ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová

2

3 ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI)

4 Role správní rady v řízení neziskové organizace (se zaměřením na obecně prospěšné společnosti) Marek Šedivý a Jolana Turnerová Copyright ICN, o. p. s Vydání první. Všechna práva vyhrazena. Vydává Informační centrum neziskových organizací, o. p. s., Malé nám. 12, Praha 1 Sazba a grafická úprava: Ondřej Matyáš, Tisk: Tiskárna TOBOLA, ISBN:

5 OBSAH Úvod 5 1. Jak ve skutečnosti fungují správní rady v obecně prospěšných společnostech v ČR?(výsledky výzkumné studie) 6 2. Co se od správní rady očekává? 7 3. Co říká zákon Obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) Správní rada obecně prospěšné společnosti Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Nadace a nadační fondy Správní rada nadace a nadačního fondu Dozorčí rada nadace a nadačního fondu Občanská sdružení (o. s.) Deset základních úloh správních rad neziskových organizací Stanovení poslání a cílů organizace Výběr výkonného ředitele Podpora výkonného ředitele organizace a hodnocení jeho výkonu Zabezpečení efektivního plánování organizace Zabezpečení potřebných zdrojů Zajištění efektivního řízení zdrojů Definování, monitorování a zdokonalování programů a nabízených služeb organizace Posilování pozitivního vnímání organizace na veřejnosti PR Zabezpečování právní a etické bezúhonnosti organizace Přijímání a zaškolení nových členů správní rady a hodnocení vlastní činnosti Proč se stát členem správní rady? Povinnosti jednotlivých členů SR Složení správní rady Výběr členů do správní rady Výběr členů podle rolí Popisy práce klíčových členů správní rady Příklady popisů práce členů správní rady Vztah mezi správní radou a ředitelem organizace Zasedání správní rady Hodnocení správní rady Hodnocení organizace jako celku Hodnocení činnosti správní rady Zásady pro hodnocení 28 Informační zdroje 30

6 ÚVOD K napsání této příručky jsme se rozhodli na základě skutečnosti, že problematika správních rad neziskových organizací zůstává stále nedoceněným a opomíjeným tématem. Informace z této oblasti se do prostředí českého neziskového sektoru dostávají především ze Spojených států amerických a ze států západní Evropy, kde je vzhledem k historickému vývoji společenská situace zcela odlišná. Neziskový sektor tam existuje bez přerušení desítky let. Rozdíly lze sledovat i v informovanosti veřejnosti o neziskových organizacích a o dobrovolnictví. Poznatky o tom, jak fungují správní rady v neziskových organizacích v zahraničí, které se k nám dostávají, jsou pro mnoho pracovníků a sympatizantů neziskového sektoru pouze dlouhodobým nebo naivním snem. Tato publikace má sloužit jako praktická příručka pro všechny, kteří se vydali na nelehkou cestu, na jejímž konci je ve všech směrech efektivně fungující nezisková organizace. Napsání příručky předcházela výzkumná studie, kde jsme si ověřili naše původní domněnky o fungování správních rad v obecně prospěšných společnostech a jejich spolupráci s výkonnými řediteli. Při tvorbě této příručky jsme vycházeli nejen z dostupné literatury, ale využili jsme též našich zkušeností s fungováním správních rad v různých typech neziskových organizací. Přestože jsme využili informace z výzkumu zaměřeného na obecně prospěšné společnosti, principy zde uvedené jsou využitelné též pro statutární resp. poradní orgány ostatních typů neziskových organizací občanských sdružení, církevních organizací, nadací a nadačních fondů. Bude nám potěšením, když tato publikace přispěje ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce mezi výkonnými pracovníky a zástupci správních rad. Posláním ICN je podpora rozvoje neziskových organizací. Naším cílem je pomoci vytvářet takové stabilní neziskové organizace, jejichž existence nestojí na jednom člověku. Uspějí jen ty neziskové organizace, které jsou schopné vypořádat se s nejrůznějšími změnami vnitřního i vnějšího prostředí. Věříme, že tato příručka bude malým krůčkem na cestě ke kýženému cíli. Informační centrum neziskových organizací (ICN), o. p. s. vydává tuto příručku v rámci projektu Posílení role správních rad v řízení obecně prospěšných společností. Celý projekt byl financován z programu Evropské unie Phare Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, dále z programu Matra/ KAP Velvyslanectví Nizozemského království v ČR a z vlastních zdrojů ICN. Na závěr nám dovolte poděkovat také všem pracovníkům ICN, panu Martinovi Součkovi z agentury McCann-Erickson Prague, Martinovi Hrehovčíkovi z firmy Market Vision a paní Zdeňce Konečné, externí konzultantce ICN, za jejich neocenitelnou podporu. Marek Šedivý a Jolana Turnerová

7 1. JAK VE SKUTEČNOSTI FUNGUJÍ SPRÁVNÍ RADY V OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH V ČR? (VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ STUDIE) Zadavatel: Informační centrum neziskových organizací (ICN), o. p. s. Realizátor: Market Vision, s. r. o., reklamní agentura McCann-Erickson Prague Termín realizace: listopad 2002 Cílem výzkumné studie bylo: zjistit obecný názor správních rad a vedení obecně prospěšných společností na fungování organizace zmapovat činnosti správních rad a managementu zjistit, do jaké míry mezi sebou obě strany spolupracují. Kvantitativní výzkum byl proveden v listopadu 2002 na kompletním vzorku všech 645 obecně prospěšných společností v ČR. Celkem odpovědělo 153 (24 %) ředitelů obecně prospěšných společností a 73 (11 %) předsedů správních rad. Respondenti pocházeli z organizací různé délky existence a velikosti. Z celkových výsledků vyplynulo, že respondenti hodnotí celkovou situaci velmi pozitivně. Ředitelé jsou spokojeni s činností správních rad a naopak. Z jednotlivých komentářů ale plyne, že fungování obecně prospěšných společností je někdy pouze záležitostí vlastního vedení organizace, zatímco aktivity správní rady jsou spíše formální. U ředitelů je tato spokojenost založená na přesvědčení, že je nejlepší, když celou organizaci vedou sami. Pasivita správní rady jim pak v podstatě vyhovuje. Ředitelé někdy s nedostatečným fungováním správní rady dokonce vyjadřují spokojenost. Omlouvají ji nedostatkem času a dobrovolností členů správních rad. Obecně prospěšné společnosti často nevyužívají dostatečně možnost spolupráce vedení organizace a správní rady. Problém přitom není v nedostatečné komunikaci nebo primárně špatných vztazích, ale ve velice podobném schématu činností, kterým se obě strany věnují. V některých oblastech studie ukázala, že předsedové správních rad jsou přesvědčeni o tom, že se věnují následujícím uvedeným činnostem více, než jak je vidí ředitelé: vyhodnocování a zdokonalování programů organizace získávání nových členů správní rady hodnocení vlastní činnosti zabezpečování efektivního plánování organizace zajišťování finančního řízení organizace získávání finančních prostředků pro činnost organizace. 6

8 Co se týká pohledu správních rad na činnost ředitelů, největší disproporce se ukázala v oblasti prezentace organizace navenek. Správní rady mají představu, že se ředitelé věnují těmto aktivitám daleko více než ve skutečnosti. Více než alarmující je shoda v pohledu na činnosti, kterými se ředitelé zabývají nejméně. V průzkumu jednoznačně zvítězily marketing a fundraising! 2. CO SE OD SPRÁVNÍ RADY OČEKÁVÁ? Správní rada je statutárním orgánem organizace. Statutární orgány neziskových organizací jsou prakticky nejkonkrétnějším příkladem dobrovolné práce. Členové správní rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Zde nejde pouze o výpomoc při různých akcích a o zabezpečení aktivit neziskových organizací. Dobrovolníci členové správní rady mají odpovědnost za existenci a fungování celé organizace. Efektivita celé organizace závisí na efektivitě jejího řízení. Vedení organizace si stále více vyžaduje nejen schopné manažery, ale i silné správní rady. Správní rada je pomyslný most mezi neziskovou organizací a jejím okolím. Úkolem správní rady je zajistit, aby byla organizace okolím přiměřeně podporována a aby získané prostředky byly efektivně využívány. Zdroje, které se organizaci nepodaří získat, zůstávají k dispozici pro jiné účely a pro jiné organizace. Zdroje, které organizace získá a využívá špatně v neúspěšných či neefektivních programech, jsou navždy ztracené. Neziskové organizace mají řadu různých zvýhodnění. Nevyslovená dohoda je, že se na oplátku budou řídit svými předpisy a budou poskytovat veřejný prospěch. Správní rady pak představují mechanismy společnosti pro dohlížení nad fungováním těchto organizací. To na ně klade odpovědnost, kde nestačí jen dobré úmysly, ale především dobré výsledky. Správní rada se podílí na rozvoji organizace a činí strategická rozhodnutí. V její kompetenci je rozhodovat o existenčních otázkách organizace, o poslání organizace, o realizovaných programech a o obsazení nejvyšších manažerských pozic. Nese také hlavní zodpovědnost za finanční zajištění činnosti organizace a hospodaření s těmito prostředky. SPRÁVNÍ RADA > > > > > VEDE MANAGEMENT > > > > > KONÁ V praxi neziskových organizací můžeme definovat následující dva typy správních rad, se kterými se v českém prostředí setkáváme poměrně často. Jde o dva zcela odlišné přístupy. Většina správních rad se pak nachází někde mezi nimi. 1. Správní radu tvoří lidé, kteří mají velmi blízko k činnosti organizace. Správní a výkonná složka je úzce propojena. Za výhodu tohoto modelu lze považovat skutečnost, že členové takové správní rady jsou velmi aktivní v práci pro organizaci, rozumějí jejím problémům a jsou často odborníky v dané oblasti. Nebezpečí, které z tohoto obsazení správní 7

9 rady vyplývá, je v překrývání pravomocí, neboť není oddělena správní a výkonná složka organizace. Tito členové řeší jak provozní, tak strategické a programové záležitosti, což může vést k překrývání rolí v řízení organizace i k vnitřním konfliktům členů rady. 2. Správní rada je tvořena známými osobnostmi, lidmi společensky aktivními. Ti propůjčují organizaci své jméno, neboť považují činnost organizace za prospěšnou. Zároveň si touto angažovaností mohou vylepšovat svou image. Časová vytíženost členů tohoto typu správní rady v sobě nese určité riziko. Tím je neúčast těchto členů na jednáních správních rad. Ti pak nejsou podrobně seznámeni s činností a problémy organizace. Mohou být také zcela pasivní a členství ve správní radě považovat za formalitu. 3. CO ŘÍKÁ ZÁKON Povinnost ustanovit správní radu ukládá: obecně prospěšným společnostem zákon č. 248/1995 Sb. nadacím a nadačním fondům zákon č. 227/1997 Sb. Občanská sdružení mají podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů poměrně mnoho prostoru při vytváření stanov, z kterých by mělo být jasné: jaké jsou orgány sdružení / valná hromada, výkonný výbor, výkonný ředitel / jak se ustanovují jak jednají za sdružení jaká jsou práva a povinnosti orgánů sdružení Obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) Správní rada obecně prospěšné společnosti Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti. Vznik správní rady obecně prospěšné společnosti Správní radu jmenuje zakladatel, pokud v zakládací listině nestanovil jinak. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech. Velikost správní rady obecně prospěšné společnosti Počet členů správní rady povoluje zákon od 3 do 15. Počet členů musí být dělitelný třemi. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tzn. že nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin. Člen správní rady také musí být způsobilý k právním úkonům. 8

10 Konflikt zájmů Člen správní rady a jeho příbuzní nesmí být s obecně prospěšnou společností v pracovně právním vztahu nebo obdobném vztahu. Zde zákon přesně neurčuje, co je obdobný vztah k pracovně právnímu vztahu, což často vede k různým interpretacím. V zásadě by člen správní rady a jeho příbuzní neměli od obecně prospěšné společnosti inkasovat žádné finanční prostředky. Členům správní rady může obecně prospěšná společnost poskytnout náhradu nezbytných nákladů, jako jsou např. cestovní náklady. Členem správní rady nemůže být ředitel dané obecně prospěšné společnosti. Ředitel je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Délka funkčního období člena správní rady obecně prospěšné společnosti Jedno funkční období člena správní rady je tříleté. Funkci může člen vykonávat dvě po sobě jdoucí období, tedy 6 let. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. Rozhodovací pravomoci Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pokud není hlasování upraveno zakládací listinou nebo statutem, pak je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Zánik členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti uplynutím funkčního období úmrtím odstoupením odvoláním Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo pokud opakovaně porušuje zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti. Pokud neexistuje zakladatel a pokud nepřešla práva zakladatele na jinou osobu, odvolává člena správní rady okresní úřad v místě sídla obecně prospěšné společnosti. Na uvolněná místa členů správní rady musí být nejpozději do 60ti dnů jmenováni noví členové. Pokud nejsou noví členové jmenováni ve stanovené lhůtě, jmenuje je obecní úřad v místě sídla obecně prospěšné společnosti na návrh statutárního nebo dozorčího orgánu. Povinnosti správní rady obecně prospěšné společnosti Správní rada je povinna vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině. Správní rada schvaluje některé změny zakládací listiny. Správní rada rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek. 9

11 Správní rada dbá na zachovávání účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena. Správní rada schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny. Schvaluje jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti. Správní rada schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Správní rada rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině. Správní rada uděluje souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku (pokud statut nestanoví dobu kratší). Pokud je zřízena funkce ředitele, správní rada jmenuje a odvolává ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlíží na jeho činnost a stanovuje mu mzdu. Správní rada rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina. Zasedání správní rady Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Dozorčí radu zřizuje povinně obecně prospěšná společnost, do které byl vložen majetek státu nebo obce nebo která takový majetek užívá. Dozorčí rada musí být zřízena, pokud obecně prospěšná společnost podle zvláštních předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Velikost dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Dozorčí rada musí mít nejméně tři a nejvýše sedm členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. První dozorčí radu jmenuje zakladatel. Ostatní ustanovení jsou shodná s ustanoveními týkajícími se správní rady. Povinnosti dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Dozorčí rada dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. 10

12 Práva dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Dozorčí rada má právo podávat správní radě návrh na odvolání ředitele. Dozorčí rada má právo nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada má právo svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají Nadace a nadační fondy Správní rada nadace a nadačního fondu Správní rada spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu a je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu. Do výlučné působnosti správní rady nadace a nadačního fondu náleží: vydat statut a rozhodovat o jeho změnách schvalovat rozpočet a jeho změny schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora, nestanoví-li nadační listina jinak, a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora rozhodovat o zvýšení nadačního jmění Dozorčí rada nadace a nadačního fondu Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace a nadačního fondu. Dozorčí rada musí být zřízena vždy, jestliže nadační jmění nebo majetek nadačního fondu je vyšší než Kč. V ostatních případech může být dozorčí rada zřízena, pokud tak stanoví nadační listina anebo statut nadace nebo nadačního fondu. Povinnosti dozorčí rady nadace a nadačního fondu kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací nebo nadačním fondem přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace nebo nadačního fondu upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 11

13 Práva dozorčí rady nadace nebo nadačního fondu nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace nebo nadačního fondu svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace nebo nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají 3.3. Občanská sdružení (o. s.) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ponechává volný prostor při vytváření stanov, kde jsou definovány i orgány sdružení. Ve stanovách mohou být orgány sdružení a jejich pravomoci rozděleny např. takto: Valná hromada (členská schůze, slet apod.): je nejvyšší orgán sdružení je tvořena všemi členy je svolávána radou sdružení dle potřeby, nejméně však 2 ročně rozhoduje o změnách stanov sdružení schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření volí členy rady sdružení rozhoduje o zrušení členství rozhoduje o zrušení sdružení rozhoduje o počtu členů rady sdružení je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení schvaluje koncepci sdružení a jeho cíle na další období. Rada sdružení (výkonný výbor apod.): je výkonným orgánem společnosti je složena z členů, jejichž počet určuje valná hromada. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě, na základě návrhu některého z členů. Funkční období rady je tříleté. Valná hromada volí každý rok jednu třetinu členů rady volí ze svých členů předsedu rady připravuje jednání členské schůze. Usnesení rady se přijímají většinou hlasů přítomných členů koordinuje činnost sdružení svolává valnou hromadu zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady. Funkci správní rady v obecně prospěšných společnostech, nadacích a nadačních fondech lze přirovnat k funkci valné hromady, popř. rady v občanských sdruženích. 12

14 Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v ČR DEFINICE REGISTRACE ZAKLÁDACÍ DOKUMENT OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za účelem realizace společného zájmu. Typickým znakem je členská základna. Ministerstvo vnitra ČR na základě předložení dvou stejnopisů stanov a návrhu na registraci. Stanovy musí obsahovat mj. tyto údaje: *název sdružení, *sídlo, *cíl činnosti, *orgány sdružení, jejich volba a fungování, *podmínky vzniku členství, *práva a povinnosti členů, *zásady hospodaření, a další. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Subjekt poskytující obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek. Zisk nemůže být přerozdělován mezi zakladatele nebo zaměstnance, používá se na financování dalších aktivit společnosti. Krajský soud (podle sídla společnosti) v rejstříku obecně prospěšných společností po předložení návrhu na zápis s těmito přílohami: *zakládací smlouva, *čestná prohlášení členů správní rady, dozorčí rady, *výpisy z trestního rejstříku členů správní rady, dozorčí rady, *ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem společnosti, *doklad o splnění podmínek pro výkon činnosti, *doklad o oprávnění k umístění sídla, * prohlášení správce vkladu zakladatelů, je-li vklad vkládán. Zakládací listina musí uvádět tyto údaje: *zakladatele, *název a sídlo společnosti, *druh poskytovaných služeb, *podmínky poskytování služeb, *doba, na kterou se zakládá, *identifikace členů správní a dozorčí rady ( je-li zřízena), *způsob jednání správní rady, *majetkový vklad zakladatelů ( je-li vkládán), *způsob zveřejnění výroční zprávy. NADACE Účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle, kterým se rozumí zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. Nadační příspěvky se poskytují z výnosů nadačního jmění a z ostatního majetku nadace. Krajský soud (podle sídla nadace) v rejstříku nadací a nadačních fondů po předložení návrhu na zápis s těmito přílohami: *nadační nebo zřizovací listina (smlouva, závěť), *doklad o složení vkladu zřizovatelů do nadačního jmění, *čestná prohlášení členů správní rady, dozorčí rady nebo revizora, *výpis z rejstříku trestů členů správní a dozorčí rady (popř. revizora), *ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem nadace, *doklad o oprávnění k umístění sídla. Nadační nebo zřizovací listina (smlouva, závěť) musí obsahovat tyto údaje: *název a sídlo nadace, *identifikaci zřizovatelů nadace, *vymezení účelu, *nadační jmění, *identifikace členů správní rady, *identifikace členů dozorčí rady nebo revizora, *určení správce majetku do vzniku nadace, pokud se neupraví až statutem nadace později, * pravidlo omezení nákladů na správu nadace a *podmínky poskytování nadačních příspěvků. NADAČNÍ FOND Účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Nadační fond nezřizuje nadační jmění a pro dosažení účelu smí použít veškerý svůj majetek. Krajský soud (podle sídla nadace) v rejstříku nadací a nadačních fondů po předložení návrhu na zápis s těmito přílohami: *nadační nebo zřizovací listina (smlouva, závěť) *čestná prohlášení členů správní rady, dozorčí rady nebo revizora, *výpis z rejstříku trestů členů správní a dozorčí rady (popř. revizora), *ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem nadace, *doklad o oprávnění k umístění sídla, *prohlášení správce vkladu o složení vkladů zřizovatelů. Zřizovací smlouva nebo listina (závěť) musí obsahovat tyto údaje: *název a sídlo nadace, *identifikaci zřizovatelů nadace, *vymezení účelu, *majetkový vklad, *identifikace členů správní rady, *identifikace členů dozorčí rady nebo revizora, *pravidlo omezení režijních nákladů, *určení správce majetku do vzniku nadace, *podmínky poskytování nadačních příspěvků. 13

15 ORGANIZAČNÍ DOKUMENT ORGÁNY ZÁNIK MINIMÁLNÍ VKLAD PODNIKATELSKÉ AKTIVITY ÚČETNICTVÍ JINÉ POVINNOSTI PRÁVNÍ ÚPRAVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST NADACE Stanovy Statut Statut Statut Podle stanov. Nejvyšším orgánem je valná hromada (členská schůze), mezi valnými hromadami řídí chod organizace výbor (rada, předsednictvo apod.) obvykle v čele s předsedou. *dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením *pravomocným rozhodnutím MV ČR o rozpuštění Správní rada, dozorčí rada nebo revizor a ředitel. *uplynutím doby, na kterou byla založena, *dosažením účelu, pro který byla založena, *rozhodnutím správní rady o zrušení, *sloučením, splynutím nebo rozdělením, *rozhodnutím soudu o zrušení, *prohlášením konkurzu Správní rada, dozorčí rada nebo revizor, ředitel. *dosažením účelu, pro který byla založena, *rozhodnutím správní rady o sloučení, *rozhodnutím soudu o zrušení, *prohlášením konkurzu Není povinnost vkladu. Není povinnost vkladu. Minimální výše nadačního jmění je Kč. Nesmí být hlavním cílem sdružení, pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle. Pokud aktivita naplňuje podmínky živnostenského zákona, je nutné získat živnostenské oprávnění. Podvojné účetnictví povinně, pokud sdružení realizuje podnikatelské aktivity nebo celkové příjmy za předchozí rok přesáhly 3 mil. Kč, jinak možno účtovat v jednoduchém účetnictví. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Může být realizována doplňková činnost, kterou je dosaženo účinnější využití majetku a není ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Podvojné účetnictví povinně, pokud provozuje doplňkovou činnost nebo celkové příjmy za předchozí rok přesáhly 3 mil. Kč, jinak možno účtovat v jednoduchém účetnictví. Audit musí být proveden, pokud: *nebyla zřízena dozorčí rada nebo *výše čistého obratu přesáhla 10 mil. Kč nebo *příspěvky z veřejných rozpočtů dosáhly výše nejméně 1 mil. Kč. Výroční zpráva musí být vydána do 30. června následujícího roku. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Vyloučeny kromě specifických případů: *pronájem nemovitostí, pořádání loterií, tombol a veřejných sbírek, *pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, *podíl na podnikání akciových společností v zákonem omezeném rozsahu.. Podvojné účetnictví. Audit je povinný. Výroční zpráva musí být vydána do 30. června následujícího roku. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech NADAČNÍ FOND Správní rada, dozorčí rada nebo revizor, ředitel. *dosažením účelu, pro který byla založena, *rozhodnutím správní rady o sloučení, *rozhodnutím soudu o zrušení, *prohlášením konkurzu Minimální výše není stanovena, ale vklad musí být složen. Vyloučeny kromě specifických případů: *pronájem nemovitostí, pořádání loterií, tombol a veřejných sbírek, *pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Pokud příjmy za předchozí rok přesáhly 3 mil. Kč, je nutné vést podvojné účetnictví, jinak je povoleno jednoduché účetnictví. Audit musí být proveden, pokud majetek nebo úhrn celkových nákladů nebo výnosů převýší 3 mil. Kč. Výroční zpráva musí být vydána do 30. června následujícího roku. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 14

16 4. DESET ZÁKLADNÍCH ÚLOH SPRÁVNÍCH RAD NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 4.1. Stanovení poslání a cílů organizace Poslání Správní rada nese za poslání organizace plnou zodpovědnost. Členové správní rady znají poslání organizace a jsou s ním ztotožněni. Správní rada dbá na aktuálnost a přesnost poslání, upravuje jej v závislosti na změnách prostředí, ve kterém funguje nezisková organizace. Pokud k takové změně dojde a je třeba upravit poslání, měla by správní rada na této změně spolupracovat se zaměstnanci, zástupci členské základny a externími spolupracovníky organizace. Je možné požádat o spolupráci také zástupce samosprávy. Pokud se členové správní rady neztotožňují s definicí poslání organizace, může předseda správní rady nebo ředitel navrhnout jeho revizi. Tím se obvykle podaří zapojit všechny členy správní rady. Poslání je nástrojem při získávání finančních prostředků. Pokud člen správní rady nezná poslání organizace, těžko může efektivně shánět prostředky na její činnost. Podobně v případě, že nejsou členové správní rady s posláním organizace plně ztotožněni, nemohou organizaci prezentovat dostatečně sebejistě. Cíle Správní rada určuje hlavní cíle organizace. Její povinností je zajistit, aby tyto cíle byly v souladu s posláním organizace. Podobně je to i s činností organizace. Stává se, že některé správní rady neprojevují dostatečný zájem o cíle a aktivity organizace. V takovém případě lze provést revizi strategického plánu nebo do programu jednání správní rady zařadit hodnocení jednotlivých cílů nebo aktivit Výběr výkonného ředitele Výběr výkonného ředitele je klíčovým momentem v životě každé organizace. Proto je důležité řádně připravit výběrové řízení a zkontrolovat několik dalších náležitostí. Je vždy dobré, když nový ředitel nastupuje do prostředí, se kterým je dopodrobna obeznámen. Čím více je informován, tím lépe a rychleji se zapracuje. Proto se doporučuje, aby správní rada před tím, než začne vyhledávat kandidáta na výkonného ředitele: přehodnotila poslání organizace, její cíle a přesvědčila se o jejich přiměřenosti vyhodnotila silné a slabé stránky organizace stanovila dlouhodobé priority pro funkční období ředitele stanovila jednoznačné úkoly a definovala svá očekávání zformulovala konkrétní vlastnosti, zkušenosti a schopnosti, které od ředitele požaduje určila a zabezpečila přiměřenou odměnu a pracovní podmínky 15

17 stanovila pravomoci, pracovní náplň a zodpovědnost ředitele (zde je třeba přesně vymezit rozdíl mezi ředitelem a členy správní rady) Podpora výkonného ředitele organizace a hodnocení jeho výkonu Vzájemný kontakt a komunikace mezi správní radou a ředitelem jsou pro efektivní fungování organizace velmi důležité. Správní rada by se měla vyjadřovat ke všem otázkám jednotně. Správa organizace je kolektivní povinností správní rady. Z toho vyplývá, že ředitele zavazuje to, co řekne správní rada jako celek, nikoliv názor jejích jednotlivých členů. V praxi neziskových organizací můžeme nejčastěji najít dva odlišné modely řízení organizace. A. Správní rada určuje koncepci a směřování organizace, zatímco management v čele s ředitelem je výhradně zodpovědný za jejich provádění. B. Správní rada rozhoduje o významných otázkách a o tom, jaké úkoly před organizací bezprostředně stojí, společně s managementem. Správní rada rozumí tomu, co a proč považuje za nejdůležitější ředitel organizace. Členové správní rady se informují, jaký je názor dalších zainteresovaných stran (klienti, rodinní příslušníci klientů, profesní organizace, dárci, média a veřejnost). Tím se zmenšuje riziko, že se členové správní rady spolehnou na ředitele jako na jediný zdroj informací. Management v čele s ředitelem se podílí na určování obecného zaměření organizace a správní rada přispívá k praktickému uskutečňování vytyčených cílů. Správní rada má poskytovat výkonnému řediteli: pravidelnou a konstruktivní zpětnou vazbu kontakty na významné organizace a jejich představitele (nejen formou vizitek, ale i osobních setkání osobní schůzky, večeře, pozvánky na společenské události) pocit opory pravidelné a komplexní hodnocení (důležité pro obě strany efektivnost práce ředitele a správní rady je vzájemně propojená, činnost ředitele a správní rady nelze hodnotit izolovaně) Zabezpečení efektivního plánování organizace Plánování a průběžná kontrola (monitoring) s následným vyhodnocováním patří mezi činnosti, které neziskové organizace často opomíjejí. Důvodem je nejčastěji to, že neziskové organizace tyto činnosti považují za výsadní právo podnikatelského sektoru. Pokud neziskové organizace nebudou při svém fungování plánovat a průběžně vyhodnocovat svoji činnost, dostanou se do situace, kdy si budou velmi složitě shánět finanční prostředky. Transparentnost organizace a důvěra dárců, členů i veřejnosti vychází právě z kvalitního plánování, kontroly a hodnocení výsledků a efektivity organizace. Jednou z hlavních povinností správní rady je zajistit výše uvedené činnosti. Smyslem není pouze plánování nařídit, ale také se aktivně zúčastnit. Nejčastější a pravděpodob- 16

18 ně nejkvalitnější metodou, jak zajistit vytvoření plánů, jejich kontrolu a hodnocení v organizaci, je proces strategického plánování. Strategické plánování Písemný strategický plán Krátkodobé plánování Finanční plán Plán programů a služeb Plán PR a marketingu Plán fundraisingu Vedení a organizování lidí Finanční řízení Realizace programů a služeb Marketing a PR Fundraising Monitorování a vyhodnocení Pro úspěšný výsledek celého procesu strategického plánování je třeba, aby si správní rada kladla následující otázky: Vyžaduje si zformulované poslání organizace nějakou zásadní úpravu či doladění? Jsou předpoklady o organizaci a o prostředí, v němž působí a z kterých plán vychází, komplexní? Odpovídají skutečnosti? Jaký je vztah mezi finančními náklady a důležitostí jednotlivých programů a služeb? Jak oslovit širší cílovou skupinu s nabízenými službami? Jak rozšířit spektrum nabízených služeb? Které aktivity budou ziskové, které financované se ztrátou? Jaké personální požadavky kladou nové programy a služby? Nenastal čas na komplexní revizi struktury vedení? Jsou jasně stanovené úlohy výkonného ředitele a správní rady? 4.5. Zabezpečení potřebných zdrojů Činnost správní rady je někdy spojována pouze se získáváním finančních prostředků (fundraisingem) pro organizaci. Tato role správní rady je nepochybně velmi důležitá a prvořadá. Správní rada má konečnou odpovědnost za zajištění potřebných zdrojů na činnost organizace. Přesto v praxi funguje jen málo neziskových organizací, kde se správní radě daří tuto úlohu dobře naplňovat. Fundraising se tak stává horkým bram- 17

19 borem, který hází správní rada na ředitele a ředitel na správní radu. V českých neziskových organizacích není běžné zaměstnávat odborníky, zabývající se fundraisingem na plný úvazek. Získávání finančních prostředků tak zůstává na správní radě, řediteli, jednotlivých vedoucích projektů apod. Správní rada ve spolupráci s ředitelem nebo osobou odpovědnou za fundraising stanovuje způsob a cíle získávání finančních prostředků. Správní rada je odpovědná za vytvoření fundraisingového plánu v organizaci. Každý člen správní rady přispívá organizaci vlastním finančním darem. Správní rada kontroluje provádění fundraisingu. Správní rada navrhuje další možná řešení (vícezdrojové financování, samofinancování organizace). Jak se mohou členové správní rady konkrétně podílet na fundraisingu? Pomáhají při rozesílání písemných žádostí (připojují osobní poznámky do dopisů potencionálním dárcům) Doprovázejí ředitele na významné schůzky Pomáhají s přípravou prezentací na jednání Vytipovávají potencionální dárce, vhodnou kontaktní osobu, vhodnou částku a vhodný způsob oslovení Aktualizují adresář kontaktů Spolupracují na přípravě fundraisingového plánu Připravují písemné nabídky pro dárce 4.6. Zajištění efektivního řízení zdrojů Stejně tak, jako v případě plánování a kontroly, je efektivita opomíjeným ukazatelem, který patří podle názoru některých neziskových organizací do podnikatelského sektoru. Přitom efektivita práce a efektivita využívání zdrojů organizace jsou ukazateli, na kterých si mohou organizace budovat nebo posilovat svoji důvěryhodnost a popularitu. Správní rada je povinna efektivitu zohledňovat při všech svých rozhodnutích, ať už jde o proces strategického plánování, schvalování rozpočtů, schvalování aktivit, činností organizace, apod. Proto by měl vždy být členem správní rady někdo, kdo umí pracovat s ekonomickými ukazateli a dokáže při rozhodování posoudit i efektivitu navrhovaných kroků Definování, monitorování a zdokonalování programů a nabízených služeb organizace Správní rada by si měla v rámci procesu hodnocení položit následující otázky: Jak můžeme jako správní rada společně se zaměstnanci organizace systematicky, efektivně a spolehlivě monitorovat spokojenost klientů a členů s navrhovanými programy a službami? Do jaké míry jsou spokojeni klienti či členové s programy a službami? (Správní rada může vypracovat návrhy na zlepšení či zavedení nových služeb) 18

20 Známe dobře cílovou skupinu našich programů? Jak můžeme své znalosti o cílové skupině rozšířit? Jak zapojit cílovou skupinu do přípravy programů a služeb? Jaká část ročního rozpočtu se vynakládá na programy ve srovnání s personálními náklady a režií organizace? Je tento poměr vyvážený? Jak použít informace získané z monitorování programů a služeb na změnu strategie či priorit organizace? 4.8. Posilování pozitivního vnímání organizace na veřejnosti PR Správní rada je zodpovědná za vypracování plánu PR (Public Relations vztahy s veřejností). Správní rada spolupracuje na těchto aktivitách s ředitelem nebo zodpovědným pracovníkem (např. tiskovým mluvčím), který zpravidla PR aktivity koordinuje a vyhodnocuje je v závislosti na plánu. Členové správní rady působí zároveň jako reprezentanti a obhájci poslání organizace. Pokud mohou, měli by se veřejně prezentovat a zmínit propojení s danou neziskovou organizací. Velmi důležité a působivé je případné vystoupení v médiích, před vládními činiteli, zástupci samosprávy nebo před dárci. Pro kvalitní prezentaci musí členové správní rady znát poslání organizace, umět představit programy a výsledky činnosti a vysvětlit způsob využití prostředků, které organizace získala. Pro vystupování na veřejnosti by měla být stanovena jasná pravidla a žádný člen správní rady by neměl vystupovat jménem organizace, pokud není pověřen správní radou. Je třeba se vyvarovat situací, kdy příliš horliví členové správní rady přebírají nepřiměřenou nebo jednostrannou iniciativu bez získání předběžného souhlasu správní rady. Správní rada by měla mít vytvořenou strategii pro případ ohrožení jména organizace, např. prostřednictvím negativních článků v tisku apod. Strategie by měla mít formu písemného dokumentu, kde by měly být definovány hlavní zásady Zabezpečování právní a etické bezúhonnosti organizace Správní rada má zodpovědnost: za vytváření bezpečného a etického pracovního prostředí, za zabezpečení bezúhonnosti organizace při plnění jejího poslání za dodržování právních a etických norem v organizaci za podávání a zpřístupňování přesných a aktuálních zpráv vyžadovaných orgány státní správy za formulování a uplatňování přiměřené personální politiky za dodržování stanov či zakladatelské listiny organizace, popř. jejich úpravy za zajištění nezávislého auditu za uveřejnění výroční zprávy. Správní rada by měla mít: zpracovanou strategii pro řešení problémů v oblasti přijímání darů a příspěvků od dárců a sponzorů 19

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ ve znění změn ze dne 9. 12. 2002, 28. 2. 2003, 7.12. 2005, 26.3.2007, 31.5.2007, 31.3.2008 a 16.6.2008 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649,

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

STATUT Nadačního fondu Větrník

STATUT Nadačního fondu Větrník STATUT Nadačního fondu Větrník Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a vznik nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Větrník (dále jen nadační fond ). 2. Sídlem nadačního fondu

Více

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III.

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III. Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: 1. Název a sídlo nadačního fondu Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV Sídlo: třída Masarykova

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

STATUT Nadačního fondu Včelička

STATUT Nadačního fondu Včelička STATUT Nadačního fondu Včelička Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu 1 Název nadačního fondu zní: Včelička - nadační fond pro podporu výchovně - vzdělávací práce s dětmi v rámci

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Čl. I Úvodní ustanovení - název a sídlo Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje, z. s., zkráceně ANNO

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Preambule Obecně prospěšná společnost je zakládána se záměrem napomoci ekonomickému rozvoji

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více