Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti"

Transkript

1 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013

2

3 3 Obsah Úvod 1 Biologické základy řeči 1.1 Hominizace a sapientace 1.2 Jazyk a řeč 1.3 Fyziologie řeči 1.4 Orgány, které se podílejí na komunikaci Ucho Hrtan 1.5 Stadia vývoje řeči Stadia vlastního vývoje řeči 2 Soft skills a komunikativní kompetence 2.1 Měkké dovednosti - soft skills 2.2 Komunikativní dovednosti v rámci soft skills 3 Komunikace 3.1 Pojem komunikace 3.2 Funkce komunikace 3.3 Druhy komunikace Verbální komunikace Paralingvistická komunikace Neverbální komunikace 3.4 Proces komunikace 3.5 Komunikace z pohledu sociální interakce 3.6 Bariéry v komunikaci 3.7 Transakční analýza 4 Minulost a současnost rétoriky 4.1 Rétorika v antice Principy rétoriky Rétorika v antickém Římě 4.2 Rétorika ve středověku 4.3 Rétorika v Českých zemích Rétorika a Jan Amos Komenský 4.4 Rétorika v současnosti 4.5 Péče o hlas 5 Pedagogická komunikace 5.1 Základní pojmy Účastníci pedagogické komunikace 5.2 Pravidla pedagogické komunikace 5.3 Komunikace činem 6 Asertivita a asertivní jednání 6.1 Sociální chování a sebeprosazování 6.2 Podmínky pro efektivní komunikaci 6.3 Asertivní práva a povinnosti Seznam použité literatury a internetových zdrojů

4 4 Úvod Vážení studenti, předkládaný text by měl sloužit jako studijní opora k přípravě v předmětu Komunikativní dovednosti. Předmět komunikativní dovednosti je zaměřen tak, abyste získali a dále rozvíjeli svou komunikační kompetenci pro účinné interakce se žáky ve výchovně-vzdělávacím procesu. Uvádí do problematiky komunikativních dovedností jako komplexní disciplíny a její aplikace v pedagogické činnosti. V úvodních kapitolách se seznámíte s biologickou podstatou řeči a teorií komunikace. V dalších kapitolách je pozornost zaměřena na rétoriku, jakožto umění přednesu, a na historii a současné pojetí řečnického umění. Pozornost je věnována také specifickému typu interakcí ve výchovně-vzdělávacím procesu, a to pedagogické komunikaci. Závěr studijního textu na asertivitu a využití asertivních technik v pedagogické praxi. Vzhledem k tomu, že jde o úvod do problematiky, seznámíte se, kromě, jiného se základními pojmy: řeč, jazyk, komunikace (verbální, neverbální/nonverbální, paralingvistická, formální, neformální), interakce, sociální komunikace, komunikační proces, pedagogická komunikace, hlasový profesionalismus, interakční styl, sebereflexe, monolog, dialog, asertivita, patologické způsoby komunikace, konflikt. Kromě znalostí z oblasti pedagogické komunikace vyžaduje učitelská příprava především také zvládnutí správné artikulace, rétoriky, umění sebeprezentace a získání schopnost vyrovnat se s trémou. Po prostudování tohoto textu byste měli: být schopni vysvětlit pojem komunikace a odůvodnit její význam v dnešní společnosti, ovládat zásady správné pedagogické komunikace s využitím moderních aktivizačních metod aplikovat své znalosti a dovednosti do praktické činnosti. vyjmenovat a specifikovat jednotlivé typy komunikace a analyzovat pravidla, která přispívají k účinné sociální komunikaci objasnit základní poznatky z oblasti asertivity, asertivními technikami a s možnostmi jejich využití v pedagogických interakcích umět se prezentovat jak písemným, tak ústním projevem prostřednictvím simulovaných situací v praktické výuce získat zpětnou vazbu o svém vystupování a na základě následné reflexe a sebereflexe zlepšit svůj slovní projev, nonverbalitu i styl jednání s lidmi. Člověk nevydrží bez kyslíku, tekutin, potravy a dobrých vztahů. Radim Uzel

5 5 1 Biologické základy řeči Cíle vysvětlit základní antropologické a anatomické pojmy umět popsat orgány hlasu a řeči charakterizovat hlasový profesionalismus Průvodce studiem Lidská řeč je zcela výjimečným dorozumívacím prostředkem. Tento fenomén je třeba popsat a pokusit se jej pochopit, jestliže se chceme dále věnovat problematice sociálních interakcí a mezilidské komunikace. Je tedy třeba se obrátit do minulosti Hominizace a sapientace Ve vývoji lidského druhu (fylogenetický vývoj antropogeneze) lze rozlišit dvě zásadní etapy, a to hominizaci a sapientaci. Hominizace je proces, při němž primáti nabývali lidských rysů (rod Homo), a to anatomickými změnami. Na lebce dochází ke zmenšení obličejové části a ke zvětšení mozkovny, týlní otvor se přesouvá do spodní části lebky, vytváří se bradový výběžek. Redukuje se počet zubů a zubní oblouk se rozšiřuje. Na kostře trupu se pak rozšiřuje a ve směru předozadním oplošťujte hrudník, pánev se podsazením přesouvá pod břišní dutinu, aby byly chráněny vnitřní orgány. Páteř se v důsledku napřimování dvakrát esovitě prohýbá (krční a bederní lordóza, hrudní kyfóza a kyfotické zakřivení kosti křížové). Dolní končetiny se přizpůsobují pro vzpřímenou chůzi a horní končetiny se uvolňují, pletenec ramenní umožňuje rotaci paže. Palec zůstává v opozici a umožňuje tak hominidům uchopovat předměty tzv. pinzetový úchop, zatímco noha se zplošťuje a zpevňuje, vytváří se příčná a podélná klenba nožní, palec na noze schopnost opozice ztrácí a nohy plní novou funkci naučený pohyb po dvou (bipedie), s typickým tzv. úderovým krokem (Beneš 1994, 17). Sapientace zmoudření navazuje na hominizaci. Je spojena s vývojem mozku, kdy se zvětšuje jeho objem a dochází ke gyrifikaci zvrásnění a vytvoření závitů, kterým se zvětšuje plocha šedé kůry mozkové. Mozková kůra (neokortex) jako evolučně nejmladší část centrálního nervového systému zaujala v příjmu a zpracování informací vůdčí postavení (Beneš, 1994, 20). Vyvíjejí se řeč, druhá signální soustava a rozumové vlastnosti, člověk nabývá schopnosti abstraktního myšlení. Vznikem artikulované řeči se kvalitativně mění chování jednotlivce a sociální interakce ve skupině. Pro komunikaci je taktéž důležitý zrak a sluch, dále pak vhodně vyvinuté orgány řeči (ústní dutina, hrtan). Hrtan se dostává do snížené polohy, která umožňuje nejen dýchání, ale také vytváření hlasu a ve spojení s dalšími řečovými orgány posléze artikulované řeči. Kromě vyvíjející se verbální komunikace je důležité je také kontaktní chování (objímání, doteky, uchopování rukou a neverbální komunikace mimikou, gesty apod. (zastrašování, hrozby, usmiřování, rituály při setkání). 1.2 Jazyk a řeč

6 6 Řeč je hlasitý artikulovaný projev člověka, který slouží jako prostředek k dorozumívání mezi lidmi verbální komunikace v rámci sociální interakce, kdy si lidé sdělují své myšlenky, pocity a přání. Řeč je složena ze slov, slova z hlásek. Jak píše Přinosilová (2007, s. 82), řeč ovlivňuje rozvoj poznávacích procesů včetně rozvoje myšlení, má však také významný vztah k socializaci člověka, tedy ke schopnosti utvářet a rozvíjet společenské vztahy. Jazyk je systémem symbolů, jimiž si lidé navzájem sdělují informace, a to formou mluvenou nebo písemnou. Lidský jazyk je fenomén, jímž se lidé odlišují od ostatních hominidů a zástupců živočišné říše. Jazyk je hlavním médiem, jehož prostřednictvím sobě navzájem a potom také budoucím generacím předáváme zprávy, dotazy, znalosti a hodnoty. Jazyk je hlavním prostředkem sociálního života, neboť zprostředkovává sociální interakci Jazyk je nezbytný pro všechny společnosti a pro vývoj kultury (Murphy 1998, 38). Na úrovni jazyka rozlišujeme lexikální a fonémický systém. Systém lexikální systém se skládá ze slov, která tvoří slovník slovní zásobu daného jazyka. Fonémický systém je pak tvořen jednotlivými hláskami, z nichž se skládají slova symboly s kulturně daným významem. Podle Nakonečného (1998, 341) můžeme rozlišit jednak přirozenou formu jazyka (národní jazyky), jednak formu umělou (vědecký jazyk s užitím odborné terminologie). Můžeme rozlišit také dvě funkce jazyka a to funkci sdělovací a funkci jazyka jako nástroje pojmově-logického myšlení (Nakonečný 1998, 341). Pro zájemce Již po narození si každý jedinec osvojuje jazyk mateřský, v případě potřeby také druhý nebo i třetí jazyk, pokud jsou jeho rodiče rozdílných národností nebo rodina žije dlouhodobě v zahraničí. Jestliže jedinec pro dorozumívání aktivně užívá dvou jazyků nebo je schopen mluvit dvěma jazyky na přibližně stejné úrovni, hovoříme o bilingvismu a bilingvní výchově, popř. multilingvismu, osvojí-li si jedinec jazyků více. Harding-Esch a Riley (2008, s ) uvádějí pět základních typů bilingvních rodin: 1. Rodiče mluví různými jazyky, každý z nich do určité míry ovládá jazyk partnera a jazyk jednoho z rodičů je dominantním jazykem komunity, ve které rodina žije. Každý z rodičů mluví s dítětem od narození vlastním jazykem. 2. Rodiče mají odlišný mateřský jazyk a jazyk jednoho z rodičů je dominantním jazykem komunity. Oba rodiče s dítětem mluví nedominantním jazykem, dominantnímu jazyku je vystaveno mimo domov a při vstupu do mateřské školy. 3. Rodiče mají stejný mateřský jazyk, který není dominantním jazykem komunity. Rodiče mluví s dítětem vlastním jazykem. 4. Rodiče mají odlišný mateřský jazyk, ani jeden z nich není dominantním jazykem komunity. Rodiče mluví s dítětem každý svým vlastním jazykem. 5. Rodiče mají stejný mateřský jazyk, který je zároveň i jazykem komunity. Jeden z rodičů mluví s dítětem v jazyce, který není jeho mateřským jazykem. Úkol nebo cvičení Zjistěte, jaká existují pravidla pro pedagogickou komunikaci se žákem s odlišným jazykem. Studovat můžete z odborné literatury, např. Kropáčová, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc: UP, ISBN nebo nahlédnout na Fyziologie řeči

7 7 Jazykové schopnosti patří mezi složité duševní funkce, nelze tedy předpokládat, že se dají umístit do zcela přesně vyhraněných oblastí mozku (Beneš 1994, 208). spíše hovoříme o složitých sítích synapsí, které umožňují mluvit, porozumět řeči a pochopit smysl obrazového sdělení. V mozkové kůře se nachází centrum řeči a odtud vycházejí signály do svalů, plic, hltanu, úst. Řeč vzniká proudem vzduchu vydechovaného z plic, který prochází štěrbinou mezi hlasivkami v hrtanu dále do dutiny ústní, kde je (jazyk, tvrdé a měkké patro, dásně a rty) upraven do artikulované podoby. Rozlišujeme tyto základní řečové oblasti (viz obr. 1): Brocova oblast (1861), tzv. motorické centrum řeči obsahuje artikulační vzorce sekvence zapojení jednotlivých svalů potřebných k vyslovení slova tvorba řeči praváci v levé hemisféře, někteří leváci v pravé (většina ale také v levé). Wernickeho oblast (1874) senzorické centrum řeči obsahuje sluchové vzorce a významy slov porozumění řeči v levé hemisféře (i velká většina leváků). Neurokognitivní sítě velkého rozsahu pak jsou charakterizovány jako propojení různých anatomických struktur, které umožňují řeč a dalších kognitivních procesů (paměti, učení, pozornosti). Architekturu mozku tvoří funkční systémy, příkladem je zrakové poznávání, paměť, jazyk a řeč. Část z nich lze chápat jako neurokognitivní sítě velkého rozsahu (Koukolík, 2010). Obr. 1: Základní řečové oblasti a přenos podnětu Brocova oblast primární motorická oblast primární smyslová oblast zrakové centrum primární sluchová oblast Wernickeova Wernickeovo oblast centrum převzato z: Studiem nervového řízení řečové komunikace se zabývá neurolingvistika a neuropsychologie, tu však navíc zajímá proces utváření komunikátu, kde se stýká zvuková forma s významem a u příjemce i s jeho konkrétní interpretací. 1.4 Orgány, které se podílejí na komunikaci

8 8 Na komunikaci se podílejí analyzátor zvukových (akustických) podnětů (ucho), orgán hlasu (hrtan), orgány řečové (artikulační - jazyk, v ústní dutině pak tvrdé a měkké patro, zuby, dále pak svaly obličeje) a centrální nervová soustava (viz předchozí kapitola) Ucho Ucho je příjemce informací, které jsou kódovány v akustické formě a slouží jako jeden z nejdůležitějších informačních kanálů člověka s okolním světem. Normální funkce sluchového analyzátoru je nezbytným předpokladem k vytvoření řeči u dítěte. Řeč je pak nezbytná pro tvorbu a formulaci myšlenek, a tím také pro vývoj inteligence. Z klinického a anatomického hlediska můžeme ucho rozdělit na zevní ucho, střední ucho, vnitřní ucho a nervové dráhy (viz Šlapák 1994). Obr. 2: Stavba ucha (Šlapák 1994) kladívko kovadlinka třmínek polokruhovité kanálky vestibulum hlemýžď chr upavèitý zvukovod ušní bubínek kostěný zvukovod Eustachova tr ubice m. tensor tympani Vnitřní ucho (labyrint) je uloženo v nejtvrdší kosti lidského těla v kosti spánkové (pyramidě), kde je tak chráněno proti otřesům a možnému poranění. Vnitřní ucho můžeme anatomicky a funkčně rozdělit na dvě části: vestibulum a 3 polokruhovité kanálky, které tvoří periferní část rovnovážného ústrojí, a hlemýžď, který tvoří periferní část sluchového analyzátoru (obr. 3). Pro zájemce V kosti spánkové rozlišujeme kostěný labyrint, což jsou dutinky a chodbičky v kosti, a blanitý labyrint, který leží uvnitř těchto dutinek a chodbiček a je vyplněn endolymfou. Blanitý labyrint je oddělen od kostěných částí tenkou vrstvou tekutiny, která se nazývá perilymfa. Tím je zajištěno, že blanitý labyrint, který obsahuje velmi citlivé buňky, vlastně plave v perilymfě a je tak hydraulickým efektem chráněn proti otřesům hlavy při normální činnosti lidského těla včetně skoků, rychlých pohybů, nárazů do hlavy (při boxu či hlavičkování při kopané atd). Vlastní sluchový orgán je Cortiho orgán. Vláskové buňky jsou akustické receptory, které přeměňují mechanickou energii akustického vlnění v elektrické proudy a nervové podráždění. Obr. 3: Stavba vnitřního ucha (Šlapák 1994)

9 Hrtan Hrtan je místem, kde začíná samostatná část dýchací trubice, když se oddělí od zatím společné dýchací a polykací cesty. Vzhledem k tomu, že dýchací cesta musí být stále rozevřena, je hrtan konstruován tak, aby tuto podmínku splňoval. Kromě této životně důležité funkce je hrtan také orgánem hlasu (ne řeči). Základní kostra hrtanu je tvořena chrupavkami: největší je štítná chrupavka, která na přední stěně krku prominuje jako ohryzek, prstencová chrupavka umístěná pod chrupavkou štítnou a chrupavky konévkové, které jsou párové a jsou umístěny nad zadní částí chrupavky prstencové a na které se upínají zadní konce hlasivek. Všechny chrupavky jsou spojeny pevnými avšak elastickými vazivovými pruhy a blánami, které dovolují vzájemné pohyby chrupavek. Kromě toho jsou chrupavky spojeny hrtanovými svaly, které zajišťují pohyb hrtanu a hlavně hlasivek. Mezi chrupavkou štítnou a chrupavkami konévkovými jsou napjaty hlasivky vazy hlasové. Vzájemnou souhrou činnosti všech hrtanových svalů se dokáží hlasivky pohybovat, napínat a vibrovat vydechovaným vzduchem tím vytvářet hlas. Nad hlasivkovou štěrbinou se nachází epiglottis příklopka hrtanová, která chrání při polykání hrtan před zapadnutím stravy. Obr. 4: Stavba hrtanu (Šlapák, 1994)

10 10 příklopka hrtanová štítná chrupavka hlasivky prstencová chrupavka průdušnicové chrupavky 1.5 Stadia vývoje řeči Klenková (2000) rozlišuje několik vývojových období řeči, a to počínaje postnatálním stadiem v životě lidského jedince. V prvním roce života hovoříme o přípravné (předřečovém) období vývoje řeči, kdy je křik jako hlasový reflex prvním projevem novorozence, úsměv se pak vybavuje asi od druhého až třetího týdne života dítěte. Po 6. týdnu života dostává křik citové zabarvení, následuje broukání asi 4. měsíc a žvatlání (6. 8. měsíc), kdy se dítě začíná napodobovat hlásky mateřského jazyka, všímá si pohybů mluvidel nejbližších osob, zejména matky. Mezi měsícem lze pozorovat stadium rozumění řeči, kdy dítě sice ještě nechápe obsah slov, která slyší, ale na základě slyšeného sleduje předmět, osobu nebo reaguje na určitou výzvu. Koncem prvního roku se dítě zcela dostává do stadia rozumění řeči. Poslouchá již jednoduché příkazy a zákazy, které jsou patřičně v celkové komunikační situaci zdůrazněny Stadia vlastního vývoje řeči Prvním skutečným verbálním projevem jsou slova, která představují celou větu. Dítě začíná slova používat kolem prvního roku života (tzv. jednoslovné věty). Významově vyjadřují tato slova potřeby, přání, city, prosby. Proto se toto období nazývá emocionálně volním. V období mezi 1,5 2 roky života dítě napodobuje dospělé, ale také si samo opakuje slova, objevuje mluvení jako činnost. Mluvíme o egocentrickém stadiu vývoje řeči. Mezi rokem je dítě ve stadiu rozvoje komunikační řeči. Pomocí řeči se učí dosahovat drobné cíle, vidí, že řečí může usměrňovat dospělé, což se dítěti líbí a snaží se s dospělými komunikovat stále častěji. Důležité je stadium logických pojmů, které nastává kolem 3. roku. Postupně dochází k abstrakci označení, která byla dosud úzce spjatá s konkrétními jevy. Tato slova se stávají všeobecným označením - slovem s určitým obsahem. Při těchto náročných myšlenkových operacích dochází často k těžkostem, k vývojovým obtížím v řeči (opakování hlásek, slabik, slov, zarážky v slova řeči apod.), které jsou právě okolo 3. roku časté. Na přelomu 3. a 4. roku dítě vyjadřuje svoje myšlenky zpravidla obsahově i formálně s dostatečnou přesností. Další vývoj se více týká kvantitativní stránky osvojování nových slov, prohlubování a zpřes-

11 11 ňování obsahu slov a gramatických forem, rozšiřování slovní zásoby stadium intelektualizace řeči. Tato etapa pokračuje celé období, kdy je člověk schopen učit se. Ve vývoji řeči dítěte rozlišujeme první a druhý věk otázek: v období okolo 1,5 roku je to věk otázek Co je to?, případně Kdo je to?, v období okolo 3,5 roku věk otázky Proč?, případně Kdy? Aby se řeč vyvinula správně, je třeba dítěti zajistit náležité podmínky. Mezi vnitřní faktory řadíme: vrozené předpoklady, zdravý vývoj dálkových analyzátorů sluchového a zrakového, řečově-motorických zón v mozku, mluvních orgánů a celkový fyzický a duševní vývoj, hlavně vývoj intelektu. Vnější faktory jsou pak celkový vliv prostředí a výchovy, hlavně množství a přiměřenost řečových podnětů a správný řečový vzor. Při kontaktu s dítětem nešišláme ani nepoužíváme nevhodných zdrobnělin, jejichž zařazení do řečových vzorců může později vypadat komicky a nelogicky. Shrnutí Prostřednictvím řeči si lidé sdělují své myšlenky, pocity a přání. V průběhu fylogenetického vývoje člověka docházelo ke dvěma procesům: hominizace a sapientace, které zahrnovaly: pinzetový úchop, úderový krok, vytvoření bradového výběžku dolní čelisti vznik artikulované řeči. Důležité bylo zejména kontaktní chování (objímání, doteky, uchopování rukou a neverbální komunikace pomocí symbolů zastrašování, hrozby, usmiřování, rituály při setkání) apod. Řeč je artikulovaný projev člověka sloužící především ke komunikaci. Je složena ze slov (lexikální systém) slovník určitého jazyka, slova se skládají z hlásek fonémický systém. Slova jsou symboly s kulturně daným významem. Spojování slov se řídí gramatikou daného jazyka. V mozkové kůře se nachází centrum řeči a odtud vycházejí signály do svalů, plic, hltanu, úst. Řeč vzniká proudem vzduchu, který vychází z plic, prochází mezi hlasivkami (hlasovou štěrbinou) a nakonec je upraven jazykem a patrem, dásněmi a rty v ústní dutině, která působí také jako rezonátor. Mezi orgány, které se podílejí na komunikaci, dále řadíme ucho a hrtan. V ontogenetickém vývoji řeči rozlišujeme: přípravné (předřečové) období vývoje řeči, egocentrické, logických pojmů, intelektuaizace. Kontrolní otázky a úkoly 1. Charakterizujte proces hominizace a sapientace a jejich význam pro vytvoření lidské řeči. 2. Popište ucho a hrtan. 3. Vyjmenujte stadia vývoje řeči. 4. Vysvětlete pojem první a druhý věk otázek. Pojmy k zapamatování

12 Hominizace, sapientace, pinzetový úchop, úderový krok, bradový výběžek, artikulovaná řeč, Brocova oblast, Wernickeova oblast, neurokognitivní sítě, ucho, Cortiho orgán, hrtan, hlasivky, stadia vývoje řeči, neurolingvistika, neuropsychologie. 12

13 13 2 Soft skills a komunikativní kompetence Cíle objasnit pojem soft skills popsat sociální a komunikativní kompetenci vysvětlit pojem efektivní komunikace Průvodce studiem Je třeba, aby studenti pedagogických oborů i pedagogičtí pracovníci v praxi byli připraveni k mnohostranné komunikaci, kterou jejich profese vyžaduje. Jde nejen o komunikaci se žáky, ale také s kolegy, s managementem školy a v neposlední řadě také s rodiči, či se zákonnými zástupci žáka. Komunikativní kompetenci chápeme jako multidisciplinární komplex, který je třeba aplikovat do výchovně-vzdělávací činnosti. 2.1 Měkké dovednosti - soft skills Pojmem měkké dovednosti (angl. soft skills), někdy také interpersonální dovednosti, se souhrnně označují dovednosti, které souvisejí s emoční a sociální inteligencí a uplatňují se při sociálních interakcích. Jde o způsobilosti k určitému chování, jímž se jedinec prezentuje svému okolí. Na rozdíl od tzv. hard skills, tedy souboru odborných dovedností, které jsou konkrétní a vztahují se k určitému oboru, lze soft skills považovat za soubor nejrůznějších prostředků a metod jak odborné dovednosti získávat a rozvíjet. Měkké dovednosti jsou také jedním ze znaků emocionální inteligence. Lidé, jejichž měkké dovednosti jsou rozvinuty ve velké míře, jsou považováni za emocionálně inteligentní (Peters- Kühlinger 2007, 14). Je to například ochota spolupracovat, umění efektivně komunikovat, zdravé sebevědomí a další Tyto schopnosti je možno také označit jako sociální kompetence. Měkké dovednosti/soft skills patří, vedle odborných znalostí a dovedností, k nezbytné profesní výbavě každého pedagogického pracovníka. Jsou součástí kompetenčního profilu vytvořeného pro vykonávání profese učitele, vychovatele, sociálního pedagoga, případně jiných pomáhajících profesí, pro něž je schopnost empatické a konstruktivní komunikace jedním ze zásadních předpokladů. Komunikativní kompetence pedagogického pracovníka vycházejí z pojetí klíčových kompetencí uvedených v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha), kde jsou kompetence charakterizovány jako...schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pracovních a životních situacích (2001, 51). Zahrnují především komunikaci, schopnost učit se, sociální kompetence, připravenost k řešení problémů a konfliktů, případně dovednost pracovat s informačními technologiemi. Klíčové kompetence se vyznačují těmito základními rysy: jsou prospěšné lidem a celé společnosti v různých podmínkách pomáhají lidem, aby splnili na ně kladené důležité požadavky nejsou důležité pouze pro odborníky, ale pro všechny (Rychen, Salganik 2003, 6). Pro zájemce

14 14 Tréninkem soft skills se široce zabývají firmy, které se věnují manažerskému vzdělávání. Pokud bychom si učitele představili v roli manažera vzdělávání, mohli bychom se nechat inspirovat tímto výčtem deseti pro zaměstnavatele nejdůležitějších soft skills, které u svých zaměstnanců požadují: 1. Výborná pracovní morálka motivace vykonávat svou práci svědomitě a co nejlépe. 2. Pozitivní životní postoj optimismus, vysílání pozitivní energie a dobré vůle. 3. Dobré komunikativní dovednosti snaha být dobrým řečníkem a posluchačem, umět srozumitelně a výstižně formulovat svá přání a potřeby. 4. Schopnost dobře a moudře hospodařit s časem (Time management), umět si stanovit priority. 5. Schopnost řešit a vyřešit problémy. Umět si stanovit pořadí úkolů a pracovat na různých projektech současně. 6. Umět spolupracovat s ostatními v týmu a v případě potřeby přijmout vůdčí roli. 7. Mít sebedůvěru, věřit ve své schopnosti vykonávat zvolenou práci, vzbuzovat v ostatních spolupracovnících pocit klidu a věřit jim, umět klást otázky a přispívat svými nápady. 8. Schopnost přijmout kritiku a poučit se z ní. Chovat se profesionálně, nechat se vést a stále se učit. 9. Být flexibilní (pružný) a umět se adaptovat (přizpůsobit) novým situacím a výzvám. Umět přijmout nové myšlenky. 10. Zvládat stres a pracovat dobře i pod tlakem (srv. Lorenz 2009). Podobný výčet nejdůležitějších měkkých dovedností jsou uvedeny v publikaci Komunikační a jiné měkké dovednosti (Peters-Kühlinger a Friedel 2007, s. 17): komunikační dovednosti (kompetence), zdravé sebevědomí, schopnost vcítit se, schopnost týmové spolupráce, schopnost přijímat kritiku a účinně kritizovat, analytické myšlení, důvěryhodnost, disciplína a sebeovládání, zvídavost, schopnost zvládat konflikty, schopnost prosadit se. 2.2 Komunikativní dovednosti v rámci soft skills Základem efektivní komunikace chování je především empatie a schopnost naslouchat. Komunikační chování jedince ovlivňuje momentální emoční naladění, temperament i charakter osobnosti. Zahrnuje také osobnostní determinanty jedince, jako je vyzrálost, vzdělanosti, sebevědomí, inteligence i sociální kompetence. Určité typy lidí inklinují k blízkosti a sociálním kontaktům, jiné naopak k odstupu. Jak tedy správně komunikovat? Dobré komunikační chování se ve svém vnějším účinku vyznačuje především tím, že ve vhodném okamžiku říkáte ty pravé věci nebo ve správnou chvíli mlčíte (Peters-Kühlinger, Friedel 2007, 36). Je třeba minimalizovat rozdíl mezi myšlenkou, jejím skutečným významem a tím, co říkáme navenek. Také pozor na to, co vyjadřuje náš postoj, aniž mluvíme. Komunikační dovednosti znamenají dále to, že vytvoříte spojení mezi vlastními komunikačními záměry, aktivním nasloucháním (tzn. porozumění a sledováním toho, co si druhý myslí) a zdařilou zpětnou vazbou (Peters-Kühlinger, Friedel 2007, 36). Shrnutí Komunikativní kompetenci chápeme jako multidisciplinární komplex, který je třeba aplikovat do výchovně-vzdělávací činnosti.

15 15 Komunikativní kompetence spadá do tzv. soft skills, mezi něž dále řadíme empatii, zdravé sebevědomí, schopnost týmové spolupráce, schopnost přijímat kritiku a účinně kritizovat, analytické myšlení, důvěryhodnost, tvořivost, disciplínu a sebeovládání, zvídavost, schopnost zvládat konflikty, schopnost prosadit se. Základem efektivní komunikace chování je především empatie a schopnost naslouchat. Komunikační chování jedince ovlivňuje momentální emoční naladění, temperament i charakter osobnosti. Kontrolní otázky a úkoly 1. Charakterizujte pojem soft skills. 2. Vyjmenujte jednotlivé dovednosti, které se řadí mezi soft skills. 3. Stručně vysvětlete pojem efektivní komunikace. Pojmy k zapamatování Soft skills - měkké dovednosti, empatie, tvořivost, efektivní komunikace, emoční naladění, komunikativní a sociální kompetence.

16 16 3 Komunikace Cíle objasnit základní pojmy: komunikace, komunikační proces, komunikátor, komunikant, komuniké, zpětná vazba umět popsat a vysvětlit složky komunikačního modelu charakterizovat druhy a funkce komunikace vysvětlit pojem transakční analýza a charakterizovat bariéry v komunikaci Průvodce studiem Studenti pedagogických oborů i pedagogové v praxi by se měli seznámit s pojmem komunikace a s jejím významem v dnešní společnosti, uměli vyjmenovat a specifikovat jednotlivé druhy komunikace a analyzovat pravidla, která přispívají k účinné sociální komunikaci. Současně by měli získat dovednost aplikovat své teoretické znalosti při reflexi vlastního projevu a vytyčování cílů svého osobního rozvoje v této oblasti. 3.1 Pojem komunikace Pojem komunikace se odvozuje z latinského communicare sdělit, svěřovat, spojovat (v širším slova smyslu oznamovat, radit se s někým, předávat). V hlubším slova smyslu lze komunikaci také chápat jako sdílení hodnot (srv. Křivohlavý 1988). Jde o proces, při němž v rámci sociálních interakcí dochází k předávání či výměně informaci, názorů či pocitů mezi lidmi, a to prostřednictvím systému znaků, symbolů či gest. Komunikaci lze také chápat jako schopnost člověka být v kontaktu s okolím. Adekvátní komunikace předpokládá na jedné straně schopnost správně vyjádřit sdělení, na straně druhé schopnost sdělení přijmout s co nejmenším zkreslením. Protože komunikace je nejen vyjádřením vztahu (interakce), ale zároveň tento vztah mění, dotváří, ovlivňuje atd., nevyhneme se analýze jejích elementů (Řezáč 1998, 108). Pro účastníky komunikačního procesu lze používat různá označení, například: komunikátor a komunikant, předmětem sdělování je pak komuniké (Gavora 2005). Dalšími užívanými pojmy mohou být vysílač, přijímač, zpráva, popřípadě původce, příjemce sdělení apod. V Pedagogickém slovníku se komunikace charakterizuje takto: Je to sdělování informací, myšlenek pocitů, dorozumívání. Existuje množství definic od ryze technických až po psychoterapeutické. V mezilidské komunikaci se zajímáme o řadu aspektů dorozumívání, které lze shrnout do těchto otázek: kdo sděluje, co sděluje, proč to sděluje, pomocí čeho, komu to sděluje, s jakými obtížemi sdělování probíhá, jaký efekt sdělování má. Z pedagogického hlediska je důležitá sociální komunikace, která může probíhat pomocí mluvené řeči, psaného a tištěného slova, obrazového materiálu, gest (včetně znakové řeči). Mívá podobu jak přímého mezilidského styku, tak sdělování zprostředkovaného např. technickým zařízením (Průcha, Walterová, Mareš 2009, 130). Důležitá pasáž textu Mezilidská komunikace se dá charakterizovat v těchto třech významech:

17 17 dorozumívání pochopení, shoda myšlenek (lidé hovoří stejným jazykem, o jedné věci, chtějí dosáhnout myšlenkového souladu) sdělování podávání poznatků, sdělování pocitů, postojů, názorů (vyžaduje partnera adresáta komunikace) výměna informací mezi lidmi (jeden komunikující vyšle informaci, druhý ji přijímá, zpracovává a úlohy se poté vymění a informaci vysílá druhý komunikující) (Gavora 2005). V komunikačním modelu Friedemanna Schulze von Thuna (2010, 14) obsahuje každé sdělení, které komunikující člověk přijímá či vysílá, tyto čtyři roviny: věcný obsah zprostředkování určitého množství informací (např. čísla, data a fakta) výzva mluvčí sděluje, co se má či nemá udělat nebo stát jde o imperativ, výzvu vztah pocity vůči partnerovi v komunikaci, hodnocení vzájemného vztahu sebeprojev vyjádření osobních pocitů. Pro zájemce Důležitost komunikace pro každého člověka shrnuje Paul Watzlawik (1999) ve svém výroku: Člověk nemůže nekomunikovat. Je třeba, aby si především učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci uvědomovali skutečnost, že veškeré chování se považuje za komunikační akci, tedy člověk komunikuje i když mlčí. Kromě zmíněného hlavního axiomu, popsal mezilidskou komunikaci Paul Watzlawik (2007, 53 70) dalšími třemi axiomy: 1. Lidská komunikace má digitální (verbální) a analogovou (neverbální) modalitu. V komunikaci analogové, která je vývojově starší, se vyjadřuje vztah, digitální prvky komunikace určují ve sdělení aspekt obsahový. Analogová komunikace se projevuje prostřednictvím zvukových, obrazových nebo pohybových symbolů. Má povahu neverbálního sdělení, které vyplývá z chování jedince (úsměv může vyjadřovat radost i opovržení; pohled stranou apod.). Není zcela jednoznačná a někdy může být těžké analogové sdělení dešifrovat. Může jít také o komunikaci postojem, který vyjadřuje vztah jedince k ostatním lidem či k situacím, nebo činem, kterým se vyjadřuje podstata sdělení. Digitální komunikace má povahu verbálního sdělení, obsahuje sdělovanou informaci, a to v podobě mluvené či písemné, mohou být vyjádřeny také logické souvislosti a negace. Jde o obsahový aspekt zprávy. Nepostihuje a nedefinuje povahu vztahů mezi účastníky komunikace. Digitální komunikace má komplexní a logické syntaxe, ale chybí jí ukotvení v oblasti vztahů. Analogová komunikace má potenciál v oblasti vztahů, ale postrádá jasnou definici povahy vztahů. Jestliže si účastníci komunikace obsah sdělení nesprávně vyloží, může dojít až ke konfliktní situaci. 2. Každá komunikace má obsahový a vztahový aspekt, přičemž první určuje druhý. Každé sdělení obsahuje obsahový a vztahový aspekt. Digitálně komunikovaný aspekt obsahový zprostředkuje věcné informace, zatímco analogově komunikovaný aspekt vztahový (blízký pojmu metakomunikace) poskytuje informace o tom, jakou povahu mají osobní vazby mezi komunikujícími. Pokud jde o přenos v procesu komunikace, lze říci, že neexistuje žádná čistě informativní komunikace. Každý výrok (prohlášení, tvrzení) obsahuje také výpověď o povaze vztahu účastníků komunikace. Prostřednictvím gest, mimikou a tónem hlasu, lze u komunikanta vzbudit různé reakce (souhlas, potvrzení sdělení, odmítnutí apod.). Pokud účastník komunikace ve vztahové rovině rozpozná negativní vztah, následkem může být narušení komunikace. Metakomunikace (co se sděluje o sděleném) doprovází verbální sdělování. Jde o paralingvistické prostředky (zabarvení hlasu, intonace, odmlky) doprovázené neverbální komunikací, jako je gestika a mimika, případně držení a pohyby těla (posturologie). Zprostředkuje porozumění beze slov, kdy

18 18 význam sdělení není vždy totožný s jeho obsahem a vyplývá z kontextu nebo z intonace. Důležité je význam sdělení pochopit, protože se nemusí vždy shodovat s obsahem. Každý komunikační proces je závislý na interpunkci komunikujících partnerů, komunikace se dělí na menší části (srv. DeVito 2008). Povaha vztahu mezi komunikačními partnery se určuje sledem komunikačních sekvencí (segmentů) komunikačních procesů mezi partnery. Každý účastník interakce dává tomuto vztahu určitou strukturu, komunikační proces probíhá neustále jako sled podnětů a reakcí (popř. příčin a následků), v němž neexistuje žádný výchozí bod. Každý podnět je současně také reakcí, protože komunikace probíhá v kruhu. Obsahem komunikace je to, co se sděluje. Způsob sdělování (jakým způsobem se sděluje) vyjadřuje vztah komunikátora ke komunikantovi. Chybou je, pokud se jeden z účastníků komunikačního procesu domnívá, že jeho partner má tytéž informace (zpracoval je stejně) jako on sám a na základě tohoto subjektivního vnímání předpokládá shodu, k níž ale nemusí dojít. 3. Komunikační procesy mají symetrickou nebo komplementární strukturu. Ve funkční komunikaci je obsažena komplementární i symetrická složka komunikace. Symetrický komunikační proces je založen na rovnocenném vztahu mezi účastníky komunikace, zatímco v případě komunikace komplementární se partneři navzájem ve svém chování doplňují. Vztah mezi nimi je nerovný a nerovnosti směřují do podřízenosti (jeden partner je aktivní, druhý pasivní; jeden mluví, druhý naslouchá; jeden má navrch nad druhým). Pro symetrickou formu komunikace vztahu je charakteristická snaha účastníků o minimalizaci rozdílů mezi sebou usilují o rovnost a snižování rozdílů. Problém může nastat v případě, že dojde k tzv. symetrické eskalace, kdy se partneři snaží se navzájem překonat. Důležitá pasáž textu Vzájemná komunikace mezi partnery sleduje cíle konstantní a variabilní. Konstatním cílem komunikace je požadavek porozumění mezi partnery. K tomu, aby ho bylo dosaženo, je nezbytná jejich spoluúčast na vlastním procesu komunikace. Variabilní cíle zpravidla představují určité individuální zájmy konkrétních účastníků komunikace (Gavora 2005). Pro úspěšnou komunikaci je významná také její přesnost, tedy stav, kdy komunikátor a komunikant interpretují zprávu stejně i když mají rozdílné názory nebo postoje v rovině tematické. 3.2 Funkce komunikace Komunikace mezi lidmi nabývá různých podob, je proměnlivá a poskytuje mnoho možností, které komunikátor může kombinovat a měnit. Kvalita komunikace pak souvisí také na úrovní komunikativní kompetence obou účastníků komunikačního procesu. Jde o správný odhad situace, úmysly, respekt k partnerovi v komunikaci či k publiku, k němuž promlouváme (viz Mikuláštík, 2003, s. 32). Mezilidská komunikace jako projev lidských vztahů plní mnoho rozmanitých funkcí, jejichž hranice nejsou přesně ohraničeny a mohou se překrývat. Mikuláštík (2003, 21 22) uvádí tyto funkce, které komunikace plní: formativní předávání určitých informací, faktů, dat mezi lidmi; instruktivní je to v podstatě funkce informační, ale s přídavkem vysvětlení významů, popisu, organizace, návodu, jak něco dělat, jak něčeho dosáhnout;

19 19 přesvědčovací působení na jiného člověka se záměrem změnit jeho názor, postoj, hodnocení nebo způsob konání (racionální přesvědčování pomocí argumentů, pomocí logiky, emocionální přesvědčování formou působení na city, dost manipulativní); posilovací a motivující patří svým způsobem do funkce přesvědčovací. Jde o posilování určitých pocitů sebevědomí, vlastní potřebnosti, o posilování vztahu k něčemu; zábavnou jde o to, pobavit, rozesmát, vyplnit čas komunikováním, které vytváří pocit pohody a spokojenosti; vzdělávací a výchovnou specificky uplatňována zejména prostřednictvím institucí, sycena je funkcí informativní, instruktivní, ale i funkcemi dalšími; socializační a společensky integrující vytváření vztahů mezi lidmi, sbližování, navazování kontaktů, posilování pocitu sounáležitosti a vzájemné závislosti. Komunikace závisí také na naší společenské úrovni, v jakých společenských segmentech se nacházíme a do jakých chceme patřit. Každá společenská vrstva má poněkud odlišný způsob komunikace, a není tím myšleno pouze rozdělení podle majetku, společenského postavení a vzdělání, ale také podle věku, podle stupně vyspělosti člověka (pubescenti komunikují jinak než čtyřicátníci); osobní identity na úrovni osobnosti, pro JÁ je komunikace velmi důležitou aktivitou. Pomáhá nám totiž ujasnit si spoustu věcí o sobě samém, uspořádat si své postoje, názory, sebevědomí a osobní aspirace. Jde o ratifikaci sebepojetí; poznávací souvisí úzce s funkcí informativní. Toto je pojetí spíše z pohledu komunikanta, kdežto informativní zahrnuje pojetí z pohledu komunikátora i komunikanta. Umožňuje sdělovat si každodenní zážitky, vzpomínky a plány. Prostřednictvím zkušeností jiných lidí konzervujeme ve zkrácené podobě informace, které bychom vlastními zkušenostmi nebyli schopni v takové šíři prožít; svěřovací slouží ke zbavování se vnitřního napětí, k překonávání těžkostí, sdělování důvěrných informací, většinou s očekáváním podpory a pomoci. Sdílení pocitů, možnost probrat myšlenky, které člověka trápí, je pro každého jedince silnou podporou (praktika suché vrby, svěřená bolest je poloviční bolest). Může mít různou hloubku. Může jít o přímou, empatickou snahu pomoci s maximální mírou identifikace, nebo to může být pouhé akceptování pocitové úrovně v podobě porozumění, bez jakýchkoliv snah hodnotit; únikovou když je člověk sklíčený, otrávený, znechucený, může mít chuť si s někým nezávazně popovídat o věcech neutrálních, odreagovat se od starostí, od shonu. 3.3 Druhy komunikace Komunikace se obecně dělí na verbální (slovní), neverbální (mimoslovní) a paralingvistickou (doprovodnou). Verbální a neverbální komunikace se mohou navzájem doplňovat nebo nahrazovat a přebírat svou úlohu. Může také dojít k situaci, kdy verbální a neverbální projevy jsou v rozporu a celkový dojem, který jedinec vyvolává, pak nepůsobí harmonicky. V mezilidské komunikaci se vyměňují role mezi sdělujícím a příjemcem a dochází ke zpěvné vazbě. Ta umožňuje sdělujícímu ověřit, nakolik a jak byl jeho záměr pochopen (Schneiderová, 2003; Wiedenová 2002) Verbální komunikace Verbální komunikace je komunikace slovem či písmem. Rozlišujeme zvukovou i psanou formu řeči. Řeč je nejuniverzálnějším způsobem dorozumívání, nejméně se zkresluje smysl sdělení při jeho předávání (Schneiderová 2003, 21). Při rozhovoru si komunikátor a komunikant své role vyměňují a sdělení se upřesňuje pomocí otázek, odpovědí a doplňujících informací. Jak uvádí (Schneiderová, 2003), pro úspěšnou verbální komunikaci je třeba dodržovat několik zásad. Hovořit by měla vždy jedna osoba a to stručně, věcně, logicky, jasně, srozumitelně a v kratších větách. Objasňování se může zjednodušit použitím příkladů, přirovnání a citátů. Úroveň sdělení by měla být přizpůsobena posluchači s omezením použití příkazů a zákazů. Mluvčí by měl

20 20 správně dýchat, frázovat, hovořit s přiměřenou rychlostí a hlasitostí, intonovat. Balastní slova (příp. vsuvky) by měla být použita minimálně a neměla by se opakovat. V procesu komunikace je důležitá také zpětná vazba, která vypovídá o tom, zda komunikant chápe to, co mu komunikátor sděluje (rozumí významu komuniké), případně, jaký postoj ke sdělení zaujímá. Schneiderová (2003, 24) rozlišuje tyto typy verbální zpětné vazby: Chápající a pozitivní ( Rozumím a souhlasím. ) Chápající a neutrální ( Rozumím, ale nemohu zaujmout žádné stanovisko... ) Chápající a negativní ( Rozumím, ale mám jiný názor ) Nechápající ( Nevím, jestli jsem tomu dobře rozuměl ). Pro verbální komunikaci hlasem je důležitá také schopnost účastníků procesu komunikace si vzájemně naslouchat. Křivohlavý (1995) rozlišuje význam slova slyšet a naslouchat, kdy slovo slyšet spojuje s ústrojím sluchu a slovo naslouchat znamená správně rozumět tomu, co se říká. Kromě sdělování je naslouchání nejdůležitější komunikativní dovedností. Při aktivním naslouchání vnímá komunikant s porozuměním sdělení komunikátora, je schopen je pochopit, doslovně opakovat a také je interpretovat vlastními slovy. Komunikant se při komunikaci může dopouštět také zlozvyků, jako je předstírání pozornosti nebo chyb, když se zaměří pouze na fakta, myšlenka jako celek mu uniká. Problémem je také nesoustředěnost a nepozornost v klíčových bodech komunikace, soustředění se na komunikátora místo na obsah sdělení (srv. Schneiderová 2003). Křivohlavý (1995) rozlišuje tři postoje komunikátora v rozhovoru: 1. rodičovský (hovořící se vžije do role staršího, zkušenějšího) 2. dětský (hovoří jako dítě s rodičem dítě se více ptá, jinak se při hovoru tváří, někdy je trucovité, jindy uznává autoritu) 3. partnerský (rozhovor, rovného s rovným). Dále lze rozlišit pět rovin rozhovoru (Křivohlavý 1995): plytký rozhovor (slyšíme jen klišé a fráze sdělení, která častým užíváním ztratila význam a smysl) faktický rozhovor (jde o sdělování informací, fakt a údajů k určitému problému) výměna představ, názorů a postojů a jejich vzájemná konfrontace hluboce emocionální rozhovor (jen slova nestačí, soucítění je hlavní formou sdělení) dialog (hlubší forma rozhovoru) Paralingvistická komunikace Paralingvistická komunikace bývá řazena k verbální komunikaci, jde o zvukovou stránku řeči, na níž se podílí hlas komunikujícího jedince. Jde o doprovodné prvky verbální komunikace, které podstatně ovlivňují význam a smysl komunikace (hlasitost projevu, kvalita řeči, výška tónu hlasu, barva hlasu a intonace, emoční zabarvení projevu, plynulost řeči, slovní vata, rychlost řeči, chyby v projevu). Paralingvistika vyjadřuje momentální stav člověka, vztah k druhému člověku, psychickou poruchu, osobní postoj k tématu, váhání, rozpaky apod. (Schneiderová, 2003). Jak uvádí Nelešovská (2005), tvoří paralingvistika jakýsi přechod mezi mimoslovní a slovní komunikací. U toho, co se ve škole říká, můžeme odlišit obsahovou a formální stránku (Mareš, Křivohlavý 1989, 62). Přinosilová (2007) uvádí, že řečová komunikace má dvě složky: obsahovou a formální. Obsahová složka je daná schopnosti formulovat myšlenky, rozsahem slovní zásoby, syntaxí a schopnosti aplikovat mluvnická pravidla. Formální složka se týká individuálních charakteristik. Patří sem tvorba hlasu, jeho melodie, výška, výslovnost, artikulační obratnost, plynulost a tempo řeči.

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII.

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. 1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. Pedagogická psychologie je jedno z nejstarších odvětví psychologie, které zkoumá psychologické

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. 2010 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE PhDr. Iva Wedlichová,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Veronika Pecháčková Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě

Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě Masarykova univerzita Filozofická fakulta Kabinet informačních studií a knihovnictví Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě Bakalářská diplomová práce Autor práce: Monika Malečková Vedoucí

Více

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák Vnitřní komunikace ve firmě Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. VYMEZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.1 DEFINOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.2 CHARAKTERISTIKA VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 5 1.3 PRACOVNÍCI

Více