O ŠIŠINCE, SVÌTLE, SEROTONINU A DEPRESI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ŠIŠINCE, SVÌTLE, SEROTONINU A DEPRESI"

Transkript

1 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 Pøehledné èlánky O ŠIŠINCE, SVÌTLE, SEROTONINU A DEPRESI ABOUT PINEAL GLAND, LIGHT, SEROTONIN, AND DEPRESSION ANNA STRUNECKÁ 1, JIØÍ PATOÈKA 2 1 Katedra fyziologie živoèichù a vývojové biologie, Pørodovìdecká fakulta, UK v Praze 2 Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictv Univerzity obrany, Hradec Králové a Katedra radiologie a toxikologie Zdravotnì sociáln fakulty Jihoèeské univerzity, Èeské Budìjovice. SOUHRN Šišinka je u èlovìka aktivn endokrinn žlázou po celý život. V historii byla spojována s úvahami o lidské mysli a jejch poruchách. Modern výzkumy z poslednch let ukazuj, že šišinka ovlivòuje nejenom biologické rytmy, ale i celou øadu fyziologických funkc. Implikace jejho vlivu na mozek a chován jsou diskutovány v kontextu kritického pøehledu historické i souèasné literatury. Klèov ová slova: šišinka, deprese, svìtlo, serotonin SUMMARY The pineal body in man is an active endocrine gland throughout life. Historically the gland has been associated with speculation on the nature of mind and its disorders. Modern research is now demonstrating it to be an endocrine gland capable of affecting not only the biological rhytms but also many physiological functions. The implications of its role for the brain and behaviour are discussed in the context of a critical review of historical and current literature. Key words: pineal gland, depression, light, serotonin Strunecká A, Patoèka J. O šišince, svìtle, serotoninu a depresi. Psychiatrie 2005;9(2):?????? Úvod Nedostatek serotoninu na synapsch serotoninergnch nervù je považován za jednu z patofyziologických poruch u pacientù s depres (Höschl, 1998). Úspìchy v terapii a souèasnì potvrzen této hypotézy pøinášej pøedevšm antidepresivn léky III. i IV. generace, které zabraòuj zpìtnému vychytáván serotoninu a maj tak schopnost prodloužit pùsoben serotoninu v mozku. S clem stimulovat zvýšen syntézy serotoninu se v posledn dobì pacientùm doporuèuje fototerapie, obzvláštì v zimì, kdy je zkrácená doba sluneènho svìtla. Fototerapie depresivnch pacientù byla velmi rychle pøijata a praktikována na destkách klinických pracovišś (Wirz-Justice a Graw, 2000; Sher et al., 2001; Philips 2003). Souèasná vìda však neposkytuje vysvìtlen molekulárnì-biologického mechanizmu úèinnosti terapie svìtlem u deprese. V poslednch 30 letech biologie nashromáždila poznatky o úloze svìtla v regulaci cirkadiánnch rytmù prostøednictvm šišinky (Illnerová, 1991; 1994). Oba hlavn hormony šišinky melatonin a serotonin jsou v poslednch dekádách v centru pozornosti destek badatelù i farmaceutických firem, protože maj dalekosáhlé úèinky na stav celého organizmu (Guardiola-Lemaitre, 1997; Karasek a Pawlikowski, 1999). Jejich produkce je regulována prvoøadì svìtlem (Ebadi at al.,1993; Meissl, 1997). V šišince je mnohonásobnì vyšš koncentrace serotoninu než v jiných oblastech mozku nebo v jiných orgánech (Ebadi et al., 1993). Abnormáln funkce šišinky byla dávána do souvislosti napø. se schizofreni (Sandyk a Kay, 1990; Rajarethinam et al., 1995). Zcela nedávno bylo zjištìno, že porucha šišinky spojená s nedostateènou tvorbou melatoninu je spojena s autizmem (Tordjman et al., 2005). Nejnovìjš poznatky vìdy pøinášej nezvratné a mnohoèetné dùkazy o tom, že funkèn význam šišinky je znaèný, i když naše znalosti nejsou úplné. Do mozaiky pøedstav souèasné vìdy pøispìlo nesmrné množstv pozorován modernch laboratoø. O tom, jak sledovaná je to otázka, svìdè fakt, že pro heslo pineal gland je možno v databázi MEDLINE nalézt v souèasné dobì témìø 11 tisc referenc. V našem èlánku nabzme úvahy o možných souvislostech vlivu svìtla na hormonáln produkci šišinky a o jejm vlivu na mozek a poruchy nálady v kontextu kritického pøehledu historické i souèasné literatury. 111

2 Pøehledné èlánky PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 Šišinka a vnmán svìtla Lidská šišinka je tìlsko o rozmìrech 8 10 mm na délku a 6 7 mm na šøku, tvoøené lalùèky vzniklými z pinealocytù a gliových bunìk. Podle tvaru podobného malé borovicové šišce ji øeèt anatomové pojmenovali corpus pineale (anglicky pineal gland, nìmecky Zilberdrûse). U vìtšiny obratlovcù lež na povrchu mozku, u èlovìka je pøekryta hemisférami mozku a nacház se na stropì 3. mozkové komory, kde je souèást epitalamu a je také nazývána jako epifýza (epiphysis cerebri). Malièká šišinka má spojen jak s perifernm, tak s centrálnm nervovým systémem a je stopkou pøipojena v mstì, kde mozkové cévy a artérie vytváøej rozvìtvenou sś kapilár, tzv. choroidn plexus. V embryonálnm vývoji se šišinka vyvj z nervové tkánì mezimozku, ze které vzniká i stnice v oku a zrakové nervy. U primitivnch obratlovcù má také strukturu podobnou stnici a u mnoha druhù (napø. u kruhoústých, u nìkterých žab a ještìrek) funguje jako fotosenzorický orgán tzv. temenn oko (Concha a Wilson, 2001). Uèebnicovì známým pøkladem vývojovì nejvýše postaveného obratlovce s funkènm temennm okem je novozélandská ještìrka haterie (Sphenodon punctatus), která žije noènm životem a dožvá se údajnì velmi vysokého vìku (kolem 100 let) (Tosini et al., 2001). Švédský anatom Niels Holmgren nalezl r v šišince žab fotosenzitivn buòky podobné èpkùm v stnici (LeBaron, 1972). V šišince poikilotermnch obratlovcù byly pomoc imunocytochemických metod prokázány stejné molekuly, jaké zprostøedkuj pøjem svìtelných signálù v stnici oka, jako jsou napøklad opsin, vitamin A, transducin a arestin. Na membránách pinealocytù byly rovnìž namìøené elektrofyziologické zmìny podobné zmìnám v buòkách stnice (Meissl, 1997). Specifickými fotopigmenty v šišince kuøete jsou pinopsin a melanopsin (Holthues et al., 2005). Pinopsin zprostøedkovává inhibièn vliv svìtla na syntézu melatoninu, zatmco melanopsin reguluje posun cirkadiánnch hodin. Avšak lidská šišinka nepøijmá podle fyziologických mìøen svìtelné signály pømo. Informace o svìtle a tmì je pøijata a zpracována v oku, pøevádìná zrakovými nervy a posléze pøicház i do suprachiazmatických jader hypotalamu, uložených po obou stranách tøet komory mozkové poblž køžen optických nervù. Informace ze suprachiazmatických jader pøicház sympatickými nervy v podobì séri akènch potenciálù do šišinky, kde výsledný výlev neurohormonù reguluje prostøednictvm receptorù v membránách pinealocytù syntézu hormonù šišinky. Lidská šišinka je považována za transduktor fotoperiodické informace, protože pøevád informace o svìtle z vnitønch biologických hodin (suprachiasmatických jader), do hormonálnch oscilac (Illnerová, 1991; 1994; Jáè et al., 2000). U obratlovcù tedy slouž šišinka pøedevšm k adaptaci organizmu na denn a noèn svìtelnou periodicitu (Berger 2004). Hormonáln produkce šišinky Novodobá medicna šišinku dlouho považovala za endokrinn žlázu s nejistou funkc. Dokonce ještì uèebnice lékaøské fyziologie z 90. let 20. stolet poskytuj o šišince pouze skoupé informace v nìkolika málo vìtách (Silbernagel a Despopoulos, 1993; Pocock a Richards, 1999). Když v r popsal nìmecký pediatr Otto Heubner pøedèasnou pubertu u chlapce s pineálnm nádorem (LeBaron, 1972), nebylo pro možnou endokrinn funkci šišinky žádné vysvìtlen. Teprve v r Aaron B. Lerner izoloval z hovìzch šišinek melatonin látku, která vyvolávala zesvìtlen žab kùže. Avšak ani v této dobì se ještì nic nevìdìlo o endokrinn funkci šišinky u obratlovcù (Illnerová, 1996). Experimenty s rùznými živoèichy a pozorován u èlovìka v dalšch letech prokázaly, že šišinka ovlivòuje prostøednictvm vyluèovaných hormonù nesmrné množstv fyziologických funkc a pochodù v organizmu. Šišinka synchronizuje cirkadiánn (denn) rytmy prostøednictvm sekrece hormonu melatoninu, který vzniká ze serotoninu za tmy, zatmco ve dne (za svìtla) se tvoø serotonin (obr. 1). Kromì melatoninu a serotoninu bylo v šišince nalezeno mnoho dalšch neurotransmiterù a biologicky aktivnch látek, jako napø. dopamin, noradrenalin, kyselina glutamová, kyselina γ-aminomáselná, rùzné neuropeptidy i alkaloidy. Mnoho experimentù demonstruje, že aktivita šišinky je regulována prvoøadì svìtlem. Svìtlo inhibuje syntézu melatoninu, noradrenalinu a acetylcholinu, zatmco syntézu serotoninu, kortisolu, dopaminu, kyseliny γ-aminomáselné a nìkterých neuropeptidù stimuluje (Ebadi et al., 1993). Takto indukované zmìny potom mohou vyvolat zmìny nálady, spánek a bdìlost, modulovat èinnost imunitnho systému, ovlivòovat sexuáln aktivitu a mnohé dalš dìje. Vysokou koncentraci melatoninu a serotoninu v cerebrospinálnm moku v prostoru III. mozkové komory, vysvìtluje objeven tubulárnho útvaru (pineáln reces), který je evaginac stìny III. komory do šišinky. Pineáln reces, kterým procházej Obrázek 1: Biosyntéza melatoninu ze serotoninu je dvoustupòová. V prvém stupni se serotonin acetyluje úèinkem serotonin-n-acetyltransferázy za vzniku N-acetylserotoninu, který se ve druhém stupni metyluje úèinkem hydroxyindol-o-metyltransferázy a vzniká melatonin. Syntéza a sekrece melatoninu je øzena svìtlem. 112

3 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 i myelinizovaná vlákna o dvojm prùøezu (tenká a silnìjš), byl prokázán na elektronmikroskopických snmcch øezù šišinky (Tricoire, 2002). Serotonin a deprese Dùkazy potvrzujc serotoninovou hypotézu deprese jsou založeny pøedevšm na klinických pozorovánch prominentnch antidepresivnch úèinkù specifických blokátorù zpìtného pøjmu serotoninu do synaptických zakonèen (SSRI). Serotoninová hypotéza je rovnìž konzistentn s depresogennm úèinkem tryptofanové karence, s facilitaènm pùsobenm serotoninu na spánek a pozorovánm dalšch úèinkù serotoninu na cirkadiánn rytmy (Höschl, 1998; Stastny et al., 2003). Nadìje pro zskán pømých dùkazù potvrzen serotoninergn hypotézy deprese je vkládána do modernch vyšetøovacch metod jako je PET (pozitronová emisn tomografie) a SPECT (jednofotonová emisn tomografie), které umožòuj monitorován prùtoku krve jednotlivými strukturami. Na základì pozorován mozku tìmito technikami se v souvislosti s depres uvažuje o funkènm propojen nìkterých mozkových struktur (hypotalamus, pøedn talamus, prefrontáln kortex, hippokamus, amygdala a cingulum), kde byly pozorovány zmìny v prokrven (Grof, 1997). PET mùže mapovat rozložen neurotransmiterù v piko- nebo nano-molárnch koncentracch a proto se oèekává, že by se pomoc této metody mohly vizualizovat, sledovat a vyhodnocovat zmìny na synapsch serotoninergnch nervù v mozku živých osob. Studie s použitm ligandù pro serotoninové receptory zatm nepøinášej konzistentn výsledky o rozdlech mezi zdravými osobami a pacienty, avšak ukazuj, že SSRI zvyšuj vazbu ligandu na serotoninový receptor (Dhaenen, 2001). Zatmco PET byla velmi úspìšná napø. pøi odhalován patofyziologických zmìn u Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci, pro zmìny v syntéze, transportu a vazbì serotoninu u chorobných poruch nálady zatm dùkazy nepøinesla (Gjedde, 2001). Nìkteø psychiatøi také upozoròuj na to, že serotoninová hypotéza nevysvìtluje uspokojivì, jak mùže zmìna v produkci jednoho neurotransmiteru vyvolat tak rozmanitý klinický obraz (Grof, 1997). Jak se mùže nedostatek serotoninu na synapsi promìnit v chorobný smutek a beznadìj, v depresivn bludy nebo sebevražedné myšlenky? Teoreticky nám možné vysvìtlen poskytuj poznatky na molekulárnì-bunìèné a molekulárnì-genetické úrovni, kde existuje nesmrná variabilita molekul a reakc a nabz se tak možnost, že zpráva, byś v podobì jedné molekuly, mùže být v buòce pøekládána do rozmanitých fyziologických èi patofyziologických odpovìd (Strunecká a Øpová, 1999). I na úrovni buòky se uplatòuj principy konvergence a divergence, známé z fungován celého mozku. Možný podl šišinky a jej hormonáln produkce pøi vzniku chorobných poruch nálady však nen v souèasné dobì zvažován. Šišinka a psychedelické drogy Odvážné spekulace o funkci šišinky se objevuj ve vztahu k pùsoben psychedelických drog (McClay, 1996). LSD mùže napodobit serotonin a zdá se, že ovlivòuje také šišinku, což vedlo k hypotézám o jejm možném vztahu k psychickým pochodùm. Také melatonin má indolovou strukturu jako LSD. V šišince byly nalezeny deriváty harmanu, které se vyskytuj v nápoji zvaném ayahuasca, použvaném jako vno duše Pøehledné èlánky zejména v jižn Americe. Ayahuasca je nejrozšøenìjš název pro nápoj pøipravovaný z liány Banisteria caapi Spruce extrakc vrouc vodou. Patø do skupiny drog, které oznaèujeme jako eidetika, halucinogeny, psychoaktivn látky, psychotropn látky apod. Na omezenou dobu vyvolávaj smyslové pøeludy, bludy, odosobnìn, poruchy myšlen a zmìny emocionality. Pùsob euforicky a mìn vnmán reality, ale èlovìk pod vlivem takovéto drogy zùstává v kontaktu s okolm, je mstnì i èasovì orientován a mùže své prožitky hodnotit a sdìlovat druhým. Osoby se sklonem k mysticizmu udávaj, že pod vlivem této drogy zskávaj nové pohledy na svìt, že jsou schopni vidìt pøes jinak neprùhledné pøekážky, pronikaj do mystéria kosmu a mohou vcházet ve styk s dušemi zemøelých a duchy pørody (Liška, 2004). Hlavnmi obsahovými látkami jsou tzv. beta-karboliny, deriváty harmanu: zejména harmin, harmalin a nìkteré dalš, napø. deriváty tryptaminu. Obsahové látky nápoje ayahuasca patø do stejné skupiny drog jako LSD, meskalin èi psilocin a psilocybin, ale mechanizmy jejich biologického úèinku jsou rozdlné. Pro harmin a harmalin je charakteristické, že pùsob jako inhibitory enzymu monoaminoxidázy, zejména typu A (MAO-A) (McKenna et al., 1984), podobnì jako celá øada látek použvaných v modern medicnì jako antidepresiva z tìch nejnovìjšch napø. moclobemid (Andreeva et al., 1991) èi befloxaton (Curet et al., 1998). Harmin a harmalin také stimuluj uvolòován dopaminu, což by øadilo ayahuscu do skupiny látek vhodných pro terapii parkinsonizmu (Schwarz et al., 2003). Ohlédnut za dávnými názory o vztahu šišinky a mysli Je pozoruhodné, že zatmco souèasná vìda nashromáždila poznatky o funkci šišinky teprve v poslednch dekádách 20. stolet, znali tuto tkáò již antièt uèenci. Jej funkce byla námìtem pojednán a výkladù mnoha významných osobnost od antiky do pozdnho støedovìku (Kappers, 1979; Strunecká, 2004). Reminiscence dávných disputac o šišince souvis s pøedstavami dávných filozofù a lékaøù o vztazch mysli, tìla a duše. Myšlenka o tom, že funguje v mozku jako propusś myšlenek bývá v uèebnicch i v pøehledných èláncch pøipisována velkému øeckému lékaøi Galénovi. Avšak Galén považoval toto tìlsko p øipomnaj c borovicovou ši iš šku (corpus pineale) a vyplòujc bifurkaci cévy vena cerebri magna (Galeni), ze které vzniká témìø celý choroidn plexus, za pouhou podpìru cévy (May, 1968). Potøeba fungujc záklopky v kanále mezi mozkovými komorami vyplývala z obecnì pøijmané pøedstavy o tom, že mozek funguje jako jakási rafinérie pro pneuma (quintessence) zdroj všech vjemù a pocitù. Øeèt anatomové se domnvali, že pneuma postupuje z hrudi karotidami do mozku, tam je v mozkových dutinách proèištìno, zjemnìno a poté je z mozku vedeno dutými nervy do všech orgánù. Podle tìchto pøedstav se pneuma dostávalo do mozku IV. komorou, která je propojena se III. komorou úzkým tunelem. Šišinka svoj polohou na stropì III. komory provokovala patrnì øecké anatomy k pøedstavì, že funguje jako záklopka, propusś, která reguluje prùtok pneumatu spojovacm kanálem. Tato ventrikulá árn teorie o sdle inteligence v mozkový ch dutinách se udržela až do 17. stolet (Strunecká, 2004). V návaznosti na vývoj teori o funkci šišinky je zajmavý spis arabského uèence Ibn al- Jazzara z 10. stolet (Bos, 1995). Také on považoval za zdroj myšlen, porozumìn, reflexe, rozlišován a inteligence, psychické pneuma, které v jeho 113

4 Pøehledné èlánky PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 podán vzniká složitými procesy v mozkových komorách. Tento autor napsal: Vynikaj c doktoøi vìd, že prù chod pneuma do ètvrt tvrté komory reguluje mozkový fragment v podobì èerva, nazý vaný anatomy pineal gland. Avšak k otevøen prù chodu docház pouze tehdy, když se snažme vzpomenout na v ìci zapomenuté nebo na minulost. Pokud nen pasáž do IV. komory otevøen á, nemùžeme si vzpomenout na nic, a odpovìdi na položené otá ázky n ám nepøicházej na mysl. Z toho dùvodu, ve vztahu k otevr rá án tohoto prù chodu, jsou rozdly mezi lidmi nap øklad v rychlosti a pomalosti myšlen. Nì ìkte ø lidé jsou bystø a rychle si vybavuj odpovìdi, di, zat mco u jiný ch to jde pomalu, dlouho si vzpomnaj a odpovdaj pomalu. Descartovy názory na funkci šišinky Funkc šišinky se také intenzivnì zabýval filozof a matematik, jeden ze zakladartelù modernho vìdeckého analytického myšlen, René Descartes ( ). Descartes považoval šišinku za orgán, který má dùležitou funkci pro veškeré psychické schopnosti mozku. O tom, že Descarta funkce šišinky mimoøádnì zajmala, svìdè nejenom krátké pasáže v jeho slavné Rozpravì o metodì (1637) a v Meditacch (1641), ale pøedevšm korespondence s paøžským pøtelem Marinem Mersennem. O šišince se rozsáhle rozepisuje v pìti dopisech z let (pøevzato z Lokhorst a Kaitaro, 2001). Z této korespondence je zøejmé, že Descartes byl dobøe seznámen s tehdejšmi znalostmi anatomie mozku. Porovnával dokonce funkèn anatomii hypofýzy a šišinky. Vysvìtloval, že vzhledem k cévnmu spojen a anatomickému uložen lze šišinku považovat rovnìž za žlázu a oznaèil ji za orgán, kde se zpracovávaj veškeré smyslové informace, Aristotelùv sensus communis, což je vlastnì mysl a v dùsledku toho je ši iš šinka s dlem du še e; nen totiž možné separovat jedno od druhého. Jinak bychom museli pøipustit, že duše nen bezprostø øedn ì spojena s žádnou pevnou èást st tì ìla, ale pouze s psychic spirits v mozkový ch komorá ách, je ž do nich plynule vstupuj a je opoušt tì ìj jako voda v øece, což by bylo pøli liš absurdn. Kromì toho je poloha pineáln žlá ázy taková á, že mùžeme velmi dobøe pochopit, jak pøedstavy, které pøicházej z obou oè jsou kombinová ány v jednom mst stì ì. Na konci svých Principù filozofie (1644) pak Descartes napsal: Je tø øeba vid ìt, že lidská duše, a èkoliv vyplòuje celé tì ìlo, p øece jen má své zvláš áštn sdlo v mozku, v nìm ž nejen poznáv vá a obraznì si pøedstavuje, ale též pociśuje... Jeho odhodlán spojit duši s jednm mstem v tìle bylo zcela origináln a bezprecedentn. Problémy ohlednì výkladu o èinnosti duše, se kterými se musel racionálnì uvažujc Descartes potýkat, podrobnì analyzuje Vopìnka (2000). V Descartovì pojet byla šišinka mstem, kde docház ke kontaktu tìla a duše. Karteziánské pøedstavy zahrnovaly spiritus animales, jenž mohou ovlivnit šišinku a vyvolat reakce tìla. Analýzou karteziánského pohledu na vztahy tìla a duše (Descartes, 1649) z pohledu souèasné psychiatrie se zabývá Albuquerquea et al. (2003). S odstupem nìkolika stolet mùžeme konstatovat, že pod vlivem karteziánsko newtonovského paradigmatu byly pøedstavy o existenci duše z pørodnch vìd zcela vyøazeny. Biomedicnské vìdy pøijaly o funkci šišinky na dalš tøi stolet názor, který vyjádøil Descartùv souèasnk Ysbrand van Diemerbroeck ( ). Tento utrechtský profesor anatomie shrnul døvìjš rozmanité pøedstavy o funkci šišinky se zvláštn pozornost k Descartovým názorùm a svùj pøehled (Van Diemerbroeck,1672) ukonèil takto: Každý mùže mt sv ùj vlastn názor, ale já si myslm, že jej funkce je zcela neznám á a obskurn a že o n nemùže e bý t øe èeno nic, krom ì nejistý ch argumentù a tudž si myslm, že duchaplné spekulace o té éto v ìci jsou sice chvá ályhodn é, ale to neznamen á, že je nutné je akceptovat jako svaté evangelium nebo jako èl lá ánky v ry. Šišinka a svìtlo jako symbol Carl Gustav Jung ( ) ve svém komentáøi k nìmeckému pøekladu starého ènského textu Tchaj-i śin-chua cung-è (Jung a Wilhelm, 1997) uvád, že úèinek zážitkù svìtla je pøekvapiv ekvapivý potud, že té ém ìø vždy vyvolá áv vá øe šen duševn ch komplikac a t m uvoln ìn vnitø n osobnosti z chronický ch emocionáln ch a my šlenkov lenkový ch problém ù, a navozuje t m bytostnou jednotu, pociśovanou obecnì jako osvobozen. Jung objasòuje svìtlo jako magicky pùsobc symbol,...které ému rozum nevìdom... Symbol je na jedné stranì primitivnm projevem nev ìdom, na druhé stranì je ideou, která odpovd á nejvyššmu tu šen vìdom. Svìtlo je sym- bolickým ekvivalentem vìdom. Toto svìtlo s dl mezi oèima, pše ve svém komentáøi Jung. Podle uvedeného ènského textu vysvìtluje taoistický mistr studentovi dùvod koncentrace na bod mezi oèima takto: Lao-æ ho nazý vá brá ánou do nebe a zem ì, proto se èlov ìk m á koncentrovat na toto msto, aby dos áhl uv ìdom ìn jednoty. V tomto centru je perla velikosti rýž ového zrnka, je ž je centrem mezi nebem (makrokosmos) a zem v lidském tì ìle (mikrokosmos). Nesta è jenom vìd ìt, kde le ž, takov ému by neodhalila úžasné esenciá áln svìtlo, které je symbolizová áno kruhem, je ž Konfucius nazval èist istá dokonalost. Kniha Promìn ho nazý vá nekoneènem, Buddha pozn án m a taoisté elixrem nesmrtelnosti nebo duchovn m sv ìtlem... LeBaron (1972) zmiòuje ve své v uèebnici endokrinologie tento starý esoterický text jako prvn historickou zmnku o šišince. Fototerapie léèba sezónnho afektivnho onemocnìn a zimn deprese Fototerapie má dávnou historii. Myšlenka o tom, že zmìny svìtla souvis se zmìnami nálady pocház již z antiky. Návrhy na terapii svìtlem nacházme v dle islámského lékaøe Avicenny ( ) (Green, 1998). V minulém stolet se objevily zprávy o úspìšné léèbì svìtlem u vojákù, kteø trpìli depresemi v severn Skandinávii a od roku 1980 byla léèba svìtlem zkoumána na øadì vìdeckých pracovišś (biografie viz Philips, 2003; Lewy et al., 1987; Webe et al., 2001). Byl zkoumán vztah k cirkadiánnm rytmùm a produkci melatoninu (Lewy et al., 1998), serotoninu (Rosenthal et al., 1998), vliv tryptofanové deplece (Stastny et al., 2003) a celá øada dalšch ukazatelù. Centrem výzkumu této problematiky je National Institute of Mental Health v Bethesdì (USA). Pøehled mnoha prac vysoce pøesahuje možnosti rozsahu tohoto èlánku. Nicménì, souèasné výzkumy poukazuj na vce než 80% efektivnost u pacientù se sezónn depres a na význam fototerapie v prevenci deprese. Philips (2003) doporuèuje, že osvìtlen svìtlem o intenzitì luxù má trvat 30 min dennì, 2500 luxù 1 2 hodiny dennì, pokud možno ráno po probuzen. Biofotony: odvážná hypotéza? Z fyzikálnho hlediska jsou fotony kvanta elektromagnetického pole, jejichž základn vlastnost je schopnost interakc mezi elektrickými náboji elektronù, atomù, molekul i makromolekul (Feynman, 1988). Slovo biofoton se použvá 114

5 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 k oznaèen permanentn emise fotonù z veškerých živých systémù Popp (2003). V poslednch letech nìkteø autoøi prokázali, že emisi biofotonù lze prokazatelnì pozorovat z neøedìné lidské krve (Voeikov et al., 2003). Emise fotonù a možnost bunìèné komunikace prostøednictvm svìtla byla diskutována nìkterými autory v prùbìhu minulého stolet (pro pøehled Grass et al., 2004). Podle tìchto názorù jsou zdrojem svìtla v buòkách hlavnì metabolické procesy. Uvažuje se zejména o oxidaci NADH v mitochondrich (Albrecht-Buehler, 1992; 2000; Blinova et al., 2004), ale také o schopnosti DNA fungovat jako laserový systém, který shromažïuje fotony a emituje je jako koherentn svìtlo (Popp et al., 1984). Bajpai (2003) vyjádøil názor, že kvantová koherentn distribuce biofotonù je dùležitou vlastnost biofotonové signalizace v živých organizmech. Autoøi z katedry obecné psychiatrie Vdeòské univerzity (Grass et al., 2004) se domnvaj, že signál fotonù v CNS mùže být znaènì vysoký vzhledem k tomu, že mozek je chránìn od okolnho svìtla bariérou z kost a spojovacch tkán. Neurony maj aktivn metabolizmus, který vytváø fotony, jsou bezbarvé a maj cytoskeletáln struktury, vytváøejc duté mikrotubuly. Všechny biogenn aminy fungujc jako neurotransmitery v regulaci nálady (serotonin, dopamin a noradrenalin) vykazuj silnou fluorescenci (Grass et al., 2004). Gostkowski et al. (2004) studovali multifotony vyvolané reakce serotoninu, pøi kterých vzniká fotoprodukt emitujc široce ve viditelné oblasti spektra. Také mnohé halucinogeny, jako napø. LSD, psylocybin a harmin vykazuj silné fluorescenèn vlastnosti. Grass et al. (2004) vyslovili hypotézu, která vyzývá k úvahám o významu biofotonových signálù ve fyziologii CNS. Takový pøstup by, podle uvedených autorù, mohl vést Pøehledné èlánky k novým pohledùm na mechanizmus kognitivnch procesù a podstaty vìdom. Mozek by v tomto pojet mohl fungovat jako optokybernetický systém nebo jako holografický poètaè. Hypotézu o tom, že individuáln lidský mozek mùže fungovat podle holografických principù, rozpracoval ve svých pracch neurofyziolog Karl Pribram (Pribram, 1974; 1991). Vìdci hledaj nové metodické pøstupy, které by byly adekvátn k testován této odvážné hypotézy (Baruchi a Ben- -Jacob, 2004). Cohen a Popp (2003) mìøili emisi biofotonù u 200 osob. Uvádìj korelaci zskaných výsledkù s biologickými rytmy a domnvaj se, že emise fotonù se stane novou neinvazivn diagnostickou metodou. Závìr Úloha šišinky v regulaci cirkadánnch rytmù byla v poslednch dekádách dostateènì prokázána. Úvahy o tom, zda má šišinka funkèn význam v regulaci nálady a stavù lidské mysli však zùstávaj stále spekulativn. Nen vylouèené, že dalš studium podlu šišinky na mezibunìèné komunikaci prostøednictvm biofotonù a nevizuálnch fotoreceptorù v mozku (Brainard et al. 2001; Vigh et al., 2002) pøinese nové pohledy na úlohu šišinky. Lze oèekávat, že hlubš pochopen významu šišinky pro èlovìka je otázkou nedaleké budoucnosti. prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Katedra fyziologie a vývojové biologie Pørodovìdecká fakulta UK v Praze Vinièná 7, Praha 2 LITERATURA Albrecht-Buehler G. Rudimentary form of cellular vision. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 69: Albrecht-Buehler G.Reversible excitation light-induced enhancement of fluorescence of live mammalian mitochondria. FASEB J 2000; 14: Albuquerquea J, Deshauera D, Grof P. Descartes Passions of the soul seeds of psychiatry? Journal of Affective Disorders : Andreeva NI, Golovina SM, Faermark MF, Shvarts GI, Mashkovskii MD. The comparative influence of pyrazidol, inkazan and other antide- pressant monoamine oxidase inhibitors on the pressor effect of tyramine (Article in Russian). Farmakol Toksikol 1991; 54: Bajpai RP. Quantum coherence of biophotons and living systems. Indian J Exp Biol 2003; 41: Baruchi I, Ben-Jacob E. Functional holography of recorded neuronal networks activity. Neuroinformatics 2004; 2: Berger J. Regulation of circadian rhytms. J Appl Biomed 2004; 2: Blinova K, Combs C, Kellman P, Balaban RS. Fluctuation analysis of mitochondrial NADH fluorescence signals in confocal and ton microscopy images of living cardiac myocytes. J Microsc 2004; two-pho- 213: Bos G. Ibn al-jazzar on Forgetfulness and Its Treatment: Critical Edition of the Arabic Text and the Hebrew Translations with Commentary and Translation into English. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E, Rollag MD. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci 2001; 21: Cohen S, Popp FA. Biophoton emission of human body. Indian J Exp Biol 2003; 41: Concha ML, Wilson SW. Asymmetry in the epithalamus of vertebrates. J Anat 2001; 199: Curet O, Damoiseau-Ovens G, Sauvage C, Sontag N, Avenet P, De- poortere H, Caille D, Bergis O, Scatton B. Preclinical profile of floxatone, a new reversible MAO-A inhibitor. J Affect Disord 1998; be- 51: Descartes R. (1637) La dioptrique. In: Discours de la méthode, Leiden, Ian Maire. In: Adam C, Tannery P (eds). Oeuvres de Descartes (13 vols.), Vrin. vol. VI, Paris Descartes R. (1649) Les passions de l âme, Amsterdam, Lodewijk Else- vier, and Paris, Henry le Gras. In: Adam C, Tannery P (eds.) Oeuvres de Descartes (13 vols.), Paris Descartes R. Princpy filozofie. Pøeložil J. Španár. Pravda, Bratislava Dhaenen H. Imaging the serotonergic system in depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2001; 251: Suppl 2, Ebadi M, Samejima M, Pfeiffer RF. Pineal gland in synchronizing and refining physiological events. News Physiol Sci 1993; 8: Feynman RP. QED the strange theory of light and matter. University Press, Princton Gjedde A. Receptor mapping in living human beings by means of positron emission tomography. Ugeskr Laeger 2001; 163: Gostkowski ML, Allen R, Plenert ML, Okerberg E, Gordon MJ, Shear JB. Multiphoton-excited serotonin photochemistry. Biophys J 2004; 86(5): Grass F, Klima H, Kasper S. Biophotons, microtubules and CNS, is our brain a holographic computer? Med Hypotheses 2004; 62: Green CD. Classics in the History of Psychology. York University, Toronto

6 Pøehledné èlánky PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 2 Grof P. Proè propadáme depresm? Vesmr 1997; 76: Guardiola-Lemaitre B. Toxicology of melatonin. J Biol Rhythms 1997; 12: Holthues H, Engel L, Spessert R, Vollrath L. Circadian gene expression patterns of melanopsin and pinopsin in the chick pineal gland. Biochem Biophys Res Commu 2005; 326: Höschl C. Teorie deprese. Psychiatrie 1998; 2(2): Illnerová H. Blžme se poznán podstaty biologických hodin? Vesmr 1994; 73: Illnerová H. Mammalian circadian clock and its resetting. News Physiol Sci 1991; 6: Illnerová H.: Melatonin a jeho pùsoben. Vesmr 1996; 75(5): Jáè M, Kiss A, Sumová A, Illnerová H, Ježová D. Daily profiles of arginine vasopressin RN in the suprachiasmatic, supraoptic and paraventricular nuclei of the rat hypothalamus under various photoperiods. Brain Res 2000; 887: Jung CG, Wilhelm R. Tajemstv zlatého kvìtu. Vyšehrad, Praha Kappers JA. Short history of pineal discovery and research. Prog Brain Res 1979; 52:3 22. Karasek M, Pawlikowski M. Pineal gland, melatonin and cancer. NEL Review. Neuroendocrinol Lett 1999; 20: LeBaron R. Hormones, a Delicate Balance. New York, Regasus Lewy AJ, Sack RL, Miller LS, Hoban TM. Antidepressant and circadian phase-shifting effects of light. Science 1987; 235(4786): Lewy AJ, Bauer VK, Cutler NL, Sack RL. Melatonin treatment of winter depression: a pilot study. Psychiatry Res. 1998; 77(1): Liška J. Zkusil jsem liánu smrti. Geografický magazn Koktejl 2004; 13: Lokhorst GJC, Kaitaro TT. The originality of Descartes theory about the pineal gland. J History Neurosci 2001; 10:6 18. May MT. Galen: On the usefulness of the parts of the body I.-II., Cornell University Press Ithaca 1968; 1: McClay R. The pineal gland, LSD and serotonin nofadz.com/mcclay/pineal.htm l McKenna DJ, Towers GH, Abbott F. Monoamine oxidase inhibitors in South American hallucinogenic plants: tryptamine and beta-carboline constituents of ayahuasca. J Ethnopharmacol 1984; 10: Meissl H. Photic regulation of pineal function. Analogies between retinal and pineal photoreception. Biol Cell 1997;½89: Philips. Fototerapie. Philips Brigit Light Energy Pøruèka. www. brightlightphilips.de/noflash.asp Pocock G, Richards CD. Human Physiology. The Basis of Medicine. Great Britain, Oxford University Press, Popp FA.Properties of biophotons and their theoretical implications. Indian J Exp Biol 2003; 41: Popp FA, Nagl W, Li KH, Scholz W, Weingartner O, Wolf R. Biophoton emission. New evidence for coherence and DNA as source. Cell Biophys 1984; 6: Pribram KH, Nuwer M, Baron R. The holographic hypothesis of memory structure in brain function and perception. In: Atkinson RC, Krantz KH, Luce RC, Suppes P (eds). Contemporary Developments in Mathematical Psychology San Francisco 1974; Pribram K. Mozek a mysl. Holonomn pohled na svìt (výbìr prac). Gallery, Praha, Rajarethinam R, Gupta S, Andreasen NC. Volume of the pineal gland in schizophrenia; an MRI study. Schizophr Res 1995; 14: Rosenthal NE, Mazzanti CM, Barnett RL, Hardin TA, Turner EH, Lam GK, Ozaki N, Goldman D. Role of serotonin transporter promoter repeat length polymorphizm in seasonality and seasonal affective disorder. Mol Psychiatry 1998; 3(2): Sandyk R, Kay SR. Pineal melatonin in schizophrenia: a review and hypothesis. Schizophr Bull 1990; 16: Sher L, Matthews JR, Turner EH., Postolache T, Katz KS, Rosenthal 116

O ŠIŠINCE, SVĚTLE, SEROTONINU A DEPRESI

O ŠIŠINCE, SVĚTLE, SEROTONINU A DEPRESI O ŠIŠINCE, SVĚTLE, SEROTONINU A DEPRESI ABOUT PINEAL GLAND, LIGHT, SEROTONIN, AND DEPRESSION ANNA STRUNECKÁ 1, JIŘÍ PATOČKA 2 1 Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie, Přírodovědecká fakulta,

Více

PSYCHE ET NATURA 1/2002 DEPRESE, MEDITACE A VĚDOMÍ

PSYCHE ET NATURA 1/2002 DEPRESE, MEDITACE A VĚDOMÍ PSYCHE ET NATURA 1/2002 DEPRESE, MEDITACE A VĚDOMÍ Anna Strunecká Jako bozi na nebesích veselí se beze strastí, tak zde na Zemi jsou šťastni díky lékům smrtelníci. 1 ÚVOD Poruchy nálady považujeme za součást

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

CHRONOBIOLOGICKÁ FOTOTERAPIE V PRAXI

CHRONOBIOLOGICKÁ FOTOTERAPIE V PRAXI CHRONOBIOLOGICKÁ FOTOTERAPIE V PRAXI Chronobiologická fototerapie Narušení spánkového rytmu a jeho následky Chronobiologická fototerapie u pacientů s depresí Technické vybavení pro chronobiologickou fototerapii

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Adiktologie 1. ročník, zimní semestr 2005/2006

Adiktologie 1. ročník, zimní semestr 2005/2006 Adiktologie 1. ročník, zimní semestr 2005/2006 Název předmětu: Neurovědy Číslo předmětu: Není Semestr: Zimní 2005/2006 Vyučující: MUDr. Tomáš Páleníček Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Konzultační hodiny:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere?

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? PhDr. Martin Loučka International Observatory on End-of-Life Care Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, UK 19.9.2013, V. československá

Více

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. CIRKADIANNÍ RYTMY ve spánku bdění v tělesné teplotě v chování v příjmu pití a potravy v tvorbě hormonů

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

OBOROVÁ RADA. Neurovědy

OBOROVÁ RADA. Neurovědy OBOROVÁ RADA Neurovědy předseda: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 e-mail: karel.sonka@lf1.cuni.cz místopředseda Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Abstrakta PSYCHIATRIE ROÈNÍK 10 2006 SUPPLEMENTUM 1

Abstrakta PSYCHIATRIE ROÈNÍK 10 2006 SUPPLEMENTUM 1 LÉÈEBNÉ MOŽNOSTI KOMBINACE ANTIDEPRESIV Èešková E., Navrátilová P., Èerník M., Palèíková I., Ustohal L. Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Kombinace antidepresiv je strategie používaná nejèastìji k

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin Vladimíra Kvasnicová Aminokyseliny aminokyseliny přijímáme v potravě ve formě proteinů: důležitá forma organicky vázaného dusíku, který tak může být v těle využit k syntéze dalších

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému CNS NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému Opakování - organizace nervstva Centrální nervová soustava Chráněno kostí, integrační funkce Mozek mícha Periferní nervová soustava Efektorová

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM MUDr. Barbora Schutová, 2009 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Pozn.: Obrázky byly z důvodu autorských práv odstraněny nebo nahrazeny textem VÁPNÍK A JEHO

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Psychologie funkce mozku

Psychologie funkce mozku Psychologie funkce mozku Vývoj mozku Mozek a jeho struktura Legenda 1. Přední (koncový) mozek 2. Vazník mozkový 3. Hrbol mezimozkový 4. Podhrbolí 5. Hypofýza 6. Most Varolův 7. Prodloužená mícha 8. Šišinka

Více

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3. 1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.3 Membránový transport 1.3.4 Receptory 1.3.4.1 Regulace 1.3.4.2 Adaptace 1.3.4.3

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí

Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí Kateřina Táborská 1, Monika Hartmanová 1, Jan Laczó 2,3 KNME UK 2.LF a FN Motol Praha 1 Kognitivní centrum - Neurologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Srdce, mysl a duše Profesor Mohamed Omar Salem

Srdce, mysl a duše Profesor Mohamed Omar Salem Srdce, mysl a duše Profesor Mohamed Omar Salem Úvod Koncepce mysli má zásadní význam pro psychiatrii a psychologii. Nicméně ve většině dostupných oficiálních textů tomuto důležitému tématu byla věnována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou (systema nervosum centrale) a periferní nervovou soustavou (systema nervosum periphericum). Z funkčního hlediska rozeznáváme

Více

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami. L A S E R Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami Stimulovaná emise Princip laseru Specifické vlastnosti laseru jako zdroje

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Program postgraduálního kurzu Pokroky v neurovědách 2015

Program postgraduálního kurzu Pokroky v neurovědách 2015 členění: datum název semináře organizátor místo konání telefon Program postgraduálního kurzu Pokroky v neurovědách 2015 25. února středa Moderní pohledy na neuroanatomii a její metodiky MUDr. V. Němcová,

Více

Variace Nervová soustava

Variace Nervová soustava Variace 1 Nervová soustava 21.7.2014 15:59:34 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA CNS MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY

Více

Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem

Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem 1. Nervováčinnost Neuron, jeho stavba a typy, gliové buňky a jejich funkce, sodno-draslíková pumpa, elektrochemický

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Tvoříme budoucnost medicíny Creating Future of Medicine Petr Koška, Tomáš Kára FNUSA - ICRC v kontextu zdravotnictví, vědy, výzkumu a výuky Co je FNUSA-ICRC

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

EVIDENCE BASED MEDICINE

EVIDENCE BASED MEDICINE přehledový článek medicína založená na důkazech EVIDENCE BASED MEDICINE strana 10 Petr Běhounek, Milan Hora, Jiří Klečka Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň Došlo: 5. 1. 2010. Přijato: 24. 6. 2010. Kontaktní

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Souhrnný přehled sborníků CIE

Souhrnný přehled sborníků CIE Souhrnný přehled sborníků CIE Sborník prvního odborného sympozia CIE Světlo a zdraví 2004. První odborné sympozium Světlo a zdraví, konané ve Vídni od 30.září do 2.října 2004 poskytlo vynikající příklad

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Fyziologie člověka. Aplikovaná tělesná výchova a sport. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fyziologie člověka. Aplikovaná tělesná výchova a sport. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Fyziologie člověka studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc. Praha 2011

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Závěrečná konference Mezioborové souvislosti informační vědy Richard Papík http://uisk.ff.cuni.cz http://www.linkedin.com/in/papik

Více