Diplomatická akademie Diplomatic Academy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014"

Transkript

1 Diplomatická akademie Diplomatic Academy

2

3 Diplomatická akademie Diplomatic Academy Ministerstvo zahraničních věci České republiky

4

5 Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních úkolů naší zahraniční služby je i příprava kvalifikovaných diplomatů, kteří budou schopni důstojně reprezentovat svoji zemi v zahraničí a efektivně prosazovat zájmy České republiky. A to jak v bilaterální, tak multilaterální dimenzi. To, jací budou čeští diplomaté, bude do značné míry záviset na skutečnosti, jak kvalitního vzdělávání se jim dostane. Česká diplomacie, nově se rodící na počátku devadesátých let, velmi brzy rozpoznala tento fakt a přistoupila k budování vlastní instituce určené pro posílení úrovně dovedností a znalostí českých diplomatů. V roce 1997 proto byla založena Diplomatická akademie, od roku 2006 plně integrovaná do struktury Ministerstva zahraničních věcí. Publikace, která se Vám právě dostává do rukou, se snaží podat přehled o tom, jaké úkoly Diplomatická akademie v současné zahraniční službě má, jaké jsou její aktivity a vzdělávací programy, kterými se k vysoké kvalitě diplomatických pracovníků České republiky snaží přispět. Diplomatické akademii tímto přeji, aby jejími branami i v dalších letech procházeli kvalitní posluchači a českým diplomatům přeji, aby čas věnovaný neustálému zlepšování svých znalostí a dovedností považovali za investici do sebe sama i jako investici do celé zahraniční služby. Jako investici, která se mnohonásobně vyplatí. Dear readers, The Czech diplomacy s future shape will to a high degree depend on the quality of training it receives. As asserted by the Concept of Foreign Policy of the Czech Republic, it is our foreign service s priority to train qualified diplomats who can decently represent their country abroad and effectively promote Czech Republic s interests in bilateral as well as multilateral dimensions. This need was quickly recognised by the newly-born Czech diplomacy in 1990s. It started to build its own institution whose sole mission would be to strengthen the level of skills and education of Czech diplomats. Consequently, the Diplomatic Academy was established in Since 2006, it has been a fully integrated part of the Ministy of Foreign Affairs. The publication you are holding offers you the full review of Diplomatic Academy s tasks in contemporary foreign service. Mainly, it presents its activities and education programmes which have the goal to contribute to the high quality of Czech diplomatic personnel. Finally, I would like to express my personal wish; first, for the Diplomatic Academy that it always attracts candidates of the highest quality; second, for Czech diplomats, they always regard the time dedicated here to continuous selfdevelopment as an investment in themselves as well as in the whole foreign service. Morever, as highly-profitable investment. JUDr. Věra Jeřábková, CSc. Ředitelka Diplomatické akademie MZV Director of the MFA Diplomatic Academy DA

6 Historie Diplomatické akademie History of the Diplomatic Academy 1

7 Historie / History Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále Diplomatická akademie) byla založena v roce Za dobu své historie prošla vývojem, v němž se zračily různé priority a potřeby české zahraniční politiky a zahraniční služby. Historické milníky Analýza vzdělávacích potřeb českých diplomatů a komparativní studium zahraničních systémů vzdělávání diplomatických pracovníků Schválení materiálu Rámcový návrh systému vzdělávání českých diplomatů, vypracovaného podle zadání grantového úkolu MZV Nizozemským ústavem mezinárodních vztahů Clingendael a vídeňskou Diplomatickou akademií. Projekt podpořila rovněž Delegace Evropské komise v Praze Zahájena činnost Diplomatické akademie prostřednictvím programu EU Phare ve spolupráci s Finským institutem pro státní správu. Z programu Phare byly hrazeny náklady na zahraniční a tuzemské experty, technické vybavení DA a knihovny Ústavu mezinárodních vztahů. Diplomatická akademie organizačně spadá pod Ústav mezinárodních vztahů ( ) Diplomatická akademie je plně financována z rozpočtu MZV Personální a koncepční reorganizace Diplomatické akademie a příprava na přechod do struktury Ministerstva zahraničních věcí. Zásadní změna v obsahu Základní diplomatické přípravy (DA1) s cílem přispět ke stabilizaci a ještě větší profesionalizaci české diplomatické služby. The Diplomatic Academy of the MFA was established in October Its history reflects different priorities and needs of the Czech foreign policy and the Czech foreign service. Historical milestones Analysis of the educational requirements of Czech diplomatic staff and a comparative study of foreign education systems for career diplomats Approval of the Basic draft of the education system of Czech career diplomats prepared together with the Netherlands Institute of International Relations in Clingendael and the Diplomatic Academy Vienna. European Commission Delegation supported the project Establishment of the DA with a financial support of EU PHARE programme together with the Finish Institute for the Civil Service. The financial support included the costs of the foreign and Czech experts, hardware, and supplementation of the Institute of International Relations library Diplomatic Academy is fully financed from the budget of the MFA Diplomatic Academy became a part of the MFA and the staff and participants of DA 1 programme are employees of the MFA. The graduates of the DA receive a General Diplomatic Education Certificate, which is a qualification requirement for a diplomatic career and progress to higher diplomatic education required for the promotion to higher diplomatic positions Diplomatická akademie se stává součástí struktury MZV. DA

8 Ředitelé / Directors 1997 Petr Kypr 1998 Linda Štucbartová Milan Jakobec 2006 Irena Krasnická 2010 Alena Prouzová 2011 Věra Jeřábková Diplomatická akademie vznikla roku 1997 z naléhavé potřeby kvalitní přípravy nových diplomatů a profesionálního růstu těch, kdo již na Ministerstvu zahraničních věcí byli. Postupem let vznikl efektivní systém výběru a přípravy nejlepších zájemců o diplomacii. Zatím je to především kvalita nabídky, co udržuje zájem o akce Diplomatické akademie, například o ty, které zlepšují povědomí o aktuální ekonomické dimenzi. Jsem rád, že díky profesoru Otto Pickovi a pracovníkům Diplomatické akademie naplňuje stávající úroveň a systém Diplomatické akademie potřeby Ministerstva zahraničních věcí. Toho není schopna žádná externí instituce. Absolventi juniorní diplomatické přípravy mají vysokou úroveň a poptávka po nich trvá. Profesionalizace služby pokračuje. To jsme chtěli tehdy a potřebujeme i dnes. Petr Kypr velvyslanec a první ředitel Diplomatické akademie MZV Founder and the First Director of the Diplomatic Academy The Diplomatic academy was established in 1997 recognising an urgent need for well prepared and highly quolified new diplomats. The academy also helped establish a career path with growth potential for current employees at the Ministry of Foreign Affairs. Over time, an effective system of selecting and preparing the best diplomatic candidates was created. The need for well prepared, quality diplomats continues to preserve interest in the activities and courses offered by the Diplomatic Academy. Courses aimed at improving knowledge in economic issues are currently in demand.. I am glad that, thanks to professor Otto Pick and the Diplomatic Academy s team, the current training level and system exceeds the needs of the Ministry of Foreign Affairs. No other institution is capable of doing that. The junior diplomatic programme graduates are of a high calibre and there is still a recognised demand for them here. The professionalization of the diplomatic service continues and training is a core part of that process. This is what we intended at the beginning and we are pleased that it continues to be relevant today. 8 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

9 DA

10 Role Diplomatické akademie v zahraniční službě České republiky Role of the Diplomatic Academy in the Czech foreign service 2

11 Historie / History Diplomatická akademie představuje vstupní bránu pro práci v české zahraniční službě. Její poslání spočívá především ve vzdělávání diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ve znalostech a dovednostech nutných pro výkon jejich funkce. Diplomatická akademie se tak stará o vysokou kvalitu diplomatických pracovníků, včetně jejich přípravy na úspěšné působení v zahraničí. Jejími vzdělávacími programy prošlo od počátku existence více jak 750 diplomatů, z nichž řada dnes zastává vysoké posty. Aktivity Akademie zahrnují koordinaci, plánování, realizaci a hodnocení vzdělávacích programů, spolupráci s interními a externími lektory a realizaci studijních stáží pro diplomatické pracovníky Ministerstva zahraničních věcí. V současnosti Diplomatická akademie zajišťuje především roční program všeobecné diplomatické přípravy pro juniorní diplomaty (DA1) a program manažerského vzdělávání, stejně jako další specializované kurzy související s výkonem diplomatické služby, jazykové vzdělávání, IT kurzy a další. Akademie rovněž udržuje a rozšiřuje kontakty s řadou zahraničních partnerských institucí, mimo jiné například s Diplomatickou akademií ve Vídni. The Diplomatic Academy represents a standard gateway to a diplomatic career at the MFA. The Diplomatic Academy at the Ministry of Foreign Affairs is responsible for developing, organizing and delivering training to diplomats. The training programmes focus on practical skills diplomats need to perform their duties and help them to develop professionally. All training is tailored to the needs of the Czech Foreign Service. Activities of the Academy include: coordination, planning, development, organization and evaluation of training programmes, liaising with lecturers and facilitating study trips. The Academy currently runs a yearlong general programme for junior diplomats. It also offers an advanced training programme and other specialized courses related to the requirements of the diplomatic service. Examples include language training, soft skills development, IT courses and bespoke training. Moreover, the Academy maintains and extends its relationships with a number of partner institutions abroad, some of which include the Vienna Diplomatic Academy. DA

12 Hlavní vzdělávací programy Principal Training Programmes 3

13 Všeobecná diplomatická příprava (DA1) General Diplomatic Training (DA1) Jedná se o roční odbornou přípravu juniorních diplomatických pracovníků přijatých na základě všeobecného vnějšího výběrového řízení. Program trvá 12 měsíců a skládá se ze dvou šestiměsíčních bloků teoretické a praktické přípravy. Teoretická část má podobu přednášek, kurzů a exkurzí; praktická část probíhá formou stáží na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a na odborech MZV. Po celou dobu účasti jsou posluchači programu zároveň zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí a jsou zařazeni do odboru Diplomatická akademie, studium probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře jsou zajišťovány předními českými a zahraničními odborníky z vládní, nevládní a akademické sféry, stejně jako současnými i bývalými českými diplomaty. This programme is designed as a one-year professional training programme for junior diplomats selected through an annual call for applications and a gruelling selection process. The programme lasts 12 months and consists of six months class-room based theoretical and skill development, followed by six months of practical, on the job training. The theoretical component consists of guest lectures, skills courses and field trips. The practical component is divided between Czech Embassies abroad and within the MFA in Prague. For the duration of the training the junior diplomats are employed by the MFA and assigned internally to the Diplomatic Academy. Successful completion of the programme is based on attendance during both parts of the training, completion of specific tasks and on a final presentation. The lecturers include top Czech and foreign experts on international relations from the government, non-governmental organisations as well as academia and current and former Czech diplomats. Ředitelka DA, dr. Věra Jeřábková, při prezentaci Profil diplomata Vladimír Nálevka kurz Negociační dovednosti prof. Josef Jařab přednáška Kulturní rozdíly evropské a americké společnosti Dr. Miloš Mendel přednáška Historické a kulturní pozadí arabského jara DA

14 K hlavním vyučovaným tématům patří následující: Essential topics covered throughout the course include: Dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů Kurz dějin a teorie diplomacie a mezinárodních vztahů zároveň postihuje stav výzkumu diplomacie, stejně jako formy, metody a nástroje současné diplomatické praxe a trendy v moderní diplomacii. Teritoriální bloky Blok přednášek a diskusí jak s externími lektory, tak současnými i bývalými diplomaty, se zaměřuje na současný politický i ekonomický vývoj jednotlivých regionů či zemí a jejich roli v mezinárodních vztazích. Ekonomika a ekonomická diplomacie Blok má přispět k posílení vědomostí českých juniorních diplomatů o základních ekonomických kategoriích, fungování ekonomiky, ekonomické diplomacii v České republice i v zahraničí, exportní politice a roli státu při podpoře podniků v jejich exportních aktivitách. Evropská unie Kurz se zabývá institucionální strukturou Evropské unie, jejími jednotlivými politikami, praktickými aspekty Lisabonské smlouvy a procedurálními aspekty jednání v rámci struktur EU, vyjednávání v Radě a přípravou předsednictví v Radě EU. History of diplomacy and international relations This course offers an introduction into the history and theories of diplomacy and international relations. It analyses historical and current trends and concepts about the state, and describes existing forms, methods, and tools used in modern diplomatic practice. Territorial blocs A set of lectures and discussions led by affiliated experts, former and current diplomats, focusing on the political and economic developments in the world regions and individual countries, as well as on their role in today s international arena. The economy and economic diplomacy This course focuses on broadening Czech diplomats knowledge about the economy and trade. Special emphasis is placed on how it functions as a whole, relationships between national economies and their actors, export strategies of various companies and the tools the state has available to support them. European Union This course analyzes the institutional structures of the European Union, its policies, and the practical impacts of the Lisbon treaty. It further describes procedural aspects of negotiations within the Union and the Council and preparations for the EU Presidency. Štefan Füle, člen Evropské komise přednáška Rozšíření Evropské unie Simulace interview v Českém rozhlase 14 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

15 Bezpečnostní problematika Kurz se zaměřuje na otázky poslání OSN, úlohy Rady bezpečnosti OSN, legitimitu použití síly, dále na hlavní poslání NATO, etapy rozšiřování, angažmá po roce Dále se věnuje bezpečnostní politice z celosvětového pohledu, současným bezpečnostním hrozbám a rizikům a Evropské bezpečnostní politice. Mezinárodní právo Blok zahrnuje smluvní právo, Vídeňskou úmluvu o smluvním právu z r. 1969, vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv, mezinárodní trestní soudnictví, Mezinárodní trestní soud, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, mezinárodní humanitární právo i právo použití síly. Lidská práva Lidsko-právní blok zahrnuje přednášky orientované na systém mezinárodně právní ochrany lidských práv, lidská práva v systému OSN, Radu a OSN pro lidská práva, postavení lidských práv z hlediska mezinárodního práva, podporu lidských práv a svobod a podporu humanitární a rozvojové spolupráce. Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Tento kurz pojednává o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v rámci koncepce zahraniční politiky České republiky i v rámci EU a spolupráci zahraniční služby s nevládním sektorem při implementaci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Veřejná diplomacie V rámci tohoto tématu se posluchači dozvídají o teorii veřejné diplomacie i veřejné diplomacii v praxi Ministerstva zahraničních věcí v ústředí i na zastupitelských úřadech. Dozví se také konkrétních aktivitách, které Ministerstvo zahraničních věcí organizuje. Security policy This course focuses on the role of the UN, and specifically the UN Security Council. The role of the NATO and its phases of enlargement and activities after 1990 is also detailed. The course further deals with the need for a dynamic security policy in the context of a more globalised world, current security threats and risks as well as European security policy. International law This course covers contractual law, the Vienna convention on contractual law of 1969, internal procedures for handling international treaties, international penal code and jurisprudence, the International Criminal Court, International Criminal Court for the former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, international humanitarian law and law on the use force. Human rights This course deals with the system of human rights protection within international law, human rights under the UN system, the UN Human Rights Council, support for human rights and liberties and support through humanitarian and development cooperation activities. Development cooperation and humanitarian aid This course is oriented towards development cooperation and humanitarian aid within the conceptual framework of the Czech foreign policy as well as the EU framework. Further focus is on the existing cooperation between the Czech foreign service with non-governmental sector when implementing humanitarian aid and development projects in cooperation. Public diplomacy This course introduces the theory of public diplomacy and how it is applied at the Ministry of Foreign Affairs both in Prague and its embassies abroad. The course also describes the main activities of the Ministry of Foreign Affairs that are organised in the sphere of public diplomacy policy. DA

16 Mediální praxe Mediální praxe je praktický blok zaměřený na úlohu médií v diplomatické praxi, využití klasických i nových médií v diplomacii, zkušenosti z práce zahraničních zpravodajů, formulování zpráv a jejich prezentace na veřejnosti (přes sociální média, v rozhlase a televizi), vystupování před kamerou či hlasový i vizuální projev vystoupení. Kulturní diplomacie Tento blok je připraven ve spolupráci s Českými centry a posluchači se v něm seznamují s kulturní diplomacií v praxi zastupitelských úřadů, programy vnější spolupráce Evropské unie v oblasti kultury i možnostmi spolupráce zastupitelských úřadů a Českých center. Diplomatický protokol a etiketa Znalost diplomatického a společenského protokolu i etikety je základním předpokladem práce každého diplomata. Během kurzu na Diplomatické akademii se posluchači naučí, jak připravovat zahraniční návštěvy, dozví se formy a zásady diplomatické korespondence. Dozví se také o výsadách a imunitách (Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961), o společenských podnicích i dress codu pro jednotlivé společenské příležitosti. Soft skills (komunikační, prezentační a negociační dovednosti) Kurz komunikační dovedností učí posluchače komunikačním axiomům, neverbální komunikaci, technikám řízení rozhovoru nebo asertivní komunikaci. Během prezentačních dovedností se naučí strukturované prezentaci, sebeprezentaci a naučí se pracovat s hlavními prezentačními pomůckami. Negociační dovednosti je seznámí se sílou vyjednávacích stran, vyjednávacími styly, taktikami a triky i principy multilaterálního vyjednávání. Psychologická příprava Psychologická příprava se zaměřuje na typologii osobností, neverbální komunikaci, stres a jeho účinky na lidský organismus a nácvik technik zvládání stresu. Věnuje se také konfliktům a taktice jejich zvládání. Media training Media skills is a series of practical courses on the role of media in the diplomatic praxis, use of classical and new media in diplomacy, praxis of Czech correspondents abroad, preparing news releases and public presentation skills (in social medias, broadcast and television). The course blends theory with practical elements in media training, effective vocals, visual production and speech. Cultural diplomacy The course is prepared and delivered in cooperation with the Czech Centres. It provides information on cultural diplomacy as used in practice by the Czech embassies abroad. It also introduces cultural programmes run with external cooperation such as those carried out by the European Commission. The training explores possible avenues of cooperation between embassies and Czech Centres when promoting the Czech culture. Diplomatic protocol and etiquette Diplomatic protocol and etiquette are fundamental requirements for every diplomat. This course provides students with the knowledge of how to organise foreign visits, the existing forms and rules of diplomatic correspondence, privileges and immunities, behaviour at common social events and appropriate dress code. Soft skills Soft skills are taught over a variety of subject specific courses that balance practice with theory. The communication skills course focuses on communication axioms (general rules), non-verbal communication, techniques for leading a dialogue and assertive communication. The presentation skills course is designed to provide students with knowledge on structured presentations, selfpresentation skills and it also teaches how one can use a variety of presentation tools. The third part of the course is dedicated to negotiation techniques and skills. Students are introduced to the power of negotiating parties, negotiation styles, tactics and principles of multilateral negotiation. 16 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

17 Interkulturní komunikace Posluchači se během kurzu dozvídají, co je zapotřebí zohlednit při řízení kulturně smíšených typů a jaká jsou rizika a efektivní způsoby komunikace s pracovníky odlišných národních kultur. Kurz se rovněž zaměřuje na hlavní kulturní specifika a odlišnosti vybraných kultur, objasňuje, jak se tyto odlišnosti projevují, jak s nimi pracovat a jak je využít pro zvýšení efektivity vzájemné spolupráce. Diplomatická angličtina Tento semestrální kurz v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně po celou dobu teoretické přípravy seznámí posluchače s různými styly diplomatické korespondence v angličtině, psaním diplomatických zpráv, tiskových prohlášení, slavnostních projevů i podkladových materiálů. Naučí je prezentacím v angličtině a formou simulace je seznámí s praxí multilaterálních vyjednávání. Přednášky a semináře doplňuje i seznámení s činností dalších institucí, jako je Kancelář prezidenta České republiky, Senát ČR, Poslanecká sněmovna ČR či Zastoupení Evropské komise v Praze. Tradičně hostují na Diplomatické akademii rovněž velvyslanci evropských i neevropských zemí akreditovaní v Praze a hovoří o zahraniční politice a ekonomice svých zemí a také o bilaterálních vztazích s Českou republikou. Studium v Praze doplňují i dvě studijní cesty. První vede tradičně do Vídně a jejím cílem je seznámení s prací bilaterálního zastupitelského úřadu České republiky ve Vídni i prací multilaterální diplomacie prostřednictvím pobytu v mezinárodních organizacích ve Vídni zastoupených. Pravidelně jsou také čeští juniorní diplomaté hosty na partnerské Diplomatické akademii Vídeň. Druhá studijní cesta vede do Bruselu a klade si za cíl seznámení s činností Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii i činností institucí Evropské unie. Psychological preparation This course focuses on personality typology, non-verbal communication skills, stress and its effect on human beings and on developing techniques for effective stress management. Part of this course also deals with conflicts and their management and resolution. Intercultural communication The students learn what is essential when managing a group of culturally mixed people. What are the risks, considerations and most effective ways to communicate with colleagues of different cultures. The course offers and overview of main culture groups and differences in selected cultures. It explains how these differences emerge, how to engage with them to avoid misunderstandings and how to make mutual cooperation more effective Diplomatic English This semester-based course of two hours per week aims at enabling the students to meet the demands of their future role in English. The course is interactive and blends language refinement with theory, skills development and practice via activities, assignments, team work, discussions and simulation based training. It focuses on diplomatic writing diplomatic press statements, speaking points, speeches and reports. It also includes practical presentation skills based session and a simulation based negotiation game in international politics. Field trips to Brussels and Vienna along with a survival course organized by the Czech Military Academy in Vyškov are key components of the training programme. Participants are continually assessed but emphasis is placed on a final presentation and defence. Successful completion allows students to pass the theoretical component of the Diplomatic Academy. DA

18 Kromě těchto dvou studijních pobytů absolvují posluchači všeobecného programu i Kurz speciální přípravy pro krizové situace pořádaný Vojenskou akademií ve Vyškově, který je zaměřen na prověření fyzické i psychické připravenosti frekventantů na krizové situace. Následná praktická část programu DA1 obnáší dvouměsíční stáž na zastupitelském úřadu České republiky zpravidla v obtížnějších teritoriích (subsaharská Afrika, Asie, Blízký východ, Latinská Amerika), která prověří adaptabilitu mladých diplomatů na práci ve ztížených podmínkách v zahraniční. Na závěrečné čtyři měsíce základní diplomatické přípravy jsou posluchači přiřazeni na stáž na jednotlivé odbory MZV, které nemusí být nezbytně totožné s odbory jejich budoucího stálého působení. Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném ukončení studia je absolvování předepsaných teoretických i praktických částí programu, včetně prezentace závěrečné práce. Úspěšné ukončení celého programu je zároveň podmínkou dalšího kariérního růstu. The second component of the Diplomatic Academy program comprises practical work experience. A two-month internship at a Czech Embassy (usually in Sub-Saharan Africa, Asia, Middle East or Latin America) is arranged. This enables young diplomats to prove their adaptability by working in a foreign country under difficult conditions. Upon completion, students spend the final four months of their practical training ensconced in the daily day work of different departments at the MFA in Prague. Success in all aspects of the Academy including the final internship and work performance at Czernin Palace is a prerequisite for a diplomatic career at the MFA as well as for earning a diplomatic rank. 18 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

19 Momentky z juniorní diplomatické přípravy DA1 DA

20 Setkání s ministrem zahraničních věcí Janem Kohoutem u příležitosti zahájení juniorní diplomatické přípravy Předání osvědčení o ukončení juniorní diplomatické přípravy ročník MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

21 Co řekli o všeobecné diplomatické přípravě její absolventi: What its graduates said about the General Diplomatic Training: Jaroslav Kurfürst, vrchní ředitel evropské sekce (2012), po studiích na vysoké škole se stal roku 1997 posluchačem vůbec prvního ročníku základní diplomatické přípravy Ministerstva zahraničních věcí. Diplomatická akademie byla dobrou vstupní branou na MZV. Poskytla nám příležitost se postupně seznámit s osobami, agendou i způsobem práce a umožnila nám věnovat se více svému vzdělávání. Po zapojení do práce MZV to už byl jen průlet agendami, prostředím, událostmi. Člověk už se však věnuje své práci, nikoli sobě. Vytvoření společenství v ročníku bylo také velmi důležité a dodnes jsme si navzájem blízcí, vzpomíná na DA diplomat, jenž působil na českých velvyslanectvích v Moskvě a Washingtonu a řídil Odbor bezpečnostní politiky a Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Jaroslav Kurfürst, Director General of the European Section (2012), after graduating from university, he became a junior diplomat in 1997 in the first year of the General Diplomatic Training of the Ministry of Foreign Affairs. The Diplomatic Academy was a good gateway to the Ministry of Foreign Affairs. It provided the opportunity to get acquainted with people, portfolios and the way of work and enabled us to focus more on our education. After joining the work of the MFA it was just a flight through portfolios, environment and events. However, one is already concentrating on his work and not on himself. We became a certain fellowship in the class and we are still close to each other, recalls about the DA the diplomat, who worked at the Czech Embassy in Moscow and Washington and directed the Department of the Security Policy and the Department of the Common Foreign and Security Policy of the EU. Lucie Marešová, po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze, pobytech v Hong Kongu, Německu, Dánsku či Kolumbii a působení na Stálém zastoupení ČR při EU v době českého předsednictví v Radě EU, nastoupila v roce 2009 na DA. O ní tvrdí, že: umožňuje studentovi seznámit se s fungováním MZV, s metodikou činnosti i četnými administrativními procesy, jejichž osvojení si vyžaduje čas. Za nejvýznamnější však považuji vytvoření koherentní skupiny lidí, kteří měli podobné problémy a zájmy. Kariéra v diplomacii je o kontaktech - čím pevnější kontakty, tím lépe. Nejsilnějším zážitkem byl však beze sporu kurz přežití ve Vyškově. Během něj se utužily vztahy, ze známých se stali kamarádi a z kamarádů přátelé. Lucie Marešová, after graduating from the University of Economics in Prague, stays in Hong Kong, Germany, Denmark and Colombia, and working at the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU during the Czech Presidency of the Council of the EU, she joined the DA in About the DA she claims that it allows the student to become familiar with the functioning of the MFA, the methodology of activities and numerous administrative processes, whose adoption takes certain time. However, the most important is the creation of a coherent group of people who share similar problems and interests. Career in diplomacy is about contacts - the stronger contacts, the better. Nevertheless, the strongest experience was undoubtedly the survival course in Vyškov. In the course of which the relations were tightened, the acquaintances became friends and friends buddies. DA

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V Organization for Aid to Refugees Vážení čtenáři, rok 2004 byl pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velmi zajímavým a na události bohatým rokem,

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life Jsme živá univerzita Česká zemědělská univerzita V PRAZE University Full of Life Czech University of Life Sciences PRAGUE www.czu.cz www.culs-prague.eu Plán areálu Campus map Fakulta agrobiologie, potravinových

Více