Anotace volitelných předmětů NMgr. studia Psychologie ZS 2015/2016 ZOTAVENÍ A ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU UŽIVATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace volitelných předmětů NMgr. studia Psychologie ZS 2015/2016 ZOTAVENÍ A ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU UŽIVATELŮ"

Transkript

1 Anotace volitelných předmětů NMgr. studia Psychologie ZS 2015/2016 ZOTAVENÍ A ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU UŽIVATELŮ Cíl předmětu Cílem předmětu je zprostředkovat aktuální trendy v péči o duševní zdraví s důrazem na perspektivu uživatelů péče. Obsah předmětu Předmět je zaměřený na porozumění konceptu Recovery (zotavení) jako jedinečnému a vysoce individuálnímu procesu, kterým procházejí lidé s duševním onemocněním a aplikovat tento proces do praxe péče o duševní zdraví. Dále na seznámení s účinnými postupy pro zapojení a podporu vlastních, vnitřních metod, dovedností a strategií lidí s duševním onemocněním, které vedou k osobnímu rozvoji navzdory nemoci a směřují k uspokojivému životu i s ní. Forma výuky Výuka je koncipována jako interaktivní. Formy: krátké teoretické bloky, cvičení ve skupinách, řízená diskuse. Kompetence studenta po absolvování předmětu Studenti rozumí konceptu Recovery a dokáží identifikovat jeho prvky v příběhu člověka s duševním onemocněním. Rozeznávají mezi klinickým a osobním zotavením, dovedou rozeznat fáze zotavení a znají roli pomáhajícího pracovníka v jednotlivých fázích. Mají představu o tom, co v procesu zotavení pomáhá, co naopak nepomáhá a jak si lidé s duševním onemocněním dovedou pomoci sami. Mají přehled o rehabilitačních metodách, které pracují s konceptem zotavení; o zasazení konceptu do strategií péče o duševní zdraví. Rozumí pojmu Self management, znají jeho složky a úskalí v péči o duševní zdraví. Dovedou aplikovat pojem Self management do své podpůrné praxe pro lidi s duševním onemocněním. Mají představu o tom, co znamená účinná intervence v procesu zapojování klienta do zotavení v jeho jednotlivých fázích. Vědí, co znamená self management v praxi lidí s duševním onemocněním. Mají reflexi vlastních sefl managementových metod, která je podpůrná jak pro praxi s klienty, tak pro vlastní psychohygienu. Zná pojetí a význam metod podporujících zotavení self management. Studijní prameny Gordon, Barbara. Tančím tak rychle, jak dokážu, PORTÁL, Praha 2008 Greenbergrová Joanne. Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem, TRITON, Praha 1998 Lewisová, Gwyneth. Slunění v dešti. Veselá knížka o depresi, JOTA, Brno 2006 Pěč Ondřej, Probstová Václava(eds.), Psychózy. Triton. Praha 2009 Saks, Elyn. Střed se hroutí zevnitř, TRITON, Praha 2011 Ludwig, Petr. Konec prokrastinace, Jan Melvil publishing, Brno 2013

2 PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Anotace předmětu Cílem předmětu Psychologie náboženství je seznámit studenty s hlavními směry, postavami a tématy psychologie náboženství od jejího vzniku po současnost. Stěžejní okruhy: 1. Úvod do předmětu, teorie a vývoje psychologie náboženství, 2. Náboženství z pohledu hlubinné psychologie (S. Freud, C. G. Jung) 3. Transpersonální psychologie náboženství (S. Grof) 4. Intenzivní náboženské prožitky: entuziasmus a mystika, posedlost 5. Nová náboženská hnutí, charakteristiky sekt 6. Zenová praxe z hlediska psychologie 7. Etické aspekty vztahu psychologie a náboženství Základní doporučená literatura: Freud, S. (1997): Totem a tabu. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. Grof, S. (1999): Za hranice mozku. Praha: Perla. Jung, C. G. (2001): Výbor z díla, sv. IV. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka. Lužný, D. (1997): Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita. Říčan, P. (2007): Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál. Sudbrack, J. (2003): Náboženská zkušenost a lidská duše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. Wulff David M. (1997): Psychology of religion: Classic and Contemporary (2nd ed.), New York: John Wiley & Sons. ÚVOD DO SEXUOLOGIE 1. Lidská sexualita, její vývoj, normalita (sexuální orientace, sexuálně motivační systém) 2. Sexodiagnostika 3. Sexuální život, problémy v sexuálním soužití, párová a individuální sexoterapie 4. Vliv některých onemocnění na sexualitu 5. Sexuální dysfunkce 6. Sexuální deviace 7. Sexuální traumatizace (problematika pomoci obětem sexuálně motivovaných trestných činů)

3 VÝCVIK V ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Cíl předmětu Zprostředkovat studentům psychologické poznatky, dovednosti a praktickou zkušenost s psychologickou povahou interpersonálních konfliktů a s postupy jejich řešení vyjednáváním. Obsah předmětu 1. Výklady o psychologických prvcích vznikání, průběhu a možnostech, jak porozumět povaze interpersonálních konfliktů s různými typy osob a jak při pokusech o jejich smírné řešení postupovat. 2. Ukázky praktických postupů v různých fázích průběhu interpersonálních konfliktů s využitím představ o jejich předjímaném průběhu, volbě vlastního přístupu k nim a praktických kroků při konfliktním vyjednávání. 3. Praktická cvičení v různých způsobech komunikace při jednání v modelových konfliktních situacích. 4. Skupinové diskuse s rozborem zkušeností studentů z probíhajících cvičení a z vlastního života. Kompetence studenta po absolvování předmětu Znalost teoretického zdůvodnění a praktických zásad uplatňování nacvičovaných postupů. Dovednost volit vhodné interpersonální strategie a způsoby jednání podle druhu konfliktu a povahy jeho účastníků. Dovednost hodnotit úspěšnost jednání v konfliktní situaci, popřípadě napravovat nesprávné odhady, chyby nebo neúčinné kroky v praktickém uplatňování nacvičovaných metod. Studijní prameny: Výklady, ukázky a cvičení v rámci výuky předmětu. Pracovní podklady poskytnuté při výuce. CITOVÁ VAZBA JAKO FENOMÉN DOMOVA Den první Citová vazba dětí 1. Bowlby a základní pojmy citová jistota/nejistota, vazebné chování, jistá základna pro exploraci, bezpečné útočiště pro návrat. Ainsworthová pojem attachment, citová vazba, citové pouto, vztah. 2. Seminární část já a moje citová vazba v dětství moje jistota, moje nejistota, moje základna, moje útočiště, já rozrušen, já smutný, já naštvaný, rodič rozrušený smutný naštvaný, já jako "rodič" rodiče, já jako "partner" rodiče, rodič jako můj "kámoš". Já a má zodpovědnost vůči rodiči, či za rodiče. Já a má svoboda být dítětem. Já a mé hledání sebe sama (oproti hledání vztahu s rodiči pokud je vazba nejistá, fixuji se na vztah, pokud je jistá, rozvíjím sám sebe). Metafora majáku. 3. Ainsworthová metoda Strange situation děti 12 měsiců styly citové vazby A,B,C (úzkostná vyhýbavá, jistá, úzkostná vzdorující/ambivalentní)/ identifikace pozorováním chování v situaci odloučení

4 4. Mainová styly citové vazby u dětí 6 let (rozšíření o dezorganizaci citové vazby) A1,A2, B1,B2, C1,C2, D1,D2 5. Bowlby odloučení od vazebné osoby 6. Bowlby ztráta vazebné osoby 7. Stabilita citové vazby k matce vyšší (mění se méně snadno), k otci variabilnější (mění se snáze) 8. Kruh jistoty schematické znázornění prožitkového fenoménu Jisté základny (pro pohyb od rodiče-domova do světa) a Bezpečného útočiště (pro pohyb ze světa k rodiči-domovu) 9. Možnosti terapie + dyadické interakční vzorce matek a dětí u jednotlivých typů citové vazby 10. Seminární část volná skupina v návaznosti na téma. Den druhý Citová vazba dospělých 1. Adult attachment mentální reprezentace citové vazby (k rodičům, partnerům, popř. přátelům), rozdíl v metodologii zjišťování citové vazby od dětí, kde se pozoruje chování. U dospělých se zjišťuje, jak své citové vazbě rozumí. Citová vazba nevypovídá o kvalitě vztahu, ale o způsobu prožívání vztahu danou osobou. 2. Seminární část jak souvisí citová vazba dětí s citovou vazbou dospělých, přenáší se z dětství nebo ne? Čím to je? Autenticita vztahu s rodiči v souvislosti s autenticitou vztahu s partnerem. Rozdíl mezi citovou vazbou dítěte k rodiči (jednostranná) a citovou vazbou partnerskou (reciproční), možné deficity ze strany dávání i přijímání, otevřenosti sebe k druhým a druhým k sobě. 3. Citová vazba dospělých vůči rodičům (state of mind/autonomous, dismissing, preoccupied, unresolved/disorganized) ve vztahu k citové vazbě dětí (strange situation/secure, anxiousresistant, avoidant, disorganized/controlling) podle Mainové => stabilita konceptu Citové vazby bez ohledu na věk a metodu 4. Hazanová, Shawer romantická láska jako vazebný proces, sebeposuzující se tvrzení (Ds,S,P) týkající se vlastního prožívání vztahu k milostnému partnerovi. 5. Bartholomewová, Horowitz čtyřkategoriální model citové vazby v partnerském vztahu, prototypy citové vazby Dismissive,Fearful,Secure,Preoccupied + vytvoření dotazníkové metody RQ (Relationship Questionaire). 6. Crowellová state of mind analýza prožívání partnerského vztahu pomocí analýzy rozhovoru, umožňuje detailní rozdělení dílčích fenoménů citové vazby (láskyplnost, přijímání a poskytování péče, nárokování či odmítání vazebných projevů partnera, hloubka intimity/důvěrnosti a důvěry ve vztahu atd.) 7. Aplikace do psychoterapie či sociální práce - klienti podle stylu citové vazby. 8. Seminární část - Citová vazba jako fenomén Domova cizí vlastní, bezpečné - ne-bezpečné ohrožující, jisté nejisté, podmíněné nepodmíněné jak podmíněné, atd atd, aplikace této teorie. Bowlby vidí tematiku attachmentu i ve vztahu k institucím apod, nejde o konstrukt, jde o psychické ladění ve vztahu k druhým péče, důvěra, intimita, otevřenost, autenticita, svoboda

5 PRÁCE S AGRESÍ V RODINĚ Domácí násilí je vymezeno stálostí a neměnností rolí oběti a násilníka. Rozmach organizací poskytujícím poradenství a pomoc osobám ohroženým domácím násilím, ale i těch, kteří pracují s tzv. agresorem, ukazuje v praxi problematičnost takového rozdělení. Mnohdy je agrese komunikačním rámcem, v němž se interakce mezi partnery či všemi členy rodiny odehrává je přítomna v určité podobě u všech zúčastněných a role jsou v tomto kontextu proměnlivé. Výběrový předmět nabízí komplexní pohled na problematiku agrese či násilí v rodině, ať už mezi partnery či napříč generacemi. Studijní prameny: DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A., Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada, ISBN HAMER, D., COPELAND, P.: Geny a osobnost. Praha: Portál, ISBN FRIELINGSDORF, K.: Agrese vytváří vztahy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN HEMFELT, R., MINIRTH, F., MEIER, P.: Závislosti srdce. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN KASTOVÁ, V.: Hněv a jeho smysl. Praha: Portál, ISBN KASTOVÁ, V.: Nebuďte obětí. Brno: Era, ISBN MARVÁNOVÁ-VARGOVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M.: Partnerské násilí. Praha: Linde, ISBN MIGRANTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ. Sborník přednášek Centrum sociálních služeb Praha NOVÁK, T., CAPPONI, V.: Sám proti agresi. Praha: Grada Publishing, ISBN PENCE, E., PAYMAR, M.: Education Groups for Men who batter. New York: Springer publishing company, ISBN PONĚŠICKÝ, J.: Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton, ISBN POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA V KONTEXTU DOMÁCÍHO NÁSILÍ. Mezinárodní konference Praha Sborník přednášek. Centrum sociálních služeb Praha. REVUE PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE, č. 1., roč. XI, 2009 Titl, S.: Nevědomé motivy udržující párové vztahy (aj. články o párové terapii). Zveřejněno na webu nebo v Revue psychoanalytické psychoterapie. WILLE, D. B.: Párová terapie. Netradiční přístup. Krajská manželská a předmanželská poradna Zs KNV, Bratislava, 1987 (metodický materiál) WILLI J.: Párová terapie. Konfrontace 1991

6 DYNAMICKÁ EKOPSYCHOLOGIE Cíl předmětu Seznámit se s východisky, historickým pozadím, metodologií a alespoň částečně i s dalším (především metodologickým) vývojem původní dynamické ekopsychologie, a dokázat promýšlet a využívat možnosti, které nabízí pro obohacení hlavního proudu dynamické psychologie i jiných věd. Obsah předmětu Historické pozadí původní ekopsychologie dynamická psychologie a psychologická ekologie člověka. Východiska, původní motivace a metodologie ekopsychologie (Roszak, Hillman). Vznik dalších vln ekopsychologie mimo původní dynamicko-psychologický rámec. Vybraní pokračovatelé klasické ekopsychologie mimo rámec objektivismu Fisher, Dodds, Rust. Ekopsychologie v ČR. Možnosti aplikace ekopsychologických pohledů v psychoterapii a dalších oblastech. Kompetence studenta po absolvování předmětu Umět vymezit dynamickou ekopsychologii vůči jiným směrům dynamické psychologie i psychologické ekologie člověka, reflektovat její metodologii a jejím prostřednictvím pak aplikovat ekopsychologické vhledy v jiných oblastech. Studijní prameny Doporučená (avšak nikoli vyžadovaná) literatura k předběžnému studiu (příprava na seminář): Eugene Peter Odum: Základy ekologie. Jan Keller: Úvod do sociologie Jan Keller: Sociologie a ekologie. Sigmund Freud: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Carl Gustav Jung: Analytická psychologie: její teorie a praxe. Zdeněk Kratochvíl: Mýtus, filosofie, věda. Miroslav Petříček jr.: Úvod do (současné) filosofie. T. S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí. P. K. Feyerabend: Against method (pokud možno v originále). Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody. Doporučená studijní literatura: Theodore Roszak: The voice of the Earth. Roszak, Gomes, Kanner (eds.): Ecopsychology. Andy Fisher: Radical ecopsychology. Joseph Dodds: Psychoanalysis and Ecology at the Edge of Chaos

7 GERONTOPSYCHIATRIE PRO PSYCHOTERAPEUTY Širší úvod do problematiky, rozbor rozdílů středního věku a stáří a jejich příčiny Historie gerontopsychiatrie ve světě a u nás, nejdůležitější osobnosti Demence + Deliria + Deprese Demence Demence a její třídění podle neuropatologie Vyšetření: anamnéza, testy a škály, důkaz zobrazovacími metodami Diferenciální diagnóza s typickými kazuistikami Možnosti a omezení léčby a druhy nutné pomoci Deliria zkráceně Deprese teoretické definice, klinika a důraz na diferenciální diagnostiku deprese, demence a normálního zármutku Krátce ostatní časté psychiatrické diagnózy ve stáří: struktura této části bude zopakování definice psychiatrické diagnózy + zopakování klinického obrazu + rozdíly u seniorů s typickou kazuistikou + léčba s důrazem na nefarmakologii + vysvětlení nejasností a diskuse - Závislosti - Ostatní poruchy osobnosti - Schizofrenie, jiné psychózy a poruchy s bludy - Bipolární afektivní porucha - Neurotické diagnózy: úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha a afektivní labilita (neurastenie) - Poruchy spánku Na závěr zármutek, smrt a umírání Studijní prameny Jirák a kolektiv: Gerontopsychiatrie Höschl: Psychiatrie pro praktické lékaře Höschl, Libiger, Švestka: Psychiatrie Jirák, Dušková, Malá, Neubauer, Obenberger: Demence Kübler-Rossová: Odpovědi na otázky o smrti a umírání. Etický manuál pro mediky, lékaře a sestry ZÁKLADY EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY Seminář seznamuje s východisky, přístupem a praktickými metodami "existenciální analýzy" podle A. Längleho.

8 SPIRITUALITA A PSYCHOLOGIE Cílem přednášek je představit téma nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality, které je v západokřesťanské kultuře novodobým fenoménem. Spiritualita, v duchu aktuálně sílícího směřování k pojetí člověka jako bio-psycho-socio-spirituální bytosti, je představována jako antropologická konstanta, jako nedílná dimenze osobnosti. Nové formy prožívání posvátna související s procesem desakralizace a privatizace náboženství přinášejí i specifické problémy. Americká psychologická asociace jako první odborné pracoviště, rozšířila v 80. letech program týkající se náboženství i na spiritualitu a v klasifikaci nemocí ve vydání z roku 1994 figurují problémy s náboženstvím a spiritualitou. Pro srozumitelnější přehled v celém tématu spirituality je první část výkladu, zaměřena interdisciplinárně. Roli duchovní péče dnes převzali do značné míry psychologové. Obecný úvod slouží nejen pro zasvěcené průvodcovství v duchovních otázkách ale využití odborného a komplexního přístupu zároveň i umožňuje psychologovi poskytnout klientovi orientaci v postmoderním supermarketu spirituality, jak je sociology nazýván současný stav rozsáhlé a ne vždy bezpečné nabídky. Teoretický úvod se bude věnovat kulturně-historickému pohledu. Součástí krátkého úvodu budou i ontologické otázky, kterým se většina odborných prací vyhýbá. Teprve po vystavění této nosné základny umožňující srozumitelnější pochopení duchovní dimenze člověka, se seznámíme s aspekty vedoucími k vynoření nenáboženské spirituality v druhé polovině dvacátého století. Hlavní část přednášek bude dále vycházet ze současných psychologických studií. Zaměříme se také na témata týkající se spirituality a náboženství, spirituality a religiozity a důležitým bodem bude i metodologie spirituality. Poslední část přednášek se bude zabývat dvěma oblastmi: První je v současnosti velmi aktuální a různorodé téma psychodiagnostiky spirituality. Podrobněji tuto oblast představíme na Pražském dotazníku spirituality vytvořeném psychology Pavlem Říčanem a Pavlínou Janošovou v roce 2005, který je obdobou amerických škál a jsou v něm tematizovány předpokládané projevy spirituality. Druhou oblastí je praktická stránka spirituality v pomáhajících profesích. Budeme se věnovat konkrétním způsobům vedení průvodcovství v duchovní oblasti člověka a specifickým bodem budou dnes stále častěji se objevující stavy psychospirituální krize. Tyto stavy, které byly dříve považovány za obohacující, jsou pro nás dnes čímsi nepatřičným a nevhodným. Často jsou zbytečně farmakologicky zaléčovány a nedojde tak k využití jejich transformačního potenciálu. Vysvětlíme si jak rozpoznat příznaky psychospirituální krize, její projevy a spouštěče. Probereme konkrétní případy a možné přístupy vedoucí k jejich řešení. ZÁKLADY ADIKTOLOGIE V rámci semináře budou posluchači seznámeni se základy současné adiktologie v ČR a světovém kontextu, a to jako oboru zabývajícím se prevencí, léčbou, výzkumem a dalšími souvisejícími aspekty užívání návykových látek a závislostního chování. Strukturu semináře tvoří představení oboru adiktologie v ČR jako zdravotnického nelékařského oboru, základní

9 koncepty k pochopení vývoje k přístupu řešení problému užívání drog, systém péče o uživatele návykových látek a v neposlední řadě evidence based intervence pro efektivní práci s různými typy klientů. Součástí semináře budou praktické a video ukázky, krátké praktické nácviky rozhovoru s klientem uživatelem drog s následným rozborem rozhovoru, a také skupinové diskuse zaměřené na postoje k užívání návykových látek.

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

Rodina. & drogy. Sborník odborné konference Praha 16. 17. května 2013

Rodina. & drogy. Sborník odborné konference Praha 16. 17. května 2013 Rodina & drogy Sborník odborné konference Praha 16. 17. května 2013 Rodina & drogy Sborník odborné konference Praha 16. 17. května 2013 Za podporu děkujeme České spořitelně a Magistrátu hlavního města

Více

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (aktualizace ke dni 21.

Více

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách

Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách metody sociální práce, sociální služby a standardy kvality v sociálních službách Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta - katedra

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti.

Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti.

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2015. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2015. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2015 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2011 2015 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?)

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti poradenství. 2. Získat přehled o všech formách poradenské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ RODINNÝCH KONSTELACÍ KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ Diplomová práce

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

PRŮVODCE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIÍ PRŮVODCE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIÍ. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace.

PRŮVODCE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIÍ PRŮVODCE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIÍ. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (1972) působí v Psychologickém ústavu Filozofické fakulty MU v Brně a věnuje se také výzkumné činnosti v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. Je zakladatelkou Centra pozitivní

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Výzkum efektu psychodynamické skupinové psychoterapie Vypracovala: PhDr. Milena Blažková

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

Zprostředkování zaměstnání a poradenství pro uchazeče o zaměstnání realizované Úřadem práce České republiky

Zprostředkování zaměstnání a poradenství pro uchazeče o zaměstnání realizované Úřadem práce České republiky Zprostředkování zaměstnání a poradenství pro uchazeče o zaměstnání realizované Úřadem práce České republiky Projekt TAČR OMEGA: Poradenský proces na Úřadu práce ČR Zuzana Freibergová Pavlína Maříková Praha,

Více

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, zastoupen náměstkem hejtmana senátorem Ing. Stanislavem Juránkem a Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Sociální aspekty paliativní péče

Sociální aspekty paliativní péče UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty paliativní péče DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Mőhlpachr, Ph.D.

Více