CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno"

Transkript

1 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v Klokánku Brno Daniela Kozáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2014

2

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu.

4

5 Děkuji Mgr. Haně Štěpánkové za odborné vedení, pomoc a rady při zpracování této absolventské práce.

6

7 Obsah Úvod Teoretické ukotvení Definice sociální práce Paradigmata v sociální práci Teorie sociální práce Kontextuální ukotvení tématu Behaviorální terapie Kognitivní terapie Charakteristika KBT Role sociálního pracovníka v KBT Vyuţití KBT v sociální práci Fond ohroţených dětí Klokánek Klokánek Kognitivně-behaviorální terapie v sociální práci u dětí Psychické problémy dětí Strach Úzkost Agrese Deprese Suicidální chování Sebepoškozování Vybrané techniky KBT v Klokánku Expozice Hraní rolí Kognitivní restrukturalizace Nácvik sociálních dovedností... 23

8 4.2.5 Nácvik řešení problémů Nácvik zvládání impulzů Odstranění neţádoucího chování Sebeinstruktáţ Systematická desenzibilace Sledování činností Plánování činností a sebeodměňování Škálování Závěr Bibliografie Anotace Abstract... 34

9 Úvod Ve své absolventské práci se budu zabývat kognitivně-behaviorální terapií, (KBT) v Klokánku Brno, dále jen Klokánek. Klokánek je zařízení, které poskytuje pomoc týraným, zanedbávaným, zneuţívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem. Klokánek těmto dětem nabízí na přechodnou dobu rodinnou péči namísto ústavní výchovy, dokud se děti nemohou vrátit nazpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče. Česká republika je v dnešní době kritizovaná za časté umísťování dětí do zařízení ústavního typu. Velkým rizikovým faktorem je velmi často špatné fungování rodiny, která se o dítě nestará tak, jak se předpokládá. Nejčastěji bývají ohroţeny děti, které jsou na základě špatné výchovy rodičů umístěny v ústavních zařízeních. Zařízení Klokánek se však neřadí do kategorie ústavních zařízení, ale snaţí se děti připravit na návrat do své původní rodiny v co nejkratším čase. Téma jsem si vybrala díky mé měsíční praxi v Klokánku v Brně. Oslovila mě problematika dětí, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Cílem mé práce je teoreticky popsat moţnosti vyuţití technik kognitivně-behaviorální terapie s dětmi v Klokánku Brno. Budu vycházet ze své zkušenosti z měsíční praxe v Klokánku. Během praxe jsem měla za úkol vypracovat dokument s názvem Cíle učení. Z toho důvodu jsem si v průběhu praxe všímala teoretických přístupů a technik, které v zařízení sociální pracovníci vyuţívají či by mohli vyuţívat. Dále jsem si všímala, jakými problémy děti trpí. Dokument Cíle učení a má měsíční praxe mi budou podkladem pro napsání této práce. Tato práce můţe být přínosem pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v Klokánku či jiných podobných zařízeních. Zvolila jsem práci teoretickou, zaloţenou na kompilaci existujících zdrojů. V první kapitole své absolventské práce vymezuji pojem, cíl a poslání sociální práce, dále pak paradigmata a teorie sociální práce. Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou kognitivně-behaviorální terapie a rolí sociálního pracovníka v KBT. Třetí kapitola pojednává o zařízení Klokánek a o Fondu ohroţených dětí. Čtvrtá kapitola uvádí problémy, kterými děti v Klokánku trpí, a popisuje vyuţití technik KBT u dětí v Klokánku. 1

10 1 Teoretické ukotvení 1.1 Definice sociální práce Kognitivně-behaviorální terapie vychází ze sociální práce, proto je důleţité vymezení definice sociální práce. V této podkapitole uvedu poslání a cíle sociální práce. Jejich formulace se však liší v době a také v závislosti na teoretickém, společenském a kulturním kontextu. Existuje mnoho definic sociální práce, jedna ze starších definic uvádí: sociální práce je prostě to, co dělají sociální pracovníci. Toto určení cíle sociální práce sice umoţňuje prostor pro neustálý posun hranic oboru, avšak ne všichni jsou s touto definicí spokojeni. Jordan ve své práci z r proti sobě klade dvě různá pojetí sociální práce. V prvním pojetí je řada sociálních pracovníků přesvědčena, ţe hlavním cílem je pomáhat klientům. Na druhé straně zejména politici povaţují za cíl sociální práce sociální kontrolu a řešení či prevenci sociálních problémů. (Matoušek, 2007, s. 184) V současnosti vymezení cíle sociální práce vychází z konceptu sociálního fungování. Uvedu definici z r americké Národní asociace sociálních pracovníků (NASW), která vyuţívá k vymezení cíle sociální práce právě koncept sociálního fungování: Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám nebo komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování a na tvorbu společenských podmínek příznivých pro tento cíl. (Matoušek, 2007, s. 184). Navrátil ve své knize Úvod do teorií a metod sociální práce píše, ţe: Sociální práce může být definována jako umění, věda a profese, která pomáhá lidem řešit jejich osobní, skupinové (zvláště rodinné) a komunitní problémy. (Navrátil, 2007, s. 6). Sociální práce jako umění usiluje o porozumění potřebám druhých lidí a snaţí se pomáhat tak, aby se klienti na této pomoci nestali závislí. Sociální práce je i vědou, neboť vytváří teorie. Tyto teorie vysvětlují vznik a řešení problémů. Důleţitým základem sociálního pracovníka jsou osobní předpoklady jako talent a tvořivost, ale i příslušné vzdělání a správné aplikování dovedností. V neposlední řadě je sociální práce profesí, ve které sociální pracovník musí dosáhnout předepsaného vzdělání, dodrţovat profesní etiku a být členem profesní společnosti. (Navrátil, 2000, s. 7) 2

11 Sociální pracovníci pomáhají svými metodami klientům zajistit uspokojivé vztahy. Tyto metody zahrnují individuální práci s klientem, skupinovou sociální práci a komunitní sociální práci. Někdy se k těmto metodám řadí i administrace a výzkum. Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování situace klienta. Sociální práce se tedy zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí. (Navrátil, 2000, s. 7) Sociální práce usiluje o zlepšení sociálního fungování prostřednictvím aktivit, které můţeme rozdělit do 3 skupin: Aktivity směřující k odstranění problému klienta na úrovni kurativní jde o odstranění faktorů, které problém způsobily. Úroveň rehabilitační zase znamená poskytnutí psychoterapeutické pomoci. Aktivity podporující rozvoj potenciálu klienta rozvojové aktivity se zaměřují na schopnost vstupovat do sociálních interakcí (např. rodinná terapie). Vzdělávací aktivity usilují o zajištění veřejné informovanosti o specifikách určitého problému a jeho řešení (např. přednášky). Aktivity preventivního charakteru tyto aktivity jsou zaměřeny na včasné objevení, kontrolu a eliminaci faktorů, které mohou narušovat sociální fungování. Jedná se o individuální, skupinovou či komunitní práci. (Navrátil, 2000, s. 7 8) 1.2 Paradigmata v sociální práci V této podkapitole uvedu tři paradigmata sociální práce: terapeutické, reformní a poradenské. Kognitivně-behaviorální terapie je zakotvena v terapeutickém paradigmatu. Nejprve je důleţité vymezit pojem sociálního fungování a ţivotní situace, od nichţ se odvíjí volba paradigmat. Bartlettová (1970, podle Navrátil, 2001, s. 12) definuje koncept sociálního fungování jako interakci, která probíhá mezi poţadavky prostředí a lidmi. Jádrem konceptu je představa, ţe lidé a prostředí jsou v neustálé interakci. To znamená, ţe prostředí klade na člověka určité poţadavky a člověk na ně musí reagovat. Mezi člověkem a prostředím by měla být rovnováha. Termín ţivotní situace označuje neopakovatelnost faktorů, které brání nebo usnadňují sociální fungování klienta. Reflexe ţivotní situace klienta je důleţitým krokem k volbě cílů a metod intervence, které pomohou přispět k obnovení nebo udrţení jeho sociálního fungování. (Navrátil, Musil, 2000, s. 120) 3

12 V průběhu 20. století Malcolm Payne definoval tři odlišné přístupy, tzv. malá paradigmata. Tyto paradigmata se liší nejen filozofickými východisky, ale také praktickými důsledky. Volba určitého paradigmatu předem udává, na co se daný sociální pracovník zaměří při řešení klientovy situace. Osudy klientů jsou specifické, proto je obtíţné zařadit je do schémat, která paradigmata nabízejí. (Navrátil, 2001, s. 14) Prvním paradigmatem je terapeutické paradigma, označováno také jako terapeutická pomoc. Hlavním rysem je duševní zdraví a pohoda člověka. V tomto pojetí je sociální práce pojímána jako pomoc formou psychoterapie. Cílem paradigmatu je snaha pomoci jednotlivcům, skupinám i komunitám zabezpečit psychickou i sociální pohodu. K obnovení duševního zdraví a vnitřní rovnováhy osobnosti je kladen důraz na podporu rozvoje, komunikaci a vztah. (Navrátil, 2001, s. 14) Do terapeutického paradigmatu patří psychodynamické perspektivy, kognitivní psychoterapie, terapie realitou, humanistické a existenciální teorie. Druhým paradigmatem je reformní paradigma, které usiluje o reformu společenského prostředí. Hlavním rysem je snaha dosáhnout společenské rovnosti v různých dimenzích společenského ţivota (společenské třídy, gender, věkové skupiny, atd.). Do reformního paradigmatu spadají ekologické perspektivy a antiopresivní přístup. V tomto paradigmatu jde o přesvědčení, ţe podpora spolupráce a solidarity v určité společenské skupině můţe pomoci utlačovaným získat moc nad svými ţivoty. Sociální práce se zaměřuje na zmocňování (empowerment) klientů sociálních sluţeb s cílem podílení se na tvorbě a změnách přístupu institucí. Jde o snahu budovat společnost na více rovnostářských principech. (Navrátil, 2001, s. 15) Poradenské paradigma je třetí paradigma, které bývá také označováno jako sociálně-právní pomoc. Je zaloţeno na schopnosti zvládat problémy a moţnosti přístupu k odpovídajícím informacím a sluţbám. Toto pojetí se zajímá o individuální potřeby člověka a usiluje o zlepšování systému nabízených sluţeb. Jde zde především o pomoc klientům prostřednictvím poskytování informací, kvalifikované poradenství, zpřístupnění zdrojů a zprostředkování další pomoci a sluţeb. Snaţí se o změnu společnosti a jejích institucí, aby více uspokojovali potřeby lidí. Paradigma se zaměřuje především na malé, individuální změny, které obvykle nevedou k větší sociální reformě. (Navrátil, 2001, s ) Do poradenského paradigmatu zařazujeme behaviorální psychoterapii, systémový přístup, systemický přístup a přístup orientovaný na úkoly. 4

13 Tato paradigmata se tedy liší zejména v názoru na rozhodující faktory obnovy sociálního fungování klientů a v tom, kterých z rysů jejich ţivotní situace si přednostně všímají. (Navrátil, 2001, s. 17) 1.3 Teorie sociální práce V této podkapitole uvedu přehled významných teorií sociální práce, jeţ jsou podstatné pro sociálního pracovníka při práci s klientem. Teorie sociální práce jsou důleţité, protoţe zkušenosti ukazují, ţe nekvalifikovaná pomoc můţe mít aţ tragické následky. Pracovník je odpovědný za způsob intervence kaţdého klienta sociálních sluţeb. Sociální pracovník by měl ve všech situacích jednat kompetentně, zodpovědně a mít jasno ve svých východiscích. Sociální práce je multiparadigmatická, proto v ní nepřevládlo pouze jedno pojetí. Existuje vedle sebe mnoho různých či příbuzných přístupů. (Matoušek, 2001, s. 200) Nyní krátce vymezím některé významné teorie sociální práce: Psychodynamické perspektivy jsou označením pro psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které vychází z díla Sigmunda Freuda. Psychoanalytické myšlení formovalo sociální práci na počátku 20. století. Psychoanalytická teorie se skládá ze tří částí: teorie osobnosti, teorie lidského vývoje a teorie psychoanalýzy. (Navrátil, 2001, s. 35) Psychoanalytická terapie ukázala význam terapeutického vztahu v sociální práci. Přinesla tolerantní a otevřené naslouchání, povzbudila zájem o vysvětlení osobnostní dynamiky chování. Zdůraznila význam dětství a raných vztahů. (Matoušek, 2001, s. 201) Humanistické a existenciální teorie oba tyto modely se zaměřují na člověka jako na autonomní osobnost, která má hodnotu. Soustřeďují se na vnitřní svět a často si kladou otázky po jeho smyslu a vztahu k transcendentnu. Sociální práce se snaţí pomáhat lidem v reflektování sebe sama, dále v odhalování významů, které pro ně proţívaná situace můţe mít. Sociální práce se snaţí chápat i to, jak jejich interpretace světa a zkušeností zpětně na ně působí. (Navrátil, 2001, s. 49) Do humanistického přístupu řadíme transakční analýzu a přístup orientovaný na člověka, kterým se zabýval Carl R. Rogers. Do existencialismu patří logoterapie a existenciální analýza. (Navrátil, 2001, s , 61) Přístup orientovaný na úkoly vznikl jako jeden z mála v rámci sociální práce. Vznikl na základě empirických výzkumů. Jde o snahu poskytnout systematický 5

14 rámec, který lidem pomůţe zodpovědět otázku: Jak zvládnout různé praktické problémy? Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je, ţe malý úspěch rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu. Lidé se obvykle více nasazují pro úkoly, které si sami zvolili. Sociální pracovník pomáhá klientovi s rozhodováním, jaké úkoly chce plnit a co chce dělat. Vychází se z přesvědčení, ţe vůdčí autoritou při řešení klientových problémů je klient sám. (Navrátil, 2001, s. 107) Metoda se realizuje v šesti krocích: příprava, explorace problému, dohoda o cílech, formulace úkolů a jejich plnění, terminace. (Navrátil, 2001, s. 108) Antiopresivní přístup vychází z představy sociální práce jako politické aktivity, která svou roli uplatňuje ve sféře mocenských vztahů dotýkajících se ţivota různých menšinových skupin i jednotlivců. Klíčovým tématem je nerovnost rozdělení moci ve společnosti. Cílem proto je tuto nerovnost zmírnit či úplně odstranit. Zaměřuje se na téma nerovného společenského postavení utlačených společenských skupin, odstranění diskriminace a útlaku, zvláště kritikou sexismu, rasismu, odmítáním diskriminace seniorů či osob se zdravotním postiţením, aj. (Matoušek, 2003, podle Matoušek, 2013, s. 92) Ekologické perspektivy se soustředí na otázky vztahu člověka a prvků jeho prostředí. Vychází se z předpokladu, ţe pro přeţití organismu i prostředí je nezbytná interakce a jejich vzájemná provázanost. (Navrátil, 2001, s. 152) Systémový přístup jde o způsob myšlení a jednání, ve kterém jsou zkoumané jevy chápány celistvě, tzn. ve vnitřních i vnějších souvislostech. Systémem se rozumí suma prvků a vzájemných vazeb mezi nimi, které jako celek vykazují určité vlastnosti a chování. Tento přístup se pouţívá při práci s rodinou. (Malý, Vítek, 2000, s. 31) Systemický přístup má základní terapeutické dilema: jednej účinně, aniž předem víš jak. Je zaloţený na formě spolupráce mezi klientem a pracovníkem. Pracovník není expertem na klientovy zkušenosti, těm lépe rozumí sám klient. Pracovník je odborníkem na vedení rozhovoru. (Úlehla, 2005, s. 94) Kognitivně-behaviorální terapie patří mezi hlavní teorie sociální práce a je ústředním tématem této práce, proto se jí budu více zabývat v následující kapitole. 6

15 2 Kontextuální ukotvení tématu V této kapitole uvedu základní charakteristiku behaviorální a kognitivní terapie. Z těchto terapií postupně vznikla samostatná kognitivně-behaviorální terapie, kterou v této kapitole blíţe definuji. Nakonec se budu zabývat tím, jakou roli v KBT sociální pracovník zaujímá. 2.1 Behaviorální terapie Vědecké základy behaviorální terapie vycházejí z výzkumů, které probíhaly koncem 19. století do 1. poloviny 20. století. V tomto období I. P. Pavlov zformuloval zákonitosti učení v ţivém organismu a popsal pojem klasické podmiňování. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Zakladatelem behaviorismu je J. B. Watson, který upozornil na moţnost vyuţití těchto poznatků v léčbě psychických potíţí. B. F. Skinner přišel s dalším pojmem zvaným operantní podmiňování. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Behaviorální terapie se zakládá na empiricismu. Předpokládá, ţe poznávání se uskutečňuje prostřednictvím smyslů, tedy zraku, hmatu, sluchu, čichu a chuti. Ověření poznatků poté probíhá skrze pozorování či experiment. Terapie se zaměřuje na konkrétní chování jednotlivce v jeho prostředí. Nezkoumá vnitřní motivy (příčiny) chování. Chováním se rozumí: fyziologické projevy (bušení srdce, změna koţního zbarvení, pocení), emocionální reakce (strach, hněv, zlost), kognitivní procesy (vnímání, očekávání), motorické projevy (běh, chůze, gesta). (Navrátil, 2001, s. 99) Hlavní teze behaviorální terapie uvádí, ţe všechno chování je naučeno v interakci s prostředím. Behavioristům jde o porozumění okolnostem, které ovlivňují průběh učení. Získané poznatky poté mají být vyuţity k ovlivnění neţádoucího chování. (Navrátil, 2001, s. 100) Behavioristé se zaměřili na důkladné sledování a analýzu zjevného chování ţivého organismu v určité situaci a na to, jakými vnějšími podněty je moţné dané chování změnit. (Moţný, Praško, 1999, s. 19) Centrálním pojmem behaviorálního myšlení se stalo učení. Učením se zabýval jiţ zmíněný I. P. Pavlov. Podle něj probíhalo na základě klasického podmiňování. 7

16 Klasické podmiňování znamená, ţe organismus se na určité stimuly naučil odpovídat reflexivními reakcemi. Na druhé straně je pak operantní podmiňování, které definoval B. F. Skinner. Operantní podmiňování znamená, ţe si osvojujeme a uchováváme takové chování, které vede k příjemným následkům (např. odměna). (Navrátil, 2001, s. 100) K těmto dvěma podmiňováním Albert Bandura doplnil observační podmiňování. Je to učení, ke kterému dochází tím, ţe vnímáme chování druhých a jeho důsledky učení se napodobováním. (Navrátil, 2001, s. 100) Z principů učení vychází řada technik, uvádím pouze některé z nich: Systematická desenzibilace je spojení relaxace s navozením představ situací, které vyvolávají strach. Expozice je technika, při které je klient systematicky veden k tomu, aby se postupně vystavoval pro něj obávaným situacím. Vyhasínání je technika, při které není určité chování odměňováno, tím pádem vymizí. Nácvik asertivity jedná se o nácvik dovedností, pomocí kterých je klient schopen vyjadřovat své vlastní názory přímo, poctivě, aniţ by při tom porušoval práva druhých lidí. (Navrátil, 2001, s. 102) Cílem behaviorální terapie je změna chování, která zabraňuje v úspěšném a samostatném fungování. Jde o snahu sníţit intenzitu, frekvenci nebo trvání neţádoucího chování. Dále o snahu vytvoření nových dovedností a zvýšit intenzitu chování, které klientovi působí potíţe. (Navrátil, 2001, s. 100) 2.2 Kognitivní terapie Kognitivní terapie klade důraz na pouţívání rozumu a klidu při zvládání vnějších okolností. (Moţný, Praško, 1999, s. 21) Kognitivní terapie vznikla nezávisle na behaviorální terapii. Vychází z racionalismu, tedy z přesvědčení, ţe pro poznání je důleţitý rozum a jeho schopnost uvaţovat. Na základě interpretace dějů v prostředí dochází k učení. Racionalisté se domnívají, ţe kaţdý člověk se rodí s vrozenou potřebou nalézat význam. (Navrátil, 2001, s. 99) Kognitivními procesy se označují všechny mentální procesy, které zpracovávají a uchovávají informace z prostředí. Mezi tyto procesy řadíme vnímání, pozornost, paměť, myšlení, hodnocení, aj. (Praško, Moţný, 2007, s. 31) 8

17 Jedním z představitelů kognitivní terapie je A. Ellis. Ten vypracoval racionálně emoční terapii (RET). Tato terapie odmítá názor, ţe emoční poruchy člověka vznikají pouze pasivním učením, podmiňováním, nevědomými pudy, aj. Ellis tvrdí, ţe navzdory vrozeným sklonům a nevědomým vlivům si my sami tvoříme svůj emoční osud. (Praško, Moţný, 2007, s. 34) Hlavním úkolem je dle Ellise pomáhat klientovi odstranit jeho nerealistické, iracionální názory. Ellis proti těmto názorům vyuţívá přímého útoku s vyuţitím autority terapeuta a všech dostupných didaktických a přesvědčovacích technik, které klienta vyzývají k logickému myšlení. Snaţí se u klienta vytvořit racionální ţivotní filozofii. (Kratochvíl, 1997, s. 69) Dalším představitelem je A. T. Beck, který vytvořil teorii o vzniku psychických poruch. Rozdělil kognitivní procesy na kognitivní události, kognitivní procesy a kognitivní schémata. (Praško, Moţný, 2007, s ) Kognitivní terapie A. T. Becka má stejné východisko jako Ellis: nesprávné myšlení je zodpovědné především za poruchy emocí. Terapeut se zajímá o to, jak klient interpretuje skutečnost, a vede ho k přezkoumání názorů. Učí ho rozeznávat mezi vlastním hodnocením a objektivní skutečností. (Kratochvíl, 1997, s. 72) Cílem kognitivní terapie je analyzovat a změnit myšlení člověka, aby si uvědomil své dysfunkční, iracionální postoje, názory, způsoby myšlení a nahradil je racionálními. (Praško, Moţný, 2007, s. 14) 2.3 Charakteristika KBT Spojením behaviorální a kognitivní terapie, vznikl jeden ze základních směrů současné psychoterapie kognitivně behaviorální terapie (KBT). Byl zformulován na konci 70. let 20. století a neustále se rozvíjí. (Moţný, Praško, 1999, s. 17) KBT byla oproštěna od jednostrannosti behaviorální terapie, která se zabývala pouze zevními podněty a vnějšími reakcemi, a byla doplněna o vnitřní poznávací procesy. Vychází z ověřených vědeckých principů a zdůrazňuje přesný popis příznaků a problémů. Zakládá se na promyšleném pouţití ověřených technik a je pro ni důleţitý terapeutický vztah zaloţený na spolupráci. (Moţný, Praško, 1999, s. 13) Z behaviorální terapie převzala kognitivně-behaviorální terapie důraz na empirické ověřování nových teorií i účinnost terapeutických postupů pomocí vědeckých metod. Z kognitivní terapie převzala zájem o zkoumání a měření mentálních proměnných, jako je očekávání, přisuzování, hodnocení, atp. (Moţný, Praško, 1999, s. 23) 9

18 Zaměřuje se zejména na zkoumání a ovlivňování vnitřních psychických procesů. Je to interpretace a hodnocení sebe i okolí, přesvědčení a předpoklady o tom jaký jsem a jaký je svět okolo. Také zjišťuje, jak se vzájemně ovlivňují emoční proţitky a kognitivní procesy v konkrétních situacích. Důraz je kladen na vnitřní motivaci klienta, který je nositelem změny. (Praško, Moţný, Šlepecký, 2007, s. 9) KBT vychází z teorie, ţe příčina psychických problémů je ve špatných způsobech chování a myšlení. Tyto způsoby chování a myšlení jsou naučené a udrţované vnějšími a vnitřními faktory. Klient se v terapii můţe tyto způsoby chování a myšlení odnaučit, přeučit a naučit novým vhodnějším způsobům. (Moţný, Praško, 1999, s. 18) Jde o snahu přizpůsobit terapii individuálním potřebám pacienta. Mezi základní rysy KBT patří: relativní krátkost, časová omezenost KBT trvá několik měsíců, výjimečně déle neţ rok; strukturovanost průběh terapie i jednotlivá sezení mají předem dohodnutý strukturovaný program; direktivnost je zaměřena na zvládnutí konkrétních problémů a dosaţení dohodnutých cílů. Terapeut je více aktivní a přejímá roli experta, postupně se však jeho aktivita sniţuje a přenáší odpovědnost na klienta; vztah vzájemné spolupráce základem je otevřená a aktivní spolupráce. Terapeut je otevřený, empatický a akceptující. Pouţívá pouze pojmy, kterým pacient rozumí, je upřímný a vysvětluje smysl kaţdého terapeutického postupu. Od pacienta se očekává aktivita, otevřené sdělování a zaznamenávání myšlenek, emocí. Důleţitá je také ochota zkusit nové způsoby myšlení i na úkor přechodné emoční nepohody; ucelenost teorie vzniku a udržování psychických poruch opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie. Pouţití určitého terapeutického postupu vychází z podrobné analýzy konkrétních problémů a potřeb určitého klienta; soustředěnost na řešení aktuálních problémů; zaměřenost na konkrétní, ohraničené problémy usiluje o jasné definování problému v pojmech pozorovatelného chování a konkrétních myšlenek, názorů a přesvědčení v konkrétních situacích; 10

19 zaměřenost na faktory, které problém udržují snaţí se zjistit dávné příčiny problémů; zaměřenost na konkrétní změny v životě důleţité je to, jak pacient mění své chování mezi sezeními v přirozeném prostředí. Ne to, jak se mění jeho chování při sezení. K tomu pouţíváme různé hodnotící škály, abychom zhodnotili účinnost terapie; vědecký přístup při této terapii sbíráme konkrétní fakta, měříme frekvenci, trvání a míru závaţnosti problémového chování. Ze získaných údajů vytváříme hypotézy, které pak empiricky prověřujeme; edukace a samostatnost klienta snaţí se směřovat klienta k soběstačnosti. Klient díky pravidelnému procvičování získává určité dovednosti, učí se zvládat vnitřní stavy i vnější situace. Pokud úspěšně zvládá obávané situace, zvyšuje si své sebevědomí, začne své problémy zvládat a terapeuta přestane potřebovat. (Praško, Moţný, 2007, s ) V průběhu kognitivně-behaviorální terapie se postupuje po jednotlivých konkrétních krocích. Jde tedy o jasnou a přehlednou strukturu, která má pozitivní vliv na klienta. Prvním krokem při provádění kognitivně-behaviorální terapie je předběţné (orientační) vyšetření. Druhým krokem je podrobné kognitivně-behaviorální vyšetření včetně měření. Třetí krok je charakterizován behaviorální, kognitivní a funkční analýzou problému a posléze jeho formulací. Čtvrtý krok je zaloţen na stanovení cíle, příp. cílů terapie. V pátém kroku se vytvoří terapeutický plán a jeho praktické uplatnění. Poslední, šestý krok, je ukončení terapie. (Moţný, Praško, 1999, s. 54) Existuje nespočet projevů chování, z toho důvodu je důleţité vytvořit zjednodušující model. Tento model můţe pomoci rozlišit základní modality chování. Všechny čtyři modality chování jsou tvořeny jedním systémem a jednotlivé sloţky se v něm navzájem ovlivňují. (Moţný, Praško, 1999, s. 45) V kognitivně-behaviorální terapii se jedná o co nejpřesnější popis chování klienta v problémových situacích. (Moţný, Praško, 1999, s. 47) Dle Murdoch a Barker (1996, Moţný, Praško, 1999, s ) rozlišujeme čtyři základní modality chování: motorické (zjevné) chování co člověk v dané situaci dělá, jak jedná, co říká, jaký má tón hlasu, mimiku a gestiku; 11

20 kognitivní procesy snaţíme se zjistit, na co v dané situaci člověk myslí, co sám sobě říká a co si představuje; emoce jaké emoce člověk v určité chvíli proţívá, zda si jich je vědom a zda je dokáţe rozlišovat; fyziologické procesy zjištění změn tepové frekvence, krevního tlaku, aj. Z hlediska KBT je podstatné, ţe všechny modality chování se řídí stejnými zákony učení tj. tělesné systémy jsou schopny se učit a jsou ovlivnitelné pomocí metod, které směřují k naučení se novým formám reakce v určité situaci. Změna chování můţe vycházet z jakékoliv modality chování a ovlivnit ostatní. A tedy zpětně ovlivní modalitu, která chování spustila. Jedná se o proces vzájemného ovlivňování a cirkulace. (Moţný, Praško, 1999, s. 46) Kaţdá modalita chování má 3 dimenze: frekvenci udává, jak často se chování vyskytuje, trvání jak dlouho určité chování trvá, intenzitu jak moc či jak silně se chování projevuje. (Praško, Moţný, 1999, s. 47) 2.4 Role sociálního pracovníka v KBT Ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem jde zejména o vzájemnou spolupráci. Sociální pracovník je v roli odborníka, který vysvětluje jednotlivé kroky a povzbuzuje klienta v jejich samostatném plnění. Klient mu věří, avšak není na něm závislý. (Praško a kol., 2009, s. 117) Klient je přijímán takový, jaký je. Sociální pracovník mu nabízí společnou analýzu způsobů klientova hodnocení situací a jeho reakcí. Poskytuje mu moţnost vytvoření plánu, aby se změnily jeho postoje a chování k jeho větší spokojenosti. Je důleţité, aby byl sociální pracovník ve vztahu ke klientovi empatický, musí vystupovat opravdově a musí být schopný klientovi poskytnout podporu a vřelost. (Praško a kol., 2009, s ) Kanfer a Schefft (1998, Navrátil, 2001, s. 103) zveřejnili šest pravidel, které vystihují úkoly a způsob pohledu kognitivně-behaviorálně zaměřeného sociálního pracovníka: 1) Orientace na chování sociální pracovník se zabývá problémy klienta a hledá jejich příčiny. Kognitivně-behaviorální pracovník definuje problém 12

21 v důsledcích, zabývá se vedlejšími účinky a osobními rysy klienta. KBT se totiţ zaměřuje především na jednání klienta. 2) Orientace na řešení terapeuti zapomínají hledat řešení, protoţe velkou část svého času věnují promýšlení obtíţí a problémů klienta. Úplný popis problému vyţaduje znalost současného stavu, ţádoucího cíle a způsobu jeho dosaţení. 3) Pozitivní orientace důleţitá je podpora pozitivního myšlení klienta, soustředěnost by měla být na silné stránky klienta a měl by být oceňován kaţdý, byť jen malý, úspěch. 4) Krok za krokem změn se dosahuje po menších cílech. Splnění menších cílů klienty motivuje, redukuje strach a pomáhá určit charakter obtíţí. Nahromadění malých změn přináší očekávanou velkou změnu. 5) Flexibilita jde o schopnost sociálního pracovníka přizpůsobit své tradiční postupy potřebám klientů. Je důleţité, aby pracovník vnímal svět očima klienta. 6) Orientace na budoucnost nejdůleţitější je orientace na budoucí cíle klienta, podpora motivace pokračovat v úsilí o změnu. (Navrátil, 2001, s. 103, 105) 13

22 3 Využití KBT v sociální práci Kognitivně-behaviorální terapie je často vyuţívanou terapií v sociální práci. V této kapitole představím zařízení Klokánek, které slouţí pro děti vyţadující okamţitou pomoc, a dále zřizovatele Klokánku Fond ohroţených dětí. 3.1 Fond ohrožených dětí Klokánek Fond ohroţených dětí je nevládní neziskovou organizací, která pomáhá ohroţeným dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Tato organizace vznikla z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Má působnost na území celé republiky Klokánek Klokánek je zařízení Fondu ohroţených dětí, které pomáhá týraným, zanedbávaným, zneuţívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem 2. Cílem Klokánku je poskytnutí rodinné péče dětem na přechodnou dobu, místo ústavní výchovy. Dětem je poskytnuta péče do té doby, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče v podobě osvojení, adopce, pěstounská péče či svěření do výchovy třetí osoby 3. Klokánky jsou pověřeny MPSV jako zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Z toho důvodu mohou přijímat děti na základě ţádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběţné opatření nebo rozsudek), ţádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, nebo na základě ţádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech je moţné, aby děti zůstaly i proti vůli rodičům v Klokánku neţ soud rozhodne o předběţném opatření 4. Děti, které se ocitají v Klokánku, mají většinou stejnou anamnézu jako děti, které jsou přijímány do ústavní výchovy. Děti jsou zanedbávané, objevují se známky domácího násilí, týrání, zneuţívání. Rodiče nejsou schopni zajistit řádnou péči, mají 1 Fond ohroţených dětí [on-line]. Dostupné z 2 Klokánek Brno [on-line]. Dostupné z 3 Fond ohroţených dětí: Klokánek [on-line]. Dostupné z 4 Fond ohroţených dětí: Klokánek [on-line]. Dostupné z 14

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči

Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči Bakalářská diplomová práce

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí Barbora Černochová Vedoucí práce: Mgr. Daniela Ochmannová Olomouc 2015

Více

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu Absolventská práce Autor práce: Petr Nosálek Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení Petra Hrušková Vedoucí práce: PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

Domácí násilí páchané na seniorech

Domácí násilí páchané na seniorech UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Domácí násilí páchané na seniorech DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracovala: Bc.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Zuzana Vaňková Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci Bakalářská diplomová práce Vedoucí:

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj

Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj bakalářská práce Jaroslav Čermák vedoucí

Více

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET DIPLOMOVÁ PRÁCE VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: VYPRACOVALA : doc.

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Doňková Vypracovala:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více