O ŠIŠINCE, SVÌTLE, SEROTONINU A DEPRESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ŠIŠINCE, SVÌTLE, SEROTONINU A DEPRESI"

Transkript

1 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 Pøehledné èlánky O ŠIŠINCE, SVÌTLE, SEROTONINU A DEPRESI ABOUT PINEAL GLAND, LIGHT, SEROTONIN, AND DEPRESSION ANNA STRUNECKÁ 1, JIØÍ PATOÈKA 2 1 Katedra fyziologie živoèichù a vývojové biologie, Pørodovìdecká fakulta, UK v Praze 2 Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictv Univerzity obrany, Hradec Králové a Katedra radiologie a toxikologie Zdravotnì sociáln fakulty Jihoèeské univerzity, Èeské Budìjovice. SOUHRN Šišinka je u èlovìka aktivn endokrinn žlázou po celý život. V historii byla spojována s úvahami o lidské mysli a jejch poruchách. Modern výzkumy z poslednch let ukazuj, že šišinka ovlivòuje nejenom biologické rytmy, ale i celou øadu fyziologických funkc. Implikace jejho vlivu na mozek a chován jsou diskutovány v kontextu kritického pøehledu historické i souèasné literatury. Klèov ová slova: šišinka, deprese, svìtlo, serotonin SUMMARY The pineal body in man is an active endocrine gland throughout life. Historically the gland has been associated with speculation on the nature of mind and its disorders. Modern research is now demonstrating it to be an endocrine gland capable of affecting not only the biological rhytms but also many physiological functions. The implications of its role for the brain and behaviour are discussed in the context of a critical review of historical and current literature. Key words: pineal gland, depression, light, serotonin Strunecká A, Patoèka J. O šišince, svìtle, serotoninu a depresi. Psychiatrie 2005;9(2):?????? Úvod Nedostatek serotoninu na synapsch serotoninergnch nervù je považován za jednu z patofyziologických poruch u pacientù s depres (Höschl, 1998). Úspìchy v terapii a souèasnì potvrzen této hypotézy pøinášej pøedevšm antidepresivn léky III. i IV. generace, které zabraòuj zpìtnému vychytáván serotoninu a maj tak schopnost prodloužit pùsoben serotoninu v mozku. S clem stimulovat zvýšen syntézy serotoninu se v posledn dobì pacientùm doporuèuje fototerapie, obzvláštì v zimì, kdy je zkrácená doba sluneènho svìtla. Fototerapie depresivnch pacientù byla velmi rychle pøijata a praktikována na destkách klinických pracovišś (Wirz-Justice a Graw, 2000; Sher et al., 2001; Philips 2003). Souèasná vìda však neposkytuje vysvìtlen molekulárnì-biologického mechanizmu úèinnosti terapie svìtlem u deprese. V poslednch 30 letech biologie nashromáždila poznatky o úloze svìtla v regulaci cirkadiánnch rytmù prostøednictvm šišinky (Illnerová, 1991; 1994). Oba hlavn hormony šišinky melatonin a serotonin jsou v poslednch dekádách v centru pozornosti destek badatelù i farmaceutických firem, protože maj dalekosáhlé úèinky na stav celého organizmu (Guardiola-Lemaitre, 1997; Karasek a Pawlikowski, 1999). Jejich produkce je regulována prvoøadì svìtlem (Ebadi at al.,1993; Meissl, 1997). V šišince je mnohonásobnì vyšš koncentrace serotoninu než v jiných oblastech mozku nebo v jiných orgánech (Ebadi et al., 1993). Abnormáln funkce šišinky byla dávána do souvislosti napø. se schizofreni (Sandyk a Kay, 1990; Rajarethinam et al., 1995). Zcela nedávno bylo zjištìno, že porucha šišinky spojená s nedostateènou tvorbou melatoninu je spojena s autizmem (Tordjman et al., 2005). Nejnovìjš poznatky vìdy pøinášej nezvratné a mnohoèetné dùkazy o tom, že funkèn význam šišinky je znaèný, i když naše znalosti nejsou úplné. Do mozaiky pøedstav souèasné vìdy pøispìlo nesmrné množstv pozorován modernch laboratoø. O tom, jak sledovaná je to otázka, svìdè fakt, že pro heslo pineal gland je možno v databázi MEDLINE nalézt v souèasné dobì témìø 11 tisc referenc. V našem èlánku nabzme úvahy o možných souvislostech vlivu svìtla na hormonáln produkci šišinky a o jejm vlivu na mozek a poruchy nálady v kontextu kritického pøehledu historické i souèasné literatury. 111

2 Pøehledné èlánky PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 Šišinka a vnmán svìtla Lidská šišinka je tìlsko o rozmìrech 8 10 mm na délku a 6 7 mm na šøku, tvoøené lalùèky vzniklými z pinealocytù a gliových bunìk. Podle tvaru podobného malé borovicové šišce ji øeèt anatomové pojmenovali corpus pineale (anglicky pineal gland, nìmecky Zilberdrûse). U vìtšiny obratlovcù lež na povrchu mozku, u èlovìka je pøekryta hemisférami mozku a nacház se na stropì 3. mozkové komory, kde je souèást epitalamu a je také nazývána jako epifýza (epiphysis cerebri). Malièká šišinka má spojen jak s perifernm, tak s centrálnm nervovým systémem a je stopkou pøipojena v mstì, kde mozkové cévy a artérie vytváøej rozvìtvenou sś kapilár, tzv. choroidn plexus. V embryonálnm vývoji se šišinka vyvj z nervové tkánì mezimozku, ze které vzniká i stnice v oku a zrakové nervy. U primitivnch obratlovcù má také strukturu podobnou stnici a u mnoha druhù (napø. u kruhoústých, u nìkterých žab a ještìrek) funguje jako fotosenzorický orgán tzv. temenn oko (Concha a Wilson, 2001). Uèebnicovì známým pøkladem vývojovì nejvýše postaveného obratlovce s funkènm temennm okem je novozélandská ještìrka haterie (Sphenodon punctatus), která žije noènm životem a dožvá se údajnì velmi vysokého vìku (kolem 100 let) (Tosini et al., 2001). Švédský anatom Niels Holmgren nalezl r v šišince žab fotosenzitivn buòky podobné èpkùm v stnici (LeBaron, 1972). V šišince poikilotermnch obratlovcù byly pomoc imunocytochemických metod prokázány stejné molekuly, jaké zprostøedkuj pøjem svìtelných signálù v stnici oka, jako jsou napøklad opsin, vitamin A, transducin a arestin. Na membránách pinealocytù byly rovnìž namìøené elektrofyziologické zmìny podobné zmìnám v buòkách stnice (Meissl, 1997). Specifickými fotopigmenty v šišince kuøete jsou pinopsin a melanopsin (Holthues et al., 2005). Pinopsin zprostøedkovává inhibièn vliv svìtla na syntézu melatoninu, zatmco melanopsin reguluje posun cirkadiánnch hodin. Avšak lidská šišinka nepøijmá podle fyziologických mìøen svìtelné signály pømo. Informace o svìtle a tmì je pøijata a zpracována v oku, pøevádìná zrakovými nervy a posléze pøicház i do suprachiazmatických jader hypotalamu, uložených po obou stranách tøet komory mozkové poblž køžen optických nervù. Informace ze suprachiazmatických jader pøicház sympatickými nervy v podobì séri akènch potenciálù do šišinky, kde výsledný výlev neurohormonù reguluje prostøednictvm receptorù v membránách pinealocytù syntézu hormonù šišinky. Lidská šišinka je považována za transduktor fotoperiodické informace, protože pøevád informace o svìtle z vnitønch biologických hodin (suprachiasmatických jader), do hormonálnch oscilac (Illnerová, 1991; 1994; Jáè et al., 2000). U obratlovcù tedy slouž šišinka pøedevšm k adaptaci organizmu na denn a noèn svìtelnou periodicitu (Berger 2004). Hormonáln produkce šišinky Novodobá medicna šišinku dlouho považovala za endokrinn žlázu s nejistou funkc. Dokonce ještì uèebnice lékaøské fyziologie z 90. let 20. stolet poskytuj o šišince pouze skoupé informace v nìkolika málo vìtách (Silbernagel a Despopoulos, 1993; Pocock a Richards, 1999). Když v r popsal nìmecký pediatr Otto Heubner pøedèasnou pubertu u chlapce s pineálnm nádorem (LeBaron, 1972), nebylo pro možnou endokrinn funkci šišinky žádné vysvìtlen. Teprve v r Aaron B. Lerner izoloval z hovìzch šišinek melatonin látku, která vyvolávala zesvìtlen žab kùže. Avšak ani v této dobì se ještì nic nevìdìlo o endokrinn funkci šišinky u obratlovcù (Illnerová, 1996). Experimenty s rùznými živoèichy a pozorován u èlovìka v dalšch letech prokázaly, že šišinka ovlivòuje prostøednictvm vyluèovaných hormonù nesmrné množstv fyziologických funkc a pochodù v organizmu. Šišinka synchronizuje cirkadiánn (denn) rytmy prostøednictvm sekrece hormonu melatoninu, který vzniká ze serotoninu za tmy, zatmco ve dne (za svìtla) se tvoø serotonin (obr. 1). Kromì melatoninu a serotoninu bylo v šišince nalezeno mnoho dalšch neurotransmiterù a biologicky aktivnch látek, jako napø. dopamin, noradrenalin, kyselina glutamová, kyselina γ-aminomáselná, rùzné neuropeptidy i alkaloidy. Mnoho experimentù demonstruje, že aktivita šišinky je regulována prvoøadì svìtlem. Svìtlo inhibuje syntézu melatoninu, noradrenalinu a acetylcholinu, zatmco syntézu serotoninu, kortisolu, dopaminu, kyseliny γ-aminomáselné a nìkterých neuropeptidù stimuluje (Ebadi et al., 1993). Takto indukované zmìny potom mohou vyvolat zmìny nálady, spánek a bdìlost, modulovat èinnost imunitnho systému, ovlivòovat sexuáln aktivitu a mnohé dalš dìje. Vysokou koncentraci melatoninu a serotoninu v cerebrospinálnm moku v prostoru III. mozkové komory, vysvìtluje objeven tubulárnho útvaru (pineáln reces), který je evaginac stìny III. komory do šišinky. Pineáln reces, kterým procházej Obrázek 1: Biosyntéza melatoninu ze serotoninu je dvoustupòová. V prvém stupni se serotonin acetyluje úèinkem serotonin-n-acetyltransferázy za vzniku N-acetylserotoninu, který se ve druhém stupni metyluje úèinkem hydroxyindol-o-metyltransferázy a vzniká melatonin. Syntéza a sekrece melatoninu je øzena svìtlem. 112

3 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 i myelinizovaná vlákna o dvojm prùøezu (tenká a silnìjš), byl prokázán na elektronmikroskopických snmcch øezù šišinky (Tricoire, 2002). Serotonin a deprese Dùkazy potvrzujc serotoninovou hypotézu deprese jsou založeny pøedevšm na klinických pozorovánch prominentnch antidepresivnch úèinkù specifických blokátorù zpìtného pøjmu serotoninu do synaptických zakonèen (SSRI). Serotoninová hypotéza je rovnìž konzistentn s depresogennm úèinkem tryptofanové karence, s facilitaènm pùsobenm serotoninu na spánek a pozorovánm dalšch úèinkù serotoninu na cirkadiánn rytmy (Höschl, 1998; Stastny et al., 2003). Nadìje pro zskán pømých dùkazù potvrzen serotoninergn hypotézy deprese je vkládána do modernch vyšetøovacch metod jako je PET (pozitronová emisn tomografie) a SPECT (jednofotonová emisn tomografie), které umožòuj monitorován prùtoku krve jednotlivými strukturami. Na základì pozorován mozku tìmito technikami se v souvislosti s depres uvažuje o funkènm propojen nìkterých mozkových struktur (hypotalamus, pøedn talamus, prefrontáln kortex, hippokamus, amygdala a cingulum), kde byly pozorovány zmìny v prokrven (Grof, 1997). PET mùže mapovat rozložen neurotransmiterù v piko- nebo nano-molárnch koncentracch a proto se oèekává, že by se pomoc této metody mohly vizualizovat, sledovat a vyhodnocovat zmìny na synapsch serotoninergnch nervù v mozku živých osob. Studie s použitm ligandù pro serotoninové receptory zatm nepøinášej konzistentn výsledky o rozdlech mezi zdravými osobami a pacienty, avšak ukazuj, že SSRI zvyšuj vazbu ligandu na serotoninový receptor (Dhaenen, 2001). Zatmco PET byla velmi úspìšná napø. pøi odhalován patofyziologických zmìn u Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci, pro zmìny v syntéze, transportu a vazbì serotoninu u chorobných poruch nálady zatm dùkazy nepøinesla (Gjedde, 2001). Nìkteø psychiatøi také upozoròuj na to, že serotoninová hypotéza nevysvìtluje uspokojivì, jak mùže zmìna v produkci jednoho neurotransmiteru vyvolat tak rozmanitý klinický obraz (Grof, 1997). Jak se mùže nedostatek serotoninu na synapsi promìnit v chorobný smutek a beznadìj, v depresivn bludy nebo sebevražedné myšlenky? Teoreticky nám možné vysvìtlen poskytuj poznatky na molekulárnì-bunìèné a molekulárnì-genetické úrovni, kde existuje nesmrná variabilita molekul a reakc a nabz se tak možnost, že zpráva, byś v podobì jedné molekuly, mùže být v buòce pøekládána do rozmanitých fyziologických èi patofyziologických odpovìd (Strunecká a Øpová, 1999). I na úrovni buòky se uplatòuj principy konvergence a divergence, známé z fungován celého mozku. Možný podl šišinky a jej hormonáln produkce pøi vzniku chorobných poruch nálady však nen v souèasné dobì zvažován. Šišinka a psychedelické drogy Odvážné spekulace o funkci šišinky se objevuj ve vztahu k pùsoben psychedelických drog (McClay, 1996). LSD mùže napodobit serotonin a zdá se, že ovlivòuje také šišinku, což vedlo k hypotézám o jejm možném vztahu k psychickým pochodùm. Také melatonin má indolovou strukturu jako LSD. V šišince byly nalezeny deriváty harmanu, které se vyskytuj v nápoji zvaném ayahuasca, použvaném jako vno duše Pøehledné èlánky zejména v jižn Americe. Ayahuasca je nejrozšøenìjš název pro nápoj pøipravovaný z liány Banisteria caapi Spruce extrakc vrouc vodou. Patø do skupiny drog, které oznaèujeme jako eidetika, halucinogeny, psychoaktivn látky, psychotropn látky apod. Na omezenou dobu vyvolávaj smyslové pøeludy, bludy, odosobnìn, poruchy myšlen a zmìny emocionality. Pùsob euforicky a mìn vnmán reality, ale èlovìk pod vlivem takovéto drogy zùstává v kontaktu s okolm, je mstnì i èasovì orientován a mùže své prožitky hodnotit a sdìlovat druhým. Osoby se sklonem k mysticizmu udávaj, že pod vlivem této drogy zskávaj nové pohledy na svìt, že jsou schopni vidìt pøes jinak neprùhledné pøekážky, pronikaj do mystéria kosmu a mohou vcházet ve styk s dušemi zemøelých a duchy pørody (Liška, 2004). Hlavnmi obsahovými látkami jsou tzv. beta-karboliny, deriváty harmanu: zejména harmin, harmalin a nìkteré dalš, napø. deriváty tryptaminu. Obsahové látky nápoje ayahuasca patø do stejné skupiny drog jako LSD, meskalin èi psilocin a psilocybin, ale mechanizmy jejich biologického úèinku jsou rozdlné. Pro harmin a harmalin je charakteristické, že pùsob jako inhibitory enzymu monoaminoxidázy, zejména typu A (MAO-A) (McKenna et al., 1984), podobnì jako celá øada látek použvaných v modern medicnì jako antidepresiva z tìch nejnovìjšch napø. moclobemid (Andreeva et al., 1991) èi befloxaton (Curet et al., 1998). Harmin a harmalin také stimuluj uvolòován dopaminu, což by øadilo ayahuscu do skupiny látek vhodných pro terapii parkinsonizmu (Schwarz et al., 2003). Ohlédnut za dávnými názory o vztahu šišinky a mysli Je pozoruhodné, že zatmco souèasná vìda nashromáždila poznatky o funkci šišinky teprve v poslednch dekádách 20. stolet, znali tuto tkáò již antièt uèenci. Jej funkce byla námìtem pojednán a výkladù mnoha významných osobnost od antiky do pozdnho støedovìku (Kappers, 1979; Strunecká, 2004). Reminiscence dávných disputac o šišince souvis s pøedstavami dávných filozofù a lékaøù o vztazch mysli, tìla a duše. Myšlenka o tom, že funguje v mozku jako propusś myšlenek bývá v uèebnicch i v pøehledných èláncch pøipisována velkému øeckému lékaøi Galénovi. Avšak Galén považoval toto tìlsko p øipomnaj c borovicovou ši iš šku (corpus pineale) a vyplòujc bifurkaci cévy vena cerebri magna (Galeni), ze které vzniká témìø celý choroidn plexus, za pouhou podpìru cévy (May, 1968). Potøeba fungujc záklopky v kanále mezi mozkovými komorami vyplývala z obecnì pøijmané pøedstavy o tom, že mozek funguje jako jakási rafinérie pro pneuma (quintessence) zdroj všech vjemù a pocitù. Øeèt anatomové se domnvali, že pneuma postupuje z hrudi karotidami do mozku, tam je v mozkových dutinách proèištìno, zjemnìno a poté je z mozku vedeno dutými nervy do všech orgánù. Podle tìchto pøedstav se pneuma dostávalo do mozku IV. komorou, která je propojena se III. komorou úzkým tunelem. Šišinka svoj polohou na stropì III. komory provokovala patrnì øecké anatomy k pøedstavì, že funguje jako záklopka, propusś, která reguluje prùtok pneumatu spojovacm kanálem. Tato ventrikulá árn teorie o sdle inteligence v mozkový ch dutinách se udržela až do 17. stolet (Strunecká, 2004). V návaznosti na vývoj teori o funkci šišinky je zajmavý spis arabského uèence Ibn al- Jazzara z 10. stolet (Bos, 1995). Také on považoval za zdroj myšlen, porozumìn, reflexe, rozlišován a inteligence, psychické pneuma, které v jeho 113

4 Pøehledné èlánky PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 podán vzniká složitými procesy v mozkových komorách. Tento autor napsal: Vynikaj c doktoøi vìd, že prù chod pneuma do ètvrt tvrté komory reguluje mozkový fragment v podobì èerva, nazý vaný anatomy pineal gland. Avšak k otevøen prù chodu docház pouze tehdy, když se snažme vzpomenout na v ìci zapomenuté nebo na minulost. Pokud nen pasáž do IV. komory otevøen á, nemùžeme si vzpomenout na nic, a odpovìdi na položené otá ázky n ám nepøicházej na mysl. Z toho dùvodu, ve vztahu k otevr rá án tohoto prù chodu, jsou rozdly mezi lidmi nap øklad v rychlosti a pomalosti myšlen. Nì ìkte ø lidé jsou bystø a rychle si vybavuj odpovìdi, di, zat mco u jiný ch to jde pomalu, dlouho si vzpomnaj a odpovdaj pomalu. Descartovy názory na funkci šišinky Funkc šišinky se také intenzivnì zabýval filozof a matematik, jeden ze zakladartelù modernho vìdeckého analytického myšlen, René Descartes ( ). Descartes považoval šišinku za orgán, který má dùležitou funkci pro veškeré psychické schopnosti mozku. O tom, že Descarta funkce šišinky mimoøádnì zajmala, svìdè nejenom krátké pasáže v jeho slavné Rozpravì o metodì (1637) a v Meditacch (1641), ale pøedevšm korespondence s paøžským pøtelem Marinem Mersennem. O šišince se rozsáhle rozepisuje v pìti dopisech z let (pøevzato z Lokhorst a Kaitaro, 2001). Z této korespondence je zøejmé, že Descartes byl dobøe seznámen s tehdejšmi znalostmi anatomie mozku. Porovnával dokonce funkèn anatomii hypofýzy a šišinky. Vysvìtloval, že vzhledem k cévnmu spojen a anatomickému uložen lze šišinku považovat rovnìž za žlázu a oznaèil ji za orgán, kde se zpracovávaj veškeré smyslové informace, Aristotelùv sensus communis, což je vlastnì mysl a v dùsledku toho je ši iš šinka s dlem du še e; nen totiž možné separovat jedno od druhého. Jinak bychom museli pøipustit, že duše nen bezprostø øedn ì spojena s žádnou pevnou èást st tì ìla, ale pouze s psychic spirits v mozkový ch komorá ách, je ž do nich plynule vstupuj a je opoušt tì ìj jako voda v øece, což by bylo pøli liš absurdn. Kromì toho je poloha pineáln žlá ázy taková á, že mùžeme velmi dobøe pochopit, jak pøedstavy, které pøicházej z obou oè jsou kombinová ány v jednom mst stì ì. Na konci svých Principù filozofie (1644) pak Descartes napsal: Je tø øeba vid ìt, že lidská duše, a èkoliv vyplòuje celé tì ìlo, p øece jen má své zvláš áštn sdlo v mozku, v nìm ž nejen poznáv vá a obraznì si pøedstavuje, ale též pociśuje... Jeho odhodlán spojit duši s jednm mstem v tìle bylo zcela origináln a bezprecedentn. Problémy ohlednì výkladu o èinnosti duše, se kterými se musel racionálnì uvažujc Descartes potýkat, podrobnì analyzuje Vopìnka (2000). V Descartovì pojet byla šišinka mstem, kde docház ke kontaktu tìla a duše. Karteziánské pøedstavy zahrnovaly spiritus animales, jenž mohou ovlivnit šišinku a vyvolat reakce tìla. Analýzou karteziánského pohledu na vztahy tìla a duše (Descartes, 1649) z pohledu souèasné psychiatrie se zabývá Albuquerquea et al. (2003). S odstupem nìkolika stolet mùžeme konstatovat, že pod vlivem karteziánsko newtonovského paradigmatu byly pøedstavy o existenci duše z pørodnch vìd zcela vyøazeny. Biomedicnské vìdy pøijaly o funkci šišinky na dalš tøi stolet názor, který vyjádøil Descartùv souèasnk Ysbrand van Diemerbroeck ( ). Tento utrechtský profesor anatomie shrnul døvìjš rozmanité pøedstavy o funkci šišinky se zvláštn pozornost k Descartovým názorùm a svùj pøehled (Van Diemerbroeck,1672) ukonèil takto: Každý mùže mt sv ùj vlastn názor, ale já si myslm, že jej funkce je zcela neznám á a obskurn a že o n nemùže e bý t øe èeno nic, krom ì nejistý ch argumentù a tudž si myslm, že duchaplné spekulace o té éto v ìci jsou sice chvá ályhodn é, ale to neznamen á, že je nutné je akceptovat jako svaté evangelium nebo jako èl lá ánky v ry. Šišinka a svìtlo jako symbol Carl Gustav Jung ( ) ve svém komentáøi k nìmeckému pøekladu starého ènského textu Tchaj-i śin-chua cung-è (Jung a Wilhelm, 1997) uvád, že úèinek zážitkù svìtla je pøekvapiv ekvapivý potud, že té ém ìø vždy vyvolá áv vá øe šen duševn ch komplikac a t m uvoln ìn vnitø n osobnosti z chronický ch emocionáln ch a my šlenkov lenkový ch problém ù, a navozuje t m bytostnou jednotu, pociśovanou obecnì jako osvobozen. Jung objasòuje svìtlo jako magicky pùsobc symbol,...které ému rozum nevìdom... Symbol je na jedné stranì primitivnm projevem nev ìdom, na druhé stranì je ideou, která odpovd á nejvyššmu tu šen vìdom. Svìtlo je sym- bolickým ekvivalentem vìdom. Toto svìtlo s dl mezi oèima, pše ve svém komentáøi Jung. Podle uvedeného ènského textu vysvìtluje taoistický mistr studentovi dùvod koncentrace na bod mezi oèima takto: Lao-æ ho nazý vá brá ánou do nebe a zem ì, proto se èlov ìk m á koncentrovat na toto msto, aby dos áhl uv ìdom ìn jednoty. V tomto centru je perla velikosti rýž ového zrnka, je ž je centrem mezi nebem (makrokosmos) a zem v lidském tì ìle (mikrokosmos). Nesta è jenom vìd ìt, kde le ž, takov ému by neodhalila úžasné esenciá áln svìtlo, které je symbolizová áno kruhem, je ž Konfucius nazval èist istá dokonalost. Kniha Promìn ho nazý vá nekoneènem, Buddha pozn án m a taoisté elixrem nesmrtelnosti nebo duchovn m sv ìtlem... LeBaron (1972) zmiòuje ve své v uèebnici endokrinologie tento starý esoterický text jako prvn historickou zmnku o šišince. Fototerapie léèba sezónnho afektivnho onemocnìn a zimn deprese Fototerapie má dávnou historii. Myšlenka o tom, že zmìny svìtla souvis se zmìnami nálady pocház již z antiky. Návrhy na terapii svìtlem nacházme v dle islámského lékaøe Avicenny ( ) (Green, 1998). V minulém stolet se objevily zprávy o úspìšné léèbì svìtlem u vojákù, kteø trpìli depresemi v severn Skandinávii a od roku 1980 byla léèba svìtlem zkoumána na øadì vìdeckých pracovišś (biografie viz Philips, 2003; Lewy et al., 1987; Webe et al., 2001). Byl zkoumán vztah k cirkadiánnm rytmùm a produkci melatoninu (Lewy et al., 1998), serotoninu (Rosenthal et al., 1998), vliv tryptofanové deplece (Stastny et al., 2003) a celá øada dalšch ukazatelù. Centrem výzkumu této problematiky je National Institute of Mental Health v Bethesdì (USA). Pøehled mnoha prac vysoce pøesahuje možnosti rozsahu tohoto èlánku. Nicménì, souèasné výzkumy poukazuj na vce než 80% efektivnost u pacientù se sezónn depres a na význam fototerapie v prevenci deprese. Philips (2003) doporuèuje, že osvìtlen svìtlem o intenzitì luxù má trvat 30 min dennì, 2500 luxù 1 2 hodiny dennì, pokud možno ráno po probuzen. Biofotony: odvážná hypotéza? Z fyzikálnho hlediska jsou fotony kvanta elektromagnetického pole, jejichž základn vlastnost je schopnost interakc mezi elektrickými náboji elektronù, atomù, molekul i makromolekul (Feynman, 1988). Slovo biofoton se použvá 114

5 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 k oznaèen permanentn emise fotonù z veškerých živých systémù Popp (2003). V poslednch letech nìkteø autoøi prokázali, že emisi biofotonù lze prokazatelnì pozorovat z neøedìné lidské krve (Voeikov et al., 2003). Emise fotonù a možnost bunìèné komunikace prostøednictvm svìtla byla diskutována nìkterými autory v prùbìhu minulého stolet (pro pøehled Grass et al., 2004). Podle tìchto názorù jsou zdrojem svìtla v buòkách hlavnì metabolické procesy. Uvažuje se zejména o oxidaci NADH v mitochondrich (Albrecht-Buehler, 1992; 2000; Blinova et al., 2004), ale také o schopnosti DNA fungovat jako laserový systém, který shromažïuje fotony a emituje je jako koherentn svìtlo (Popp et al., 1984). Bajpai (2003) vyjádøil názor, že kvantová koherentn distribuce biofotonù je dùležitou vlastnost biofotonové signalizace v živých organizmech. Autoøi z katedry obecné psychiatrie Vdeòské univerzity (Grass et al., 2004) se domnvaj, že signál fotonù v CNS mùže být znaènì vysoký vzhledem k tomu, že mozek je chránìn od okolnho svìtla bariérou z kost a spojovacch tkán. Neurony maj aktivn metabolizmus, který vytváø fotony, jsou bezbarvé a maj cytoskeletáln struktury, vytváøejc duté mikrotubuly. Všechny biogenn aminy fungujc jako neurotransmitery v regulaci nálady (serotonin, dopamin a noradrenalin) vykazuj silnou fluorescenci (Grass et al., 2004). Gostkowski et al. (2004) studovali multifotony vyvolané reakce serotoninu, pøi kterých vzniká fotoprodukt emitujc široce ve viditelné oblasti spektra. Také mnohé halucinogeny, jako napø. LSD, psylocybin a harmin vykazuj silné fluorescenèn vlastnosti. Grass et al. (2004) vyslovili hypotézu, která vyzývá k úvahám o významu biofotonových signálù ve fyziologii CNS. Takový pøstup by, podle uvedených autorù, mohl vést Pøehledné èlánky k novým pohledùm na mechanizmus kognitivnch procesù a podstaty vìdom. Mozek by v tomto pojet mohl fungovat jako optokybernetický systém nebo jako holografický poètaè. Hypotézu o tom, že individuáln lidský mozek mùže fungovat podle holografických principù, rozpracoval ve svých pracch neurofyziolog Karl Pribram (Pribram, 1974; 1991). Vìdci hledaj nové metodické pøstupy, které by byly adekvátn k testován této odvážné hypotézy (Baruchi a Ben- -Jacob, 2004). Cohen a Popp (2003) mìøili emisi biofotonù u 200 osob. Uvádìj korelaci zskaných výsledkù s biologickými rytmy a domnvaj se, že emise fotonù se stane novou neinvazivn diagnostickou metodou. Závìr Úloha šišinky v regulaci cirkadánnch rytmù byla v poslednch dekádách dostateènì prokázána. Úvahy o tom, zda má šišinka funkèn význam v regulaci nálady a stavù lidské mysli však zùstávaj stále spekulativn. Nen vylouèené, že dalš studium podlu šišinky na mezibunìèné komunikaci prostøednictvm biofotonù a nevizuálnch fotoreceptorù v mozku (Brainard et al. 2001; Vigh et al., 2002) pøinese nové pohledy na úlohu šišinky. Lze oèekávat, že hlubš pochopen významu šišinky pro èlovìka je otázkou nedaleké budoucnosti. prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Katedra fyziologie a vývojové biologie Pørodovìdecká fakulta UK v Praze Vinièná 7, Praha 2 LITERATURA Albrecht-Buehler G. Rudimentary form of cellular vision. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 69: Albrecht-Buehler G.Reversible excitation light-induced enhancement of fluorescence of live mammalian mitochondria. FASEB J 2000; 14: Albuquerquea J, Deshauera D, Grof P. Descartes Passions of the soul seeds of psychiatry? Journal of Affective Disorders : Andreeva NI, Golovina SM, Faermark MF, Shvarts GI, Mashkovskii MD. The comparative influence of pyrazidol, inkazan and other antide- pressant monoamine oxidase inhibitors on the pressor effect of tyramine (Article in Russian). Farmakol Toksikol 1991; 54: Bajpai RP. Quantum coherence of biophotons and living systems. Indian J Exp Biol 2003; 41: Baruchi I, Ben-Jacob E. Functional holography of recorded neuronal networks activity. Neuroinformatics 2004; 2: Berger J. Regulation of circadian rhytms. J Appl Biomed 2004; 2: Blinova K, Combs C, Kellman P, Balaban RS. Fluctuation analysis of mitochondrial NADH fluorescence signals in confocal and ton microscopy images of living cardiac myocytes. J Microsc 2004; two-pho- 213: Bos G. Ibn al-jazzar on Forgetfulness and Its Treatment: Critical Edition of the Arabic Text and the Hebrew Translations with Commentary and Translation into English. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E, Rollag MD. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci 2001; 21: Cohen S, Popp FA. Biophoton emission of human body. Indian J Exp Biol 2003; 41: Concha ML, Wilson SW. Asymmetry in the epithalamus of vertebrates. J Anat 2001; 199: Curet O, Damoiseau-Ovens G, Sauvage C, Sontag N, Avenet P, De- poortere H, Caille D, Bergis O, Scatton B. Preclinical profile of floxatone, a new reversible MAO-A inhibitor. J Affect Disord 1998; be- 51: Descartes R. (1637) La dioptrique. In: Discours de la méthode, Leiden, Ian Maire. In: Adam C, Tannery P (eds). Oeuvres de Descartes (13 vols.), Vrin. vol. VI, Paris Descartes R. (1649) Les passions de l âme, Amsterdam, Lodewijk Else- vier, and Paris, Henry le Gras. In: Adam C, Tannery P (eds.) Oeuvres de Descartes (13 vols.), Paris Descartes R. Princpy filozofie. Pøeložil J. Španár. Pravda, Bratislava Dhaenen H. Imaging the serotonergic system in depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2001; 251: Suppl 2, Ebadi M, Samejima M, Pfeiffer RF. Pineal gland in synchronizing and refining physiological events. News Physiol Sci 1993; 8: Feynman RP. QED the strange theory of light and matter. University Press, Princton Gjedde A. Receptor mapping in living human beings by means of positron emission tomography. Ugeskr Laeger 2001; 163: Gostkowski ML, Allen R, Plenert ML, Okerberg E, Gordon MJ, Shear JB. Multiphoton-excited serotonin photochemistry. Biophys J 2004; 86(5): Grass F, Klima H, Kasper S. Biophotons, microtubules and CNS, is our brain a holographic computer? Med Hypotheses 2004; 62: Green CD. Classics in the History of Psychology. York University, Toronto

6 Pøehledné èlánky PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 Grof P. Proè propadáme depresm? Vesmr 1997; 76: Guardiola-Lemaitre B. Toxicology of melatonin. J Biol Rhythms 1997; 12: Holthues H, Engel L, Spessert R, Vollrath L. Circadian gene expression patterns of melanopsin and pinopsin in the chick pineal gland. Biochem Biophys Res Commu 2005; 326: Höschl C. Teorie deprese. Psychiatrie 1998; 2(2): Illnerová H. Blžme se poznán podstaty biologických hodin? Vesmr 1994; 73: Illnerová H. Mammalian circadian clock and its resetting. News Physiol Sci 1991; 6: Illnerová H.: Melatonin a jeho pùsoben. Vesmr 1996; 75(5): Jáè M, Kiss A, Sumová A, Illnerová H, Ježová D. Daily profiles of arginine vasopressin RN in the suprachiasmatic, supraoptic and paraventricular nuclei of the rat hypothalamus under various photoperiods. Brain Res 2000; 887: Jung CG, Wilhelm R. Tajemstv zlatého kvìtu. Vyšehrad, Praha Kappers JA. Short history of pineal discovery and research. Prog Brain Res 1979; 52:3 22. Karasek M, Pawlikowski M. Pineal gland, melatonin and cancer. NEL Review. Neuroendocrinol Lett 1999; 20: LeBaron R. Hormones, a Delicate Balance. New York, Regasus Lewy AJ, Sack RL, Miller LS, Hoban TM. Antidepressant and circadian phase-shifting effects of light. Science 1987; 235(4786): Lewy AJ, Bauer VK, Cutler NL, Sack RL. Melatonin treatment of winter depression: a pilot study. Psychiatry Res. 1998; 77(1): Liška J. Zkusil jsem liánu smrti. Geografický magazn Koktejl 2004; 13: Lokhorst GJC, Kaitaro TT. The originality of Descartes theory about the pineal gland. J History Neurosci 2001; 10:6 18. May MT. Galen: On the usefulness of the parts of the body I.-II., Cornell University Press Ithaca 1968; 1: McClay R. The pineal gland, LSD and serotonin nofadz.com/mcclay/pineal.htm l McKenna DJ, Towers GH, Abbott F. Monoamine oxidase inhibitors in South American hallucinogenic plants: tryptamine and beta-carboline constituents of ayahuasca. J Ethnopharmacol 1984; 10: Meissl H. Photic regulation of pineal function. Analogies between retinal and pineal photoreception. Biol Cell 1997;½89: Philips. Fototerapie. Philips Brigit Light Energy Pøruèka. www. brightlightphilips.de/noflash.asp Pocock G, Richards CD. Human Physiology. The Basis of Medicine. Great Britain, Oxford University Press, Popp FA.Properties of biophotons and their theoretical implications. Indian J Exp Biol 2003; 41: Popp FA, Nagl W, Li KH, Scholz W, Weingartner O, Wolf R. Biophoton emission. New evidence for coherence and DNA as source. Cell Biophys 1984; 6: Pribram KH, Nuwer M, Baron R. The holographic hypothesis of memory structure in brain function and perception. In: Atkinson RC, Krantz KH, Luce RC, Suppes P (eds). Contemporary Developments in Mathematical Psychology San Francisco 1974; Pribram K. Mozek a mysl. Holonomn pohled na svìt (výbìr prac). Gallery, Praha, Rajarethinam R, Gupta S, Andreasen NC. Volume of the pineal gland in schizophrenia; an MRI study. Schizophr Res 1995; 14: Rosenthal NE, Mazzanti CM, Barnett RL, Hardin TA, Turner EH, Lam GK, Ozaki N, Goldman D. Role of serotonin transporter promoter repeat length polymorphizm in seasonality and seasonal affective disorder. Mol Psychiatry 1998; 3(2): Sandyk R, Kay SR. Pineal melatonin in schizophrenia: a review and hypothesis. Schizophr Bull 1990; 16: Sher L, Matthews JR, Turner EH., Postolache T, Katz KS, Rosenthal 116

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

OBOROVÁ RADA. Neurovědy

OBOROVÁ RADA. Neurovědy OBOROVÁ RADA Neurovědy předseda: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 e-mail: karel.sonka@lf1.cuni.cz místopředseda Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Srdce, mysl a duše Profesor Mohamed Omar Salem

Srdce, mysl a duše Profesor Mohamed Omar Salem Srdce, mysl a duše Profesor Mohamed Omar Salem Úvod Koncepce mysli má zásadní význam pro psychiatrii a psychologii. Nicméně ve většině dostupných oficiálních textů tomuto důležitému tématu byla věnována

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Dějiny psychologie Transpersonální psychologie

Dějiny psychologie Transpersonální psychologie Dějiny psychologie Transpersonální psychologie Milujte se, neválčete! (Make love, not war) Osvoboď svou mysl! (Let your minds be free) Síla květin (Flower power) Dej míru šanci! (Give peace a chance) Mír

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

HIBERNACE A SEZÓNNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA

HIBERNACE A SEZÓNNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA HIBERNACE A SEZÓNNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA HIBERNATION AND SEASONAL AFFECTIVE DISORDER ANNA STRUNECKÁ 1, LADISLAV JANSKÝ 1,2 1 Katedra fyziologie a vývojové biologie, Pøírodovìdecká fakulta, Univerzita Karlova

Více

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Technický seminář Centra digitální optiky vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Řešitelské organizace: Pracovní balíček Zobrazování

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Závěrečná konference Mezioborové souvislosti informační vědy Richard Papík http://uisk.ff.cuni.cz http://www.linkedin.com/in/papik

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

Fototerapie léčba jasným světlem

Fototerapie léčba jasným světlem 472 Fototerapie léčba jasným světlem prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, MUDr. Pavel Doubek 2, MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 1, MUDr. et Bc. Aleš Grambal 1, MUDr. Dana Kamarádová 1, MUDr. Anežka Ticháčková 1

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 3 3 2 7 U k á z k a k n i h

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více