDEČNÍ FREKVENCE Hodnocení klidových hodnot SF se provádí následujícími způsoby: e) kvantitativně, kdy pro mladé zdravé muže (vojáky základní služby ČSLA) platí klasifikace: výtečný...méně než 66 tepů/minutu dobrý tepů/minutu vyhovující tepů/minutu nevyhovující...nad 80 tepů/minutu Obecně je přijímán názor, že norma pro zdravého člověka v klidu by se měla pohybovat v rozmezí tepů/minutu. b) kvalitativně, kdy sledujeme výskyt nepravidelností (respirační arytmie, extrasystoly ojedinělé nebo vázané). Rozhodující pro hodnocení klidové srdeční frekvence je dostatečné uklidnění probanda (zajištění stálých mikroklimatických podmínek, snížení emočního diskomfortu vyšetřovaného na minimum). Vlastní analýzu SF ovlivňuje věk, pohlaví, vyšetřovací poloha, tělesná zdatnost, zevní prostředí, denní rytmus HODNOCENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE PŘI ZÁTĚŽI Vzestup srdeční frekvence při práci je převážné odrazem zvýšeného tonu sympatiku a sekrece katecholaminů, v menší míře i zvýšení teploty a chemických změn v krvi. Se zvyšujícím se výkonem při práci můžeme v setrvalém stavu počítat i s lineárním nárůstem SF. Výpočty jsou směrodatné jen pro dynamickou periodickou činnost submaximálních zátěží, při využití kyslíku od % maximální spotřeby. S narůstajícím věkem jsou maximální a submaximální hodnoty SF nižší (Andersen, 1971): Věk Výkon Pohlaví % muži ženy % muži ženy % muži ženy Hodnoty SF za min

9 Pro orientační hodnocení normality se využívá i následující nomogram: Srdeční frekvence je při shodné spotřebě kyslíku vyšší, zatěžujeme-li převážně horní končetiny. Rozdíly i ve frekvencích nacházíme i v závislosti na pohlaví. Na základě studií kolektivu pod vedením prof. Seligera (1976) byl zpracován nomogram maximální srdeční frekvence pro populaci ČSSR (obr.č. 14 ). Hodnotíme nejen maximální hodnoty SF, ale i trend nárůstu. Nastane-li po zvýšení zátěže pokles SF, vykonávanou práci přerušujeme. Obdobně je pokládáno za známku srdeční nedostatečnosti nemůže-li proband adekvátně tolerovat zvýšení zátěže. Obr.č.14 MAXIMÁLNÍ SRDEČNÍ FREKVENCE (PRŮMĚRY A SMĚROVÉ ODCHYLKY) VZORKU ČS. POPULACE (Selinger a spol., 1976) 3.4. ODBORNÉ TERMÍNY V hygieně a ve fyziologii práce používáme při sledování pracujících následující odborné termíny. Srdeční frekvence průměrná (SFprům.) Stanoví se v průběhu celé směny na základě měření v pravidelných časových intervalech. Vyjadřuje se v absolutních hodnotách. Podle potřeby lze tyto údaje doplnit hodnotami o zvýšení nad výchozí srdeční frekvenci.

10 Registrací provádíme na záznamový arch (tab.č. 2). Srdeční frekvence klidová - výchozí (SFvých.) SFvých. je zjišťována u vyšetřovaných osob vsedě a v klidu. Srdeční frekvence pracovní (SFprac.) Je měřena v průběhu pracovní operace a vyjadřuje se v absolutních hodnotách za časovou jednotku trvání práce - min-1. Srdeční frekvence pracovně přípustná (SFp. Příp.) Vyjadřuje horní hranici přípustnosti srdeční frekvence na jednu minutu trvání pracovní operace při pravidelně prováděné práci. Odpovídající hodnoty pro pracovníky a pracovnice různých věkových skupin jsou: 150 min-1.u osob do 40 let 140 min-1..u osob do 50 let 130 min-1..u osob nad 50 let Tabulka č.2 ZÁZNAMOVÝ ARCH SRDEČNÍ FREKVENCE VÚ: Závod (provoz): datum: Profese: expozice: Jméno: rok narození: Čas Druh operace za 30 s P/min Čas směna: Druh operace za 30 s Po: P/min

11 Srdeční frekvence dlouhodobě únosná (SFDÚ) Je to frekvence, kterou hodnotíme pří práci pro osoby průměrné zdatnosti a která nepřesahuje hodnoty uvedené v tabulce č. 3. Dále je práce dlouhodobě únosná pro osoby průměrné zdatnosti tehdy, když nejvyšší hodnota SF pracovní nepřesahuje hodnoty přípustné (viz výše) podle věku. Pro výpočet průměrné hodnoty srdeční frekvence celosměnové se používá korekce dle věku. Nálezy u osob do 30 let se nekorigují, u osob nad 30 let přičítáme k nálezu hodnotu vypočtenou podle vzorců: ženy...0,56. (věk - 30) muži.0,45. (věk - 30) Při hodnocení individuálních srdečních frekvencí u jednotlivých osob se řídíme požadavky stanovenými v tab.č. 4, a to dle metodického postupu hlavního hygienika. V tabulce jsou udány mezní hodnoty srdeční frekvence celosměnové průměrné pro osoby různých věkových kategorií. Nový metodický předpis opouští tradiční označení nároků na energetický výdej pomocí pojmů používaných pro jednotlivé kategorie práce tj. práce lehká, mírná, středně těžká, těžká a velmi těžká. Umožňuje posouzení, zda pro osoby průměrné zdatnosti je práce s daném výrobním úseku dlouhodobě únosná nebo s vysokým stupněm pravděpodobnosti dlouhodobě neúnosná VZTAH TEPOVÉ FREKVENCE A TLAKU KREVNÍHO (obr.č.15) Výpočty vyplývající ze vzájemného vztahu TF a TK dávají obraz o potřebě O2 v myokardu. Součin maximální srdeční frekvence a maximálního systolického tlaku vyjadřuje možnosti maximální práce srdce.

12 Tabulka č.3 VÝCHOZÍ HODNOTY A KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ SF SMĚNOVÉ Věková Skupina Hodnoty srdeční frekvence směnové Zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu B C D Mezní Průměrné Mezní hodnoty hodnoty hodnoty Absolutní hodnoty A Průměrné hodnoty muži 108,0 105,8 101,3 96,8 ženy 110,8 107,9 102,4 96, ,3 28,8 25,8 22,8 33,3 31,9 28,1 24,7 Čerpání srdeční rezervy % průměrné hodnoty 27,5 26,7 25,0 24,0 Tabulka č.4 HODNOTY RDEČNÍ FREKVENCE SMĚNOVÉ U PRACÍ VYKONÁVANÝCH MENŠÍMI VALOVÝMI SKUPINAMI Věková skupina Hodnoty srdeční frekvence směnové Absolutní hodnoty Zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu A B C D Průměrné Mezní hodnoty Průměrné Mezní hodnoty hodnoty hodnoty muži ženy 105,9 108, ,1 30,9 103,7 105, ,7 29,7 99,5 103, ,0 26,1 95,2 95, ,2 23,0 Obr.č.15 ZVÝŠENÍ SYSTOLICKÉHO KREVNÍHO TLAKU V ZÁVISLOSTI NA ZVÝŠENÉ FREKVENCI SRDCE (Astrand, 1976) Byla nalezena korelace mezi kyslíkovou spotřebou srdečního svalu, koronárním průtokem a

13 uvedeným součinem. Na základě rozsáhlých studií byl zjištěn úzký vztah mezi TK, TF a prokrvením myokardu nejen při maximálních zátěžích, ale i v klidových podmínkách, kde se vypočítává tzv. produkt frekvence srdce a tlaku. Kalkulaci provádíme ze srdeční frekvence a středního arteriálního tlaku. Dvojitý produkt srdce - tak je nazývána hodnota, kterou vypočteme, násobíme-li frekvenci systolickým krevním tlakem. Trojitý produkt srdce zjistíme, když srdeční frekvenci vynásobíme hodnotou TKs a dále ejekčním časem trvání systoly. Uvedené hodnoty ukazují na prokrvení myokardu a jsou vypočítávány při hodnocení kyslíkové spotřeby srdečního svalu. 4. Elektrokardiografie V hygieně a fyziologii práce používáme klasickou a speciálně upravenou elektrokardiografii.vycházíme z přesně stanovených postupů snímání a vyhodnocování, včetně osvědčených snímacích lokalit. Kromě klasických svodů bipolárních (I III), unipolárních končetinových (avr, avl, avf), unipolárních svodů hrudních (V1 V6) využíváme svodové lokality speciální, které jsou podřízeny druhu sledování. Jako příklad dalších unipolárních svodů na levé straně hrudníku je svod V7 v zadní axilární čáře v 5.mezižebří, V8 pod úhlem lopatky, V9 na páteři. Na pravé straně hrudníku umísťujeme svody na symetrická místa s označením r. Při detekci změn myokardu v jiné úrovni než při standardním snímáni, využíváme etážové svody, které umísťujeme o jedno (V1 ) nebo o druhé mezižebří (V1 ) výše. Svod zapsaný z epigastria se označuje VE. V praktické činnosti hygieny a fyziologie práce nevyužíváme k EKG mapování prekordiální dvoupólové mnohočetné svody (Prusíkové), ani jícnové svody nebo dokonce intrakardiální elektrokardiografii, ale především svody, které jsou znázorněné na obr. č. 16, 17. Klasická elektrokardiografie může v modifikované formě zachytit selektivně vybrané úseky EKG. Například potřebujeme-li v praxi sledovat záznam s vysokou vlnou P, volíme svod s jednou explorativní elektrodou ve II. a druhou ve IV. mezižebří u pravého okraje hrudní kosti. K speciálnímu sledování využíváme i Nehbovy svody nebo Erbův svod bipolární (jedna elektroda je vpravo u sterna, druhá na hrotu). Lewisův svod je bipolární hrudní svod. Snímáme z lokalit 2. a 4. mezižebří parasternálně vpravo. Registraci provádíme kabely I. standardního končetinového svodu tak, že kabel pravé končetiny připojíme k horní elektrodě a kabel levé horní končetiny k distální elektrodě. Uvedený svodový systém preferujeme tehdy, chceme-li sledovat potenciály z pravé síně, a tím získat cennou informaci o povaze rytmu. Klasická technika snímání EKG zaznamenává potenciály jen v jedné rovině. S nástupem výpočetní techniky a nových metodických přístupů se využívají i trojrozměrná sledování. Ortogonální systémy snímáni poskytují prostorový obraz o vzniku a šíření vzruchu v myokardu. Rozeznáváme tři hlavní svody: svod x.. transversální

14 svod y...vertikální svod z sagitální Záznam lze provádět odděleně - každý svod ve formě skalárního sledování, čímž dostáváme tři ortogonální EKG záznamy. S výhodou je možno provést integrovaný dvojrozměrný záznam vektorových smyček - vektokardiogram, který můžeme rozdělit na části postupující depolarizace a dále na repolarizační část. Obr.č.16 SVODOVÁ MÍSTA Obr.č.17 NEJOSVĚDČENĚJŠÍ SVODOVÉ SYSTÉMY Z velkého množství ortogonálních systémů byl přijat korigovaný způsob dle Franka (obr.č. 18). Využívá 7 elektrod, které jsou umístěny následovně: E...vpředu parasternálně M.. v protilehlém směru vzadu paravertebrálně J...v pravé střední axilární čáře A.. v levé střední axilární čáře C...v úhlu 450od levé střední axilární čáry dopředu F... na levé noze H...vzadu na krku Elektrody J, E, C, A, M se u ležícího probanda umísťují ve 4. mezižebří, u sedícího nebo u vykonávajícího práci ve stoji v 5. mezižebří. Výhodou je malý počet svodových míst, které nás informují o prostorových změnách elektrické aktivity srdce, čímž získáváme komplexní informace o srdečním vektoru (s větši citlivostí záznamu ST úseku). Umožňuje exaktní sledování i při zátěži dynamickou prací. Záznam nám potírá výrazné individuální změny a

15 umožňuje provádět analýzu na počítači (obr. č. 19). Sledované ortogonální svody dávají přehled i v klasických svodových místech: svod x...transversální (příčný) - podobá se svodu I, V5, V6 svod y...vertikální (svislý) - odráží lokality při snímání avf, méně III, svod z...sagitální (předozadní) odpovídá zrcadlovému obrazu V2 (V1 - V3) 4.1. HODNOCENÍ KLIDOVÉHO ZÁZNAMU EKG Provádíme dle klasického metodického postupu. V prvé fázi odlišujeme patologické stavy od fyziologických odchylek (obr.č. 20 ). OBR.č.18 ORTOGONÁLNÍ SVODY (dle Franka) Obr.č.19 ORTOGONÁLNÍ ZÁZNAM EKG V hygieně a ve fyziologii práce hodnotíme typické znaky na EKG záznamu, které jsou odrazem adaptace na fyzickou práci nebo na dlouhodobě trvající svalovou zátěž. Dominantní je především sinusová bradykardie, prodlouženo je atrioventrikulární vedení, nacházíme blokádu Tawarova raménka, změnu srdeční osy doprava, nízkou voltáž vlny P s vysokou voltáží vlny T a s výskytem vlny U (tabulka. č. 5 ). Změny vyvolané působením vegetativního systému na EKG řadíme je mezi extrakardiální faktory podílející se na rozdílech ve vedení vzruchu myokardem. Sympatikus i parasympatikus charakteristicky ovlivňují srdeční činnost. Při zvýšené sympatikotonii (např. v ortostáze) vzniká sinusová tachykardie. PII a PIII jsou

16 špičaté a hrotnaté. Ve svodech s vysokým kmitem R je vlna T často zploštělá nebo preterminálně negativní, úsek ST snížený. Intervaly PQ, QRS a QT jsou zkrácené. Převládá-li parasympatikotonie, je výrazná sinusová bradykardie, vlny P jsou často levého typu, PQ, QRS, QT jsou prodlouženy. Úsek ST je ve všech svodech nad isoelektrickou linií a stoupá k vysoké vlně T. Uvedené změny jsou nejčastěji diagnostikovány ve svodech V2-5. U vegetativně labilních osob nacházíme charakteristické změny vlny T při přechodu z klinostázy v ortostázu. Umožňují provést klasifikaci neurocirkulační lability: snížení vlny T ve II.svodě na polovinu předcházející výšky...mírný stupeň poruchy oploštění vlny T...střední stupeň poruchy. negativizace vlny T...těžký stupeň poruchy U uvedených stupňů poruch nacházíme i necharakteristické změny EKG, které nejsou trvalého charakteru a při opakovaném záznamu je již nenalézáme. Můžeme zjistit i rozdíly na úseku ST v obou možných směrech - ve smyslu prekardiální elevace i ischemické deprese. Po lehkém cvičení nebo s odstupem krátké doby uvedené změny již nenacházíme. Obr.č.20. ELEKTROKARDIOGRAM Tabulka č.5 ZNAKY V ELEKTROKARDIOGRAMU U ZDRAVÝCH MÁLO ZDATNÝCH JEDINCŮ

17 A U ZDATNÝCH SPORTOVCŮ V KLIDU Znak R-R Srdeční frekvence Zdraví netrénovaní < 1,0 s nad 60/min Rytmus sinusový pravidelný P-R 0,12 0,20 s QRS Výskyt fyziologické pravé hemiblokády QT Shoda QTc Sklon elektrické osy 0,05 0,10 s málo častý Výška vlny PII Voltáž RI + RII + RIII Výška vlny TII > 0,10 mv < 2,50 mv < 0,30 mv Výskyt vlny U zřídka < 0,40 s (dle frekvence) v rozmezí ± 0,04 s různý podle věku a těl.stavby Zdatní sportovci >1,0 s (v 74 %) pod 60/min (vytrvalci až 35/min) sinusová dysrytmie (v 57%) častovázaná na dech, výskyt dalších fyziol.dysritmií 0,18 0,20 s (vytrvalci nad 0,20 až ve výši 30%) 0,08 0,11 s častý (vytrvalci až 30%) často 0,40 s (u bradykardie) většinou naprostá shoda doprava až (v 50%) doprava až (v 32%) lehce doleva (u silových sport) nízká, široká 0,10 mv > 3,5 mv 0,3 0,5 mv > 0,5 mv u vytrvalců častý Exogenní působení některých chemických nox se odráží na záznamu EKG. Při akutní intoxikaci CO vznikají vysoké, hrotnaté vlny T. V popředí hygienika a fyziologa práce je sledování chronické expozice. Proto se zaměřujeme na pozorné hodnocení změn EKG u pracujících, kteří jsou vystavení expozici těžkými kovy, antimonem, arzenem, kobaltem. Sledujeme dále osoby vyrábějící emetin, anestetika, chloroform, cyklopropan, halotan. Chronická expozice může vést k toxickému poškození, které při opomenutí EKG vyšetření a bez zachycení zevních příznaků způsobuje infaustní kardiální selhávání HODNOCENÍ EKG PŘI FYZICKÉ ZÁTĚŽI Při vykonávání dynamické tělesné práce dochází ke zvyšování srdeční frekvence. Zmenšení doby trvání srdečního cyklu je realizováno nesouměrným zkrácením systolické a diastolické části (diastolická fáze je více zkrácena než systolická). Při tachykardii dochází v důsledku zkrácení diastoly i ke změnám prokrvení myokardu. Krev může protékat koronárním řečištěm pouze v období relaxace myokardu. V systole je průtok omezen v důsledku vysokého intramyokardiálního tlaku. Při maximálním tělesném zatížení je proto zvýhodněno adaptované (sportovní) srdce, protože dovede eliminovat pracovní zátěž při nižší srdeční frekvenci, a tedy i s menším zkrácením diastoly. Také nastává zkrácení mechanické systoly komor. Aby byl zachován systolický objem, zkracuje a zesiluje se kontrakce srdeční. Při fyzické práci nastávají nejčastěji změny v repolarizační části srdečního cyklu. Nacházíme posun vektoru vlny T doleva, je větší T vlna v I a avl svodě. V důsledku zvětšení objemu levé komory a zintenzivnění práce levé komory nacházíme zvětšení vlny T nad

18 pravým prekordiem. Úsek ST může mít snížený odstup, ale směřuje šikmo nahoru a přechází ve vlnu T. Při ischemických změnách se objevuje snížený odstup ST směrem dolů do vegetativní nebo bifazické vlny T (obr. č. 21). Tento nález nazýváme descendentní depresí segmentu ST. Nejčastěji jej nalezneme v hrudních svodech, ale i v bipolárních končetinových svodech. Vždy závisí na lokalitě ischemického ložiska. Změny nacházíme již před vznikem bolestí. Proto je při maximálních zátěžích pouhé monitorování srdeční frekvence (bez sledování EKG) závažným nedostatkem v terénní praxi, především u vyšetřování střední a starší generace. Nejčastějším příznakem ischemie myokardu při extrémních pracovních výkonech je snížení bodu J o více než 1 mm s následnou změnou úseku ST, která musí být zaznamenána nejméně ve třech po sobě jdoucích komplexech. Descendentní deprese musí mít trvání minimálně 0,08 sekund, obdobně i harizontální deprese. Za možný příznak srdeční ischemie se pokládá snížení bodu J o více než 1 mm, s pozvolným vzestupem. Junkční depresi ukazuje následující obr. č. 22. Pokládáme ji za ukazatele zatížení nebo námahy srdce při vykonávané práci. Vypočítáváme: - LEPESCHKINŮV ischemický index - jako poměr QX a QT. Při rovnosti nebo hodnotách vyšších než 50 % jde o ischemii. - Mc HENRYHO index - vychází z hodnocení velikosti poklesu segmentu ST v bodě J (a) v mm, dále se měří strmost vzestupu ST v mm (b). Vzdálenosti sečteme a je-li výsledek roven 1 nebo je menší, jde o ischemii. Elevace je větší než 2 mm v hrudních a 1 mm ve standardních svodech - tj. jistým příznakem ischemie myokardu. Při výkonu fyzicky náročné práce můžeme diagnostikovat změny úseku ST, které nejsou vyvolány ischemií myokardu. Jsou důsledkem nedokonalého prokrvení a insuficience koronárních artérií. Odchylky nalézáme z hlediska fyziologických deviací při hypertrofii levé komory, změnách elektrolytové rovnováhy, např. při dlouhodobé intenzivní práci v extrémních teplotních podmínkách, při hormonálních poruchách, zvýšení hladiny CO, Hb, anemii, hypoxii, při akutních nebo chronických intoxikacích, nikotinizmu, při nadměrném požití jídla (postprandiální hypokalemie), hyperventilaci, neurocirkulační astenii, deformacích hrudníku (pectus eccavatum). Obr.č.21 ZÁKLADNÍ TYPY DEPRESE SEGMENTU ST NA EKG Obr. č. 22 HODNOCENÍ JUNKČNÍ DEPREE

19 Fyzická zátěž zvyšuje osminásobně výskyt arytmií, které pramení z účinku katecholaminů, hypoxie a acidosy na myokard. S věkem počet zaznamenaných extrasystol stoupá. Vznik ojedinělých beningních komorových extrasystol není důvodem k přerušení pracovního testu. Za alarmující pokládáme KES i ojedinělé, které se blíží k vulnerabilní fázi srdečního cyklu. Změny EKG u zdravých osob při zátěži se objevují na vlně Q, R, S, T, a na úseku ST. Vlna R se nemění nebo se zvyšuje do frekvence 150/min. Při vyšší frekvenci se R vlna snižuje ve všech svodech, z čehož vyplývá, že její výše je závislá u zdravých osob na rychlosti srdeční činnosti. Podobné změny vlny R mají i nemocní s ischemickou srdeční nemocí, a zvyšování vlny R při cvičení u nemocných s ISCH je známkou dosažení submaximální zátěže s nutností cvičení ukončit. Vlna S se prohlubuje při cvičení u zdravých i u nemocných s ISCH a nemá tedy význam pro rozpoznání ISCH. Změny spojení J (junkce) - v klidu je J lehce zvýšená, při cvičení je lehce snížená a postupně se vrací k isoelektrické rovině, Interval QS je výrazem komorové depolarizace a RT komorové depolarizace i repolarizace. QS je v klidu msec. a mírně se zkracuje při cvičení, zejména při dosažení 180 tepů za minutu, kdy se zkrátí o 4-7 msec. Interval RT je v klidu průměrně 270 msec a zkracuje se na 145 msec při maximální námaze v závislosti na rychlosti srdeční činnosti. Úsek ST se při cvičeních výrazně zvyšuje a vrací se k původní výši během zotavování. Výše vlny T se pohybuje v klidu od 0,5 do 0,9 mv. Výše vlny T při cvičení zpočátku klesá, při zvyšování intenzity cvičení se mírně zvyšuje, nejvíce v prvé minutě. Hloubka vlny Q je průměrně 0,1 mv v klidu a prohlubuje se na 0,15 mv při cvičení do dosažení 180 tepů za minutu. Při zotavení se vlna Q rychle normalizuje. Vznik supraventrikulární tachykardie, fibrilace a flutteru předsíní je důvodem k jeho ukončení, ale není diagnostickou zárukou ischemie myokardu. Závažným projevem je výskyt KES početnějších než 5, v salvách, postupně vznikajících extrasystol, komorové tachykardie, jež pokládáme za projev koronární insuficience. Poruchy převodu těžšího stupně (AV bloky II. a III. stupně) jsou odrazem možných ischemických změn nebo kardiální dekompenzace. Závěrem k hodnocení EKG při zátěži můžeme uvést, že posuzování je interdisciplinární a fyziologii hygienik práce musí znát diagnostiku ISCH, a kterou se může setkat při monitorování pracovní činnosti a při vyšetřování fyzické zdatnosti daleko dříve, než přivedou pracovníka subjektivní potíže k lékaři. Tím lze podstatně zamezit poškození organismu KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ EKG V KLIDU A PŘI PRACOVNÍ ČINNOSTI

20 V rámci mezinárodní spolupráce, se snahou o potlačení individuální variability a nejednotnosti posuzování nálezů, byla uzavřena jednotná kritéria, která umožňují vyjádření nálezu a závažnosti pomocí číselné hodnoty. K hodnocení kvalitativních a kvantitativních změn byl přijat návrh Roseho a Blackbuena, který se vžil pod názvem MINNESOTSKÝ KÓD. Skládá se z 15 kódů (tříd), a každý z nich se dělí na několik kategorií: kód 1 je pro kmit Q a obraz QS kód 2 je pro vychýlení osy QRS kód 3 je pro amplitudu vlny R kód 4 je pro změnu segmentu ST kód 5 je pro vlnu T kód 6 je pro poruchy atriovetrikulárního vedení kód 7 je pro poruchy intravetrikulárního vedení kód 8 je pro arytmie kód 9 je pro různé hodnoty (nízká amplituda komplexu QRS, elevace segmentu ST, technicky defektní záznam, atd.) kódy jsou pro hodnocení EKG změn po fyzickém zatížení Kód (třída) i s příslušnou kategorií podrobněji charakterizuje elektrokardiografický nález. Zapisuje se do závěru EKG vyšetření. Pro názornost uvedeme některé kategorie kódu I : poměr Q/R je 1/3 a více, trvání kmitu Q = 0,03 s nebo více v některém ze svodů I, II, V2 - V6 kmit Q trvající 0,04 s nebo více v některém ze svodů I, II, V2 - V6 kmit Q = 0,05 s nebo více ve svodu svf obraz QS ve svodě II obraz QS ve svodech V1 a V2 (možno kódovat, jestliže se nekóduje kód 3-1) obraz QS ve svodu III a avf Podle kódů pro obraz Q/QS, vlnu T, spojení a depresi segmentu ST nebo jeho elevaci v určitých svodech, se dají změny vyjádřené kódy lokalizovat takto: 1. Anterolaterálně lokalizované změny jsou při nálezech kódů uvedených částí EKG křivky ve svodech I, avl, V6. 2. Diafragmálně lokalizované změny jsou při nálezech kódu uvedených částí EG křivky ve svodech II, III, avf. 3. Anteroseptální lokalizované změny jsou pří nálezech uvedených částí EKG křivky ve svodech V1 - V5. Při hodnocení jednotlivých částí EKG záznamu je nutno respektovat kódování Minnesotským kódem. Prvním zákonem je zákon většiny, to znamená, že pro kódování se vybírají ty cykly, které jsou ve svodech nejpočetnější. Druhým zákonem je zákon maximálnosti, to znamená, že se kódují cykly, které se nejvíce liší od průměrného cyklu s podmínkou, že pro ně neplatí zákon většiny.

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Kontrolní otázky: 1. Co je to akční potenciál? 2. Vysvětlete pojmy depolarizace a repolarizace srdeční svaloviny. 3. Co vyjadřuje srdeční vektor? 4. Popište převodní

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika. IV. VYŠETŘOVACÍ METODY PROKRVENÍ 1.Úvod Prokrvení distálních částí končetin je odrazem mnoha faktorů, lokálních i centrálních. Vyjadřuje poměr práce srdce jako pumpy tj. centrální zásobování krví k arteriovenózním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie EKG VYŠETŘENÍ Ústav patologické fyziologie Převodní systém srdeční SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Monophasic Action Potential (Cardiac Muscle Cell) Monophasic Action Potential

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

III. HODNOCENÍ VEGETATIVNÍ SOUSTAVY. 1.Úvod. 2. Ortoklinotatické vyšetření

III. HODNOCENÍ VEGETATIVNÍ SOUSTAVY. 1.Úvod. 2. Ortoklinotatické vyšetření III. HODNOCENÍ VEGETATIVNÍ SOUSTAVY 1.Úvod K objektivnímu vyšetřování vegetativního systému se v praxi využívají metodické přístupy, založené na sledování reflexního oblouku okulokariálního (Ascnner Dagnini),

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj ELEKTROKARDIOGRAFIE OBSAH PŘEDNÁŠKY Historie Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904 Teorie Princip EKG EKG přístroj Praxe Záznam EKG Základní popis EKG TEORIE Orgán srdce Při vyšetření

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG)

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Při posuzování 12-ti svodového EKG hodnotíme: 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rytmus Frekvenci Výše kmitů QRS Elektrickou osu Časové intervaly

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 2 a č. 3 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Zjišťování tepu hmatem

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD536 Mgr. Lucie

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpořeno projektem Materiálně technická

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

EKG PRO SESTRY. Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING

EKG PRO SESTRY. Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka: MUDr. Eliška Sovová, PhD., MBA Autorský kolektiv:

Více

6. EKG a periferní oběh.

6. EKG a periferní oběh. 1 6. EKG a periferní oběh. Úvod Srdce představuje dvojité čerpadlo, které čerpá krev v tělovém (systémovém) a plicním řečišti. Rytmická činnost srdce způsobuje pravidelné změny v krevním průtoku. Cílem

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

Mobilní lékařské přístroje ve škole

Mobilní lékařské přístroje ve škole Mobilní lékařské přístroje ve škole Bronislav Balek e-mail: bbalek@seznam.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Klíčová slova Biosignál, kardiomonitor, EKG, pulzní

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy)

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy) Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie.upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Funkční anatomie Srdce, Řízení

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ

ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Úkol: 1. Zobrazte na kardiomonitoru svoji EKG křivku. 2. Změřte krevní tlak. 3. Změřte kyslíkovou saturaci. Úvod Kardiomonitor je určen k lůžku pacienta na

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Zátěžová diagnostika. Martin Dobiaš

Zátěžová diagnostika. Martin Dobiaš Zátěžová diagnostika Martin Dobiaš Zátěžové vyšetření Zátěžová diagnostika se zabývá vyšetřováním fyziologické a patologické reakce a adaptace organismu jako celku i jednotlivých orgánových systémů na

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EKG a EEG Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 7.4.2009 autor Mgr. Helena Kollátorová Prezentace je rozdělena na tři části: 1. Stavba srdce,

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Stimulace srdečního svalu Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Základní typy srdečních stimulací Kardiostimulace je nahrazována porucha rytmické funkce Defibirilace je rušena

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Kardiologie I. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní, VFU Brno Listopad 2014

Kardiologie I. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní, VFU Brno Listopad 2014 Kardiologie I. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní, VFU Brno Listopad 2014 EKG A PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU U KONÍ ARYTMIE U KONÍ Vyskytují se velmi často! Příčina? Onemocnění srdce (insuficience chlopní,

Více

Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů. PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr.

Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů. PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr. Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr. Smysl spiroergometrie báňských zachránářů odhalit nepříznivé zdravotní

Více

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Teoretická část 2015/16 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Arteriální tlak lze měřit metodou přímou (zavedení kanyly do tepny a připojení k elektronickému manometru) nebo nepřímou metodou. Nepřímá metoda spočívá na

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Glasswing OrSense OHBKT ÚVN

Glasswing OrSense OHBKT ÚVN Neinvazivní měření hemoglobinu Glasswing OrSense M.Bohoněk, M.Petráš, M.Kricnerová, E.Sládková, OHBKT ÚVN Úvod Anémií (chudokrevností) je postiženo 1.6 mld obyvatel Země Anémie je celosvětově příčinou

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 27.2.2015

Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 27.2.2015 Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 2 spojky foramen ovale (síně) krev ze systémového oběhu a pravé síně teče přímo do levé síně, levé komory a do těla spolu s okysličenou krví z placenty zbylá

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE = poruchy srdečního rytmu přítomnost jakéhokoliv srdečního rytmu odlišného od sinusového rytmu ve fyziologickém rozmezí různé spektrum klinické závažnosti

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

2015/16 ELEKTROKARDIOGRAFIE

2015/16 ELEKTROKARDIOGRAFIE 2015/16 ELEKTROKARDIOGRAFIE Teoretický úvod: Elektrokardiografie je metoda zevní registrace srdečních potenciálů. Změny těchto potenciálů lze na povrchu těla elektrodami snímat a po zesílení registrovat.

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela NV vešla v platnost 1.5.2010 Úkolem novely NV 361/2007 Sb.-

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof MUDr.Jan Horejš Život ohrožující dysrytmie-postup lékaře v PNP Atestační práce Obsah I. Úvod II.

Více

NOVÉ MOŽNOSTI HOLTEROVSKÉ DIAGNOSTIKY

NOVÉ MOŽNOSTI HOLTEROVSKÉ DIAGNOSTIKY EkG HOLTER 2 EKG HOLTER NOVÉ MOŽNOSTI HOLTEROVSKÉ DIAGNOSTIKY BTL EKG Holter BTL EKG Holter uspokojí nároky nejnáročnějších odborníků na EKG, jejichž práce ale bude zároveň snadná a rychlá. Při vývoji

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více