CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno"

Transkript

1 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v Klokánku Brno Daniela Kozáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2014

2

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu.

4

5 Děkuji Mgr. Haně Štěpánkové za odborné vedení, pomoc a rady při zpracování této absolventské práce.

6

7 Obsah Úvod Teoretické ukotvení Definice sociální práce Paradigmata v sociální práci Teorie sociální práce Kontextuální ukotvení tématu Behaviorální terapie Kognitivní terapie Charakteristika KBT Role sociálního pracovníka v KBT Vyuţití KBT v sociální práci Fond ohroţených dětí Klokánek Klokánek Kognitivně-behaviorální terapie v sociální práci u dětí Psychické problémy dětí Strach Úzkost Agrese Deprese Suicidální chování Sebepoškozování Vybrané techniky KBT v Klokánku Expozice Hraní rolí Kognitivní restrukturalizace Nácvik sociálních dovedností... 23

8 4.2.5 Nácvik řešení problémů Nácvik zvládání impulzů Odstranění neţádoucího chování Sebeinstruktáţ Systematická desenzibilace Sledování činností Plánování činností a sebeodměňování Škálování Závěr Bibliografie Anotace Abstract... 34

9 Úvod Ve své absolventské práci se budu zabývat kognitivně-behaviorální terapií, (KBT) v Klokánku Brno, dále jen Klokánek. Klokánek je zařízení, které poskytuje pomoc týraným, zanedbávaným, zneuţívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem. Klokánek těmto dětem nabízí na přechodnou dobu rodinnou péči namísto ústavní výchovy, dokud se děti nemohou vrátit nazpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče. Česká republika je v dnešní době kritizovaná za časté umísťování dětí do zařízení ústavního typu. Velkým rizikovým faktorem je velmi často špatné fungování rodiny, která se o dítě nestará tak, jak se předpokládá. Nejčastěji bývají ohroţeny děti, které jsou na základě špatné výchovy rodičů umístěny v ústavních zařízeních. Zařízení Klokánek se však neřadí do kategorie ústavních zařízení, ale snaţí se děti připravit na návrat do své původní rodiny v co nejkratším čase. Téma jsem si vybrala díky mé měsíční praxi v Klokánku v Brně. Oslovila mě problematika dětí, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Cílem mé práce je teoreticky popsat moţnosti vyuţití technik kognitivně-behaviorální terapie s dětmi v Klokánku Brno. Budu vycházet ze své zkušenosti z měsíční praxe v Klokánku. Během praxe jsem měla za úkol vypracovat dokument s názvem Cíle učení. Z toho důvodu jsem si v průběhu praxe všímala teoretických přístupů a technik, které v zařízení sociální pracovníci vyuţívají či by mohli vyuţívat. Dále jsem si všímala, jakými problémy děti trpí. Dokument Cíle učení a má měsíční praxe mi budou podkladem pro napsání této práce. Tato práce můţe být přínosem pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v Klokánku či jiných podobných zařízeních. Zvolila jsem práci teoretickou, zaloţenou na kompilaci existujících zdrojů. V první kapitole své absolventské práce vymezuji pojem, cíl a poslání sociální práce, dále pak paradigmata a teorie sociální práce. Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou kognitivně-behaviorální terapie a rolí sociálního pracovníka v KBT. Třetí kapitola pojednává o zařízení Klokánek a o Fondu ohroţených dětí. Čtvrtá kapitola uvádí problémy, kterými děti v Klokánku trpí, a popisuje vyuţití technik KBT u dětí v Klokánku. 1

10 1 Teoretické ukotvení 1.1 Definice sociální práce Kognitivně-behaviorální terapie vychází ze sociální práce, proto je důleţité vymezení definice sociální práce. V této podkapitole uvedu poslání a cíle sociální práce. Jejich formulace se však liší v době a také v závislosti na teoretickém, společenském a kulturním kontextu. Existuje mnoho definic sociální práce, jedna ze starších definic uvádí: sociální práce je prostě to, co dělají sociální pracovníci. Toto určení cíle sociální práce sice umoţňuje prostor pro neustálý posun hranic oboru, avšak ne všichni jsou s touto definicí spokojeni. Jordan ve své práci z r proti sobě klade dvě různá pojetí sociální práce. V prvním pojetí je řada sociálních pracovníků přesvědčena, ţe hlavním cílem je pomáhat klientům. Na druhé straně zejména politici povaţují za cíl sociální práce sociální kontrolu a řešení či prevenci sociálních problémů. (Matoušek, 2007, s. 184) V současnosti vymezení cíle sociální práce vychází z konceptu sociálního fungování. Uvedu definici z r americké Národní asociace sociálních pracovníků (NASW), která vyuţívá k vymezení cíle sociální práce právě koncept sociálního fungování: Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám nebo komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování a na tvorbu společenských podmínek příznivých pro tento cíl. (Matoušek, 2007, s. 184). Navrátil ve své knize Úvod do teorií a metod sociální práce píše, ţe: Sociální práce může být definována jako umění, věda a profese, která pomáhá lidem řešit jejich osobní, skupinové (zvláště rodinné) a komunitní problémy. (Navrátil, 2007, s. 6). Sociální práce jako umění usiluje o porozumění potřebám druhých lidí a snaţí se pomáhat tak, aby se klienti na této pomoci nestali závislí. Sociální práce je i vědou, neboť vytváří teorie. Tyto teorie vysvětlují vznik a řešení problémů. Důleţitým základem sociálního pracovníka jsou osobní předpoklady jako talent a tvořivost, ale i příslušné vzdělání a správné aplikování dovedností. V neposlední řadě je sociální práce profesí, ve které sociální pracovník musí dosáhnout předepsaného vzdělání, dodrţovat profesní etiku a být členem profesní společnosti. (Navrátil, 2000, s. 7) 2

11 Sociální pracovníci pomáhají svými metodami klientům zajistit uspokojivé vztahy. Tyto metody zahrnují individuální práci s klientem, skupinovou sociální práci a komunitní sociální práci. Někdy se k těmto metodám řadí i administrace a výzkum. Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování situace klienta. Sociální práce se tedy zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí. (Navrátil, 2000, s. 7) Sociální práce usiluje o zlepšení sociálního fungování prostřednictvím aktivit, které můţeme rozdělit do 3 skupin: Aktivity směřující k odstranění problému klienta na úrovni kurativní jde o odstranění faktorů, které problém způsobily. Úroveň rehabilitační zase znamená poskytnutí psychoterapeutické pomoci. Aktivity podporující rozvoj potenciálu klienta rozvojové aktivity se zaměřují na schopnost vstupovat do sociálních interakcí (např. rodinná terapie). Vzdělávací aktivity usilují o zajištění veřejné informovanosti o specifikách určitého problému a jeho řešení (např. přednášky). Aktivity preventivního charakteru tyto aktivity jsou zaměřeny na včasné objevení, kontrolu a eliminaci faktorů, které mohou narušovat sociální fungování. Jedná se o individuální, skupinovou či komunitní práci. (Navrátil, 2000, s. 7 8) 1.2 Paradigmata v sociální práci V této podkapitole uvedu tři paradigmata sociální práce: terapeutické, reformní a poradenské. Kognitivně-behaviorální terapie je zakotvena v terapeutickém paradigmatu. Nejprve je důleţité vymezit pojem sociálního fungování a ţivotní situace, od nichţ se odvíjí volba paradigmat. Bartlettová (1970, podle Navrátil, 2001, s. 12) definuje koncept sociálního fungování jako interakci, která probíhá mezi poţadavky prostředí a lidmi. Jádrem konceptu je představa, ţe lidé a prostředí jsou v neustálé interakci. To znamená, ţe prostředí klade na člověka určité poţadavky a člověk na ně musí reagovat. Mezi člověkem a prostředím by měla být rovnováha. Termín ţivotní situace označuje neopakovatelnost faktorů, které brání nebo usnadňují sociální fungování klienta. Reflexe ţivotní situace klienta je důleţitým krokem k volbě cílů a metod intervence, které pomohou přispět k obnovení nebo udrţení jeho sociálního fungování. (Navrátil, Musil, 2000, s. 120) 3

12 V průběhu 20. století Malcolm Payne definoval tři odlišné přístupy, tzv. malá paradigmata. Tyto paradigmata se liší nejen filozofickými východisky, ale také praktickými důsledky. Volba určitého paradigmatu předem udává, na co se daný sociální pracovník zaměří při řešení klientovy situace. Osudy klientů jsou specifické, proto je obtíţné zařadit je do schémat, která paradigmata nabízejí. (Navrátil, 2001, s. 14) Prvním paradigmatem je terapeutické paradigma, označováno také jako terapeutická pomoc. Hlavním rysem je duševní zdraví a pohoda člověka. V tomto pojetí je sociální práce pojímána jako pomoc formou psychoterapie. Cílem paradigmatu je snaha pomoci jednotlivcům, skupinám i komunitám zabezpečit psychickou i sociální pohodu. K obnovení duševního zdraví a vnitřní rovnováhy osobnosti je kladen důraz na podporu rozvoje, komunikaci a vztah. (Navrátil, 2001, s. 14) Do terapeutického paradigmatu patří psychodynamické perspektivy, kognitivní psychoterapie, terapie realitou, humanistické a existenciální teorie. Druhým paradigmatem je reformní paradigma, které usiluje o reformu společenského prostředí. Hlavním rysem je snaha dosáhnout společenské rovnosti v různých dimenzích společenského ţivota (společenské třídy, gender, věkové skupiny, atd.). Do reformního paradigmatu spadají ekologické perspektivy a antiopresivní přístup. V tomto paradigmatu jde o přesvědčení, ţe podpora spolupráce a solidarity v určité společenské skupině můţe pomoci utlačovaným získat moc nad svými ţivoty. Sociální práce se zaměřuje na zmocňování (empowerment) klientů sociálních sluţeb s cílem podílení se na tvorbě a změnách přístupu institucí. Jde o snahu budovat společnost na více rovnostářských principech. (Navrátil, 2001, s. 15) Poradenské paradigma je třetí paradigma, které bývá také označováno jako sociálně-právní pomoc. Je zaloţeno na schopnosti zvládat problémy a moţnosti přístupu k odpovídajícím informacím a sluţbám. Toto pojetí se zajímá o individuální potřeby člověka a usiluje o zlepšování systému nabízených sluţeb. Jde zde především o pomoc klientům prostřednictvím poskytování informací, kvalifikované poradenství, zpřístupnění zdrojů a zprostředkování další pomoci a sluţeb. Snaţí se o změnu společnosti a jejích institucí, aby více uspokojovali potřeby lidí. Paradigma se zaměřuje především na malé, individuální změny, které obvykle nevedou k větší sociální reformě. (Navrátil, 2001, s ) Do poradenského paradigmatu zařazujeme behaviorální psychoterapii, systémový přístup, systemický přístup a přístup orientovaný na úkoly. 4

13 Tato paradigmata se tedy liší zejména v názoru na rozhodující faktory obnovy sociálního fungování klientů a v tom, kterých z rysů jejich ţivotní situace si přednostně všímají. (Navrátil, 2001, s. 17) 1.3 Teorie sociální práce V této podkapitole uvedu přehled významných teorií sociální práce, jeţ jsou podstatné pro sociálního pracovníka při práci s klientem. Teorie sociální práce jsou důleţité, protoţe zkušenosti ukazují, ţe nekvalifikovaná pomoc můţe mít aţ tragické následky. Pracovník je odpovědný za způsob intervence kaţdého klienta sociálních sluţeb. Sociální pracovník by měl ve všech situacích jednat kompetentně, zodpovědně a mít jasno ve svých východiscích. Sociální práce je multiparadigmatická, proto v ní nepřevládlo pouze jedno pojetí. Existuje vedle sebe mnoho různých či příbuzných přístupů. (Matoušek, 2001, s. 200) Nyní krátce vymezím některé významné teorie sociální práce: Psychodynamické perspektivy jsou označením pro psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které vychází z díla Sigmunda Freuda. Psychoanalytické myšlení formovalo sociální práci na počátku 20. století. Psychoanalytická teorie se skládá ze tří částí: teorie osobnosti, teorie lidského vývoje a teorie psychoanalýzy. (Navrátil, 2001, s. 35) Psychoanalytická terapie ukázala význam terapeutického vztahu v sociální práci. Přinesla tolerantní a otevřené naslouchání, povzbudila zájem o vysvětlení osobnostní dynamiky chování. Zdůraznila význam dětství a raných vztahů. (Matoušek, 2001, s. 201) Humanistické a existenciální teorie oba tyto modely se zaměřují na člověka jako na autonomní osobnost, která má hodnotu. Soustřeďují se na vnitřní svět a často si kladou otázky po jeho smyslu a vztahu k transcendentnu. Sociální práce se snaţí pomáhat lidem v reflektování sebe sama, dále v odhalování významů, které pro ně proţívaná situace můţe mít. Sociální práce se snaţí chápat i to, jak jejich interpretace světa a zkušeností zpětně na ně působí. (Navrátil, 2001, s. 49) Do humanistického přístupu řadíme transakční analýzu a přístup orientovaný na člověka, kterým se zabýval Carl R. Rogers. Do existencialismu patří logoterapie a existenciální analýza. (Navrátil, 2001, s , 61) Přístup orientovaný na úkoly vznikl jako jeden z mála v rámci sociální práce. Vznikl na základě empirických výzkumů. Jde o snahu poskytnout systematický 5

14 rámec, který lidem pomůţe zodpovědět otázku: Jak zvládnout různé praktické problémy? Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je, ţe malý úspěch rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu. Lidé se obvykle více nasazují pro úkoly, které si sami zvolili. Sociální pracovník pomáhá klientovi s rozhodováním, jaké úkoly chce plnit a co chce dělat. Vychází se z přesvědčení, ţe vůdčí autoritou při řešení klientových problémů je klient sám. (Navrátil, 2001, s. 107) Metoda se realizuje v šesti krocích: příprava, explorace problému, dohoda o cílech, formulace úkolů a jejich plnění, terminace. (Navrátil, 2001, s. 108) Antiopresivní přístup vychází z představy sociální práce jako politické aktivity, která svou roli uplatňuje ve sféře mocenských vztahů dotýkajících se ţivota různých menšinových skupin i jednotlivců. Klíčovým tématem je nerovnost rozdělení moci ve společnosti. Cílem proto je tuto nerovnost zmírnit či úplně odstranit. Zaměřuje se na téma nerovného společenského postavení utlačených společenských skupin, odstranění diskriminace a útlaku, zvláště kritikou sexismu, rasismu, odmítáním diskriminace seniorů či osob se zdravotním postiţením, aj. (Matoušek, 2003, podle Matoušek, 2013, s. 92) Ekologické perspektivy se soustředí na otázky vztahu člověka a prvků jeho prostředí. Vychází se z předpokladu, ţe pro přeţití organismu i prostředí je nezbytná interakce a jejich vzájemná provázanost. (Navrátil, 2001, s. 152) Systémový přístup jde o způsob myšlení a jednání, ve kterém jsou zkoumané jevy chápány celistvě, tzn. ve vnitřních i vnějších souvislostech. Systémem se rozumí suma prvků a vzájemných vazeb mezi nimi, které jako celek vykazují určité vlastnosti a chování. Tento přístup se pouţívá při práci s rodinou. (Malý, Vítek, 2000, s. 31) Systemický přístup má základní terapeutické dilema: jednej účinně, aniž předem víš jak. Je zaloţený na formě spolupráce mezi klientem a pracovníkem. Pracovník není expertem na klientovy zkušenosti, těm lépe rozumí sám klient. Pracovník je odborníkem na vedení rozhovoru. (Úlehla, 2005, s. 94) Kognitivně-behaviorální terapie patří mezi hlavní teorie sociální práce a je ústředním tématem této práce, proto se jí budu více zabývat v následující kapitole. 6

15 2 Kontextuální ukotvení tématu V této kapitole uvedu základní charakteristiku behaviorální a kognitivní terapie. Z těchto terapií postupně vznikla samostatná kognitivně-behaviorální terapie, kterou v této kapitole blíţe definuji. Nakonec se budu zabývat tím, jakou roli v KBT sociální pracovník zaujímá. 2.1 Behaviorální terapie Vědecké základy behaviorální terapie vycházejí z výzkumů, které probíhaly koncem 19. století do 1. poloviny 20. století. V tomto období I. P. Pavlov zformuloval zákonitosti učení v ţivém organismu a popsal pojem klasické podmiňování. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Zakladatelem behaviorismu je J. B. Watson, který upozornil na moţnost vyuţití těchto poznatků v léčbě psychických potíţí. B. F. Skinner přišel s dalším pojmem zvaným operantní podmiňování. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Behaviorální terapie se zakládá na empiricismu. Předpokládá, ţe poznávání se uskutečňuje prostřednictvím smyslů, tedy zraku, hmatu, sluchu, čichu a chuti. Ověření poznatků poté probíhá skrze pozorování či experiment. Terapie se zaměřuje na konkrétní chování jednotlivce v jeho prostředí. Nezkoumá vnitřní motivy (příčiny) chování. Chováním se rozumí: fyziologické projevy (bušení srdce, změna koţního zbarvení, pocení), emocionální reakce (strach, hněv, zlost), kognitivní procesy (vnímání, očekávání), motorické projevy (běh, chůze, gesta). (Navrátil, 2001, s. 99) Hlavní teze behaviorální terapie uvádí, ţe všechno chování je naučeno v interakci s prostředím. Behavioristům jde o porozumění okolnostem, které ovlivňují průběh učení. Získané poznatky poté mají být vyuţity k ovlivnění neţádoucího chování. (Navrátil, 2001, s. 100) Behavioristé se zaměřili na důkladné sledování a analýzu zjevného chování ţivého organismu v určité situaci a na to, jakými vnějšími podněty je moţné dané chování změnit. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Centrálním pojmem behaviorálního myšlení se stalo učení. Učením se zabýval jiţ zmíněný I. P. Pavlov. Podle něj probíhalo na základě klasického podmiňování. 7

16 Klasické podmiňování znamená, ţe organismus se na určité stimuly naučil odpovídat reflexivními reakcemi. Na druhé straně je pak operantní podmiňování, které definoval B. F. Skinner. Operantní podmiňování znamená, ţe si osvojujeme a uchováváme takové chování, které vede k příjemným následkům (např. odměna). (Navrátil, 2001, s. 100) K těmto dvěma podmiňováním Albert Bandura doplnil observační podmiňování. Je to učení, ke kterému dochází tím, ţe vnímáme chování druhých a jeho důsledky učení se napodobováním. (Navrátil, 2001, s. 100) Z principů učení vychází řada technik, uvádím pouze některé z nich: Systematická desenzibilace je spojení relaxace s navozením představ situací, které vyvolávají strach. Expozice je technika, při které je klient systematicky veden k tomu, aby se postupně vystavoval pro něj obávaným situacím. Vyhasínání je technika, při které není určité chování odměňováno, tím pádem vymizí. Nácvik asertivity jedná se o nácvik dovedností, pomocí kterých je klient schopen vyjadřovat své vlastní názory přímo, poctivě, aniţ by při tom porušoval práva druhých lidí. (Navrátil, 2001, s. 102) Cílem behaviorální terapie je změna chování, která zabraňuje v úspěšném a samostatném fungování. Jde o snahu sníţit intenzitu, frekvenci nebo trvání neţádoucího chování. Dále o snahu vytvoření nových dovedností a zvýšit intenzitu chování, které klientovi působí potíţe. (Navrátil, 2001, s. 100) 2.2 Kognitivní terapie Kognitivní terapie klade důraz na pouţívání rozumu a klidu při zvládání vnějších okolností. (Moţný, Praško, 1999, s. 21) Kognitivní terapie vznikla nezávisle na behaviorální terapii. Vychází z racionalismu, tedy z přesvědčení, ţe pro poznání je důleţitý rozum a jeho schopnost uvaţovat. Na základě interpretace dějů v prostředí dochází k učení. Racionalisté se domnívají, ţe kaţdý člověk se rodí s vrozenou potřebou nalézat význam. (Navrátil, 2001, s. 99) Kognitivními procesy se označují všechny mentální procesy, které zpracovávají a uchovávají informace z prostředí. Mezi tyto procesy řadíme vnímání, pozornost, paměť, myšlení, hodnocení, aj. (Praško, Moţný, 2007, s. 31) 8

17 Jedním z představitelů kognitivní terapie je A. Ellis. Ten vypracoval racionálně emoční terapii (RET). Tato terapie odmítá názor, ţe emoční poruchy člověka vznikají pouze pasivním učením, podmiňováním, nevědomými pudy, aj. Ellis tvrdí, ţe navzdory vrozeným sklonům a nevědomým vlivům si my sami tvoříme svůj emoční osud. (Praško, Moţný, 2007, s. 34) Hlavním úkolem je dle Ellise pomáhat klientovi odstranit jeho nerealistické, iracionální názory. Ellis proti těmto názorům vyuţívá přímého útoku s vyuţitím autority terapeuta a všech dostupných didaktických a přesvědčovacích technik, které klienta vyzývají k logickému myšlení. Snaţí se u klienta vytvořit racionální ţivotní filozofii. (Kratochvíl, 1997, s. 69) Dalším představitelem je A. T. Beck, který vytvořil teorii o vzniku psychických poruch. Rozdělil kognitivní procesy na kognitivní události, kognitivní procesy a kognitivní schémata. (Praško, Moţný, 2007, s ) Kognitivní terapie A. T. Becka má stejné východisko jako Ellis: nesprávné myšlení je zodpovědné především za poruchy emocí. Terapeut se zajímá o to, jak klient interpretuje skutečnost, a vede ho k přezkoumání názorů. Učí ho rozeznávat mezi vlastním hodnocením a objektivní skutečností. (Kratochvíl, 1997, s. 72) Cílem kognitivní terapie je analyzovat a změnit myšlení člověka, aby si uvědomil své dysfunkční, iracionální postoje, názory, způsoby myšlení a nahradil je racionálními. (Praško, Moţný, 2007, s. 14) 2.3 Charakteristika KBT Spojením behaviorální a kognitivní terapie, vznikl jeden ze základních směrů současné psychoterapie kognitivně behaviorální terapie (KBT). Byl zformulován na konci 70. let 20. století a neustále se rozvíjí. (Moţný, Praško, 1999, s. 17) KBT byla oproštěna od jednostrannosti behaviorální terapie, která se zabývala pouze zevními podněty a vnějšími reakcemi, a byla doplněna o vnitřní poznávací procesy. Vychází z ověřených vědeckých principů a zdůrazňuje přesný popis příznaků a problémů. Zakládá se na promyšleném pouţití ověřených technik a je pro ni důleţitý terapeutický vztah zaloţený na spolupráci. (Moţný, Praško, 1999, s. 13) Z behaviorální terapie převzala kognitivně-behaviorální terapie důraz na empirické ověřování nových teorií i účinnost terapeutických postupů pomocí vědeckých metod. Z kognitivní terapie převzala zájem o zkoumání a měření mentálních proměnných, jako je očekávání, přisuzování, hodnocení, atp. (Moţný, Praško, 1999, s. 23) 9

18 Zaměřuje se zejména na zkoumání a ovlivňování vnitřních psychických procesů. Je to interpretace a hodnocení sebe i okolí, přesvědčení a předpoklady o tom jaký jsem a jaký je svět okolo. Také zjišťuje, jak se vzájemně ovlivňují emoční proţitky a kognitivní procesy v konkrétních situacích. Důraz je kladen na vnitřní motivaci klienta, který je nositelem změny. (Praško, Moţný, Šlepecký, 2007, s. 9) KBT vychází z teorie, ţe příčina psychických problémů je ve špatných způsobech chování a myšlení. Tyto způsoby chování a myšlení jsou naučené a udrţované vnějšími a vnitřními faktory. Klient se v terapii můţe tyto způsoby chování a myšlení odnaučit, přeučit a naučit novým vhodnějším způsobům. (Moţný, Praško, 1999, s. 18) Jde o snahu přizpůsobit terapii individuálním potřebám pacienta. Mezi základní rysy KBT patří: relativní krátkost, časová omezenost KBT trvá několik měsíců, výjimečně déle neţ rok; strukturovanost průběh terapie i jednotlivá sezení mají předem dohodnutý strukturovaný program; direktivnost je zaměřena na zvládnutí konkrétních problémů a dosaţení dohodnutých cílů. Terapeut je více aktivní a přejímá roli experta, postupně se však jeho aktivita sniţuje a přenáší odpovědnost na klienta; vztah vzájemné spolupráce základem je otevřená a aktivní spolupráce. Terapeut je otevřený, empatický a akceptující. Pouţívá pouze pojmy, kterým pacient rozumí, je upřímný a vysvětluje smysl kaţdého terapeutického postupu. Od pacienta se očekává aktivita, otevřené sdělování a zaznamenávání myšlenek, emocí. Důleţitá je také ochota zkusit nové způsoby myšlení i na úkor přechodné emoční nepohody; ucelenost teorie vzniku a udržování psychických poruch opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie. Pouţití určitého terapeutického postupu vychází z podrobné analýzy konkrétních problémů a potřeb určitého klienta; soustředěnost na řešení aktuálních problémů; zaměřenost na konkrétní, ohraničené problémy usiluje o jasné definování problému v pojmech pozorovatelného chování a konkrétních myšlenek, názorů a přesvědčení v konkrétních situacích; 10

19 zaměřenost na faktory, které problém udržují snaţí se zjistit dávné příčiny problémů; zaměřenost na konkrétní změny v životě důleţité je to, jak pacient mění své chování mezi sezeními v přirozeném prostředí. Ne to, jak se mění jeho chování při sezení. K tomu pouţíváme různé hodnotící škály, abychom zhodnotili účinnost terapie; vědecký přístup při této terapii sbíráme konkrétní fakta, měříme frekvenci, trvání a míru závaţnosti problémového chování. Ze získaných údajů vytváříme hypotézy, které pak empiricky prověřujeme; edukace a samostatnost klienta snaţí se směřovat klienta k soběstačnosti. Klient díky pravidelnému procvičování získává určité dovednosti, učí se zvládat vnitřní stavy i vnější situace. Pokud úspěšně zvládá obávané situace, zvyšuje si své sebevědomí, začne své problémy zvládat a terapeuta přestane potřebovat. (Praško, Moţný, 2007, s ) V průběhu kognitivně-behaviorální terapie se postupuje po jednotlivých konkrétních krocích. Jde tedy o jasnou a přehlednou strukturu, která má pozitivní vliv na klienta. Prvním krokem při provádění kognitivně-behaviorální terapie je předběţné (orientační) vyšetření. Druhým krokem je podrobné kognitivně-behaviorální vyšetření včetně měření. Třetí krok je charakterizován behaviorální, kognitivní a funkční analýzou problému a posléze jeho formulací. Čtvrtý krok je zaloţen na stanovení cíle, příp. cílů terapie. V pátém kroku se vytvoří terapeutický plán a jeho praktické uplatnění. Poslední, šestý krok, je ukončení terapie. (Moţný, Praško, 1999, s. 54) Existuje nespočet projevů chování, z toho důvodu je důleţité vytvořit zjednodušující model. Tento model můţe pomoci rozlišit základní modality chování. Všechny čtyři modality chování jsou tvořeny jedním systémem a jednotlivé sloţky se v něm navzájem ovlivňují. (Moţný, Praško, 1999, s. 45) V kognitivně-behaviorální terapii se jedná o co nejpřesnější popis chování klienta v problémových situacích. (Moţný, Praško, 1999, s. 47) Dle Murdoch a Barker (1996, Moţný, Praško, 1999, s ) rozlišujeme čtyři základní modality chování: motorické (zjevné) chování co člověk v dané situaci dělá, jak jedná, co říká, jaký má tón hlasu, mimiku a gestiku; 11

20 kognitivní procesy snaţíme se zjistit, na co v dané situaci člověk myslí, co sám sobě říká a co si představuje; emoce jaké emoce člověk v určité chvíli proţívá, zda si jich je vědom a zda je dokáţe rozlišovat; fyziologické procesy zjištění změn tepové frekvence, krevního tlaku, aj. Z hlediska KBT je podstatné, ţe všechny modality chování se řídí stejnými zákony učení tj. tělesné systémy jsou schopny se učit a jsou ovlivnitelné pomocí metod, které směřují k naučení se novým formám reakce v určité situaci. Změna chování můţe vycházet z jakékoliv modality chování a ovlivnit ostatní. A tedy zpětně ovlivní modalitu, která chování spustila. Jedná se o proces vzájemného ovlivňování a cirkulace. (Moţný, Praško, 1999, s. 46) Kaţdá modalita chování má 3 dimenze: frekvenci udává, jak často se chování vyskytuje, trvání jak dlouho určité chování trvá, intenzitu jak moc či jak silně se chování projevuje. (Praško, Moţný, 1999, s. 47) 2.4 Role sociálního pracovníka v KBT Ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem jde zejména o vzájemnou spolupráci. Sociální pracovník je v roli odborníka, který vysvětluje jednotlivé kroky a povzbuzuje klienta v jejich samostatném plnění. Klient mu věří, avšak není na něm závislý. (Praško a kol., 2009, s. 117) Klient je přijímán takový, jaký je. Sociální pracovník mu nabízí společnou analýzu způsobů klientova hodnocení situací a jeho reakcí. Poskytuje mu moţnost vytvoření plánu, aby se změnily jeho postoje a chování k jeho větší spokojenosti. Je důleţité, aby byl sociální pracovník ve vztahu ke klientovi empatický, musí vystupovat opravdově a musí být schopný klientovi poskytnout podporu a vřelost. (Praško a kol., 2009, s ) Kanfer a Schefft (1998, Navrátil, 2001, s. 103) zveřejnili šest pravidel, které vystihují úkoly a způsob pohledu kognitivně-behaviorálně zaměřeného sociálního pracovníka: 1) Orientace na chování sociální pracovník se zabývá problémy klienta a hledá jejich příčiny. Kognitivně-behaviorální pracovník definuje problém 12

21 v důsledcích, zabývá se vedlejšími účinky a osobními rysy klienta. KBT se totiţ zaměřuje především na jednání klienta. 2) Orientace na řešení terapeuti zapomínají hledat řešení, protoţe velkou část svého času věnují promýšlení obtíţí a problémů klienta. Úplný popis problému vyţaduje znalost současného stavu, ţádoucího cíle a způsobu jeho dosaţení. 3) Pozitivní orientace důleţitá je podpora pozitivního myšlení klienta, soustředěnost by měla být na silné stránky klienta a měl by být oceňován kaţdý, byť jen malý, úspěch. 4) Krok za krokem změn se dosahuje po menších cílech. Splnění menších cílů klienty motivuje, redukuje strach a pomáhá určit charakter obtíţí. Nahromadění malých změn přináší očekávanou velkou změnu. 5) Flexibilita jde o schopnost sociálního pracovníka přizpůsobit své tradiční postupy potřebám klientů. Je důleţité, aby pracovník vnímal svět očima klienta. 6) Orientace na budoucnost nejdůleţitější je orientace na budoucí cíle klienta, podpora motivace pokračovat v úsilí o změnu. (Navrátil, 2001, s. 103, 105) 13

22 3 Využití KBT v sociální práci Kognitivně-behaviorální terapie je často vyuţívanou terapií v sociální práci. V této kapitole představím zařízení Klokánek, které slouţí pro děti vyţadující okamţitou pomoc, a dále zřizovatele Klokánku Fond ohroţených dětí. 3.1 Fond ohrožených dětí Klokánek Fond ohroţených dětí je nevládní neziskovou organizací, která pomáhá ohroţeným dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Tato organizace vznikla z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Má působnost na území celé republiky Klokánek Klokánek je zařízení Fondu ohroţených dětí, které pomáhá týraným, zanedbávaným, zneuţívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem 2. Cílem Klokánku je poskytnutí rodinné péče dětem na přechodnou dobu, místo ústavní výchovy. Dětem je poskytnuta péče do té doby, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče v podobě osvojení, adopce, pěstounská péče či svěření do výchovy třetí osoby 3. Klokánky jsou pověřeny MPSV jako zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Z toho důvodu mohou přijímat děti na základě ţádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběţné opatření nebo rozsudek), ţádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, nebo na základě ţádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech je moţné, aby děti zůstaly i proti vůli rodičům v Klokánku neţ soud rozhodne o předběţném opatření 4. Děti, které se ocitají v Klokánku, mají většinou stejnou anamnézu jako děti, které jsou přijímány do ústavní výchovy. Děti jsou zanedbávané, objevují se známky domácího násilí, týrání, zneuţívání. Rodiče nejsou schopni zajistit řádnou péči, mají 1 Fond ohroţených dětí [on-line]. Dostupné z 2 Klokánek Brno [on-line]. Dostupné z 3 Fond ohroţených dětí: Klokánek [on-line]. Dostupné z 4 Fond ohroţených dětí: Klokánek [on-line]. Dostupné z 14

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení Veronika Křičková Proč KBT v období kojení? Narození dítěte obecně radostná doba, v reále přinášející disstres Strach, úzkost, beznaděj, zlost, pocity

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

v léčbě úzkostných poruch

v léčbě úzkostných poruch Systematická desenzibilizace v léčbě úzkostných poruch Tvůrce metody: Joseph Wolpe, JAR, 1958 Teoretický základ metody: Teorie klasického a instrumentálního podmiňování (I. P. Pavlov, J. B. Watson, B.

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného 2. Dotazník spokojenosti v různých životních oblastech Tato technika je velmi užitečná jak pro nezaměstnaného uživatele, tak pro profesního poradce. Uživateli technika umožňuje rychle a přesně určit zdroje

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1.

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1. ŽENA A STRES Číslo 1; prosinec 2011 Dobrý sluha; špatný pán STRES Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1 Asi se zcvoknu Kdy uţ je na čase navštívit psychiatra Str. 2 Pasti, pasti, pastičky Jaké boudy si na

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Štěpánka Drábková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální práce v procesu osvojení dětí. Štěpánka

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více