Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor životního prostředí Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, , čj. 224/4378 *mupox0035krh* MUPOX0035KRH Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPOD37257/2011 Spis.zn.: MUPOS30489/2011ŽP/NAZ Vyřizuje: RNDr. Zdeňka Nakládalová Telefon: Fax: V Pohořelicích dne Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) Žadateli: Obchodní firma nebo název: Obec Vranovice Sídlo: Školní 1, Vranovice IČ: I. vydává povolení podle ustanovení 8 odst. 1 písm.a) bod 5. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami k jinému nakládání s nimi, zasakování srážkových vod týkající se vodního díla Vranovice - IS a obslužné komunikace na lokalitu Doliny (SO 01.7 Povrchové odvodnění území) na pozemcích par. č. 2565/1, 2565/16, 2565/17, 2565/5, 681/1, 2565/46 a 2538/1 v k.ú. Vranovice nad Svratkou, v kraji Jihomoravském, v hydrogeologickém rajonu Dyjskosvratecký úval [224] v tomto rozsahu: Prům. povolené...1,20 l/s Max. povolené...29,25 l/s Max. měsíční povolené... 31,25 m 3 /měs Roční povolené...0,375 tis m 3 /rok Časové omezení platnosti povolení... do /10

2 II. vydává stavební povolení podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla Vranovice - IS a obslužné komunikace na lokalitu Doliny (SO 02 - Kanalizace, SO 03 Vodovod, SO 01.7 Povrchové odvodnění území) na pozemcích par. č. 2565/1, 2565/16, 2565/17, 2565/5, 681/1, 2565/46 a 2538/1 v k.ú. Vranovice nad Svratkou. Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty: SO 02 - Kanalizace Stavební objekt...jednotná kanalizace Druh stokové sítě... gravitační Stoka 1...PVC, DN 300, délka 43,36 m Stoka 2...PVC, DN 300, délka 143,34 m Stoka PVC, DN 300, délka 33,78 m Stoka 3...PVC, DN 300, délka 60,00 m Stoka 4...PVC, DN 300, délka 76,43 m Celková délka stok...356,91 m Vysazené odbočky pro připojení ks PVC, DN 150, 125 m. PVC, DN 200, 28 m Údaje o povolené stavbě vodního díla: SO 02 - Kanalizace Povolovaná vodní díla... stoková síť Kanalizační soustava...kanalizace pro veřejnou potřebu Charakter kanalizační soustavy... jednotná Účel užívání povolené stavby vodního díla... odvádění splaškových a dešťových vod Popis vodního díla : Jedná se o kanalizaci jednotnou. Stoková síť bude tvořena třemi samostatnými větvemi (stoka 1, stoka 2,2-1, stoka 3 ) zaústěnými do stávající stoky. Dále je navrženo prodloužení koncové stoky 4 a napojení na stávající páteřní stoku. Revizní šachty: Kanalizační šachty jsou navrženy typové, prefabrikované z betonových dílců pro příslušné profily DN. V komunikaci budou osazeny litinovými poklopy pro zatížení v komunikaci a ve zpevněných plochách. Celkem je navrženo 13 revizních šachet. SO 03 - Vodovod Název vodovodního řadu...vodovodní řad Druh vodovodního řadu...zásobovací síť Řad 1,materiál, délka řadu... PVC, DN 100, 367,38 m...hdpe, DN 100, 37,00 m Celková délka řadu " ,38 m Řad 2, materiál, délka řadu... PVC, DN 100, 125,12 m...hdpe, DN 100, 14,00 m Celková délka řadu " ,12 m Řad 3, materiál, délka řadu... PVC, DN 80, 76,72 m Celková délka řadu...620,22 m 2/10

3 Údaje o povolené stavbě vodního díla: SO 03 Vodovod Název vodovodního řadu...vodovodní řad Příslušnost k systému vodovodu... veřejný vodovod Účel užití vody...zásobování obyvatelstva pitnou vodou Vodovod - celková délka: ,22 m Popis vodního díla : Vodovodní řad 1 DN 100 o celkové délce 404,38 m, z toho PVC o délce 367,38 m a HDPE délky 37,00 m (při křížení s valem) představuje páteřní vodovodní řad, který propojí a zokruhuje stávající vodovodní řady v ul. Polní a U Hájku. V místě křížení s kanalizací je navržen podzemní hydrant vzdušník. Vodovodní řad 2 DN 100, délky 139,12 m, z toho PVC o délce 125,12 m a HDPE o délce 14,00 m (při křížení s valem), odbočuje z páteřního řadu 1 v křižovatce pod sjezdem z ul. Polní, je veden pod komunikací, kde je opět napojen na řad 1. Na ˇřadu 2 je osazen podzemní hydrant - kalník. Vodovodní řad 3 DN 80 má délku 76,72 m a je na něm navržen podzemní hydrant vzdušník v koncovém bodě řadu. SO 01.7 Povrchové odvodnění území Stavební objekt SO povrchové odvodnění území Zemní příkop, délka, šířka...92,93 m x 1,00 m Terénní deprese... plocha 705,80m 2, hloubka 0,70 m Vsakovací studna... studniční skruže Údaje o povolené stavbě vodního díla: SO 01.7 Povolovaná vodní díla...zemní příkop...terénní deprese...vsakovací studna Charakter odvodňovací soustavy...pouze dešťová Účel užívání povolené stavby vodního díla... odvádění a zasakování dešťových vod Popis vodního díla : Odvodnění území je řešeno vsakem v uměle zřízené depresi. Dešťové vody budou svedeny zemním příkopem podél západní hranice zájmového území do uměle zřízené terénní deprese. Při déle trvajících deštích může voda v depresi stoupat až na úroveň koruny studny, pak začne přepadat do studny a vsakovat do štěrkového podloží. Zemní příkop: Jedná se o příkop lichoběžníkového tvaru. Délka je 92,93 m, šířka dna 1,00 m, sklon svahů 1:2, minimální hloubka bude 0,20 m. Dno i svahy budou zatravněny. Travní porost v profilu musí být pravidelně kosen. Terénní deprese: Jedná se o akumulační a vsakovací nádrž. Dno bude ploché, sklon svahů 1:2. Dno a svahy budou zatravněny. Celková plocha je 705,80 m 2, max. hloubka 0,70 m. Travní porost v profilu musí být pravidelně kosen. Vsakovací studna: Vsakovací studna je navržena ze studničních skruží, dno je vyplněno drceným kamenivem. Nadzemní část je tvořena jako kruhový přepad vyzděný z lomového kamene. Koruna přepadu bude 0,60 m nade dnem deprese. Otvor bude zakrytý kovanou mříží kotvenou do zdiva. Obsyp studny bude tvořen drceným kamenivem v úrovni terénu. 3/10

4 Stavebník: Projektant: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice IČ: Ing. Milan Bartolšic inženýr pro vodohospodářské stavby AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapustova 14, Břeclav Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu. 3. Vedení podzemních a nadzemních sítí Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., E.ON ČR, s.r.o., se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se kterými bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka sítí minimálně 14 před zahájením prací. 4. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení. 5. Při výstavbě je nutno při souběhu a křížení s ostatními sítěmi dodržet normy pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení ČSN , ČSN EN , ČSN , PNE , ČSN EN , TPG , TPG , ČSN a všechny platné právní předpisy, které vymezují ochranná pásma sítí. 6. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam. 7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: a. Městský úřad Pohořelice, kancelář tajemníka kultura a památková péče: upozorňujeme na povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na skutečnost, že se jedná o oblast archeologického zájmu (oblast s archeologickými nálezy), proto před zahájením jakýchkoli zemních prací (výkopy tras inženýrských sítí apod.) jsou stavebníci povinni oznámit v časovém předstihu tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu (viz. 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Nálezce nebo osoba zodpovědná za provádění prací má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ust. 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejpozději do druhého dne po jejich nálezu Archeologickému ústavu Brno nebo nejbližšímu muzeu a ponechat nález i naleziště beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. b. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: ke kolaudaci bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody; 8. Požadavky účastníků řízení: a) Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.: 4/10

5 1) poklopy hydrantů a šoupátek požadujeme osadit do nivelety okolního terénu a odláždit dvěma řadami kostek do betonu a ochrání betonovými skružemi; b) E.ON Česká Republika, s. r.o. V zájmovém území se nachází distribuční trafostanice VN/NN, nadzemní vedení NN a VN, podzemní vedení NN a VN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace; uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou stavebníkem akce; neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení; neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo ; veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS); veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce; c) Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami; v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení; odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození; neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239; neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení; poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti; bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak); d) Povodí Moravy, s.p. používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržovány preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek; při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami; 5/10

6 9. Stavba vodního díla bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 10. Po ukončení stavby bude terén uveden do předchozího stavu. 11. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. 12. V průběhu výstavby bude vodoprávní úřad zván ke kontrolním prohlídkám: před zásypem rýhy kanalizace a před zásypem rýhy vodovodu. Odůvodnění Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne žádost obce Vranovice, Školní 1, Vranovice, IČ: (dále jen stavebník) zastoupené Ing. Vladimírem Tauchmanem, jednatelem společnosti T-PRO.ING, s.r.o., se sídlem Mendlova 3, Břeclav, IČ: na základě plné moci ze dne o vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení ke stavbě vodního díla: Vranovice - IS a obslužné komunikace na lokalitu Doliny (SO 02 - Kanalizace, SO 03 Vodovod, SO 01.7 Povrchové odvodnění území) na pozemcích par. č. 2565/1, 2565/16, 2565/17, 2565/5, 681/1, 2565/46 a 2538/1 v k.ú. Vranovice nad Svratkou. Podáním žádosti bylo zahájeno řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to: - 2 x projektová dokumentace stavby; - hydrogeologický posudek; - výpis z katastru nemovitostí; - kopie katastrální mapy; - Telefónica O 2 vyjádření č.j.: /11 ze dne ; - E.ON ČR, s.r.o., vyjádření n.z.e Z ze dne a souhlas n.z.z Z ze dne ; - JMP, a.s., RWE n.z. 2711/11/113 ze dne ; - vyjádření VaK Břeclav, a.s. n.z. 2442/11- Du ze dne ; - stanovisko Krajské hygienické stanice č.j. S-KHSJM 14348/2011 ze dne ; - stanovisko HZS JmK ev. č.: HSBM /1-OPST-2011 ze dne ; - stanovisko Povodí Moravy, s.p. n.z. PM008934/ /Fa ze dne ; - územní rozhodnutí č. 33/2011 č.j. MUPOD23280/2011 ze dne ; - souhlas dle 15 SZ č.j. MUPOD28575/2011 ze dne ; - vyjádření MěÚ Pohořelice č.j. MUPOD11730/2011 ze dne ; - vyjádření MěÚ Pohořelice OD a SH č.j. MUPOD10494/2011 ze dne ; - plná moc; - plán kontrolních prohlídek; Podle ustanovení 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j. MUPOD32822/2011 ze dne , s tím, že tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Pohořelice a na úřední desce obce Vranovice. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky popřípadě důkazy nejpozději do Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 6/10

7 Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vodoprávní úřad upouští podle 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: Dokumentace vodního díla Vranovice - IS a obslužné komunikace na lokalitu Doliny (SO 02 - Kanalizace, SO 03 Vodovod, SO 01.7 Povrchové odvodnění území) na pozemcích par. č. 2565/1, 2565/16, 2565/17, 2565/5, 681/1, 2565/46 a 2538/1 v k.ú. Vranovice nad Svratkou byla vypracována právnickou osobou Ing. Milan Bartolšic autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapustova 14, Břeclav, ČKAIT: , č.z P, 06/2011; a) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené správní úřady: a. MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad; b. MěÚ Pohořelice, odbor dopravy a SH; c. MěÚ Pohořelice, kultura; d. Krajská hygienická stanice pro JmK; e. HZS JmK, odbor prevence Brno; b) Posouzení vodoprávního úřadu: stavba je technicky proveditelná a je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace. c) K záměru stavby vodního díla byl vydán Městským úřadem Pohořelice, odborem výstavby a stavební úřad pod č.j. MUPOD28575/2011 ze dne souhlas podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona a územní rozhodnutí číslo 33/2011 pod č.j. MUPOD23280/2011 ze dne d) O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů bylo rozhodnuto takto: v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky, připomínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. e) O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů bylo rozhodnuto takto: v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky. Podmínky a požadavky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Povinnosti a podmínky účastníků řízení, které již ukládají platné právní předpisy, nebyly uvedeny do výrokové části tohoto rozhodnutí. f) Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje, že: Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. Před zahájením stavby je stavebník povinen dle 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu nebo označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. Stavebník je povinen zajistit na stavbě nebo staveništi, aby byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě její kopie. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 7/10

8 Provádět stavbu může podle ustanovení 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím. V rámci výstavby bude veden stavební deník podle ustanovení 157 stavebního zákona, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Deník bude splňovat náležitosti podle ustanovení 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Otisk úředního razítka Ing. Ildikó Šlapalová vedoucí odboru životního prostředí Přílohy pro stavebníka: 1. Ověřená projektová dokumentace stavby po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Rozdělovník: Účastníci vodoprávního řízení dle 27 odst. 1 správního řádu 1) Obec Vranovice, zastoupená Ing. Vladimírem Tauchmanem, jednatelem společnosti T- PRO.ING, s.r.o., se sídlem Mendlova 3, Břeclav 8/10

9 Účastníci vodoprávního řízení 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 2) Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 23, Břeclav 3) Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, Brno 4) E.ON Česká republika, a. s., Husova 1, Hodonín 5) Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 449/1, Brno 6) Ing. Josef Dofek, Masarykova 20, Vranovice 7) Vladimír Štěrba, Sídliště 515, Hrušovany u Brna 8) Miroslav Válek, Výhon 200, Přísnotice 9) Milada Válková, Výhon 200, Přísnotice 10) Marek Sieklík, Brandlova 3372/87, Hodonín 11) Jarmila Sieklíková, Brandlova 3372/87, Hodonín 12) Petr Michlíček, Sportovní 1803/2, Nový Jíčín 13) Šárka Skoupá, Zemědělská 111, Žabčice 14) Jan Štěpán, Dohnalova 344/12, Soběšice 15) Vlasta Štěpánová, Dohnalova 344/12, Soběšice 16) Stanislav Škňouřil, Sokolská 452, Vranovice 17) Jana Šoukalová, Komárov 10, Komárov 18) Radek Šich, Ivaňská 335, Vranovice 19) Pavlína Šichová, Ivaňská 335, Vranovice 20) Anna Čechová, Grohova 134/41, Brno 21) Josef Dofek, Filipova 771/22, Brno 22) Ing. Milan Hrušecký, Polní 401, Vranovice 23) Miroslava Hrušecká, Sládkovičova 1270/1, Praha 24) MUDr. František Šťastný, Tišnov Č.p ) Kunstová Irena, Lipová 384, Vranovice 26) Jan Nejedlý, Na Dlouhém lánu 339/51, Praha 27) Lucie Nejedlá, adresa neznámá (spoluvlastník pozemku parc. č. 730/2) 28) Terezie Nejedlá, adresa neznámá (spoluvlastník pozemku parc. č. 730/2) 29) Monika Macejová, Franzova 437/9, Maloměřice 30) Josef Oblezar, Lipová 451, Vranovice 31) Marie Oblezarová, Lipová 451, Vranovice 32) Lubomír Halamka, U Hájku 486, Vranovice 33) Eva Halamková, U Hájku 486, Vranovice 34) Iveta Chaloupková, Kobylnická 911/14, Šlapanice 35) Zdeněk Král, Kopečky 570, Vranovice 36) Vlasta Králová, Kopečky 570, Vranovice 37) Zdeněk Sedláček, U Hájku 619, Vranovice 38) Jana Sedláčková, U Hájku 619, Vranovice 39) ATRAX METAL MORAVA s.r.o., Přibická 302, Vranovice 40) Ing. Drahomír Dráb, Polní 644, Vranovice 41) Ing. Marie Drábová, Polní 644, Vranovice Dotčené orgány (doporučeně): 42) Městský úřad Pohořelice odbor dopravy a silničního hospodářství 43) MěÚ Pohořelice stavební úřad 44) MěÚ Pohořelice kultura 45) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, Brno 46) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno Na vědomí: 47) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno Účastníci vodoprávního řízení pro nakládání s vodami: 9/10

10 48) Obec Vranovice, zastoupená Ing. Vladimírem Tauchmanem, jednatelem společnosti T- PRO.ING, s.r.o., se sídlem Mendlova 3, Břeclav Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 49) MěÚ Pohořelice 50) OÚ Vranovice Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka č. 17 ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a obce Vranovice po dobu min. 15 dní, rovněž bude po celou dobu umožněn dálkový přístup na www. pohorelice.cz. Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obce Vranovice a Pohořelice): Vyvěšeno na úřední desce dne: Zveřejněno dálkovým přístupem dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis: 10/10

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: /04.06.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/24056-12/MOU Spisová značka: OŽP/3681-2012/MOU Vyřizuje/linka:

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

!f21: _='""',,...,"'-...

!f21: _='',,...,'-... Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748111, fax: +420321 727938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545,

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 Nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov. E-mail: dobesovab@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více