CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno"

Transkript

1 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v Klokánku Brno Daniela Kozáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2014

2

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu.

4

5 Děkuji Mgr. Haně Štěpánkové za odborné vedení, pomoc a rady při zpracování této absolventské práce.

6

7 Obsah Úvod Teoretické ukotvení Definice sociální práce Paradigmata v sociální práci Teorie sociální práce Kontextuální ukotvení tématu Behaviorální terapie Kognitivní terapie Charakteristika KBT Role sociálního pracovníka v KBT Vyuţití KBT v sociální práci Fond ohroţených dětí Klokánek Klokánek Kognitivně-behaviorální terapie v sociální práci u dětí Psychické problémy dětí Strach Úzkost Agrese Deprese Suicidální chování Sebepoškozování Vybrané techniky KBT v Klokánku Expozice Hraní rolí Kognitivní restrukturalizace Nácvik sociálních dovedností... 23

8 4.2.5 Nácvik řešení problémů Nácvik zvládání impulzů Odstranění neţádoucího chování Sebeinstruktáţ Systematická desenzibilace Sledování činností Plánování činností a sebeodměňování Škálování Závěr Bibliografie Anotace Abstract... 34

9 Úvod Ve své absolventské práci se budu zabývat kognitivně-behaviorální terapií, (KBT) v Klokánku Brno, dále jen Klokánek. Klokánek je zařízení, které poskytuje pomoc týraným, zanedbávaným, zneuţívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem. Klokánek těmto dětem nabízí na přechodnou dobu rodinnou péči namísto ústavní výchovy, dokud se děti nemohou vrátit nazpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče. Česká republika je v dnešní době kritizovaná za časté umísťování dětí do zařízení ústavního typu. Velkým rizikovým faktorem je velmi často špatné fungování rodiny, která se o dítě nestará tak, jak se předpokládá. Nejčastěji bývají ohroţeny děti, které jsou na základě špatné výchovy rodičů umístěny v ústavních zařízeních. Zařízení Klokánek se však neřadí do kategorie ústavních zařízení, ale snaţí se děti připravit na návrat do své původní rodiny v co nejkratším čase. Téma jsem si vybrala díky mé měsíční praxi v Klokánku v Brně. Oslovila mě problematika dětí, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Cílem mé práce je teoreticky popsat moţnosti vyuţití technik kognitivně-behaviorální terapie s dětmi v Klokánku Brno. Budu vycházet ze své zkušenosti z měsíční praxe v Klokánku. Během praxe jsem měla za úkol vypracovat dokument s názvem Cíle učení. Z toho důvodu jsem si v průběhu praxe všímala teoretických přístupů a technik, které v zařízení sociální pracovníci vyuţívají či by mohli vyuţívat. Dále jsem si všímala, jakými problémy děti trpí. Dokument Cíle učení a má měsíční praxe mi budou podkladem pro napsání této práce. Tato práce můţe být přínosem pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v Klokánku či jiných podobných zařízeních. Zvolila jsem práci teoretickou, zaloţenou na kompilaci existujících zdrojů. V první kapitole své absolventské práce vymezuji pojem, cíl a poslání sociální práce, dále pak paradigmata a teorie sociální práce. Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou kognitivně-behaviorální terapie a rolí sociálního pracovníka v KBT. Třetí kapitola pojednává o zařízení Klokánek a o Fondu ohroţených dětí. Čtvrtá kapitola uvádí problémy, kterými děti v Klokánku trpí, a popisuje vyuţití technik KBT u dětí v Klokánku. 1

10 1 Teoretické ukotvení 1.1 Definice sociální práce Kognitivně-behaviorální terapie vychází ze sociální práce, proto je důleţité vymezení definice sociální práce. V této podkapitole uvedu poslání a cíle sociální práce. Jejich formulace se však liší v době a také v závislosti na teoretickém, společenském a kulturním kontextu. Existuje mnoho definic sociální práce, jedna ze starších definic uvádí: sociální práce je prostě to, co dělají sociální pracovníci. Toto určení cíle sociální práce sice umoţňuje prostor pro neustálý posun hranic oboru, avšak ne všichni jsou s touto definicí spokojeni. Jordan ve své práci z r proti sobě klade dvě různá pojetí sociální práce. V prvním pojetí je řada sociálních pracovníků přesvědčena, ţe hlavním cílem je pomáhat klientům. Na druhé straně zejména politici povaţují za cíl sociální práce sociální kontrolu a řešení či prevenci sociálních problémů. (Matoušek, 2007, s. 184) V současnosti vymezení cíle sociální práce vychází z konceptu sociálního fungování. Uvedu definici z r americké Národní asociace sociálních pracovníků (NASW), která vyuţívá k vymezení cíle sociální práce právě koncept sociálního fungování: Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám nebo komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování a na tvorbu společenských podmínek příznivých pro tento cíl. (Matoušek, 2007, s. 184). Navrátil ve své knize Úvod do teorií a metod sociální práce píše, ţe: Sociální práce může být definována jako umění, věda a profese, která pomáhá lidem řešit jejich osobní, skupinové (zvláště rodinné) a komunitní problémy. (Navrátil, 2007, s. 6). Sociální práce jako umění usiluje o porozumění potřebám druhých lidí a snaţí se pomáhat tak, aby se klienti na této pomoci nestali závislí. Sociální práce je i vědou, neboť vytváří teorie. Tyto teorie vysvětlují vznik a řešení problémů. Důleţitým základem sociálního pracovníka jsou osobní předpoklady jako talent a tvořivost, ale i příslušné vzdělání a správné aplikování dovedností. V neposlední řadě je sociální práce profesí, ve které sociální pracovník musí dosáhnout předepsaného vzdělání, dodrţovat profesní etiku a být členem profesní společnosti. (Navrátil, 2000, s. 7) 2

11 Sociální pracovníci pomáhají svými metodami klientům zajistit uspokojivé vztahy. Tyto metody zahrnují individuální práci s klientem, skupinovou sociální práci a komunitní sociální práci. Někdy se k těmto metodám řadí i administrace a výzkum. Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování situace klienta. Sociální práce se tedy zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí. (Navrátil, 2000, s. 7) Sociální práce usiluje o zlepšení sociálního fungování prostřednictvím aktivit, které můţeme rozdělit do 3 skupin: Aktivity směřující k odstranění problému klienta na úrovni kurativní jde o odstranění faktorů, které problém způsobily. Úroveň rehabilitační zase znamená poskytnutí psychoterapeutické pomoci. Aktivity podporující rozvoj potenciálu klienta rozvojové aktivity se zaměřují na schopnost vstupovat do sociálních interakcí (např. rodinná terapie). Vzdělávací aktivity usilují o zajištění veřejné informovanosti o specifikách určitého problému a jeho řešení (např. přednášky). Aktivity preventivního charakteru tyto aktivity jsou zaměřeny na včasné objevení, kontrolu a eliminaci faktorů, které mohou narušovat sociální fungování. Jedná se o individuální, skupinovou či komunitní práci. (Navrátil, 2000, s. 7 8) 1.2 Paradigmata v sociální práci V této podkapitole uvedu tři paradigmata sociální práce: terapeutické, reformní a poradenské. Kognitivně-behaviorální terapie je zakotvena v terapeutickém paradigmatu. Nejprve je důleţité vymezit pojem sociálního fungování a ţivotní situace, od nichţ se odvíjí volba paradigmat. Bartlettová (1970, podle Navrátil, 2001, s. 12) definuje koncept sociálního fungování jako interakci, která probíhá mezi poţadavky prostředí a lidmi. Jádrem konceptu je představa, ţe lidé a prostředí jsou v neustálé interakci. To znamená, ţe prostředí klade na člověka určité poţadavky a člověk na ně musí reagovat. Mezi člověkem a prostředím by měla být rovnováha. Termín ţivotní situace označuje neopakovatelnost faktorů, které brání nebo usnadňují sociální fungování klienta. Reflexe ţivotní situace klienta je důleţitým krokem k volbě cílů a metod intervence, které pomohou přispět k obnovení nebo udrţení jeho sociálního fungování. (Navrátil, Musil, 2000, s. 120) 3

12 V průběhu 20. století Malcolm Payne definoval tři odlišné přístupy, tzv. malá paradigmata. Tyto paradigmata se liší nejen filozofickými východisky, ale také praktickými důsledky. Volba určitého paradigmatu předem udává, na co se daný sociální pracovník zaměří při řešení klientovy situace. Osudy klientů jsou specifické, proto je obtíţné zařadit je do schémat, která paradigmata nabízejí. (Navrátil, 2001, s. 14) Prvním paradigmatem je terapeutické paradigma, označováno také jako terapeutická pomoc. Hlavním rysem je duševní zdraví a pohoda člověka. V tomto pojetí je sociální práce pojímána jako pomoc formou psychoterapie. Cílem paradigmatu je snaha pomoci jednotlivcům, skupinám i komunitám zabezpečit psychickou i sociální pohodu. K obnovení duševního zdraví a vnitřní rovnováhy osobnosti je kladen důraz na podporu rozvoje, komunikaci a vztah. (Navrátil, 2001, s. 14) Do terapeutického paradigmatu patří psychodynamické perspektivy, kognitivní psychoterapie, terapie realitou, humanistické a existenciální teorie. Druhým paradigmatem je reformní paradigma, které usiluje o reformu společenského prostředí. Hlavním rysem je snaha dosáhnout společenské rovnosti v různých dimenzích společenského ţivota (společenské třídy, gender, věkové skupiny, atd.). Do reformního paradigmatu spadají ekologické perspektivy a antiopresivní přístup. V tomto paradigmatu jde o přesvědčení, ţe podpora spolupráce a solidarity v určité společenské skupině můţe pomoci utlačovaným získat moc nad svými ţivoty. Sociální práce se zaměřuje na zmocňování (empowerment) klientů sociálních sluţeb s cílem podílení se na tvorbě a změnách přístupu institucí. Jde o snahu budovat společnost na více rovnostářských principech. (Navrátil, 2001, s. 15) Poradenské paradigma je třetí paradigma, které bývá také označováno jako sociálně-právní pomoc. Je zaloţeno na schopnosti zvládat problémy a moţnosti přístupu k odpovídajícím informacím a sluţbám. Toto pojetí se zajímá o individuální potřeby člověka a usiluje o zlepšování systému nabízených sluţeb. Jde zde především o pomoc klientům prostřednictvím poskytování informací, kvalifikované poradenství, zpřístupnění zdrojů a zprostředkování další pomoci a sluţeb. Snaţí se o změnu společnosti a jejích institucí, aby více uspokojovali potřeby lidí. Paradigma se zaměřuje především na malé, individuální změny, které obvykle nevedou k větší sociální reformě. (Navrátil, 2001, s ) Do poradenského paradigmatu zařazujeme behaviorální psychoterapii, systémový přístup, systemický přístup a přístup orientovaný na úkoly. 4

13 Tato paradigmata se tedy liší zejména v názoru na rozhodující faktory obnovy sociálního fungování klientů a v tom, kterých z rysů jejich ţivotní situace si přednostně všímají. (Navrátil, 2001, s. 17) 1.3 Teorie sociální práce V této podkapitole uvedu přehled významných teorií sociální práce, jeţ jsou podstatné pro sociálního pracovníka při práci s klientem. Teorie sociální práce jsou důleţité, protoţe zkušenosti ukazují, ţe nekvalifikovaná pomoc můţe mít aţ tragické následky. Pracovník je odpovědný za způsob intervence kaţdého klienta sociálních sluţeb. Sociální pracovník by měl ve všech situacích jednat kompetentně, zodpovědně a mít jasno ve svých východiscích. Sociální práce je multiparadigmatická, proto v ní nepřevládlo pouze jedno pojetí. Existuje vedle sebe mnoho různých či příbuzných přístupů. (Matoušek, 2001, s. 200) Nyní krátce vymezím některé významné teorie sociální práce: Psychodynamické perspektivy jsou označením pro psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které vychází z díla Sigmunda Freuda. Psychoanalytické myšlení formovalo sociální práci na počátku 20. století. Psychoanalytická teorie se skládá ze tří částí: teorie osobnosti, teorie lidského vývoje a teorie psychoanalýzy. (Navrátil, 2001, s. 35) Psychoanalytická terapie ukázala význam terapeutického vztahu v sociální práci. Přinesla tolerantní a otevřené naslouchání, povzbudila zájem o vysvětlení osobnostní dynamiky chování. Zdůraznila význam dětství a raných vztahů. (Matoušek, 2001, s. 201) Humanistické a existenciální teorie oba tyto modely se zaměřují na člověka jako na autonomní osobnost, která má hodnotu. Soustřeďují se na vnitřní svět a často si kladou otázky po jeho smyslu a vztahu k transcendentnu. Sociální práce se snaţí pomáhat lidem v reflektování sebe sama, dále v odhalování významů, které pro ně proţívaná situace můţe mít. Sociální práce se snaţí chápat i to, jak jejich interpretace světa a zkušeností zpětně na ně působí. (Navrátil, 2001, s. 49) Do humanistického přístupu řadíme transakční analýzu a přístup orientovaný na člověka, kterým se zabýval Carl R. Rogers. Do existencialismu patří logoterapie a existenciální analýza. (Navrátil, 2001, s , 61) Přístup orientovaný na úkoly vznikl jako jeden z mála v rámci sociální práce. Vznikl na základě empirických výzkumů. Jde o snahu poskytnout systematický 5

14 rámec, který lidem pomůţe zodpovědět otázku: Jak zvládnout různé praktické problémy? Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je, ţe malý úspěch rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu. Lidé se obvykle více nasazují pro úkoly, které si sami zvolili. Sociální pracovník pomáhá klientovi s rozhodováním, jaké úkoly chce plnit a co chce dělat. Vychází se z přesvědčení, ţe vůdčí autoritou při řešení klientových problémů je klient sám. (Navrátil, 2001, s. 107) Metoda se realizuje v šesti krocích: příprava, explorace problému, dohoda o cílech, formulace úkolů a jejich plnění, terminace. (Navrátil, 2001, s. 108) Antiopresivní přístup vychází z představy sociální práce jako politické aktivity, která svou roli uplatňuje ve sféře mocenských vztahů dotýkajících se ţivota různých menšinových skupin i jednotlivců. Klíčovým tématem je nerovnost rozdělení moci ve společnosti. Cílem proto je tuto nerovnost zmírnit či úplně odstranit. Zaměřuje se na téma nerovného společenského postavení utlačených společenských skupin, odstranění diskriminace a útlaku, zvláště kritikou sexismu, rasismu, odmítáním diskriminace seniorů či osob se zdravotním postiţením, aj. (Matoušek, 2003, podle Matoušek, 2013, s. 92) Ekologické perspektivy se soustředí na otázky vztahu člověka a prvků jeho prostředí. Vychází se z předpokladu, ţe pro přeţití organismu i prostředí je nezbytná interakce a jejich vzájemná provázanost. (Navrátil, 2001, s. 152) Systémový přístup jde o způsob myšlení a jednání, ve kterém jsou zkoumané jevy chápány celistvě, tzn. ve vnitřních i vnějších souvislostech. Systémem se rozumí suma prvků a vzájemných vazeb mezi nimi, které jako celek vykazují určité vlastnosti a chování. Tento přístup se pouţívá při práci s rodinou. (Malý, Vítek, 2000, s. 31) Systemický přístup má základní terapeutické dilema: jednej účinně, aniž předem víš jak. Je zaloţený na formě spolupráce mezi klientem a pracovníkem. Pracovník není expertem na klientovy zkušenosti, těm lépe rozumí sám klient. Pracovník je odborníkem na vedení rozhovoru. (Úlehla, 2005, s. 94) Kognitivně-behaviorální terapie patří mezi hlavní teorie sociální práce a je ústředním tématem této práce, proto se jí budu více zabývat v následující kapitole. 6

15 2 Kontextuální ukotvení tématu V této kapitole uvedu základní charakteristiku behaviorální a kognitivní terapie. Z těchto terapií postupně vznikla samostatná kognitivně-behaviorální terapie, kterou v této kapitole blíţe definuji. Nakonec se budu zabývat tím, jakou roli v KBT sociální pracovník zaujímá. 2.1 Behaviorální terapie Vědecké základy behaviorální terapie vycházejí z výzkumů, které probíhaly koncem 19. století do 1. poloviny 20. století. V tomto období I. P. Pavlov zformuloval zákonitosti učení v ţivém organismu a popsal pojem klasické podmiňování. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Zakladatelem behaviorismu je J. B. Watson, který upozornil na moţnost vyuţití těchto poznatků v léčbě psychických potíţí. B. F. Skinner přišel s dalším pojmem zvaným operantní podmiňování. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Behaviorální terapie se zakládá na empiricismu. Předpokládá, ţe poznávání se uskutečňuje prostřednictvím smyslů, tedy zraku, hmatu, sluchu, čichu a chuti. Ověření poznatků poté probíhá skrze pozorování či experiment. Terapie se zaměřuje na konkrétní chování jednotlivce v jeho prostředí. Nezkoumá vnitřní motivy (příčiny) chování. Chováním se rozumí: fyziologické projevy (bušení srdce, změna koţního zbarvení, pocení), emocionální reakce (strach, hněv, zlost), kognitivní procesy (vnímání, očekávání), motorické projevy (běh, chůze, gesta). (Navrátil, 2001, s. 99) Hlavní teze behaviorální terapie uvádí, ţe všechno chování je naučeno v interakci s prostředím. Behavioristům jde o porozumění okolnostem, které ovlivňují průběh učení. Získané poznatky poté mají být vyuţity k ovlivnění neţádoucího chování. (Navrátil, 2001, s. 100) Behavioristé se zaměřili na důkladné sledování a analýzu zjevného chování ţivého organismu v určité situaci a na to, jakými vnějšími podněty je moţné dané chování změnit. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Centrálním pojmem behaviorálního myšlení se stalo učení. Učením se zabýval jiţ zmíněný I. P. Pavlov. Podle něj probíhalo na základě klasického podmiňování. 7

16 Klasické podmiňování znamená, ţe organismus se na určité stimuly naučil odpovídat reflexivními reakcemi. Na druhé straně je pak operantní podmiňování, které definoval B. F. Skinner. Operantní podmiňování znamená, ţe si osvojujeme a uchováváme takové chování, které vede k příjemným následkům (např. odměna). (Navrátil, 2001, s. 100) K těmto dvěma podmiňováním Albert Bandura doplnil observační podmiňování. Je to učení, ke kterému dochází tím, ţe vnímáme chování druhých a jeho důsledky učení se napodobováním. (Navrátil, 2001, s. 100) Z principů učení vychází řada technik, uvádím pouze některé z nich: Systematická desenzibilace je spojení relaxace s navozením představ situací, které vyvolávají strach. Expozice je technika, při které je klient systematicky veden k tomu, aby se postupně vystavoval pro něj obávaným situacím. Vyhasínání je technika, při které není určité chování odměňováno, tím pádem vymizí. Nácvik asertivity jedná se o nácvik dovedností, pomocí kterých je klient schopen vyjadřovat své vlastní názory přímo, poctivě, aniţ by při tom porušoval práva druhých lidí. (Navrátil, 2001, s. 102) Cílem behaviorální terapie je změna chování, která zabraňuje v úspěšném a samostatném fungování. Jde o snahu sníţit intenzitu, frekvenci nebo trvání neţádoucího chování. Dále o snahu vytvoření nových dovedností a zvýšit intenzitu chování, které klientovi působí potíţe. (Navrátil, 2001, s. 100) 2.2 Kognitivní terapie Kognitivní terapie klade důraz na pouţívání rozumu a klidu při zvládání vnějších okolností. (Moţný, Praško, 1999, s. 21) Kognitivní terapie vznikla nezávisle na behaviorální terapii. Vychází z racionalismu, tedy z přesvědčení, ţe pro poznání je důleţitý rozum a jeho schopnost uvaţovat. Na základě interpretace dějů v prostředí dochází k učení. Racionalisté se domnívají, ţe kaţdý člověk se rodí s vrozenou potřebou nalézat význam. (Navrátil, 2001, s. 99) Kognitivními procesy se označují všechny mentální procesy, které zpracovávají a uchovávají informace z prostředí. Mezi tyto procesy řadíme vnímání, pozornost, paměť, myšlení, hodnocení, aj. (Praško, Moţný, 2007, s. 31) 8

17 Jedním z představitelů kognitivní terapie je A. Ellis. Ten vypracoval racionálně emoční terapii (RET). Tato terapie odmítá názor, ţe emoční poruchy člověka vznikají pouze pasivním učením, podmiňováním, nevědomými pudy, aj. Ellis tvrdí, ţe navzdory vrozeným sklonům a nevědomým vlivům si my sami tvoříme svůj emoční osud. (Praško, Moţný, 2007, s. 34) Hlavním úkolem je dle Ellise pomáhat klientovi odstranit jeho nerealistické, iracionální názory. Ellis proti těmto názorům vyuţívá přímého útoku s vyuţitím autority terapeuta a všech dostupných didaktických a přesvědčovacích technik, které klienta vyzývají k logickému myšlení. Snaţí se u klienta vytvořit racionální ţivotní filozofii. (Kratochvíl, 1997, s. 69) Dalším představitelem je A. T. Beck, který vytvořil teorii o vzniku psychických poruch. Rozdělil kognitivní procesy na kognitivní události, kognitivní procesy a kognitivní schémata. (Praško, Moţný, 2007, s ) Kognitivní terapie A. T. Becka má stejné východisko jako Ellis: nesprávné myšlení je zodpovědné především za poruchy emocí. Terapeut se zajímá o to, jak klient interpretuje skutečnost, a vede ho k přezkoumání názorů. Učí ho rozeznávat mezi vlastním hodnocením a objektivní skutečností. (Kratochvíl, 1997, s. 72) Cílem kognitivní terapie je analyzovat a změnit myšlení člověka, aby si uvědomil své dysfunkční, iracionální postoje, názory, způsoby myšlení a nahradil je racionálními. (Praško, Moţný, 2007, s. 14) 2.3 Charakteristika KBT Spojením behaviorální a kognitivní terapie, vznikl jeden ze základních směrů současné psychoterapie kognitivně behaviorální terapie (KBT). Byl zformulován na konci 70. let 20. století a neustále se rozvíjí. (Moţný, Praško, 1999, s. 17) KBT byla oproštěna od jednostrannosti behaviorální terapie, která se zabývala pouze zevními podněty a vnějšími reakcemi, a byla doplněna o vnitřní poznávací procesy. Vychází z ověřených vědeckých principů a zdůrazňuje přesný popis příznaků a problémů. Zakládá se na promyšleném pouţití ověřených technik a je pro ni důleţitý terapeutický vztah zaloţený na spolupráci. (Moţný, Praško, 1999, s. 13) Z behaviorální terapie převzala kognitivně-behaviorální terapie důraz na empirické ověřování nových teorií i účinnost terapeutických postupů pomocí vědeckých metod. Z kognitivní terapie převzala zájem o zkoumání a měření mentálních proměnných, jako je očekávání, přisuzování, hodnocení, atp. (Moţný, Praško, 1999, s. 23) 9

18 Zaměřuje se zejména na zkoumání a ovlivňování vnitřních psychických procesů. Je to interpretace a hodnocení sebe i okolí, přesvědčení a předpoklady o tom jaký jsem a jaký je svět okolo. Také zjišťuje, jak se vzájemně ovlivňují emoční proţitky a kognitivní procesy v konkrétních situacích. Důraz je kladen na vnitřní motivaci klienta, který je nositelem změny. (Praško, Moţný, Šlepecký, 2007, s. 9) KBT vychází z teorie, ţe příčina psychických problémů je ve špatných způsobech chování a myšlení. Tyto způsoby chování a myšlení jsou naučené a udrţované vnějšími a vnitřními faktory. Klient se v terapii můţe tyto způsoby chování a myšlení odnaučit, přeučit a naučit novým vhodnějším způsobům. (Moţný, Praško, 1999, s. 18) Jde o snahu přizpůsobit terapii individuálním potřebám pacienta. Mezi základní rysy KBT patří: relativní krátkost, časová omezenost KBT trvá několik měsíců, výjimečně déle neţ rok; strukturovanost průběh terapie i jednotlivá sezení mají předem dohodnutý strukturovaný program; direktivnost je zaměřena na zvládnutí konkrétních problémů a dosaţení dohodnutých cílů. Terapeut je více aktivní a přejímá roli experta, postupně se však jeho aktivita sniţuje a přenáší odpovědnost na klienta; vztah vzájemné spolupráce základem je otevřená a aktivní spolupráce. Terapeut je otevřený, empatický a akceptující. Pouţívá pouze pojmy, kterým pacient rozumí, je upřímný a vysvětluje smysl kaţdého terapeutického postupu. Od pacienta se očekává aktivita, otevřené sdělování a zaznamenávání myšlenek, emocí. Důleţitá je také ochota zkusit nové způsoby myšlení i na úkor přechodné emoční nepohody; ucelenost teorie vzniku a udržování psychických poruch opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie. Pouţití určitého terapeutického postupu vychází z podrobné analýzy konkrétních problémů a potřeb určitého klienta; soustředěnost na řešení aktuálních problémů; zaměřenost na konkrétní, ohraničené problémy usiluje o jasné definování problému v pojmech pozorovatelného chování a konkrétních myšlenek, názorů a přesvědčení v konkrétních situacích; 10

19 zaměřenost na faktory, které problém udržují snaţí se zjistit dávné příčiny problémů; zaměřenost na konkrétní změny v životě důleţité je to, jak pacient mění své chování mezi sezeními v přirozeném prostředí. Ne to, jak se mění jeho chování při sezení. K tomu pouţíváme různé hodnotící škály, abychom zhodnotili účinnost terapie; vědecký přístup při této terapii sbíráme konkrétní fakta, měříme frekvenci, trvání a míru závaţnosti problémového chování. Ze získaných údajů vytváříme hypotézy, které pak empiricky prověřujeme; edukace a samostatnost klienta snaţí se směřovat klienta k soběstačnosti. Klient díky pravidelnému procvičování získává určité dovednosti, učí se zvládat vnitřní stavy i vnější situace. Pokud úspěšně zvládá obávané situace, zvyšuje si své sebevědomí, začne své problémy zvládat a terapeuta přestane potřebovat. (Praško, Moţný, 2007, s ) V průběhu kognitivně-behaviorální terapie se postupuje po jednotlivých konkrétních krocích. Jde tedy o jasnou a přehlednou strukturu, která má pozitivní vliv na klienta. Prvním krokem při provádění kognitivně-behaviorální terapie je předběţné (orientační) vyšetření. Druhým krokem je podrobné kognitivně-behaviorální vyšetření včetně měření. Třetí krok je charakterizován behaviorální, kognitivní a funkční analýzou problému a posléze jeho formulací. Čtvrtý krok je zaloţen na stanovení cíle, příp. cílů terapie. V pátém kroku se vytvoří terapeutický plán a jeho praktické uplatnění. Poslední, šestý krok, je ukončení terapie. (Moţný, Praško, 1999, s. 54) Existuje nespočet projevů chování, z toho důvodu je důleţité vytvořit zjednodušující model. Tento model můţe pomoci rozlišit základní modality chování. Všechny čtyři modality chování jsou tvořeny jedním systémem a jednotlivé sloţky se v něm navzájem ovlivňují. (Moţný, Praško, 1999, s. 45) V kognitivně-behaviorální terapii se jedná o co nejpřesnější popis chování klienta v problémových situacích. (Moţný, Praško, 1999, s. 47) Dle Murdoch a Barker (1996, Moţný, Praško, 1999, s ) rozlišujeme čtyři základní modality chování: motorické (zjevné) chování co člověk v dané situaci dělá, jak jedná, co říká, jaký má tón hlasu, mimiku a gestiku; 11

20 kognitivní procesy snaţíme se zjistit, na co v dané situaci člověk myslí, co sám sobě říká a co si představuje; emoce jaké emoce člověk v určité chvíli proţívá, zda si jich je vědom a zda je dokáţe rozlišovat; fyziologické procesy zjištění změn tepové frekvence, krevního tlaku, aj. Z hlediska KBT je podstatné, ţe všechny modality chování se řídí stejnými zákony učení tj. tělesné systémy jsou schopny se učit a jsou ovlivnitelné pomocí metod, které směřují k naučení se novým formám reakce v určité situaci. Změna chování můţe vycházet z jakékoliv modality chování a ovlivnit ostatní. A tedy zpětně ovlivní modalitu, která chování spustila. Jedná se o proces vzájemného ovlivňování a cirkulace. (Moţný, Praško, 1999, s. 46) Kaţdá modalita chování má 3 dimenze: frekvenci udává, jak často se chování vyskytuje, trvání jak dlouho určité chování trvá, intenzitu jak moc či jak silně se chování projevuje. (Praško, Moţný, 1999, s. 47) 2.4 Role sociálního pracovníka v KBT Ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem jde zejména o vzájemnou spolupráci. Sociální pracovník je v roli odborníka, který vysvětluje jednotlivé kroky a povzbuzuje klienta v jejich samostatném plnění. Klient mu věří, avšak není na něm závislý. (Praško a kol., 2009, s. 117) Klient je přijímán takový, jaký je. Sociální pracovník mu nabízí společnou analýzu způsobů klientova hodnocení situací a jeho reakcí. Poskytuje mu moţnost vytvoření plánu, aby se změnily jeho postoje a chování k jeho větší spokojenosti. Je důleţité, aby byl sociální pracovník ve vztahu ke klientovi empatický, musí vystupovat opravdově a musí být schopný klientovi poskytnout podporu a vřelost. (Praško a kol., 2009, s ) Kanfer a Schefft (1998, Navrátil, 2001, s. 103) zveřejnili šest pravidel, které vystihují úkoly a způsob pohledu kognitivně-behaviorálně zaměřeného sociálního pracovníka: 1) Orientace na chování sociální pracovník se zabývá problémy klienta a hledá jejich příčiny. Kognitivně-behaviorální pracovník definuje problém 12

21 v důsledcích, zabývá se vedlejšími účinky a osobními rysy klienta. KBT se totiţ zaměřuje především na jednání klienta. 2) Orientace na řešení terapeuti zapomínají hledat řešení, protoţe velkou část svého času věnují promýšlení obtíţí a problémů klienta. Úplný popis problému vyţaduje znalost současného stavu, ţádoucího cíle a způsobu jeho dosaţení. 3) Pozitivní orientace důleţitá je podpora pozitivního myšlení klienta, soustředěnost by měla být na silné stránky klienta a měl by být oceňován kaţdý, byť jen malý, úspěch. 4) Krok za krokem změn se dosahuje po menších cílech. Splnění menších cílů klienty motivuje, redukuje strach a pomáhá určit charakter obtíţí. Nahromadění malých změn přináší očekávanou velkou změnu. 5) Flexibilita jde o schopnost sociálního pracovníka přizpůsobit své tradiční postupy potřebám klientů. Je důleţité, aby pracovník vnímal svět očima klienta. 6) Orientace na budoucnost nejdůleţitější je orientace na budoucí cíle klienta, podpora motivace pokračovat v úsilí o změnu. (Navrátil, 2001, s. 103, 105) 13

22 3 Využití KBT v sociální práci Kognitivně-behaviorální terapie je často vyuţívanou terapií v sociální práci. V této kapitole představím zařízení Klokánek, které slouţí pro děti vyţadující okamţitou pomoc, a dále zřizovatele Klokánku Fond ohroţených dětí. 3.1 Fond ohrožených dětí Klokánek Fond ohroţených dětí je nevládní neziskovou organizací, která pomáhá ohroţeným dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Tato organizace vznikla z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Má působnost na území celé republiky Klokánek Klokánek je zařízení Fondu ohroţených dětí, které pomáhá týraným, zanedbávaným, zneuţívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem 2. Cílem Klokánku je poskytnutí rodinné péče dětem na přechodnou dobu, místo ústavní výchovy. Dětem je poskytnuta péče do té doby, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče v podobě osvojení, adopce, pěstounská péče či svěření do výchovy třetí osoby 3. Klokánky jsou pověřeny MPSV jako zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Z toho důvodu mohou přijímat děti na základě ţádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběţné opatření nebo rozsudek), ţádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, nebo na základě ţádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech je moţné, aby děti zůstaly i proti vůli rodičům v Klokánku neţ soud rozhodne o předběţném opatření 4. Děti, které se ocitají v Klokánku, mají většinou stejnou anamnézu jako děti, které jsou přijímány do ústavní výchovy. Děti jsou zanedbávané, objevují se známky domácího násilí, týrání, zneuţívání. Rodiče nejsou schopni zajistit řádnou péči, mají 1 Fond ohroţených dětí [on-line]. Dostupné z 2 Klokánek Brno [on-line]. Dostupné z 3 Fond ohroţených dětí: Klokánek [on-line]. Dostupné z 4 Fond ohroţených dětí: Klokánek [on-line]. Dostupné z 14

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon:

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon: DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŢETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŢIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŢE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŢÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, máme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely uţ od jara.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Štěpánka Drábková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální práce v procesu osvojení dětí. Štěpánka

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: Řízení lidských zdrojů Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ 1 I M P L E M E N T A C E (uskutečnění,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Roman Pešek APLA Praha, střední Čechy o.s. vedoucí Terapeutického a sociálně rehabilitační střediska APLA Externí spolupracovník Psychosomatické

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více