Diplomatická akademie Diplomatic Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014"

Transkript

1 Diplomatická akademie Diplomatic Academy

2

3 Diplomatická akademie Diplomatic Academy Ministerstvo zahraničních věci České republiky

4

5 Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních úkolů naší zahraniční služby je i příprava kvalifikovaných diplomatů, kteří budou schopni důstojně reprezentovat svoji zemi v zahraničí a efektivně prosazovat zájmy České republiky. A to jak v bilaterální, tak multilaterální dimenzi. To, jací budou čeští diplomaté, bude do značné míry záviset na skutečnosti, jak kvalitního vzdělávání se jim dostane. Česká diplomacie, nově se rodící na počátku devadesátých let, velmi brzy rozpoznala tento fakt a přistoupila k budování vlastní instituce určené pro posílení úrovně dovedností a znalostí českých diplomatů. V roce 1997 proto byla založena Diplomatická akademie, od roku 2006 plně integrovaná do struktury Ministerstva zahraničních věcí. Publikace, která se Vám právě dostává do rukou, se snaží podat přehled o tom, jaké úkoly Diplomatická akademie v současné zahraniční službě má, jaké jsou její aktivity a vzdělávací programy, kterými se k vysoké kvalitě diplomatických pracovníků České republiky snaží přispět. Diplomatické akademii tímto přeji, aby jejími branami i v dalších letech procházeli kvalitní posluchači a českým diplomatům přeji, aby čas věnovaný neustálému zlepšování svých znalostí a dovedností považovali za investici do sebe sama i jako investici do celé zahraniční služby. Jako investici, která se mnohonásobně vyplatí. Dear readers, The Czech diplomacy s future shape will to a high degree depend on the quality of training it receives. As asserted by the Concept of Foreign Policy of the Czech Republic, it is our foreign service s priority to train qualified diplomats who can decently represent their country abroad and effectively promote Czech Republic s interests in bilateral as well as multilateral dimensions. This need was quickly recognised by the newly-born Czech diplomacy in 1990s. It started to build its own institution whose sole mission would be to strengthen the level of skills and education of Czech diplomats. Consequently, the Diplomatic Academy was established in Since 2006, it has been a fully integrated part of the Ministy of Foreign Affairs. The publication you are holding offers you the full review of Diplomatic Academy s tasks in contemporary foreign service. Mainly, it presents its activities and education programmes which have the goal to contribute to the high quality of Czech diplomatic personnel. Finally, I would like to express my personal wish; first, for the Diplomatic Academy that it always attracts candidates of the highest quality; second, for Czech diplomats, they always regard the time dedicated here to continuous selfdevelopment as an investment in themselves as well as in the whole foreign service. Morever, as highly-profitable investment. JUDr. Věra Jeřábková, CSc. Ředitelka Diplomatické akademie MZV Director of the MFA Diplomatic Academy DA

6 Historie Diplomatické akademie History of the Diplomatic Academy 1

7 Historie / History Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále Diplomatická akademie) byla založena v roce Za dobu své historie prošla vývojem, v němž se zračily různé priority a potřeby české zahraniční politiky a zahraniční služby. Historické milníky Analýza vzdělávacích potřeb českých diplomatů a komparativní studium zahraničních systémů vzdělávání diplomatických pracovníků Schválení materiálu Rámcový návrh systému vzdělávání českých diplomatů, vypracovaného podle zadání grantového úkolu MZV Nizozemským ústavem mezinárodních vztahů Clingendael a vídeňskou Diplomatickou akademií. Projekt podpořila rovněž Delegace Evropské komise v Praze Zahájena činnost Diplomatické akademie prostřednictvím programu EU Phare ve spolupráci s Finským institutem pro státní správu. Z programu Phare byly hrazeny náklady na zahraniční a tuzemské experty, technické vybavení DA a knihovny Ústavu mezinárodních vztahů. Diplomatická akademie organizačně spadá pod Ústav mezinárodních vztahů ( ) Diplomatická akademie je plně financována z rozpočtu MZV Personální a koncepční reorganizace Diplomatické akademie a příprava na přechod do struktury Ministerstva zahraničních věcí. Zásadní změna v obsahu Základní diplomatické přípravy (DA1) s cílem přispět ke stabilizaci a ještě větší profesionalizaci české diplomatické služby. The Diplomatic Academy of the MFA was established in October Its history reflects different priorities and needs of the Czech foreign policy and the Czech foreign service. Historical milestones Analysis of the educational requirements of Czech diplomatic staff and a comparative study of foreign education systems for career diplomats Approval of the Basic draft of the education system of Czech career diplomats prepared together with the Netherlands Institute of International Relations in Clingendael and the Diplomatic Academy Vienna. European Commission Delegation supported the project Establishment of the DA with a financial support of EU PHARE programme together with the Finish Institute for the Civil Service. The financial support included the costs of the foreign and Czech experts, hardware, and supplementation of the Institute of International Relations library Diplomatic Academy is fully financed from the budget of the MFA Diplomatic Academy became a part of the MFA and the staff and participants of DA 1 programme are employees of the MFA. The graduates of the DA receive a General Diplomatic Education Certificate, which is a qualification requirement for a diplomatic career and progress to higher diplomatic education required for the promotion to higher diplomatic positions Diplomatická akademie se stává součástí struktury MZV. DA

8 Ředitelé / Directors 1997 Petr Kypr 1998 Linda Štucbartová Milan Jakobec 2006 Irena Krasnická 2010 Alena Prouzová 2011 Věra Jeřábková Diplomatická akademie vznikla roku 1997 z naléhavé potřeby kvalitní přípravy nových diplomatů a profesionálního růstu těch, kdo již na Ministerstvu zahraničních věcí byli. Postupem let vznikl efektivní systém výběru a přípravy nejlepších zájemců o diplomacii. Zatím je to především kvalita nabídky, co udržuje zájem o akce Diplomatické akademie, například o ty, které zlepšují povědomí o aktuální ekonomické dimenzi. Jsem rád, že díky profesoru Otto Pickovi a pracovníkům Diplomatické akademie naplňuje stávající úroveň a systém Diplomatické akademie potřeby Ministerstva zahraničních věcí. Toho není schopna žádná externí instituce. Absolventi juniorní diplomatické přípravy mají vysokou úroveň a poptávka po nich trvá. Profesionalizace služby pokračuje. To jsme chtěli tehdy a potřebujeme i dnes. Petr Kypr velvyslanec a první ředitel Diplomatické akademie MZV Founder and the First Director of the Diplomatic Academy The Diplomatic academy was established in 1997 recognising an urgent need for well prepared and highly quolified new diplomats. The academy also helped establish a career path with growth potential for current employees at the Ministry of Foreign Affairs. Over time, an effective system of selecting and preparing the best diplomatic candidates was created. The need for well prepared, quality diplomats continues to preserve interest in the activities and courses offered by the Diplomatic Academy. Courses aimed at improving knowledge in economic issues are currently in demand.. I am glad that, thanks to professor Otto Pick and the Diplomatic Academy s team, the current training level and system exceeds the needs of the Ministry of Foreign Affairs. No other institution is capable of doing that. The junior diplomatic programme graduates are of a high calibre and there is still a recognised demand for them here. The professionalization of the diplomatic service continues and training is a core part of that process. This is what we intended at the beginning and we are pleased that it continues to be relevant today. 8 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

9 DA

10 Role Diplomatické akademie v zahraniční službě České republiky Role of the Diplomatic Academy in the Czech foreign service 2

11 Historie / History Diplomatická akademie představuje vstupní bránu pro práci v české zahraniční službě. Její poslání spočívá především ve vzdělávání diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ve znalostech a dovednostech nutných pro výkon jejich funkce. Diplomatická akademie se tak stará o vysokou kvalitu diplomatických pracovníků, včetně jejich přípravy na úspěšné působení v zahraničí. Jejími vzdělávacími programy prošlo od počátku existence více jak 750 diplomatů, z nichž řada dnes zastává vysoké posty. Aktivity Akademie zahrnují koordinaci, plánování, realizaci a hodnocení vzdělávacích programů, spolupráci s interními a externími lektory a realizaci studijních stáží pro diplomatické pracovníky Ministerstva zahraničních věcí. V současnosti Diplomatická akademie zajišťuje především roční program všeobecné diplomatické přípravy pro juniorní diplomaty (DA1) a program manažerského vzdělávání, stejně jako další specializované kurzy související s výkonem diplomatické služby, jazykové vzdělávání, IT kurzy a další. Akademie rovněž udržuje a rozšiřuje kontakty s řadou zahraničních partnerských institucí, mimo jiné například s Diplomatickou akademií ve Vídni. The Diplomatic Academy represents a standard gateway to a diplomatic career at the MFA. The Diplomatic Academy at the Ministry of Foreign Affairs is responsible for developing, organizing and delivering training to diplomats. The training programmes focus on practical skills diplomats need to perform their duties and help them to develop professionally. All training is tailored to the needs of the Czech Foreign Service. Activities of the Academy include: coordination, planning, development, organization and evaluation of training programmes, liaising with lecturers and facilitating study trips. The Academy currently runs a yearlong general programme for junior diplomats. It also offers an advanced training programme and other specialized courses related to the requirements of the diplomatic service. Examples include language training, soft skills development, IT courses and bespoke training. Moreover, the Academy maintains and extends its relationships with a number of partner institutions abroad, some of which include the Vienna Diplomatic Academy. DA

12 Hlavní vzdělávací programy Principal Training Programmes 3

13 Všeobecná diplomatická příprava (DA1) General Diplomatic Training (DA1) Jedná se o roční odbornou přípravu juniorních diplomatických pracovníků přijatých na základě všeobecného vnějšího výběrového řízení. Program trvá 12 měsíců a skládá se ze dvou šestiměsíčních bloků teoretické a praktické přípravy. Teoretická část má podobu přednášek, kurzů a exkurzí; praktická část probíhá formou stáží na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a na odborech MZV. Po celou dobu účasti jsou posluchači programu zároveň zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí a jsou zařazeni do odboru Diplomatická akademie, studium probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře jsou zajišťovány předními českými a zahraničními odborníky z vládní, nevládní a akademické sféry, stejně jako současnými i bývalými českými diplomaty. This programme is designed as a one-year professional training programme for junior diplomats selected through an annual call for applications and a gruelling selection process. The programme lasts 12 months and consists of six months class-room based theoretical and skill development, followed by six months of practical, on the job training. The theoretical component consists of guest lectures, skills courses and field trips. The practical component is divided between Czech Embassies abroad and within the MFA in Prague. For the duration of the training the junior diplomats are employed by the MFA and assigned internally to the Diplomatic Academy. Successful completion of the programme is based on attendance during both parts of the training, completion of specific tasks and on a final presentation. The lecturers include top Czech and foreign experts on international relations from the government, non-governmental organisations as well as academia and current and former Czech diplomats. Ředitelka DA, dr. Věra Jeřábková, při prezentaci Profil diplomata Vladimír Nálevka kurz Negociační dovednosti prof. Josef Jařab přednáška Kulturní rozdíly evropské a americké společnosti Dr. Miloš Mendel přednáška Historické a kulturní pozadí arabského jara DA

14 K hlavním vyučovaným tématům patří následující: Essential topics covered throughout the course include: Dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů Kurz dějin a teorie diplomacie a mezinárodních vztahů zároveň postihuje stav výzkumu diplomacie, stejně jako formy, metody a nástroje současné diplomatické praxe a trendy v moderní diplomacii. Teritoriální bloky Blok přednášek a diskusí jak s externími lektory, tak současnými i bývalými diplomaty, se zaměřuje na současný politický i ekonomický vývoj jednotlivých regionů či zemí a jejich roli v mezinárodních vztazích. Ekonomika a ekonomická diplomacie Blok má přispět k posílení vědomostí českých juniorních diplomatů o základních ekonomických kategoriích, fungování ekonomiky, ekonomické diplomacii v České republice i v zahraničí, exportní politice a roli státu při podpoře podniků v jejich exportních aktivitách. Evropská unie Kurz se zabývá institucionální strukturou Evropské unie, jejími jednotlivými politikami, praktickými aspekty Lisabonské smlouvy a procedurálními aspekty jednání v rámci struktur EU, vyjednávání v Radě a přípravou předsednictví v Radě EU. History of diplomacy and international relations This course offers an introduction into the history and theories of diplomacy and international relations. It analyses historical and current trends and concepts about the state, and describes existing forms, methods, and tools used in modern diplomatic practice. Territorial blocs A set of lectures and discussions led by affiliated experts, former and current diplomats, focusing on the political and economic developments in the world regions and individual countries, as well as on their role in today s international arena. The economy and economic diplomacy This course focuses on broadening Czech diplomats knowledge about the economy and trade. Special emphasis is placed on how it functions as a whole, relationships between national economies and their actors, export strategies of various companies and the tools the state has available to support them. European Union This course analyzes the institutional structures of the European Union, its policies, and the practical impacts of the Lisbon treaty. It further describes procedural aspects of negotiations within the Union and the Council and preparations for the EU Presidency. Štefan Füle, člen Evropské komise přednáška Rozšíření Evropské unie Simulace interview v Českém rozhlase 14 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

15 Bezpečnostní problematika Kurz se zaměřuje na otázky poslání OSN, úlohy Rady bezpečnosti OSN, legitimitu použití síly, dále na hlavní poslání NATO, etapy rozšiřování, angažmá po roce Dále se věnuje bezpečnostní politice z celosvětového pohledu, současným bezpečnostním hrozbám a rizikům a Evropské bezpečnostní politice. Mezinárodní právo Blok zahrnuje smluvní právo, Vídeňskou úmluvu o smluvním právu z r. 1969, vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv, mezinárodní trestní soudnictví, Mezinárodní trestní soud, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, mezinárodní humanitární právo i právo použití síly. Lidská práva Lidsko-právní blok zahrnuje přednášky orientované na systém mezinárodně právní ochrany lidských práv, lidská práva v systému OSN, Radu a OSN pro lidská práva, postavení lidských práv z hlediska mezinárodního práva, podporu lidských práv a svobod a podporu humanitární a rozvojové spolupráce. Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Tento kurz pojednává o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v rámci koncepce zahraniční politiky České republiky i v rámci EU a spolupráci zahraniční služby s nevládním sektorem při implementaci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Veřejná diplomacie V rámci tohoto tématu se posluchači dozvídají o teorii veřejné diplomacie i veřejné diplomacii v praxi Ministerstva zahraničních věcí v ústředí i na zastupitelských úřadech. Dozví se také konkrétních aktivitách, které Ministerstvo zahraničních věcí organizuje. Security policy This course focuses on the role of the UN, and specifically the UN Security Council. The role of the NATO and its phases of enlargement and activities after 1990 is also detailed. The course further deals with the need for a dynamic security policy in the context of a more globalised world, current security threats and risks as well as European security policy. International law This course covers contractual law, the Vienna convention on contractual law of 1969, internal procedures for handling international treaties, international penal code and jurisprudence, the International Criminal Court, International Criminal Court for the former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, international humanitarian law and law on the use force. Human rights This course deals with the system of human rights protection within international law, human rights under the UN system, the UN Human Rights Council, support for human rights and liberties and support through humanitarian and development cooperation activities. Development cooperation and humanitarian aid This course is oriented towards development cooperation and humanitarian aid within the conceptual framework of the Czech foreign policy as well as the EU framework. Further focus is on the existing cooperation between the Czech foreign service with non-governmental sector when implementing humanitarian aid and development projects in cooperation. Public diplomacy This course introduces the theory of public diplomacy and how it is applied at the Ministry of Foreign Affairs both in Prague and its embassies abroad. The course also describes the main activities of the Ministry of Foreign Affairs that are organised in the sphere of public diplomacy policy. DA

16 Mediální praxe Mediální praxe je praktický blok zaměřený na úlohu médií v diplomatické praxi, využití klasických i nových médií v diplomacii, zkušenosti z práce zahraničních zpravodajů, formulování zpráv a jejich prezentace na veřejnosti (přes sociální média, v rozhlase a televizi), vystupování před kamerou či hlasový i vizuální projev vystoupení. Kulturní diplomacie Tento blok je připraven ve spolupráci s Českými centry a posluchači se v něm seznamují s kulturní diplomacií v praxi zastupitelských úřadů, programy vnější spolupráce Evropské unie v oblasti kultury i možnostmi spolupráce zastupitelských úřadů a Českých center. Diplomatický protokol a etiketa Znalost diplomatického a společenského protokolu i etikety je základním předpokladem práce každého diplomata. Během kurzu na Diplomatické akademii se posluchači naučí, jak připravovat zahraniční návštěvy, dozví se formy a zásady diplomatické korespondence. Dozví se také o výsadách a imunitách (Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961), o společenských podnicích i dress codu pro jednotlivé společenské příležitosti. Soft skills (komunikační, prezentační a negociační dovednosti) Kurz komunikační dovedností učí posluchače komunikačním axiomům, neverbální komunikaci, technikám řízení rozhovoru nebo asertivní komunikaci. Během prezentačních dovedností se naučí strukturované prezentaci, sebeprezentaci a naučí se pracovat s hlavními prezentačními pomůckami. Negociační dovednosti je seznámí se sílou vyjednávacích stran, vyjednávacími styly, taktikami a triky i principy multilaterálního vyjednávání. Psychologická příprava Psychologická příprava se zaměřuje na typologii osobností, neverbální komunikaci, stres a jeho účinky na lidský organismus a nácvik technik zvládání stresu. Věnuje se také konfliktům a taktice jejich zvládání. Media training Media skills is a series of practical courses on the role of media in the diplomatic praxis, use of classical and new media in diplomacy, praxis of Czech correspondents abroad, preparing news releases and public presentation skills (in social medias, broadcast and television). The course blends theory with practical elements in media training, effective vocals, visual production and speech. Cultural diplomacy The course is prepared and delivered in cooperation with the Czech Centres. It provides information on cultural diplomacy as used in practice by the Czech embassies abroad. It also introduces cultural programmes run with external cooperation such as those carried out by the European Commission. The training explores possible avenues of cooperation between embassies and Czech Centres when promoting the Czech culture. Diplomatic protocol and etiquette Diplomatic protocol and etiquette are fundamental requirements for every diplomat. This course provides students with the knowledge of how to organise foreign visits, the existing forms and rules of diplomatic correspondence, privileges and immunities, behaviour at common social events and appropriate dress code. Soft skills Soft skills are taught over a variety of subject specific courses that balance practice with theory. The communication skills course focuses on communication axioms (general rules), non-verbal communication, techniques for leading a dialogue and assertive communication. The presentation skills course is designed to provide students with knowledge on structured presentations, selfpresentation skills and it also teaches how one can use a variety of presentation tools. The third part of the course is dedicated to negotiation techniques and skills. Students are introduced to the power of negotiating parties, negotiation styles, tactics and principles of multilateral negotiation. 16 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

17 Interkulturní komunikace Posluchači se během kurzu dozvídají, co je zapotřebí zohlednit při řízení kulturně smíšených typů a jaká jsou rizika a efektivní způsoby komunikace s pracovníky odlišných národních kultur. Kurz se rovněž zaměřuje na hlavní kulturní specifika a odlišnosti vybraných kultur, objasňuje, jak se tyto odlišnosti projevují, jak s nimi pracovat a jak je využít pro zvýšení efektivity vzájemné spolupráce. Diplomatická angličtina Tento semestrální kurz v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně po celou dobu teoretické přípravy seznámí posluchače s různými styly diplomatické korespondence v angličtině, psaním diplomatických zpráv, tiskových prohlášení, slavnostních projevů i podkladových materiálů. Naučí je prezentacím v angličtině a formou simulace je seznámí s praxí multilaterálních vyjednávání. Přednášky a semináře doplňuje i seznámení s činností dalších institucí, jako je Kancelář prezidenta České republiky, Senát ČR, Poslanecká sněmovna ČR či Zastoupení Evropské komise v Praze. Tradičně hostují na Diplomatické akademii rovněž velvyslanci evropských i neevropských zemí akreditovaní v Praze a hovoří o zahraniční politice a ekonomice svých zemí a také o bilaterálních vztazích s Českou republikou. Studium v Praze doplňují i dvě studijní cesty. První vede tradičně do Vídně a jejím cílem je seznámení s prací bilaterálního zastupitelského úřadu České republiky ve Vídni i prací multilaterální diplomacie prostřednictvím pobytu v mezinárodních organizacích ve Vídni zastoupených. Pravidelně jsou také čeští juniorní diplomaté hosty na partnerské Diplomatické akademii Vídeň. Druhá studijní cesta vede do Bruselu a klade si za cíl seznámení s činností Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii i činností institucí Evropské unie. Psychological preparation This course focuses on personality typology, non-verbal communication skills, stress and its effect on human beings and on developing techniques for effective stress management. Part of this course also deals with conflicts and their management and resolution. Intercultural communication The students learn what is essential when managing a group of culturally mixed people. What are the risks, considerations and most effective ways to communicate with colleagues of different cultures. The course offers and overview of main culture groups and differences in selected cultures. It explains how these differences emerge, how to engage with them to avoid misunderstandings and how to make mutual cooperation more effective Diplomatic English This semester-based course of two hours per week aims at enabling the students to meet the demands of their future role in English. The course is interactive and blends language refinement with theory, skills development and practice via activities, assignments, team work, discussions and simulation based training. It focuses on diplomatic writing diplomatic press statements, speaking points, speeches and reports. It also includes practical presentation skills based session and a simulation based negotiation game in international politics. Field trips to Brussels and Vienna along with a survival course organized by the Czech Military Academy in Vyškov are key components of the training programme. Participants are continually assessed but emphasis is placed on a final presentation and defence. Successful completion allows students to pass the theoretical component of the Diplomatic Academy. DA

18 Kromě těchto dvou studijních pobytů absolvují posluchači všeobecného programu i Kurz speciální přípravy pro krizové situace pořádaný Vojenskou akademií ve Vyškově, který je zaměřen na prověření fyzické i psychické připravenosti frekventantů na krizové situace. Následná praktická část programu DA1 obnáší dvouměsíční stáž na zastupitelském úřadu České republiky zpravidla v obtížnějších teritoriích (subsaharská Afrika, Asie, Blízký východ, Latinská Amerika), která prověří adaptabilitu mladých diplomatů na práci ve ztížených podmínkách v zahraniční. Na závěrečné čtyři měsíce základní diplomatické přípravy jsou posluchači přiřazeni na stáž na jednotlivé odbory MZV, které nemusí být nezbytně totožné s odbory jejich budoucího stálého působení. Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném ukončení studia je absolvování předepsaných teoretických i praktických částí programu, včetně prezentace závěrečné práce. Úspěšné ukončení celého programu je zároveň podmínkou dalšího kariérního růstu. The second component of the Diplomatic Academy program comprises practical work experience. A two-month internship at a Czech Embassy (usually in Sub-Saharan Africa, Asia, Middle East or Latin America) is arranged. This enables young diplomats to prove their adaptability by working in a foreign country under difficult conditions. Upon completion, students spend the final four months of their practical training ensconced in the daily day work of different departments at the MFA in Prague. Success in all aspects of the Academy including the final internship and work performance at Czernin Palace is a prerequisite for a diplomatic career at the MFA as well as for earning a diplomatic rank. 18 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

19 Momentky z juniorní diplomatické přípravy DA1 DA

20 Setkání s ministrem zahraničních věcí Janem Kohoutem u příležitosti zahájení juniorní diplomatické přípravy Předání osvědčení o ukončení juniorní diplomatické přípravy ročník MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

21 Co řekli o všeobecné diplomatické přípravě její absolventi: What its graduates said about the General Diplomatic Training: Jaroslav Kurfürst, vrchní ředitel evropské sekce (2012), po studiích na vysoké škole se stal roku 1997 posluchačem vůbec prvního ročníku základní diplomatické přípravy Ministerstva zahraničních věcí. Diplomatická akademie byla dobrou vstupní branou na MZV. Poskytla nám příležitost se postupně seznámit s osobami, agendou i způsobem práce a umožnila nám věnovat se více svému vzdělávání. Po zapojení do práce MZV to už byl jen průlet agendami, prostředím, událostmi. Člověk už se však věnuje své práci, nikoli sobě. Vytvoření společenství v ročníku bylo také velmi důležité a dodnes jsme si navzájem blízcí, vzpomíná na DA diplomat, jenž působil na českých velvyslanectvích v Moskvě a Washingtonu a řídil Odbor bezpečnostní politiky a Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Jaroslav Kurfürst, Director General of the European Section (2012), after graduating from university, he became a junior diplomat in 1997 in the first year of the General Diplomatic Training of the Ministry of Foreign Affairs. The Diplomatic Academy was a good gateway to the Ministry of Foreign Affairs. It provided the opportunity to get acquainted with people, portfolios and the way of work and enabled us to focus more on our education. After joining the work of the MFA it was just a flight through portfolios, environment and events. However, one is already concentrating on his work and not on himself. We became a certain fellowship in the class and we are still close to each other, recalls about the DA the diplomat, who worked at the Czech Embassy in Moscow and Washington and directed the Department of the Security Policy and the Department of the Common Foreign and Security Policy of the EU. Lucie Marešová, po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze, pobytech v Hong Kongu, Německu, Dánsku či Kolumbii a působení na Stálém zastoupení ČR při EU v době českého předsednictví v Radě EU, nastoupila v roce 2009 na DA. O ní tvrdí, že: umožňuje studentovi seznámit se s fungováním MZV, s metodikou činnosti i četnými administrativními procesy, jejichž osvojení si vyžaduje čas. Za nejvýznamnější však považuji vytvoření koherentní skupiny lidí, kteří měli podobné problémy a zájmy. Kariéra v diplomacii je o kontaktech - čím pevnější kontakty, tím lépe. Nejsilnějším zážitkem byl však beze sporu kurz přežití ve Vyškově. Během něj se utužily vztahy, ze známých se stali kamarádi a z kamarádů přátelé. Lucie Marešová, after graduating from the University of Economics in Prague, stays in Hong Kong, Germany, Denmark and Colombia, and working at the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU during the Czech Presidency of the Council of the EU, she joined the DA in About the DA she claims that it allows the student to become familiar with the functioning of the MFA, the methodology of activities and numerous administrative processes, whose adoption takes certain time. However, the most important is the creation of a coherent group of people who share similar problems and interests. Career in diplomacy is about contacts - the stronger contacts, the better. Nevertheless, the strongest experience was undoubtedly the survival course in Vyškov. In the course of which the relations were tightened, the acquaintances became friends and friends buddies. DA

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

portfolio kreativních prací

portfolio kreativních prací portfolio kreativních prací PROGR AM: PROGR AM: KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ + SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ + KLUBOVÁ VÝSTAVA POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH V SOBOTU 17. KVĚTNA 2008 SPORTOVNÍ HALA NOVESTA VE ZLÍNĚ PROGRAM:

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

English speaking countries

English speaking countries školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2016/2017

Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2016/2017 Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2016/2017 Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., v Hybernské ulici č. 8 v Praze 1 nabízí širokou škálu jazykových kurzů pro nový školní

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001.

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Použitá literatura a dokumenty VI. Literatura Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Fenyk, J.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více