Anotace volitelných předmětů NMgr. studia Psychologie ZS 2015/2016 ZOTAVENÍ A ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU UŽIVATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace volitelných předmětů NMgr. studia Psychologie ZS 2015/2016 ZOTAVENÍ A ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU UŽIVATELŮ"

Transkript

1 Anotace volitelných předmětů NMgr. studia Psychologie ZS 2015/2016 ZOTAVENÍ A ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU UŽIVATELŮ Cíl předmětu Cílem předmětu je zprostředkovat aktuální trendy v péči o duševní zdraví s důrazem na perspektivu uživatelů péče. Obsah předmětu Předmět je zaměřený na porozumění konceptu Recovery (zotavení) jako jedinečnému a vysoce individuálnímu procesu, kterým procházejí lidé s duševním onemocněním a aplikovat tento proces do praxe péče o duševní zdraví. Dále na seznámení s účinnými postupy pro zapojení a podporu vlastních, vnitřních metod, dovedností a strategií lidí s duševním onemocněním, které vedou k osobnímu rozvoji navzdory nemoci a směřují k uspokojivému životu i s ní. Forma výuky Výuka je koncipována jako interaktivní. Formy: krátké teoretické bloky, cvičení ve skupinách, řízená diskuse. Kompetence studenta po absolvování předmětu Studenti rozumí konceptu Recovery a dokáží identifikovat jeho prvky v příběhu člověka s duševním onemocněním. Rozeznávají mezi klinickým a osobním zotavením, dovedou rozeznat fáze zotavení a znají roli pomáhajícího pracovníka v jednotlivých fázích. Mají představu o tom, co v procesu zotavení pomáhá, co naopak nepomáhá a jak si lidé s duševním onemocněním dovedou pomoci sami. Mají přehled o rehabilitačních metodách, které pracují s konceptem zotavení; o zasazení konceptu do strategií péče o duševní zdraví. Rozumí pojmu Self management, znají jeho složky a úskalí v péči o duševní zdraví. Dovedou aplikovat pojem Self management do své podpůrné praxe pro lidi s duševním onemocněním. Mají představu o tom, co znamená účinná intervence v procesu zapojování klienta do zotavení v jeho jednotlivých fázích. Vědí, co znamená self management v praxi lidí s duševním onemocněním. Mají reflexi vlastních sefl managementových metod, která je podpůrná jak pro praxi s klienty, tak pro vlastní psychohygienu. Zná pojetí a význam metod podporujících zotavení self management. Studijní prameny Gordon, Barbara. Tančím tak rychle, jak dokážu, PORTÁL, Praha 2008 Greenbergrová Joanne. Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem, TRITON, Praha 1998 Lewisová, Gwyneth. Slunění v dešti. Veselá knížka o depresi, JOTA, Brno 2006 Pěč Ondřej, Probstová Václava(eds.), Psychózy. Triton. Praha 2009 Saks, Elyn. Střed se hroutí zevnitř, TRITON, Praha 2011 Ludwig, Petr. Konec prokrastinace, Jan Melvil publishing, Brno 2013

2 PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Anotace předmětu Cílem předmětu Psychologie náboženství je seznámit studenty s hlavními směry, postavami a tématy psychologie náboženství od jejího vzniku po současnost. Stěžejní okruhy: 1. Úvod do předmětu, teorie a vývoje psychologie náboženství, 2. Náboženství z pohledu hlubinné psychologie (S. Freud, C. G. Jung) 3. Transpersonální psychologie náboženství (S. Grof) 4. Intenzivní náboženské prožitky: entuziasmus a mystika, posedlost 5. Nová náboženská hnutí, charakteristiky sekt 6. Zenová praxe z hlediska psychologie 7. Etické aspekty vztahu psychologie a náboženství Základní doporučená literatura: Freud, S. (1997): Totem a tabu. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. Grof, S. (1999): Za hranice mozku. Praha: Perla. Jung, C. G. (2001): Výbor z díla, sv. IV. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka. Lužný, D. (1997): Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita. Říčan, P. (2007): Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál. Sudbrack, J. (2003): Náboženská zkušenost a lidská duše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. Wulff David M. (1997): Psychology of religion: Classic and Contemporary (2nd ed.), New York: John Wiley & Sons. ÚVOD DO SEXUOLOGIE 1. Lidská sexualita, její vývoj, normalita (sexuální orientace, sexuálně motivační systém) 2. Sexodiagnostika 3. Sexuální život, problémy v sexuálním soužití, párová a individuální sexoterapie 4. Vliv některých onemocnění na sexualitu 5. Sexuální dysfunkce 6. Sexuální deviace 7. Sexuální traumatizace (problematika pomoci obětem sexuálně motivovaných trestných činů)

3 VÝCVIK V ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Cíl předmětu Zprostředkovat studentům psychologické poznatky, dovednosti a praktickou zkušenost s psychologickou povahou interpersonálních konfliktů a s postupy jejich řešení vyjednáváním. Obsah předmětu 1. Výklady o psychologických prvcích vznikání, průběhu a možnostech, jak porozumět povaze interpersonálních konfliktů s různými typy osob a jak při pokusech o jejich smírné řešení postupovat. 2. Ukázky praktických postupů v různých fázích průběhu interpersonálních konfliktů s využitím představ o jejich předjímaném průběhu, volbě vlastního přístupu k nim a praktických kroků při konfliktním vyjednávání. 3. Praktická cvičení v různých způsobech komunikace při jednání v modelových konfliktních situacích. 4. Skupinové diskuse s rozborem zkušeností studentů z probíhajících cvičení a z vlastního života. Kompetence studenta po absolvování předmětu Znalost teoretického zdůvodnění a praktických zásad uplatňování nacvičovaných postupů. Dovednost volit vhodné interpersonální strategie a způsoby jednání podle druhu konfliktu a povahy jeho účastníků. Dovednost hodnotit úspěšnost jednání v konfliktní situaci, popřípadě napravovat nesprávné odhady, chyby nebo neúčinné kroky v praktickém uplatňování nacvičovaných metod. Studijní prameny: Výklady, ukázky a cvičení v rámci výuky předmětu. Pracovní podklady poskytnuté při výuce. CITOVÁ VAZBA JAKO FENOMÉN DOMOVA Den první Citová vazba dětí 1. Bowlby a základní pojmy citová jistota/nejistota, vazebné chování, jistá základna pro exploraci, bezpečné útočiště pro návrat. Ainsworthová pojem attachment, citová vazba, citové pouto, vztah. 2. Seminární část já a moje citová vazba v dětství moje jistota, moje nejistota, moje základna, moje útočiště, já rozrušen, já smutný, já naštvaný, rodič rozrušený smutný naštvaný, já jako "rodič" rodiče, já jako "partner" rodiče, rodič jako můj "kámoš". Já a má zodpovědnost vůči rodiči, či za rodiče. Já a má svoboda být dítětem. Já a mé hledání sebe sama (oproti hledání vztahu s rodiči pokud je vazba nejistá, fixuji se na vztah, pokud je jistá, rozvíjím sám sebe). Metafora majáku. 3. Ainsworthová metoda Strange situation děti 12 měsiců styly citové vazby A,B,C (úzkostná vyhýbavá, jistá, úzkostná vzdorující/ambivalentní)/ identifikace pozorováním chování v situaci odloučení

4 4. Mainová styly citové vazby u dětí 6 let (rozšíření o dezorganizaci citové vazby) A1,A2, B1,B2, C1,C2, D1,D2 5. Bowlby odloučení od vazebné osoby 6. Bowlby ztráta vazebné osoby 7. Stabilita citové vazby k matce vyšší (mění se méně snadno), k otci variabilnější (mění se snáze) 8. Kruh jistoty schematické znázornění prožitkového fenoménu Jisté základny (pro pohyb od rodiče-domova do světa) a Bezpečného útočiště (pro pohyb ze světa k rodiči-domovu) 9. Možnosti terapie + dyadické interakční vzorce matek a dětí u jednotlivých typů citové vazby 10. Seminární část volná skupina v návaznosti na téma. Den druhý Citová vazba dospělých 1. Adult attachment mentální reprezentace citové vazby (k rodičům, partnerům, popř. přátelům), rozdíl v metodologii zjišťování citové vazby od dětí, kde se pozoruje chování. U dospělých se zjišťuje, jak své citové vazbě rozumí. Citová vazba nevypovídá o kvalitě vztahu, ale o způsobu prožívání vztahu danou osobou. 2. Seminární část jak souvisí citová vazba dětí s citovou vazbou dospělých, přenáší se z dětství nebo ne? Čím to je? Autenticita vztahu s rodiči v souvislosti s autenticitou vztahu s partnerem. Rozdíl mezi citovou vazbou dítěte k rodiči (jednostranná) a citovou vazbou partnerskou (reciproční), možné deficity ze strany dávání i přijímání, otevřenosti sebe k druhým a druhým k sobě. 3. Citová vazba dospělých vůči rodičům (state of mind/autonomous, dismissing, preoccupied, unresolved/disorganized) ve vztahu k citové vazbě dětí (strange situation/secure, anxiousresistant, avoidant, disorganized/controlling) podle Mainové => stabilita konceptu Citové vazby bez ohledu na věk a metodu 4. Hazanová, Shawer romantická láska jako vazebný proces, sebeposuzující se tvrzení (Ds,S,P) týkající se vlastního prožívání vztahu k milostnému partnerovi. 5. Bartholomewová, Horowitz čtyřkategoriální model citové vazby v partnerském vztahu, prototypy citové vazby Dismissive,Fearful,Secure,Preoccupied + vytvoření dotazníkové metody RQ (Relationship Questionaire). 6. Crowellová state of mind analýza prožívání partnerského vztahu pomocí analýzy rozhovoru, umožňuje detailní rozdělení dílčích fenoménů citové vazby (láskyplnost, přijímání a poskytování péče, nárokování či odmítání vazebných projevů partnera, hloubka intimity/důvěrnosti a důvěry ve vztahu atd.) 7. Aplikace do psychoterapie či sociální práce - klienti podle stylu citové vazby. 8. Seminární část - Citová vazba jako fenomén Domova cizí vlastní, bezpečné - ne-bezpečné ohrožující, jisté nejisté, podmíněné nepodmíněné jak podmíněné, atd atd, aplikace této teorie. Bowlby vidí tematiku attachmentu i ve vztahu k institucím apod, nejde o konstrukt, jde o psychické ladění ve vztahu k druhým péče, důvěra, intimita, otevřenost, autenticita, svoboda

5 PRÁCE S AGRESÍ V RODINĚ Domácí násilí je vymezeno stálostí a neměnností rolí oběti a násilníka. Rozmach organizací poskytujícím poradenství a pomoc osobám ohroženým domácím násilím, ale i těch, kteří pracují s tzv. agresorem, ukazuje v praxi problematičnost takového rozdělení. Mnohdy je agrese komunikačním rámcem, v němž se interakce mezi partnery či všemi členy rodiny odehrává je přítomna v určité podobě u všech zúčastněných a role jsou v tomto kontextu proměnlivé. Výběrový předmět nabízí komplexní pohled na problematiku agrese či násilí v rodině, ať už mezi partnery či napříč generacemi. Studijní prameny: DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A., Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada, ISBN HAMER, D., COPELAND, P.: Geny a osobnost. Praha: Portál, ISBN FRIELINGSDORF, K.: Agrese vytváří vztahy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN HEMFELT, R., MINIRTH, F., MEIER, P.: Závislosti srdce. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN KASTOVÁ, V.: Hněv a jeho smysl. Praha: Portál, ISBN KASTOVÁ, V.: Nebuďte obětí. Brno: Era, ISBN MARVÁNOVÁ-VARGOVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M.: Partnerské násilí. Praha: Linde, ISBN MIGRANTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ. Sborník přednášek Centrum sociálních služeb Praha NOVÁK, T., CAPPONI, V.: Sám proti agresi. Praha: Grada Publishing, ISBN PENCE, E., PAYMAR, M.: Education Groups for Men who batter. New York: Springer publishing company, ISBN PONĚŠICKÝ, J.: Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton, ISBN POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA V KONTEXTU DOMÁCÍHO NÁSILÍ. Mezinárodní konference Praha Sborník přednášek. Centrum sociálních služeb Praha. REVUE PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE, č. 1., roč. XI, 2009 Titl, S.: Nevědomé motivy udržující párové vztahy (aj. články o párové terapii). Zveřejněno na webu nebo v Revue psychoanalytické psychoterapie. WILLE, D. B.: Párová terapie. Netradiční přístup. Krajská manželská a předmanželská poradna Zs KNV, Bratislava, 1987 (metodický materiál) WILLI J.: Párová terapie. Konfrontace 1991

6 DYNAMICKÁ EKOPSYCHOLOGIE Cíl předmětu Seznámit se s východisky, historickým pozadím, metodologií a alespoň částečně i s dalším (především metodologickým) vývojem původní dynamické ekopsychologie, a dokázat promýšlet a využívat možnosti, které nabízí pro obohacení hlavního proudu dynamické psychologie i jiných věd. Obsah předmětu Historické pozadí původní ekopsychologie dynamická psychologie a psychologická ekologie člověka. Východiska, původní motivace a metodologie ekopsychologie (Roszak, Hillman). Vznik dalších vln ekopsychologie mimo původní dynamicko-psychologický rámec. Vybraní pokračovatelé klasické ekopsychologie mimo rámec objektivismu Fisher, Dodds, Rust. Ekopsychologie v ČR. Možnosti aplikace ekopsychologických pohledů v psychoterapii a dalších oblastech. Kompetence studenta po absolvování předmětu Umět vymezit dynamickou ekopsychologii vůči jiným směrům dynamické psychologie i psychologické ekologie člověka, reflektovat její metodologii a jejím prostřednictvím pak aplikovat ekopsychologické vhledy v jiných oblastech. Studijní prameny Doporučená (avšak nikoli vyžadovaná) literatura k předběžnému studiu (příprava na seminář): Eugene Peter Odum: Základy ekologie. Jan Keller: Úvod do sociologie Jan Keller: Sociologie a ekologie. Sigmund Freud: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Carl Gustav Jung: Analytická psychologie: její teorie a praxe. Zdeněk Kratochvíl: Mýtus, filosofie, věda. Miroslav Petříček jr.: Úvod do (současné) filosofie. T. S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí. P. K. Feyerabend: Against method (pokud možno v originále). Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody. Doporučená studijní literatura: Theodore Roszak: The voice of the Earth. Roszak, Gomes, Kanner (eds.): Ecopsychology. Andy Fisher: Radical ecopsychology. Joseph Dodds: Psychoanalysis and Ecology at the Edge of Chaos

7 GERONTOPSYCHIATRIE PRO PSYCHOTERAPEUTY Širší úvod do problematiky, rozbor rozdílů středního věku a stáří a jejich příčiny Historie gerontopsychiatrie ve světě a u nás, nejdůležitější osobnosti Demence + Deliria + Deprese Demence Demence a její třídění podle neuropatologie Vyšetření: anamnéza, testy a škály, důkaz zobrazovacími metodami Diferenciální diagnóza s typickými kazuistikami Možnosti a omezení léčby a druhy nutné pomoci Deliria zkráceně Deprese teoretické definice, klinika a důraz na diferenciální diagnostiku deprese, demence a normálního zármutku Krátce ostatní časté psychiatrické diagnózy ve stáří: struktura této části bude zopakování definice psychiatrické diagnózy + zopakování klinického obrazu + rozdíly u seniorů s typickou kazuistikou + léčba s důrazem na nefarmakologii + vysvětlení nejasností a diskuse - Závislosti - Ostatní poruchy osobnosti - Schizofrenie, jiné psychózy a poruchy s bludy - Bipolární afektivní porucha - Neurotické diagnózy: úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha a afektivní labilita (neurastenie) - Poruchy spánku Na závěr zármutek, smrt a umírání Studijní prameny Jirák a kolektiv: Gerontopsychiatrie Höschl: Psychiatrie pro praktické lékaře Höschl, Libiger, Švestka: Psychiatrie Jirák, Dušková, Malá, Neubauer, Obenberger: Demence Kübler-Rossová: Odpovědi na otázky o smrti a umírání. Etický manuál pro mediky, lékaře a sestry ZÁKLADY EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY Seminář seznamuje s východisky, přístupem a praktickými metodami "existenciální analýzy" podle A. Längleho.

8 SPIRITUALITA A PSYCHOLOGIE Cílem přednášek je představit téma nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality, které je v západokřesťanské kultuře novodobým fenoménem. Spiritualita, v duchu aktuálně sílícího směřování k pojetí člověka jako bio-psycho-socio-spirituální bytosti, je představována jako antropologická konstanta, jako nedílná dimenze osobnosti. Nové formy prožívání posvátna související s procesem desakralizace a privatizace náboženství přinášejí i specifické problémy. Americká psychologická asociace jako první odborné pracoviště, rozšířila v 80. letech program týkající se náboženství i na spiritualitu a v klasifikaci nemocí ve vydání z roku 1994 figurují problémy s náboženstvím a spiritualitou. Pro srozumitelnější přehled v celém tématu spirituality je první část výkladu, zaměřena interdisciplinárně. Roli duchovní péče dnes převzali do značné míry psychologové. Obecný úvod slouží nejen pro zasvěcené průvodcovství v duchovních otázkách ale využití odborného a komplexního přístupu zároveň i umožňuje psychologovi poskytnout klientovi orientaci v postmoderním supermarketu spirituality, jak je sociology nazýván současný stav rozsáhlé a ne vždy bezpečné nabídky. Teoretický úvod se bude věnovat kulturně-historickému pohledu. Součástí krátkého úvodu budou i ontologické otázky, kterým se většina odborných prací vyhýbá. Teprve po vystavění této nosné základny umožňující srozumitelnější pochopení duchovní dimenze člověka, se seznámíme s aspekty vedoucími k vynoření nenáboženské spirituality v druhé polovině dvacátého století. Hlavní část přednášek bude dále vycházet ze současných psychologických studií. Zaměříme se také na témata týkající se spirituality a náboženství, spirituality a religiozity a důležitým bodem bude i metodologie spirituality. Poslední část přednášek se bude zabývat dvěma oblastmi: První je v současnosti velmi aktuální a různorodé téma psychodiagnostiky spirituality. Podrobněji tuto oblast představíme na Pražském dotazníku spirituality vytvořeném psychology Pavlem Říčanem a Pavlínou Janošovou v roce 2005, který je obdobou amerických škál a jsou v něm tematizovány předpokládané projevy spirituality. Druhou oblastí je praktická stránka spirituality v pomáhajících profesích. Budeme se věnovat konkrétním způsobům vedení průvodcovství v duchovní oblasti člověka a specifickým bodem budou dnes stále častěji se objevující stavy psychospirituální krize. Tyto stavy, které byly dříve považovány za obohacující, jsou pro nás dnes čímsi nepatřičným a nevhodným. Často jsou zbytečně farmakologicky zaléčovány a nedojde tak k využití jejich transformačního potenciálu. Vysvětlíme si jak rozpoznat příznaky psychospirituální krize, její projevy a spouštěče. Probereme konkrétní případy a možné přístupy vedoucí k jejich řešení. ZÁKLADY ADIKTOLOGIE V rámci semináře budou posluchači seznámeni se základy současné adiktologie v ČR a světovém kontextu, a to jako oboru zabývajícím se prevencí, léčbou, výzkumem a dalšími souvisejícími aspekty užívání návykových látek a závislostního chování. Strukturu semináře tvoří představení oboru adiktologie v ČR jako zdravotnického nelékařského oboru, základní

9 koncepty k pochopení vývoje k přístupu řešení problému užívání drog, systém péče o uživatele návykových látek a v neposlední řadě evidence based intervence pro efektivní práci s různými typy klientů. Součástí semináře budou praktické a video ukázky, krátké praktické nácviky rozhovoru s klientem uživatelem drog s následným rozborem rozhovoru, a také skupinové diskuse zaměřené na postoje k užívání návykových látek.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262)

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Studentům bude v rámci kurzu představena klinická psychologie jako samostatná vědní disciplína studující duševní život člověka na kontinuu zdraví

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. ročník Název předmětu: Kulturní a sociální antropologie (vybrané kapitoly) Vyučující: MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Číslo předmětu: 1274 Semestr:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia VYUŽITÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ V PROCESU LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Vypracovala: Mgr. Klára

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže:

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Základy správního

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Seminář navazuje na znalosti psychologie vyučované v rámci předmětu Společenské vědy v 1. a 2. ročníku.

Seminář navazuje na znalosti psychologie vyučované v rámci předmětu Společenské vědy v 1. a 2. ročníku. Psychologie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku Charakteristika předmětu Volitelný předmět Psychologie ve třetím ročníku je orientován především na praktický nácvik některých

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie

Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie 1. a) Prehistorie a vznik klinické psychologie (jeji filosofické

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi ǀ ǀ Vyžádané přednášky Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi Meze a možnosti výuky diagnostiky a klinického managementu v psychiatrii

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Poděkování patří šéfredaktorovi časopisu Rescue report Radku Kislingerovi, příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému České republiky, všem, kteří se podíleli

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více